tl. u NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM NÉMETH LÁSZLÓN É miniszte r

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "tl. u NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM NÉMETH LÁSZLÓN É miniszte r"

Átírás

1 tl. u I-Il 'a.tal a!>~m rysom:; NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM Érkezett: 20,3, :.I a I. NÉMETH LÁSZLÓN É miniszte r PKF/ 3 S9-3 PKF/ /2013-NF M NF M PKF/ kos 3 /2013-NF M PKF/ 40k - 3 /2013-NFM Dr. Józsa István úr részére országgy űlési képvisel ő Budapest Széchenyi rkp Tisztelt Képvisel ő Úr [ Az Országgyűlésről szóló évi XXXVI. törvény 42. -ának (8) bekezdésébe n foglaltak szerint a hozzám intézett Hogyan érvényesül a kormányzati takarékosság a járm űbeszerzéseknél? című, K/9574. számú, Hogyan érvényesül a kormányzati takarékosság a bútorbeszerzéseknél? " című, K számú, Hogyan érvényesül a beszerzési stop a telefonbeszerzéseknél? " című, K számú és» Hogyan érvényesül a kormányzati takarékosság az informatika i beszerzéseknél? cím ű, K/9599. számú írásbeli kérdéseire az alábbi tájékoztatást adom : A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban : tárca), közvetlen vagy közvetet t irányítása és felügyelete alatt álló költségvetési szervek, gazdasági társaságok, illetv e a Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt. (MNV Zrt.), a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB Zrt.) és a portfóliójukba tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában a augusztus 7-e óta eltelt id őszakban is csak a feladatok megfelel ő ellátása érdekébe n szükséges és elkerülhetetlen beszerzések valósultak meg. A takarékosság i szempontokat a tárca és annak háttérintézményei folyamatosan szem el őtt tartják, és a tárcához tartozó többségi állami tulajdonú cégek is közrem űködtek a kormán y költségtakarékossági programjának végrehajtásában. Postacím : 1440 Budapest, Pf. 1 Telefon (06 1) Fax : (06 1)

2 Ismételten felhívom a figyelmét, hogy a kormány a és évi költségvetési hiánycél biztosítása érdekében a 2011-es évhez hasonlóan és számo s egyenlegjavító intézkedés mellett kormányhatározatban rendelt el tilalmat a z intézményi beruházás keretében történ ő bútor-, személygépjárm ű-, informatika i eszköz- és telefonbeszerzésekre vonatkozóan. A tilalmak továbbra sem vonatkoznak az európai uniós forrást tartalmazó el őirányzatokra, a NATO finanszírozási programok, illetve a közös finanszírozású NATO-programok keretében megvalósul ó beszerzésekre, mivel azok teljesítése az Európai Uniós, illetve az egyes nemzetköz i szervezetek által előírt célok megvalósulását szolgálják és nem a hazai költségvetés t terhelik. Nem vonatkozik továbbá a moratórium a készletekre, igy azokra a z eszközökre sem, amelyeket a költségvetési szerv a hatályos számviteli szabályo k előírásai alapján összhangban az intézmény saját számviteli politikájával kis érték ű tárgyi eszköznek min ősít. A takarékos kormányzati gazdálkodás megvalósítása érdekében a kormány a beszerzési moratórium ismételt érvényesítésén túl további hiánycél-javító intézkedéseket is tett az év során, többek között zárolást és kormányzat i létszámcsökkentést rendelt el, valamint korlátozta a jutalmak és más, jutalmazás i jellegű juttatások kifizetését. A kormány által vállalt és elő írt takarékossági intézkedések a tárca, illetve az irányítás a és felügyelete alá tartozó intézményi kör tekintetében hatékonyan érvényesültek a júliusi kérdéseire adott válaszomat követ ő időszakban is. Ezt támasztja alá a augusztus 7-e óta eltelt id őszakra vonatkozó, egyes beszerzésekről készült, alábbi adatszolgáltatás is : Az informatikai eszközbeszerzésre a háttérintézmények által fordított összeg bruttó 44,27 millió forint, amelyb ől bruttó 42,17 millió forintot a nemzeti fejlesztési miniszte r feladatkörébe került víziközm ű-szolgáltatásokkal kapcsolatos, a Magyar Energi a Hivatal által ellátott új feladatokat végző 78 új munkatárs részére beszerzett számítógépek és kapcsolódó eszközök tesznek ki. Telefonbeszerzésre a háttérintézmények mindösszesen bruttó 6,62 millió forintot fordítottak, amely beszerzések az intézményi alapfeladatok zavartalan ellátása érdekében merültek fel. A teljes összegből bruttó 1,88 millió forintot az el őbb említett új víziközm ű-szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat végz ő 78 munkatársnak beszerzett telefonok tesznek ki. A bútorbeszerzésre fordított összeg a háttérintézmények tekintetében bruttó 14,0 4 millió forint, amelyb ől 11 millió forintot a fent említett új víziközm ű- szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat végz ő 78 munkatársnak beszerzett irodabútorok tesznek ki. A Közbeszerzési és Ellátási F őigazgatóság (KEF) az ellátotti köre vonatkozásába n kizárólag a Miniszterelnökség részére, a Miniszterelnökség szervezeti, feladat- é s hatásköreinek átalakulása, valamint létszámának jelent ős megnövekedése miatt szükségessé vált bútorbeszerzéseket hajtott végre, összesen bruttó 49,19 milli ó forint értékben. Postacím : 1440 Budapost, Pf. 1 Telefon : (06 1) Fax: (06 1) miniszterqnfm.gov,hu

3 Járműbeszerzésre összesen 8,50 millió forintot fordított egy háttérintézmény, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési ügynökség, amely 3 db gépjárm űre vonatkozó 1 éves futamidej ű bérleti szerződést kötött. A többi háttérintézménynél nem történt gépjárm űbeszerzés. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a kérdéses id őszakban semmiféle eszközbeszerzést nem valósított meg. A fenti beszerzésekre vonatkozó táblázatot levelem 7. számú melléklete tartalmazza. A minisztérium, illetve háttérintézményei ' által a KEF keretmegállapodásaibó l megrendelt termékek, illetve a kormányzat (az összes minisztérium) részére a KE F által beszerzett termékek bútor, telefon, informatikai eszközök és gépjárm űvek listáját az 1-3. számú mellékletek, az NFM közvetlen tulajdonosi körébe tartozó társaságok, illetve az MFB Zrt., az MNV Zrt. és portfóliójába tartozó társaságo k beszerzéseire vonatkozó adatokat pedig a 4-6. számú mellékletek tartalmazzák. Kérem, hogy válaszomat szíveskedjék elfogadni. Budapest, január 7, I-." Üdvözlettel : M ea~l~,s;, l F \--s t r meth Lásilóné ~! PostacU» : 1440 Budapest, Pf, 1 Telefon : (06 1) Fax : (06 1)

4 /f.sz. mj kfet a-.,.,.»mi, izf EKMKTO6MNOPO9 - Szoftverliancak besrerzésa KiéF4MFF _ ~` ák`t+ T m 2Ö.17 Hrt'iAek 1011 t am' t 141 N6Rd ir : '~.~ d "a!'l-j y y}. y 2012,.. : d~?mber ` e s -., '3T]] ac r ~ Eduwno társadalmi SzolgáKatd Nonprofit Korlátok Felelősségö Társaság Ft 3 0 Ft Ft Ft 1 0 Ft O p Ft 5 Kormánytati Informatikai Fejlesztési Ügynökség D Ft Ft 1 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft 1 EKMKTO3SAKSOB- KOMnbózófejleutól pgtfomwk EduratloTársadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátok Ft Ft 1 OFt 0 OFt Ft Ft 3 szenmi adatbázis-kezel ő sxoflalnak, fejkszaóaszközelk Felel ősségű Társasá g EKMNY02NFTf1- Hálózati aknv és pasuiv eszközö k Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit korláto k szállítása 2011-I013 Felel ősségű Társaság Ft Ft 1 0 Ft 0 0 Ft Ft k 3 ESZA Társadalmi Szdgikató Nonprofit Kft. 0ft 0 0Ft Ft 1 tik F[ Fi 2 HungaroCOn[rol-Magyar Légiforgalmi Szolgálat ZSrtkorden M0k6d0 Részvénytársaság OFt 0 OFt 0 0Ft 0 Ok Ft Ft 1 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség O Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft Ft 2 Magyar Bányászati és Földtati Hivatal Ft 1 0F[ 0 0k O OFt 0 OFt Ft 1 Magyar Földtani és Geofizikai Intésit 0 Ft Ft 1 O Ft 0 0 Ft O 0 Ft Ft Magyar Nemzeti Vagyonkettlő Zrt. OFt 0 OFt 0 OFt 0 OFt Ft Ft 3 Nemxeü Környe:etvédelml és Energia Közpun[ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság OFt 0 0 F[ 0 0 k 0 0 Ft D Ft Ft 1 EKMNY035UPP11/1-MlnosoR,NaNI, Onde Support 2011 HungaroCOnird -Magyar légiforgalmi Szolgálat Zártkor c OFt Ft 1 0F[ 0 OFt Ft Ft 2 FKMNY021NYR11-Nyomtatbronduerek uállkfss és kapcsolódó smkálutbsok teljesítése Közbeuerzési és Ellátási F6igazgatbság (KEF) OFt Ft Ft 1 0Ft 0 0F[ Ft 2 Közlekedésbiztonsági Szervezet k 1 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft Ft 2 Magyar eányászaü és Fbldtani Hivatal Ft 1 0 Ft 0 0 Ft Ft Ft Ft 3 Magyar FOldtani és Geofizikai Intézet Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1 3 Nemzeti FeJleszési Ügynökség Ft 1 0 Fi D 0 Ft 0 O k k Ft 2 Nemzed Közlekedési Hatóság Ft 2 0 Ft D 0 Ft Ft Ft Ft 7 EKMNY03B1ff11/3 -Irodabútorok beszersfse és kapcsolódó szoyáltatásokteljedtha ESZATársadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. O Ft D Ft 1 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 li Ft 1 Gyár-Sopron-Ebenfurti Vasút7rt Ft Ft Ft k 4 0 Ft Ft 28 HungaroContral -Magyar légiforgalmi Szolgálat ZártkorOen Mökbdő Részvénytársasá g OFt Ft Ft 6 0 Ft D 0 Ft Ft 8 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ugyntikség O Ft 0 0 Ft Ft 3 0 Ft 0 OF[ Ft 3 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) Ft Ft 6 1!07547 Ft Ft 4 0 Ft D Ft 15 Közlekedésbirtonsbgi Szervett! O Ft 0 O Ft Ft 1 O Ft 0 O k Ft 1 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet O Ft Ft 1 O Ft 0 O Ft 0 O Ft Ft Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 0 Ft Ft 1 0 Ft Ft 1 0 Ft Ft 2 Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprof 5100 Ft 1 O Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 D Ft Ft Nemzeti Közlekedési Hatóság 0k Ft 2 OFt 0 Ok 0 OFt Ft 2 EKSNYOIMtEL11/1- Mobikelelonbk beszerzése 2011 Eduwtio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Fel e 0 k 0 0 Ft 0 0 Ft O 0 Ft F[ k 1 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Ft 1 O Ft 0 OFt 0 OFt 0 0 Ft Ft 1 Közlekedésbirtonságt Szervezet 0 Ft Ft 1 0 Ft 0 0 Ft Ft Ft 3 Nemzet] Közlekedési Hatóság 0 Ft Ft 2 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft 2 EKMK7O5118T11-R-blrtonságtechnilnl magoldások rdllkása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése Eduwno Tbrsadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Fele F[ 1 0 F[ 0 0 k 0 0 Ft 0 0 Ft Ft 1 852A Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Ft 1 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft Ft 3 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ugynbkség 0 Ft 0 O Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft k Magyar Bányászati is Földtant Hivatal 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft Ft 1 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. OFt 0 OFt 0 OFt 0 OFt Ft Ft 2 IXMKT61FAM1t-Elektronikus éhejtés, valamint' OFt 0 0Ft Ft Ft 1 0Ft Ft kapcsolódó s:olgálbtások Gyór-Sopronábenfurti Vasút Irt. _ 2 EKMKTO22MLI[11/1-Ssaftverlkenak beszeaém Educatlo Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt (Mkrosoft vagy azzal agyenártéko noftvarbwncek) Felelősség0 Társaság Ft 1 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft k Ft 2 ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit KR Ft 1 0Ft 0 0Ft 0 0Ft 0 0Ft Ft 1 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség O Ft D O Ft D O Ft 0 Ok O Ft Ft 1 Magyar Földtani és Geofizika) Intézet 0Ft 0 OFt 0 OFt MFt Ft k 2 EKMKNYl13S2GR12.52GA-2012 (Ssbmítógépek-2032) Eduwno Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Fele Ft Ft k Ft 2 102W 066k Ft 10 ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 0 Ft D Ft 1 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft 1 HungaroContrpl -Magyar légllorgalml Szolgálat Zártkort 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft Ft 9 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Ft Ft Ft Ft Ft Ft 13 Közlekedésbizonsági Szervezet 661%Ft Ft 1 0 Ft k 1 0 k Ft 4 Küzlekedéshjlesrtésl Koordinátlós Központ 0Ft 0 0Ft 0 OFt 0 OFt Ft Ft 1 Magyar Állami földtani letétet OFt 0 OFt 0 0Ft 0 0Ft F[ 1 32 %2 Ft 1 Magyar Bányászat] és Földtani Hivatal OFt 0 OFt 0 0k Ft Ft Ft 4 Magyar Földtani és Geofizikai Intésit Ft Ft Ft Ft Ft Ft 15 Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt. 0Ft 0 0k 0 OFt 0 0k k Ft 1 MFB Magyar Fejleutési Bank 2ártkör0en MOködó Részt, Ft Ft 1 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft 2 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Ft Ft 1 0 Ft Ft Ft Ft 7 Nemzeti Informálós Inhaumktúro Fejlesztési Intézet Ft 1 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft k 1 Nemzed K&nyezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátok felelósségő Társaság OFt 0 0 Ft 0 0 Ft F[ Ft Ft 4 Nemzeti Közlekedési Hatóság Ft Ft 7 0 Ft Ft k Ft 5 VATI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanlszdkal NonF 0 Ft 0 D Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft Ft 2 1. olda l

5 - - ESZA Társadalmi Szolgáltatd Nonprofit Kh Kormányzati Informatikai Fe)lesxtfsl Ugynbkség Közbeszerzési és EIIStósi Fdiga:eatdsig JKEf) KóziekedfsbirtonsSgi Survezet Magyar FÖldUni és Geofizikai Intézet Nemxetl FeJlesrtési Ugyridksé g Nemzeti Kddekedési Hatósá g VbTl Magyar ReglaiSlis FeJleszUSi és UrhaniszOkal NOn NfFth Qrti7 O 2 _ 'W; r 2012,_... O F[ 0 Ft O Ft F t 1/3067 Ft Ft 0 Ft Ft "'_, x i xe, Z {.j.,s s. Kormánynti Infwma[ikaí Fejlesrtési Ugyndksé g. 1 OFt 0 r.... r.. :.. NemzeO Fe Ietrtési Minisztérium 0 0 Ft '._ :3! _' _"..: ~~,3..{v`L.2 a~....~y.af. f,"',.~ ~sae 820 `~. -.Yx X..X: Y" _ fia eme. : Ft!F _ ~ ~~a~a~~ yí~.:d 6., _. 2deA i oldal

6 ;, 2. sz. L,, e e?e.. W :ai#it!'3pün' +hs s; l >. 1,,y j_!ii I.. t.. 't. il :y.i, í fb 3 _t 7 -,.. t!.. :!1!I~ il T ;=.. tik lyrf s Dátum,......, I I 7 :. '... Terméktípusa KÖZBESZERZÉSI ÉS ELLÁTÁSI FŐ IGAZGATÓSÁG v. ilíllci~ e IhilR Yl üti., Hr i~t!í.ti r t.n s! 'r!m!.. ~t # ; :: : : -.t,lí IVd i.(. ~ ~'', :.. i, :.. u...!, ;211112i1!!212, Rendel t mennyiség (db) Beszerzés bruttó összege Partnercégneve { Ilit f 6iertuue ' ::: ~ 3, [ í 41.. Intézmén y Szinkronmechanikás forgószék, fekete vázzal Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Magasságban állítható kar Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Siiver magastámlás forgószék Ó--Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Szinkronmechanikás forgószék, alueffekt v. fekete vázzal Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Róma fogas Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office L alakú íróasztal jobbos tető Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office fa láb íróasztalhoz Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office gépíróasztal tető Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office tárgyalóasztal tető Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség UNO 3 fiókos ceruzatartós konténer görg ő vel Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office tárgyalóasztal tető egyéb Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Virágtartó 76 cm-es Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger dohányzóasztal Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger fotel Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger kanapé Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Egységes 2 0.ajtós zárt 3 rendez ős zárható szekrényelem Balaton Bútor Kit Miniszterelnökség teleajtós szekrény Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g 2012,11.24 Roger Office tárgyalóasztal tető egyéb Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség UNO 2 ajtós zárt 5 rendezős zárható szekrényelem Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office téglalap alakú íróasztal tető egyéb Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g Viora 5 szék Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g UNO 2 Ajtós zárt 2 rendezős zárható szekrényelem egyéb Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g Párizs lámpa Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Laminált falburkolat Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g UNO 3 fiókos ceruzatartós konténter görgővel közp. Zárral Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g Roger Office gépíróasztal tető Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g Roger Offlicetárgyalóasztal tető Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office R800mm 180fokos körív íróasztal toldat tető Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office tárgyalóasztal tető egyéb , Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g UNO nyitott 3 rendez ős irodapolc egyéb Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g UNO 2 Ajtós zárt 2 rendezős zárható szekrényelem egyéb Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g UNO nyitott 2 rendez ős irodapolc egyéb Balaton Bútor Kit Miniszterelnökség UNO 2 ajtós zárt 5 rendező s zárható szekrényelem Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office L alakú íróasztal balos tet ő Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g karszék Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g Lisa szék Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Opál lámpa asztal üvegtetős Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség UNO 1 ajtós jobbranyiló válfás homlokakasztós zárh.szekrény Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség UNO 2 üvegajtós zárt 3 rendező s zárható szekrényelem Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g Roger 3A karszék Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g UNO nyitott 3 rendez ős irodapolc egyéb Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g Cornetto asztal d80cm lam. tető s fekete láb Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office tárgyalóasztal tető egyéb Balaton Bútor Kit Miniszterelnökség Uno 2 ajtós zárt 3 rendezős zárható szekrényelem egyéb Balaton Bútor Kit Miniszterelnökség UNO 1 ajtós balra nyíló válfás oldalakasztós zárh.szekrény , Balaton Bútor Kit Miniszterelnöksé g Roger Office RBOOmm 90fokos kihív íróasztal toldat tető Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g Uno 2 ajtós zárt 3 rendezős zárható szekrényelem egyéb Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Cornetto asztal d70cm lam. tetős krómozott láb Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Konferencia asztal laminált tet ős Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Arthúr karszék Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g írólap Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g A kategóriás szövet Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség UNO 1 ajtós zárt jobbra nyíló 3rendezős zárható szekrényel Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Oifice tárgyalóasztal tető egyéb Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office R600mm 180fokos körív íróasztal toldat tető Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office R800mm 180fokos köriv íróasztal toldat tető 1 311$3 Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Pán asztal MDF és furn.mdf tetős Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Összesen ;. I. r s._.)

7 Közbeszerzési Portfl Page 1 «3 Misa I bórai~, 7órsriar...6a Uw.ralmk 1 xaofamiset w.r.e4.4 weaakawaibiw s40 f ~Ok rilaezblm i 3eAtadadzwk 2e1itm fwz:ifdlbóatsr6w i6 asiatai Oőlasapall040lKIP) (3173x ) Qa4tóaf'Mna»OM sd6lll%smi l m 5rlkaaas1R6a11atlk N l09k61aalrs09 e t7 aeaavabl léd t* Q Iiel6eRbbWladylW ~M~a e 1466ttir :aöetfe0rirr Q 1 epwol 0 OndaknOc44t n 0 ebi w DwawsAtwrsk D w IrLlaa Iá Mb 11eod 0a Ti brx T~wAtb i gy+ iw50s3w S6a0r MaQópjmlla krgéotbc, VA va.alattm (P) W ,00 R OrWo 111»41 rism7c 50'Wran0iódranbds faya31m1, alueltekt esef fe'mta 7x1, R 0~6 karral C MO2101 Rónia fgaa 261!0,00 R 4s 41/0 bóala.11 Rwar OfRoe L alak ) 1{A1rpFelkntodt 1i00t 5 h l jobbos t6m ,00 q!e xem 00740!<b01i0 r LiórarlRYknolét i lemi1~ 1.vI i,gk0~lia n a_ma'«mamaleáww ~ami 0 ajylark sraeelw c N otearr01ar11fmuriian Ikaa~Lkw14_. New^ N Aj!)KMO301BüTR11/1/}]u agdmui egyedi aiillóót ast:ádia memáldmla S10rsádló Wyya: Iledsbó0sfdc!a kapaaa18d6 a3oiqiltatlok (2023) - 3. Ft- (atala2041} :L41sb4: Osfaxaa «lt r IOt (30057) Ifa Wumo wiknl1:1a31 R09aka1tls: 4asr aard pes4am ojur} Cerksaim Tomik 15e7069tr RsMeh wa/asf96»lt/ Túj6silalt Tatj ŐNaaau, óasasae n (nett$ aaanoyhiq laaaillratt nresnpaie nesoa7. nettó blkti 1096 aa»som fdgóatlk, kar4ra 31 (36.00 R l t 41 a) mit aoo R 4 4tl6 629 vis O, kar n»wi a 3u,5514 Mq máatwl /itllra4b k84 1 x R 9 1»6 aq0 1t t ! R tbor Oence W ,00 fr /0, ]i00ib1 a34(~ a 0116 ta 24o,a6 R 30 lqr T óamtn am ,00 R NNO31tlor ttamaemnttáa 11t02212 W 0«05'W lt R s7 0710»agro airrm IRT& ROpr 0akpa wt fbaertaltwa t0 N6,00 R 16 10» t ~!x q 23x l6S0» R f IV 1 4AI»l oe q a3s.asopt 1627 iát R q Ft x0 R 0 a 40o 00a Ft R q l07000r R a 360 7,04 R 377 1fr R ' r q 1 M1070 K q 19!11iifK R VYlabwtó fi ama a 07S.40 R 10 10/ falány ~ &mar ,00 R aapsr MM Q W 532,00 R 61 64/ Oslar 4mPi D ,06 R EOrsiOaa 2 OA2WIa tárt 11 zárható V t4»,00 Ft 1/0 szekrényeken sowfb 2»01A43 z a] OvaryY/NSL bafaajt04 aa keiny R V! Pooar OIaN Targpakaslgl 1*0 wy ,00 R 20 39/0 UMO2AStósrirt 5 3!x1135 ftmekdazárbafp 51400,008 V 17p st4k:irwmam wyi b Rolar 061er TaQIdaP oyko fróssttal tata oovéb R 2 2/0 13L3 :05o van S a7jm1 D 7i R 62!2/ A$64 z rt a Nnoha% r :0 waaib 223] p 1215 adai Faun tllpwi aaxtm 4a R 1 1/0 3t:-310 ta.a06r fakwkdat ,00 R 37/0 UMO 3116iroe prusttrót koftáoer ~Mai 0t 630,00 R 10 x4/6 M IS w7ib q N700Flt R o! 402 Mk$ lt i 0xl 000 R q x I17 11 ' Q Ft R A 74 Sz0 Ft 06 Sq R b 7s7 504 rt !7 R. D ma mm n R 37~ q 1Na010R; 1796tl11R r r Q 46512Ft o al0 Ft 3) R R 5710! R q 40 4NFt q 45 sia F[ R., ~y OtA FR x17 7Ql R

8 Kgabeszeraési Portál Page 2 of 3 Rdoar 3290f13 róaal t4aa l6 524,00 R e0ydb 1»0f51 0r97 7Ag)EO4 beba " R Roger Allla a kódv bbsata 144.1» R tol 4pyab Aaa.r 010cl I6aastal t4al ,00 R egváb 7q KR roatlrn2l MO/apcic ,00 R e/ytlb UND 2 A#dk dirr 2 i1011f 29 rsodwsrtrhat ,00 R aritvargnrn aytib WtD Nyra0tt nn0ex08 b00ipek ,00 R agyu tn $ ran4tk8f sm+stb ifh 110,00 R crlviayaiam erslb Aypr Ma L *4f rnlealtd bt0a Ella M R ea$b katwbd R 33FE02D WaultD 40WO öwg n Opit *apa ama ,00 R UND t Ajtót Jsóbarrykd vart 3EOtrOS banlokatadztdd zárbet6 s 4 sseklóay. 330Y ^M" xstb 2 DAItas 7irt 3 rarrdaaó3 nrhra ,00 k 4aas444s4r4 eayab bpr3A~Élt , iO3 42 naq~gedagek pylb R COrtretta aat N DaGoo 4m.tst8s ybrs N b ,00 R %e, 05tt* 3290G58 TarOyaksaba qsa ,00 R s0ytb UND 2 A1t14 Górt '31 ~na» 3/rhit ,06 R W5a5rydam apy y0 7 7/0 i210 ta 14f a 1 1/0 3 3/0 2 1/0 1 1R 7 7/0 q alt 0041q 449 SOM a R * * 25 1f1R , q R a R ft r q Ot R aR o a Ft R ' q R q 1147 «10 Pl I445 a 1 R q n 3037vak4 r o n la305i R a 337 n 1NaN12 10! 420 R 1339p R S72 R R 0 413Mn sz 366 R 0» 4a9 ad t a »4 Ft q 710 ssi a Eri 064 k at14lfya8014»tata pswtlaya L 15170,00 R ~YI 4pytb ROpr OfiS4 Ra0 0 0)ak F3o 1a00e ktltntat tolt«tana ,00 9t 8 tnro 2 tptds 1rr / naoat63láthaaa szsladnaoan egyéb G R 3 ya ~,y Comi 0b Oaata f D7pcm ~más krámamtlt 160 3i B30,00 R la agalat tkh $ 00 R u =ig AkiNír ksraxfll C N R 44 N/6 3A1500 tntp 3W%1029 A kattpans rrrdat 3LO1LE3 VN171 Ajtáe sárt kbbn srdrydam I0YOD 9!05.04! t ,00 R 10 34x R 4 4)p p 03 47aR R, 0 Itt Saa 2130E R 0 ss 014 R R O lz k o ! R tl72 na R : o t Ola R R R rk 93N R rr~l a s7 73a n u 731 Jt 329Dt L23 lii r. 8 eaaái aiii tyy6b Raasr OR1ce kbth/»inti ta44101 tata pyö ,00 R 7 3y0 13 0D0,00 R 1 3/p CC fsFt R o 13!008 va17 R Rser otce raoomm 180f0atar kaav kafsrnl tdfdu 24 On,00 R t e72n kkdiw./f f 4

9 Közbeszerz6si Portál Page 3 ot 3 had ~40 On tolni MO F Ftivtt.FIDFIF* Ft 1 V* R Pt leoeaon * 37 97* 17* Ft 8.stameu 49594)4373 matt - linn9 n hnnw99 Mw«d.911viR»iosaúká: , Y05~15a n j mm 9~41~ibta t I- -

10 3..92 ffié( ~~ ~ KÖZBESZERZÉSI ÉS ELLÁTÁSI F Ő IGAZGATÓSÁG ^.^:a~2aii"-:x.y«.:«áy`.. tttsx ~SL':::.^.: :'s:i:y. :`.:Y:a :s_3 sa':tsptat:.» 1 '~.::: «~._W.«.. 2«..T ~.. «.S'««; :. ~- ' _ ^ ~5::.~G~.S.!.::.". 'Y.w:tt...~.. «.~Y Y- Cs ~ -.~.:':...1L._ t i~.~y :~l : ~,`" l..xxr ~TY a.ss.rwyy~?...m:,.& -...:: : 0.YCEbti :-~- iás._:... v sg-t..~:.yn..~- ::: =«~-.~.~. _._~_ = :as~-'. j ~.-w~_..» ~- :Y...._ x Szerződés Bérleti díj ;nettó Forgalmi Mennyiség Bérlés megkötésének Gépjárm ű típusa Partner cégnéve Intézmén y rendszáma (db) futamideje időpontja Ft+áfa/há) Opel Ampera E-Pioneer MCF hónap Autószalon Duna Kft Vidékfejlesztési Minisztérium

11 11. Sorszám Megnevezésltfpus Szerződéskötés dátuma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft) Dél-affö7diRegionálfsá 1. Greytag DLP Client Cal, licence hosszabbítás 2012.dec FejiesztésLÜgynökségj 2. Greytag DLP Serves Cal licence hosszabbítás Nonprofit Kft. 3. el őz ő tételek bevezetési konz Szállítási ár összesen : Ft Sorszám Megnevezéskipus Szerző déskötés dátuma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft ) 1. fénymásoló számítógép számítógép táblagép nincs szerz ődés, 3 árajánlat alapján számítógép számítógép számítógép számítógép számítógép számítógép számítógép számítógép számítógép számítógép számítógép számítógép számítógép _ számítógép számitógép számitógép számítógép számítógép notebook nincs szerző dés, 3 árajánlat alapján notebook nincs szerződés, 3 árajánlat alapján = 25. notebook nincs szerző dés, 3 árajánlat alapján notebook nincs szerződés, 3 árajánlat alapján monitor monitor szünetmentes táp szünetmentes táp winchester nincs szerz ődés, 3 árajánlat alapján táblagép nincs szerződés, 3 árajánlat alapján monitor monitor monitor monitor monitor monitor monitor monitor = 41. monitor = 42. monitor monitor monitor

12 45. monitor Dél-Dunántúli Regiortáli 46. monitor Fejlesztési Ugynöks 47. monitor _ Norlproflt Kft. 48. monitor ~ monitor monitor szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp táblagép nincs szerző dés, 3 árajánlat alapján táblagép nincs szerződés, 3 árajánlat alapján táblagép nincs szerz ődés, 3 árajánlat alapján táblagép nincs szerződés, 3 árajánlat alapján notebook notebook notebook notebook notebook notebook monitor winchester winchester _ winchester winchester winchester akkumulátor Toshiba akkumulátor Toshiba winchester winchester winchester winchester winchester winchester akkumulátor Deli = Szállítási ár összesen : Ft

13

14

15 Megnevezésltípus Szerződéskötés dátuma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft) Kulcs-Házi Prémium egycéges ELI-HU Nonprofit Kft 2 Kulcs-Számla prémiu m Kulcs-Tárgyi Plusz Emtec S00 32 GB USB memória Szállítási ár összesen : Sorszám Megnevezésltípus Szerződéskötés dátuma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft) ÉMI Nonprofit Kft 1. Samsung S24B300 24" LED Logitech Performance Mouse MX Számítógép P8H61M-LX , , , , , Dokkoló HP NB 8760 w ,00 5. Számítógép P8H61 R Monitor LG 22" LE D 7. Monitor LG W1946S 19" TFT r m 16 6 m 9. Monitor Samsung 24" LED 10. Monitor LG 19 LE D 41 m m Wlfi router 12. Számítógép Asus P8H61M IX Foscam beltéri kamera 14. Lapto p HP630 Champagne m 15. Fax modem m m 16. Memori a 17. Winchester laptopb a 18. Monitor Fujitsu LED 21,5" , , Winchester , , Laptop HP Pavilion , , Laptop HP630 Champagne , ,00 22 Winchester r 920, , Számítógép Asus P8H61M komplett Laptop HP630 Champagne Laptop HP Pavilion r. m m , ,00 p , :00, , ,00 Szállítási ár összesen : ,00 Sorszám Megnevezéshípus Szerződéskötés dátuma Mennyiség (db) Egységár(R) Nettó érték (Ft ) 1. FortiGate t ÉSZA Nonprofit Kft Szállítási ár osszesen : R Sorszám Megnevezésltípus HP Z220 CMT munkaállomás, magyar billentyű zet + Szerzödéskötés dátuma Mennyiség (db) Egységár(EUR) NetM érték (EUR) egér az ambbi tartalomma l t , 9 HP Z220 CMT Workstation /munkaállomás /munkaállomás HP 2220 CMT 400W 90% Efi`icient Chassis /munkaállomás Kit OS /munkaállomás CPU /munkaállomás DDR necc (1x2GB) RAM /munkaállomás 6G 1st HDD /munkaállomás 512MB GFX /munkaállomá s 2012.] /munkaállomás /munkaállomá s os N b o Cr~

16 7. GYSEV Zrt. HP 16X SuperMulti DVDRW SATA 1 st ODD /munkaállomás - ed á n t ~' i i HP CMT Warranty /munkaállomás HP Z220 Workstation Country Kit l/munkaállomás HP standard delivery (Door/Dock) WS /munkaállomás HP PS/2 Keyboard, magyar /munkaállomás 2. HP NVIDIA NVS MB 2nd GFX ,66 193, Delock Cab1e Displayport m/m 3m ,68 100,2 4. Delock Cable Displayport nt/m 5m ,44 177,24 5. D-LINK DFE-530TX ethemel csatoló, 10/100 PCI Fast Ethernet Adapter w/ Wake Ön Lan ,74 270,9 DELL LCD Monitor 23 " U2312HM 1920x1080, 1000 :1, 300cd, 8ms, DVI,VGA,DP fekete , , HP LE1711 LCD Monitor ,96 102,96 8. HP soros port adapter ,2 479, 4 9. EATON VA UPS , ,6 10. EATON ConnectUPS-E is an extemal model ihat is con , , EATON 5115 Rackmount 750 VA UPS ,96 555, EATON ConnectUPS-X Web/SNMP Modul 5115-hőz ,1 302,2 13. EATON VA UPS , , EATON ConnectUPS-E is an external model that is con , , EATON 9130 Rackmount 2000VA UPS , , EATON ConnectUPS-BD Web/SNMP kártya 9130-hoz ,04 780, APC Smart UPS SC 620i ,7 2603,2 18. MODULUS T-Printer 1102 (NATO SDIP-27B) ,8 1161,8 0' 19. HUB 121 i5 (NATO SDIP-27B) ,2 3168,2 _ ~n 20. MODULUS T-Monitor 19" (NATO SDIP-27B) ,5 807,5 p, 01 N' 21. MS Windows 7 Pro ' 22. MS Office e 0 Szoftver telepítés és NBF követelmények szerint i m 23. beállítások elvégzése ' rd ZIYSEV Zrt. részére nemzeti-bizalmas szintű RB K Os N p enp dokumentáció kiállítás (elektronikus formátumú PDF t= o= 24. és Word dokumentum) ,2 850, 2 C= -~ l rd. y C 25 UY56V Zrt. részére nemzett bizalmas szmttl UBSZ dokumentáció kiállítás.(elektronikus formátumú PDF és Word dokumentum) ,2 850,2 Szállítási ár összesen : 55855,69 Sorszám Megnevezésltipus Szerz ődéskötés dátum Nettó érték (Ft) SDH eszközökt -vfelügyele8szoftvere ugradejének megrendelése F t Bizonylatfelismerő alkalmazás fejlesztése és beszerzése és 5 éves támogatása Ft Adattisztítás, eszközkimutatás a Forrás SQL rendszerben F t Uj ERP (Integrált Vállalattirányítási Rendszer ) bevezetése, támogatása 5 évre F t Red Hat lioense beszerzése (megrendelés) F t Internet szolgáltatás 1. nyújtása (szolgáltatás i szerződés 4 évre) Ft 8. Hálózati teszter beszerzése (szállítási szerződés) Ft Adobe Creative Suite 6 Design Standard Win E N 9 szoftver (megrendelés) Ft Cr' eyp eb Á S. tt '~ O.. n cm Cr A C y.. p=

17 A m űszaki rendszereket kiszolgáló Network Time Protocol szoftver fejlesztése, telepitése üzembe helyezése és a kezelői személyzet kiképzése F t Connexis (elektronikus banki szolgáltatás 4 évre) Ft Projektor javításának megrendelése Ft Hálózati eszközök beszerzése 2012 (szállítás i szerz ődés) Ft Hálózati eszközök gyártói támogatására vonatkozó szerződés Ft DS1 2Mbps CSIG kártya beszerzés e (megrendelés) Ft ALMOS szoftver átírása új hardverre (megrendelés) Ft Multiplexerek (szállítási szerződés) F t Az A-SMGCS upgradje F t SDH eszköz bő vítése (megrendelés) F t Számítástechnikai szolgáltatások ellátása Ft MATLAB szoftver és startisztikai kiegészít ő modul licencek beszerzése (megrendelés) F t ALMOS kiens licencek beszerzése (megrendelés) Hálózatfelügyeleti rendszer bővítéséne k megrendelése (ATM szoftver upgrade) Egérpadok beszerzésének megrendelése az új irányítóteremb e Ft Ft Ft Komplex távközlési szolgáltatások bérlése 2 évre F t A bérszámfejtési rendszer kapcsolatána k kiépítése az ERP-vel Ft Interaktív projektorok beszerzése F t 28. Előadótermi projektorok beszerzése Ft 29. Notebook-ok és kiegészitök beszerzése Ft 30. Adattároló rendszer (storage) és mentő rendsze r fejlesztése Ft 31. Microsoft gyártói támogatások beszerzése Ft 32. SCOM 2012 bevezetés gyártói támogatása F t 33. Microsoft gyártói támogatások beszerzése Ft 35. Festékpatron beszerzése Ft 36. Festékpatron beszerzése Ft 37. Festékpatron beszerzése Ft 3g, SharePoint 2010 felhasználói oktatás Ft Windows Server 2008 üzemeltető 39 tanfolyamcsomag Ft 40. Administering System Center Configuratio n Manager c. tanfolyam Ft Administering System Center Configuratio n Manager 2012 c. tanfolyam Cisco hálózati I mérnöki tanfolyamcsomag F'Fammng and Managing Windows 7 Desktop Ft Ft 43. Deployments and Environments tanfolyam Ft F t

18 Sorszám Megnevezés/típus Szerződéskötés dátuma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft) 1. Lenovo Y580 FHD lap top Deli Optiplex asztali számítógép KDRFÜ Nonprofit Kft : Deli IN 2030M Monitor HP Laserjet Pro 400 fénymásológép Szállítási ár összesen : Ft 10. KTI NONPROFIT KFT,.,,.-.- Sorszá m MegnevezésRipus Szerződéskötés dátuma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft) 1. VONALKÓD OLVASÓ DB Sorszám Megnevezésltípus Szerz ődéskátés dátuma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft ) 1. Logitech M325 wless optikai egér megrendelés B IBM LTO-3 kazetta megrendelés Western Digital 2000GB USB HDD megrendelés Touch 65 Light vonalkódleolvasó KEF Nemzeti 5. Tótal Commander KEF Környezetvédelmi és 6. Microsoft Office programcsomag KEF Energia Közpönt 7. TP-LINK TL-SG105D 5Porl Switch megrendelés Nonprofit Kft 8. WinSvrStd 2012 SNGL MVL 2Proc KEF MS r KEF rr Központi tárhely bővítés : Samsung S19B3OON 19" LCD monitor KEF Fujitsu ESPRIMO P400 E85+Linux KEF Száilít i ár osszesen : Ft Sorszám Megnevezéshípus Szerződéskt$tés &duma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft) 1. Számítógép - lntel Atom mini PC lntel r :r0mt alaplap, itxmini ház, 4G RA M (2d. 2G), min r r r r MK260 rádiós bill/egér, MS Windows 7 x64 Pre HUN r 87 r r r Samsung S24B350H LED monitor No de Nonprofit Kft. HP LaserJet Enterprise 600 M602dn mono lézer 4. nyomtató LG BX5038 XGA 5000L HDMI DLP projektor InFocus LiteShow III HP ProCuve E G Hálózati Switch Táblagép Ipad 4 4G Szállítási ár összesen : Ft Pro 13 Régió Nonprofit Sorszám Megnevezésltípus Szerző déskátés dátuma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft) Közhasznú Kft. 1. FTP server disk Sorszám Megnevezésltípus Szerződéskötés dátuma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft) VPE Vasúti 1. DELL NB + monitor, vezetékes egér, vezetékes billentyűzet, DELL MS Office Pályakapacitás-elosztö GB 2.5 HotSwap SSD Kft. 3. IBM 49Y3746 memória modul 4GB Kingston FB-DIMM DDR2-RAM 8GB PC Szállítási ár összesen: Ft Sorszám Megnevezésltípus Szerződéskőtés dátuma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft ) NYDRF Ü I. Dell Latitude E Közhasznú 2. Dell PowerEdge T110 II Nonprofit 3. MS Office 2010 Home and Business Kft. 4. MS OEM Windows 7 Pro Hu 64bit S Számlázott érték (Ft) Ft

19 Szállítási ár összesen : Ft l :.-. _:-:-r :{ifi:-_. -.,-..v r '+r-r :, > : _. _...av..~ _.....: ~,,. _.+y v...

20 Dél-aKfildi Regionális Fejlesztési Ügynökség Sorszá m eszköz megnevezés e eszköz nettó ára szerző déskötés dátuma Nonprofit Kft. 1. irattároló, beépített szekrény besz.eljárás szerint aug.29. Sorszám eszköz megnevezése eszköz nettó ára szerző déskötés dátuma 1. szekrény nincs szerződés, 3 árajánlat alapján Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. szekrény nincs szerzödés, 3 árajánlat alapján 2. Nonprofit Kft. 3. szekrény nincs szerz ődés, 3 árajánlat alapján 4. forgószék nincs szerződés, 3 árajánlat alapjá n Ft 3. Educatio Nonprofit Kft, = Sorszám eszköz megnevezése eszköz nettó ára szerződéskötés dátuma Finanszírozás db VENTO irodai szék beszerzése Ft vállalkozási 4. ELI-HU Nonprofit Kft. Sorszám eszköz megnevezése eszköz nettó ára (Ft) szerződéskötés dátuma 1. Taurus tárgyalószék Easy Space íróasztal Easy Space kör dohányzóasztal Signum SY irodai munkaszék Ft Sorszám eszköz megnevezése eszköz nettó ára szerződéskötés dátuma 1. Vezető i fotel , Vezető i fotel fekete , Vezető i fotel fekete , Vezető i fotel fekete , Vezető i fotel fekete , Vezető i fotel fekete , Szék , Tárgyalószék 4 134, Tárgyalószék 4 134, Tárgyalószék 4 134, Tárgyalószék 4 134, Tárgyalószék 4 134, Görgős szekrény 3 fiókos , Görgős szekrény 3 fiókos , Görg ős szekrény 3 fiókos , Görgős szekrény 3 fiókos , Görgős szekrény 3 fiókos , Íróasztal , Íróasztal , Íróasztal , Íróasztal , Íróasztal , Iratszekrény , Iratszekrény , ÉMI Nonprofit Kft 25. Iratszekrény , Iratszekrény , Irattár kialakítása , Íróasztal , Íróasztal , Íróasztal , Íróasztal , Íróasztal , Íróasztal ,

NEMZETI FEJLESZTÉSI V- 5 ` I 4 3 1 MINISZTÉRIUM Erkezett: 201 J\fii 0 ge

NEMZETI FEJLESZTÉSI V- 5 ` I 4 3 1 MINISZTÉRIUM Erkezett: 201 J\fii 0 ge NEMZETI FEJLESZTÉSI V- 5 ` I 4 3 1 MINISZTÉRIUM Erkezett: 201 J\fii 0 ge NFM/360/1 /2012. NFM/372/1 /2012. N FM/373/1 /2012. Dr. Józsa István ú r országgy ű lési képvisel ő Budapes t Tisztelt Képvisel

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Érkezett

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Érkezett iromá.".yszám : HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Érkezett HENDE CSAB A miniszter 2012 r,v u 6. Dr. Józsa István úr országgyűlési képviselő Budapest Válasz a K/8050. számú Hògyán érvényesül a kormányzati takarékosság

Részletesebben

Asztali PC kínálatunk:

Asztali PC kínálatunk: Asztali PC kínálatunk: Alfa Office PC Processzor: Intel Pentium Dual Core G3420-3,20GHz Memória: 4GB DDR-III 99 291 Ft + ÁFA Alfa II Offfice PC Processzor: Intel Pentium Dual Core G3460-3,50GHz Memória:

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Irányár: 1 900 000 Ft Eljárás ügyszáma: 23. Fpk. 01-14-006091/9 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p6002

PÁLYÁZAT. Irányár: 1 900 000 Ft Eljárás ügyszáma: 23. Fpk. 01-14-006091/9 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p6002 PÁLYÁZAT Számítástechnikai eszközök, mezőgazdasági gépek, műszaki cikkek Irányár: 1 900 000 Ft Eljárás ügyszáma: 23. Fpk. 01-14-006091/9 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p6002 Pályázat kezdete:

Részletesebben

Megnevezés db Megjegyzés

Megnevezés db Megjegyzés Megnevezés db Megjegyzés Szék 122 1-88(jó),89-122(rossz) Poroltó 2 Állófogas 4 Vetítővászon 1 Klíma 3 Hangfal 4 Asztal 4 Asztal 3 Hűtő 2 Kávéfőző 1 Elektromos radiátor 1 Szekrény 1 Asztal 1 Üvegajtós szekrény

Részletesebben

Acer Liquid Z205 Acer Liquid Z205/SL 3G Quadband, 2G Dualband telefon + hálózati töltı adapter + USB kábel + akkumulátor

Acer Liquid Z205 Acer Liquid Z205/SL 3G Quadband, 2G Dualband telefon + hálózati töltı adapter + USB kábel + akkumulátor KISKER ÁRLISTA 2015. szeptember 18-tól visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes Készülékek** Acer Liquid Z205 Acer Liquid Z205/SL 3G Quadband, 2G Dualband telefon + + USB kábel + Alcatel OT-2004

Részletesebben

KISKER AKCIÓS ÁRLISTA

KISKER AKCIÓS ÁRLISTA KISKER AKCIÓS ÁRLISTA 2015. szeptember 18-tól visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes Készülékek** Acer Liquid Z205 Készülékbiztosítás *3 Acer Liquid Z205/SL 3G Quadband, 2G Dualband telefon

Részletesebben

Árajánlat kérés informatikai eszközökre

Árajánlat kérés informatikai eszközökre Árajánlat kérés informatikai eszközökre Szentes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (6600 Szentes, Kossuth tér 6., Tel: 63/510-300) árajánlatot kér intézményei részére beszerzendő informatikai eszközökre

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 291-2/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

3. melléklet a 15/2013 (VII.02.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona Forgalomképesség: FORGALOMKÉPES Főkönyv Sorsz

3. melléklet a 15/2013 (VII.02.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona Forgalomképesség: FORGALOMKÉPES Főkönyv Sorsz 3. melléklet a 15/2013 (VII.02.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona Forgalomképesség: FORGALOMKÉPES Főkönyv Sorsz Megnevezés Helyr.szám Bruttó ÉCS Nettó 121213 208 SZOLGÁLATI

Részletesebben

IRODAI SZÉKEK POLCOK SZEKRÉNYEK ÍRÓASZTALOK KONTÉNEREK / TÁRGYALÓASZTALOK TERMÉKEK AKCIÓS

IRODAI SZÉKEK POLCOK SZEKRÉNYEK ÍRÓASZTALOK KONTÉNEREK / TÁRGYALÓASZTALOK TERMÉKEK AKCIÓS SZEKRÉNYEK POLCOK ÍRÓASZTALOK KONTÉNEREK / TÁRGYALÓASZTALOK IRODAI SZÉKEK AKCIÓS TERMÉKEK Tisztelt Ügyfelünk! Akciós termékeink katalógusát tartja kezében *. Reméljük, ezzel a kiadván nyal segíteni tudjuk

Részletesebben

Esettanulmány (Case Study)

Esettanulmány (Case Study) Esettanulmány (Case Study) CCNA Discovery I. szemeszter Az AnyCompany reklámcég informatikai rendszere Készítette: Kovács Róbert 05 Feladat: A megfelelő eszközök kiválasztása Adminisztrációs Vezető számítógépe:

Részletesebben

NOTEBOOK ءRLISTA. ACER Nett لr Brutt لr

NOTEBOOK ءRLISTA. ACER Nett لr Brutt لr ACER Nett لr Brutt لr Acer Aspire E1 522 65204G50Mnkk 15.6", AMD Quad Core Pro 92913 Ft 118000 Ft Acer Aspire E1 570G 53334G50Mnkk 15.6" WXGA, Intel Core 121732 Ft 154600 Ft Acer Aspire E1 572G 54204G1TMnii

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos energia 2012/S 155-257858

HU-Budapest: Villamos energia 2012/S 155-257858 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257858-2012:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2012/S 155-257858 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság,

Részletesebben

Leltár lista (Szűrt lista)

Leltár lista (Szűrt lista) Savaria TISZK Kft 22176190-2-18 Leltár lista (Szűrt lista) Szűrő feltételek: a definició célja szerint: Számviteli trv. szerinti, a típus szerint: tárgyi eszközök,immateriális javak,kisértékű tárgyi eszközök,

Részletesebben

1a 1 BELÜGYMINISZTÉRIUM. DR. PINTÉR SÁNDOR miniszte r

1a 1 BELÜGYMINISZTÉRIUM. DR. PINTÉR SÁNDOR miniszte r 1a 1 BELÜGYMINISZTÉRIUM Á2vG9 A űj : 1 1. DR. PINTÉR SÁNDOR miniszte r BM/13159-47201 3 BM/13163-672013 BM/131 S6-9/201 3 BM/13164-572013 BM/13165-47201 3 BM/13160- C7201 3 BM/13209-9/201 3 Dr. Józsa István

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGY I MINISZTÉRIUM. DR. NAVRACSICS TIBO R miniszter

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGY I MINISZTÉRIUM. DR. NAVRACSICS TIBO R miniszter KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGY I MINISZTÉRIUM DR. NAVRACSICS TIBO R miniszter XVI-MIN/180/2/2011. 54351 4 Dr. Józsa István képvisel ő úr részére Magyar Országgyűlé s Budapest Tisztelt Képvisel ő Úr! A hozzám

Részletesebben

... Ft. Vidd és oszd! Mobil HDD, router és USB-s töltő egyben! LENOVO F800 Multi-Mode 2,5", WiFi Storage, 1TB, USB3.0. ... Ft

... Ft. Vidd és oszd! Mobil HDD, router és USB-s töltő egyben! LENOVO F800 Multi-Mode 2,5, WiFi Storage, 1TB, USB3.0. ... Ft IT iránytű 7.HÉT LENOVO - Ments könnyedén! DELL - Optiplex 3010 MT kifutó akció Hamarosan: Digitouch Tab7Duo SONY - utolsó darab projektor utolérhetetlen áron HP - Óriási árzuhanás a HP Pavilion monitoroknál!

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIU M

HONVÉDELMI MINISZTÉRIU M HONVÉDELMI MINISZTÉRIU M MINISZTER Józsa István úr országgy űlési képviselő Válasz a K/3942., K/3950., K/3958. és a K/3967. számú írásbeli kérdésekre. ~ :~ rsi4- :sw~ á.1:',1- G --, A Budapest 2 0 11 c~r"t

Részletesebben

Intel Core i3-330um - 1.2GHz, 4GB/1066MHz, 640GBSATA, Intel GMA HD / 256MB, WIFI, Bluetooth, Webkamera, Windows 7 Professional 64bit, Táska + egér

Intel Core i3-330um - 1.2GHz, 4GB/1066MHz, 640GBSATA, Intel GMA HD / 256MB, WIFI, Bluetooth, Webkamera, Windows 7 Professional 64bit, Táska + egér Típus NB Asus 12.1" HD LED WXGA UL20FT-2X034X - Windows 7 NB Asus 13.3" HD LED WXGA U30JC-QX113X - Windows 7 NB Asus 13.3" HD LED WXGA U35JC-RX056V NB Asus 13.3" HD LED WXGA U35JC-RX057X - Windows 7 NB

Részletesebben

Tisztelt Képvisel ő Úr! Fenti hivatkozási számú kérdéseire az alábbi tájékoztatást adom.

Tisztelt Képvisel ő Úr! Fenti hivatkozási számú kérdéseire az alábbi tájékoztatást adom. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISGI ÉRIUM MINISZTER Iktatószám: 21174-1/201 1/PARL 21175-1/2011/PARL 21177-2/2011 /PARL 21182-4/2011 /PARL 21178-1/201 1 /PARL 21179-1/201 1 /PARL 21180-1/201 1 /PARL Érkezett : '

Részletesebben

A BEHR HELLA SERVICE ALTERNATÍV TERMÉKKÍNÁLATA

A BEHR HELLA SERVICE ALTERNATÍV TERMÉKKÍNÁLATA ALTERNATÍV TERMÉKEK A BEHR HELLA SERVICE ALTERNATÍV TERMÉKKÍNÁLATA termékek az eredeti pótalkatrész helyett Megoldás értékarányos javításhoz Ideális választás idősebb járművek esetén Vízhűtők és klímakompresszorok

Részletesebben

A pedagógiai program megvalósítását szolgáló tárgyi feltételek

A pedagógiai program megvalósítását szolgáló tárgyi feltételek A pedagógiai program megvalósítását szolgáló tárgyi feltételek A.) Az oktatási és egyéb helyiségek I. Oktatási helyiségek Felszereltség Teremszám m 2 Fér hely Oktatási tevékenység jellege Gyakorlati képzési

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA Zrt. - Daten-Kontor Kft. 146375000 HUF 4950000 HUF 2009.07.17-2010.03.12. MÁV INFORMATIKA Zrt.- MÁV INFORMATIKA Zrt.

MÁV INFORMATIKA Zrt. - Daten-Kontor Kft. 146375000 HUF 4950000 HUF 2009.07.17-2010.03.12. MÁV INFORMATIKA Zrt.- MÁV INFORMATIKA Zrt. Közzétételi kötelezettség a 2009. évi CXXII. Törvény 2. (3-5 ) bekezdései alapján Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Szerződés típusa Szerződés tárgya Szerződést kötő felek Szerződés teljes értéke

Részletesebben

IT iránytű CHS aktualitások 30.HÉT

IT iránytű CHS aktualitások 30.HÉT IT iránytű CHS aktualitások 30.HÉT A vezető IT disztribútor Acer PC + monitor akció Új gyártónk: Vivotek IP kamerák Xerox nyári akciók Sony PS3 God of War áresés! BIG SALE - HP All in One PC akció PC üzletág

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGY I MINISZTÉRIUM

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGY I MINISZTÉRIUM Eti,-w;K. `s.,: s`ivata f lscmaayfsztm : /A 0,2 ( rktaz tt : 2012 ÁUG 0 fi. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGY I MINISZTÉRIUM DR. NAVRACSiCS TIBOR miniszter Dr. Józsa István képvisel ő úr részére Magyar Országgy

Részletesebben

Helyiség Bútor megnevezése Anyag, méret, leírás Mennyiségi Nettó Bruttó Nettó Bruttó Mennyiség egység egységár egységár összesen összesen fedlap munkalap, 1800*600*38 mm, vízvetővel db 1 16 500 20 955

Részletesebben

BUFA FAIPARI TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI KFT. BÚTOR KATALÓGUS

BUFA FAIPARI TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI KFT. BÚTOR KATALÓGUS BUFA FAIPARI TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI KFT. BÚTOR KATALÓGUS Ügyintézői bútorok TARTALOMJEGYZÉK BUFA ALTERNATÍVA AZ ÜGYINTÉZŐI BÚTORBAN...2 TERMÉKISMERTETŐ... 3 EGYSÉGES ASZTALOK... 3 EGYSÉGES KONTÉNEREK...

Részletesebben

Hírek és Előrejelzések BRAIN BEE DIAGNOSZTIKAI ADATBÁZIS B-PS INFO & B-PS TUTOR AUDI CITROEN FIAT PEUGEOT ÁZSIAI MODELLEK HYUNDAI

Hírek és Előrejelzések BRAIN BEE DIAGNOSZTIKAI ADATBÁZIS B-PS INFO & B-PS TUTOR AUDI CITROEN FIAT PEUGEOT ÁZSIAI MODELLEK HYUNDAI TOP NEWS WI Hírek és Előrejelzések BRAIN BEE DIAGNOSZTIKAI ADATBÁZIS WIT H THIS További RELE SE 1111NAúj EW Kipróbálta már? Cautótípus AR M OD E támogatásával ADDE LS D B-PS INFO & B-PS TUTOR EDI & EFI

Részletesebben

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2012. évi közbeszerzési terve

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2012. évi közbeszerzési terve Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2012. évi közbeszerzési terve Időbeli ütemezés A közbeszerzés tárgya 1 Mennyiség CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus az eljárás megindításának,

Részletesebben

Gépjármű adatok I. - Személyszállító személygépkocsik

Gépjármű adatok I. - Személyszállító személygépkocsik Gépjármű adatok I. - Személyszállító személygépkocsik nettó ár 7113 0001 Citroen C3 1.6 Vti Collection 5 88 3 100 000 85000 3 185 000 8703 7113 0002 Citroen C3 1.6 Vti Exclusive 5 88 3 300 000 85000 3

Részletesebben

117/2007. (XII. 5.) Kgy. határozat

117/2007. (XII. 5.) Kgy. határozat 7/2007. (XII. 5.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosítása és az Esélyek Háza átadásával kapcsolatos intézkedések. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tekintettel

Részletesebben

2011 Programozói kategória Szlovákia 2. 1 db lézernyomtató + 1 db Fujifilm FinePix AX200 digitális fényképezőgép

2011 Programozói kategória Szlovákia 2. 1 db lézernyomtató + 1 db Fujifilm FinePix AX200 digitális fényképezőgép 2011 Programozói kategória Szlovákia 1. 1 db lézernyomtató + 1 db Fujifilm FinePix AX200 digitális fényképezőgép 2. 1 db lézernyomtató + 1 db Fujifilm FinePix AX200 digitális fényképezőgép 3. 1-1 db Wifi

Részletesebben

AZ EXCEL CSEPEL SZÁMÍTÓGÉP KONFIGURÁCIÓ AJÁNLATAI

AZ EXCEL CSEPEL SZÁMÍTÓGÉP KONFIGURÁCIÓ AJÁNLATAI AZ EXCEL CSEPEL SZÁMÍTÓGÉP KONFIGURÁCIÓ AJÁNLATAI I. Standard 89.900 HUF (Gigabyte alaplap, AMD Sempron 3200+, 512MB 667MHz DDR2 RAM, 80GB SATA WD HDD, LG DVD-ROM, 17 Acer LCD monitor, Billentyűzet, Optikai

Részletesebben

Ár: 93.900 Ft Garancia: 2 Év

Ár: 93.900 Ft Garancia: 2 Év Terméknév:Asus X553MA-XX388D 15.6" notebook Gyártó cikkszám:x553ma-xx388d Leírás:Szín: fekete Operációs rendszer: FreeDOS Kijelző: 15,6" HD (1366x768) CPU: Intel Celeron Dual-Core N2840 (2,16GHz, 1MB)

Részletesebben

Iskolai PC csomag. Albacomp Activa-Standard Core 2 PC

Iskolai PC csomag. Albacomp Activa-Standard Core 2 PC Iskolai PC csomag Albacomp Activa-Standard Core 2 PC Intel G chipset Intel LGA775 Core 2 Duo E7500 2.93GHz 2GB 800MHz DDR2 memória PC Multimédia futtatásra alkalmas 10/100 Ethernet képes val rendelkezik

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/610/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: 2014. november 10-től visszavonásig vagy a készlet erejéig

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: 2014. november 10-től visszavonásig vagy a készlet erejéig T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára Érvényes: 2014. november 10-től visszavonásig vagy a készlet erejéig Kifutó modell! Apple iphone 6 Apple iphone 6 PLUS Apple iphone

Részletesebben

LENGÉSCSILLAPÍTÓK ALFA ROMEO ALFA 155. AUDI AUDI 80 Berline. BMW Serie 3 (E36) Berline. BMW (folytatás) Serie 3 (E36) Cabriolet.

LENGÉSCSILLAPÍTÓK ALFA ROMEO ALFA 155. AUDI AUDI 80 Berline. BMW Serie 3 (E36) Berline. BMW (folytatás) Serie 3 (E36) Cabriolet. ALFA ROMEO ALFA 155 1,7 ie - 1.8 ie - 2.0 ie - 2,0 ie 16V -1,9 Turbo diesel 91 > 95 1211 16598 23430 27497/2 2 2 (kivéve az állítható felfüggesztés) 240806 217222 217465 2,5 V6-2,5 TD 91 > 95 1211 16599

Részletesebben

Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére. Vodafone Power to you

Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére. Vodafone Power to you Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére Vodafone Power to you Érvényes: 2014. október 31-től a készlet erejéig. Kérjük, mindent írjanak rá a megrendelésre, beleértve a tartozékokat is! Az

Részletesebben

03/07/2007. Rev 014 ICB1. Cod. 60121143 TÁVIRÁNYÍTÓT HASZNÁLJA VILÁGÍTÁS KIMENET INDÍTÓKULCS KULCS JELEN VAN HÁTRAMENET FELISMERTETÉS SEBESSÉG RPM

03/07/2007. Rev 014 ICB1. Cod. 60121143 TÁVIRÁNYÍTÓT HASZNÁLJA VILÁGÍTÁS KIMENET INDÍTÓKULCS KULCS JELEN VAN HÁTRAMENET FELISMERTETÉS SEBESSÉG RPM ALFA 159 (2005 ) 157 ALFA BRERA (2006 ) 157 AUDI A3 (8P 2003 ) 123 AUDI A3 (8P 2003 ) (KP) 144 AUDI A4 (8e 2004 ) (1megj) 139 AUDI A4 (8e 2004 ) (KP) (1megj) 145 AUDI A6 (4F 2004 ) (CA) 111 AUDI A6 (4F

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról TERMÉK LISTA. I. rész. Műszaki specifikáció Termék megnevezése

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról TERMÉK LISTA. I. rész. Műszaki specifikáció Termék megnevezése 30700/7308- /2015. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról TERMÉK

Részletesebben

A BIO-GENEZIS KÖRNYEZETVÉDELMI KFT. TECHNOLÓGIAI HÁTTERÉNEK FEJLESZTÉSE ÚJ ESZKÖZÖK, GÉPEK BESZERZÉSÉVEL. Projektazonosító: GOP-2.1.

A BIO-GENEZIS KÖRNYEZETVÉDELMI KFT. TECHNOLÓGIAI HÁTTERÉNEK FEJLESZTÉSE ÚJ ESZKÖZÖK, GÉPEK BESZERZÉSÉVEL. Projektazonosító: GOP-2.1. A BIO-GENEZIS KÖRNYEZETVÉDELMI KFT. TECHNOLÓGIAI HÁTTERÉNEK FEJLESZTÉSE ÚJ ESZKÖZÖK, GÉPEK BESZERZÉSÉVEL Projektazonosító: GOP-2.1.1-09/A-2009-2507 FOTÓDOKUMENTÁCIÓ A BIO-GENEZIS KÖRNYEZETVÉDELMI KFT.

Részletesebben

A közbeszerzés tervezett bruttó értéke az adott kategóriában és időszakban (Forint)

A közbeszerzés tervezett bruttó értéke az adott kategóriában és időszakban (Forint) A közbeszerzés tervezett bruttó értéke az adott kategóriában és időszakban (Forint) 0100000000 0200000000 Kód Megnevezés 2014.01.01. - 2014.03.31. 2014.04.01. - 2014.06.30. 2014.07.01. - 2014.09.30. 2014.10.01.

Részletesebben

INFORMATIKAI PROBLÉMÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSAI AZ ÁLLATORVOSI PRAXISBAN. 2010. Október 18. Lorászkó Péter, NexusVet Kft.

INFORMATIKAI PROBLÉMÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSAI AZ ÁLLATORVOSI PRAXISBAN. 2010. Október 18. Lorászkó Péter, NexusVet Kft. INFORMATIKAI PROBLÉMÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSAI AZ ÁLLATORVOSI 2010. Október 18. Lorászkó Péter, NexusVet Kft. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI IA? C N A GAR BIZT O? JOGSZABÁL ÁR/ÉRTÉK Y KÖVETÉS?

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete i Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Kaposvár, 2011. május 31. Dr. Juhász Gábor elnök Fordulónap: 2010.12.31.

Részletesebben

~jnisz NI1~I~fl s7x)lc;mtató xrr.

~jnisz NI1~I~fl s7x)lc;mtató xrr. ~jnisz NI1~I~fl s7x)lc;mtató xrr. 5.sz. mefléklet: NISZ Zrt. 2012. évi közbeszerzési terve Támogatott projektek 60V CA kiépítéséhez 60V CA szükséges HW/SW beszerzés Árubeszerzés Nemzeti nyílt II. negvedév

Részletesebben

1. számú melléklet. Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlanok, illetve a járási hivatal részére átadott egyéb ingatlanok

1. számú melléklet. Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlanok, illetve a járási hivatal részére átadott egyéb ingatlanok 1. számú melléklet Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlanok, illetve a járási hivatal részére átadott egyéb ingatlanok Önkormányzati hivatal járási hivatal részére átengedett ingatlanai/ingatlanrészei

Részletesebben

A Matrix-Police automatikus rendszám-azonosító berendezés rövid ismertetése

A Matrix-Police automatikus rendszám-azonosító berendezés rövid ismertetése Automatikus rendszám-azonosító - A Matrix-Police rövid ismertetése - Ajánlott összeállítás a Matrix-Police berendezésre - Matrix-Police kezelõi kézikönyv A Matrix-Police automatikus rendszám-azonosító

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 06 3 06 68 06.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 8 03 000 0 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

CRT monitor. CRT monitor. CRT monitor. CRT monitor. Műanyag összeépíhető fiók. A képek csak tájékoztató jellegűek! Sorszám 1.

CRT monitor. CRT monitor. CRT monitor. CRT monitor. Műanyag összeépíhető fiók. A képek csak tájékoztató jellegűek! Sorszám 1. 1 CRT monitor Belinea 107035 Képátló 40 cm 2 CRT monitor Képátló IBM 6739-KON 45,5 cm 3 CRT monitor Képátló Nokia 447Za 39,5 cm 4 CRT monitor Képátló Nokia 447xpro/USB 39,5 cm 5 Műanyag összeépíhető fiók

Részletesebben

I. Kopint-Datorg Zrt. EU-s projekteken kívüli - saját - közbeszerzései

I. Kopint-Datorg Zrt. EU-s projekteken kívüli - saját - közbeszerzései Kódok jelentése: 1 KD külső félnek nyújtott szolgáltatásához folyamatosan szükséges 2 KD külső félnek nyújtott szolgáltatás fejlesztéséhez egyszeri beszerzés 3 Támogatásból megvalósuló projekthez egyszeri

Részletesebben

A professzionalizmusnak számtalan területe van. A mi feladatunk a professzionális és idôtálló munkahelyi berendezések biztosítása.

A professzionalizmusnak számtalan területe van. A mi feladatunk a professzionális és idôtálló munkahelyi berendezések biztosítása. 46.200 Ft + ÁFA 31.800 Ft + ÁFA A professzionalizmusnak számtalan területe van. A mi feladatunk a professzionális és idôtálló munkahelyi berendezések biztosítása. 34.300 Ft + ÁFA 42.000 Ft + ÁFA 16.100

Részletesebben

ihardware Szerverkatalógus - 2014. június Használt szerverek Kiemelt akciós ajánlatunk:

ihardware Szerverkatalógus - 2014. június Használt szerverek Kiemelt akciós ajánlatunk: Kiemelt akciós ajánlatunk: összesen 8 processzor, 4*8 GB RAM 4 szervernode, node-onként: opcionális 8 GB reg. ECC DDR3 RAM (192 GB-ig bővíthető, memória hotspare és mirroring támogatás) (opcionálisan további

Részletesebben

HP Compaq. nx7400 (RH412EA) 1év 2.7. T e r m é k k a t a l ó g u s. Decemberi különszám. wwww.macropolis.hu

HP Compaq. nx7400 (RH412EA) 1év 2.7. T e r m é k k a t a l ó g u s. Decemberi különszám. wwww.macropolis.hu - NOTEBOOK - PDA - GPS - DESKTOP PC - SAMSONITE - T e r m é k k a t a l ó g u s 2006 december HP Compaq nx7400 (RH412EA) - Intel Core 2 Duo T7200-2000Mhz - 1024MB DDR2 RAM - 120GB HDD - 15,4 WXGA (1280x800)

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 1133 Budapest, Pozsonyi

Részletesebben

MikroLAN-Industria Elektronikai Kft. POSTAI CSOMAGKÜLDÉS: ( 52 ) 414-777, ( 52 ) 315-774 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 112.

MikroLAN-Industria Elektronikai Kft. POSTAI CSOMAGKÜLDÉS: ( 52 ) 414-777, ( 52 ) 315-774 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 112. CD lemezek: Adathordozók Hologramos, jogdíjas termékek. Emtec-BASF CD-R 80 min. / 700 MB 52x cake box. 10 darab kerek műanyag dobozban Emtec-BASF CD-R 80 min. / 700 MB 52x vékony tok CD-R 80 min. / 700

Részletesebben

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT GAZDASÁGI VEZETŐ 1399 Budapest 6. Pf.: 710/4-. Ikt.sz.: 30700/808 /015. számú példány Összegzés a 9/011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az ajánlatkérő neve

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: 2015. szeptember 18-től visszavonásig vagy a készlet erejéig

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: 2015. szeptember 18-től visszavonásig vagy a készlet erejéig T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára Érvényes: 2015. szeptember 18-től visszavonásig vagy a készlet erejéig Apple iphone 5S 16GB Apple iphone 6 16GB Apple iphone 6 64GB

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL)

SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL) SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL) SZÁMÍTÓGÉP Olyan elektronikus berendezés, amely adatok, információk feldolgozására képes emberi beavatkozás nélkül valamilyen program segítségével. HARDVER Összes műszaki

Részletesebben

Kor-Ag Bau Bt. Bútor árlista 2012.06.01. 1 oldal.

Kor-Ag Bau Bt. Bútor árlista 2012.06.01. 1 oldal. Kor-Ag Bau Bt. Bútor árlista 2012.06.01. 1 oldal. Tanulóasztalok H-lábas tanulóasztalok 1 személyes Laminált asztallap abs éllel - sarkos 76x70x50 8 617 Ft 10 944 Ft 1 személyes Laminált asztallap abs

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Balatonboglár Város Önkormányzata, Balatonboglár, Erzsébet u. 11. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Orvosi eszköz és berendezési

Részletesebben

Listaár: 130 Ft. Listaár: 247 Ft. Listaár: 676 Ft. Listaár: 9 439 Ft

Listaár: 130 Ft. Listaár: 247 Ft. Listaár: 676 Ft. Listaár: 9 439 Ft 32 6460 Műanyag érintő pormentesen csatlakoztatható mobilpánttal. Méret: 6 2,6 0,8 cm Listaár: 130 Ft 5399 duplafunkciós eszköz a számítástechnika szerelmeseinek. Megérint és fényez. Méret: 6,2 3,2 1,2

Részletesebben

Pille - 1-B nyitott polcos szekrény. Pille - 2

Pille - 1-B nyitott polcos szekrény. Pille - 2 www.koragbau.hu Pille - 1-B nyitott Méret:160x80x40 Pille - 2 két ajtóval Méret:160x80x40 Pille - 3 két ajtóval Méret:160x80x40 Pille - 1 két ajtóval Méret:160x80x40 Pille - 6 kisszekrény 3 fiókkal Méret:80x80x40

Részletesebben

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Ön a jogi feladataira koncentrálhat, az informatikai hátteret mi biztosítjuk. Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Elektronikus cégeljárás Szoftver és hardver megoldások Ügyviteli

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. részajánlat: 100 db-20% Asztali gépek beszerzése monitorral az alábbiak szerint:

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. részajánlat: 100 db-20% Asztali gépek beszerzése monitorral az alábbiak szerint: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116

Részletesebben

BD00037 80 1.6 D/TD JK 81-85 90 CY CR. Korongratós. Előkamra furat átmérő: 32 mm. Megjegyzés: Ref.: 908038 50003058 068 103 351E/D/K/G/C O.E.

BD00037 80 1.6 D/TD JK 81-85 90 CY CR. Korongratós. Előkamra furat átmérő: 32 mm. Megjegyzés: Ref.: 908038 50003058 068 103 351E/D/K/G/C O.E. BD00037 80 1.6 D/TD JK 81-85 90 CY CR Korongratós. Előkamra furat átmérő: 32 mm. Ref.: 908038 50003058 068 103 351E/D/K/G/C AUDI BD00038 80 1.6 D/TD CY 85-89 90 RA Hidrotőkés. Előkamra furat átmérő: 32

Részletesebben

o,i, [BÉLYEGZŐFESTÉK Számla- és bizonylatösszesítő B betétlap KULCS O ( 6 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 2 5 i 2 5 ' 2 5

o,i, [BÉLYEGZŐFESTÉK Számla- és bizonylatösszesítő B betétlap KULCS O ( 6 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 2 5 i 2 5 ' 2 5 Integrált Igazgatás és Ellenőrzés Rendszer Számla- és bzonylatösszesítő B betétlap D7- Benyújtandó a ktöltés útmutató szernt! ^ Azonosítás nformácó Ügyfél-regsztrácós szám: 4 9 Támogatás határozat ratazonosítója:

Részletesebben

Fotó-stúdió elfekvő bútorai, mintabútorok

Fotó-stúdió elfekvő bútorai, mintabútorok Fotó-stúdió elfekvő bútorai, mintabútorok 1. Vezetői íróasztal CHS 1db Asztallap: Juhar furnéros Váz: Platina metál Íves vonalú asztal design lábakkal, kábelcsatornával, kábelátvezetővel, bőr betéttel.

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

A közbeszerzés tárgyát az alábbi termékek, valamint az ajánlattevő által forgalmazott egyéb termékek képezik.

A közbeszerzés tárgyát az alábbi termékek, valamint az ajánlattevő által forgalmazott egyéb termékek képezik. 9. melléklet a 9/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. A közbeszerzés

Részletesebben

Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére. Vodafone Power to you

Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére. Vodafone Power to you Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére Vodafone Power to you Érvényes: 2015. augusztus 3-tól a készlet erejéig. Kérjük, mindent írjanak rá a megrendelésre, beleértve a tartozékokat is! Az

Részletesebben

Működési költségek Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület. 2009. október - november. Dologi kiadások

Működési költségek Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület. 2009. október - november. Dologi kiadások Működési költségek Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület MVH regisztrációs szám: 1004416753 2009. október - november Dologi kiadások ssz. megnevezés mennyiség mértékegység ÁFA kulcs Elszámolt nettó összeg

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program VII. melléklet

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program VII. melléklet I. HELYISÉGEK Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSJEGYZÉK Tanterem osztályonként Szaktanterem Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba Tornaszoba Sportudvar 2 Igazgatói

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/22-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési

Részletesebben

ANTICA AN-10 tükör. 160x85x7 cm. (szélesség/magasság/mélység) 23.600 Ft HELYETT ANTICA AN-2 57x92x40 cm. 19.900 Ft ANTICA AN-7. komód.

ANTICA AN-10 tükör. 160x85x7 cm. (szélesség/magasság/mélység) 23.600 Ft HELYETT ANTICA AN-2 57x92x40 cm. 19.900 Ft ANTICA AN-7. komód. 2013.07.01. - 2013.08.15. www.ballabutor.hu ANTICA összeállítás Sonoma tölgy, norvég fenyő, csokoládé sonoma tölgy szinekben ANTICA AN-10 tükör 160x85x7 cm ANTICA AN-9 23.600 Ft HELYETT ANTICA AN-2 57x92x40

Részletesebben

nyegab@ektf.hu Nyeste Gábor

nyegab@ektf.hu Nyeste Gábor EKF a gyakorló iskolától a tanárképzésig nyegab@ektf.hu Nyeste Gábor 1 Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola Diákok száma (2009/2010 tanév): 940 fő CMPC-thasználó diákok 2010: 500 gyerek

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

Acura kompatibilitási lista

Acura kompatibilitási lista Acura kompatibilitási lista BTA, AVR Acura MDX GW16HB1 GW33HB1 1. Acura RDX GW16HB1 GW33HB1 1. Acura RL GW16HB1 GW33HB1 1. Acura RSX GW16HB1 GW33HB1 1. Acura TL GW16HB1 GW33HB1 1. Acura TSX GW16HB1 GW33HB1

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

Informatikai normatíva 2010 AJÁNLAT. Műszaki Kiadó eszközajánlata az informatikai normatíva támogatáshoz

Informatikai normatíva 2010 AJÁNLAT. Műszaki Kiadó eszközajánlata az informatikai normatíva támogatáshoz Informatikai normatíva 2010 AJÁNLAT Műszaki Kiadó eszközajánlata az informatikai normatíva támogatáshoz Érvényes: 2010. december 31. Alap- és középfokú oktatási intézményeknek SMART P konfiguráció Alaplap:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 15- i ülésére Tárgy: A járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás módosítása Előadó: Sümegi Attila jegyző

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról tárgyban verseny újraindításával történő eljárásban Az ajánlatkérő neve, címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóság 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9. Bonyolító:

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok 2014. évi közbeszerzési terve. Tervezett eljárási típus. Nemzeti Nyílt eljárás 2014.07.01. nem

Nemzeti Sportközpontok 2014. évi közbeszerzési terve. Tervezett eljárási típus. Nemzeti Nyílt eljárás 2014.07.01. nem t o S k _ ( 5'2 P - i f \^AÍi A1045782 Sportközpontok 2014. évi közbeszerzési terve A1045782 A1045782 A közbeszerzés tárgya és mennyisége Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus az eljárás megindításának,

Részletesebben

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1.

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1. HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz 1. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék 2014-15. tanév 1. félév Elérhetőség Göcs László Informatika Tanszék 1.emelet 116-os iroda gocs.laszlo@gamf.kefo.hu

Részletesebben

Új FORD RANGER (raktáron 60 db!)

Új FORD RANGER (raktáron 60 db!) Új FORD RANGER (raktáron 60 db!) - Országos szinten egyedülálló Új FORD RANGER raktárkészlet - Kategóriájából kiemelkedő paraméterekkel rendelkező Pick-Up - Tehergépkocsi, így az ÁFA visszaigényelhető

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Szerverek beszerzése 3 részteljesítéssel tárgyban verseny újraindításával történő eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Központi Hivatala

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Földgáz 2014/S 132-236182. Tájékoztató az eljárás eredményéről. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Földgáz 2014/S 132-236182. Tájékoztató az eljárás eredményéről. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:236182-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Földgáz 2014/S 132-236182 Tájékoztató az eljárás eredményéről Árubeszerzés

Részletesebben

Nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó szerződések:

Nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó szerződések: Nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó szerződések: 1./ ORAKO-Ekler Komplex Kft. 1273 Budapest, Kápolna u. 10-26. szállítási szerződés COMPACTUS típusú gördíthető állványrendszer elkészítése, a

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

INFORMATIKAI FELMÉRÉS, MEGOLDÁSI JAVASLAT BADACSONYTOMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEI RÉSZÉRE KÉSZÍTTETTE: VISOFT KFT.

INFORMATIKAI FELMÉRÉS, MEGOLDÁSI JAVASLAT BADACSONYTOMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEI RÉSZÉRE KÉSZÍTTETTE: VISOFT KFT. INFORMATIKAI FELMÉRÉS, MEGOLDÁSI JAVASLAT BADACSONYTOMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEI RÉSZÉRE KÉSZÍTTETTE: VISOFT KFT. BP., 2015. JANUÁR 20. VISOFT KFT 2015 0/ 14 Tartalomjegyzék 1. Jegyzőkönyv...

Részletesebben

A TERMÉKKÍNÁLAT ÁTTEKINTÉSE 2015 A BEHR HELLA SERVICE ALTERNATÍV TERMÉKEI

A TERMÉKKÍNÁLAT ÁTTEKINTÉSE 2015 A BEHR HELLA SERVICE ALTERNATÍV TERMÉKEI A TERMÉKKÍNÁLAT ÁTTEKINTÉSE 2015 A BEHR HELLA SERVICE ALTERNATÍV TERMÉKEI A gyári minőségű termékek alternatívái Az értékarányos járműjavítás Ideális választás idősebb járművek esetén Vízhűtők, töltőlevegő-hűtők,

Részletesebben

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tartalom: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 77. Fordulónap: 2011.12. 31.

Részletesebben

PRIMO SPACE ÁRJEGYZÉK > 2013

PRIMO SPACE ÁRJEGYZÉK > 2013 PRIMO SPACE 20121015 ÁRJEGYZÉK > 2013 TARTOMJEGYZÉK TECHIKAI IFORMÁCIÓK ÍRÓASZTOK TÉGLAP AKÚ ÍRÓASZTOK ÍRÓASZTOK L-AKÚ ÍRÓASZTOK 4 KEREK FÉMLÁBB 4 ÉGYZET FÉMLÁBB C-AKÚ FÉMLÁBB, PAEL ÖSSZEKÖTÕVEL C-AKÚ

Részletesebben

Nikon Coolpix P510 MŰSZAKI WEBÁRUHÁZ. 174 900 Ft. Őrületes, 42X zoom kiváló utitárs. Acer Aspire 4755G 2434G64MNRS. 352 900 Ft

Nikon Coolpix P510 MŰSZAKI WEBÁRUHÁZ. 174 900 Ft. Őrületes, 42X zoom kiváló utitárs. Acer Aspire 4755G 2434G64MNRS. 352 900 Ft Kövess minket a Facebook-on is: www.facebook.com/bluechiphu Őrületes, 42X zoom kiváló utitárs 16MP felbontás, 42X optikai zoom, óriási dönthető LCD, HD videó, GPS funkció. 114 900 Ft BLUECHIP Ultimate

Részletesebben

Számítógép felépítése

Számítógép felépítése Számítógép felépítése Amiről szó lesz Szg-ek csoportosítása hardveres szemszögből Kitekintés az Apple termékpalettájára IBM kompatibilis konfigurációk építőkockái (modularitás): ház, táp, hűtés, alaplap

Részletesebben

Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2008 évi közbeszerzési terve

Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2008 évi közbeszerzési terve Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2008 évi közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus Az eljárás megindításának,

Részletesebben