tl. u NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM NÉMETH LÁSZLÓN É miniszte r

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "tl. u NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM NÉMETH LÁSZLÓN É miniszte r"

Átírás

1 tl. u I-Il 'a.tal a!>~m rysom:; NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM Érkezett: 20,3, :.I a I. NÉMETH LÁSZLÓN É miniszte r PKF/ 3 S9-3 PKF/ /2013-NF M NF M PKF/ kos 3 /2013-NF M PKF/ 40k - 3 /2013-NFM Dr. Józsa István úr részére országgy űlési képvisel ő Budapest Széchenyi rkp Tisztelt Képvisel ő Úr [ Az Országgyűlésről szóló évi XXXVI. törvény 42. -ának (8) bekezdésébe n foglaltak szerint a hozzám intézett Hogyan érvényesül a kormányzati takarékosság a járm űbeszerzéseknél? című, K/9574. számú, Hogyan érvényesül a kormányzati takarékosság a bútorbeszerzéseknél? " című, K számú, Hogyan érvényesül a beszerzési stop a telefonbeszerzéseknél? " című, K számú és» Hogyan érvényesül a kormányzati takarékosság az informatika i beszerzéseknél? cím ű, K/9599. számú írásbeli kérdéseire az alábbi tájékoztatást adom : A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban : tárca), közvetlen vagy közvetet t irányítása és felügyelete alatt álló költségvetési szervek, gazdasági társaságok, illetv e a Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt. (MNV Zrt.), a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB Zrt.) és a portfóliójukba tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában a augusztus 7-e óta eltelt id őszakban is csak a feladatok megfelel ő ellátása érdekébe n szükséges és elkerülhetetlen beszerzések valósultak meg. A takarékosság i szempontokat a tárca és annak háttérintézményei folyamatosan szem el őtt tartják, és a tárcához tartozó többségi állami tulajdonú cégek is közrem űködtek a kormán y költségtakarékossági programjának végrehajtásában. Postacím : 1440 Budapest, Pf. 1 Telefon (06 1) Fax : (06 1)

2 Ismételten felhívom a figyelmét, hogy a kormány a és évi költségvetési hiánycél biztosítása érdekében a 2011-es évhez hasonlóan és számo s egyenlegjavító intézkedés mellett kormányhatározatban rendelt el tilalmat a z intézményi beruházás keretében történ ő bútor-, személygépjárm ű-, informatika i eszköz- és telefonbeszerzésekre vonatkozóan. A tilalmak továbbra sem vonatkoznak az európai uniós forrást tartalmazó el őirányzatokra, a NATO finanszírozási programok, illetve a közös finanszírozású NATO-programok keretében megvalósul ó beszerzésekre, mivel azok teljesítése az Európai Uniós, illetve az egyes nemzetköz i szervezetek által előírt célok megvalósulását szolgálják és nem a hazai költségvetés t terhelik. Nem vonatkozik továbbá a moratórium a készletekre, igy azokra a z eszközökre sem, amelyeket a költségvetési szerv a hatályos számviteli szabályo k előírásai alapján összhangban az intézmény saját számviteli politikájával kis érték ű tárgyi eszköznek min ősít. A takarékos kormányzati gazdálkodás megvalósítása érdekében a kormány a beszerzési moratórium ismételt érvényesítésén túl további hiánycél-javító intézkedéseket is tett az év során, többek között zárolást és kormányzat i létszámcsökkentést rendelt el, valamint korlátozta a jutalmak és más, jutalmazás i jellegű juttatások kifizetését. A kormány által vállalt és elő írt takarékossági intézkedések a tárca, illetve az irányítás a és felügyelete alá tartozó intézményi kör tekintetében hatékonyan érvényesültek a júliusi kérdéseire adott válaszomat követ ő időszakban is. Ezt támasztja alá a augusztus 7-e óta eltelt id őszakra vonatkozó, egyes beszerzésekről készült, alábbi adatszolgáltatás is : Az informatikai eszközbeszerzésre a háttérintézmények által fordított összeg bruttó 44,27 millió forint, amelyb ől bruttó 42,17 millió forintot a nemzeti fejlesztési miniszte r feladatkörébe került víziközm ű-szolgáltatásokkal kapcsolatos, a Magyar Energi a Hivatal által ellátott új feladatokat végző 78 új munkatárs részére beszerzett számítógépek és kapcsolódó eszközök tesznek ki. Telefonbeszerzésre a háttérintézmények mindösszesen bruttó 6,62 millió forintot fordítottak, amely beszerzések az intézményi alapfeladatok zavartalan ellátása érdekében merültek fel. A teljes összegből bruttó 1,88 millió forintot az el őbb említett új víziközm ű-szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat végz ő 78 munkatársnak beszerzett telefonok tesznek ki. A bútorbeszerzésre fordított összeg a háttérintézmények tekintetében bruttó 14,0 4 millió forint, amelyb ől 11 millió forintot a fent említett új víziközm ű- szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat végz ő 78 munkatársnak beszerzett irodabútorok tesznek ki. A Közbeszerzési és Ellátási F őigazgatóság (KEF) az ellátotti köre vonatkozásába n kizárólag a Miniszterelnökség részére, a Miniszterelnökség szervezeti, feladat- é s hatásköreinek átalakulása, valamint létszámának jelent ős megnövekedése miatt szükségessé vált bútorbeszerzéseket hajtott végre, összesen bruttó 49,19 milli ó forint értékben. Postacím : 1440 Budapost, Pf. 1 Telefon : (06 1) Fax: (06 1) miniszterqnfm.gov,hu

3 Járműbeszerzésre összesen 8,50 millió forintot fordított egy háttérintézmény, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési ügynökség, amely 3 db gépjárm űre vonatkozó 1 éves futamidej ű bérleti szerződést kötött. A többi háttérintézménynél nem történt gépjárm űbeszerzés. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a kérdéses id őszakban semmiféle eszközbeszerzést nem valósított meg. A fenti beszerzésekre vonatkozó táblázatot levelem 7. számú melléklete tartalmazza. A minisztérium, illetve háttérintézményei ' által a KEF keretmegállapodásaibó l megrendelt termékek, illetve a kormányzat (az összes minisztérium) részére a KE F által beszerzett termékek bútor, telefon, informatikai eszközök és gépjárm űvek listáját az 1-3. számú mellékletek, az NFM közvetlen tulajdonosi körébe tartozó társaságok, illetve az MFB Zrt., az MNV Zrt. és portfóliójába tartozó társaságo k beszerzéseire vonatkozó adatokat pedig a 4-6. számú mellékletek tartalmazzák. Kérem, hogy válaszomat szíveskedjék elfogadni. Budapest, január 7, I-." Üdvözlettel : M ea~l~,s;, l F \--s t r meth Lásilóné ~! PostacU» : 1440 Budapest, Pf, 1 Telefon : (06 1) Fax : (06 1)

4 /f.sz. mj kfet a-.,.,.»mi, izf EKMKTO6MNOPO9 - Szoftverliancak besrerzésa KiéF4MFF _ ~` ák`t+ T m 2Ö.17 Hrt'iAek 1011 t am' t 141 N6Rd ir : '~.~ d "a!'l-j y y}. y 2012,.. : d~?mber ` e s -., '3T]] ac r ~ Eduwno társadalmi SzolgáKatd Nonprofit Korlátok Felelősségö Társaság Ft 3 0 Ft Ft Ft 1 0 Ft O p Ft 5 Kormánytati Informatikai Fejlesztési Ügynökség D Ft Ft 1 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft 1 EKMKTO3SAKSOB- KOMnbózófejleutól pgtfomwk EduratloTársadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátok Ft Ft 1 OFt 0 OFt Ft Ft 3 szenmi adatbázis-kezel ő sxoflalnak, fejkszaóaszközelk Felel ősségű Társasá g EKMNY02NFTf1- Hálózati aknv és pasuiv eszközö k Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit korláto k szállítása 2011-I013 Felel ősségű Társaság Ft Ft 1 0 Ft 0 0 Ft Ft k 3 ESZA Társadalmi Szdgikató Nonprofit Kft. 0ft 0 0Ft Ft 1 tik F[ Fi 2 HungaroCOn[rol-Magyar Légiforgalmi Szolgálat ZSrtkorden M0k6d0 Részvénytársaság OFt 0 OFt 0 0Ft 0 Ok Ft Ft 1 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség O Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft Ft 2 Magyar Bányászati és Földtati Hivatal Ft 1 0F[ 0 0k O OFt 0 OFt Ft 1 Magyar Földtani és Geofizikai Intésit 0 Ft Ft 1 O Ft 0 0 Ft O 0 Ft Ft Magyar Nemzeti Vagyonkettlő Zrt. OFt 0 OFt 0 OFt 0 OFt Ft Ft 3 Nemxeü Környe:etvédelml és Energia Közpun[ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság OFt 0 0 F[ 0 0 k 0 0 Ft D Ft Ft 1 EKMNY035UPP11/1-MlnosoR,NaNI, Onde Support 2011 HungaroCOnird -Magyar légiforgalmi Szolgálat Zártkor c OFt Ft 1 0F[ 0 OFt Ft Ft 2 FKMNY021NYR11-Nyomtatbronduerek uállkfss és kapcsolódó smkálutbsok teljesítése Közbeuerzési és Ellátási F6igazgatbság (KEF) OFt Ft Ft 1 0Ft 0 0F[ Ft 2 Közlekedésbiztonsági Szervezet k 1 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft Ft 2 Magyar eányászaü és Fbldtani Hivatal Ft 1 0 Ft 0 0 Ft Ft Ft Ft 3 Magyar FOldtani és Geofizikai Intézet Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1 3 Nemzeti FeJleszési Ügynökség Ft 1 0 Fi D 0 Ft 0 O k k Ft 2 Nemzed Közlekedési Hatóság Ft 2 0 Ft D 0 Ft Ft Ft Ft 7 EKMNY03B1ff11/3 -Irodabútorok beszersfse és kapcsolódó szoyáltatásokteljedtha ESZATársadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. O Ft D Ft 1 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 li Ft 1 Gyár-Sopron-Ebenfurti Vasút7rt Ft Ft Ft k 4 0 Ft Ft 28 HungaroContral -Magyar légiforgalmi Szolgálat ZártkorOen Mökbdő Részvénytársasá g OFt Ft Ft 6 0 Ft D 0 Ft Ft 8 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ugyntikség O Ft 0 0 Ft Ft 3 0 Ft 0 OF[ Ft 3 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) Ft Ft 6 1!07547 Ft Ft 4 0 Ft D Ft 15 Közlekedésbirtonsbgi Szervett! O Ft 0 O Ft Ft 1 O Ft 0 O k Ft 1 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet O Ft Ft 1 O Ft 0 O Ft 0 O Ft Ft Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 0 Ft Ft 1 0 Ft Ft 1 0 Ft Ft 2 Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprof 5100 Ft 1 O Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 D Ft Ft Nemzeti Közlekedési Hatóság 0k Ft 2 OFt 0 Ok 0 OFt Ft 2 EKSNYOIMtEL11/1- Mobikelelonbk beszerzése 2011 Eduwtio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Fel e 0 k 0 0 Ft 0 0 Ft O 0 Ft F[ k 1 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Ft 1 O Ft 0 OFt 0 OFt 0 0 Ft Ft 1 Közlekedésbirtonságt Szervezet 0 Ft Ft 1 0 Ft 0 0 Ft Ft Ft 3 Nemzet] Közlekedési Hatóság 0 Ft Ft 2 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft 2 EKMK7O5118T11-R-blrtonságtechnilnl magoldások rdllkása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése Eduwno Tbrsadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Fele F[ 1 0 F[ 0 0 k 0 0 Ft 0 0 Ft Ft 1 852A Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Ft 1 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft Ft 3 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ugynbkség 0 Ft 0 O Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft k Magyar Bányászati is Földtant Hivatal 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft Ft 1 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. OFt 0 OFt 0 OFt 0 OFt Ft Ft 2 IXMKT61FAM1t-Elektronikus éhejtés, valamint' OFt 0 0Ft Ft Ft 1 0Ft Ft kapcsolódó s:olgálbtások Gyór-Sopronábenfurti Vasút Irt. _ 2 EKMKTO22MLI[11/1-Ssaftverlkenak beszeaém Educatlo Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt (Mkrosoft vagy azzal agyenártéko noftvarbwncek) Felelősség0 Társaság Ft 1 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft k Ft 2 ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit KR Ft 1 0Ft 0 0Ft 0 0Ft 0 0Ft Ft 1 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség O Ft D O Ft D O Ft 0 Ok O Ft Ft 1 Magyar Földtani és Geofizika) Intézet 0Ft 0 OFt 0 OFt MFt Ft k 2 EKMKNYl13S2GR12.52GA-2012 (Ssbmítógépek-2032) Eduwno Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Fele Ft Ft k Ft 2 102W 066k Ft 10 ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 0 Ft D Ft 1 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft 1 HungaroContrpl -Magyar légllorgalml Szolgálat Zártkort 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft Ft 9 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Ft Ft Ft Ft Ft Ft 13 Közlekedésbizonsági Szervezet 661%Ft Ft 1 0 Ft k 1 0 k Ft 4 Küzlekedéshjlesrtésl Koordinátlós Központ 0Ft 0 0Ft 0 OFt 0 OFt Ft Ft 1 Magyar Állami földtani letétet OFt 0 OFt 0 0Ft 0 0Ft F[ 1 32 %2 Ft 1 Magyar Bányászat] és Földtani Hivatal OFt 0 OFt 0 0k Ft Ft Ft 4 Magyar Földtani és Geofizikai Intésit Ft Ft Ft Ft Ft Ft 15 Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt. 0Ft 0 0k 0 OFt 0 0k k Ft 1 MFB Magyar Fejleutési Bank 2ártkör0en MOködó Részt, Ft Ft 1 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft 2 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Ft Ft 1 0 Ft Ft Ft Ft 7 Nemzeti Informálós Inhaumktúro Fejlesztési Intézet Ft 1 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft k 1 Nemzed K&nyezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátok felelósségő Társaság OFt 0 0 Ft 0 0 Ft F[ Ft Ft 4 Nemzeti Közlekedési Hatóság Ft Ft 7 0 Ft Ft k Ft 5 VATI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanlszdkal NonF 0 Ft 0 D Ft 0 0 Ft 0 0 Ft Ft Ft 2 1. olda l

5 - - ESZA Társadalmi Szolgáltatd Nonprofit Kh Kormányzati Informatikai Fe)lesxtfsl Ugynbkség Közbeszerzési és EIIStósi Fdiga:eatdsig JKEf) KóziekedfsbirtonsSgi Survezet Magyar FÖldUni és Geofizikai Intézet Nemxetl FeJlesrtési Ugyridksé g Nemzeti Kddekedési Hatósá g VbTl Magyar ReglaiSlis FeJleszUSi és UrhaniszOkal NOn NfFth Qrti7 O 2 _ 'W; r 2012,_... O F[ 0 Ft O Ft F t 1/3067 Ft Ft 0 Ft Ft "'_, x i xe, Z {.j.,s s. Kormánynti Infwma[ikaí Fejlesrtési Ugyndksé g. 1 OFt 0 r.... r.. :.. NemzeO Fe Ietrtési Minisztérium 0 0 Ft '._ :3! _' _"..: ~~,3..{v`L.2 a~....~y.af. f,"',.~ ~sae 820 `~. -.Yx X..X: Y" _ fia eme. : Ft!F _ ~ ~~a~a~~ yí~.:d 6., _. 2deA i oldal

6 ;, 2. sz. L,, e e?e.. W :ai#it!'3pün' +hs s; l >. 1,,y j_!ii I.. t.. 't. il :y.i, í fb 3 _t 7 -,.. t!.. :!1!I~ il T ;=.. tik lyrf s Dátum,......, I I 7 :. '... Terméktípusa KÖZBESZERZÉSI ÉS ELLÁTÁSI FŐ IGAZGATÓSÁG v. ilíllci~ e IhilR Yl üti., Hr i~t!í.ti r t.n s! 'r!m!.. ~t # ; :: : : -.t,lí IVd i.(. ~ ~'', :.. i, :.. u...!, ;211112i1!!212, Rendel t mennyiség (db) Beszerzés bruttó összege Partnercégneve { Ilit f 6iertuue ' ::: ~ 3, [ í 41.. Intézmén y Szinkronmechanikás forgószék, fekete vázzal Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Magasságban állítható kar Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Siiver magastámlás forgószék Ó--Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Szinkronmechanikás forgószék, alueffekt v. fekete vázzal Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Róma fogas Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office L alakú íróasztal jobbos tető Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office fa láb íróasztalhoz Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office gépíróasztal tető Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office tárgyalóasztal tető Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség UNO 3 fiókos ceruzatartós konténer görg ő vel Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office tárgyalóasztal tető egyéb Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Virágtartó 76 cm-es Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger dohányzóasztal Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger fotel Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger kanapé Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Egységes 2 0.ajtós zárt 3 rendez ős zárható szekrényelem Balaton Bútor Kit Miniszterelnökség teleajtós szekrény Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g 2012,11.24 Roger Office tárgyalóasztal tető egyéb Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség UNO 2 ajtós zárt 5 rendezős zárható szekrényelem Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office téglalap alakú íróasztal tető egyéb Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g Viora 5 szék Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g UNO 2 Ajtós zárt 2 rendezős zárható szekrényelem egyéb Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g Párizs lámpa Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Laminált falburkolat Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g UNO 3 fiókos ceruzatartós konténter görgővel közp. Zárral Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g Roger Office gépíróasztal tető Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g Roger Offlicetárgyalóasztal tető Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office R800mm 180fokos körív íróasztal toldat tető Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office tárgyalóasztal tető egyéb , Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g UNO nyitott 3 rendez ős irodapolc egyéb Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g UNO 2 Ajtós zárt 2 rendezős zárható szekrényelem egyéb Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g UNO nyitott 2 rendez ős irodapolc egyéb Balaton Bútor Kit Miniszterelnökség UNO 2 ajtós zárt 5 rendező s zárható szekrényelem Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office L alakú íróasztal balos tet ő Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g karszék Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g Lisa szék Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Opál lámpa asztal üvegtetős Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség UNO 1 ajtós jobbranyiló válfás homlokakasztós zárh.szekrény Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség UNO 2 üvegajtós zárt 3 rendező s zárható szekrényelem Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g Roger 3A karszék Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g UNO nyitott 3 rendez ős irodapolc egyéb Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g Cornetto asztal d80cm lam. tető s fekete láb Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office tárgyalóasztal tető egyéb Balaton Bútor Kit Miniszterelnökség Uno 2 ajtós zárt 3 rendezős zárható szekrényelem egyéb Balaton Bútor Kit Miniszterelnökség UNO 1 ajtós balra nyíló válfás oldalakasztós zárh.szekrény , Balaton Bútor Kit Miniszterelnöksé g Roger Office RBOOmm 90fokos kihív íróasztal toldat tető Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g Uno 2 ajtós zárt 3 rendezős zárható szekrényelem egyéb Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Cornetto asztal d70cm lam. tetős krómozott láb Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Konferencia asztal laminált tet ős Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Arthúr karszék Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g írólap Balaton Bútor Kft Miniszterelnöksé g A kategóriás szövet Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség UNO 1 ajtós zárt jobbra nyíló 3rendezős zárható szekrényel Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Oifice tárgyalóasztal tető egyéb Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office R600mm 180fokos körív íróasztal toldat tető Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Roger Office R800mm 180fokos köriv íróasztal toldat tető 1 311$3 Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Pán asztal MDF és furn.mdf tetős Balaton Bútor Kft Miniszterelnökség Összesen ;. I. r s._.)

7 Közbeszerzési Portfl Page 1 «3 Misa I bórai~, 7órsriar...6a Uw.ralmk 1 xaofamiset w.r.e4.4 weaakawaibiw s40 f ~Ok rilaezblm i 3eAtadadzwk 2e1itm fwz:ifdlbóatsr6w i6 asiatai Oőlasapall040lKIP) (3173x ) Qa4tóaf'Mna»OM sd6lll%smi l m 5rlkaaas1R6a11atlk N l09k61aalrs09 e t7 aeaavabl léd t* Q Iiel6eRbbWladylW ~M~a e 1466ttir :aöetfe0rirr Q 1 epwol 0 OndaknOc44t n 0 ebi w DwawsAtwrsk D w IrLlaa Iá Mb 11eod 0a Ti brx T~wAtb i gy+ iw50s3w S6a0r MaQópjmlla krgéotbc, VA va.alattm (P) W ,00 R OrWo 111»41 rism7c 50'Wran0iódranbds faya31m1, alueltekt esef fe'mta 7x1, R 0~6 karral C MO2101 Rónia fgaa 261!0,00 R 4s 41/0 bóala.11 Rwar OfRoe L alak ) 1{A1rpFelkntodt 1i00t 5 h l jobbos t6m ,00 q!e xem 00740!<b01i0 r LiórarlRYknolét i lemi1~ 1.vI i,gk0~lia n a_ma'«mamaleáww ~ami 0 ajylark sraeelw c N otearr01ar11fmuriian Ikaa~Lkw14_. New^ N Aj!)KMO301BüTR11/1/}]u agdmui egyedi aiillóót ast:ádia memáldmla S10rsádló Wyya: Iledsbó0sfdc!a kapaaa18d6 a3oiqiltatlok (2023) - 3. Ft- (atala2041} :L41sb4: Osfaxaa «lt r IOt (30057) Ifa Wumo wiknl1:1a31 R09aka1tls: 4asr aard pes4am ojur} Cerksaim Tomik 15e7069tr RsMeh wa/asf96»lt/ Túj6silalt Tatj ŐNaaau, óasasae n (nett$ aaanoyhiq laaaillratt nresnpaie nesoa7. nettó blkti 1096 aa»som fdgóatlk, kar4ra 31 (36.00 R l t 41 a) mit aoo R 4 4tl6 629 vis O, kar n»wi a 3u,5514 Mq máatwl /itllra4b k84 1 x R 9 1»6 aq0 1t t ! R tbor Oence W ,00 fr /0, ]i00ib1 a34(~ a 0116 ta 24o,a6 R 30 lqr T óamtn am ,00 R NNO31tlor ttamaemnttáa 11t02212 W 0«05'W lt R s7 0710»agro airrm IRT& ROpr 0akpa wt fbaertaltwa t0 N6,00 R 16 10» t ~!x q 23x l6S0» R f IV 1 4AI»l oe q a3s.asopt 1627 iát R q Ft x0 R 0 a 40o 00a Ft R q l07000r R a 360 7,04 R 377 1fr R ' r q 1 M1070 K q 19!11iifK R VYlabwtó fi ama a 07S.40 R 10 10/ falány ~ &mar ,00 R aapsr MM Q W 532,00 R 61 64/ Oslar 4mPi D ,06 R EOrsiOaa 2 OA2WIa tárt 11 zárható V t4»,00 Ft 1/0 szekrényeken sowfb 2»01A43 z a] OvaryY/NSL bafaajt04 aa keiny R V! Pooar OIaN Targpakaslgl 1*0 wy ,00 R 20 39/0 UMO2AStósrirt 5 3!x1135 ftmekdazárbafp 51400,008 V 17p st4k:irwmam wyi b Rolar 061er TaQIdaP oyko fróssttal tata oovéb R 2 2/0 13L3 :05o van S a7jm1 D 7i R 62!2/ A$64 z rt a Nnoha% r :0 waaib 223] p 1215 adai Faun tllpwi aaxtm 4a R 1 1/0 3t:-310 ta.a06r fakwkdat ,00 R 37/0 UMO 3116iroe prusttrót koftáoer ~Mai 0t 630,00 R 10 x4/6 M IS w7ib q N700Flt R o! 402 Mk$ lt i 0xl 000 R q x I17 11 ' Q Ft R A 74 Sz0 Ft 06 Sq R b 7s7 504 rt !7 R. D ma mm n R 37~ q 1Na010R; 1796tl11R r r Q 46512Ft o al0 Ft 3) R R 5710! R q 40 4NFt q 45 sia F[ R., ~y OtA FR x17 7Ql R

8 Kgabeszeraési Portál Page 2 of 3 Rdoar 3290f13 róaal t4aa l6 524,00 R e0ydb 1»0f51 0r97 7Ag)EO4 beba " R Roger Allla a kódv bbsata 144.1» R tol 4pyab Aaa.r 010cl I6aastal t4al ,00 R egváb 7q KR roatlrn2l MO/apcic ,00 R e/ytlb UND 2 A#dk dirr 2 i1011f 29 rsodwsrtrhat ,00 R aritvargnrn aytib WtD Nyra0tt nn0ex08 b00ipek ,00 R agyu tn $ ran4tk8f sm+stb ifh 110,00 R crlviayaiam erslb Aypr Ma L *4f rnlealtd bt0a Ella M R ea$b katwbd R 33FE02D WaultD 40WO öwg n Opit *apa ama ,00 R UND t Ajtót Jsóbarrykd vart 3EOtrOS banlokatadztdd zárbet6 s 4 sseklóay. 330Y ^M" xstb 2 DAItas 7irt 3 rarrdaaó3 nrhra ,00 k 4aas444s4r4 eayab bpr3A~Élt , iO3 42 naq~gedagek pylb R COrtretta aat N DaGoo 4m.tst8s ybrs N b ,00 R %e, 05tt* 3290G58 TarOyaksaba qsa ,00 R s0ytb UND 2 A1t14 Górt '31 ~na» 3/rhit ,06 R W5a5rydam apy y0 7 7/0 i210 ta 14f a 1 1/0 3 3/0 2 1/0 1 1R 7 7/0 q alt 0041q 449 SOM a R * * 25 1f1R , q R a R ft r q Ot R aR o a Ft R ' q R q 1147 «10 Pl I445 a 1 R q n 3037vak4 r o n la305i R a 337 n 1NaN12 10! 420 R 1339p R S72 R R 0 413Mn sz 366 R 0» 4a9 ad t a »4 Ft q 710 ssi a Eri 064 k at14lfya8014»tata pswtlaya L 15170,00 R ~YI 4pytb ROpr OfiS4 Ra0 0 0)ak F3o 1a00e ktltntat tolt«tana ,00 9t 8 tnro 2 tptds 1rr / naoat63láthaaa szsladnaoan egyéb G R 3 ya ~,y Comi 0b Oaata f D7pcm ~más krámamtlt 160 3i B30,00 R la agalat tkh $ 00 R u =ig AkiNír ksraxfll C N R 44 N/6 3A1500 tntp 3W%1029 A kattpans rrrdat 3LO1LE3 VN171 Ajtáe sárt kbbn srdrydam I0YOD 9!05.04! t ,00 R 10 34x R 4 4)p p 03 47aR R, 0 Itt Saa 2130E R 0 ss 014 R R O lz k o ! R tl72 na R : o t Ola R R R rk 93N R rr~l a s7 73a n u 731 Jt 329Dt L23 lii r. 8 eaaái aiii tyy6b Raasr OR1ce kbth/»inti ta44101 tata pyö ,00 R 7 3y0 13 0D0,00 R 1 3/p CC fsFt R o 13!008 va17 R Rser otce raoomm 180f0atar kaav kafsrnl tdfdu 24 On,00 R t e72n kkdiw./f f 4

9 Közbeszerz6si Portál Page 3 ot 3 had ~40 On tolni MO F Ftivtt.FIDFIF* Ft 1 V* R Pt leoeaon * 37 97* 17* Ft 8.stameu 49594)4373 matt - linn9 n hnnw99 Mw«d.911viR»iosaúká: , Y05~15a n j mm 9~41~ibta t I- -

10 3..92 ffié( ~~ ~ KÖZBESZERZÉSI ÉS ELLÁTÁSI F Ő IGAZGATÓSÁG ^.^:a~2aii"-:x.y«.:«áy`.. tttsx ~SL':::.^.: :'s:i:y. :`.:Y:a :s_3 sa':tsptat:.» 1 '~.::: «~._W.«.. 2«..T ~.. «.S'««; :. ~- ' _ ^ ~5::.~G~.S.!.::.". 'Y.w:tt...~.. «.~Y Y- Cs ~ -.~.:':...1L._ t i~.~y :~l : ~,`" l..xxr ~TY a.ss.rwyy~?...m:,.& -...:: : 0.YCEbti :-~- iás._:... v sg-t..~:.yn..~- ::: =«~-.~.~. _._~_ = :as~-'. j ~.-w~_..» ~- :Y...._ x Szerződés Bérleti díj ;nettó Forgalmi Mennyiség Bérlés megkötésének Gépjárm ű típusa Partner cégnéve Intézmén y rendszáma (db) futamideje időpontja Ft+áfa/há) Opel Ampera E-Pioneer MCF hónap Autószalon Duna Kft Vidékfejlesztési Minisztérium

11 11. Sorszám Megnevezésltfpus Szerződéskötés dátuma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft) Dél-affö7diRegionálfsá 1. Greytag DLP Client Cal, licence hosszabbítás 2012.dec FejiesztésLÜgynökségj 2. Greytag DLP Serves Cal licence hosszabbítás Nonprofit Kft. 3. el őz ő tételek bevezetési konz Szállítási ár összesen : Ft Sorszám Megnevezéskipus Szerző déskötés dátuma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft ) 1. fénymásoló számítógép számítógép táblagép nincs szerz ődés, 3 árajánlat alapján számítógép számítógép számítógép számítógép számítógép számítógép számítógép számítógép számítógép számítógép számítógép számítógép számítógép _ számítógép számitógép számitógép számítógép számítógép notebook nincs szerző dés, 3 árajánlat alapján notebook nincs szerződés, 3 árajánlat alapján = 25. notebook nincs szerző dés, 3 árajánlat alapján notebook nincs szerződés, 3 árajánlat alapján monitor monitor szünetmentes táp szünetmentes táp winchester nincs szerz ődés, 3 árajánlat alapján táblagép nincs szerződés, 3 árajánlat alapján monitor monitor monitor monitor monitor monitor monitor monitor = 41. monitor = 42. monitor monitor monitor

12 45. monitor Dél-Dunántúli Regiortáli 46. monitor Fejlesztési Ugynöks 47. monitor _ Norlproflt Kft. 48. monitor ~ monitor monitor szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp szünetmentes táp táblagép nincs szerző dés, 3 árajánlat alapján táblagép nincs szerződés, 3 árajánlat alapján táblagép nincs szerz ődés, 3 árajánlat alapján táblagép nincs szerződés, 3 árajánlat alapján notebook notebook notebook notebook notebook notebook monitor winchester winchester _ winchester winchester winchester akkumulátor Toshiba akkumulátor Toshiba winchester winchester winchester winchester winchester winchester akkumulátor Deli = Szállítási ár összesen : Ft

13

14

15 Megnevezésltípus Szerződéskötés dátuma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft) Kulcs-Házi Prémium egycéges ELI-HU Nonprofit Kft 2 Kulcs-Számla prémiu m Kulcs-Tárgyi Plusz Emtec S00 32 GB USB memória Szállítási ár összesen : Sorszám Megnevezésltípus Szerződéskötés dátuma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft) ÉMI Nonprofit Kft 1. Samsung S24B300 24" LED Logitech Performance Mouse MX Számítógép P8H61M-LX , , , , , Dokkoló HP NB 8760 w ,00 5. Számítógép P8H61 R Monitor LG 22" LE D 7. Monitor LG W1946S 19" TFT r m 16 6 m 9. Monitor Samsung 24" LED 10. Monitor LG 19 LE D 41 m m Wlfi router 12. Számítógép Asus P8H61M IX Foscam beltéri kamera 14. Lapto p HP630 Champagne m 15. Fax modem m m 16. Memori a 17. Winchester laptopb a 18. Monitor Fujitsu LED 21,5" , , Winchester , , Laptop HP Pavilion , , Laptop HP630 Champagne , ,00 22 Winchester r 920, , Számítógép Asus P8H61M komplett Laptop HP630 Champagne Laptop HP Pavilion r. m m , ,00 p , :00, , ,00 Szállítási ár összesen : ,00 Sorszám Megnevezéshípus Szerződéskötés dátuma Mennyiség (db) Egységár(R) Nettó érték (Ft ) 1. FortiGate t ÉSZA Nonprofit Kft Szállítási ár osszesen : R Sorszám Megnevezésltípus HP Z220 CMT munkaállomás, magyar billentyű zet + Szerzödéskötés dátuma Mennyiség (db) Egységár(EUR) NetM érték (EUR) egér az ambbi tartalomma l t , 9 HP Z220 CMT Workstation /munkaállomás /munkaállomás HP 2220 CMT 400W 90% Efi`icient Chassis /munkaállomás Kit OS /munkaállomás CPU /munkaállomás DDR necc (1x2GB) RAM /munkaállomás 6G 1st HDD /munkaállomás 512MB GFX /munkaállomá s 2012.] /munkaállomás /munkaállomá s os N b o Cr~

16 7. GYSEV Zrt. HP 16X SuperMulti DVDRW SATA 1 st ODD /munkaállomás - ed á n t ~' i i HP CMT Warranty /munkaállomás HP Z220 Workstation Country Kit l/munkaállomás HP standard delivery (Door/Dock) WS /munkaállomás HP PS/2 Keyboard, magyar /munkaállomás 2. HP NVIDIA NVS MB 2nd GFX ,66 193, Delock Cab1e Displayport m/m 3m ,68 100,2 4. Delock Cable Displayport nt/m 5m ,44 177,24 5. D-LINK DFE-530TX ethemel csatoló, 10/100 PCI Fast Ethernet Adapter w/ Wake Ön Lan ,74 270,9 DELL LCD Monitor 23 " U2312HM 1920x1080, 1000 :1, 300cd, 8ms, DVI,VGA,DP fekete , , HP LE1711 LCD Monitor ,96 102,96 8. HP soros port adapter ,2 479, 4 9. EATON VA UPS , ,6 10. EATON ConnectUPS-E is an extemal model ihat is con , , EATON 5115 Rackmount 750 VA UPS ,96 555, EATON ConnectUPS-X Web/SNMP Modul 5115-hőz ,1 302,2 13. EATON VA UPS , , EATON ConnectUPS-E is an external model that is con , , EATON 9130 Rackmount 2000VA UPS , , EATON ConnectUPS-BD Web/SNMP kártya 9130-hoz ,04 780, APC Smart UPS SC 620i ,7 2603,2 18. MODULUS T-Printer 1102 (NATO SDIP-27B) ,8 1161,8 0' 19. HUB 121 i5 (NATO SDIP-27B) ,2 3168,2 _ ~n 20. MODULUS T-Monitor 19" (NATO SDIP-27B) ,5 807,5 p, 01 N' 21. MS Windows 7 Pro ' 22. MS Office e 0 Szoftver telepítés és NBF követelmények szerint i m 23. beállítások elvégzése ' rd ZIYSEV Zrt. részére nemzeti-bizalmas szintű RB K Os N p enp dokumentáció kiállítás (elektronikus formátumú PDF t= o= 24. és Word dokumentum) ,2 850, 2 C= -~ l rd. y C 25 UY56V Zrt. részére nemzett bizalmas szmttl UBSZ dokumentáció kiállítás.(elektronikus formátumú PDF és Word dokumentum) ,2 850,2 Szállítási ár összesen : 55855,69 Sorszám Megnevezésltipus Szerz ődéskötés dátum Nettó érték (Ft) SDH eszközökt -vfelügyele8szoftvere ugradejének megrendelése F t Bizonylatfelismerő alkalmazás fejlesztése és beszerzése és 5 éves támogatása Ft Adattisztítás, eszközkimutatás a Forrás SQL rendszerben F t Uj ERP (Integrált Vállalattirányítási Rendszer ) bevezetése, támogatása 5 évre F t Red Hat lioense beszerzése (megrendelés) F t Internet szolgáltatás 1. nyújtása (szolgáltatás i szerződés 4 évre) Ft 8. Hálózati teszter beszerzése (szállítási szerződés) Ft Adobe Creative Suite 6 Design Standard Win E N 9 szoftver (megrendelés) Ft Cr' eyp eb Á S. tt '~ O.. n cm Cr A C y.. p=

17 A m űszaki rendszereket kiszolgáló Network Time Protocol szoftver fejlesztése, telepitése üzembe helyezése és a kezelői személyzet kiképzése F t Connexis (elektronikus banki szolgáltatás 4 évre) Ft Projektor javításának megrendelése Ft Hálózati eszközök beszerzése 2012 (szállítás i szerz ődés) Ft Hálózati eszközök gyártói támogatására vonatkozó szerződés Ft DS1 2Mbps CSIG kártya beszerzés e (megrendelés) Ft ALMOS szoftver átírása új hardverre (megrendelés) Ft Multiplexerek (szállítási szerződés) F t Az A-SMGCS upgradje F t SDH eszköz bő vítése (megrendelés) F t Számítástechnikai szolgáltatások ellátása Ft MATLAB szoftver és startisztikai kiegészít ő modul licencek beszerzése (megrendelés) F t ALMOS kiens licencek beszerzése (megrendelés) Hálózatfelügyeleti rendszer bővítéséne k megrendelése (ATM szoftver upgrade) Egérpadok beszerzésének megrendelése az új irányítóteremb e Ft Ft Ft Komplex távközlési szolgáltatások bérlése 2 évre F t A bérszámfejtési rendszer kapcsolatána k kiépítése az ERP-vel Ft Interaktív projektorok beszerzése F t 28. Előadótermi projektorok beszerzése Ft 29. Notebook-ok és kiegészitök beszerzése Ft 30. Adattároló rendszer (storage) és mentő rendsze r fejlesztése Ft 31. Microsoft gyártói támogatások beszerzése Ft 32. SCOM 2012 bevezetés gyártói támogatása F t 33. Microsoft gyártói támogatások beszerzése Ft 35. Festékpatron beszerzése Ft 36. Festékpatron beszerzése Ft 37. Festékpatron beszerzése Ft 3g, SharePoint 2010 felhasználói oktatás Ft Windows Server 2008 üzemeltető 39 tanfolyamcsomag Ft 40. Administering System Center Configuratio n Manager c. tanfolyam Ft Administering System Center Configuratio n Manager 2012 c. tanfolyam Cisco hálózati I mérnöki tanfolyamcsomag F'Fammng and Managing Windows 7 Desktop Ft Ft 43. Deployments and Environments tanfolyam Ft F t

18 Sorszám Megnevezés/típus Szerződéskötés dátuma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft) 1. Lenovo Y580 FHD lap top Deli Optiplex asztali számítógép KDRFÜ Nonprofit Kft : Deli IN 2030M Monitor HP Laserjet Pro 400 fénymásológép Szállítási ár összesen : Ft 10. KTI NONPROFIT KFT,.,,.-.- Sorszá m MegnevezésRipus Szerződéskötés dátuma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft) 1. VONALKÓD OLVASÓ DB Sorszám Megnevezésltípus Szerz ődéskátés dátuma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft ) 1. Logitech M325 wless optikai egér megrendelés B IBM LTO-3 kazetta megrendelés Western Digital 2000GB USB HDD megrendelés Touch 65 Light vonalkódleolvasó KEF Nemzeti 5. Tótal Commander KEF Környezetvédelmi és 6. Microsoft Office programcsomag KEF Energia Közpönt 7. TP-LINK TL-SG105D 5Porl Switch megrendelés Nonprofit Kft 8. WinSvrStd 2012 SNGL MVL 2Proc KEF MS r KEF rr Központi tárhely bővítés : Samsung S19B3OON 19" LCD monitor KEF Fujitsu ESPRIMO P400 E85+Linux KEF Száilít i ár osszesen : Ft Sorszám Megnevezéshípus Szerződéskt$tés &duma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft) 1. Számítógép - lntel Atom mini PC lntel r :r0mt alaplap, itxmini ház, 4G RA M (2d. 2G), min r r r r MK260 rádiós bill/egér, MS Windows 7 x64 Pre HUN r 87 r r r Samsung S24B350H LED monitor No de Nonprofit Kft. HP LaserJet Enterprise 600 M602dn mono lézer 4. nyomtató LG BX5038 XGA 5000L HDMI DLP projektor InFocus LiteShow III HP ProCuve E G Hálózati Switch Táblagép Ipad 4 4G Szállítási ár összesen : Ft Pro 13 Régió Nonprofit Sorszám Megnevezésltípus Szerző déskátés dátuma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft) Közhasznú Kft. 1. FTP server disk Sorszám Megnevezésltípus Szerződéskötés dátuma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft) VPE Vasúti 1. DELL NB + monitor, vezetékes egér, vezetékes billentyűzet, DELL MS Office Pályakapacitás-elosztö GB 2.5 HotSwap SSD Kft. 3. IBM 49Y3746 memória modul 4GB Kingston FB-DIMM DDR2-RAM 8GB PC Szállítási ár összesen: Ft Sorszám Megnevezésltípus Szerződéskőtés dátuma Mennyiség (db) Egységár(Ft) Nettó érték (Ft ) NYDRF Ü I. Dell Latitude E Közhasznú 2. Dell PowerEdge T110 II Nonprofit 3. MS Office 2010 Home and Business Kft. 4. MS OEM Windows 7 Pro Hu 64bit S Számlázott érték (Ft) Ft

19 Szállítási ár összesen : Ft l :.-. _:-:-r :{ifi:-_. -.,-..v r '+r-r :, > : _. _...av..~ _.....: ~,,. _.+y v...

20 Dél-aKfildi Regionális Fejlesztési Ügynökség Sorszá m eszköz megnevezés e eszköz nettó ára szerző déskötés dátuma Nonprofit Kft. 1. irattároló, beépített szekrény besz.eljárás szerint aug.29. Sorszám eszköz megnevezése eszköz nettó ára szerző déskötés dátuma 1. szekrény nincs szerződés, 3 árajánlat alapján Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. szekrény nincs szerzödés, 3 árajánlat alapján 2. Nonprofit Kft. 3. szekrény nincs szerz ődés, 3 árajánlat alapján 4. forgószék nincs szerződés, 3 árajánlat alapjá n Ft 3. Educatio Nonprofit Kft, = Sorszám eszköz megnevezése eszköz nettó ára szerződéskötés dátuma Finanszírozás db VENTO irodai szék beszerzése Ft vállalkozási 4. ELI-HU Nonprofit Kft. Sorszám eszköz megnevezése eszköz nettó ára (Ft) szerződéskötés dátuma 1. Taurus tárgyalószék Easy Space íróasztal Easy Space kör dohányzóasztal Signum SY irodai munkaszék Ft Sorszám eszköz megnevezése eszköz nettó ára szerződéskötés dátuma 1. Vezető i fotel , Vezető i fotel fekete , Vezető i fotel fekete , Vezető i fotel fekete , Vezető i fotel fekete , Vezető i fotel fekete , Szék , Tárgyalószék 4 134, Tárgyalószék 4 134, Tárgyalószék 4 134, Tárgyalószék 4 134, Tárgyalószék 4 134, Görgős szekrény 3 fiókos , Görgős szekrény 3 fiókos , Görg ős szekrény 3 fiókos , Görgős szekrény 3 fiókos , Görgős szekrény 3 fiókos , Íróasztal , Íróasztal , Íróasztal , Íróasztal , Íróasztal , Iratszekrény , Iratszekrény , ÉMI Nonprofit Kft 25. Iratszekrény , Iratszekrény , Irattár kialakítása , Íróasztal , Íróasztal , Íróasztal , Íróasztal , Íróasztal , Íróasztal ,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek 9. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (I. 26.) GKM r. Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia átvételének szabá

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008.

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009.

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 I. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása PostaAutóŐr

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 3., szerda Tartalomjegyzék 297/2014. (XII. 3.) Korm. rendelet A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

GYEMSZI IRF Egészségügyi Évkönyv 2010

GYEMSZI IRF Egészségügyi Évkönyv 2010 GYEMSZI IRF Egészségügyi Évkönyv 2010 II. rész - Számok a Magyar Egészségügyr l A GYEMSZI IRF sorozata Szerkeszt k: Borbás Ilona, Mihalicza Péter 2011. december ISBN 963 86852 2 0 Felel s kiadó: GYEMSZI

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 Ügy szám: 6547 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 14 000098]; szék hely: 1071 Bu da pest,

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A XXI. század kataszteri térképei A Nemzeti Kataszteri Program*

A XXI. század kataszteri térképei A Nemzeti Kataszteri Program* SIRMAN FERENC: Digitális földhivatal kialakításának stratégiája 7. On-line Kapcsolat Egyéb Közigazgatási Rendszerekkel: A közhivatalok közötti elektronikus ügyiratforgalom, digitális adatcsere és adatellenőrzés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben