SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR

2 1 Tartalom Bevezető 1. Általános rendelkezések Intézményi jellemzők - az iskola jogállása, felügyeleti szerve, állami feladatai Az iskola szervezeti felépítése, a vezetés szerkezete Az iskolában működő szervezetek, közösségek, ezek kapcsolata egymással és a vezetéssel Az iskola külső kapcsolatainak rendszere és formái Az iskola működésének rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzése A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti rendje A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és orvosi ellátása Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében, illetve baleset után, valamint rendkívüli esemény esetén Intézményi védő-óvó rendelkezések A tankönyvellátás rendje Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje Záró rendelkezések Az SZMSZ legitimációja 43.

3 2 Mellékletek 1. Adatkezelési szabályzat Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata Gyűjtőköri szabályzat Könyvtárhasználat és szolgáltatási szabályzat Katalógusszerkesztési szabályzat Tankönyvtári szabályzat Munkaköri leírás az iskolai könyvtáros számára Munkaköri leírás minták 76.

4 3 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja Az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás rendjéről 16/2013.(II.28.)EMMI rendelet a tankönyvtámogatás, az iskolai tankönyvellátás rendjéről 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában, tanári szobában és a könyvtárban munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára ide értve a felnőttoktatásban résztvevőket nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba és határozatlan időre szól.

5 4 2. Intézményi jellemzők Az intézmény jogállása, felügyeleti szerve, állami feladatai A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. (1) bekezdésében leírtakra iskolánk szakmai alapdokumentuma szerint: A köznevelési intézmény 1. Hivatalos neve: Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola 2. Feladatellátási helye(i) 2.1. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Szabadság tér telephelye(i): 6414 Pirtó, Rákóczi u Tagintézmény(ek) megnevezése, címe(i) ügyvitel címe: Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola Pirtói Tagintézménye 6414 Pirtó, Rákóczi utca telephely(ei): - 3. Alapító és fenntartó neve és székhelye: 3.1. Alapító szerv neve:emberi Erőforrások Minisztériuma 3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 3.3. Alapító székhelye: 1055 Budapest, Szalay u Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 3.5. Fenntartó székhelye: 1055 Budapest, Szalay u Típusa: általános iskola 5. OM azonosító: Köznevelési és egyéb alapfeladata Pirtó, Rákóczi u általános iskolai nevelés-oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás alsó tagozat sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléseoktatása(egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők) integrációs felkészítés iskola maximális létszáma 120 fő iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

6 Kiskunhalas, Szabadság tér általános iskolai nevelés-oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás alsó tagozat, felső tagozat felnőttoktatás-más sajátos munkarend szerint sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléseoktatása(egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, enyhe értelmi fogyatékos) nemzetiségi nevelés-oktatás(magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás) integrációs felkészítés nemzetiségi nevelés-oktatás(nyelvoktató német nemzetiségi oktatás) iskola maximális létszáma: 679 fő nappali nevelés létszáma:649 fő, felnőttoktatás: 30 fő iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga: Pirtó, Rákóczi u Helyrajzi száma: Hasznos alapterület: nettó 630 nm Intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: vagyonkezelői jog Kiskunhalas, Szabadság tér Helyrajzi száma: Hasznos alapterület: nettó 3820 nm Intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: ingyenes használati jog Működtető neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata Működtető székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

7 6 Bélyegzőlenyomatok: 1. Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola fejbélyegző lenyomata: Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola Kiskunhalas, Szabadság tér 6. Telefon: 77/ Pf.: 105. Körbélyegző: Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola Kiskunhalas, Szabadság tér 6. Telefon: 77/ A Pirtói Tagintézmény fejbélyegzője: Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola Pirtói Tagintézménye 6414 Pirtó, Rákóczi u. 2. Telefon: 77/ Körbélyegző: Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola Pirtói Tagintézménye 6414 Pirtó, Rákóczi u. 2. Az intézményi dokumentumok megismerésének rendje: Az intézmény pedagógiai programjáról, SZMSZ-éről, házirendjéről, Intézményi Minőségirányítási Programjáról, az éves IPR-ről az intézmény vezetője és helyettesei adnak felvilágosítást a fogadónapok alkalmával. Ezek a dokumentumok az igazgatói irodában, a tanári szobában és a könyvtárban megtalálhatók, bárki számára hozzáférhetők. Tagintézményünkben a tagintézmény-vezető ad felvilágosítást a dokumentumokról. Az iskola alapdokumentumainak nyilvánosságát az iskola honlapjára feltéve is biztosítjuk, amit folyamatosan frissítünk.

8 7 3. Az iskola szervezeti felépítése, a vezetés szerkezete A Felsővárosi Általános Iskola 8 évfolyamos általános iskola, melyben minden évfolyamon három párhuzamos osztály működik. Pirtói tagintézményünkben 1-4. évfolyamig 1-1 osztály működik. Az iskolában dolgozók érdekeit a Közalkalmazotti Tanács és a Pedagógus Szakszervezet helyi csoportja képviseli. A tanulók érdekképviseleti szerve a diákönkormányzat, amely külön szervezeti és működési szabályzat szerint végzi munkáját. Tagintézményünkben külön diákönkormányzat működik. A szülők közösségét az iskola SZMK választmánya képviseli, és működik Iskolaszék is. Tagintézményünkben SZMK választmány gyakorolja a szülői jogokat Az intézményvezető felelősségi köre: - szervezi és ellenőrzi a köznevelési intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai követelmények érvényesülését; - döntésre előkészít a köznevelési intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos minden olyan ügyet, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe; - előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és a köznevelési intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait; - jóváhagyja a köznevelési intézmény alapdokumentumait: a pedagógiai programot, a helyi tantervet, előkészíti a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet; - kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét; - gyakorolja a ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot a köznevelési intézmény közalkalmazottai felett; - tájékoztatást ad a fenntartónak a köznevelési intézmény tevékenységéről; - teljesíti a KLIK illetékes tankerületi igazgatója által kért adatszolgáltatást; - szakmai értekezletet hív össze a köznevelési intézmény működésével kapcsolatos feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az operatív feladatok irányítása céljából.

9 Kiadmányozási jogköre: - a jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése kivételével, az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait; - a tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően, az intézményben helyettesítés céljából, határozott időre történő jogviszony létesítésére irányuló munkáltatói intézkedést; - a KLIK kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás eljárásrendjéről szóló szabályzata szerint az intézmény jogi személyiségéhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokat; - az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket, egyéb leveleket; - az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek kiadmányozási jogát az elnök a maga vagy a KLIK központi szervezeti egysége, illetve a tankerületi igazgató számára nem tartotta fenn; - a közbenső intézkedéseket; - a rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratokat, a központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat. Az intézményvezető kötelezettségvállalási jogosultságát a KLIK Kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés eljárásrendjéről szóló 1/2013.(I.17.) szabályzata alapján végzi Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az alábbiakat: a nevelési igazgatóhelyettes számára a tanulók osztályba sorolásával kapcsolatos döntéseket, a nevelési igazgatóhelyettes számára az órarend elkészítésével kapcsolatos feladatokat, helyettesítések kijelölésével, teljesítésigazolással kapcsolatos feladatokat, az általános igazgatóhelyettes számára az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát, pirtói tagintézmény vezető számára a tanulók fel- és átvételével kapcsolatos döntéseket, pirtói tagintézmény vezető számára a tantárgyfelosztással, órarendkészítéssel kapcsolatos feladatokat. A nevelő-oktató munkát munkaközösség irányítja. Az iskola adminisztratív tevékenységét az igazgató koordinálja, az iskolatitkár közreműködésével. A technikai dolgozók munkáját az intézmény működtetője

10 9 által kijelölt összekötő személy (gondnok) irányítja, akivel az igazgató napi kapcsolatot tart a zökkenőmentes iskolai működés érdekében. Az iskolában működik Közalkalmazotti Tanács és a Pedagógus Szakszervezet helyi csoportja, melyek valamennyi dolgozó érdekeit képviselik. A tanulók érdekképviseleti szerve a diákönkormányzat, amely külön szervezeti és működési szabályzat szerint végzi munkáját. Pirtói tagiskolánkban helyi diákönkormányzat működik. A szülők közösségét képviseli az iskola SZMK választmánya, és működik iskolaszék is. A Pirtói tagintézményben SZMK választmány működik.

11 Az iskola szervezeti és vezetési struktúrája A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSI STRUKTÚRÁJA IGAZGATÓ ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTES NEVELÉSI IGAZGATÓHELYETTES PIRTÓI TAGINTÉZMÉNY VEZETŐJE OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐJE DIÁKÖNKORMÁNYZATOT SEGÍTŐ TANÁR ISKOLATITKÁR IMIP KOORDINÁLÁSA IPR KOORDINÁLÁSA MUNKAKÖZÖSSÉG- VEZETŐK ALSÓ TAGOZATOS MUNKAKÖZÖSSÉG OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELSŐ TAGOZAT ALSÓ TAGOZAT KIGSZ INTÉZMÉNYI MEGBÍZOTT PÉNZTÁROS KONYHAI DOLGOZÓK FŰTŐK, KARBANTARTÓK TAKARÍTÓK

12 11 Az intézményvezető munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét) az iskolavezetés tagjai segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. Az intézmény vezetőségének tagjai: az igazgató, az igazgatóhelyettesek, pirtói tagintézmény vezetője, a szakmai munkaközösségek vezetői. Az intézmény vezetősége mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így az iskolaszék képviselőivel, a szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével. A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az igazgató feladata. Az igazgató felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, meghívja a diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét be kell szerezni. 4. Az iskolában működő szervezetek, közösségek, ezek kapcsolata egymással és a vezetéssel Szervezetek, közösségek 4.1. Iskolavezetés 4.2. Pedagógusok: - nevelőtestület - szakmai munkaközösségek 4.3. Tanulók: - iskolaközösség - osztályközösség - diákönkormányzat - szakkörök - énekkar 4.4. Szülői szervezetek: - iskolai szülői munkaközösség választmánya - osztály szülői munkaközösség 4.5. Iskolaszék: - a nevelőtestület, a szülők és a tanulók, a működtető önkormányzat képviselői 4.6. Alkalmazotti közösség: - az iskola valamennyi dolgozója 4.7. Érdekvédelmi szervezetek:- Közalkalmazotti Tanács - Pedagógus Szakszervezet iskolai szervezete

13 Az iskola tevékenységét segítő alapítványok 4.9. Pirtói tagintézmény Diáksport-egyesület 4.1. Iskolavezetés Tagjai: az igazgató, általános igazgatóhelyettes, nevelési igazgatóhelyettes, pirtói tagintézmény vezetője. A vezetők közötti feladatmegosztás a munkaköri leírásokban konkrétan, részletesen szerepel Pedagógusok A nevelőtestület A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottja. Döntési jogkörét a Nkt a szabályozza. Ezen túlmenően dönt a 2005-ben pedagógusok elismerésére alapított Arany Penna, valamint szülők, külső támogatók kitüntetésére alapított Pro Beneficio díjak odaítéléséről. A nevelőtestület működése A nevelőtestület hatáskörét nevelőtestületi értekezleten gyakorolja, melynek rendjét az éves munkaterv tartalmazza. - Rendkívüli értekezletet tart az igazgató vagy az iskolában működő valamely választott testület kezdeményezésére, illetve a nevelőtestület egyharmadának írásbeli kérésére. Az értekezletet a téma megjelölésével az igazgató hívja össze. - A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak legalább 75%-a jelen van, döntéseit, határozatait nyílt szavazással az ülésen részt vevő tagok kétharmados többséggel hozza. Az igazgató és a helyettesek személyével kapcsolatban véleményt titkos szavazással nyilvánít a nevelőtestület 50%+1 fő részvételi arány mellett. - A nevelőtestület értekezleteiről, a nevelőtestület által a tagjaiból választott jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyvet vezet, azt az értekezletet követő 15 napon belül az iskola irattárában kell elhelyezni. A jegyzőkönyvet a nevelőtestület két tagja hitelesíti. - Az IPR éves értékelését a nevelőtestület tanév végén elvégzi, a tapasztalatokat beépíti a következő tanév munkatervébe. A nevelőtestület tagjai negyedévente értékelő esetmegbeszéléseket tartanak, amiről a szülőket negyedévente tájékoztatják.

14 13 - A tagintézményben működő rész-nevelőtestület heti rendszerességgel megbeszélést tart. Önállóan szervezi az osztályozó értekezleteket. A nevelőtestület tagjainak kapcsolata az iskola vezetésével mindennapos. Az aktuális feladatokról, elvárásokról a nevelőtestület tagjai a körözvényből tájékozódhatnak. Szükség esetén a hónap első hétfőjén nevelőtestületi értekezletet tartunk Szakmai munkaközösségek Az anyaiskolában 8 szakmai munkaközösség működik, a Pirtói Tagintézményünkben 1, melyek szakmai, módszertani kérdésekben adnak segítséget a nevelő-oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez és értékeléséhez. 1. Osztályfőnöki munkaközösség évfolyamon az egész napos oktatásban részt vevő tanítók közössége évfolyamon tanítók és az ott napközis nevelők, valamint a fejlesztő pedagógusok közössége 4. a Pirtói Tagintézményünkben egy alsó tagozatos munkaközösség. A felső tagozaton: 5. humán tárgyakat tanítók közössége, 6. biológia földrajz természetismeretet, életvitel technika - testnevelést tanítók közössége, 7. matematika fizika kémia számítástechnikát tanítók közössége, 8. angol nyelvi munkaközösség, 9. német nyelvi munkaközösség. A munkaközösségek élén munkaközösség-vezető áll, heti egy órakedvezményben és illetménypótlékban részesülnek a fenntartó döntésének megfelelően. A munkaközösségekre átruházott nevelőtestületi feladatok - A nevelő-oktató munka területén korszerű eljárások, módszerek kidolgozása, megvalósítása, egymással való hatékony együttműködés. - Éves munkájuk meghatározására munkatervet készítenek, félévenként legalább két alkalommal üléseznek. - Szakterületükön döntési, javaslattevő, véleményező jogkörrel rendelkeznek. - Beszámolási kötelezettségüket a legközelebbi tantestületi értekezleteken teljesítik. - Aktív résztvevői az iskolai minőségirányítási programnak, az abban meghatározott éves ellenőrzési, értékelési folyamatoknak. - Részt vesznek az iskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusteljesítmény értékelési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

15 14 - A munkaközösségek közötti együttműködés érdekében évente két alkalommal tartanak közös megbeszéléseket, mindkét tagozaton ( alsó, felső). - Az iskolába újonnan kerülő pedagógusok számára pedagógusmentort javasolnak, aki figyelemmel kíséri és segíti az új kollegák munkáját, és tapasztalatairól negyedévente beszámol az igazgatónak, illetve tagintézmény vezetőnek. - Figyelemmel kísérik a gyakornokok munkáját támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését. A pedagógus munkaközösség hatásköre Szakterületükön dönthetnek: - a működés rendjéről és a munkaprogramról; - a munkaközösségen belüli továbbképzési programról; - a korszerű pedagógiai módszerek egységes eljárások alkalmazásáról; - a félévi, év végi eredménymérések anyagának összeállításáról; - a tankönyvek és tanulói segédkönyvek kiválasztásáról; - a kölcsönös óralátogatások szervezéséről; - az iskolai tanulmányi versenyek programjáról; - az iskolai hagyományok ápolásáról, újak kialakításáról, szakmai, pedagógiai kérdésekről, amelyekben a nevelőtestületnek számol be; - az adott tantárgy, illetve tantárgycsoport, nevelési terület eredményességét ellenőrzi, és javaslatot tesz továbbfejlesztésére. Szakterületükön javaslatot tesznek: - kiegészítő programokra, módszerekre, taneszközökre, egyéb tanulmányi segédletek beszerzésére; - alternatív programok megválasztására, ezek helyi alkalmazására; - fakultatív és tanórán kívüli foglalkozásokra, ezek programjára, vezetőinek személyére; - tantárgyfelosztásra és a munkaközösségi tagok megbízásainak megállapítására; - tanulmányi kirándulások szervezésére és lebonyolítására. Véleményt formálnak: - szakterületükön minden olyan kérdésben, amelyben a nevelőtestületnek véleményező jogköre van; - a pedagógus álláshelyekre benyújtott pályázatokról; - szoros kapcsolatot tartanak az iskolavezetéssel. A munkaközösség-vezetők feladatai: - képviseli a munkaközösséget az őket érintő kérdések tárgyalásakor az iskolavezetés előtt, a hallottakról időben tájékoztatja munkaközösségét; - a munkaközösség munkatervét az iskola éves munkatervéhez kapcsolódva minden év október 1-jéig elkészíti;

16 15 - a munkaközösségben gondoskodik az iskola nevelési-oktatási, képzési feladatainak végrehajtásáról; - a tanmeneteket szakmailag ellenőrzi és jóváhagyásra az igazgatónak határidőre leadja; - előkészíti a munkaközösségi javaslatokat, döntéseket és továbbítja a nevelőtestülethez, az igazgatóhoz; - a félévi és a tanévzáró tantestületi értekezletre írásos értékelést készít a munkaközösség munkájáról; - részt vesz az iskolavezetés által meghatározott, ellenőrző, értékelő tevékenységben, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az igazgatónak félévkor és év végén; - segíti az IMIP megvalósítását és a minőségirányítási csoport munkáját; - rendszeres konzultációs lehetőséget biztosít a munkaközösség tagjainak, a gyors információáramlás biztosítása érdekében; - segíti és ellenőrzi az IPR-ben közreműködő kollegák munkáját; - együttműködik az iskola többi munkaközösségének vezetőivel; - a végzett munkáról félévente beszámol az iskola vezetésének A tanulók közösségeivel való kapcsolattartás formája, rendje Az iskolaközösséggel: - az osztályok havi értékelésére alapozva negyedévenként értékel, ügyeleti-, magatartási-, tanulmányi- és közhasznú tevékenységet; - iskolai ünnepélyeken és rendezvényeken a diákönkormányzat által szervezett programokon. Az osztályközösséggel: - osztályfőnöki órákon; - tanulmányi kirándulásokon. A diákönkormányzattal: - negyedévi értékelések alkalmával; - a DÖK munkáját segítő pedagóguson keresztül, aki minden DÖK ülés után tájékoztatja az iskolavezetést a tanulók kéréseiről, a DÖK döntéseiről, javaslatairól; - a DÖK vezetője részt vesz azokon a nevelő-területi értekezleten, amelyeken a tanulókkal kapcsolatos döntések születnek; - évente egy alkalommal diákközgyűlés szervezésével; - a tanulók fegyelmi és kitüntetési ügyekben az iskola vezetése kikéri a DÖK tagjainak véleményét; - biztosítja a DÖK működéséhez szükséges tárgyi feltételeket - tájékoztatja az iskolavezetés a pedagógiai program és a helyi tanterv módosításáról a diákönkormányzatot. A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzat és éves munkaterv szerint dolgozik, dönt egy tanítás nélküli munkanap programjáról. A szakkörökkel:

17 16 - házi versenyek, kiállítások rendezése során; - Nyitott napok alkalmával; - iskolai rendezvényekhez kapcsolódóan; - az éves munka értékelése alkalmával. Az énekkarral: - iskolai ünnepélyek, énekkari találkozók alkalmával; - jutalom kirándulás szervezésével; - kóruspróbák látogatása alkalmával Szülői szervezetek A szülők jogaik érvényesítése, kötelezettségük teljesítése érdekében szülői szervezetet hozhatnak létre, mely dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról. Kezdeményezheti iskolaszék létrehozását, dönt arról, ki képviselje a szervezetet az iskolaszékben. A szülői szervezet figyelemmel kíséri a tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. A tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben tájékoztatást kérhet az igazgatótól, az e körbe tartozó ügyek tájékoztatásakor képviselője tanácskozási joggal meghívást kap a nevelőtestületi értekezletre. A szülői munkaközösség választmánya A szülők képviseletét az iskola vezetésében a szülői munkaközösség választmánya látja el. Tagjait az osztályok szülői munkaközösségei maguk közül jelölik. A választmány tagjai elnököt és tisztségviselőket választanak. Döntési jogkörébe tartozik: - működési rendjének, munkaprogramjának megállapítása; - a szülők körében társadalmi munka szervezése; - a rendelkezésre álló pénzeszközökből az iskolának nyújtandó anyagi támogatás mértékének, felhasználási módjának megállapítása. Véleményezési jogköre van: - az iskola pedagógiai programjának elfogadásában; - az iskola munkatervének, ezen belül a tanév rendjének elfogadásában; - a tanórán kívüli foglalkozások formáinak, rendjének megállapításában; - házirend összeállításában; - az iskola és család kapcsolattartási rendjének kialakításában, a szülők tájékoztatási formáinak meghatározásában; - a szülőket anyagilag is érintő ügyekben; - a tankönyvtámogatás rendjének meghatározásában.

18 17 A szülői munkaközösség és a nevelőtestület kapcsolata: - szülő levél, tájékoztató a rendezvénytervről a tanév elején; - az éves munkaterv és a házirend megvitatása, elfogadása; - fogadóórák november, február, április első hétfőjén; - ünnepélyeken, megemlékezéseken iskolai és osztály szinten; - szülők-nevelők báljának megszervezése nevelő-oktató munka feltételeinek javítása érdekében. - szülők-nevelők fóruma egy-egy aktuális kérdés, probléma megvitatására; - összevont szülői értekezlet október első hetében az 5. évfolyamon belépő tantárgyak követelményeinek megismertetésére, november első hetében a 8. osztályosok továbbtanulási lehetőségeinek megismertetésére; - nyílt napok szervezése, - évkönyv a tanév eredményeiről; - rendszeres tájékoztatás az iskola honlapján az iskolai élet eseményeiről, aktuális információkról. - évente három szülői értekezleten (október eleje, január, május); - fogadó órákon, illetve egyéni alkalmakkor; - családlátogatás azoknál a családoknál, ahonnan a szülő nem érdeklődik gyermeke előrehaladásáról, többszöri behívás ellenére nem jelenik meg a szülő az iskolában; - nyílt napok, osztálykirándulás, farsangi mulatság, majális alkalmával; - közös sportprogramokon. A szülői szervezet és az iskolavezetés közötti kapcsolattartás: - évente két alkalommal SZMK választmányi értekezlet; - évi három alkalommal SZMK vezetőségével megbeszélés Iskolaszék Létrehozását és működését a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a szabályozza. Az iskolaszék és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái: - évente három ülés (szeptember első fele, február és június eleje); - iskolai szintű továbbképzésekre, iskolai rendezvényekre állandó meghívás; - rendkívüli esetben közös értekezlet az iskolai SzMK vezetőségével; - a szülők-nevelők báljának közös szervezése; - személyes kapcsolattartás az igazgató és az iskolaszék tagok között az új információk, feladatok gyors és hatékony kezelése érdekében Alkalmazotti közösség az iskola valamennyi dolgozója. Véleményezési jogkörrel rendelkezik az iskolai élettel kapcsolatban. Állást foglal az igazgató vezetői megbízását illetően.

19 Érdekvédelmi szervezetek Közalkalmazotti Tanács Pedagógus Szakszervezet iskolai szervezete 4.8.Az iskolát segítő alapítványok: - Alapítvány a Nyelvoktatás Fejlesztésére Az emelt szintű nyelvoktatás tárgyi feltételeit támogatja. Segíti a külföldi diákkapcsolatok kialakítását, anyanyelvi tanárok fogadását, nyelvi versenyek és táborok szervezését. Elnök: Balanyiné Mosolygó Júlia Titkár: Kindl Éva - Kalamáris Kulturális Alapítvány Támogatja, jutalmazza a tehetséges diákok képzését, lehetőséget nyújt a bemutatkozásukra. Rendezvényei: tanszerbörze, megyei énekkari találkozó, szüreti forgatag, suligaléria, iskolakerti est, karácsonyi koncert, iskolaújság, évkönyv, humán tábor. - Az Esély-Segély Alapítvány beolvadt a Kalamáris Kulturális Alapítványba, amely segíti a hátrányos helyzetű tanulók nyári táboroztatását, programjain lehetőséget teremt ezen tanulók széleskörű részvételére. Elnök: Rávai Árpádné Titkár: Hegyes Emőke 4.9. A tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje: Az intézmény igazgatója személyesen havonta meglátogatja a tagintézményt, az igazgató és helyettesei rendszeres kapcsolatot tartanak a mindennapi feladatok ellátásának segítése érdekében telefonon, ill. szükség szerint személyesen. A tagintézmény vezetője hetente egy alkalommal részt vesz a szűk iskolavezetés megbeszélésein, a nevelőtestület tagjai részt vesznek az anyaiskola nevelőtestületi értekezletein, továbbképzésein és a szakmai munkaközösségek foglalkozásain. A tagintézmény tanulóival évente több közös programot rendezünk Az iskolai sportegyesülettel való kapcsolattartás rendje: Az iskolai DSE működését alapszabálya határozza meg. Az iskolával való együttműködés célja a mindennapos testedzés feltételeinek biztosítása, minél szélesebb körű tömegsport és versenysport lehetőség nyújtása. A DSE a tanulók által a sportköri feladatokra önkéntesen fizetett hozzájárulásokból támogatja a tanulók versenyeztetését, sportrendezvények megrendezését, a kiemelkedő tanulók jutalmazását, eszközfejlesztést. A tanév elején az előzetes igények alapján az igazgató a DSE elnökével egyeztetve dönt az indítandó sportkörökről.

20 19 A DSE elnöke a testnevelés munkaközösséggel elkészíti javaslatát a felmenő rendszerű versenyeken való részvételről, valamint éves verseny és rendezvénytervet készít. Kapcsolat az iskolai DSE-vel: - Az iskolai DSE munkájában a testnevelők közül egy fő az igazgató kijelölése alapján vesz részt folyamatosan, aki állandó, napi kapcsolatban áll az iskolavezetéssel. - A DSE ülésekre állandó meghívást kap az iskola igazgatója, aki személyesen vagy megbízottja által képviseli az iskolát. - Az éves munkaprogram, rendezvényterv és költségvetés összeállításának, valamint az éves beszámolót tárgyaló ülésnek az iskolavezetés egy tagja tanácskozási jogú meghívottja. - A tanévnyitó, a tanévzáró és szükség esetén az évközi tantestületi értekezleten a DSE iskolai képviselője tájékoztatja a tantestületet a DSE terveiről, eredményeiről. - Az Iskolaszék, az iskolai SZMK és a DÖK szükség esetén, de minimum két évente meghívja a DSE elnökét soron következő ülésére és kölcsönösen tájékoztatják egymást.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat 031593 Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom 1 Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és

Részletesebben

Hevesi Sándor Általános Iskola

Hevesi Sándor Általános Iskola Hevesi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat A gyermek az elevenség, az öröm, a jövőbe ható ígéret, a bilincsbe nem vert ember, az igazán igaz Isten. Ady Endre 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola

Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető 3. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 3.

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Jakab Sándorné igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. Tartalomjegyzék: 1. AZ SZMSZ CÉLJA... 4 1.1. A szabályzat tartalma és hatálya... 4 1.1.1. A szabályzat

Részletesebben

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13 A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABS BÁLYZAT 2013 TARTALOM 1 Általános rendelkezések... 7 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI KÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Hild József Általános Iskola Készítette: Rajnainé Sima Etel A nevelőtestület testület elfogadásának dátuma: 2013. március 26. A Szülők közössége

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 6 1. AZ SZMSZ CÉLJA...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Hatályos: 2013. szeptember 1-től Aktualizálva: 2013. szeptember 15-én Kaukerné Kovács

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Felülvizsgálat: 2013. március 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett

Részletesebben

A Bátai Hunyadi János Általános Iskola

A Bátai Hunyadi János Általános Iskola 2013. 1 A Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAI-VÁROSKAPU ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOM I. BEVEZETŐ...4 Az SZMSZ célja, feladata...4 Az SZMSZ alapjául

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat Sopron 2013 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja...

Részletesebben

A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM TARTALOM... 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI ALAPJA... 5 I. Az SZMSZ az alábbi jogszabályok

Részletesebben

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Székesfehérvár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2014. március 31. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezeti

Részletesebben

SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya A Szervezeti

Részletesebben