PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1"

Átírás

1 PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1 Svájci-Magyar Együttműködési Program Hatályos: Jelen Útmutató a Projekt Végrehajtók, Program Végrehajtók, Partnerek, Konzorciumi tagok. Támogatásközvetítő Szervezetek részére készült. A Twinning és Partnerség Pályázati Alap lebonyolításában résztvevő szervezetekre külön Útmutató vonatkozik.

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 AZ ÚTMUTATÓ CÉLJA... 4 SZERZŐDÉS ÉS PROJEKT-MENEDZSMENT... 5 AZ SVÁJCI -MAGYAR EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM SZEREPLŐINEK BEMUTATÁSA... 5 A VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE... 6 BIZTOSÍTÉKOK BENYÚJTÁSA... 7 ALAPELVEK ÉRVÉNYESÜLÉSE... 8 BESZERZÉSEK... 8 SZERZŐDÉSMENEDZSMENT Szerződéskötés a projektben közvetlenül közreműködő szakértőkkel Szerződéskötés alvállalkozókkal, beszállítókkal, kivitelezőkkel és szolgáltatókkal... 9 A PROJEKT MEGÁLLAPODÁS ÉS A VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Általános szabályok a Végrehajtási Megállapodás módosításával kapcsolatban A Projekt Megállapodás és a Végrehajtási Megállapodás együttes, előzetes jóváhagyást igénylő módosítása A Végrehajtási Megállapodás előzetes jóváhagyást igénylő módosítása Írásbeli értesítés NYILVÁNOSSÁG A TÁMOGATOTT PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK ÉS DOKUMENTUMOK LISTÁJA BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG ÉS KIFIZETÉSEK KIFIZETÉSEK Előleg Közbenső kifizetés(ek) Végső kifizetés JELENTÉSEK Időközi projektjelentések Éves projektjelentés Projektzáró jelentés Audit jelentés ELSZÁMOLHATÓ ÉS NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK Elszámolható költségtípusok Nem elszámolható költségek (minden prioritás) ÁFA ÉS EGYÉB ADÓK A TÁMOGATOTT PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK ÉS DOKUMENTUMOK LISTÁJA MELLÉKLETEK MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS FORMÁTUMA MELLÉKLET IDŐKÖZI PROJEKTJELENTÉS FORMANYOMTATVÁNYA MELLÉKLET ÉVES PROJEKTJELENTÉS FORMANYOMTATVÁNYA MELLÉKLET PROJEKTZÁRÓ JELENTÉS FORMANYOMTATVÁNYA MELLÉKLET SZÁMLAÖSSZESÍTŐ FORMANYOMTATVÁNYA, MELLÉKLET EGYÉB ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁK (BÉR, ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG)

3 7. MELLÉKLET KAMATÖSSZESÍTŐ MELLÉKLET SCOPE OF AUDIT

4 Az Útmutató célja Jelen dokumentum célja a projektek megvalósítását segítő eljárásrend ismertetése. Az Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Program megvalósításának a Svájci hatóság, Nemzeti Koordinációs Egység által létrehozott útmutatók, valamint a hazai előírások és a Projekt Végrehajtóval aláírt Végrehajtási Megállapodás (továbbiakban: Szerződés) alapján készült. Az Útmutató nem a teljesség igényével készült, bizonyos körülmények változtatásokat is indokolhatnak, ezért a Végrehajtási Megállapodásban nem szabályozott, de a program belső eljárási, beszámolási és elszámolási rendjéhez tartozó kérdésekben Közreműködő Szervezet az Útmutatóban leírtakat a program megvalósítása során kiegészítheti, vagy módosíthatja. 4

5 SZERZŐDÉS és PROJEKT-MENEDZSMENT Az Svájci -Magyar Együttműködési Program szereplőinek bemutatása A Közreműködő Szervezet a Svájci - Magyar Együttműködési Program keretében megvalósuló projektek végrehajtását végző a Projekt Végrehajtók tekintetében bármely, a Nemzeti Koordinációs Egység felelőssége alatt vagy a Nemzeti Koordinációs Egység nevében eljáró köz- vagy magánszférába tartozó személy vagy szervezet. A 348/2007. (XII.20.) Korm. rendelet 2. es 3. mellékletében felsorolt, a közreműködő szervezet hatáskörébe tartozó feladatokat a VATI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlatolt Felelősségű Társaság latja el. A Közreműködő Szervezet felelős a Végrehajtási Megállapodások megkötéséért, közreműködik azok módosításában, figyelemmel kíséri a végrehajtás menetét, ideértve a közbeszerzések és pályázati alapok esetén a további pályáztatás ellenőrzését, adminisztratív és pénzügyi szempontból ellenőrzi a projekt-előrehaladási jelentéseket és a projektzáró-jelentést, valamint felel a kifizetések teljesítéséért. Nemzeti Koordinációs Egység (továbbiakban NKE) A 348/2007. (XII.20.) Korm. rendeletben rögzítetteknek megfelelően Magyarországon a Svájci -Magyar Együttműködési Program koordinációjáért felelős egység, mely feladatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke által kijelölt szervezeti egység látja el. Svájci hatóság - A donor fél részéről eljáró hatóság, egyrészt a SFEÜ-n 2 keresztül eljáró Svájci Szövetségi Külügyminisztérium és a GÁ-n 3 keresztül eljáró Szövetségi Gazdasági Minisztérium, másrészt az NKE-vel történő kapcsolattartásért felelős Svájci Nagykövetség, valamint az annak keretén belül működő Svájci Hozzájárulás Hivatala Budapest. Projekt Végrehajtó - önálló projekt esetében a támogatásban részesülő szervezet, pályázati alap esetében a támogatásközvetítő szervezet - szervezi, lebonyolítja és irányítja a Projekt végrehajtását, és a projektért teljes körű pénzügyi felelősséget vállal. Támogatásközvetítő Szervezetek (a továbbiakban: TKSz): nyílt eljárás alkalmával kiválasztott szervezet, feladata a Pályázati Alap és Ösztöndíjalap esetén a Pályázati Alap és Ösztöndíjalap keretében rendelkezésre álló támogatás további pályáztatással történő szétosztása; Program Végrehajtó jogi személyiséggel rendelkező közintézmény, mely a kiemelt kistérségben rendelkezik székhellyel és jelenleg is aktív szerepet tölt be (a helyben rendelkezésre álló kapacitások és képességek tevékeny hasznosítása révén) valamelyik kedvezményezett kistérségben Partner - több jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság által közösen megvalósítandó projekt esetén a megvalósításban részt vevő, illetőleg a Svájci-Magyar Együttműködési Programból támogatásban részesülő fél. Jelen Útmutató esetében Projekt Végrehajtó alatt a következőket értjük: Projekt Végrehajtó, ahol releváns a konzorciumi tag, ahol releváns a partner, ahol releváns (1. proiritás) a Program Végrehajtó és ahol releváns a TKSz 2 Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség 3 Gazdasági Államtitkárság 5

6 A Végrehajtási Megállapodás megkötése A szerződés megkötése két lépcsőben történik. 1. lépés: A Projekt Megállapodás ( Pályázati Alap esetében Pályázati Alap megállapodás) megkötése A Projekt Végrehajtó által benyújtott Végleges Projektjavaslat alapján, egyrészről az SFEÜ, illetve a GÁ, másrészről az NKE vagy további szerződő felek között létrejött megállapodás, amely adott projektre vonatkozóan rögzíti a támogatás és a projektvégrehajtás feltételeit, megkötése formaszöveggel, angol nyelven történik. 2. lépés: A Végrehajtási Megállapodás aláírása A Projekt Végrehajtó és a Közreműködő Szervezet között jön létre, magyar nyelven a Projekt Megállapodás aláírását követő legrövidebb időn belül, de legkésőbb a projekt megállapodás aláírását követő 30. napon. A Végrehajtási Megállapodást a Nemzeti Koordinációs Egység ellenjegyzi. A végrehajtási megállapodás mellékletei a következők (prioritások szerint eltérő lehet): I. Melléklet: Általános Szerződési Feltételek (elérhető az honlapról) II. Melléklet: Projekt Megállapodás III. Melléklet: A Projekt részletes költségvetése és beszámolási periódusok IV. Melléklet: A pályázó nyilatkozata a projekt keretében tervezett lefolytatandó közbeszerzési eljárásokról és kötendő szerződésekről V. Melléklet: Nyilvánossági terv VI. Melléklet: A pályázó ÁFA nyilatkozata VII. Melléklet: A Projekt Végrehajtó szervezet működését igazoló jogerős nyilvántartásba-vételi végzés vagy cégkivonat másolata (a szerződéskötést megelőző 90 napnál nem régebbi kivonat), illetve a szervezet működését igazoló egyéb dokumentum és az aláírási címpéldány másolata VIII. Melléklet: megállapodás Partnerségi megállapodás és partnerségi nyilatkozat/konzorciumi IX. Melléklet: Kifizetési kérelem minta és pénzügyi azonosító űrlap X. Melléklet: Audit jelentés minta XI. Melléklet: Biztosíték és nyilatkozat minták XII. Melléklet: A benyújtott Végleges Projektjavaslat XIII. Melléklet: Pénzügyi, Végrehajtási Útmutató (elérhető honlapról) XIII. Melléklet: Indikátorok 6

7 Biztosítékok benyújtása A következő esetekben nincs szükség biztosíték nyújtására: - Ha a hozzájárulás: (részletesen : ÁSZF 22(2)) - összege nem éri el a 10 millió forintot, - nem beruházási célú, - kutatás-fejlesztésre vagy innovációra szolgál, vagy - kifizetését a projekt megvalósítását követően, egy összegben kérelmezik. - Ha a Projekt Végrehajtó: nem kell biztosítékot nyújtani: költségvetési szerv - egyház egyház intézménye alapítvány alapítvány intézménye közalapítvány közalapítvány intézménye közhasznú társaság köztestület társadalmi szervezet helyi önkormányzat helyi kisebbségi önkormányzat önkormányzatok társulása a fentiek költségvetési szerve vízitársulat feltétel teljesülése esetén nem kell biztosítékot nyújtaniuk: ha a támogatás az egyház (egyházi intézmény) olyan közfeladat-ellátásával kapcsolatos, amelyre tekintettel normatív költségvetési támogatásra jogosult - Amennyiben a támogatást teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldására vagy kötelező feladataik ellátására használják fel. Nem kötelesek továbbá biztosítékot szolgáltatni, amennyiben a fejlesztés tárgya, vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy törzsvagyon, vagy törzsvagyonná válik Ha a támogatást teljes egészében az általuk üzemeltetett önkormányzati és/vagy állami tulajdonú vizek és vízilétesítmények fejlesztésére használják fel A Projekt Végrehajtó a fenti eseteket kivéve köteles biztosíték nyújtására, amely biztosíték lehet bankgarancia (ld. Végrehajtási Megállapodás XI. melléklet) vagy egyéb kezességvállalás (biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, garanciaszervezet által vállalt kezesség, garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, egyházi intézmény részére az intézményt fenntartó egyház, vagy annak illetékes szervezeti egysége által biztosított készfizető kezességvállalás). 7

8 Alapelvek érvényesülése Az alapelvek érvényesülésére a támogatók nagy hangsúlyt fektetnek, ezért a projekt végrehajtása során különös figyelemmel kell lenni a következő alapelvek pályázatban vállalt mértékű érvényesülésére: - Fenntartható fejlődés - Esélyegyenlőség (különös tekintettel a nemek közötti esélyegyenlőségre) - Jó kormányzás (felelősség, átláthatóság, részvétel, egyenlő esélyek, jogelvűség, kompetencia, szükségletek iránti fogékonyság) - Korrupció mentesség A Projekt Végrehajtó az alapelvek érvényesüléséről a helyszíni monitoring során, illetve a projekt végrehajtásáról szóló jelentésekben számol be. Beszerzések A Projektek lebonyolítása során felmerült beszerzésekre a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvényben foglaltak az irányadók. A közbeszerzéssel kapcsolatos speciális kötelezettségekről a Végrehajtási Megállapodás Általános Szerződéses Feltételek 8. cikkelye rendelkezik. A Projekt Végrehajtó/Partner a projekt keretében végrehajtott beszerzéseinél a Kbt. 1. (3) bekezdés figyelembe vételével a következő országokban letelepedett ajánlattevők és alvállalkozók, valamint szakértőik, és a következő országokból származó áruk számára köteles biztosítani a nemzeti elbánást összhangban a 8001/2007. számú KüM-TNM-IM együttes tájékoztatóval. 1) Az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Svédország, Spanyolország, Hollandia, Egyesült Királyság, Románia, Bulgária 2) Megállapodás az Európai Gazdasági Térségről és az Európai Gazdasági Térségben való részvételről: Liechtenstein, Izland, Norvégia 3) A Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény 4. melléklete: Megállapodás a kormányzati beszerzésről alapján: Egyesült Államok, Kanada, Hongkong, Kína, Izland, Izrael, Japán, Korea, Liechtenstein, Norvégia, Szingapúr, Svájc, Aruba 4) Azon országok amelyekkel az Európai Közösség megállapodást kötött: Mexiko, Chile, Izrael, Svájc, Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság, Horvátország A Projekt Végrehajtó a fentieken kívül további országok számára is biztosíthat nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárása során, erről azonban az eljárás megindítása előtt a közbeszerzési dokumentációban rendelkeznie kell, és az eljárás során később már nem változtathat rajta. Felhívjuk a figyelmet, hogy a beszerzésekre kizárólag a hatályos közbeszerzési szabályok betartása mellett van lehetőség. A beszerzésekre vonatkozóan a Beszerzési Útmutató szerint, a 8

9 közbeszerzések lebonyolítása során a Közbeszerzési Útmutatóban foglaltak szerint kell eljárni. Az eljárások tisztaságáért a Projekt Végrehajtó (Partner(ek)) felel(nek)! Szerződésmenedzsment A projekt terv szerinti megvalósítása érdekében szükséges megállapodásokat kötni az együttműködő partnerekkel, a projektben közreműködő munkatársakkal, alvállalkozókkal, beszállítókkal és különféle szolgáltatókkal. A projekt célkitűzéseinek elérése döntő mértékben függ ezen szerződéseknek a teljesülésétől, ezért a szerződések jól átgondolt elkészítése (tartalom/feladat pontos és egyértelmű meghatározása, teljesítési mutatók felállítása, megállapodás a teljesítési és fizetési határidőkről, fizetési feltételekről) és teljesülésük nyomon követése a projektmenedzsment egyik kiemelt feladata. A megállapodásokat, a szerződési feltételeket természetesen a költségvetéssel összhangban kell kialakítani, ugyanakkor a szerződésekben vállalt kötelezettségeket a költségvetés teljesülésének nyomon követésénél, mint lekötött forrásokat kell figyelembe venni. Külön nyilvántartani szükséges, az egyes költségvetési sorokban tervezett, lekötött (szerződések ill. szerződés hiányában a beérkezett, de ki még nem fizetett számlák, számlahelyettesítő okmányok) ill. az adott költségvetési soron belül még szabadon felhasználható összegek nagyságának alakulását. Az egyes időközi projektjelentésekben be kell számolni a projekt keretében megkötött szerződésekhez kapcsolódó adatokról a PIR-ben megadott formátumban.. 1. Szerződéskötés a projektben közvetlenül közreműködő szakértőkkel A projektben különféle szerepet vállaló munkatársakkal a projekttervben nevesített tevékenységek és feladatok elvégzésére szerződést kell kötni. A szerződés lehet munkaszerződés, vállalkozói szerződés, ill. megbízási szerződés. A szerződéseknek teljes mértékben meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályoknak. 2. Szerződéskötés alvállalkozókkal, beszállítókkal, kivitelezőkkel és szolgáltatókkal A szerződések odaítélésének és megkötésének rendjét a évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről című jogszabályban foglaltak határozzák meg. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása során elvégzendő speciális feladatokat a Közbeszerzési Útmutató ismerteti. A Projekt Megállapodás és a Végrehajtási Megállapodás módosítása 1. Általános szabályok a Végrehajtási Megállapodás módosításával kapcsolatban A támogatás összege és a támogatás intenzitása nem növelhető sem projekt szinten sem tevékenység szintjén. A projekt és a szerződés nem módosítható oly módon, hogy a módosítás eredményeképpen a támogatás eredeti odaítélése vitathatóvá váljon, illetve a pályázók egyenlő elbírálásának elve sérüljön. Szerződésmódosítást csak az alábbi eljárások betartásával lehet végezni. Amennyiben nem a megfelelő eljárást használják, a módosítás elutasításra kerül. 9

10 A Végrehajtási Megállapodás mindennemű módosítása kizárólag hivatalosan dokumentálva, írásban, a szerződést eredetileg aláírók egyetértésével történhet. A módosítás okai a következők lehetnek: a) a projekt céljai vagy eredményei változnak b) a projekt egyes költségvetési komponensei 4 vagy költségtípusai 5 között 15%-ot meghaladó költségvetési átcsoportosítás történik, c) a projekt végrehajtásának Projekt Megállapodásban meghatározott kezdete, vagy befejezése vagy ütemezése hat hónapot meghaladó mértékben változik, d) a projekt végrehajtásának Projekt Megállapodásban meghatározott kezdete, befejezése vagy ütemezése hat hónapot meg nem haladóan változik. e) az elkülönített bankszámla változtatása (pl. számlavezető intézet változása) f) Végrehajtási Megállapodás mellékleteinek módosítása esetén g) a projekt egyes költségvetési komponensei vagy költségtípusai között 15%-ot meg nem haladó költségvetési átcsoportosítás történik (kivéve, ha a tevékenységek és költségsorok közötti átcsoportosítás tekintetében egyéb korlátozás került meghatározásra). h) adminisztratív változások (kapcsolattartási cím, székhely, bankszámla megszűnése, könyvvizsgáló vagy projekt menedzser személyének és/vagy adatainak megváltozása, stb.) i) új bankszámla nyitása esetén az új bankszámlára vonatkozó, a számlavezető hitelintézet által visszaigazolt felhatalmazó levelet (inkasszó) 8 napon belül be kell küldeni. A módosítás típusai: 1. A Projekt Megállapodás és a Végrehajtási Megállapodás együttes, előzetes jóváhagyást igénylő módosítása 2. A Végrehajtási Megállapodás előzetes jóváhagyást igénylő módosítása 3. Írásbeli értesítés kizárólag adminisztratív adatok változása esetén 2. A Projekt Megállapodás és a Végrehajtási Megállapodás együttes, előzetes jóváhagyást igénylő módosítása Esetei: a) a projekt céljai vagy eredményei változnak b) a projekt egyes költségvetési komponensei között 15%-ot meghaladó költségvetési átcsoportosítás történik c) a projekt végrehajtásának Projekt Megállapodásban meghatározott kezdete, befejezése vagy ütemezése hat hónapot meghaladó mértékben változik, Lépései: A Projekt Végrehajtó köteles a Projekt Megállapodás és a Végrehajtási Megállapodás előzetes jóváhagyást igénylő módosítását, a módosítás okáról és körülményeiről való tájékoztatással a Közreműködő Szervezetnél írásban kezdeményezni. Beküldendő dokumentumok: 4 A Projekt Megállapodás x. számú mellékletét képező Végső költségvetés sorai, amelyek megegyeznek a 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 21. (1) c) bekezdésében említett költségvetési fősorokkal. 5 Elszámolható költségelemek, mint pl. projekt koordináció és menedzsment költségek, bérek és bérjellegű költségek, stb. 10

11 a Projekt Végrehajtó angol és magyar nyelvű írásbeli kérelme a módosításról és a módosítás szükségességének az indoklásáról, Formátuma: A kérelmet 1 példányban, kell postán, valamint elektronikusan ( en) is benyújtani a Közreműködő Szervezethez, Határidők: Az előzetes elbírálást igénylő módosítás iránti kérelmet a módosítás tervezett életbe lépése előtt kell benyújtani a Közreműködő Szervezethez.. A Közreműködő Szervezet a kérelmet 15 munkanapon belül ellenőrzi és továbbítja a NKE felé. NKE jóváhagyása esetén végleges jóváhagyásra továbbítja a Svájci Hatóság felé. A továbbított és visszaérkező kérelem közötti ügyintézés időtartamát a Közreműködő Szervezetnek nem áll módjában befolyásolni. Amennyiben a módosítási kérelem jóváhagyásra kerül a Közreműködő Szervezet elkészíti a szerződésmódosításhoz szükséges nyomtatványt és aláírásra megküldi a Projekt Végrehajtó részére. Visszamenőleges hatállyal a szakasz alá tartozó semmiféle változtatás nem hagyható jóvá, és az esetleges változtatások csak a Projekt Megállapodás módosítás és a Végrehajtási Megállapodás módosítás aláírása után lépnek életbe! 3. A Végrehajtási Megállapodás előzetes jóváhagyást igénylő módosítása Esetei: d) a projekt végrehajtásának Projekt Megállapodásban meghatározott kezdete, befejezése vagy ütemezése hat hónapot meg nem haladóan változik. e) az elkülönített bankszámla változtatása (pl. számlavezető intézet változása) f) Végrehajtási Szerződés mellékleteinek módosítása esetén (pl. Közbeszerzési nyilatkozat változik vagy a Partnerségi Megállapodás változik) g) a projekt egyes költségvetési komponensei vagy költségtípusai között 15%-ot meg nem haladó költségvetési átcsoportosítás történik (a menedzsment költség nem növelhető). h) a projekt egyes költségtípusai között 15%-ot meghaladó költségvetési átcsoportosítás történik (a menedzsment költség nem növelhető) Lépései: A Projekt Végrehajtó köteles a Végrehajtási Megállapodás előzetes jóváhagyást igénylő módosítását, a módosítás okáról és körülményeiről való tájékoztatással a Közreműködő Szervezetnél írásban kezdeményezni. Beküldendő dokumentumok: a Projekt Végrehajtó magyar nyelvű írásbeli kérelme a módosításról és a módosítás szükségességének az indoklásáról, Formátuma: 11

12 A kérelmet 1 példányban kell postán, valamint elektronikusan is benyújtani a Közreműködő Szervezethez. Határidők: Az előzetes elbírálást igénylő módosítás iránti kérelmet a módosítás tervezett életbe lépése előtt kell benyújtani a Közreműködő Szervezethez kellő időt hagyva a szerződésmódosítás életbelépéséhez. KSZ dönt a jóváhagyásról, melyről az indoklással együtt azonnal értesíti az NKE-t. Visszamenőleges hatállyal a szakasz alá tartozó semmiféle változtatás nem hagyható jóvá, és az esetleges változtatások csak a Végrehajtási Megállapodás módosításának aláírását követően lépnek életbe! 4. Írásbeli értesítés Esetei: i) kizárólag adminisztratív változások (kapcsolattartási cím, székhely, bankszámla megszűnése, könyvvizsgáló vagy projekt menedzser személyének és/vagy adatainak megváltozása, stb.) j) új bankszámla nyitása esetén az új bankszámlára vonatkozó, a számlavezető hitelintézet által visszaigazolt felhatalmazó levelet (inkasszó) 8 napon belül be kell küldeni. Lépései: A Projekt Végrehajtó köteles a Közreműködő Szervezetet az adminisztratív változásokról írásban tájékoztatni. Formátuma: Az értesítő levélben fel kell tüntetni a módosuló adatokat és annak rövid indoklását. Formanyomtatvány nincs. Bankszámlával kapcsolatos módosítás esetén a Végrehajtási Megállapodás IX. B. mellékletét is módosítani szükséges és az írásbeli értesítéssel együtt meg kell küldeni, valamint a XI. sz. mellékletet, az új Felhatalmazó levelet is meg kell küldeni a módosuló bankszámlára vonatkozóan. Határidők: A Közreműködő Szervezet írásbeli tájékoztatásának legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül meg kell történnie. Nyilvánosság A projekt megvalósítása során a Közreműködő Szervezet és a NKE fokozottan figyelik a pályázat során a Nyilvánossági tervben (mely a Végrehajtási Megállapodás V. mellékletét képezi) foglalt vállalások megvalósulását. A projekt megvalósításakor a Projekt Végrehajtónak megfelelő módon például a projekt során készült jelentésekben, kiadványokban vagy a projekttel kapcsolatos híranyagokban stb. láthatóvá kell tennie, hogy a projekt az Svájci Hozzájáruláson keresztül kapott pénzügyi támogatást. A Svájci Hozzájárulás támogatásával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségről, 12

13 a tájékoztatás formájáról részletesen rendelkezik a Nyilvánossági Útmutató, mely elektronikusan elérhető a Nemzeti Koordinációs Egység honlapján: a oldalon. Figyelem! A tájékoztatási tevékenység során vegyék figyelembe az Általános szerződéses feltételek 13. cikkelyében foglaltakat. A támogatott projektek végrehajtásához kapcsolódó fontosabb jogszabályok és dokumentumok listája évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról évi C. törvény a számvitelről évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi törvény az Államháztartásról évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről és a kapcsolódó kormányrendeletek (bővebben lásd a Közbeszerzési Útmutatóban) - 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről - a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás kihírdetéséről szóló, 348/2007. (XII. 20.) Korm. rendelet - 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet a Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről - 66/2010. (III. 18.) Korm. rendelet a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között december 20-án létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről - 18/2010. (IV. 9.) KüM határozat a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között december 20-án létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről szóló 66/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. és 3. -ainak hatálybalépéséről 13

14 BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG ÉS KIFIZETÉSEK A Projekt Végrehajtó köteles a Közreműködő Szervezetet részletesen tájékoztatni a Projekt megvalósulásáról. Ennek érdekében köteles az NKE által meghatározott formátumban Időközi projektjelentés(eke)t, Éves projektjelentés(eke)t, valamint Projektzáró jelentést készíteni. A jelentéstételi kötelezettség kezdő időpontja a Projekt Megállapodás hatálybalépésének időpontja. Az időközi projektjelentéseket a Projekt Megállapodásban meghatározott végrehajtási ütemezésnek megfelelően kell elkészíteni, és a jelentések legalább hathavonta esedékesek. Az időközi projektjelentés benyújtásának határideje legkésőbb a végrehajtási ütemezés szerinti beszámolási időszakot követő 30. nap. Az éves projektjelentés benyújtásának határideje a beszámolási időszakot követő 30. nap. A projektzáró jelentést benyújtásának határideje a projekttevékenység befejezését követő 60. napon. A beszámolók a projekt időszaka alatt utólagosan kerülnek ellenőrzésre, ezért a Projekt Végrehajtót anyagi felelősség terheli a felhasznált eszközöknek a szerződéses és a jogszabályi előírások szerinti felhasználásában! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pénzügyi táblázatok folyamatos és rendszeres vezetése a projektmegvalósítás időszakában jelentősen megkönnyíti a jelentések elkészítését. A projektjelentéseket alátámasztó Számlaösszesítőt (ld. 5. melléklet) forintban kell elkészíteni. A kifizetési kérelmen a projektjelentés formanyomtatványból származtatott forintösszeget kell feltüntetni. 1. KIFIZETÉSEK Az előleg kifizetése, a köztes kifizetés(ek) és a végső kifizetés forintban történik. A kifizetés kérelmezésének bizonylata: a kifizetési kérelem, melyet a Végrehajtási Megállapodás IX. mellékletében található minta alapján kell kiállítani. A kifizetések a Végrehajtási Megállapodás részét képező pénzügyi azonosító űrlapon (a Végrehajtási Megállapodás IX. melléklet) megadott elkülönített bankszámlára történnek (bankszámlaszám 3x8 számjeggyel). A bankszámlaszámmal kapcsolatos bármilyen változást a Közreműködő Szervezet számára haladéktalanul jelezni kell (ld.: Projetkvégrehajtási Útmutató Végrehajtási Megállapodás módosítása fejezet). A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Projekt Végrehajtónak a kifizetési kérelem benyújtásakor, illetve a kifizetés teljesítésekor ne legyen köztartozása. Amennyiben a Közreműködő Szervezet 14

15 tudomást szerez arról, hogy a Projekt Végrehajtónak köztartozása van, a kifizetés felfüggesztésre kerül, amíg a Projekt Végrehajtó nem igazolja köztartozás mentességét. Konzorcium, illetve partnerség esetén a Közreműködő Szervezet kizárólag a konzorciumvezető /vezető partner által benyújtott projektjelentést, kifizetési igényt fogad el, és az igényelt támogatást a konzorciumvezető/vezető partner részére teljesíti. A partnerekkel/konzorciumi tagokkal történő elszámolás nyomon követéséhez a számlaösszesítő (és egyéb összesítő táblák) utalás a partnereknek elnevezésű munkafüzetet kell kitölteni és az aktuális időközi projektjelentéshez benyújtani. 1.1 Előleg Az előleg mértékét a Végrehajtási Megállapodás 5.2. pontja szabályozza. Benyújtandó dokumentumok: Az előleg kifizetésének feltétele a Végrehajtási Megállapodás aláírása. - a kitöltött kifizetési kérelem (Végrehajtási Megállapodás IX. melléklete szerint), - adott esetben a XI. melléklet szerinti pénzügyi biztosíték, - igazolás a köztartozás mentességről, - Amennyiben a társfinanszírozás önerő: az eredeti bankkivonat (vagy bank által hitelesített példány) az előlegként kiutalandó támogatási összeggel arányos önerő rendelkezésre állásáról. (bank által adott nyilatkozatot/igazolást nem fogadunk el!) - Az előzőekben felsorolt dokumentumokat a KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET nevére kell kiállítani, és részére kell megküldeni. Kifizetés: Az előleg kifizetése a dokumentumok Közreműködő Szervezet általi jóváhagyását követő 15 munkanapon belül történik meg. 1.2 Közbenső kifizetés(ek) A benyújtandó dokumentumokat a Végrehajtási Megállapodás III. mellékletében található Projekt végrehajtási ütemezésnek megfelelő beszámolási időszakokra kell elkészíteni. Az időközi projektjelentés benyújtásának határideje a Közreműködő Szervezet címére legkésőbb a végrehajtási ütemezés szerinti beszámolási időszakot követő 30. nap. Benyújtandó dokumentumok: - Időközi projektjelentés nyomtatvány (angol nyelven szükséges kitölteni) - Költségek igazolására szolgáló dokumentumok cégszerű aláírással hitelesített másolat, - Számlaösszesítő (egyéb összesítő táblák), - Kamatösszesítő (az előlegen felmerült kamat összegéről), - a kitöltött kifizetési kérelem (Végrehajtási Megállapodás IX. melléklete szerint), Az időközi jelentés elfogadását követően: - Igazolások a köztartozás mentességről 15

16 Az időközi projektjelentések előzetes ellenőrzését a Közreműködő Szervezet 30 napon belül végzi. Minden jelentés kapcsán a Közreműködő Szervezet egy alkalommal biztosít lehetőséget hiánypótlásra. A hiánypótlás megküldésére a Projekt Végrehajtónak a hiánypótlásra felszólító levél kézhez vételétől 15 nap áll rendelkezésére. A jelentés elfogadásáról a Közreműködő Szervezet értesíti a Projekt Végrehajtót, és egyben felszólítja a köztartozás mentesség vonatkozásában az igazolások megküldésére. Amennyiben a időközi projektjelentéssel kapcsolatban hiánypótlás merül fel, amely kizárólag egyes számlákhoz kapcsolódik, és a hiánypótlás nem érkezik meg határidőre, vagy a hiánypótlás ellenére sem befogadhatóak a kérdéses tételek, akkor a hiánypótlással nem érintett tételek kifizetésre kerülnek, míg a hiánypótlandó bizonylatok kifizetését a Közreműködő Szervezet felfüggeszti, és azok a következő projektjelentéssel kerülnek majd rendezésre, amennyiben addig a hiánypótlás megtörténik. Kifizetés: A köztes kifizetés attól számított 15 munkanapon belül esedékes, hogy a Közreműködő Szervezet az időközi projektjelentést jóváhagyta és a Projekt Végrehajtó kifizetési igénye és igazolása a köztartozás mentességről a Közreműködő Szervezethez megérkezett. Az utolsó időközi jelentés esetében a kifizetésre csak a projektzáró jelentés benyújtása és ellenőrzése után kerül sor. A Közreműködő Szervezet a teljes támogatás 5%-át a projektzáró jelentés és a végső pénzügyi audit elfogadásáig visszatart. 1.3 Végső kifizetés A Projektzáró jelentés az utolsó Időközi projektjelentéssel és a végső pénzügyi jelentéssel képezi a végső kifizetés alapját. A Projektzáró jelentés benyújtásának határideje legkésőbb a projekttevékenység befejezését követő 60. nap. Benyújtandó dokumentumok: - Utolsó időközi projektjelentés másolata (ld: 1.2 közbenső kifizetés) - Projektzáró jelentés nyomtatvány (angol nyelven szükséges kitölteni) - Audit jelentés (Projekt Megállapodásban meghatározott időpontokban, a 8. melléklet szerint), - a kitöltött kifizetési kérelem (Végrehajtási Megállapodás IX. melléklete szerint), Az utolsó időközi jelentés elfogadását követően: - Igazolások a köztartozás mentességről A jelentés elfogadásáról a Közreműködő Szervezet értesíti a Projekt Végrehajtót, és egyben felszólítja a köztartozás mentesség vonatkozásában az igazolások megküldésére. Kifizetés: A végső kifizetés attól számított 15 munkanapon belül esedékes, amikor a Közreműködő Szervezet a Projektzáró jelentést jóváhagyta és a Projekt Végrehajtó igazolása a köztartozás mentességről a Közreműködő Szervezethez megérkezett.. 16

17 2. JELENTÉSEK 2.1 Időközi projektjelentések Az időközi projektjelentést (ill. annak hiánypótlását) az alábbi példányokban kell benyújtani: Dokumentum Időközi projektjelentés nyomtatvány (mellékletek) Számlaösszesítő (egyéb összesítő táblák) 1. Eredeti példány 2. KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET példánya 2. KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET példánya Eredeti példány Másolat Eredeti példány - Kamatösszesítő Eredeti példány - - Számlák és Cégszerű aláírással alátámasztó hitelesített másolatok - - bizonylatok A helyszíni ellenőrzés alkalmával kerülnek megtekintésre Kifizetést igazoló Cégszerű aláírással bizonylatok hitelesített másolatok - - Fizetési kérelem Eredeti példány - - Köztartozás mentességet igazoló dokumentumok Eredeti példány - 4. Elektronikusan A dokumentumokat a konzorcium/partnerek esetében is a konzorciumvezető/ vezető partner köteles összegyűjteni és benyújtani. A csatolandó számlákat és alátámasztó bizonylatokat kérjük, a Számlaösszesítőben megadott sorrendnek megfelelően rendezni. A számlák vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok (pl. bérjegyzék) eredeti példányát kérjük záradékolni az alábbi elemek rávezetésével (ezen adatokat tartalmazó matrica használata nem elfogadható): a számla sorszáma (számlaösszesítő alapján) Svájci Hozzájárulás; Végrehajtási Megállapodás száma; a beszámolás időszak száma; az elszámolni kívánt összeg (amennyiben nem a számla teljes összege kerül elszámolásra) 17

18 Az eredeti záradékolt példányról kérünk másolatot készíteni, és ezt a másolatot szükséges hitelesíteni az eredetivel mindemben megegyező másolat felirattal vagy bélyegzővel és a szervezet hivatalos képviselőjének/meghatalmazottjának (meghatalmazás csatolása) cégszerű aláírásával. A másolaton minden adat jól olvasható, beazonosítható legyen. Minden benyújtásra kerülő dokumentumot cégszerűen hitelesíteni szükséges. 1. Számlák és alátámasztó bizonylatok A számlák és a számlákat helyettesítő bizonylatok akkor számolhatók el a projekt keretében, ha megfelelnek a nemzeti jogszabályok által előírt követelményeknek, különösen a magyar Projekt Végrehajtó vonatkozásában: az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvénynek, valamint a számvitelről szóló évi C. törvénynek; megfelelnek a pályázati kiírás pénzügyi előírásainak és feltételeinek: csak a pályázat tartalmával összhangban kötött vállalkozói szerződések, megrendelések alapján kiállított számlák fogadhatók el, amelyek igazodnak a szerződés mellékletében szereplő költségvetéshez; megfelelnek az útmutatók előírásainak; megfelelnek a költségvetésben meghatározott keretösszegnek: a számlák elszámolható összege és részösszege nem haladhatja meg a költségvetésben meghatározott kereteket; megfelelnek a józan pénzügyi gazdálkodás elveinek, különösen az ár-érték arány, valamint a költséghatékonyság elvének, és a számlával igazolt költségek a projekt megvalósításához nélkülözhetetlenek; a szakmai teljesítésigazoló a költséget a Projektjelentés részeként szakmailag jóváhagyta; A számlán vevőként a Projekt Végrehajtó (Partner/ Konzorciumi tag) pontos neve szerepel, vevő címeként a Végrehajtási Megállapodásban a Projekt Végrehajtó által megadott pontos cím (kivéve egyes eseteket: pl: külföldi szakértők repülőjegy vásárlása); a számla kiállítója megegyezik a csatolt vállalkozási, kivitelezői, szállítói szerződésben feltüntetettel; a számlák kiállítási, teljesítési dátuma, valamint a pénzügyi teljesítés dátuma a Végrehajtási Megállapodás 3.2. és 3.3. pontjaiban meghatározott időpontok közé esik. Devizaszámlák esetében a devizaösszegek átszámítása forintra a számla pénzügyi teljesítésének napján az MNB által közétett árfolyamon történik. A számlák másolatán fel kell tüntetni az alkalmazott átváltási árfolyamot és az elszámolni kívánt forintösszeget is. Angol nyelvű számlák, ill. dokumentumok kivételével a számlákról és a csatolt dokumentumokról fordítást kell mellékelni. Előlegszámla az elszámolás részeként csak a hozzá kapcsolódó pénzügyileg rendezett végszámlával együtt számolható el. Minden eredeti számlát a 2.1 pontban megadott kötelező elemek feltüntetésével záradékolni kell. Csak kifizetett számlák kerülhetnek be a jelentésbe, és a pénzügyi teljesítés dátuma határozza meg, hogy az adott számla melyik jelentéstételi időszakba sorolható be. A költségek felmerülését és projekthez való kapcsolódását a számlákhoz mellékelt egyéb dokumentumok igazolják, ezért a számlák mellékleteként szerepelniük kell a hozzájuk tartozó alátámasztó bizonylatoknak, melyek elsősorban az alábbiak: 18

19 Kifizetést igazoló bizonylatok az alábbiak lehetnek: készpénzben történő kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat és a kivétet alátámasztó bankszámlakivonatot; átutalással kiegyenlített számláknál a kapcsolódó bankszámlakivonat. A kapcsolódó kivonat azon részét kell csatolni, amely tartalmazza az intézmény számlaazonosító adatait, a kivonat sorszámát és dátumát, és az adott tételre vonatkozó terhelési értesítő részt, illetve a nyitó és záró egyenleget. Csoportos utalás esetén a GIRO bizonylatok benyújtása is szükséges. Alapvetően a számla pénzügyi teljesítésének dátuma dönti el, hogy adott számla mely beszámolási periódusban számolható el. Amennyiben az átutalás a periódusban megtörtént, de a bankszámlakivonat az átutalásról a beszámoló benyújtásáig még nem érkezett be, a költséget az adott időszakban el kell számolni és a kifizetést igazoló bizonylatot a beszámoló Közreműködő Szervezet általi jóváhagyásáig hiánypótlásként be kell nyújtani. Azokban a kivételesen indokolt esetekben, ahol nem a projekt számára elkülönített bankszámláról történt a kifizetés (pl. bérek esetében), a legközelebbi beszámolóhoz szükséges csatolni azokat a bankszámlakivonatokat, melyek igazolják, hogy a fent említett kifizetések az elkülönített számláról visszavezetésre kerültek arra a számlára ahonnan a kifizetés történt. Szerződések: Amennyiben több perióduson keresztül és/vagy több számla kapcsolódik a szerződéshez, kérjük a szerződéseket külön lefűzve benyújtani. Amennyiben egy számla tartozik a szerződéshez, akkor kérjük a szerződést az adott számla mellékleteként szerepeltetni. A szerződéseket elegendő egyszer benyújtani, a későbbi beszámolókban azonban hivatkozni szükséges rájuk és a szerződésmódosításokat be kell csatolni. A szerződés szövege tartalmazzon egyértelmű utalást a projekthez való kapcsolódás tekintetében. Teljesítésigazolás: a számlákkal igazolt költségek jogosultságát tanúsító Projekt Végrehajtó által kiállított és aláírt elfogadó nyilatkozat Az igazolást alátámasztó dokumentumok különösen (amennyiben releváns) átadás-átvételi jegyzőkönyv műszaki ellenőri igazolás. szállítólevél, műszaki teljesítést igazoló nyilatkozat, üzembe helyezési okmányok, stb. Kis értékű számlák esetén ( forintot meg nem haladó érték esetén) a teljesítésigazolás a számlán is szerepelhet. 19

20 2. Számlaösszesítő (és egyéb összesítő táblák) Az összesítő táblák adatait a Projekt Végrehajtónak a számviteli nyilvántartásában megtalálható, számviteli és adótörvényeknek megfelelő alátámasztó dokumentáció alapján kell összeállítania. A Projekt Végrehajtó helyszíni ellenőrzés alkalmával köteles az alátámasztó dokumentáció megtekinthetőségéről gondoskodni (Végrehajtási Megállapodás Általános szerződéses feltételek 4 (6)). Jelen Útmutató 5. sz. mellékletében megadott formátumokat kell használni. A Számlaösszesítő tartalmazza az adott beszámolási periódusban pénzügyileg teljesített számlák vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok, valamint a költség felmerülésének jogosságát alátámasztó bizonylatok összesítését havi lebontásban, tevékenységek és költségsorok szerint. A Számlaösszesítőben a számlák vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok, valamint a költség felmerülésének jogosságát alátámasztó bizonylatok sorszámozása az egyes tevékenységek és az egyes beszámolók között is folyamatos legyen, mely sorszámokat kérjük rávezetni a számlák vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok, valamint a költség felmerülésének jogosságát alátámasztó bizonylatok másolataira is. A pénzügyi jelentésben szereplő összetartozó dokumentumokat kérjük együtt kezelni (pl.: Számlaösszesítőn az 1. sorszámú számlához vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylathoz tartozó, a költség felmerülésének jogosságát alátámasztó dokumentumokat kérjük 1/a, 1/b, stb. jelölni). A Számlaösszesítőt forintban kell feltölteni. A Számlaösszesítőben az elszámolható költséget meg kell bontani támogatás és önerő részekre. A konzorciumi tagok vagy egy Számlaösszesítő táblázatban összesítik az adatokat vagy külön-külön Számlaösszesítőt töltenek ki, melyet a vezető partner/konzorcium vezetője gyűjt össze, és az időközi projektjelentéssel együtt juttatja el a Közreműködő Szervezethez. Egyéb összesítő táblát kell feltölteni a bérek és járulékok, ill. az általános működési költségek vonatkozásában a 6. mellékletben megadott mintákat használva. Ezen összesítő táblák havi összegző sorai kerülnek átvezetésre a Számlaösszesítő táblázatba. 3. Kamatösszesítő A Projekt Végrehajtó részére átutalt előleg leköthető, de a betéti, ill. látraszóló kamatokkal el kell számolni. A könyvelésben az előlegen keletkezett kamatot külön is részletezni kell. A keletkező kamatnyereség kizárólag a projekt céljaira használható fel, és csak a NKE előzetes engedélyével, de a jóváhagyott kamat-felhasználást is bizonylatokkal kell alátámasztani Amennyiben a kamat-felhasználás engedélyeztetése nem történik meg, a kamatot az utolsó Számlaösszesítőben negatív előjellel, korrekciós tételként kell szerepeltetni. 4. Időközi projektjelentés nyomtatvány Formátuma megtalálható jelen útmutató 2. sz. mellékletében. Minden jelentéshez a Projekt Végrehajtó egy testreszabott nyomtatványt kap, melyet a Közreműködő szervezet küld meg a részére, legkésőbb a jelentéstételi időszak lejárta előtt 15 nappal, azonban kizárólag a korábbi jelentés jóváhagyását követően. A nyomtatványon kizárólag a világos sárga cellákat kell adattal feltölteni. 20

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

Tisztelt Főkedvezményezet / Kedvezményezet!

Tisztelt Főkedvezményezet / Kedvezményezet! . Ú T M U T A T Ó Az Európai Szociális Alapból társfinanszírozott a Főkedvezményezetek/Kedvezményezetek részére a Humánerőforás-fejlesztési Operatív Program keretében a Humánerőforás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 10. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2011. SZEPTEMBER 1. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 4 II. SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI A MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2010. június Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS)

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi Zöld Forrás pályázati felhívására benyújtott és támogatásban részesített

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz 1 1. Bevezetés Jelen dokumentum célja, hogy a Kedvezményezettek számára

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 A költségek hitelesítésének irányelvei a magyar partnerek számára 2011. január Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4)

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Ké zikö nyv az EGT Alap Ö sztö ndí j prögram inté zmé nyi mégvalö sí ta sa höz Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Tempus Közalapítvány 2015. 1. kiadás Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben

Szabályzat kódja. Hatálybalépés. Utolsó módosítás - Verziószám 1/2015. Szabályozási felelős és kibocsátó. Főtitkár. Utoljára módosította

Szabályzat kódja. Hatálybalépés. Utolsó módosítás - Verziószám 1/2015. Szabályozási felelős és kibocsátó. Főtitkár. Utoljára módosította ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYZAT a 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott sportfejlesztési támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályairól Szabályzat

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-15)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-15) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-15) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Az első szintű ellenőrzés irányelvei a magyar partnerek számára 2013. október 3. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz

2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz 2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz Budapest, 2015. március 5. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1 Pályázati felhívások tárgya... 6

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2014. évi forrásaira benyújtott támogatási igények (pályázat és egyedi kérelem) alapján biztosított költségvetési támogatások szakmai

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára Jelen elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 keretében támogatott projektek tervezését segíti,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz 2009. február. 2 3 4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A Pályázati felhívás és

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

IV. A támogatás igénylésére jogosultak

IV. A támogatás igénylésére jogosultak Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben