KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA"

Átírás

1 A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében 1. Helyzetelemzés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata április 8-i ülésén döntött a város közoktatási rendszerének korszerűsítéséről, benne a Herman Ottó Általános Iskola és a Munkácsy Mihály Általános és Művészeti Iskola integrálásáról. A két intézményt eddig sem csupán földrajzi közelsége ösztönözte az együttműködésre. Az elmúlt évek során úgy tudtunk egy egészséges, mindkét iskola munkájára ösztönzőleg ható versenyszellemet kialakítani, hogy pedagógusaink és diákjaink körében is a másik munkájának, eredményeinek elismerése, megbecsülése vált kapcsolataink alapjává. Közösek voltak a gondjaink és hasonlóak a célkitűzéseink. A két iskola profilja úgy alakult ki, hogy lehetővé tegye számunkra: a két intézmény ne egymás ellenében, hanem a közös pontokat erősítve, de az egyéni arculatot megtartva képes legyen egy olyan magasabb szintű együttes munkára, amely hatékony válaszokat tud majd adni a kor kihívásaira. Tudjuk, hogy Európa küszöbét éppen csak átlépve, olyan horderejű feladatok megoldása vár ránk, amely eleve feltételezi az azonos adottságú, azonos nehézségekkel küzdők együttgondolkodását, erőforrásaik egyesítését. Az intézményeink integrációja - reményeink szerint - biztosítani fogja ennek szervezeti kereteit. 1

2 1.1. A társadalmi háttér alakulása Az intézményeink vonzáskörzetében élő családok túlnyomó többsége számára nem javult, némely réteg esetén tovább szűkült a munkavállalási lehetőség. A szülők igen nagy része munkanélküli; alkalmi munkából, segélyekből él. Gyermekeik számára már csak ezért sem képesek biztosítani a nyugodt tanulás feltételeit. A tudásról, annak hasznáról, egyáltalán mint értékről sokszor másképp, sőt nem ritkán az iskolával ellentétesen gondolkodnak. Értékzavar sajnos más területen is tapasztalható a lecsúszó családokban. Elvégzett felméréseink szerint a szülők nagy részének iskolai végzettsége 8 általános körüli. Az átlagostól is több a csonka, illetve a vegyes családokban élő gyerek. Tanítványaink kb %-a a roma etnikai kisebbséghez tartozik. Súlyosan veszélyeztetettként tartjuk nyílván a tanulók közel egyharmadát. Mindezek együttvéve többszörösen hátrányos helyzetet jelentenek. Még nehezebbé teszi nevelő-oktató tevékenységünket, hogy a halmozottan hátrányos helyzetben lévő tanítványaink szüleivel rendkívül nehéz a kapcsolattartás. Nemhogy partnerséget nem vállalnak gyermekeik nevelésében, de sokszor még akadályozzák is munkánkat. Nevelési céljainkkal, értékeinkkel, magatartási normáinkkal ellentétes nézeteket vallanak és gyermekeik ebben sajnos követik őket. Szerencsénkre az ilyen hozzáállású szülők, családok vannak kevesebben, még ha számuk nem is csekély. A többség egyetért célkitűzéseinkkel, lehetőségeihez képest támogatja az iskolát, gyermekeit is a fegyelmezett magatartásra, a szorgalmas tanulásra ösztönzi A tanulólétszám alakulása Az elmúlt évek statisztikai adatai alapján az alábbi tendenciák mutathatók ki: a drasztikus tanulólétszám-csökkenés megállt, a létszámok stabilizálódnak és kb. intézményenként 450 fő körül fognak alakulni; az összetétel továbbra sem alakul kedvezően; változatlanul magas a hátrányos helyzetű, sőt veszélyeztetett tanulók aránya; a roma tanulók aránya mindkét intézményben kb % körül alakul. változatlanul nagy az igény a napközis /lehetőleg kedvezményes/ ellátásra. 2

3 A statisztikai adatok egyértelműen alátámasztják, hogy a tanulólétszám csökkenése nem követi az előző évek igen jelentős arányú tendenciáját, de bizonyos fokú hullámzás (2-3 évenként ismétlődő) továbbra is tapasztalható. A tanulók összetétele azonban kedvezőtlenül alakul: nő a hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett, a tanulási, beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdők száma. A nekik, a róluk szóló program végrehajtásának egyértelmű tapasztalata, hogy csak a felzárkóztatásukra való törekvés nem elegendő, annak ki kell egészülnie tanulás-módszertannal, ön- és társismerettel, mentálhigiénés tréninggel és - a törvényi rendelkezés értelmében is - cigány népismerettel, multikulturális tartalmakkal. A két iskola beiskolázási körzetére különösen igaz az avasi lakótelep egészére érvényes megállapítás: az itt élők egy része életfelfogásából, életviteléből adódóan nem kötődik lakóhelyéhez, sőt annak váltogatásával kísérel meg anyagi helyzetén javítani. Mivel ezekkel a családokkal nyilvánvalóan a gyerekek is költöznek ez a fajta fluktuáció még több feladatot ró az iskolára: segíteni az újak beilleszkedését, felzárkóztatni az osztályközösséghez, a közösség megváltozásából adódó nevelési problémákat megoldani, stb. Mindez annak a pedagógiai koncepciónak a jogosságát támasztja alá, hogy - mind a helyi sajátosságoknak, mind az európai normáknak való megfelelés szerint - nem növeljük tovább az egy pedagógusra jutó tanulói létszámot A személyi feltételek Számukat, képzettségüket tekintve ideálisnak mondható tantestülettel rendelkezik mindkét iskola. A szakos ellátottság 100%-os. A pedagógiai programokban megfogalmazott valamennyi feladat ellátásához rendelkezünk megfelelő végzettségű szakemberrel. Az elmúlt években a pedagógus továbbképzési rendszer lehetőségeit kihasználva többen szereztek olyan speciális ismereteket, képzettséget, melyek a részcélkitűzések, az iskolára jellemző egyedi feladatok, sőt az európai normák teljesítésében, megoldásában segítik intézményeinket. Az elmúlt években a két tantestületben bekövetkezett mozgások során olyan összetételű szakember gárda alakult ki, amelynek 58%-át a legtapasztaltabb, a legjobb munkabírású 3

4 szakemberekből álló éves korosztály alkotja. Igaz, a 30 éven aluliak mindössze 4%-ot képviselnek és velük együtt a 40 év alattiak aránya is csak 30%. A tantestületek munkáját közvetlenül segítő asszisztensek, oktatástechnikusok, de az olyan senki más által el nem végezhető feladatokat ellátó pedagógiai szakemberek, mint a logopédusok, fejlesztő pedagógusok, iskola-pszichológus megjelenése a tantestületeinkben is bizonyítja, hogy intézményeink felkészültek a kor elvárásainak kielégítésére. Nemcsak az európai színvonalú oktatás, de a hagyományosan jó színvonalú és eredményes helyi intézményi oktatás is megköveteli, hogy a jól képzett tantestület mellett kellő számú és szakmáját értő, szerető kisegítő személyzet álljon rendelkezésre A tárgyi, technikai felszereltség, anyagi helyzet Mindkét intézményt - az összes nevelő-oktató funkciójukat figyelembe véve - annyian használják, ahány főre jó negyed századdal ezelőtt tervezték. A tantermek, szaktantermek, előadótermek és az egyéb kisegítő helyiségek (könyvtár, logopédiai foglalkoztató, iskolapszichológus helyisége, táncterem, stb.) éppen a jelenlegi létszámnak elegendőek. Bár a tanulócsoportok bontásának (idegen nyelv, emelt szintű matematika, művészeti tárgyak, logopédiai és iskolapszichológusi, fejlesztő pedagógusi ellátás) erősen korlátot szab a helyszűke. A napközis csoportok délutáni foglalkozásaikat kénytelenek a délelőtt még tanteremnek használt termekben tartani. A kettős funkcióhoz ezeket a termeket berendezni, felszerelni elsősorban anyagiak hiánya miatt lehetetlen. Az épületek állagán erősen érződik a korábbi évek lelakottsága, amikor befogadó képességük többszörösét szolgálták ki. A tantermek felszerelése erősen elhasználódott. A padok, székek, az aljzatot borító linóleum cseréje továbbra is időszerű. A tantermek, a folyosók és a kiszolgáló helyiségek festése, a falburkolatok felújítása is a következő évek feladata. A Herman Iskolában a nyílászárók teljes cseréjére sor került 2006-ban. A Munkácsy Iskolában a nyílászárók elkorhadtak, több ablak kinyitása - a folyamatos karbantartás ellenére is - balesetveszélyes. 4

5 A Munkácsy Iskola saját konyhával rendelkezik. Tanulóinak étkeztetésén túl a Szilvás úti óvodát is ellátja, vendégétkeztetést is felvállal. Több eszköze azonban felújításra, cserére szorul és a HACCP rendszernek megfelelő működést is biztosítania kell. Mind a Herman Iskola melegítő, mind a Munkácsy Iskola főző konyháján és étkezőjében teljes festést és burkolati javításokat kell elvégezni. A két iskola anyagi helyzete évek óta annak ellenére kritikus, hogy megpróbálunk több lábon állni. A központi költségvetésből fejkvóta néven ismert összeg kérhető le az alaptevékenységen túl végzett olyan feladatokra, mint például a dyslexiás tanulók fejlesztése, a művészetoktatás, a roma etnikai kisebbséghez tartozó tanulók felzárkóztatása, integrált nevelése. Ezeket a feladatokat plusz tevékenységként vállaltuk fel, de a több munkán kívül a többletbevételeket és ezzel anyagi helyzetünk javulását alig érzékeljük. Az oktatáshoz alapvetően szükséges eszközökkel mindkét intézmény rendelkezik. Korszerűségük azonban megkérdőjelezhető. A kötelező tanszerjegyzék egybevetését a jelenlegi helyzettel a közelmúltban végeztük el. A mindig szűkösnek érzett anyagi lehetőségek ellenére számos új eszközzel gyarapítottuk az iskola felszereltségét. A pályázati lehetőségek kihasználásával jutottunk olyan, az alapfelszereltségen felüli eszközökhöz, melyet sikeresen alkalmazunk a művészetoktatás, a nyelvoktatás, vagy például a diszlexiás tanulók képzésében (pl.: táncruhák, csizmák, égetőkemence, videokamera - az avasi önkormányzati képviselők ajándékaként -, videó-vágóasztal, projectorok, számítógépek, fejlesztő programok, stb.) a mindennapi testmozgás, vagy pl. a minőségi sport célkitűzéseinek megvalósításában A nevelő-oktató munka tartalmi megítélése Iskoláink tanulói semmivel sem rosszabb magatartásúak, szorgalmúak mint más, a velünk azonos körülmények között élő, működő iskoláké. Sőt, teljesítményüket - és benne a pedagógusok teljesítményét, a hozzáadott pedagógiai értéket - tekintve a város legjobban teljesítő iskolái közé számíthatók. Tanítványaink között szép számmal vannak kimagasló tanulmányi eredményt elérők, akik a városi, megyei, sőt országos tanulmányi 5

6 versenyeken sikeresen szerepelnek és biztos befutók az általuk kiválasztott középiskolába. Sok a más vonalon tehetséges tanítványunk. A Herman Iskola testnevelés tagozatos osztályaiba járók összteljesítménye alapján az iskola a városi pontszerző versenyben évek óta az első helyen végez. A Munkácsy Iskola röplabdásai és focistái a városi és a megyei bajnokságok dobogósai. Mindkét iskola kiválóan teljesít a természettudományos tárgyakból szervezett versenyeken. Ezekhez kapcsolódó több városi rendezvényt maguk is szerveznek, rendeznek. A Munkácsy Iskolában több mint két évtizedes múltra visszatekintő művészetoktatás tapasztalatai adják az alapot az ebben részesülő növendékek és szüleik által is elismert és igényelt nevelő tevékenységhez. A közelmultban lezajlott minősítő eljárás eredményeként minősített alapfokú művészetoktatási intézmény cím viselésére jogosult. Mindezek az eredmények annak tudhatók be, hogy mindkét intézmény pedagógiai programjának egyik leglényegesebb eleme a tehetséggondozás. A szűkös anyagi lehetőségek függvényében szervezendő szakköri és sportfoglalkozásokon túl a pedagógusaink - sokszor díjazás nélkül csupán lelkiismeretüktől indíttatva foglalkoznak a versenyekre, kiállításokra, bemutatókra készülő tanítványainkkal. Több mint 16 évvel ezelőtt kezdődött el a Munkácsy Iskolában a dyslexiás tanulók képzése. Először csak az első évfolyamon igyekeztek az erre képzett kollegáink átsegíteni tanítványainkat az írás-olvasás elsajátításának e speciális nehézségein. Ma már valamennyi évfolyamon működik egy-egy dyslexiás tanulócsoport. A sokévi tapasztalat azt mutatja, hogy speciális képzésük, gondozásuk eredményeként sikeresen tudják teljesíteni a normál tantervi követelményeket. Közülük egyre többen alkalmassá tehetők az integrációra és szinte kivétel nélkül valamennyien továbbtanulnak valamely középiskolában. 6

7 A tanulmányaikban lemaradók sikertelenségének gyakorta lényeges oka a kellő szorgalom, a megfelelő hozzáállás hiánya. Ritkán, de az is előfordul, hogy a türelmes tanítói, tanári segítség ellenére valamely tanuló értelmi képességei miatt nem képes teljesíteni a tantervi követelményeket. Rajtuk korrepetálással, egyéni felzárkóztatással igyekeznek pedagógusaink és speciális képzettségű szakembereink (logopédus, fejlesztő pedagógus, iskolapszichológus) segíteni. Rendelkezünk a roma etnikai tanulók felzárkóztatására kidolgozott, a minisztérium által elfogadott programmal. Kialakított, bevált rendszerünk - melynek szükségességét pedagógus, szülő, tanuló egyaránt elismeri - jelenleg csak csökkentett intenzitással működhet a központi költségvetés megváltozott finanszírozási rendszere miatt. A helyét átvenni hívatott, de még nem kiforrott Hátrányos helyzetű tanulók integrációs programja már nemcsak az etnikai kisebbséghez tartozók fejlesztését vállalja fel. A napközi otthon a nehéz körülmények, a szegényes felszerelés ellenére ma már jóval több, mint gyermekmegőrzést vállaló forma. Valóban nevel: munkafegyelemre, társas kapcsolatra, szorgalomra, a saját környezet iránti igényességre. A különféle családi indíttatású, de inkább gyengébb képességű és sokszor magatartási problémákkal küzdő tanulókkal csak nagy erőfeszítések árán lehet a közösség normáit elfogadtatni, illetve azokat a kevésbé kötött napközis foglalkozásokon betartatni. Tapasztalataink szerint rengeteget jelent a nevelő személye, közvetlen emberi hatása. /A helyzetelemzés mellékleteként használandók a Helyzetelemzést segítő adattáblák./ 7

8 2). Iskolánk képzési rendszeréből adódó sajátos feladatok 2.1. A sajátos nevelési igényű tanulók ellátásának feladatai Ezeknek a tevékenységeknek a kiemelt pedagógiai céljai a következők: az integrációs folyamatokkal összhangban a gyógypedagógia módszertanának ki kell egészülnie speciális ismeretekkel; a sérült gyermekek számára is biztosítani kell a munkaerő-piacon valómegjelenés feltételeit; a közoktatási rendszeren keresztül is arra kell törekedni, hogy ezeknek a gyerekeknek javuljon az életminősége; közelíteni kell az Európa Unió országainak gyógypedagógiai szemléletéhez; a gyógypedagógia hagyományainak megőrzése. A nevelő-oktató munkát meghatározza az a tény, hogy a tanulók sajátos nevelési igényűek. Így a reális lehetőségekből kiindulva arra kell törekedni, hogy a neveltek képességei minél teljesebben kibontakozzanak. A korrekciós, habilitációs, rehabilitációs és terápiás célú pedagógiai eljárások segítsék elő a továbbtanulást és a társadalomba való beilleszkedést. Az iskolánk feladatai: az általános műveltség megalapozása az életkor, a sajátos nevelési igény, a fejlettség, az egyéni képességek, a szociális háttér figyelembe vételével; egyéni adottságokhoz mért ismeretközvetítés, minden gyermeknél a legközelebbi fejlődési zóna elérésére való törekvés; a tanulók képességeinek tudatos fejlesztése, adottságaik megismerése, önbecsülésük erősítése; a sérült funkciók működőképességének megfelelő módon való teljesítése érdekében a gyermek képességfejlesztése a tanulók egyéni fejlődési igényei és szükségletei szerint; egyénre szabott tanulási módszerek és technikák kiépítése az önálló tanulás képességének kialakítása és fejlesztése céljából; 8

9 testi, lelki egészség megóvása, az egészséges életmód, egészségvédelmi technikák elsajátítása; alapvető tanulási képességek fejlesztése, az ismerek megszerzése a továbbtanulás érdekében; a tanulók szociális képességeinek, viselkedésének, magatartásának formálása a teljesebb társadalmi beilleszkedés érdekében; az általános emberi értékek megismerése, elfogadtatása, azonosulás a fejlettségnek megfelelően; értékeink, kultúránk, szülőföldünk és népünk gyökereinek megismertetése, megbecsülése, kötődések, azonosulások kiépítése; konfliktuskezelési technikák megismertetése, a kommunikációs képességek fejlesztése; beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai feladatok megoldása; valamilyen tevékenységbeli tehetség felismerése, gondozása; tartós munkavégzésre való képesség kialakítása. E tanulók speciális módszerekkel történő hatékony fejlesztése rendkívül fontos annak érdekében, hogy a társadalomba való beilleszkedésük minél problémamentesebb legyen. Az alapkészségek elsajátítása: az olvasás és írás, valamint számolási készség elsajátítása alsó tagozatban, megőrzése, fejlesztése felső tagozatban. A tankötelezettség teljesítése terén eredmények javítása, hiányzások számának csökkentése, tanulók motiválása. A tanulók neveltségi szintjének javítása. A gyógypedagógus végzettséggel rendelkezők számának növelése. A tanulók sajátosságainak megfelelő teljesítmény-mérések kidolgozása, értékelése. Óvodai előszűrés a sajátos nevelési igény kiderítésére /feladatlap + értékelés kidolgozása/, annak érdekében, hogy a gyermekek megfelelő iskolatípusba történő irányítása időben történjen meg. 9

10 A nevelésük-oktatásuk legfőbb célja, hogy mind teljesebben beilleszkedjenek a társadalomba, ennek érdekében hiányosságaik lehetőséghez mért kompenzálása, képességeik, készségeik és ismereteik optimális fejlesztése, miközben biztosítani kell számukra a gyermeki lét örömeit és a mind teljesebb emberi életre való felkészülés lehetőségét Művészeti oktatással kapcsolatos követelmények Az alapfokú népzeneoktatás célrendszere és funkciói 1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó népzenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek sajátos képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásával a hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel. 2. A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszer- és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására. 3. A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait és hiteles megjelenítési módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. 10

11 Az alapfokú táncművészeti oktatás célrendszere és funkciói 1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra neveli. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét. 2. A program keretében folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző műfajai iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. Figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon képességeiktől és a szorgalmuktól függően fejleszthetik tánctechnikai, előadói műveltségüket és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 3. A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével és megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra és műveltség megszerzésére. 11

12 Az alapfokú képző- és iparművészeti oktatás célrendszere és funkciói 1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság - alakítása mellett a látás kiművelésére és tudatosítására, bővítve a képi műveltséget a képi emlékezetet és képzeletet. A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek gyakorlata nemcsak a kézügyességet, technikai érzékenységet fejleszti, hanem kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatára. 2. A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző- és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő és vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés széles körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a tanulók képességeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthetik vizuális műveltségüket és a különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 3. A képző- és iparművészeti oktatás a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és továbbéltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében és a tanulók életkorának megfelelő vizuális műveltség kialakításában. 12

13 2.3. A roma etnikumhoz tartozó gyermekek ellátásával kapcsolatos célok, feladatok veszélyeztetett és hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása, fokozott törődés /pl. hátrányos helyzetű tanulók fejlesztő, felzárkóztató program keretében minél érettebben kerüljenek iskolába, rendelkezzenek viselkedési mintákkal/; ösztönzésük a továbbképzésekben, a számukra kiírt pályázatokon való részvételre; oktatásuk minőségének fejlesztése érdekében részvétel a pedagógiai kísérletekben, módszereink gazdagítását segítő akciókban, pályázatokon; beilleszkedésüket segítő, illetve interkulturális programok szervezése; szakmai együttműködés, tapasztalatcseréken való részvétel A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek Pedagógiai munkánk egyik alapelve, hogy az iskola minden gyermek neveléséért - oktatásáért felelős, a jól alkalmazkodókért éppúgy, mint a magatartási nehézségekkel küszködőkért. Célunk a prevenció, olyan nevelő- oktatómunka, amely figyelembe veszi a tanuló életkori sajátosságait, az egyéni fejlődés különbözőségét, csökkenti az iskolai ártalmak (kudarc, félelem, szorongás, teljesítményzavar, agresszió, stb.) kialakulásának lehetőségét. Sajnos lakótelepünkön is növekszik azoknak a gyerekeknek a száma, akiknek viselkedése, fejlődése, magatartása, értékrendje az átlagtól eltérő, így személyiségfejlesztő munkánk során egyre erőteljesebb feladatként jelentkezik a családi nevelés hiányosságait pótlandó reszocializációs, korrekciós funkció. A már kialakult, problémás viselkedés hátterében biológiai és pszichoszociális okok egyaránt lehetnek, megismerése, kezelése, segítése érdekében fontos feladatunk: A gyermek személyiségének ismerete Színtere a teljes tanulói tevékenységrendszer. A gyermek környezeti rendszerének ismerete Életkörülmények, szociális háttér, a családban preferált értékek, nevelési módszerek. 13

14 A szülőkkel való, kölcsönös bizalomra épülő, szoros kapcsolattartás Célunk, hogy a szülő ne saját alkalmasságának minősítéseként élje meg gyermeke iskolai problémáit, hanem segítő, partneri kapcsolatban aktívan közreműködjön. Pedagógiai eszközök, módszerek, a segítés formái: kislétszámú osztályok indítása (nagyobb lehetőség nyílik az egyéni fejlesztésre) tanórai belső differenciálás (elkerülve ezzel azt, hogy a tanuló ne reagáljon magatartászavarral a számára teljesíthetetlen követelményekre, elvárásokra) külön óraszámot igénylő differenciált képességfejlesztés, egyéni fejlesztő programok, integrációs nevelés, egyéni továbbhaladás engedélyezése, és/vagy igazgatói mentesítés egyes tantárgyak, tantárgyrészek értékelése a minősítése alól, esetmegbeszélések (az osztályban tanító összes kolléga részvételével) kapcsolattartás belső és külső szakemberekkel (a kellő időben nyújtott segítség megelőzheti, hogy a problémák később még súlyosabbá váljanak), a napközi otthonos ellátás biztosítása; mentálhigiénés önismereti tréning; a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; a családlátogatások; a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése (konzultációk, ankétok, szülői tréning) A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Napjainkban, amikor a szülők egy része és a családok is nehezebb helyzetbe kerülnek, s a gyerekek is egyre kiszolgáltatottabbak, az iskola feladata és jelentősége az ifjúságvédelem területén is megnő. Egyre több az olyan hátrányos helyzetű gyerekek száma, akiket eddig nem így tartottunk nyilván, de a megélhetési nehézségek, a család 14

15 hétköznapi gondjai miatt elhanyagoltakká válnak. A nehezedő anyagi körülmények miatt nagymértékben megnőtt a szociális támogatások iránti igény. Ezek a problémák az iskoláinkban is éreztetik hatásukat, mert befolyásolják a gyerekek eredményeit, viselkedését, társaikhoz és a munkához való viszonyukat. Iskoláink lakótelepi környezetben fekszenek. Ezért fontos, hogy az igényeknek megfelelően bekapcsolódjunk abba a társadalmi összefogásba, mely korunk veszélyforrásaival szemben, elsődlegesen a tanulók személyiségének fejlesztésére és a prevencióra helyezi a hangsúlyt. A cél a tanulók személyiségének, életszemléletének olyan irányú fejlesztése, amely képessé teszi őket az ítéletalkotásra és a negatív jelenségek elutasítására. Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésére, feltárására, megszüntetésére. a.) A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő célja a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. b.) Az iskoláinkban a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök működnek. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök alapvető feladata, hogy segítsék a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. Ezen belül feladataik közé tartozik különösen: a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak. családlátogatásokon vesznek részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében, a veszélyeztető okok megléte esetén értesítik a gyermekjóléti szolgálatot, segítik a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét, 15

16 a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezik, tájékoztatást nyújtanak a tanulók részére szervezett szabadidős programokról. c.) A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén: fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit, meg kell keresni a problémák okait, segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához, jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek. A közvetlen segítségnyújtás formái: Írásbeli tájékoztatás: az ifjúságvédelmi problémák megoldásának lehetőségeiről, módjáról és formáiról. Osztályfőnöki ifjúságvédelmi és igazgatói fogadóórák, Családlátogatás (az ifjúságvédelmi felelőssel együtt) Személyes beszélgetés a szülővel az iskolában (osztályfőnök, ifjúságvédelmi felelős) Tanácskozás a szülővel az igazgatói irodában d.) A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együttműködik a területileg illetékes: nevelési tanácsadóval; gyermekjóléti szolgálattal; családsegítő szolgálattal; polgármesteri hivatallal; gyermekorvossal, védőnökkel, továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal. 16

17 e.) Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermekvédelem céljainak megvalósítását: a felzárkóztató foglalkozások, a tehetséggondozó foglalkozások, az indulási hátrányok csökkentése, a differenciált oktatás és képességfejlesztés, a pályaválasztás segítése, a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek), egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, a családi életre történő nevelés, a napközis foglalkozások, az iskolai étkezési lehetőségek, az egészségügyi szűrővizsgálatok, a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek, szünidei programok), a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás), a szülőkkel való együttműködés, tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése: Abban a kérdésben, hogy egy gyermek tanuló tanulási nehézséggel küzd, a nevelési tanácsadó megkeresésére a szakértői és rehabilitációs bizottság dönt. A tanulási kudarc eredhet, illetve összekapcsolódhat a tanuló szociálisan hátrányos helyzetével is. Iskolánk biztosítja egy adott tantárgyból vagy adott tantárgyakból az egyéni foglalkozásokat abban az esetben, ha az első-negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítése azt szükségessé teszi, valamint ha a tanköteles tanuló a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt második vagy további alkalommal ismétli ugyanazt az évfolyamot. 17

18 A tanulási kudarcnak kitett tanuló felismerése: a képességek felmérése iskolába lépéskor a képességek felmérése az iskoláztatás folyamán megfigyelés a tanuló iskolai munkájának célirányos áttekintése beszélgetés (gyerekkel, szülővel) a tanulók tanulási szokásainak felmérése A tanulási kudarcnak kitett tanuló fejlesztése: Egyéni (képesség) fejlesztés (fejlesztési terv alapján) Differenciált tanóravezetés Drámapedagógia, etikaórák Korrepetálás, szakkörök Napközi, tanulószoba Mentesítés bizonyos tárgyak ill. értékelési módszerek alól Kislétszámú osztályok nehezen nevelhető, beilleszkedési zavaros tanulók számára Kislétszámú osztályok diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkúliás részképességzavarral rendelkező tanulók számára. Tanulástechnikai iránymutatás A tanulási zavarokkal küzdő tanulók speciális szakemberekhez történő irányítása a felzárkózató, képességfejlesztő foglalkozások az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata, a továbbtanulás irányítása, segítése. interkulturális foglalkozások, iskolapszichológus tanácsadása, mentálhigiénés csoportos tréning. 18

19 2.7. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek Tehetségnek tekintjük azt, aki egy vagy több részképessége alapján kiemelkedő teljesítményt képes létrehozni. A tehetség gyermek- és serdülőkorban olyan szellemi és testi előfeltételeket jelent, amelyek kiváló tanulást, teljesítményt tesznek lehetővé. Az iskolákra rendkívül nagy felelősség hárul a korai felismerés, és a fejlesztés tekintetében. Szükséges a pedagógusok szemléletváltása, megfelelő pedagógiai kultúrája is. Az alapfokú oktatásban leginkább iskolai és tanulásszervezési differenciálással oldható meg fejlesztésük. A tehetséges tanulók felismerésének módszerei 1.osztályban: előzetes vélemény kérése az óvónőktől, megfigyelés tanórán és tanórán kívül, beszélgetés a szülőkkel, felmérések eredményeinek vezetése. 2-8.osztályban beszélgetés az osztályban tanító nevelőkkel, szülőkkel, megfigyelés: tanórai, közösségi tevékenység, felmérések, speciális képességeket mérő tesztek, versenyeken, vetélkedőkön, rendezvényeken szerepeltetés, A tehetséges gyermekek kiemelkedő képességeik révén nagy teljesítmény elérésére képesek az alábbi területek valamelyikén: általános intellektuális képesség, specifikus iskolai alkalmasság, kreatív vagy produktív gondolkodás, vezetői képesség, zene és képzőművészetek, pszichomotoros képesség. A kibontakoztatás lehetőségei Tanórán: csoportbontásban oktatás (főleg matematika, testnevelés, idegen nyelv), differenciált óravezetés, 19

20 csoport munka, egyéni feladatok adása, Tanórán kívül: szakkörök, önképzőkörök felvételi előkészítők versenyre való felkészítés szünidei gyakorlási anyag adása DSE szakosztályok Iskolán kívül: Könyvtár, múzeum, kiállítások látogatása Városi, megyei, országos versenyeken való részvétel pályázatok készítése Miskolci Sportiskola és egyéb sportegyesületek A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek A nevelés-oktatás szempontjából elsősorban azon szociális egyenlőtlenségek és különbségek számbavétele fontos, amelyek valamilyen módon hatással lehetnek a gyermekek iskolai pályafutására. A feltérképezés megköveteli a család és az iskola együttműködését, a probléma gyökerei csak így tárhatók fel. A szociális hátrányok enyhítése akkor lehetséges, ha tudjuk, miből ered a hátrány: a család összetételéből jelentkező problémák: csonka család, erőn felül túl sok gyermeket vállaló család, több generáció együttélése nem megfelelő lakáskörülmények között, stb. a szülők társadalmi, gazdasági helyzetéből, értékrendjéből fakadó problémák: aluliskolázottság, munkanélküliség, munkahelyi problémák, agresszivitás, alkoholizmus, helytelen nevelési módszerek,családon belüli rossz kapcsolatok, világnézeti ellentmondások, nehéz anyagi helyzet, stb. 20

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak_gimnazium@mailbox.hu honlap: www.deakf-szeged.sulinet.hu ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7. 5601 Békéscsaba, Pf. 17 Tel.:(66) 441-004, Tel /fax.(66) 324-163 www.gszi.sulinet.hu KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

AZ EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

AZ EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE AZ EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében 1. Helyzetelemzés A gimnázium pedagógiai

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 2012 1 Tartalom I. A helyzetelemzésből következő lépések...3 II. A szükséges beavatkozások Intézkedési Terv

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÜSPÖKLADÁNY, BOCSKAI U. 2. TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A képviselő-testület jóváhagyási határozatának száma: Hatálybalépés

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ Közoktatási Esélyegyenlőségi Programok tervezéséhez a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ Közoktatási Esélyegyenlőségi Programok tervezéséhez a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében GYAKORLATI ÚTMUTATÓ Közoktatási Esélyegyenlőségi Programok tervezéséhez a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A nevelő-oktató intézmények gyermekvédelmi feladatait alapvetően a többször módosított 1993. évi LXXIV tv. a közoktatásról tartalmazza. A törvény alapelvei

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008 - 2 - Tartalomjegyzék 1. A dokumentum jogszabályi háttere...3 2. Az esélyegyenlőségi

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M 1. Helyzetelmezés 1.1 Az óvoda fenntartója: Eötvös Loránd Tudományegyetem Az óvoda székhelye: 1126 Budapest Kiss János altb.

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. A program 2012.01.09. 2013.01.09. időszakra vonatkozóan került elfogadásra

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. A program 2012.01.09. 2013.01.09. időszakra vonatkozóan került elfogadásra KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Zipernowsky Károly A program 2012.01.09. 2013.01.09. időszakra vonatkozóan került elfogadásra 1. Helyzetelemzés 1.1. A Zipernowsky Károly fenntartója Budapest

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Ifjúság védelmis munkaterv 2011/2012

Ifjúság védelmis munkaterv 2011/2012 Ifjúság védelmis munkaterv 2011/2012 - Az eddigi gyakorlatnak megfelelően év elején bemutatkozom a 9. osztályosoknak osztályfőnöki órákon, valamint szüleiknek az első szülői értekezleten. - Év elején az

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben