Nyírbátor Város Önkormányzata Képvisel -testületének 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyírbátor Város Önkormányzata Képvisel -testületének 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Nyírbátor Város Önkormányzata Képvisel -testületének 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete helyi társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjér l Nyírbátor Város Önkormányzata Képvisel testülete figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (5) bekezdésében és 16. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 13/A. (2) bekezdésében, továbbá a közhasznú szervezetekr l szóló évi CLVI. törvény 14. (2) bekezdésében foglaltakra, a helyi társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjér l az alábbiakat rendeli el. 1. A rendelet célja (1) A Képvisel testület elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen köd társadalmi szervezetek végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település szépítése, a környezetvédelem, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság m vel dése, szórakozása, sportolása, egészségvédelme érdekében. (2) Az (1) bekezdésben foglalt cél megvalósulása érdekében a Képvisel testület az önkormányzat éves költségvetésér l szóló rendeletében - a város anyagi lehet ségeit l függ en pénzügyi kereteket állapít meg a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának céljára. (3) A társadalmi szervezetek közötti esélyegyenl ség biztosítása érdekében a pénzügyi támogatás feltételeinek, az eljárás rendjének, a támogatásokkal történ elszámolás módjának egységes szabályozása. 2. Értelmez rendelkezések E rendelet alkalmazásában társadalmi szervezet a) az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, kivéve a pártot, a politikai tevékenységet folytató szervezetet, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet, b) a Polgári Törvénykönyvr l szóló évi IV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány, ide nem értve a közalapítványt, c) közérdek feladatot ellátó társadalmi szervezet, az olyan társadalmi szervezet, amely az Önkormányzat Ötv.-ben vagy más törvényben el írt kötelez vagy önként vállalt feladatainak ellátásában vesz részt, vagy azt segíti. d) történelmi egyházak

2 A támogatások pénzügyi keretei, területei (1) Az Önkormányzat a társadalmi szervezetek részére támogatást a költségvetésében jóváhagyott alábbi pénzügyi keretekb l, el irányzatokból biztosítja: a) Sporttámogatás, b) Kulturális Alap, c) Kiemelt fesztiválok támogatása, d) Egyéb társadalmi szervezetek támogatása, e) Oktatási, Ifjúsági, közm vel dési és diáksport feladatok. (2) Sporttámogatás: sportegyesület m ködési költségeinek, sportrendezvények szervezésének, bonyolításának, sportlétesítmények fenntartási költségeinek támogatása. (3) Kulturális Alap: a helyi kulturális és közm vel dési tevékenységet folytató szervezetek ködésének, rendezvényei szervezésének, bonyolításának támogatására, városi ünnepségek programjainak, színvonalas lebonyolításának, városi rendezvények, rendezvénysorozatok megszervezésének és kivitelezésének, valamint a kulturális egyesületek kiemelked szakmai programokon történ részvétele, m ködési költségei finanszírozásának, alkotások, kiadványok megvalósításának támogatására. (4) Kiemelt fesztiválok támogatása: a Képvisel testület döntése alapján támogatott fesztiválok programjai szervezési, bonyolítási költségeinek támogatása. (5) Egyéb társadalmi szervezetek támogatása: a társadalmi szervezetek kiemelked szakmai programokon történ részvételének, m ködési költségei finanszírozásának, közrend és közbiztonsági tevékenység m ködési költségeinek támogatása. (6) Oktatási, ifjúsági, közm vel dési és diáksport feladatok: helyi oktatási, kulturális, ifjúsági és sportvetélked k, rendezvények, ünnepségek, megemlékezések szervezésének, lebonyolításának támogatása. 4. Támogatási jogkörök A 4. szerinti keretek feletti döntési jogosultságokat a Képvisel testület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló 6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet valamint a mindenkori költségvetési rendelet szabályozza. 5. A támogatások odaítélésének eljárási rendje (1) A társadalmi szervezetek pénzügyi támogatása iránti kérelmet, igénylést írásban, jelen rendelet 1./A és 1/B. mellékletében szerepl Adatlap megnevezés formanyomtatványon lehet a támogatási keret felhasználására jogosult szervhez benyújtani - a (2)-(3) bekezdés kivételével minden év február 28-ig. (2) A sportalap terhére az általános m ködési támogatási kérelem benyújtási határideje tárgyév január 15.

3 - 3 - (3) Az egyéb társadalmi szervezetek támogatása keret esetében a kérelem benyújtása - a felhasználható keret függvényében - folyamatos. (4) A pályázathoz csatolni kell: a) az társadalmi szervezet m ködésének igazolására: a bíróság általi bejegyzésr l szóló végzésnek 30 napnál nem régebbi másolatát és a társadalmi szervezet alapszabályát vagy m ködésének egyéb alapdokumentumát. b) az társadalmi szervezet el évi tevékenységér l szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre, valamint az el támogatás felhasználásáról szóló bizonylatok fénymásolatát; c) az társadalmi szervezet vagy döntéshozó szerve ülésér l készült azon jegyz könyvet vagy határozati kivonatot, mely a támogatási kérelem benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza, amennyiben a közösség bels szabályzatai ilyen testületi döntést el írnak. d) az társadalmi szervezet által igényelt összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve. (5) Amennyiben az társadalmi szervezet korábban már részesült támogatásban, melynek során a (4) bekezdés a) pontjában szerepl dokumentumokat már benyújtotta és azokban az el támogatás óta eltelt id szakban változás nem következett be, akkor e dokumentumok benyújtása mell zhet. (6) Amennyiben az igénylés benyújtása hiányosan történt, a döntésre jogosult szerv írásban felhívja a kérelmez t arra, hogy a felhívás kézbesítését l számított 8 napon belül a hiányosságot pótolja. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást felhívás ellenére sem teljesíti, a pályázat nem támogatható. 6. A beérkezett pályázatok véleményezése (1) A beérkezett igényléseket a benyújtási határid t követ 45 napon belül, ill. azt követ en az els ülésen a döntésre jogosult szerv megvizsgálja és határozatban dönt a támogatás odaítélésér l, valamint annak összegér l. (2) A döntést hozó vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy az társadalmi szervezet tevékenysége mennyiben közérdek, illet leg a támogatásban részesítend célkit zés összhangban van-e e rendelet céljaival, mennyiben szolgálja azt és szakmai szempontból mennyiben megvalósítható. (3) A bizottságok vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy a) a társadalmi szervezet az el évben kapott pénzügyi támogatással megfelel en elszámolt-e; b) a támogatásban részesítend cél megvalósításához a támogatás esetleges összegét is figyelembe véve rendelkezik-e a megfelel pénzügyi és egyéb feltételekkel; c) a támogatásban részesítend cél eléréséhez az társadalmi szervezetnek vannak-e más partnerei és egyéb támogatói; d) a támogatásban részesítend cél megvalósítása igényli-e az önkormányzat egyéb támogatását.

4 A pályázatok elbírálása (1) A pénzügyi támogatás megállapításáról szóló határozatban meg kell jelölni azt is, hogy a támogatás felhasználása milyen célra történhet. (2) A támogatásban részesül társadalmi szervezet a kapott támogatást csak a döntésben, ill. a támogatási szerz désben meghatározott célra használhatja fel. A támogatás eltér célra történ felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a döntést hozó el leg hozzájárult. (3) Nem részesíthet pénzügyi támogatásban kett naptári év id tartamban az a társadalmi szervezet a) amely az el évben kapott pénzügyi támogatással nem, vagy nem megfelel en számolt el. b) az el évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltér en használta fel. 8. A támogatás kifizetése és felhasználásának elszámolása (1) A Képvisel testület által a megállapított pénzügyi támogatás folyósítására, felhasználására és elszámolására vonatkozóan az Önkormányzat a támogatott társadalmi szervezettel jelen rendelet 2. számú melléklete szerinti támogatási szerz dést köt. (2) A támogatási szerz dés mellékletét képezi a pénzügyi támogatás odaítélésér l rendelkez bizottsági, (képvisel testületi), polgármesteri határozat. 9. (1) Az társadalmi szervezet a kapott támogatás felhasználásáról köteles elszámolni. Az elszámolás határideje: a) a támogatási szerz désben meghatározott id pont, b) amennyiben a tárgyévet követ évben pénzügyi támogatás iránti pályázatot nem nyújt be, a tárgyévet követ év március 31. napjáig. (2) Az elszámolás magában foglalja a) a szakmai, tartalmi beszámolót, b) a pénzügyi beszámolót és annak mellékleteként a támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti számlák, számviteli bizonylatok támogatási szerz désben meghatározott módon hitelesített másolati példányát (továbbiakban pénzügyi beszámoló). (3) A szakmai és pénzügyi beszámolót a döntést hozó szervhez kell benyújtani. A pénzügyi beszámoló egy példányát a Pénzügyi Ellen rzési és Gazdasági Bizottság részére is meg kell küldeni.

5 - 5 - (4) Az illetékes bizottság (szerv) az elszámolási határid t követ 30 napon belül - legkés bb a költségvetési beszámolóval egyidej leg - az elszámolást ellen rzi és véleményezi. (5) A társadalmi szervezetek részére céljelleggel juttatott támogatások elszámolását a Képvisel testület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló 6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet szerint illetékes bizottság ellen rzi. (6) A bizottság a tárgyévi elszámolások ellen rzésér l szóló határozattal a soron következ ülésén tájékoztatja a Képvisel testület. (7) A támogatás felhasználására vonatkozó elszámolásokat a Polgármesteri Hivatal bels ellen rzési feladatát ellátó bels ellen r is jogosult ellen rizni. (8) A Pénzügyi Ellen rzési és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben a 6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. (7) bekezdése alapján - ellen rzi a társadalmi szervezetek részére céljelleggel juttatott támogatások elszámolását. 10. Egyéb rendelkezések (1) A Képvisel testület által az társadalmi szervezetek részére megállapított pénzügyi támogatásokról a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóirodája nyilvántartást vezet. (2) A nyilvántartás tartalmazza (3. melléklet szerint) a támogatásban részesült szervezetek megnevezését, nyilvántartási azonosítóját (sorszámát), a támogatás forrását, a döntési jogkör gyakorlójának megnevezését, az elszámolási kötelezettség el írását, határidejét, annak teljesítését, továbbá a támogatás - jelen rendelet szabályainak és a támogatási szerz désben foglaltaknak - megfelel felhasználására vonatkozó megállapítást. 11. Közzététel (1) Az társadalmi szervezetek részére megállapított pénzügyi támogatásokról, valamint a támogatott célokról tájékoztatót kell közzétenni Nyírbátor város honlapján, a döntést követ 15 napon belül. A honlapon megjelen tájékoztató elérhet ségét 5 évig biztosítani kell. (2) Az Áht. 15/A (2) bekezdése szerinti értékhatárt el nem ér támogatásokat az önkormányzati költségvetési rendeletben szabályozott módon kell közzétenni. (3) A közzétételr l a jegyz gondoskodik. 12. Záró rendelkezések Jelen rendelet március 31. napján lép hatályba. K.m. els oldalon BALLA JÁNOSNÉ polgármester DR. TÓTH ÁRPÁD jegyz

6 1./A. melléklet a 14/2011 (III.31.) önkormányzati rendelethez Adatlap a társadalmi szervezetek céljelleggel nyújtott pénzügyi támogatásához Az társadalmi szervezet neve: Az társadalmi szervezet címe: A szervezet jogállása: Képvisel jének neve, címe, telefonszáma, címe: A bírósági bejegyzésr l szóló végzés száma, kelte: Pénzintézeti számlaszám: A nyilvántartott tagok létszáma: Kért-e az el évben pénzügyi támogatást? Az el évben kapott támogatás összege: A jelen pályázatban kért támogatás összege: A kért összeg tervezett felhasználása (célja): (Felsorolás konkrét meghatározott célonként) : 1) 2) 3) Stb. A tervezett cél megvalósításának egyéb (meglev ) forrásai: Összeg: Az adatlaphoz csatoljuk a következ mellékleteket (a nem kívánt rész törlend ): a) az társadalmi szervezet m ködésének igazolását ( bíróság általi bejegyzésr l szóló végzés, alapszabály vagy a m ködés egyéb dokumentuma) 1 b) az társadalmi szervezet el évi tevékenységér l szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre valamint az el támogatás felhasználásáról szóló bizonylatok fénymásolatát (szakmai, pénzügyi beszámolót) 2 c) az társadalmi szervezet (vagy döntéshozó szerve) Képvisel testületér l, ülésér l készült azon jegyz könyvet vagy határozati kivonatot, mely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza, amennyiben a közösség bels szabályzatai ilyen testületi döntést el írnak. d) az társadalmi szervezet által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve. e.) magasabb szint pályázat esetén, a pályázat rövid ismertetését, illetve annak eredményessége esetén valószín síteni kell a város hasznát bel le. Nyírbátor, a szervezet képvisel jének aláírása 1 Amennyiben az társadalmi szervezet korábban már részesült támogatásban, a dokumentum benyújtása mell zhet abban az esetben, az már benyújtásra került illetve ha az el támogatás óta eltelt id szakban e dokumentum tartalmát illet változás nem történt. 2 Amennyiben még nem került benyújtásra.

7 7 1./B. melléklet a 14/2011 (III.31.) önkormányzati rendelethez Adatlap a sportegyesületek általános m ködési pénzügyi támogatásához A D A T L A P a sportegyesületek 2011.évi önkormányzati támogatásának bizottsági, testületi döntéseinek el készítéséhez SE PONTOS MEGNEVEZÉSE:... Cím:...tel:... SZÁMLASZÁM:... TISZTSÉGVISEL K: 1,...Elnök Lakcím:...tel.: Elnökhelyettes Lakcím:...tel: Gazdasági vezet Lakcím:...tel:... SPORTEGYESÜLETI TAGOK SZÁMA:...f EBB L SPORTOLÓ:...f 20. /NAPTÁRI/ ÉVRE TERVEZETT SE KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEGE:...Ft. 20. ÉVRE IGÉNYELT ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:...Ft. AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁST 20..-ben az alábbiakra kívánjuk felhasználni: játékvezet i díj: sportfelszerelés vás.: utaztatási költség: sportolói étkeztetés, üdít : nevezési díj:...ft...ft...ft...ft...ft......ft......ft......ft

8 A 20.ÉVI ELSZÁMOLÁS: SE tényleges összbevétele: Ft e b b l - önkormányzati támogatás (bizottsági): önkorm. tám. (sportlétesítmény fenntartáshoz): saját bevétel / tagdíj, rendezvény /: szponzori támogatás: egyéb bevételek: SE tényleges összkiadása: Ft e b b l - utánpótlás-nevelés: tömegsport: személyi juttatások: versenym ködési költség: egyéb: (Kiemelt SE-k: Nyb. Football Club, Nyb. AsztaliteniszSE, Nyb. Kézilabda Klub külön mellékletben, az önkormányzati támogatás részletes elszámolásával!!!) Csapatsportágak esetén a 20 /20. bajnokságban elért helyezések: Feln tt:... Ifjúsági:... Serdül : Egyéni sportágban 20..-ben elért kiemelked eredmény (országos h.): AZ EGYESÜLET MUNKÁJÁNAK RÖVID ÖNÉRTÉKELÉSE, CÉLKIT ZÉSEK: Kelt: P.H gazd.vez. elnök

9 9 2. melléklet a 14/2011 (III.31.) önkormányzati rendelethez TÁMOGATÁSI SZERZ DÉS Mely létrejött egyrészr l Nyírbátor Város Önkormányzata ( 4300 Nyírbátor, Szabadságtér 7. sz., képvisel je: polgármester, jegyz, mint Támogató, másrészr l.szervezet,(..cím, képvisel je:, a Támogatónál vezetett nyilvántartásban rögzített azonosítója:.) mint Támogatott között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1) Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy költségvetésének terhére..- Ft., azaz forint összeg támogatást nyújt Támogatott részére az Önkormányzat pénzügyi keretre benyújtott támogatási kérelme valamint az Önkormányzat /. (...) önkormányzati rendelete, /önkormányzat Képvisel testületének.bizottságának/ Polgármester /.( ) határozata alapján. 2) A Támogató az 1. pontban foglalt támogatást jelen támogatási szerz désben foglalt ütemezésben utalja a Támogatott.pénzintézetnél vezetett számú számlájára. 3) A Támogatott a támogatás összegét kizárólag az 12. pontban foglalt célra használhatja fel, jelen szerz désben foglaltak szerint 20.. december 31-ig. 4) Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeit l elkülönítetten nyilvántartani, valamint az érvényes számviteli, pénzügyi, adó és egyéb gazdálkodási, illetve EU jogharmonizáció szabályai szerint kezelni, s ezen szabályokat gazdálkodási tevékenysége ellátása során megtartani. 5) Az 12. pontban foglalt támogatási cél meghiúsulása esetén Támogatott köteles - 15 napon belül - a Támogató -t írásban értesíteni, a támogatás céljának módosítását kérni. Támogatott a támogatási cél meghiúsulása esetén köteles a támogatás összege felhasználásának megszüntetésére azonnali intézkedést tenni, s a támogatás összegét zároltan kezelni. 6) Támogatott a Támogató. döntését követ en, az új támogatási cél meghatározása után használhatja fel a támogatás összegét. Abban az esetben, amennyiben a a támogatás céljának megváltoztatásához nem járul hozzá, a Támogatott a támogatás összegének részbeni felhasználása esetén a fennmaradó összeget, a támogatási cél meghiúsulása esetén a támogatás teljes összegét köteles Nyírbátor Város Polgármesteri Hivatal számú költségvetési elszámolási számlájára 8 napon belül visszafizetni. 7) Amennyiben a támogatás összegét nem a jelen támogatási szerz désben meghatározott célra használja fel, azt a felek szerz désszegésnek min sítik, melynek alapján Támogatott köteles a támogatás összegét a folyósítás napjától a visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelel késedelmi kamattal növelten a Támogató számlájára visszafizetni. 8) A Támogatott a szerz dés teljesítésér l a felhasználást követ en köteles elszámolni, a) a felhasználást követ napon belül legkés bb március..-ig b) A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a szakmai és pénzügyi beszámolót írásban megküldi a Támogatónak. c) A szakmai és pénzügyi beszámoló része a jelen Támogatási Szerz dés mellékletét képez Elszámolás cím formanyomtatvány, valamint a támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti számlák hitelesített másolati példánya. d) A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az eredeti számlákra, számviteli bizonylatokra rávezeti a Támogató által vezetett nyilvántartásban rögzített azonosítót, valamint arra, hogy az eredeti számlák másolati példányait a következ nyilatkozattal

10 10 hitelesíti: Az eredetivel mindenben megegyez másolat, a támogatási összeg más célra nem lett elszámolva. 9) A Támogató jogosult a szakmai és pénzügyi beszámolót elbírálni. A Képvisel testület Pénzügyi Ellen rzési és Gazdasági Bizottsága jogosult a támogatás felhasználását pénzügyileg ellen rizni. Az ellen rzésre helyszínen is sor kerülhet. A Támogatott a támogatás összegének felhasználásához köteles az ellen rzéshez szükséges adatokat, dokumentumokat az ellen rzést végz rendelkezésére bocsátani. A támogatás összegének felhasználását az Állami Számvev szék is jogosult vizsgálni. 10) A Támogatott a támogatási cél részbeni vagy teljes megváltozása esetén írásbeli kérelemmel jogosult az elszámolási id meghosszabbítását kérni, melyet a Támogató engedélyezhet. A meghosszabbítást, illetve a támogatási cél részbeni vagy teljes megváltoztatását indokolni szükséges. A meghosszabbítás legfeljebb 3 hónapig terjedhet. 11) A támogatási cél megváltoztatásának engedélyezése a Támogatási Szerz dést módosítja. 12) A támogatás felhasználásának célja és egyéb rendelkezések: - A támogatás összege az alábbi célra/célokra használható fel: - A támogatás összegének ütemezése: 13) Jelen Támogatási Szerz désben nem szabályozott kérdésekben felek magukra nézve a Ptk. Szabályait tekintik irányadónak. Vitás kérdésekben felek Nyírbátori Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 14) Jelen Támogatási Szerz dést a felek elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírták. Nyírbátor, 20. Támogató Támogatott Sorszám: /20

11 11 A Támogatási Szerz dés 1. számú melléklete szervezet neve Elszámolás* A 201..évi céljelleggel nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról A évi támogatás összege: Ft A támogatás összegét a szerz désben meghatározott célra használtuk fel, az alábbi számlák** szerint, melyek másolatait mellékeljük. Számla száma Számla kelte Számla tárgya, megnevezése Számla bruttó összege (Ft) Összesen: Melléklet:..db Nyírbátor, támogatott szervezet képvisel je *Céljelleggel nyújtott támogatás esetében **Számla vagy számviteli bizonylat

12 12 Nyilvántartás minta 3. melléklet a 14/2011 (III.31.) önkormányzati rendelethez Sorszám (azonosító) Támogatott szervezet megnevezése Döntés száma Döntéshozó Kelte Támogatási szerz dés Támogatási összeg Ft Támogatási cél Számadási kötelezettség határideje Támogatás elszámolásának id pontja Elszámolás jóváhagyása

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 28/2009. (XII.17.)

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

A rendelet alapelvei. A rendelet célja

A rendelet alapelvei. A rendelet célja Pomáz Város Önkormányzatának 6/2014.(III.27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 12/2008. (V.6.) sz. rendelete a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Szabadszentkirály Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Ópusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések 1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület (továbbiakban: 1. FC Veszprém) Veszprém városban, Veszprém megyében a rendszeres sportolás, a szabadid

Részletesebben

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez Támogatási felhívás Magyarszék Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, egyházakat, hogy Magyarszék Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/240-1/2015/I. Üi.: Barna Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Civil szervezetek önkormányzati támogatása

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

Szabályzat Ócsa Város Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokról SZABÁLYZAT

Szabályzat Ócsa Város Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokról SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT Ócsa Város Önkormányzatának költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások odaítélésének, nyilvántartásának, rendeltetésszerű felhasználásának, számadásának és ellenőrzésének eljárási rendjéről

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére

Előterjesztés. Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére Balatonszőlős Község Önkormányzat POLGÁRMESTER 8233 Balatonszőlős, Fő u. 9. Előterjesztés Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére Tárgy: A civil szervezetek

Részletesebben

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete figyelemmel az 1949. évi XX. törvény A Magyar

Részletesebben