2005. évi 23. szám október 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI K Ö Z L E M É N Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2005. évi 23. szám 2005. október 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI K Ö Z L E M É N Y"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 23. szám október 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 40/2005. (X. 27.) Kr. Egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról /2005. (X. 27.) Kr. Az elektronikus hatósági ügyintézés és szolgáltatás helyi szabályozásáról 2335 K Ö Z L E M É N Y Közlemény a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokról (Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályának közleménye) 2337

2 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2005. (X. 27.) Kr. rendelete* egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, valamint évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 32. (3) bekezdés a.) pontja, 34. (3) bekezdése, 36. (3) bekezdése, 112. (2) bekezdés d.) pontja, 113. (2) bekezdés a.) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2004. (III. 10.) Kr. rendelet (továbbiakban: R1.) 4. (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az alapellátás biztosítása iránti kérelmet a VSZSZ vezetőjénél, a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben meghatározott formanyomtatványon kell előterjeszteni. (2) A R1. 7. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Az ellátás iránti kérelmet a szociális intézmények vezetőinél, a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben meghatározott formanyomtatványon kell előterjeszteni. (3) A R1. 8. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Az ellátás iránti kérelmet a VSZSZ vezetőjénél, a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben meghatározott formanyomtatványon kell előterjeszteni. (4) A R (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az ápolás, gondozás iránti kérelmet két példányban, a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben meghatározott formanyomtatványon kell előterjeszteni. (5) A R1. az alábbi 18/A. -sal egészül ki: 18/A. Az e rendelet által szabályozott hatósági eljárás keretében kizárt az ügyfél kérelmére az eljárás felfüggesztése, és az újrafelvételi eljárás 2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R2.) az alábbi 18/A. -sal egészül ki: 18/A. Az e rendelet által szabályozott hatósági eljárás keretében kizárt az ügyfél kérelmére az eljárás felfüggesztése, és az újrafelvételi eljárás *A Közgyűlés a rendeletet a október 21-ei ülésén fogadta el.

3 3. (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott ellátások helyi szabályairól szóló 19/2003. (VI. 30.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. (4) bekezdés c.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: c.) Közétkeztetési támogatást nyújt amely magába foglalja a diétás étkeztetést is szociális rászorultság alapján a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek részére. (2) A R3. 25/B. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A rendelet 22. -ában szabályozott közétkeztetésre jogosultakon túl az Önkormányzat költségvetésében erre elkülönített összeg erejéig térítésmentes étkeztetést amely magába foglalja a diétás étkezést is biztosít annak a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személynek, akinek az igazolt elismert havi lakásfenntartási költsége, és a havi gyógyszerköltségek levonása után a család visszamaradó egy főre jutó jövedelme kevesebb, mint a nyugdíjminimum 50 %-a, egyedül élő személy esetén 80 %-a. (3) A R (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályához, illetve a Józsai Településrészi Önkormányzat kirendeltségéhez kell benyújtani a.) A támogatás iránti kérelmet: aa.) az adósságkezelési szolgáltatás igénylése esetében az 1. számú, ab.) az ápolási díj igénylése esetében a 2. számú, ac.) az átmeneti segély igénylése esetében a 3. számú, ad.) a gyógyfürdő térítésmentes igénybevételének igénylése esetében a 4. számú, ae.) a háztartási szilárd hulladék kezelési díjtámogatás igénylése esetében az 5. számú, af.) az időskorúak közétkeztetésének igénylése esetén a 6. számú, ag.) a kommunális közcsatorna hálózatra történő csatlakozás költségeihez támogatás igénylése esetében a 7. számú, ah.) a közgyógyellátás igénylése esetében a 8. számú, ai.) a lakásfenntartási támogatás igénylése esetében a 9. számú, aj.) a rendszeres szociális segély igénylése esetében a 10. számú, ak.) a temetési segély igénylése esetében a 11. számú mellékletben szereplő formanyomtatvány szerint. b.) A felülvizsgálatra vonatkozó adatokat: ba.) az ápolási díj esetében a 12. számú, bb.) a háztartási szilárd hulladék kezelési díjtámogatás esetében a 13. számú, bc.) a rendszeres szociális segély esetében a 14. számú mellékletben szereplő formanyomtatvány szerint. (4) A R (11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (11) A (9) bekezdés szerinti ellátás megszüntetés esetén a hiányok pótlásáig az újabb segély nem állapítható meg.

4 (5) A R (13) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (13) A jogosulatlanul igénybevett támogatásból megtérítendő összeg, valamint a kamat összege méltányosságból elengedhető, illetve csökkenthető, valamint a visszafizetésre maximum tizenkét havi részletfizetés engedélyezhető. A megtérítendő összeg részletfizetése az adóssal kötött megállapodás alapján munkavégzésből, vagy más rendszeres juttatásból származó jövedelemnek, vagy egy részének a kifizető szerv által az Önkormányzat számára való átutalásával is megfizethető. A megállapodás általános feltételeit a Szociális Bizottság határozza meg. (6) A R3. az alábbi 26/A. -sal egészül ki 26/A. (1) A hatóság az átmeneti segély és az alanyi közgyógyellátás megállapításáról a Ket. 71. (3) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetében egyszerűsített határozattal dönt. (2) Az e rendelet által szabályozott hatósági eljárás keretében kizárt az ügyfél kérelmére az eljárás felfüggesztése, és az újrafelvételi eljárás. 4. (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól szóló 14/2000. (IV. 19.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. (12) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (12) A kérelem beérkezését követően, valamint a támogatás jogosultsági feltételeinek felülvizsgálata során a Szociális Osztály felkéri a kérelmező lakóhelye szerint illetékes családsegítő központot a környezettanulmány elkészítésére. (2) A R4. 3. (17) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyidejűleg kiegészül az alábbi (19) bekezdéssel: (17) A támogatás iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályához, az e rendelet 1. számú mellékletében szereplő formanyomtatványon kell benyújtani. (19) Az évenkénti felülvizsgálathoz szükséges adatokat az e rendelet 2. számú mellékletében szereplő formanyomtatványon kell benyújtani. (3) A R4. 4. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A rászorultsági kedvezmény megállapításának alapja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. A kedvezmény mértékét az e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (4) A R4. 4. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (5) Az intézményvezető az általa megállapított kedvezmény mértékéről minden hónap 15-ig tájékoztatást ad a Szociális Osztálynak az e rendelet 4. számú melléklet szerinti formanyomtatványon. (5) A R a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (9)-(10) bekezdések számozása (10)-(11) bekezdésekre változik:

5 (9) A támogatás iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályához, illetve a rászorultsági alapú kedvezményt - önkormányzati fenntartású intézmény esetén - az intézményvezetőhöz, az e rendelet 5. számú mellékletében szereplő formanyomtatványon kell benyújtani. (6) A R a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik. (4) A támogatás iránti kérelmeket e rendelet 6. számú mellékletében szereplő formanyomtatványon kell benyújtani. (7) A R4. kiegészül az alábbi 6/A. -sal: 6/A. (1) A hatóság a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításról a Ket. 71. (3) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetében egyszerűsített határozattal dönt. (2) Az e rendelet által szabályozott hatósági eljárás keretében kizárt az ügyfél kérelmére az eljárás felfüggesztése, és az újrafelvételi eljárás. 5. (1) A helyi zajvédelmi előírásokról és a hangosító berendezések használatának szabályozásáról szóló 12/2001. (IV. 27.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R5.) 6. -a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A zajvédelmi hatóság a hangosító berendezés üzemeltetési engedélyének megadásáról a Ket. 71. (3) bekezdésében foglaltak feltételek fennállása esetében egyszerűsített határozattal dönt. (2) A R5. az alábbi 6/A. -sal egészül ki: 6/A. Az e rendelet által szabályozott hatósági eljárás keretében kizárt az újrafelvételi eljárás. 6. (1) Az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről szóló 23/2002. (IX. 4.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R6.) 4. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A házszámozási eljárás során e rendeletben foglaltak figyelembe vételével a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályait kell megfelelően alkalmazni. (2) A R a az alábbi (9) és (10) bekezdésekkel egészül ki: (9) A polgármester az (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott esetekben egyszerűsített határozattal dönt. (10) Az e rendelet által szabályozott hatósági eljárás keretében kizárt az eljárás felfüggesztése az ügyfél kérelmére, az újrafelvételi eljárás, továbbá a méltányossági jog gyakorlása keretében a határozat módosítása vagy visszavonása.

6 7. Az állattartás helyi szabályozásáról szóló 42/2004. (XII. 14.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R7.) 5. -a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az e rendelet által szabályozott hatósági eljárás keretében kizárt az eljárás felfüggesztése az ügyfél kérelmére, az újrafelvételi eljárás, továbbá a méltányossági jog gyakorlása keretében a határozat módosítása vagy visszavonása. 8. (1) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 11/2005. (IV. 29.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R8.) 5. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Tulajdonosi Bizottság a fizetésre kötelezett ingatlantulajdonos kérelmére az útépítési érdekeltségi hozzájárulás legfeljebb 24 havi minden hónap 5. napjáig teljesítendő kamatmentes részletben történő megfizetését engedélyezi, ha a kérelmező a.) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át nem éri el, és az erről szóló igazolásokat a kérelemhez mellékeli, vagy b.) az önkormányzattól időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben és/vagy ápolási díjban részesül, és az erről szóló igazolásokat a kérelemhez mellékeli, vagy kéri ezen igazolások beszerzését. (2) A R8. az alábbi 5/A. -sal egészül ki: 5/A. Az e rendelet által szabályozott hatósági eljárás keretében kizárt az eljárás felfüggesztése az ügyfél kérelmére, az újrafelvételi eljárás. 9. Debrecen Város szmogriadó tervéről szóló 36/2003. (XII. 15.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R9.) 7. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A szmogriadó intézkedések meghozatalára a polgármester (4024 Debrecen, Piac u. 20. tel: ), mint a SZIM elnöke jogosult. Döntését közigazgatási hatósági jogkörben eljárva hozza meg. 10. a) A R3. e rendelet 1. számú melléklete szerinti 1. számú melléklettel, b) a R3. e rendelet 2. számú melléklete szerinti 2. számú melléklettel, c) a R3. e rendelet 3. számú melléklete szerinti 3. számú melléklettel, d) a R3. e rendelet 4 számú melléklete szerinti 4. számú melléklettel, e) a R3. e rendelet 5. számú melléklete szerinti 5. számú melléklettel, f) a R3. e rendelet 6. számú melléklete szerinti 6. számú melléklettel, g) a R3. e rendelet 7. számú melléklete szerinti 7. számú melléklettel, h) a R3. e rendelet 8. számú melléklete szerinti 8. számú melléklettel, i) a R3. e rendelet 9. számú melléklete szerinti 9. számú melléklettel,

7 j) a R3. e rendelet 10. számú melléklete szerinti 10. számú melléklettel, k) a R3. e rendelet 11. számú melléklete szerinti 11. számú melléklettel, l) a R3. e rendelet 12. számú melléklete szerinti 12. számú melléklettel, m) a R3. e rendelet 13. számú melléklete szerinti 13. számú melléklettel, n) a R3. e rendelet 14. számú melléklete szerinti 14. számú melléklettel, o) a R4. e rendelet 15. számú melléklete szerinti 1. számú melléklettel, p) a R4. e rendelet 16. számú melléklete szerinti 2. számú melléklettel, q) a R4. e rendelet 17. számú melléklete szerinti 3. számú melléklettel, r) a R4. e rendelet 18. számú melléklete szerinti 4. számú melléklettel, s) a R4. e rendelet 19. számú melléklete szerinti 5. számú melléklettel t) a R4. e rendelet 20. számú melléklete szerinti 6. számú melléklettel egészül ki. 11. (1) E rendelet november 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az R3. 2. (5) bekezdése, és a 23. (6) bekezdés b.) pontja, valamint az első lakáshoz jutó fiatalok helyi önkormányzati támogatásáról szóló 59/1997. (XII. 20.) Kr. rendelet 5. (2) bekezdése hatályát veszti. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

8 1. számú melléklet a 40/2005. (X. 27) Kr. rendelethez 1. számú melléklete a 19/2003. (VI. 30.) Kr. rendeletnek DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő: 19 év hónap nap Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: 2./ * Állampolgársága : magyar bevándorlási engedéllyel rendelkező menekültként elismert letelepedési engedéllyel rendelkező Státuszt elismerő határozat száma: /20 3./ Bejelentett lakóhely: helység utca sz.. em. ajtó Tartózkodási hely: helység utca sz. em. ajtó Értesítési és utalási cím: helység utca sz. em. ajtó Telefonszám: 4./ * A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos haszonélvező - főbérlő albérlő - családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó * Tartási, életjáradéki szerződést kötött-e valakivel: igen nem * Az eljárás megindításáról értesítést: kérek nem kérek * A megfelelő rész aláhúzandó

9 Lakás nagysága m 2 Az adóssággal terhelt ingatlanra tartási, életjáradéki, öröklési szerződést kötött-e valakivel: Kérelmező vagy vele közös háztartásban élő személy rokkant /Kérjük a rokkantsági fokozatot megállapító határozat másolatát mellékelni / Kérelmező vagy vele közös háztartásban élő személy súlyosan fogyatékos / Kérjük az erről szóló orvosszakértői vélemény másolatát mellékelni / Kérelmező vagy vele közös háztartásban élő személy átmeneti vagy tartós nevelése nagykorúvá válása miatt a kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül szűnt meg igen - nem igen nem igen - nem igen nem VAGYONI NYILATKOZAT Kérelmező: 1./ Az adóssággal terhelt ingatlanon kívül egyéb saját tulajdonú ingatlannal rendelkezik-e Ingatlanvagyonának megnevezése, címe, nagysága: igen nem 2./ A tulajdonában lévő ingatlan részben vagy egészben albérletbe van-e adva igen - nem Kérelmezővel közös háztartásban élők: 1./ Saját tulajdonú ingatlannal rendelkezik-e igen nem Ingatlanvagyonának megnevezése, címe, nagysága: FENNÁLLÓ TARTOZÁS TÍPUSAI /Kérjük azokat a tartozás típusokat megjelölni, amelyekre az adósságcsökkentési támogatást kéri / Adósság összege távhőszolgáltatási díj vezetékes gázdíj áramdíj víz- és csatornahasználati díj szemétszállítási díj lakbér hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló tartozás Ft. Ft. Ft. Ft. Ft. Ft. Ft. * A megfelelő rész aláhúzandó

10 Kijelentem, hogy a fenti adatok valósak. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül és a jogosulatlanul igénybe vett támogatást a folyósító szerv visszaköveteli. Debrecen, 200 év hó nap kérelmező házastársa aláírása kérelmező aláírása FONTOS TUDNIVALÓK! - Az ügyintézéshez kérelmező személyi igazolványa és TAJ kártyája szükséges. - Munkáltató által 3 hónapra eső nettó jövedelem igazolása - Postai úton kapott jövedelem esetén /nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, GYES,GYED, GYET, munkanélküli ellátás, ápolási díj, rendszeres szociális juttatás, gyermektartásdíj, családi pótlék, árvaellátás stb./ kérjük az utolsó havi postai szelvényt csatolni, vállalkozok esetén APEH által kiadott jövedelemigazolást csatolni. - Nagykorú munkaviszonnyal nem rendelkező hozzátartozó esetén kérjük a Munkaügyi Központ által kiadott jelentkezési könyv fénymásolatát csatolni. - Ha 12 hónapon belül több munkahelye volt, akkor a korábbi munkahelyek kereseti igazolását be kell csatolni. - iskolalátogatási igazolást csatolni - A lakás alapterületét, a lakás jogcímét igazoló okiratot, vagy annak másolatát csatolni. - Kérjük az adatlap pontos, olvasható kitöltését! A kérelmeket a Szociális Osztály Ügyfélszolgálatánál, Debrecen, Kálvin tér 11. szám alatt lehet benyújtani az alábbi időpontokban: Hétfő, Kedd, Szerda: Csütörtök: Péntek:

11 Név, leánykori név is 1./ Kérelmező Családi állapota Rokoni kapcsolat KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ADATAI Születési idő TAJ szám Anyja neve Munkahely neve,címe,foglalkozása Nyugdíjas esetén nyugdíjtörzsszám Nyugd.törzs: 2./ Nyugd.törzs: 3./ 4./ 5./ 6./ 7./ Az igazolás rovatba az adott személy munkahelyének, vagy az oktatási, nevelési intézményének kell leigazolni az elmúlt 3 hónapra eső nettó jövedelmet. Közös háztartás: egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége

12 KÉRELMEZŐ ADATAI 2. számú melléklet a 40/2005. (X. 27.) Kr. rendelethez 2. számú melléklete a 19/2003. (VI. 30.) Kr. rendeletnek DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) ÁPOLÁSI DÍJAT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolat: Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő: 19 év hónap nap Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: 2./ * Állampolgársága :. magyar bevándorlási engedéllyel rendelkező menekültként elismert letelepedési engedéllyel rendelkező Státuszt elismerő határozat száma: /20 3./ Bejelentett lakóhely: helység utca sz.. em. ajtó Tartózkodási hely: helység utca sz. em. ajtó Értesítési és utalási cím: helység utca sz. em. ajtó Telefonszám: 4./ * A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos haszonélvező - főbérlő albérlő - családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó * Tartási, életjáradéki szerződést kötött-e valakivel: igen - nem * Magánnyugdíj pénztár tag-e: igen - nem * Az eljárás megindításáról értesítést: kérek - nem kérek

13 * A megfelelő rész aláhúzandó 2. Ápolt neve / születési név /: Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): Születési helye: Anyja neve: Születési idő: 19 év hó nap Születési neve: Bejelentett lakóhelye: ir.szám: utca sz. em. ajtó Tartózkodási helye: ir.szám: utca sz. em. ajtó Az ápolt személlyel való rokonsági kapcsolat: Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: A törvényes képviselő lakcíme: *Állampolgársága: magyar bevándorlási engedéllyel rendelkező menekültként elismert letelepedési engedéllyel rendelkező Státust elismerő határozat száma: /20 *A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos haszonélvező - főbérlő - albérlő családtag szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó: Nyugdíj törzsszám: *Az ápolt javára tartás, gondozás, öröklés, életjáradék ellenében gondozási kötelezettség fenn áll nem áll fenn *Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmező közeli hozzátartozóm végezze. igen nem *Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkiszolgáló képességem megítéléséhez, ezzel összefüggésben a fokozott ápolási igény megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezzék.(ezt csak akkor kell jelezni, ha az ápolt személy súlyosan fogyatékos és fokozott ápolást igényel.) igen nem Alulírott kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás visszavonásra kerül, és a jogtalanul felvett támogatást a folyósító szerv visszaköveteli. Debrecen, az ápolást végző személy aláírása az ápolt személy vagy törv. képv. aláírása * A megfelelő rész aláhúzandó

14 Ápolási díj állapítható meg annak az ápolónak aki: JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK Fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos, valamint súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy ápolását, (alanyi ápolási díj) végzi Az ápoló, az ápolt hozzátartozója - hozzátartozóját ápolhatja (hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha-és neveltgyermek, az örökbefogadó- a mostoha és a nevelőszülő, valamint a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa - Debrecenben bejelentett lakóhellyel rendelkezik A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 42. (1) bekezdése értelmében Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó ha: - kereső tevékenységet folytat, és munkaideje az otthon történő munkavégzés kivételével a napi 4 órát meghaladja, - szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója, - a közös háztartásban élő gyermek után a szülők bármelyike terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy gyermeknevelési támogatásban részesül, - rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységből adódó biztosítási jogviszony alapján- keresőképtelenné válás esetén folyósítanak. Ápolási díj állapítható meg annak az ápolónak aki: 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását,(méltányossági ápolási díj) végzi Az ápoló az ápolt hozzátartozója - hozzátartozóját ápolhatja (hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha-és neveltgyermek, az örökbefogadó -a mostoha és a nevelőszülő, valamint a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon - házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott ellátások helyi szabályairól szóló 19/2003.(VI.30.) Kr. rendelet értelmében - ápoló, ápolt Debrecenben bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Debrecenben tartózkodik - a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át - az ápolt javára tartás, gondozás, öröklés, vagy életjáradék ellenében egyébként gondozási kötelezettség nem áll fent - az ápoló a kérelem benyújtásának időpontjában még fennálló munkaviszonnyal vagy fizetés nélküli szabadságot engedélyező okirattal rendelkezik A KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL Fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos, valamint súlyosan fogyatékos (alanyi) ápolási díj esetén ápoló nyilatkozatát, igazolást és szakvéleményt az ápolási díj megállapításához, amennyiben az ápolt intézményi nevelésben, oktatásban részesül, az erről szóló igazolást Tartósan beteg (méltányossági ) ápolási díj esetén ápoló nyilatkozatát, szakvéleményt az ápolási díj megállapításához, amennyiben az ápolt intézményi nevelésben, oktatásban részesül, az erről szóló igazolást, ápolóval azonos lakásban közeli hozzátartozóként élők jövedelemigazolását, gyes, gyed, gyermeknevelési támogatás, nyugdíj, családi pótlék, árvaellátás csekkszelvényét, munkáltatói igazolást, stb.) iskolalátogatási, ösztöndíj igazolást, az ápoló a kérelem benyújtásának időpontjában még fennálló munkaviszonyáról igazolást vagy fizetés nélküli szabadságot engedélyező okiratot magán nyugdíjpénztári tagság esetén záradékolt belépési nyilatkozat másolatát TÁJÉKOZTATÓ Az egy főre eső jövedelem: az egy lakásban élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók összjövedelme, osztva a személyek számával. Közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, illetve a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató, valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi-, érzékszervi-, értelmi-, beszéd-, vagy más fogyatékos vérszerinti-, örökbefogadott-, mostoha- és nevelt gyermek.

15 Rendszeres pénzellátásnak minősül: A táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj- kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegy nyugdíját,a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az FLT. alapján folyósított pénzbeli ellátás,az átmeneti járadék,a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény 41. (3) bekezdése szerint az ápolási díjra való jogosultság szempontjából: 1. Súlyosan fogyatékos személy az, akinek a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó-hallóéletmód folytatására képes, b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes, és halláskárosodása miatt a hangzó érthető ejtése elmarad, c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO) szerinti besorolása: F84,0- F84.9), d) mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban * meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátásra nem képes, és állandó ápolásra, gondozásra szorul, 2. Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. 3. Fokozott ápolást igényel az a fogyatékos személy, aki mások segítsége nélkül önállóan nem képes: a) étkezni, vagy b) tisztálkodni, vagy c) öltözködni, vagy d) illemhelyet használni, vagy e) lakáson belül segédeszköz igénybevételével sem közlekedni, feltéve, hogy esetében az a)-e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll. Az ápolási díj folyósítása alatt javasolt a munkaügyi központtal történő együttműködés, az ápolási díj megszüntetését követően az aktív korúak rendszeres szociális segélyének esetleges igénybevételéhez Az ápolási díjban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tény, körülmény változását 15 napon belül köteles bejelenteni a Szociális Osztályon. Amennyiben a bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt jogosulatlan kifizetésre kerül sor, úgy azt kamataival együtt vissza kell fizetnie! Az igényt erre rendszeresített nyomtatványon igénylőlap - lehet benyújtani, amelyet a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Ügyfélszolgálat, Debrecen, Kálvin tér 11. fsz. 5-ös ablakánál lehet beszerezni az alább felsorolt időpontokban: Hétfő, Kedd, Szerda: Csütörtök Péntek: A benyújtásnál szükséges az ápolt és ápoló személyigazolványának, lakcímnyílvántartó-kártyájának, TAJkártyájának, adóazonosító kártyájának bemutatása.

16 Ápoló nyilatkozata 1./* Keresőtevékenységet folytatok: igen nem a napi 4 órát meghaladja: igen nem otthonomban folytatok: igen nem 2./ *Nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban állok: igen nem 3./ *A közös háztartásban élő gyermekünk után terhességi-, gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban,vagy gyermeknevelési támogatásban (Megyei Egészségpénztár által folyósított) a szülök egyike sem részesül: igen nem 4./ * Rendszeres pénzellátásban (pl: öregségi, rokkantsági nyugdíj, gyes, gyed, stb, a Foglalkoztatási Törvény alapján folyósított pénzbeli ellátások pl: munkanélküli járadék, keresetpótló juttatás, álláskeresést ösztönző juttatás, átképzési juttatás stb.) részesülök: igen és annak havi összege: Ft nem * Rendszeres pénzellátásra irányuló kérelmem elbírálása a társadalombiztosítási igazgatási szervnél folyamatban van: a benyújtás időpontja nincs folyamatban * Az ápolási tevékenységet: a lakóhelyen/tartózkodási helyen az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén végzem. 5./ * Az ápolt javára tartás, gondozás, öröklés vagy életjáradék ellenében egyébként gondozási kötelezettség: fenn áll nem áll fenn * Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy: súlyosan fogyatékos fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos 18 éven aluli tartósan beteg 18.életévét betöltött tartósan beteg * Ha a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyre való tekintettel kérem a magasabb összegű ápolási díj megállapítását, egyben tudomásul veszem az ezzel kapcsolatos vizsgálat elvégzésének szükségességét: igen nem Debrecen, év hó nap. az ápolást végző személy aláírása az ápolt személy vagy.törv.képv.aláírása * A megfelelő rész aláhúzandó

17 I. Igazolom, hogy Igazolás és szakvélemény az ápolási díj megállapításához (az ápolt személy háziorvosa tölti ki) név:... anyja neve:... születési hely, év, hó, nap: lakcíme:... TAJ száma:... súlyosan fogyatékos 1 súlyos fogyatékosságának jellege látássérült értelmi sérült hallássérült mozgássérült, vagy tartósan beteg 2 Fenti igazolást nevezett részére az Országos Orvosszakértői Intézet...fokú Orvosi Bizottságának...számú szakvéleménye, vagy....megyei gyermek szakfőorvos.... számú igazolása, vagy...fekvőbeteg - szakellátást nyújtó intézmény...szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott... számú igazolás/zárójelentés alapján állítottam ki. II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy betegsége/fogyatékossága miatt önmaga ellátására képtelen, ezért állandó felügyeletre, gondozásra szorul. Az ápolás, gondozás várható időtartama 3 hónapnál hosszabb, vagy 3 hónapnál rövidebb. Dátum:... P. H.... háziorvos aláírása... munkahelyének címe 1 A megfelelő választ X - szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatot kitölteni! 1,2 Lásd a Tájékoztatót!

18 Igazolás az ápolási díj megállapításához Igazolom, hogy...(név) anyja neve:... született:... lakcíme: *A,, közoktatási intézmény tanulója,,,b,, óvodai nevelésben részesül,,,c,, nappali szociális intézményi ellátásban részesül,,,d,, felsőoktatási intézmény hallgatója. Az intézmény megnevezése: *Az,,A,, pontban foglalt esetben az intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát meghaladja nem haladja meg *A,,B,,-,,C,, pontban foglalt esetben az intézmény igénybevételének, illetőleg a,, D,, pont szerinti esetben az intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát meghaladja nem haladja meg *Az,,A,,-,,D,, pontban foglalt intézmény igénybevétele az ápolást végző személy rendszeres közreműködését teszi szükségessé nem teszi szükségessé Dátum:... P. H.... intézményvezető A megfelelő rész aláhúzandó

19 Név, leánykori név is AZ ÁPOLÓVAL KÖZÖS LAKCÍMEN ÉLŐ KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK ADATAI Családi állapota Rokoni kapcsolat Születési idő TAJ szám Anyja neve Munkahely neve,címe,foglalkozása Nyugdíjas esetén nyugdíjtörzsszám 1./ Kérelmező Nyugd.törzs: 2./ Nyugd.törzs: 3./ 4./ 5./ 6./ 7./

20 KÉRELMEZŐ ADATAI 3. számú melléklet a 40/2005. (X. 27.) Kr. rendelethez 3. számú melléklete a 19/2003. (VI. 30.) Kr. rendeletnek DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő: 19 év hónap nap Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: 2./ * Állampolgársága : magyar bevándorlási engedéllyel rendelkező menekültként elismert letelepedési engedéllyel rendelkező Státuszt elismerő határozat száma: /20 3./ Bejelentett lakóhely: helység utca sz.. em. ajtó Tartózkodási hely: helység utca sz. em. ajtó Értesítési és utalási cím: helység utca sz. em. ajtó Telefonszám: 4./ * A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos haszonélvező - főbérlő albérlő - családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó * Tartási, életjáradéki szerződést kötött-e valakivel: igen nem * Az eljárás megindításáról értesítést: kérek nem kérek * A megfelelő rész aláhúzandó

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakcíme: Tartózkodási címe: TAJ száma:

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Átvettem: 2012 szignó. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok: Neve:.. Születési neve:... Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Érkezett: Szignó:. 0501 I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Adóazonosító jele: Az ápolt személlyel

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

Ügyleírások: Ápolási díj

Ügyleírások: Ápolási díj Ügyleírások: Ápolási díj Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti

Részletesebben

KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ. megállapításához

KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ. megállapításához Papkeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8183 Papkeszi, Fő u. 42. Tel: 06/88-588-650 KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ megállapításához Ügyfélfogadás rendje: Hétfő és szerda: 8.00 16.00 óráig Péntek: 8.00

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Békésszentandrás Nagyközség Polgármesteri Hivatal Békésszentandrás, Hősök tere 1. telefon: 66/218-344 I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapítására*

K É R E L E M ápolási díj megállapítására* K É R E L E M ápolási díj megállapítására* I. ÁPOLÁST VÉGZŐ SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK: 1.) Személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgársága:...

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve:

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Benyújtandó: Mezőkövesd, Mátyás király út 112. Tel.: 49/511-554 Ügyfélfogadás: H, Sze: 8:00-16:00 P: 8:00-12:00 MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre

Részletesebben

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: A törvényes

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:.......... Születési neve:. Anyja neve:..... Születési hely, év, hó, nap:.... Lakóhely:....

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Gyámhivatala 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. Tel: 311-630, Tel/fax: 319-051 Iktatóbélyegző helye: Érkezett: Ügyfélfogadási idő: Hétfő és

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52)

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 A./ * KOMMUNÁLIS KÖZCSATORNA HÁLÓZATRA TÖRTÉNÖ CSATLAKOZÁS KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSÁHOZ IGÉNYLŐ

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1.Neve:... 1.1.2.Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

Ápolási díj megállapítása iránti kérelem

Ápolási díj megállapítása iránti kérelem Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös, Táncsics M. u. 2. Iktató Iktató bélyegző, Ápolási díj megállapítása iránti kérelem Az űrlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BETÜKKEL szíveskedjen kitölteni!

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott betűkkel kérjük

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Hatályos 2012. július 1. napjától a 63/2006. (III.27.) Korm.rendelet melléklete DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÉRELEM az

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 SZOCIÁLIS LAKBÉRTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul, formanyomtatványon. elbírálásához csatolni kell:

ÁPOLÁSI DÍJ. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul, formanyomtatványon. elbírálásához csatolni kell: ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult hozzátartozók: a házastárs,

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Születési neve: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Lakóhely:, u. hsz. em. a. Tartózkodási hely:, u. hsz. em. a. TAJ száma: Adóazonosító jel:

Születési neve: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Lakóhely:, u. hsz. em. a. Tartózkodási hely:, u. hsz. em. a. TAJ száma: Adóazonosító jel: Algyői Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Csoport IG-APTT www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 201. Ügyintéző aláírása: KÉRELEM A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok: Neve:... Állampolgársága:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 IDŐSKORÚAK SZOCIÁLIS KÖZÉTKEZTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Hatályos 2010. február 1. napjától a 63/2006.(III.27.) Korm.rendelet melléklete DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÉRELEM az

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Hatályos 2011. január 1. napjától a 63/2006.(III.27.) Korm.rendelet melléklete DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÉRELEM az ápolási

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. Tel.: 06-29/547-506 Fax: 06-29/348-464 ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. Tel.: 06-29/547-506 Fax: 06-29/348-464 ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. Tel.: 06-29/547-506 Fax: 06-29/348-464 ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM Ápoló adatai: Neve: lánykori neve: Születési hely, idő:

Részletesebben

Kérelem az ápolási díj megállapítására

Kérelem az ápolási díj megállapítására 1. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez [6. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez] I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok Kérelem az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására /felülvizsgálatához

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására /felülvizsgálatához Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. ( ÁTVÉTEL: SZIGNÓ: ) I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, idő (év, hó, nap):... Lakóhelye:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 11. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL LAKOSSÁGSZOLGÁLATI IRODA NÉPJÓLÉTI CSOPORT 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Pf.: 23. Tel.: (62) 530-133, Fax.: 530-192 KÉRELEM az ápolási díj

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására A Hivatal tölti ki! Érk.dátum: Érk. szám: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM az ápolási díj megállapítására A Hivatal tölti ki! ELLENŐRIZTEM Dátum: Aláírás: 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1.

Részletesebben

KÉRELEM ápolási díj megállapítására

KÉRELEM ápolási díj megállapítására KÉRELEM ápolási díj megállapítására Azonosítószám: Változat: I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási dij megállapítására

KÉRELEM az ápolási dij megállapítására KÉRELEM az ápolási dij megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. 1. Személyes adatok 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve: 1.1.3. Anyja neve: 1.1.4. Születési hely, idő (év, hó, nap):

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott betűkkel kérjük

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala KÉRELEM az ápolási díj megállapítására/kötelező felülvizsgálatára

Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala KÉRELEM az ápolási díj megállapítására/kötelező felülvizsgálatára Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala KÉRELEM az ápolási díj megállapítására/kötelező felülvizsgálatára 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására A Hivatal tölti ki! Érk.dátum: Érk. szám: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM az ápolási díj megállapítására A Hivatal tölti ki! ELLENŐRIZTEM Dátum: Aláírás: 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Érk.:... Üi.:... CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZENTESI JÁRÁSI HIVATALA KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

4.számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

4.számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4.számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 191. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 191. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 191 KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végz személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve: Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Ápolási díj. Jogosult:

Az ügytípus megnevezése: Ápolási díj. Jogosult: Az ügytípus megnevezése: Ápolási díj Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági Osztály Sárbogárd

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására (Átvétel: Szignó: Előzmény: ) KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! I. AZ ÁPOLÁST VÉGZŐ SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK 1. Személyes adatok Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL

TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL Az ápolási díj olyan anyagi hozzájárulás, amelyet a tartósan gondozásra szoruló személyek otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozók vehetnek igénybe. Az ápolási díj három

Részletesebben

KÉRELEM. Települési támogatás megállapításához. Születési helye:...anyja neve:... Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:...

KÉRELEM. Települési támogatás megállapításához. Születési helye:...anyja neve:... Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:... 1. melléklet a 8/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1.) Kérelmező neve /születési név is /... /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Részletesebben

K É R E L E M az ápolási díj megállapítására

K É R E L E M az ápolási díj megállapítására A Hivatal tölti ki! Érk.dátum: Érk. szám: Aláírás: Melléklet: 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok K É R E L E M az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapítására

K É R E L E M ápolási díj megállapítására K É R E L E M ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve:.. Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhelye:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására Községi Önkormányzat KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TÉRÍTÉSI DÍJTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP (NEM ÖNKORMÁNYZATI) 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgársága: magyar

Részletesebben

K é r e l e m. fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos. 18 éven aluli tartósan beteg. 18. életévét betöltött tartósan beteg

K é r e l e m. fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos. 18 éven aluli tartósan beteg. 18. életévét betöltött tartósan beteg K é r e l e m az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakcíme:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

e.) Megállapítja, megszünteti az ápolási díjat és kétévente legalább egyszer felülvizsgálja az ápolási díjra való jogosultságot.

e.) Megállapítja, megszünteti az ápolási díjat és kétévente legalább egyszer felülvizsgálja az ápolási díjra való jogosultságot. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2002.(02.15.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS iránti kérelem

Települési támogatás keretében nyújtható ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS iránti kérelem Települési támogatás keretében nyújtható ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS iránti kérelem I. SZEMÉLYI ADATOK 1. Az ápolást végzô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:.....................................................................

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok 1.2.1. Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy: 1.2.1.1. súlyosan fogyatékos, 1.2.1.2. fokozott ápolást igénylő

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye:.. Anyja neve:

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye:.. Anyja neve: KÉRELEM Települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1.) Kérelmező neve /születési név is /. /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Kérelem az ápolási díj megállapítására

Kérelem az ápolási díj megállapítására Érk.:.. Üi.:. Tételsz.: C 006 75 CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZENTESI JÁRÁSI HIVATALA Kérelem az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1.

Részletesebben

Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki)

Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki) Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki) I. Igazolom, hogy: Név:... Születési neve:. Anyja neve:... Szül. hely, év,

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS FORMÁJA o létfenntartási gondok enyhítéséhez való hozzájárulás o lakhatás támogatásához hozzájárulás o az egészségi állapot megőrzését

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben