Jármővezetés elmélet. Vasúti átjáróban történt balesetek vasútbiztonsági vizsgálata. Elıadó: Dr. Kemény Lajos fıiskolai docens. Nyíregyházi Fıiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jármővezetés elmélet. Vasúti átjáróban történt balesetek vasútbiztonsági vizsgálata. Elıadó: Dr. Kemény Lajos fıiskolai docens. Nyíregyházi Fıiskola"

Átírás

1 Nyíregyházi Fıiskola Természettudományi Fıiskolai Kar Jármővezetés elmélet Vasúti átjáróban történt balesetek vasútbiztonsági vizsgálata Elıadó: Dr. Kemény Lajos fıiskolai docens Készítette: Koncz János imjsnz 2006/2007 Számítástechnika Technika szak IV.évf.

2 A vasút átjáróban történ balesetek vizsgálata. Ez a leírás a vasúti átjáróban történt baleset esetén, a vasúti jármővezetı továbbiakban: mozdonyvezetı teendıit, és a vasúti balesetvizsgálatot ismerteti. A közút vasút keresztezıdésben történt balesetek 99,998%-ban, a gépjármővezetı felelıs a bekövetkezett balesetekért. A 0.002% esetben közös a felelısség, a gépjármővezetı, és a vasút között. A vasúti mozdonyvezetı felelıssége, még a 0,002% esetnek is csak tört része. Ezzel a 0,002%-al, most nem foglalkozunk. A vasúti átjáróban bekövetkezett balesetek nagy %-át a gépjármővezetı szabálysértése okozza. Ez lehet figyelmetlenség, gyorshajtás (relatív, és abszolút), az útsorompó jelzésének szándékos figyelmen kívül hagyása, és a közlekedési szabályok nem kellı ismerete. Gondolok itt például arra, amikor az útsorompó fényjelzı készülék sötét (nincs rajta fény). A bekövetkezett baleset súlyossága függ attól, hogy milyen jármővel, esetleg gyalog (ilyen esetem nekem is volt) történt a szabálysértés, mekkora volt a közúti jármő sebessége, illetve a közlekedı vasúti jármő vonat mekkora sebességgel száguldott bele a szabálysértıbe. A mozdonyvezetınek, amennyiben a vasúti átjáróban jármővet esetleg gyalogost észlel, Figyelj! jelzést kell adnia ez gyakorlatilag egy nagy hangerısségő kürt megszólaltatása. Ha úgy ítéli meg, hogy a baleset nem elkerülhetı, azonnal intézkedni kell a vasúti jármő vonat minél rövidebb idın belüli megállítására. Ez a megállítás a mozdonyvezetı szemszögébıl gyorsfékezést 1 jelent. (Itt megjegyzem: nem szoktunk mérlegelni, azonnal gyorsféket alkalmazunk!) A mozdonyvezetınek a bekövetkezett balesetet azonnal jelentenie kell a menetirányítónak. A jelentésnek tartalmaznia kell a balesetet szenvedett vonat számát pl: IC624, baleset jellegét pl: gázolás, pontos helyét állomásköz, szelvényszám, ill. útátjáró száma, ha szükséges, kér orvost, és mentıt, esetleg mőszaki mentést, és kéri a balesetvizsgálathoz a balesetvizsgálókat. Jelenteni kell továbbá, pálya használhatóságának állapotát. Rongálódott-e a pálya, rongálódtak, vagy sérültek-e a pályamenti építmények, berendezések. Amennyiben két, vagy többvágányú a vasúti pálya, a másik, vagy a többi pálya nincs-e elzárva, a vonatforgalom milyen feltételekkel tartható fenn. (A balesetvizsgálat alatt szinte mindig korlátozzák a baleset melletti pályán közlekedı vonatok sebességét.) Egy érdekes dolog: megállás után a mozdonyvezetınek meg kell húznia a szalagot 2 ez a sebességmérı óra regisztrátuma. A továbbiakban a két kifejezés szalag, regisztrátum ugyanazt jelenti. Mivel közúti baleset történt, a rendırségi helyszínelık minden esetben kimennek a baleseti helyszínre, és rögzítik a baleset körülményeit. A helyszínen többek között tanúként meghallgatják a mozdonyvezetıt, és elmondása alapján készítenek egy jegyzıkönyvet. A jegyzıkönyvben rögzítik a mozdonyvezetı észleléseit, észrevételeit, és tevékenységét. Gyakorlatilag mindent, amit a baleset elıtt látott, és észlelt, valamint ami a baleset közben és után történt. A mozdonyvezetınek a leírtakat természetesen alá kell írnia. A helyszínelık pontosan, felidézhetıen, rekonstruálhatóan rögzítik a baleset helyszínét, vázlatrajzokat, fotókat készítenek. A fellelhetı tanúkat meghallgatják. Ezeket az adatokat szintén jegyzıkönyvben rögzítik. 1 Gyorsfékezés: A legrövidebb idı alatt kialakuló fékhatás, a vonatnál alkalmazható legnagyobb hatásfokú fékezéssel. Maga a fékhatás nem feltétlenül lesz nagyobb, mint üzemi fékezés közben, de mint a neve is mutatja, a fékhatás gyorsabban, rövidebb idı alatt alakul ki. (Van más eltérés is, de az a megállás szempontjából lényegtelen) 2 Az okot lásd késıbb. 2

3 Az utóbbi idık tapasztalata alapján, érdekes módon, a helyszínen a mozdonyvezetı alkoholszondás vizsgálatát, gyakran mellızik. Például a két utolsó gázolásom alkalmával nálam sem végeztek ilyen vizsgálatot. Természetesen a további esetleges problémákat elkerülendı, a honos Gépészeti Fınökségen az alkoholszondás vizsgálatot meg szoktuk tartani. A vasúton belül a Vasútbiztonsági Osztály továbbiakban VBO vizsgálja a vasúti baleseteket. Ha a vasút vétlen a balesetben, akkor is kötelezıen vizsgálja a baleset körülményeit, természetesen a vasút szemszögébıl. A megállapításokról jelentést készít, és elküldi a vizsgálatot végzı szabálysértési, vagy bírósági szervnek. A vasúti balesetvizsgáló a helyszínre érkezés elıtt már tájékozódik a baleset körülményeirıl, ezért fontos az, amit mozdonyvezetı közvetlenül a baleset után jelent. A vasúti balesetvizsgálat adatrögzítéssel kezdıdik még a helyszínen, a vonat száma, jellege 3, mozdonyvezetı neve, honállomása, mikor kezdte a szolgálatot, és elmondása szerint milyen sebességgel közlekedett 4, milyen távolságból észlelte a baleseti veszélyt, mennyi volt a megállásig a vonat fékútja, körülbelül milyen sebességgel ütközött, valamint elviszi a sebességmérı óra regisztrátumát, kiértékelés céljából 5. Vizsgálja a vontató jármő, és a vontatott jármővek sérüléseit. Vizsgálja az útsorompó állapotát: a fénysorompó mőködött, nem mőködött, a félsorompó le volt-e zárva. A baleset során a közúti jármő rongálta-e az útsorompót. A közút felıl a vasúti pálya, és a rajta közlekedı vonat milyen távolságról látható, és milyen távolságban látható be? Amennyiben a vasúti pálya nem látható be, akkor mi akadályozza a rálátást? A vasúti jármővön a láthatósági jelzések három fényszóró mőködtek-e, ha nem, akkor mi volt az oka? Rongálódott-e a vasúti pálya, és milyen mértékben? Rongálódtak-e, és milyen mértékben a pályamenti építmények és berendezések? Bármilyen furcsa, ha meg is hallgatja a mozdonyvezetıt, jegyzıkönyv errıl nem készül. (Mint fentebb írtam a rendırségi helyszínelık, viszont készítenek.) A vasúti balesetvizsgálat a helyszínen ezzel gyakorlatilag be is fejezıdik. Miután a helyszínen a balesetvizsgálat befejezıdött, és engedélyt adnak a rendırség, és a vasút részérıl is a vonatnak az út folytatására, a vonat folytatja a menetét 6 A mozdonyvezetı a honállomásra érkezéskor a balesetrıl, mint rendkívüli eseményrıl eseménykönyvi jelentést 7 köteles írni. Ebben a balesettel kapcsolatos minden információt rögzíteni kell! Ezt a jelentést a Gépészeti Fınökség elküldi a VBO-nak, melyet İk a balesetvizsgálati jelentéshez mellékelnek. A vasúti balesetvizsgálók munkája a helyszínen nem ér véget, különbözı helyekrıl további adatokat kérnek a balesetvizsgálati jelentéshez. Ellenırzik a pálya biztosítóberendezésének, az útsorompónak az idıszakos vizsgálatait, helyes mőködését, a vonat forgalomba helyezésének szabályos voltát. Siklásos balesetnél vizsgálják a vonatban lévı kocsik mőszaki állapotát, mőszaki felülvizsgálat idejét, helyét, a siklás lehetséges okát. Vizsgálják, hogy a mozdonyvezetı kellıen pihent volt-e, azaz a két szolgálata között meg volt-e a törvényekben elıírt pihenı idı. A mozdonyvezetınek az adott mozdonyra van-e típusismerete, az adott vonalra van-e vonalismerete, érvényes-e a forgalmi 8 vizsgája, a mőszaki vizsgája 9 nem járt-e le. A mozdonyvezetı az adott körülmények között az elıírásoknak, és az elvárásoknak megfelelıen tevékenykedett-e. És nem utolsó sorban vizsgálják és elemzik a regisztráló óra regisztrátumát. Ez a vasúti vontatás esetén egy 102 mm széles szalag. 3 Pl: IC, Gyors, Személy, Teher, stb. A vonat számából is látni lehet a vonat jellegét. 4 Ez késıbb a regisztrátum alapján úgyis pontosításra kerül. 5 A regisztrátumról részletesebben az 1. sz mellékletben. 6 Természetesen amennyiben ez mőszakilag lehetséges. Amennyiben nem, úgy segélymozdony, vagy mőszaki segély szükséges. Ilyen esetekben a vonat késése miatt, vasút az IC pótjegy árát nem téríti vissza. 7 Ez, ma már az egyszerőbb adatkezelés miatt egy Mozdonyvezetıi esemény jelentés elnevezéső A4-es lap. Lásd 3. sz melléklet. Ezt kényelmesen lehet kezelni, pl. tárolni, rendszerezni, fax-olni, scannelni, stb. 8 Gyakorlatilag a vasúti közlekedés elıírásai, a mozdonyvezetınek kétévente vizsgázni kell belıle. 9 A mozdonyvezetı orvosi alkalmassági vizsgálatának érvényessége. 3

4 Az 1. ábrán egy ilyen szalagnak regisztrátumnak a részlete látható. 1. ábra A szalag részletes leírása az 1. sz. mellékletben olvasható. A szalagon két feltőnı görbe van, a felsı az idıt, az alsó az adott idıpillanathoz tartozó sebességet mutatja. Az idı görbe a két szélsı érték között folyamatosan rajzolódik, akkor is, ha áll a vonat. Balesetkor, ha a szalagot a mozdonyvezetı kicsit meghúzza pár milliméter akkor ott egy vízszintes vonal darab keletkezik. A 2. sz ábrán a két függıleges vonal között van a meghúzás. 2. ábra Mivel ez a vonal párhuzamos a perceket jelölı vonalakkal, pontosan le lehet olvasni a szalag meghúzásának idıpontját. Ez a baleset idıpontjának a megállapításakor hasznos. A regisztrátumról leolvasható a vonat baleset elıtti sebessége, a fékezés intenzitása minél meredekebb a sebesség görbe, annál rövidebb a fékút, a vonat milyen jelzést adó jelzık 10 mellett haladt el. A VBO munkatársa, a balesetrıl összegyőjtött információkat, megállapításait, a szalag kiértékelés eredményét rögzíti a jegyzıkönyvben, és elküldi a rendırségi balesetvizsgálónak. A továbbiakban a rendırségi balesetvizsgáló feljelentése alapján jár el a hatóság 11. Egy személyes megjegyzés a vasúti átjárón való közlekedéshez: A KRESZ nem véletlenül írja, hogy az útátjárót óvatosan, csökkentett sebességgel szabad megközelíteni (1/1975. (II. 5.) KPM-BM.39. (1)) Mindenkinek nyomatékosan felhívom a figyelmét arra, hogy az útsorompó villogó fehér fénye nem jelenti azt, hogy ott vonat nem közlekedhet. Nem kell nagyon meglepıdni, ha az útsorompó villogó fehér fényjelzése ellenére, egy vonat nagy sebességgel keresztül robog az útátjárón. Tessék megjegyezni, a villogó fehér fény csak azt jelenti, hogy az útsorompó üzemel! Mindenkit nagyon kérek, az útátjárókban nagyon óvatosan, és körültekintıen közlekedjen! 10 Lásd 1. sz. melléklet 11 A bíróság, vagy a rendırségen, a Szabálysértési Alosztály. 4

5 1. sz. melléklet A vasúti vontató jármővek regisztrátuma A mai rohanó világban, ahol a költségeket is minimálisra kell szorítani, a Magyar Királyi Államvasutak 12 -nál is igyekeznek minél kevesebb élı munkaerıt alkalmazni. (Idınként úgy érzem ez már néhol a biztonság rovására, megy, de ez az írás nem errıl szól.) A dolgozó ember hibázik, különösen, ha folyamatosan erıs koncentrációt igénylı tevékenységet kell folytatnia. A mozdonyvezetés ilyen tevékenység. Azért, hogy ezt a pszichés terhet csökkentsék, és rendkívüli eseménykor ilyen a közúti jármővel való ütközés is legyen egy tárgyilagos tanú, a vontatójármőveket felszerelik egy úgynevezett Egyesített Éberségi és Vonatbefolyásoló Berendezés -sel (EÉVB). A berendezés kapcsolatban van, az arra kiépített vasúti pályákon, a pályamenti jelzıkkel 13. Érzékeli, és regisztrálja a pályamenti jelzık jelzési képeit, és a mozdony vezetıállásán errıl tájékoztatást is ad a mozdonyvezetı részére. Az érzékelt jelzések alapján, amennyiben szükséges, beavatkozik a vonat menetébe, azaz kényszerfékezést alkalmaz (lásd késıbb). A mozdonyvezetı az erre kiépített pályán e tájékoztatás alapján folyamatosan látja akár sőrő ködben is, hogy mekkora sebességgel közelítheti meg a következı jelzıt! Az EÉVB berendezés alap esetben 50 m-enként éberségi felhívást ad. Az éberségi felhívás 150 m-en keresztül folyamatosan szól, és ezen a távolságon belül kell nyugtázni. A berendezés a nyugtázás elmaradása esetén gyorsfékezéssel befékezi a vonatot (kényszerfékezés). Amennyiben a vezetıállás jelzın a jelzési kép Fehér vagy Zöld a nyugtázó gomb vagy pedál továbbiakban pedál folyamatos nyomva tartása mellett a jelzés 1500 m-enként ismétlıdik. Természetesen, ha a pedál a jelzés elıtt kezelve van, a kezeléstıl méri az 1500 m-t. (elıkezelés) Ha vezetıállásjelzın Sárga-zöld-negyven a jelzési kép, és mozdony sebessége nagyobb, mint 40 km/óra, a berendezés 200 m-enként sőrített éberségi felhívást ad, elıkezelésre nincs lehetıség, és ez a jelzés mindenképpen megszólal. 40 km/óra alatti sebességnél az éberségi felhívás olyan, mint a Fehér jelzésnél. Ha vezetıállásjelzın Sárga a jelzési kép a berendezés 200 m-enként sőrített éberségi felhívást ad, ez a jelzés mindenképpen megszólal, elıkezelésre nincs lehetıség. A vezetıállásjelzı Vörös jelzése esetén a berendezés 15 km/h-ban maximálja az alkalmazható sebességet, éberségi felhívást nem ad, de a sebesség túllépése esetén azonnal gyorsfékezéssel befékezi a vonatot. Van még egy különleges üzemállapot, a tolatási üzemmód, a berendezést manuálisan kell ebbe az üzemmódba átkapcsolni. A vezetıállásjelzın T jelzés jelenik meg. Az éberségi felhívás olyan, mint a Fehér jelzésnél, a maximális sebesség 40 km/h, e sebesség túllépése esetén azonnal gyorsfékezéssel befékezi a vonatot. Az EÉVB menet közben ellenırzi a mozdonyvezetı éber állapotát, és folyamatosan regisztrálja a menet adatait. Ezek az adatok a: pontos idı, az idıhöz tartozó sebesség, az éberségi felhívás, és kezelésének ideje, és ténye, az EÉVB berendezés állapota, a pályamenti jelzık jelzései, ami mellett a vonat elhaladt 12 A jelenlegi elnevezés: Magyar Államvasutak Zárt Részvénytársaság (MÁV ZRT). 13 A vasúti vontatás egy fázisú 50 Hz. Az áram visszavezetés a síneken (és a földön) keresztül történik. A vasúti pályákban a biztosító berendezések vezérléséhez alkalmaznak még, ún. sínáramköröket. Ezekkel a sínáramkörökkel vezérelik, pl. az útsorompót, a pálya mentén a térközjelzıket. Az EÉVB berendezést is ilyen sínáramkört használ. Ennek az áramkörnek a frekvenciája 75Hz, így a jeleket le lehet választani (szőrni) a vontatási és egyéb áramkörökrıl. 5

6 1. sz. melléklet A regisztráló szalag szélessége 102 mm. A felsı és alsó szélén a továbbító henger pontokat szúr, melyek közötti távolság 2,5 mm. A két pont távolsága menetközben 500 m-nek, a jármő álló helyzetében fél órának felel meg. A beszúrt pontok felsı sora alatt lévı sáv az órákat regisztrálja, amit a készülék (1-24-ig) számokkal jelöl a szalagon. Az elsı vonalkázott sáv a perceket regisztrálja. A sáv szélessége 20 mm, két szomszédos vonal közötti távolság megfelel egy percnek. Az írótő a sáv szélességében váltakozva fel és lefelé mozog. Egy teljes felfelé vagy lefelé haladás tartama megfelel tíz percnek. A jármő haladása közben a percvonal a jármő sebességétıl függıen változik. Álló helyzetben az idıgörbe egymás melletti meredek fel-le vonalakból áll, mivel a szalag továbbításának sebessége csak 5 mm/óra. Az idı, pontos leolvasása céljából, minden óraszám alatt a készülék egy pontot nyom a szalagra, amely a percvonal megfelelı csúcsával egybevág. Az idıdiagram alatt található a vonalkázott sebességgörbe-regisztráló sáv. Az 50 mm széles sáv a mérési tartománynak megfelelıen van vonalkázva. ( ) A sebességet regisztráló sáv alatti további sávtartományban regisztrálhatók a kiegészítı adatok, így pl. éberségi és vonatbefolyásoló berendezés mőködése, vezetıállásjelzı jelzési képei. 3. ábra. 3. ábra. A vonatbefolyásoló berendezés mőködését három jelfogókkal vezérelt írócsúcs regisztrálja, amelyek közül az alsónak (C) két, a másik kettınek (A és B) három helyzete van. Az írócsúcsok feszültségmentes jelfogók mellet elfoglalt helyzete a könnyebb helyzet-meghatározásuk céljából vékony vonallal van jelölve. 4. ábra. A felsı írócsúcs az éberségi felhívást, annak nyugtázását (4. ábra A és C jelölés) és a berendezéssel kezdeményezett fékezést regisztrálja. (4. ábra B és D jelölés) Éberségi felhíváskor a felsı, a berendezéssel kezdeményezett fékezésnél az alsó helyzetbe kerül. A középsı helyzetbe akkor tér vissza az írócsúcs, ha az éberségi felhívás nyugtázása, illetve a leoldott berendezés visszaállítása megtörtént. A vezetıállásjelzı jelzési képét a két alsó (B és C) írócsúcs együttesen regisztrálja. A T szakaszban a vezetıállásjelzın fehér alapon kék T bető látszik, a B írócsúcs felsı, a C írócsúcs alsó helyzetben van. Az A írócsúcs a D jelzési helyen a berendezéssel kezdeményezett gyorsfékezést mutat. (Feltételezve, hogy a mozdony 40 km/h-nál nagyobb sebességre gyorsult fel.) A Fehér szakaszban jelfeladás nincs, a vezetıállásjelzın fehér fény van, és mindkét írócsúcs felsı helyzetben van. A Zöld szakaszban a vezetıállásjelzın zöld fény van a B írócsúcs középsı, a C alsó helyzetben van. Az A írócsúcs a B éberségi felhívást regisztrál, aminek a nyugtázása elmaradt, ezért a berendezés gyorsfékezést kezdeményezett. A B és a C írócsúcs kiiktatott vonatbefolyaásoló berendezés esetén is ezt a helyzetet veszi fel, de ilyenkor természetesen éberségi felhívást nem ad a berendezés. 6

7 1. sz. melléklet 4. ábra A Sárga-Zöld szakaszban az ismétlıjelzın sárga-zöld fény van, a B írócsúcs középsı, a C felsı helyzetben van. Az A írócsúcs a C sőrített (200 m-enkénti) éberségi felhívásokat regisztrálja, amit a jármővezetı minden esetben, idıben nyugtáz. (Feltételezve, hogy a mozdony ebben a szakaszban végig 40 km/h-nál nagyobb sebességgel közlekedett.) A Sárga szakaszban az ismétlıjelzın sárga fény van, a B írócsúcs alsó, a C felsı helyzetben van. Az A írócsúcs a C sőrített (200 m-enkénti) éberségi felhívásokat regisztrálja, amit a jármővezetı minden esetben, idıben nyugtáz. A Vörös szakaszban az ismétlıjelzın vörös fény van, a B és a C írócsúcs alsó helyzetben van. Az A írócsúcs éberségi felhívás nélküli gyorsfékezést mutat (feltételezve, hogy a jelzı meghaladásánál a jármő sebessége 15 km/h-nál nagyobb volt.) A fény ténylegesen Zöld-sárga, de a jelzést alulról kell értelmezni és végrehajtani, ezért a fordított kifejezés. 15 Részletek a Mozdonyvezetık Zsebkönyvébıl, a mai állapotokhoz aktualizálva. 7

8 2. sz. melléklet Egy konkrét példa a szalag kiértékelésére. Ez nem útátjárós baleset, hanem közlekedı vonat siklása. Az eset Magyarországon történt, valamikor régen. Nézzük a szalagot. 5. ábra. 5. ábra Ez a szalag már elı van készítve elemzésre. A vezetıállásjelzı képe a valóságos színekre vissza van kódolva. Látható hol volt, illetve mikor volt a berendezés tolató üzemmódban kék T bető, hol volt rajta, Fehér, Zöld, Sárga, és Sárga-Zöld-40 fény. A baleset idıpontjában az idıadatok már le vannak vetítve a sebességgörbére. Látható, hogy a vonat 21:16-kor indult, folyamatosan gyorsulva felgyorsult kb. 53 km/h sebességre, akkor tartott egy vonali ellenırzı fékpróbát, majd kényelmesen tovább gyorsulva elérte az utazó sebességet km/h-t. A pályamenti jelzık folyamatosan Zöld fényt mutatnak. A kritikus pont 21:50, amikor a jelzın megjelenik a Sárga-Zöld-40 fény. (Van elıtte is Sárga-Zöld-40 fény, de a baleset szempontjából érdektelen.) Ez a jelzés azt jelenti, hogy a vonat sebességét le kell csökkenteni 40 km/h-ra, vagy 40 km/h alá. A mozdonyvezetı meg is kezdi a fékezést, látszik, hogy a vonat lassul. Nézzük meg ezt részletesebben, 6. ábra a következı oldalon. Itt a balesetvizsgáló felnagyította a szalag részletét, és bejelölte rajta a baleset történéseinek helyszíneit. A függıleges vonalak nem találomra vannak oda rajzolva, pontos mérések elızték meg a helyzetüket. Ha még emlékeztek rá, az elızı mellékletben írtam, hogy a szalagtovábbító henger lyukakat szúr a szalag széleibe. Ezek a 2,5 mm távolságban lévı lyukak a pályán 500 m- nek felelnek meg. Mindig van olyan pont, ahonnan a mérést el lehet kezdeni. A legegyszerőbb, a megállás helyétıl visszafele mérni. Ezek után a baleset szempontjából fontosabb helyszíneket, helyeket be lehet jelölni a szalagra. Ide másoltam a szalag hivatalos elemzését. A vonatszámot és az állomásnevet átírtam, színessel van jelölve. Az elemzésben, a balesettel kapcsolatos minden lényeges adat benne van. Teloc sebességmérı regisztrátumának elemzése A sebességmérı típusa: RT9, szalag sebességmérési tartománya 150 km/h-nak megfelelıen van kalibrálva, ezért a leolvasott értékek a helyes értéket mutatják. A sebesség regisztráló 2 km/h értékrıl indul. A menet során regisztrált legnagyobb sebesség 75 km/h. Az idıregisztráló jól mőködött és pontosan regisztrált. A sebességmérı szokásos pontossága elfogadható. A teher vonat menetében Az állomásig nincs említésre méltó esemény, a mozdonyvezetı vonattovábbítása az utasításoknak megfelelı volt. A mozdony Az állomásra való behaladáskor a bejárati jelzı mellett fékezve, kb. 40km/h sebességgel haladt. A 11. számú kitérıhöz érve a sebessége 33 km/h volt. Tovább lassulva közlekedett a megállásig. A mozdony a II. vágányon való megállásakor -, a vágány elején lévı K2 számú kijárati jelzı elıtt kb.5-8

9 2. sz. melléklet 10 m-re állt meg. A 11.kocsi ekkor már siklott állapotban a forgalmi iroda elıtt még nem haladt el, attól kb m-re helyezkedhetett el. Az ábrán a sebességmérı regisztrátum diagramjának út tengelyét felhasználva különbözı pontokhoz tartozóan van elhelyezve a vonat (fehér mezıben vörös csík, fehérrel jelölve a siklott kocsik helye). Megállás alatt a szalag haladt, ezért van a kijárati jelzı kétszer jelölve. Az óraszalagon megfigyelhetı az elsı siklás okozta sebességcsökkenés és a második sikláskor is látható, hogy törik a sebességcsökkenés íve. Ez a második siklás akkor következett be, mikor a mozdony behaladás közben éppen elhaladt a felvételi épület elıtt. Megállás után kb. 5 perc múlva, 22 óra 00 perckor megjelent a kijárati jelzın a zöld-sárga fény. Ezután a mozdonyvezetı a vonatot megindította, gyorsított, és a szabad jelzési képnek megfelelıen haladt a vonat szétszakadásáig. A vezetıállás jelzın bevillant egy sárga jelzési kép, de nem volt tartós, nem társult hozzá éberségi felhívás. Mikor ez a jelzés felvillant, akkor a mozdony már az útátjárón túl járt. A siklott kocsik közül az elsı a kijárati jelzı és útátjáró között volt. A második siklott kocsi még nem érkezett a felvételi épület elé, attól kb. 150 méterre volt. A vonatszakadás 22 óra 05 perckor, 14km/h sebesség mellett következett be. 6.ábra 9

10 3. sz. melléklet Mozdonyvezetıi esemény jelentés tartozik a számú menetigazolványhoz Dátum: hó nap Mozdonyvezetı neve: A szolgálatkezdés ideje: óra perc törzsszáma: Honos telephely: Vonatszám: A mozdony pályaszáma: Vonat adatai, hossza: [m] [t] megfékezettsége: / [E %/T%] Sebességmérı berendezés állapota: Megfelelı Méréshatára (sebességmérı/szalag): / [km/h] Regisztrátum kiértékelhetı: Igen/ Nem A mozdony sebességkorlátozása: [km/h] Csökkentett teljesítmény: [%, kw, stb.] Segélymozdony pályaszáma: A segélymozdony vezetıjének neve: Esemény okozta késés: perc Késés a célállomáson (váltáskor): perc Az esemény oka: Mőszaki meghibásodás Baleset Egyéb Az esemény helye (állomás, szelvény): Idıjárás: C Látási viszonyok: Az esemény leírása: Az esemény következményei Szolgálatképtelen Üzemképes maradt (sérült(-ek), siklott jármővek adatai, stb) : (szükség esetén a hátoldalon folytatható!) Dátum, aláírás:: Átvette: Intézésre kiadta: Intézi: Mj. Kft. (o) Eseménylap 10

ZÁRÓJELENTÉS. 2006-0033-5 VASÚTI BALESET Csajág és Balatonkenese állomások között az AS380 számú fénysorompónál 2006. július 15.

ZÁRÓJELENTÉS. 2006-0033-5 VASÚTI BALESET Csajág és Balatonkenese állomások között az AS380 számú fénysorompónál 2006. július 15. ZÁRÓJELENTÉS 2006-0033-5 VASÚTI BALESET Csajág és Balatonkenese állomások között az AS380 számú fénysorompónál 2006. július 15. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és

Részletesebben

1. Az Mvt. 21. -ának (2) bekezdése alá tartozó veszélyes munkaeszközök jegyzékét az 1/a. számú melléklet tartalmazza. [Az Mvt. 21.

1. Az Mvt. 21. -ának (2) bekezdése alá tartozó veszélyes munkaeszközök jegyzékét az 1/a. számú melléklet tartalmazza. [Az Mvt. 21. 1 A jogszabály 2010.03.17.-tıl hatályos szövege Forrás: www.magyarorszag.hu 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl

Részletesebben

RALLYE VERSENYEK SZABÁLYAI

RALLYE VERSENYEK SZABÁLYAI RALLYE VERSENYEK SZABÁLYAI MAGYARORSZÁGI RALLYE BAJNOKSÁGOK 2009. évi ALAPKIÍRÁSA Készítette: az MNASZ Rallye Szakági Bizottság Jóváhagyta: az MNASZ Intézı Bizottság Kiadja: az MNASZ Titkárság 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BÍRÓ GYULA A KÖZBIZTONSÁG ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG EGYES KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BALESET-MEGELİZÉSRE

BÍRÓ GYULA A KÖZBIZTONSÁG ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG EGYES KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BALESET-MEGELİZÉSRE BÍRÓ GYULA A KÖZBIZTONSÁG ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG EGYES KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BALESET-MEGELİZÉSRE 1. Röviden a közbiztonságról, közlekedésbiztonságról és a baleset-megelızésrıl A közbiztonság,

Részletesebben

Pénztárgép. Felhasználói kézikönyv

Pénztárgép. Felhasználói kézikönyv Jegymester Jegyértékesítı Rendszer 2008. V E R Z I Ó : 3. 0 Pénztárgép Felhasználói kézikönyv Jegymester Kft. Budapest VI., Bajcsy-Zsilinszky út 31., 1065 Tel: (1) 302 3333 Fax (1) 302 3332 www.jegymester.hu

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2007-0034-5 VASÚTI BALESET Szolnok állomás 2007. január 25. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek feltárása,

Részletesebben

Real Soft 2000 Ügyviteli Programcsomag 4.36 /Használati útmutató/ /Digitális kártya olvasó és tachográfkorong kiértékelı rendszer/

Real Soft 2000 Ügyviteli Programcsomag 4.36 /Használati útmutató/ /Digitális kártya olvasó és tachográfkorong kiértékelı rendszer/ Real Soft 2000 Ügyviteli Programcsomag 4.36 /Használati útmutató/ /Digitális kártya olvasó és tachográfkorong kiértékelı rendszer/ I. Áttekintés A Real Soft 2000 Ügyviteli Programcsomaghoz tartozó kiértékelı

Részletesebben

Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésautomatikai Tanszék. Diplomaterv

Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésautomatikai Tanszék. Diplomaterv Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésautomatikai Tanszék Diplomaterv Budapest, 2002 Vasútállomások kapacitásának vizsgálata valós idejű mikroszimuláció segítségével 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. A SZIMULÁTOR...

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. H-1066 Budapest Teréz krt. 6. Tel: +36 1 31001 e-mail: vpe@vpe.hu web: http://www.vpe.hu HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT A MAGYARORSZÁGI NYÍLT HOZZÁFÉRÉSŐ VASÚTI PÁLYA IGÉNYBEVÉTELÉNEK

Részletesebben

PROJEKT a közlekedő vonat balesetek, veszélyeztetések megelőzésére

PROJEKT a közlekedő vonat balesetek, veszélyeztetések megelőzésére BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG, és KÖRNYEZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY Gy. 94 - / 2012. PROJEKT a közlekedő vonat balesetek, veszélyeztetések megelőzésére ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Dr. Debreczeni Katalin

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ VIZSGÁLATOK

KIEGÉSZÍTİ VIZSGÁLATOK A Budapesti Regionális Gyorsvasúti Rendszer koncepciója KIEGÉSZÍTİ VIZSGÁLATOK A 2-ES METRÓVONAL GÖDÖLLİI HÉV VONAL KAPCSOLATÁNAK JAVÍTÁSI LEHETİSÉGEI ÉS A BUDAI OLDAL KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSI

Részletesebben

50 éves a Ganz-MÁVAG-ban fejlesztett M40 sorozatú dízelmozdony (A Ganz-MÁVAG 736 kw/1000 LE teljesítményű 4-tengelyes dízel-villamos mozdonycsaládja)

50 éves a Ganz-MÁVAG-ban fejlesztett M40 sorozatú dízelmozdony (A Ganz-MÁVAG 736 kw/1000 LE teljesítményű 4-tengelyes dízel-villamos mozdonycsaládja) VASÚTGÉPÉSZET MÚLTJA SÜVEGES LÁSZLÓ okl.gépészmérnök, tanácsadó főmérnök Ganz Motor Kft. 50 éves a Ganz-MÁVAG-ban fejlesztett M40 sorozatú dízelmozdony (A Ganz-MÁVAG 736 kw/1000 LE teljesítményű 4-tengelyes

Részletesebben

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ-szabályok Szerkesztette: Horváth Péter, (Frissítve: 2010. 03. 10.) A kerékpár tartozékai

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ-szabályok Szerkesztette: Horváth Péter, (Frissítve: 2010. 03. 10.) A kerékpár tartozékai A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ-szabályok Szerkesztette: Horváth Péter, (Frissítve: 2010. 03. 10.) Ez a szöveg csak a fontosabb szabályokat tartalmazza, további információért javasoljuk egy

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2007-328-5 VASÚTI BALESET Budapest Keleti pályaudvar 2007. szeptember 7.

ZÁRÓJELENTÉS. 2007-328-5 VASÚTI BALESET Budapest Keleti pályaudvar 2007. szeptember 7. ZÁRÓJELENTÉS 2007-328-5 VASÚTI BALESET Budapest Keleti pályaudvar 2007. szeptember 7. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek

Részletesebben

NAGY VIKTÓRIA TDK DOLGOZAT

NAGY VIKTÓRIA TDK DOLGOZAT BUDAPESTI M SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRM MÉRNÖKI KAR KÖZLEKEDÉSÜZEMI ÉS KÖZLEKEDÉSGAZDASÁGI TANSZÉK NAGY VIKTÓRIA TDK DOLGOZAT VASÚTI ISMERETEK T ZOLTÓK RÉSZÉRE Küls konzulens:

Részletesebben

: www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 EXCEL 2007

: www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 EXCEL 2007 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 173 2. A táblázatkezelık fıbb funkciói, alkalmazási területeik... 173 3. A képernyı felépítése... 174 4. Cellába való beírás, javítás... 176 5. Táblázatban való mozgás és

Részletesebben

ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI ELEMZÉS

ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI ELEMZÉS BIZTONSÁGI ELEMZÉS KESELYŐSI ÚT 120. ALATTI TELEP NYÍLVÁNOS VÁLTOZAT Készítette az ALISCA AGRÁRHÁZ Kft megbízásából. a HVESZ KFT. BUDAPEST 2012. JÚLIUS 31. VERZIÓ 1.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

29 kérdés 29 rövid válasz a sebességkorlátozásról 1. Hol és miért van szükség a sebesség korlátozására?

29 kérdés 29 rövid válasz a sebességkorlátozásról 1. Hol és miért van szükség a sebesség korlátozására? 29 kérdés 29 rövid válasz a sebességkorlátozásról 1. Hol és miért van szükség a sebesség korlátozására? A közúti forgalomban mindenütt szükség van sebességkorlátozásra. A jelenleg közlekedő gépjárművek

Részletesebben

F.1.-F.2. SZÁMÚ JELZÉSI ÉS FORGALMI UTASÍTÁS A KÖZÚTI VASUTAK SZÁMÁRA

F.1.-F.2. SZÁMÚ JELZÉSI ÉS FORGALMI UTASÍTÁS A KÖZÚTI VASUTAK SZÁMÁRA F.1.-F.2. SZÁMÚ JELZÉSI ÉS FORGALMI UTASÍTÁS A KÖZÚTI VASUTAK SZÁMÁRA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA, TARTALMA 6 1.1. Az utasítás tartalma 6 1.2. Az utasítás hatálya 6 1.3. Az utasítás ismerete

Részletesebben

2010/1. Függõségek számítógépes tervezése. Sötét jelzõk meghaladásának kockázata. A Lötschner alagút biztosítóberendezése

2010/1. Függõségek számítógépes tervezése. Sötét jelzõk meghaladásának kockázata. A Lötschner alagút biztosítóberendezése Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2010/1 Függõségek számítógépes tervezése

Részletesebben

1. mellékelt Integrált közösségi közlekedési rendszer indulási jegyzéke, és jármőbeosztása. Elsı változat. Jármővek 1 2 3 4

1. mellékelt Integrált közösségi közlekedési rendszer indulási jegyzéke, és jármőbeosztása. Elsı változat. Jármővek 1 2 3 4 MELLÉKLETEK 1. mellékelt Integrált közösségi közlekedési rendszer indulási jegyzéke, és jármőbeosztása Elsı változat Viszonylatok Jármővek 1 2 3 4 Egyéb 1 Autóbuszállomásról 8:30 X 9:00 X 9:20 X 10:25

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

35/2008. (XII. 5.) KHEM-HM-IRM együttes rendelet

35/2008. (XII. 5.) KHEM-HM-IRM együttes rendelet 35/2008. (XII. 5.) KHEM-HM-IRM együttes rendelet a kizárólag állami légijármővel bekövetkezett légiközlekedési balesetek, repülıesemények és légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának részletes

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2./ Magyarországi munkabaleseti helyzetkép az elmúlt évek statisztikai adatainak tükrében 6

Tartalomjegyzék. 2./ Magyarországi munkabaleseti helyzetkép az elmúlt évek statisztikai adatainak tükrében 6 Hírlevél 2011/3. Tartalomjegyzék 1./ A munkaidıvel kapcsolatos nyilvántartás 3 2./ Magyarországi munkabaleseti helyzetkép az elmúlt évek statisztikai adatainak tükrében 6 3./ Válogatás a Munkavédelmi Tanácsadó

Részletesebben

DP24 B5 tipusú. falikazán. gépkönyv. Pakole Gáztech Kft. ... Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1

DP24 B5 tipusú. falikazán. gépkönyv. Pakole Gáztech Kft. ... Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1 .. Pakole Gáztech Kft. Pakole Gáztech Kft. 8000. Székesfehérvár Börgöndi út 8-10. DP24 B5 tipusú.......... falikazán gépkönyv Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1 29/1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS. Szám: 09080-848/-1/2011. ált.

BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS. Szám: 09080-848/-1/2011. ált. RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS Szám: 09080-848/-1/2011. ált. BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL Balmazújváros, 2011. március 05. Kántor Péter r. alezredes rendırségi fıtanácsos

Részletesebben

A katasztrófa megelızés- és а védekezés lehetséges irányai. Az árvíz elleni védekezés

A katasztrófa megelızés- és а védekezés lehetséges irányai. Az árvíz elleni védekezés ABV- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM ÜRMÖSI KÁROLY tő. százados MILYEN LEHETİSÉGEK VANNAK A KATASZTRÓFÁK MEGELİZÉSÉRE, VÉDEKEZÉSRE, ELİREJELZÉSÉRE? WHAT KIND OF OPPORTUNITIES THERE ARE ON TO THE PREVENTION, THE

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2011-177-5 VASÚTI BALESET Gyömrő vasútállomás 2011. április 20. 3528 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2011-177-5 VASÚTI BALESET Gyömrő vasútállomás 2011. április 20. 3528 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2011-177-5 VASÚTI BALESET Gyömrő vasútállomás 2011. április 20. 3528 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak,

Részletesebben

DIPLOMATERV. Állványrendszerek irattári alkalmazásának vizsgálata, különös tekintettel a térkihasználásra és a telepítésiköltségarányokra

DIPLOMATERV. Állványrendszerek irattári alkalmazásának vizsgálata, különös tekintettel a térkihasználásra és a telepítésiköltségarányokra Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék DIPLOMATERV Állványrendszerek irattári alkalmazásának vizsgálata, különös tekintettel a térkihasználásra és

Részletesebben

Busz és vonat ütközött Siófokon

Busz és vonat ütközött Siófokon Busz és vonat ütközött Siófokon A 2003. május 8.án Siófok Darnay téren lévı közúti vasúti átjáróban hazánk eddigi legtöbb halálos áldoaztot követelı balesetérıl készített összefoglaló jelentés rövidített

Részletesebben