SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR

2 1 Tartalom Bevezető 1. Általános rendelkezések Intézményi jellemzők - az iskola jogállása, felügyeleti szerve, állami feladatai Az iskola szervezeti felépítése, a vezetés szerkezete Az iskolában működő szervezetek, közösségek, ezek kapcsolata egymással és a vezetéssel Az iskola külső kapcsolatainak rendszere és formái Az iskola működésének rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzése A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti rendje A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és orvosi ellátása Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében, illetve baleset után, valamint rendkívüli esemény esetén Intézményi védő-óvó rendelkezések A tankönyvellátás rendje Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje Záró rendelkezések Az SZMSZ legitimációja 43.

3 2 Mellékletek 1. Adatkezelési szabályzat Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata Gyűjtőköri szabályzat Könyvtárhasználat és szolgáltatási szabályzat Katalógusszerkesztési szabályzat Tankönyvtári szabályzat Munkaköri leírás az iskolai könyvtáros számára Munkaköri leírás minták 76.

4 3 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja Az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás rendjéről 16/2013.(II.28.)EMMI rendelet a tankönyvtámogatás, az iskolai tankönyvellátás rendjéről 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában, tanári szobában és a könyvtárban munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára ide értve a felnőttoktatásban résztvevőket nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba és határozatlan időre szól.

5 4 2. Intézményi jellemzők Az intézmény jogállása, felügyeleti szerve, állami feladatai A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. (1) bekezdésében leírtakra iskolánk szakmai alapdokumentuma szerint: A köznevelési intézmény 1. Hivatalos neve: Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola 2. Feladatellátási helye(i) 2.1. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Szabadság tér telephelye(i): 6414 Pirtó, Rákóczi u Tagintézmény(ek) megnevezése, címe(i) ügyvitel címe: Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola Pirtói Tagintézménye 6414 Pirtó, Rákóczi utca telephely(ei): - 3. Alapító és fenntartó neve és székhelye: 3.1. Alapító szerv neve:emberi Erőforrások Minisztériuma 3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 3.3. Alapító székhelye: 1055 Budapest, Szalay u Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 3.5. Fenntartó székhelye: 1055 Budapest, Szalay u Típusa: általános iskola 5. OM azonosító: Köznevelési és egyéb alapfeladata Pirtó, Rákóczi u általános iskolai nevelés-oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás alsó tagozat sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléseoktatása(egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők) integrációs felkészítés iskola maximális létszáma 120 fő iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

6 Kiskunhalas, Szabadság tér általános iskolai nevelés-oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás alsó tagozat, felső tagozat felnőttoktatás-más sajátos munkarend szerint sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléseoktatása(egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, enyhe értelmi fogyatékos) nemzetiségi nevelés-oktatás(magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás) integrációs felkészítés nemzetiségi nevelés-oktatás(nyelvoktató német nemzetiségi oktatás) iskola maximális létszáma: 679 fő nappali nevelés létszáma:649 fő, felnőttoktatás: 30 fő iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga: Pirtó, Rákóczi u Helyrajzi száma: Hasznos alapterület: nettó 630 nm Intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: vagyonkezelői jog Kiskunhalas, Szabadság tér Helyrajzi száma: Hasznos alapterület: nettó 3820 nm Intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: ingyenes használati jog Működtető neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata Működtető székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

7 6 Bélyegzőlenyomatok: 1. Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola fejbélyegző lenyomata: Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola Kiskunhalas, Szabadság tér 6. Telefon: 77/ Pf.: 105. Körbélyegző: Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola Kiskunhalas, Szabadság tér 6. Telefon: 77/ A Pirtói Tagintézmény fejbélyegzője: Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola Pirtói Tagintézménye 6414 Pirtó, Rákóczi u. 2. Telefon: 77/ Körbélyegző: Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola Pirtói Tagintézménye 6414 Pirtó, Rákóczi u. 2. Az intézményi dokumentumok megismerésének rendje: Az intézmény pedagógiai programjáról, SZMSZ-éről, házirendjéről, Intézményi Minőségirányítási Programjáról, az éves IPR-ről az intézmény vezetője és helyettesei adnak felvilágosítást a fogadónapok alkalmával. Ezek a dokumentumok az igazgatói irodában, a tanári szobában és a könyvtárban megtalálhatók, bárki számára hozzáférhetők. Tagintézményünkben a tagintézmény-vezető ad felvilágosítást a dokumentumokról. Az iskola alapdokumentumainak nyilvánosságát az iskola honlapjára feltéve is biztosítjuk, amit folyamatosan frissítünk.

8 7 3. Az iskola szervezeti felépítése, a vezetés szerkezete A Felsővárosi Általános Iskola 8 évfolyamos általános iskola, melyben minden évfolyamon három párhuzamos osztály működik. Pirtói tagintézményünkben 1-4. évfolyamig 1-1 osztály működik. Az iskolában dolgozók érdekeit a Közalkalmazotti Tanács és a Pedagógus Szakszervezet helyi csoportja képviseli. A tanulók érdekképviseleti szerve a diákönkormányzat, amely külön szervezeti és működési szabályzat szerint végzi munkáját. Tagintézményünkben külön diákönkormányzat működik. A szülők közösségét az iskola SZMK választmánya képviseli, és működik Iskolaszék is. Tagintézményünkben SZMK választmány gyakorolja a szülői jogokat Az intézményvezető felelősségi köre: - szervezi és ellenőrzi a köznevelési intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai követelmények érvényesülését; - döntésre előkészít a köznevelési intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos minden olyan ügyet, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe; - előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és a köznevelési intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait; - jóváhagyja a köznevelési intézmény alapdokumentumait: a pedagógiai programot, a helyi tantervet, előkészíti a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet; - kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét; - gyakorolja a ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot a köznevelési intézmény közalkalmazottai felett; - tájékoztatást ad a fenntartónak a köznevelési intézmény tevékenységéről; - teljesíti a KLIK illetékes tankerületi igazgatója által kért adatszolgáltatást; - szakmai értekezletet hív össze a köznevelési intézmény működésével kapcsolatos feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az operatív feladatok irányítása céljából.

9 Kiadmányozási jogköre: - a jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése kivételével, az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait; - a tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően, az intézményben helyettesítés céljából, határozott időre történő jogviszony létesítésére irányuló munkáltatói intézkedést; - a KLIK kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás eljárásrendjéről szóló szabályzata szerint az intézmény jogi személyiségéhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokat; - az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket, egyéb leveleket; - az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek kiadmányozási jogát az elnök a maga vagy a KLIK központi szervezeti egysége, illetve a tankerületi igazgató számára nem tartotta fenn; - a közbenső intézkedéseket; - a rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratokat, a központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat. Az intézményvezető kötelezettségvállalási jogosultságát a KLIK Kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés eljárásrendjéről szóló 1/2013.(I.17.) szabályzata alapján végzi Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az alábbiakat: a nevelési igazgatóhelyettes számára a tanulók osztályba sorolásával kapcsolatos döntéseket, a nevelési igazgatóhelyettes számára az órarend elkészítésével kapcsolatos feladatokat, helyettesítések kijelölésével, teljesítésigazolással kapcsolatos feladatokat, az általános igazgatóhelyettes számára az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát, pirtói tagintézmény vezető számára a tanulók fel- és átvételével kapcsolatos döntéseket, pirtói tagintézmény vezető számára a tantárgyfelosztással, órarendkészítéssel kapcsolatos feladatokat. A nevelő-oktató munkát munkaközösség irányítja. Az iskola adminisztratív tevékenységét az igazgató koordinálja, az iskolatitkár közreműködésével. A technikai dolgozók munkáját az intézmény működtetője

10 9 által kijelölt összekötő személy (gondnok) irányítja, akivel az igazgató napi kapcsolatot tart a zökkenőmentes iskolai működés érdekében. Az iskolában működik Közalkalmazotti Tanács és a Pedagógus Szakszervezet helyi csoportja, melyek valamennyi dolgozó érdekeit képviselik. A tanulók érdekképviseleti szerve a diákönkormányzat, amely külön szervezeti és működési szabályzat szerint végzi munkáját. Pirtói tagiskolánkban helyi diákönkormányzat működik. A szülők közösségét képviseli az iskola SZMK választmánya, és működik iskolaszék is. A Pirtói tagintézményben SZMK választmány működik.

11 Az iskola szervezeti és vezetési struktúrája A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSI STRUKTÚRÁJA IGAZGATÓ ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTES NEVELÉSI IGAZGATÓHELYETTES PIRTÓI TAGINTÉZMÉNY VEZETŐJE OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐJE DIÁKÖNKORMÁNYZATOT SEGÍTŐ TANÁR ISKOLATITKÁR IMIP KOORDINÁLÁSA IPR KOORDINÁLÁSA MUNKAKÖZÖSSÉG- VEZETŐK ALSÓ TAGOZATOS MUNKAKÖZÖSSÉG OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELSŐ TAGOZAT ALSÓ TAGOZAT KIGSZ INTÉZMÉNYI MEGBÍZOTT PÉNZTÁROS KONYHAI DOLGOZÓK FŰTŐK, KARBANTARTÓK TAKARÍTÓK

12 11 Az intézményvezető munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét) az iskolavezetés tagjai segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. Az intézmény vezetőségének tagjai: az igazgató, az igazgatóhelyettesek, pirtói tagintézmény vezetője, a szakmai munkaközösségek vezetői. Az intézmény vezetősége mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így az iskolaszék képviselőivel, a szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével. A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az igazgató feladata. Az igazgató felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, meghívja a diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét be kell szerezni. 4. Az iskolában működő szervezetek, közösségek, ezek kapcsolata egymással és a vezetéssel Szervezetek, közösségek 4.1. Iskolavezetés 4.2. Pedagógusok: - nevelőtestület - szakmai munkaközösségek 4.3. Tanulók: - iskolaközösség - osztályközösség - diákönkormányzat - szakkörök - énekkar 4.4. Szülői szervezetek: - iskolai szülői munkaközösség választmánya - osztály szülői munkaközösség 4.5. Iskolaszék: - a nevelőtestület, a szülők és a tanulók, a működtető önkormányzat képviselői 4.6. Alkalmazotti közösség: - az iskola valamennyi dolgozója 4.7. Érdekvédelmi szervezetek:- Közalkalmazotti Tanács - Pedagógus Szakszervezet iskolai szervezete

13 Az iskola tevékenységét segítő alapítványok 4.9. Pirtói tagintézmény Diáksport-egyesület 4.1. Iskolavezetés Tagjai: az igazgató, általános igazgatóhelyettes, nevelési igazgatóhelyettes, pirtói tagintézmény vezetője. A vezetők közötti feladatmegosztás a munkaköri leírásokban konkrétan, részletesen szerepel Pedagógusok A nevelőtestület A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottja. Döntési jogkörét a Nkt a szabályozza. Ezen túlmenően dönt a 2005-ben pedagógusok elismerésére alapított Arany Penna, valamint szülők, külső támogatók kitüntetésére alapított Pro Beneficio díjak odaítéléséről. A nevelőtestület működése A nevelőtestület hatáskörét nevelőtestületi értekezleten gyakorolja, melynek rendjét az éves munkaterv tartalmazza. - Rendkívüli értekezletet tart az igazgató vagy az iskolában működő valamely választott testület kezdeményezésére, illetve a nevelőtestület egyharmadának írásbeli kérésére. Az értekezletet a téma megjelölésével az igazgató hívja össze. - A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak legalább 75%-a jelen van, döntéseit, határozatait nyílt szavazással az ülésen részt vevő tagok kétharmados többséggel hozza. Az igazgató és a helyettesek személyével kapcsolatban véleményt titkos szavazással nyilvánít a nevelőtestület 50%+1 fő részvételi arány mellett. - A nevelőtestület értekezleteiről, a nevelőtestület által a tagjaiból választott jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyvet vezet, azt az értekezletet követő 15 napon belül az iskola irattárában kell elhelyezni. A jegyzőkönyvet a nevelőtestület két tagja hitelesíti. - Az IPR éves értékelését a nevelőtestület tanév végén elvégzi, a tapasztalatokat beépíti a következő tanév munkatervébe. A nevelőtestület tagjai negyedévente értékelő esetmegbeszéléseket tartanak, amiről a szülőket negyedévente tájékoztatják.

14 13 - A tagintézményben működő rész-nevelőtestület heti rendszerességgel megbeszélést tart. Önállóan szervezi az osztályozó értekezleteket. A nevelőtestület tagjainak kapcsolata az iskola vezetésével mindennapos. Az aktuális feladatokról, elvárásokról a nevelőtestület tagjai a körözvényből tájékozódhatnak. Szükség esetén a hónap első hétfőjén nevelőtestületi értekezletet tartunk Szakmai munkaközösségek Az anyaiskolában 8 szakmai munkaközösség működik, a Pirtói Tagintézményünkben 1, melyek szakmai, módszertani kérdésekben adnak segítséget a nevelő-oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez és értékeléséhez. 1. Osztályfőnöki munkaközösség évfolyamon az egész napos oktatásban részt vevő tanítók közössége évfolyamon tanítók és az ott napközis nevelők, valamint a fejlesztő pedagógusok közössége 4. a Pirtói Tagintézményünkben egy alsó tagozatos munkaközösség. A felső tagozaton: 5. humán tárgyakat tanítók közössége, 6. biológia földrajz természetismeretet, életvitel technika - testnevelést tanítók közössége, 7. matematika fizika kémia számítástechnikát tanítók közössége, 8. angol nyelvi munkaközösség, 9. német nyelvi munkaközösség. A munkaközösségek élén munkaközösség-vezető áll, heti egy órakedvezményben és illetménypótlékban részesülnek a fenntartó döntésének megfelelően. A munkaközösségekre átruházott nevelőtestületi feladatok - A nevelő-oktató munka területén korszerű eljárások, módszerek kidolgozása, megvalósítása, egymással való hatékony együttműködés. - Éves munkájuk meghatározására munkatervet készítenek, félévenként legalább két alkalommal üléseznek. - Szakterületükön döntési, javaslattevő, véleményező jogkörrel rendelkeznek. - Beszámolási kötelezettségüket a legközelebbi tantestületi értekezleteken teljesítik. - Aktív résztvevői az iskolai minőségirányítási programnak, az abban meghatározott éves ellenőrzési, értékelési folyamatoknak. - Részt vesznek az iskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusteljesítmény értékelési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

15 14 - A munkaközösségek közötti együttműködés érdekében évente két alkalommal tartanak közös megbeszéléseket, mindkét tagozaton ( alsó, felső). - Az iskolába újonnan kerülő pedagógusok számára pedagógusmentort javasolnak, aki figyelemmel kíséri és segíti az új kollegák munkáját, és tapasztalatairól negyedévente beszámol az igazgatónak, illetve tagintézmény vezetőnek. - Figyelemmel kísérik a gyakornokok munkáját támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését. A pedagógus munkaközösség hatásköre Szakterületükön dönthetnek: - a működés rendjéről és a munkaprogramról; - a munkaközösségen belüli továbbképzési programról; - a korszerű pedagógiai módszerek egységes eljárások alkalmazásáról; - a félévi, év végi eredménymérések anyagának összeállításáról; - a tankönyvek és tanulói segédkönyvek kiválasztásáról; - a kölcsönös óralátogatások szervezéséről; - az iskolai tanulmányi versenyek programjáról; - az iskolai hagyományok ápolásáról, újak kialakításáról, szakmai, pedagógiai kérdésekről, amelyekben a nevelőtestületnek számol be; - az adott tantárgy, illetve tantárgycsoport, nevelési terület eredményességét ellenőrzi, és javaslatot tesz továbbfejlesztésére. Szakterületükön javaslatot tesznek: - kiegészítő programokra, módszerekre, taneszközökre, egyéb tanulmányi segédletek beszerzésére; - alternatív programok megválasztására, ezek helyi alkalmazására; - fakultatív és tanórán kívüli foglalkozásokra, ezek programjára, vezetőinek személyére; - tantárgyfelosztásra és a munkaközösségi tagok megbízásainak megállapítására; - tanulmányi kirándulások szervezésére és lebonyolítására. Véleményt formálnak: - szakterületükön minden olyan kérdésben, amelyben a nevelőtestületnek véleményező jogköre van; - a pedagógus álláshelyekre benyújtott pályázatokról; - szoros kapcsolatot tartanak az iskolavezetéssel. A munkaközösség-vezetők feladatai: - képviseli a munkaközösséget az őket érintő kérdések tárgyalásakor az iskolavezetés előtt, a hallottakról időben tájékoztatja munkaközösségét; - a munkaközösség munkatervét az iskola éves munkatervéhez kapcsolódva minden év október 1-jéig elkészíti;

16 15 - a munkaközösségben gondoskodik az iskola nevelési-oktatási, képzési feladatainak végrehajtásáról; - a tanmeneteket szakmailag ellenőrzi és jóváhagyásra az igazgatónak határidőre leadja; - előkészíti a munkaközösségi javaslatokat, döntéseket és továbbítja a nevelőtestülethez, az igazgatóhoz; - a félévi és a tanévzáró tantestületi értekezletre írásos értékelést készít a munkaközösség munkájáról; - részt vesz az iskolavezetés által meghatározott, ellenőrző, értékelő tevékenységben, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az igazgatónak félévkor és év végén; - segíti az IMIP megvalósítását és a minőségirányítási csoport munkáját; - rendszeres konzultációs lehetőséget biztosít a munkaközösség tagjainak, a gyors információáramlás biztosítása érdekében; - segíti és ellenőrzi az IPR-ben közreműködő kollegák munkáját; - együttműködik az iskola többi munkaközösségének vezetőivel; - a végzett munkáról félévente beszámol az iskola vezetésének A tanulók közösségeivel való kapcsolattartás formája, rendje Az iskolaközösséggel: - az osztályok havi értékelésére alapozva negyedévenként értékel, ügyeleti-, magatartási-, tanulmányi- és közhasznú tevékenységet; - iskolai ünnepélyeken és rendezvényeken a diákönkormányzat által szervezett programokon. Az osztályközösséggel: - osztályfőnöki órákon; - tanulmányi kirándulásokon. A diákönkormányzattal: - negyedévi értékelések alkalmával; - a DÖK munkáját segítő pedagóguson keresztül, aki minden DÖK ülés után tájékoztatja az iskolavezetést a tanulók kéréseiről, a DÖK döntéseiről, javaslatairól; - a DÖK vezetője részt vesz azokon a nevelő-területi értekezleten, amelyeken a tanulókkal kapcsolatos döntések születnek; - évente egy alkalommal diákközgyűlés szervezésével; - a tanulók fegyelmi és kitüntetési ügyekben az iskola vezetése kikéri a DÖK tagjainak véleményét; - biztosítja a DÖK működéséhez szükséges tárgyi feltételeket - tájékoztatja az iskolavezetés a pedagógiai program és a helyi tanterv módosításáról a diákönkormányzatot. A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzat és éves munkaterv szerint dolgozik, dönt egy tanítás nélküli munkanap programjáról. A szakkörökkel:

17 16 - házi versenyek, kiállítások rendezése során; - Nyitott napok alkalmával; - iskolai rendezvényekhez kapcsolódóan; - az éves munka értékelése alkalmával. Az énekkarral: - iskolai ünnepélyek, énekkari találkozók alkalmával; - jutalom kirándulás szervezésével; - kóruspróbák látogatása alkalmával Szülői szervezetek A szülők jogaik érvényesítése, kötelezettségük teljesítése érdekében szülői szervezetet hozhatnak létre, mely dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról. Kezdeményezheti iskolaszék létrehozását, dönt arról, ki képviselje a szervezetet az iskolaszékben. A szülői szervezet figyelemmel kíséri a tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. A tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben tájékoztatást kérhet az igazgatótól, az e körbe tartozó ügyek tájékoztatásakor képviselője tanácskozási joggal meghívást kap a nevelőtestületi értekezletre. A szülői munkaközösség választmánya A szülők képviseletét az iskola vezetésében a szülői munkaközösség választmánya látja el. Tagjait az osztályok szülői munkaközösségei maguk közül jelölik. A választmány tagjai elnököt és tisztségviselőket választanak. Döntési jogkörébe tartozik: - működési rendjének, munkaprogramjának megállapítása; - a szülők körében társadalmi munka szervezése; - a rendelkezésre álló pénzeszközökből az iskolának nyújtandó anyagi támogatás mértékének, felhasználási módjának megállapítása. Véleményezési jogköre van: - az iskola pedagógiai programjának elfogadásában; - az iskola munkatervének, ezen belül a tanév rendjének elfogadásában; - a tanórán kívüli foglalkozások formáinak, rendjének megállapításában; - házirend összeállításában; - az iskola és család kapcsolattartási rendjének kialakításában, a szülők tájékoztatási formáinak meghatározásában; - a szülőket anyagilag is érintő ügyekben; - a tankönyvtámogatás rendjének meghatározásában.

18 17 A szülői munkaközösség és a nevelőtestület kapcsolata: - szülő levél, tájékoztató a rendezvénytervről a tanév elején; - az éves munkaterv és a házirend megvitatása, elfogadása; - fogadóórák november, február, április első hétfőjén; - ünnepélyeken, megemlékezéseken iskolai és osztály szinten; - szülők-nevelők báljának megszervezése nevelő-oktató munka feltételeinek javítása érdekében. - szülők-nevelők fóruma egy-egy aktuális kérdés, probléma megvitatására; - összevont szülői értekezlet október első hetében az 5. évfolyamon belépő tantárgyak követelményeinek megismertetésére, november első hetében a 8. osztályosok továbbtanulási lehetőségeinek megismertetésére; - nyílt napok szervezése, - évkönyv a tanév eredményeiről; - rendszeres tájékoztatás az iskola honlapján az iskolai élet eseményeiről, aktuális információkról. - évente három szülői értekezleten (október eleje, január, május); - fogadó órákon, illetve egyéni alkalmakkor; - családlátogatás azoknál a családoknál, ahonnan a szülő nem érdeklődik gyermeke előrehaladásáról, többszöri behívás ellenére nem jelenik meg a szülő az iskolában; - nyílt napok, osztálykirándulás, farsangi mulatság, majális alkalmával; - közös sportprogramokon. A szülői szervezet és az iskolavezetés közötti kapcsolattartás: - évente két alkalommal SZMK választmányi értekezlet; - évi három alkalommal SZMK vezetőségével megbeszélés Iskolaszék Létrehozását és működését a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a szabályozza. Az iskolaszék és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái: - évente három ülés (szeptember első fele, február és június eleje); - iskolai szintű továbbképzésekre, iskolai rendezvényekre állandó meghívás; - rendkívüli esetben közös értekezlet az iskolai SzMK vezetőségével; - a szülők-nevelők báljának közös szervezése; - személyes kapcsolattartás az igazgató és az iskolaszék tagok között az új információk, feladatok gyors és hatékony kezelése érdekében Alkalmazotti közösség az iskola valamennyi dolgozója. Véleményezési jogkörrel rendelkezik az iskolai élettel kapcsolatban. Állást foglal az igazgató vezetői megbízását illetően.

19 Érdekvédelmi szervezetek Közalkalmazotti Tanács Pedagógus Szakszervezet iskolai szervezete 4.8.Az iskolát segítő alapítványok: - Alapítvány a Nyelvoktatás Fejlesztésére Az emelt szintű nyelvoktatás tárgyi feltételeit támogatja. Segíti a külföldi diákkapcsolatok kialakítását, anyanyelvi tanárok fogadását, nyelvi versenyek és táborok szervezését. Elnök: Balanyiné Mosolygó Júlia Titkár: Kindl Éva - Kalamáris Kulturális Alapítvány Támogatja, jutalmazza a tehetséges diákok képzését, lehetőséget nyújt a bemutatkozásukra. Rendezvényei: tanszerbörze, megyei énekkari találkozó, szüreti forgatag, suligaléria, iskolakerti est, karácsonyi koncert, iskolaújság, évkönyv, humán tábor. - Az Esély-Segély Alapítvány beolvadt a Kalamáris Kulturális Alapítványba, amely segíti a hátrányos helyzetű tanulók nyári táboroztatását, programjain lehetőséget teremt ezen tanulók széleskörű részvételére. Elnök: Rávai Árpádné Titkár: Hegyes Emőke 4.9. A tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje: Az intézmény igazgatója személyesen havonta meglátogatja a tagintézményt, az igazgató és helyettesei rendszeres kapcsolatot tartanak a mindennapi feladatok ellátásának segítése érdekében telefonon, ill. szükség szerint személyesen. A tagintézmény vezetője hetente egy alkalommal részt vesz a szűk iskolavezetés megbeszélésein, a nevelőtestület tagjai részt vesznek az anyaiskola nevelőtestületi értekezletein, továbbképzésein és a szakmai munkaközösségek foglalkozásain. A tagintézmény tanulóival évente több közös programot rendezünk Az iskolai sportegyesülettel való kapcsolattartás rendje: Az iskolai DSE működését alapszabálya határozza meg. Az iskolával való együttműködés célja a mindennapos testedzés feltételeinek biztosítása, minél szélesebb körű tömegsport és versenysport lehetőség nyújtása. A DSE a tanulók által a sportköri feladatokra önkéntesen fizetett hozzájárulásokból támogatja a tanulók versenyeztetését, sportrendezvények megrendezését, a kiemelkedő tanulók jutalmazását, eszközfejlesztést. A tanév elején az előzetes igények alapján az igazgató a DSE elnökével egyeztetve dönt az indítandó sportkörökről.

20 19 A DSE elnöke a testnevelés munkaközösséggel elkészíti javaslatát a felmenő rendszerű versenyeken való részvételről, valamint éves verseny és rendezvénytervet készít. Kapcsolat az iskolai DSE-vel: - Az iskolai DSE munkájában a testnevelők közül egy fő az igazgató kijelölése alapján vesz részt folyamatosan, aki állandó, napi kapcsolatban áll az iskolavezetéssel. - A DSE ülésekre állandó meghívást kap az iskola igazgatója, aki személyesen vagy megbízottja által képviseli az iskolát. - Az éves munkaprogram, rendezvényterv és költségvetés összeállításának, valamint az éves beszámolót tárgyaló ülésnek az iskolavezetés egy tagja tanácskozási jogú meghívottja. - A tanévnyitó, a tanévzáró és szükség esetén az évközi tantestületi értekezleten a DSE iskolai képviselője tájékoztatja a tantestületet a DSE terveiről, eredményeiről. - Az Iskolaszék, az iskolai SZMK és a DÖK szükség esetén, de minimum két évente meghívja a DSE elnökét soron következő ülésére és kölcsönösen tájékoztatják egymást.

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola szakmai alapdokumentuma Megnevezései Feladatellátási helyei Alapító és a fenntartó neve és székhelye Típusa:

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola szakmai alapdokumentuma Megnevezései Feladatellátási helyei Alapító és a fenntartó neve és székhelye Típusa: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013.

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre A tankönyvrendelés helyi rendje 2014/2015-ös tanévre Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Tiszafüredi Tankerülete OM azonosító: 036014 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Szeged, 2014. szeptember 01. Jóváhagyta:. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos . Tartalom 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A magántanulói jogviszony

A magántanulói jogviszony Magántanulói jogviszony jellemzői: A magántanulói jogviszony Beiratkozási kötelezettség. Félévkor és év végén osztályozóvizsga. A magántanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. Megilletik ugyanazok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben