tl. u NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM NÉMETH LÁSZLÓN É miniszte r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "tl. u NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM NÉMETH LÁSZLÓN É miniszte r"

Átírás

1 tl. u I-Il 'a.tal a!>~m rysom:; NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM Érkezett: 20,3, :.I a I. NÉMETH LÁSZLÓN É miniszte r PKF/ 3 S9-3 PKF/ /2013-NF M NF M PKF/ kos 3 /2013-NF M PKF/ 40k - 3 /2013-NFM Dr. Józsa István úr részére országgy űlési képvisel ő Budapest Széchenyi rkp Tisztelt Képvisel ő Úr [ Az Országgyűlésről szóló évi XXXVI. törvény 42. -ának (8) bekezdésébe n foglaltak szerint a hozzám intézett Hogyan érvényesül a kormányzati takarékosság a járm űbeszerzéseknél? című, K/9574. számú, Hogyan érvényesül a kormányzati takarékosság a bútorbeszerzéseknél? " című, K számú, Hogyan érvényesül a beszerzési stop a telefonbeszerzéseknél? " című, K számú és» Hogyan érvényesül a kormányzati takarékosság az informatika i beszerzéseknél? cím ű, K/9599. számú írásbeli kérdéseire az alábbi tájékoztatást adom : A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban : tárca), közvetlen vagy közvetet t irányítása és felügyelete alatt álló költségvetési szervek, gazdasági társaságok, illetv e a Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt. (MNV Zrt.), a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB Zrt.) és a portfóliójukba tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában a augusztus 7-e óta eltelt id őszakban is csak a feladatok megfelel ő ellátása érdekébe n szükséges és elkerülhetetlen beszerzések valósultak meg. A takarékosság i szempontokat a tárca és annak háttérintézményei folyamatosan szem el őtt tartják, és a tárcához tartozó többségi állami tulajdonú cégek is közrem űködtek a kormán y költségtakarékossági programjának végrehajtásában. Postacím : 1440 Budapest, Pf. 1 Telefon (06 1) Fax : (06 1)

2 Ismételten felhívom a figyelmét, hogy a kormány a és évi költségvetési hiánycél biztosítása érdekében a 2011-es évhez hasonlóan és számo s egyenlegjavító intézkedés mellett kormányhatározatban rendelt el tilalmat a z intézményi beruházás keretében történ ő bútor-, személygépjárm ű-, informatika i eszköz- és telefonbeszerzésekre vonatkozóan. A tilalmak továbbra sem vonatkoznak az európai uniós forrást tartalmazó el őirányzatokra, a NATO finanszírozási programok, illetve a közös finanszírozású NATO-programok keretében megvalósul ó beszerzésekre, mivel azok teljesítése az Európai Uniós, illetve az egyes nemzetköz i szervezetek által előírt célok megvalósulását szolgálják és nem a hazai költségvetés t terhelik. Nem vonatkozik továbbá a moratórium a készletekre, igy azokra a z eszközökre sem, amelyeket a költségvetési szerv a hatályos számviteli szabályo k előírásai alapján összhangban az intézmény saját számviteli politikájával kis érték ű tárgyi eszköznek min ősít. A takarékos kormányzati gazdálkodás megvalósítása érdekében a kormány a beszerzési moratórium ismételt érvényesítésén túl további hiánycél-javító intézkedéseket is tett az év során, többek között zárolást és kormányzat i létszámcsökkentést rendelt el, valamint korlátozta a jutalmak és más, jutalmazás i jellegű juttatások kifizetését. A kormány által vállalt és elő írt takarékossági intézkedések a tárca, illetve az irányítás a és felügyelete alá tartozó intézményi kör tekintetében hatékonyan érvényesültek a júliusi kérdéseire adott válaszomat követ ő időszakban is. Ezt támasztja alá a augusztus 7-e óta eltelt id őszakra vonatkozó, egyes beszerzésekről készült, alábbi adatszolgáltatás is : Az informatikai eszközbeszerzésre a háttérintézmények által fordított összeg bruttó 44,27 millió forint, amelyb ől bruttó 42,17 millió forintot a nemzeti fejlesztési miniszte r feladatkörébe került víziközm ű-szolgáltatásokkal kapcsolatos, a Magyar Energi a Hivatal által ellátott új feladatokat végző 78 új munkatárs részére beszerzett számítógépek és kapcsolódó eszközök tesznek ki. Telefonbeszerzésre a háttérintézmények mindösszesen bruttó 6,62 millió forintot fordítottak, amely beszerzések az intézményi alapfeladatok zavartalan ellátása érdekében merültek fel. A teljes összegből bruttó 1,88 millió forintot az el őbb említett új víziközm ű-szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat végz ő 78 munkatársnak beszerzett telefonok tesznek ki. A bútorbeszerzésre fordított összeg a háttérintézmények tekintetében bruttó 14,0 4 millió forint, amelyb ől 11 millió forintot a fent említett új víziközm ű- szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat végz ő 78 munkatársnak beszerzett irodabútorok tesznek ki. A Közbeszerzési és Ellátási F őigazgatóság (KEF) az ellátotti köre vonatkozásába n kizárólag a Miniszterelnökség részére, a Miniszterelnökség szervezeti, feladat- é s hatásköreinek átalakulása, valamint létszámának jelent ős megnövekedése miatt szükségessé vált bútorbeszerzéseket hajtott végre, összesen bruttó 49,19 milli ó forint értékben. Postacím : 1440 Budapost, Pf. 1 Telefon : (06 1) Fax: (06 1) miniszterqnfm.gov,hu

3 Járműbeszerzésre összesen 8,50 millió forintot fordított egy háttérintézmény, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési ügynökség, amely 3 db gépjárm űre vonatkozó 1 éves futamidej ű bérleti szerződést kötött. A többi háttérintézménynél nem történt gépjárm űbeszerzés. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a kérdéses id őszakban semmiféle eszközbeszerzést nem valósított meg. A fenti beszerzésekre vonatkozó táblázatot levelem 7. számú melléklete tartalmazza. A minisztérium, illetve háttérintézményei ' által a KEF keretmegállapodásaibó l megrendelt termékek, illetve a kormányzat (az összes minisztérium) részére a KE F által beszerzett termékek bútor, telefon, informatikai eszközök és gépjárm űvek listáját az 1-3. számú mellékletek, az NFM közvetlen tulajdonosi körébe tartozó társaságok, illetve az MFB Zrt., az MNV Zrt. és portfóliójába tartozó társaságo k beszerzéseire vonatkozó adatokat pedig a 4-6. számú mellékletek tartalmazzák. Kérem, hogy válaszomat szíveskedjék elfogadni. Budapest, január 7, I-." Üdvözlettel : M ea~l~,s;, l F \--s t r meth Lásilóné ~! PostacU» : 1440 Budapest, Pf, 1 Telefon : (06 1) Fax : (06 1)

4 /f.sz. mj kfet a-.,.,.»mi, izf EKMKTO6MNOPO9 - Szoftverliancak besrerzésa KiéF4MFF _ ~` ák`t+ T m 2Ö.17 Hrt'iAek 1011 t am' t 141 N6Rd ir : '~.~ d "a!'l-j y y}. y 2012,.. : d~?mber ` e s -., '3T]] ac r ~ Eduwno társadalmi SzolgáKatd Nonprofit Korlátok Felelősségö Társaság Ft 3 0 Ft Ft Ft 1 0 Ft O p Ft 5 Kormánytati Informatikai Fejlesztési Ügynökség D Ft Ft 1 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft 1 EKMKTO3SAKSOB- KOMnbózófejleutól pgtfomwk EduratloTársadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátok Ft Ft 1 OFt 0 OFt Ft Ft 3 szenmi adatbázis-kezel ő sxoflalnak, fejkszaóaszközelk Felel ősségű Társasá g EKMNY02NFTf1- Hálózati aknv és pasuiv eszközö k Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit korláto k szállítása 2011-I013 Felel ősségű Társaság Ft Ft 1 0 Ft 0 0 Ft Ft k 3 ESZA Társadalmi Szdgikató Nonprofit Kft. 0ft 0 0Ft Ft 1 tik F[ Fi 2 HungaroCOn[rol-Magyar Légiforgalmi Szolgálat ZSrtkorden M0k6d0 Részvénytársaság OFt 0 OFt 0 0Ft 0 Ok Ft Ft 1 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség O Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft Ft 2 Magyar Bányászati és Földtati Hivatal Ft 1 0F[ 0 0k O OFt 0 OFt Ft 1 Magyar Földtani és Geofizikai Intésit 0 Ft Ft 1 O Ft 0 0 Ft O 0 Ft Ft Magyar Nemzeti Vagyonkettlő Zrt. OFt 0 OFt 0 OFt 0 OFt Ft Ft 3 Nemxeü Környe:etvédelml és Energia Közpun[ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság OFt 0 0 F[ 0 0 k 0 0 Ft D Ft Ft 1 EKMNY035UPP11/1-MlnosoR,NaNI, Onde Support 2011 HungaroCOnird -Magyar légiforgalmi Szolgálat Zártkor c OFt Ft 1 0F[ 0 OFt Ft Ft 2 FKMNY021NYR11-Nyomtatbronduerek uállkfss és kapcsolódó smkálutbsok teljesítése Közbeuerzési és Ellátási F6igazgatbság (KEF) OFt Ft Ft 1 0Ft 0 0F[ Ft 2 Közlekedésbiztonsági Szervezet k 1 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft Ft 2 Magyar eányászaü és Fbldtani Hivatal Ft 1 0 Ft 0 0 Ft Ft Ft Ft 3 Magyar FOldtani és Geofizikai Intézet Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1 3 Nemzeti FeJleszési Ügynökség Ft 1 0 Fi D 0 Ft 0 O k k Ft 2 Nemzed Közlekedési Hatóság Ft 2 0 Ft D 0 Ft Ft Ft Ft 7 EKMNY03B1ff11/3 -Irodabútorok beszersfse és kapcsolódó szoyáltatásokteljedtha ESZATársadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. O Ft D Ft 1 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 li Ft 1 Gyár-Sopron-Ebenfurti Vasút7rt Ft Ft Ft k 4 0 Ft Ft 28 HungaroContral -Magyar légiforgalmi Szolgálat ZártkorOen Mökbdő Részvénytársasá g OFt Ft Ft 6 0 Ft D 0 Ft Ft 8 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ugyntikség O Ft 0 0 Ft Ft 3 0 Ft 0 OF[ Ft 3 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) Ft Ft 6 1!07547 Ft Ft 4 0 Ft D Ft 15 Közlekedésbirtonsbgi Szervett! O Ft 0 O Ft Ft 1 O Ft 0 O k Ft 1 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet O Ft Ft 1 O Ft 0 O Ft 0 O Ft Ft Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 0 Ft Ft 1 0 Ft Ft 1 0 Ft Ft 2 Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprof 5100 Ft 1 O Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 D Ft Ft Nemzeti Közlekedési Hatóság 0k Ft 2 OFt 0 Ok 0 OFt Ft 2 EKSNYOIMtEL11/1- Mobikelelonbk beszerzése 2011 Eduwtio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Fel e 0 k 0 0 Ft 0 0 Ft O 0 Ft F[ k 1 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Ft 1 O Ft 0 OFt 0 OFt 0 0 Ft Ft 1 Közlekedésbirtonságt Szervezet 0 Ft Ft 1 0 Ft 0 0 Ft Ft Ft 3 Nemzet] Közlekedési Hatóság 0 Ft Ft 2 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft 2 EKMK7O5118T11-R-blrtonságtechnilnl magoldások rdllkása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése Eduwno Tbrsadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Fele F[ 1 0 F[ 0 0 k 0 0 Ft 0 0 Ft Ft 1 852A Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Ft 1 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft Ft 3 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ugynbkség 0 Ft 0 O Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft k Magyar Bányászati is Földtant Hivatal 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft Ft 1 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. OFt 0 OFt 0 OFt 0 OFt Ft Ft 2 IXMKT61FAM1t-Elektronikus éhejtés, valamint' OFt 0 0Ft Ft Ft 1 0Ft Ft kapcsolódó s:olgálbtások Gyór-Sopronábenfurti Vasút Irt. _ 2 EKMKTO22MLI[11/1-Ssaftverlkenak beszeaém Educatlo Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt (Mkrosoft vagy azzal agyenártéko noftvarbwncek) Felelősség0 Társaság Ft 1 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft k Ft 2 ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit KR Ft 1 0Ft 0 0Ft 0 0Ft 0 0Ft Ft 1 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség O Ft D O Ft D O Ft 0 Ok O Ft Ft 1 Magyar Földtani és Geofizika) Intézet 0Ft 0 OFt 0 OFt MFt Ft k 2 EKMKNYl13S2GR12.52GA-2012 (Ssbmítógépek-2032) Eduwno Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Fele Ft Ft k Ft 2 102W 066k Ft 10 ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 0 Ft D Ft 1 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft 1 HungaroContrpl -Magyar légllorgalml Szolgálat Zártkort 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft Ft 9 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Ft Ft Ft Ft Ft Ft 13 Közlekedésbizonsági Szervezet 661%Ft Ft 1 0 Ft k 1 0 k Ft 4 Küzlekedéshjlesrtésl Koordinátlós Központ 0Ft 0 0Ft 0 OFt 0 OFt Ft Ft 1 Magyar Állami földtani letétet OFt 0 OFt 0 0Ft 0 0Ft F[ 1 32 %2 Ft 1 Magyar Bányászat] és Földtani Hivatal OFt 0 OFt 0 0k Ft Ft Ft 4 Magyar Földtani és Geofizikai Intésit Ft Ft Ft Ft Ft Ft 15 Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt. 0Ft 0 0k 0 OFt 0 0k k Ft 1 MFB Magyar Fejleutési Bank 2ártkör0en MOködó Részt, Ft Ft 1 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft 2 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Ft Ft 1 0 Ft Ft Ft Ft 7 Nemzeti Informálós Inhaumktúro Fejlesztési Intézet Ft 1 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft k 1 Nemzed K&nyezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátok felelósségő Társaság OFt 0 0 Ft 0 0 Ft F[ Ft Ft 4 Nemzeti Közlekedési Hatóság Ft Ft 7 0 Ft Ft k Ft 5 VATI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanlszdkal NonF 0 Ft 0 D Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft Ft 2 1. olda l

5 - - ESZA Társadalmi Szolgáltatd Nonprofit Kh Kormányzati Informatikai Fe)lesxtfsl Ugynbkség Közbeszerzési és EIIStósi Fdiga:eatdsig JKEf) KóziekedfsbirtonsSgi Survezet Magyar FÖldUni és Geofizikai Intézet Nemxetl FeJlesrtési Ugyridksé g Nemzeti Kddekedési Hatósá g VbTl Magyar ReglaiSlis FeJleszUSi és UrhaniszOkal NOn NfFth Qrti7 O 2 _ 'W; r 2012,_... O F[ 0 Ft O Ft F t 1/3067 Ft Ft 0 Ft Ft "'_, x i xe, Z {.j.,s s. Kormánynti Infwma[ikaí Fejlesrtési Ugyndksé g. 1 OFt 0 r.... r.. :.. NemzeO Fe Ietrtési Minisztérium 0 0 Ft '._ :3! _' _"..: ~~,3..{v`L.2 a~....~y.af. f,"',.~ ~sae 820 `~. -.Yx X..X: Y" _ fia eme. : Ft!F _ ~ ~~a~a~~ yí~.:d 6., _. 2deA i oldal

6 ;, 2. sz. L,, e e?e.. W :ai#it!'3pün' +hs s; l >. 1,,y j_!ii I.. t.. 't. il :y.i, í fb 3 _t 7 -,.. t!.. :!1!I~ il T ;=.. tik lyrf s Dátum,......, I I 7 :. '... Terméktípusa KÖZBESZERZÉSI ÉS ELLÁTÁSI FŐ IGAZGATÓSÁG v. ilíllci~ e IhilR Yl üti., Hr i~t!í.ti r t.n s! 'r!m!.. ~t # ; :: : : -.t,lí IVd i.(. ~ ~'', :.. i, :.. u...!, ;211112i1!!212, Rendel t mennyiség (db) Beszerzés bruttó összege Partnercégneve { Ilit f 6iertuue ' ::: ~ 3, [ í 41.. Intézmén y Szinkronmechanikás forgószék, fekete vázzal Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Magasságban állítható kar Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Siiver magastámlás forgószék Ó--Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Szinkronmechanikás forgószék, alueffekt v. fekete vázzal Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Róma fogas Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office L alakú íróasztal jobbos tető Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office fa láb íróasztalhoz Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office gépíróasztal tető Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office tárgyalóasztal tető Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség UNO 3 fiókos ceruzatartós konténer görg ő vel Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office tárgyalóasztal tető egyéb Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Virágtartó 76 cm-es Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger dohányzóasztal Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger fotel Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger kanapé Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Egységes 2 0.ajtós zárt 3 rendez ős zárható szekrényelem Balaton Bútor Kit Miniszterelnökség teleajtós szekrény Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g 2012,11.24 Roger Office tárgyalóasztal tető egyéb Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség UNO 2 ajtós zárt 5 rendezős zárható szekrényelem Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office téglalap alakú íróasztal tető egyéb Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g Viora 5 szék Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g UNO 2 Ajtós zárt 2 rendezős zárható szekrényelem egyéb Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g Párizs lámpa Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Laminált falburkolat Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g UNO 3 fiókos ceruzatartós konténter görgővel közp. Zárral Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g Roger Office gépíróasztal tető Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g Roger Offlicetárgyalóasztal tető Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office R800mm 180fokos körív íróasztal toldat tető Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office tárgyalóasztal tető egyéb , Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g UNO nyitott 3 rendez ős irodapolc egyéb Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g UNO 2 Ajtós zárt 2 rendezős zárható szekrényelem egyéb Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g UNO nyitott 2 rendez ős irodapolc egyéb Balaton Bútor Kit Miniszterelnökség UNO 2 ajtós zárt 5 rendező s zárható szekrényelem Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office L alakú íróasztal balos tet ő Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g karszék Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g Lisa szék Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Opál lámpa asztal üvegtetős Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség UNO 1 ajtós jobbranyiló válfás homlokakasztós zárh.szekrény Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség UNO 2 üvegajtós zárt 3 rendező s zárható szekrényelem Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g Roger 3A karszék Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g UNO nyitott 3 rendez ős irodapolc egyéb Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g Cornetto asztal d80cm lam. tető s fekete láb Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office tárgyalóasztal tető egyéb Balaton Bútor Kit Miniszterelnökség Uno 2 ajtós zárt 3 rendezős zárható szekrényelem egyéb Balaton Bútor Kit Miniszterelnökség UNO 1 ajtós balra nyíló válfás oldalakasztós zárh.szekrény , Balaton Bútor Kit Miniszterelnöksé g Roger Office RBOOmm 90fokos kihív íróasztal toldat tető Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g Uno 2 ajtós zárt 3 rendezős zárható szekrényelem egyéb Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Cornetto asztal d70cm lam. tetős krómozott láb Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Konferencia asztal laminált tet ős Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Arthúr karszék Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g írólap Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g A kategóriás szövet Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség UNO 1 ajtós zárt jobbra nyíló 3rendezős zárható szekrényel Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Oifice tárgyalóasztal tető egyéb Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office R600mm 180fokos körív íróasztal toldat tető Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office R800mm 180fokos köriv íróasztal toldat tető 1 311$3 Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Pán asztal MDF és furn.mdf tetős Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Összesen ;. I. r s._.)

7 Közbeszerzési Portfl Page 1 «3 Misa I bórai~, 7órsriar...6a Uw.ralmk 1 xaofamiset w.r.e4.4 weaakawaibiw s40 f ~Ok rilaezblm i 3eAtadadzwk 2e1itm fwz:ifdlbóatsr6w i6 asiatai Oőlasapall040lKIP) (3173x ) Qa4tóaf'Mna»OM sd6lll%smi l m 5rlkaaas1R6a11atlk N l09k61aalrs09 e t7 aeaavabl léd t* Q Iiel6eRbbWladylW ~M~a e 1466ttir :aöetfe0rirr Q 1 epwol 0 OndaknOc44t n 0 ebi w DwawsAtwrsk D w IrLlaa Iá Mb 11eod 0a Ti brx T~wAtb i gy+ iw50s3w S6a0r MaQópjmlla krgéotbc, VA va.alattm (P) W ,00 R OrWo 111»41 rism7c 50'Wran0iódranbds faya31m1, alueltekt esef fe'mta 7x1, R 0~6 karral C MO2101 Rónia fgaa 261!0,00 R 4s 41/0 bóala.11 Rwar OfRoe L alak ) 1{A1rpFelkntodt 1i00t 5 h l jobbos t6m ,00 q!e xem 00740!<b01i0 r LiórarlRYknolét i lemi1~ 1.vI i,gk0~lia n a_ma'«mamaleáww ~ami 0 ajylark sraeelw c N otearr01ar11fmuriian Ikaa~Lkw14_. New^ N Aj!)KMO301BüTR11/1/}]u agdmui egyedi aiillóót ast:ádia memáldmla S10rsádló Wyya: Iledsbó0sfdc!a kapaaa18d6 a3oiqiltatlok (2023) - 3. Ft- (atala2041} :L41sb4: Osfaxaa «lt r IOt (30057) Ifa Wumo wiknl1:1a31 R09aka1tls: 4asr aard pes4am ojur} Cerksaim Tomik 15e7069tr RsMeh wa/asf96»lt/ Túj6silalt Tatj ŐNaaau, óasasae n (nett$ aaanoyhiq laaaillratt nresnpaie nesoa7. nettó blkti 1096 aa»som fdgóatlk, kar4ra 31 (36.00 R l t 41 a) mit aoo R 4 4tl6 629 vis O, kar n»wi a 3u,5514 Mq máatwl /itllra4b k84 1 x R 9 1»6 aq0 1t t ! R tbor Oence W ,00 fr /0, ]i00ib1 a34(~ a 0116 ta 24o,a6 R 30 lqr T óamtn am ,00 R NNO31tlor ttamaemnttáa 11t02212 W 0«05'W lt R s7 0710»agro airrm IRT& ROpr 0akpa wt fbaertaltwa t0 N6,00 R 16 10» t ~!x q 23x l6S0» R f IV 1 4AI»l oe q a3s.asopt 1627 iát R q Ft x0 R 0 a 40o 00a Ft R q l07000r R a 360 7,04 R 377 1fr R ' r q 1 M1070 K q 19!11iifK R VYlabwtó fi ama a 07S.40 R 10 10/ falány ~ &mar ,00 R aapsr MM Q W 532,00 R 61 64/ Oslar 4mPi D ,06 R EOrsiOaa 2 OA2WIa tárt 11 zárható V t4»,00 Ft 1/0 szekrényeken sowfb 2»01A43 z a] OvaryY/NSL bafaajt04 aa keiny R V! Pooar OIaN Targpakaslgl 1*0 wy ,00 R 20 39/0 UMO2AStósrirt 5 3!x1135 ftmekdazárbafp 51400,008 V 17p st4k:irwmam wyi b Rolar 061er TaQIdaP oyko fróssttal tata oovéb R 2 2/0 13L3 :05o van S a7jm1 D 7i R 62!2/ A$64 z rt a Nnoha% r :0 waaib 223] p 1215 adai Faun tllpwi aaxtm 4a R 1 1/0 3t:-310 ta.a06r fakwkdat ,00 R 37/0 UMO 3116iroe prusttrót koftáoer ~Mai 0t 630,00 R 10 x4/6 M IS w7ib q N700Flt R o! 402 Mk$ lt i 0xl 000 R q x I17 11 ' Q Ft R A 74 Sz0 Ft 06 Sq R b 7s7 504 rt !7 R. D ma mm n R 37~ q 1Na010R; 1796tl11R r r Q 46512Ft o al0 Ft 3) R R 5710! R q 40 4NFt q 45 sia F[ R., ~y OtA FR x17 7Ql R

8 Kgabeszeraési Portál Page 2 of 3 Rdoar 3290f13 róaal t4aa l6 524,00 R e0ydb 1»0f51 0r97 7Ag)EO4 beba " R Roger Allla a kódv bbsata 144.1» R tol 4pyab Aaa.r 010cl I6aastal t4al ,00 R egváb 7q KR roatlrn2l MO/apcic ,00 R e/ytlb UND 2 A#dk dirr 2 i1011f 29 rsodwsrtrhat ,00 R aritvargnrn aytib WtD Nyra0tt nn0ex08 b00ipek ,00 R agyu tn $ ran4tk8f sm+stb ifh 110,00 R crlviayaiam erslb Aypr Ma L *4f rnlealtd bt0a Ella M R ea$b katwbd R 33FE02D WaultD 40WO öwg n Opit *apa ama ,00 R UND t Ajtót Jsóbarrykd vart 3EOtrOS banlokatadztdd zárbet6 s 4 sseklóay. 330Y ^M" xstb 2 DAItas 7irt 3 rarrdaaó3 nrhra ,00 k 4aas444s4r4 eayab bpr3A~Élt , iO3 42 naq~gedagek pylb R COrtretta aat N DaGoo 4m.tst8s ybrs N b ,00 R %e, 05tt* 3290G58 TarOyaksaba qsa ,00 R s0ytb UND 2 A1t14 Górt '31 ~na» 3/rhit ,06 R W5a5rydam apy y0 7 7/0 i210 ta 14f a 1 1/0 3 3/0 2 1/0 1 1R 7 7/0 q alt 0041q 449 SOM a R * * 25 1f1R , q R a R ft r q Ot R aR o a Ft R ' q R q 1147 «10 Pl I445 a 1 R q n 3037vak4 r o n la305i R a 337 n 1NaN12 10! 420 R 1339p R S72 R R 0 413Mn sz 366 R 0» 4a9 ad t a »4 Ft q 710 ssi a Eri 064 k at14lfya8014»tata pswtlaya L 15170,00 R ~YI 4pytb ROpr OfiS4 Ra0 0 0)ak F3o 1a00e ktltntat tolt«tana ,00 9t 8 tnro 2 tptds 1rr / naoat63láthaaa szsladnaoan egyéb G R 3 ya ~,y Comi 0b Oaata f D7pcm ~más krámamtlt 160 3i B30,00 R la agalat tkh $ 00 R u =ig AkiNír ksraxfll C N R 44 N/6 3A1500 tntp 3W%1029 A kattpans rrrdat 3LO1LE3 VN171 Ajtáe sárt kbbn srdrydam I0YOD 9!05.04! t ,00 R 10 34x R 4 4)p p 03 47aR R, 0 Itt Saa 2130E R 0 ss 014 R R O lz k o ! R tl72 na R : o t Ola R R R rk 93N R rr~l a s7 73a n u 731 Jt 329Dt L23 lii r. 8 eaaái aiii tyy6b Raasr OR1ce kbth/»inti ta44101 tata pyö ,00 R 7 3y0 13 0D0,00 R 1 3/p CC fsFt R o 13!008 va17 R Rser otce raoomm 180f0atar kaav kafsrnl tdfdu 24 On,00 R t e72n kkdiw./f f 4

9 Közbeszerz6si Portál Page 3 ot 3 had ~40 On tolni MO F Ftivtt.FIDFIF* Ft 1 V* R Pt leoeaon * 37 97* 17* Ft 8.stameu 49594)4373 matt - linn9 n hnnw99 Mw«d.911viR»iosaúká: , Y05~15a n j mm 9~41~ibta t I- -

10 3..92 ffié( ~~ ~ KÖZBESZERZÉSI ÉS ELLÁTÁSI F Ő IGAZGATÓSÁG ^.^:a~2aii"-:x.y«.:«áy`.. tttsx ~SL':::.^.: :'s:i:y. :`.:Y:a :s_3 sa':tsptat:.» 1 '~.::: «~._W.«.. 2«..T ~.. «.S'««; :. ~- ' _ ^ ~5::.~G~.S.!.::.". 'Y.w:tt...~.. «.~Y Y- Cs ~ -.~.:':...1L._ t i~.~y :~l : ~,`" l..xxr ~TY a.ss.rwyy~?...m:,.& -...:: : 0.YCEbti :-~- iás._:... v sg-t..~:.yn..~- ::: =«~-.~.~. _._~_ = :as~-'. j ~.-w~_..» ~- :Y...._ x Szerződés Bérleti díj ;nettó Forgalmi Mennyiség Bérlés megkötésének Gépjárm ű típusa Partner cégnéve Intézmén y rendszáma (db) futamideje időpontja Ft+áfa/há) Opel Ampera E-Pioneer MCF hónap Autószalon Duna Kft Vidékfejlesztési Minisztérium

11 11. Sorszám Megnevezésltfpus Szerződéskötés dátuma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft) Dél-affö7diRegionálfsá 1. Greytag DLP Client Cal, licence hosszabbítás 2012.dec FejiesztésLÜgynökségj 2. Greytag DLP Serves Cal licence hosszabbítás Nonprofit Kft. 3. el őz ő tételek bevezetési konz Szállítási ár összesen : Ft Sorszám Megnevezéskipus Szerző déskötés dátuma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft ) 1. fénymásoló számítógép számítógép táblagép nincs szerz ődés, 3 árajánlat alapján számítógép számítógép számítógép számítógép számítógép számítógép számítógép számítógép számítógép számítógép számítógép számítógép számítógép _ számítógép számitógép számitógép számítógép számítógép notebook nincs szerző dés, 3 árajánlat alapján notebook nincs szerződés, 3 árajánlat alapján = 25. notebook nincs szerző dés, 3 árajánlat alapján notebook nincs szerződés, 3 árajánlat alapján monitor monitor szünetmentes táp szünetmentes táp winchester nincs szerz ődés, 3 árajánlat alapján táblagép nincs szerződés, 3 árajánlat alapján monitor monitor monitor monitor monitor monitor monitor monitor = 41. monitor = 42. monitor monitor monitor

12 45. monitor Dél-Dunántúli Regiortáli 46. monitor Fejlesztési Ugynöks 47. monitor _ Norlproflt Kft. 48. monitor ~ monitor monitor szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp táblagép nincs szerző dés, 3 árajánlat alapján táblagép nincs szerződés, 3 árajánlat alapján táblagép nincs szerz ődés, 3 árajánlat alapján táblagép nincs szerződés, 3 árajánlat alapján notebook notebook notebook notebook notebook notebook monitor winchester winchester _ winchester winchester winchester akkumulátor Toshiba akkumulátor Toshiba winchester winchester winchester winchester winchester winchester akkumulátor Deli = Szállítási ár összesen : Ft

13

14

15 Megnevezésltípus Szerződéskötés dátuma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft) Kulcs-Házi Prémium egycéges ELI-HU Nonprofit Kft 2 Kulcs-Számla prémiu m Kulcs-Tárgyi Plusz Emtec S00 32 GB USB memória Szállítási ár összesen : Sorszám Megnevezésltípus Szerződéskötés dátuma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft) ÉMI Nonprofit Kft 1. Samsung S24B300 24" LED Logitech Performance Mouse MX Számítógép P8H61M-LX , , , , , Dokkoló HP NB 8760 w ,00 5. Számítógép P8H61 R Monitor LG 22" LE D 7. Monitor LG W1946S 19" TFT r m 16 6 m 9. Monitor Samsung 24" LED 10. Monitor LG 19 LE D 41 m m Wlfi router 12. Számítógép Asus P8H61M IX Foscam beltéri kamera 14. Lapto p HP630 Champagne m 15. Fax modem m m 16. Memori a 17. Winchester laptopb a 18. Monitor Fujitsu LED 21,5" , , Winchester , , Laptop HP Pavilion , , Laptop HP630 Champagne , ,00 22 Winchester r 920, , Számítógép Asus P8H61M komplett Laptop HP630 Champagne Laptop HP Pavilion r. m m , ,00 p , :00, , ,00 Szállítási ár összesen : ,00 Sorszám Megnevezéshípus Szerződéskötés dátuma Mennyiség (db) Egységár(R) Nettó érték (Ft ) 1. FortiGate t ÉSZA Nonprofit Kft Szállítási ár osszesen : R Sorszám Megnevezésltípus HP Z220 CMT munkaállomás, magyar billentyű zet + Szerzödéskötés dátuma Mennyiség (db) Egységár(EUR) NetM érték (EUR) egér az ambbi tartalomma l t , 9 HP Z220 CMT Workstation /munkaállomás /munkaállomás HP 2220 CMT 400W 90% Efi`icient Chassis /munkaállomás Kit OS /munkaállomás CPU /munkaállomás DDR necc (1x2GB) RAM /munkaállomás 6G 1st HDD /munkaállomás 512MB GFX /munkaállomá s 2012.] /munkaállomás /munkaállomá s os N b o Cr~

16 7. GYSEV Zrt. HP 16X SuperMulti DVDRW SATA 1 st ODD /munkaállomás - ed á n t ~' i i HP CMT Warranty /munkaállomás HP Z220 Workstation Country Kit l/munkaállomás HP standard delivery (Door/Dock) WS /munkaállomás HP PS/2 Keyboard, magyar /munkaállomás 2. HP NVIDIA NVS MB 2nd GFX ,66 193, Delock Cab1e Displayport m/m 3m ,68 100,2 4. Delock Cable Displayport nt/m 5m ,44 177,24 5. D-LINK DFE-530TX ethemel csatoló, 10/100 PCI Fast Ethernet Adapter w/ Wake Ön Lan ,74 270,9 DELL LCD Monitor 23 " U2312HM 1920x1080, 1000 :1, 300cd, 8ms, DVI,VGA,DP fekete , , HP LE1711 LCD Monitor ,96 102,96 8. HP soros port adapter ,2 479, 4 9. EATON VA UPS , ,6 10. EATON ConnectUPS-E is an extemal model ihat is con , , EATON 5115 Rackmount 750 VA UPS ,96 555, EATON ConnectUPS-X Web/SNMP Modul 5115-hőz ,1 302,2 13. EATON VA UPS , , EATON ConnectUPS-E is an external model that is con , , EATON 9130 Rackmount 2000VA UPS , , EATON ConnectUPS-BD Web/SNMP kártya 9130-hoz ,04 780, APC Smart UPS SC 620i ,7 2603,2 18. MODULUS T-Printer 1102 (NATO SDIP-27B) ,8 1161,8 0' 19. HUB 121 i5 (NATO SDIP-27B) ,2 3168,2 _ ~n 20. MODULUS T-Monitor 19" (NATO SDIP-27B) ,5 807,5 p, 01 N' 21. MS Windows 7 Pro ' 22. MS Office e 0 Szoftver telepítés és NBF követelmények szerint i m 23. beállítások elvégzése ' rd ZIYSEV Zrt. részére nemzeti-bizalmas szintű RB K Os N p enp dokumentáció kiállítás (elektronikus formátumú PDF t= o= 24. és Word dokumentum) ,2 850, 2 C= -~ l rd. y C 25 UY56V Zrt. részére nemzett bizalmas szmttl UBSZ dokumentáció kiállítás.(elektronikus formátumú PDF és Word dokumentum) ,2 850,2 Szállítási ár összesen : 55855,69 Sorszám Megnevezésltipus Szerz ődéskötés dátum Nettó érték (Ft) SDH eszközökt -vfelügyele8szoftvere ugradejének megrendelése F t Bizonylatfelismerő alkalmazás fejlesztése és beszerzése és 5 éves támogatása Ft Adattisztítás, eszközkimutatás a Forrás SQL rendszerben F t Uj ERP (Integrált Vállalattirányítási Rendszer ) bevezetése, támogatása 5 évre F t Red Hat lioense beszerzése (megrendelés) F t Internet szolgáltatás 1. nyújtása (szolgáltatás i szerződés 4 évre) Ft 8. Hálózati teszter beszerzése (szállítási szerződés) Ft Adobe Creative Suite 6 Design Standard Win E N 9 szoftver (megrendelés) Ft Cr' eyp eb Á S. tt '~ O.. n cm Cr A C y.. p=

17 A m űszaki rendszereket kiszolgáló Network Time Protocol szoftver fejlesztése, telepitése üzembe helyezése és a kezelői személyzet kiképzése F t Connexis (elektronikus banki szolgáltatás 4 évre) Ft Projektor javításának megrendelése Ft Hálózati eszközök beszerzése 2012 (szállítás i szerz ődés) Ft Hálózati eszközök gyártói támogatására vonatkozó szerződés Ft DS1 2Mbps CSIG kártya beszerzés e (megrendelés) Ft ALMOS szoftver átírása új hardverre (megrendelés) Ft Multiplexerek (szállítási szerződés) F t Az A-SMGCS upgradje F t SDH eszköz bő vítése (megrendelés) F t Számítástechnikai szolgáltatások ellátása Ft MATLAB szoftver és startisztikai kiegészít ő modul licencek beszerzése (megrendelés) F t ALMOS kiens licencek beszerzése (megrendelés) Hálózatfelügyeleti rendszer bővítéséne k megrendelése (ATM szoftver upgrade) Egérpadok beszerzésének megrendelése az új irányítóteremb e Ft Ft Ft Komplex távközlési szolgáltatások bérlése 2 évre F t A bérszámfejtési rendszer kapcsolatána k kiépítése az ERP-vel Ft Interaktív projektorok beszerzése F t 28. Előadótermi projektorok beszerzése Ft 29. Notebook-ok és kiegészitök beszerzése Ft 30. Adattároló rendszer (storage) és mentő rendsze r fejlesztése Ft 31. Microsoft gyártói támogatások beszerzése Ft 32. SCOM 2012 bevezetés gyártói támogatása F t 33. Microsoft gyártói támogatások beszerzése Ft 35. Festékpatron beszerzése Ft 36. Festékpatron beszerzése Ft 37. Festékpatron beszerzése Ft 3g, SharePoint 2010 felhasználói oktatás Ft Windows Server 2008 üzemeltető 39 tanfolyamcsomag Ft 40. Administering System Center Configuratio n Manager c. tanfolyam Ft Administering System Center Configuratio n Manager 2012 c. tanfolyam Cisco hálózati I mérnöki tanfolyamcsomag F'Fammng and Managing Windows 7 Desktop Ft Ft 43. Deployments and Environments tanfolyam Ft F t

18 Sorszám Megnevezés/típus Szerződéskötés dátuma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft) 1. Lenovo Y580 FHD lap top Deli Optiplex asztali számítógép KDRFÜ Nonprofit Kft : Deli IN 2030M Monitor HP Laserjet Pro 400 fénymásológép Szállítási ár összesen : Ft 10. KTI NONPROFIT KFT,.,,.-.- Sorszá m MegnevezésRipus Szerződéskötés dátuma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft) 1. VONALKÓD OLVASÓ DB Sorszám Megnevezésltípus Szerz ődéskátés dátuma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft ) 1. Logitech M325 wless optikai egér megrendelés B IBM LTO-3 kazetta megrendelés Western Digital 2000GB USB HDD megrendelés Touch 65 Light vonalkódleolvasó KEF Nemzeti 5. Tótal Commander KEF Környezetvédelmi és 6. Microsoft Office programcsomag KEF Energia Közpönt 7. TP-LINK TL-SG105D 5Porl Switch megrendelés Nonprofit Kft 8. WinSvrStd 2012 SNGL MVL 2Proc KEF MS r KEF rr Központi tárhely bővítés : Samsung S19B3OON 19" LCD monitor KEF Fujitsu ESPRIMO P400 E85+Linux KEF Száilít i ár osszesen : Ft Sorszám Megnevezéshípus Szerződéskt$tés &duma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft) 1. Számítógép - lntel Atom mini PC lntel r :r0mt alaplap, itxmini ház, 4G RA M (2d. 2G), min r r r r MK260 rádiós bill/egér, MS Windows 7 x64 Pre HUN r 87 r r r Samsung S24B350H LED monitor No de Nonprofit Kft. HP LaserJet Enterprise 600 M602dn mono lézer 4. nyomtató LG BX5038 XGA 5000L HDMI DLP projektor InFocus LiteShow III HP ProCuve E G Hálózati Switch Táblagép Ipad 4 4G Szállítási ár összesen : Ft Pro 13 Régió Nonprofit Sorszám Megnevezésltípus Szerző déskátés dátuma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft) Közhasznú Kft. 1. FTP server disk Sorszám Megnevezésltípus Szerződéskötés dátuma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft) VPE Vasúti 1. DELL NB + monitor, vezetékes egér, vezetékes billentyűzet, DELL MS Office Pályakapacitás-elosztö GB 2.5 HotSwap SSD Kft. 3. IBM 49Y3746 memória modul 4GB Kingston FB-DIMM DDR2-RAM 8GB PC Szállítási ár összesen: Ft Sorszám Megnevezésltípus Szerződéskőtés dátuma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft ) NYDRF Ü I. Dell Latitude E Közhasznú 2. Dell PowerEdge T110 II Nonprofit 3. MS Office 2010 Home and Business Kft. 4. MS OEM Windows 7 Pro Hu 64bit S Számlázott érték (Ft) Ft

19 Szállítási ár összesen : Ft l :.-. _:-:-r :{ifi:-_. -.,-..v r '+r-r :, > : _. _...av..~ _.....: ~,,. _.+y v...

20 Dél-aKfildi Regionális Fejlesztési Ügynökség Sorszá m eszköz megnevezés e eszköz nettó ára szerző déskötés dátuma Nonprofit Kft. 1. irattároló, beépített szekrény besz.eljárás szerint aug.29. Sorszám eszköz megnevezése eszköz nettó ára szerző déskötés dátuma 1. szekrény nincs szerződés, 3 árajánlat alapján Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. szekrény nincs szerzödés, 3 árajánlat alapján 2. Nonprofit Kft. 3. szekrény nincs szerz ődés, 3 árajánlat alapján 4. forgószék nincs szerződés, 3 árajánlat alapjá n Ft 3. Educatio Nonprofit Kft, = Sorszám eszköz megnevezése eszköz nettó ára szerződéskötés dátuma Finanszírozás db VENTO irodai szék beszerzése Ft vállalkozási 4. ELI-HU Nonprofit Kft. Sorszám eszköz megnevezése eszköz nettó ára (Ft) szerződéskötés dátuma 1. Taurus tárgyalószék Easy Space íróasztal Easy Space kör dohányzóasztal Signum SY irodai munkaszék Ft Sorszám eszköz megnevezése eszköz nettó ára szerződéskötés dátuma 1. Vezető i fotel , Vezető i fotel fekete , Vezető i fotel fekete , Vezető i fotel fekete , Vezető i fotel fekete , Vezető i fotel fekete , Szék , Tárgyalószék 4 134, Tárgyalószék 4 134, Tárgyalószék 4 134, Tárgyalószék 4 134, Tárgyalószék 4 134, Görgős szekrény 3 fiókos , Görgős szekrény 3 fiókos , Görg ős szekrény 3 fiókos , Görgős szekrény 3 fiókos , Görgős szekrény 3 fiókos , Íróasztal , Íróasztal , Íróasztal , Íróasztal , Íróasztal , Iratszekrény , Iratszekrény , ÉMI Nonprofit Kft 25. Iratszekrény , Iratszekrény , Irattár kialakítása , Íróasztal , Íróasztal , Íróasztal , Íróasztal , Íróasztal , Íróasztal ,

NEMZETI FEJLESZTÉSI V- 5 ` I 4 3 1 MINISZTÉRIUM Erkezett: 201 J\fii 0 ge

NEMZETI FEJLESZTÉSI V- 5 ` I 4 3 1 MINISZTÉRIUM Erkezett: 201 J\fii 0 ge NEMZETI FEJLESZTÉSI V- 5 ` I 4 3 1 MINISZTÉRIUM Erkezett: 201 J\fii 0 ge NFM/360/1 /2012. NFM/372/1 /2012. N FM/373/1 /2012. Dr. Józsa István ú r országgy ű lési képvisel ő Budapes t Tisztelt Képvisel

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM MINISZTER 2012 JAN 0. Dr. Józsa István ú r országgyűlési képviselő Válasz a K/5510. számú Hogyan érvényesül a kormányzati takarékosság a bútorbeszerzéseknél? cím ű írásbel i kérdésr

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIU M. t-ieide CSAB A miniszter

HONVÉDELMI MINISZTÉRIU M. t-ieide CSAB A miniszter ,,-.. h ivdtiiz s i-qrányszásr, : í jt HONVÉDELMI MINISZTÉRIU M ~ raz~r : 2Q 12 6 0 g t-ieide CSAB A miniszter Dr. Józsa István úr országgyűlési képvisel ő Budapest Válasz a K/8034. számú Hogyan érvényesül

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM MINISZTER

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM MINISZTER HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Ircoxnányszám : ili í5)i Étkezett 2012 JAN MINISZTER Dr. Józsa István úr országgyűlési képviselő Budapes t Válasz a K/5499. számú Hogyan érvényesül a kormányzati takarékosság a

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM DR. SESZTÁK MIKLÓ S. miniszte r

NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM DR. SESZTÁK MIKLÓ S. miniszte r NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM DR. SESZTÁK MIKLÓ S miniszte r PKF /2345 3 / 2015-NF M PKF /2349 3 / 2015-NF M PKF /2351 3 / 2015-NF M PKF /2354 3 / 2015-NF M PKF /2419 3 / 2015-NF M PKF /2423 3 / 2015-NF

Részletesebben

Érkezett 202 JAN a 6.

Érkezett 202 JAN a 6. l v Hív-alma rcménysxém: S 5'4 2 (1~ Érkezett 202 JAN a 6. NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER Iktatószám: NGM/27437 (2011) Válasz a K/5512. számú írásbeli kérdésre: Hogyan érvényesül a kormányzati

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Érkezett

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Érkezett iromá.".yszám : HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Érkezett HENDE CSAB A miniszter 2012 r,v u 6. Dr. Józsa István úr országgyűlési képviselő Budapest Válasz a K/8050. számú Hògyán érvényesül a kormányzati takarékosság

Részletesebben

Dr. Józsa István országgy ű lési képvisel ő Budapest

Dr. Józsa István országgy ű lési képvisel ő Budapest : K\sn-\/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Érí,.ozett:?fit. := 0 7. MINISZTER Iktatószám: NGM/26929 (2012) Válasz a K/9587. számú írásbeli kérdésére : NGM/25/2013. " Hogyan érvényesül a beszerzési stop a telefonbeszerzéseknél?

Részletesebben

HONVÉDELMI íminisztérium. HENDE CSABA miniszter

HONVÉDELMI íminisztérium. HENDE CSABA miniszter sávtla HONVÉDELMI íminisztérium HENDE CSABA miniszter F eze ;t: ~A G r ; Yá, K g S g gjil Dr. Józsa István úr Válasz a K/9581. számú Hogyan érvényesül a országgyűlési képvisel ő kormányzati takarékosság

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Orszc1ggVw s HivaL is HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM MINISZTER TromátlysLán).,l'h í?-/ / rk ett 202 JAN G 6. Dr. Józsa István úr országgyűlési képviselő Budapes t Válasz a K/5457. számú Hogyan érvényesül a kormányzati

Részletesebben

Leltári szám Megnevezés Mennyiség

Leltári szám Megnevezés Mennyiség Leltári szám Megnevezés Mennyiség 1131000002 MATÁV belépési díj 1,00 1131000005 ISDN csatlakozás 1,00 1131000006 MATÁV ISDN csatlakozás 1,00 1131000007 Belépési díj 1,00 1131000044 TRFC Tanulmány 1,00

Részletesebben

Miskolc Holding Zrt. éves IT eszközeinek beszerzése 2014. évben eredménytájékoztató

Miskolc Holding Zrt. éves IT eszközeinek beszerzése 2014. évben eredménytájékoztató Miskolc Holding Zrt. éves IT eszközeinek beszerzése 2014. évben eredménytájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/146 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM. DR. PINTÉR SÁNDOR ' miniszter

BELÜGYMINISZTÉRIUM. DR. PINTÉR SÁNDOR ' miniszter ~lt~c,.~,yü es Hivatala lrományszám : V I LG Á BELÜGYMINISZTÉRIUM Éskeaete : 2015 MÁJ 2 6. DR. PINTÉR SÁNDOR ' miniszter BM/,-J$Z -G/2015 Válasz Mirkóczki Ádám (Jobbik) K/4693. számú, Rendőrségi gépjárművek.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az Otthon Centrum nyitási stratégiájához kapcsolódóan. irodakialakításra, irodai eszközök beszerzésére.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az Otthon Centrum nyitási stratégiájához kapcsolódóan. irodakialakításra, irodai eszközök beszerzésére. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Otthon Centrum nyitási stratégiájához kapcsolódóan irodakialakításra, irodai eszközök beszerzésére. Általános információk A pályázat célja Az Otthon Centrum hálózata biztos hátteret

Részletesebben

Asztali PC kínálatunk:

Asztali PC kínálatunk: Asztali PC kínálatunk: Alfa Office PC Processzor: Intel Pentium Dual Core G3420-3,20GHz Memória: 4GB DDR-III 99 291 Ft + ÁFA Alfa II Offfice PC Processzor: Intel Pentium Dual Core G3460-3,50GHz Memória:

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Irányár: 1 900 000 Ft Eljárás ügyszáma: 23. Fpk. 01-14-006091/9 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p6002

PÁLYÁZAT. Irányár: 1 900 000 Ft Eljárás ügyszáma: 23. Fpk. 01-14-006091/9 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p6002 PÁLYÁZAT Számítástechnikai eszközök, mezőgazdasági gépek, műszaki cikkek Irányár: 1 900 000 Ft Eljárás ügyszáma: 23. Fpk. 01-14-006091/9 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p6002 Pályázat kezdete:

Részletesebben

RENDKÍVÜLI HARDVER ÉS SZOFTVER VÁSÁRLÁSI AKCIÓ

RENDKÍVÜLI HARDVER ÉS SZOFTVER VÁSÁRLÁSI AKCIÓ RENDKÍVÜLI HARDVER ÉS SZOFTVER VÁSÁRLÁSI AKCIÓ KATALÓGUS 2016 I. FÉLÉV TOVÁBBI KÍNÁLAT: www.pcflotta.hu / Belépési kód: NKR16MZ LICENCE PROFESSIONAL KFT. 1051 BUDAPEST, SAS U. 18. TEL: +36 1 783 39 73

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTERIUM

HONVÉDELMI MINISZTERIUM HONVÉDELMI MINISZTERIUM HENDE CSAB A miniszter Heringes Anit a Dr. Józsa István Dr. Tóth Bertalan országgyűlési képvisel ők Összevont válasz a K/2617. számú, A honvédelm i minisztériumban milyen telefonbeszerzések

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.02.13. Iktatószám: 2516/2015 CPV Kód: 30200000-1;30213300-8;33195100-4

Közzététel dátuma: 2015.02.13. Iktatószám: 2516/2015 CPV Kód: 30200000-1;30213300-8;33195100-4 Tájékoztató az eljárás eredményéről - Számítástechnikai eszközök, szoftverek beszerzése és hozzá kapcsolódó szolgáltatások teljesítése a Köztársasági Elnöki Hivatal számára Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató Számítástechnikai és hírközlési eszközök beszerzése tárgyú beszerzés

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató Számítástechnikai és hírközlési eszközök beszerzése tárgyú beszerzés Eljárás eredményéről szóló tájékoztató Számítástechnikai és hírközlési eszközök beszerzése tárgyú beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Korrigendum - Az Iseum rekonstrukciója projekt informatikai és audiovizuális eszközeinek beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1

Korrigendum - Az Iseum rekonstrukciója projekt informatikai és audiovizuális eszközeinek beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Korrigendum - Az Iseum rekonstrukciója projekt informatikai és audiovizuális eszközeinek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 1 Beszerzés tárgya: Az Iseum rekonstrukciója projekt informatikai

Részletesebben

Megnevezés db Megjegyzés

Megnevezés db Megjegyzés Megnevezés db Megjegyzés Szék 122 1-88(jó),89-122(rossz) Poroltó 2 Állófogas 4 Vetítővászon 1 Klíma 3 Hangfal 4 Asztal 4 Asztal 3 Hűtő 2 Kávéfőző 1 Elektromos radiátor 1 Szekrény 1 Asztal 1 Üvegajtós szekrény

Részletesebben

2016. december 13-tól visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes

2016. december 13-tól visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes KISKER ÁRLISTA 2016. december 13-tól visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes Készülékek** Alcatel 2008 Alcatel 2008G/SL 2,4# QQVGA 320 x 240 pixels + 2 MP kamera + akkumulátor + USB kábel + töltı

Részletesebben

márka típus térfogat lóerő nyomaték évjárat hosszúság szélesség súly h sz Kg/Le arány LE/Liter Audi 100CD 2.5 2461cm³ 165LE/4950 275Nm/2200 1983

márka típus térfogat lóerő nyomaték évjárat hosszúság szélesség súly h sz Kg/Le arány LE/Liter Audi 100CD 2.5 2461cm³ 165LE/4950 275Nm/2200 1983 márka típus térfogat lóerő nyomaték évjárat hosszúság szélesség súly h sz Kg/Le arány LE/Liter Audi 100CD 2.5 2461cm³ 165LE/4950 275Nm/2200 1983 4900mm 1850mm 1560kg 5 9,454545455 67,07317073 Audi 100CD

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.06.08. Iktatószám: 6345/2016 CPV Kód: 30213100-6

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.06.08. Iktatószám: 6345/2016 CPV Kód: 30213100-6 Tájékoztató az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött bérleti szerződés 1. sz. módosításáról (jogalap: Kbt. 141. (4) bekezdés c) pont) Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Acer Liquid Z205 Acer Liquid Z205/SL 3G Quadband, 2G Dualband telefon + hálózati töltı adapter + USB kábel + akkumulátor

Acer Liquid Z205 Acer Liquid Z205/SL 3G Quadband, 2G Dualband telefon + hálózati töltı adapter + USB kábel + akkumulátor KISKER ÁRLISTA 2015. szeptember 18-tól visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes Készülékek** Acer Liquid Z205 Acer Liquid Z205/SL 3G Quadband, 2G Dualband telefon + + USB kábel + Alcatel OT-2004

Részletesebben

Mennyiség (darabszám)

Mennyiség (darabszám) 19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő Összefoglaló tájékoztatás A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. Az érdekelt gazdasági szereplőknek

Részletesebben

Szabó Georgina- 20/ Urbán Zsolt- 20/

Szabó Georgina- 20/ Urbán Zsolt- 20/ SZÁMTÁRHÁZ KFT Siklós, Felszabadulás u. 65. Telefon / Fax : 72/ 579-454 Web: www.szamtarhaz.hu E-mail: info@szamtarhaz.hu Szabó Georgina- 20/3166844 Urbán Zsolt- 20/9751744 A S D S o f t Használt számítógép

Részletesebben

KISKER AKCIÓS ÁRLISTA

KISKER AKCIÓS ÁRLISTA KISKER AKCIÓS ÁRLISTA 2017. február 1-tıl visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes Készülékek** Alcatel 2008 Alcatel 2008G/SL 2,4# QQVGA 320 x 240 pixels + 2 MP kamera + akkumulátor + USB kábel

Részletesebben

KISKER AKCIÓS ÁRLISTA

KISKER AKCIÓS ÁRLISTA KISKER AKCIÓS ÁRLISTA 2015. szeptember 18-tól visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes Készülékek** Acer Liquid Z205 Készülékbiztosítás *3 Acer Liquid Z205/SL 3G Quadband, 2G Dualband telefon

Részletesebben

Megjelent a 4.9.4-es verzió!

Megjelent a 4.9.4-es verzió! Megjelent a 4.9.4-es verzió! Összesen 23 gyártó típusát frissítettük a soron következő frissítésünkben az 1998-tól a 2010-es modellévig terjedő időszakból. Alfa Romeo Frissített modell a 159-es 2006-2009,

Részletesebben

HAGYOMÁNYOS ÓVODAI BÚTOROK A bútorok bölcsis méretben is rendelhetők.

HAGYOMÁNYOS ÓVODAI BÚTOROK A bútorok bölcsis méretben is rendelhetők. A bútorok bölcsis méretben is rendelhetők. 4013/N 41-T 4013/P ÓVODAI SZÉKEK 4013/N 4013/P 41-S4 OSZ-GY OSZ-M OSZ-C OSZ-B OSZ-R OSZ-29 OSZ-C Csővázas óvodai szék natúr Csővázas óvodai szék piros-fehér Csővázas

Részletesebben

Informatikai eszközök beszerzése.

Informatikai eszközök beszerzése. Informatikai eszközök beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárás fajtája: A Kbt. 115. szerinti

Részletesebben

Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Kft. www.commitment.hu ugyfelszolgalat@commitment.hu telefon: 06 52 541 442 fax: 06 52 541 474

Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Kft. www.commitment.hu ugyfelszolgalat@commitment.hu telefon: 06 52 541 442 fax: 06 52 541 474 Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Kft. www.commitment.hu ugyfelszolgalat@commitment.hu telefon: 06 52 541 442 fax: 06 52 541 474 2 Borito_100_okt_eszk.indd 4 6/22/07 2:00:05 PM 3 HARDVERESZKÖZ TANESZKÖZ

Részletesebben

BM/c3bI51 9/201 S Válasz Mirkóczki Ádám (Jobbik) K/4693. számú, Rendőrségi gépjárm űvek. címen benyújtott írásbeli kérdésére

BM/c3bI51 9/201 S Válasz Mirkóczki Ádám (Jobbik) K/4693. számú, Rendőrségi gépjárm űvek. címen benyújtott írásbeli kérdésére 1'i L/L L. 6u r,. : J Y.aiv id rt.\y~\. BELUGYMINISZTERIUM Irományszám : KI G 9 5 Étkezett: 2015 MÁJ 2 7: DR. PINTÉR SÁNDO R miniszte r BM/c3bI51 9/201 S Válasz Mirkóczki Ádám (Jobbik) K/4693. számú, Rendőrségi

Részletesebben

A Szénási Műhely bontott alkatrészei. Felnik: 4db Opel Astra G 15 coll 5 küllős könnyűfém. Német lökhárítók: VW T5 első.

A Szénási Műhely bontott alkatrészei. Felnik: 4db Opel Astra G 15 coll 5 küllős könnyűfém. Német lökhárítók: VW T5 első. A Szénási Műhely bontott alkatrészei Felnik: 4db Opel Astra G 15 coll 5 küllős könnyűfém Német lökhárítók: VW T5 első VW Sharan első WV Touran hátsó WW Jetta hátsó VW Sharan első VW Polo első 2005 1 /

Részletesebben

2015. február 1-tıl visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes

2015. február 1-tıl visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes KISKER ÁRLISTA 2015. február 1-tıl visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes Készülékek** Alcatel OT-2004 C Alcatel OT-2004C/SL 2G Dualband telefon + akkumulátor + USB kábel + hálózati Alcatel

Részletesebben

Aut. Autópatentek Új termékek 2016

Aut. Autópatentek Új termékek 2016 Aut Autópatentek Új termékek 2016 1 2 Autópatentek Rögzítőelemek - Clamps Alátétes, hexagon fejű lemezcsavar Fekete Méret/mm Alátét Ø db/csomag 4,8x16 15 25 190183 Alátétes, hexagon fejű lemezcsavar Fekete

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 291-2/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

Ablakemelő javító patent készletek

Ablakemelő javító patent készletek Fiat Grande Punto ( 2005) ajtóüveg rögzítő patent, balos 1-180 220 Fiat Grande Punto ( 2005) ajtóüveg rögzítő patent, jobbos 1-180 221 BMW 3, 5,7, Z1, Z3, Z4, Volvo 940, 960, S60, S80, XC90, V70 ajtóüveg

Részletesebben

KISKER AKCIÓS ÁRLISTA

KISKER AKCIÓS ÁRLISTA KISKER AKCIÓS ÁRLISTA 2017. június 12-tıl visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes Készülékek** Alcatel 2008 Alcatel 2008G/SL 2,4# QQVGA 320 x 240 pixels + 2 MP kamera + akkumulátor + USB kábel

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos energia 2012/S 155-257858

HU-Budapest: Villamos energia 2012/S 155-257858 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257858-2012:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2012/S 155-257858 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság,

Részletesebben

KISKER AKCIÓS ÁRLISTA

KISKER AKCIÓS ÁRLISTA KISKER AKCIÓS ÁRLISTA 2015. február 1-tıl visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes Készülékek** Alcatel OT-2004 C Készülékbiztosítás *3 Alcatel OT-2004C/SL 2G Dualband telefon + akkumulátor +

Részletesebben

3. melléklet a 15/2013 (VII.02.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona Forgalomképesség: FORGALOMKÉPES Főkönyv Sorsz

3. melléklet a 15/2013 (VII.02.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona Forgalomképesség: FORGALOMKÉPES Főkönyv Sorsz 3. melléklet a 15/2013 (VII.02.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona Forgalomképesség: FORGALOMKÉPES Főkönyv Sorsz Megnevezés Helyr.szám Bruttó ÉCS Nettó 121213 208 SZOLGÁLATI

Részletesebben

IT eszközbeszerzés: hardver- és szoftvereszközök beszerzése

IT eszközbeszerzés: hardver- és szoftvereszközök beszerzése IT eszközbeszerzés: hardver- és szoftvereszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást

Részletesebben

Informatikai eszközök beszerzése

Informatikai eszközök beszerzése Informatikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/10 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM,l tt2aíl ;~~ 5-1 ' Érkezett: 2012 JAN 0 N FM/360/1 /2012. N FM/372/1 /2012. NFM/373/1 /2012. Dr. Józsa-István-ú r országgy űlési képviselő Budapest Tisztelt Képvisel ő

Részletesebben

Informatikai eszközök beszerzése az Apertus Nonprofit Kft. részére az alábbiak szerint

Informatikai eszközök beszerzése az Apertus Nonprofit Kft. részére az alábbiak szerint 19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő Összefoglaló tájékoztatás A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. Az érdekelt gazdasági szereplőknek

Részletesebben

Ajánlat kelte: 2008. november 18. Ajánlattevő: FTK Kft. Cím: 3531 Miskolc, Vászonfehérítő 32.

Ajánlat kelte: 2008. november 18. Ajánlattevő: FTK Kft. Cím: 3531 Miskolc, Vászonfehérítő 32. Ajánlat kelte: 2008. november 18. Ajánlattevő: FTK Kft. Cím: 3531 Miskolc, Vászonfehérítő 32. Ajánlat érvényessége: 2008. november 21. (275-ös EUR/HUF árfolyamig) Teljesíthetőség: akár 2008-as év Számítógépek:

Részletesebben

2017. január 20-tól visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes

2017. január 20-tól visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes KISKER ÁRLISTA 2017. január 20-tól visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes Készülékek** Alcatel 2008 Alcatel 2008G/SL 2,4# QQVGA 320 x 240 pixels + 2 MP kamera + akkumulátor + USB kábel + töltı

Részletesebben

2016. június 1-tıl visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes

2016. június 1-tıl visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes KISKER ÁRLISTA 2016. június 1-tıl visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes Készülékek** Alcatel OT-2004 C Alcatel OT-2004C/SL 2G Dualband telefon + akkumulátor + USB kábel + hálózati töltıadapter

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 4.., levelezési cím: 1022 Budapest, Bimbó út 4..), mint a(z) Terra Invest Zrt f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Asztali PC-k, notebookok beszerzése

Asztali PC-k, notebookok beszerzése Asztali PC-k, notebookok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/49 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Jó állapotú, használt számítógépek garanciával!

Jó állapotú, használt számítógépek garanciával! Jó állapotú, használt számítógépek garanciával! Ár: 9 900 BrFt (7 795 NFt) HP DC7600 SSF - CPU Dualcore Intel Pentium D 820, 2800 MHz - RAM 2GB DDR2 - HDD 40GB - CD-ROM - Hang, Lan, Video stb.. Ár: 11

Részletesebben

Árajánlat kérés informatikai eszközökre

Árajánlat kérés informatikai eszközökre Árajánlat kérés informatikai eszközökre Szentes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (6600 Szentes, Kossuth tér 6., Tel: 63/510-300) árajánlatot kér intézményei részére beszerzendő informatikai eszközökre

Részletesebben

LAN és Wireless LAN eszközök megoszlása

LAN és Wireless LAN eszközök megoszlása 1 1 1 0 1 A B C Termék bruttó ár 1 LG 0B 00 1 LG F00B Flatron 00 1 Samsung SMB 00 ASUS PC00 Deluxe, Intel P chipset 00 ASUS PP00, Intel PE chipset 000 Intel DPERLL, Intel PE chipset 00 LAN eszközök száma

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 291-2/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

Asztali PC-k, notebookok

Asztali PC-k, notebookok Asztali PC-k, notebookok Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

másrészrıl a Professional Computer Kft. székhelye: 3100 Salgótarján, Kıvár út 1. képviseli: Malomhegyi Nándor, ügyvezetı

másrészrıl a Professional Computer Kft. székhelye: 3100 Salgótarján, Kıvár út 1. képviseli: Malomhegyi Nándor, ügyvezetı Iktatószám: 1537-26/2007. SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Nógrád Megye Önkormányzata 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. képviseli: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke mint megrendelı, a továbbiakban:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/116. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/116. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Értékes Pécs - Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódó informatikai eszközök beszerzése - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/116

Részletesebben

informatikai eszköz beszerzés

informatikai eszköz beszerzés informatikai eszköz beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/79 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Szerődésmódosítás - Eszközbeszerzés II.1

Szerődésmódosítás - Eszközbeszerzés II.1 Szerődésmódosítás - Eszközbeszerzés II.1 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/141 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Dell Inspiron 5558 i3 notebook

Dell Inspiron 5558 i3 notebook AUDI VBK notebook A kategória Dell Inspiron 5558 i3 notebook Kitűnő választás otthoni vagy irodai használatra. Média lejátszáshoz, internetezéshez, munkához ajánljuk. DVD író Csatlakozók Akkumulátor Intel

Részletesebben

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.) 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Esettanulmány (Case Study)

Esettanulmány (Case Study) Esettanulmány (Case Study) CCNA Discovery I. szemeszter Az AnyCompany reklámcég informatikai rendszere Készítette: Kovács Róbert 05 Feladat: A megfelelő eszközök kiválasztása Adminisztrációs Vezető számítógépe:

Részletesebben

Jó állapotú, használt számítógépek garanciával!

Jó állapotú, használt számítógépek garanciával! Jó állapotú, használt számítógépek garanciával! Ár: 9 900 BrFt (7 795 NFt) HP DC7600 SSF - CPU Dualcore Intel Pentium D 820, 2800 MHz - RAM 2GB DDR2 - HDD 40GB - CD-ROM - Hang, Lan, Video stb.. Ár: 11

Részletesebben

Leltár lista (Szűrt lista)

Leltár lista (Szűrt lista) Savaria TISZK Kft 22176190-2-18 Leltár lista (Szűrt lista) Szűrő feltételek: a definició célja szerint: Számviteli trv. szerinti, a típus szerint: tárgyi eszközök,immateriális javak,kisértékű tárgyi eszközök,

Részletesebben

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA: IT eszközök, hardverek és fénymásolók áruszállítása

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA: IT eszközök, hardverek és fénymásolók áruszállítása SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A szerződés létrejött egyrészről - Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 0-., bankszámlaszáma: 2067008-0002705-0000002)

Részletesebben

lktatószam: NGM/15923 (2012) Válasz a K/8052. számú írásbeli kérdésre: «Hogyan érvényesül a kormányzati takarékosság az informatikai beszerzéseknél?

lktatószam: NGM/15923 (2012) Válasz a K/8052. számú írásbeli kérdésre: «Hogyan érvényesül a kormányzati takarékosság az informatikai beszerzéseknél? L flmánysz m : / $ 105L /i Érkezett: 012 0 6. NEMZETGAZDASÁG I MIN1S'LI FRIUM MINISZTER lktatószam: NGM/15923 (2012) Válasz a K/8052. számú írásbeli kérdésre: «Hogyan érvényesül a kormányzati takarékosság

Részletesebben

Árajánlat. Bontási átvételi igazolás kiadását megelőző vizsgálathoz szükséges eszközök: Számítógép 1: 121.500 Ft + ÁFA. Számítógép 2: 157.

Árajánlat. Bontási átvételi igazolás kiadását megelőző vizsgálathoz szükséges eszközök: Számítógép 1: 121.500 Ft + ÁFA. Számítógép 2: 157. Árajánlat Bontási átvételi igazolás kiadását megelőző vizsgálathoz szükséges eszközök: INFORMATIKAI ESZKÖZÖK METAL Home Számítógép 1: 121.500 Ft + ÁFA Intel Pentium Dual Core 2.6, 2x1024/800 DDR2, 320GB

Részletesebben

IRODAI SZÉKEK POLCOK SZEKRÉNYEK ÍRÓASZTALOK KONTÉNEREK / TÁRGYALÓASZTALOK TERMÉKEK AKCIÓS

IRODAI SZÉKEK POLCOK SZEKRÉNYEK ÍRÓASZTALOK KONTÉNEREK / TÁRGYALÓASZTALOK TERMÉKEK AKCIÓS SZEKRÉNYEK POLCOK ÍRÓASZTALOK KONTÉNEREK / TÁRGYALÓASZTALOK IRODAI SZÉKEK AKCIÓS TERMÉKEK Tisztelt Ügyfelünk! Akciós termékeink katalógusát tartja kezében *. Reméljük, ezzel a kiadván nyal segíteni tudjuk

Részletesebben

Leltári szám Megnevezés Mennyiségi egység. Web portál,online newsletter,adatbázism.

Leltári szám Megnevezés Mennyiségi egység. Web portál,online newsletter,adatbázism. Mennyiség Bruttó érték Érték- csökkenés Nettó érték 0 0 0 1. 111133 FKS. vagyoni értékű jogok áll. értéke 1001/00012 Önkormányzati weblap db 1 336 250 131 774 204 476 2. 111133 FKS. vagyoni értékű jogok

Részletesebben

HAGYOMÁNYOS ISKOLAI BÚTOROK

HAGYOMÁNYOS ISKOLAI BÚTOROK 41-SK 41-F 41-T 41-S 41-ACE 41-E 41-K 41-KK FÉMVÁZAS ÉS FAVÁZAS SZÉKEK 41-T4/5/6 41-SK 41-S5/6 41-SI 41-F4/5/6 41-FK 41-K5/6 41-KK 4156 41-EM 41-E 41-KE6 41-ACE 20606 20607 29018 20609 4295 4296 20916

Részletesebben

A GOP-1.1.1-11-2012-0416

A GOP-1.1.1-11-2012-0416 A GOP-1.1.1-11-2012-0416 azonosító számú Közlekedési hálózatok tervezése és optimalizálása 3D vizualizációval tárgyú projekt keretében informatikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/17

Részletesebben

KISKER AKCIÓS ÁRLISTA

KISKER AKCIÓS ÁRLISTA KISKER AKCIÓS ÁRLISTA 2015. április 1-tıl visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes Készülékek** Acer Liquid Z4 Készülékbiztosítás *3 Acer Liquid Z4 2G Quadband, 3G Dualband telefon + hálózati

Részletesebben

VGN-TT21XN/B. Extrém stílus és hordozhatóság

VGN-TT21XN/B. Extrém stílus és hordozhatóság VGN-TT21XN/B Extrém stílus és hordozhatóság Különösen kifinomult notebook, intenzív noir színben, nagy teljesítményű funkciókkal és biztonsági megoldásokkal. Fejezet: Extrém stílus és hordozhatóság 1 FŐ

Részletesebben

TEE Informatikai eszközök beszerzése az Eszterházy Károly Főiskola részére keret-megállapodás alapján

TEE Informatikai eszközök beszerzése az Eszterházy Károly Főiskola részére keret-megállapodás alapján TEE Informatikai eszközök beszerzése az Eszterházy Károly Főiskola részére keret-megállapodás alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

1a 1 BELÜGYMINISZTÉRIUM. DR. PINTÉR SÁNDOR miniszte r

1a 1 BELÜGYMINISZTÉRIUM. DR. PINTÉR SÁNDOR miniszte r 1a 1 BELÜGYMINISZTÉRIUM Á2vG9 A űj : 1 1. DR. PINTÉR SÁNDOR miniszte r BM/13159-47201 3 BM/13163-672013 BM/131 S6-9/201 3 BM/13164-572013 BM/13165-47201 3 BM/13160- C7201 3 BM/13209-9/201 3 Dr. Józsa István

Részletesebben

0 0 vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve

0 0 vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás 1. számú melléklet 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Változás Hb. Változás Hd. Változás Hn. Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK

Részletesebben

Új patentek. Új patentek 13/1. oldal

Új patentek. Új patentek 13/1. oldal Univerzális kárpitrögzítő patent fekete 22 10 20,3 25 180 026 Fiat, Iveco, Lancia univerzális patent 3,9 mm-es csavarhoz szín fej csap teljes hossz kék 11x11 8x8 9 25 14215282 180 052 Univerzális kárpitrögzítő

Részletesebben

(PTS-138) általános felhasználású hardver elemek és kapcsolódó szoftverek beszerzése (2) - tájékoztató

(PTS-138) általános felhasználású hardver elemek és kapcsolódó szoftverek beszerzése (2) - tájékoztató (PTS-138) általános felhasználású hardver elemek és kapcsolódó szoftverek beszerzése (2) - tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 276-2/2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Hajdú-Bihari

Részletesebben

Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Város és Területfejlesztési

Részletesebben

Szelepszár szimering katalógus

Szelepszár szimering katalógus Szelepszár szimering katalógus 152. oldal Szelepszár szimering táblázat, CIKK szerinti sorrendben EK 9 x 14 / 17,3 x 14 C 001 8 x 14 / 15,3 x 13 C 002 7 x 12 / 14,4 x 15,3 C 003 8 x 11 / 15 x 14,5 C 004

Részletesebben

NOTEBOOK ءRLISTA. ACER Nett لr Brutt لr

NOTEBOOK ءRLISTA. ACER Nett لr Brutt لr ACER Nett لr Brutt لr Acer Aspire E1 522 65204G50Mnkk 15.6", AMD Quad Core Pro 92913 Ft 118000 Ft Acer Aspire E1 570G 53334G50Mnkk 15.6" WXGA, Intel Core 121732 Ft 154600 Ft Acer Aspire E1 572G 54204G1TMnii

Részletesebben

Max. 2 DIMM bővítőhely Nem ECC kétcsatornás 1333 MHz DDR3 SDRAM, 1 8 GB

Max. 2 DIMM bővítőhely Nem ECC kétcsatornás 1333 MHz DDR3 SDRAM, 1 8 GB Processzor Intel Core i5 Quad Core Intel Core i3 Dual Core Intel Pentium Dual Core Intel Celeron Dual Core Operációs rendszer Memória Chipkészlet Videokártya Merevlemez Windows 7 Home Basic SP1 (32/64

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 TEE Informatikai eszközök beszerzése (TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0016 OTKA K-113209 Egészségfejlesztési és Sporttudományi Tudásközpont fejlesztés Hallgatói laptop program pályázat keretén belül) Közbeszerzési

Részletesebben

Magyarország LEGKEDVELTEBB lengéscsillapítója ismét akcióban!

Magyarország LEGKEDVELTEBB lengéscsillapítója ismét akcióban! Magyarország LEGKEDVELTEBB lengéscsillapítója ismét akcióban! Tisztelt Ügyfelünk! Figyelmébe ajánljuk személygépkocsi MAGNUM TECHNOLOGY akciónkat. Válogasson akciós ajánlatunkból. Az akció időtartama:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/138. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/138. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: a Flesch Károly Kulturális Központ részére (a TIOP-1.2.1.a-15/1 azonosító számú projekt keretében) informatikai eszközök beszerzése (tájékoztató a szerződés módosításról) Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Helyiség Bútor megnevezése Anyag, méret, leírás Mennyiségi Nettó Bruttó Nettó Bruttó Mennyiség egység egységár egységár összesen összesen fedlap munkalap, 1800*600*38 mm, vízvetővel db 1 16 500 20 955

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Asztali számítógépek 2011/S 112-185153

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Asztali számítógépek 2011/S 112-185153 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:185153-2011:text:hu:html HU-Siófok: Asztali számítógépek 2011/S 112-185153 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

informatikai eszközök és telefonok beszerzése/2015.

informatikai eszközök és telefonok beszerzése/2015. informatikai eszközök és telefonok beszerzése/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Szállítási szerződés informatikai eszközök és telefonok szállítására I-III. részek tekintetében az alábbiak szerint:

Részletesebben

MINISZTER. -3 í-úy2 E a{ q =:K1'395$) A. r Or i T í av~yst

MINISZTER. -3 í-úy2 E a{ q =:K1'395$) A. r Or i T í av~yst HONVÉDELMI MINISZTÉRIU M MINISZTER Józsa István úr országgy űlési képviselő Válasz a K/3942., K/3950., K/3958. és a K/3967. számú írásbeli kérdésekre. -3 í-úy2 E a{ q =:K1'395$) A Budapes t Tisztelt Képvisel

Részletesebben

KAB BÚTOROK. TARTALOMJEGYZÉK - Kattintson a keresett termékcsoportra! www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.

KAB BÚTOROK. TARTALOMJEGYZÉK - Kattintson a keresett termékcsoportra! www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel. KAB BÚTOROK TARTALOMJEGYZÉK - Kattintson a keresett termékcsoportra! ÁRLISTA ISKOLAI SZEKRÉNYEK ÍRÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPASZTALOK KÖNYVTÁRI BÚTOROK KOLLÉGIUMI BÚTOROK LABORATÓRIUMI BÚTOROK ORVOSI SZOBA SZEKRÉNYEI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013/2014. GÁZÉVRE VONATKOZÓ KÖZÖS FÖLDGÁZ KÖZBESZERZÉSI PROJEKTRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A 2013/2014. GÁZÉVRE VONATKOZÓ KÖZÖS FÖLDGÁZ KÖZBESZERZÉSI PROJEKTRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2013/2014. GÁZÉVRE VONATKOZÓ KÖZÖS FÖLDGÁZ KÖZBESZERZÉSI PROJEKTRŐL A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezetése a takarékos gazdálkodás és az ésszerűsítés jegyében vizsgálja az MNV Zrt. és

Részletesebben

Kimutatás az immateriális javak állományáról 2009. December 31-én. Kimutatás a járművek állományáról 2009. December 31-én

Kimutatás az immateriális javak állományáról 2009. December 31-én. Kimutatás a járművek állományáról 2009. December 31-én Kimutatás az immateriális javak állományáról 2009. December 31-én 9. számú melléklet Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 1. Rendezési terv Bem u. vége 56000 56000 0 2.

Részletesebben

Kimutatás az immateriális javak állományáról 2007. December 31-én

Kimutatás az immateriális javak állományáról 2007. December 31-én Kimutatás az immateriális javak állományáról 2007. December 31-én 10. számú melléklet Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 1. Rendezési terv Bem u. vége 56000 56000 0 2.

Részletesebben

Számítástechnikai eszközbeszerzések - 2015. II. félév

Számítástechnikai eszközbeszerzések - 2015. II. félév Számítástechnikai eszközbeszerzések - 2015. II. félév Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/139 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben