A Banco Primus Magyarországi Fióktelep Kölcsönnyújtási Üzletszabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Banco Primus Magyarországi Fióktelep Kölcsönnyújtási Üzletszabályzata"

Átírás

1 A Banco Primus Magyarországi Fióktelep Kölcsönnyújtási Üzletszabályzata A Banco Primus Fióktelep Magyarország (székhely e: 1134 Budapest, Váci út 33., Magyarország a tov ábbiakban: Banco Primus), mely et a Főv árosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg ) cégjegy zékszámon tart ny ilv án, a hitelintézetekről és a pénzügy i v állalkozásokról szóló év i CXII. törv ény (a tov ábbiakban: Hpt.) 3/A. alapján a Banco Primus S.A (székhely e: Quinta da Fonte, Edif icio D. João I, 1º andar, Paço de Arcos, Oeiras, Portugália amely et a Conserv atoria do Registo Comercial de Cascais Hatóság tart ny ilv án; tev ékeny ségi engedély száma: 17910) bejegy zett magy arországi f ióktelepeként az év i CXXXII. törv ény szerint működik, és a portugál, illetőleg a magy ar f elügy eleti hatóságnál tett bejelentés alapján egy éb monetáris közv etítés (f őtev ékeny ség), pénzügy i lízing, és biztosítási ügy nöki, brókeri tev ékeny ség v égzésére jogosult a Pénzügy i Szerv ezetek Állami Felügy elete október 19-én kelt tudomásulv ételi lev ele alapján. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. A Kölcsönnyújtási Üzletszabályzat hatálya A jelen Kölcsönny újtási Üzletszabály zat (tov ábbiakban: Üzletszabály zat) magában f oglalja az általános szerződési f eltételeket v alamenny i olyan jogügy let tekintetében, amely a Banco Primus és az alábbi 2. pontban meghatározott Ügy f elei között jön létre a Banco Primus engedély ezett tev ékeny sége, azaz a kölcsönny újtás körében (a tov ábbiakban: Kölcsönszerződés). Ezek rendelkezései jogilag kötelezik mind a Banco Primust, mind az Ügy f elet, kiv év e, ha a szerződő f elek (a tov ábbiakban: Szerződő Felek) a Kölcsönszerződésben másként rendelkeznek. 2. Ügyfelek A Banco Primus a megf elelő okmánny al rendelkező természetes személy ekkel az egy éni v állalkozókat is beleértv e, v alamint a Magy arországon létrejött v agy ny ilv ántartásba v ett jogi személy ekkel, jogi személy iség nélküli gazdasági társaságokkal és egy éb szerv ezetekkel (a tov ábbiakban: Ügy f él) köt Szerződéseket (a Banco Primus és az Ügy f él a tov ábbiakban egy üttesen: Felek). 3. Az Üzletszabályzat elfogadása az Ügyfél által Az Üzletszabály zat ny ilv ános, így bármely személy által megtekinthető és megismerhető. A Banco Primus az Üzletszabály zatot az ügy f élf orgalom lebony olítására szolgáló hely iségeiben kif üggeszti, és ingy enes példány t biztosít belőle az Ügy f elek számára. Az Üzletszabály zat a köv etkező honlapról is letölthető: tov ábbá az Ügy f él rendelkezésére áll a Banco Primus által f inanszírozott gépjárműv et (a tov ábbiakban: Gépjármű) értékesítő kereskedőnél is. Az Üzletszabály zat a Kölcsönszerződés elv álaszthatatlan részét képezi; az Ügy f él az Üzletszabály zat átv ételét, tudomásulv ételét és elf ogadását a Kölcsönszerződés aláírásáv al erősíti meg. 4. Magatartási Kódex A Banco Primus 2009-ben csatlakozott a lakosság részére hitelt ny újtó pénzügy i szerv ezetek ügy f elekkel szembeni magatartásáról szóló Magatartási Kódexhez (a tov ábbiakban: Kódex). Erre v aló tekintettel a Banco Primus a Kódex rendelkezéseinek kötelező érv énny el aláv eti magát és a Kódex előírásait szem előtt tartv a jár el a lakossági hitelezési tev ékeny sége során. A Kódex teljes szöv ege magy ar ny elv en és angol ny elv en megtekinthető a Banco Primus honlapján ( illetv e a bankf iókokban az Ügy f elek kérésére a magy ar ny elv ű szöv ege ingy enesen hozzáf érhető. 5. Felek jogviszonyában alkalmazandó dokumentumok, egymáshoz való viszonya A Banco Primus és az Ügy f él jogv iszony ában elsősorban a Kölcsönszerződés, másodsorban a Kondíciós Lista, harmadsorban a jelen Üzletszabály zat, negy edsorban pedig a v onatkozó jogszabály okban f oglaltak az irány adók. Az Üzletszabály zat, a Kondíciós Lista, v alamint a Kölcsönszerződés alatt a Kölcsönszerződés aláírásakor hatály os Üzletszabály zat, Kondíciós Lista, illetv e Kölcsönszerződés illetv e azok alábbi 25. pontnak megf elelő, Banco Primus általi egy oldalú, illetv e a Felek általi kétoldalú módosítása alapján mindenkor hatály os szöv ege értendő. 6. Együttműködési kötelezettség A Banco Primus és az Ügy f él az egy mással létesített üzleti kapcsolataikban egy más érdekeinek szem előtt tartásáv al, kölcsönös egy üttműködésre kötelesek. A Szerződő Felek haladéktalanul értesítik egy mást az adott üzlet szempontjából lény eges minden körülmény ről, azok v áltozásáról, illetv e késedelem nélkül f elhív ják egy más f igy elmét az esetleges tév edésekre, mulasztásokra. Abban az esetben, ha a Banco Primustól v agy a közv etítőjétől v árt bármely inf ormáció, értesítés v agy ny ugta nem, v agy nem időben érkezik meg, az Ügy f él az átv étel v árt időpontjától számított 15 napon belül köteles tájékoztatni a Banco Primust. A Banco Primust semmily en f elelősség nem terheli azért a kárért, amely az Ügy f éltől a f entiek szerint megköv etelt tájékoztatás elmulasztásából ered. A Gépjármű részleges v agy teljes értékcsökkenésének pótlására szolgáló biztosítási összeg, kártérítés v agy más érték f elhasználásáról jelen Üzletszabály zat rendelkezik. Az Ügy f él köteles a Banco Primust haladéktalanul tájékoztatni minden oly an tudomására jutott körülmény ről v agy tény ről, amely a Gépjármű értékét v agy értékesíthetőségét csökkenti v agy csökkentheti. 7. Felelősség A Banco Primus üzleti tev ékeny sége során az általában elv árható gondossággal és körültekintéssel, az Ügy f él érdekeinek f igy elembev ételév el köteles eljárni. A Banco Primus nem f elel az oly an károkért, amely ek erőhatalom (v is maior), hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása, v agy késedelmes megadása f oly tán köv etkeznek be, kiv év e, ha a kár v agy a f elelősség a Banco Primus szándékos v agy súly osan gondatlan magatartásának köv etkezmény e. A Banco Primus - a jogszabály ban meghatározott eseteken kív ül - nem f elel az Ügy f él szerződésszegéséért, illetv e harmadik személy által az Ügy f élnek okozott kárért. 8. A Gépjármű kiválasztása és megrendelése Az Ügy f él a Szerződés hatály balépését megelőzően adásv ételi szerződést köt (megrendelést ír alá) a Gépjármű - Ügy f él által megf elelő gondossággal kiv álasztott, és a Banco Primussal egy üttműkődő - szállítójáv al v agy a szállító képv iseletében eljáró teljesítési segéddel (a tov ábbiakban: Szállító), amely ben a Gépjármű v ételára (a tov ábbiakban: Vételár), regisztrációs adójának összege, szállítási f eltételei, f elszereltsége, műszaki és egy éb jellemzői, a szav atossági és jótállási f eltételek, tov ábbá minden, a Gépjármű adásv ételére v onatkozó lény eges f eltétel rögzítésre kerül. Az adásv ételi szerződés (megrendelés) hiány os, v agy az Ügy f él számára előny telen f eltételekkel v aló megkötésének (aláírásának), illetv e a megkötés (aláírás) elmulasztásának köv etkezmény ei az Ügy f elet terhelik. 9. A Gépjármű tulajdonjoga A Gépjármű tulajdonjoga az adásv ételi szerződés hatály balépésév el, és a Gépjármű Ügy f él általi átv ételével az Ügy f élre száll át. A Gépjármű a Kölcsönszerződés keretében a Banco Primus által az Ügy f élnek ny újtott kölcsön (a tov ábbiakban: Kölcsön) f edezetét képezi. Az Ügy f él v isel minden, a Gépjárműv el, illetv e annak megv ásárlásáv al kapcsolatos f ennálló v agy a jöv őben f elmerülő adót, illetéket, költséget, v agy díjat, beleértv e a tulajdonszerzési illetéket, az eredetiségv izsgálat elv égeztetésév el, v alamint a törzsköny v (a tov ábbiakban: Törzsköny v ) és a f orgalmi engedély (a tov ábbiakban: Forgalmi Engedély ) kiállításáv al f elmerülő költséget is. Az Ügy f él köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Gépjármű Törzsköny v e a Banco Primusnak kerüljön megküldésre. A Banco Primus a Törzsköny v et a Kölcsönszerződés maradéktalan teljesüléséig jogosult őrizni a Gépjárműre v onatkozó v ételi jog, v alamint elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjaként. Amenny iben a f inanszírozott Gépjármű Törzsköny v ét az Ügy f él részére kézbesítenék, az Ügy f él köteles azt haladéktalanul átadni a Banco Primusnak. Amenny iben a Szerződés f utamideje alatt a Forgalmi Engedély pótlásra, cserére szorulna, az Ügy f él köteles haladéktalanul gondoskodni a Banco Primus 10. pont szerinti jogainak az illetékes okmány iroda (a tov ábbiakban: Okmány iroda) által a BM gépjármű-ny ilv ántartásába történő bejegy zéséről, illetv e az új Forgalmi Engedély nek a Banco Primus részére történő bemutatásáról. 10. A Gépjármű átvétele Az Ügy f él a Kölcsönszerződés aláírásáv al tudomásul v eszi, hogy a Gépjárműv et a Szállítótól - a Bank és a Szállító között hatály ban lév ő egy üttműködési megállapodás alapján - akkor jogosult átv enni, ha az alábbi előf eltételek mindegy ike teljesült: - az Ügy f él a Vételárból az önrészt a Szállítónak, a Kölcsönszerződés szerint a Kölcsön f oly ósítását megelőzően esedékes v alamenny i díjat és költséget pedig a Szállítónak v agy a Banco Primusnak megf izette; - a Szállító a Gépjármű Vételárát és a regisztrációs adót hiány talanul megkapta; - a Gépjármű Forgalmi Engedély ében az Ügy f él tulajdonosként f eltüntetésre került; - a Banco Primus Gépjárműre v onatkozó v ételi jogának, v alamint az elidegenítési és terhelési tilalomnak a BM gépjármű-ny ilv ántartásba történő bejegy zése, v alamint a Törzsköny v nek a Banco Primus részére történő kiadása iránt az Okmány irodához beny újtott kérelem másolata a Banco Primushoz beny újtásra került; A Gépjárműv et a Szállítótól az Ügy f él v eszi át. A kárv eszély t a Gépjármű átv ételének időpontjától v étkességtől f üggetlenül az Ügy f él v iseli. Az Ügy f él köteles a Gépjárműv et menny iségileg és minőségileg átv izsgálni, annak sértetlenségét, hiány talanságát, f elszerelésének, kellékeinek, okmány ainak meglétét átv ételkor ellenőrizni, és ezt a Kölcsönszerződés 1. számú mellékletét képező gépjármű átadás-átv ételi jegy zőköny v mintának megf elelő tartalmú jegy zőköny vön (a tov ábbiakban: Jegy zőköny v ) aláírásával tanúsítani, majd a Jegy zőköny v et a Banco Primushoz haladéktalanul eljuttatni. 11. Felelősség a Szállító teljesítéséért Tekintettel arra, hogy a Gépjárműv et és annak Szállítóját az Ügy f él v álasztja ki, a Banco Primus nem f elel a Szállító hibás, v agy nem teljesítéséért, ideértv e a Gépjármű eredetét, tulajdonv iszony ait, műszaki állapotát, bármely rejtett, v agy egyéb hibáját, illetv e a rendeltetésszerű használatra v aló alkalmatlanságát. Ezek bármely ikéből eredő kif ogás nem jogosítja f el az Ügy f elet a Kölcsönszerződésben f oglalt kötelezettségei nem teljesítésére. Az Ügy f él köteles v alamenny i jótállási, szav atossági, v agy bármely más, az adásv ételi szerződés (megrendelés) alapján f ennálló igény ét közv etlenül a Szállítóval szemben érv ény esíteni. 12. Az Ügyfél, mint üzembentartó A Gépjárműv et az Ügy f él saját költségén és kockázatára üzemelteti és gondoskodik annak rendeltetésszerű működéséről. Az Ügy f él köteles betartani a Gépjármű kezelési utasításában, v alamint az előírt hatósági engedély ekben f oglaltakat, és megf izetni a Gépjárműv el kapcsolatos adókat. Az Ügy f él köteles a Kölcsönszerződés hatály a alatt a Gépjármű szükséges műszaki f elülv izsgálatát a gy ártó által meghatározott időpontokban, illetv e a Gépjármű egy éb rendszeres karbantartását és az esetleges meghibásodások kijav ítását a jótállási jegy en f eltüntetett, v agy a Gépjármű magy arországi képv iselete által megjelölt márkaszerv izek v alamely ikében saját költségén elv égeztetni. Az Ügy f él a Gépjárműv et, illetv e annak jellegét, rendeltetését a szokásos karbantartás körét meghaladóan nem v áltoztathatja meg, tov ábbá nem alakíthatja át gázüzemre, taxizás, oktatás v agy sport céljára, illetv e haszongépjárműből személy gépjárműv é, v agy személy gépjárműből haszongépjárműv é, tov ábbá nem teheti alkalmassá a Forgalmi Engedély ben szereplő szállítható személy ek számánál több személy szállítására. A Gépjármű üzemeltetésév el okozott kárért az Ügy f él f elel, az ily en károkért a Banco Primust semmily en f elelősség nem terheli. Az Ügy f él köteles a Gépjárműre v onatkozóan a saját költségén kötelező gépjármű f elelősségbiztosítást kötni és azt f oly amatosan f enntartani, v alamint a biztosítási díjakat a biztosítónak esedékességükkor megf izetni. A Gépjármű meghibásodásából, sérüléséből, ellopásából, illetv e önkény es elv ételéből eredő kár, v agy az Ügy f él és a Szállító között f elmerülő esetleges v ita az Ügy f élnek a Banco Primus f elé f ennálló kötelezettségeit nem érinti. Az Ügy f él a Gépjárműv et lízingbe-, bérbe-, használatba-, v agy kölcsönbe nem adhatja, annak tulajdonjogáv al nem hagy hat f el, azt el nem idegenítheti, nem zálogosíthatja el, illetv e semmily en módon nem terhelheti meg. Amenny iben harmadik személy a Gépjármű tekintetében pert, v agy v égrehajtásra, zár alá v ételre, v agy a Forgalmi Engedély bev onására irány uló eljárást indítana, v agy a Banco Primus jogait bármely más módon sértené v agy v eszély eztetné, az Ügy f él köteles a Banco Primust erről haladéktalanul, írásban értesíteni, és a tőle elv árható káreny hítési kötelezettségének eleget tenni. 1

2 13. Biztosítás 13.1 Csoportos biztosítási szerződések Az Ügy f él és a Banco Primus érdekeinek egy üttes megóv ása céljából a Banco Primus mint szerződő a jelen pontban meghatározott csoportos biztosítási szerződéseket kötötte meg. Az Ügy f él ezekhez a csoportos biztosításokhoz - az azokban meghatározott f eltételekkel - külön ny ilatkozattal csatlakozhat annak érdekében, hogy a csoportos biztosítási szerződés hatály a rá, illetv e a gépjárműre, mint biztosítottra kiterjedjen. A Banco Primus által megkötött csoportos biztosítási szerződések: halál és teljes rokkantság esetére szóló biztosítás ("Életbiztosítás"), munkanélküliség és időleges keresőképtelenség elleni biztosítás ( Teljes Védelem ), limitált, csak totálkárra f edezetet ny újtó CASCO biztosítás ("Casco Light"), teljes CASCO biztosítás ("Teljes CASCO"), kiterjesztett garancia biztosítás ("Autó Garancia"), totálkárra és lopáskárra f edezetet ny újtó tőketartozás biztosítás ("Hitel Casco"). A csoportos biztosítási szerződéshez v aló csatlakozás alapján az Ügy f élre kiterjesztett biztosítási f edezet biztosítási díját a Banco Primus a biztosítás típusától f üggően hav i díjrészletekben v agy előre egy összegben f izeti meg a biztosítónak v agy biztosítóknak, mely összeggel a Kölcsön összege megnöv ekszik. Az Ügy f él - a ny ilatkozat aláírásáv al - köteles gondoskodni arról, hogy az általa a f entiek szerint igény elt, v agy más egy éb biztosítási f edezet tekintetében az Autó Garancia csoportos biztosítás kiv ételév el a Banco Primus v áljon a biztosítási szolgáltatások kedv ezmény ezettjév é, v agy ahol ez alkalmazható, a biztosítási szolgáltatás engedmény esév é. Amenny iben az Ügy f él biztosítási jogv iszony a a Kölcsönszerződés megszűnése előtt megszűnik, úgy a Banco Primus a biztosítási jogv iszony tól f üggően a biztosítási díj arány os részének v isszatérítésére v álhat jogosulttá A CASCO biztosítás rendelkezései Súly os szerződésszegésnek minősül és a Kölcsönszerződés azonnali hatály ú f elmondását v onja maga után többek között az, ha az Ügy f él, v agy jóv áhagy ásáv al más személy, a Banco Primus által f inanszírozott Gépjárműv et oly an országba v iszi, amely re a megkötött biztosítás nem terjed ki. Az Ügy f él tov ábbá f elelősséggel tartozik bármily en biztosítási f edezetlenségből eredő, illetv e a biztosító mentesülését eredmény ező kárért (ideértv e a lejárt v ezetői és/v agy Forgalmi Engedélly el, illetv e az alkoholos bef oly ásoltság állapotában, v agy gy ógy szer, kábítószer hatása alat t okozott kárt, tov ábbá azt az esetet is, amikor a Gépjárműv et a benne hagy ott indítókulccsal, v agy Forgalmi Engedélly el egy ütt tulajdonították el). Biztosítási f edezetlenségnek minősül, ha a Gépjármű kárkori f orgalmi értéke - csökkentv e a Gépjárműv et ért kár(ok)ra a biztosító(k) által teljesített, v agy teljesítendő kif izetés(ek) összegév el - nem f edezi az Ügy f él Banco Primus f elé még f ennálló teljes tartozását. Biztosítási f edezetlenség esetén a Banco Primus jogosult a Kölcsönszerződést azonnali hatálly al f elmondani. Amenny iben az Ügy f él a biztosítások megkötésév el kapcsolatos kötelezettségének nem tesz eleget, v agy a biztosítási szerződésekben meghatározott kötelezettségét megszegi (különösen, ha a díjf izetési kötelezettségét nem teljesíti), a Banco Primus jogosult a Kölcsönszerződést azonnali hatálly al f elmondani Biztosítási esemény Az Üzletszabály zat és a Kölcsönszerződés alkalmazásában biztosítási esemény nek minősül minden oly an esemény, amely et a Gépjárműre v onatkozó v alamely biztosítási szerződés annak minősít. Biztosítási esemény beköv etkezése esetén az Ügy f él v iseli a biztosítási szerződésben meghatározott önrészt, és nem mentesül a Banco Primus f elé f ennálló f izetési és egy éb kötelezettségei alól. Minden, a Gépjárműben beköv etkezett káresemény ről az Ügy f él köteles a Banco Primust haladéktalanul, írásban értesíteni és a kárf elv ételi jegy zőköny v, tov ábbá, amenny iben rendőrségi intézkedés v ált szükségessé, a f eljelentés (v alamint a rendőrségi intézkedés során készült határozat) egy példány át, legkésőbb annak f elv ételét/kézhezv ételét köv ető napon a Banco Primus részére eljuttatni. Az Ügy f él a Gépjárműv et a jótállási jegy en f eltüntetett, v agy a Gépjármű v ezérképv iselete által megjelölt márkaszerv izek v alamely ikében, illetv e tov ábbi szakszerv izekben jav íttathatja meg A kártérítési összeg elszámolása Ha a Banco Primus él a f elmondás jogáv al és ezáltal a Kölcsönszerződés megszűnik, az Ügy f él részére biztosítási f edezetet ny újtó biztosítótól v agy biztosítóktól származó kif izetésekre a Banco Primus v álik jogosulttá. A Banco Primus a biztosítótól származó kif izetést az Ügy f él tartozásának rendezésére f ordítja. A Kölcsönszerződés f elmondása esetén az Ügy f él -, amenny iben összes tartozása meghaladja a biztosító(k) által kif izetett kártérítési összeget - köteles a kártérítési összeg beszámítása után f ennmaradó tartozását a Banco Primus értesítése szerint a Banco Primus részére megf izetni. A Kölcsönszerződés rendelkezései a biztosítási összeg, kártérítés v agy bármily en más, a Gépjármű értékcsökkenéséért v agy megsemmisüléséért kapott összeg f elhasználására is v onatkoznak. A Banco Primus f elhatalmazhatja a biztosító(ka)t, hogy számlás kárrendezés, illetv e a Ft-ot meg nem haladó egy ezségi kárelszámolással történő kárkif izetés esetén a kár összegét a Banco Primus meghatalmazásáv al kif izesse(ék) az Ügy f él részére. A ,- Ft-ot meghaladó kártérítési összeg esetén, amenny iben az Ügy f él egy ezségi kárelszámolással kív án élni, a kártérítés összegét az Ügy f él a Banco Primus részére engedmény ezi. A biztosító(k) által f izetett kártérítési összeg ennek megf elelően a Banco Primus számláján kerül jóv áírásra. Amenny iben a Banco Primus nem él a f elmondási jogáv al, úgy a biztosítói kif izetésből bef oly t összeget - az Ügy f él erre irány uló ny ilatkozata alapján - részleges v agy teljes előtörlesztésre, illetv e tőkecsökkentésre használja f el. Tov ábbá amenny iben a Gépjárműben keletkezett kár kijav ítását a biztosító(k) gazdaságosnak ítéli(k) meg, úgy - a Gépjármű eredeti állapotának hely reállítását köv etően-, a Banco Primus a kárösszeget, pozitív egy edi elbírálást köv etően az Ügy f él részére kif izeti. 14. Képviseleti jog, az Ügyfél azonosítása A Banco Primus köteles a Szerződések megkötése előtt ügy f él-azonosítást v égezni, illetv e meggy őződni arról, hogy az Ügy f él képv iseletében eljáró személy rendelkezik-e megf elelő képv iseleti jogosultsággal. A Banco Primus az Ügy f él képv iseletében eljáró személy t mindaddig az Ügy f él képv iselőjének tekinti, amíg az Ügy f él a Banco Primust a képv iseleti jog megszűnéséről nem értesíti. A Banco Primus jogosult a rendelkezésére álló aláírás-minta alapján a hozzá beny újtott okmány okon szereplő aláírások v alódiságát v izsgálni, de nem f elel a hamis, v agy hamisított aláírások köv etkezmény eiért A Banco Primus csak akkor köt Kölcsönszerződést az Ügy f éllel, ha az Ügy f él a jelen szakaszban f oglaltaknak és a v onatkozó jogszabály oknak, így különösen a pénzmosás megelőzésére v onatkozó törv ény i rendelkezéseknek megf elelően a Banco Primusnak átadja a személy azonosságának ellenőrzését szolgáló okiratokat. A Banco Primus jogosult ellenőrizni: (a) a természetes személy, jogi személy illetv e jogi személy iséggel nem rendelkező szerv ezet Ügy f él; (b) az Ügy f él meghatalmazottja v agy a nev ében eljárni jogosult személy ; és (c) a pénzmosás és a terrorizmus f inanszírozása megelőzéséről és megakadály ozásáról szóló év i CXXXVI. tv. szerint tény leges tulajdonosnak minősülő Ügy f él személy azonosságát Természetes személy Ügy f él és/v agy kezes esetében a Banco Primus az alábbi okiratokat és inf ormációkat ellenőrzi: (a) magy ar állampolgár Ügy f él esetén: (i) útlev ele, személy i igazolv ány a (ii) v ezetői engedély e; (iii) lakcímet igazoló hatósági igazolv ány a; (iv ) adókárty ája; (v ) hatv an napnál nem régebbi közüzemi számla; (amenny iben a Banco Primus előírja) és (v i) hatv an napnál nem régebbi munkáltató által kiállított jöv edelemigazolás v agy a legutóbbi két hónapra v onatkozó bankszámla-kiv onat, mely tartalmazza a jöv edelem átutalását is, v agy APEH által kibocsátott legutóbbi lezárt adóév re v onatkozó APEH jöv edelemigazolás. (b) külf öldi természetes személy Ügy f él esetén: (i) útlev ele v agy személy i azonosító igazolv ány a, f eltév e hogy az magy arországi tartózkodásra jogosít v agy tartózkodási jogot igazoló okmány a v agy tartózkodásra jogosító okmány a; (ii) lakcímet igazoló hatósági igazolv ány a; (iii) adókárty ája, (iv ) hatv an napnál nem régebbi közüzemi számla (amenny iben a Banco Primus előírja), (v ) hatv an napnál nem régebbi munkáltató által kiállított jöv edelemigazolás v agy a legutóbbi két hónapra v onatkozó bankszámla-kiv onat, mely tartalmazza a jöv edelem átutalását is, v agy APEH által kibocsátott legutóbbi adóév re v onatkozó APEH jöv edelemigazolás. és (c) egy éni v állalkozó Ügy f él esetén a f enti a) v agy b) szakaszokban f oglaltakon túl az Ügy f él v állalkozói igazolv ány a v agy 30 napnál nem régebbi hatósági igazolás arról, hogy az egy éni v állalkozói igazolv ány kiadása iránti kérelmét az egy éni v állalkozó a körzetközponti jegy zőhöz beny újtotta Jogi személy, illetv e jogi személy iséggel nem rendelkező Ügy f él és/v agy kezes esetében a Banco Primus az alábbi okiratokat és inf ormációkat ellenőrzi: (a) az Ügy f él nev ében v agy megbízása alapján eljárni jogosult személy 14.2 pontban megjelölt okiratai; és (b) 30 napnál nem régebbi okirat, amely igazolja, hogy a belf öldi gazdálkodó szerv ezetet a cégbíróság v agy (ha alkalmazandó) más hatóság v agy bíróság bejegy ezte (általában cégkiv onat); v alamint a a jogi személy v agy jogi személy iséggel nem rendelkező szerv ezet hatály os létesítő okiratának eredetije v agy hiteles másolata; v agy (c) gazdálkodó szerv ezet nev ére kiállított, hatv an napnál nem régebbi közüzemi számla (amenny iben Banco Primus előírja); (d) gazdálkodó szerv ezet legutóbbi két hónapra v onatkozó bankszámlakiv onata A Banco Primus v élelmezheti az átadott okiratok eredetiségét, de joga v an - az általában elv árható módon eljárv a, a v onatkozó jogszabály oknak megf elelően - az Ügy f éltől v agy a 14.1 pontban meghatározott más személy től minden tov ábbi oly an létesítő okiratot, dokumentumot v agy inf ormációt kérni, amely et az üzleti v iszony létesítésének v agy f enntartásának előf eltételeként értékel Az Ügy f él köteles a Banco Primus kérésére minden tov ábbi bizony ítékot átadni annak alátámasztása érdekében, hogy bejegy zése hely ének joga szerint a jogszabály oknak megf elelően került megalapításra és bejegy zésre Az Ügy f él köteles a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a Banco Primus-t értesíteni a f enti 14.2, illetv e 14.3 szakaszokban megadott adatokban v agy személy ekben beköv etkezett v áltozásról. Külf öldi Ügy f él köteles a Banco Primust értesíteni minden oly an, a bejegy zés hely ének országa jogában beköv etkezett v áltozásról, amely bef oly ásolhatja az Ügy f él képv iseletét harmadik személy ekkel szemben. 2

3 Az Ügy f él köteles tov ábbá bejelenteni az ügy f él-azonosításhoz szükséges okiratokban beállt v áltozásokat A Banco Primus köteles a v áltozásokkal kapcsolatos inf ormáció f eldolgozása érdekében szükséges lépéseket minél hamarabb, de legkésőbb az adott v áltozásról szóló értesítés kézhezv ételétől számított öt munka napon belül megtenni Az Ügy f él f elel a v alótlan inf ormáció v agy okirat szolgáltatásából f akadó károkért. A Banco Primus kizárja a f elelősségét minden oly an kár tekintetében, amely az Ügy f elet v agy harmadik személy t annak köv etkeztében éri, hogy az Ügy f él nem tett eleget értesítési kötelezettségének. 15. Értesítések, a kapcsolattartás és kézbesítés szabályai A Banco Primus az ügy f élf ogadási időpontjait az ügy f élf orgalom lebony olítására szolgáló hely iségeiben jól látható hely en köteles f eltüntetni. A Banco Primus az Ügy f él részére szóló iratokat, értesítéseket, okmány okat az Ügy f él által a Kölcsönszerződésben megjelölt értesítési címére, postai úton küldi meg. Az Ügy f él a Kölcsönszerződésben megjelölt értesítési címének megv áltozását írásban köteles bejelenteni a Banco Primusnak. Az értesítés átv ételéig a Banco Primus jogosult az Ügy f él által a Kölcsönszerződésben megjelölt címére küldeni az Ügy f élnek küldendő értesítéseket. A Banco Primus nem köteles küldemény eit ajánlottan, tértiv ev énny el postára adni. Az írásbeli értesítés amenny iben azt a Banco Primus, v agy meghatalmazottja személy esen kív ánja átadni - akkor tekinthető kézbesítettnek, amikor azt az Ügy f él kézhez v ette, v agy az átv ételét megtagadta. A Banco Primus által az Ügy f él részére postai úton elküldött lev él a f eladást köv ető hetedik naptári napon kézbesítettnek tekintendő, amenny iben a lev él egy ébként elköltözött, címzett ismeretlen, cím elégtelen, nem kereste, nem f ogadta el v agy egy éb megjegy zéssel v isszaérkezik. A Banco Primus jogosult amenny iben a Kölcsönszerződés megkötésekor az Ügy f él erre f elhatalmazza a Banco Primust a kamatot, díjat, v agy költséget érintő, egy oldalú, az Ügy f él számára kedv ezőtlen módosításról és a törlesztőrészlet ebből adódó v áltozásáról az Ügy f elet az Ügy f él által megadott címen értesíteni a módosítás hatály balépését hatv an nappal megelőzően. Az Ügy f élnek elküldött az elküldéstől számított harmadik napon kézbesítettnek tekintendő. Az Ügy f él a Banco Primust - annak ellenkező értesítéséig - írásban, a Kölcsönszerződésben meghatározott címen értesítheti. Az írásbeli értesítés akkor tekinthető kézbesítettnek, amikor a Banco Primus azt kézhez v ette. Ha a Banco Primus megtagadja az átv ételt, a küldemény a f eladást köv ető hetedik naptári napon kézbesítettnek tekintendő. Amenny iben az Ügy f él írásban úgy ny ilatkozik, a Banco Primus a Kölcsönszerződéssel kapcsolatos inf ormációt, tájékoztatást az Ügy f él által megjelölt címre küldi meg (elektronikus kapcsolattartás). A Banco Primus kizárja a f elelősségét az Ügy f él által megjelölt címen lév ő elektronikus postaláda jogosulatlan hozzáf éréséből, az Internet v agy más számítástechnikai rendszer működésének rendellenességéből, v agy más számítógépes manipulációból eredően az Ügy f elet ért károk tekintetében. 16. Biztosítékok A Szerződő Felek a Kölcsönszerződés rendelkezései között határozzák meg a biztosítékokat, amely ek ny újtása a Kölcsön f oly ósításának előf eltétele. Biztosíték lehet különösen: v ételi jog alapítása a Gépjárműre, elidegenítési és terhelési tilalom, készf izető kezességv állalás stb. A biztosíték f eltételeit a külön szerződések tartalmazzák. Az Ügy f él köteles f enntartani, hely reállítani v agy kiegészíteni a ny újtott biztosítékot és megelőzni minden hely zetet, amely a Banco Primus biztosítékát v eszély ezteti. Az Ügy f él v iseli a biztosíték létesítésév el, f enntartásáv al és érv ény esítésév el járó minden költséget Vételi jog A Kölcsönszerződés aláírásáv al egy idejűleg aláírásra kerülő Vételi Jogot Alapító Szerződéssel az Ügy f él a Banco Primus részére a Gépjárműv ön biztosítéki céllal v ételi jogot enged. A v ételi jog alapján a Banco Primus az alábbiakban, v alamint az Ügy f éllel megkötendő v ételi jogot alapító szerződésben meghatározottak f eltételek szerint jogosult a Gépjárműv et az Ügy f élhez intézett egy oldalú ny ilatkozattal megv ásárolni Elidegenítési és terhelési tilalom A v ételi jog biztosításaként a Polgári Törv ény köny v 114. (2) bekezdése alapján az Ügy f él nem idegenítheti el és/v agy nem terhelheti meg a Gépjárműv et Az Ügyfél kötelezettségei Az Ügy f él a Gépjármű átv ételét megelőzően köteles a Banco Primus v ételi jogát és a Gépjárműv ön f ennálló elidegenítési és terhelési tilalmat az illetékes hatóságnál a gépjármű-ny ilv ántartásba bejegy eztetni. Ennek érdekében az Ügy f él a Banco Primussal és a Gépjármű Szállítójával közös írásbeli kérelmet ny újt be az Okmány irodához a Banco Primus v ételi jogának és a Gépjárműv ön f ennálló elidegenítési és terhelési tilalomnak a bejegy zése, és a Törzsköny v Banco Primus részére történő kiszolgáltatása iránt. Amenny iben a v ételi jog hatály a alatt a Forgalmi Engedély v agy a Törzsköny v cseréjére kerül sor, az Ügy f él köteles gondoskodni a 10. pont szerinti bejegy zések gépjármű-ny ilv ántartásban történő átv ezetéséről, illetv e az új Törzsköny v Banco Primus részére v aló kiadásáról A vételi jog gyakorlása A Banco Primus v ételi jogát a Kölcsönszerződés f elmondását köv ető 3 (három) hónapon belül, az Ügy f élhez intézett egy oldalú írásbeli ny ilatkozatáv al gy akorolhatja. A Banco Primus v ételi jogának gy akorlásakor az Ügy f él köteles a Gépjárműv et, annak minden okmány áv al és tartozékáv al egy ütt a Banco Primus által meghatározott hely en és időben a Banco Primusnak, v agy az általa megjelölt személy nek átadni. Az Ügy f él hozzájárul ahhoz, hogy a Banco Primus v ételi jogának gy akorlása során az Ügy f él adatait harmadik személy nek kiadja. Amenny iben az Ügy f él átadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Banco Primus jogosult a Gépjármű birtokbav ételére, illetv e amenny iben a Gépjárműv et nem tudja birtokba v enni - kezdemény ezheti a Gépjármű f orgalomból v aló kiv onását, és Banco Primus nev ére történő átírását. Az Ügy f él a Szerződés aláírásáv al f elhatalmazza a Banco Primust a Gépjármű jelen pont szerinti birtokbav ételére, illetv e f orgalomból történő kiv onására. A Banco Primus jogosult a Gépjármű v isszaszármaztatására harmadik személy nek megbízást adni. Ezen harmadik személy igény bev ételév el kapcsolatos költségek az Ügy f elet terhelik A vételi jog gyakorlása esetén irányadó vételár A Banco Primus számára biztosított v ételi jog gy akorlásakor a v ételárat a köv etkező képlet alapján kell meghatározni: V=EU+X, ahol: V a v ételárat jelenti; és EU A Banco Primus által kijelölt igazságügy i gépjármű szakértő által megállapított piaci ár 80%- a. X: (EA-EU), ha EA-EU> 0, más esetekben X=0 EA egy enlő a gépjármű nettó eladási áráv al abban az időpontban, amikor a Banco Primus tov ábbértékesíti a gépjárműv et. A Szerződő Felek a v ételárral a v ételi jog alapításáról szóló szerződésben rögzítettek szerint számolnak el egy mással Számlázás (ÁFA adóalanynak nem minősülő természetes személyek kivételével) A v ételi jog gy akorlását köv etően a Banco Primus értesítést küld az Ügy f élnek a v ételár számítás képletében szereplő EU értékéről. Az Ügy f él ezen értesítés kézhezv ételét köv ető 5 napon belül köteles erről az árról számlát kiállítani a Banco Primus részére. Amenny iben a számla kibocsátására bármily en okból nem kerül sor, az Ügy f él a Kölcsönszerződés aláírásáv al meghatalmazza a Banco Primust, hogy hely ette és nev ében eljárv a számlát állítson ki. A Banco Primus a sorszámozott számlatartomány ától különböző sorszámú f enti számla másodpéldány át haladéktalanul megküldi az Ügy f él részére Továbbértékesítéssel kapcsolatos elszámolás Tekintv e, hogy a v ételi jog gy akorlására a Gépjármű tov ábbértékesítése céljából kerül sor, a Felek megállapodnak abban, hogy amenny iben a Gépjármű tov ábbértékesítésére annak Bank általi birtokbav ételét köv etően sor kerül, a Banco Primus a v ételár tekintetében a tov ábbértékesítést köv ető 30 napon belül, a v ételi jogról szóló szerződésben meghatározottak szerint elszámol az Ügy f éllel A Banco Primus köv etelései biztosítékául egy éb biztosítékokat is köv etelhet. A Szerződő Felek megállapodhatnak abban, hogy a Banco Primus az Ügy f él nev ében a köztük létrejött megbízási szerződés alapján eladhatja a Gépjárműv et Készfizető kezesség A készf izető kezesi szerződéssel a készf izető kezes arra v állal kötelezettséget, hogy amenny iben az Ügy f él a Banco Primus f elé f ennálló kötelezettségét nem teljesíti, maga f og az Ügy f él hely ett a Banco Primusnak teljesíteni azzal, hogy a készf izető kezességet v állaló személy nem köv etelheti a Banco Primustól, hogy a köv etelését először az Ügy f éltől hajtsa be. Kezességv állalás esetenkénti szükségességét a Banco Primus határozza meg. A készf izető kezességv állalási ny ilatkozat a Kölcsönszerződés mellékletét képezi Jelzálogjog A jelzálogjog alapján a Banco Primus, mint zálogjogosult a Gépjárműből, mint a Kölcsönszerződés alapján f ennálló köv etelésének biztosítására szolgáló zálogtárgy ból más köv eteléseket megelőző sorrendben kielégítést kereshet, ha az Ügy f él nem teljesít. Az esetlegesen megkötésre kerülő jelzálogszerződés alapján, a Magy ar Országos Közjegy zői Kamaránál v ezetett zálogjogi ny ilv ántartásba v aló bejegy zéssel az Ügy f élnek a Kölcsönszerződés alapján a Banco Primussal szemben f ennálló tartozása és e tartozás meg nem f izetése esetén a Banco Primus által történő jogérv ény esítés költségei megf izetésének biztosítására az Ügy f él a tulajdonát képező Gépjárműre elsőhely i ingó jelzálogjogot alapít. A jelzálogszerződés költségei az Ügy f elet terhelik. A Gépjármű rongálódása, károsodása, a természetes elhasználódás mértékét meghaladó értékv esztése, illetv e megsemmisülése esetén az Ügy f él köteles más, azzal egy enértékű eszközt biztosítékként lekötni. Az így lekötött biztosítékra a f ent írt megkötések v áltozatlan tartalommal v onatkoznak. Az Ügy f él késedelem nélkül, de legkésőbb 5 napon belül értesíti a Banco Primust bármily en, a Gépjárműv el, illetv e a biztosítékként lekötött egy éb eszközzel kapcsolatos rendkív üli esemény ről (pl. káresemény, lef oglalás stb.). A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE 17. Kamatok, díjak és költségek Az Ügy f él a Banco Primusnak a Kölcsönszerződésben megállapított kamatot, díjakat és költségeket köteles f izetni. Az Ügy f él által f izetendő kamatok, díjak, költségek mértékét a Kölcsönszerződés, a jelen Üzletszabály zat, v alamint a Kondíciós Lista tartalmazza Az ügyleti kamat A Kölcsönszerződés alapján a Banco Primus által az Ügy f élnek ny újtott Kölcsön összege után az Ügy f él a Banco Primusnak ügy leti kamatot f izet. A Banco Primus az egy hónapra az Ügy f él által f izetendő ügy leti kamat mértékét a köv etkező képlettel számítja ki: Az egy hónapra eső ügy leti kamat = Tőke x 30 x ref erencia kamatláb 360 A kamatszámítás során a bankszünnap kamatnapnak minősül. Ha az Ügy f él f izetési kötelezettsége bankszünnapon esedékes, úgy az esedékesség - amenny iben a Kölcsönszerződés másképpen nem rendelkezik - az esedékességet köv ető első banki munkanap. 3

4 Ha a Kölcsönszerződés másképpen nem rendelkezik, a kamatszámítás első napja a Kölcsön f oly ósítására adott megbízás (a tov ábbiakban egy ütt: f oly ósítás) napja, utolsó napja pedig a megf izetést megelőző nap A teljes hiteldíj mutató (a továbbiakban: THM) A THM az a belső kamatláb, amely mellett az Ügy f él által v isszaf izetendő tőke és hiteldíj egy enlő az Ügy f él által a f oly ósításkor a Banco Primusnak f izetett költségekkel csökkentett kölcsönösszeggel. A hiteldíj tartalmazza az ügy leti kamatokat, v alamint minden egy éb - a kölcsön f elhasználásáv al kapcsolatban f izetendő - díjat, költséget. A THM számítása a v onatkozó jogszabály okban f oglaltaknak megf elelően, f orintban történő f izetések alapján történik. Az induló THM a Banco Primus szerződéskötéskor érv ény es ügy leti kamatlába, v alamint a Kölcsönszerződés megkötésekor ismert, f elmerülő költségek f igy elembev ételév el kerül kiszámításra. A Banco Primus az év es százalékban kif ejezett induló THM-et a Kölcsönszerződésben állapítja meg Adminisztrációs díj: Az Ügy f él köteles a Kölcsönszerződés 5. pontjában f oglalt adminisztrációs díjat mely az Ügy f él részére ny újtott Kölcsön teljes összegének a részét képezi - f izetni a Banco Primus részére, az alábbi költségekkel kapcsolatban: - hiteligény lési díj; - hitelképesség v izsgálati díj; - szerződéskötési díj; - f oly ósítási jutalék Egyéb díjak és költségek Az Ügy f él a Kölcsönszerződésben f oglaltakon túlmenően a jelen Üzletszabály zatban meghatározott esetekben a köv etkező költségek, díjak f izetésére kötelezhető: - készpénzátutalási megbízásos (tov ábbiakban: csekkes) f izetés díja a Kondíciós Lista szerint; - csoportos beszedés díj a Kondíciós Lista szerint; - külön eljárási díj a Banco Primus aktuális Hirdetmény e/ Díjszabása szerint; - egy éb, az Ügy f él nem szerződésszerű teljesítésése miatt f elmerülő díjak, költségek (pl. késedelmes f izetés miatt f elszámított késedelmi díj, ismétlődő f izetési hátralék miatti f elszólítás, számlarendezés, postai kif izetés, garanciális csere, elv eszett f orgalmi engedély /rendszámtábla pótlásának engedély e, üzembentartói engedély kiadása stb. kapcsolatban f elszámításra kerülő díjak, költségek); - a Kölcsönszerződés teljesítése során esetlegesen f elmerülő hatósági eljárások költségei, illetékei, v alamint egy éb közreműködő által f elszámolt jutalékok és költségek, tov ábbá a Banco Primusnál esetlegesen f elmerülő költségek (különös tekintettel az Ügy f él f elszólításáv al, illetv e a Kölcsönszerződés megszűnésév el kapcsolatban esetlegesen f elmerülő költségekre) Késedelmi kamat Amenny iben az Ügy f él a Kölcsönszerződés alapján esedékes tartozását esedékességkor a Banco Primusnak nem f izeti meg, a késedelembe esés időpontjától a törlesztés időpontjáig a Banco Primusnak késedelmi kamatot köteles f izetni. A késedelmi kamat mértéke: ügy leti kamat plusz 6 (hat) százalék, plusz (i) euro alapú szerződésnél 6 hav i BUBOR és EURIBOR különbsége; (ii) sv ájci f rank alapú szerződéseknél 6 hav i BUBOR és CHF LIBOR különbsége. A f orint/dev iza árf oly am v áltozásain alapuló pont szabály ai nem alkalmazandóak az ebben a pontban szabály ozott késedelmi kamattal teljesített f izetési kötelezett ségekre. 18. A finanszírozás pénzügyi feltételei A Szerződő Felek a Kölcsönszerződésben meghatározzák a törlesztőrészletek kezdeti összegét, számát és esedékességét (ezek a tov ábbiakban egy üttesen a törlesztőrészletek), a kamatok kiszámításának módját és az év es kamatperiódus kezdetét. A törlesztőrészletek kezdeti összegét (ideértv e az ügy leti kamatot és a tőkeösszeget) a kezdeti év es ügy leti kamat alapján határozzák meg A kamatláb A Banco Primus által alkalmazott irány adó év es kezdeti kamatlábat a Kölcsönszerződés tartalmazza Állandó kamatozású Kölcsönszerződés Amenny iben a Kölcsönszerződés állandó kamatlábat határoz meg, a kamatláb nem v áltozik a törlesztési időszak alatt Változó kamatozású Kölcsönszerződés Változó kamatozású Kölcsönszerződés esetében a Banco Primus a Kölcsönszerződésben és az Üzletszabály zatban meghatározott módon jogosult a kamatláb megv áltoztatására. Amenny iben a tárgy hónap utolsó munkanapján közzétett ref erencia kamatláb és az alkalmazott (aktuális) ref erencia kamatláb mértékében nincs 25 bázispont-ot meghaladó v áltozás, akkor a kamatláb év ente 2 alkalommal, június és december hónapok utolsó munkanapján kerül újrakalkulálásra. Amenny iben a tárgy hónap utolsó munkanapján közzétett ref erencia kamatláb és az alkalmazott (aktuális) ref erencia kamatláb mértékében a v áltozás meghaladja a 25 bázispont-ot, úgy a tárgy hónap utolsó munkanapján újraszámítás v álik esedékessé a tárgy hónap utolsó munkanapján közzétett ref erencia kamatláb mértékére. A ref erencia kamatláb f orint alapú szerződések esetében a 6 hónapos BUBOR, euro alapú szerződések esetében a 6 hónapos EURIBOR, sv ájci f rank alapú szerződések esetében pedig a 6 hónapos LIBOR CHF. Az utoljára meghatározott ref erencia kamatláb a legutolsó újrakalkulálási napon érv ény es pénzpiaci kamatlábbal egy enlő. Az első ref erencia kamatláb a január 1. és június 30. között megkötött Kölcsönszerződések tekintetében megegy ezik az azt megelőző év utolsó munkanapján érv ény es ref erencia kamatlábbal, a július 1. és december 31. között megkötött Kölcsönszerződések esetében pedig az aktuális év június hónapjának utolsó munkanapján érv ény es ref erencia kamatlábbal; f eltév e, hogy a ref erencia kamatláb f entebb szabály ozott módon történő újrakalkulálására a Banco Primuis által nem került sor. Amenny iben a ref erencia kamatláb f entebb szabály ozott módon újrakalkulálásra került, úgy az első ref erencia kamatláb a Banco Primus által alkalmazott (aktuális) kamatlábbal egy ezik meg A változó kamatláb esetén változó részletek A kamatláb megv áltozása esetén a Kölcsönszerződés hátralév ő f utamidejében esedékes törlesztőrészletek egy enlő mértékben, a kamatláb v áltozása köv etkeztében módosult ügy leti kamatra f igy elemmel módosulnak Deviza alapú Kölcsönszerződés Dev iza alapú Kölcsönszerződés esetében az Ügy f elet terhelő elszámoláskori árf oly amból f akadó különbözet annak kiszámítását köv ető második hónapban kerül kiterhelésre, illetv e jóv áírásra. Az Ügy f él részére esedékes elszámoláskori árf oly amból f akadó különbözet a köv etkező képlet alapján kerül meghatározásra: Árf oly amkülönbözet = (törlesztőrészlet * elszámoláskori árf oly am) (törlesztőrészlet * tény leges árf oly am) Az utolsó esedékessé v áló törlesztőrészlet tekintetében az elszámoláskori árf oly amból f akadó különbözetet az utolsó törlesztőrészlet esedékességekor irány adó elszámoláskori árf oly am segítségév el kell meghatározni. Az utolsó kettő esedékessé v áló törlesztőrészlet tekintetében az elszámoláskori árf oly amból f akadó különbözet esedékessége az utolsó törlesztőrészlet esedékességét köv ető naptári nap. Ha a f inanszírozás dev izaneme v agy a kamatlába megv áltozik v agy megszűnik bármily en állam v agy hatóság rendelkezése köv etkeztében, az Ügy f él a hátralév ő f izetési kötelezettségének, a megszűnt dev izanem / kamatláb hely ébe lépő dev izanem / kamatláb alapján tesz eleget Dev iza alapú f inanszírozás esetében a törlesztőrészleteket f orintban kell megf izetni; a f izetendő összeg azonban v áltozhat a dev iza átv áltási árf oly am és a kamatláb v áltozása szerint. A f ent nev ezett f inanszírozással kapcsolatos nagy mértékű v eszély f orrás, hogy a f orint leértékelődése nem csak az esedékes törlesztőrészlet összegét, hanem a teljes hátralév ő tőkeösszeget is növ eli. A Kölcsönszerződés lejárat előtti megszüntetése esetén az Ügy f él jogosult a teljes tartozást dev izában megf izetni A törlesztőrészlet, valamint a Kölcsön összegének változása deviza alapú Kölcsönszerződés esetében Amenny iben az Ügy f él dev iza alapú Kölcsönt igény el, a f orintban kif ejezett kinnlev ő tőkeösszeg v áltozik a Kölcsönszerződés f utamideje alatt a ref erencia árf oly am v áltozásának megf elelően. A Kölcsönszerződés eltérő rendelkezése hiány ában a ref erencia árf oly am egy adott napon megegy ezik az azt megelőző banki munkanapon az Ügy f él által v álasztott dev izára v onatkozó, az OTP Bank Ny rt. által utoljára közzétett dev iza v ételi árf oly ammal. A Kölcsönszerződés f utamideje alatt, a f orintban kif ejezett kinnlev ő tőkeösszeg, és ennek megf elelően a jöv őbeni törlesztőrészletek értéke is újraszámításra kerül a f orint és az Ügy f él által v álasztott dev iza ref erencia árf oly ama v áltozásának megf elelően, f igy elembe v év e a Kölcsönszerződés egy edi f eltételeiben f eltüntetett ref erencia árf oly amot, v alamint az azt köv ető ref erencia árf oly amokat, amely ek az alábbi módon kerülnek meghatározásra. (i) A Kölcsön f oly ósítását megelőző napon, illetv e azt köv etően minden egy es hónap utolsó napján egy új ref erencia árf oly am kerül meghatározásra, amely megegy ezik az OTP Bank Ny rt. által a hónap utolsó napján utoljára közzétett dev iza eladási árf oly ammal. Azokon a napokon, amikor az OTP Bank Ny rt. nem tesz közzé hiv atalos eladási árf oly amot, az utolsó OTP Bank Ny rt. által közzétett dev iza eladási árf oly am az irány adó. (ii) Minden alkalommal, amikor új ref erencia árf oly am kerül meghatározásra az előző bekezdésekben meghatározott f eltételek alapján, a f orintban kif ejezett kinnlev ő tőkeösszegek is korrigálásra kerülnek a ref erencia árf oly amokban történt v áltozásokat f igy elembe v év e. A kinnlev ő egy enleg emelkedik, amenny iben a f orint leértékelődik a dev izához képest, illetv e csökken, amenny iben a f orint erősödik a dev izához képest Az évi teljes hiteldíj-mutató (THM) változása Amenny iben a kamatláb v agy az átv áltási árf oly am megv áltozik dev izaalapú Kölcsönszerződés esetében, a THM szintén megv áltozik. A KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSA ÉS VISSZAFIZETÉSE 19. A Kölcsön folyósításának feltételei Azt köv etően, hogy az Ügy f él a Kölcsönszerződésben meghatározott önrész összegét a Szállítónak megf izette, v alamint a Banco Primusnak és a Szállítónak a Kölcsönszerződés alapján a Kölcsön f oly ósítását megelőzően esedékes v alamenny i költséget és díjat megf izette, a Banco Primus a köv etkező, aláírt dokumentumok beny újtását, v agy bemutatását köv etően, a 20. pontban meghatározott módon f oly ósítja a Kölcsönt: - Kölcsönszerződés - v ételi jogot alapító szerződés - készf izetői kezességv állalásra v onatkozó ny ilatkozat (a Banco Primus igény e szerint)(a kezes által aláírv a) - opcionálisan v álasztható kiegészítő termékekre v onatkozó szerződések - hitelkérelem (a Banco Primus igény e szerint)(az Ügy f él és a Szállító által aláírv a) - megbízási szerződés (a Banco Primus és az Ügy f él által aláírv a) a Gépjármű Banco Primus által történő értékesítésére v onatkozóan - a Szállító által kibocsátott számla, amely en f eltüntetésre került a Gépjármű és az Ügy f él által a Kölcsönszerződés alapján f izetendő v ételár (az Adásv ételi Szerződés és a megbízási szerződés közv etített ügy let esetén) - a regisztrációs adó megf izetésének igazolása (a magy arországi első ny ilv ántartásba v étel esetén) - a Szállító igazolása az önerő megf izetéséről - a Törzsköny v (lásd a 10. pontot) - az Okmány iroda igazolása (lásd a 10. pontot) - szakértői v élemény, amely a Gépjármű eredetét megf elelőnek tartja - a használt Gépjármű műszaki állapotáról szóló dokumentum (a Szállító által aláírv a) - a Gépjármű adásv ételi szerződése. 4

5 Az aláírások tekintetében a Banco Primus kizárólag eredeti aláírásokat f ogad el, amely et természetes személy Ügy f él esetében kettő személy tanúsít. Jogi személy Ügy f él esetében cégszerű aláírás szükséges. A Banco Primus a f ent említett v alamely f eltétel hiány a esetében is jogosult f oly ósítani a Kölcsönt saját belátása szerint. 20. A Kölcsön folyósítása A 19. pontban hiv atkozott dokumentumok teljes és megf elelő beny újtását köv etően a Banco Primus jogosult arra, hogy megv izsgálja a 14. pontban hiv atkozott dokumentumokban szereplő adatok és a Hitelkérelemben szereplő adatok egy ezőségét. Ha bármily en eltérés v an a Hitelkérelemben és az ahhoz csatolt dokumentumokban szereplő adatok között, a Banco Primus jogosult a f oly ósítást megtagadni és a Kölcsönszerződést azonnali hatálly al f elmondani; az ebből f akadó Ügy f elet esetlegesen ért károkért nem f elel a Banco Primus. Ha az Ügy f él által átadott adatok teljesek és megf elelőek, a Banco Primus a Kölcsönt a Szállítónak f oly ósítja. 21. A Kölcsön visszafizetése Az Ügy f él a Kölcsönt és az ügy leti kamatot a Banco Primus részére hav onta, törlesztőrészletekben f izeti v issza a Kölcsönszerződés rendelkezései szerint. A törlesztőrészlet esedékességének napja a Kölcsönszerződés egy edi f eltételeiben kerül meghatározásra. A hav i törlesztőrészlet összege a jelen Üzletszabály zat alapján v áltozhat, amiről a Banco Primus köteles az Ügy f elet előzetesen írásban értesíteni és tájékoztatja az irány adó ref erencia-árf oly amról is. Az Ügy f él abban az esetben is a módosult törlesztőrészlet összegét köteles megf izetni, amenny iben az erről szóló írásos értesítést sikertelen kézbesítés miatt nem kapta kézhez. Amenny iben az Ügy f él által f izetett törlesztés v agy a Gépjármű Banco Primus általi eladásából származó v ételár (f elmondás esetén) nem éri el az Ügy f él esedékes tartozásának teljes összegét, a Banco Primus az Ügy f él teljesítését a költségre, azután a kamatra, és v égül a tőketartozásra számolja el. Amenny iben az Ügy f él a Banco Primus f elé f ennálló f izetési kötelezettségének nem tesz határidőben eleget, a Banco Primus jogosulttá v álik a Kölcsönszerződést a Kölcsönszerződés 11. pontjában f oglaltak szerint azonnali hatálly al f elmondani. Amenny iben a Szállító a f ogy asztónak minősülő természetes személy Ügy f éllel (a tov ábbiakban: Fogy asztó Ügy f él) a Gépjárműre v onatkozóan kötött adásv ételi szerződés teljesítésév el késedelembe esik, v agy a szerződés Szállító általi hibás teljesítése a Gépjármű rendeltetésszerű használatát lehetetlenné teszi, és a Fogy asztó Ügy f él késedelemből, illetv e hibás teljesítésből eredő köv eteléseinek a Szállító nem tett határidőben eleget, a Fogy asztó Ügy f él a Kölcsönszerződés alapján esedékessé v áló törlesztést az igény e kielégítéséig v isszatarthatja. Ezen v isszatartási időszakra a Banco Primus hitelkamatot és a hitelkamaton kív üli ellenszolgáltatás nem számít f el, ideértv e a díjat, jutalékot és költséget. A v isszatartási jog gy akorlását megalapozó körülmény ekről a Fogy asztó Ügy f él papíron v agy más tartós adathordozón tájékoztatja a Banco Primust. A v isszatartási jog a tájékoztatást köv etően illeti meg a Fogy asztó Ügy f elet. 22. A fizetés módja Az Ügy f él a f izetési kötelezettségének csoportos beszedési megbízás útján tehet eleget a f izetés számlája megterhelésév el és a Banco Primus f izetési számláján történő jóv áírással, illetv e készpénzátutalási megbízás (postai csekk) útján, amenny iben az Ügy f él a Kölcsönszerződésben a postai csekk útján történő f izetést v álasztotta. A "f elhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére" f ormany omtatv ány aláírásáv al, amely tartalmazza az Ügy f él és a Banco Primus számlaszámát, az Ügy f él f elhatalmazza a számlav ezető bankját a Kölcsönszerződés 5. pontjában f oglalt összeg átutalására az Ügy f él f izetési számlájáról a Banco Primus f izetési számlájára. Változó kamatozású, illetv e dev iza alapú Szerződések esetében a hav i törlesztőrészletek f orintban kif ejezett értéke az Üzletszabály zatban f oglalt újrakalkulálási módnak megf elelően, a dev izaárf oly am ingadozásának, illetv e a v áltozó kamatozás eredmény eképpen törlesztőrészletenként eltérhet a Kölcsönszerződésben meghatározott összegtől. Az Ügy f él egy üttműködik a Banco Primussal annak során, amikor a Banco Primus a csoportos beszedési megbízást az Ügy f él számlav ezető bankjának beny újtja. Amenny iben a csoportos beszedési megbízást tekintv e az Ügy f él bármily en v áltoztatást terv ez, köteles erről a Banco Primust 30 nappal előzetesen írásban értesíteni. Amenny iben az Ügy f él késedelmi kamat f izetésére köteles, ezt is a f ent említett csoportos beszedési megbízás útján kell teljesítenie. Az Ügy f él tudomásul v eszi, hogy a Banco Primus a csoportos beszedési megbízás útján a törlesztőrészlet esedékessé v álásakor bef izetett összeget haladéktalanul jóv áírja. Amenny iben a Kölcsönszerződésben meghatározott f izetési f ormától v aló eltérés miatt az Ügy f él késedelembe esik, az összeget ideiglenesen az Ügy f él belső számlájára utalják. Az Ügy f él tudomásul v eszi, hogy amenny iben egy általa, v agy jav ára történt bef izetés beazonosíthatóság hiány ában az ún. f üggő tételek között kerül rögzítésre, úgy az összeg leköny v elésének értéknapja az összeg Banco Primus f oly ószámlájára történt beérkezésének napja. Az Ügy f él tov ábbá tudomásul v eszi, hogy a jelen Üzletszabály zatban meghatározott csoportos beszedési megbízástól különböző f izetési módok tov ábbi díjakat és költségeket okoznak, amely eket az Ügy f él köteles v iselni. A Banco Primus nem f ogadja el a törlesztőrészletek részletekben történő megf izetését; amenny iben az Ügy f él által f izetett összeg nem éri el a hav i törlesztőrészlet összegét, a Banco Primus az összeget az Ügy f él számláján tartja ny ilv án. 23. Előtörlesztés 23.1 Fogyasztó Ügyfél esetében irányadó rendelkezések a március 1. után kötött Kölcsönszerződések esetében A Fogy asztó Ügy f él a Banco Primushoz 30 nappal előre intézett, erre irány uló, írásbeli ny ilatkozattal minden esetben jogosult a Kölcsön teljes, v agy részleges előtörlesztésére. Előtörlesztés esetén a Banco Primus csökkenti a Kölcsön teljes díját az előtörlesztett részlet v onatkozásában a Kölcsönszerződés eredeti lejárata szerint f ennmaradó időtartamára v onatkozó ügy leti kamattal és az ügy leti kamaton kív üli minden egy éb ellenszolgáltatással. A Banco Primus a Fogy asztó Ügy f él részleges v agy teljes előtörlesztése esetén az előtörlesztéshez közv etlenül kapcsolódó, esetleges, méltány os, és objektív e indokolt költségeinek Fogy asztó Ügy f él általi megtérítésére az alábbi korlátozásokkal jogosult, ha az előtörlesztés oly an időszakra esik, amikor az ügy leti kamat rögzített: - ezen, Fogy asztó Ügy f él által megtérítendő költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1 százalékát, ha az előtörlesztés időpontja és a Kölcsön Kölcsönszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam az 1 év et meghaladja; - ezen, Fogy asztó Ügy f él által megtérítendő költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 0,5 százalékát, ha az előtörlesztés időpontja és a Kölcsön Kölcsönszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam az 1 év et nem haladja meg; - az előtörlesztés időpontjában érv ény es f eltételek f igy elembev ételév el, ezen Fogy asztó Ügy f él által megtérítendő költségek nem haladhatják meg az előtörlesztés időpontja és a Kölcsön Kölcsönszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra f izetendő ügy leti kamat összegét. A Banco Primus nem jogosult az előtörlesztéshez közv etlenül kapcsolódó, esetleges, méltány os, és objektív e indokolt költségeinek Fogy asztó Ügy f él általi megtérítésére, ha - az előtörlesztés v isszaf izetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt; - 12 hónap alatt egy alkalommal a Fogy asztó Ügy f él által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a ,- Ft-ot A fenti 23.1 pont alá nem tartozó Ügyfelek esetében az előtörlesztésre irányadó szabályok Az Ügy f él részben v agy egészben előtörlesztheti a Kölcsönszerződésből f akadó tartozását, amenny iben nincsen lejárt, de meg nem f izetett tartozása. Bármely jelen pontban meghatározottaktól eltérő Ügy f él általi bef izetés nem tekinthető előtörlesztésnek és ezen összeget Banco Primus köteles az Ügy f él számláján esetleges jöv őbeli f elhasználás céljából rendelkezésre tartani. Az Ügy f él a Banco Primust 30 nappal előre, írásban tájékoztatja előtörlesztési szándékáról (ennek hiány ában az előtörlesztés a mindenkor aktuális Kondíciós Listában megjelölt szerződésmódosítási díj megf izetése mellett lehetséges). A Kölcsön teljes előtörlesztése esetében az előtörlesztés címén f izetendő összeg a még nem esedékes tőkeösszeg, plusz a még nem esedékes tőkeösszeg 10%-a és tov ábbi ,- Ft. Részleges előtörlesztésnél (a Kölcsön f utamideje röv idül meg) és tőkecsökkentésnél (a hav onta f izetendő törlesztőrészletek összege csökken) az Ügy f él által f izetendő összeg a még nem esedékes, előtörleszteni kív ánt tőkerész, plusz annak 10 %-a és tov ábbi ,- Ft Deviza alapú Kölcsön esetén irányadó rendelkezések Dev iza alapú Kölcsön esetén a teljes hátralév ő tőke összege az alábbiak szerint kerül meghatározásra: ha a dev iza alapú Kölcsön pénznemének az előtörlesztést megelőző napon az OTP Bank Ny rt. által a honlapján utoljára közzétett eladási árf oly ama több, mint 2%-al eltér a legutoljára meghatározott törlesztőrészlet mértékének meghatározásakor alkalmazott ref erencia árf oly amtól, a tőke összegét az alábbiak szerint kell kiszámítani: Hátralév ő tartozás összege x (elszámoláskori árf oly am ref erencia árf oly am) ref erencia árf oly am - elszámoláskori árf oly am: a Kölcsönszerződés előtörlesztésének napját megelőző napon az OTP Bank Ny rt. által a honlapján utoljára közzétett eladási árf oly am. A hátralév ő tartozás f entiek szerint kiszámított árf oly am -különbözete az előtörlesztés, illetv e egy összegű teljesítés jóv áírása napján kerül elszámolásra. Ha a jelen szakasz szerint kiszámított ref erencia árf oly am nem tér el 2%-nál nagy obb mértékben a legutoljára meghatározott törlesztőrészlet mértékének meghatározásakor alkalmazott ref erencia árf oly amtól, a Banco Primus a még hátralév ő tőke összegét a legutoljára meghatározott mértékének meghatározásakor alkalmazott ref erencia árf oly am alapulv ételév el számítja ki. A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE, MÓDOSÍTÁSA, ENGEDMÉNYEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 24. A Kölcsönszerződés megkötése A Banco Primus és Ügy f elei közötti Kölcsönszerződés érv ény ességéhez a Kölcsönszerződés írásba f oglalása szükséges. Kölcsönszerződést a Banco Primus közv etítője útján is köthet. A Kölcsönszerződés egy eredeti példány a az Ügy f elet illeti. Az egy es Kölcsönszerződésekre v onatkozó általános szerződési f eltételeket a Banco Primus jelen Üzletszabály zata tartalmazza. 25. Módosítás A jelen 25. f ejezetben a Kölcsönszerződés alatt az annak részét képező Üzletszabály zatot, v alamint a Kondíciós Listát is érteni kell Fogyasztónak minősülő természetes személy Ügyfél esetén az egyoldalú módosításra irányadó szabályok A Banco Primus a Fogy asztó Ügy f elév el kötött Kölcsönszerződésben kizárólag a kamatot, díjat, költséget jogosult egy oldalúan, a Fogy asztó Ügy f él számára kedv ezőtlenül módosítani. Az alábbi 25.2 pont tartalmazza azon objektív okokat, körülmény eket (a tov ábbiakban: Oklista), mely ekből egy v agy több ok v agy körülmény v áltozása az adott Kölcsönszerződés kamat-, díj-, és/v agy költségelemére kihatással bír, és ennek köv etkeztében az adott ok v agy körülmény v áltozása esetén a Banco Primus jogosult az érintett kamat-, díj-, és/v agy költségelemet egy oldalúan, a Fogy asztó Ügy f él számára kedv ezőtlenül módosítani. A Banco Primus nem automatikusan, hanem a megv áltozott ok, körülmény v áltozása hatásainak v izsgálata és alapos elemzése alapján dönt a kamat-, díj-, v agy költségelem egy oldalú módosításáról. 5

6 A Banco Primus a Fogy asztó Ügy f elév el kötött, egy év et meg nem haladó f utamidejű Kölcsönszerződést nem jogosult egy oldalúan a Fogy asztó Ügy f él számára kedv ezőtlenül módosítani. A Banco Primus a Fogy asztó Ügy f éllel kötött Kölcsönszerződésben kikötött kamatot, díjat, illetv e költséget érintő egy oldalú szerződésmódosítást a Kódex, v alamint a Hpt (3)-(4) bekezdéseinek megf elelően készített árazási elv ek alapján, ezen elv ek f igy elembe v ételév el hajtja v égre. Az árazási elv ek üzleti titoknak minősülnek és az Ügy f elek f elé nem ny ilv ánosak, azonban az árazási elv ek megf elelőségét és alkalmazásának gy akorlatát a Pénzügy i Szerv ezetek Állami Felügy elete (a tov ábbiakban: Felügy elet) ellenőrizheti. Az ellenőrzés során a Felügy elet f igy elembe v eszi a Kódex rendelkezéseit is. A Banco Primus a kamatot, díjat v agy költséget érintő, egy oldalú, a Fogy asztó Ügy f él számára kedv ezőtlen szerződésmódosítását ref erencia kamatlábhoz kötött kamatnál a ref erencia-kamatláb v áltozásából eredő kamatv áltozás kiv ételév el -, annak hatály ba lépését megelőzően legalább 60 nappal hirdetmény ben közzéteszi. A Banco Primus az érintett Fogy asztó Ügy f eleket postai úton, v agy más, a Kölcsönszerződésben meghatározott tartós adathordozón értesíti (i) a módosítás tény éről, (ii) a hitelkamat és az azon f elül a Fogy asztó Ügy f él által a Banco Primusnak f izetendő minden egy éb ellenszolgáltatás (díj, költség) új mértékéről; (iii) a módosítást köv etően a Fogy asztó Ügy f él által v árhatóan f izetendő törlesztőrészletről, és (iv ) ha a módosítás kapcsán a törlesztőrészletek száma, v agy gy akorisága v áltozik, ennek tény éről akként, hogy az értesítés postára adásának időpontja a hatály balépés időpontját legalább 60 nappal megelőzze. A Fogy asztó Ügy f él a számára kedv ezőtlen egy oldalú módosítás hatály ba lépése előtt ref erencia kamatlábhoz kötött hitelkamat esetén a ref erencia-kamatláb v áltozásából eredő kamatv áltozás kiv ételév el jogosult a Kölcsönszerződés díjmentes előtörlesztésére és f elmondására. Ha a Fogy asztó Ügy f él a f elmondás jogáv al a határidőn belül nem él és a f ennálló tartozást annak járulékaiv al egy ütt a Banco Primus részére nem f izeti v issza, a módosítás a Fogy asztó Ügy f él részéről elf ogadottnak tekintendő Az egyoldalú módosításra irányadó szabályok 25.1 pont alá nem tartozó Ügyféllel kötött szerződések esetén A Banco Primus jogosult a f enti 25.1 pont alá nem tartozó Ügy f éllel (a tov ábbiakban a jelen pontban: Egy éb Ügy f él) kötött Kölcsönszerződésben kikötött kamatot, díjat, költséget és egy éb szerződéses f eltételt az Ügy f él számára kedv ezőtlenül, egy oldalúan módosítani az Oklistában megjelölt ok v agy körülmény megv áltozása, beköv etkezése/f elmerülése, alapján. A Kölcsönszerződés kamatot, díjat érintő, az Egy éb Ügy f él számára kedv ezőtlen, egy oldalú módosítását, annak hatály balépését legalább 15 nappal megelőzően a Banco Primus hirdetmény ben teszi közzé. Az Egy éb Ügy f éllel kötött Kölcsönszerződés egy éb f eltételeit érintő egy oldalú, Egy éb Ügy f él számára kedv ezőtlen módosítást a Banco Primus legkésőbb annak hatály balépését megelőző banki munkanapon, hirdetmény ben teszi közzé Oklista A jogi, szabály ozói körny ezet megv áltozása a) a Banco Primus Kölcsönszerződés szerinti jogv iszony okat szorosan és közv etlenül érintő tev ékeny ségére, működési f eltételeire v onatkozó v agy ahhoz kapcsolódó jogszabály v áltozás, jegy banki rendelkezés v agy a Banco Primusra kötelező egy éb szabály ozók megv áltozása; b) a Banco Primus Kölcsönszerződés szerinti jogv iszony okat szorosan és közv etlenül érintő tev ékeny ségéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) v áltozása, a kötelező tartalékolási szabály ok v áltozása; c) a kötelező betétbiztosítás összegének, v agy díjának v áltozása A pénzpiaci f eltételek, a makrogazdasági körny ezet módosulása, ezen belül a Banco Primus f orrásköltségeinek v áltozása / pénzpiaci f orrásszerzési lehetőségek v áltozása, így különösen, de nem kizárólagosan: a) Magy arország kölcsönbesorolásának v áltozása, b) az országkockázati f elár v áltozása (credit def ault swap), c) jegy banki alapkamat, a jegy banki repo- és betéti kamatlábak v áltozása, d) a bankközi pénzpiaci kamatlábak/ hitelkamatok v áltozása, e) ref inanszírozást biztosító, ny ilv ánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetv e kibocsátója elismert külső hitelminősítő szerv ezet általi kockázati besorolásának v áltozása v agy az ily en besoroláshoz kapcsolódó költségek megv áltozása, Az Ügy f él kockázati megítélésének megv áltozása a) Az Ügy f él, illetv e a kölcsönügy let más kockázati kategóriába történő átsorolása a Banco Primus v onatkozó jogszabály i előírásoknak megf elelő eszközminősítési szabály zata, v agy belső adósminősítési szabály zata alapján különös tekintettel az Ügy f él pénzügy i hely zetében és f izetőképességi stabilitásában beköv etkező v áltozásokra, ha azt az új kockázati kategóriába történő átsorolás az értékv esztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati f elár mértékének v áltoztatását teszi indokolttá. b) A Banco Primus v onatkozó jogszabály i előírásoknak megf elelő eszközminősítési szabály zata, v agy a Banco Primus belső adósminősítési szabály zata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó kölcsönügy letek, illetv e Ügy f elek kockázatának v áltozása, ha a kockázat megv áltozása az adott kockázati kategóriában az értékv esztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati f elár mértékének v áltoztatását teszi indokolttá. c) A ny újtott Kölcsön f edezetéül szolgáló ingatlanf edezet értékében beköv etkezett legalább 10%-os v áltozás. A Banco Primus v állalja, hogy a kockázati megítélés megv áltozása alapján nem érv ény esít kamatemelést azon Ügy f eleknél, akik szerződési kötelezettségeiket f oly amatosan teljesítették, a kölcsön f utamideje alatt nem estek f izetési késedelembe Az egyoldalú módosításra vonatkozó közös szabályok A Banco Primus az egy oldalú szerződésmódosítás során a Kölcsönszerződésben meghatározott költségeket és díjakat év ente maximálisan a Központi Statisztikai Hiv atal által közzétett előző év i év es f ogy asztói árindex mértékében emeli. A Banco Primus nem jogosult a Kölcsönszerződést egy oldalúan, az Ügy f él számára kedv ezőtlenül módosítani új díj v agy költség bev ezetésév el. A Banco Primus nem jogosult tov ábbá az egy es kamat, díj, v agy költségelemek Kölcsönszerződésben meghatározott számítási módját egy oldalúan, az Ügy f él számára kedv ezőtlenül módosítani. A Banco Primus a Kölcsönszerződést az Ügy f él számára nem kedv ezőtlenül módosíthatja. A Banco Primus ezen, Ügy f él számára nem kedv ezőtlen módosítást, legkésőbb annak hatály balépését megelőző banki munkanapon, hirdetmény ben teszi közzé. Az Ügy f él hirdetmény ben történő tájékoztatása során a Banco Primus biztosítja, hogy megállapítható legy en, mely ik, kamat-, díj-, v agy költségelem mily en mértékben v áltozik. A Banco Primus a tájékoztatás keretében a f enti 25.3 pontban található oklista v onatkozó pontjának meghatározásáv al megjelöli tov ábbá a módosítás alapjául szolgáló okot is. Vis maior esemény ek - hirtelen beköv etkező nagy f okú pénz- és tőkepiaci zav arok - beköv etkezése esetén a Banco Primus az Ügy f éllel kötött Kölcsönszerződés kamat-, díj-, v agy költségelemét a f enti 25.1, 25.2 pontokban f oglaltakon túlmenően is jogosult átmenetileg, a zav arok f ennállásáig egy oldalúan módosítani. Ezen egy oldalú módosításról - annak alkalmazásáv al egy idejűleg - a Banco Primus a Felügy eletet értesíti, és azt ny ilv ánosságra hozza. A Banco Primus a f enti 25.3 pontban f elsorolt, az adott kamat-, díj-, v agy költségelemre kihatással bíró f eltételek v agy körülmény ek kedvező irány ú v áltozását is köteles érv ény esíteni, azaz a f eltételek, körülmény ek kedv ező v áltozása esetén az érintett kamat-, díj-, és/v agy költségelemet megf elelően csökkenteni Kölcsönszerződés módosítása a Szerződő Felek közös megegyezésével A f enti pontokon túlmenően a Kölcsönszerződés és annak mellékletei csak a Szerződő Felek közös megegy ezésév el, írásban módosítható. Bármely, a Kölcsönszerződést, v agy annak mellékleteit érintő - az Ügy f él által kezdemény ezett - módosítás esetén a Banco Primus az Ügy f él f elé módosítási díjat számít f el, mely nek mértékét a Kondíciós Lista tartalmazza, s amely et az Ügy f él a módosítás hatály balépését megelőzően köteles a Banco Primus részére megf izetni. 26. Kölcsönszerződésből származó követelés engedményezése Az Ügy f él kijelenti, hogy a Banco Primus jogosult a Kölcsönszerződésből v agy az erre tekintettel készített bármily en okiratból eredő köv eteléseit részben v agy egészben bármely ik harmadik f élre engedmény ezni az Ügy f él jóv áhagy ása nélkül. Az engedmény ezés megtörténtéről a Banco Primus köteles az Ügy f elet írásban értesíteni. A Banco Primus az engedmény ezés céljából f oly tatott tárgy alásai során átadhat bármily en, a Kölcsönszerződésre v onatkozó inf ormációt, adatot és okiratot harmadik személy ek részére. Az ily en jellegű inf ormáció átadása nem tartozik a titkos inf ormációk adatkezelésére v onatkozó jogszabály ok hatály a alá. Az Ügy f él a Kölcsönszerződésből f akadó tartozásainak harmadik személy ek jav ára történő átruházásához a Banco Primus előzetes írásbeli engedély ére v an szükség. 27. A Kölcsönszerződés megszűnése A megszűnés esetei A Kölcsönszerződés a köv etkező esetekben szűnik meg: - a Szerződő Felek ily en értelmű közös írásbeli megegy ezésév el, v agy - ha a hatály balépését köv ető 1 hónapon belül nem kerül sor a Kölcsön f oly ósítására, v agy - amikor az Ügy f él a Szerződésben és annak mellékleteiben rögzített v alamenny i kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, v agy - a (természetes személy ) Ügy f él haláláv al az alábbi pont szerint, v agy - a 27.2., 27.3 és 27.4 pontokban f elsorolt esetekben Az Ügyfelet megillető felmondási és elállási jog A Fogyasztó Ügyfél esetében irányadó rendelkezések A Fogy asztó Ügy f él jogosult a Kölcsönszerződéstől a Kölcsön f oly ósításának napjáig indokolás nélkül elállni. A Fogy asztó Ügy f él a Kölcsönszerződés f oly ósításának napjától számított 14 napon belül díjmentesen f elmondhatja a Kölcsönszerződést, amenny iben a Kölcsönt a Banco Primus már f oly ósította. A Fogy asztó Ügy f él előző bekezdésben f oglalt elállási/f elmondási jogát határidőben érv ény esítettnek kell tekinteni, amenny iben az erre v onatkozó ny ilatkozatát a határidő lejártáig postára adja v agy egy éb igazolható módon azt a Banco Primusnak elküldi. A Fogy asztó Ügy f él a f elmondásra v onatkozó ny ilatkozatának Banco Primus részére történt elküldését köv etően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül köteles a f elv ett Kölcsön összegét, v alamint a Kölcsön f oly ósításának időpontjától a v isszaf izetés időpontjáig f elszámítható, a Kölcsönszerződés szerint megállapított hitelkamatot a Banco Primusnak v isszaf izetni. A Fogy asztó Ügy f él elállási/f elmondási jogának gy akorlása azt a Kölcsönhöz kapcsolódó járulékos szolgáltatásra v onatkozó szerződést is f elbontja, amely a Banco Primus által v agy egy harmadik dél és a Banco Primus előzetes megállapodás alapján a harmadik f él által ny újtott szolgáltatásra v onatkozik A fenti pont alá nem tartozó Ügyfelek esetében az Ügyfelet megillető felmondási és elállási jog vonatkozásában irányadó szabályok Az Ügy f él jogosult a Kölcsönszerződéstől, a Kölcsön f oly ósításának napjáig indokolás nélkül elállni. Az Ügy f él a Kölcsön f oly ósításának napjától számított 14 napon belül mindennemű indoklás nélkül f elmondhatja a Kölcsönszerződést. Ily en esetben az Ügy f élnek kizárólag a külf öldi dev izában f eltüntetett f inanszírozott összeget szükséges megf izetnie (f orint kölcsön esetén a f orintban f eltüntetett f inanszírozott összeget) és az aktuális kondíciós listában meghatározott 6

7 szerződésmódosítási díjat, v alamint a Kölcsönszerződés 5. pontjában szereplő, a gépjármű tulajdonjogának Ügy f él jav ára történő bejegy zéséhez kapcsolódó költségeket Felmondás A Banco Primus jogosult a Kölcsönszerződést, a Kölcsönszerződés 11. pontjában f oglaltak szerint azonnali hatálly al, írásban f elmondani. A Kölcsönszerződés f elmondását köv ető 3 hónapon belül a Banco Primus jogosult a Gépjárműv el kapcsolatos v ételi jogát gy akorolni. Amenny iben az Ügy f él a f elmondásig esedékessé v ált tartozását a f elmondás hatály osulásától számított 7 napon belül egy összegben kiegy enlíti, tov ábbá a Kondíciós Listában meghatározott szerződésmódosítási díjat és a gépjármű v isszaszármaztatásáv al v agy a kintlév őség behajtásáv al kapcsolatos költségeket megf izeti a Banco Primus részére, úgy a Banco Primus egy éni döntésétől f üggően, a v ételi jog gy akorlása köv etkeztében létrejött adásv ételi szerződést annak hatály ba lépésének napjára v isszaható hatálly al f elbontja és a Kölcsönszerződés eredeti törlesztés szerinti állapotát v isszaállíthatja Kapcsolt kölcsönszerződés megszüntetése Amenny iben a Fogy asztó Ügy f él a v onatkozó jogszabály ok alapján a Gépjármű adásv ételi szerződéstől eláll, elállási jogának gy akorlása a jelen Kölcsönszerződést is f elbontja. A Fogy asztó Ügy f él a Szállítóv al szembeni elállási jogának gy akorlásáról köteles a Bankot haladéktalanul írásban értesíteni. A Fogy asztó Ügy f él Bank f elé f ennálló tartozása a Fogy asztó Ügy f él Szállítóv al szembeni elállási jogának gy akorlása napjáv al esedékessé v álik Közös szabályok A Kölcsönszerződés megszűnése esetén, ha az Ügy f él a Banco Primussal szemben f ennálló minden kötelezettségének eleget tett, a Banco Primus írásbeli ny ilatkozatáv al hozzájárul ahhoz, hogy a BM gépjármű-ny ilv ántartásból a jav ára bejegy zett jogok törlésre kerüljenek, tov ábbá a Gépjármű Törzsköny v ét az Ügy f élnek kiszolgáltatja, illetv e kiadatásáról rendelkezik A Szerződés megszűnése az Ügyfél halála következtében Az Ügy f él elhalálozása esetén az Ügy f él örökösei, az elhalálozás időpontjától számított 30 napon belül kezdemény ezhetik a Kölcsönszerződés hasonló f eltételekkel történő f oly atására irány uló szándékukat, mely alapján a Banco Primus megállapodást köthet az örökösökkel. Ellenkező esetben, az elhalálozás tény éről a Banco Primus által történt tudomásszerzést köv etően, de az elhalálozás időpontjára v isszaható hatálly al megszűnik a Kölcsönszerződés és az Ügy f él tartozása - a tőkeösszeg, a Kölcsönszerződésben, a Kondíciós Listában és Üzletszabály zatban meghatározott v alamenny i költség és díj (így különösen, de nem kizárólagosan az előtörlesztési és szerződésmódosítási díj) - egy összegben, azonnal esedékessé v álik. Amenny iben az Ügy f él elhalálozása miatt a Kölcsönszerződés megszűnik, úgy a Gépjármű birtokosa köteles gondoskodni a Gépjárműnek a Banco Primus által megjelölt telephely re történő szállításáról, ahol az a hagy atéki eljárás jogerős bef ejeződéséig elhely ezésre kerül. A hagy atéki eljárás jogerős bef ejeződését köv etően a Banco Primus az örökösökkel számol el. ADATSZOLGÁLTATÁS ÉS ADATKEZELÉS 28. Törvényen alapuló adatszolgáltatási kötelezettség Az adatszolgáltatási kötelezettség célja és tartama A Központi Hitelinf ormációs Rendszer (a tov ábbiakban: KHR ) oly an zárt rendszerű adatbázis, amely nek célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadatszolgáltatók biztonságának érdekében. A KHR a ref erenciaadatokat, természetes személy Ügy f él esetében a késedelmes tartozásának teljesítését köv ető 1 év ig, a v alótlan adatok közlésétől v alamint a hamis v agy hamisított okiratok használatától számított 5 év ig, v állalkozások esetében a szerződés megszűnésének időpontjától számított 5 év ig kezeli, az 1, illetv e 5 év letelte után, illetve amennyiben az Ügyfél a további adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja, véglegesen és v issza nem állítható módon törli, illetv e haladéktalanul és v issza nem állítható módon törli, amenny iben a ref erenciaadat-szolgáltató nem állapítható meg, v agy ha a ref erenciaadat jogellenesen került a KHR-be. Amennyiben a késedelmes tartozás nem került megfizetésre, úgy a KHR a referenciaadatokat az adatátadás időpontjától számított ötödik év végétől számított öt évig kezeli. A KHR törv ény i hátterét a központi hitelinf ormációs rendszerről szóló év i CXXII. törv ény (tov ábbiakban: KHR törv ény ) tartalmazza. A KHR-ben kizárólag a KHR törv ény ben meghatározott ref erenciaadatok kezelhetők, kezelő szerv e a BISZ Központi Hitelinf ormációs Zártkörűen Működő Részv ény társaság (BISZ Zrt.) A szolgáltatandó referenciaadatok A Kölcsönszerződés és a Hitelkérelem tartalmazzák a természetes személy ek és a v állalkozások kezelhető adatait. Az Ügy f él kijelenti, hogy a Kölcsönszerződés megkötésekor és a Hitelkérelem kitöltésekor azokat elolv asta és aláírta, és a bennük f oglalt f eltételekkel egy etért Az adatszolgáltatási kötelezettség esetei Természetes személyek esetén A Banco Primus mint ref erenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügy i v állalkozás részére átadja annak a természetes személy Ügy f élnek a KHR törv ény ben meghatározott adatait, aki a Kölcsönszerződésben v állalt f izetési kötelezettségének oly an módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem f izetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érv ény es legkisebb összegű hav i minimálbért, és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem több mint kilencv en napon keresztül f ennállt; v agy aki hamis v agy hamisított okmány okat használ, ha ez okirattal bizony ítható. Ugy anazon Ügy f él ily en szerződésszegését több jogv iszony egy idejű f ennállása esetén jogv iszony onként külön-külön kell f igy elembe v enni Nem természetes személyek esetén A Banco Primus, mint ref erenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügy i v állalkozásnak átadja v állalkozások (ideértv e: a gazdasági társaság,f ióktelep, az európai részv ény társaság, a szöv etkezet, a lakásszöv etkezet és az egy éni v állalkozó) kapcsán a) a v állalkozások hitel- illetv e pénzkölcsön szerződéssel, pénzügy i lízingszerződéssel, av agy készpénz-hely ettesítő f izetési eszköz kibocsátására, v agy ezzel kapcsolatos szolgáltatás ny újtására, kezesség- v agy bankgaranciav állalásra, illetv e egy éb bankári kötelezettségv állalásra irány uló szerződéssel kapcsolatos ref erenciaadatait b) Adatátadás A Banco Primus, mint ref erenciaadat-szolgáltató írásban inf ormációt ny újt társaságoknak, megjelölv e az adatátadás célját és az átadható adatok f ajtáját, tov ábbá megjelölv e, hogy a KHR-t kezelő pénzügy i v állalkozásnak jogában áll a KHR-nek történt adatszolgáltatást köv etően a ref erenciaadatokat más ref erenciaadat-szolgáltatóknak átadni Tájékoztatás a nyilvántartott referenciaadatokról Bármely ref erenciaadat-szolgáltatónál ideértv e a Banco Primust is - bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy mily en adatai szerepelnek a KHR-ben, ezen adatait mely ref erenciaadat-szolgáltató adta át, továbbá az adataihoz ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá. A Banco Primus a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő pénzügy i v állalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül tov ábbítja, amely három napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a Banco Primusnak, amely azt, a kézhezv ételt köv etően ugy ancsak zárt módon, kézbesítési bizony ítv ánny al f eladott irat f ormájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül eljuttatja a kérelmezőnek. A tájékoztatás az Ügy f él számára korlátozás nélküli és költség, illetve díjmentes Jogorvoslat Az Ügy f él kif ogást emelhet ref erenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügy i v állalkozás részére történt átadása, v alamint azoknak a KHR-t kezelő pénzügy i v állalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a ref erenciaadat-hely esbítését, illetv e törlését. Az Ügy f él a kif ogást a Banco Primushoz v agy a KHR-t kezelő pénzügy i v állalkozáshoz ny újthatja be. A Banco Primus a kif ogást a nyilvántartott személy egyidejű értesítése mellett - haladéktalanul köteles ahhoz a ref renciadat-szolgáltatóhoz megküldeni, amely a kif ogásolt adatot a KHR-t kezelő pénzügy i v állalkozásnak átadta. A Banco Primus, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügy i v állalkozás köteles a kif ogást annak kézhezv ételét köv ető három munkanapon belül kiv izsgálni, és a v izsgálat eredmény éről az Ügy f elet írásban, kézbesítési bizony ítv ánny al f eladott irat f ormájában haladéktalanul, de legkésőbb a v izsgálat lezárását köv ető két munkanapon belül tájékoztatni. Ha a Banco Primus a kif ogásnak hely t ad, haladéktalanul köteles a hely esbített v agy törlendő ref erenciaadatot az Ügy f él egy idejű értesítése mellett a KHR-t kezelő pénzügy i v állalkozás részére átadni, amely a v áltozást haladéktalanul köteles átv ezetni. Az Ügy f él jogosult tov ábbá Banco Primussal és a KHR-t kezelő pénzügy i v állalkozással szemben a ref erenciaadatai átadásáv al és/v agy kezelésév el, v agy kijav ításáv al v agy törlésév el kapcsolatos költségeit érv ény esíteni Adatvédelem A személy es adatok v édelméről és a közérdekű adatok ny ilv ánosságáról szóló év i LXIII. törv ény rendelkezései szerint a Banco Primus az Ügy f él kérésére a rá v onatkozó adatokról f elv ilágosítást ad, ideértv e azokat az adatokat is, amely eket az ő nev ében adatkezelő kezel, tov ábbá megjelöli az adatkezelés célját, okát és idejét, az adatkezelő nev ét és címét (székhely ét), az adatkezeléssel kapcsolatos tev ékeny ségét; azokat, akik az adatokhoz hozzájutnak és az átadás célját. A f elv ilágosítás iránti kérésnek a Banco Primus haladéktalanul eleget tesz, és a kért f elv ilágosítást érthető f ormában, legkésőbb 30 napon belül írásban megadja. Az Ügy f él haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles a Banco Primust írásban értesíteni az azonosítás során megadott bármely adatában beköv etkezett v áltozásról Biztonsági kamerák Az irodákban és ügy f élterekben elhely ezett biztonsági kamerák közv etlen megf igy elés nélkül rögzítik a történteket, mely nek során f elv ételt készítenek a Banco Primus irodáiba látogató személy ekről. A f elv ételek megtekintésére, f elhasználására csak abban az esetben kerül sor, ha a megf igy elés célját érintő esemény (pl. bűncselekmény ) történik. Ezen esemény hiány ában a Banco Primus a 30 napnál régebbi f elv ételeket automatikusan törli. A Banco Primus az irodák bejárataira kihely ezett f igy elmezető matricák útján tájékoztatja az érintetteket a képf elv ev ő rendszer működéséről. Az érintettek a képf elv étel rögzítéséhez ráutaló magatartással, a kameráv al megf igy elt területen v aló megjelenéssel járulnak hozzá. 30. Adatkezelés A Banco Primus jogosult az Ügy f éltől a Kölcsönszerződésben f oglalt szolgáltatások ellátása, az Ügy f él kötelezettségeinek ellenőrzése, a Banco Primus v állalásainak teljesítése céljából személy i, betét, kölcsön, és kockázati adataira v onatkozó tájékoztatást, és ily en inf ormációkat tartalmazó dokumentumokat akár elektronikus úton, v agy telef onon - bekérni, ellenőrizni és tárolni. A Banco Primus az Ügy f él (beleértv e az oly an Ügy f elet is, akinek kérelmét a Banco Primus bármely ok miatt elutasította, de akinek a Kölcsönkérelme beny újtása minden esetben egy ben hozzájárulást is jelent ily en jellegű adatkezeléshez) által részére átadott adatokat ny ilv ántartja, kezeli és f eldolgozza, kockázatkezelési (elemzés, értékelés és mérséklés) piackutatási és marketing célokra, v alamint elszámolás céljából, és a szerződéses kötelezettségek és jogosultságok igazolására, a jogok és kötelezettségek érv ény esíthetőségének elév üléséig. 7

8 Az Ügy f él írásbeli kérésére a Banco Primus minden, az Ügy f él személy ére v onatkozóan ny ilv ántartott, kezelt és tov ábbított adatot írásban közöl az Ügy f éllel. A KHR törv ény alapján az Ügy f él a Kölcsönszerződés aláírását megelőzően aláírásra kerülő KHR tájékoztató aláírásáv al kif ejezetten kezdemény ezi és hozzájárulását adja, hogy a megbízható Ügy f elek v édelme érdekében f elállított központi hitelinf ormációs rendszer (KHR) működése céljából a Banco Primus rögzítse, ny ilv ántartsa és tov ábbítsa a természetes személy Ügy f élnek a Banco Primussal létrejött Kölcsönszerződésév el kapcsolatos, a KHR tájékoztatóban meghatározott adatait, és azokat a Banco Primussal szerződéses v iszony ban álló pénzügy i intézmény ek részére a Kölcsönszerződés megszűnését köv ető legf eljebb 5 év ig átadja. A Kölcsönszerződés megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulás a szerződéses jogviszony megszűnéséig a Banco Primus útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható.az Ügy f él ahhoz is hozzájárul, hogy a Banco Primus az Ügy f él által megadott adatokat, a beny újtott és átadott dokumentumokat, f ény képeket és az Ügy f él aláírását a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hiv atalánál (KEKKH) ellenőrizze és azokat tárolás céljából átadja, illetv e tov ábbküldje a Banco Primus Portugáliában működő központjába, tov ábbá ahhoz is hozzájárul, hogy a Banco Primus jogosult a késedelmes köv etelései érv ény esítése érdekében az Ügy f él adatait bármely köv eteléskezelő társaság részére adatf eldolgozás céljából átadni. 31. Direkt levelezés Az Ügy f él (beleértv e az oly an Ügy f elet is, akinek Hitelkérelmét a Banco Primus bármely ok miatt elutasította, v alamint az oly an Ügy f elet is, akinek kapcsolata a Banco Primussal már megszűnt) hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Banco Primus a jöv őben hirdetési célokból közv etlen lev élben, telef onon v agy egy éb, elektronikus és más f ormájú kommunikációs eszközökön keresztül értesítse a Banco Primus, illetv e harmadik személy termékeiről. Az Ügy f él kizárhatja ily en közv etlen értesítés küldését. Az erre v onatkozó ny ilatkozat kézhezv étele után a Banco Primus az Ügy f elet hirdetési céllal többé nem keresi meg. 32. Adatszolgáltatás az Ügyfél részére A Banco Primus az Ügy f elet egy éni azonosítóv al (a tov ábbiakban: Egy éni Azonosító) látja el. Az Ügy f él ehhez hozzájárul. Az Ügy f él az Egy éni Azonosító segítségév el a Kölcsönszerződésből származó kötelezettségeire v onatkozóan meghatározott telef onszámon v agy a honlapon f elv ilágosítást kérhet. A Banco Primus tájékoztatja az Ügy f elet, hogy az Egy éni Azonosító használata technológiai szempontból v isszaélésekhez v ezethet. Erre tekintettel a Banco Primus kizárja az Ügy f élnek az Egy éni Azonosító jogtalan használatából származó káráért v aló f elelősséget. Az Ügy f él elf ogadja, hogy a Banco Primus mindaddig jogosnak tekinti az Egy éni Azonosító használatát, amíg az Ügy f él annak használatát meg nem tiltja. Ily en esetben az Ügy f él kizárólag postai úton, írásban v agy a Banco Primus f iókiroda személy es f elkeresésév el kaphat banktitoknak minősülő inf ormációkat a Kölcsönszerződésév el kapcsolatban. 33. Kiszervezés A Banco Primus a Hpt. 13./A (12) bekezdés rendelkezéseiv el összhangban tájékoztatja Ügy f eleit, hogy az alábbi tev ékeny ségeket kiszerv ezés keretében külső v állalkozásokkal v égezteti: Kiszerv ezett tev ékeny ség: Kiszerv ezett tev ékeny ség v égzője és címe: Szerződéskötés időpontja: Kiszerv ezett tev ékeny ség: Kiszerv ezett tev ékeny ség v égzője és címe: Szerződéskötés időpontja: Kiszerv ezett tev ékeny ség: Kiszerv ezett tev ékeny ség v égzője és címe: Szerződéskötés időpontja: Bérszámf ejtés Process Solutions Kf t Budapest Váci út iratmegsemmisítés REISSWOLF Budapest Adat- és dokumentumkezelő Kf t. 1097, Budapest Illatos út Ny omdai szolgáltatás Állami Ny omda Ny rt Budapest Halom u Jelen Üzletszabályzat 2011.október 11-től hatályos. 8

A Banco Primus Magyarországi Fióktelep Kölcsönnyújtási Üzletszabályzata

A Banco Primus Magyarországi Fióktelep Kölcsönnyújtási Üzletszabályzata A Banco Primus Magyarországi Fióktelep Kölcsönnyújtási Üzletszabályzata A Banco Primus Fióktelep Magyarország (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33., Magyarország a továbbiakban: Banco Primus), melyet

Részletesebben

A Banco Primus Magyarországi Fióktelep Kölcsönnyújtási Üzletszabályzata

A Banco Primus Magyarországi Fióktelep Kölcsönnyújtási Üzletszabályzata A Banco Primus Magyarországi Fióktelep Kölcsönnyújtási Üzletszabályzata A Banco Primus Fióktelep Magyarország (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33., Magyarország a továbbiakban: Banco Primus), melyet

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

A Banco Primus Magyarországi Fióktelep Kölcsönnyújtási Üzletszabályzata

A Banco Primus Magyarországi Fióktelep Kölcsönnyújtási Üzletszabályzata A Banco Primus Magyarországi Fióktelep Kölcsönnyújtási Üzletszabályzata A Banco Primus Fióktelep Magyarország (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33., Magyarország a továbbiakban: Banco Primus), melyet

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Hatályos: november 05. napjától

Hatályos: november 05. napjától 1 Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Termék ÁSZF) a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletei esetében Hatályos: 2015. november

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

OTTHONOM lakáscélú hitel

OTTHONOM lakáscélú hitel Érvényes: 2017. március 01-től visszavonásig A kölcsön kamatlába Rendelkezésre tartási díj 8 Szerződéskötési díj Folyósítási díj 3 Teljes hiteldíj mutató (THM) 2 Elő-, végtörlesztés díja Értékbecslés /

Részletesebben

A Banco Primus Magyarországi Fióktelep Kölcsönnyújtási Üzletszabályzata

A Banco Primus Magyarországi Fióktelep Kölcsönnyújtási Üzletszabályzata A Banco Primus Magyarországi Fióktelep Kölcsönnyújtási Üzletszabályzata A Banco Primus Fióktelep Magyarország (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33., Magyarország a továbbiakban: BP vagy Hitelező), melyet

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012.

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012. KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2012. március 23-tól 2012. március 23-án vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y 2008. március 1. napját megelőzően a Santander Consumer Finance Zrt. által megkötött, a 2014. évi XXXVIII. törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel

Részletesebben

Kölcsönnyújtási Üzletszabályzat

Kölcsönnyújtási Üzletszabályzat Kölcsönnyújtási Üzletszabályzat Banco Primus Fióktelep Magyarország Hatályos: 2008. augusztus 1-től TARTALOM JEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 4 1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 2. Ügyfelek... 4 3. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. január 10-től befogadott kérelmek esetében alkalmazott

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. augusztus

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1.

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1. Közzététel napja: 2014.12.16 Jelen Hirdetmény 2015. január 1-től lép hatályba. Az újonnan meghirdetett kamat-, díj- és költségelemek valamint az aktuális teljes hiteldíj mutató (THM) értékek sötét háttérrel

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a ök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.02.18. Hatályos: 2016. február 19. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELAKCIÓ...

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.03.31. Hatályos: 2016. április 01. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA SZEMÉLYI

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. január 5. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 26.

Részletesebben

Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN CORPORATE LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA FOGYASZTÓNAK 1 NEM MINŐSÜLŐ ADÓSSAL MEGKÖTÖTT KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓAN Berendezés finanszírozás Közzététel: Budapest, 2015. december 4. KONDÍCIÓK

Részletesebben

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Érvényes: 2017. január 1-től Jelzálog fedezete mellett nyújtott, felhasználási célhoz nem kötött forintalapú jelzáloghitel magánszemélyek részére,

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.09.05. Hatályos: 2016. szeptember 06. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos 2016.03.21-től Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása Kamatok Megnevezés Piaci kamatozású forint hitel lakáscélra Piaci kamatozású forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2014.03.03. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

Kamatok, díjak és egyéb költségek

Kamatok, díjak és egyéb költségek HIRDETMÉNY Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója a lakossági ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes szerkezetben Érvényes:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) Új igénylés 2012. április 1-től nem fogadható be TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1.

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1. HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. április 1. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

HIRDETMÉNY Már nem értékesített Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Közzététel 2013. május 17.

HIRDETMÉNY Már nem értékesített Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Közzététel 2013. május 17. HIRDETMÉNY Már nem értékesített Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Közzététel 013. május 17. Forint alapú Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Megnevezés Hitelsávok

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2016.04.01-től visszavonásig Szabad Felhasználású Jelzáloghitel A kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. szeptember

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL 2012.07.17-2015.01.31. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSKRE 2015. február

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. október 1. Érvényes: visszavonásig.

Részletesebben