Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/ Fax: 06/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo."

Átírás

1 Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/ Fax: 06/ Szám: 9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 19-én (kedden) 16 óra 43 perckor kezdődő, a Városháza Kompolthy-termében tartott rendes, nyilvános üléséről. Jelen voltak: Marton Béla polgármester Erdősi Gábor alpolgármester Illés Susan képviselő Jenei István képviselő KonticsMonika képviselő Lajkó Frigyes képviselő Dr. Varjú Lajos képviselő Marton Béla polgármestertisztelettel köszöntötte a testületi ülésen megjelent képviselő asszonyokat, urakat, jegyző urat, aljegyző asszonyt, a meghívott vendégeket,a hivatal dolgozóit, illetve a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel jelen van, az határozatképes. Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a napirendek sorrendjére. Javasolta, hogy a napirendek közé vegyék fel A Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése tárgyú projekt felülvizsgálata, valamint A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodásának módosítása előterjesztéseket, mivel a kiküldött meghívóban ezek napirendi pontként nem szerepeltek. Kérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendekhez van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Kérdés, vélemény, javaslat nem lévén a vitát lezárta, és szavazásra bocsátotta a módosító javaslatokat. A Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése tárgyú projekt felülvizsgálata című előterjesztést vegyék fel a napirendi pontok közé, és 17. pontként tárgyalják, valamint a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodásának módosítása előterjesztést is vegyék fel a napirendek közé, melyet 18. pontként tárgyalják. A javaslatokat a képviselő-testület 6 igen szavazat mellett, ellenszavazat nélkül, és 1 tartózkodó szavazattal támogatta. Az előző szavazások eredményére figyelemmel szavazásra bocsátotta a napirendet, melyet a képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 1 tartózkodó szavazattal az alábbiak szerint elfogadta: Nyilvános napirend: 1. Beszámoló a SALX Kft évi tevékenységéről 2. Beszámoló Balatonfűzfő Város évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról 3. A Fűzfői Atlétikai Klub támogatási kérelme 4. A SAL-X Kft. ügyvezetőjének kinevezése 5. A Helpynet Kft. ajánlata 6. A strandok rendjéről és szolgáltatásairól szóló fürdőhelyi rendtartás 1

2 7. Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola további működtetése 8. Alapítványok összevonása 9. A talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról szóló önkormányzati rendelet 10. A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása 11. A balatonfűzfői jelképek és Balatonfűzfő név használatáról szóló önkormányzati rendelet 12. Új közbeszerzési bírálóbizottsági tag választása 13. Információs terminálok működtetési költségeinek, tartalmi működési szükségességének vizsgálata és bemutatása 14. A Balaton Center Kft. bérleti szerződés módosítására vonatkozó kérelme 15. Jánka Anikó bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme 16. Javaslat nyári napközi szervezésére 17. A Balatonfűzfő sport-és ifjúságturisztikai fejlesztése tárgyú projekt felülvizsgálata 18. A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodásának módosítása 19. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Varjú Lajos képviselő - - tartózkodott Összesen: 6 igen 0 nem 1 tartózkodó Marton Béla polgármester a napirendek tárgyalása előtt tisztelettel köszöntötte Nádai Tamás tűzoltó százados urat, Sztanke Viktor főhadnagy urat, valamint Vörös Gábor főtörzsőrmester urat. A polgármester Vörös Gábor főtörzsőrmester úrnak gratulált az év tűzoltója díj elnyeréséhez, további munkájához sok sikert, balesetmentes szolgálatot kívánt. Elmondta, hogy Sztanke Viktor főhadnagy urat a szolgálat elszólítja Balatonfűzfőről, így további munkájához sok sikert kívánt. Nádai Tamás tűzoltó százados személyében köszöntötte az új tűzoltó parancsnokot. Nádai Tamás tisztelettel köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondta, hogy 15 éve dolgozik tűzoltóként. Pályafutását Veszprémben kezdte a tűzoltó parancsnokságon, mint beosztott tűzoltó ban került hivatásos szolgálatba Balatonfűzfőre. Itt 9 évet töltött el beosztott tűzoltóként, szolgálat parancsnok helyettesként, majd szolgálat parancsnokként ben a kötelesség, a műveleti szolgálatba a Megyei Igazgatósághoz szólította. Itt 3 és fél évet töltött. Marton Béla polgármesternádai Tamás tűzoltó századosnak sok sikert és jó egészséget kívánt. Ezt követően felkérte Mézes József urat, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Humán Bizottság bizottsági kültagját, hogy fáradjon a Fűzfő zászló elé, és tegye le az esküt. Az eskü szövegét Marton Béla polgármester mondja elő. Mézes József elmondta az eskü szövegét, mely szerint: Én, Mézes Józsefbecsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 2

3 másokkal is megtartatom; képviselő-testületi bizottsági tagságitisztségemből eredő feladataimat a Balatonfűzfőfejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen! Napirendek tárgyalása: 1. Beszámoló a SAL-X Kft évi tevékenységéről Marton Béla polgármester tisztelettel köszöntötte LeposánéKotrics Ildikó könyvvizsgálót, Lublóy Géza FEB elnököt, valamint Kovács Elemér Pétert a SAL-X Kft. ügyvezetőjét. Kérte, hogy a tárgyalóasztalnál foglaljanak helyet. Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy kérdés, vélemény, javaslat van-e ezzel a napirenddel kapcsolatban? Erdősi Gábor alpolgármester elmondta, hogy LeposánéKotrics Ildikótól egy tételes kimutatást kért arra vonatkozóan, hogy a 16 millió Ft-os működési hiány pontosan milyen tételekből áll össze. LeposánéKotrics Ildikó könyvvizsgáló elmondta, hogy az előterjesztés szöveges értékelésében szerepelt a rezsicsökkentés hatása, mely szerint a évben ezer Ft árbevétel kiesést, évben pedig ezer Ft árbevétel kiesést jelentett a rezsicsökkentés. A vízdíj 40 Ft-tal, az alapdíj 21 Ft-tal csökkent. Marton Béla polgármester megkérdezte, hogy nincs lehetőség kompenzációt kérni a Magyar Államtól? LeposánéKotrics Ildikó könyvvizsgáló elmondta, hogy erről nincs tudomása. Marton Béla polgármester más kérdés, vélemény, javaslat nem lévén a vitát lezárta, és szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat. A 82/2015.(05.11.) PTHB határozatot a képviselő-testület 7 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül támogatta. 104/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a SAL-X Kft. alapítója a társaság évi egyszerűsített éves beszámolóját e Ft mérleg főösszeggel és e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 3

4 Szavazásra bocsátotta a 83/2015. (05.11.) PTHB határozatot, melyet a képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazat mellett az alábbiak szerint elfogadott: 105/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a SAL-X Kft. alapítója, alapítói jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 1. A SAL-X Kft részére e Ft összegű támogatást biztosít a határozat mellékletét képező - a SAL- X Kft május havi tájékoztatója című - előterjesztésben meghatározott feladatokra. 2. Az 1. pont szerinti támogatás forrása a fejlesztési céltartalék. 3. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kölcsönszerződés aláírására. 2. Beszámoló Balatonfűzfő Város évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Marton Béla polgármester tisztelettel köszöntötte Sajtos Ildikót a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjét, és kérte, hogy a tárgyalóasztalnál fogaljon helyet. Erdősi Gábor alpolgármester véleménye szerint drasztikusan csökken a gyermek létszám Balatonfűzfőn, ezzel szemben viszont a szép korúak száma növekszik. Cselekvési tervet kellene készíteni, amely a demográfiai folyamatot mérsékelné. Sajtos Ildikó intézményvezető köszönetet mondott Erdősi Gábor alpolgármesternek, hogy az intézményre külön figyelmet fordít. Más kérdés, vélemény, javaslat nem lévén a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül elfogadott. 106/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról készített átfogó értékelést elfogadja. Az értékelést megküldi a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. Felelős: dr. Takács László jegyző 4

5 3. A Fűzfői Atlétikai Klub támogatási kérelme Dr. Varjú Lajos képviselő megkérdezte, hogy bármilyen támogatást a fejlesztési céltartalék terhére lehet-e biztosítani? KonticsMonika képviselő elmondása szerint az előterjesztésben nem szerepel támogatási kérelem. Véleménye szerint ezt a napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési és Humán Bizottságnak tárgyalni kellett volna. A támogatás előtt meg kell vizsgálni a FAK működését, támogatását, TAO elszámolását, pénz felhasználását. A támogatási szerződésben pontosan meg kell határozni, hogy a pénzt mire fordítja. Marton Béla polgármester elmondta, hogy a FAK készítette a megállapodás tervezeteket. Javasolta, hogy ezt a napirendi pontot vegyék le a napirendről. Megkérdezte, hogy más kérdés, vélemény, javaslat van-e ezzel kapcsolatban? Más kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot, melyet a képviselőtestület 7 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbiak szerint támogatta: 107/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy A Fűzfői Atlétikai Klub támogatási kérelme című napirendi pontot leveszi a napirendek közül, és júniusban újratárgyalja. Határidő: június 5

6 4. A SAL-X Kft. ügyvezetőjének kinevezése Marton Béla polgármester megkérdezte, hogy ezzel a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, javaslat? Kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta a 87/2015. (05.11.) PTHB határozatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül elfogadott. 108/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a SAL-X Kft. alapítója úgy dönt, hogy június 01. napjától december 31. napjáig, határozott időtartamra Kovács Elemér Péter Balatonalmádi, Klapka György u. 11. szám alatti lakost bízza meg a SAL-X Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásával, 2. a SAL-X Kft. ügyvezető igazgatója havi illetményét június 01. napjától bruttó ,- Ft összegben állapítja meg. Határidő: június A Helpynet Kft. ajánlata Marton Béla polgármester kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbiak szerint elfogadott: 109/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Helpynet Kft. ajánlatával kapcsolatban a szolgáltatás településen történő bevezetése érdekében - a szociális szolgáltatásban illetve a polgári védelemben dolgozó szereplők véleményét meghallgatja. Határidő: júniusi Kt. ülés 6

7 6. A strandok rendjéről és szolgáltatásairól szóló fürdőhelyi rendtartás Marton Béla polgármester elmondta, hogy a rendtartást a Hivatal állította össze azokkal az instrukciókkal illetve tartalmi elemekkel, amelyek már korábban elhangzottak a testületi valamint bizottsági üléseken. KonticsMonika képviselő elmondása szerint javaslatot tett arra, hogy más településekhez hasonlóan Balatonfűzfőn is rendelet szabályozza a strandok rendjét. A strandok rendjéről szóló rendelet tervezet azért nem került a bizottság illetve képviselő-testület elé, mert ezt már korábban tárgyalták. Az elkészített rendelet tervezetet a Hivatal a Kormányhivatal részére véleményezés céljából megküldte. Több egyeztetés is történt a rendelet tervezettel kapcsolatban, de az önkormányzatoknak nagyon leszűkült a szabályozási lehetősége. A Kormányhivatal álláspontja szerint olyan szabályozásokat, amelyek magasabb szinten szabályoznak, tehát törvényben, kormányrendeletben, magasabb szintű jogszabályban, azt a helyi rendeletekben már nem lehet ismételten megjelentetni, mivel nincs rá szükség, azt csak alkalmazni kell. Így a Kormányhivatal javaslataalapján hozták létre a fürdőhelyi rendtartásról szóló dokumentumot. Véleménye szerint a határozati javaslatba szerepelnie kell annak, hogy mettől meddig érvényes a fürdőhelyi rendtartás. Dr. Takács László jegyző javasolta, hogy a határozati javaslatot úgy módosítsák, hogy a képviselő-testület úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező a strandok rendjéről és szolgáltatásairól szóló fürdőhelyi rendtartást június 1-től bevezeti és hatályba lépteti. Erdősi Gábor alpolgármester véleménye szerint a vendéglátó ipari egységeken keresztül történő ki-belépés szabályozása az eredeti elképzeléseknek megfelelően került beépítésre a fürdőhelyi rendtartásról szóló dokumentumba. Amennyiben előfordul, és bizonyíthatóan fordul elő ilyen illegális belépés a strand területére, abban az esetben az önkormányzat a bérleti szerződést az érintett vendéglátó ipari egység bérlőjével azonnal felmondhatja. Ebben a kérdésben jó lenne döntést hozni. Marton Béla polgármester elmondása szerint amikor a vendéglátó ipari, valamint kereskedelmi egységek a bérleti szerződést megkötötték, akkor ebben a szerződésben vállalták ezt a szankciót. Dr. Varjú Lajos képviselő véleménye szerint az engedély nélküli belépéssel az önkormányzatot károsítják meg. Erdősi Gábor alpolgármester elmondta, hogy a fürdőhelyi rendtartással kapcsolatban megfogalmazott tényekkel egyetért. Véleménye szerint a szabályzatban pontosan le kell írni, hogy a kereskedelmi, vendéglátó ipari és egyéb szolgáltatásokat biztosító egységek bejáratát reggeltől este 7 óráig zárva kell tartani. KonticsMonika képviselő véleménye szerint a Városgondnokság nem tud megfelelő hatékonysággal gazdaként eljárni ezen a telepen. A vállalkozó kötelessége biztosítani azt, hogy üzemi időben ne lehessen átjárni az egységén. Ezt javasolta a fürdőhelyi rendtartásba beépíteni. 7

8 Javasolta, hogy a fürdőhelyi rendtartás II/4. pontjában lévő jogosulatlan belépést azt személyre vonatkoztassák, és arra alkalmazzák a szankciókat. A rendtartás II/5. pontját javasolta kiegészíteni úgy, hogy a kereskedelmi, vendéglátó ipari és egyéb szolgáltatást biztosító egységeknél le nem zárt kaput a strand nyitvatartási ideje alatt az üzemeltető köteles zárva tartani és megakadályozni a belépést. Ha nem tartja zárva, akkor lép életbe a szankció, illetve ezen kívül az üzemeltető lezárja. Dr. Varjú Lajos képviselő javasolta, hogy Diósdi Péter intézményvezető, valamint Vági Gyula is mondják el a véleményüket a fürdőhelyi rendtartás gyakorlati végrehajthatóságával kapcsolatban. Megkérdezte, hogy mit tesznek abban az esetben, ha valaki bemászott a kerítésen? Marton Béla polgármester köszöntötte Diósdi Péter intézményvezetőt, valamint Vági Gyulát, és kérte, hogy a tárgyalóasztalnál foglaljanak helyet. Diósdi Péter intézményvezető véleménye szerint az Önkormányzat érdekei mellett a Városgondnokság érdekeit, mint strandüzemeltető érdekeit is szolgálná egy ilyen rendtartás bevezetése. A korábban megfogalmazott strand szabályzat helyett ez egy nagy előrelépés. A fürdőhelyi rendtartásból hiányzik az egyéb helyeken történő legális bejutás. A karszalag bevezetésével kapcsolatban elmondta, hogy 100 ezer vendég esetében körülbelül ezer Ft lenne a költség, valamint 2 fővel meg kellene erősíteni a jegykiadó illetve ellenőrző személyzetet. Vági Gyula elmondta, hogy a jogosulatlan belépőkkel szemben nem tudnak semmit sem tenni, a rendőrség sem megy ki, mert nem rendőrségi ügy. Marton Béla polgármester megkérdezte, hogy bírságot nem tudnak a rendtartásban elrendelni? Székelyné Tóth Barbara aljegyző elmondása szerint bírságot nem lehet elrendelni. Diósdi Péter intézményvezető elmondása szerint a jogosulatlan belépőt felszólíthatják, hogy a strand területét hagyja el. Ha ez esetleg eldurvul, akkor erre hivatkozva kérhetnek rendőri segítséget. Erdősi Gábor alpolgármester véleménye szerint más település strandjain is előfordul ez a probléma. Javasolta, hogy vizsgálják meg, hogy más településeken ilyen esetekben milyen eljárásrend van érvényben. Diósdi Péter intézményvezető elmondta, hogy egyszer előfordult egy olyan eset, amikor pénztárzárás előtt fős csapat félretolta a jegykezelőt, és bementek a strand területére. Az ott lévő 3 fő ilyen esetben tehetetlen. Vági Gyula elmondta a karszalaggal kapcsolatban, hogy a csúszdapark karszalaggal működik. Ott egy átlagos napon 100 karszalag megy el, melyből problémás olyan dolgokkal, hogy szoros vagy leszakadt. Erdősi Gábor alpolgármester 17 óra 36 perckor elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 6 főre csökkent. Diósdi Péter intézményvezető véleménye szerint a fürdőhelyi rendtartás szankciókat még nem tartalmaz, de a Városgondnokságnak jelzési kötelezettsége ezzel lesz. Erdősi Gábor alpolgármester 17 óra 38 perckor visszajött az ülésre, így a képviselő-testület újra 7 fővel folytatta a munkáját. Marton Béla polgármester megkérdezte, hogy van-e ezzel kapcsolatban még kérdés, vélemény, javaslat? 8

9 Más kérdés, vélemény, javaslat nem lévén a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a fürdőhelyi rendtartás módosítására vonatkozó javaslatot, mely szerint a II/4-5. pontban legyen megfogalmazva a bérlő kötelessége a bejutás ellen, illetve illetéktelenül bejutó személyre is legyen szankció megfogalmazva. Ezt a javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül támogatta. Szavazásra bocsátotta a módosító határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazat mellett az alábbiak szerint elfogadott: 110/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező a strandok rendjéről és szolgáltatásairól szóló fürdőhelyi rendtartást jóváhagyja, és június 1- től hatályba lépteti. 7. Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola további működtetése Marton Béla polgármester megkérdezte, hogy ezzel a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, javaslat? Kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 7 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül támogatta. 111/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 74. (4) bekezdésében és 76. -ban foglaltak alapján, az illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését szeptember 1-jétől továbbra is vállalja, a működtetési kötelezettség alóli mentesítést nem kéri. Határidő: augusztus 30. 9

10 8. Alapítványok összevonása Marton Béla polgármester megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény, javaslat? Kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatokat. A 93/2015. (05.11.) PTHB határozatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta. 112/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vállalkozást Segítő Alapítvány alapítójaként - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:402 -ára figyelemmel rögzíti, hogy 1. a Vállalkozást Segítő Alapítványt egyesíteni szándékozik a Balatonfűzfőért Alapítvánnyal úgy, hogy a Vállalkozást Segítő Alapítvány az egyesülés során beolvad a jogutód Balatonfűzfőért Alapítványba, a Vállalkozást Segítő Alapítvány pedig a beolvadással egyidejűleg megszűnik. 2. felkéri a Vállalkozást Segítő Alapítvány Kuratóriumát a határozat 1. pontja szerinti egyesüléssel kapcsolatos alapítói döntés meghozatalához szükséges dokumentumok előkészítésére. A 94/2015. (05.11.) PTHB határozatot a képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbiak szerint elfogadta: 113/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfűzfőért Alapítvány alapítójaként 1. egyetért a Balatonfűzfőért Alapítvány és a Vállalkozást Segítő Alapítvány egyesítése szándékával, melynek során a Vállalkozást Segítő Alapítvány beolvad a jogutód Balatonfűzfőért Alapítványba. 2. felkéri a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriumát az egyesüléssel kapcsolatos alapítói döntés meghozatalához szükséges dokumentumok előkészítésére. 10

11 Szavazásra bocsátotta a 95/2015. (05.11.) PTHB határozatot is, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbiak szerint támogatta: 114/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vállalkozást Segítő Alapítvány alapítójaként a Vállalkozást Segítő Alapítvány Balatonfűzfőért Alapítvánnyal történő egyesüléséhez kapcsolódó vagyonmérleg és vagyonleltár elkészítésének fordulónapját december 31. napban határozza meg. A vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek ellenőrzésére a Horváth és Társai Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (Veszprém, Szilfa u. 5.) kéri fel. Szavazásra bocsátotta a 96/2015. (05.11.) PTHB határozatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül elfogadott: 115/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfűzfőért Alapítvány alapítójaként a Vállalkozást Segítő Alapítvány Balatonfűzfőért Alapítvánnyal történő egyesüléséhez kapcsolódó vagyonmérleg és vagyonleltár elkészítésének fordulónapját december 31. napban határozza meg. A vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek ellenőrzésére a Horváth és Társai Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (Veszprém, Szilfa u. 5.) kéri fel. 11

12 9. A talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról szóló önkormányzati rendelet Marton Béla polgármester kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta a rendelet tervezetet, melyet a képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazat mellett elfogadott. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról Balatonfűzfő, május 19. Marton Béla polgármester Dr. Takács László jegyző Kihirdetve: Balatonfűzfő, május 29. Dr. Takács László jegyző A rendelet normaszövege ezen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi. 12

13 10. A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása Marton Béla polgármester megkérdezte, hogy ezzel a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, javaslat? Kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül támogatta. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Balatonfűzfő, május 29. Marton Béla polgármester Dr. Takács László jegyző Kihirdetve: Balatonfűzfő, május 29. A rendelet normaszövege ezen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi. Dr. Takács László jegyző 11. A balatonfűzfői jelképek és Balatonfűzfő név használatáról szóló önkormányzat rendelet Marton Béla polgármester kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta a rendelet tervezetet, melyet a képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazat mellett támogatott. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete Balatonfűzfő város jelképeiről és a Balatonfűzfő név használatáról Balatonfűzfő, május

14 Marton Béla polgármester Dr. Takács László jegyző Kihirdetve: Balatonfűzfő, május 29. A rendelet normaszövege ezen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi. Dr. Takács László jegyző 12. Új közbeszerzési bírálóbizottsági tag választása Marton Béla polgármester megkérdezte, hogy ezzel a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, javaslat? Kérdés, vélemény, javaslat nem lévén a vitát lezárta, és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbiak szerint elfogadott: 116/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Balatonfűzfő Város Önkormányzata Közbeszerzési Bírálóbizottságába az alábbi teljes jogú tagot jelöli ki műszaki szakértelmet biztosító személyként: Nemesiné Bucsi Anikó települési főmérnök. 14

15 13. Információs terminálok működtetési költségeinek, tartalmi működési szükségességének vizsgálata és bemutatása Marton Béla polgármester kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül támogatta. 117/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 1. hogy az információs terminálok kihelyezésének támogatásáról további vizsgálatok után dönt, 2. felkéri a Hivatalt, hogy a tervezett háromféle információs terminálra árajánlatot kérjen be, amely tartalmazza az egyszeri -telepítési- költségeket állandó költségeket 3. felkéri a Hivatalt, hogy tegyen javaslatot a tartalomszolgáltatásért felelős személyre. Határidő: júniusi Kt. ülés 14. A Balaton Center Kft. bérleti szerződés módosítására vonatkozó kérelme Jenei István képviselő 17 óra 46 perckor elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 6 főre csökkent. Marton Béla polgármester megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban a képviselő-testület tagjainak van-e kérdése, véleménye, javaslata? Kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 6 igen egybehangzó szavazat mellett támogatott. 118/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. a Balaton Center Kft.-vel április 29-én - a balatonfűzfői 357/43, 357/44, 357/45, 357/46 helyrajzi számú ingatlanok bérbeadása tárgyában - létrejött bérleti szerződés módosításáról kizárólag további információk beszerzése és személyes egyeztetés után dönt, 2. tájékoztatást kér a Balaton Center Kft.-től az építési engedély állapotáról, tartalmáról, a kivitelezési ütemezésről, és az eddig elvégzett munkákról. 15

16 Összesen: 6 igen 0 nem 0 tartózkodó 15. Jánka Anikó bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme Marton Béla polgármester kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta a 100/2015. (V.11.) PTHB határozatot, melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodó szavazattal az alábbiak szerint elfogadott: 119/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Balatonfűzfő Jókai út 19. szám alatt lévő politechnika épület földszinti tantermét május 15-től határozatlan időre 8000 Ft+ÁFA/ hó összegért bérbe adja Jánka Anikó részére. Felhatalmazza a Városgondnokságot a bérleti szerződés megkötésére. Lajkó Frigyes képviselő - - tartózkodott Összesen: 5 igen 0 nem 1 tartózkodó 16. Javaslat a nyári napközi szervezésére Marton Béla polgármester elmondta, hogy a bizottság még nem tárgyalta ezt a témát. Jenei István képviselő 17 óra 47 perckor visszajött az ülésre, így a képviselő-testület létszáma 7 főre emelkedett. Dr. Varjú Lajos képviselő véleménye szerint a gyerekek inkább felügyelet alatt legyenek, minthogy felügyelet nélkül. A szülő oldaláról nézve arról van szó, hogy a gyermek felügyeletét a nyári szünet alatt nem tudja megoldani, erre kell megoldást találni. Marton Béla polgármester elmondta, hogy ennek van költségvonzata, mely Ft-ot jelent. Ez a pedagógus bére, de ebben nincsen olyan egyéb plusz dolog, amely a gyerekeket nyári élményhez juttatja. 16

17 Erdősi Gábor alpolgármester elmondása szerint a jogszabályi háttér megismerése fontos lenne. Meg kell vizsgálni, hogy jogszabály szerint mi az önkormányzat kötelezettsége. Véleménye szerint humán erőforrás vonatkozásában további költségek merülnek fel. Sajtos Ildikó intézményvezető elmondása szerint korábban is volt igény erre a szolgáltatásra. A évben egy TÁMOP program keretében Balatonfűzfőn is ki tudták elégíteni ezeket az igényeket. Ekkor 10 héten keresztül tudtak tábort szervezni. Összefogták azokat a gyerekeket, akiknek nem tudták megoldani a szülői felügyeletét. Uniós forrásból nagyon színes programokat tudtak szervezni. Véleménye szerint a közös felelősség ügyében a KLIK, az Önkormányzat, illetve az Önkormányzat egyéb intézménye, ami a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ valamint a család ossza meg nyári időszakban is a gyermeknevelés terhét, illetve vállaljon részt ebben. A KLIK 3 hetet megold a nyári időszakban a gyermek felügyeletére. Az Irinyi János Általános Iskola saját kapacitásból 24 munkanapot megold a gyermekek felügyeletére vonatkozóan, valamint a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ is saját kapacitásából 2 hetet megold. A 11 nyári hétből 6 olyan hét maradt így, ami felügyelettel nincsen biztosítva. Ha maximum 3 hetet az Önkormányzat felügyelet biztosításával még hozzátesz, akkor a családnak 2,5 hetet kell megoldania valamilyen módon. A felmérés eredménye alapján arra jutottak, hogy van 1-2 olyan család, aki szó szerint áttolja a gyermekét, és nem volt olyan tanszünet, ahol ne kellett volna a gyermekre vigyázni. KonticsMonika képviselő véleménye szerint meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy valóban legyen olyan idő, amit a család együtt tölt. Megkérdezte, hogy azok a gyerekek jogosultak erre a szolgáltatásra, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, feltétel nélkül akkor is, ha dolgozik a szülő, és akkor is, ha nem dolgozik a szülő? Sajtos Ildikó intézményvezető elmondása szerint a program nem 8 órakor kezdődik, hanem előbb, és nem 16 órakor van vége a szülők munkahelye miatt. Marton Béla polgármester javasolta, hogy 400 ezer Ft keretösszeget határozzanak meg a programra, a részleteket pedig a következető testületi ülésen újratárgyalják. Dr. Varjú Lajos képviselőelmondása szerint bizonyos keretek között az önkormányzatnak kell megszervezni ezt a programot. Költségvetésben tervezendő feladat lenne, csak ez nem lett betervezve. KonticsMonika képviselő megkérdezte, hogy van-e lehetőség arra, hogy az intézményt bízzák meg, hogy az önkormányzat kötelezettségére dolgozzon ki egy tervet? Ehhez pedig az önkormányzat egy keretösszeget biztosítana. Véleménye szerint ez egy szociális feladat. Sajtos Ildikó intézményvezető elmondása szerint kidolgozható a terv, de a szülőknek a kérésére mindenképpen válaszolni kell, mivel nem tudják, hogy hogyan rendelkezhetnek a szabadságukkal. Véleménye szerint azt kell tudni, hogy melyik az az időszak, amit biztosít az önkormányzat. Lajkó Frigyes képviselő megkérdezte, hogy augusztus 20-tól 30-ig a gyerekek felügyelete hogy lesz megoldva? Sajtos Ildikó intézményvezető elmondta, hogy a kérdéses időszakban az iskolában már vannak tanárok, akik megoldják a gyerekek felügyeletét. KonticsMonika képviselő véleménye szerint mivel közös feladatról van szó -, ha a Családsegítő Szolgálat önmagában nem tudja megoldani a feladatot, akkor lehet kombinálni a Művelődés Központ és Könyvtárral, valamint a Városgondnoksággal. 17

18 Módosító javaslatot fogalmazott meg, mely szerint a képviselő-testület július 20-tól augusztus 14-ig 15 munkanap időtartamra nyári napközi ellátását biztosít. A részletek kidolgozásával a Családsegítő Szolgálatot bízza meg, bevonva a Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Városgondnokság intézményét. A nyári napközis kiadások fedezetére 400 ezer Ft keretösszeget biztosít. Marton Béla polgármester megkérdezte, hogy más kérdés, vélemény, javaslat van-e ezzel kapcsolatban? Más kérdés, vélemény, javaslat nem lévén a vitát lezárta, és szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbiak szerint támogatta: 120/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi családok és tanulók támogatására nyári napközis ellátást biztosít július 20-tól augusztus 14-ig, 15 munkanapra vonatkozóan. A részletek kidolgozásával megbízza a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központot, egyeztetést folytatva a Művelődési Központ és Könyvtárral, valamint a Városgondnoksággal. Az önkormányzat a nyári napközis kiadások fedezetére 400 ezer Ft keretösszeget biztosít. Határidő: június 17. A Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése tárgyú projekt felülvizsgálata KonticsMonika képviselő véleménye szerint ez a projekt túlzottan az érdeklődés középpontjába került. A projekt helyszínének felülvizsgálatával egy megnyugtató helyzetet lehetne teremteni. Jenei István képviselő 18 óra 24 perckor elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 6 főre csökkent. Erdősi Gábor alpolgármester véleménye szerint is túlzott felügyelet éri ezt a projektet. A kivitelezés során már látszódtak olyan tartalmi problémák, amelyekkel jelenleg szembesülni lehet. Dr. Varjú Lajos képviselő javasolta, hogy a képviselő-testület is tekintse meg a helyszíneket. Marton Béla polgármester más kérdés, vélemény, javaslat nem lévén a vitát lezárta, és szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 6 igen egybehangzó szavazattal elfogadott. 18

19 121/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Balatonfűzfőért Alapítvány kuratóriumát, hogy a LEADER támogatásból négy helyszínen megvalósult, a Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése tárgyú beruházás tervezett és megvalósult műszaki tartalmáról, valamint a projekt lebonyolításáról és megvalósulásáról tájékoztatót terjesszen az alapító elé. Képviselő-testület felkéri továbbá a Balatonfűzfőért Alapítványt, hogy a projekt helyszínek felülvizsgálatába vonja be a tervezőt, amelynek munkadíjára Képviselő-testület a négy helyszín tekintetében bruttó ,- Ft-ot biztosít a évi költségvetésében. Határidő: júniusi Kt. ülés Összesen: 6 igen 0 nem 0 tartózkodó 18. A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodásának módosítása Marton Béla polgármester megkérdezte, hogy ezzel a napirenddel kapcsolatban van-e a képviselő-testület tagjainak kérdése, vélemény, javaslata? Kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 6 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbiak szerint támogatta: 122/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.) a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodása a határozat mellékletét képező 4. számú módosításával egyetért. 2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási megállapodás módosítását a társult önkormányzatok Társulási megállapodás 4.számú módosítását jóváhagyó határozata birtokában aláírja. 3.) A képviselő-testület felkéri a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó hivatal jegyzőjét, hogy a Társulási megállapodás módosítását küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak. Határidő: június

20 Összesen: 6 igen 0 nem 0 tartózkodó 19. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Marton Béla polgármester megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, javaslat? Dr. Varjú Lajos képviselő elmondta, hogy egy határozat végrehajtásáról nem lát jelentést. Véleménye szerint döntöttek arról, hogy a Kerekes László által beadott kérelmeket olyan módon fogják tárgyalni, hogy a kérelmezőket meghívják egy ülésre. Ezzel kapcsolatban történt már valami előrelépés? Dr. Takács László jegyző elmondása szerint ezzel kapcsolatban PTHB határozat született. Dr. Varjú Lajos képviselő elmondta, hogy -en kapott tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy új források nyílnak az önkormányzatok számára. Útfelújítások, intézmény felújítások forrásai jelentik ezeket az új forrásokat. A tájékoztatásban szerepelt az is, hogy az idegenforgalmi adó állami támogatását el fogják vonni azoktól a településektől, ahol az iparűzési adó aránya bizonyos szintet meghaladja. Utána kell nézni, hogy az önkormányzatot érinti-e ez a kérdés. Marton Béla polgármester más kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 6 igen egybehangzó szavazattal elfogadott. 123/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Marton Béla polgármester írásos előterjesztésében foglaltak figyelembevételével a 7/2015. ( ) 28/2015. ( ) 29/2015. ( ) 64/2015. ( ) 65/2015. ( ) 66/2015. ( ) 67/2015. ( ) 1. és 4. pont 68/2015. ( ) 69/2015. ( ) 70/2015. ( ) 71/2015. ( ) 73/2015. ( ) 77/2015. ( ) 78/2015. ( ) 79/2015. ( ) 80/2015. ( ) 81/2015. ( ) 83/2015. ( ) 84/2015. ( ) 86/2015. ( ) 91/2015. ( ) 93/2015. ( ) 94/2015. ( ) 97/2015. ( ) 98/2015. ( ) számú határozat végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja, a 67/2015. ( ) határozat 2. pontjának; a 74/2015. ( ); a 85/2015. ( ) határozat végrehajtását a júniusi képviselő-testületi ülésre, a 304/2014. ( ) határozat végrehajtását a gazdaságfejlesztési program megtárgyalását követő képviselő-testületi ülésre, a 67/2015. ( ) határozat 3. pontjának végrehajtását az Integrált Településfejlesztési Stratégia megtárgyalását követő képviselő-testületi ülésre módosítja. 20

99/2015. (05. 11.) Kt. határozat

99/2015. (05. 11.) Kt. határozat 99/2015. (05. 11.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. jóváhagyja a polgármester - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 11/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

221/2015. (09.15.) Kt. határozat

221/2015. (09.15.) Kt. határozat 221/2015. (09.15.) Kt. határozat SAL-X Kft. gazdasági helyzetének áttekintése című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja. A zárt ülés indoka: Az önkormányzat vagyonával való rendelkezés; Az önkormányzat

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem Mezőkövesd,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Szám: /2010. J e g y z ő k ö n y v. Készült: Noszlop Községházán, Noszlop község Önkormányzat 2010. május 31-én 16.00 órakor megtartott üléséről.

Szám: /2010. J e g y z ő k ö n y v. Készült: Noszlop Községházán, Noszlop község Önkormányzat 2010. május 31-én 16.00 órakor megtartott üléséről. 1 Noszlop-Oroszi-Doba Községek Körjegyzősége 8456.Noszlop, Dózsa Gy. u. 45. Tel./Fax: 88/505-820, 505-821 Mobil: 06/20-524-2323 E-mail: noszlop@ajkanet.hu Telephely: 8482 Doba, Kossuth u. 10. Tel: 88/502-920,

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 386-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen.

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. 1. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-4/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-14/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 30-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz,

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők.

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők. 1 J E GY Z Ő K Ö NY V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám: 459-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről. 215/3/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről. 32/15/1/2013 Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről. Rendelet: 8/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális tűzifa

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. november 07-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben