A vonatok érkezése és indulása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vonatok érkezése és indulása"

Átírás

1 A vonatok érkezése és indulása Miskolc Budapest Bánréve Miskolc Személy ind érk Személy ind érk Gyors ind érk Személy ind érk Gyors ind érk Személy ind érk Személy ind érk Személy ind érk Vegyes ind csak Hatvanig Gyors ind érk Miskolc- Mezocsat Személy ind érk Személy ind érk Személy ind érk Vegyes ind érk Budanest Miskolc Motoros ind érk Motoros ind érk Személy ind érk Gyors ind érk Mezőcsát Miskolc Személy ind érk Motoros ind érk Vegyes Hatvantól érk Motoros ind érk Gyors ind érk Személy ind érk Személy ind érk Vegyes ind érk Gyors ind érk Személy ind érk Miskolc Kassa Személy ind. Miskolc Sátoraljaújhely 4.38 érk Gyors ind 'érk Személy ind érk Személy ind érk Személy ind érk Gyors ind érk Gyors ind ' érk Személy ind érk Motor ind Nyíregyházára Gyors ind érk Személy ind érk Személy ind érk Kassa -Miskolc Személy ind érk Személy ind érk Sátoraljaújhely Miskolc Gyors ind érk Személy ind érk Személy ind 5.17 érk Személy ind érk Motor Debrecenből érk Gyors ind érk Személy ind érk Személy ind érk Vegyes csak Szerencsig Gyors ind érk Miskolc : Torna Személy ind érk Személy ind érk Személy ind érk Személy ind érk Miskolc Bánréve Személy ind érk Személy ind érk Torna -Miskolc Személy ind érk Személy ind érk Személy ind érk Személy ind érk Személy ind érk Személy ind érk

2 KELETI EGYHÁZ UNIÓS SZEMLE TUDOMÁNYOS ÉS EGYHÁZPOLITIKAI FOLYÓIRAT FŐSZERKESZTŐ: SZftNTflY-SZÉMáN ISTVÁN dr. SZERKESZTŐ: KOZMA JÁNOS CIKKEK. Szántay-Szémán István dr.: Országos szervezkedésünk elé. Kozma Ferenc: A Nagy Szent Bazil rend két schematizmusa. Cselényi István: Szolovjev vallásbölcselete, mint messzianizmusának alapja. UNIÓS SZEMLE. f P. Bangha Béla S. J. Ima a keleti és nyugati egységéért. (Bessariontól.) KRÓNIKA. egyház Imádkozzunk a szent unióért. IRODALOM. Előítéletek gátjain keresztül. H. Marchaptj holland miniszter hazatérése. ADATTÁR. P. Basilovits Joanik O. S. B. M. Fundatio Koriathovits-ana,. Az egyesült keleti egyházak Magyarországon kívül. Bulgária. (Folytatás.) KELETI LEXIKON. Apokrif-könyvek. Szentsírtemplom. Föltámadás-templom. MEGJELENIK HAVONTA. JULIUS ÉS AUG. KIVÉTELÉVEL S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS KIADÖH I VATAL: MISKOLC, HUNYADI-U. 3. ELŐFIZETÉSI AR ÉVI 6 P. KÜLFÖLDRE ÉVI 8 PENGŐ POSTATAKARÉKPÉNZTARI BEFIZETÉSI LAP SZÁMA: VII. ÉVF. 5. (65.) SZÁM MÁJUS HÓ

3 Ecclesia Orientális Annus VII. Nr. 5. (65.) Maius Periodicum menstruum S. Unionis. Redactio et Administratio Miskolc, Hungaria. Hunyadi-u. 3. Pretium annuum 8 pengő aurea. SUMMARIUM. Incipit organisatio systematica Confoederationis Unionisticae S. Nicolai Pro Hungaria. De Catologis Ordinis S. Basilii Magni in Hungaria et in provincia Romena degentium. Philosophie Solovjev-i. Oratio pro unione Orientális Occidentalisque Ecclesiarum. Hogy mindnyájan egyek jegyünk." Uniós vezérkönyv az egyházak egyesüléséért imádkozni és dolgozni kívánó katholikusok.(papok és világiak) számára. Alapvető ismeretek. Bő imádságos rész az egyház keleti és nyugati liturgikus imáiból. Ara két pengő Szent István Társulat Budapest VIII., Szentkirályi-utca sz. FELVÉTEL A KŐSZEGI ÉS BUDA- TÉTÉNYI MISSZIÓSHÁZAKBA Az Isteni Ige Társasága missziós szerzetesrend ezen két missziósházába felvételt nyerhetnek a gimnáziumnak mind a nyolc osztályára olyan jó, jól tanuló és egészséges fiúk, akik az Isteni Ige Társaságában hithirdető papok akarnak lenni. Érettségi bizonyítvánnyal jelentkezők azonnal a rend noviciátusába nyerhetnek felvételt. A felvételre vonatkozólag bővebb felvilágosítást nyújt a SZENT IMRE MISSZIÓS SZEMINÁRIUM HÁZFŐNÖKSÉGE KŐSZEG

4 ORSZÁGOS SZERVEZKEDÉSÜNK ELÉ. Hét évi talajelőkészítő munkánk. Isten kegyelméből immár az országos szervezkedés megkezdésének lehetőségéig jutott el. Bizonyára minden olvasónkban és az egyházak sz. uniójának minden barátjában őszinte örömet fog kelteni az a hír, hogy Bíboros-hercegprímás urunk, aki az orsz. uniós Szövetség alapszabályait imár régebben jóváhagyta, a napokban a mm. Püspöki Kar kebeléből dr. Dudás Miklós -hajdúdorogi megyés püspök urat bízta meg a m agyar uniós szövetség elnöki tisztével. Illetékes és avatott kezekbe került tehát az uniós mozgalom vezetése és hisszük, hogy maga az a tény, hogy a nm. Püspöki Kar magáénak fogadta a Szent Miklós Uniós Szövetséget, önmagában is szilárd alapot és méltó keretet adott ennek a döntő jelentőségű egyetemes keresztény mozgalomnak, amely már a legtöbb európai országban szervezetten folyik. Épen e napokban Hollandiából intéztek hozzám kérést, hogy az apostoli nuntius úr számára szolgáltassak adatokat a magyar uniós mozgalom állásáról és munkájáról, érthető örömmel számoltam be az új lendületről. Szinte gondviselésszerű történésnek kell tartanunk, hogy püspökelnökünk kineveztetésével egyidejűleg megérkezett a nm. Belügyminisztérium jóváhagyása is, amellyel a szövetség alapszabályai életbe léptek és megnyilt számunkra az országos szervező munka lehetősége, akkor, amikor a politikai helyzet természetes 'korlátokat emel az új egyesületek alapítása és működése elé. Most már, miután minden formai akadály elhárult, csak a katholikus klérus és hívők megértésén fog megfordulni a magyar uniós mozgalom sikere. Ez lesz fokmérője annak, hogy mennyire él bennünk az egyház egyetemességének tudata és Krisztus Urunk egységet óhajtó végső akaratának átérzése. Aki közelebb van az Űr szívéhez, az melegebben érzi át forró esdeklését, amikor az Atyától, Akitől mindent megkapott, az egység nagy ajándékát kéri övéi számára. Nekünk is ezen örök példa szerinit elsősorban imádkoznunk kell a sz. unióért, amely Congar szerint mindenek előtt az imádság és a theológiai remény tárgya." Az imádság meghozza, vagy fokozza majd bennünk ia benső vágyat az egyesülés után, amelyért dolgozni is készek leszünk. Eme munka sikerének első feltétele Bademacher szerint az evangelium szelleme szerint 97

5 való élet, mert a (keresztény egység egyetemes megújítása isteni csodát kíván s csak az isteni megvilágosítással és indítással szemben való alázatos megadásunk irányítja majd értelmünket és szívünket abban a nagy munkában való közreműködésre, melyet az L T dvözítő így jelölt meg: Mindnyájan egyek legyünk." Hadsereget kell itehát toboroznunk, amely alázatos megadással kész mindennap felidézni lelkében az Üdvözítő kínos szorongását, amellyel a földről való távozása, illetve megváltó szenvedései előtt az egység különös ajándékáért könyörgött. A gyakorlati munka terén azonban egy táborban kell sorakozniok mindazoknak, akik Kelet Nyugat kölcsönös megismertetésével az első tárgyi (lépést akarják megtenni elszakadt testvéreink felé. Erre módot fog nyújtani a szövetségünk alapszabályai szerint megalakuló uniós irodalmi és tudományos osztály, amelynek munkája széles körben fogja népszerűsíteni az uniós ismereteket, és előmozdítani a kérdés dogmatikai, történelmi, liturgikus és más irányú tudományos féltárását. A tudományos megalapozás nélkül alig alkothatunk tiszta és átfogó képet a kérdés horderejéről és terjedelméről, valamint az újraegyesülést előmozdító vagy akadályozó okokról. Wunderle szerint ma sokan nagyon hamar készen vannak a Keletre vonatkozó ítélettel, hogy nem aktív, megmerevedett és hogy alig hozhat valamit az egyetemes egyház kincstárába. A tárgyilagos kutatás azonban már alaposan meg cáfolta a könnyelmű és a munkától irtózó felfogást. Trubeckoj herceget is idézi, aki Kelet ikónáiról, a festőművészet bámulatos kincseiről írva azt mondja, hogy a Kelet lelkét magába záró ikónák némán hallgatnak, de ha felnyitják ajkukat, beszélni fognak ihletről, szépségről, hitről, Isten világának csodáiról. Előttiünk az egész Kelet még ilyen némán hallgató ikona, amelynek ajkát a megismerés, a testvéri érdeklődés és szeretet kulcsával kell próbálnunk felnyitni, hogy beszéljen nekünk az Anyaszentegyház őskoráról, a közös kincsekről, amelyek az egyetemes egyházat illetik A toborzó ívek az egyházi főhatóságok 'kegyes közvetítésével mihamar széjjelröppennek és mi hisszük, hogy a magyar katholicizmus súlyához, földrajzi fekvéséhez és történelmi elhivatottságához méltó lesz a feladat, amely a magyar uniós munkát mihamar akár az olasz, a francia vagy a német és holland uniós munka nívójára szökkenti. Szántay-Szémán István dr. 98

6 A NAGY SZENT BAZIL REND KÉT SCHEMATIZMUSA. Irta: KOZMA FERENC Mióta az Egyházban kialakultak a szerzetes rendek, az egyházi élet helyzete, emelkedése, dicsősége, hanyatlása mindig szoros kapcsolatba hozható a szerzetes rendek vagy egyes szerzetesek történelmével. Nemcsak nyugaton van ez így. Keleten, ahol egyedül képviselte a kereszténységet, az egyház történelme, az egyházi élet szelleme szinte kivétel nélkül mindig azonos a keleti szerzetesi élet történelmével és szellemével. Ezt a keleti szerzetesi léletet pedig az Egyház legrégibb monachus-ainak, a Szent Bazii Rendnek az éllete jelentette. Életük, működésük megfigyelése, azokon az adatokon keresztül is, amelyeket sehematizmusuk nyújt, nem lesz tehát érdektelen. Az Egyház legrégibb szerzetes rendjével, Nagy Szent Bazil Rendjével (Ordo Sancti Basilii Magni) kapcsolatban nem lesz talán érdektelen felidézni, hogy a rend nemcsak az egyház bizánci szertartású részében (az unitusban, de különösen a schizmatikusban) terjedt el, hanem vollt a Bazil-rendnek nagyon virágzó nyugati, latin szertartású ága is. Különösen Franciaországban és Spanyolországban terjedt el. Amott Annonayban, itt pedig Toledóban volt a leghíresebb rendházuk. A francia ágnak köszönhető, hogy latin szertartású baziliták ma is tekintélyes számban élnék és működnek Amerikában, úgy Kanadában, mint onnan áttelepülve az Egyesült Államokban is. Anyaházuk a kanadai Torontóban van. A bizánci ritusú uniitus egyház Nagy Szent Razil-rendű szerzetesei öt kongregáció keretében élnek. Ezek közül három él Keleten, a melchita egyház kebelében. A Salvator és a Soarita-kongregáció Szíriában, a Soarita-kongregációbói 1829-ben kivált úgynevezett alepp-i kongregáció pedig Libánon államban székel. Mindhárom kongregációnak procurator generalisa van Rómában. A negyedik Bazilita kongregáció az itáliai kongregáció, melynek központja a grottaferratai apátság Róma mellett. A Bazil-rend Olaszországban több mint 900 éves múltra tekinthet ugyan viss-za, de a kongregáció csak 1579-ben alakult. A minket legközelebbről érdeklő kongregáció, a Bazil-rend ötödik kongregációja a Szent Jozafátról elnevezett, mely tulajdonképen csak 1931-ben alakult meg a galíciai Legszentebb Üdvözítőről" elnevezett proviciából, mely a maga ismételt sikeres reformja után elvégezte a magyarországi provincia reformját és rajokat engedvén ki magából, megteremtette az új, most már Rómában székelő kongregáció alapját. A Szent Jozafát-kongregációnak négy prvinciája van. A régi, a Legszentebb Üdvözítőről elnevezett, a legutolsó időkig élénken kivirágzó, de most oly súlyosan megpróbált és feldúlt galíciai provincia, melynek már Varsóban is volt rezidenciája, a kárpátaljai provincia, amely a múlt év óta beleolvadt a magyar regióba" s ezzel együtt alkotják a Szent Miklósról elnevezett provinciát, a harmadik a Provincia Romena, a romániai házakból alakult rendtartomány, végül a negyedik a kanadai provincia. A kongregációhoz tartozik a jugoszláviai regio" is, a zágrábi 99

7 rendiházzal. Ez tuiajdo-nkép provincia inchoata, amelyről közelebbi adatokkal nem rendelkezünk. Ugyancsak e (kongregációhoz tartozik a brazíliai misszió is három missziós házzal. Az Egyesült Államokban a legutóbbi időkben még nem volt rendháza a Rendnek, de misszionáriusai aikkor is működtek az államokban. A két schematizmus, amelyet ismertetni kívánunk, a Szent Miklós kongregáció, tehát a magyarországi és a román provinciáról szól. A Szent Miklós provincia felett is átszáguldott a vihar. Tulajdonfcép a reform előtti Sz. Miklós provincia újraépítése kezdődik itt, amelyet az Isten kegyelméből időközben megerősödött magyar regio végez a kárpátaljai részen maradt atyákkal. Az államváltozás következtében ugyanis az ukrán származású atyáik elhagyták a Kárpátalját, a: szlovákiai származásúak pedig 8 páter, 5 scholasti'kus és 4 fráter, úgy tudjuk, a görög szertartású rendemptoristátk nagymlihályi házában várják a munkalehetőséget. A rendtartomány 8 rendházban, helyesebben 7 rendházban és 1 rezidenciában (Beregdéda) működik. Két püspököt adott ez a provincia az egyháznak: Gojdics Pétert, az eperjesi egyházmegye apostoli adminisztrátorát és Dudás Miklós dr. hajdudorogi püspököt. Rajtok kívül 27 páter, 13 skolasztikus és 35 segítő fráter tartozik a provincia keretébe. Rendházaik: Hajdudorog, Husztbaranya, Kisberezna, Máriapócs, Misztice, Munkács (Cserndkhegy) és Ungvár. Ezekhez járul még a már említett beregdédai rezidencia.. A provincia Ekét parochiát: Husztbaranyát és Máriapócsot lát el rendszeresen. Ezeken kívül Kisbereznáról adminisztrálja a mércse-i parochiát is. Mindezeken a helyeken a filiátósofeon is végzi a hitoktatást is az elemi iskolákban, Hajdudorogon pedig az elemi és polgári iskolában. A rend főtevékenysége a hívek lelki gondozása. Ezért is nagy gondot fordítanak a szertartások pontos és rendszeres végzésére. Minden rendházukban vezetnek hitbuzgalmi egyesületeket is. De a népmissziók tartásában is buzgólkodnak a rend (külön e célra kiképzett atyái. A rend noviciája, filozófiai és teológiai főiskolája Munkácson, az ősi csernekhegyi monostorban van. Itt tanul a provincia 4 theológusa, 5 filozófusa, 4 más növendéke és 3 noviciusa. Azt elmúlt vihar jelének kell betudnunk, hogy a succrescenfia nem látszik olyannak, mely nagyvonalú fejlődést tenne lehetővé ikárára a görög katholikus egyháznak. A hatalmas ungvári monostorról szóló adatokban hiába keressük az internátus adatait, mely internátus pedig rövid működése alatt is annyi kiváló értéket neveit az Egyháznak és hazának. A provinciának saját nyomdája 'van Ungváron, sajnos, jelenleg igen kis rendi személyzettel. De bizonyára akkorra, amikor a Rend újra kezdheti irodalmi, folyóiratkiadói tevékenységét, a munkásokat is megadja az isteni kegyelem. A rendtartomány katalógusa egyébként nem nyújt támpontot arra, hogy következtetni lehetne a rend működésének, fejlődésének jövő irányára. Az adatokból inkább csak az tűnik ki, hogy a provinciának erősödnie kell, hogy betölthesse határain belül és határain kívül egyaránt reá váró nagy és nehéz feladatokat. 100

8 Kár, hogy a rend katalógusai nem közlik Nagy Szent Bazil II. rendjének, a bazilissza nővéreknek adatait is, hogy azok alapján megisonerhetnők ennek a magyar területen oly dicsőséges és évezredes múltú és nagy jövőjű női rendünknek életét és működését. A román provinciának mely 1937-ben önállósult 5 monostora van, melyeik közül azonban ma még csak 4-ben laknak rendtagok. Ezek a következők: Bikszád, Mojszej (Máramaros), Nicula (Szamosujvár mellett), Obrezs (Balázsfalva mellett) és <a jelenleg még üres monostor: Priszlop, Hunyadmegyében. A rendtartománynak most még mindössze csak 18 pátere és 37 frátere van. A 18 páter közül is 2 római theológus növendék, egy otthon tanul s további 2 páter pedig még csak movicius. De szomorúbb ennél, hogy a provinciának mindössze csak egy skolasztikus noviciusa van. Azt hisszük, hogy a provincia virágzása nem is kezdődik meg addig, míg meglévő rendházai benépesítése után merész lendülettel nem tör a kis vidéki monostorok után a városokba, ahol iskolák vannak, ahol szélesebb lehet a rend működése, ahol különösen internátus révén az ifjúság inkább megismerheti apostoli munkásságukat és így inkább megtalálhatja hivatását. Érdekes különben megfigyelni, hogy amíg a latin rendek és kongregációk sietve törekszenek a városokba, főleg a fővárosokba, addig kis rendünk tartományaiban nem látunk ily törekvést. A román provincia atyái szintén a hitélet terén buzgólkodnak legelső sorban. Missziókait tartanak, hitbuzgalmi egyesületeket vezetnek, gondosan és buzgón végzik szent szertartásainkat. Munkájukban segítségükre van az a két folyóirat, melyet a tartomány atyái szerkesztenek s melyeket a provincia bikszádi nyomdájában készítenek el a szerzetes testvérek. A provincia Obrezsen, ahol noviciátusa is van, árvaházat is vezet. A schematizmus adataiból fclünösen egyre keli élénken felfigyelnünk. Ugyanis a rend egyik pátere Stancán vezeti a parochiát. Ez a Stemca nevű község pedig kisközség, mintegy 400 lakossal Dobrudzsában van, Caliacra megye balcsiki járásában, tehát Bománia tengerparti részén. Olyan területen tehát, ahol csak új keletű lehet az a világosság, mely Péter székéből sugározva hirdeti a teljes és egyedüli igazságot. S talán nem alaptalan az a hitünk, hogy a román provincia, bár szervező életének még nagyon a kezdetén van, e messze tengerparton működő pátere révén mutatja, hogy él benne a hivatástudat, mély azok felé a roppant mezők felé vonzza, ahol úgy, mint Stanca falucskában, bizonyára érett a vetés és várja, hogy az aratás Ura által küldött munkások engedjenek ia hivatásnak.

9 SZOLOVJEV VALLÁSBÖLCSELETE, MINT MESSZIANIZMUSÄNAK ALAPJA. Irta: CSELÉNYI ISTVÁN») A nagy metafizikusok mindig hordanak magukban valami tragikumot. Ragyogó épületet akarnak emelni a túlsó parton, de csak egy, az e parton szétömlő épület kopott kövei állnak rendelkezésükre. Az innenső és túlsó oldal, a jelenségek és a valóságok világa közti demarkációs vonal átléphetetlensége magyarázza, miért rejt magában a metafizikai szükséglet" tragikus sorsot. De míg legtöbb gondolkodónál az a baj, hogy nem tudnak innen-oda jutni, megeshetik az is, hogy onnan-ide jutni nem tud. Ez történt a múlt század utolsó negyedének legnagyobb gondolkodójával, Szolovjev Szergejevics Vladimirrel. Bámulatos az a sokoldalú tehetség, mellyel az Isten megáldotta. Maga kicsiben ugyanaz a pozitív mindenegység" volt, amelyért bölcseletében harcolt. Egyetemes szelleméhez hasonló talán Platónon kívül alig van a bölcselettörténetben. Nemcsak tudós és az első rendszereket szervesen egybeforrasztó bölcselő, hanem a 19. tsz. egyik legkimagaslóbb teológusa, a nyilt élet embere, különleges publicisztikai talentum s csodálatos finomságú költő. S mindezek az adományok nem estek benne szét atomisztikusan; mélységesen vallásos lelke sajátos egységet és színt adott nekik, s ebben a lelkületben, mely Szolovjev leglényét teszi, az ószövetség prófétáira emlékeztet. A tragikum csak az, hogy amikor valamit alkotni kellett, mindig valamely konkrét pontján kellett megfognia a világot, valamit alkotnia, s így egész mivoltát sohasem vihette át alkotásaiba. A szellemi atomizmus ellen már a Szolovjevre nagy hatással volt pánszlávisták küzdöttek. Szerintünk az embernek mindig mint egésznek, a világhoz való vonatkozás-lehetőségei teljességében kell megjelennie, s ép a lélek vallási állapotát, annak súlypontjellegét hangsúlyozták. De az tény, hogy ugyanazon egyén két vagy több szellemi képességének működése sohasem egyesül egy eredőben, a lélek vallási állapotát pedig, mint ilyet, objektiválni sohasem lehet, mert az csak teoretikum a metafizikai valóságról és Isten lényéről, etikum, vagy többé-kevésbbé tökéletlenül ráutaló esztétikum lesz, de nem maga a lélek mélye. Ezért nincs Szolovjev egyik művében sem, de az összesben sem - az egész Szolovjev. Első pillanatban észrevenni, hogy 'lénye középpontja tevékenységén kívül maradt. Szelleme valósággal a metafizika túlnani partja Mől közeledett, tele sok mondanivalóval; mondott is sokat, de a FORRÁSOK ÉS IRODALOM: Wladimir Solowjeff: Ausgewählte Werke (ford. Harry Köhler); I. Band: Die geistlichen Grundlagen des Lebens. Steppuhn: Wladimir Szolowjew. Leipzig. Bíró Bertalan: Anima Candida Vladimir Szergejevics Szoloviev. (Vigília, II.) Szántay-Szémán István dr.: Szolovjov. ( Modern katholikus fejek" c. gyűjteményben. Szerk.: Mihelics Vid. Bp ) 102

10 Jeglényegét nem mondhatta el s a metafizikát sem plántálhatta át annak mivoltában erre a partra. Nem azt mondjuk ezzel, hogy Szolovjev kevesebbet és gyarlóbbat mondott más nagy filozófusoknál és költőknél, hanem azt, hogy mindannál, amit alkotott, sokkal többet hordozott egyénisége. A lélek vallási mélyalapjait így sem igen tárta fel nála inkább senki. Hogy ennél többet nem tett, az a metafizikai lehetetlenségen múlt: lehetetlen valakinek magát alkotásaiban immanenter feloldania. Nem szólok most Szolovjev életéről és műveiről, sem a bölcseleti rendszerek ráhatásáról, és nem akarom mert nem is tudnám egész filozófiáját ismertetni. De egész gondolkodását tükrözi theanthrópiás vahásbölcselete, Melyhez szervesen kapcsolódik társadalmi eszméje, a megszűrt messzianisztikus szabad teokrácia. Erről szeretnék részletesebben szólni. Csak azt szeretném még előrebocsátani: ne csodálkozzunk, ha Szolovjev nem a skolasztika finom termilogiájávai él; hisz amiért bennünket leginkább érdekel, az az út, amelyben a sklosztika hatásától függetlenül alkotta meg saját rendszerét, amely nemcsak a philosophia perennis egyetemes lehetőségének és létének fényes bizonyítéka, hanem amelyen át ő maga a legpozitívebb hithez, a kath. Egyházhoz eljutott. Bölcselő elmével néz olyan kérdéseket, amelyeket mi talán a teológiába utalnánk. De ez, ép ez az ő sajátos, mindent egységbe foglaló rendszere, a teozófikus szemlélet. Erről még a továbbiak során részletesebben szólok. í * $ És az egész világ gonoszságban fetreng" (1. Ján. 5, 19.) kezdi Szolovjev az istentelenségről tartott előadásait. Krisztus a világmindenséget átjáró rossztól való megszabadulás ösvényét megmutatta áldozatával és tanával. De az emberiség ezen az ösvényen máig sem vitte sokra: a megváltás a világ számára csak a jó hír maradt, mert a világ még ma is fetreng a gonoszságban. A kereszténység élő értelme előbb elvont tanba zsugorodott, majd ez az értelem majdnem egészen kiveszett a haladó emberiség tudatából. Akik számára minden rendben van ezen a világon, azok nem is értik meg a kereszténység értelmét, mert nem látják a rosszat, amitől a világot megszabadítani jött Krisztus. A rossz világot átjáró tény, hisz minden élet a természetben harcból és rosszból születik, szenvedésben és rabságban folyik és halálban és szétesésben ér véget. A természet egyetemes, legfőbb törvénye: harc a létért. A lények és erők bonyolult harcába folyik össze az élet; a lét ellenséges rátámadás minden idegen létre. A legkisebb porszemtől az emberi lényig minden teremtmény ezt fejezi ki legsajátosabb természetével: Én vagyok, és minden más csak énértem van," sha más az útját keresztezi, azt mondja: Ha én vagyok itt, nem lehetsz te is itt!... nincs hely számodra mellettem!" És ezt mondja minden, minden rátámad minden másra, és őt magát is megtagadja minden más. A természeti élet, amennyiben egoizmuson alapul, élet a rosszban, és törvénye a bűn törvénye. Ugyanennek a törvénynek következtében a bűn ellenállhatatlanul megtorlást von maga után, s egyik baj a másikat hívja. Mert ha minden lény ellenségesen viselkedik a többiek- 103

11 kel, azok is épúgy vele szemben. Az ellenséges ellenhatás érzése azonban szenvedés. Ez a rossz második formája a világon. Amint a természetben minden vét minden ellen, épúgy szenved is minden mindentől. Az egoizmus mindentől elválasztó ereje minden oldalról ránehezedik mindenre s szenvedést okoz. Az idegen erők beleütköző sokaságával végül is nem bír az egyed. A minden harca minden ellen feltétlenül az egyes megölésére vezet. Az ellenséges erők megtörik létét: a harc halállal és széteséssel végződik. Az ember egoizmusából maga magyarázza, hogy nem élhet másokkal; rászegeződik a gyilkos dilemma: magam vagy mások ellen? S miközben másokkal szembehelyezkedik, minden másnak erejét hívja maga ellen, melyek végül megsemmisítik. Egy ilyen idegen erőktől környezett élet egész léte végeredményben csak külsőleg teszi láthatóvá az élet titkait és mutatja, hogy a természet élete rejtett magafelemésztés. Ez a trochos tés geneseós," a lét tüzes kereke. Tehát a rossz a világban lényegében egységes, megjelenési formájában hármas. És így az élet fájának a magafelemésztő természetben gyökere a bűn, törzse a sínylődés és gyümölcse a halál. A lényeknek egymással szemben való idegenkedése, küzdelme, meghasonlása teszi a rossz lényegét a világon. De ami összefüggéstelen, ami kapcsolatok híjján van az értelmetlen, irracionális, mert a sem mivel sem áll összhangban. Tehát az egoizmus, a minden más ellen tusakodás belsőleg, az akarat síkján a rossz, külsőleg pedig, a gondolkodás síkján az értelmetlenség. Praktikus feladatunk: külső környezetünket akaratunkkal átjárni, engedelmessé tenni, és elméleti feladatunk: ugyanazt tisztán, értelmesen magunkévá tenni csak a magunk átlátszósága, hozzáférhetővé tétele útján érhető el, különben viszonyunk ismét csak erőszakos, rossz és értelmetlen marad. A világ értelmének kulcsa tehát az értelmetlenséggel ellentétben mindennek békéjében és egyetértésében keresendő. V. ö. kosmos = rend, világ; az oroszban: mir (i!) = világ mir (ize!) = béke. Jóllehet az élet alapja a világban a harc, a khaosz, s minden lény és erő ellenségesen tör egymásra, mégis fennáll az Egész, az Egység. A meghasonlottság és khaosz mélyén egy másik erő láthatatlan vonalai ívelnek és rendezik harmóniába a világlétet. Világ nem üres szó ez, ebben érzelem rejlik. Különzöttségében végeredményben egy lény sem tarthatja fenn létét és a mással való összekötöttségben találja meg értelmét, a logost, a ratió-t és valóságot. Ez az egyetemes értelem nyilvánul meg a kozmikus vonzóerőben. A világ értelme tehát az abszolút egység. Az egyes lények törnek és törhetnek arra, hofv állítsák különségüket, de az egységi vonatkozást teljesen ki nem vethetik, mert az adja különségüknek is értelmét. Egyrészt tehát önösség, rossz, kíhaosz, sötétség, értelmetlenség, másrészt egyesülésre törő ösztön, mindent az egészre vonatkoztatás, értelem, amely erő az anyagi sötétséget, a khaoszt akarja átjárni s a szertelenségtől megszabadítani, és többfélekép jelentkezik. A fizikai erők, hő, fény, villamosság, stb. a lényeket egymáshoz vonják, s a világmindenséget, világtestet képeznek. A kémiai affinitás ereje határozott rendbe állítja az elemeket. Miközben az egyik lény, hogy saját létet fenntartsa, a másikra tör s ta- 104

12 gadja azt, ép ugyanakkor a másik által él, azaz állítja függését a másiktól. A lét koronája nem az egyest illeti, hanem az egészet. Minden lény kezdete és forrása feltétlenül a minden való abszolút egysége... Isten. Az egység, a béke, mely az örökkévalóság változhatlan nyugalmában gyökerezik, a világ mindent egységesítő értelmében nyilatkozik meg, úgy, hogy ez az értelem egyenest kifejezése, vagy Igéje az Istennek (Lógós), mely maga a megnyilvánuló és működő Isten. Egy-egy dolog legkisebb részétől kezdve a legbonyolultabb állatfajokig az összes vonatkozási funkciókban ez az értettem adja tudtul magát, az Ige, mely kezdetben volt, és amely a kezdetnélküli Istentől jön. Ez tilt meg (ontologiailag) minden különséget és kötetlenséget és minden egyest szétszakíthatatlanul összeköt a khaotikus sokféleségből egységes világba. A világ értelme, Isten Igéje állagi erő, a világ egyes lényei számára, mint törvény, hatalom jelentkezik: Különségednek ellene kell mondanom." A világértelem tehát harcol a sötétséggel, de még rajta való győzelméről nincs szó. A természetben az egyednek az egésszel, a többiekkel való egyesülése u. i. csak látszólagos. Az egész számára idegen és ismeretlen marad. Nem tud az egyesülésről; nem a mást, az egészet akarja szolgálni akkor sem, amikor ezt teszi is a táplálkozásban, a csoportosulásban és a fajfenntartásban. A természetben tehát minden másokkal egyesülésre hajtó ösztön is csak az önösséget hirdeti; bár az értelem az élet megoldása, felismerést nem nyer: marad a sötétség. Egyedül az ember lesz az Egész, mely külső valós erő, valósággá ideában. Az egyedi ember felfogja a mindent, megismeri az Egészet, tehát a világ értelmét, legalább is lehetségileg, s egyesülhet vele szabad akaratából, ami megvalósítása a világ értelmének. Az értelmetlen khaotikus létnek és az egység törvényének természetes dualizmusa küzd tehát az emberben. A többi teremtményhez hasonlóan az ember élete is tele a létért folyó küzdelem egoizmusának sötétségével, de a világ egységének ideája, a megismerés fénye felragyog számára. És a világosság a sötétségben világolt, de a sötétség azt föl nem fogta." Az isteni Logos ott világolt a régi pogányság sötétségében is. Különösen az ókor kultúrnépeiben, a hindukban, görögökben és zsidókban világította meg az isteni Bölcseség az emberi értelmet. De nincs egyik kultúra sem ezek közül az egész igazság birtokában. Egyoldalú képek a világértelemről. (Ép az egyoldalúságok egybe- és egészbe-illesztése, az ellentétes szélsőségek egybehajlítása Szolovjev főtörekvése, ez a katholikus gondolat, amitől a világ megváltását várja.) A hinduizmusban az ember teljességgel lerázta a külső kozmikus erők bilincsét; teljesen szabad belső tevékenység, vallások, bölcseletek, költészet, tudomány csíráit hordozó szabad álmodozások, elmerülés az abszolút létben jellemzik ezt a világszemléletet, de határozatlan egymás-hegyén-hátán-módra, mint az álomban. A buddhizmus tetőzi be az egészet: minden való és nem-való illúzió, káprázat. A lélek öntudata önmagában tiszta lehetőség, azaz semmi, csak az isteni princípium ad neki tartalmat és valóságot. 105

13 Tehát a lét megtagadása vagy új nem-anyagi tartalom keresése. És Kelettel ellentétben a klasszikus ókor Nyugatja az utóbbit választotta. A görög-római lélek megszabadufltan jelenik meg nem a külső kozmikus erőktől, mint a hindu, hanem önmagától, belső, tisztára alanyi önszemllélődéseítőfl. Cél lesz r (az ekységes és egyetemes megtalálása tárgyi alkotásokban, a szépség és értelem megvalósítása művészetben, bölcseletiben, államrendben. Az ember megsejdítette a valóságot az ideákban, ahol megszűnik az egoizmus, de az ideákat meg nem valósíthatta, maga rajtuk kivül rekedt. így a világiét két létfarmában nyilatkozott meg az embernek: egyik az anyagi, fizikai lét (hé genesis), a nem-szükségszerű, rossz, a személyi róssz akaratban gyökerező; a másik a tiszta ideák személytelen világa (to ontóson), az igaz és tökélettes birodalmia. Ez az ellentétes kettősség végeredményben megoldáshoz nem jutott, mert az akarat síkján, konkrétumokban élő embernek önmagát elhagynia lehetetlen. Tehát nemcsak a primitív népeknél, ahol a természeti vallás a romlott akarat bizonyos külsőségeit nyesegette, de a gyökeret, az önállitást meghagyta, hanem a kultúrnépeknél sem, az ideális szemléletben sem lett kielégítő az isteni princípium és az ember közötti közrehatás. Ha tehát az isteni elrendelés a rosszban fetrengő emberi életen uralkodni akar, másként, eleven, személyes erőként kell megnyilvánulnia; a Lógósnak nemcsak kívülről kell hatnia a lélekre, hanem abban megszületnie; nemcsak megvilágítani, hanem átváltaztatni a lelket. Mivel az emberiség lelke csak egyedi lelkek sokaságában nyilvánul meg, az isteni princípiumnak az emberi lélekkel való egyesítése is, kell,, hogy egyedi,.személy: jelleget viseljen. Az isteni Logos egyre tökéletesbcdő meg" yilvánulásainak betetőzéséről van tehát itt szó. Nehézkedési erő, fény, a szerves élet ereje völtak az állomások a tökéletes fizikai emberi organismus kifejlődésének útján. Erre következőleg egy másik fejlődési folyamat jön: a közösségeket megalkotó szellemi erő, s végül az isteni fénynek a lélekbe hatolása, szerves egyesülés vele az új, szellemi ember megszületése. Ez a történelem beirányozottsága: ezt a szellemi ember megszületését készítette elő a tökéletes, de mégis élő istenmegnyilatkozások hosszú sora. A kultúrnépek által nyert, ismertetett teofániák magukon viselik az illető népek sajátosságait. Nem formális kinyilatkoztatások voltak ezek. hanem a nagy isteni igzaság egy-egy oldalának elmosódott megnyilatkozásai, amennyiben minden nép hordoz magában valami jellegzetesei Isten értékeiből. A zsidó nép előtt, mint személyiségnek, élő aianvnak, Én" -nek (kellett az Istennek kinyilatkoznia. A zsidó nép jellegzetessége u. i. (volt és ma is az) a személyiség, az alanyiság kihangsúlypzottsága. (Gondoljunk csak a Zsoltárok lírájára, vagy az Énekek Éneke idilijére, míg eposzt és drámát nem termeltek.) Istent, mint valóságos Én-t a zsidók fogták fel és őrizték meg a legtisztábban, szemben a személytelen panteista vallásokkal. Láttuk, a világban a rossznak a másokat letipró önösség a hordozója, de ép ezért a megorvoslás útjának is itt kell vezetnie. A személyiség ereje nélkül az ember, a konkrét egyed számára minden jó hűvös, elvont idea marad. Energiaátváltozás kell tehát: az önállító akaratnak, a rossz energiájának a jó erejévé 106

14 kell változnia. A rossz ereje legyőzve s egy magasabb, kinyilátkozó Én-nek alávetve ép a jónak alapja és hordozója. így lett a keménynyakú" nép a szentek és próféták népévé. A pátriárkák, bírák és próféták sorozatában egyre élesebb körvonalakban nyilatkozik meg a személyes Logos, s egyre közeledik személyi megtestesülése. Ha a zsidó nép nemzeti jellegének megfelelő volt az Isten emberréievésének módja, másrészt ennék idejét az egyetemes történés szabta meg. Midőn az Ige ideákon át való megnyilatkozása kész volt, s az emberiség ennek az életben levő rossz leküzdésében elégtelen-voltát felismerte, minden kultúrjava ellenére rádöbbent a világ sivárságára s a ma egyedülvalóságára, s amikor az emberi és az állami külsőséges valóság egyetlen személyben, az istenített cézárban nyert kifejezést, megjelent az orvoslandó személyiség formájában a tükrözetlen Logos, az isteni valóság: Isten emberré lett. A világ értélmének megnyilatkozása ezzel betetőződött. Az értelmet az egyesnek az egésszel való egyesülése adta. Az elemek és kozmikus hatalmak évezredekig tartó harca után, amelyben a világértelem a vonzási, stb. törvényekben halványan ott működött, megjelent az első értelmes teremtmény a földön. Ez a Lógósnak, mint ideának új megnyilatkozása volt, de még mindig ködösen. Végül elő, "személyi erőként nyilatkozik ki a világértelem; mert Isten több, mint az anyag természetes életén eluralkodó törvény és mint a valótlanság és rossz sötétségében világoló értelem: Isten abszolút személyiség. De másrészt a világ is, mely.az egoizmusok miatt a széthullás jegyében állt, s a Logos egyre tökéletebedő megnyilvánulásai, az egyeseket összekötő erők által, lassan-lassan lábolt kifelé a khaotikus létből, az Ige testté-levésében elérte tökéletes egybehangoltságát és értelmét. Krisztus személye u. i., valamint egykor Ádámé is, összesített személyiség is, mely az egész természeti emberiséget felöleli: nemcsak egyedi, hanem egyetemes lény is, a szellemi újjjászületésre. Ha tehát az értelmet az összefüggés, az egyesülés adja, Krisztusban az emberiség tökéletes érteimet nyert, mert benne maga az emberiség is egyesült mint fejben, másrészt az ember benne az Istennel köttetett össze legszorosabban. Krisztus az által, hogy ennek a jelenség-világnak folyamába leereszkedett, az örökkévalóság középpontjából, helyesebben a mellett, történelmi középponttá vált. De lehetséges-e Isten emberré-levése és miként? Természetesen deista isten-fogalommal nem, ha t. i. Istent a világon abszolúte kívülálló, elkülönített lénynek vesszük fel. De a panteista álláspont alapján sem lehetséges. Az egész u. i. nem lehet egyenlő egy részével; már pedig erről volna szó, ha Isten a világjelenségek általános szubstanciája, egy egyetemes minden volna, s az ember ennek csak egy jelensége. Ez egyoldalúságokkal szemben mi tudjuk, hogy a világ a korlátolt lények összessége, s így Isten, mivel korlátlan, valóban kívüle áll, önmagában és önmaga számára transzcendentális, mégis a világgal vonatkozásban tevékeny, teremtő erő. E meggondolás szerint Isten emberrélevése az egyetemes létrend számára nem valami idegen, hanem lényege szerint a világ és emberiség történelmével összekapcsolt, előkészített, logikusan kibontakozó. Ez a teofánia tehát bizonyos érte- 107

15 lemben nem nagyobb csoda a megelőző, tökéletlenebb teofániáknál, s az első szellemi ember megjelenésénél. A természetes történetbölcselet sem húnyhat szemet a dolgok reális rendje előtt: az egész történelem az Istenemberre irányul. Az Isten emberrélevése tehát nemcsak lehetséges, hanem a világterv lényeges része. Krisztus az emberi akaratot szabadon alárendelte az isteninek, s közvetítő és egyesítő princípium lett Isten és természet között, mely utóbbi megtisztulva elvesztette tragikus különzöttségét. Hogy a természeti élet élet a rosszban és valótlanságban: ezt tudták a brahmánok és buddhisták és görög bölcselők is. De ennek felismerése és az Igazság, a Jóság, iá Szépség eszményi világának elgondolása nem elég, mert ha az az igaz élet, akkor hatnia is kell. A testi élet alapja a rossz és vége a halál és szétesés. Az igaz éiiet alapja a szeretet, mely legyőzi a rosszat, a halált a feltámadásban. A régi világnak ennyi jutott: tstent ideában szemlélni; az új világ, melynek az Istenség valóságban megjelent, nem érheti be a szemlélettel: élnie és cselekednie kell a kinyilatkoztatott isteni princípium erejében, az élő Isten képe szerint kell megváltoznia: nemcsak szemlélni az istenit, hanem istenivé is lenni. Ennek megfelelően az új vallás nem lehet passzív istentisztelet (theosebeia), vagy imádás (theolatreia), hanem isteni tevékenységnek (theourgia) kell lennie: az isteni és emberi együttműködésnek, hogy utóbbi testi és természeti cselekvésből szellemivé és istenivé változzék. A mindenkinek mindenki ellen való harca ezzel in actu primo végetért. Ha minden rossz gyökere az egyesek elkülönzöttsége volt, ami egyúttal az összefüggéstellenséget és értelmetlenséget jelentette, ez az ellenséges feszültség s értelmetlenség feloldódott az isteni Logos mindeneket egyestő megnyilatkozása révén, ami a lét reális rendjéhez kétségtelenül hozzátartozik. S a legtragikusabb önösség, az embernek az Istentől való bár nem ontológiai, hanem morális elszakadása, ai»i viszont ép az ontológiai függés logikai tagadására vezet, végül szintén mlegtört a Logos kinyilatkozásait betetőző emberrélevésében: az ember és az Isten személyi egységbe lépett. De hogy ennek üdvös hatását in actu secundo érezhessük, minden egyes emberre és az egész emberi közösségre kell alkalmazni. A causa exemplaris bizonyos értelemben az Istenember.. Isteni és emberi, közösség és egyed egybehangolása ebben látta Szolovjev fininden válság megoldását. Ez a vallásbölcseletileg megalapozott gondolat tulajdonképen a szolovjevi messziánizmus. A messziánizmus a történéti hivatástudat már régebbi az orosz szellem világában; magával az orosz kereszténységgel érlelődött ki. A múlt században, a napoleoni háborúk egyrészt nagyban megnövelték az addig alvó orosz népi öntudatot; ráébredt, hogy ő nagy, s valami nagyot tud tenni; másrészt az orosz értelmiség felismerte Oroszország kulturátlanságát. Teljes hévvel vétik magukat a forrongó nyugateurópai szemékre. A nyugateurópások" átrágják magukat az új bölcseleti és társadalmi rendszereken, s Oroszországot mindenáron s mindenestől a modern Nyugateurópába akarják kényszeríteni, mégpedig természetesen a pozitivista világnézet alapján, ami szerintük Európa jövőjét teszi. A széllemi eszmélődés egészen sajátos a teljesen egyedülálló 108

16 Gsádajev Péternél. Az ő álma csak a középkori katholikus Európa volt, gótikus dómjaival. Nála már világosan körvonaiozódnak a nagy gondolatok, melyeket Szolovjev átvett s egyoldalúságuktól megszabadított: Krisztusban nyilatkozott meg az egyetlen igazság; a történelem célja az emberiség teokratikus megszervezése; ehhez az út a katholikus Egyház, mely utat Oroszországnak is választania kell. Míg a nyugaieurópások a radikális-kommunista eszményért harcoltak s minden vallástmetafizikát elvesztettek, addig a másik nagy irány ép erre esküdött s patriarkális idillről álmodozott. Ez az irány volt a szlávofilek vagy pánszlávisták mozgalma, amelyről mi csak távoli politikai derivátumaiból szereztünk halvány tudomást. Pedig mély filozófia és szellem állt mögötte. Chomjákov, a két Kirjejevszky, Vinográdov, Akszákov nagy tűzzel hirdetik az elatomizálódott nyugati szellem csődjét. Mindennek az emberi lét vallási centrumára való vonatkoztatása által az ember minden.szellemi erejét egységbe gyűjteni s ezáltal Isten országát a földön msgraiósítani: ez a szent Oroszország" történelmi feladata. Szolojevre mindezek a szellemi irányok mély hatással voltak. De hiányosságukat felismerte s ellensúlyozta. 21 éves korában megírta híres művét, A nyugati bölcselet válságá"-t (mely -magántanári értekezése volt). Beigazolja, hogy a két nagy bölcseleti irány: a racionalizmus (Descartes, Spinoza, Leibnz) és empirizmus (Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley, Hume) egyaránt szekpszist eredményezett: az abszolút való megismerése lehetetlenségének felismerését. Az egyik u. i. így fogalmazott: A való létező apriorisztikus megismerésben ismertetik meg (dogmatizmus). Ámde az apriorisztikus megismerésben csak a gondolkodás formjáit ismerjük meg (Kant). Tehát gondolkodásunk formái a valós létező (Hegel), vagy másként a fogalmak. A másik pedig így jutott erre: A valós létező tényleges tapasztalatunkban ismertetik meg (Bacon). Ámde tényleges tapasztalatunkban csaik öntudatunk különféle empirikus állapotait ismerjük meg (Locke). Tehát tudatunk különféle állapotai a valós létező. Kant és az idealisták egyre határozottabban azonosítják a liétet és a gondolkodást, abszolút egocentrizmushoz jutnak. Stirner, illetve Nietzsche tetőzi be mindezt korlátlan praktikus önállításéval. Szolovjev mélyrehatóan mérlegeli mindezt, s a nyugati spekulatív filozófia és pozitív tudományosság minden értékének fenntartásával (hiszen főkép Hegel és Schopenhauer ráhatása az előbbiek alapján szemmel látható), megállapítja a két megismerésmód elégtelenségét, a logikában és ismeretelméletben; a metafizikában velük szemben állítja a konkrét és mindentegyesítő szelemet, minit abszolút princípiumot; az etikában felismeri, hogy a végső cél csak minden lény közössége, a világtörténelmi fejlődés szükségszerű és célszerű folyamata által érhető el. A nyugati gondolkodás eljutott a teljes atomizmushoz. Alapján a bellum omnium contra omnes" valósul meg; szétforgácsolódás, átkos önösség, azaz a rossz gyökere. Amint láttuk, kezdettől fogva ez az erő is uralkodik a vilgában, mely az egység erőit megbontani vágyik, mindenütt az individuális életformák szabadságát keresi. Hatása alatt a valóság és jelentőség az egyes emberekre megy át; az egységes és egyetemes-valóság híjján szűkölködő abstrakció lesz, halott törvény; egyetemes egoizmus és anarkia ennek a szociális-, maga-ura és ezáltal istentelen 109

17 ember a végső vallási kifejezése. Ezt az elvet testesíti meg magában a nyugati emberiség. A másik nagy történelmi alakító erőt a mozulmlán Kelet képviseli. Énnek az ellentétes erőnek törekvése az emberiséget életfejlődése minden körében és stádiumában egy legfelsőbb elvnek alárendelni, tehát mindig és mindenütt megsemmisíteni az önálló egyéniség elvét. Szociális vonatkozásban ennek (kifejezése: egy uralkodó és rabszolgák holt tömege; vallásilag pedig: Isten és mellette egy önálló szabad ember sem, tehát egy ember-ellensége Isten. Kelet embere a kvietista és fatalista, mert a kiszmet"-be nincs beleszólása. Szolovjev világosan meglátta, hogy amit a mohamedánizmus nyíltan tett meg, ugyanazt megtette eltitkolva a bizantinizmus is: az embert eltépte az Istentől. Míg Nyugaton ép az isteni ment mindinkább feledésbe, addig Bizáncban az ember. A valóságban megfeledkeztek a kereszténység alapelvéről, melyet ugyan szóban serényen védtek: hogy Krisztusban a tökéletes isteni elválaszthatatlanul és lényegileg egyesült a tökéletes emberrel, akivel azért az egész emberiségnek mind személyi, mind a közösségi életben összekapcsolva lehet és kell lennie. Ha a Fichte-Schelling-Hegel-féle elgondolás szerint minden fejlődést a tézis, antitézis és szintézis három mozzanata határoz meg, s az ellentétek a keleti gondolkodás tézisében és a nyugateurópai szellem antitézisében jutnak kifejezéshez, akkor itt valami nagy szintézisre van szükség, mely mentes mindkettő egyoldalúságától. Ez az erő összebékti a legmagasbb elv egységét az individuális formák és elemek szabad sokí éles égével, megalkotja az emberi organizmus égész-ségét s elvezet az igaz istenemberséghez. Ezt a szintézist kell Szolovjev szerint Oroszországnak megvalósítania. Mármost további trichotomiával élve gondolkodónk az érzelem, iil. alkotás, az értelem, ill. elméleti tudás és az akarat, ill. a gyakorlati cselekvés hármas mezejét veszi figyelembe. így e három síkon Kelet számára a misztika, a teológia és az egyház jut, Nyugat számára a pedig, melyben ismét formális és materiális stádiumot vesz fel, az alkotás szférájában a szépművészet a 1' art pour 1' art elvével és a kézműipar, a tudás szférájában az abslmkl filozófia és a pozitív tudomány, a gyakorlati tevékenység szférájában pedig a politikai állam és a gazdasági társadalom. A szintézis mi lesz? Az alkotás mezején a misztikus keleti művészetet össze kell kapcsolni a 1' art pour i' art formai tökéletességével és a kézműipar anyagi célszerűségével; miáltal a theourgia jön létre. A tudás mezején a keleti teológia törekvését t. i. megismerésünk körébe vonni a valós létezőt, az abszolútumot a pozitív tudomány szilárd bázisán akarja megalapozni és szellemünk a spekulatív filozófiának köszönhető finom kipallérozottságának segítségévéi realizálni, ami által adva van a theosophia (nem w általunk ismert, Annié Besant-féle értelemben), mint a jövő kor egyetlen lehetséges és szükséges ismerete. Ami a praktikus szférát illeti: a politikai államot és a gazdasági társadalmat vallási elemekkel kell átszőni, amint viszont az emberi társadalom egyedül igaz szervezetét, az egyházat politikai és gazdasági szempontokkal kitágítani (ezt a vezérló szempontok adására érti). Tehát a jövendő emberiség itt is a máig 'uralkodó egyoldalúságok szerves szin- 110

18 tézise által jut a helyes elvhez, s ez a társadalomnak theokratiá-ban való megszervezése. Az egyház és állam viszonya morális kapcsolat, de a ker. államnak önkéntelen alá kell vetnie magát az Egyház felsőbb tekintélyének, mert az képviseli a magasabb, vallási érdekeket; az állam ezáltal ideailzálódik és átszéllemiesül. Ezek a Magasabb, vallási érdekek, melyekben az államnak az Egyház vezetése alatt szolgálnia keli: a kereszténység elterjesztése a világon, a népek békés közeleése maga a kereszténység által és minden népnél la szociális vonatkozások rendezése a keresztény eszmény szerint. A bűntettek nem intézhetők el pusztán az állam rendőri közbelépésével, hanem az egyház morálpedagógiai közreműködése szükséges. A merő vegetatív élet értelmetlen; az egyed élete az élet továbbadásában nyerne értelmet. De ha Önmagában értelmetlen, akkor végeredményben az egyedek életének összessége, a faj élete is értelmetlen és hazudása az életnek. Immanens világszemlélet szerint tehát végeredményben céltalan és értelmetlen a faj és az állam léte. Csak a keresztény vallás ad az államnak értelmet és jelentést és ép ezért fölötte áll az államnak. De minél magasabbra emelkedik a nap a föld felett, annál inkább megvilágítja és felmelegíti a földet. Az Egyház által eléadött cél pedig tényleg megvalósítani mindazt, amit hiszünk, ennek a mi emberiségünknek és világunknak megváltoztatását a krisztusi valóság, az Istenemberség megtestesülésének képére és hasonlatosságára. Ennék a nagy szintézisnek hordozóját Szolovjev, a szlavofilekhez hasonlóan a jövendő Oroszországban látta. A fichtei gondolat az egyes nemztek különleges rendeltetéséről már a szia vo fi] eket is megfogta, az orosz népnek specifikusan vallásos nép és szent ország gyanánt való felfogásában. Az orosz messzianisták már a 16. századbeli Filotej Sztarec óta azt hitték, hogy Moszkva lesz a harmadik Rónia, s az oroszság a maga pravoszláv hitével fogja megváltani az emberiséget. Szolovjev tudta, hogy az új választott nép és népi messiási tudat nem lehet többé, mert Isten választott népe már az egyetemes keresztény emberiség. A szabad teokrácia, az Egyház Isten földi birodalmának reális és objektív formája. Ha mégis Oroszország történelmi hivatásáról beszél, ez ebbe logikusan beleillik. Mert ha a két ellentétes történelmi erőt, a tirannikus egység tézisét s az atomizmus antitézisét konkrét tényezők képviselték (t. i. a muzulmán és némileg á bizánci Kelet, ill. Nyugateurópa), akkor a szintézis megvalósítását is konkrét közösségnek kell vállalnia, nem mint csak maga számára valót, hanem mint egyetemes értékűt, de olyan közösségnek, amely erre különleges vallási beállítottságú lekialkatánál fogva leginkább alkalmas. A szolovjevi messzianizmus tehát, mely a pravoszláviában üdvöt nyerő oroszság szlavofil kihangsúlyozottságát Gsádajev középkori katholicizmusért való rajongásával tompítota, nem jelentett volna pánszlávizmust, hanem ép minden nép hivatástudatának felébresztésével, Isten országának, a szabad teokráciának megvalósítását a földön. Tragikus, de minden bizonnyal nem magán az orosz népen múlt, hogy e messzianizmus helyett Oroszországnak a bolsevizmus messzianizmusa jutott. (Folytatjuk.!

19 UNIOS SZEMLE A SZENT MIKLÓS MAGYARORSZÁGI UNIÓS SZÖVETSÉG KÖZLEMÉNYEI f PÁTER BANGHA BÉLA S. J. j A Szent Miklós Szövetségnek már is gyásza van. P. Bangha Bélát, Jézus Társaságának kiváló szónokát, az európai nevű hitvédőt, a Szemisz központi igazgatóságának tagját lapunk nyomása közben, április 29-én maga elé szólította Isten. Mint az Egyház mindent átfogó egységének harcosa, természetesen az unió ügyének is lelkes bajnoka volt. Ezt honorálta alakuló közgyűlésünk, mikor az ideiglenes tisztikar megválasztása alkalmával a központi igazgatóság tagjai közé választotta. A Magyar Kultura hasábjain néhány évvel ezelőtt megjelent hoszszabb tanulmánya az egyházi egység kérdéséről, melyben a teljes-tökéletes keresztény egységhez vezető utat éles logikával jelölte ki és világította be s az a könyvtárnyi hitvédő mű és sokezernyi prédikáció, mely nevét feledhetetlenné fogja tenni, azt a reményt keltette bennünk, hogy nemsokára szövetségünk tudományos és irodalmi szakosztálya is legértékesebb tagjainak egyikét fogja benne tisztelni. Isten másként határozott felőle. Magához hívta mielőtt kiváló elméjének gyümölcsei számunkra is megértek volna. A Szent Miklós Szövetség minden tagjának buzgó imája száll föl azért a nagy lélekért, ki Istenért és Egyházáért emésztette föl magát: adia neki Jézus, kiért élt és dolgozott, a hű és jó szolgák, a nagy istenszeretettől áthatott lelkek gazdag jutalmát! -j- A Szemisz országos elnökét az Alapszabályok értelmében a nm. magyar püspöki kar kebeléből s ezzel egyetértően Magyarország bíboros hercegprímása delegálja. Az országos elnök e megbízatása nem jár le a választott tisztikar megbízásával együtt, hanem állandó jellegű. így a Szövetség életében az országos elnök személye lesz az a szilárd pont, mely körül az új mozgalom összes elgondolásai és megnyilvánulásai kikristályosodnak. Az országos elnök személye lesz az az állandó iránymutató, mely a tisztujítások során időről-időre változó szövetségi tisztikarok működésének egységes irányt fog adni s ezzel a szövetségből kiinduló uniós munka céltudatosságát is biztosítja. Ezek az elgondolások vezették a nm. magyar püspöki kart és a bíboros hercegprímás úr Ö Eminentiáját is, mikor a közóhajnak is engedve, szövetségünk élére Dudás Miklós dr. hajdudorogi püspököt állította országos elnöki minőségben. Országos elnökünk uniós téren nemcsak elméleti szakférfiú, hanem olyan, ki az uniós problémákat a pravoszlávia által átszőtt területeken, lelki vívódásban élő papok és 112

20 nép között ismerte meg. Ismeri a balkáni és északi pravoszlávia által birtokban tartott vagy legalább megkísértett területeket s a püspöki kinevezését közvetlenül megelőző néhány év alatt, mint unió-mentő missziós atya, történelmi értékű munkásságot fejtett ki a még cseh impérium alatt állott ruthénföldön és az independentisták által lángbaborított Északamerikában. Elgondolásait, szándékait jól ismerjük s azzal a megnyugvással bízzuk magunkat bölcs vezetésére, hogy a kormánykerék a legjobb kezekbe jutott és szövetségünk kis sajkája az ő kormányzása alatt a történelem sok lelki hajótöröttjét fogja visszamenteni Péter bárkájába. -j- Alapszabályaink belügyminiszteri jóváhagyása április 18-i kelettel megtörtént. Ügyvezető elnökünk már intézkedett is kinyomatása felől. Rövidesen eljuttatjuk az egyházmegyei igazgatókhoz a taggyüjtéshez szükséges nyomtatványokkal együtt, hogy a propaganda munkáját nagyrészt még a nyár beállta előtt befejezzük s ősszel a tényleges uniós munkának lendülhessünk neki. IMA a keleti és nyugati egyház egységéért, amelyet Bessarion niccai érsek a ferrara-florenei zsinat első ülésén mondott el (1438. október 8.) 1 Óh Istenünk, Megváltónk, add, hogy meglássuk ama napot, amikor a győzelem és öröm himnuszát egy lélekben egyesülve, egy dallamban, egy összhangban zengjük neked, és alattad, mint egyetlen fő alatt élve, mozogva, lélegezve, ugyanazt érezve és ugyanazt mondva, egymással egyek legyünk. Óh Krisztus Király, mi téged akarunk és kívánunk egyedüli uralkodónkul, akinek drága vérével lettünk megváltva s aki érettünk, amidőn a bűn rabságában voltunk, megfizetted a váltságdíjat s aki megszabadítottál bennünket a tyrannus (a Sátán) megszállásából. Tedd, hogy mindketten a te egy nyájaddá legyünk, ne tűrjed, hogy a tieid szakadásban legyenek; ne taszítsd el azokat, akik kölcsönösen egymás ellen harcolnak. De nem is teheted, hogy az egyiket eltaszítsd és a másikat magadhoz vonjad, mert mindkettőért tenmagadat adtad, mindkettőre 1 nézve a te kiontott drága véred lett az üdvösség fürdőjévé. Ugyanazon szereteteddel ajándékozd meg mindkettőt; jöjj egyszerre segítségünkre mindkettőnknek és mindkettőnket vonj magadhoz, mert Te mindkettőnk számára ugyanazon cél gyanánt Önmagadat jelölted meg a kölcsönös megértésben és kötelékben. Ne tűrjed, hogy mi egymástól távoli idegenek legyünk, ami által egyesek a célt is egészen eltévesztik. Óh Szentlélek, kegyelemajándékok forrása, bölcseség Lelke, az értelem Lelke, a jámborság Lelke, aki által és akivel az egyház eme harcát megvívjuk, tarts tőlünk távol minden fenhéjázó gondolatot, öntsd mindnyájunk szívébe az istenfélelmet, ajándékozz meg értelemmel és bölcseséggel, légy velünk mindnyájunkkal, akik éretted vonulunk a küzdelembe. Nyilatkoztasd ki az egészt igazságot, mert nemcsak az igazság Lelke vagy és annak neveznek téged, de feladatodnak is tekinted, hogy velünk az igazság megváltozhatatlan hangja által az egész igazságot közöld. Óh háromszemélyű egy Isten, aki kimondhatatlan szavaddal mindeneket 1 ) Görög szövege a latin fordítással együtt megtalálható a Mansi-féle zsinati gyűjtemény XXXI. kötetének 499. oldalán. Német fordítása megjelent az ieine heilige Kirche" év., 169 old.) 113

21 létrehoztál, mindent fenntartasz, mindennek gondját viseled és mindent kormányzol, az ember is a te műved... De lelkének sajátos java az igazság... a legjobb és legistenibb mindazon javak között, amit bírunk és bírni fogunk. Ezen javadat ajándékozd nekünk, add, hogy az igazság bennünk mindenkor meglévő legyen és ahol az megjelenik, ott be is fogadják. Bocsásd meg, ha bármiben is, ami téged illet, akaratunkon kívül eltérnénk tőle, mert nemcsak te magad vagy kikutathatatlan, kifürkészhetetlen, hanem a legtöbb teremtményed is, habár azok csaik gyönge visszhangjai, árnyékai és képmásai a te isteni ősképednek. Hajolj le tehát a hozzád könyörgökhöz és vezesd őket azon az úton, amely hozzád, az egyedül igaz Istenhez visz. S amint te magad három hypostazist, azaz személyt egyesítesz magadban és mégis egy végtelen lényeged és természeted van s a személyek többvolta ezen egységeden semmiféle csorbát nem ejt, úgy tégy minket is teljesen egyekké, habár sokfélék és különböző nem zetekból valók s hozzá még amit a gonosz ellenség hintett el felfogásban es hitben is különbözők vagyunk. Távolítsa el ezt a különbözőséget és tégy bennünket.egészen egyekké a benned való hitben és a rólad való felfogásban és ne engedd, hogy bármi is megakadályozza, hogy egyek legyünk és hogy a nemzetek különfélesége, száma,sokasága és egyénisége mellett is egyformán gondolkodjunk. Ez legyen a mi imánk is! KRÓNIKA Imádkozzunk a szent unióért Uniós kilencedet rendelt el Papp Antal érsek, apostoli kormányzó úr pünkösd előttre. A nagyjelentőségű körrendelet szövege a következő: Az Egyház egységéért Krisztus Urunk példája szerint állandóan könyörögnünk kell. De erre különösen alkalmas a pünkösd előtti idő, amikor az apostolok is buzgó imába merülve várták a Szentlélek eljövetelét. Ezért csatlakozzunk mi is a Szociális Testvérek által kezdeményezett országos mozgalomhoz és minden parochiális templomunkban legyen az egyesülésért szentkilenced. Elrendelem, tehát, hogy ft. lelkészeim pünkösd előtt 9 napon át a reggeli szentmise után a hívekkel közösen mondjanak el 1 Miatyánkot, 1 Üdvözlégyet s az itt következő imát: Könyörögjünk az Úrhoz. Uram irgalmazz. Isten, ki pünkösd ünnepén tüzes nyelveik alakjában szálltál kiválasztottaid feje fölé és mindnyájukat egyetlen Lelkeddel árasztottad el, hogy a hívők sokaságának is egy szíve és egy lelke tegyen, kérünk Téged, add meg összes híveidnek ugyanezt a Lelket, hogy a nyelvek és szertartások csodálatos különbözőségében ugyanazt a szeretetet bírják és egyérzésűek legyenek az egész Egyház fejével a mi Urunk Jézus Krisztusnak dicsőségéért, aki Benned él és uralkodik ugyanezen Szentlélekkel egységben Isten, mindörökkön örökké. Amen." Hasson buzdításul >a kilenced elvégzésére az, hogy akik ezen nyilvános ájtatosságon részt vesznek, minden napért 10 évi búcsút nyerhetnek s az ájtatosság befejezése után a szokásos feltételek mellett (gyónás, áldozás, a pápa szándékára ima) teljes búcsút, ha legalább ötször résztvettek az ájtatosságon. 114

22 HALÁLOZÁS. Boksay János p. prelátus, tb. kanonok huszti gör. kath. lelkész április 24-én elhunyt. Papi pályáját Budapesten mint segédlelkész és templomi karnagy kezdte. Majd a rutén felvidékre került. A cseh megszállás alatt tevékeny tagja volt a magyarbarát Kurtyákpártnak s minden hazafias és kultúrális megmozdulás részese. Sokat dolgozott a rutén-magyar megértés érdekében. Kárpátalja visszatérése után kormányzói meghívást kapott a képviselőházba s tagja lett a kormányzói biztosi véleményező testületnek. Nagy szertartási és egyházzenei tudásával a magyar görögkatholikusság javára alapvető munkát végzett, mikor az ősi görög-szláv egyházi dallamokat magyar egyházi szövegekre alkalmazva kiadta. Férfi- és vegyeskarra írt miséit sokszor halljuk a rádión át is a budapest-rózsákterei gör. kath. templomból. A Volosin-napok alatt szicsgárdistak elhurcolták, sőt főbelövéséről is jött hír, de nem bizonyult valónak. A gör. kath. magyarság és ruténség egyaránt mély részvéttel veszi körül sírját. A MAGYAR TURISTASZÖVET- SÉG karöltve a katolikus természetjárók Hegyi Szent Bernát Társulatával vasárnap, április 28-án tartotta meg első közös turakirándulását Visegrádra és ezt egybekötötte a hegyi szent Bernátnak, a természetjárás védszentjének, megünneplésével. A MFTR Erzsébet királyné" hatalmas termesgőzösén több mint ezer, egy ki sebb hajón mintegy kétszáz természetjáró indult el reggel hét órakor. A Római part után a hajó nagy ebédlőjében dr. Dudás Miklós hajdudorogi görög szertartású katholikus püspök az egybegyűlt közönséghez szentbeszédet mondott, melyet a hajó minden részében hangszórók közvetítettek. Majd a Postatakarékpénztári Tisztviselők Énekkara a Bodlog asszony Anyánk"-at adta elő. Dudás püspök szentbeszédében fejtegette, hogy a természetjárás helyesen művelve közelebb visz sltenhez, megtanít műveiben csodálni a Természetet, a természeti törvények megfigyelésével megtanít az isteni törvényeknek való engedelmességre és végül fokozottabb áldozatkészségre ösztönöz Isten és embertársaink iránt. A nagyhatású beszéd után a püspök azokkal az imákkal, melyeket a nagy alpinista pápa, XI. Pius írt, megáldotta a turista felszereléseket, a természetjárók személyét és a művészi kivitelű szent Bernát plaketteket. Az áldást >a hajó több pontján megismételte. Visegrádon a hajóállomástól a plébániatemplomhoz vonult a menet, ahol a püspök Krajnyák Gábor tb. kanonok es a görögszertartású papság több tagja segédkezésével szentmisét mondoh, amely alatt az énekkar egyházi énekeket adott elő és a résztvevők nagy számban áldoztak. Este visszatérőben, az énekkar a hajón hangversenyt adott. ÉRDEKES KÍSÉRLETRŐL ad számot a Civilisation Européenne áp rilis 5-i száma. Schauman Ruth költő kezdeményezésére érdekes fametszeíű képekben megjelenítették Berlinben a keresztút 14 állomását s a művészi szépségű képeket vetítőkészülékek segítségével bemut atták a berlini katholikus székesegyházban. Minden egyes kép bemutatását megfelelő elmélkedés és ének kísérte. Az újszerű prédikálási mód, mint a lapok írják, nagyon tetszett a berlinieknek. AZ UNIÓS IMANYOLCAD KEZ- DEMÉNYSZÖJE F. Wattson, -anglikán pásztortól származott szintén anglikán pap, február 7-én elhunyt. Wattson, mint annyi anglikán paptársa, komoly történelmi és teológiai kutatás után rátalált a krisztusi igazságra s a katholikus egyház kebelére tért. Kezdeményezésére ma már milliók tartják világszerte a január i uniós imanyolcadot. Wattson ezt 'az ájtatossági gyakorlatot még mint protestáns pásztor vezette be s példájára az anglikán papok közül számosan most is tartják. 115

23 IRODALOM * Előítéletek gátjain keresztül. H. Marchant holland miniszter hazatérése. Budapest, Korda. A budapesti Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája az eredeti mű negyedik német kiadásából fordította Hollandia kiváló jogtudós miniszterének a katholikus egyházba való visszatéréséről szóló könyvét. A könyv megválasztásáért és fordításáért egyaránt dicséret illeti az Egyházirodilmi Iskolát, mert nemcsak a konvertita irodalom egy új gyöngyével ajándékozta meg a magyar katolikus könyvpiacot, hanem a még mindig tétovázó lépésekkel induló magyar uniós mozgalomnak is szolgálatot tett vele. Bizonyán nem tévedek, ha megjegyzem, hogy ez a cél is lebegett a fordítók előtt. Ezt értékeli a fordításhoz írott előszavában dr. Bangha Béla S. J. is, aki nagyon helyesen mutat rá arra, hogy az ú. n. szeretet unió hamályos ködéből az egyház egységéért végzendő, lényegbe vágó munkát kíván. A magyar fordításhoz a szerző is külön előszót írt, amelyben a tekintély nélküli egyházalapítások szomorú következményeinek ecsetelése után megállapítja, hogy a Krisztusban való utáni vágynak újra ébredeznie kellett." Világos, észszerű fejtegetéseiből szinte önként folyik a következtetés, amelyet szóval úgy fejezett ki, hogy az előítélet és tudatlanság zárta el előtte oly sokáig az Egyház kapuját." Ma már több nyelven és sok ezer példányban mutatja ez a könyv az utat haza: a katholikus egyházba. A könyv fejezetei mutatják, hogy melyek voltak azok az előítéletek, amelyeknek falait le kellett döntenie, mielőtt az igazságot kereső tépelődő lelke az egyéni átélés kitörölhetetlen benyomásaival, alázattal borult az Oltáriszentség előtt. E könyv olvasási a vergődő lelkekben világosságot gyújt a hívőnek, a katholikusokat pedig segíti és megerősíti. Uniós szempontból főképen Az egyház" és Amit Isten kíván tőlünk" c. fejezetek értékesek. Ha egy kicsit tovább gondolkodunk, szomorúan állapíthatjuk meg hogy a katholikus egyházon belül is vannak előítéletek, amelyek a szertirtások különbözőségét a lényeg mélyéig túlozzák és az uniós munkának krisztusi parancsa iránt érzéketlenné tesznek sokakat. Ezeknek kiküszöbölése is elsőrangú feladat! Milyen megdöbbentően igazi van a szerzőnek, amikor az utolsó fejezetben ezeket mondja: Ütött az utolsó óra. A megváltás utáni vágy már ellenállhatatlan. És itt nem hiányozhat egyikünk ereje sem, ha mégoly kicsinyre értékeljük is azt. Itt nem engedheti át helyét egyikünk sem i másiknak. Itt mindegyikünkhöz szól a kiáltás, még a legigénytelenebbekhez is. S nincs ember, aki legalább egyetlen embertársában ne tudná gyengíten : azokat az előítéleteket, melyeket nekünk le kell győznünk. Csak így tesszük meg azt, amit Isten kíván tőlünk." Melegen ajánljuk tehát olvasóinknak e könyvet, amelynek végén a fordítók gondosan összeállított irodalmi tájékoztatót is adnak azok számára, akiket az Egyház kérdése és Krisztus Urunknak egységet parancsoló végső akarati közelebbről is érdekel. Az ízléses kiállítás a Korda-nyomdát dicséri. A mű ára 3. pengő. dr. Sr. 116

24 ADATTAR FUNDATO KORIATHOVITS*ANA Irta: BASILOVITS JOANIK O. S. B. M. EIscTköieie Kassán, I799*ben jelent meg. 1 )/ XVIII. fejezet. Zeikan Joannik XII. munkácsi püspök. Zeikan (Zékány) Joannik a közölt adatokból kitetszöleg ellenpüspök" volt Rotoszinszky Parténus Péterrel szemben. Néhai II. Rákóczy György erdélyi fejedelem hátrahagyott özvegye, Báthori Zsófia nevezte ki munkácsi püspökké s az ő kegye folytán Moldvában a fölszentelést is elnyerte, azonban mégsem Munkácson, hanem Miszticén székelt.... residente eotum in Monasterio minthogy ugyanakkor a munkácsi Munkácsiensi Petro Parthenio Rotoszinszky, monostorban Rotoszinszky Pártén voto ac communibus suffra Péter tartotta székhelyét, kit az giis Cleri uniti electo... egyesült papság szavával és közös szavazatával választottak, kit az apostoli Szentszék megerősített, az apostoli király kinevezett s aki 1659-ben javadalmának adományozását is elnyerte s abba a királyi biztos közbenjöttével beiktattatott, ki püspöki joghatóságát állandóan gyakorolta is." Joannik közbenjárására alapította Multvánszkv Konstantin erdélyi vajda a munkácsi monostor templomát, de hogy ott nem lakott, azt a templom jobboldalán elhelyezett kőtábla is bizonyítja, melyen rutén nyelven és betűkkel a következők olvashatók: Theodor Koriathovits Kyázem bil, Za otpuscsenije hrichov Mon-astir zrobil, Drevjana ce-rkov ot vika zosztavala, A terazneissaho Roku kamennaja sztala Prez Konstantina Vojevodu Multyánszkáho Z Nedj.eleju na imja Hozpozeju jeho, Vladikoju na toj csasz Joanniky zosztaval Zo Miszticsova otomszja pilno sztaral, I toi kamenj zrobiti dal. Roku Maja 13." Magyarul: Keriathovics Tivadar herceg volt. Bűneinek bocsánatára zárdát épített, századok óta fennállott egy fatemplom, a jelen évben azonban kőből való épült Multvánszkv Szilárd vajda gondoskodásából feleségének, Nedjelának (Dominikának) a műhöz való hozzájárulásával. Joannik volt a püspök ebben az időben, ki Miszticéről viselte gondját buzgón és ezt a követ ide helyeztette május 13-án. Lehet, jegyzi meg a szerző hogy Rotoszinszky beiktatása előtt Munkácson lakott, mint ahogy Rakoveczky Metód is lakott ugyanott De Camellis József előtt, honnan aztán eltávozott. így távozhatott Zékány is el Miszticére, melynek földesura volt. Valószínűleg a már előbb megkezdett templomépítés befejezését hirdeti a fölirat. De Camellis József 1690-ben naplójában följegyzi, hogv hat évvel ezelőtt (tehát 1684-ben) Joannik püspök pappászentelte Verecsánszky Bazilt, vagyis ebben az időben még gyakorolta püspöki hatalmát. XIX. fejezet. Árdán Porfir XII. munkácsi püspök. A munkácsi templom jobboldalán elhelyezett kőtáblába vésett nevén kívül semmi se mhirdeti emlékét. 117

25 XX. fejezet. Rakoveczky Methód XIII. püspök. A Mihály nevű zaricsói pap által B'arkóczy György támogatása melleit építeni kezdett monostor falán elhelyezett tábla őrizte meg emlékét, melynek ruthén nyelvű felirata ez volt: Metód munkácsi, makovicai szepesi, krasznobródi, (laborcrévi), máramarosi és egész magyarországi püspök, ápr. 26.) Utóda De Camellis sokat emlegeti. De Camellis diariuma szerint öt a munkácsi püspökségbe 1690 április 10/22. napján a nagyváradi püspök és Klobusiczky Ferenc, a Rákóczy-birtokok legfőbb jószágkormánvzója iktatták be. Ugyanakkor Rakoveczky Metód munkácsi hegumen (zárdafőnök) három szerzetestársával együtt szláv nyelven letette a katholikus hitvallást. XXI. fejezet. Koriathovits alapítása és a Corvin-féle megerősítés közötti 98 év alatt ( ) a munkácsi monostorral semmi különösebb dolog nem történt kivéve, hogy királyi adományozásává lett a javadalma. Istvánfi jelentése szerint 82 évvel ezután, 1550 körül, mikor János Zsigmond gyámja, Petroyics János interrex a kálvinizmust Munkácson is terjeszteni kezdte, a monostornak járó tizedeket elvonták és a reformátusoknak juttatták, ami méginkább folyt Rákóczy György alatt, ki a munkácsi vár és uradalom birtokosa volt. Bobe 1 - viscse és Lauka községeket pedig Rákóczi a saját birtokához csatolta. Mikor pedig az ifjabb Rákóczy Györgv özvegye, Báthori Zsófia a katholikus hitre akart visszatérni, ugyanezen elvont tizedeket a munkácsi latin szert, papnak juttatta s a monostortól elvett ivánhegyi, lelecsonkai és vereshegyi dézsmákkal is ennek javadalmát erősítette. Boboviscse és Lauka továbbra is az uradalomé maradt. (Vége az első kötetnek.) Az egyesüli keleti egyházak Magyarországon kívül. Bulgária. (Folytatás.) Kevéssel az exarchatus fölállítása előtt, novemberében 'a macedónbulgárok egy csoportja a konstantinápolyi apostoli delegátushoz fordult s a katholikus egyházhoz való csatlakozásra irányuló óhaját jelentette decemberében egy másik csoport az örmény érsek-prímást, Hasszun Antal kereste föl hasonló kérelemmel. Minthogy tervüket a török porta is kedvezően fogadta, IX. Pius Szokolszky József archimndrita személyében egyházi főt adott az új katholikus közösségnek, kit febr. 8-án Rómában érsekké szenteltek és Rómában fiatal papokat képeztek a bulgár egyház részére. IX. Pius fölhívására az asszumptionisták és resurrectionisták siettek az ifjú egyházi szervezet segítségére. Csakhamar mások is követték s 1863 körül különösen a kapucinusok igyekeztek a bulgárokat a római ritus számára megnyerni. Az eredmény az volt, hogy sohan visszatértek a schizmára. Szo- kolszky nemsokára Kievbe ment s a kormányzásban akadályoztatva levén, a Propaganda Kongregáció a bulgár katholikusok kormányzását iediglenesen a paulinus Arabadzsszky Péterre bízta. Ez azonban a görög szertartástól szintén idegenkedvén, márc. 7-én Popov Raffael, Szokolszky diákonusa nyert megbízást, s ugyanőt még június 12-én püspökké is szentelték. A szentelés Konstantinápolyban történt, mégpedig Róma egyenes rendeletére nem latin, hanem görög kath. főpap végezte: Szembratovics lembergi érsek, ószláv nyelven. Popov 1855-től 1876-ig kormányozta a bulgár katholikus egyházat ben az assumptionisták Plodjivban (Filippopolis) iskolát állítottak, melyet 1884-ben kollégiumá fejlesztettek.. A resurrectionisták Drinápolyban (Adrianopolis) létesítettek hasonló iskolát ban Izvorov Nilus bulgár püspök katholizált s Popov halála után, október 1-én ő 118

26 iett megbízva a bulgár egyház kormányzásával ben a bulgárok külön képviseletet nyertek a török udvarnál. Ugyanakkor Thrácia és Macedónia részére külön apostoli helynökségeket állítottak föl. E helynökségek élére április 7-én Macedoniábn Mladenov Lázár, Thráciában jún. 12-én Petóv Mihály kerültek. Ez az egyházi berendezkedés fenn is maradt egészen a világháborúig. Izvorovnak 1895-ben a scliizmára való visszatérése után december 22-én Konstantinápolyban Mirov Mihályt szentelték bulgár püspökké, ki aug. 17-én hunyt el. A thráciai és macedóniai bulgárok nagy része elköltözött lakóhelyéről s ezeknek új telepedési helyén, Szófiában 1923-ban apostoli kormányzóság létesült. Első kormányzója ennek Kondov Kristóf archimandrita volt, kit ápr. 11-én püspökké szenteltek. Ennek utóda Kurtyev Cirill, ki a budapesti eucharisztikus kongreszszus reprezentatív görög szert, miséjének egyik koncelebránsa volt s akit június 31-én briulai c. püspökké szenteltek. A katholikus bulgárok legnagyobbrészt Thrácia bulgár uralom alatt maradt részeiben, továbbá Szófia, Burgás, Várna és a Fekete tenger vidékén laknak. Liturgikus nyelvük az ószláv. Énekdallamaikban a görög melódiák a polifonikus orosz melódiákkal váltakoznak. A bulgár görögkatholikusok száma 1932-ben 5598 volt, kiket Kurtyev püspök 41 pappal vezérel. Templomuk mindössze 18 volt 1932-ben. (Frissebb adatok nincsenek.) Van két férfi zárdájuk 5 szerzetessel, egy apácazárdájuk 15 apácával. Iskolájuk mindössze kettő, 7 tanítóval s kb. száz növendékkel. A filippopolisi szemináriumnak 1932-ben 10 növendéke volt, a yambolinak 15. Szemben ezekkel a nemegyesülteknek száma (szintén 1932-ben) 4, volt 3164 templommal és 2597 pappal, kik 11 metropolitai egyházmegyeébe tartoznak. A szófiai apostoli adminisztratura élén a már többször említett Kurtyev Cirill briulai (Szmirna mellett), másként varlai c. püspök áll. KELETI LEXIKON Apokrif könyvek alattt a szentírási könyvekhez hasonló olyan műveket értünk, melyeknek szerzőjük, koruk, eredetük és sugalmazottságuk nincs hitelesen megállapítva, jó segédeszközök azonban a szentírási korismerethez. Szűz Mária életének sok adatát ilyen apokrif könyvek őrizték meg, egyebek között pl. a jeruzsálemi szentélybe való bevezetésének tényét, melyet az Egyház november 21-én meg is ünnepel. (A keletieknél nyilvános, a nyugatiaknál csak choralis ünnep.) Ilyen könyvből került a nagy apodipnon szertartásába Manasszesz király bűnbánati imája is. Szentsír-templom. Más néven: Föltámadás templom az a templom, mely Krisztus Urunk sírja fölött áll Jeruzsálemben. Az első templomot a föld legszentebb helyén Nagy Sz. Konstantin és édesanyja, Sz. Ilona építették s 335. szeptember 13- án szentelték föl nagy ünnepélyességgel. A keleti egyház e napot ma is choralis ünnepként üli meg. A fölszentelést követő napon vitték föl a templomba Krisztus valódi keresztjét, 119

27 melyet Sz. Ilona 328 körül megtalált. A keresztet a nép előtt ünnepélyesen fölmutatták. Ez volt a seznt Kereszt első világraszóló" fölmagasztalása. A Szentsír-bazilika nagyjában még ma is ennek a templomnak a marad ványa, de az idők folyamán sok átalakuláson ment keresztül. A keleti szakadással a szentsír-templom is megszűnt katholikus templom lenni s az orthodoxia birtokában maradt. Később a katholikusok ismét rész', kaptak benne, de részt kaptak utóbb a protestánsok is. Jelenleg öt vallás osztozik rajta s bizony ezelőtt kéthárom évvel már azon a ponton állott, hogy hatóságilag bezárják, mert restaurálására nézve a sok birtokos nem tudott megegyezésre jutni s az idők viszontakságai igen megviselték. Az épület mostani alakjában leönagyobb részben a keresztes hadjáratok korából való, de eredeti formájára alig lehet ráismerni i hozzátoldozoit sok kolostortól és egyéb épülettől. Maga a szent sír a főhajó közepén, a főkupola alatt épített, liagymakupolás kis kápolnában van, mely alig éri el az iskolaterem métereit. (8.5- szer 5 m.) Márvánnyal borított sziklapad ez, az eredeti szent sír maradványa, melyen éjféltől kezdve délik fölváltva miséznek a kath "kus ér orthodox papok. A belépőnek szinte nehéz rátalálni, mert a főbejáraton belépve, magas falat talál maga előtt az ember, mely a főhajót nem engedi látni. Ezt a részt angyali kápolnának hívják, mert a kenethozó asszonyok ott beszéltek az angyallal a föltámadás hajnalán. Jobbra emelet-magasságú szikla áll: a Kereszt helye. A szikla tetején álló kis kápolnában a Kereszt helye fölött a görögkeletiek oltára áll, oldalvást azon a hslyen, hol Jézust ruháitól megfosztották, katholikus oltár áll. Közel a Szentsír templomához, a Getszekertb enán sír templomához, a Getszemáni kertben áll a Halálküzdelem (Agónia) temploma, azon a helyen, hol Jézus véres verítékezése történt. (Egyesek állítása szerint Nagy Konstantin temploma itt állott volna s az új bazilika annak alapjain épült.) Ennek 12 kupoláját más-más nemzet rakatta ki mozaikképekkel. A főkupla a mienk, magyaroké. Felelős szerkesztő és kiadó: Szántay-Szémán István dr. pápai prelátus. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Miskolc, Hunyadi-utca 3. Nyomatott Ludvig István könyvnyomdájában Miskolc, Rákóczi-utca 18. szám. 120

28 1939. okt. 8. TÉLI MENETREND május 15. Budapest Miskolc Debrecen Munkács Budapest ind *6.55 * * *19.19 Miskolc érk *9.59 * * *21.47 Miskolc ind * * * Szerencs érk * * * Nyíregyháza érk Debrecen érk * * Saujhely érk " * * Ungvár érk Munkács érk *13.31 *16.10 * Munkács ind *16.46 Ungvár ind Saujhely ind * * * Debrecen ind *11.53 * Nyíregyháza ind Szerencs ind * * * Miskolc érk * T * Miskolc ind *7.40 * *16.55 *19 05 * Bpest érk *10.42 * *19.30 *22.24 * Miskolc--Kassa Miskolc ind *10, * * Kassa érk m * ,27 *23.02 Kassa ind *6.1Ó * * Miskolc érk *7.23 * * Miskolc Torna Kassa Miskolc ind _ Torna érk Kassa érk , Kassa ind Torna ind Miskolc érk Miskolc Bánréve Rimaszombat Rozsnyó Miskolc ind Bánréve érk Rímaszomb. érk. * Rozsnyó érk * Rozsnyó ind. _ * Rímaszomb. ind Bánréve ind , Miskolc érk ind érk. Csillag és vastag óraszám gyorsvonatot jeleznek. Miskolc Mezőcsá Miskolc Mezőcsát érk. ind

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422.

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422. Pinchas Lapide, a jeruzsálemi American College Újszövetség-professzora, a Der Jude Jesus című könyv [1] szerzője, zsidó hitének, zsidó világképének rövid foglalatát a Zsidó hitem lényege című írásában

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 21. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A rész (30 pont) 1. Írja a megfelelő

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia emelt szint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 20. FILOZÓFIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A vizsgarész (20 pont) 1. B

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 18. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Általános útmutató Az A vizsgarész

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Kant és a transzcendentális filozófia. Filozófia ös tanév VI. előadás

Kant és a transzcendentális filozófia. Filozófia ös tanév VI. előadás Kant és a transzcendentális filozófia Filozófia 2014-2015-ös tanév VI. előadás Kant és a transzcendentális filozófia A 18. század derekára mind az empirista, mind a racionalista hagyomány válságba jutott.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása L E C T O R I U M R O S I C R U C I A N U M Bevezetés az egyetemes bölcsességtudományba és a rózsakeresztes útba - 2. este Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása Az ember, a Föld, az

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság:

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: TARTALOM ÉLET JELENTOSEGE - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: kozmikus Hold- és Naplét. Az bölcsessége. A Hold és a Nap két ember sorsszerû

Részletesebben

Az emberi élet értelme

Az emberi élet értelme Az emberi élet értelme Valószínü már mindegyikünk egyszer elgondolkozott azon, hogy miért élünk ezen a világon, s mi az életünk értelme. Röviden, hat ponton keresztül szeretnénk Isten tervét életünkre

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Filozófia - Első forduló Megoldások

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Filozófia - Első forduló Megoldások Oktatási Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Filozófia - Első forduló Megoldások 1. A következő állítások három filozófusra vonatkoznak. Az állítások számát írja a megfelelő

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában Lukács László Piarista húsvét, Kecskemét, 2013. márc. 30. II. János Pál: Az egyház iránytűje a 3. évezredre Mára a zsinat eseménye: történelem: 50 éve

Részletesebben

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i.

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i. Zsebre raktam kezeim és lassú léptekkel mentem hazafelé. Helyenként lámpák fénye világított. Macskák futottak át az utcán. Kövér patkányok szaladgáltak a csatornák mellett. Egy helyen öt volt egymás mellett

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

nulmányokat olvasni sokan semmibe sem vesznek nagyon lényeges

nulmányokat olvasni sokan semmibe sem vesznek nagyon lényeges . 1 I - Ebbe a kis füzetbe azokra az alapvető kérdésekre adtam nehány szóban feleletet melyeket világosan és tisztán kell lásson minden olyan ember kinek a vallás jelent valamit az életben. Tudom. hogy

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Evangelium folyóirat, 2014. június 17. http://tidskriftenevangelium.se/essa/frihetsrorelsen-som-blev-en-fangenskap/ Erik Eckerdal, svéd evangélikus lelkész (Knivsta

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

14. Rák. (Rosszindulatú sejtburjánzás)

14. Rák. (Rosszindulatú sejtburjánzás) 14. Rák (Rosszindulatú sejtburjánzás) A rák megértéséhez különösen fontos az analóg gondolkodás. Tudatosítanunk kell azt a tényt, hogy az általunk észlelt vagy definiált teljességek (egység az egységek

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila Betegség elméletek Bánfalvi Attila A halál kihordásának módjai A halál utáni élet a halál mint átjáró A halál idejének elhalasztása csak az evilági élet reális Az emlékezetben való megőrződés Halál és

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

A létezés lehetőségének

A létezés lehetőségének 1. A létezés lehetőségének megbecsülése Mit jelent létezni? Mi lehet a különbség a létezés és a nemlétezés között? Mit értünk általában azon, hogy valaki számunkra nem létezik? Van ilyen az életedben?

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben