KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA"

Átírás

1 A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében 1. Helyzetelemzés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata április 8-i ülésén döntött a város közoktatási rendszerének korszerűsítéséről, benne a Herman Ottó Általános Iskola és a Munkácsy Mihály Általános és Művészeti Iskola integrálásáról. A két intézményt eddig sem csupán földrajzi közelsége ösztönözte az együttműködésre. Az elmúlt évek során úgy tudtunk egy egészséges, mindkét iskola munkájára ösztönzőleg ható versenyszellemet kialakítani, hogy pedagógusaink és diákjaink körében is a másik munkájának, eredményeinek elismerése, megbecsülése vált kapcsolataink alapjává. Közösek voltak a gondjaink és hasonlóak a célkitűzéseink. A két iskola profilja úgy alakult ki, hogy lehetővé tegye számunkra: a két intézmény ne egymás ellenében, hanem a közös pontokat erősítve, de az egyéni arculatot megtartva képes legyen egy olyan magasabb szintű együttes munkára, amely hatékony válaszokat tud majd adni a kor kihívásaira. Tudjuk, hogy Európa küszöbét éppen csak átlépve, olyan horderejű feladatok megoldása vár ránk, amely eleve feltételezi az azonos adottságú, azonos nehézségekkel küzdők együttgondolkodását, erőforrásaik egyesítését. Az intézményeink integrációja - reményeink szerint - biztosítani fogja ennek szervezeti kereteit. 1

2 1.1. A társadalmi háttér alakulása Az intézményeink vonzáskörzetében élő családok túlnyomó többsége számára nem javult, némely réteg esetén tovább szűkült a munkavállalási lehetőség. A szülők igen nagy része munkanélküli; alkalmi munkából, segélyekből él. Gyermekeik számára már csak ezért sem képesek biztosítani a nyugodt tanulás feltételeit. A tudásról, annak hasznáról, egyáltalán mint értékről sokszor másképp, sőt nem ritkán az iskolával ellentétesen gondolkodnak. Értékzavar sajnos más területen is tapasztalható a lecsúszó családokban. Elvégzett felméréseink szerint a szülők nagy részének iskolai végzettsége 8 általános körüli. Az átlagostól is több a csonka, illetve a vegyes családokban élő gyerek. Tanítványaink kb %-a a roma etnikai kisebbséghez tartozik. Súlyosan veszélyeztetettként tartjuk nyílván a tanulók közel egyharmadát. Mindezek együttvéve többszörösen hátrányos helyzetet jelentenek. Még nehezebbé teszi nevelő-oktató tevékenységünket, hogy a halmozottan hátrányos helyzetben lévő tanítványaink szüleivel rendkívül nehéz a kapcsolattartás. Nemhogy partnerséget nem vállalnak gyermekeik nevelésében, de sokszor még akadályozzák is munkánkat. Nevelési céljainkkal, értékeinkkel, magatartási normáinkkal ellentétes nézeteket vallanak és gyermekeik ebben sajnos követik őket. Szerencsénkre az ilyen hozzáállású szülők, családok vannak kevesebben, még ha számuk nem is csekély. A többség egyetért célkitűzéseinkkel, lehetőségeihez képest támogatja az iskolát, gyermekeit is a fegyelmezett magatartásra, a szorgalmas tanulásra ösztönzi A tanulólétszám alakulása Az elmúlt évek statisztikai adatai alapján az alábbi tendenciák mutathatók ki: a drasztikus tanulólétszám-csökkenés megállt, a létszámok stabilizálódnak és kb. intézményenként 450 fő körül fognak alakulni; az összetétel továbbra sem alakul kedvezően; változatlanul magas a hátrányos helyzetű, sőt veszélyeztetett tanulók aránya; a roma tanulók aránya mindkét intézményben kb % körül alakul. változatlanul nagy az igény a napközis /lehetőleg kedvezményes/ ellátásra. 2

3 A statisztikai adatok egyértelműen alátámasztják, hogy a tanulólétszám csökkenése nem követi az előző évek igen jelentős arányú tendenciáját, de bizonyos fokú hullámzás (2-3 évenként ismétlődő) továbbra is tapasztalható. A tanulók összetétele azonban kedvezőtlenül alakul: nő a hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett, a tanulási, beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdők száma. A nekik, a róluk szóló program végrehajtásának egyértelmű tapasztalata, hogy csak a felzárkóztatásukra való törekvés nem elegendő, annak ki kell egészülnie tanulás-módszertannal, ön- és társismerettel, mentálhigiénés tréninggel és - a törvényi rendelkezés értelmében is - cigány népismerettel, multikulturális tartalmakkal. A két iskola beiskolázási körzetére különösen igaz az avasi lakótelep egészére érvényes megállapítás: az itt élők egy része életfelfogásából, életviteléből adódóan nem kötődik lakóhelyéhez, sőt annak váltogatásával kísérel meg anyagi helyzetén javítani. Mivel ezekkel a családokkal nyilvánvalóan a gyerekek is költöznek ez a fajta fluktuáció még több feladatot ró az iskolára: segíteni az újak beilleszkedését, felzárkóztatni az osztályközösséghez, a közösség megváltozásából adódó nevelési problémákat megoldani, stb. Mindez annak a pedagógiai koncepciónak a jogosságát támasztja alá, hogy - mind a helyi sajátosságoknak, mind az európai normáknak való megfelelés szerint - nem növeljük tovább az egy pedagógusra jutó tanulói létszámot A személyi feltételek Számukat, képzettségüket tekintve ideálisnak mondható tantestülettel rendelkezik mindkét iskola. A szakos ellátottság 100%-os. A pedagógiai programokban megfogalmazott valamennyi feladat ellátásához rendelkezünk megfelelő végzettségű szakemberrel. Az elmúlt években a pedagógus továbbképzési rendszer lehetőségeit kihasználva többen szereztek olyan speciális ismereteket, képzettséget, melyek a részcélkitűzések, az iskolára jellemző egyedi feladatok, sőt az európai normák teljesítésében, megoldásában segítik intézményeinket. Az elmúlt években a két tantestületben bekövetkezett mozgások során olyan összetételű szakember gárda alakult ki, amelynek 58%-át a legtapasztaltabb, a legjobb munkabírású 3

4 szakemberekből álló éves korosztály alkotja. Igaz, a 30 éven aluliak mindössze 4%-ot képviselnek és velük együtt a 40 év alattiak aránya is csak 30%. A tantestületek munkáját közvetlenül segítő asszisztensek, oktatástechnikusok, de az olyan senki más által el nem végezhető feladatokat ellátó pedagógiai szakemberek, mint a logopédusok, fejlesztő pedagógusok, iskola-pszichológus megjelenése a tantestületeinkben is bizonyítja, hogy intézményeink felkészültek a kor elvárásainak kielégítésére. Nemcsak az európai színvonalú oktatás, de a hagyományosan jó színvonalú és eredményes helyi intézményi oktatás is megköveteli, hogy a jól képzett tantestület mellett kellő számú és szakmáját értő, szerető kisegítő személyzet álljon rendelkezésre A tárgyi, technikai felszereltség, anyagi helyzet Mindkét intézményt - az összes nevelő-oktató funkciójukat figyelembe véve - annyian használják, ahány főre jó negyed századdal ezelőtt tervezték. A tantermek, szaktantermek, előadótermek és az egyéb kisegítő helyiségek (könyvtár, logopédiai foglalkoztató, iskolapszichológus helyisége, táncterem, stb.) éppen a jelenlegi létszámnak elegendőek. Bár a tanulócsoportok bontásának (idegen nyelv, emelt szintű matematika, művészeti tárgyak, logopédiai és iskolapszichológusi, fejlesztő pedagógusi ellátás) erősen korlátot szab a helyszűke. A napközis csoportok délutáni foglalkozásaikat kénytelenek a délelőtt még tanteremnek használt termekben tartani. A kettős funkcióhoz ezeket a termeket berendezni, felszerelni elsősorban anyagiak hiánya miatt lehetetlen. Az épületek állagán erősen érződik a korábbi évek lelakottsága, amikor befogadó képességük többszörösét szolgálták ki. A tantermek felszerelése erősen elhasználódott. A padok, székek, az aljzatot borító linóleum cseréje továbbra is időszerű. A tantermek, a folyosók és a kiszolgáló helyiségek festése, a falburkolatok felújítása is a következő évek feladata. A Herman Iskolában a nyílászárók teljes cseréjére sor került 2006-ban. A Munkácsy Iskolában a nyílászárók elkorhadtak, több ablak kinyitása - a folyamatos karbantartás ellenére is - balesetveszélyes. 4

5 A Munkácsy Iskola saját konyhával rendelkezik. Tanulóinak étkeztetésén túl a Szilvás úti óvodát is ellátja, vendégétkeztetést is felvállal. Több eszköze azonban felújításra, cserére szorul és a HACCP rendszernek megfelelő működést is biztosítania kell. Mind a Herman Iskola melegítő, mind a Munkácsy Iskola főző konyháján és étkezőjében teljes festést és burkolati javításokat kell elvégezni. A két iskola anyagi helyzete évek óta annak ellenére kritikus, hogy megpróbálunk több lábon állni. A központi költségvetésből fejkvóta néven ismert összeg kérhető le az alaptevékenységen túl végzett olyan feladatokra, mint például a dyslexiás tanulók fejlesztése, a művészetoktatás, a roma etnikai kisebbséghez tartozó tanulók felzárkóztatása, integrált nevelése. Ezeket a feladatokat plusz tevékenységként vállaltuk fel, de a több munkán kívül a többletbevételeket és ezzel anyagi helyzetünk javulását alig érzékeljük. Az oktatáshoz alapvetően szükséges eszközökkel mindkét intézmény rendelkezik. Korszerűségük azonban megkérdőjelezhető. A kötelező tanszerjegyzék egybevetését a jelenlegi helyzettel a közelmúltban végeztük el. A mindig szűkösnek érzett anyagi lehetőségek ellenére számos új eszközzel gyarapítottuk az iskola felszereltségét. A pályázati lehetőségek kihasználásával jutottunk olyan, az alapfelszereltségen felüli eszközökhöz, melyet sikeresen alkalmazunk a művészetoktatás, a nyelvoktatás, vagy például a diszlexiás tanulók képzésében (pl.: táncruhák, csizmák, égetőkemence, videokamera - az avasi önkormányzati képviselők ajándékaként -, videó-vágóasztal, projectorok, számítógépek, fejlesztő programok, stb.) a mindennapi testmozgás, vagy pl. a minőségi sport célkitűzéseinek megvalósításában A nevelő-oktató munka tartalmi megítélése Iskoláink tanulói semmivel sem rosszabb magatartásúak, szorgalmúak mint más, a velünk azonos körülmények között élő, működő iskoláké. Sőt, teljesítményüket - és benne a pedagógusok teljesítményét, a hozzáadott pedagógiai értéket - tekintve a város legjobban teljesítő iskolái közé számíthatók. Tanítványaink között szép számmal vannak kimagasló tanulmányi eredményt elérők, akik a városi, megyei, sőt országos tanulmányi 5

6 versenyeken sikeresen szerepelnek és biztos befutók az általuk kiválasztott középiskolába. Sok a más vonalon tehetséges tanítványunk. A Herman Iskola testnevelés tagozatos osztályaiba járók összteljesítménye alapján az iskola a városi pontszerző versenyben évek óta az első helyen végez. A Munkácsy Iskola röplabdásai és focistái a városi és a megyei bajnokságok dobogósai. Mindkét iskola kiválóan teljesít a természettudományos tárgyakból szervezett versenyeken. Ezekhez kapcsolódó több városi rendezvényt maguk is szerveznek, rendeznek. A Munkácsy Iskolában több mint két évtizedes múltra visszatekintő művészetoktatás tapasztalatai adják az alapot az ebben részesülő növendékek és szüleik által is elismert és igényelt nevelő tevékenységhez. A közelmultban lezajlott minősítő eljárás eredményeként minősített alapfokú művészetoktatási intézmény cím viselésére jogosult. Mindezek az eredmények annak tudhatók be, hogy mindkét intézmény pedagógiai programjának egyik leglényegesebb eleme a tehetséggondozás. A szűkös anyagi lehetőségek függvényében szervezendő szakköri és sportfoglalkozásokon túl a pedagógusaink - sokszor díjazás nélkül csupán lelkiismeretüktől indíttatva foglalkoznak a versenyekre, kiállításokra, bemutatókra készülő tanítványainkkal. Több mint 16 évvel ezelőtt kezdődött el a Munkácsy Iskolában a dyslexiás tanulók képzése. Először csak az első évfolyamon igyekeztek az erre képzett kollegáink átsegíteni tanítványainkat az írás-olvasás elsajátításának e speciális nehézségein. Ma már valamennyi évfolyamon működik egy-egy dyslexiás tanulócsoport. A sokévi tapasztalat azt mutatja, hogy speciális képzésük, gondozásuk eredményeként sikeresen tudják teljesíteni a normál tantervi követelményeket. Közülük egyre többen alkalmassá tehetők az integrációra és szinte kivétel nélkül valamennyien továbbtanulnak valamely középiskolában. 6

7 A tanulmányaikban lemaradók sikertelenségének gyakorta lényeges oka a kellő szorgalom, a megfelelő hozzáállás hiánya. Ritkán, de az is előfordul, hogy a türelmes tanítói, tanári segítség ellenére valamely tanuló értelmi képességei miatt nem képes teljesíteni a tantervi követelményeket. Rajtuk korrepetálással, egyéni felzárkóztatással igyekeznek pedagógusaink és speciális képzettségű szakembereink (logopédus, fejlesztő pedagógus, iskolapszichológus) segíteni. Rendelkezünk a roma etnikai tanulók felzárkóztatására kidolgozott, a minisztérium által elfogadott programmal. Kialakított, bevált rendszerünk - melynek szükségességét pedagógus, szülő, tanuló egyaránt elismeri - jelenleg csak csökkentett intenzitással működhet a központi költségvetés megváltozott finanszírozási rendszere miatt. A helyét átvenni hívatott, de még nem kiforrott Hátrányos helyzetű tanulók integrációs programja már nemcsak az etnikai kisebbséghez tartozók fejlesztését vállalja fel. A napközi otthon a nehéz körülmények, a szegényes felszerelés ellenére ma már jóval több, mint gyermekmegőrzést vállaló forma. Valóban nevel: munkafegyelemre, társas kapcsolatra, szorgalomra, a saját környezet iránti igényességre. A különféle családi indíttatású, de inkább gyengébb képességű és sokszor magatartási problémákkal küzdő tanulókkal csak nagy erőfeszítések árán lehet a közösség normáit elfogadtatni, illetve azokat a kevésbé kötött napközis foglalkozásokon betartatni. Tapasztalataink szerint rengeteget jelent a nevelő személye, közvetlen emberi hatása. /A helyzetelemzés mellékleteként használandók a Helyzetelemzést segítő adattáblák./ 7

8 2). Iskolánk képzési rendszeréből adódó sajátos feladatok 2.1. A sajátos nevelési igényű tanulók ellátásának feladatai Ezeknek a tevékenységeknek a kiemelt pedagógiai céljai a következők: az integrációs folyamatokkal összhangban a gyógypedagógia módszertanának ki kell egészülnie speciális ismeretekkel; a sérült gyermekek számára is biztosítani kell a munkaerő-piacon valómegjelenés feltételeit; a közoktatási rendszeren keresztül is arra kell törekedni, hogy ezeknek a gyerekeknek javuljon az életminősége; közelíteni kell az Európa Unió országainak gyógypedagógiai szemléletéhez; a gyógypedagógia hagyományainak megőrzése. A nevelő-oktató munkát meghatározza az a tény, hogy a tanulók sajátos nevelési igényűek. Így a reális lehetőségekből kiindulva arra kell törekedni, hogy a neveltek képességei minél teljesebben kibontakozzanak. A korrekciós, habilitációs, rehabilitációs és terápiás célú pedagógiai eljárások segítsék elő a továbbtanulást és a társadalomba való beilleszkedést. Az iskolánk feladatai: az általános műveltség megalapozása az életkor, a sajátos nevelési igény, a fejlettség, az egyéni képességek, a szociális háttér figyelembe vételével; egyéni adottságokhoz mért ismeretközvetítés, minden gyermeknél a legközelebbi fejlődési zóna elérésére való törekvés; a tanulók képességeinek tudatos fejlesztése, adottságaik megismerése, önbecsülésük erősítése; a sérült funkciók működőképességének megfelelő módon való teljesítése érdekében a gyermek képességfejlesztése a tanulók egyéni fejlődési igényei és szükségletei szerint; egyénre szabott tanulási módszerek és technikák kiépítése az önálló tanulás képességének kialakítása és fejlesztése céljából; 8

9 testi, lelki egészség megóvása, az egészséges életmód, egészségvédelmi technikák elsajátítása; alapvető tanulási képességek fejlesztése, az ismerek megszerzése a továbbtanulás érdekében; a tanulók szociális képességeinek, viselkedésének, magatartásának formálása a teljesebb társadalmi beilleszkedés érdekében; az általános emberi értékek megismerése, elfogadtatása, azonosulás a fejlettségnek megfelelően; értékeink, kultúránk, szülőföldünk és népünk gyökereinek megismertetése, megbecsülése, kötődések, azonosulások kiépítése; konfliktuskezelési technikák megismertetése, a kommunikációs képességek fejlesztése; beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai feladatok megoldása; valamilyen tevékenységbeli tehetség felismerése, gondozása; tartós munkavégzésre való képesség kialakítása. E tanulók speciális módszerekkel történő hatékony fejlesztése rendkívül fontos annak érdekében, hogy a társadalomba való beilleszkedésük minél problémamentesebb legyen. Az alapkészségek elsajátítása: az olvasás és írás, valamint számolási készség elsajátítása alsó tagozatban, megőrzése, fejlesztése felső tagozatban. A tankötelezettség teljesítése terén eredmények javítása, hiányzások számának csökkentése, tanulók motiválása. A tanulók neveltségi szintjének javítása. A gyógypedagógus végzettséggel rendelkezők számának növelése. A tanulók sajátosságainak megfelelő teljesítmény-mérések kidolgozása, értékelése. Óvodai előszűrés a sajátos nevelési igény kiderítésére /feladatlap + értékelés kidolgozása/, annak érdekében, hogy a gyermekek megfelelő iskolatípusba történő irányítása időben történjen meg. 9

10 A nevelésük-oktatásuk legfőbb célja, hogy mind teljesebben beilleszkedjenek a társadalomba, ennek érdekében hiányosságaik lehetőséghez mért kompenzálása, képességeik, készségeik és ismereteik optimális fejlesztése, miközben biztosítani kell számukra a gyermeki lét örömeit és a mind teljesebb emberi életre való felkészülés lehetőségét Művészeti oktatással kapcsolatos követelmények Az alapfokú népzeneoktatás célrendszere és funkciói 1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó népzenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek sajátos képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásával a hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel. 2. A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszer- és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására. 3. A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait és hiteles megjelenítési módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. 10

11 Az alapfokú táncművészeti oktatás célrendszere és funkciói 1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra neveli. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét. 2. A program keretében folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző műfajai iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. Figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon képességeiktől és a szorgalmuktól függően fejleszthetik tánctechnikai, előadói műveltségüket és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 3. A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével és megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra és műveltség megszerzésére. 11

12 Az alapfokú képző- és iparművészeti oktatás célrendszere és funkciói 1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság - alakítása mellett a látás kiművelésére és tudatosítására, bővítve a képi műveltséget a képi emlékezetet és képzeletet. A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek gyakorlata nemcsak a kézügyességet, technikai érzékenységet fejleszti, hanem kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatára. 2. A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző- és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő és vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés széles körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a tanulók képességeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthetik vizuális műveltségüket és a különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 3. A képző- és iparművészeti oktatás a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és továbbéltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében és a tanulók életkorának megfelelő vizuális műveltség kialakításában. 12

13 2.3. A roma etnikumhoz tartozó gyermekek ellátásával kapcsolatos célok, feladatok veszélyeztetett és hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása, fokozott törődés /pl. hátrányos helyzetű tanulók fejlesztő, felzárkóztató program keretében minél érettebben kerüljenek iskolába, rendelkezzenek viselkedési mintákkal/; ösztönzésük a továbbképzésekben, a számukra kiírt pályázatokon való részvételre; oktatásuk minőségének fejlesztése érdekében részvétel a pedagógiai kísérletekben, módszereink gazdagítását segítő akciókban, pályázatokon; beilleszkedésüket segítő, illetve interkulturális programok szervezése; szakmai együttműködés, tapasztalatcseréken való részvétel A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek Pedagógiai munkánk egyik alapelve, hogy az iskola minden gyermek neveléséért - oktatásáért felelős, a jól alkalmazkodókért éppúgy, mint a magatartási nehézségekkel küszködőkért. Célunk a prevenció, olyan nevelő- oktatómunka, amely figyelembe veszi a tanuló életkori sajátosságait, az egyéni fejlődés különbözőségét, csökkenti az iskolai ártalmak (kudarc, félelem, szorongás, teljesítményzavar, agresszió, stb.) kialakulásának lehetőségét. Sajnos lakótelepünkön is növekszik azoknak a gyerekeknek a száma, akiknek viselkedése, fejlődése, magatartása, értékrendje az átlagtól eltérő, így személyiségfejlesztő munkánk során egyre erőteljesebb feladatként jelentkezik a családi nevelés hiányosságait pótlandó reszocializációs, korrekciós funkció. A már kialakult, problémás viselkedés hátterében biológiai és pszichoszociális okok egyaránt lehetnek, megismerése, kezelése, segítése érdekében fontos feladatunk: A gyermek személyiségének ismerete Színtere a teljes tanulói tevékenységrendszer. A gyermek környezeti rendszerének ismerete Életkörülmények, szociális háttér, a családban preferált értékek, nevelési módszerek. 13

14 A szülőkkel való, kölcsönös bizalomra épülő, szoros kapcsolattartás Célunk, hogy a szülő ne saját alkalmasságának minősítéseként élje meg gyermeke iskolai problémáit, hanem segítő, partneri kapcsolatban aktívan közreműködjön. Pedagógiai eszközök, módszerek, a segítés formái: kislétszámú osztályok indítása (nagyobb lehetőség nyílik az egyéni fejlesztésre) tanórai belső differenciálás (elkerülve ezzel azt, hogy a tanuló ne reagáljon magatartászavarral a számára teljesíthetetlen követelményekre, elvárásokra) külön óraszámot igénylő differenciált képességfejlesztés, egyéni fejlesztő programok, integrációs nevelés, egyéni továbbhaladás engedélyezése, és/vagy igazgatói mentesítés egyes tantárgyak, tantárgyrészek értékelése a minősítése alól, esetmegbeszélések (az osztályban tanító összes kolléga részvételével) kapcsolattartás belső és külső szakemberekkel (a kellő időben nyújtott segítség megelőzheti, hogy a problémák később még súlyosabbá váljanak), a napközi otthonos ellátás biztosítása; mentálhigiénés önismereti tréning; a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; a családlátogatások; a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése (konzultációk, ankétok, szülői tréning) A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Napjainkban, amikor a szülők egy része és a családok is nehezebb helyzetbe kerülnek, s a gyerekek is egyre kiszolgáltatottabbak, az iskola feladata és jelentősége az ifjúságvédelem területén is megnő. Egyre több az olyan hátrányos helyzetű gyerekek száma, akiket eddig nem így tartottunk nyilván, de a megélhetési nehézségek, a család 14

15 hétköznapi gondjai miatt elhanyagoltakká válnak. A nehezedő anyagi körülmények miatt nagymértékben megnőtt a szociális támogatások iránti igény. Ezek a problémák az iskoláinkban is éreztetik hatásukat, mert befolyásolják a gyerekek eredményeit, viselkedését, társaikhoz és a munkához való viszonyukat. Iskoláink lakótelepi környezetben fekszenek. Ezért fontos, hogy az igényeknek megfelelően bekapcsolódjunk abba a társadalmi összefogásba, mely korunk veszélyforrásaival szemben, elsődlegesen a tanulók személyiségének fejlesztésére és a prevencióra helyezi a hangsúlyt. A cél a tanulók személyiségének, életszemléletének olyan irányú fejlesztése, amely képessé teszi őket az ítéletalkotásra és a negatív jelenségek elutasítására. Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésére, feltárására, megszüntetésére. a.) A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő célja a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. b.) Az iskoláinkban a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök működnek. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök alapvető feladata, hogy segítsék a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. Ezen belül feladataik közé tartozik különösen: a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak. családlátogatásokon vesznek részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében, a veszélyeztető okok megléte esetén értesítik a gyermekjóléti szolgálatot, segítik a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét, 15

16 a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezik, tájékoztatást nyújtanak a tanulók részére szervezett szabadidős programokról. c.) A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén: fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit, meg kell keresni a problémák okait, segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához, jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek. A közvetlen segítségnyújtás formái: Írásbeli tájékoztatás: az ifjúságvédelmi problémák megoldásának lehetőségeiről, módjáról és formáiról. Osztályfőnöki ifjúságvédelmi és igazgatói fogadóórák, Családlátogatás (az ifjúságvédelmi felelőssel együtt) Személyes beszélgetés a szülővel az iskolában (osztályfőnök, ifjúságvédelmi felelős) Tanácskozás a szülővel az igazgatói irodában d.) A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együttműködik a területileg illetékes: nevelési tanácsadóval; gyermekjóléti szolgálattal; családsegítő szolgálattal; polgármesteri hivatallal; gyermekorvossal, védőnökkel, továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal. 16

17 e.) Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermekvédelem céljainak megvalósítását: a felzárkóztató foglalkozások, a tehetséggondozó foglalkozások, az indulási hátrányok csökkentése, a differenciált oktatás és képességfejlesztés, a pályaválasztás segítése, a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek), egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, a családi életre történő nevelés, a napközis foglalkozások, az iskolai étkezési lehetőségek, az egészségügyi szűrővizsgálatok, a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek, szünidei programok), a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás), a szülőkkel való együttműködés, tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése: Abban a kérdésben, hogy egy gyermek tanuló tanulási nehézséggel küzd, a nevelési tanácsadó megkeresésére a szakértői és rehabilitációs bizottság dönt. A tanulási kudarc eredhet, illetve összekapcsolódhat a tanuló szociálisan hátrányos helyzetével is. Iskolánk biztosítja egy adott tantárgyból vagy adott tantárgyakból az egyéni foglalkozásokat abban az esetben, ha az első-negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítése azt szükségessé teszi, valamint ha a tanköteles tanuló a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt második vagy további alkalommal ismétli ugyanazt az évfolyamot. 17

18 A tanulási kudarcnak kitett tanuló felismerése: a képességek felmérése iskolába lépéskor a képességek felmérése az iskoláztatás folyamán megfigyelés a tanuló iskolai munkájának célirányos áttekintése beszélgetés (gyerekkel, szülővel) a tanulók tanulási szokásainak felmérése A tanulási kudarcnak kitett tanuló fejlesztése: Egyéni (képesség) fejlesztés (fejlesztési terv alapján) Differenciált tanóravezetés Drámapedagógia, etikaórák Korrepetálás, szakkörök Napközi, tanulószoba Mentesítés bizonyos tárgyak ill. értékelési módszerek alól Kislétszámú osztályok nehezen nevelhető, beilleszkedési zavaros tanulók számára Kislétszámú osztályok diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkúliás részképességzavarral rendelkező tanulók számára. Tanulástechnikai iránymutatás A tanulási zavarokkal küzdő tanulók speciális szakemberekhez történő irányítása a felzárkózató, képességfejlesztő foglalkozások az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata, a továbbtanulás irányítása, segítése. interkulturális foglalkozások, iskolapszichológus tanácsadása, mentálhigiénés csoportos tréning. 18

19 2.7. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek Tehetségnek tekintjük azt, aki egy vagy több részképessége alapján kiemelkedő teljesítményt képes létrehozni. A tehetség gyermek- és serdülőkorban olyan szellemi és testi előfeltételeket jelent, amelyek kiváló tanulást, teljesítményt tesznek lehetővé. Az iskolákra rendkívül nagy felelősség hárul a korai felismerés, és a fejlesztés tekintetében. Szükséges a pedagógusok szemléletváltása, megfelelő pedagógiai kultúrája is. Az alapfokú oktatásban leginkább iskolai és tanulásszervezési differenciálással oldható meg fejlesztésük. A tehetséges tanulók felismerésének módszerei 1.osztályban: előzetes vélemény kérése az óvónőktől, megfigyelés tanórán és tanórán kívül, beszélgetés a szülőkkel, felmérések eredményeinek vezetése. 2-8.osztályban beszélgetés az osztályban tanító nevelőkkel, szülőkkel, megfigyelés: tanórai, közösségi tevékenység, felmérések, speciális képességeket mérő tesztek, versenyeken, vetélkedőkön, rendezvényeken szerepeltetés, A tehetséges gyermekek kiemelkedő képességeik révén nagy teljesítmény elérésére képesek az alábbi területek valamelyikén: általános intellektuális képesség, specifikus iskolai alkalmasság, kreatív vagy produktív gondolkodás, vezetői képesség, zene és képzőművészetek, pszichomotoros képesség. A kibontakoztatás lehetőségei Tanórán: csoportbontásban oktatás (főleg matematika, testnevelés, idegen nyelv), differenciált óravezetés, 19

20 csoport munka, egyéni feladatok adása, Tanórán kívül: szakkörök, önképzőkörök felvételi előkészítők versenyre való felkészítés szünidei gyakorlási anyag adása DSE szakosztályok Iskolán kívül: Könyvtár, múzeum, kiállítások látogatása Városi, megyei, országos versenyeken való részvétel pályázatok készítése Miskolci Sportiskola és egyéb sportegyesületek A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek A nevelés-oktatás szempontjából elsősorban azon szociális egyenlőtlenségek és különbségek számbavétele fontos, amelyek valamilyen módon hatással lehetnek a gyermekek iskolai pályafutására. A feltérképezés megköveteli a család és az iskola együttműködését, a probléma gyökerei csak így tárhatók fel. A szociális hátrányok enyhítése akkor lehetséges, ha tudjuk, miből ered a hátrány: a család összetételéből jelentkező problémák: csonka család, erőn felül túl sok gyermeket vállaló család, több generáció együttélése nem megfelelő lakáskörülmények között, stb. a szülők társadalmi, gazdasági helyzetéből, értékrendjéből fakadó problémák: aluliskolázottság, munkanélküliség, munkahelyi problémák, agresszivitás, alkoholizmus, helytelen nevelési módszerek,családon belüli rossz kapcsolatok, világnézeti ellentmondások, nehéz anyagi helyzet, stb. 20

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. 33 Pedagógiai program Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 3300 Eger, Ifjúság út 2. Tel: 36-324-909, Fax: 36-324-808 Mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu

Részletesebben

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. A. Az iskola nevelési programja 1 P R E A M B U L U M AZ ISKOLA HIVATALOS ELNEVEZÉSE: Zipernowsky Károly AZ ISKOLA FENNTARTÓJA

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7.

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. OM azonosító: 027826 KIK egységkód: 030008 Telefon: +36/76/351-344 Email: vadamk@gmail.com Honlap: www.kutyafuluek.hu

Részletesebben

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program 2013. szeptember 10. 1 2013. március 28. Még nincs igazítva 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 0 Pedagógiai Program Gerlai Általános Iskola 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gerlai

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1.

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. P e d a g ó g i a i p r o g r a m - N e v e l é s i p r o g r a m 1 Tartalom LEGITIMÁCIÓ... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA,

Részletesebben

A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a fenntartóra, működtetőre többletköltség nem hárul.

A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a fenntartóra, működtetőre többletköltség nem hárul. LEGITIMÁCIÓS LAP 206003 ELFOGADÓ ELFOGADÁS IDEJE NEVELŐTESTÜLET 2014.03.31. SZÜLŐI SZERVEZET 2014.03.31. DIÁKÖNKORMÁNYZAT 2014.03.21. FENNTARTÓ A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja,

A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja, A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja, Az iskola dolga, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.2 A

Részletesebben

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd. KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.hu Intézményvezető: Weszprémy Barna Gábor PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

A KUNADACS-LADÁNYBENE ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA. készítette: Mátyás Katalin intézményvezető

A KUNADACS-LADÁNYBENE ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA. készítette: Mátyás Katalin intézményvezető 1 A KUNADACS-LADÁNYBENE ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA készítette: Mátyás Katalin intézményvezető 2 Tartalomjegyzék NEVELÉSI TERV I. Bevezetés...2 II. Pedagógiai alapelveink...3 1) Nevelési céljaink...5

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

1. BEVEZETŐ. 1.1. Történeti előzmények. Biztató

1. BEVEZETŐ. 1.1. Történeti előzmények. Biztató . BEVEZETŐ.. Történeti előzmények Biztató Őrizd álmaidat, mert azokkal jutsz előre, írd őket az ég levelére, vésd az iszonyú kőbe, de meg ne add magad! jöjjenek esések, ellenérvek, csak tovább, tovább,

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. március 27. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYOMAENDRŐD 2004 Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje

Részletesebben