METAPHYSICUM et POLITICUM A MAGYAR TRADICIONÁLIS ISKOLA BIBLIOGRÁFIÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "METAPHYSICUM et POLITICUM A MAGYAR TRADICIONÁLIS ISKOLA BIBLIOGRÁFIÁJA"

Átírás

1 METAPHYSICUM et POLITICUM A MAGYAR TRADICIONÁLIS ISKOLA BIBLIOGRÁFIÁJA

2 Szerkesztette és a bevezetést írta Buji Ferenc

3 METAPHYSICUM et POLITICUM A magyar tradicionális iskola bibliográfiája A Metafizikai Hagyomány Centruma 2008

4 Hommage à László András ISBN

5 A MAGYAR TRADICIONÁLIS ISKOLA TESTE ÉS LELKE A magyar tradicionális iskola a rendszerváltás utáni hazai szellemi életnek kétségtelenül az egyik legmarkánsabb bölcseleti típusú iskolája, mely közel húszéves fönnállása alatt igen magas szint és rendkívül szerteágazó publikációs tevékenységet fejtett ki. Noha a szóban forgó iskola korántsem tartozik a magyar szellemi élet f sodrához, s egy meglehet sen sz k körön kívül igen kevéssé ismert, ámde ez részint abból fakad, hogy az egyéni és társadalmi alapkérdésekre adott összes modern választ radikálisan elutasítja, részint pedig abból, hogy saját válaszait nem populárisan és nem popularizációs szándékkal fogalmazza meg. Ilyen módon joggal állítható, hogy miközben az összes gondolkozási iskola és irányzat valamilyen mértékben egy korszenvedély (Hamvas Béla) kifejez dése, addig a magyar tradicionális iskola teljes egészében kívül áll a modern és posztmodern metanarratíván. Nem belülr l, következésképpen egy relativisztikus szemszögb l tekint a jelenlegi világ egészére, hanem kívülr l, egészen pontosan: felülr l. Ebb l az alapvet en transzcendens perspektívából fogalmazza újra az ember si tradícióinak és a vallásoknak a tanítását az emberr l, a világról és Istenr l, ebb l a néz pontból képes újra fölszínre hozni a jelenkornak azokat az elemeit, amelyek a szó szoros értelmében vett korszer tlenségük miatt valójában idegen testek ebben a világban, 1 és ebb l a pozícióból képes kompromisszumok nélkül 1 Mint ahogy László András hangsúlyozza, ami jelenkori, az nem feltétlenül modern, mert lehet, hogy éppen a modernséggel való reakció jegyében született. 5

6 megfogalmazni álláspontját azzal az antitradicionális offenzívával szemben, amellyel a modernitás a tradíció világa felé fordul. Mindez rögtön a magyar tradicionális iskola három fontos specifikumára is rávilágít. Egyrészt arra, hogy számára a tradicionalitás semmiképpen nem azonos egy üres múlt felé fordulással, valamiféle hétköznapi értelemben vett nosztalgiával. Ami a múlt értékét adja, az fokozott részesedése az örökkévalóban, vagy másképpen megfogalmazva közelsége a kezdethez és a kezdeten keresztül a Kezdettelenhez. Az a szemlélet, amelyet a szóban forgó iskola magáévá tett, csupán azért részesíti el nyben a múltat a jelennel szemben, mert a múlt sokkal inkább sub specie aeternitatis, vagyis az örökkévalóság jegyében állt, mint a jelen: a régi ember közvetve vagy közvetlenül, de mindent fentr l vezetett le és mindent fentre vezetett vissza, s ez legtisztább kifejezését abban a hinduizmusban nyerte el, amely önmagát sanâthana dharmának, vagyis Örökérvény Törvénynek nevezi. Ezért a magyar tradicionális iskola is a dolgoknak azt a rendjét keresi, amely az emberi világ adott szintjét avagy arculatát a leginkább összhangba hozza a principium principiorummal: minden princípium végs Princípiumával. Másodsorban a magyar tradicionális iskola egyedülállónak tekinthet abból a szempontból is, hogy komplex, vagyis felöleli az emberi lét összes lényeges aspektusát: egyszerre intellektuális és spirituális, politikai és metafizikai, és a tudatfolyamatok éppúgy érdekl dése homlokterében állnak, mint a történelmi és politikai tendenciák, helyreállítva így spiritualitás és intellektualitás, politicum és metaphysicum egységét. Az er teljesen intellektuális iskolák és irányzatok különösen a XX. században szinte teljesen aspirituálisak, ha nem egyenesen antispirituálisak, míg a spirituálisan orientált irányzatok és iskolák általában meglehet sen szánalmas intellektuális színvonalon fejtették és fejtik ki tanításaikat, és az id el rehaladásával láthatólag egyre távolabb kerülnek mindennem intellektuális és tudományos szigortól. Harmadsorban az iskola jellegzetes vonása er sen kritikai, s t bizonyos fokig kombattáns jellege. Szó sincsen azonban arról, hogy ez az attit d egy ártatlan és békés modernséggel szemben 6

7 nyilvánulna meg. Ellenkez leg: a szóban forgó iskolának egy olyan közegben kell kifejtenie tanítását, amelyet az agresszív antitradicionalitás túlnyomása jellemez, hiszen a modernség minden létez területen kíméletlen er szakkal gázolta és gázolja le mindazt, ami valamilyen értelemben a tradíció világához kapcsolódik. A modernség egyszerre kombattánsan és bomlasztóan antitradicionális tevékenységét még olyan, jellegzetesen modern avagy posztmodern szerz k is elismerik, mint amilyen Theodor W. Adorno vagy Jürgen Habermas, akik szerint a modernség megszabadítja magát minden történeti vonatkozástól, s nem tart meg egyebet, mint az elvont szembenállást a tradícióval, a történelem egészével. 2 E szembenállás jegyében az antitradicionális baloldaliság még nem is olyan régen minden további nélkül megengedett magának olyan eszközöket, amelyeket ma a legnagyobb felháborodással fogad. Akik ma az iszlám fundamentalista terrorizmusra panaszkodnak, azok például sikeresen feledkeztek meg arról, hogy a XIX. század második felét l kezdve a XX. század elejéig az antitradicionalitás képvisel i forradalmi szocialisták, baloldali anarchisták, radikális demokraták ezrével követtek el merényleteket a tradicionális rend képvisel i ellen, 3 s t egyik versében már a magyar Pet fi Sándor is aki a korabeli baloldaliság összes ismérvét kimerítve egyszerre volt magyar nacionalista, internacionális szocialista és kozmopolita liberális a királyok egyetemleges felakasztása mellett szállt síkra ( Akasszátok föl a királyokat! ). S még ha a baloldaliság mai képvisel i immár el is utasítják el deik véres eszközeit, a jézusi kijelentés parafrázisa nagyon is érvényes rájuk (vö. Mt 23,29 31): Jaj nektek, szocialisták és liberálisok, ti képmutatók, mert azt mondjátok: Ha atyáink idejében éltünk volna, nem lettünk volna részesek, mint k, az arisztokraták vére ontásában. Ezzel magatok is megvalljátok, hogy az arisztokraták gyilkosainak vagytok a fiai. 7

8 8 A MAGYAR TRADICIONÁLIS ISKOLA TESTE Miel tt azonban részletesebben is áttekintenénk a magyar tradicionális iskola tanításait, ismerkedjünk meg forrásaival, el zményeivel, fontosabb képvisel ivel és orgánumaival. A TRADICIONÁLIS ISKOLA A magyar tradicionális iskola tulajdonképpen annak a nemzeteken átível tradicionális iskolának a része, amelynek eszméit el ször a francia René Guénon ( ) fogalmazta meg. Guénon mind a mai napig az összeköt láncszem, akinek tanításait a metafizikai tradicionalitás minden egyes képvisel je mértékadónak tekinti. Ez természetesen semmilyen értelemben nem jelent szolgai követést: a tradicionalitás másik meghatározó egyénisége, az olasz Julius Evola ( ) számos kérdésben kritikusan viszonyult Guénon felfogásához. Kettejük mellett az iskola nagyformátumú személyiségei még a tamil-angol Ananda K. Coomaraswamy ( ), a svájci Frithjof Schuon ( ) és Titus Burckhardt ( ), valamint a perzsa Seyyed Hossein Nasr (1933 ). A magyar tradicionális iskola magától értet d en nagyon sokat merített az említett szerz kt l, mindenekel tt azonban Guénontól és Evolától. Azt lehetne mondani, hogy e két, közös princípiumokat birtokló, mégis alapvet en más személyes egyenlettel rendelkez személyiség, illetve a nekik megfelel orientáció egyedül csak a magyar tradicionális iskolában került egymással harmonikus egyensúlyba. HAMVAS BÉLA Noha a magyar tradicionális iskola létrejövetele László András nevéhez f z dik, az egyetemes tradíció eszméje magyar földön mégsem volt el zmények nélküli. S t, nemcsak egyszer en nem volt el zmények nélküli, hanem az, aki el ször fogalmazta meg magyar nyelven a Tradíció gondolatát, egyúttal a tradicionális iskola egyik kiemelked képvisel je is lett: Hamvas Béla. Az egyetemes tradíció gondolata tehát magyar földön hirtelen és teljes fegy-

9 verzetében jelent meg Hamvas Béla személyében és m veiben. Hamvas a jelentékenyebb tradicionális szerz k közül Julius Evolát és René Guénont ismerte, ám eleinte az m veiknek csupán a krizeológiai aspektusa ragadta meg, és csak kés bb kapta meg kríziselmélete azt az egyetemes tradicionális fundamentumot, amellyel az említett szerz k rendelkeztek. Bár Hamvasra Guénon volt a legnagyobb és leginkább tartós hatással, mégsem vált guénoniánussá, hanem a tradicionális iskolán belül teljesen önálló szemléletet és megközelítésmódot vallhatott magáénak. Noha életm ve az 1940-es évek els felét l 1968-ban bekövetkezett haláláig egyértelm en a Tradíció jegyében áll, s azt még szépirodalmi alkotásaiban is jól tetten lehet érni, két jellegzetesen tradicionális m vét érdemes kiemelni: egyrészt a Scientia Sacrát, másrészt Az sök Nagy Csarnoka cím fordítás- és kommentársorozatot. Ami az el bbit illeti, az egy egyedülálló ihletettség és alaposságú summája a Tradíciónak, olyan munka, amellyel azóta sem kísérletezett az iskola egyetlen hazai vagy külföldi képvisel je sem. Ami az utóbbit illeti, ez úgyszintén egyedülálló vállalkozás a tradicionális iskolában abból a szempontból, hogy az egyetemes tradíció legkülönfélébb m veinek fordításait tartalmazza, s ugyanakkor a közölt szövegeket illetve az adott tradíciót kiváló bevezet tanulmányok hozzák közel az olvasóhoz. Ugyanakkor Hamvas Béla számos kiváló esszéjében és tanulmányában fogalmazta meg tradicionális indíttatású kritikáját a modern világgal szemben. Hamvas Béla hallatlanul sokrét irodalmi tevékenységet fejtett ki, s eközben nemcsak a Tradíció szentkönyveit és fontosabb m veit mutatta be, hanem magát a XX. századi tradicionális iskolát és általában a tradicionális létszemléletet is mégis elszigetelt jelenség maradt: nem jött létre körülötte olyan tanítványi kör, amely tovább folytathatta volna a m vét. Ebben minden bizonnyal közrejátszott publikációs lehet ségeinek korlátozottsága, de els dleges oka mégis talán az volt, hogy Hamvas például Guénonnal ellentétben és Coomaraswamyhoz hasonlóan nem volt iskolateremt egyéniség. Ennek ellenére az baráti-tanítványi köréb l került ki az, aki még nála is koncentráltabban irányította a figyel- 9

10 met a Tradícióra, pontosabban fogalmazva a Tradíció alapjául szolgáló metafizikai tanításra. LÁSZLÓ ANDRÁS László András az 1960-as évek elején ismerkedett meg Hamvas Bélával, és Hamvas haláláig szoros kapcsolatban is maradt vele. ekkor huszonkét éves volt, Hamvas pedig hatvanhat. Noha megismerkedése Hamvassal minden tekintetben természetesen mindenekel tt tradicionális vonatkozásokban rendkívül inspiráló volt számára, akinek Hamvas bizonyos értelemben mestere vagy inkább atyai jó barátja lett, mégis a László András-i tradíció-értelmezés alapvet en más irányokban bontakozott ki. László András tehát nemcsak egyszer en továbbfejlesztette a hamvasi eszméket, hanem egy Hamvasétól meglehet sen eltér tradíció-értelmezést tett magáévá. Noha mindketten tradicionális szerz nek tekinthet k, ahogy Hamvas Béla önálló szellem volt, éppúgy az László András is. László András december 3-án született Budapesten szeptember 1-én kapcsolódott a Buddhista Misszióhoz, és ban, közvetlenül az érettségi után kezdte meg tanulmányait a K rösi Csoma Sándor Buddhista Papi Szemináriumban. Egy évvel kés bb miközben folytatta tanulmányait a Buddhista Papi Szemináriumban a budapesti református teológiára jelentkezett, azonban néhány nappal tanulmányai megkezdése után, szeptember 19-én politikai okokból letartóztatták. A vád eredetileg a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben betöltött kezdeményez és vezet szerep volt, de végül is csupán a népi demokratikus államrend elleni gy löletre izgatás vádjával ítélték el, négy hónapra ban ismerkedett meg Hamvas Bélával, és barátságuk egészen Hamvas haláláig, 1968-ig tartott ben befejezte tanulmányait a Buddhista Papi Szemináriumban ben újra elkezdte a református teológiát, de az els év után otthagyta és átment a katolikus teológiára, amit 1971 és 1975 között végzett el. Közben a Buddhista Papi Szemináriumban, kés bbi nevén a Buddhológiai Intézetben rendszeresen el - 10

11 adásokat tartott, többek között az asztrológiáról és az asztrozófiáról ben doktorált. Doktori disszertációjának címe: Licht des Alls im Menschenwesen. Magyar változata 1975-ben A mindenség fénye az emberben címmel a K rösi Csoma Sándor Intézet Közleményeiben jelent meg bels használatra t l 1983-ig a Buddhológiai Intézet rendes tanáraként tartott els dlegesen vallásfilozófiai, tulajdonképpen tradicionális bölcseleti el adásokat. Mivel azonban az Intézet nem tudott helyiséget biztosítani, ezért az el adások félig-meddig magántermészet ek voltak. László András ban lépett ki az Ârya Maitreya Mandala Rend magyar szanghájából, el adássorozatát azonban ez nem befolyásolta: 1983-tól 1987-ig rendszeresen tartott el adásokat lakásán. Csak 1988-ben nyílt lehet sége arra, hogy nyilvános el adássorozatot hirdessen. Az el adások helyszíne eleinte a Fiatal M vészek Klubja volt t l Budapesten kívül rendszeresen tartott illetve tart el adásokat Nyíregyházán és Debrecenben, de nem rendszeres el adásokkal az ország számos pontján megfordult. Leszámítva doktori disszertációját és még néhány, id közben különféle orgánumokban (Út és Cél, Zománc, Mozaik, Kapu) megjelent írását, rendszeres publikációs tevékenysége 1991-ben kezd dött meg, eleinte a tradicionális iskolán kívüli shagyományban, kés bb azonban a tradicionális iskola különféle kiadványaiban. Id közben fokozatosan létrejött körülötte egy tanítványi kör, melynek egyik része szerz ként vagy fordítóként, másik része pedig kiadóként vagy támogatóként járult hozzá az iskola m ködéséhez. A magyar tradicionális iskola számos folyóiratának elindítása és kiadványának megjelenése László András közvetett vagy közvetlen inspirációjára vezethet vissza, ezen túl pedig szerkeszt je volt az Arkhénak, a Radixnak, f munkatársa a Pannon Frontnak, desuperadvisora a Sacrum Imperiumnak és az Északi Koronának, mely utóbbi folyóirat szerkeszt bizottságának egyúttal örökös alapító díszelnöke is. Ami ezt a rendkívüli tradicionális produktivitást és kreativitást lehet vé tette, az mindenekel tt az a lényegre irányuló, a dolgok és jelenségek legmélyebb pontjáig hatoló látás, az a különleges metafizikai elmélyültség, amely még a tradicionális iskola olyan meghatározó személyisége- 11

12 inek életm véb l is hiányzik, mint René Guénon vagy Julius Evola. Éppen ez a terület, vagyis a metafizikai szemlélet alapkérdéseinek rendkívül elmélyült vizsgálata az, amelyben László András olyasmivel tudott hozzájárulni a tradicionális iskola korábbi publikációs tevékenységéhez, ami mindaddig ismeretlen volt. Ilyen módon egyrészt Hamvas Béla, másrészt László András révén a magyar tradicionális gondolkozás és irodalom olyan egyedülálló eredményeket mondhat magáénak, amelyekkel még olyan kultúrnépek sem rendelkeznek, mint amilyen az orosz, a spanyol, a svéd, az angol vagy a német. Azonban nemcsak tanításának tartalma hívta létre László András körül a magyar tradicionális iskolát, hanem tanításának módja is: mindenekel tt szuggesztív el adói stílusa, valamint a leghétköznapibb kérdések tárgyalása közepette is megnyilvánuló kiváló humorérzékkel párosuló átüt lényeglátása. Noha László András els sorban nem író, hanem inkább el adó, mindeddig öt könyve és több mint százharminc tanulmánya jelent meg. Legels könyve, egyúttal doktori értekezése, A mindenség fénye az emberben a világ antropológiai struktúrájának f ként a távol-keleti tradíciók alapján történ egyedülálló mélység feltárása. Már ebben a korai m vében is megjelenik gondolkozásának egyik legf bb tárgya: maga a gondolkozás, s ezen belül is a gondolkozás kardinális spirituális illetve realizációs szerepe. A sors egészen különös kegye, hogy egy ilyen munka, ha korlátozott mértékben is, de megjelenhetett a kádári diktatúra kell s közepén. 4 Második könyvében, a Tradicionalitás és létszemléletben (1995) szemléletének összefoglalását adja els dlegesen a metafizikai tradicionalitás fundamentális témáira koncentrálva. Harmadik könyve a Baranyi Tibor Imrével és Horváth Róberttel közösen írt Kard, kereszt, korona, mely három, specifikusan a magyar történelemmel foglalkozó tanulmányát tartalmazza, s amelyek iskolapéldái annak, hogyan lehet a tradicionális radikalizmust alkalmazni olyan, egymástól id belileg nagyon távoli, eszmeileg azonban mégis szoros kapcsolatban lév területeken is, mint a magyar Szent Korona eredete és II. világháborút követ Magyarország de facto és de jure államfor- 12

13 májának kérdése. Negyedik munkájának, a Solum Ipsumnak a címe szemléletének hüperontológiai fundamentumát, a szolipszizmust idézi. E m valójában aforizmakötet, s mint ahogy a szerkeszt fogalmaz utószavában, az az esszenciális tudás, amely benne foglaltatik ezekben a maximákban, mindazt tartalmazza, amit tudni érdemes. Megfogalmazásainak kivételes intenzitása, aforizmáinak éles fénye révén László András képes volt arra, hogy olyan mélységeket is bevilágítson, amelyeket mindeddig a sötétség fátyla borított. Maximái rendelkeznek azzal az er vel, hogy az olvasóban lángra lobbantsák az értésnek azt a fokát, amely már az intuíciók világához tartozik. Horváth Róbert írásban feltett kérdéseire úgyszintén írásban adott válaszaiból állt össze a Tradíció és metafizika. Kérdések és válaszok (2007) cím kötet. Kérdései révén a szerkeszt e m ben László Andrásnak els sorban azokra a doktrinális és perszonális vonatkozásaira koncentrált, amelyek mindeddig nem kaptak elegend fényt miközben válaszai során a szerz nek a korábban már kimerít részletességgel tárgyalt tanításelemeit is sikerült még jobban elmélyítenie. E m vein kívül tanulmányaiban rendkívül széles spektrumban foglalkozott szorosan vett metafizikai, realizációs, általános tradicionális, történelmi, politikai, asztrológiai témákkal. Ami ez utóbbit illeti, csupán néhány asztrológiai tanulmánya jelent meg, aki azonban részt vett asztrológiai kurzusain, s emellett rátekintése van a magyar és idegen nyelv asztrológiai irodalomra, az tisztában van azzal, hogy László András a jelenkor egyik legképzettebb, legalaposabb teoretikus asztrológusa. Könyveit és tanulmányait mely utóbbiak egy része el adásainak írott változata az apodiktikus fogalmazásmód és az intellektuális szigorúság jellemzi. Bármilyen témához is nyúljon hozzá, rendkívül eredeti szemlélete miatt olyan módon tudja látni és láttatni azt, ahogyan korábban senki más. Eredetisége azonban nem individualisztikus alapú, hanem tradicionális megalapozottságú, s egy olyan koherens világlátásba, s t világharmóniába illeszkedik bele, amelyr l a modern világ már mit sem tud. 13

14 14 A MAGYAR TRADICIONÁLIS ISKOLA SZERZ I ÉS FORDÍTÓI ALDEBARAN ZOLTÁN *5 Abdebaran Zoltánnak 1996 és 1999 között tizenegy tanulmánya jelent meg a széls jobboldali Pannon Frontban. Ezek a tanulmányok nem a szorosan vett tradicionális metafizika körébe tartoznak, hanem a folyóirat profiljának megfelel en a kultúra és a politika határterületének különféle aspektusait vizsgálják meglehet sen széles spektrumban, legyen az a dilettáns filoszemitizmus kérdése, Lukács György Eckhart-interpretációja, Jukio Misima vagy az amerikai rajzfilmek világa. A tanulmányok között néhány recenzió is található, többek között László András Tradicionalitás és létszemlélet cím munkájáról. ÂRYA MANTRA MUNKACSOPORT Az Ârya Mantra Munkacsoport szent szövegek és tradicionális kommentárok fordítására létrejött csoport volt, mely 1996-ban jött létre Horváth Róbert kezdeményezésére. Tagjai közé tartozott Horváth Róbert, Király Liliom, Németh László Levente és Németh Norbert. A csoport 1998-ig volt aktív, kés bb részben eltér összetételben szentiratokat tanulmányozó körré alakult át. Az elkészült fordítások egy része, f ként az elemz tanulmányok a Tradíció-évkönyvben, a Pannon Frontban és az Axis Polarisban jelentek meg a csoport vagy a tagok neve alatt. BARANYI TIBOR IMRE Baranyi Tibor Imre a tradicionális iskola vitathatatlanul legsokoldalúbb tagja: nemcsak íróként jegyezhet fontos és kiváló tanulmányokat, könyveket, hanem fordítóként is jó néhány alapvet tradicionális munka magyarítását köszönheti neki az olvasóközönség; ezen felül a számos tradicionális m vet megjelentet Kvintesszencia Kiadó vezet je, a tradicionális szellemiség fenntartása és szinoptikus képvislete jegyében létrehozott A Metafizikai Hagyomány Centrumának és a tradicionális er k összefogását célul kit z Lux Mundi Spirituális Szövetségi Alapítványnak az

15 alapítója és vezet je, a mindmáig legkiválóbb tradicionális periodikum, a Tradíció évkönyv egyik szerkeszt je és kiadója, a tradicionális iskola legjelent sebb honlapjának, a tradicio.org-nak az elindítója, a Pannon Front számának független munkatársa (noha tényleges együttm ködése a folyóirattal ennél jóval több számot fogott át), az Északi Korona f munkatársa és szerkeszt ségi f tanácsosa; íjász, vadász és pisztolylövész; nem utolsósorban pedig a tradicionális iskola évente megrendezésre kerül találkozójának szervez je s egyúttal szíves házigazdája. Baranyi Tibor Imrének a magyarság sorskérdései iránti figyelmét jelzi, hogy kiadója, szerkeszt je és részben Horváth Róberttel és László Andrással közösen írója is a Kard, kereszt, korona. Tradicionális tanulmányok a magyarságról cím kötetnek, amelyben az el szón kívül két tanulmánya látott napvilágot. Önálló m ve a Fejl d létrontás és örök hagyomány, legfontosabb tanulmányainak szerkesztett kiadása, amelyben éppúgy foglalkozik a metafizika alapkérdéseivel, mint a katolicizmus és általában az egyházak, a misztika, a kozmológia, a magyarság, az asztrológia és a spirituális praxis témájával. Tanulmányainak többsége a tradicionális iskola különféle orgánumaiban látott napvilágot, de megjelent egy nagy ív, a tradicionális szemléletet szisztematikusan bemutató tanulmánysorozata az t le szellemileg megleleht sen távol álló (és éppen ezért a sorozatot csak részben közl ) Hunnia cím folyóiratban is. Baranyi Tibor Imre az a szerz, akinek írásaiban kiváltképpen er sen lehet érezni annak a ksatriya attit dnek a szellemét és erejét, amely egyébként a magyar tradicionális iskola egészére is jellemz. Fordítóként öt Guénon- és egy Burckhardt-kötetet köszönhet neki az iskola. René Guénontól részben ültette át magyarra A világkirályt, önállóan a Modern világ válságát, A kereszt szimbolikáját, szintén részben az Általános bevezetés a hindu doktrínák tanulmányozásához-t valamint a Megjegyzések a beavatásról-t, Titus Burckhardttól pedig a Muszlim asztrológiát. Lefordította Julius Evolától A szexus metafizikáját, amelyb l több fejezetet is publikált, és amely aztán a m kés bbi kiadásának szolgált alapjául. A 15

16 különféle tradicionális kiadványokban is több tucat fordítása jelent meg, legf képpen René Guénontól és Julius Evolától, de Frithjof Schuontól, Seyyed Hossein Nasrtól és Marco Pallistól is. A Kvintesszencia Kiadó vezet jeként nemcsak a tradicionális iskola legtekintélyesebb szerz inek els sorban Guénonnak az alapvet tradicionális munkáit jelentette meg, de olyan magyar szerz két is, mint Kaczvinszky József, vagy a magyar tradicionális szerz k közül László András, Horváth Róbert, Németh Norbert és Erdei Zoltán. Ezek mellett legnagyobb kiadói és Horváth Róberttel közösen szerkeszt i vállalkozása a Tradíció. A Metafizikai Tradicionalitás Évkönyve, amelynek nyolc évfolyama jelent meg, és amely elegáns formájával, igényes kivitelével éveken keresztül a magyar tradicionális iskola legfontosabb, rendszeresen megjelen kiadványa volt. Mindezek fényében elmondható, hogy a magyar metafizikai iskola m ködésért a László Andrást követ generáció tagjai közül senki sem tett olyan sokat, mint Baranyi Tibor Imre. BÓDVAI ANDRÁS Bódvai Andrásnak csupán egyetlen írása jelent meg, de az iskola periodikumai mintegy tucatnyi fordítását publikálták a legkülönfélébb szerz kt l (az ismertebb tradicionális szerz kön kívül Chacornac, Fulcanelli, Christophe Levalois, Antonio Medrano, José Luis Jeres Riesco). Emellett négy önálló fordításkötete is megjelent: Martin Lingst l a Shakespeare titka, Titus Burckhardttól a Kristályparadicsom. Iszlám tradíció a mór kultúrában, René Guénontól a Dante ezoterizmusa, valamint Julius Evolától A Grál misztériuma és a ghibellin birodalmi idea. Mint látható, ezek nem annyira a centrális tradicionális és metafizikai témákkal foglalkoznak, mint inkább a tradicionális szemlélet különféle, részint kulturális területein való alkalmazásaival. Ugyanez mondható el az általa vezetett Stella Maris Kiadóról, amely kétségtelenül a legsokoldalúbb tradicionális kiadó, mert éppúgy jelentetett meg regényeket (Mircea Eliade és Edward George Bulwer-Lytton), mint ahogy els ként magyar nyelven e kiadó publikálta a XX. szá- 16

17 zad legnagyobb risijének, Ramana Maharsinak a tanításait is. Ugyanakkor Bódvai András szerkeszt je és kiadója a szigorúan metafizikai témákkal foglalkozó Axis Polaris folyóiratnak, melynek eddig nyolc száma jelent meg. BORBÁS LÁSZLÓ Borbás László akinek az általa vezetett kiadó könyvsorozatai elé írott ihletett el szavain kívül egyetlen tanulmánya jelent meg a tradicionális iskolában mindenekel tt az Arcticus Kiadó vezet jeként ismert. Szerkeszt je volt a Sacrum Imperium els öt számának. A kiadóról és tevékenységér l lásd alább. BUJI FERENC Buji Ferenc munkáinak jó része a tradicionális iskola orgánumain és kiadóin kívül jelent meg. Els dleges szándéka ezzel az, hogy a tradicionális iskola olvasókörén kívül is hozzáférhet vé tegye a sophia perennis eszméit. Noha vannak muszlim és távol-keleti témákkal és szerz kkel foglalkozó publikációi, legf képpen a mai keresztény emberrel igyekszik megismertetni saját tradíciójának rég elfelejtett értékeit. Buji Ferencnek eddig három saját kötete, nyolc fordításkötete, közel ötven tanulmánya, esszéje, publicisztikája, valamint több mint húsz kisebb fordítása jelent meg. Els kötete, Az emberré vált ember válogatott tanulmányait tartalmazza többek között az evolucionizmusról, a reinkarnacionizmusról, a keresztényüldözés háttérokairól, a jézusi szeretet mibenlétér l és Isten világszemléletér l. Második kötete, a Magasles esszéit és publicisztikai tevékenységét foglalja magában. Harmadik, tematikus kötete Az elfelejtett evangélium, amelyben az evangélium szigorúan evangéliumi olvasatára tett kísérletet, és a jézusi tanításnak a keresztény emberek el tt többnyire ismeretlen aspektusaira kívánta ráirányítani a figyelmet. Ami fordítói tevékenységét illeti, éppúgy fordított a lélektan (Carl Gustav Jung: Az alkímiai konjunkció), mint a teológia tárgykörébe tartozó m vet (Alexander Schmemann: A világ életéért). ültette át magyar nyelvre René Guénon egyik alapvet 17

18 m vét, A mennyiség uralmát, mely a magyar tradicionális iskola képvisel inek els publikált kötete (1993). Ananda K. Coomaraswamy Âki ca a: Önmegsemmisítés cím rövidke fordításkötete már azon fordításai felé mutat, amelyekben a tradíció els dleges szerz inek a tanításait, méghozzá els dlegesen a spirituális praxissal kapcsolatos tanításait igyekezett bemutatni. Ezek a védantin Ramana Maharsi tanításait tartalmazó Oltalmazó útmutatás, a keresztény misztikus Johannes Tauler beszédeit magában foglaló A hazatérés útjelz i, valamint a szúfí Al- Arabí ad-darqáwí spirituális leveleit tartalmazó Az emlékezés rózsakertje. Rajtuk kívül a tradicionális iskola orgánumaiba fordított még Srí Muruganártól, Niszargadatta Mahárádzstól, Szádhu Ómtól, Ahmad al- Alawítól, Abú Jazíd al-bistámítól, Nadzsm al-dín Rázítól, Jakob Böhmét l, Thomas Traherne-t l. szerkesztette László András aforizmakötetét, a Solum Ipsumot. CZABÁN KATALIN Czabán Katalinnak eddig két gondosan és nagy stílush séggel készített fordítása jelent meg: Titus Burckhardttól az Alkímia. Világkép és szellemiség, valamint Frithjof Schuontól a Szufizmus: Fátyol és Kvintesszencia. DÁVID ANDREA Dávid Andreának eddig két fontos fordításkötete jelent meg, továbbá mintegy két tucat kisebb fordítása. Bencze Tamással és Nagy Csabával közösen ültette át magyarra Frithjof Schuon meghatározó munkáját, A vallások transzcendens egységét. Legfontosabb munkája azonban Julius Evola talán leglényegesebb praxeológiai kötetének, A felébredés doktrínájának a fordítása volt. Számos tanulmányt fordított a Bevezetés a mágiába cím gy jteményes kötetbe. A tradicionális iskola orgánumaiba f ként itáliai szerz ket (Julius Evola, Claudio Mutti, Gianfranco de Turris, Massimo Scaligero) fordított. 18

19 DOMAN IMRE Doman Imre imponáló kultúr- és mitológiatörténeti háttérrel megírt, elmélyültsége mellett is olvasmányos, s t helyenként kifejezetten szellemes, összességében pedig alighanem egyedülállónak tekinthet vadászati tanulmánysorozatával bizonyította, hogy nemcsak a vadászat gyakorlata, hanem annak teoretikus oldala és metafizikai mélységei vonatkozásában is biztos vezet. ERDEI ZOLTÁN Erdei Zoltán mind ez ideig egyetlen, ám sokak számára iránymutató kötettel jelentkezett: Antispiritualitás és modern ezotéria cím munkájában a tradicionális ortodoxia és heterodoxia doktrinális alapkérdéseit világította meg. FARAGÓ GÁBOR A tradicionális iskola mintegy tucatnyi, többnyire nagyobb lélegzet tanulmány fordítását köszönheti Faragó Gábornak, melyek között olyanok vannak, mint például Ananda Coomaraswamytól A»szellemi apaság«és a»bábukomplexus«, Rama Coomaraswamytól A hinduizmus deszakralizálása nyugati fogyasztásra, Martin Lingst l A múlt a jelen fényében vagy Arthur Avalontól a Úâkta advaitavâda. FERENCZ ERN * Ferencz Ern nek eddig egyetlen tanulmánya, helyesebben recenziója jelent meg, viszont a tradicionális iskola folyóiratai és évkönyvei számára több mint félszáz fordítást készített, dönt en Julius Evola munkái közül, s ilyen módon az iskola egyik legtermékenyebb fordítója. fordította Julius Evolának A hermetikai tradíció cím alapvet munkáját. Az Északi Korona szerkeszt bizottsági tagja. FRANCO DE FRAXINO * Franco de Fraxino két tanulmányán és Hollandiában megjelent könyvén túl els sorban fordítóként m ködött közre a tradici- 19

20 onális iskolában. ültette át magyarra Julius Evola két fontos m vét, A Princípiumnak és akciójának könyvét, vagyis Evola bevezetéssel és kommentárokkal ellátott Tao te king-fordítását, valamint önéletrajzi munkáját, A cinóberösvényt. Hasonlóképpen neki köszönhet Evola talán legkiválóbb történelembölcseleti tanulmányának, az Okkult háborúnak a magyarítása is. Számos tanulmányt fordított az UR Csoport által szerkesztett A bevezetés a mágiába cím munkába. Az Északi Korona szerkeszt bizottsági tagja. Interlingua nyelven írott munkája, a Le actualitate del tradition metaphysic a tradicionális szemlélet fundamentális doktrínáinak bemutatása. FRÖHLICH-BOTOND ZOLTÁN Fröhlich-Botond Zoltán néhány fordításán túl els sorban kiadóként járult hozzá a tradicionális iskola kibontakozásához: alapítója és vezet je a Persica Kiadónak, továbbá társ-kiadója az Északi Korona els néhány számának. GÁL ANDREA TÜNDE Gál Andrea Tündének eddig mintegy fél tucat fordítása jelent meg f ként az Axis Polarisban és a Tradícióban. Fordított Frithjof Schuontól, Horváth Róbertt l (az angol nyelv TYR-évkönyvbe), és ültette át magyarra a hinduizált Savirti Devi különleges kis írását az Indiai pogányság. Az árja szépség utolsó él megnyilvánulása címmel. GALGÓCZY ISTVÁN Galgóczy István fordításai f ként a Tradícióban jelentek meg. Els sorban René Guénonnak a mester és tanítvány viszonyával valamint a beavatással foglalkozó tanulmányaiból fordított. HORVÁTH RÓBERT Aki a publikációs tevékenység, méghozzá els dlegesen a saját tanulmányok formájában megvalósuló publikációs tevékenység révén a magyar tradicionális iskoláért a legtöbbet tette, az Horváth 20

ELŐSZÓ* www.bujiferenc.hu

ELŐSZÓ* www.bujiferenc.hu ELŐSZÓ* Megismerni annyi mint látni; látni annyi mint elérni; elérni annyi mint ízlelni; ízlelni annyi mint lenni; lenni annyi mint nem lenni; nem lenni annyi mint lenni. Nadzsm al-dín Dája Rází (77 256)

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Daniel H. Pink. Motiváció 3.0. Ösztönzés másképp

Daniel H. Pink. Motiváció 3.0. Ösztönzés másképp Daniel H. Pink Motiváció 3.0 Ösztönzés másképp A könyv megjelenését a Develor Tanácsadó Zrt. támogatta. Tartalom Előszó a magyar kiadáshoz 11 BEVEZETÉS: Harry Harlow és Edward Deci rejtélyes rejtvényei

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV Az Angyali Szolgálat Alapítvány els kuratóriumi ülésér l

JEGYZ KÖNYV Az Angyali Szolgálat Alapítvány els kuratóriumi ülésér l JEGYZ KÖNYV Az Angyali Szolgálat Alapítvány els kuratóriumi ülésér l Id pont: 2008. június 21. 15.00. óra Helyszín: 1194 Budapest, Katona József utca 24. Jelen vannak: Bársony Ferenc kuratóriumi elnök,

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral Study Programs HURO/0901/097/2.3.1

Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral Study Programs HURO/0901/097/2.3.1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Az esemény tartalma nem feltétlenül képviseli az Európai Unió hivatalos álláspontját. A project címe: Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

A MAGYAR KOLLÉGIUM TEVÉKENYSÉGE 1996.

A MAGYAR KOLLÉGIUM TEVÉKENYSÉGE 1996. A MAGYAR KOLLÉGIUM TEVÉKENYSÉGE 1996. Kudarcokat, de fontos eredményeket is hozó sok tanulsággal szolgáló esztend volt a Magyar Kollégium m ködésének hetedik esztendeje. Számszer adatok A Magyar Kollégiumnak

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 163261 163262 BÁBEL BALÁZS BÁBEL TAMÁS 2004.07.02. 2004.07.02. BOZÓ BEÁTA BOZÓ BEÁTA 165117 164747 BAJNAI GERGÕ CSABA 2003.04.09. SZMSZÉD

Részletesebben

ÚJ SZABÁLYOZÁSOK A VERSENYJOG TERÜLETÉN. El adás a Német - Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamaránál - 2001. január Szerz : Dr.

ÚJ SZABÁLYOZÁSOK A VERSENYJOG TERÜLETÉN. El adás a Német - Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamaránál - 2001. január Szerz : Dr. ÚJ SZABÁLYOZÁSOK A VERSENYJOG TERÜLETÉN El adás a Német - Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamaránál - 2001. január Szerz : Dr. Grósz Katalin 1. A MÓDOSÍTÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZ I A tisztességtelen piaci magatartás

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

1998-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. pszichológus diplomáját, Program on Gender

1998-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. pszichológus diplomáját, Program on Gender K A A óv m m v m y ü b * m y y b m j bb A ybó m. M m ó mb j b ( v ó : u ó, ü, ó u, y ó m, v - m y mó ó : v ó mu, y ó, ü b -, ü j, m b ó, b.). Em b ü b, ü b u,, - m ü, v y y m y. M u ó m m y v u m y b v

Részletesebben

Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉR L

Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉR L VESZPRÉM JUTASI U. 79/A 8200 Adószám: 18935426-1-19 Számlaszám: 73200127-11255651 Veszprém, 2014-05-28 Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszer bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszer bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu El terjesztést készítette és el terjeszti: Varga Nándorné igazgatóhelyettes

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Sequentiák a protestáns graduálokban

Sequentiák a protestáns graduálokban 1 DLA doktori értekezés tézisei Tóth Anikó Sequentiák a protestáns graduálokban Témavezető: Prof. Dr. Szendrei Janka Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok

Részletesebben

Buji Ferenc LÁSZLÓ ANDRÁS ÉS A METAFIZIKAI TRADICIONALITÁS*

Buji Ferenc LÁSZLÓ ANDRÁS ÉS A METAFIZIKAI TRADICIONALITÁS* Buji Ferenc LÁSZLÓ ANDRÁS ÉS A METAFIZIKAI TRADICIONALITÁS* A valóban jelentékeny ember bármiről is gondolkozzék, alapjában véve mindig önmagáról gondolkozik. Otto Weininger Éppen abban a kritikus történelmi

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Károly Róbert Fiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011

Károly Róbert Fiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 Károly Róbert Fiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 Fszerkeszt: Takácsné György Katalin Felels szerkeszt: Csernák József Szerkesztbizottság: Bandlerova, Anna

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Családnév: Dr MÉSZÁROS 2. Keresztnév: Julia 3. Születési dátum: 15 th of July 1952 4. Állampolgárság: Hungarian 5. Családi állapot: Elvált, egy lánygyermek 6. Iskolai végzettség:

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

VILÁGVALLÁSOK A vallások világa

VILÁGVALLÁSOK A vallások világa VILÁGVALLÁSOK A vallások világa A. MODUL NEVE ÉS JELLEGE Név: Világvallások A vallások világa Típus: Kiegészítő modul Csoport: Egyházismeret Cím: Világvallások keresztyén szemmel B. MODUL CÉLRENDSZERE

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában B y G y F v v m y b E y u m y ( m ó ) y v b y v u m y m j 20. A j m : m y v 1 ü - b ü ó, v m y v - v ó y, m y j y v - u m y ü m j m v. A y v u m y y m u m y, ó ü v, m m m u m y. J, m b m ó b. A MTA 56

Részletesebben

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék 17-0-0 12/1-0-0 Nárcisz 10-0-0 Margaréta 7-0-0 Rezda Vezetékjel Utcanév Név Cím Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv A.I. Kisteleki szőlő 2-0-0 Margaréta Tóthné Rehó Judit Borbánya Margaréta

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A kutatóegyetemek és az életen át tartó tanulás. Dr. habil Fábri György ELTE PPK

A kutatóegyetemek és az életen át tartó tanulás. Dr. habil Fábri György ELTE PPK A kutatóegyetemek és az életen át tartó tanulás Dr. habil Fábri György ELTE PPK Tartalom I. Kutatóegyetemek a fels oktatásban II. A harmadik misszió és a LLL III. Tudás, egyetem, egy életen át Tartalom

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

A HOSPICE TÜKRÉBEN. Dr. Barabás Katalin és Monostori Dóra. SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika

A HOSPICE TÜKRÉBEN. Dr. Barabás Katalin és Monostori Dóra. SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika TANATOLÓGIAI KÉPZÉS A HOSPICE TÜKRÉBEN Dr. Barabás Katalin és Monostori Dóra SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika Marosvásárhely 2014. március 1. A modern ember valamely

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Látgató Bizottság felkészítése MAB 2008.

Látgató Bizottság felkészítése MAB 2008. El adó: Dr. Koczor Zoltán Ösztönös projekttevékenység 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 95600 102300 98500 105800 89900 97300 2001. jan. 2001. febr. 2001. márc. 2001. ápr. 2001. máj.

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

L'Hospital-szabály. 2015. március 15. ln(x 2) x 2. ln(x 2) = ln(3 2) = ln 1 = 0. A nevez határértéke: lim. (x 2 9) = 3 2 9 = 0.

L'Hospital-szabály. 2015. március 15. ln(x 2) x 2. ln(x 2) = ln(3 2) = ln 1 = 0. A nevez határértéke: lim. (x 2 9) = 3 2 9 = 0. L'Hospital-szabály 25. március 5.. Alapfeladatok ln 2. Feladat: Határozzuk meg a határértéket! 3 2 9 Megoldás: Amint a korábbi határértékes feladatokban, els ként most is a határérték típusát kell megvizsgálnunk.

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében helyismereti könyvtáros Tételes felsorolás témakörök szerint Helytörténet Sima László: Szentes

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban Baranyai Eszter Budapest, 2015. május 20. 1 Az elmúlt tizenöt évben - a kiskorúak szabadidejükből naponta legalább három órát szentelnek tévénézésre. A magyar

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

6/2001. (III. 19.) GM rendelet. a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l

6/2001. (III. 19.) GM rendelet. a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l 6/2001. (III. 19.) GM rendelet a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l A mérésügyr l szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkez 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp.

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp. 1 Publikációk jegyzéke Székely Gábor Monográfiák Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 Hitler hatalomra jutása. Kossuth Könyvkiadó 1983. 251 Profintern-krónika.

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról L'Harmattan - Sapientia SCINTILLAE SAPIENTIAE A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszékének

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Alapítás: 1991-2014: 23. év A Keresztény-Zsidó Társaság a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács tagszervezete 2014. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest,

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

150 éves a magyar tőzsde

150 éves a magyar tőzsde 150 éves a magyar tőzsde Jótékonysági árverés (2014. június 17.) Az összeállítás a Sándor Imre PR-díj 2014 zsűrije számára készült. Az eseménnyel kapcsolatos anyagok itt elérhetőek: www.frontpage.hu/bet150-sandorimre

Részletesebben

A politikai háttér 106

A politikai háttér 106 Tartalom EL SZÓ 13 1. CSALÁD, IFJÚSÁG / 1928 1944 Apám 21 A család 24 A Német Birodalmi Iskola 27 Szellemi útkeresés 29 1944: apám sorsa 31 1944: megmenekülésem 33 2. HOGYAN LETTEM KOMMUNISTA? / 1945 1947

Részletesebben

MOBILITÁS ÉS MULTIMÉDIA NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2008. JÚNIUS 16.

MOBILITÁS ÉS MULTIMÉDIA NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2008. JÚNIUS 16. MOBILITÁS ÉS MULTIMÉDIA NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2008. JÚNIUS 16. MEGALAKULÁS 1. 2008. június 11-én megalakult a Mobilitás és Multimédia Nemzeti Technológiai Platform közel 40 alapító

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Farkas Zoltán: A társadalmi helyzet és a társadalmi állapot. Kóré András: Vizsga el tt A magyar választási reform értékelése

A TARTALOMBÓL. Farkas Zoltán: A társadalmi helyzet és a társadalmi állapot. Kóré András: Vizsga el tt A magyar választási reform értékelése A TARTALOMBÓL Farkas Zoltán: A társadalmi helyzet és a társadalmi állapot Kóré András: Vizsga el tt A magyar választási reform értékelése Gáspár Zoltán Ern : A logika feloldásának problémája Draskóczy

Részletesebben

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem B ó I v Mu - m m y v ó mu ó m b m y y, m A mu ü m j v y m y m m y v m y m b, - b m ó ó m u mu - y ó u m y, j, u- ó b. m. A mu m v y v y y y v m ub, v y m y b y m v, mu ü v m y j - um umb bb. L - y ó m

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

EGY ÚJ TUDOMÁNYÁG BEVEZETÉSE KUTATÁSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV A CHARLES SIMONYI ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKÁRA (KÖNCZEI GYÖRGY) ELŐZETES

EGY ÚJ TUDOMÁNYÁG BEVEZETÉSE KUTATÁSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV A CHARLES SIMONYI ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKÁRA (KÖNCZEI GYÖRGY) ELŐZETES EGY ÚJ TUDOMÁNYÁG BEVEZETÉSE KUTATÁSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV A CHARLES SIMONYI ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKÁRA (KÖNCZEI GYÖRGY) ELŐZETES Fogyatékosságtudománnyal (Disability Studies) mintegy 25 évvel ezelőtt kezdtem

Részletesebben

A MAGYAR KOLLÉGIUM TEVÉKENYSÉGE 2003

A MAGYAR KOLLÉGIUM TEVÉKENYSÉGE 2003 A MAGYAR KOLLÉGIUM TEVÉKENYSÉGE 2003 Visszatér, sikeres nagyrendezvények; vesztes, vitás esetek és viszonylagos gazdasági stabilitás éve volt a Magyar Kollégium m ködésének tizennegyedik esztendeje. Számszer

Részletesebben

Az első Micimackó és barátai figurák. Micimackó. Egy regény, amely meghódította a világot

Az első Micimackó és barátai figurák. Micimackó. Egy regény, amely meghódította a világot Az első Micimackó és barátai figurák Micimackó Egy regény, amely meghódította a világot Az eredeti regény Micimackó című regényt (eredeti címe: Winnie-the-Pooh) A. A. Milne írta az általa kitalált mackó,

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban Szerzői ismertető NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Gorda Éva A magyar haditudósítás az első és második világháborúban című doktori (PhD) értekezéséhez Témavezető: Dr. Szabó József

Részletesebben

ÉLETREVALÓ fiataloknak

ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak Budapest, 2008 A könyv a Microsoft Magyarország felkérésére és finanszírozásával jött létre. Köszönjük Somogyi Edit tanárnô és Szabó Vince munkáját a Jedlik

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület. Rövid név: MABUHASZ KHE. 2013. évi Közhasznúsági melléklet

Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület. Rövid név: MABUHASZ KHE. 2013. évi Közhasznúsági melléklet Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület Rövid név: MABUHASZ KHE 2013. évi Közhasznúsági melléklet 1. A KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ADATAI Név: Mabuhasz Közhasznú Egyesület Székhely:

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben