Nyírbátor Város Önkormányzata Képvisel -testületének 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyírbátor Város Önkormányzata Képvisel -testületének 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Nyírbátor Város Önkormányzata Képvisel -testületének 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete helyi társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjér l Nyírbátor Város Önkormányzata Képvisel testülete figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (5) bekezdésében és 16. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 13/A. (2) bekezdésében, továbbá a közhasznú szervezetekr l szóló évi CLVI. törvény 14. (2) bekezdésében foglaltakra, a helyi társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjér l az alábbiakat rendeli el. 1. A rendelet célja (1) A Képvisel testület elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen köd társadalmi szervezetek végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település szépítése, a környezetvédelem, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság m vel dése, szórakozása, sportolása, egészségvédelme érdekében. (2) Az (1) bekezdésben foglalt cél megvalósulása érdekében a Képvisel testület az önkormányzat éves költségvetésér l szóló rendeletében - a város anyagi lehet ségeit l függ en pénzügyi kereteket állapít meg a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának céljára. (3) A társadalmi szervezetek közötti esélyegyenl ség biztosítása érdekében a pénzügyi támogatás feltételeinek, az eljárás rendjének, a támogatásokkal történ elszámolás módjának egységes szabályozása. 2. Értelmez rendelkezések E rendelet alkalmazásában társadalmi szervezet a) az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, kivéve a pártot, a politikai tevékenységet folytató szervezetet, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet, b) a Polgári Törvénykönyvr l szóló évi IV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány, ide nem értve a közalapítványt, c) közérdek feladatot ellátó társadalmi szervezet, az olyan társadalmi szervezet, amely az Önkormányzat Ötv.-ben vagy más törvényben el írt kötelez vagy önként vállalt feladatainak ellátásában vesz részt, vagy azt segíti. d) történelmi egyházak

2 A támogatások pénzügyi keretei, területei (1) Az Önkormányzat a társadalmi szervezetek részére támogatást a költségvetésében jóváhagyott alábbi pénzügyi keretekb l, el irányzatokból biztosítja: a) Sporttámogatás, b) Kulturális Alap, c) Kiemelt fesztiválok támogatása, d) Egyéb társadalmi szervezetek támogatása, e) Oktatási, Ifjúsági, közm vel dési és diáksport feladatok. (2) Sporttámogatás: sportegyesület m ködési költségeinek, sportrendezvények szervezésének, bonyolításának, sportlétesítmények fenntartási költségeinek támogatása. (3) Kulturális Alap: a helyi kulturális és közm vel dési tevékenységet folytató szervezetek ködésének, rendezvényei szervezésének, bonyolításának támogatására, városi ünnepségek programjainak, színvonalas lebonyolításának, városi rendezvények, rendezvénysorozatok megszervezésének és kivitelezésének, valamint a kulturális egyesületek kiemelked szakmai programokon történ részvétele, m ködési költségei finanszírozásának, alkotások, kiadványok megvalósításának támogatására. (4) Kiemelt fesztiválok támogatása: a Képvisel testület döntése alapján támogatott fesztiválok programjai szervezési, bonyolítási költségeinek támogatása. (5) Egyéb társadalmi szervezetek támogatása: a társadalmi szervezetek kiemelked szakmai programokon történ részvételének, m ködési költségei finanszírozásának, közrend és közbiztonsági tevékenység m ködési költségeinek támogatása. (6) Oktatási, ifjúsági, közm vel dési és diáksport feladatok: helyi oktatási, kulturális, ifjúsági és sportvetélked k, rendezvények, ünnepségek, megemlékezések szervezésének, lebonyolításának támogatása. 4. Támogatási jogkörök A 4. szerinti keretek feletti döntési jogosultságokat a Képvisel testület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló 6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet valamint a mindenkori költségvetési rendelet szabályozza. 5. A támogatások odaítélésének eljárási rendje (1) A társadalmi szervezetek pénzügyi támogatása iránti kérelmet, igénylést írásban, jelen rendelet 1./A és 1/B. mellékletében szerepl Adatlap megnevezés formanyomtatványon lehet a támogatási keret felhasználására jogosult szervhez benyújtani - a (2)-(3) bekezdés kivételével minden év február 28-ig. (2) A sportalap terhére az általános m ködési támogatási kérelem benyújtási határideje tárgyév január 15.

3 - 3 - (3) Az egyéb társadalmi szervezetek támogatása keret esetében a kérelem benyújtása - a felhasználható keret függvényében - folyamatos. (4) A pályázathoz csatolni kell: a) az társadalmi szervezet m ködésének igazolására: a bíróság általi bejegyzésr l szóló végzésnek 30 napnál nem régebbi másolatát és a társadalmi szervezet alapszabályát vagy m ködésének egyéb alapdokumentumát. b) az társadalmi szervezet el évi tevékenységér l szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre, valamint az el támogatás felhasználásáról szóló bizonylatok fénymásolatát; c) az társadalmi szervezet vagy döntéshozó szerve ülésér l készült azon jegyz könyvet vagy határozati kivonatot, mely a támogatási kérelem benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza, amennyiben a közösség bels szabályzatai ilyen testületi döntést el írnak. d) az társadalmi szervezet által igényelt összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve. (5) Amennyiben az társadalmi szervezet korábban már részesült támogatásban, melynek során a (4) bekezdés a) pontjában szerepl dokumentumokat már benyújtotta és azokban az el támogatás óta eltelt id szakban változás nem következett be, akkor e dokumentumok benyújtása mell zhet. (6) Amennyiben az igénylés benyújtása hiányosan történt, a döntésre jogosult szerv írásban felhívja a kérelmez t arra, hogy a felhívás kézbesítését l számított 8 napon belül a hiányosságot pótolja. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást felhívás ellenére sem teljesíti, a pályázat nem támogatható. 6. A beérkezett pályázatok véleményezése (1) A beérkezett igényléseket a benyújtási határid t követ 45 napon belül, ill. azt követ en az els ülésen a döntésre jogosult szerv megvizsgálja és határozatban dönt a támogatás odaítélésér l, valamint annak összegér l. (2) A döntést hozó vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy az társadalmi szervezet tevékenysége mennyiben közérdek, illet leg a támogatásban részesítend célkit zés összhangban van-e e rendelet céljaival, mennyiben szolgálja azt és szakmai szempontból mennyiben megvalósítható. (3) A bizottságok vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy a) a társadalmi szervezet az el évben kapott pénzügyi támogatással megfelel en elszámolt-e; b) a támogatásban részesítend cél megvalósításához a támogatás esetleges összegét is figyelembe véve rendelkezik-e a megfelel pénzügyi és egyéb feltételekkel; c) a támogatásban részesítend cél eléréséhez az társadalmi szervezetnek vannak-e más partnerei és egyéb támogatói; d) a támogatásban részesítend cél megvalósítása igényli-e az önkormányzat egyéb támogatását.

4 A pályázatok elbírálása (1) A pénzügyi támogatás megállapításáról szóló határozatban meg kell jelölni azt is, hogy a támogatás felhasználása milyen célra történhet. (2) A támogatásban részesül társadalmi szervezet a kapott támogatást csak a döntésben, ill. a támogatási szerz désben meghatározott célra használhatja fel. A támogatás eltér célra történ felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a döntést hozó el leg hozzájárult. (3) Nem részesíthet pénzügyi támogatásban kett naptári év id tartamban az a társadalmi szervezet a) amely az el évben kapott pénzügyi támogatással nem, vagy nem megfelel en számolt el. b) az el évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltér en használta fel. 8. A támogatás kifizetése és felhasználásának elszámolása (1) A Képvisel testület által a megállapított pénzügyi támogatás folyósítására, felhasználására és elszámolására vonatkozóan az Önkormányzat a támogatott társadalmi szervezettel jelen rendelet 2. számú melléklete szerinti támogatási szerz dést köt. (2) A támogatási szerz dés mellékletét képezi a pénzügyi támogatás odaítélésér l rendelkez bizottsági, (képvisel testületi), polgármesteri határozat. 9. (1) Az társadalmi szervezet a kapott támogatás felhasználásáról köteles elszámolni. Az elszámolás határideje: a) a támogatási szerz désben meghatározott id pont, b) amennyiben a tárgyévet követ évben pénzügyi támogatás iránti pályázatot nem nyújt be, a tárgyévet követ év március 31. napjáig. (2) Az elszámolás magában foglalja a) a szakmai, tartalmi beszámolót, b) a pénzügyi beszámolót és annak mellékleteként a támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti számlák, számviteli bizonylatok támogatási szerz désben meghatározott módon hitelesített másolati példányát (továbbiakban pénzügyi beszámoló). (3) A szakmai és pénzügyi beszámolót a döntést hozó szervhez kell benyújtani. A pénzügyi beszámoló egy példányát a Pénzügyi Ellen rzési és Gazdasági Bizottság részére is meg kell küldeni.

5 - 5 - (4) Az illetékes bizottság (szerv) az elszámolási határid t követ 30 napon belül - legkés bb a költségvetési beszámolóval egyidej leg - az elszámolást ellen rzi és véleményezi. (5) A társadalmi szervezetek részére céljelleggel juttatott támogatások elszámolását a Képvisel testület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló 6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet szerint illetékes bizottság ellen rzi. (6) A bizottság a tárgyévi elszámolások ellen rzésér l szóló határozattal a soron következ ülésén tájékoztatja a Képvisel testület. (7) A támogatás felhasználására vonatkozó elszámolásokat a Polgármesteri Hivatal bels ellen rzési feladatát ellátó bels ellen r is jogosult ellen rizni. (8) A Pénzügyi Ellen rzési és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben a 6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. (7) bekezdése alapján - ellen rzi a társadalmi szervezetek részére céljelleggel juttatott támogatások elszámolását. 10. Egyéb rendelkezések (1) A Képvisel testület által az társadalmi szervezetek részére megállapított pénzügyi támogatásokról a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóirodája nyilvántartást vezet. (2) A nyilvántartás tartalmazza (3. melléklet szerint) a támogatásban részesült szervezetek megnevezését, nyilvántartási azonosítóját (sorszámát), a támogatás forrását, a döntési jogkör gyakorlójának megnevezését, az elszámolási kötelezettség el írását, határidejét, annak teljesítését, továbbá a támogatás - jelen rendelet szabályainak és a támogatási szerz désben foglaltaknak - megfelel felhasználására vonatkozó megállapítást. 11. Közzététel (1) Az társadalmi szervezetek részére megállapított pénzügyi támogatásokról, valamint a támogatott célokról tájékoztatót kell közzétenni Nyírbátor város honlapján, a döntést követ 15 napon belül. A honlapon megjelen tájékoztató elérhet ségét 5 évig biztosítani kell. (2) Az Áht. 15/A (2) bekezdése szerinti értékhatárt el nem ér támogatásokat az önkormányzati költségvetési rendeletben szabályozott módon kell közzétenni. (3) A közzétételr l a jegyz gondoskodik. 12. Záró rendelkezések Jelen rendelet március 31. napján lép hatályba. K.m. els oldalon BALLA JÁNOSNÉ polgármester DR. TÓTH ÁRPÁD jegyz

6 1./A. melléklet a 14/2011 (III.31.) önkormányzati rendelethez Adatlap a társadalmi szervezetek céljelleggel nyújtott pénzügyi támogatásához Az társadalmi szervezet neve: Az társadalmi szervezet címe: A szervezet jogállása: Képvisel jének neve, címe, telefonszáma, címe: A bírósági bejegyzésr l szóló végzés száma, kelte: Pénzintézeti számlaszám: A nyilvántartott tagok létszáma: Kért-e az el évben pénzügyi támogatást? Az el évben kapott támogatás összege: A jelen pályázatban kért támogatás összege: A kért összeg tervezett felhasználása (célja): (Felsorolás konkrét meghatározott célonként) : 1) 2) 3) Stb. A tervezett cél megvalósításának egyéb (meglev ) forrásai: Összeg: Az adatlaphoz csatoljuk a következ mellékleteket (a nem kívánt rész törlend ): a) az társadalmi szervezet m ködésének igazolását ( bíróság általi bejegyzésr l szóló végzés, alapszabály vagy a m ködés egyéb dokumentuma) 1 b) az társadalmi szervezet el évi tevékenységér l szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre valamint az el támogatás felhasználásáról szóló bizonylatok fénymásolatát (szakmai, pénzügyi beszámolót) 2 c) az társadalmi szervezet (vagy döntéshozó szerve) Képvisel testületér l, ülésér l készült azon jegyz könyvet vagy határozati kivonatot, mely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza, amennyiben a közösség bels szabályzatai ilyen testületi döntést el írnak. d) az társadalmi szervezet által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve. e.) magasabb szint pályázat esetén, a pályázat rövid ismertetését, illetve annak eredményessége esetén valószín síteni kell a város hasznát bel le. Nyírbátor, a szervezet képvisel jének aláírása 1 Amennyiben az társadalmi szervezet korábban már részesült támogatásban, a dokumentum benyújtása mell zhet abban az esetben, az már benyújtásra került illetve ha az el támogatás óta eltelt id szakban e dokumentum tartalmát illet változás nem történt. 2 Amennyiben még nem került benyújtásra.

7 7 1./B. melléklet a 14/2011 (III.31.) önkormányzati rendelethez Adatlap a sportegyesületek általános m ködési pénzügyi támogatásához A D A T L A P a sportegyesületek 2011.évi önkormányzati támogatásának bizottsági, testületi döntéseinek el készítéséhez SE PONTOS MEGNEVEZÉSE:... Cím:...tel:... SZÁMLASZÁM:... TISZTSÉGVISEL K: 1,...Elnök Lakcím:...tel.: Elnökhelyettes Lakcím:...tel: Gazdasági vezet Lakcím:...tel:... SPORTEGYESÜLETI TAGOK SZÁMA:...f EBB L SPORTOLÓ:...f 20. /NAPTÁRI/ ÉVRE TERVEZETT SE KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEGE:...Ft. 20. ÉVRE IGÉNYELT ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:...Ft. AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁST 20..-ben az alábbiakra kívánjuk felhasználni: játékvezet i díj: sportfelszerelés vás.: utaztatási költség: sportolói étkeztetés, üdít : nevezési díj:...ft...ft...ft...ft...ft......ft......ft......ft

8 A 20.ÉVI ELSZÁMOLÁS: SE tényleges összbevétele: Ft e b b l - önkormányzati támogatás (bizottsági): önkorm. tám. (sportlétesítmény fenntartáshoz): saját bevétel / tagdíj, rendezvény /: szponzori támogatás: egyéb bevételek: SE tényleges összkiadása: Ft e b b l - utánpótlás-nevelés: tömegsport: személyi juttatások: versenym ködési költség: egyéb: (Kiemelt SE-k: Nyb. Football Club, Nyb. AsztaliteniszSE, Nyb. Kézilabda Klub külön mellékletben, az önkormányzati támogatás részletes elszámolásával!!!) Csapatsportágak esetén a 20 /20. bajnokságban elért helyezések: Feln tt:... Ifjúsági:... Serdül : Egyéni sportágban 20..-ben elért kiemelked eredmény (országos h.): AZ EGYESÜLET MUNKÁJÁNAK RÖVID ÖNÉRTÉKELÉSE, CÉLKIT ZÉSEK: Kelt: P.H gazd.vez. elnök

9 9 2. melléklet a 14/2011 (III.31.) önkormányzati rendelethez TÁMOGATÁSI SZERZ DÉS Mely létrejött egyrészr l Nyírbátor Város Önkormányzata ( 4300 Nyírbátor, Szabadságtér 7. sz., képvisel je: polgármester, jegyz, mint Támogató, másrészr l.szervezet,(..cím, képvisel je:, a Támogatónál vezetett nyilvántartásban rögzített azonosítója:.) mint Támogatott között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1) Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy költségvetésének terhére..- Ft., azaz forint összeg támogatást nyújt Támogatott részére az Önkormányzat pénzügyi keretre benyújtott támogatási kérelme valamint az Önkormányzat /. (...) önkormányzati rendelete, /önkormányzat Képvisel testületének.bizottságának/ Polgármester /.( ) határozata alapján. 2) A Támogató az 1. pontban foglalt támogatást jelen támogatási szerz désben foglalt ütemezésben utalja a Támogatott.pénzintézetnél vezetett számú számlájára. 3) A Támogatott a támogatás összegét kizárólag az 12. pontban foglalt célra használhatja fel, jelen szerz désben foglaltak szerint 20.. december 31-ig. 4) Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeit l elkülönítetten nyilvántartani, valamint az érvényes számviteli, pénzügyi, adó és egyéb gazdálkodási, illetve EU jogharmonizáció szabályai szerint kezelni, s ezen szabályokat gazdálkodási tevékenysége ellátása során megtartani. 5) Az 12. pontban foglalt támogatási cél meghiúsulása esetén Támogatott köteles - 15 napon belül - a Támogató -t írásban értesíteni, a támogatás céljának módosítását kérni. Támogatott a támogatási cél meghiúsulása esetén köteles a támogatás összege felhasználásának megszüntetésére azonnali intézkedést tenni, s a támogatás összegét zároltan kezelni. 6) Támogatott a Támogató. döntését követ en, az új támogatási cél meghatározása után használhatja fel a támogatás összegét. Abban az esetben, amennyiben a a támogatás céljának megváltoztatásához nem járul hozzá, a Támogatott a támogatás összegének részbeni felhasználása esetén a fennmaradó összeget, a támogatási cél meghiúsulása esetén a támogatás teljes összegét köteles Nyírbátor Város Polgármesteri Hivatal számú költségvetési elszámolási számlájára 8 napon belül visszafizetni. 7) Amennyiben a támogatás összegét nem a jelen támogatási szerz désben meghatározott célra használja fel, azt a felek szerz désszegésnek min sítik, melynek alapján Támogatott köteles a támogatás összegét a folyósítás napjától a visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelel késedelmi kamattal növelten a Támogató számlájára visszafizetni. 8) A Támogatott a szerz dés teljesítésér l a felhasználást követ en köteles elszámolni, a) a felhasználást követ napon belül legkés bb március..-ig b) A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a szakmai és pénzügyi beszámolót írásban megküldi a Támogatónak. c) A szakmai és pénzügyi beszámoló része a jelen Támogatási Szerz dés mellékletét képez Elszámolás cím formanyomtatvány, valamint a támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti számlák hitelesített másolati példánya. d) A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az eredeti számlákra, számviteli bizonylatokra rávezeti a Támogató által vezetett nyilvántartásban rögzített azonosítót, valamint arra, hogy az eredeti számlák másolati példányait a következ nyilatkozattal

10 10 hitelesíti: Az eredetivel mindenben megegyez másolat, a támogatási összeg más célra nem lett elszámolva. 9) A Támogató jogosult a szakmai és pénzügyi beszámolót elbírálni. A Képvisel testület Pénzügyi Ellen rzési és Gazdasági Bizottsága jogosult a támogatás felhasználását pénzügyileg ellen rizni. Az ellen rzésre helyszínen is sor kerülhet. A Támogatott a támogatás összegének felhasználásához köteles az ellen rzéshez szükséges adatokat, dokumentumokat az ellen rzést végz rendelkezésére bocsátani. A támogatás összegének felhasználását az Állami Számvev szék is jogosult vizsgálni. 10) A Támogatott a támogatási cél részbeni vagy teljes megváltozása esetén írásbeli kérelemmel jogosult az elszámolási id meghosszabbítását kérni, melyet a Támogató engedélyezhet. A meghosszabbítást, illetve a támogatási cél részbeni vagy teljes megváltoztatását indokolni szükséges. A meghosszabbítás legfeljebb 3 hónapig terjedhet. 11) A támogatási cél megváltoztatásának engedélyezése a Támogatási Szerz dést módosítja. 12) A támogatás felhasználásának célja és egyéb rendelkezések: - A támogatás összege az alábbi célra/célokra használható fel: - A támogatás összegének ütemezése: 13) Jelen Támogatási Szerz désben nem szabályozott kérdésekben felek magukra nézve a Ptk. Szabályait tekintik irányadónak. Vitás kérdésekben felek Nyírbátori Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 14) Jelen Támogatási Szerz dést a felek elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírták. Nyírbátor, 20. Támogató Támogatott Sorszám: /20

11 11 A Támogatási Szerz dés 1. számú melléklete szervezet neve Elszámolás* A 201..évi céljelleggel nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról A évi támogatás összege: Ft A támogatás összegét a szerz désben meghatározott célra használtuk fel, az alábbi számlák** szerint, melyek másolatait mellékeljük. Számla száma Számla kelte Számla tárgya, megnevezése Számla bruttó összege (Ft) Összesen: Melléklet:..db Nyírbátor, támogatott szervezet képvisel je *Céljelleggel nyújtott támogatás esetében **Számla vagy számviteli bizonylat

12 12 Nyilvántartás minta 3. melléklet a 14/2011 (III.31.) önkormányzati rendelethez Sorszám (azonosító) Támogatott szervezet megnevezése Döntés száma Döntéshozó Kelte Támogatási szerz dés Támogatási összeg Ft Támogatási cél Számadási kötelezettség határideje Támogatás elszámolásának id pontja Elszámolás jóváhagyása

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 3/2007. (I.29.) Önk.

Nagykálló Város Önkormányzat. 3/2007. (I.29.) Önk. Nagykálló Város Önkormányzat 3/2007. (I.29.) Önk. r e n d e l e t e helyi önszervezõœdõœközösségek pénzügyi támogatásának rendjérõœl (a 11/2008. (II.15.) Önk. rendelettel egységes szerkezetben) Nagykálló

Részletesebben

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 28/2009. (XII.17.)

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2012. (II.16.) számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2012. (II.16.) számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (II.16.) számú rendelete A HELYI

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kerepes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Kerepes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerepes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007. (III. 29.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről egységes szerkezetben a 25/2009. (X. 29.) rendelettel

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROS FEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLV 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-550; FAX: +36 42310-647 E-MAIl: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz Ügyintéző: Béda Zsuzsa Ügyiratszám: 31.899/2012.IX NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY OKTATÁSI KULTURÁLIS ÉS SPORT 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-565

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai

Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2014. (XI. 28. ) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a civil szervezetek és egyházak támogatásáról szóló. 26/2011. (XI. 30.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a civil szervezetek és egyházak támogatásáról szóló. 26/2011. (XI. 30.) sz. 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a civil szervezetek és egyházak támogatásáról szóló 26/20. (XI. 30.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: a 5/202. (III.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (VII.2.) rendelete a helyi civil szervezetek és egyházak pénzügyi támogatásának rendjéről

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (VII.2.) rendelete a helyi civil szervezetek és egyházak pénzügyi támogatásának rendjéről Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (VII.2.) rendelete a helyi civil szervezetek és egyházak pénzügyi támogatásának rendjéről Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának és az államháztartáson kívülről nyújtott támogatások

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IV. 24.) sz. rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IV. 24.) sz. rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IV. 24.) sz. rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.~.(1) bekezdése alapján

Részletesebben

2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok

2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (I.22.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzata

Sárhida Község Önkormányzata Sárhida Község Önkormányzata H-8944 Sárhida, Béke utca 26. Telefon/Telefax: +36-92-461-042, +36-92-693-964 e-mail: polgarmester@sarhida.hu, www.sarhida.hu PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárhida Község Önkormányzatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása Az előterjesztés száma: 42/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18 órakor megtartandó ülésére A helyi civil

Részletesebben

Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek évi támogatására

Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek évi támogatására Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2014. évi támogatására Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete anyagilag is támogatni kívánja a településen m köd civil szervezeteket, hogy ezzel

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sport feladatainak végrehajtásáról Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Részletesebben

JAVASLAT a civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására

JAVASLAT a civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos JAVASLAT a civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez Támogatási felhívás Magyarszék Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, egyházakat, hogy Magyarszék Önkormányzatának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Magyarszék Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2015.(I. 29.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról Magyarszék Község Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY Pályázat társadalmi szervezetek támogatására Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 166/2016. (X.27.) sz. határozata alapján pályázatot hirdet társadalmi szervezetek támogatására.

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képvisel testületének 5/2014.(II.28.) sz. rendelete Az Önkormányzat évi költségvetésér l

Harkány Város Önkormányzata Képvisel testületének 5/2014.(II.28.) sz. rendelete Az Önkormányzat évi költségvetésér l Harkány Város Önkormányzata Képvisel testületének 5/2014.(II.28.) sz. rendelete Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésér l Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete az Államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (VI...) önkormányzati rendelete államháztartási forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről Vilonya Község Önkormányzatának

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Dorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzat pályázati alapjából történő pénzbeli támogatás

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI FORRÁS ÁTVÉTELÉRŐL ÉS ÁTADÁSÁRÓL Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATJ\LA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURAlIS@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 40-1/2015.

Részletesebben

Cím: Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája Jászberény, Lehel vezér tér 18. sz.

Cím: Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája Jászberény, Lehel vezér tér 18. sz. A pályázott feladat végrehajtásáról és a nyert pénzösszeg Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 324-2/2017. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2015. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra)

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra) 1. sz. melléklet Pályázati felhívás Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlást-nevelés fejlesztést

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI ADATLAP RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁHOZ 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁHOZ 1. A PÁLYÁZÓ NEVE ÉS SZÉKHELYÉNEK ADATAI Pályázó megnevezése: Település: Utca, házszám:

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

1. A pályázó civil szervezet adatai

1. A pályázó civil szervezet adatai PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. A pályázat sorszáma (az Önkormányzat tölti ki): 1. A pályázó civil szervezet adatai A szervezet megnevezése: A szervezet bírósági bejegyzésének száma: A szervezet nyilvántartási száma:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Fodor Rita

Részletesebben

Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012.(...) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásáról

Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012.(...) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásáról Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012.(...) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásáról Kulcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(II.28.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A társadalmi szervezetek támogatásáról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

honlapról.

honlapról. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területen:

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról {(é{;. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben