Jármővezetés elmélet. Vasúti átjáróban történt balesetek vasútbiztonsági vizsgálata. Elıadó: Dr. Kemény Lajos fıiskolai docens. Nyíregyházi Fıiskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jármővezetés elmélet. Vasúti átjáróban történt balesetek vasútbiztonsági vizsgálata. Elıadó: Dr. Kemény Lajos fıiskolai docens. Nyíregyházi Fıiskola"

Átírás

1 Nyíregyházi Fıiskola Természettudományi Fıiskolai Kar Jármővezetés elmélet Vasúti átjáróban történt balesetek vasútbiztonsági vizsgálata Elıadó: Dr. Kemény Lajos fıiskolai docens Készítette: Koncz János imjsnz 2006/2007 Számítástechnika Technika szak IV.évf.

2 A vasút átjáróban történ balesetek vizsgálata. Ez a leírás a vasúti átjáróban történt baleset esetén, a vasúti jármővezetı továbbiakban: mozdonyvezetı teendıit, és a vasúti balesetvizsgálatot ismerteti. A közút vasút keresztezıdésben történt balesetek 99,998%-ban, a gépjármővezetı felelıs a bekövetkezett balesetekért. A 0.002% esetben közös a felelısség, a gépjármővezetı, és a vasút között. A vasúti mozdonyvezetı felelıssége, még a 0,002% esetnek is csak tört része. Ezzel a 0,002%-al, most nem foglalkozunk. A vasúti átjáróban bekövetkezett balesetek nagy %-át a gépjármővezetı szabálysértése okozza. Ez lehet figyelmetlenség, gyorshajtás (relatív, és abszolút), az útsorompó jelzésének szándékos figyelmen kívül hagyása, és a közlekedési szabályok nem kellı ismerete. Gondolok itt például arra, amikor az útsorompó fényjelzı készülék sötét (nincs rajta fény). A bekövetkezett baleset súlyossága függ attól, hogy milyen jármővel, esetleg gyalog (ilyen esetem nekem is volt) történt a szabálysértés, mekkora volt a közúti jármő sebessége, illetve a közlekedı vasúti jármő vonat mekkora sebességgel száguldott bele a szabálysértıbe. A mozdonyvezetınek, amennyiben a vasúti átjáróban jármővet esetleg gyalogost észlel, Figyelj! jelzést kell adnia ez gyakorlatilag egy nagy hangerısségő kürt megszólaltatása. Ha úgy ítéli meg, hogy a baleset nem elkerülhetı, azonnal intézkedni kell a vasúti jármő vonat minél rövidebb idın belüli megállítására. Ez a megállítás a mozdonyvezetı szemszögébıl gyorsfékezést 1 jelent. (Itt megjegyzem: nem szoktunk mérlegelni, azonnal gyorsféket alkalmazunk!) A mozdonyvezetınek a bekövetkezett balesetet azonnal jelentenie kell a menetirányítónak. A jelentésnek tartalmaznia kell a balesetet szenvedett vonat számát pl: IC624, baleset jellegét pl: gázolás, pontos helyét állomásköz, szelvényszám, ill. útátjáró száma, ha szükséges, kér orvost, és mentıt, esetleg mőszaki mentést, és kéri a balesetvizsgálathoz a balesetvizsgálókat. Jelenteni kell továbbá, pálya használhatóságának állapotát. Rongálódott-e a pálya, rongálódtak, vagy sérültek-e a pályamenti építmények, berendezések. Amennyiben két, vagy többvágányú a vasúti pálya, a másik, vagy a többi pálya nincs-e elzárva, a vonatforgalom milyen feltételekkel tartható fenn. (A balesetvizsgálat alatt szinte mindig korlátozzák a baleset melletti pályán közlekedı vonatok sebességét.) Egy érdekes dolog: megállás után a mozdonyvezetınek meg kell húznia a szalagot 2 ez a sebességmérı óra regisztrátuma. A továbbiakban a két kifejezés szalag, regisztrátum ugyanazt jelenti. Mivel közúti baleset történt, a rendırségi helyszínelık minden esetben kimennek a baleseti helyszínre, és rögzítik a baleset körülményeit. A helyszínen többek között tanúként meghallgatják a mozdonyvezetıt, és elmondása alapján készítenek egy jegyzıkönyvet. A jegyzıkönyvben rögzítik a mozdonyvezetı észleléseit, észrevételeit, és tevékenységét. Gyakorlatilag mindent, amit a baleset elıtt látott, és észlelt, valamint ami a baleset közben és után történt. A mozdonyvezetınek a leírtakat természetesen alá kell írnia. A helyszínelık pontosan, felidézhetıen, rekonstruálhatóan rögzítik a baleset helyszínét, vázlatrajzokat, fotókat készítenek. A fellelhetı tanúkat meghallgatják. Ezeket az adatokat szintén jegyzıkönyvben rögzítik. 1 Gyorsfékezés: A legrövidebb idı alatt kialakuló fékhatás, a vonatnál alkalmazható legnagyobb hatásfokú fékezéssel. Maga a fékhatás nem feltétlenül lesz nagyobb, mint üzemi fékezés közben, de mint a neve is mutatja, a fékhatás gyorsabban, rövidebb idı alatt alakul ki. (Van más eltérés is, de az a megállás szempontjából lényegtelen) 2 Az okot lásd késıbb. 2

3 Az utóbbi idık tapasztalata alapján, érdekes módon, a helyszínen a mozdonyvezetı alkoholszondás vizsgálatát, gyakran mellızik. Például a két utolsó gázolásom alkalmával nálam sem végeztek ilyen vizsgálatot. Természetesen a további esetleges problémákat elkerülendı, a honos Gépészeti Fınökségen az alkoholszondás vizsgálatot meg szoktuk tartani. A vasúton belül a Vasútbiztonsági Osztály továbbiakban VBO vizsgálja a vasúti baleseteket. Ha a vasút vétlen a balesetben, akkor is kötelezıen vizsgálja a baleset körülményeit, természetesen a vasút szemszögébıl. A megállapításokról jelentést készít, és elküldi a vizsgálatot végzı szabálysértési, vagy bírósági szervnek. A vasúti balesetvizsgáló a helyszínre érkezés elıtt már tájékozódik a baleset körülményeirıl, ezért fontos az, amit mozdonyvezetı közvetlenül a baleset után jelent. A vasúti balesetvizsgálat adatrögzítéssel kezdıdik még a helyszínen, a vonat száma, jellege 3, mozdonyvezetı neve, honállomása, mikor kezdte a szolgálatot, és elmondása szerint milyen sebességgel közlekedett 4, milyen távolságból észlelte a baleseti veszélyt, mennyi volt a megállásig a vonat fékútja, körülbelül milyen sebességgel ütközött, valamint elviszi a sebességmérı óra regisztrátumát, kiértékelés céljából 5. Vizsgálja a vontató jármő, és a vontatott jármővek sérüléseit. Vizsgálja az útsorompó állapotát: a fénysorompó mőködött, nem mőködött, a félsorompó le volt-e zárva. A baleset során a közúti jármő rongálta-e az útsorompót. A közút felıl a vasúti pálya, és a rajta közlekedı vonat milyen távolságról látható, és milyen távolságban látható be? Amennyiben a vasúti pálya nem látható be, akkor mi akadályozza a rálátást? A vasúti jármővön a láthatósági jelzések három fényszóró mőködtek-e, ha nem, akkor mi volt az oka? Rongálódott-e a vasúti pálya, és milyen mértékben? Rongálódtak-e, és milyen mértékben a pályamenti építmények és berendezések? Bármilyen furcsa, ha meg is hallgatja a mozdonyvezetıt, jegyzıkönyv errıl nem készül. (Mint fentebb írtam a rendırségi helyszínelık, viszont készítenek.) A vasúti balesetvizsgálat a helyszínen ezzel gyakorlatilag be is fejezıdik. Miután a helyszínen a balesetvizsgálat befejezıdött, és engedélyt adnak a rendırség, és a vasút részérıl is a vonatnak az út folytatására, a vonat folytatja a menetét 6 A mozdonyvezetı a honállomásra érkezéskor a balesetrıl, mint rendkívüli eseményrıl eseménykönyvi jelentést 7 köteles írni. Ebben a balesettel kapcsolatos minden információt rögzíteni kell! Ezt a jelentést a Gépészeti Fınökség elküldi a VBO-nak, melyet İk a balesetvizsgálati jelentéshez mellékelnek. A vasúti balesetvizsgálók munkája a helyszínen nem ér véget, különbözı helyekrıl további adatokat kérnek a balesetvizsgálati jelentéshez. Ellenırzik a pálya biztosítóberendezésének, az útsorompónak az idıszakos vizsgálatait, helyes mőködését, a vonat forgalomba helyezésének szabályos voltát. Siklásos balesetnél vizsgálják a vonatban lévı kocsik mőszaki állapotát, mőszaki felülvizsgálat idejét, helyét, a siklás lehetséges okát. Vizsgálják, hogy a mozdonyvezetı kellıen pihent volt-e, azaz a két szolgálata között meg volt-e a törvényekben elıírt pihenı idı. A mozdonyvezetınek az adott mozdonyra van-e típusismerete, az adott vonalra van-e vonalismerete, érvényes-e a forgalmi 8 vizsgája, a mőszaki vizsgája 9 nem járt-e le. A mozdonyvezetı az adott körülmények között az elıírásoknak, és az elvárásoknak megfelelıen tevékenykedett-e. És nem utolsó sorban vizsgálják és elemzik a regisztráló óra regisztrátumát. Ez a vasúti vontatás esetén egy 102 mm széles szalag. 3 Pl: IC, Gyors, Személy, Teher, stb. A vonat számából is látni lehet a vonat jellegét. 4 Ez késıbb a regisztrátum alapján úgyis pontosításra kerül. 5 A regisztrátumról részletesebben az 1. sz mellékletben. 6 Természetesen amennyiben ez mőszakilag lehetséges. Amennyiben nem, úgy segélymozdony, vagy mőszaki segély szükséges. Ilyen esetekben a vonat késése miatt, vasút az IC pótjegy árát nem téríti vissza. 7 Ez, ma már az egyszerőbb adatkezelés miatt egy Mozdonyvezetıi esemény jelentés elnevezéső A4-es lap. Lásd 3. sz melléklet. Ezt kényelmesen lehet kezelni, pl. tárolni, rendszerezni, fax-olni, scannelni, stb. 8 Gyakorlatilag a vasúti közlekedés elıírásai, a mozdonyvezetınek kétévente vizsgázni kell belıle. 9 A mozdonyvezetı orvosi alkalmassági vizsgálatának érvényessége. 3

4 Az 1. ábrán egy ilyen szalagnak regisztrátumnak a részlete látható. 1. ábra A szalag részletes leírása az 1. sz. mellékletben olvasható. A szalagon két feltőnı görbe van, a felsı az idıt, az alsó az adott idıpillanathoz tartozó sebességet mutatja. Az idı görbe a két szélsı érték között folyamatosan rajzolódik, akkor is, ha áll a vonat. Balesetkor, ha a szalagot a mozdonyvezetı kicsit meghúzza pár milliméter akkor ott egy vízszintes vonal darab keletkezik. A 2. sz ábrán a két függıleges vonal között van a meghúzás. 2. ábra Mivel ez a vonal párhuzamos a perceket jelölı vonalakkal, pontosan le lehet olvasni a szalag meghúzásának idıpontját. Ez a baleset idıpontjának a megállapításakor hasznos. A regisztrátumról leolvasható a vonat baleset elıtti sebessége, a fékezés intenzitása minél meredekebb a sebesség görbe, annál rövidebb a fékút, a vonat milyen jelzést adó jelzık 10 mellett haladt el. A VBO munkatársa, a balesetrıl összegyőjtött információkat, megállapításait, a szalag kiértékelés eredményét rögzíti a jegyzıkönyvben, és elküldi a rendırségi balesetvizsgálónak. A továbbiakban a rendırségi balesetvizsgáló feljelentése alapján jár el a hatóság 11. Egy személyes megjegyzés a vasúti átjárón való közlekedéshez: A KRESZ nem véletlenül írja, hogy az útátjárót óvatosan, csökkentett sebességgel szabad megközelíteni (1/1975. (II. 5.) KPM-BM.39. (1)) Mindenkinek nyomatékosan felhívom a figyelmét arra, hogy az útsorompó villogó fehér fénye nem jelenti azt, hogy ott vonat nem közlekedhet. Nem kell nagyon meglepıdni, ha az útsorompó villogó fehér fényjelzése ellenére, egy vonat nagy sebességgel keresztül robog az útátjárón. Tessék megjegyezni, a villogó fehér fény csak azt jelenti, hogy az útsorompó üzemel! Mindenkit nagyon kérek, az útátjárókban nagyon óvatosan, és körültekintıen közlekedjen! 10 Lásd 1. sz. melléklet 11 A bíróság, vagy a rendırségen, a Szabálysértési Alosztály. 4

5 1. sz. melléklet A vasúti vontató jármővek regisztrátuma A mai rohanó világban, ahol a költségeket is minimálisra kell szorítani, a Magyar Királyi Államvasutak 12 -nál is igyekeznek minél kevesebb élı munkaerıt alkalmazni. (Idınként úgy érzem ez már néhol a biztonság rovására, megy, de ez az írás nem errıl szól.) A dolgozó ember hibázik, különösen, ha folyamatosan erıs koncentrációt igénylı tevékenységet kell folytatnia. A mozdonyvezetés ilyen tevékenység. Azért, hogy ezt a pszichés terhet csökkentsék, és rendkívüli eseménykor ilyen a közúti jármővel való ütközés is legyen egy tárgyilagos tanú, a vontatójármőveket felszerelik egy úgynevezett Egyesített Éberségi és Vonatbefolyásoló Berendezés -sel (EÉVB). A berendezés kapcsolatban van, az arra kiépített vasúti pályákon, a pályamenti jelzıkkel 13. Érzékeli, és regisztrálja a pályamenti jelzık jelzési képeit, és a mozdony vezetıállásán errıl tájékoztatást is ad a mozdonyvezetı részére. Az érzékelt jelzések alapján, amennyiben szükséges, beavatkozik a vonat menetébe, azaz kényszerfékezést alkalmaz (lásd késıbb). A mozdonyvezetı az erre kiépített pályán e tájékoztatás alapján folyamatosan látja akár sőrő ködben is, hogy mekkora sebességgel közelítheti meg a következı jelzıt! Az EÉVB berendezés alap esetben 50 m-enként éberségi felhívást ad. Az éberségi felhívás 150 m-en keresztül folyamatosan szól, és ezen a távolságon belül kell nyugtázni. A berendezés a nyugtázás elmaradása esetén gyorsfékezéssel befékezi a vonatot (kényszerfékezés). Amennyiben a vezetıállás jelzın a jelzési kép Fehér vagy Zöld a nyugtázó gomb vagy pedál továbbiakban pedál folyamatos nyomva tartása mellett a jelzés 1500 m-enként ismétlıdik. Természetesen, ha a pedál a jelzés elıtt kezelve van, a kezeléstıl méri az 1500 m-t. (elıkezelés) Ha vezetıállásjelzın Sárga-zöld-negyven a jelzési kép, és mozdony sebessége nagyobb, mint 40 km/óra, a berendezés 200 m-enként sőrített éberségi felhívást ad, elıkezelésre nincs lehetıség, és ez a jelzés mindenképpen megszólal. 40 km/óra alatti sebességnél az éberségi felhívás olyan, mint a Fehér jelzésnél. Ha vezetıállásjelzın Sárga a jelzési kép a berendezés 200 m-enként sőrített éberségi felhívást ad, ez a jelzés mindenképpen megszólal, elıkezelésre nincs lehetıség. A vezetıállásjelzı Vörös jelzése esetén a berendezés 15 km/h-ban maximálja az alkalmazható sebességet, éberségi felhívást nem ad, de a sebesség túllépése esetén azonnal gyorsfékezéssel befékezi a vonatot. Van még egy különleges üzemállapot, a tolatási üzemmód, a berendezést manuálisan kell ebbe az üzemmódba átkapcsolni. A vezetıállásjelzın T jelzés jelenik meg. Az éberségi felhívás olyan, mint a Fehér jelzésnél, a maximális sebesség 40 km/h, e sebesség túllépése esetén azonnal gyorsfékezéssel befékezi a vonatot. Az EÉVB menet közben ellenırzi a mozdonyvezetı éber állapotát, és folyamatosan regisztrálja a menet adatait. Ezek az adatok a: pontos idı, az idıhöz tartozó sebesség, az éberségi felhívás, és kezelésének ideje, és ténye, az EÉVB berendezés állapota, a pályamenti jelzık jelzései, ami mellett a vonat elhaladt 12 A jelenlegi elnevezés: Magyar Államvasutak Zárt Részvénytársaság (MÁV ZRT). 13 A vasúti vontatás egy fázisú 50 Hz. Az áram visszavezetés a síneken (és a földön) keresztül történik. A vasúti pályákban a biztosító berendezések vezérléséhez alkalmaznak még, ún. sínáramköröket. Ezekkel a sínáramkörökkel vezérelik, pl. az útsorompót, a pálya mentén a térközjelzıket. Az EÉVB berendezést is ilyen sínáramkört használ. Ennek az áramkörnek a frekvenciája 75Hz, így a jeleket le lehet választani (szőrni) a vontatási és egyéb áramkörökrıl. 5

6 1. sz. melléklet A regisztráló szalag szélessége 102 mm. A felsı és alsó szélén a továbbító henger pontokat szúr, melyek közötti távolság 2,5 mm. A két pont távolsága menetközben 500 m-nek, a jármő álló helyzetében fél órának felel meg. A beszúrt pontok felsı sora alatt lévı sáv az órákat regisztrálja, amit a készülék (1-24-ig) számokkal jelöl a szalagon. Az elsı vonalkázott sáv a perceket regisztrálja. A sáv szélessége 20 mm, két szomszédos vonal közötti távolság megfelel egy percnek. Az írótő a sáv szélességében váltakozva fel és lefelé mozog. Egy teljes felfelé vagy lefelé haladás tartama megfelel tíz percnek. A jármő haladása közben a percvonal a jármő sebességétıl függıen változik. Álló helyzetben az idıgörbe egymás melletti meredek fel-le vonalakból áll, mivel a szalag továbbításának sebessége csak 5 mm/óra. Az idı, pontos leolvasása céljából, minden óraszám alatt a készülék egy pontot nyom a szalagra, amely a percvonal megfelelı csúcsával egybevág. Az idıdiagram alatt található a vonalkázott sebességgörbe-regisztráló sáv. Az 50 mm széles sáv a mérési tartománynak megfelelıen van vonalkázva. ( ) A sebességet regisztráló sáv alatti további sávtartományban regisztrálhatók a kiegészítı adatok, így pl. éberségi és vonatbefolyásoló berendezés mőködése, vezetıállásjelzı jelzési képei. 3. ábra. 3. ábra. A vonatbefolyásoló berendezés mőködését három jelfogókkal vezérelt írócsúcs regisztrálja, amelyek közül az alsónak (C) két, a másik kettınek (A és B) három helyzete van. Az írócsúcsok feszültségmentes jelfogók mellet elfoglalt helyzete a könnyebb helyzet-meghatározásuk céljából vékony vonallal van jelölve. 4. ábra. A felsı írócsúcs az éberségi felhívást, annak nyugtázását (4. ábra A és C jelölés) és a berendezéssel kezdeményezett fékezést regisztrálja. (4. ábra B és D jelölés) Éberségi felhíváskor a felsı, a berendezéssel kezdeményezett fékezésnél az alsó helyzetbe kerül. A középsı helyzetbe akkor tér vissza az írócsúcs, ha az éberségi felhívás nyugtázása, illetve a leoldott berendezés visszaállítása megtörtént. A vezetıállásjelzı jelzési képét a két alsó (B és C) írócsúcs együttesen regisztrálja. A T szakaszban a vezetıállásjelzın fehér alapon kék T bető látszik, a B írócsúcs felsı, a C írócsúcs alsó helyzetben van. Az A írócsúcs a D jelzési helyen a berendezéssel kezdeményezett gyorsfékezést mutat. (Feltételezve, hogy a mozdony 40 km/h-nál nagyobb sebességre gyorsult fel.) A Fehér szakaszban jelfeladás nincs, a vezetıállásjelzın fehér fény van, és mindkét írócsúcs felsı helyzetben van. A Zöld szakaszban a vezetıállásjelzın zöld fény van a B írócsúcs középsı, a C alsó helyzetben van. Az A írócsúcs a B éberségi felhívást regisztrál, aminek a nyugtázása elmaradt, ezért a berendezés gyorsfékezést kezdeményezett. A B és a C írócsúcs kiiktatott vonatbefolyaásoló berendezés esetén is ezt a helyzetet veszi fel, de ilyenkor természetesen éberségi felhívást nem ad a berendezés. 6

7 1. sz. melléklet 4. ábra A Sárga-Zöld szakaszban az ismétlıjelzın sárga-zöld fény van, a B írócsúcs középsı, a C felsı helyzetben van. Az A írócsúcs a C sőrített (200 m-enkénti) éberségi felhívásokat regisztrálja, amit a jármővezetı minden esetben, idıben nyugtáz. (Feltételezve, hogy a mozdony ebben a szakaszban végig 40 km/h-nál nagyobb sebességgel közlekedett.) A Sárga szakaszban az ismétlıjelzın sárga fény van, a B írócsúcs alsó, a C felsı helyzetben van. Az A írócsúcs a C sőrített (200 m-enkénti) éberségi felhívásokat regisztrálja, amit a jármővezetı minden esetben, idıben nyugtáz. A Vörös szakaszban az ismétlıjelzın vörös fény van, a B és a C írócsúcs alsó helyzetben van. Az A írócsúcs éberségi felhívás nélküli gyorsfékezést mutat (feltételezve, hogy a jelzı meghaladásánál a jármő sebessége 15 km/h-nál nagyobb volt.) A fény ténylegesen Zöld-sárga, de a jelzést alulról kell értelmezni és végrehajtani, ezért a fordított kifejezés. 15 Részletek a Mozdonyvezetık Zsebkönyvébıl, a mai állapotokhoz aktualizálva. 7

8 2. sz. melléklet Egy konkrét példa a szalag kiértékelésére. Ez nem útátjárós baleset, hanem közlekedı vonat siklása. Az eset Magyarországon történt, valamikor régen. Nézzük a szalagot. 5. ábra. 5. ábra Ez a szalag már elı van készítve elemzésre. A vezetıállásjelzı képe a valóságos színekre vissza van kódolva. Látható hol volt, illetve mikor volt a berendezés tolató üzemmódban kék T bető, hol volt rajta, Fehér, Zöld, Sárga, és Sárga-Zöld-40 fény. A baleset idıpontjában az idıadatok már le vannak vetítve a sebességgörbére. Látható, hogy a vonat 21:16-kor indult, folyamatosan gyorsulva felgyorsult kb. 53 km/h sebességre, akkor tartott egy vonali ellenırzı fékpróbát, majd kényelmesen tovább gyorsulva elérte az utazó sebességet km/h-t. A pályamenti jelzık folyamatosan Zöld fényt mutatnak. A kritikus pont 21:50, amikor a jelzın megjelenik a Sárga-Zöld-40 fény. (Van elıtte is Sárga-Zöld-40 fény, de a baleset szempontjából érdektelen.) Ez a jelzés azt jelenti, hogy a vonat sebességét le kell csökkenteni 40 km/h-ra, vagy 40 km/h alá. A mozdonyvezetı meg is kezdi a fékezést, látszik, hogy a vonat lassul. Nézzük meg ezt részletesebben, 6. ábra a következı oldalon. Itt a balesetvizsgáló felnagyította a szalag részletét, és bejelölte rajta a baleset történéseinek helyszíneit. A függıleges vonalak nem találomra vannak oda rajzolva, pontos mérések elızték meg a helyzetüket. Ha még emlékeztek rá, az elızı mellékletben írtam, hogy a szalagtovábbító henger lyukakat szúr a szalag széleibe. Ezek a 2,5 mm távolságban lévı lyukak a pályán 500 m- nek felelnek meg. Mindig van olyan pont, ahonnan a mérést el lehet kezdeni. A legegyszerőbb, a megállás helyétıl visszafele mérni. Ezek után a baleset szempontjából fontosabb helyszíneket, helyeket be lehet jelölni a szalagra. Ide másoltam a szalag hivatalos elemzését. A vonatszámot és az állomásnevet átírtam, színessel van jelölve. Az elemzésben, a balesettel kapcsolatos minden lényeges adat benne van. Teloc sebességmérı regisztrátumának elemzése A sebességmérı típusa: RT9, szalag sebességmérési tartománya 150 km/h-nak megfelelıen van kalibrálva, ezért a leolvasott értékek a helyes értéket mutatják. A sebesség regisztráló 2 km/h értékrıl indul. A menet során regisztrált legnagyobb sebesség 75 km/h. Az idıregisztráló jól mőködött és pontosan regisztrált. A sebességmérı szokásos pontossága elfogadható. A teher vonat menetében Az állomásig nincs említésre méltó esemény, a mozdonyvezetı vonattovábbítása az utasításoknak megfelelı volt. A mozdony Az állomásra való behaladáskor a bejárati jelzı mellett fékezve, kb. 40km/h sebességgel haladt. A 11. számú kitérıhöz érve a sebessége 33 km/h volt. Tovább lassulva közlekedett a megállásig. A mozdony a II. vágányon való megállásakor -, a vágány elején lévı K2 számú kijárati jelzı elıtt kb.5-8

9 2. sz. melléklet 10 m-re állt meg. A 11.kocsi ekkor már siklott állapotban a forgalmi iroda elıtt még nem haladt el, attól kb m-re helyezkedhetett el. Az ábrán a sebességmérı regisztrátum diagramjának út tengelyét felhasználva különbözı pontokhoz tartozóan van elhelyezve a vonat (fehér mezıben vörös csík, fehérrel jelölve a siklott kocsik helye). Megállás alatt a szalag haladt, ezért van a kijárati jelzı kétszer jelölve. Az óraszalagon megfigyelhetı az elsı siklás okozta sebességcsökkenés és a második sikláskor is látható, hogy törik a sebességcsökkenés íve. Ez a második siklás akkor következett be, mikor a mozdony behaladás közben éppen elhaladt a felvételi épület elıtt. Megállás után kb. 5 perc múlva, 22 óra 00 perckor megjelent a kijárati jelzın a zöld-sárga fény. Ezután a mozdonyvezetı a vonatot megindította, gyorsított, és a szabad jelzési képnek megfelelıen haladt a vonat szétszakadásáig. A vezetıállás jelzın bevillant egy sárga jelzési kép, de nem volt tartós, nem társult hozzá éberségi felhívás. Mikor ez a jelzés felvillant, akkor a mozdony már az útátjárón túl járt. A siklott kocsik közül az elsı a kijárati jelzı és útátjáró között volt. A második siklott kocsi még nem érkezett a felvételi épület elé, attól kb. 150 méterre volt. A vonatszakadás 22 óra 05 perckor, 14km/h sebesség mellett következett be. 6.ábra 9

10 3. sz. melléklet Mozdonyvezetıi esemény jelentés tartozik a számú menetigazolványhoz Dátum: hó nap Mozdonyvezetı neve: A szolgálatkezdés ideje: óra perc törzsszáma: Honos telephely: Vonatszám: A mozdony pályaszáma: Vonat adatai, hossza: [m] [t] megfékezettsége: / [E %/T%] Sebességmérı berendezés állapota: Megfelelı Méréshatára (sebességmérı/szalag): / [km/h] Regisztrátum kiértékelhetı: Igen/ Nem A mozdony sebességkorlátozása: [km/h] Csökkentett teljesítmény: [%, kw, stb.] Segélymozdony pályaszáma: A segélymozdony vezetıjének neve: Esemény okozta késés: perc Késés a célállomáson (váltáskor): perc Az esemény oka: Mőszaki meghibásodás Baleset Egyéb Az esemény helye (állomás, szelvény): Idıjárás: C Látási viszonyok: Az esemény leírása: Az esemény következményei Szolgálatképtelen Üzemképes maradt (sérült(-ek), siklott jármővek adatai, stb) : (szükség esetén a hátoldalon folytatható!) Dátum, aláírás:: Átvette: Intézésre kiadta: Intézi: Mj. Kft. (o) Eseménylap 10

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-500-5 vasúti baleset (jelentıs) Edelény-Szendrı 2009. október 03. 35412 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-500-5 vasúti baleset (jelentıs) Edelény-Szendrı 2009. október 03. 35412 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2009-500-5 vasúti baleset (jelentıs) Edelény-Szendrı 2009. október 03. 35412 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

a 2006-020-5 számú vasúti baleset vizsgálatának lezárása 111. sz. vasútvonal Vásárosnamény állomás

a 2006-020-5 számú vasúti baleset vizsgálatának lezárása 111. sz. vasútvonal Vásárosnamény állomás Ügyintéző Iktatószám Chikán Gábor VFO / 324 / 1 / 2008 Tárgy: Eset kategóriája: Ideje : Helye: A baleset bejelentése: a 2006-020-5 számú vasúti baleset vizsgálatának lezárása vasúti baleset, ütközés vasúti

Részletesebben

Vasúti átjárók akadálymentesítésének szabályozása

Vasúti átjárók akadálymentesítésének szabályozása KözOP-2.5.0-09-11-2012-0009 Vasúti átjárók akadálymentesítésének szabályozása (A szintbeni vasúti átjárók biztonságos és mozgáskorlátozottak számára kényelmes mőszaki kialakítása) Gábor Miklós (KTI), Dr.Koren

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2011-305-5 VASÚTI BALESET Mórágy-Alsónána mh. 2011. július 6. 38796 sz. mozdonyvonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2011-305-5 VASÚTI BALESET Mórágy-Alsónána mh. 2011. július 6. 38796 sz. mozdonyvonat ZÁRÓJELENTÉS 2011-305-5 VASÚTI BALESET Mórágy-Alsónána mh. 2011. július 6. 38796 sz. mozdonyvonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 1/277 Törölt: MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés idıpontja: : Behúzás: Bal: 0 cm, Elsı sor: 0 cm, Sorköz:

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2011-560-5 vasúti baleset Nyíregyháza 2011. november 7. IC 622 vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2011-560-5 vasúti baleset Nyíregyháza 2011. november 7. IC 622 vonat ZÁRÓJELENTÉS 2011-560-5 vasúti baleset Nyíregyháza 2011. november 7. IC 622 vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2014-864-5 VASÚTI BALESET Karcag és Kunmadaras állomások között 2014. szeptember 3. 36913 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2014-864-5 VASÚTI BALESET Karcag és Kunmadaras állomások között 2014. szeptember 3. 36913 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2014-864-5 VASÚTI BALESET Karcag és Kunmadaras állomások között 2014. szeptember 3. 36913 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS Vasúti Baleset Apafa Hajdúhadház, AS augusztus sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS Vasúti Baleset Apafa Hajdúhadház, AS augusztus sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2010-386-5 Vasúti Baleset Apafa Hajdúhadház, AS 2382 2010. augusztus 23. 6203 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-309-5 VASÚTI BALESET Sárosd 2013. április 22. 806 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-309-5 VASÚTI BALESET Sárosd 2013. április 22. 806 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2013-309-5 VASÚTI BALESET Sárosd 2013. április 22. 806 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS VASÚTI BALESET Kiskunfélegyháza és Petőfiszállás állomások között AS628 jelű fénysorompó október 13. IC 705 sz.

ZÁRÓJELENTÉS VASÚTI BALESET Kiskunfélegyháza és Petőfiszállás állomások között AS628 jelű fénysorompó október 13. IC 705 sz. ZÁRÓJELENTÉS 2010-474-5 VASÚTI BALESET Kiskunfélegyháza és Petőfiszállás állomások között AS628 jelű fénysorompó 2010. október 13. IC 705 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek,

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS VASÚTI BALESET Hódmezővásárhelyi Népkert és Mártély állomások között december sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS VASÚTI BALESET Hódmezővásárhelyi Népkert és Mártély állomások között december sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2010-597-5 VASÚTI BALESET Hódmezővásárhelyi Népkert és Mártély állomások között 2010. december 19. 7245 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és

Részletesebben

Vonatközlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán, ha az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlan:

Vonatközlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán, ha az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlan: 1 Vonatközlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán, ha az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlan: Közlekedési rend: Állomástávolság (mindkét közlekedési iránynak megfelelően)

Részletesebben

Tárgy: a 2006-069-5 számú vasúti esemény vizsgálatának lezárása

Tárgy: a 2006-069-5 számú vasúti esemény vizsgálatának lezárása Ügyintéző: Iktatószám: Lócsi Iván VFO/151/1/2008 Tárgy: a 2006-069-5 számú vasúti esemény vizsgálatának lezárása Eset kategóriája: vasúti baleset, ütközés közúti járművel Ideje: 2006. augusztus 30. 10

Részletesebben

Biztonsági rendszerek 1

Biztonsági rendszerek 1 Biztonsági rendszerek 1 Vasúti biztosítóberendezések Kezelı készülékek & Perifériák Villamosmérnök BSc szak Vasúti biztosítóberendezések alapvetı feladata Alapjeladó A vasúti forgalom irányításának gépesítése,

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-018-5 vasúti baleset Ludas állomás 2010. január 09 IC536 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-018-5 vasúti baleset Ludas állomás 2010. január 09 IC536 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2010-018-5 vasúti baleset Ludas állomás 2010. január 09 IC536 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-533-5 vasúti baleset Tapolca és Lesencetomaj állomások között 2010. november 23. 9626 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-533-5 vasúti baleset Tapolca és Lesencetomaj állomások között 2010. november 23. 9626 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2010-533-5 vasúti baleset Tapolca és Lesencetomaj állomások között 2010. november 23. 9626 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS VASÚTI BALESET Sátoraljaújhely augusztus 07.

ZÁRÓJELENTÉS VASÚTI BALESET Sátoraljaújhely augusztus 07. ZÁRÓJELENTÉS 2009-0382-5 VASÚTI BALESET Sátoraljaújhely 2009. augusztus 07. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetetek és a váratlan vasúti esemény okának, körülményeinek

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS VASÚTI BALESET Bük és Acsád állomások között június sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS VASÚTI BALESET Bük és Acsád állomások között június sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2011-253-5 VASÚTI BALESET Bük és Acsád állomások között 2011. június 06. 9945 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és egy pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága a 18,00, a mezıgazdasági vontatóból és két

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS

ZÁRÓJELENTÉS ZÁRÓJELENTÉS 2012-354-5 Vasúti baleset Lakitelek Kiskunfélegyháza 624+80 sz. szelvény 2012. május 26. 37214 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan

Részletesebben

Jelen vizsgálatot a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló évi C

Jelen vizsgálatot a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló évi C ZÁRÓJELENTÉS 2008-201-5 VASÚTI BALESET Farád megállóhely 2008.05.08 A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek feltárása,

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS vasúti baleset Csorna Szil-Sopronnémeti január sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS vasúti baleset Csorna Szil-Sopronnémeti január sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2009-037-5 vasúti baleset Csorna Szil-Sopronnémeti 2009. január 25. 39825 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak,

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2011-618-5 Váratlan vasúti esemény Jelzőmeghaladás Börgönd 2011. december 09. 19716-1 és a 38416 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2011-618-5 Váratlan vasúti esemény Jelzőmeghaladás Börgönd 2011. december 09. 19716-1 és a 38416 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2011-618-5 Váratlan vasúti esemény Jelzőmeghaladás Börgönd 2011. december 09. 19716-1 és a 38416 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan

Részletesebben

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések Járművezetés az eltiltás tartama alatt [a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 15/A. (1) bek.] Az elsőbbség és az előzés szabályainak

Részletesebben

Vasúti jelző- és biztosítóberendezések. Bocz Péter, egyetemi adjunktus

Vasúti jelző- és biztosítóberendezések. Bocz Péter, egyetemi adjunktus Vasúti jelző- és biztosítóberendezések Bocz Péter, egyetemi adjunktus Érintett témák Általános bevezetés Alapfogalmak Jelzők és jelzéseik Vonali biztosítóberendezések Állomási biztosítóberendezések Vonatbefolyásolás

Részletesebben

LCD kezelési útmutató 4.1 verzióhoz

LCD kezelési útmutató 4.1 verzióhoz LCD kezelési útmutató 4.1 verzióhoz 1. Fıképernyı Az LCD modul egy 4 soros és soronként 20 karakteres képernyıvel rendelkezik. A számbillentyőzeten megtalálhatóak 0-9-ig a számok. A * és # gombok funkció

Részletesebben

forgalmi folyamatok mérése, elemzése A vizsgált jellemzıkhöz kapcsolódó fontosabb munkáink Jármőkésedelem Csomópontok kapacitása

forgalmi folyamatok mérése, elemzése A vizsgált jellemzıkhöz kapcsolódó fontosabb munkáink Jármőkésedelem Csomópontok kapacitása forgalmi folyamatok mérése, elemzése A vizsgált jellemzıkhöz kapcsolódó fontosabb munkáink Jármőkésedelem A felsorolt jellemzık közül elsı az ún. jármőkésedelem (az útkeresztezıdésen való áthaladás idıvesztesége).

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Végrehajtási Utasítás Uzsa Uzsabánya vasútvonalon az egyszerősített forgalmi szolgálat ellátásának szabályozását tartalmazza. Uzsabánya állomás az Uzsa állomásról elágazó,

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2012-638-5 VASÚTI BALESET Szentes és Szegvár állomások között 2012. szeptember 19. 7252 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS 2012-638-5 VASÚTI BALESET Szentes és Szegvár állomások között 2012. szeptember 19. 7252 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2012-638-5 VASÚTI BALESET Szentes és Szegvár állomások között 2012. szeptember 19. 7252 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2014-1189-5 VASÚTI BALESET Bátaszék és Hidas-Bonyhád állomások között 2014. november 11. 38715 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2014-1189-5 VASÚTI BALESET Bátaszék és Hidas-Bonyhád állomások között 2014. november 11. 38715 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2014-1189-5 VASÚTI BALESET Bátaszék és Hidas-Bonyhád állomások között 2014. november 11. 38715 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2012-705-5 vasúti baleset Aszód 2012. október 19. 55902-1 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2012-705-5 vasúti baleset Aszód 2012. október 19. 55902-1 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2012-705-5 vasúti baleset Aszód 2012. október 19. 55902-1 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra Elővárosi vasúti pályahálózaton VASÚTI MUNKAVEZETŐ, VONALGONDOZÓ Infrastruktúra (BKV Zrt. HÉV F.2. sz.forgalmi és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont által készített

Részletesebben

2. sz. módosítás tervezet az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz

2. sz. módosítás tervezet az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 2. sz. módosítás tervezet az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz Melléklet Az Utasítás 1. fejezetének 1.1. alfejezetében az 1.1.1. pont az alábbiak szerint módosul: 1.1.1. Az F. 1. sz. Jelzési Utasítás (a továbbiakban:

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Ikrény állomás szeptember sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Ikrény állomás szeptember sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2010-0410-5 VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Ikrény állomás 2010. szeptember 04. 9912 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-455-5 VASÚTI BALESET Nyíradony és Nyírgelse állomások között 313+59 sz. szelvényben lévő útátjáró 2010. október 05. 6381 sz.

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-455-5 VASÚTI BALESET Nyíradony és Nyírgelse állomások között 313+59 sz. szelvényben lévő útátjáró 2010. október 05. 6381 sz. ZÁRÓJELENTÉS 2010-455-5 VASÚTI BALESET Nyíradony és Nyírgelse állomások között 313+59 sz. szelvényben lévő útátjáró 2010. október 05. 6381 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek,

Részletesebben

A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei

A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei MZ Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely Príloha 5 A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei 880 Sátoraljaújhely SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO 0 881 HIDASNÉMETI Čaňa 1

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008. május 29. Határozat

Részletesebben

Jelen vizsgálatot a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló évi

Jelen vizsgálatot a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló évi ZÁRÓJELENTÉS 2006-0161-5 VASÚTI BALESET Szolnok és Újszász állomások között, 2006. december 12. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak,

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG METRÓ F. 2. FORGALMI UTASÍTÁS. Érvényes: 2005. december 1-jétıl TARTALOM

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG METRÓ F. 2. FORGALMI UTASÍTÁS. Érvényes: 2005. december 1-jétıl TARTALOM 1 / 64 2010.03.29. 20:23 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG METRÓ F. 2. FORGALMI UTASÍTÁS Jóváhagyta a Közlekedési Fıfelügyelet Vasúti Osztálya 235/0/2005. szám alatt Érvényes: 2005. december 1-jétıl

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS vasúti baleset Szentes és Szegvár állomások között augusztus sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS vasúti baleset Szentes és Szegvár állomások között augusztus sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2010-369-5 vasúti baleset Szentes és Szegvár állomások között 2010. augusztus 17. 7254 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

SDL 43xx vizsgasor rövid leírása

SDL 43xx vizsgasor rövid leírása hu 1 SDL 43xx SDL 43xx vizsgasor rövid leírása SDL 43xx vizsgasor rövid leírása Kijelzı leírása Vizsgasor normál üzemmód A mérés befejezése után a vizsgasor átkapcsol a következı vizsgálati programra Az

Részletesebben

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérıl, az e tevékenységekre vonatkozó megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, felhasználásának

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2012-047-5. VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Balatonfenyves 2012. január 25. 857 és 850 sz. vonatok

ZÁRÓJELENTÉS 2012-047-5. VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Balatonfenyves 2012. január 25. 857 és 850 sz. vonatok ZÁRÓJELENTÉS 2012-047-5 VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Balatonfenyves 2012. január 25. 857 és 850 sz. vonatok A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

Díjképzési Módszertan

Díjképzési Módszertan Az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Díjképzési Módszertan Hatályos: 2009. június 17. Módosítások jegyzéke Módosítás Hatálybalépés idıpontja sorszáma tárgya száma 1. 1. sz. módosítás VPE4482009

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2011-376-5 VASÚTI BALESET Balatonlelle felső és Balatonboglár állomások között 2011. augusztus 3. 852 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2011-376-5 VASÚTI BALESET Balatonlelle felső és Balatonboglár állomások között 2011. augusztus 3. 852 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2011-376-5 VASÚTI BALESET Balatonlelle felső és Balatonboglár állomások között 2011. augusztus 3. 852 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérıl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ VASÚTI JÁRMŰVEZETŐK VIZSGATESZTKONYVE I.

ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ VASÚTI JÁRMŰVEZETŐK VIZSGATESZTKONYVE I. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Vasúti Vizsgaközpont _------------------------------, ------------------ ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ VASÚTI JÁRMŰVEZETŐK VIZSGATESZTKONYVE I. 2012. Kiadja: KTI Közlekedéstudományi

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-0190-5 VASÚTI BALESET Vásárosnamény és Nyírmada állomások között 2009. május 8. 36015

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-0190-5 VASÚTI BALESET Vásárosnamény és Nyírmada állomások között 2009. május 8. 36015 ZÁRÓJELENTÉS 2009-0190-5 VASÚTI BALESET Vásárosnamény és Nyírmada állomások között 2009. május 8. 36015 A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

Kötöttpályás szolgáltatások tervezése. Dr. Farkas Gyula

Kötöttpályás szolgáltatások tervezése. Dr. Farkas Gyula Kötöttpályás szolgáltatások tervezése Dr. Farkas Gyula 1 Melléklet vs. Honlap 2 Mellékletek 1. melléklet: Utasítások jegyzéke 2. melléklet: Megállapodás a SZIR közvetlen hozzáférésről 3. melléklet: A pályavasúti

Részletesebben

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling. KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu FERNI 24V Külsı szárnyaskapu hajtás F1024 Magyarországi Képviselet

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2006-0103-5 VASÚTI BALESET Mende és Sülysáp állomások között 2006. október 28. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak,

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2006-0033-5 VASÚTI BALESET Csajág és Balatonkenese állomások között az AS380 számú fénysorompónál 2006. július 15.

ZÁRÓJELENTÉS. 2006-0033-5 VASÚTI BALESET Csajág és Balatonkenese állomások között az AS380 számú fénysorompónál 2006. július 15. ZÁRÓJELENTÉS 2006-0033-5 VASÚTI BALESET Csajág és Balatonkenese állomások között az AS380 számú fénysorompónál 2006. július 15. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

BŐNMEGELİZÉSI HÍRLEVELE 2015. D E C E M B E R T A R T A L O M: 1. Veszélyek az ünnepek alatt

BŐNMEGELİZÉSI HÍRLEVELE 2015. D E C E M B E R T A R T A L O M: 1. Veszélyek az ünnepek alatt VESZPRÉMI RENDİRKAPITÁNYSÁG BŐNMEGELİZÉSI HÍRLEVELE 2015. D E C E M B E R T A R T A L O M: 1. Veszélyek az ünnepek alatt 2. Gépkocsi feltörés 3. Télen is óvatosan 1. Veszélyek az ünnepek alatt A karácsonyi

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2008-510-5 vasúti baleset Isaszeg Gödöllő 2008. november 18. 3210 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2008-510-5 vasúti baleset Isaszeg Gödöllő 2008. november 18. 3210 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2008-510-5 vasúti baleset Isaszeg Gödöllő 2008. november 18. 3210 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak,

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2011-539-5 VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Északi-kitérő 2011. október 27 56500 sz. vonat jelzőmeghaladás

ZÁRÓJELENTÉS. 2011-539-5 VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Északi-kitérő 2011. október 27 56500 sz. vonat jelzőmeghaladás ZÁRÓJELENTÉS 2011-539-5 VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Északi-kitérő 2011. október 27 56500 sz. vonat jelzőmeghaladás A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti

Részletesebben

chemins de fer français)

chemins de fer français) ZÁRÓJELENTÉS 2006-0175-5 VASÚTI BALESET Lébény-Mosonszentmiklós és Kimle állomások között 2006. december 27. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR SL60 ablakmozgató motor 1. oldal, 1. összesen HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, MERT A TELEPÍTÉSI HIBÁKÉRT A GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ CÉG NEM VÁLLAL FELELİSÉGET!

Részletesebben

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10.

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:... Eredmény:...

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI INFRASTRUKTÚRA (távközlő-, erősáramú-, biz-ber. és pálya szolgálatok) FOGASKEREKŰ VASÚT

EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI INFRASTRUKTÚRA (távközlő-, erősáramú-, biz-ber. és pálya szolgálatok) FOGASKEREKŰ VASÚT EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI INFRASTRUKTÚRA (távközlő-, erősáramú-, biz-ber. és pálya szolgálatok) FOGASKEREKŰ VASÚT (BKV ZRT. Fogaskerekű Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-1118-5 vasúti baleset Gyır-Öttevény 2013. december 23. 165 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-1118-5 vasúti baleset Gyır-Öttevény 2013. december 23. 165 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2013-1118-5 vasúti baleset Gyır-Öttevény 2013. december 23. 165 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek

Részletesebben

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, valamint a bírságolással

Részletesebben

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt:

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt: Terv megnevezése: Celica 2004 Mérnöki Szolgáltató Kft. Tervszám: T-01/2015 Kiskőrös-Kalocsa 153 sz. vasútvonal 98+13 vkm, 5309 sz. út 0+893 km terelőút kiépítésének engedélyezési terve és a vasúti átjáró

Részletesebben

A lehetséges kérdések

A lehetséges kérdések A lehetséges kérdések A következı fejezet tartalmazza az üzemeltetésben részt vevı hallgatók által az üzemeltetés elıtt írandó zárthelyi, zártkönyves dolgozat lehetséges kérdéseit, témakörökre bontva.

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS-TERVEZET

ZÁRÓJELENTÉS-TERVEZET ZÁRÓJELENTÉS-TERVEZET 2011-610-5 VASÚTI BALESET GÖD 2011. december 7 45502 és 2378 sz. vonatok összeütközése A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-627-5 VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Devecser-Tüskevár 2009. december 9. 90043 sz. tehervonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-627-5 VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Devecser-Tüskevár 2009. december 9. 90043 sz. tehervonat ZÁRÓJELENTÉS 2009-627-5 VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Devecser-Tüskevár 2009. december 9. 90043 sz. tehervonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés Tőz-, munka-, környezetvédelem modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés Tőz-, munka-, környezetvédelem modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig minısítı neve: Vízvári László minısítı beosztása: fıigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Elektronic Ah-Counter

Elektronic Ah-Counter Elektronic Ah-Counter GGAh-10 P10 E 1.1 1. Általános ismertetı A GGAh-10 - P10 jelő amperóra számláló a galvanizáló iparban szokásos töltésmennyiségek mérésére alkalmas, és IP 65 tömítettségő átlátszó

Részletesebben

Vágánykarbantartási költségek és az ERTMS/ETCS biztosítóberendezések elhelyezése UIC-s közös projekt

Vágánykarbantartási költségek és az ERTMS/ETCS biztosítóberendezések elhelyezése UIC-s közös projekt Vágánykarbantartási költségek és az ERTMS/ETCS biztosítóberendezések elhelyezése UIC-s közös projekt Daczi László fımérnök MÁV Zrt. 2009. November 21. Tartalom - A projekt célja - A vágányban szükséges

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Publikáció (szóbeli és írásbeli) készítés KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Szakdolgozat, diplomadolgozat 15. elıadás 29-30.

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2011-215-5 VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Újfehértó 2011. május 18. 45439/56500-1 sz. tehervonat és a 6018 sz. személyvonat szembeközlekedése

ZÁRÓJELENTÉS. 2011-215-5 VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Újfehértó 2011. május 18. 45439/56500-1 sz. tehervonat és a 6018 sz. személyvonat szembeközlekedése ZÁRÓJELENTÉS 2011-215-5 VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Újfehértó 2011. május 18. 45439/56500-1 sz. tehervonat és a 6018 sz. személyvonat szembeközlekedése A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek,

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

2 Általános elıírások. 3 A készenlétben tartó feladatai

2 Általános elıírások. 3 A készenlétben tartó feladatai 2 Általános elıírások a) tőzoltó készülék karbantartást kizárólag a hatóság által regisztrált karbantartó szervezet végezhet, b) A karbantartó szervezet irányítja és felel a karbantartó személy(ek) munkájáért,

Részletesebben

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend.

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Vajda Zsolt Nemzetközi rendkívüli küldemények és katonai szakértő MÁV Magyar Államvasutak Zrt Forgalmi Üzemviteli Igazgatóság Üzemirányítási Központ H-1087 Budapest

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS VASÚTI BALESET Bodrogkeresztúr és Olaszliszka-Tolcsva állomások között június sz.

ZÁRÓJELENTÉS VASÚTI BALESET Bodrogkeresztúr és Olaszliszka-Tolcsva állomások között június sz. ZÁRÓJELENTÉS 2011-279-5 VASÚTI BALESET Bodrogkeresztúr és Olaszliszka-Tolcsva állomások között 2011. június 20. 5226 sz. személyvonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2011-145-5 vasúti baleset Mátészalka 2011. március 29. 6346 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2011-145-5 vasúti baleset Mátészalka 2011. március 29. 6346 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS vasúti baleset Mátészalka 2011. március 29. 6346 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek feltárása,

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2011-124-5 Vasúti baleset Háros és Nagytétény-Diósd állomások között AS 87 jelű útátjáró. 2011. március 20. 4544 sz.

ZÁRÓJELENTÉS. 2011-124-5 Vasúti baleset Háros és Nagytétény-Diósd állomások között AS 87 jelű útátjáró. 2011. március 20. 4544 sz. ZÁRÓJELENTÉS 2011-124-5 Vasúti baleset Háros és Nagytétény-Diósd állomások között AS 87 jelű útátjáró 2011. március 20. 4544 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek

Részletesebben

150. sz. vasútvonal: Budapest (Ferencváros) - Kunszentmiklós-Tass 45. TAKSONY. Mőszaki leírás

150. sz. vasútvonal: Budapest (Ferencváros) - Kunszentmiklós-Tass 45. TAKSONY. Mőszaki leírás ELİVÁROSI VASÚTVONALAK MEGÁLLÓHELYEI MEGKÖZELÍTÉSÉNEK FEJLESZTÉSE, RÁHORDÁS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA: P+R, B+R PARKOLÓK, BUSZFORDULÓK ÉPÍTÉSE I. ÜTEM 150. sz. vasútvonal: Budapest (Ferencváros) - Kunszentmiklós-Tass

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Püspökladány április sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Püspökladány április sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2014-0379-5 VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Püspökladány 2014. április 16. 6160 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak,

Részletesebben

Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés 2009. december 14.

Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés 2009. december 14. Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása összefoglaló jelentés 2009. december 14. Projekt megnevezése Forrás Támogatási kérelem kódszám

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2015-0729-5 Vasúti baleset Csorna 2015. július 23.

ZÁRÓJELENTÉS. 2015-0729-5 Vasúti baleset Csorna 2015. július 23. ZÁRÓJELENTÉS 2015-0729-5 Vasúti baleset Csorna 2015. július 23. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek feltárása,

Részletesebben

Geisha Base JS 190F-H. Elektronikus pénztárgép Kezelıi kézikönyv

Geisha Base JS 190F-H. Elektronikus pénztárgép Kezelıi kézikönyv Elektronikus pénztárgép Kezelıi kézikönyv Elıszó: Tisztelt vásárló, Ön egy CE és ROHS minısítéssel ellátott elektronikus pénztárgépet vásárolt, mely jelölések garantálják az Európai Unión belüli villamos

Részletesebben

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem.

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem. Konkrét tanácsok a Salgó-dexion polcrendszer összeszereléséhez Vásárlásunk során a Salgó-dexion polcokat, polcrendszereket sokféle módon állíthatjuk össze az igénybe vételnek, felhasználásnak, valamint

Részletesebben

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák Autópálya Autópálya Autópálya. kilométerre...km...km...km Autóút Autóút. Kilométerre Autóút Autóút. Kilométerre Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás (É-D)

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás (É-D) TOLATÁSVEZETŐ földalatti (Metró) pályahálózaton É-D (M3) (BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont által készített kérdések

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ - GÖDÖLLŐ 2011. MÁRCIUS 24. Fontosabb jogszabályok FONTOSABB JOGSZABÁLYOK 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 5/1990.(IV.12.) KöHÉM (ER) rendelet a közúti járművek

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: nincs

Tájékoztató. Használható segédeszköz: nincs 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel

Részletesebben

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról a keszonmunkákról A munkavédelemrıl szóló, több jogszabállyal módosított 47/1979. (XI. 30.) MT rendelet 25. -ának (4) bekezdésében, valamint a 39. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján -

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2012-157-5 2012-434-5 Váratlan vasúti esemény Hatvan 2012. március 06. IC533 Pincehely 2012. június 27. IC806

ZÁRÓJELENTÉS. 2012-157-5 2012-434-5 Váratlan vasúti esemény Hatvan 2012. március 06. IC533 Pincehely 2012. június 27. IC806 ZÁRÓJELENTÉS 2012-157-5 2012-434-5 Váratlan vasúti esemény Hatvan 2012. március 06. IC533 Pincehely 2012. június 27. IC806 A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan

Részletesebben

Pályahálózat-mőködtetık mérési, késési kódolási rendszereinek bemutatása; összehangolás a teljesítményösztönzı rendszerrel

Pályahálózat-mőködtetık mérési, késési kódolási rendszereinek bemutatása; összehangolás a teljesítményösztönzı rendszerrel Pályahálózat-mőködtetık mérési, késési kódolási rendszereinek bemutatása; összehangolás a teljesítményösztönzı rendszerrel Dr. Farkas Gyula MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Értékesítési Fıosztály 2009. október

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2006-0023-5 VASÚTI BALESET Érd-elágazás és Tárnok állomások között az AS15 számú fény- és félsorompónál 2006. július 03.

ZÁRÓJELENTÉS. 2006-0023-5 VASÚTI BALESET Érd-elágazás és Tárnok állomások között az AS15 számú fény- és félsorompónál 2006. július 03. ZÁRÓJELENTÉS 2006-0023-5 VASÚTI BALESET Érd-elágazás és Tárnok állomások között az AS15 számú fény- és félsorompónál 2006. július 03. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek

Részletesebben