BHSE. Sportiskola. Adószám: Bankszámlaszám: Molnár Imre.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BHSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 0 6 5 6 7-2 - 4 1. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 2 0 1 9-2 5 5 3 1 7 0 1-5 3 4 0 0 0 0 2. Molnár Imre."

Átírás

1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Budapesti Honvéd Sportegyesület BHSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Hivatásos sportszervezet Közhasznú alapítvány Diáksport egyesület Sportiskola Adószám: Bankszámlaszám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Budapest (út, utca) Dózsa György út (házszám) 53. A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Budapest (út, utca) Dózsa György út (házszám) 53. Hivatalos honlap: Telefon: Fax: honved.hu A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Molnár Imre ügyvezető elnök cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Mészáros István cím: Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Budapest Dózsa György Magyar út 53. Állam HM EI ZRt. 60 felkészülés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nem jogosult 1. A jó váhagyást vé gző sze rve ze t tö lti ki! 2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö zte stüle t e se té n: 549, alapítvány e se té n: 569, Spo rtisko la e se té n: 000, DSE Ame nnyibe n a ké re lme ző diák spo rte gye süle t fe ladatait e llátó spo rtsze rve ze t é s ne m ve sz ré szt vagy sze rze tt indulási jo go t a ké re le mme l é rinte tt szakszö ve tsé g által kiírt ve rse nyre ndsze r valame lyik bajno ki o sztályában valame ly fe lnő tt vagy utánpó tlás ko ro sztályban, akko r a ké re le mhe z csato lni szüksé ge s a Magyar Diákspo rt Szö ve tsé g (MDSZ) nyilatko zatát arró l, ho gy a diák spo rte gye süle t az MDSZ vagy a Magyar Egye te mi-fő isko lai Spo rtszö ve tsé g (MEFS ) által sze rve ze tt ve rse nye ke n ré szt ve sz, vagy arra indulási jo go t sze rze tt. Ame nnyibe n a ké re lme ző fe lső o ktatási spo rtban műkö dő spo rtsze rve ze t, é s ne m ve sz ré szt vagy sze rze tt indulási jo go t a ké re le mme l é rinte tt szakszö ve tsé g által kiírt ve rse nyre ndsze r valame lyik bajno ki o sztályában valame ly fe lnő tt vagy utánpó tlás ko ro sztályban, akko r a ké re le mhe z csato lni szüksé ge s a Magyar Egye te mi-fő isko lai Spo rtszö ve tsé g nyilatko zatát arró l, ho gy a ké re lme ző spo rtsze rve ze t ré szt ve sz a fő isko lai-e gye te mi ve rse nyre ndsze rbe n, vagy arra indulási jo go t sze rze tt.

2 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: 8 MFt 11 MFt 8 MFt 163 MFt 517 MFt 524 MFt 167 MFt 110 MFt 110 MFt 138 MFt 294 MFt 150 MFt 12 MFt 29 MFt 31 MFt 488 MFt 961 MFt 823 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: 266 MFt 281 MFt 290 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 43 MFt 73 MFt 79 MFt 172 MFt 591 MFt 440 MFt 7 MFt 16 MFt 14 MFt 488 MFt 961 MFt 823 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 390 MFt 865 MFt 741 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt

3 Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Versenyeztetés költségei Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportf ejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Budapesti Honvéd Sportegyesület kosárlabda szakosztálya jelenleg 1 amatőr státuszú felnőtt NB I/B osztályú, valamint 10 utánpótláskorú csapat keretein belül összesen 145 fő folyamatos sportoltatását végzi. A sportfejlesztési program elsődleges célja a tapasztalt sportmunkatársak megtartása, fiatal új, ambiciózus edzők bevonása,a minőségi munka ösztönzése.a minőségi utánpótlás nevelés kulcsa a magasan képzett szakemberek szisztematikus, átgondolt korosztályoknak megfelelően adagolt munkája,illetve a szerződtetett edzők motiválása, folyamatos képzése,körülményeinek javítása. Utánpótlás nevelés fejlesztési jogcím: A sportfejlesztési program célja, az összes korosztályt felölelő utánpótlás csapataink képzési színvonalának emelése, és az ehhez tartozó jobb körülmények megteremtése. Célunk a korszerű edzésmódszerek alkalmazása és a program segítségével szeretnénk hozzájutni az ehhez szükséges legmodernebb eszközökhöz.szeretnénk a sportfejlesztési programunk keretében az alsó korosztályok létszámát (U-11 U-12 U-14)jelentősen növelni, ezzel egy időben tehát új csoportok beindítását tervezzük.ehhez kapcsolódóan a feladatunk több edzésidő, azaz új termek bérlése. Szeretnénk kiterjeszteni a versenyzési lehetőségeinket saját tornák rendezésével, illetve a meglévő nemzetközi kapcsolataink továbbvitelével.új nemzetközi kapcsolatok kiépítésével akarunk felzárkózni a hazai és nemzetközi élvonalhoz. A saját létesítményünk utánpótlás nevelésre tökéletesen alkalmas, lehetőségünk van több megfelelő terem bérlésére és használatára. További minőségi, a legfelsőbb osztályra is alkalmas kosárlabda csarnok igénybevételét is tervezzük a közeljövőben, erre a szerződések már folyamatban vannak. A Budapesti Honvéd Sportegyesület kosárlabda szakosztálya jelenleg 1 amatőr státuszú felnőtt NB I/B osztályú, valamint 10 utánpótláskorú csapat keretein belül összesen 145 fő folyamatos sportoltatását végzi. A sportfejlesztési program elsődleges célja a tapasztalt sportmunkatársak megtartása, fiatal új, ambiciózus edzők bevonása,a minőségi munka ösztönzése.a minőségi utánpótlás nevelés kulcsa a magasan képzett szakemberek szisztematikus, átgondolt korosztályoknak megfelelően adagolt munkája,illetve a szerződtetett edzők motiválása, folyamatos képzése,körülményeinek javítása. Utánpótlás nevelés fejlesztési jogcím: A sportfejlesztési program célja, az összes korosztályt felölelő utánpótlás csapataink képzési színvonalának emelése, és az ehhez tartozó jobb körülmények megteremtése. Célunk a korszerű edzésmódszerek alkalmazása és a program segítségével szeretnénk hozzájutni az ehhez szükséges legmodernebb eszközökhöz.szeretnénk a sportfejlesztési programunk keretében az alsó korosztályok létszámát (U-11 U-12 U-14)jelentősen növelni, ezzel egy időben tehát új csoportok beindítását tervezzük.ehhez kapcsolódóan a feladatunk több edzésidő, azaz új termek bérlése. Szeretnénk kiterjeszteni a versenyzési lehetőségeinket saját tornák rendezésével, illetve a meglévő nemzetközi kapcsolataink továbbvitelével.új nemzetközi kapcsolatok kiépítésével akarunk felzárkózni a hazai és nemzetközi élvonalhoz. A saját létesítményünk utánpótlás nevelésre tökéletesen alkalmas, lehetőségünk van több megfelelő terem bérlésére és használatára. További minőségi, a legfelsőbb osztályra is alkalmas kosárlabda csarnok igénybevételét is tervezzük a közeljövőben, erre a szerződések már folyamatban vannak. A Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nincs Nincs Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve projekt időtartama től ig tart. A személyi jellegű kifizetések időbeli ütemezése folyamatos, havonta történik, az egyéb tevékenységek megvalósítása a támogatások beérkezése, illetve a sportesemények, mérkőzések, kupák időpontjaitól függ. A projekt időtartama től ig tart. A személyi jellegű kifizetések időbeli ütemezése folyamatos, havonta történik, az egyéb tevékenységek megvalósítása a támogatások beérkezése, illetve a sportesemények, mérkőzések, kupák időpontjaitól függ. A A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Budapesti Honvéd Sportegyesület kosárlabda szakosztálya a 2011/2012-es támogatási időszakban elindított utánpótlás nevelési -fejlesztési programot szeretné a sportfejlesztési program keretében szereplő feltételek teljesülése esetén folytatni. A szakosztály utánpótlás nevelése az első támogatási program időszaka után, a második program elején magasabb szintre minősült, 2012 augusztus elejéig teljesítettük az akadémiai akkreditáció szigorú feltételeit. A minőségileg meghatározott, rendszeresen ellenőrzött színvonalat azóta is sikeresen tartjuk. Ez mindenképpen szorosabb és ellenőrizhetőbb kapcsolatot feltételez a szakszövetséggel. Az NSI megszüntével, közvetlenül a szakszövetséghez kell beadnunk minden dokumentumot a munkánkról, így szinte napi kapcsolatban vagyunk az MKOSZ-vel, mind informálás, mind ellenőrzés terén. Rendszeresen részt veszünk az MKOSZ utánpótlás programjaiban. A korábban beadott pályázatok és a mostani között az a legnagyobb különbség, hogy,míg az előzőkben a magasabb színvonalat céloztuk meg, a mostaniban már az akadémiai szintről indulunk, és ehhez képest kell dolgoznunk. Egyszerre kell érvényesülnie a munkánkban a mennyiségi és minőségi elemeknek. A legkisebbekkel igyekszünk megszerettetni a sportágat, egyben olyan területeken új csoportokat kívánunk indítani, ahol Budapesten még nem igazán felderített a gyerekanyag. ( V,VI,VII,VIII,IX. ker) Versenyző csapataink az országos bajnokságok élmezőnyeiben szerepelnek. A kiemelt országos kupák döntőinek szereplői vagyunk.a korábban beadott sportfejlesztési programjainkhoz képest a legnagyobb nagy előrelépés és kihívás az akadémiai szint, illetve annak megtartása. Tervezzük a teljes akadémiai palettához, egy jól működő lány szakosztállyal együttműködési szerződést létrehozni, hogy mindkét nem utánpótlása érdekelt legyen ebben a szép sportágban,illetve a felvevő területeinken mindenki fiú-lány tudjon csatlakozni a kosárlabdához.ezzel is kiszélesedik a létszámunk. nagyobb lehetőségekhez jutunk, és méltón tudjuk képviselni a budapesti kosárlabdát. A Budapesti Honvéd Sportegyesület kosárlabda szakosztálya a 2011/2012-es támogatási időszakban elindított utánpótlás nevelési -fejlesztési programot szeretné a sportfejlesztési program keretében szereplő feltételek teljesülése esetén folytatni. A szakosztály utánpótlás nevelése az első támogatási program időszaka után, a második program elején magasabb szintre minősült, 2012 augusztus elejéig teljesítettük az akadémiai akkreditáció szigorú feltételeit. A minőségileg meghatározott, rendszeresen ellenőrzött színvonalat azóta is sikeresen tartjuk. Ez mindenképpen szorosabb és ellenőrizhetőbb kapcsolatot feltételez a szakszövetséggel. Az NSI megszüntével, közvetlenül a szakszövetséghez kell beadnunk minden dokumentumot a munkánkról, így szinte napi kapcsolatban vagyunk az MKOSZ-vel, mind informálás, mind ellenőrzés terén. Rendszeresen részt veszünk az MKOSZ utánpótlás programjaiban. A korábban beadott pályázatok és a mostani között az a legnagyobb különbség, hogy,míg az előzőkben a magasabb színvonalat céloztuk meg, a mostaniban már az akadémiai szintről indulunk, és ehhez képest kell dolgoznunk. Egyszerre kell érvényesülnie a munkánkban a mennyiségi és minőségi elemeknek. A legkisebbekkel igyekszünk megszerettetni a sportágat, egyben olyan területeken új csoportokat kívánunk indítani, ahol Budapesten még nem igazán felderített a gyerekanyag. ( V,VI,VII,VIII,IX. ker) Versenyző csapataink az országos bajnokságok élmezőnyeiben szerepelnek. A kiemelt országos kupák döntőinek szereplői vagyunk.a korábban beadott sportfejlesztési programjainkhoz képest a legnagyobb nagy előrelépés és kihívás az akadémiai szint, illetve annak megtartása. Tervezzük a teljes akadémiai palettához, egy jól működő lány szakosztállyal együttműködési szerződést létrehozni, hogy mindkét nem utánpótlása érdekelt legyen ebben a szép sportágban,illetve a felvevő területeinken mindenki fiú-lány tudjon csatlakozni a kosárlabdához.ezzel is kiszélesedik a létszámunk. nagyobb lehetőségekhez jutunk, és méltón tudjuk képviselni a budapesti kosárlabdát. A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése budapesti fiataloknak perspektívát akarunk nyújtani az egészséges felnőtté vagy válogatott sportolóvá, kosárlabdázóvá válásához. A minőségi munkával jó hírnevet szerezve, a későbbiekben tovább szélesíthető az utánpótlás bázis. Természetesen ez csak hosszú távú munkával érhető el. Ezek az utánpótlás korú gyerekek bázisát adhatják egy későbbi legfelsőbb osztályú csapatnak is. Jelen pillanatban a szakosztály első csapata a magyar másodosztályban szerepel már huzamosabb ideje, de az utóbbi két-három évben azt már elértük szisztematikus munkával, hogy a csapat átlag életkora 21 év körül mozog, és a saját nevelésű utánpótlás játékosok aránya a csapatban közel 80 %. Társadalmi hatása lehet a sportág fejlesztési programnak, hogy egészségesebbek lesznek az emberek,a súlyfeleslegek csökkennek,kevesebbet látogatják az orvosokat, csökken a gyógyszerfogyasztás, és később szülőként pozitív mintát tudnak adni saját gyerekeiknek az egészséges életmódról. Nem utolsó sorban új munkahelyeket is teremt, mivel újabb és újabb csoportok alakulnak a sportfejlesztési program keretében és az edzőknek többek között anyagilag is megéri precízen dolgozni a rájuk bízott gyerekekkel. A sportfejlesztési program természetesen mégis a fiatalokról szól, akikből a jövő bajnokai lehetnek. Az utánpótlás nevelő klubok is meg fognak erősödni hosszú távon, ha jó feltételekkel, megfelelően dotált, kiváló végzettségű szakemberek nevelik ki a válogatott szintű versenyzőket és ezeket a profi klubok reális nevelési költségtérítéssel honorálják, amikor véget ér a versenyző utánpótlás képzése. A budapesti fiataloknak perspektívát akarunk nyújtani az egészséges felnőtté vagy válogatott sportolóvá, kosárlabdázóvá válásához. A minőségi munkával jó hírnevet szerezve, a későbbiekben tovább szélesíthető az utánpótlás bázis. Természetesen ez csak hosszú távú munkával érhető el. Ezek az utánpótlás korú gyerekek bázisát A A

4 adhatják egy későbbi legfelsőbb osztályú csapatnak is. Jelen pillanatban a szakosztály első csapata a magyar másodosztályban szerepel már huzamosabb ideje, de az utóbbi két-három évben azt már elértük szisztematikus munkával, hogy a csapat átlag életkora 21 év körül mozog, és a saját nevelésű utánpótlás játékosok aránya a csapatban közel 80 %. Társadalmi hatása lehet a sportág fejlesztési programnak, hogy egészségesebbek lesznek az emberek,a súlyfeleslegek csökkennek,kevesebbet látogatják az orvosokat, csökken a gyógyszerfogyasztás, és később szülőként pozitív mintát tudnak adni saját gyerekeiknek az egészséges életmódról. Nem utolsó sorban új munkahelyeket is teremt, mivel újabb és újabb csoportok alakulnak a sportfejlesztési program keretében és az edzőknek többek között anyagilag is megéri precízen dolgozni a rájuk bízott gyerekekkel. A sportfejlesztési program természetesen mégis a fiatalokról szól, akikből a jövő bajnokai lehetnek. Az utánpótlás nevelő klubok is meg fognak erősödni hosszú távon, ha jó feltételekkel, megfelelően dotált, kiváló végzettségű szakemberek nevelik ki a válogatott szintű versenyzőket és ezeket a profi klubok reális nevelési költségtérítéssel honorálják, amikor véget ér a versenyző utánpótlás képzése. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

5 5 Személyi jellegű ráf ordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Végzettség Adózás módja Havi Kif. munka hó óra Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 2014/15 szertáros Nem Alapfokú Általános Ft Ft Ft 2014/15 erőnléti edző Nem Középfokú EKHO Ft Ft Ft 2014/15 erőnléti edző Nem Felsőf. sportsz. EKHO Ft Ft Ft 2014/15 sportmunkatárs Nem Középfokú Általános Ft Ft Ft 2014/15 sportmunkatárs Nem Középfokú Általános Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a és közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. (1) be ke zdé s 4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s 11. po ntjának i) alpo ntjára. 6. Az utánpótlás -nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás -nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

6 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/f elújítások (Az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) 2014/15 Informatikai eszközök laptop A szakosztály versenyzői adatainak tárolása, felmérési eredmények összegzése, hivatalos statisztikai program telepítése, illetve az utánpótlás játékosok nyilvántartása. Nem Ft 2014/15 Informatikai eszközök asztali PC A szakosztály vezetői ( szakmai és szervezési ) munkájának segítése, adatok tárolása, internetkapcsolat biztosítása, ügyek intézése interneten keresztül Nem Ft 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés mobil eredményjelző a szakosztály által bérelt külső helyszíneken történő versenyeken való használata, utánpótlás tornákon való használata. ( asztali eredményjelző támadó idő jelző) Nem 0 Ft 2014/15 Informatikai eszközök videokamera mérkőzések és edzések felvétele, elemzése tárolása, későbbi felhasználás céljából. Előadásokra felkészülés esetén illusztráció biztosítása Nem 0 Ft 2014/15 Informatikai eszközök táblagép digitális jegyzőkönyv irásához. Nem Ft 2014/15 Informatikai eszközök asztali monitor Az asztali PC használatához elengedhetetlenül szükséges Nem Ft Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, f elújítások az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a és közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/ Ft Ft Ft összesen: Ft Ft Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak 9 Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, felújítás tervezett befejezése Üzembe helyezés tervezett időpontja Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) U.f. 0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé si fe ladatké nt e lszámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni. 8. A Re nde le t 2. (1) 9. po nt s z e rint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés : BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

7 11 Utánpótlás-nevelés f ejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2014/15-es bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) U16 U20 U23 U25* Országos Országos Országos Országos Országos Országos Országos Nincs *MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma 11. A Re nde le t 2. (1) 11. po ntja s z e rint

8 Gyógyszerekre, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege nem haladja meg az Ft-ot Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésére a ráfordítás összege nem haladja meg az Ft-ot Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória 2014/15 versenymez és nadrág db 0 0 Ft 0 Ft Sportfelszerelés 2014/15 verseny melegítő alsó és felső db 0 0 Ft 0 Ft Sportfelszerelés 2014/15 bemelegítő trikó db 0 0 Ft 0 Ft Sportfelszerelés 2014/15 sporttáska db 0 0 Ft 0 Ft Sportfelszerelés 2014/15 edzésmez és nadrág db 0 0 Ft 0 Ft Sportfelszerelés 2014/15 galléros póló db 0 0 Ft 0 Ft Sportfelszerelés 2014/15 kosárlabda cípő pár Ft Ft Sportfelszerelés 2014/15 kosárlabda versenylabda 6-os méret db Ft Ft Sporteszköz 2014/15 kosárlabda versenylabda 7-es méret db Ft Ft Sporteszköz 2014/15 stratégiai tábla db Ft Ft Sporteszköz 2014/15 nehezített kosárlabda db Ft Ft Sporteszköz 2014/15 utazó melegítő alsó felső db 0 0 Ft 0 Ft Sportfelszerelés 2014/15 koordinációs létra db Ft Ft Sporteszköz 2014/15 stabilitás tréner db Ft Ft Sporteszköz 2014/15 gumikötél db Ft Ft Sporteszköz 2014/15 ugráló kötél bőr db Ft Ft Sporteszköz 2014/15 medicin labda db Ft Ft Sporteszköz 2014/15 trx suspension trainer db Ft Ft Sporteszköz 2014/15 műanyag gátak db Ft Ft Sporteszköz 2014/15 plexi palánk db Ft Ft Pályatartozék 2014/15 zsámoly db Ft Ft Sporteszköz 2014/15 svédszekrény db Ft Ft Sporteszköz 2014/15 labdatároló db Ft Ft Sporteszköz 2014/15 bordásfalra akasztható palánk db Ft Ft Pályatartozék 2014/15 szabadtéri futó cipő pár Ft Ft Sportfelszerelés 2014/15 szabadtéri kosárlabda palánk állvánnyal db Ft Ft Pályatartozék 2014/15 kosárlabda gyűrű db Ft Ft Pályatartozék 2014/15 fém kosárlabda háló db Ft Ft Pályatartozék 2014/15 verseny kosárlabda háló beltéri db Ft Ft Pályatartozék 2014/15 kosárállvány fali oldalra hajtható db Ft Ft Pályatartozék 2014/15 Thera band erősítő gumiszalag db Ft Ft Sporteszköz 2014/15 antropometriai vizsgálat db Ft Ft Diagnosztikai eszközök 2014/15 vérvizsgálat db Ft Ft Diagnosztikai eszközök 2014/15 terheléses vizsgálat db Ft Ft Diagnosztikai eszközök 2014/15 szív és érrendszeri vizsgálat db Ft Ft Diagnosztikai eszközök 2014/15 szabadtéri széldzseki és nadrág db Ft Ft Sportfelszerelés 2014/15 támadó idő piros ledsor telepítés db Ft Ft Pályatartozék 2014/15 palánk védő szivacs db Ft Ft Pályatartozék Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjára a ráfordítás összege nem haladja meg az Ft-ot

9 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban (hónap) Igénybevett órák száma / évad Éves&nbspköltség 2014/ / / / /15 U / /15 XIII.ker Prevenciós Központ tornaterme Ft Ft XIII. ker Török általános iskola és gimnázium Ft Ft XIII. Vizafogó u. 2. általános iskola terme Ft Ft XIII Hegedűs G. iskola terme Ft Ft XIII. Verebélyi szakközépiskola terme Ft Ft XIII. Pannónia u. ált isk. tornacsarnoka Ft Ft XIII. Radnóti M. u általános iskola terme Ft Ft A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai nem haladják meg az Ft-ot Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad 2014/15 Edző 2014/15 Edző 2014/15 Edző 2014/15 Edző 2014/15 Edző 2014/15 Edző 2014/15 Edző 2014/15 Edző Sportszakember beosztása 2014/15 Vezető edző 2014/15 Egyéb 2014/15 Gyúró 2014/15 Edző 2014/15 Edző Sportszakember neve 2013/2014-as idény működési engedély száma Fogl. kor H.ó. Kif. Hó Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Simon Nándor U Ft Ft Ft dr. Ránky Mátyás U Ft Ft Ft Paulik Tamás U Ft 0 Ft Ft Puskás Artúr U Ft Ft Ft Steiger Péter U Ft Ft Ft Ronkay László U Ft Ft Ft Csuba Gábor U Ft Ft Ft Mészáros István U Ft Ft Ft Zsoldos András U Ft Ft Ft Kovács Krisztina nem kell U Ft Ft Ft Klenyán Tamás nem kell U Ft Ft Ft folyamatban van folyamatban van U Ft Ft Ft U16

10 2014/15 Edző folyamatban van folyamatban van U Ft Ft Ft Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft összesen: Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a és közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/ Ft Ft Ft összesen: Ft Ft Ft 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám 4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

11 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Oktatók várható személyi költségei (Ft) Oktatók várható Képzésben résztvevők utazási és szállás várható utazási és költségei (Ft) szállás költségei (Ft) Egyéb folyó költségek (Ft) Amortizáció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft) Összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a és közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 Á 2014/15 SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e ) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 7 9 1 2 8-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 0 4 6 3-5 0 5 2 6 5 5 2-7 6 8 9 1 0 0 5. Boda Gábor. Elnök.

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 7 9 1 2 8-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 0 4 6 3-5 0 5 2 6 5 5 2-7 6 8 9 1 0 0 5. Boda Gábor. Elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület Dunaújvárosi Sárkányok

Részletesebben

Diáksport egyesület. 9 7 0 0 Szombathely. Dr. Gál László SE elnök. Dr. Gál László

Diáksport egyesület. 9 7 0 0 Szombathely. Dr. Gál László SE elnök. Dr. Gál László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület SZoESE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

BKGDSE. Sportiskola. Adószám: 1 8 1 3 8 8 2 5-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 6 1 2 0 0 4 0 5-1 5 0 2 1 9 9 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Kiss István.

BKGDSE. Sportiskola. Adószám: 1 8 1 3 8 8 2 5-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 6 1 2 0 0 4 0 5-1 5 0 2 1 9 9 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Kiss István. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesület BKGDSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

GYKC. Sportiskola. Adószám: 1 8 5 2 5 0 8 9-2 - 0 8. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 8 0-8 0 6 8 0 0 0 8. Hoffmann Gergely.

GYKC. Sportiskola. Adószám: 1 8 5 2 5 0 8 9-2 - 0 8. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 8 0-8 0 6 8 0 0 0 8. Hoffmann Gergely. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Győri Kosárlabda Club GYKC 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

Diáksport egyesület. 6 0 4 1 Kerekegyháza. Balla Gábor

Diáksport egyesület. 6 0 4 1 Kerekegyháza. Balla Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Kerekegyházi SportEgyesület Kerekegyházi SE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

FKL Kft. Sportiskola

FKL Kft. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 F.K.L. Sportszolgáltató Kft. FKL Kft 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 0 8 1 Piliscsaba. Kiss Antal elnök. Csányi Zsanett

Diáksport egyesület. 2 0 8 1 Piliscsaba. Kiss Antal elnök. Csányi Zsanett 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Piliscsabai Cserkész Lovas Kulturális Szabadidős és Sport Egyesület

Részletesebben

HFKE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 8 3 2 Héreg. Korencsi László Elnök. Korencsi László

HFKE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 8 3 2 Héreg. Korencsi László Elnök. Korencsi László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Héregi Futball Klub Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: HFKE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Dunakiliti KSE. Adószám: 1 9 8 8 1 9 2 8-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 2 4-1 0 0 0 8 8 0 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 9 2 2 5 Dunakiliti

Dunakiliti KSE. Adószám: 1 9 8 8 1 9 2 8-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 2 4-1 0 0 0 8 8 0 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 9 2 2 5 Dunakiliti 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunakiliti Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Dunakiliti KSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Pásztói ULC. Adószám: 1 8 6 3 9 9 1 7-1 - 1 2. Bankszámlaszám: 6 2 1 0 0 3 0 8-1 5 7 1 0 1 8 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 3 0 6 0 Pásztó. Juhász István Elnök

Pásztói ULC. Adószám: 1 8 6 3 9 9 1 7-1 - 1 2. Bankszámlaszám: 6 2 1 0 0 3 0 8-1 5 7 1 0 1 8 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 3 0 6 0 Pásztó. Juhász István Elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Pásztói ULC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Junior Sport Kft. Adószám: 1 3 7 6 0 4 8 1-2 - 0 6. Bankszámlaszám: 1 2 0 6 6 0 0 7-0 0 1 3 7 2 0 9-0 0 1 0 0 0 0 5.

Junior Sport Kft. Adószám: 1 3 7 6 0 4 8 1-2 - 0 6. Bankszámlaszám: 1 2 0 6 6 0 0 7-0 0 1 3 7 2 0 9-0 0 1 0 0 0 0 5. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Junior Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve: Junior Sport Kft. 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

9 7 5 1 Vép. Jagodits Romeo

9 7 5 1 Vép. Jagodits Romeo 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vasi Foci Akadémia Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Vasi Foci Akadémia SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

Tóth Miklós ügyvezető igazgató. Tóth Miklós

Tóth Miklós ügyvezető igazgató. Tóth Miklós 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: Szombathelyi Haladás Kft. 2 Gazdálkodási

Részletesebben

TISZASZIGET SE. Adószám: 1 9 0 8 5 4 0 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 4 0 0 0 1 1-1 1 0 5 6 3 1 1 - 6 7 5 6 TISZASZIGET. Ferenczi Ferenc elnök

TISZASZIGET SE. Adószám: 1 9 0 8 5 4 0 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 4 0 0 0 1 1-1 1 0 5 6 3 1 1 - 6 7 5 6 TISZASZIGET. Ferenczi Ferenc elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: TISZASZIGET SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: TISZASZIGET SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím:

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: ÉLES KÉZILABDA ISKOLA SE ÉLES KÉZISULI SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Erima

Részletesebben

Gyulaháza KSE. Adószám: 1 8 8 0 9 4 7 1-1 - 1 5. Bankszámlaszám: 6 7 9 0 0 2 1 3-1 0 1 0 5 2 2 3-0 0 0 0 0 0 0 0.

Gyulaháza KSE. Adószám: 1 8 8 0 9 4 7 1-1 - 1 5. Bankszámlaszám: 6 7 9 0 0 2 1 3-1 0 1 0 5 2 2 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Gyulaháza Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Gyulaháza KSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Bozsik program. Cser Attila

Bozsik program. Cser Attila 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Balatonszentgyörgyi Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Balatonszentgyörgyi KSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

CSSK. Adószám: 1 9 9 7 6 4 8 8-1 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 3 0 9 6-2 0 0 1 0 5 7 5 - 5 9 2 0 CSORVÁS. Seres Péter

CSSK. Adószám: 1 9 9 7 6 4 8 8-1 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 3 0 9 6-2 0 0 1 0 5 7 5 - 5 9 2 0 CSORVÁS. Seres Péter 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: CSORVÁSI SPORT KLUB A kérelmező szervezet rövidített neve: CSSK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek

Részletesebben

Kisdorogi F.C. Adószám: 1 9 9 5 2 3 2 1-1 - 1 7. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 6 0 3 6-2 0 0 1 5 6 6 6 - 7 1 5 8 Bonyhádvarasd. Miszler Tibor Elnök

Kisdorogi F.C. Adószám: 1 9 9 5 2 3 2 1-1 - 1 7. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 6 0 3 6-2 0 0 1 5 6 6 6 - 7 1 5 8 Bonyhádvarasd. Miszler Tibor Elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kisdorogi Futball Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kisdorogi F.C. 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

4 2 7 5 Monostorpályi. Kéri Lajos elnök. Kondor Ernő

4 2 7 5 Monostorpályi. Kéri Lajos elnök. Kondor Ernő 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Monostorpályi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Monostorpályi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Zákányi SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 8 8 5 2 Zákány. Csertán János egyesületi elnök. Csertán János

Zákányi SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 8 8 5 2 Zákány. Csertán János egyesületi elnök. Csertán János 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Zákányi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Zákányi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Nagycenk SE. Adószám: 1 8 5 2 5 8 0 7-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 3 3 7-1 0 0 0 1 3 2 5-0 0 0 0 0 0 0 0. 9 4 8 5 Nagycenk.

Nagycenk SE. Adószám: 1 8 5 2 5 8 0 7-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 3 3 7-1 0 0 0 1 3 2 5-0 0 0 0 0 0 0 0. 9 4 8 5 Nagycenk. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagycenki Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Nagycenk SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

MKH SE. Egyéb Up. Varga Gábor

MKH SE. Egyéb Up. Varga Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: MÓRAVÁROSI KINIZSI HÚSOS SPORTKÖR EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: MKH SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a

Részletesebben

Kisnémedi MSE. 2 1 6 5 Kisnémedi

Kisnémedi MSE. 2 1 6 5 Kisnémedi 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mozgás Sportegyesület Kisnémedi A kérelmező szervezet rövidített neve: Kisnémedi MSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 2 3 8 9 7-2 - 0 2. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 1 0 1 8-2 9 9 0 0 6 8 6-0 0 0 0 0 0 0 0. Rátgéber László.

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 2 3 8 9 7-2 - 0 2. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 1 0 1 8-2 9 9 0 0 6 8 6-0 0 0 0 0 0 0 0. Rátgéber László. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 569 Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány Rátgéber Kosárlabda Akadémia

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 5 0 0 Esztergom. 2 5 1 0 Dorog. Fax: 0036-33-315-658 www.esztergomikosarlabda.hu. Erős Péter. Telefon: 0036-20-547-9782

Diáksport egyesület. 2 5 0 0 Esztergom. 2 5 1 0 Dorog. Fax: 0036-33-315-658 www.esztergomikosarlabda.hu. Erős Péter. Telefon: 0036-20-547-9782 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 569 Esztergomi Kosárlabdázók Közhasznú Egylete EKKE 3 A szakszövetség

Részletesebben

SzTK Futball Kft. Adószám: 2 4 2 4 6 5 6 7-2 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 2 5 2-2 0 0 7 4 0 0 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Potoczki Tamás.

SzTK Futball Kft. Adószám: 2 4 2 4 6 5 6 7-2 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 2 5 2-2 0 0 7 4 0 0 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Potoczki Tamás. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: SzTK Futball Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve: SzTK Futball Kft. 2 Gazdálkodási formakód: 113 Áfa

Részletesebben

Verpelét SE. Egyéb Up

Verpelét SE. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Verpelét Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Verpelét SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Adószám: 1 9 8 2 6 1 7 0-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 5 7 8 0 0 2 1 5-1 1 0 0 2 6 3 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Honlap: Burián Imre Elnök

Adószám: 1 9 8 2 6 1 7 0-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 5 7 8 0 0 2 1 5-1 1 0 0 2 6 3 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Honlap: Burián Imre Elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szabadbattyán Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Szabadbattyán KSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

Egyéb Up. Vörös Dániel

Egyéb Up. Vörös Dániel 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Városföldi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Városföldi Sport Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben