2005. évi 23. szám október 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI K Ö Z L E M É N Y

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2005. évi 23. szám 2005. október 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI K Ö Z L E M É N Y"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 23. szám október 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 40/2005. (X. 27.) Kr. Egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról /2005. (X. 27.) Kr. Az elektronikus hatósági ügyintézés és szolgáltatás helyi szabályozásáról 2335 K Ö Z L E M É N Y Közlemény a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokról (Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályának közleménye) 2337

2 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2005. (X. 27.) Kr. rendelete* egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, valamint évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 32. (3) bekezdés a.) pontja, 34. (3) bekezdése, 36. (3) bekezdése, 112. (2) bekezdés d.) pontja, 113. (2) bekezdés a.) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2004. (III. 10.) Kr. rendelet (továbbiakban: R1.) 4. (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az alapellátás biztosítása iránti kérelmet a VSZSZ vezetőjénél, a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben meghatározott formanyomtatványon kell előterjeszteni. (2) A R1. 7. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Az ellátás iránti kérelmet a szociális intézmények vezetőinél, a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben meghatározott formanyomtatványon kell előterjeszteni. (3) A R1. 8. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Az ellátás iránti kérelmet a VSZSZ vezetőjénél, a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben meghatározott formanyomtatványon kell előterjeszteni. (4) A R (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az ápolás, gondozás iránti kérelmet két példányban, a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben meghatározott formanyomtatványon kell előterjeszteni. (5) A R1. az alábbi 18/A. -sal egészül ki: 18/A. Az e rendelet által szabályozott hatósági eljárás keretében kizárt az ügyfél kérelmére az eljárás felfüggesztése, és az újrafelvételi eljárás 2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R2.) az alábbi 18/A. -sal egészül ki: 18/A. Az e rendelet által szabályozott hatósági eljárás keretében kizárt az ügyfél kérelmére az eljárás felfüggesztése, és az újrafelvételi eljárás *A Közgyűlés a rendeletet a október 21-ei ülésén fogadta el.

3 3. (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott ellátások helyi szabályairól szóló 19/2003. (VI. 30.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. (4) bekezdés c.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: c.) Közétkeztetési támogatást nyújt amely magába foglalja a diétás étkeztetést is szociális rászorultság alapján a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek részére. (2) A R3. 25/B. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A rendelet 22. -ában szabályozott közétkeztetésre jogosultakon túl az Önkormányzat költségvetésében erre elkülönített összeg erejéig térítésmentes étkeztetést amely magába foglalja a diétás étkezést is biztosít annak a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személynek, akinek az igazolt elismert havi lakásfenntartási költsége, és a havi gyógyszerköltségek levonása után a család visszamaradó egy főre jutó jövedelme kevesebb, mint a nyugdíjminimum 50 %-a, egyedül élő személy esetén 80 %-a. (3) A R (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályához, illetve a Józsai Településrészi Önkormányzat kirendeltségéhez kell benyújtani a.) A támogatás iránti kérelmet: aa.) az adósságkezelési szolgáltatás igénylése esetében az 1. számú, ab.) az ápolási díj igénylése esetében a 2. számú, ac.) az átmeneti segély igénylése esetében a 3. számú, ad.) a gyógyfürdő térítésmentes igénybevételének igénylése esetében a 4. számú, ae.) a háztartási szilárd hulladék kezelési díjtámogatás igénylése esetében az 5. számú, af.) az időskorúak közétkeztetésének igénylése esetén a 6. számú, ag.) a kommunális közcsatorna hálózatra történő csatlakozás költségeihez támogatás igénylése esetében a 7. számú, ah.) a közgyógyellátás igénylése esetében a 8. számú, ai.) a lakásfenntartási támogatás igénylése esetében a 9. számú, aj.) a rendszeres szociális segély igénylése esetében a 10. számú, ak.) a temetési segély igénylése esetében a 11. számú mellékletben szereplő formanyomtatvány szerint. b.) A felülvizsgálatra vonatkozó adatokat: ba.) az ápolási díj esetében a 12. számú, bb.) a háztartási szilárd hulladék kezelési díjtámogatás esetében a 13. számú, bc.) a rendszeres szociális segély esetében a 14. számú mellékletben szereplő formanyomtatvány szerint. (4) A R (11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (11) A (9) bekezdés szerinti ellátás megszüntetés esetén a hiányok pótlásáig az újabb segély nem állapítható meg.

4 (5) A R (13) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (13) A jogosulatlanul igénybevett támogatásból megtérítendő összeg, valamint a kamat összege méltányosságból elengedhető, illetve csökkenthető, valamint a visszafizetésre maximum tizenkét havi részletfizetés engedélyezhető. A megtérítendő összeg részletfizetése az adóssal kötött megállapodás alapján munkavégzésből, vagy más rendszeres juttatásból származó jövedelemnek, vagy egy részének a kifizető szerv által az Önkormányzat számára való átutalásával is megfizethető. A megállapodás általános feltételeit a Szociális Bizottság határozza meg. (6) A R3. az alábbi 26/A. -sal egészül ki 26/A. (1) A hatóság az átmeneti segély és az alanyi közgyógyellátás megállapításáról a Ket. 71. (3) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetében egyszerűsített határozattal dönt. (2) Az e rendelet által szabályozott hatósági eljárás keretében kizárt az ügyfél kérelmére az eljárás felfüggesztése, és az újrafelvételi eljárás. 4. (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól szóló 14/2000. (IV. 19.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. (12) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (12) A kérelem beérkezését követően, valamint a támogatás jogosultsági feltételeinek felülvizsgálata során a Szociális Osztály felkéri a kérelmező lakóhelye szerint illetékes családsegítő központot a környezettanulmány elkészítésére. (2) A R4. 3. (17) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyidejűleg kiegészül az alábbi (19) bekezdéssel: (17) A támogatás iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályához, az e rendelet 1. számú mellékletében szereplő formanyomtatványon kell benyújtani. (19) Az évenkénti felülvizsgálathoz szükséges adatokat az e rendelet 2. számú mellékletében szereplő formanyomtatványon kell benyújtani. (3) A R4. 4. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A rászorultsági kedvezmény megállapításának alapja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. A kedvezmény mértékét az e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (4) A R4. 4. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (5) Az intézményvezető az általa megállapított kedvezmény mértékéről minden hónap 15-ig tájékoztatást ad a Szociális Osztálynak az e rendelet 4. számú melléklet szerinti formanyomtatványon. (5) A R a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (9)-(10) bekezdések számozása (10)-(11) bekezdésekre változik:

5 (9) A támogatás iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályához, illetve a rászorultsági alapú kedvezményt - önkormányzati fenntartású intézmény esetén - az intézményvezetőhöz, az e rendelet 5. számú mellékletében szereplő formanyomtatványon kell benyújtani. (6) A R a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik. (4) A támogatás iránti kérelmeket e rendelet 6. számú mellékletében szereplő formanyomtatványon kell benyújtani. (7) A R4. kiegészül az alábbi 6/A. -sal: 6/A. (1) A hatóság a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításról a Ket. 71. (3) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetében egyszerűsített határozattal dönt. (2) Az e rendelet által szabályozott hatósági eljárás keretében kizárt az ügyfél kérelmére az eljárás felfüggesztése, és az újrafelvételi eljárás. 5. (1) A helyi zajvédelmi előírásokról és a hangosító berendezések használatának szabályozásáról szóló 12/2001. (IV. 27.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R5.) 6. -a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A zajvédelmi hatóság a hangosító berendezés üzemeltetési engedélyének megadásáról a Ket. 71. (3) bekezdésében foglaltak feltételek fennállása esetében egyszerűsített határozattal dönt. (2) A R5. az alábbi 6/A. -sal egészül ki: 6/A. Az e rendelet által szabályozott hatósági eljárás keretében kizárt az újrafelvételi eljárás. 6. (1) Az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről szóló 23/2002. (IX. 4.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R6.) 4. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A házszámozási eljárás során e rendeletben foglaltak figyelembe vételével a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályait kell megfelelően alkalmazni. (2) A R a az alábbi (9) és (10) bekezdésekkel egészül ki: (9) A polgármester az (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott esetekben egyszerűsített határozattal dönt. (10) Az e rendelet által szabályozott hatósági eljárás keretében kizárt az eljárás felfüggesztése az ügyfél kérelmére, az újrafelvételi eljárás, továbbá a méltányossági jog gyakorlása keretében a határozat módosítása vagy visszavonása.

6 7. Az állattartás helyi szabályozásáról szóló 42/2004. (XII. 14.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R7.) 5. -a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az e rendelet által szabályozott hatósági eljárás keretében kizárt az eljárás felfüggesztése az ügyfél kérelmére, az újrafelvételi eljárás, továbbá a méltányossági jog gyakorlása keretében a határozat módosítása vagy visszavonása. 8. (1) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 11/2005. (IV. 29.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R8.) 5. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Tulajdonosi Bizottság a fizetésre kötelezett ingatlantulajdonos kérelmére az útépítési érdekeltségi hozzájárulás legfeljebb 24 havi minden hónap 5. napjáig teljesítendő kamatmentes részletben történő megfizetését engedélyezi, ha a kérelmező a.) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át nem éri el, és az erről szóló igazolásokat a kérelemhez mellékeli, vagy b.) az önkormányzattól időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben és/vagy ápolási díjban részesül, és az erről szóló igazolásokat a kérelemhez mellékeli, vagy kéri ezen igazolások beszerzését. (2) A R8. az alábbi 5/A. -sal egészül ki: 5/A. Az e rendelet által szabályozott hatósági eljárás keretében kizárt az eljárás felfüggesztése az ügyfél kérelmére, az újrafelvételi eljárás. 9. Debrecen Város szmogriadó tervéről szóló 36/2003. (XII. 15.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R9.) 7. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A szmogriadó intézkedések meghozatalára a polgármester (4024 Debrecen, Piac u. 20. tel: ), mint a SZIM elnöke jogosult. Döntését közigazgatási hatósági jogkörben eljárva hozza meg. 10. a) A R3. e rendelet 1. számú melléklete szerinti 1. számú melléklettel, b) a R3. e rendelet 2. számú melléklete szerinti 2. számú melléklettel, c) a R3. e rendelet 3. számú melléklete szerinti 3. számú melléklettel, d) a R3. e rendelet 4 számú melléklete szerinti 4. számú melléklettel, e) a R3. e rendelet 5. számú melléklete szerinti 5. számú melléklettel, f) a R3. e rendelet 6. számú melléklete szerinti 6. számú melléklettel, g) a R3. e rendelet 7. számú melléklete szerinti 7. számú melléklettel, h) a R3. e rendelet 8. számú melléklete szerinti 8. számú melléklettel, i) a R3. e rendelet 9. számú melléklete szerinti 9. számú melléklettel,

7 j) a R3. e rendelet 10. számú melléklete szerinti 10. számú melléklettel, k) a R3. e rendelet 11. számú melléklete szerinti 11. számú melléklettel, l) a R3. e rendelet 12. számú melléklete szerinti 12. számú melléklettel, m) a R3. e rendelet 13. számú melléklete szerinti 13. számú melléklettel, n) a R3. e rendelet 14. számú melléklete szerinti 14. számú melléklettel, o) a R4. e rendelet 15. számú melléklete szerinti 1. számú melléklettel, p) a R4. e rendelet 16. számú melléklete szerinti 2. számú melléklettel, q) a R4. e rendelet 17. számú melléklete szerinti 3. számú melléklettel, r) a R4. e rendelet 18. számú melléklete szerinti 4. számú melléklettel, s) a R4. e rendelet 19. számú melléklete szerinti 5. számú melléklettel t) a R4. e rendelet 20. számú melléklete szerinti 6. számú melléklettel egészül ki. 11. (1) E rendelet november 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az R3. 2. (5) bekezdése, és a 23. (6) bekezdés b.) pontja, valamint az első lakáshoz jutó fiatalok helyi önkormányzati támogatásáról szóló 59/1997. (XII. 20.) Kr. rendelet 5. (2) bekezdése hatályát veszti. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

8 1. számú melléklet a 40/2005. (X. 27) Kr. rendelethez 1. számú melléklete a 19/2003. (VI. 30.) Kr. rendeletnek DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő: 19 év hónap nap Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: 2./ * Állampolgársága : magyar bevándorlási engedéllyel rendelkező menekültként elismert letelepedési engedéllyel rendelkező Státuszt elismerő határozat száma: /20 3./ Bejelentett lakóhely: helység utca sz.. em. ajtó Tartózkodási hely: helység utca sz. em. ajtó Értesítési és utalási cím: helység utca sz. em. ajtó Telefonszám: 4./ * A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos haszonélvező - főbérlő albérlő - családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó * Tartási, életjáradéki szerződést kötött-e valakivel: igen nem * Az eljárás megindításáról értesítést: kérek nem kérek * A megfelelő rész aláhúzandó

9 Lakás nagysága m 2 Az adóssággal terhelt ingatlanra tartási, életjáradéki, öröklési szerződést kötött-e valakivel: Kérelmező vagy vele közös háztartásban élő személy rokkant /Kérjük a rokkantsági fokozatot megállapító határozat másolatát mellékelni / Kérelmező vagy vele közös háztartásban élő személy súlyosan fogyatékos / Kérjük az erről szóló orvosszakértői vélemény másolatát mellékelni / Kérelmező vagy vele közös háztartásban élő személy átmeneti vagy tartós nevelése nagykorúvá válása miatt a kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül szűnt meg igen - nem igen nem igen - nem igen nem VAGYONI NYILATKOZAT Kérelmező: 1./ Az adóssággal terhelt ingatlanon kívül egyéb saját tulajdonú ingatlannal rendelkezik-e Ingatlanvagyonának megnevezése, címe, nagysága: igen nem 2./ A tulajdonában lévő ingatlan részben vagy egészben albérletbe van-e adva igen - nem Kérelmezővel közös háztartásban élők: 1./ Saját tulajdonú ingatlannal rendelkezik-e igen nem Ingatlanvagyonának megnevezése, címe, nagysága: FENNÁLLÓ TARTOZÁS TÍPUSAI /Kérjük azokat a tartozás típusokat megjelölni, amelyekre az adósságcsökkentési támogatást kéri / Adósság összege távhőszolgáltatási díj vezetékes gázdíj áramdíj víz- és csatornahasználati díj szemétszállítási díj lakbér hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló tartozás Ft. Ft. Ft. Ft. Ft. Ft. Ft. * A megfelelő rész aláhúzandó

10 Kijelentem, hogy a fenti adatok valósak. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül és a jogosulatlanul igénybe vett támogatást a folyósító szerv visszaköveteli. Debrecen, 200 év hó nap kérelmező házastársa aláírása kérelmező aláírása FONTOS TUDNIVALÓK! - Az ügyintézéshez kérelmező személyi igazolványa és TAJ kártyája szükséges. - Munkáltató által 3 hónapra eső nettó jövedelem igazolása - Postai úton kapott jövedelem esetén /nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, GYES,GYED, GYET, munkanélküli ellátás, ápolási díj, rendszeres szociális juttatás, gyermektartásdíj, családi pótlék, árvaellátás stb./ kérjük az utolsó havi postai szelvényt csatolni, vállalkozok esetén APEH által kiadott jövedelemigazolást csatolni. - Nagykorú munkaviszonnyal nem rendelkező hozzátartozó esetén kérjük a Munkaügyi Központ által kiadott jelentkezési könyv fénymásolatát csatolni. - Ha 12 hónapon belül több munkahelye volt, akkor a korábbi munkahelyek kereseti igazolását be kell csatolni. - iskolalátogatási igazolást csatolni - A lakás alapterületét, a lakás jogcímét igazoló okiratot, vagy annak másolatát csatolni. - Kérjük az adatlap pontos, olvasható kitöltését! A kérelmeket a Szociális Osztály Ügyfélszolgálatánál, Debrecen, Kálvin tér 11. szám alatt lehet benyújtani az alábbi időpontokban: Hétfő, Kedd, Szerda: Csütörtök: Péntek:

11 Név, leánykori név is 1./ Kérelmező Családi állapota Rokoni kapcsolat KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ADATAI Születési idő TAJ szám Anyja neve Munkahely neve,címe,foglalkozása Nyugdíjas esetén nyugdíjtörzsszám Nyugd.törzs: 2./ Nyugd.törzs: 3./ 4./ 5./ 6./ 7./ Az igazolás rovatba az adott személy munkahelyének, vagy az oktatási, nevelési intézményének kell leigazolni az elmúlt 3 hónapra eső nettó jövedelmet. Közös háztartás: egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége

12 KÉRELMEZŐ ADATAI 2. számú melléklet a 40/2005. (X. 27.) Kr. rendelethez 2. számú melléklete a 19/2003. (VI. 30.) Kr. rendeletnek DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) ÁPOLÁSI DÍJAT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolat: Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő: 19 év hónap nap Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: 2./ * Állampolgársága :. magyar bevándorlási engedéllyel rendelkező menekültként elismert letelepedési engedéllyel rendelkező Státuszt elismerő határozat száma: /20 3./ Bejelentett lakóhely: helység utca sz.. em. ajtó Tartózkodási hely: helység utca sz. em. ajtó Értesítési és utalási cím: helység utca sz. em. ajtó Telefonszám: 4./ * A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos haszonélvező - főbérlő albérlő - családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó * Tartási, életjáradéki szerződést kötött-e valakivel: igen - nem * Magánnyugdíj pénztár tag-e: igen - nem * Az eljárás megindításáról értesítést: kérek - nem kérek

13 * A megfelelő rész aláhúzandó 2. Ápolt neve / születési név /: Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): Születési helye: Anyja neve: Születési idő: 19 év hó nap Születési neve: Bejelentett lakóhelye: ir.szám: utca sz. em. ajtó Tartózkodási helye: ir.szám: utca sz. em. ajtó Az ápolt személlyel való rokonsági kapcsolat: Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: A törvényes képviselő lakcíme: *Állampolgársága: magyar bevándorlási engedéllyel rendelkező menekültként elismert letelepedési engedéllyel rendelkező Státust elismerő határozat száma: /20 *A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos haszonélvező - főbérlő - albérlő családtag szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó: Nyugdíj törzsszám: *Az ápolt javára tartás, gondozás, öröklés, életjáradék ellenében gondozási kötelezettség fenn áll nem áll fenn *Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmező közeli hozzátartozóm végezze. igen nem *Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkiszolgáló képességem megítéléséhez, ezzel összefüggésben a fokozott ápolási igény megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezzék.(ezt csak akkor kell jelezni, ha az ápolt személy súlyosan fogyatékos és fokozott ápolást igényel.) igen nem Alulírott kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás visszavonásra kerül, és a jogtalanul felvett támogatást a folyósító szerv visszaköveteli. Debrecen, az ápolást végző személy aláírása az ápolt személy vagy törv. képv. aláírása * A megfelelő rész aláhúzandó

14 Ápolási díj állapítható meg annak az ápolónak aki: JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK Fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos, valamint súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy ápolását, (alanyi ápolási díj) végzi Az ápoló, az ápolt hozzátartozója - hozzátartozóját ápolhatja (hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha-és neveltgyermek, az örökbefogadó- a mostoha és a nevelőszülő, valamint a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa - Debrecenben bejelentett lakóhellyel rendelkezik A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 42. (1) bekezdése értelmében Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó ha: - kereső tevékenységet folytat, és munkaideje az otthon történő munkavégzés kivételével a napi 4 órát meghaladja, - szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója, - a közös háztartásban élő gyermek után a szülők bármelyike terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy gyermeknevelési támogatásban részesül, - rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységből adódó biztosítási jogviszony alapján- keresőképtelenné válás esetén folyósítanak. Ápolási díj állapítható meg annak az ápolónak aki: 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását,(méltányossági ápolási díj) végzi Az ápoló az ápolt hozzátartozója - hozzátartozóját ápolhatja (hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha-és neveltgyermek, az örökbefogadó -a mostoha és a nevelőszülő, valamint a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon - házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott ellátások helyi szabályairól szóló 19/2003.(VI.30.) Kr. rendelet értelmében - ápoló, ápolt Debrecenben bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Debrecenben tartózkodik - a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át - az ápolt javára tartás, gondozás, öröklés, vagy életjáradék ellenében egyébként gondozási kötelezettség nem áll fent - az ápoló a kérelem benyújtásának időpontjában még fennálló munkaviszonnyal vagy fizetés nélküli szabadságot engedélyező okirattal rendelkezik A KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL Fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos, valamint súlyosan fogyatékos (alanyi) ápolási díj esetén ápoló nyilatkozatát, igazolást és szakvéleményt az ápolási díj megállapításához, amennyiben az ápolt intézményi nevelésben, oktatásban részesül, az erről szóló igazolást Tartósan beteg (méltányossági ) ápolási díj esetén ápoló nyilatkozatát, szakvéleményt az ápolási díj megállapításához, amennyiben az ápolt intézményi nevelésben, oktatásban részesül, az erről szóló igazolást, ápolóval azonos lakásban közeli hozzátartozóként élők jövedelemigazolását, gyes, gyed, gyermeknevelési támogatás, nyugdíj, családi pótlék, árvaellátás csekkszelvényét, munkáltatói igazolást, stb.) iskolalátogatási, ösztöndíj igazolást, az ápoló a kérelem benyújtásának időpontjában még fennálló munkaviszonyáról igazolást vagy fizetés nélküli szabadságot engedélyező okiratot magán nyugdíjpénztári tagság esetén záradékolt belépési nyilatkozat másolatát TÁJÉKOZTATÓ Az egy főre eső jövedelem: az egy lakásban élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók összjövedelme, osztva a személyek számával. Közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, illetve a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató, valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi-, érzékszervi-, értelmi-, beszéd-, vagy más fogyatékos vérszerinti-, örökbefogadott-, mostoha- és nevelt gyermek.

15 Rendszeres pénzellátásnak minősül: A táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj- kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegy nyugdíját,a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az FLT. alapján folyósított pénzbeli ellátás,az átmeneti járadék,a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény 41. (3) bekezdése szerint az ápolási díjra való jogosultság szempontjából: 1. Súlyosan fogyatékos személy az, akinek a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó-hallóéletmód folytatására képes, b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes, és halláskárosodása miatt a hangzó érthető ejtése elmarad, c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO) szerinti besorolása: F84,0- F84.9), d) mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban * meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátásra nem képes, és állandó ápolásra, gondozásra szorul, 2. Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. 3. Fokozott ápolást igényel az a fogyatékos személy, aki mások segítsége nélkül önállóan nem képes: a) étkezni, vagy b) tisztálkodni, vagy c) öltözködni, vagy d) illemhelyet használni, vagy e) lakáson belül segédeszköz igénybevételével sem közlekedni, feltéve, hogy esetében az a)-e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll. Az ápolási díj folyósítása alatt javasolt a munkaügyi központtal történő együttműködés, az ápolási díj megszüntetését követően az aktív korúak rendszeres szociális segélyének esetleges igénybevételéhez Az ápolási díjban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tény, körülmény változását 15 napon belül köteles bejelenteni a Szociális Osztályon. Amennyiben a bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt jogosulatlan kifizetésre kerül sor, úgy azt kamataival együtt vissza kell fizetnie! Az igényt erre rendszeresített nyomtatványon igénylőlap - lehet benyújtani, amelyet a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Ügyfélszolgálat, Debrecen, Kálvin tér 11. fsz. 5-ös ablakánál lehet beszerezni az alább felsorolt időpontokban: Hétfő, Kedd, Szerda: Csütörtök Péntek: A benyújtásnál szükséges az ápolt és ápoló személyigazolványának, lakcímnyílvántartó-kártyájának, TAJkártyájának, adóazonosító kártyájának bemutatása.

16 Ápoló nyilatkozata 1./* Keresőtevékenységet folytatok: igen nem a napi 4 órát meghaladja: igen nem otthonomban folytatok: igen nem 2./ *Nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban állok: igen nem 3./ *A közös háztartásban élő gyermekünk után terhességi-, gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban,vagy gyermeknevelési támogatásban (Megyei Egészségpénztár által folyósított) a szülök egyike sem részesül: igen nem 4./ * Rendszeres pénzellátásban (pl: öregségi, rokkantsági nyugdíj, gyes, gyed, stb, a Foglalkoztatási Törvény alapján folyósított pénzbeli ellátások pl: munkanélküli járadék, keresetpótló juttatás, álláskeresést ösztönző juttatás, átképzési juttatás stb.) részesülök: igen és annak havi összege: Ft nem * Rendszeres pénzellátásra irányuló kérelmem elbírálása a társadalombiztosítási igazgatási szervnél folyamatban van: a benyújtás időpontja nincs folyamatban * Az ápolási tevékenységet: a lakóhelyen/tartózkodási helyen az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén végzem. 5./ * Az ápolt javára tartás, gondozás, öröklés vagy életjáradék ellenében egyébként gondozási kötelezettség: fenn áll nem áll fenn * Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy: súlyosan fogyatékos fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos 18 éven aluli tartósan beteg 18.életévét betöltött tartósan beteg * Ha a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyre való tekintettel kérem a magasabb összegű ápolási díj megállapítását, egyben tudomásul veszem az ezzel kapcsolatos vizsgálat elvégzésének szükségességét: igen nem Debrecen, év hó nap. az ápolást végző személy aláírása az ápolt személy vagy.törv.képv.aláírása * A megfelelő rész aláhúzandó

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul, formanyomtatványon. elbírálásához csatolni kell:

ÁPOLÁSI DÍJ. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul, formanyomtatványon. elbírálásához csatolni kell: ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult hozzátartozók: a házastárs,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KISTELEK JÁRÁSI HIVATALA KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 2. szám 2012. január 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 2. szám 2012. január 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 2. szám 2012. január 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2012.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására (Átvétel: Szignó: Előzmény: ) KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! I. AZ ÁPOLÁST VÉGZŐ SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK 1. Személyes adatok Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Benyújtandó: Mezőkövesd, Mátyás király út 112. Tel.: 49/511-554 Ügyfélfogadás: H, Sze: 8:00-16:00 P: 8:00-12:00 MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Adóazonosító jele: Az ápolt személlyel

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:

Részletesebben

Születési neve: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Lakóhely:, u. hsz. em. a. Tartózkodási hely:, u. hsz. em. a. TAJ száma: Adóazonosító jel:

Születési neve: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Lakóhely:, u. hsz. em. a. Tartózkodási hely:, u. hsz. em. a. TAJ száma: Adóazonosító jel: Algyői Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Csoport IG-APTT www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 201. Ügyintéző aláírása: KÉRELEM A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását,

Részletesebben

KÉRLEM az ápolási díj megállapítására

KÉRLEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRLEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM települési támogatás ápolási díj megállapítására

KÉRELEM települési támogatás ápolási díj megállapítására KÉRELEM települési támogatás ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: A törvényes

Részletesebben

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól. I. fejezet Általános rendelkezések

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól. I. fejezet Általános rendelkezések Ercsi Város Képviselőtestületének 7/2002. (V.28.) Kt. sz. RENDELETE A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Ercsi Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Kérelem. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok. Kérelmező neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, idő (év, hó, nap):...

Kérelem. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok. Kérelmező neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, idő (év, hó, nap):... Kérelem TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását, gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Személyes adatok I. Az ápolást

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 10.) rendelete a gyermekjóléti és szociális ellátásokról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 10.) rendelete a gyermekjóléti és szociális ellátásokról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 10.) rendelete a gyermekjóléti és szociális ellátásokról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 3. melléklet 6/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYL

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. Tel.: 06-29/547-506 Fax: 06-29/348-464 ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. Tel.: 06-29/547-506 Fax: 06-29/348-464 ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. Tel.: 06-29/547-506 Fax: 06-29/348-464 ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM Ápoló adatai: Neve: lánykori neve: Születési hely, idő:

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben