SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERZİDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 II. kötet SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP ÉS SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT Projekt címe: A KEOP 1.2.0/B/ azonosítószámú Hajdúszovát község szennyvízelvezetés és tisztítás projekt keretében Hajdúszovát község szennyvíztisztító telepének és szennyvízcsatorna hálózatának FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti megvalósítása és terveinek elkészítése a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelı tartalommal. Projekt száma: KEOP 1.2.0/B/ SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Ajánlatkérı: Hajdúszovát Község Önkormányzata 4212 Hajdúszovát, Hısök tere 1. Vass Sándor polgármester

2 Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZİDÉSES MEGÁLLAPODÁS 2. FEJEZET ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3. FEJEZET KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 4. FEJEZET TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVÁNYA (MINTA) 5. FEJEZET: TELJESÍTÉSI KEZESSÉGVÁLLALÁS GARANCIA FORMANYOMTATVÁNYA (MINTA) 6. FEJEZET ELİLEG-VISSZAFIZETÉSI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVÁNYA (MINTA) 7. FEJEZET UTMUTATÓ A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS A SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1

3

4 2. KÖTET 1. FEJEZET SZERZİDÉSES MEGÁLLAPODÁS 3

5

6 SZERZİDÉSES MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl a Hajdúszovát Község Önkormányzata címe: 4212 Hajdúszovát, Hısök tere 1. képviseli: Vass Sándor polgármester bankszámlaszáma:... adószáma: Törzsszám: (a továbbiakban Megrendelı ), másrészrıl címe: képviseli: bankszámlaszáma: cégjegyzékszáma: adószám: (a továbbiakban Vállalkozó ) között. 1. Preambulum 1.1 A felek rögzítik, hogy Megrendelı a.../2013 szám alatt és a Közbeszerzési Értesítı.-én megjelent (..számában) KÉ-. számon ajánlati felhívást tett közzé A KEOP 1.2.0/B/ azonosítószámú Hajdúszovát község szennyvízelvezetés és tisztítás projekt keretében Hajdúszovát község szennyvíztisztító telepének és szennyvízcsatorna hálózatának FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti megvalósítása és terveinek elkészítése a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelı tartalommal. Megrendelı a közbeszerzési eljárás eredményét hó napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelı a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelıen a felek a Kbt (1) bekezdése értelmében a törvényes határidın belül szerzıdést kötnek a jelen Szerzıdéses Megállapodás és a 6.3 pont szerint hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen: Szerzıdés) feltételei szerint. 1.2 A felek rögzítik továbbá, hogy a szerzıdés finanszírozása a KEOP 1.2.0/B/ sz. projektben az Európai Unió támogatásával, valamint a Magyar Állami Költségvetés és az érintett Önkormányzat saját forrásából történik. 2. A szerzıdés tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai 2.1 A Megrendelı Hajdúszovát Község Önkormányzata, 4641 Mezıladány, 4212 Hajdúszovát, Hısök tere 1. (Magyarország) a jelen Szerzıdés szerinti szennyvíztisztító telepet és szennyvízcsatorna hálózatot (a továbbiakban: Létesítmény) kíván létesíteni. 5

7 2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerzıdés értelmében a kiviteli terveket és a Létesítményt szerzıdésszerően, teljes körően, mőszakilag és minıségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar elıírásoknak, mőszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelıen I. osztályú minıségben, határidıben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni ill. valamennyi egyéb szerzıdéses kötelezettségét szerzıdésszerően teljesíteni. A Vállalkozó az elıbbi, a Létesítmény szerzıdésszerő megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 2.3 Vállalkozó a Szerzıdéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerzıdés elválaszthatatlan részét képezı dokumentumokat és a Megrendelı által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelısségére ellenırizte, az azokban foglalt tényeket, elıírásokat ismeri. Vállalkozó a 3.2 pont szerinti árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelı, valamint a rendeltetésszerő használatához és a teljes körő, I. osztályú minıségi követelményeknek megfelelı megjelenéső és minıségő megvalósításához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a mőszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette. 2.4 A Megrendelı köteles a Szerzıdés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az 1.2 pont szerinti közösségi támogatás ill. a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerő igénybevételéhez szükséges intézkedéseket határidıben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása ill. a Szerzıdés szerinti adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a közösségi támogatás ill. a kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére való elszámolására vonatkozó speciális közösségi és hazai szabályoknak. 2.5 A szerzıdés teljesítéséhez a magyar nyelvtudás szükséges. Amennyiben a szerzıdés teljesítéséhez igénybevett szakember magyar nyelvismerete nem éri el a tárgyalóképes szintet, úgy Vállalkozónak a szerzıdés teljesítésének ideje alatt folyamatosan szaktolmácsot kell biztosítania, melynek költsége Vállalkozót terheli. 3. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek 3.1 A Szerzıdés egyösszegő (átalányáras) típusú. A Szerzıdés Elfogadott Végösszege:.. forint, azaz.. forint, amelybıl tartalékkeretnek minısül ,-forint, azaz Hatvanötmillió-hétszázkilencvenkilencezer forint, amely az Általános feltételek 13.5 Alcikkelye, valamint a jelen Szerzıdés mellékletét képezı Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerzıdés módosításához címő dokumentumra figyelemmel használható fel. 3.2 A Szerzıdéses Ár forint, azaz forint, amelynek alapja az Egyösszegő Ajánlati Ár, és amely a Szerzıdés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. 3.3 A Szerzıdés Elfogadott Végösszegére és a Szerzıdéses Árra esı mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelıen fizetendı. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerzıdés Elfogadott Végösszegének és a 6

8 Szerzıdéses Árnak <84,546773> %-a EU és költségvetési támogatásból, valamint <15,977571> %-a önkormányzati önrészbıl kerül finanszírozásra. Az elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megrendelıt terheli. A Vállalkozónak az elszámolható és a nem elszámolható költségeket külön-külön kell leszámláznia. A mérnök által igazolt, jogszabályoknak megfelelı számlák és mellékletei (kifizetési kérelem) a KEOP KSZ általi kézhezvételétıl számítottan, 30 napon belül átutalással, közvetlen szállítói kifizetéssel kerülnek kiegyenlítésre, a Kbt ban foglaltaknak, valamint a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. -ában foglaltaknak megfelelıen. A kifizetés forintban történik. 3.4 A Vállalkozó a Szerzıdéses Ár fejében teljes körően vállalkozik a Létesítmény rendeltetésszerő megvalósítására, valamint az egyéb szerzıdéses kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerzıdés Ár a Vállalkozó szerzıdéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétıl. 3.5 A Vállalkozó a 3.2 pont szerinti ellenértékre esı elszámolható költség,.. %-ának megfelelı,.. forint, azaz.. forint elılegre tart igényt elılegbiztosíték ellenében. Az elılegbiztosíték mértéke az elıleg összege, csökkentve a 3.2 pont szerinti ellenértékre esı elszámolható költség 10%-ával. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérıl szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. alapján kell teljesíteni. A 3.2 pont szerinti ellenérték változása a szerzıdés teljesítése során az elıleg összegét nem érinti. A biztosíték kedvezményezettjének az NFÜ-t (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, H Budapest, Wesselényi u ), kell megnevezni. Az elıleg igényléséhez elılegbekérı levél is szükséges. A biztosítékot a Vállalkozó az elıleg külön elılegbekérı okiratban történı igénylésével köteles átadni Megrendelınek aki az EMIR rendszeren keresztül közvetlenül a KEOP Közremőködı Szervezet részére benyújtja. Elıleg kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) által rendelkezésre bocsátott okirat minta alapján benyújtott biztosíték ellenében folyósítható. A Vállalkozó köteles a folyósított szállítói elılegrıl számlát kiállítani és azt a Megrendelı részére megküldeni. A Megrendelı köteles a Vállalkozó által megküldött elıleg-számlát annak beérkezését követı 5 napon belül záradékolni és annak általa hitelesített másolati példányát a KEOP Közremőködı Szervezet részére idıközi kifizetési igénylés keretében megküldeni. 3.6 Az elılegigénylését a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. -ban megfogalmazottak alapján kell benyújtani. Az elıleget, a szerzıdés aláírását követıen igényelheti a vállalkozó úgynevezett elıleg bekérı dokumentum benyújtásával. A további kifizetések a Fizetési Ütemterv szerint esedékesek. 3.7 Az elıleg kifizetését követıen, a felvett elıleg, a megvalósítás során benyújtásra kerülı részszámlákban arányosan kerül elszámolásra, figyelemmel a Kbt (1)- (2) bekezdésében, a mindenkor hatályos Támogatási Szerzıdésben és a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A..-ban foglaltakra. 3.8 A Vállalkozó a jelen Szerzıdéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejőleg köteles a 3.2 pont szerinti ellenérték 3 %-ának megfelelı összegő teljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelınek. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelı 7

9 számlájára történı befizetéssel vagy biztosítási szerzıdés alapján, készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt 126. (6) a) alapján. A teljesítési biztosítéknak a sikeres Átadás-átvétel lezárásáig kell érvényben lennie. A teljesítési biztosíték nyújtásának elmaradását ajánlatkérı a szerzıdéskötéstıl való elállásnak tekinti. Átutalás esetén a teljesítési biztosítékot Hajdúszovát Község Önkormányzata. Bank Nyrt.- nél vezetett. számú számlájára kell átutalni. Átutalás esetén a teljesítési biztosíték összege a sikeres mőszaki átadás-átvétel lezárását követı 10. napon belül kerül visszautalásra. A teljesítési biztosíték a letét ideje alatt nem kamatozik. A 3.2 pont szerinti ellenérték változása a szerzıdés teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. 3.9 A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerzıdés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelı társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevı adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Továbbá a szerzıdés teljesítésének teljes idıtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérı számára megismerhetıvé teszi és a Kbt. 125 (5) bekezdése szerinti ügyletekrıl az ajánlatkérıt haladéktalanul értesíti. A Kbt. 125 (5) bekezdése értelmében a Megrendelı jogosult és egyben köteles a szerzıdést felmondani - ha szükséges olyan határidıvel, amely lehetıvé teszi, hogy a szerzıdéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. A Kbt. 125 (7) bekezdése értelmében a külföldi illetıségő Vállalkozó köteles a szerzıdéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetısége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül Amennyiben a Vállalkozónak felróható bármely okból a Megbízónak a támogatást illetıen visszafizetési kötelezettsége keletkezik, abban az esetben a Vállalkozót teljes kártérítési-, illetve visszafizetési kötelezettség terheli. 4. A megvalósítás idıtartama, teljesítés határideje 4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerzıdésszerő megvalósítását az Általános Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Idıponttól, május 31.-ig köteles teljesíteni, mely határidıig sikeresen le kell zárni a 9051/3/2013 számú elvi vízjogi engedélyben foglaltak szerinti hat hónap idıtartamú próbaüzemet is. Megrendelı vállalkozó részére a szerzıdés aláírását követıen. HUF összegő elıleget biztosít, mely elıleget vállalkozónak a szakaszszámlákban kell elszámolnia, az adott szakaszszámla összegével arányos mértékben. 8

10 Az elıleg biztosításának feltétele az elıleg visszafizetési biztosíték megléte. 4.2 A Szerzıdés szerinti bármely kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kötbér egy napra jutó összege az egyösszegő nettó ajánlati ár 0,5 %-a. Késedelmi kötbér összegének felsı határa a 3.2 pont szerinti ellenérték 20 %-a. A szerzıdés szerinti, tartalékkeret nélkül számított nettó egyösszegő ajánlati ár 20%-át meghaladó késedelmet az ajánlatkérı meghiúsulásnak, azaz a teljesítés elmaradásának tekintheti, és megilleti a szerzıdés felmondásának joga. 5. A vállalkozó által nyújtott jótállás 5.1 A Vállalkozó egységes jótállási kötelezettsége a sikeres Átadás-átvételtıl számított. hónap. 5.2 Vállalkozó jótáll a Szerzıdésben foglalt kötelezettségeinek szerzıdésszerő teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minıségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerően bevont harmadik személy alkalmazza. 5.3 Vállalkozó jótáll a Szerzıdésben foglalt kötelezettségeinek szerzıdésszerő teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minıségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerően bevont harmadik személy alkalmazza. 5.4 Vállalkozó az 5.1 pont szerinti kötelezettségeken felül, ezektıl függetlenül jótállást vállal a Szerzıdésben foglalt kötelezettségeinek szerzıdésszerő teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minıségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerően bevont harmadik személy alkalmazza. A Vállalkozó jótállási, szavatossági kötelezettsége a Létesítményekre vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kibocsátásának napjától számított...hónapig tart. 5.5 A Vállalkozó a jótállási kötelezettség kezdetének idıpontjában köteles a 3.2 pont szerinti ellenérték 1 %-ának megfelelı összegő jólteljesítési biztosítékot nyújtani a szerzıdés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként a jótállási idıszak tartamára Megrendelınek. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelı (Hajdúszovát Község Önkormányzata). Bank Nyrt.-nél vezetett. számú számlájára történı befizetéssel vagy biztosítási szerzıdés alapján, készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt 126. (6) bekezdés a) pont alapján. Átutalás esetén a jólteljesítési biztosíték összege a jótállási idı lejártát követı 60. napon belül kerül visszautalásra. Készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötvény benyújtása esetén a készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötvénynek a létesítményre vonatkozó jótállási idı elıre becsült lejártát követı 60. napig érvényesnek kell lennie. Bankgarancia benyújtása esetén a bankgaranciának a létesítményre vonatkozó jótállási idı elıre becsült lejártát követı 60. napig érvényesnek kell lennie. 6. Egyéb rendelkezések 9

11 6.1 A Szerzıdés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar. 6.2 Alvállalkozók Vállalkozó az alvállalkozók bevonásának tekintetében köteles a Kbt. szerint eljárni. Amennyiben elıre nem látható ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a Vállalkozó más alvállalkozót kíván igénybe venni, a Megrendelı hozzájárulásával és csak olyan alvállalkozót vehet igénybe, amely megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozóikra meghatározott követelményeknek A Vállalkozó teljesítésében a pont szerinti kivétellel köteles közremőködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó köteles az ajánlatkérınek a teljesítés során minden olyan akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. valamint, a Kbt. 57. szerinti kizáró okok hatálya alatt Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelı hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerzıdéskötést követıen - a szerzıdéskötéskor elıre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerzıdés vagy annak egy része nem lenne teljesíthetı a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg A Vállalkozó az alvállalkozó tevékenységéért, mint sajátjáért felel Vállalkozó köteles a munkaterületen általa foglalkoztatott alvállalkozókat az építési napló nyilvántartási részébe vezetni. A Megrendelı vagy a nevében eljáró személy (szervezet) köteles ellenırizni, hogy a és a pontban foglaltaknak megfelelı alvállalkozó vesz-e részt a szerzıdés teljesítésében Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor [Kbt. 63. (4) bekezdése] meghatározó körülménynek minısült A és a pont szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszőnik. 6.3 A Szerzıdésre a magyar jog az irányadó. A Szerzıdésbıl származó jogvitákat a felek a - Különös feltételekkel módosított - Általános feltételek 20. Cikkelyének feltételei szerint egyszemélyes Döntıbizottság ill. Választott bíróság útján rendezik. 6.4 Szerzıdık felek a Kbt (4)-(7) bekezdésére tekintettel az alábbiakat rögzítik Az Megrendelı köteles szerzıdéses feltételként elıírni, hogy a) a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerzıdés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek 10

12 nem megfelelı társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; b) a szerzıdés teljesítésének teljes idıtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelı számára megismerhetıvé teszi és a pont szerinti ügyletekrıl az Megrendelıt haladéktalanul értesíti A Megrendelı jogosult és egyben köteles a szerzıdést felmondani - ha szükséges olyan határidıvel, amely lehetıvé teszi, hogy a szerzıdéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek A pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerzıdés megszőnése elıtt már teljesített szolgáltatás szerzıdésszerő pénzbeli ellenértékére jogosult A külföldi adóilletıségő Vállalkozó köteles a szerzıdéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetısége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 6.5 A jelen Szerzıdéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítıen szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerzıdéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képezı az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerzıdéses Megállapodással együtt a Szerzıdést alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendık. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben elıbb álló dokumentum rendelkezései megelızik a sorban késıbb álló dokumentum rendelkezéseit Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke Kiegészítı tájékoztatás Dokumentáció. sz. módosítása Különös feltételek FIDIC Általános Feltételek (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvő kiadás, szeptember) Megrendelı követelményei Vállalkozói javaslat Egyösszegő Ajánlati Ár Felolvasólap Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekrıl, vezetıkrıl Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerzıdés módosításához 6.6 A jelen Szerzıdéses Megállapodásban használt kifejezések jelentése azonos a fenti pont szerinti FIDIC feltételek kifejezéseivel. 11

13 6.7 A jelen Szerzıdéses Megállapodás a Kbt ában foglaltak figyelembevételével módosítható. 6.8 A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálására. 6.9 A Vállalkozó feladata a megvalósítás során a fenntarthatósági terv elkészítése Munkanélküli és tartósan munkanélküli személyek foglalkoztatásának mértéke fı A szerzıdés hatálya: Az Megrendelı támogatási szerzıdés módosítására irányuló igényt nyújt be. Az Megrendelı a Kbt. 40. (3) bekezdése alapján felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a támogatás módosítására irányuló igény el nem fogadása olyan oknak, illetve körülménynek minısül, amely megalapozza a Kbt. 40. (4) bekezdésében hivatkozott szakaszok alkalmazásának lehetıségét. Megrendelı felhívja Vállalkozó figyelmét arra, hogy Megrendelı a támogatási ráta utólagos felülvizsgálatának eredménytelenségét a 40. (4) bekezdésében rögzített oknak tekinti. A Vállalkozási szerzıdés a Támogatási szerzıdés módosításának aláírását követı 10. munkanapon lép hatályba. Megrendelı köteles értesíteni Vállalkozót a támogatási szerzıdés aláírásáról az aláírást követı 3 munkanapon belül Jelen Szerzıdéses Megállapodás 6 eredeti példányban készült. MEGRENDELİ: Aláírta és lepecsételte: Kelt VÁLLALKOZÓ: Aláírta és lepecsételte: Az aláíró neve (nyomtatott nagybetőkkel)... Beosztása Teljes körően felhatalmazva és eljárva a......nevében. Kelt... 12

14 2. KÖTET 2. FEJEZET ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK Szerzıdéses Feltételei ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ Angol nyelvő Eredeti Kiadás 1999 ISBN Második, átdolgozott magyar nyelvő kiadás szeptember

15

16 2. KÖTET 3. FEJEZET KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

17 KÜLÖNÖS FELTÉTELEK A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözıség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók. 1. Általános elıírások 1.1 Meghatározások A Szerzıdés MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK Az alábbi bekezdés törlendı és az alábbival helyettesítendı: "Elfogadó levél" nem kerül kiadásra jelen szerzıdés keretében. Az Elfogadó levél kifejezés alatt a Szerzıdéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhez vételének idıpontját a Szerzıdéses Megállapodás aláírásának dátuma jelenti Dátumok, próbák, idıtartamok és Befejezés Az alábbi új bekezdés hozzáadandó: "Kötelezı Alkalmassági idıszak" jelenti e Szerzıdéses Feltételekben a 11/1985 (VI. 22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, valamint a 12/1988 (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján a Ptk. szerinti szavatossági idıszakot Pénz és kifizetések Az alábbi bekezdések törlendık és az alábbival helyettesítendık: Költség minden, ésszerően a Vállalkozó által viselt (vagy viselendı) a Helyszínen, vagy azon kívül keletkezı kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és az ahhoz kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol a jelen szerzıdés így rendelkezik, a haszon kifizetésére irányuló rendelkezés nem alkalmazandó Közbensı fizetési igazolás a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti Kimutatás jelenti a Vállalkozónak a 14. Cikkely szerint meghatározott közbensı fizetési igazolás kibocsátására vonatkozó Elszámolást 1

18 Az alábbi bekezdések törlendık: Végsı fizetési Igazolás Végsı Kimutatás Más megnevezések Az alábbi bekezdés törlendı és az alábbival helyettesítendı: Jogszabályok alatt értendık a törvények, rendeletek, normatív határozatok, normatív utasítások, önkormányzati rendeletek, önkormányzati normatív határozatok, valamint egyedi határozatok és utasítások, amelyeket jogszabály alapján arra felhatalmazott közjogi szervezet bocsát ki Az alábbi Alcikkely törlendı és az alábbival helyettesítendı: 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje A Szerzıdéses Megállapodás 6.5 pontja szerint. Az alábbi Alcikkely törlendı és az alábbival helyettesítendı: 1.6 Szerzıdéses Megállapodás A Feleknek a Szerzıdéses Megállapodást a évi CVIII tv. (A közbeszerzésekrıl) ával összhangban kell megkötniük. 1.7 Engedményezés Az Alcikkely (a) pontja törlendı 1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelı általi használata Az Alcikkely elsı bekezdése törlendı és az alábbival helyettesítendı: Megrendelı jelen szerzıdés aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendı tervek vonatkozásában teljes körő, területi korlátozás nélküli, határozatlan idıtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhetı felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is Jogszabályok betartása Az Alcikkely elsı mondata törlendı és az alábbival helyettesítendı: A Vállalkozó köteles a Szerzıdés teljesítésekor betartani a vonatkozó hatályos jogszabályokat. 2. A Megrendelı 2

19 2.1 Helyszínre való bejutás joga Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni. 2.5 Megrendelı követelései Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendı a következıvel: A levonás beszámítás alapján történik, figyelemmel a Kbt (6) bekezdésére. 3. A Mérnök 3.1 Mérnöki kötelességek és hatáskör Az Alcikkely kiegészítendı a következıkkel: A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a mőszaki ellenıri tevékenységre vonatkozó magyar jogszabályi elıírásoknak megfelelı feladatkört is ellátja. A Mérnök a Változtatásokra vonatkozó 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, és a Vállalkozói követelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely szerinti jóváhagyási jogköreit a Megrendelı és a Közremőködı Szervezet jóváhagyásával gyakorolhatja a jelen szerzıdés mellékletét képezı Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerzıdés módosításához címő dokumentum szerint. A jóváhagyás megszerzésére vonatkozó fenti kötelezettség ellenére, ha a Mérnök véleménye szerint olyan vészhelyzet áll elı, amely emberéletet, a Létesítményt vagy kapcsolódó ingatlant, tulajdont veszélyeztet, akkor a Mérnök jogosult, anélkül, hogy a Vállalkozót bármely szerzıdéses kötelezettsége és felelıssége alól felmentené, utasítani a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére, illetve intézkedés megtételére, amely véleménye szerint a kockázat csökkentéséhez vagy megszüntetéséhez szükséges. 4. A Vállalkozó 4.2 Teljesítési Biztosíték Az Alcikkely második bekezdése törlendı és az alábbival helyettesítendı: A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelı számlájára történı befizetéssel vagy biztosítási szerzıdés alapján, készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt 126. (6) a) alapján. A készfizetı kezesség esetében, valamint bankgarancia nyújtása esetén a jelen Feltételekhez csatolt formanyomtatványt kell alkalmazni. Megrendelı fenntartja a jogát a biztosítéknyújtó intézmény (biztosító v. bank) kilétének elızetes elfogadására. A Teljesítési Biztosíték lehívással történı csökkentése esetén, Vállalkozó köteles azt a lehívás mértékével kiegészíteni, a lehívást követı 8 munkanapon belül. 3

20 4.3 Vállalkozó Képviselıje Az Alcikkely vége kiegészítendı a következıvel: Ha a Vállalkozó Képviselıje, vagy bármely ilyen személy nem rendelkezik tárgyalási szintő magyar nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni arról, hogy tolmács álljon rendelkezésre a teljes munkaidıben. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerzıdés mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közremőködni képes. 4.4 Alvállalkozók Az Alcikkely kiegészítendı a következıkkel: d) az alvállalkozói szerzıdésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza a Megrendelıt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerzıdés nevére történı átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendelı általi felmondás) alapján. 4.6 Együttmőködés Az Alcikkely vége kiegészítendı a következıkkel: A más vállalkozók munkájával történı maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles: (i) (ii) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésıbb az ilyen munkálatainak megkezdését megelızı 7. napig, és haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza Megközelítés Az Alcikkely kiegészítendı a következıvel: A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek az ÚT (e-ut ) elıírásainak, valamint a Megrendelı Követelményeinek megfelelıen. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerzıdés Elfogadott Végösszegében kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levı ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell Környezetvédelem Az Alcikkely kiegészítendı a következıvel: 4

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosító számú projekt során Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére

Részletesebben

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS RIGYÁC TELEPÜLÉS SZENNYVÍZELVEZETÉSE II. ÜTEM NAGYKANIZSA AGGLOMERÁCIÓ CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE CÍMŰ, KEOP-1.2.0/2F- 2008-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36-75/500-526 Fax: +36-75/519-082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ 1 9-10- 2012 ALFÖLDVÍZ TeJ: +36-66/523-207 Regionális Fax: +36-66/528-850 Víziközmű-szolgáltató E-n;ail : r;;-, llr.ldv h Zrt. JogI/ro d Q\'''jQVO IZ. U 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5..*. *.. * * Dokumentum:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Hirdetmény száma: K.É. 19070/2009. Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása. 2009. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fıvárosi Vízmővek Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA A Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató szállásépületének akadálymentesítése, és a Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/15/64/2013. ált. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Magyar Közút Nonprofit ZRt. által Irodaszer és papír-írószer beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére 2014 évre (továbbiakban: Irodaszer és papír-írószer beszerzés -2014 ) tárgyban, a TED 2013/S

Részletesebben

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként.

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. Megrendelő fly. száma: TPO/1/2013 ikt. száma: 1.6527-14/2013 Vállalkozó fly. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (, Fogyatékkal Élők

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT ALFÖLD-FAKTORING PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT. ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba lépés dátuma: 2012. április 18. Kibocsátó: Alföld-Faktoring Zrt. Igazgatósága I.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.379 /23 /2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1 JELZÁLOG FINANSZÍROZÁSI ZRT Üzletszabályzatának kölcsönügyletekre vonatkozó része Hatályos: 2008. március 14. napjától FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése elıtt nyomatékosan

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép hitelezési tevékenységre HITT/2010.01.01. Preambulum A Takarékbank Zrt.

Részletesebben

Kelet - Hajdúsági lvóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás 4254 Nyíradony, Árpád tér 1. OVIBER - KEVITERV AKV A - UTIBER Konzorcium

Kelet - Hajdúsági lvóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás 4254 Nyíradony, Árpád tér 1. OVIBER - KEVITERV AKV A - UTIBER Konzorcium A SZERZŐDÉS SZÁMA:.... MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása a "Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Projekt- KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0029" című pályázathoz kapcsolódóan

Részletesebben

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE JELZÁLOG FINANSZÍROZÁSI ZRT Üzletszabályzatának lízingügyletekre vonatkozó része Hatályos: 2008. március 14. napjától FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése elıtt nyomatékosan

Részletesebben

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja:... 3 2. A Szabályzat hatálya:... 3 3. Alkalmazott fıbb jogszabályok... 3 4. Közbeszerzési alapelvek... 4 5. Közbeszerzési

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon:

Részletesebben

Preambulum I. Preambulum II.

Preambulum I. Preambulum II. LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő flotta lízing tevékenységre PLAFLOG/2009.08.01. Amely 2009.08.01. napjával az gépjármő

Részletesebben