Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/ Fax: 06/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo."

Átírás

1 Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/ Fax: 06/ Szám: 9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 19-én (kedden) 16 óra 43 perckor kezdődő, a Városháza Kompolthy-termében tartott rendes, nyilvános üléséről. Jelen voltak: Marton Béla polgármester Erdősi Gábor alpolgármester Illés Susan képviselő Jenei István képviselő KonticsMonika képviselő Lajkó Frigyes képviselő Dr. Varjú Lajos képviselő Marton Béla polgármestertisztelettel köszöntötte a testületi ülésen megjelent képviselő asszonyokat, urakat, jegyző urat, aljegyző asszonyt, a meghívott vendégeket,a hivatal dolgozóit, illetve a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel jelen van, az határozatképes. Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a napirendek sorrendjére. Javasolta, hogy a napirendek közé vegyék fel A Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése tárgyú projekt felülvizsgálata, valamint A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodásának módosítása előterjesztéseket, mivel a kiküldött meghívóban ezek napirendi pontként nem szerepeltek. Kérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendekhez van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Kérdés, vélemény, javaslat nem lévén a vitát lezárta, és szavazásra bocsátotta a módosító javaslatokat. A Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése tárgyú projekt felülvizsgálata című előterjesztést vegyék fel a napirendi pontok közé, és 17. pontként tárgyalják, valamint a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodásának módosítása előterjesztést is vegyék fel a napirendek közé, melyet 18. pontként tárgyalják. A javaslatokat a képviselő-testület 6 igen szavazat mellett, ellenszavazat nélkül, és 1 tartózkodó szavazattal támogatta. Az előző szavazások eredményére figyelemmel szavazásra bocsátotta a napirendet, melyet a képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 1 tartózkodó szavazattal az alábbiak szerint elfogadta: Nyilvános napirend: 1. Beszámoló a SALX Kft évi tevékenységéről 2. Beszámoló Balatonfűzfő Város évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról 3. A Fűzfői Atlétikai Klub támogatási kérelme 4. A SAL-X Kft. ügyvezetőjének kinevezése 5. A Helpynet Kft. ajánlata 6. A strandok rendjéről és szolgáltatásairól szóló fürdőhelyi rendtartás 1

2 7. Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola további működtetése 8. Alapítványok összevonása 9. A talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról szóló önkormányzati rendelet 10. A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása 11. A balatonfűzfői jelképek és Balatonfűzfő név használatáról szóló önkormányzati rendelet 12. Új közbeszerzési bírálóbizottsági tag választása 13. Információs terminálok működtetési költségeinek, tartalmi működési szükségességének vizsgálata és bemutatása 14. A Balaton Center Kft. bérleti szerződés módosítására vonatkozó kérelme 15. Jánka Anikó bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme 16. Javaslat nyári napközi szervezésére 17. A Balatonfűzfő sport-és ifjúságturisztikai fejlesztése tárgyú projekt felülvizsgálata 18. A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodásának módosítása 19. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Varjú Lajos képviselő - - tartózkodott Összesen: 6 igen 0 nem 1 tartózkodó Marton Béla polgármester a napirendek tárgyalása előtt tisztelettel köszöntötte Nádai Tamás tűzoltó százados urat, Sztanke Viktor főhadnagy urat, valamint Vörös Gábor főtörzsőrmester urat. A polgármester Vörös Gábor főtörzsőrmester úrnak gratulált az év tűzoltója díj elnyeréséhez, további munkájához sok sikert, balesetmentes szolgálatot kívánt. Elmondta, hogy Sztanke Viktor főhadnagy urat a szolgálat elszólítja Balatonfűzfőről, így további munkájához sok sikert kívánt. Nádai Tamás tűzoltó százados személyében köszöntötte az új tűzoltó parancsnokot. Nádai Tamás tisztelettel köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondta, hogy 15 éve dolgozik tűzoltóként. Pályafutását Veszprémben kezdte a tűzoltó parancsnokságon, mint beosztott tűzoltó ban került hivatásos szolgálatba Balatonfűzfőre. Itt 9 évet töltött el beosztott tűzoltóként, szolgálat parancsnok helyettesként, majd szolgálat parancsnokként ben a kötelesség, a műveleti szolgálatba a Megyei Igazgatósághoz szólította. Itt 3 és fél évet töltött. Marton Béla polgármesternádai Tamás tűzoltó századosnak sok sikert és jó egészséget kívánt. Ezt követően felkérte Mézes József urat, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Humán Bizottság bizottsági kültagját, hogy fáradjon a Fűzfő zászló elé, és tegye le az esküt. Az eskü szövegét Marton Béla polgármester mondja elő. Mézes József elmondta az eskü szövegét, mely szerint: Én, Mézes Józsefbecsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 2

3 másokkal is megtartatom; képviselő-testületi bizottsági tagságitisztségemből eredő feladataimat a Balatonfűzfőfejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen! Napirendek tárgyalása: 1. Beszámoló a SAL-X Kft évi tevékenységéről Marton Béla polgármester tisztelettel köszöntötte LeposánéKotrics Ildikó könyvvizsgálót, Lublóy Géza FEB elnököt, valamint Kovács Elemér Pétert a SAL-X Kft. ügyvezetőjét. Kérte, hogy a tárgyalóasztalnál foglaljanak helyet. Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy kérdés, vélemény, javaslat van-e ezzel a napirenddel kapcsolatban? Erdősi Gábor alpolgármester elmondta, hogy LeposánéKotrics Ildikótól egy tételes kimutatást kért arra vonatkozóan, hogy a 16 millió Ft-os működési hiány pontosan milyen tételekből áll össze. LeposánéKotrics Ildikó könyvvizsgáló elmondta, hogy az előterjesztés szöveges értékelésében szerepelt a rezsicsökkentés hatása, mely szerint a évben ezer Ft árbevétel kiesést, évben pedig ezer Ft árbevétel kiesést jelentett a rezsicsökkentés. A vízdíj 40 Ft-tal, az alapdíj 21 Ft-tal csökkent. Marton Béla polgármester megkérdezte, hogy nincs lehetőség kompenzációt kérni a Magyar Államtól? LeposánéKotrics Ildikó könyvvizsgáló elmondta, hogy erről nincs tudomása. Marton Béla polgármester más kérdés, vélemény, javaslat nem lévén a vitát lezárta, és szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat. A 82/2015.(05.11.) PTHB határozatot a képviselő-testület 7 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül támogatta. 104/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a SAL-X Kft. alapítója a társaság évi egyszerűsített éves beszámolóját e Ft mérleg főösszeggel és e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 3

4 Szavazásra bocsátotta a 83/2015. (05.11.) PTHB határozatot, melyet a képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazat mellett az alábbiak szerint elfogadott: 105/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a SAL-X Kft. alapítója, alapítói jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 1. A SAL-X Kft részére e Ft összegű támogatást biztosít a határozat mellékletét képező - a SAL- X Kft május havi tájékoztatója című - előterjesztésben meghatározott feladatokra. 2. Az 1. pont szerinti támogatás forrása a fejlesztési céltartalék. 3. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kölcsönszerződés aláírására. 2. Beszámoló Balatonfűzfő Város évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Marton Béla polgármester tisztelettel köszöntötte Sajtos Ildikót a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjét, és kérte, hogy a tárgyalóasztalnál fogaljon helyet. Erdősi Gábor alpolgármester véleménye szerint drasztikusan csökken a gyermek létszám Balatonfűzfőn, ezzel szemben viszont a szép korúak száma növekszik. Cselekvési tervet kellene készíteni, amely a demográfiai folyamatot mérsékelné. Sajtos Ildikó intézményvezető köszönetet mondott Erdősi Gábor alpolgármesternek, hogy az intézményre külön figyelmet fordít. Más kérdés, vélemény, javaslat nem lévén a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül elfogadott. 106/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról készített átfogó értékelést elfogadja. Az értékelést megküldi a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. Felelős: dr. Takács László jegyző 4

5 3. A Fűzfői Atlétikai Klub támogatási kérelme Dr. Varjú Lajos képviselő megkérdezte, hogy bármilyen támogatást a fejlesztési céltartalék terhére lehet-e biztosítani? KonticsMonika képviselő elmondása szerint az előterjesztésben nem szerepel támogatási kérelem. Véleménye szerint ezt a napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési és Humán Bizottságnak tárgyalni kellett volna. A támogatás előtt meg kell vizsgálni a FAK működését, támogatását, TAO elszámolását, pénz felhasználását. A támogatási szerződésben pontosan meg kell határozni, hogy a pénzt mire fordítja. Marton Béla polgármester elmondta, hogy a FAK készítette a megállapodás tervezeteket. Javasolta, hogy ezt a napirendi pontot vegyék le a napirendről. Megkérdezte, hogy más kérdés, vélemény, javaslat van-e ezzel kapcsolatban? Más kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot, melyet a képviselőtestület 7 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbiak szerint támogatta: 107/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy A Fűzfői Atlétikai Klub támogatási kérelme című napirendi pontot leveszi a napirendek közül, és júniusban újratárgyalja. Határidő: június 5

6 4. A SAL-X Kft. ügyvezetőjének kinevezése Marton Béla polgármester megkérdezte, hogy ezzel a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, javaslat? Kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta a 87/2015. (05.11.) PTHB határozatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül elfogadott. 108/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a SAL-X Kft. alapítója úgy dönt, hogy június 01. napjától december 31. napjáig, határozott időtartamra Kovács Elemér Péter Balatonalmádi, Klapka György u. 11. szám alatti lakost bízza meg a SAL-X Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásával, 2. a SAL-X Kft. ügyvezető igazgatója havi illetményét június 01. napjától bruttó ,- Ft összegben állapítja meg. Határidő: június A Helpynet Kft. ajánlata Marton Béla polgármester kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbiak szerint elfogadott: 109/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Helpynet Kft. ajánlatával kapcsolatban a szolgáltatás településen történő bevezetése érdekében - a szociális szolgáltatásban illetve a polgári védelemben dolgozó szereplők véleményét meghallgatja. Határidő: júniusi Kt. ülés 6

7 6. A strandok rendjéről és szolgáltatásairól szóló fürdőhelyi rendtartás Marton Béla polgármester elmondta, hogy a rendtartást a Hivatal állította össze azokkal az instrukciókkal illetve tartalmi elemekkel, amelyek már korábban elhangzottak a testületi valamint bizottsági üléseken. KonticsMonika képviselő elmondása szerint javaslatot tett arra, hogy más településekhez hasonlóan Balatonfűzfőn is rendelet szabályozza a strandok rendjét. A strandok rendjéről szóló rendelet tervezet azért nem került a bizottság illetve képviselő-testület elé, mert ezt már korábban tárgyalták. Az elkészített rendelet tervezetet a Hivatal a Kormányhivatal részére véleményezés céljából megküldte. Több egyeztetés is történt a rendelet tervezettel kapcsolatban, de az önkormányzatoknak nagyon leszűkült a szabályozási lehetősége. A Kormányhivatal álláspontja szerint olyan szabályozásokat, amelyek magasabb szinten szabályoznak, tehát törvényben, kormányrendeletben, magasabb szintű jogszabályban, azt a helyi rendeletekben már nem lehet ismételten megjelentetni, mivel nincs rá szükség, azt csak alkalmazni kell. Így a Kormányhivatal javaslataalapján hozták létre a fürdőhelyi rendtartásról szóló dokumentumot. Véleménye szerint a határozati javaslatba szerepelnie kell annak, hogy mettől meddig érvényes a fürdőhelyi rendtartás. Dr. Takács László jegyző javasolta, hogy a határozati javaslatot úgy módosítsák, hogy a képviselő-testület úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező a strandok rendjéről és szolgáltatásairól szóló fürdőhelyi rendtartást június 1-től bevezeti és hatályba lépteti. Erdősi Gábor alpolgármester véleménye szerint a vendéglátó ipari egységeken keresztül történő ki-belépés szabályozása az eredeti elképzeléseknek megfelelően került beépítésre a fürdőhelyi rendtartásról szóló dokumentumba. Amennyiben előfordul, és bizonyíthatóan fordul elő ilyen illegális belépés a strand területére, abban az esetben az önkormányzat a bérleti szerződést az érintett vendéglátó ipari egység bérlőjével azonnal felmondhatja. Ebben a kérdésben jó lenne döntést hozni. Marton Béla polgármester elmondása szerint amikor a vendéglátó ipari, valamint kereskedelmi egységek a bérleti szerződést megkötötték, akkor ebben a szerződésben vállalták ezt a szankciót. Dr. Varjú Lajos képviselő véleménye szerint az engedély nélküli belépéssel az önkormányzatot károsítják meg. Erdősi Gábor alpolgármester elmondta, hogy a fürdőhelyi rendtartással kapcsolatban megfogalmazott tényekkel egyetért. Véleménye szerint a szabályzatban pontosan le kell írni, hogy a kereskedelmi, vendéglátó ipari és egyéb szolgáltatásokat biztosító egységek bejáratát reggeltől este 7 óráig zárva kell tartani. KonticsMonika képviselő véleménye szerint a Városgondnokság nem tud megfelelő hatékonysággal gazdaként eljárni ezen a telepen. A vállalkozó kötelessége biztosítani azt, hogy üzemi időben ne lehessen átjárni az egységén. Ezt javasolta a fürdőhelyi rendtartásba beépíteni. 7

8 Javasolta, hogy a fürdőhelyi rendtartás II/4. pontjában lévő jogosulatlan belépést azt személyre vonatkoztassák, és arra alkalmazzák a szankciókat. A rendtartás II/5. pontját javasolta kiegészíteni úgy, hogy a kereskedelmi, vendéglátó ipari és egyéb szolgáltatást biztosító egységeknél le nem zárt kaput a strand nyitvatartási ideje alatt az üzemeltető köteles zárva tartani és megakadályozni a belépést. Ha nem tartja zárva, akkor lép életbe a szankció, illetve ezen kívül az üzemeltető lezárja. Dr. Varjú Lajos képviselő javasolta, hogy Diósdi Péter intézményvezető, valamint Vági Gyula is mondják el a véleményüket a fürdőhelyi rendtartás gyakorlati végrehajthatóságával kapcsolatban. Megkérdezte, hogy mit tesznek abban az esetben, ha valaki bemászott a kerítésen? Marton Béla polgármester köszöntötte Diósdi Péter intézményvezetőt, valamint Vági Gyulát, és kérte, hogy a tárgyalóasztalnál foglaljanak helyet. Diósdi Péter intézményvezető véleménye szerint az Önkormányzat érdekei mellett a Városgondnokság érdekeit, mint strandüzemeltető érdekeit is szolgálná egy ilyen rendtartás bevezetése. A korábban megfogalmazott strand szabályzat helyett ez egy nagy előrelépés. A fürdőhelyi rendtartásból hiányzik az egyéb helyeken történő legális bejutás. A karszalag bevezetésével kapcsolatban elmondta, hogy 100 ezer vendég esetében körülbelül ezer Ft lenne a költség, valamint 2 fővel meg kellene erősíteni a jegykiadó illetve ellenőrző személyzetet. Vági Gyula elmondta, hogy a jogosulatlan belépőkkel szemben nem tudnak semmit sem tenni, a rendőrség sem megy ki, mert nem rendőrségi ügy. Marton Béla polgármester megkérdezte, hogy bírságot nem tudnak a rendtartásban elrendelni? Székelyné Tóth Barbara aljegyző elmondása szerint bírságot nem lehet elrendelni. Diósdi Péter intézményvezető elmondása szerint a jogosulatlan belépőt felszólíthatják, hogy a strand területét hagyja el. Ha ez esetleg eldurvul, akkor erre hivatkozva kérhetnek rendőri segítséget. Erdősi Gábor alpolgármester véleménye szerint más település strandjain is előfordul ez a probléma. Javasolta, hogy vizsgálják meg, hogy más településeken ilyen esetekben milyen eljárásrend van érvényben. Diósdi Péter intézményvezető elmondta, hogy egyszer előfordult egy olyan eset, amikor pénztárzárás előtt fős csapat félretolta a jegykezelőt, és bementek a strand területére. Az ott lévő 3 fő ilyen esetben tehetetlen. Vági Gyula elmondta a karszalaggal kapcsolatban, hogy a csúszdapark karszalaggal működik. Ott egy átlagos napon 100 karszalag megy el, melyből problémás olyan dolgokkal, hogy szoros vagy leszakadt. Erdősi Gábor alpolgármester 17 óra 36 perckor elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 6 főre csökkent. Diósdi Péter intézményvezető véleménye szerint a fürdőhelyi rendtartás szankciókat még nem tartalmaz, de a Városgondnokságnak jelzési kötelezettsége ezzel lesz. Erdősi Gábor alpolgármester 17 óra 38 perckor visszajött az ülésre, így a képviselő-testület újra 7 fővel folytatta a munkáját. Marton Béla polgármester megkérdezte, hogy van-e ezzel kapcsolatban még kérdés, vélemény, javaslat? 8

9 Más kérdés, vélemény, javaslat nem lévén a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a fürdőhelyi rendtartás módosítására vonatkozó javaslatot, mely szerint a II/4-5. pontban legyen megfogalmazva a bérlő kötelessége a bejutás ellen, illetve illetéktelenül bejutó személyre is legyen szankció megfogalmazva. Ezt a javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül támogatta. Szavazásra bocsátotta a módosító határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazat mellett az alábbiak szerint elfogadott: 110/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező a strandok rendjéről és szolgáltatásairól szóló fürdőhelyi rendtartást jóváhagyja, és június 1- től hatályba lépteti. 7. Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola további működtetése Marton Béla polgármester megkérdezte, hogy ezzel a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, javaslat? Kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 7 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül támogatta. 111/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 74. (4) bekezdésében és 76. -ban foglaltak alapján, az illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését szeptember 1-jétől továbbra is vállalja, a működtetési kötelezettség alóli mentesítést nem kéri. Határidő: augusztus 30. 9

10 8. Alapítványok összevonása Marton Béla polgármester megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény, javaslat? Kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatokat. A 93/2015. (05.11.) PTHB határozatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta. 112/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vállalkozást Segítő Alapítvány alapítójaként - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:402 -ára figyelemmel rögzíti, hogy 1. a Vállalkozást Segítő Alapítványt egyesíteni szándékozik a Balatonfűzfőért Alapítvánnyal úgy, hogy a Vállalkozást Segítő Alapítvány az egyesülés során beolvad a jogutód Balatonfűzfőért Alapítványba, a Vállalkozást Segítő Alapítvány pedig a beolvadással egyidejűleg megszűnik. 2. felkéri a Vállalkozást Segítő Alapítvány Kuratóriumát a határozat 1. pontja szerinti egyesüléssel kapcsolatos alapítói döntés meghozatalához szükséges dokumentumok előkészítésére. A 94/2015. (05.11.) PTHB határozatot a képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbiak szerint elfogadta: 113/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfűzfőért Alapítvány alapítójaként 1. egyetért a Balatonfűzfőért Alapítvány és a Vállalkozást Segítő Alapítvány egyesítése szándékával, melynek során a Vállalkozást Segítő Alapítvány beolvad a jogutód Balatonfűzfőért Alapítványba. 2. felkéri a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriumát az egyesüléssel kapcsolatos alapítói döntés meghozatalához szükséges dokumentumok előkészítésére. 10

11 Szavazásra bocsátotta a 95/2015. (05.11.) PTHB határozatot is, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbiak szerint támogatta: 114/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vállalkozást Segítő Alapítvány alapítójaként a Vállalkozást Segítő Alapítvány Balatonfűzfőért Alapítvánnyal történő egyesüléséhez kapcsolódó vagyonmérleg és vagyonleltár elkészítésének fordulónapját december 31. napban határozza meg. A vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek ellenőrzésére a Horváth és Társai Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (Veszprém, Szilfa u. 5.) kéri fel. Szavazásra bocsátotta a 96/2015. (05.11.) PTHB határozatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül elfogadott: 115/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfűzfőért Alapítvány alapítójaként a Vállalkozást Segítő Alapítvány Balatonfűzfőért Alapítvánnyal történő egyesüléséhez kapcsolódó vagyonmérleg és vagyonleltár elkészítésének fordulónapját december 31. napban határozza meg. A vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek ellenőrzésére a Horváth és Társai Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (Veszprém, Szilfa u. 5.) kéri fel. 11

12 9. A talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról szóló önkormányzati rendelet Marton Béla polgármester kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta a rendelet tervezetet, melyet a képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazat mellett elfogadott. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról Balatonfűzfő, május 19. Marton Béla polgármester Dr. Takács László jegyző Kihirdetve: Balatonfűzfő, május 29. Dr. Takács László jegyző A rendelet normaszövege ezen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi. 12

13 10. A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása Marton Béla polgármester megkérdezte, hogy ezzel a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, javaslat? Kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül támogatta. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Balatonfűzfő, május 29. Marton Béla polgármester Dr. Takács László jegyző Kihirdetve: Balatonfűzfő, május 29. A rendelet normaszövege ezen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi. Dr. Takács László jegyző 11. A balatonfűzfői jelképek és Balatonfűzfő név használatáról szóló önkormányzat rendelet Marton Béla polgármester kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta a rendelet tervezetet, melyet a képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazat mellett támogatott. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete Balatonfűzfő város jelképeiről és a Balatonfűzfő név használatáról Balatonfűzfő, május

14 Marton Béla polgármester Dr. Takács László jegyző Kihirdetve: Balatonfűzfő, május 29. A rendelet normaszövege ezen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi. Dr. Takács László jegyző 12. Új közbeszerzési bírálóbizottsági tag választása Marton Béla polgármester megkérdezte, hogy ezzel a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, javaslat? Kérdés, vélemény, javaslat nem lévén a vitát lezárta, és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbiak szerint elfogadott: 116/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Balatonfűzfő Város Önkormányzata Közbeszerzési Bírálóbizottságába az alábbi teljes jogú tagot jelöli ki műszaki szakértelmet biztosító személyként: Nemesiné Bucsi Anikó települési főmérnök. 14

15 13. Információs terminálok működtetési költségeinek, tartalmi működési szükségességének vizsgálata és bemutatása Marton Béla polgármester kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül támogatta. 117/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 1. hogy az információs terminálok kihelyezésének támogatásáról további vizsgálatok után dönt, 2. felkéri a Hivatalt, hogy a tervezett háromféle információs terminálra árajánlatot kérjen be, amely tartalmazza az egyszeri -telepítési- költségeket állandó költségeket 3. felkéri a Hivatalt, hogy tegyen javaslatot a tartalomszolgáltatásért felelős személyre. Határidő: júniusi Kt. ülés 14. A Balaton Center Kft. bérleti szerződés módosítására vonatkozó kérelme Jenei István képviselő 17 óra 46 perckor elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 6 főre csökkent. Marton Béla polgármester megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban a képviselő-testület tagjainak van-e kérdése, véleménye, javaslata? Kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 6 igen egybehangzó szavazat mellett támogatott. 118/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. a Balaton Center Kft.-vel április 29-én - a balatonfűzfői 357/43, 357/44, 357/45, 357/46 helyrajzi számú ingatlanok bérbeadása tárgyában - létrejött bérleti szerződés módosításáról kizárólag további információk beszerzése és személyes egyeztetés után dönt, 2. tájékoztatást kér a Balaton Center Kft.-től az építési engedély állapotáról, tartalmáról, a kivitelezési ütemezésről, és az eddig elvégzett munkákról. 15

16 Összesen: 6 igen 0 nem 0 tartózkodó 15. Jánka Anikó bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme Marton Béla polgármester kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta a 100/2015. (V.11.) PTHB határozatot, melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodó szavazattal az alábbiak szerint elfogadott: 119/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Balatonfűzfő Jókai út 19. szám alatt lévő politechnika épület földszinti tantermét május 15-től határozatlan időre 8000 Ft+ÁFA/ hó összegért bérbe adja Jánka Anikó részére. Felhatalmazza a Városgondnokságot a bérleti szerződés megkötésére. Lajkó Frigyes képviselő - - tartózkodott Összesen: 5 igen 0 nem 1 tartózkodó 16. Javaslat a nyári napközi szervezésére Marton Béla polgármester elmondta, hogy a bizottság még nem tárgyalta ezt a témát. Jenei István képviselő 17 óra 47 perckor visszajött az ülésre, így a képviselő-testület létszáma 7 főre emelkedett. Dr. Varjú Lajos képviselő véleménye szerint a gyerekek inkább felügyelet alatt legyenek, minthogy felügyelet nélkül. A szülő oldaláról nézve arról van szó, hogy a gyermek felügyeletét a nyári szünet alatt nem tudja megoldani, erre kell megoldást találni. Marton Béla polgármester elmondta, hogy ennek van költségvonzata, mely Ft-ot jelent. Ez a pedagógus bére, de ebben nincsen olyan egyéb plusz dolog, amely a gyerekeket nyári élményhez juttatja. 16

17 Erdősi Gábor alpolgármester elmondása szerint a jogszabályi háttér megismerése fontos lenne. Meg kell vizsgálni, hogy jogszabály szerint mi az önkormányzat kötelezettsége. Véleménye szerint humán erőforrás vonatkozásában további költségek merülnek fel. Sajtos Ildikó intézményvezető elmondása szerint korábban is volt igény erre a szolgáltatásra. A évben egy TÁMOP program keretében Balatonfűzfőn is ki tudták elégíteni ezeket az igényeket. Ekkor 10 héten keresztül tudtak tábort szervezni. Összefogták azokat a gyerekeket, akiknek nem tudták megoldani a szülői felügyeletét. Uniós forrásból nagyon színes programokat tudtak szervezni. Véleménye szerint a közös felelősség ügyében a KLIK, az Önkormányzat, illetve az Önkormányzat egyéb intézménye, ami a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ valamint a család ossza meg nyári időszakban is a gyermeknevelés terhét, illetve vállaljon részt ebben. A KLIK 3 hetet megold a nyári időszakban a gyermek felügyeletére. Az Irinyi János Általános Iskola saját kapacitásból 24 munkanapot megold a gyermekek felügyeletére vonatkozóan, valamint a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ is saját kapacitásából 2 hetet megold. A 11 nyári hétből 6 olyan hét maradt így, ami felügyelettel nincsen biztosítva. Ha maximum 3 hetet az Önkormányzat felügyelet biztosításával még hozzátesz, akkor a családnak 2,5 hetet kell megoldania valamilyen módon. A felmérés eredménye alapján arra jutottak, hogy van 1-2 olyan család, aki szó szerint áttolja a gyermekét, és nem volt olyan tanszünet, ahol ne kellett volna a gyermekre vigyázni. KonticsMonika képviselő véleménye szerint meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy valóban legyen olyan idő, amit a család együtt tölt. Megkérdezte, hogy azok a gyerekek jogosultak erre a szolgáltatásra, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, feltétel nélkül akkor is, ha dolgozik a szülő, és akkor is, ha nem dolgozik a szülő? Sajtos Ildikó intézményvezető elmondása szerint a program nem 8 órakor kezdődik, hanem előbb, és nem 16 órakor van vége a szülők munkahelye miatt. Marton Béla polgármester javasolta, hogy 400 ezer Ft keretösszeget határozzanak meg a programra, a részleteket pedig a következető testületi ülésen újratárgyalják. Dr. Varjú Lajos képviselőelmondása szerint bizonyos keretek között az önkormányzatnak kell megszervezni ezt a programot. Költségvetésben tervezendő feladat lenne, csak ez nem lett betervezve. KonticsMonika képviselő megkérdezte, hogy van-e lehetőség arra, hogy az intézményt bízzák meg, hogy az önkormányzat kötelezettségére dolgozzon ki egy tervet? Ehhez pedig az önkormányzat egy keretösszeget biztosítana. Véleménye szerint ez egy szociális feladat. Sajtos Ildikó intézményvezető elmondása szerint kidolgozható a terv, de a szülőknek a kérésére mindenképpen válaszolni kell, mivel nem tudják, hogy hogyan rendelkezhetnek a szabadságukkal. Véleménye szerint azt kell tudni, hogy melyik az az időszak, amit biztosít az önkormányzat. Lajkó Frigyes képviselő megkérdezte, hogy augusztus 20-tól 30-ig a gyerekek felügyelete hogy lesz megoldva? Sajtos Ildikó intézményvezető elmondta, hogy a kérdéses időszakban az iskolában már vannak tanárok, akik megoldják a gyerekek felügyeletét. KonticsMonika képviselő véleménye szerint mivel közös feladatról van szó -, ha a Családsegítő Szolgálat önmagában nem tudja megoldani a feladatot, akkor lehet kombinálni a Művelődés Központ és Könyvtárral, valamint a Városgondnoksággal. 17

18 Módosító javaslatot fogalmazott meg, mely szerint a képviselő-testület július 20-tól augusztus 14-ig 15 munkanap időtartamra nyári napközi ellátását biztosít. A részletek kidolgozásával a Családsegítő Szolgálatot bízza meg, bevonva a Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Városgondnokság intézményét. A nyári napközis kiadások fedezetére 400 ezer Ft keretösszeget biztosít. Marton Béla polgármester megkérdezte, hogy más kérdés, vélemény, javaslat van-e ezzel kapcsolatban? Más kérdés, vélemény, javaslat nem lévén a vitát lezárta, és szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbiak szerint támogatta: 120/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi családok és tanulók támogatására nyári napközis ellátást biztosít július 20-tól augusztus 14-ig, 15 munkanapra vonatkozóan. A részletek kidolgozásával megbízza a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központot, egyeztetést folytatva a Művelődési Központ és Könyvtárral, valamint a Városgondnoksággal. Az önkormányzat a nyári napközis kiadások fedezetére 400 ezer Ft keretösszeget biztosít. Határidő: június 17. A Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése tárgyú projekt felülvizsgálata KonticsMonika képviselő véleménye szerint ez a projekt túlzottan az érdeklődés középpontjába került. A projekt helyszínének felülvizsgálatával egy megnyugtató helyzetet lehetne teremteni. Jenei István képviselő 18 óra 24 perckor elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 6 főre csökkent. Erdősi Gábor alpolgármester véleménye szerint is túlzott felügyelet éri ezt a projektet. A kivitelezés során már látszódtak olyan tartalmi problémák, amelyekkel jelenleg szembesülni lehet. Dr. Varjú Lajos képviselő javasolta, hogy a képviselő-testület is tekintse meg a helyszíneket. Marton Béla polgármester más kérdés, vélemény, javaslat nem lévén a vitát lezárta, és szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 6 igen egybehangzó szavazattal elfogadott. 18

19 121/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Balatonfűzfőért Alapítvány kuratóriumát, hogy a LEADER támogatásból négy helyszínen megvalósult, a Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése tárgyú beruházás tervezett és megvalósult műszaki tartalmáról, valamint a projekt lebonyolításáról és megvalósulásáról tájékoztatót terjesszen az alapító elé. Képviselő-testület felkéri továbbá a Balatonfűzfőért Alapítványt, hogy a projekt helyszínek felülvizsgálatába vonja be a tervezőt, amelynek munkadíjára Képviselő-testület a négy helyszín tekintetében bruttó ,- Ft-ot biztosít a évi költségvetésében. Határidő: júniusi Kt. ülés Összesen: 6 igen 0 nem 0 tartózkodó 18. A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodásának módosítása Marton Béla polgármester megkérdezte, hogy ezzel a napirenddel kapcsolatban van-e a képviselő-testület tagjainak kérdése, vélemény, javaslata? Kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 6 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbiak szerint támogatta: 122/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.) a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodása a határozat mellékletét képező 4. számú módosításával egyetért. 2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási megállapodás módosítását a társult önkormányzatok Társulási megállapodás 4.számú módosítását jóváhagyó határozata birtokában aláírja. 3.) A képviselő-testület felkéri a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó hivatal jegyzőjét, hogy a Társulási megállapodás módosítását küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak. Határidő: június

20 Összesen: 6 igen 0 nem 0 tartózkodó 19. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Marton Béla polgármester megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, javaslat? Dr. Varjú Lajos képviselő elmondta, hogy egy határozat végrehajtásáról nem lát jelentést. Véleménye szerint döntöttek arról, hogy a Kerekes László által beadott kérelmeket olyan módon fogják tárgyalni, hogy a kérelmezőket meghívják egy ülésre. Ezzel kapcsolatban történt már valami előrelépés? Dr. Takács László jegyző elmondása szerint ezzel kapcsolatban PTHB határozat született. Dr. Varjú Lajos képviselő elmondta, hogy -en kapott tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy új források nyílnak az önkormányzatok számára. Útfelújítások, intézmény felújítások forrásai jelentik ezeket az új forrásokat. A tájékoztatásban szerepelt az is, hogy az idegenforgalmi adó állami támogatását el fogják vonni azoktól a településektől, ahol az iparűzési adó aránya bizonyos szintet meghaladja. Utána kell nézni, hogy az önkormányzatot érinti-e ez a kérdés. Marton Béla polgármester más kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 6 igen egybehangzó szavazattal elfogadott. 123/2015. ( ) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Marton Béla polgármester írásos előterjesztésében foglaltak figyelembevételével a 7/2015. ( ) 28/2015. ( ) 29/2015. ( ) 64/2015. ( ) 65/2015. ( ) 66/2015. ( ) 67/2015. ( ) 1. és 4. pont 68/2015. ( ) 69/2015. ( ) 70/2015. ( ) 71/2015. ( ) 73/2015. ( ) 77/2015. ( ) 78/2015. ( ) 79/2015. ( ) 80/2015. ( ) 81/2015. ( ) 83/2015. ( ) 84/2015. ( ) 86/2015. ( ) 91/2015. ( ) 93/2015. ( ) 94/2015. ( ) 97/2015. ( ) 98/2015. ( ) számú határozat végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja, a 67/2015. ( ) határozat 2. pontjának; a 74/2015. ( ); a 85/2015. ( ) határozat végrehajtását a júniusi képviselő-testületi ülésre, a 304/2014. ( ) határozat végrehajtását a gazdaságfejlesztési program megtárgyalását követő képviselő-testületi ülésre, a 67/2015. ( ) határozat 3. pontjának végrehajtását az Integrált Településfejlesztési Stratégia megtárgyalását követő képviselő-testületi ülésre módosítja. 20

99/2015. (05. 11.) Kt. határozat

99/2015. (05. 11.) Kt. határozat 99/2015. (05. 11.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. jóváhagyja a polgármester - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 15-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 23-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

2012. szeptember 13-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének

2012. szeptember 13-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. szeptember 13-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Bakné Répási Ágnes, Császár József

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 458-14/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 21-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. 117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Baracs Község Önkormányzata 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Napirendi pontok: I. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő.

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő. Készült Arló Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácstermében az Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. május 24-én megtartott nyílt üléséről Megjelent önkormányzati képviselők: Vámos Istvánné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről 1. oldal / 74 A közgyűlés nyilvános üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel

Részletesebben

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. december 18-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását.

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását. Iktatószám: 705-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 14:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-106/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 28-án (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 218/12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. június 26-án tartott rendkívüli

Részletesebben