SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERZİDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 II. kötet SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP ÉS SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT Projekt címe: A KEOP 1.2.0/B/ azonosítószámú Hajdúszovát község szennyvízelvezetés és tisztítás projekt keretében Hajdúszovát község szennyvíztisztító telepének és szennyvízcsatorna hálózatának FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti megvalósítása és terveinek elkészítése a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelı tartalommal. Projekt száma: KEOP 1.2.0/B/ SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Ajánlatkérı: Hajdúszovát Község Önkormányzata 4212 Hajdúszovát, Hısök tere 1. Vass Sándor polgármester

2 Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZİDÉSES MEGÁLLAPODÁS 2. FEJEZET ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3. FEJEZET KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 4. FEJEZET TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVÁNYA (MINTA) 5. FEJEZET: TELJESÍTÉSI KEZESSÉGVÁLLALÁS GARANCIA FORMANYOMTATVÁNYA (MINTA) 6. FEJEZET ELİLEG-VISSZAFIZETÉSI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVÁNYA (MINTA) 7. FEJEZET UTMUTATÓ A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS A SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1

3

4 2. KÖTET 1. FEJEZET SZERZİDÉSES MEGÁLLAPODÁS 3

5

6 SZERZİDÉSES MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl a Hajdúszovát Község Önkormányzata címe: 4212 Hajdúszovát, Hısök tere 1. képviseli: Vass Sándor polgármester bankszámlaszáma:... adószáma: Törzsszám: (a továbbiakban Megrendelı ), másrészrıl címe: képviseli: bankszámlaszáma: cégjegyzékszáma: adószám: (a továbbiakban Vállalkozó ) között. 1. Preambulum 1.1 A felek rögzítik, hogy Megrendelı a.../2013 szám alatt és a Közbeszerzési Értesítı.-én megjelent (..számában) KÉ-. számon ajánlati felhívást tett közzé A KEOP 1.2.0/B/ azonosítószámú Hajdúszovát község szennyvízelvezetés és tisztítás projekt keretében Hajdúszovát község szennyvíztisztító telepének és szennyvízcsatorna hálózatának FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti megvalósítása és terveinek elkészítése a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelı tartalommal. Megrendelı a közbeszerzési eljárás eredményét hó napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelı a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelıen a felek a Kbt (1) bekezdése értelmében a törvényes határidın belül szerzıdést kötnek a jelen Szerzıdéses Megállapodás és a 6.3 pont szerint hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen: Szerzıdés) feltételei szerint. 1.2 A felek rögzítik továbbá, hogy a szerzıdés finanszírozása a KEOP 1.2.0/B/ sz. projektben az Európai Unió támogatásával, valamint a Magyar Állami Költségvetés és az érintett Önkormányzat saját forrásából történik. 2. A szerzıdés tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai 2.1 A Megrendelı Hajdúszovát Község Önkormányzata, 4641 Mezıladány, 4212 Hajdúszovát, Hısök tere 1. (Magyarország) a jelen Szerzıdés szerinti szennyvíztisztító telepet és szennyvízcsatorna hálózatot (a továbbiakban: Létesítmény) kíván létesíteni. 5

7 2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerzıdés értelmében a kiviteli terveket és a Létesítményt szerzıdésszerően, teljes körően, mőszakilag és minıségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar elıírásoknak, mőszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelıen I. osztályú minıségben, határidıben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni ill. valamennyi egyéb szerzıdéses kötelezettségét szerzıdésszerően teljesíteni. A Vállalkozó az elıbbi, a Létesítmény szerzıdésszerő megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 2.3 Vállalkozó a Szerzıdéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerzıdés elválaszthatatlan részét képezı dokumentumokat és a Megrendelı által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelısségére ellenırizte, az azokban foglalt tényeket, elıírásokat ismeri. Vállalkozó a 3.2 pont szerinti árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelı, valamint a rendeltetésszerő használatához és a teljes körő, I. osztályú minıségi követelményeknek megfelelı megjelenéső és minıségő megvalósításához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a mőszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette. 2.4 A Megrendelı köteles a Szerzıdés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az 1.2 pont szerinti közösségi támogatás ill. a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerő igénybevételéhez szükséges intézkedéseket határidıben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása ill. a Szerzıdés szerinti adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a közösségi támogatás ill. a kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére való elszámolására vonatkozó speciális közösségi és hazai szabályoknak. 2.5 A szerzıdés teljesítéséhez a magyar nyelvtudás szükséges. Amennyiben a szerzıdés teljesítéséhez igénybevett szakember magyar nyelvismerete nem éri el a tárgyalóképes szintet, úgy Vállalkozónak a szerzıdés teljesítésének ideje alatt folyamatosan szaktolmácsot kell biztosítania, melynek költsége Vállalkozót terheli. 3. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek 3.1 A Szerzıdés egyösszegő (átalányáras) típusú. A Szerzıdés Elfogadott Végösszege:.. forint, azaz.. forint, amelybıl tartalékkeretnek minısül ,-forint, azaz Hatvanötmillió-hétszázkilencvenkilencezer forint, amely az Általános feltételek 13.5 Alcikkelye, valamint a jelen Szerzıdés mellékletét képezı Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerzıdés módosításához címő dokumentumra figyelemmel használható fel. 3.2 A Szerzıdéses Ár forint, azaz forint, amelynek alapja az Egyösszegő Ajánlati Ár, és amely a Szerzıdés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. 3.3 A Szerzıdés Elfogadott Végösszegére és a Szerzıdéses Árra esı mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelıen fizetendı. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerzıdés Elfogadott Végösszegének és a 6

8 Szerzıdéses Árnak <84,546773> %-a EU és költségvetési támogatásból, valamint <15,977571> %-a önkormányzati önrészbıl kerül finanszírozásra. Az elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megrendelıt terheli. A Vállalkozónak az elszámolható és a nem elszámolható költségeket külön-külön kell leszámláznia. A mérnök által igazolt, jogszabályoknak megfelelı számlák és mellékletei (kifizetési kérelem) a KEOP KSZ általi kézhezvételétıl számítottan, 30 napon belül átutalással, közvetlen szállítói kifizetéssel kerülnek kiegyenlítésre, a Kbt ban foglaltaknak, valamint a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. -ában foglaltaknak megfelelıen. A kifizetés forintban történik. 3.4 A Vállalkozó a Szerzıdéses Ár fejében teljes körően vállalkozik a Létesítmény rendeltetésszerő megvalósítására, valamint az egyéb szerzıdéses kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerzıdés Ár a Vállalkozó szerzıdéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétıl. 3.5 A Vállalkozó a 3.2 pont szerinti ellenértékre esı elszámolható költség,.. %-ának megfelelı,.. forint, azaz.. forint elılegre tart igényt elılegbiztosíték ellenében. Az elılegbiztosíték mértéke az elıleg összege, csökkentve a 3.2 pont szerinti ellenértékre esı elszámolható költség 10%-ával. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérıl szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. alapján kell teljesíteni. A 3.2 pont szerinti ellenérték változása a szerzıdés teljesítése során az elıleg összegét nem érinti. A biztosíték kedvezményezettjének az NFÜ-t (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, H Budapest, Wesselényi u ), kell megnevezni. Az elıleg igényléséhez elılegbekérı levél is szükséges. A biztosítékot a Vállalkozó az elıleg külön elılegbekérı okiratban történı igénylésével köteles átadni Megrendelınek aki az EMIR rendszeren keresztül közvetlenül a KEOP Közremőködı Szervezet részére benyújtja. Elıleg kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) által rendelkezésre bocsátott okirat minta alapján benyújtott biztosíték ellenében folyósítható. A Vállalkozó köteles a folyósított szállítói elılegrıl számlát kiállítani és azt a Megrendelı részére megküldeni. A Megrendelı köteles a Vállalkozó által megküldött elıleg-számlát annak beérkezését követı 5 napon belül záradékolni és annak általa hitelesített másolati példányát a KEOP Közremőködı Szervezet részére idıközi kifizetési igénylés keretében megküldeni. 3.6 Az elılegigénylését a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. -ban megfogalmazottak alapján kell benyújtani. Az elıleget, a szerzıdés aláírását követıen igényelheti a vállalkozó úgynevezett elıleg bekérı dokumentum benyújtásával. A további kifizetések a Fizetési Ütemterv szerint esedékesek. 3.7 Az elıleg kifizetését követıen, a felvett elıleg, a megvalósítás során benyújtásra kerülı részszámlákban arányosan kerül elszámolásra, figyelemmel a Kbt (1)- (2) bekezdésében, a mindenkor hatályos Támogatási Szerzıdésben és a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A..-ban foglaltakra. 3.8 A Vállalkozó a jelen Szerzıdéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejőleg köteles a 3.2 pont szerinti ellenérték 3 %-ának megfelelı összegő teljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelınek. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelı 7

9 számlájára történı befizetéssel vagy biztosítási szerzıdés alapján, készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt 126. (6) a) alapján. A teljesítési biztosítéknak a sikeres Átadás-átvétel lezárásáig kell érvényben lennie. A teljesítési biztosíték nyújtásának elmaradását ajánlatkérı a szerzıdéskötéstıl való elállásnak tekinti. Átutalás esetén a teljesítési biztosítékot Hajdúszovát Község Önkormányzata. Bank Nyrt.- nél vezetett. számú számlájára kell átutalni. Átutalás esetén a teljesítési biztosíték összege a sikeres mőszaki átadás-átvétel lezárását követı 10. napon belül kerül visszautalásra. A teljesítési biztosíték a letét ideje alatt nem kamatozik. A 3.2 pont szerinti ellenérték változása a szerzıdés teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. 3.9 A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerzıdés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelı társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevı adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Továbbá a szerzıdés teljesítésének teljes idıtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérı számára megismerhetıvé teszi és a Kbt. 125 (5) bekezdése szerinti ügyletekrıl az ajánlatkérıt haladéktalanul értesíti. A Kbt. 125 (5) bekezdése értelmében a Megrendelı jogosult és egyben köteles a szerzıdést felmondani - ha szükséges olyan határidıvel, amely lehetıvé teszi, hogy a szerzıdéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. A Kbt. 125 (7) bekezdése értelmében a külföldi illetıségő Vállalkozó köteles a szerzıdéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetısége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül Amennyiben a Vállalkozónak felróható bármely okból a Megbízónak a támogatást illetıen visszafizetési kötelezettsége keletkezik, abban az esetben a Vállalkozót teljes kártérítési-, illetve visszafizetési kötelezettség terheli. 4. A megvalósítás idıtartama, teljesítés határideje 4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerzıdésszerő megvalósítását az Általános Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Idıponttól, május 31.-ig köteles teljesíteni, mely határidıig sikeresen le kell zárni a 9051/3/2013 számú elvi vízjogi engedélyben foglaltak szerinti hat hónap idıtartamú próbaüzemet is. Megrendelı vállalkozó részére a szerzıdés aláírását követıen. HUF összegő elıleget biztosít, mely elıleget vállalkozónak a szakaszszámlákban kell elszámolnia, az adott szakaszszámla összegével arányos mértékben. 8

10 Az elıleg biztosításának feltétele az elıleg visszafizetési biztosíték megléte. 4.2 A Szerzıdés szerinti bármely kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kötbér egy napra jutó összege az egyösszegő nettó ajánlati ár 0,5 %-a. Késedelmi kötbér összegének felsı határa a 3.2 pont szerinti ellenérték 20 %-a. A szerzıdés szerinti, tartalékkeret nélkül számított nettó egyösszegő ajánlati ár 20%-át meghaladó késedelmet az ajánlatkérı meghiúsulásnak, azaz a teljesítés elmaradásának tekintheti, és megilleti a szerzıdés felmondásának joga. 5. A vállalkozó által nyújtott jótállás 5.1 A Vállalkozó egységes jótállási kötelezettsége a sikeres Átadás-átvételtıl számított. hónap. 5.2 Vállalkozó jótáll a Szerzıdésben foglalt kötelezettségeinek szerzıdésszerő teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minıségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerően bevont harmadik személy alkalmazza. 5.3 Vállalkozó jótáll a Szerzıdésben foglalt kötelezettségeinek szerzıdésszerő teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minıségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerően bevont harmadik személy alkalmazza. 5.4 Vállalkozó az 5.1 pont szerinti kötelezettségeken felül, ezektıl függetlenül jótállást vállal a Szerzıdésben foglalt kötelezettségeinek szerzıdésszerő teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minıségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerően bevont harmadik személy alkalmazza. A Vállalkozó jótállási, szavatossági kötelezettsége a Létesítményekre vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kibocsátásának napjától számított...hónapig tart. 5.5 A Vállalkozó a jótállási kötelezettség kezdetének idıpontjában köteles a 3.2 pont szerinti ellenérték 1 %-ának megfelelı összegő jólteljesítési biztosítékot nyújtani a szerzıdés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként a jótállási idıszak tartamára Megrendelınek. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelı (Hajdúszovát Község Önkormányzata). Bank Nyrt.-nél vezetett. számú számlájára történı befizetéssel vagy biztosítási szerzıdés alapján, készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt 126. (6) bekezdés a) pont alapján. Átutalás esetén a jólteljesítési biztosíték összege a jótállási idı lejártát követı 60. napon belül kerül visszautalásra. Készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötvény benyújtása esetén a készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötvénynek a létesítményre vonatkozó jótállási idı elıre becsült lejártát követı 60. napig érvényesnek kell lennie. Bankgarancia benyújtása esetén a bankgaranciának a létesítményre vonatkozó jótállási idı elıre becsült lejártát követı 60. napig érvényesnek kell lennie. 6. Egyéb rendelkezések 9

11 6.1 A Szerzıdés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar. 6.2 Alvállalkozók Vállalkozó az alvállalkozók bevonásának tekintetében köteles a Kbt. szerint eljárni. Amennyiben elıre nem látható ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a Vállalkozó más alvállalkozót kíván igénybe venni, a Megrendelı hozzájárulásával és csak olyan alvállalkozót vehet igénybe, amely megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozóikra meghatározott követelményeknek A Vállalkozó teljesítésében a pont szerinti kivétellel köteles közremőködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó köteles az ajánlatkérınek a teljesítés során minden olyan akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. valamint, a Kbt. 57. szerinti kizáró okok hatálya alatt Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelı hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerzıdéskötést követıen - a szerzıdéskötéskor elıre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerzıdés vagy annak egy része nem lenne teljesíthetı a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg A Vállalkozó az alvállalkozó tevékenységéért, mint sajátjáért felel Vállalkozó köteles a munkaterületen általa foglalkoztatott alvállalkozókat az építési napló nyilvántartási részébe vezetni. A Megrendelı vagy a nevében eljáró személy (szervezet) köteles ellenırizni, hogy a és a pontban foglaltaknak megfelelı alvállalkozó vesz-e részt a szerzıdés teljesítésében Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor [Kbt. 63. (4) bekezdése] meghatározó körülménynek minısült A és a pont szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszőnik. 6.3 A Szerzıdésre a magyar jog az irányadó. A Szerzıdésbıl származó jogvitákat a felek a - Különös feltételekkel módosított - Általános feltételek 20. Cikkelyének feltételei szerint egyszemélyes Döntıbizottság ill. Választott bíróság útján rendezik. 6.4 Szerzıdık felek a Kbt (4)-(7) bekezdésére tekintettel az alábbiakat rögzítik Az Megrendelı köteles szerzıdéses feltételként elıírni, hogy a) a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerzıdés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek 10

12 nem megfelelı társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; b) a szerzıdés teljesítésének teljes idıtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelı számára megismerhetıvé teszi és a pont szerinti ügyletekrıl az Megrendelıt haladéktalanul értesíti A Megrendelı jogosult és egyben köteles a szerzıdést felmondani - ha szükséges olyan határidıvel, amely lehetıvé teszi, hogy a szerzıdéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek A pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerzıdés megszőnése elıtt már teljesített szolgáltatás szerzıdésszerő pénzbeli ellenértékére jogosult A külföldi adóilletıségő Vállalkozó köteles a szerzıdéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetısége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 6.5 A jelen Szerzıdéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítıen szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerzıdéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képezı az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerzıdéses Megállapodással együtt a Szerzıdést alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendık. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben elıbb álló dokumentum rendelkezései megelızik a sorban késıbb álló dokumentum rendelkezéseit Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke Kiegészítı tájékoztatás Dokumentáció. sz. módosítása Különös feltételek FIDIC Általános Feltételek (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvő kiadás, szeptember) Megrendelı követelményei Vállalkozói javaslat Egyösszegő Ajánlati Ár Felolvasólap Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekrıl, vezetıkrıl Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerzıdés módosításához 6.6 A jelen Szerzıdéses Megállapodásban használt kifejezések jelentése azonos a fenti pont szerinti FIDIC feltételek kifejezéseivel. 11

13 6.7 A jelen Szerzıdéses Megállapodás a Kbt ában foglaltak figyelembevételével módosítható. 6.8 A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálására. 6.9 A Vállalkozó feladata a megvalósítás során a fenntarthatósági terv elkészítése Munkanélküli és tartósan munkanélküli személyek foglalkoztatásának mértéke fı A szerzıdés hatálya: Az Megrendelı támogatási szerzıdés módosítására irányuló igényt nyújt be. Az Megrendelı a Kbt. 40. (3) bekezdése alapján felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a támogatás módosítására irányuló igény el nem fogadása olyan oknak, illetve körülménynek minısül, amely megalapozza a Kbt. 40. (4) bekezdésében hivatkozott szakaszok alkalmazásának lehetıségét. Megrendelı felhívja Vállalkozó figyelmét arra, hogy Megrendelı a támogatási ráta utólagos felülvizsgálatának eredménytelenségét a 40. (4) bekezdésében rögzített oknak tekinti. A Vállalkozási szerzıdés a Támogatási szerzıdés módosításának aláírását követı 10. munkanapon lép hatályba. Megrendelı köteles értesíteni Vállalkozót a támogatási szerzıdés aláírásáról az aláírást követı 3 munkanapon belül Jelen Szerzıdéses Megállapodás 6 eredeti példányban készült. MEGRENDELİ: Aláírta és lepecsételte: Kelt VÁLLALKOZÓ: Aláírta és lepecsételte: Az aláíró neve (nyomtatott nagybetőkkel)... Beosztása Teljes körően felhatalmazva és eljárva a......nevében. Kelt... 12

14 2. KÖTET 2. FEJEZET ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK Szerzıdéses Feltételei ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ Angol nyelvő Eredeti Kiadás 1999 ISBN Második, átdolgozott magyar nyelvő kiadás szeptember

15

16 2. KÖTET 3. FEJEZET KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

17 KÜLÖNÖS FELTÉTELEK A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözıség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók. 1. Általános elıírások 1.1 Meghatározások A Szerzıdés MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK Az alábbi bekezdés törlendı és az alábbival helyettesítendı: "Elfogadó levél" nem kerül kiadásra jelen szerzıdés keretében. Az Elfogadó levél kifejezés alatt a Szerzıdéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhez vételének idıpontját a Szerzıdéses Megállapodás aláírásának dátuma jelenti Dátumok, próbák, idıtartamok és Befejezés Az alábbi új bekezdés hozzáadandó: "Kötelezı Alkalmassági idıszak" jelenti e Szerzıdéses Feltételekben a 11/1985 (VI. 22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, valamint a 12/1988 (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján a Ptk. szerinti szavatossági idıszakot Pénz és kifizetések Az alábbi bekezdések törlendık és az alábbival helyettesítendık: Költség minden, ésszerően a Vállalkozó által viselt (vagy viselendı) a Helyszínen, vagy azon kívül keletkezı kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és az ahhoz kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol a jelen szerzıdés így rendelkezik, a haszon kifizetésére irányuló rendelkezés nem alkalmazandó Közbensı fizetési igazolás a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti Kimutatás jelenti a Vállalkozónak a 14. Cikkely szerint meghatározott közbensı fizetési igazolás kibocsátására vonatkozó Elszámolást 1

18 Az alábbi bekezdések törlendık: Végsı fizetési Igazolás Végsı Kimutatás Más megnevezések Az alábbi bekezdés törlendı és az alábbival helyettesítendı: Jogszabályok alatt értendık a törvények, rendeletek, normatív határozatok, normatív utasítások, önkormányzati rendeletek, önkormányzati normatív határozatok, valamint egyedi határozatok és utasítások, amelyeket jogszabály alapján arra felhatalmazott közjogi szervezet bocsát ki Az alábbi Alcikkely törlendı és az alábbival helyettesítendı: 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje A Szerzıdéses Megállapodás 6.5 pontja szerint. Az alábbi Alcikkely törlendı és az alábbival helyettesítendı: 1.6 Szerzıdéses Megállapodás A Feleknek a Szerzıdéses Megállapodást a évi CVIII tv. (A közbeszerzésekrıl) ával összhangban kell megkötniük. 1.7 Engedményezés Az Alcikkely (a) pontja törlendı 1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelı általi használata Az Alcikkely elsı bekezdése törlendı és az alábbival helyettesítendı: Megrendelı jelen szerzıdés aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendı tervek vonatkozásában teljes körő, területi korlátozás nélküli, határozatlan idıtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhetı felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is Jogszabályok betartása Az Alcikkely elsı mondata törlendı és az alábbival helyettesítendı: A Vállalkozó köteles a Szerzıdés teljesítésekor betartani a vonatkozó hatályos jogszabályokat. 2. A Megrendelı 2

19 2.1 Helyszínre való bejutás joga Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni. 2.5 Megrendelı követelései Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendı a következıvel: A levonás beszámítás alapján történik, figyelemmel a Kbt (6) bekezdésére. 3. A Mérnök 3.1 Mérnöki kötelességek és hatáskör Az Alcikkely kiegészítendı a következıkkel: A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a mőszaki ellenıri tevékenységre vonatkozó magyar jogszabályi elıírásoknak megfelelı feladatkört is ellátja. A Mérnök a Változtatásokra vonatkozó 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, és a Vállalkozói követelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely szerinti jóváhagyási jogköreit a Megrendelı és a Közremőködı Szervezet jóváhagyásával gyakorolhatja a jelen szerzıdés mellékletét képezı Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerzıdés módosításához címő dokumentum szerint. A jóváhagyás megszerzésére vonatkozó fenti kötelezettség ellenére, ha a Mérnök véleménye szerint olyan vészhelyzet áll elı, amely emberéletet, a Létesítményt vagy kapcsolódó ingatlant, tulajdont veszélyeztet, akkor a Mérnök jogosult, anélkül, hogy a Vállalkozót bármely szerzıdéses kötelezettsége és felelıssége alól felmentené, utasítani a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére, illetve intézkedés megtételére, amely véleménye szerint a kockázat csökkentéséhez vagy megszüntetéséhez szükséges. 4. A Vállalkozó 4.2 Teljesítési Biztosíték Az Alcikkely második bekezdése törlendı és az alábbival helyettesítendı: A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelı számlájára történı befizetéssel vagy biztosítási szerzıdés alapján, készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt 126. (6) a) alapján. A készfizetı kezesség esetében, valamint bankgarancia nyújtása esetén a jelen Feltételekhez csatolt formanyomtatványt kell alkalmazni. Megrendelı fenntartja a jogát a biztosítéknyújtó intézmény (biztosító v. bank) kilétének elızetes elfogadására. A Teljesítési Biztosíték lehívással történı csökkentése esetén, Vállalkozó köteles azt a lehívás mértékével kiegészíteni, a lehívást követı 8 munkanapon belül. 3

20 4.3 Vállalkozó Képviselıje Az Alcikkely vége kiegészítendı a következıvel: Ha a Vállalkozó Képviselıje, vagy bármely ilyen személy nem rendelkezik tárgyalási szintő magyar nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni arról, hogy tolmács álljon rendelkezésre a teljes munkaidıben. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerzıdés mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közremőködni képes. 4.4 Alvállalkozók Az Alcikkely kiegészítendı a következıkkel: d) az alvállalkozói szerzıdésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza a Megrendelıt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerzıdés nevére történı átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendelı általi felmondás) alapján. 4.6 Együttmőködés Az Alcikkely vége kiegészítendı a következıkkel: A más vállalkozók munkájával történı maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles: (i) (ii) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésıbb az ilyen munkálatainak megkezdését megelızı 7. napig, és haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza Megközelítés Az Alcikkely kiegészítendı a következıvel: A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek az ÚT (e-ut ) elıírásainak, valamint a Megrendelı Követelményeinek megfelelıen. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerzıdés Elfogadott Végösszegében kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levı ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell Környezetvédelem Az Alcikkely kiegészítendı a következıvel: 4

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Kondoros Nagyközség Tel: +36 66 589 300 * * Onkormányzata Fax: +36 66 589 302 5553 Kondoros, HŐsök tere 4-5. E-mail: polhi@kondorosiktv.hu * * * Magyarország VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Kondoros nagyközség

Részletesebben

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27.

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27. 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól Dr. Kugler Tibor f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s á g A Rendelet hatálya

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273228-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13330/2011 Elıterjesztés - a Képviselı- testületnek- a Sárospatak címő

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS * ** Kondoros Nagyközség Tel: +36 66 589 300 * * Onkormányzata Fax: +36 66 589 302 5553 Kondoros, Hősök tere 4- E-mail: polhi@kondorosiktv.hu 5. Magyarország VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Kondoros nagyközség

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészrıl Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11. önkormányzati törzsszám: 395423000, adószám: 15395429-2-13) mint Megrendelı, (képviseletében Dr.

Részletesebben

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-50/2013. AJÁNLATI

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS Száma:450/2009. Amely létrejött egyrészrıl az Országos Mentıszolgálat Székhely: 1055 Budapest, Markó u. 22., Adószám: 15309989-2-41, Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01491687, KSH törzsszám:

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére a Helyi TDM szervezettel kötendı ingatlanhasználati szerzıdés tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tej, tejtermék) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh László u. 4,-6 adószám: 15395577-2-13

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI S Z E R Z İ D É S. Szepessy Tamás Polgármester-helyettes Megrendelı (a továbbiakban: Megrendelı), valamint

VÁLLALKOZÁSI S Z E R Z İ D É S. Szepessy Tamás Polgármester-helyettes Megrendelı (a továbbiakban: Megrendelı), valamint VÁLLALKOZÁSI S Z E R Z İ D É S amely létrejött egyrészrıl Óbuda Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Cím: 1033 Budapest, Fı tér 3. Képviselı: Szepessy Tamás Polgármester-helyettes mint Megrendelı

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Adószám: 15450494-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött Magyar Állami Operaház (1061 Budapest, Andrássy u. 22., képviseli: Vass Lajos fıigazgató, adószáma: 15309439-2-42), mint megrendelı - a továbbiakban: Vevı, másrészrıl

Részletesebben

Rövid Szerződéses Forma FIDIC Zöld Könyv

Rövid Szerződéses Forma FIDIC Zöld Könyv Rövid Szerződéses Forma FIDIC Zöld Könyv RÖVID SZERZŐDÉSES FORMA FŐBB JELLEMZŐK KIS SZERZŐDÉSES ÉRTÉK (< 100 MILLIÓ FT) RÖVID MEGVALÓSÍTÁSI IDŐTARTAM (< 6 HÓNAP) EGYSZERŰ, ISMÉTLŐDŐ MUNKÁK AJÁNLATI LEVÉL

Részletesebben

AJANLATI DOKUMENTACIO ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

AJANLATI DOKUMENTACIO ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ ~.. ~-~,. \. " Ajánlatkérö: Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati TemletfeJlesztési Társulás 7742 Bogád, Kossuth Lajos u. 86 Magyarország Tel: 36-721473-457 Fax: +36-721473-390 E-mail:

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT ELFOGADÓ NYILATKOZAT az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Részvényeire tett nyilvános vételi Ajánlatra 1. Az Ajánlattevı BIRDCOM Tanácsadó Korlátolt

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Kivonat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága 2010.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22.

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Állami Operaház Operamagazin, Operaház, Nemzeti Balett, Operaélet a Magyar Állami Operaház lapja különszámának szerkesztése,

Részletesebben

Konzorciumi megállapodás

Konzorciumi megállapodás Konzorciumi megállapodás Preambulum Felek jelen megállapodás aláírásával konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által meghirdetett, a magyar borvidékek/borrégiók

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke %

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke % Iktatószám:< ügyirat iktatószáma > Ügyintézı:< ügyintézı neve > telefon:< ügyintézı telefonszáma > Gépi azonosító:< ügyszám > / < ügyiratszám > Tárgy: közfoglalkoztatás támogatás hatósági

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS RIGYÁC TELEPÜLÉS SZENNYVÍZELVEZETÉSE II. ÜTEM NAGYKANIZSA AGGLOMERÁCIÓ CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE CÍMŰ, KEOP-1.2.0/2F- 2008-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z İ D É S (Mőszaki ellenıri munkák ellátására)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z İ D É S (Mőszaki ellenıri munkák ellátására) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z İ D É S (Mőszaki ellenıri munkák ellátására) amely létrejött egyrészrıl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.; Adószám: 15345008-2-04)

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-2-12,

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek a Rendelıintézet számára eszközök

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/7057-51/2013. ált. SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

Benkı Barnabás Zoltánné ügyvezetı

Benkı Barnabás Zoltánné ügyvezetı Tisztelt Képviselı-testület! a Végardó Fürdı fejlesztése érdekében a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése ( ÉMOP-2.1.1/B-12) címő felhívás keretében benyújtandó pályázat elıkészítésérıl

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat P Á L Y Á Z A T Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

Szállítási Szerzıdés

Szállítási Szerzıdés Szállítási Szerzıdés Amely létrejött egyrészrıl Nagytarcsa Község Önkormányzata Székhelye: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4. adószáma: 15391597-2-13 Képviseletében: Gyıri Péter Polgármester mint Megrendelı

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z İ D É S, A szerzıdés 5 számozott oldalból áll.

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z İ D É S, A szerzıdés 5 számozott oldalból áll. számú vállalkozási szerzıdés 1. oldal, összesen: 5 V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z İ D É S, A szerzıdés 5 számozott oldalból áll. amely létrejött egyrészrıl Óbuda Békásmegyer Önkormányzat Cím: 1033 Budapest,

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 1997 2 A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) elnöksége az

Részletesebben

Mőgyanta palackok regenerálása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. Budapest, 2013. március 28.

Mőgyanta palackok regenerálása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. Budapest, 2013. március 28. Mőgyanta palackok regenerálása Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. március 28. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Szécsény Város Önkormányzata Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Adószám: 15451244-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21424304

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosító számú projekt során Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

[Hitelfelvevı neve] részére [Hitelfelvevı címe] mint hitelfelvevı (a Hitelfelvevı ) Tárgy: Koordinátor kijelölése. Tisztelt Hölgyeim/Uraim!

[Hitelfelvevı neve] részére [Hitelfelvevı címe] mint hitelfelvevı (a Hitelfelvevı ) Tárgy: Koordinátor kijelölése. Tisztelt Hölgyeim/Uraim! [A CMS Cameron McKenna LLP (Magyarországi Fióktelepe) által megvitatás céljára készített tervezet, a felek fenntartják a további változtatás jogát.] [Hitelfelvevı neve] részére [Hitelfelvevı címe] mint

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: MKB vagy Bank ) által kibocsátott MKB-WestEnd MasterCard Standard hitelkártyához (a továbbiakban:

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (2400 Dunaújváros, Építık útja 2. képviselı: Balogh László elnök, adószám: 18484717-1-07) - a

Részletesebben

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett 30. számú melléklet Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerő regionális onkológiai hálózat kialakítása címő

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Összefogás a Hegyháton Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére Szám: 31437/2008. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: (32) 312-570; (32) 417-255 J a v a s l a t a Tourinform

Részletesebben

Száma: 09000-0/3242-66/2013.ált VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

Száma: 09000-0/3242-66/2013.ált VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/3242-66/2013.ált VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) amely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság (4025 Debrecen, Kossuth

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató továbbiakban,

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozatok Megbízási szerzıdés

Részletesebben

Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi

Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi Tárgy: Kiegészítı tájékoztatás Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi Tisztelt Ajánlattevık / Gazdasági szereplık!

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432366-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 Magyar

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyfelıl Nógrád Megye Önkormányzata 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Becsó Zsolt a közgyőlés elnöke adószáma: 15450016-2-12 mint megrendelı, a továbbiakban:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészrıl Magyar Export-Import Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság székhelye: cégjegyzékszáma: adószáma: számlavezetı pénzintézet: bankszámlaszáma:

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben