VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank."

Átírás

1 Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4 fillér. z p o l l i i k i Felelőt szerkesztő és lptnljdonos: K u n Bél. oroszok meglepetés előtt. z osztrák-mgyr hdísjtószállásról hivtlosn jelentik t hárms-entente jelentései z állítólgos glícii győzel mekről nevetséggel htárosk. z ngolok tudni vélik, hogy z egyik győzelmes seregünk egyáltlán nem létezik többé és glícii hderőnk immár 60. Í emberre fogyott le. P ris zzl hírrel nyugttj meg mgát, hogy veszteségeink több százezer embert tesznek ki és z állítólg segítségünkre jött német hdtestek, megkezdték visszvonulást. z oroszok pedig ugy vélekednek, hogy várink nem is játsznk többé szerepet. H z e l l e n f e l e k ekkép k o r meglepetések bizonyár mrdni. (M. T. /.) értékelnek, nem fognk k el h d i f o g l y o k k l? Bécs, szeptember 23. Bevtott diplomácii körökből érkezik z z ínformáció* hogy z orosz kormány Jvsltot tett z osztrák mgyr külügyminisztériumnk hdifoglyok sorsát illetőleg. z jánlt következő: I. Pétervárí és bécsi hdifogoly-irodák egymássl köz vetlen távirti összeköttetésbe lépnek. 2* z osztrák-mgyr hdifogságb jutott orosz kton" orvosokt z orosz sebesült hdifoglyok kezelésére lkl mzzák és viszont. 3. Oroszországból közvetlen uton lehet pénzt küldeni z osztrák-mgyr hdifogságb került orosz hdifoglyoknk. Ugynezt lehetővé teszi z orosz kormány z osztrák-m gyr hdifoglyoknk. 4. z osztrák-mgyr hdifogságbn levő olyn orosz hdifoglyok, kik már negyven évesek elmultk, vissztér hetnek Oroszországb. Ugynezt jogot Oroszország fel kínálj monrchiánk. fl németek megmentik m&ktncseker. Berlin, szeptember 23. Belgium fővárosánk, Brüsszelnek német főkormányzój mellé műemlékek kímélésének felügyelete végett beosztott német állmi tisztviselő közli, hogy belg Lowenben behtó n megvizsgálták templomokt, városházát, könyvtárt és egyéb nevezetességeket. Vlmennyi műkincs városházán vn, prncsnok felügyelete ltt. városház teljesen sértet len, Péter-templom Vsárnp Szept és 8 órkor. teteje lényegtelenül n p i l p. I Előfizetési ár helyben egét* évre 10 K félévre, 5 K. Vidékre negyedévre 5 K. Nyilttér petit tor 80 fillér megrongálódott. mennyezet boltoztin néhány rés vn, Mihály-templom, Jkbtemplom, Hubertus-plo t és Gertrudtemplom teljesen sértetlen, könyvtárplot homlokzt ngyon megrongálódott, de helyreállíthtó. városnk körülbelül egyhtodrésze pusztult el. városhá z körül, vlmint Péter-templom körül lévő házkt főprncsnok rendeletére vsúti csptink felrobbntották, hogy tüzet távoltrtsák városházától. Német tisz tek és l t i s z t e k mentették ki műkincse k e t z égő Péter-templombél. z itt lévő festmények! z Úrvcsor és S z e n t Erz mus, Dierick és B o u t s művel, teljesen épségben mrdtk. z elpusztult épületek, melyekből német csptokr lőt tek, mind modern mgánházk és mütörténetí értékük nincs. Lüttíchben vlmennyi templom és mütörténetí gyűjtemény teljesen ép. Szent Péter-templomon mindössze z egyik íblk rongálódott meg. templom kincsei és mu-> zeumok érintetlenek. Huy-bn kollégiumi templom sértetlen, Négy ereklyeszekrényt ppság vllomás szerint ntwíipenbe vittek. Iskolás.fcöngvet djtok! Segítsünk ktonáink csládtgjin. Hlínden iskoli könyvet elfogdónk és kioszínk. z segély, mit város Könyvem nincs. pám k nyújtht, ételre nem sok. H ton 1 című cikkünkben már kimutttuk, hogy ngyon sok bból elvonnk, gyomor szegény szülő nem tudj be sínyli meg. Éhes hssl, kor szerezni gyermeke részére gó gyomorrl dolgozni nem le szükséges tnkönyveket, mert het. Utt és módot keresünk te csládfentrtó elment kto nánk s nincs z sem, ki ke hát rr, hogy mi kivételes helyzetben mímódon segíthe nyérrevlót keressen. kenyér pedig mégis csk tünk zokon csládokon, kik előbbvló, mint könyv, mert gyermekeiket nem tudják fel gyermek olyn gép, melyet szerelni z iskol fegyvereível: kenyérrel, étellel be kell előbb könyvvel és írószeközökkel. Egy ígen lklms módnk fütení, csk zután tudj fel dolgozni könyvben felhlmo trtjuk könyv és Íróeszköz zott sok hsznos dolgot. Olyn dományt, melyet szülök tnuló, mint cséplőgép, egy jóngy része ngyobb ál hiáb rkják etetőjébe z dozt nélkül meghozht jó rnyklászokt, nem tudj tékonyság oltárár. Felhívjuk e helyen szemet kiverni, h kzánt be nem fütík. könyv tudo szülőket s gyermekeket, mány is ilyen rnyklász. hogy hsznált tnkönyvei ket hozzák be szerkeszelső tehát z étkezés. bemuttás Urániábn.

2 VÁSÁRHELYI1REQGE11 l U S Á f í tőségünkbe, mely doskodik rról, hogy gon zt zok szegény gyerme kek k p j á k meg, k i k n e k szülei nincsenek bbn helyzetben, hogy gyerme keiknek tnulmányik folyttásához szükséges könyvet megvegyék. z iskol jellegére vló különbség nélkül gyűjtjük ezeket könyveket, mert református, állmi, r. k t holikus stb. iskolákbn kül és belterületi iskolák nál egyránt vnnk könyvsegélyre szoruló gyermekek. Jótékony egyesületek dnk most is, mint múltbn tn könyveket, de most sokkljhgyobb méretű szükség, hogy sem régi lpon előirányzott összegekből zt kielégíteni le hetne. E z é r t v á l t most k ü lönösen indokolttá hsz nált tnkönyvek és Írósze rek összegyűjtése. Ne resteljék szülők és gyermekek megkeresni, össze szedni és beküldeni hsznált tnkönyveket szerkesztőségünk- be, mi rjt leszünk, hogy olyn szegény ktonák iskolás gyermekei kpják zt, kik hi áb könyörögnek otthon sírv-rív, hogy könyvet vegye nek nekik, nem tudtk rá pénzt teremteni. Mi zt kérjük most, mi el veszett érték gyermekre és szülőre, mi úgyis pusztu lásnk vn szánv, de mit még fel lehet venni z enyé szet dombjáról, hogy z rny szíveknek szporitój legyen. Közel Ötezer gyermek ős ngvnennv! gvermek szülő ié értse meg kiáltó szvunk ős siessen n] áldoztot hoz ni tdománvnfc gyer mekszeretetnek ős z elíigvtottftnk épített oltárr. Gyorsn cselekedjünk, mert z iskoli év megkezdődött, sok gyermek jár üres trisz nyávl, könybelábdt szemek kel, rettegve tnítój szemrehá nyó tekintetétől, pironkodv Önhibáján kívül okozott tudt lnságától, mert nincs köny ve. Cselekedjünk I kenyere-téglás! birtok hsznosítás. Csikólegelő. Ssrvsmrhlegelő. 37 koron esik egg jószág tán. Ilyen számítás mellett, vá város tudvlevőleg két i srcell legelőt vett Kenyere- ros kkor nem fizet rá z uj Tégláson, mely területeket birtokr, h minden legelő gővőben is legeltetésre, z ál re dott jószágtól nyári 37 koronát lttenyésztés megkönnyítésére legeitetősőrt $s fellendítésére fogják felhsz szed. Ezt z összeget egy kíesít nálni. Ezt birtokot,, mely soklt bízottság, de nem volt 427 ktsztrális hold, 156 ezer módjábn leszállítni, hnem koronáért vette város. z rát nem fizette ki, hnem éppen zért tnács figyelmét jginnuitásos részlétekben be felhívt, hogy keresssen vl folyó jövedelemből krj ki mi módot z egyes jószágok után fizetendő bérösszegek csök fizetni z árát. ngy birtoktest hsznosí kentésére. tervezet szerint tásár már meg is volt bi Verébháznál lenne, jobb zottsági tárgylás, mely ki földön csikólegelő, belső számított, hogy két legelő réten ngyobb földön pe íví kidás, melybe benne dig szrvsmrh legelő. Sok gondot fog okozni tn.törlesztendő nnuitás, városnk, hogy jószágot z dó, z épület jókrbn mint őriztesse ugy meg, hogy lrtás, gulyás és csikós bé szomszédos birtoktestekbe Ke, kitesz évenkínt 15,745 ko ne menjen. Éber gulyásnk, ronát Mivel legelő nem minde csikósnk kell lenni, máskülön nütt elsőrendű, zért egy K ben sokszor tilosb téved tsztrális holdr egx áll jószág. z sem lehetetlen, hogy z egész legelőt dróttl kell kötot számítottk. Hdzlebontds mitt k r e p p o n, grendin, I9Í4. szeptember rülvenni, h megismétlődő kellemetlenségnek elejét kr ják venni. Míg tehát uj beruházások is szükségessé válnk, z sem lehetetlen, hogy nem kpnk nnyi jószágot városi lege lőkre, mint mennyit fel lehet ne venni. De h még ráfizet is vlmeddig város, z vigsztló megvn, hogy z 427 hold föld egyszer vlmi kor csk városé mrd. legelővétel gondolt nem volt tehát rossz dolog, bj inkább csk z lehet, hogy ngyon rossz, silány legelő egyrésze, melyet csk zért teremtett od z Isten, hogy 25 ott lyuks ne legyen föld Több hszn nincs is. z ilyen gyenge részek ked véért rá kell mjd térni mesterségesen jvított legelő-kultúrlásr, melyhez, mint tudjuk, rendes időben z állm szk embereket és nygi támog tást is d. Legelőre szükség vn. De csk jó legelőre. Rossz legelő vn most is, városnk b bn kell kiválni, hogy jót d, különbet ád, mint más és pél dát mutt rr, hogy kell rossz legelőt megjvítni I kenyere-tégíásí bírtok hsznosításávl z októberi köz gyűlés fogllkozik. Vllásos délután hrezoló ktonáink j v á r ref. újtemplombn szept. 27. Hős ktonáinkhoz szárnyljon lelkűnk, kik rettenthe tetlen bátorsággl küzdenek és életüket készek áldozni mí életünk nyuglmáért, boldogságáért, testi jvunkért, vgyonún^ kért és mindnyájunk édes nyjáért, ősi mgyr Hzánkérti Áldozzunk mí is Érettük, djunk Nekik melegítő ruhát Észk telének zordonság ellen, hiszen prány ez hozz óri ási ngy jócselekedethez képest, melyet ők érettünk vló vé rük hullásávl pecsételnek meg! Bízzunk Mgyrok Istenében; z ő országánk di dláért, Hit, z Erkölcs, Szbdság őrök urlmáért vnnk hdbn fiink, testvéreink, rokonink, édes mgyr véreink* /. Isten nem hgyj el ő népét, El nem felejti örökségét, Sőt vgyon rjok ngy gondj És midőn ideje eljő, Mindent igzán ítél Ő És híveket megtrtj /** (XCIV. Zsoltár, 84k vers.) r e f - u j t e m p l o m b n 1914 szept. 27-én, vsár np d. u. 3 órkor trtndó vllásos délután Sorrendje: í. X C Zsoltár első verse. Énekli gyülekezet. 2. Im. Trtj G y ő r f f y József. 3. Im Bánk Bánból. Énekli M r j y Gézáné sz. Ngy Mrgit, orgonán kíséri B o b o r y Mrisk. 4. Orgon-játék. Elődj I v á n k Zoltán, 5. Költemény. Irt és elmondj K u n Bél. 7. Vezeklő dl. (Beethoventől) Énekli D r b o s Ljos, orgonán kíséri I v á n k Zoltán. 7. Elmélkedés háborúról. Elődj S z t h m á r y Tihmér, 8. Fohász. Éneklik z e g y e s ü l t d l á r d á k. 9. Záróbeszéd és im. Trtj T e r e h Gyul. 10. Himnusz* Énekli g y ü l e k e z e t * * Belépő díj nincs, mindenki krt szerint váltj meg z emléklpos sorrendet és dokozik perselybe. szószékkel szemben levő pdokt htóságok és presbiterek számár, vlmint oldlt ht pdot nőegyletek számár, ht pdot sebesült ktonák számár trttj fenn fógondnok, egyébbként fentrtott helyek nem lesznek. Összes rktáron levő árukt 20 százlékkl olcsóbb árbn árusítom. Rktáron vn Iegolcsóbbtól legfínombbminőségü áru u. m. s e l y m e k, divt szövetek brossé, k r t o n delének és ngy mennyiségű vászon, zefirek, függöny, szőnyeg, ppln sztl és ágyteritők ós m i n d e n r ö f $ s szkb vágó kelmék. Sját érdekében kérem t t6 Uttript rktárom mgtektt&érc is n g y o b b l * N e U m B J m vásárolni szándév U m O S rőfös és rövid ám kereskedő* KluáUt. 5 z udvrbn

3 1914. szeptember 25. Rendkívüli érdekes irás érkezel! Szófiából. levelet, mely két héttel ezelőtt, betörés jdején k e h dr Strompf Jenő, Wiener Bnk vérein tisztviselője küldte, ki évek ót bolgár fővárosbn él és l posn ismeri z ottni viszonyo kt. Itt nem lehet tudni irj Strompf hogy miként állunk világháborúbn, mert legellentmondőbb híreket kpjuk. péter vári (prdon petrográdi), nisi, pá risi, londoni távirti irodák persze telekürtölik világot győzelmi hí rekkel (különösen pétervári]. De mieink és németek jelentései ből le tudom szűrni z igzságot. Egy jól informált bolgártól hllót, tm, k i Tchpchcofftől, nisi bolgár követtől értesült ról, hogy szerbek vesztesége hlot t k b n, sebesültekben és fog l y o k b n htvnezer ember; m i veszteségeink teljesen jelen téktelenek. Ujbb dományok Vöröskereszt részére. niszfeld Sándor 5 lábrvló. Tó szegi L 5 liter tej, Nyikos László 10 liter tej, Kokovy János 5 liter tej, N. N. 2 doboz cigrett. Kecs keméti Gézáné 2 liter tej, 20 drb vöröshgym. 30 drb tojás, Kn dó ntlnő 8 liter tej, Szeremley Sámuelné 10 liter tej. Krdos Sán dor 5 liter tej, Kokovy Jánosné 5 liter tej. Kecskéméti Gézáné prdi csom, Kenéz Tmősné 1 kenyér, 3 kilő trhony, 2 és fél kilő tészt, K. Szbő Jánosné 2 liter trhony, 2 liter bb. Ngy Ferencnő 1 ko sár krumpli. 4 liter bb, 2 liter tr hony, 10 drb tojás, Preboly Józsefné 1 liter zsir. 1 liter trhony, Káti Gáspár 1 liter pprik, Hercegh István 3 kilő liszt, 1 kiló tr hony, dr. niszfeld Endre 6 üveg bőr. pótkávé, pörkölt kávé. rizs, Deák Ferenc 50 üveg szódvíz, Horváth ntlnő 25 drb klács. Mőnus Ferenc 5 drb ing, 3 d r b lábrvló, Birö Mihályné 1 zcskó lm, Csorb Mihályné l m és bb. Hódi Józsefné 2 doboz cigrett, Kácser Béláné egy kn n tej, özv. Fülöp Mihályné 1 ke nyér, egy drb szppn, U" 2 kispárn 4 huzttl, 12 zsebkendő, 4 doboz cigrett, özv. Citus M i hályné 2 és fél iiíer trhony, 3 pár csirke, 3 és fél kiló szlonn, 2 liter tejfel, 3 liter bb, 3 kilő zsir, 50 drb tojás, 3 liter szilv, 5 l i ter tej, Későy Istvánné 6 fej ká poszt és pprik. Rostás Mihály né 6 kilő liszt, 10 tojás és szlonn, Rostás Jánosné 1 pár csirke, 2 l i ter trhony, 2 liter bb és leves tészt, Szenti Imre Vásárhely-Kuts 50 üveg méz, Tkács Elvir Ngymágocs 2 párn huzttl, 6 zseb kendő, 6 törülköző, 1 drb szp VÁSÁRHELYI R E Q 6 E L I ÚJSÁG pn, N. Krdos Jánosné 6 liter tej, özv. Szegi Imréné 6 lábrvló, 6 ing, Ngy Bél rendőr foglmzó 1 pulyk. 1 kosár prdicsom, egy drb szlonn, Kácser Gyul üdí tő itlok, Szbó Jánosné egy ko sár brck, özv. Cenger Istvánné 60 drb tojás, Slly Sándorné 1 kosár szilv, Pőtári Ferencné egy kosár lm, Deutsch Zoltán 6 tu ct kárty és folyóirt, Vigh Sán dorné 20 tojás, leves tészt, 1 do boz cigrett. Hősek Milk 1 do boz cigrett, Pksi Ferencné 50 drb cigrett. Ménesi Sámuélné 50 drb cigrett, lepény, Csáky János 25 kiló krumpli, 1 kenyér, 1 drb szppn, Ppp Juliánná 50 drb cigrett, Friedlnder József 50 drb cigrett. Kerekes Györgyné 2 liter bb, 1 liter zsír, 10 kiló krumpli. Rózs Imréné 1 kosár bb. özv. Wesselényi Gézáné 1 éjjeli szekrény, 1 edény, 1 tinttrtó, imádságok, levélppiros, Sink Pál- 3 né 6 zsebkendő. 1 törülköző, Kiss Sándorné 1 kosár bb, 1 törülkö ző. Orbán Ferencné 2 kiló turó, Vrg lbertné 1 üveg brck, lek vár. 2 kilő trhony, Frks Ljos tnár 17 könyv, Schwimmer Ljos és neje turoslepény, málnszörp és újságok. Molnár Sándor 3 liter bb, Kálly Jánosné 1 kispárn huzttl, dr. László Jenő 50 drb cigrett, Groák Dezsőné 6 drb párn hu zttl. Molnár Ernőné 1 kosár to jás, Lehoti Teréz 1 pár ppucs, Szőke Sándorné 1 fzék zsir, Fe hér Pálné 4 lábrvló, 4 ing, Szent Domokos-rend zárd 1000 levele zőlp, dr. Hődi Sándorné 1 könyv, luhász János 6 drb nyul. Kádár Pálné 1 kosár lm,' Bllss )őzsefné 3 drb ing, 6 pár hris ny, 12 drb zsebkendő, kötöző ruhák, dr. Csillg Jánosné 3 doboz szivr, újság, K. Molnár Julinn cigrett. Bodrogi Imre 80.Tolni Világlp." Prémet ktonáknk! Vitéz ktonáinknk, főként z éjszkon hrcolóknk z eddígín kívül cskhmr egy uj ellenséggel, z éjszki hideg gel fog kelleni szembeszállniok. E küzdelem színtoly erős lesz mint z élő ellenséggel vló hrc, de ebben z ítthonmrdottk is részt vehetnek, segíthetnek. Ép ezért z áldoztkészség nek már is nnyi jelét tnúsító mgyr társdlomhoz fordu lunk. hdsereg jól el vn látv, de mivel z éltető melegből sohse lehet elég, ezennel felkérik közönséget, hogy mi nél külözhető uj vgy ócsk prémes holmij vn, zt ktonáink számár küldje be hdsegélyző hivtlhoz. (Budpest, I V. Váci-utc 38.J E küldeményeket, csomgokt post teljesen díjtlnul szállítj. Bundát, krmntyút, bekecset, sípkát, keztyüt prémgllért stb. hdsegélyző hivtl szívesen fogd és átdol goztt. E z jó szívektől jövő jó meleg jándék lesz vitézeink nek legkedvesebb. forrongnk finnek. Kopenhőg, szeptember 23. F i n n l n d b n egyre terjed forrdlmi mozglom. V y b orgbn n p o k b n igen sok letrtózttás történt, m e r t htéságok megtudták, hogy városbn titkos gyűléseket t r t o t t k, m e l y e k e n szoci list ' f o r r d l m i párt kül döttei is részt vettek. H i r szerint ezeken gyűléseken igen fontos htároztokt hoztk. D r. Técsy G y u l ügyvéd irodáiét ndrássy-u 43 sz.. (Neumnn kedő ur Levél z orosz fog ságból. Néhány nppl ez előtt egy z észki hrctéren hrcolt kton feleségéhez hoszszs kerülő utkon át egy levelezőlp és egy levél érke zett Budpestre. levelezőlp Rínsk-ból, z orlowí kor mányzóságból kelt,mig leve let kton Moszkvából irt, szeptember 7-én. leve lezőlp, melyre rá vn ütve ktoni htóság bélyegzője: Cenzuríert Míl. Stt. K o m., következőképpen szól: Kedves feleségem, 28-án ugusztusbn megsebesültem, bllábszárom vn keresztül lőve, nem veszélyes. Mint sebesült fogoly vgyok Orosz országbn, csk háború után fognk hzbocsátní. 30' bánnk velünk, dresz nincs, ezt kártyát me rikáb viszik és onnn küldik neked. Csk z Isten vskeres házábn) megnyitott 642 dná, hogy ezt lpot meg kpnád. Mrdok szerető hü férjed Píuhár Károly. levél minden bélyeg nélkül jött, egy orosz és egy osztrák-mgyr ktoni bélyeg zővel hátlpján. követ kezőképpen szól: Moszkv, Oroszország, szeptember 7-íkén. Szeretett kedves feleségem Julisk I Én bllábszáromon vgyok golyó áltl sebesülve, már járni tudok. H háborúnk vége vn, hzszállítnk bennünket. Mindenre vigyázz. N e k e m s e m m i bjom nincs, oz oro s z o k egész jól bánnk velünk eszünk, i s z u n k, l s z u n k. Levelemre válszt nem várok, mert válszolnod nem szbd és h jobbn v gyunk, innen is tovább visz nek bennünket. z fő, hogy tudod, hogy élek. Tisztelek mindenkit, csókollk mindnyájtokt, szerető, hü férjed Pluhár Károly." két levél bizonyár sok ggódó szivet nyugtt meg, mert vnnk még olynok, kik nem tudnk hozzátrtozó ikról semmit. Pokrócokt és ppl nokt kér kölcsön Ve reskereszt-kórház sebe sült ktonák részére. i hdsereg, honvédség és nép felkelés hrcképességének, illetve hsználhtóságánk egyik előfelté tele z. hogy mindzok szükség letek, melyek hdrkelt sereg működéséhez és hdviselés érde kében szükséges védelmi intézke désekhez nélkülözhetetlenek, gyor sn és kdálytlnul kielégíttesse nek, illetve biztosíttssnk. E kielégítés, illetve biztosítás z dik évi d i k t. c-ben fog llt, hdiszolgálttásokróp sző lő törvény rendelkezései szerint történik. E tőrvény értelmében hdi szolgálttások kétfélék:.személyi" és. v g y o n i " természetűek. Hogy mit értsünk.személyi" h diszolgálttás ltt, zt.reggeli Újság" mult pénteki számábn már ismertettem. Ezúttl. v g y o n i " természetű ndiszolgálttásokről krok. rendelkezésemre állő helyhez mér ten értekezni. r r vlő tekintettel, hogy. l o vk és jármüvek szolgálttásá ról" intézkedő törvény lpján mgánosok tuljdonábn lévő l o vknk és jármüveknek csupán m e g v é t e l e történhetik meg h di célokr, már pedig hdrkelt seregnek igen sokszor nem álln dón, hnem csk rövidebb idő- I f f. Szántó József férfiszbó cég Rthólikus templomml szemben. Készit f i n o m u r i divtöltönyöket, gzdálkodóknk f i n o m ünnepi és vőlegényi ruhákt

4 VÁSÁRHELYI R E G G E L I ÚJSÁG irtmu hsználtr v n szüksfég szállítási eszközökre, ezért vgyoni természetű h d i szolgál ttásként első sorbn zt mondj k i hdi szolgálttásokról szóló törvény, hogy minden fogtos Jár mű, vgy személy-, illetőleg teher szállításr lklms állt birtoko s kötelezhető, hogy zt megfele lően felszerelve, fuvrozásr átengedje. H most emiitett jármű, illetve állt birtokos.személyes" h d i szolgálttásr is köteles, fuvro zást, illetve álltvezetést személye sen köteles teljesiteni. de jogábn áll mg helyett lklms helyet test állítni. H pedig tuljdonos helyetfest nem állit és személyes szolgáltr sem kötelezhető, mert például 50 éven felüli, fuvrost, illetve ál ltvezetőt közigzgtási htóság rendeli k i személyes szolgáltr kötelezettek sorából. Továbbá minden közúti szállítás r lklms gépi jármű, például utomobil, vlmint vizi és légi jármüvek birtokosi is kötelezhe tők, hogy jármüveiket, zok veze tőivel együtt, fegyveres erő cél jir hsználtul szintén átenged jék. Ehelyett esetié vizi és légi jármüvek forglm, egészben vgy részben beszüntethető, sőt légi jármüvek előállítását és trtását beszüntetni is lehet. Hírszolgáltr lklms állto kt, különösen glmbokt be le het vonni. I l y álltok trtását v lmint z áltluk közvetített for glmt be lehet szüntetni. Minden, kár mgántuljdonbn is lévő utt és közlekedési célokt szolgáló hidt, átereszt, kompot, ré vet, hjóhidt fegyveres erő sz bdon hsználht. H ktoni tekintetek ugy kíván ják, vsúti forglom mgántu ljdonbn lévő egyes, vgy z öezszes vonlkon is beszüntethető, vlmint teljesen vgy részben k toni célokr felhsználhtó. Mgántuljdonbn levő távírd és távbeszélő vonlkt, személy zetükkel és felszerelésükkel együtt, részben vgy egészben igénybe le het venni, vgy üzemüket be lehet szüntetni. Üzem-és iprtelepek birtokosi kötelezhetők, hogy üzemüket foly tssák vgy személyzetükei együtt fegyveres erő céljir hsznál tul átengedje k. Minden ingtln birtokos köte les birtokábn lévő ingtlnokt erődítési müvek, vlmint más k toni épitmények előállításár, z erődített helyek h d i felszerelésére, hidk, utk, vsutk építésére, vgy egyébként h d i müveletek közve tett, vgy közvetlen előmozdításá r és biztosításár, szükséglet trtmár hsználtul rendelkezés re bocsájtni. E hsználtul átengedett Ingt lnoknk tuljdon is kisjátítás utján megszerezhető. z előbb felsorolt célokr igény bevett ingtlnokon lévő épületek lerombolhtok és átlkíthtók is, illetve ezek tuljdon kisjátítás ut ján szintén megszerezhető. csptok táborozásár, h dinyg és készletek felállításár szükséges szbd terek, ilyenek hiányábn lklms telkek, bir tokosik áltl rendelkezésre bocsájtndők. Hsonlóképpen minden nemű készlet elhelyezésére szüksé ges helyiségek ls rendelkezésre bo cs áj tndók. háztrtássl bíró lkosok kö- elezhetők, hogy «ben résztvevőknek z előirt termé szetbeli élelmet nyújtsák. Élelmi cikkek birtokosi kötele sek zokt követelésre átengedni. Ideértendők vágómrhák i s. k i tkrmánynk vn birtoká bn, köteles szükséges tkr mányt szolgálttni. ktonság birtokábn lévő álltállomány részére legelőket is igénybe lehet venni. z eddig felsorolt hdi szolgál ttásokkl z egyes birtokosok tr toznk ugyn, de közülök zokt, melyek rr lklmsk, mint pél dául ktonság élelmezése, élel m i cikkek szolgálttás stb. közsé genként és városonként is kivethe tik, mely esetben hdiszolgált tást város és község kár z rr kötelezettek áltl, kár mintvegy megváltősképpen felfogdott válllkozókkl teljesittetheti. zonbn városok és községek, nemcsk mint közvetítő htóságok, hnem mint önálló vgyonjogi l nyok is trtoznk vgyoni termé szetű h d i szolgálttást teljesiteni. Kötelesek nevezetesen megbete gedett (megsebesüli) ktoni szemé lyeket és fegyveres erőhöz tr tozó beteg álltokt ápolás végett átvenni; evégből már meglevő korházikt rendelkezésre bocsát n i vgy szűkségkőrházkt beren dezni, nemkülömben betegek szá már szükséges élelmi szereket, itlokt, orvosi és kórházi szereket, felügyelő és ápoló személyzet számár z élelmezést és végül tüzelő ős világító nygot is szol gálttni. z t hogy mily terjedelemben, mikor és h o l áll be e h d i szol gálttások teljesítésének kötelezett sége, éppen ugy mint.szemé lyes" h d i szolgálttásnál, hon védelmi miniszter állpítj meg. sürgős esetekben zonbn szol gálttásokt z egyes ktoni p rncsnokságok is követelhetik. szolgálttásokt nem teljesítők ellen kényszerezközök. esetleg k toni krhtlom is lklmzh tók. Netáni túlkpások esetén pnsz nk vn helye honvédelmi m i niszterhez. Megjegyzem még, hogy minde zen szolgálttásokért törvényben meghtározott mértékben és mó don térítések járnk. Dr. Medvetzky I m r e. Tejet és kenyeret kér Vöröskereszt kórház. -Rezek i hz és hzánk és z osztrák trtomá nyok lkosságától, közelebbről hzánk és e trtományok öszszes, iskoláib járó tnuló if júságától, főleg z elemi isko láb járó gyermekek milliókr menő kezeitől várj. Vlmint á hdügyi kor mányzt és közokttásügyi miniszter, ugy gyűjtő bízottsá gunk is megvn győződve r ról, hogy z ifjúság és iskolás gyermekek milliókr menő keze tnárik, tnítóik és szülők vezetése, irányítás mellett, lel kes örömmel fog hdseregünk vezetőségének segítségére siet ni bbn, hogy önfeláldozó heménv. hrcokbn érettük és hzánk boldogságáért küzdő ktonáinknk der mesztő hideg ellen védeke zését előmozdíts. Ennélfogv gyüjtőbízottságunk fölkéri városunkbn és ennek külterületén működő öszszes tnítókt: iskolájuk tnu lóivl, szülőket, hogy isko lán kívüli gyermekeikkel, eset leg cselédekkel, ngyközön séget, hogy hozzájuk trotzóikkl legyenek szívesek h tárunk minden részén vdon tenyésző szederíndát megismer tetni és szederlevél gyűjtő munkájábn segítségünkre len ni. gyűjtést dér beálltánk közelségére vló tekintettel h ldéktlnul meg kell kezdeni, erélyesen folyttni és lehetőleg ngymennyiségű levelet gyűj teni. Hogy munk kárb ne vesszen, cskis kifogástlnul tiszt még nem hervdt élénk Zöld levelek gyűjtendők. gyűjtésnél ügyelni kell rr, hogy tévedésből hsonló szeptember 25 levelek ne gyűjtessenek. Kívántos és célszerű le velek nyelét mindjárt szedés lklmávl, vgy közvetlen szedés után zonnl eltávolít ni. szederlevelet gyűjtő bízott ság szárításr lklms he lyiségről és szárítási eljárást gykorltilg ismerő egyénről már gondoskodott. Ennek foly tán bárhol és bárki áltl gyűjtött szederlevél I V - d i k kerület, N g y Sándor u t c i református nép iskolához viendő és t o vábbi kezeltetés végett Molnár F e r e n c r e f o r mátus tnítónk d n dó át. gyűjtők nevei, levél mennyisége felsőbb kívántr nyilván trttnk, illetékes he lyen közöltetnek s hírlpilg is nyugtázttnk. Meg kell említenünk még zt, hogy már tisztán meg szedett levelek ddig is, míg nevezett helyen kézbesíthetők, szellős, de nem npsütött he lyen trtndók -* pdláson s nponként megforgtndók, hogy megfülléstől vgy penészedéstől megóvssnk. Tekintve zt, hogy s z e d e r i n d inkább kül területen, s z b d b b térségen díszlik, e segí tő kciónkbn külterületi olvsókörök hzfis közön sége lehet leginkább tám szunk, ép ezért kérjük te ezen körök érdemes elnökeit: hll ják meg szeretett kton vére ink nevében hozzájuk is inté zett esdő kérésünket 1 ti szederlevél gv&jtő bi zottság. németek háborúj. Hivtlos távirt. Érkezett miniszterelnökség 24-én este fél 9 órkor. sjtóosztályától német ngy hdiszállásról jelentik: német nyugti sereg jobbszárny z Oison tul frnciákkl hrcbn áll, frnciák áthdseregünknek téli hdjá krolási kísérlete eredménytelen volt. z r rt esetére ngymennyiségű gontól keletre fekvő Yrren-t bevettük, tá teár lesz szüksége. Ezt szükségletét hd mdás előhldásbn vn Yerduntél délre ügyi kormányát elsősorbn"vlódí teávl óhjtj kielégíteni. fekvő záréerődök ellen. Győzelmesen veret Szükség esetére zonbn sze tek vissz Verdimből Mson és Tóid derind leveléből készítendő ból Intézett frnci támdások és sok h te felhsználásár gondol. Minthogy pedig SZeder- difoglyot ejtettek német csptok, gép índű levelét csk dér beálltáig lehet szedni, szá- fegyvereket és ágyukt is zsákmányoltk. z állpotbn mintegy 2000: Frnci Lothringiábél és z elzászi htá kétezer: métermázsát kitevő levélmennyiség összegyűjtését ron frnci előcsptokt egyes helyeken visz- Kérelem és felhívás városunk ngv, közönségéhez.

5 19H. szeptember 25 VÁSÁRHELYI R E G G E L I I I J S Q sz vertük, döntés még sehol sem történt. Belgiumbői és z orosz hrctérről u,jbb hir nincs. H Í R E K. Dr«G e n e r s i c h n t l ünneplése. Csütörtökön d. e. szép beszéd kíséretében dt át C i c f r i c i s főispán városhá zán dr. G e n e r s i c h ntl köz kórházi igzgtó főorvosnk Mári Vléri k i r. hercegnő elismerő le velét, melyre főorvos Vereske reszt kebelében végzett önzetlen munkálkodásávl, z ápolónői tn folym kitnitásővl legteljesebb mértékben rá szolgált. z ünnepelt főorvos, kit megjelent válsztmá n y i tgok melegen ünnepeltek, sze rényen elhárított mgáról minden dicséretet zt, mondván, hogy 6 k ö t e l e s s é g e t t e l j e s í t e t t s fog jövőben is minden erejével és tudá sávl teljesíteni, válsztmány ne vében ztán K o v á c s János elnök, város közönsége nevében ) u h ő s z Mihály polgármester üdvö zölte szívből jött szvkkl z Ün nepeltet. z elismerő oklevél m gyr nemzeti címeres vörös pecsét tel vn ellátv és trtlm kö vetkező : 0»En Mári Vléri, uszt rii főhercegnő, mgyr királyi h e r c e g n ő * mgyr Szent koron országi Vörös kereszt Egyletének legfőbb védősszony figyelembe véve s z e p e s s z o m b t i dr. ifj. Genersich ntl köz k ó r h á z i igzgtó főorvosnk Hődmező-Vásárhely városi vörös kereszt válsztmány tgjánk ne vezett emberbráti és hzfis egyesület körül szerzett, Nekem tu domásomr hozott k i v á l ó é r d e meit, zoknk méltó elisme r é s é ü l és jövőre vló buzdítá sul ezen diszokmánynk kidását elrendeltem és zt sjátkezű lá írásomml elláttm. semmi Ferencné, Frks Ferencné. Libor József, 2 K Ceglédi József, Fekete Géz. Szőke Istvánné, Bng Róz, Szőke luli, Ngy Sándorné, Kovács Imre, K. Ngy Ljosné szövetségi jelvényért. Bng Imréné. N. N. egy pohár tejért, özv. Kovács Sándor né, 1 K., K o m Istvánné 60 fillér. Meghívás. lólirott tisztelettel meghívom B o d z ő s p r t i Gz dkör tgjit és környékbeli lko sokt, hdbvonult polgártárs i m nejeit f. hő é n v s á r n p d. «. 4 ó r á r z iskolábn tr tndó gyűlésre, mikor is m i n d nyájunkt érdeklő fontos ügyeket beszélünk meg. Ez lklomml ké rem természetben megjánlott élelmiszereket is z iskolához szál lítni. Tisztelettel, Kmocsy elnök. Nyugdíjzások. Zk Pál és Vörös János rendőröket, vlmint Vörös Mihály tűzoltót közgyűlés sját kérelmükre nyugdíjzt. Kijvított révház. kinek Körtvélyes felé visz mjd z utj, látni fogj, hogy révházt, m e lyet z idő viszontgsági nnyir megviseltek, hogy egy elhgyott csárdánk nézett k i, most rendbe hozták. mérnökség ezt jelen tette tnácsnk. Keleti m r h v é s z B u l g á r i á b n. Bulgáriábn kiütött keleti mrhvész, mit miniszter sür gönyben tudtott htósággl. zt jelenti ez, hogy onnn semmilyen szrvsmrhát nem lehet behozni. át Mári Vléri utci áll. elemi iskol földszinti igzgtói irodájá bn hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt óráig. Tóbisch Teréz áll. polg. leányiskolái igzgtó. Hrctéri mozifelvételek z Urániábn. Vsárnp bemuttásr kerül 25 d r b. hrctéri felvétel és egy félelmetes u r i bndit klnd jit brvúrosn megkomponált jele netekben bővelkedő kémkedési drám 4 felvonásbn. G y ő z e l e m v g y h l á l " czim ltt, Gerolmo Rovett világhírű regénye nyomán készült ngystilü filmszenzőciő. z elődás keretében látni fogunk egy égő oceánhjót elsülyedni, melyről szerencsétlenek egyrésze repülő gépen menekül. Felhívjuk.közön ség figyelmét ezen érdekes elő dásr. ~ Ngy ndrás János emléke. református egyház hálás kegye lettel őrzi ngy főltevője, Ngy ndrás János emlékét, k i vgyo nát z egyházr hgyt, hogy b ból hitéletet fejlesszék, erősítsék. ngy jőltevő emlékét zzl is őrzi z egyház, hogy három éven ként Ngy ndrás János ünnepélyt trt, hol ngy örökhgyó áldásos jőcselekedetét mélttj lelkész, z iskolás gyermekek pedig lkl m i ódákt dnk elő. z emlék ünnepélyt z idén október 14-én trtj meg z egyház. Szentes-Vásárhe lyi vsút jövedelme. Szentes-Hódmezővásárhelyi v sút vontérdekeltségí elnöksége most értesítette várost, hogy 19H évi üzleteredmény reá eső összege rendelkezésére áll, felveheti. Jár városnk egy negyedévre IÖ90 koron. Leg többet kp részvényei titán Csongrád vármegye 7673 ko ronát és legkevesebbet Szen tesi Központi Tkrék, 218 ko ronát z összes hszon volt három hónp ltt 12 ezer ko ron, mi befektetett tőkéhez viszonyítv elég kevés, de el mondhtjuk rá régi prszti közmondást, hogy mégis csk többet ér, mint egy pofoncs pás. 5 hogy z eddigi 1903 év ót hsz náltbn volt régi bélyegek f. évi október 1 tői nem hsználhtók, régi bélyegek csupán még f. évi szeptember hóbn keltezett o k irtok vgy kkor benyújtott bed ványokr lklmzhtók, de z október 1 tői keltezett bélyegköte les irtokr cskis z uj okmány bélyegek hsználhtók. sértetlen régi bélyegek, október 1 tői decem ber 31-ig k i r. dóhivtlnál uj bélyegekkel kicserélhetők. Jótékonysági bélyegek. Vereskereszt Egylet országos b i zottság, hogy felmerülő kidá sokt fedezni tudj, jótékonyság gykorlásár ujbb és ujbb mó dokt keres. Legújbb intézkedése jótékonysági bélyegek terjesztése. Filléres domány lesz z, melyet h milliók tesznek, ngy pénzek lesz nek belőle, melyek könyet szárít nk, sebet győgyitnk ős di dlms hrci fegyvert kovácsolnk. Hsználj levelezéseknél, számlálás nál mindenki Vereskereszt u j jótékonysági bélyegét. dlárdisták figyelmébe. z u r i dlárd tgji, vlmint z ipros dlárd tgji felkéretnek, hogy vsárnp délelőtt 10 órkor főgymm. torntermében teljes számbn megjelenni szíves kedjenek, hogy vsárnp délu táni ünnepi istenitiszteleten elő dndó drb kellőképen begy koroltssák. Szbd ktonák* nk csomgot küldeni. hdügyminisztérium engedélyé vel tábori postán m i nptól k e z d v e i s méi szállítnk k Kisvsút v á r o s b n. Egyidőtonáknk c s o m g o k t. re lesz már városbn kisvsút. csomg legfeljebb közgyűlés megengedte Pollők tiz kilogrm sulyu, Sándor homokbány tuljdonosnk ^ fev7suíi centiméter hogy 23 utc kiburkolásához bosszú l e h e t és csk k szükséges homokhoz kisvsutt toni felszerelést egyenruházti rkjon városbn. cikkeket cipőt fehérneműt Segélyt k é r egy k t o n. So Kelt Budpesten 1914 évi július továbbá hideg időjárás ellen mogyi József megsebesült térdén. hvábn. Befáslizv kell neki z ágyt őriz védekezésre lklms felszere Mári Vléri n i. Keresni nem tud, éhen hlni lési tárgykt trtlmzht* nem kr, ezért városhoz fordult főhercegnő." (Hóspk, hskötő, csuklóvédő segélyért. z első szomorú hírnöke domány. N y i k o s Gyul lábszárvédő stb. ) c s o m g Dtidi intéző értesítette K i m á r ő jövőnek. Lesz ilyen több is, pkolásánk vízhtln Zsigmond bizottsági elnököt, hogy háború sok ember kezéből üti k i n k kell lenni, tehát ktonák részére 14 hóspkőt, 14 szerszámot s helyette mnkót nyom Miniszteri értesíté v g y mrkáb és trisznyát kszt ládánk, vgy hsmelegítőf, 14 pár érmelegitőt s e k. Két miniszteri értesítés v i s z o s vászonnk. vállár. Könyörülő szivek, ezután s ugynennyi térdvédőt küld. még jobbnk és áldoztkészebb jött városhoz. z egyik zt Elutsított kérelem. Vékony címet mgár burkoltr nek kell lenni, mint volttok eddig. tudtj, hogy Mgyrországon jános és társi vámőrök tüzelőfát vgy ezzel elválszthttlnul ás villnyvilágítást kértek. Indokol Burg Ferdinánd szózt. belgák védelmét Spnyolor összefüggő ppírlpr keli írni ták kérelmüket zzl, hogy ott Burg Ferdinánd, k i főhercegi szág látj el. Ebből megtudjuk, címirt kellékei ugynzok, n villnyt részben szolgált közben rngjáról néhány évvel ezelőtt há hogy Belgium velünk is hrc mint tábori postííleveídméj fogysztják s meleg is kiszld zsság mitt lemondott, mint is bn állónk tekinti mgát vgy levelezőlpoknál. Értéket télen, m i k o r nekik kocsikhoz k i meretes, háború kitörésekor ön másik miniszteri intézkedés nyilvánítni, kell m e n n i : város zonbn zt ként belépett egy bjor ezredbe. expresskezcíést mondt, hogy szerződésükben volt főherceg tiroli császőrvdá- rról szól, hogy Olszország utánvétellel, tértívevénynyel ilyen természetbeli szolgálttások szokhoz, k i k között hosszú ideig b is útlevél kell, mert h vgy sját kezéhez vló kézbe hoz nincs jussuk, igy kérelmet szolgált, következő szóztot i n táron nélkül nem engednek sítést kikötni nem lehet* nem teljesíti. tézte : át senkit szállítólevélen jelezni kell* hogy Uj pénzdományok V ö r ö s k e Legények! császár szól hozzátok, vendéglátó vóros. Tisztek csomg feldó veszélyére reszt Egylet r é s z é r e. W o l f Miks Hlljátok császár szvát: vonultk át városunkon, kiknek vétetett fel. Bérmentesítés hdngy, kórházprncsnok 50 K, Induljtok császárvdászok! szállásról város gondoskodott. Tóth György N. N. 40 K. özv. feldássl kötelező* Bér Védjétek meg hzát, városi htóság nem k r t p o l Frnciszti Ljosné, dr. Genersich mentesítés*! d i j fejében őt És kövessétek bátrn zászlót, gárságot terhelni meg zzl, hogy Mrgit, özv. Mérges Jánosné. Mák ilogrmmig 6 0 fillér, Mely büszkén röpül előttetek. tisztek részére szállást dott voln, yer Sándor, 20 K, Kokovy Mris Ti bátor császárvdászoki hnem Fekete Ssbn nyitttott m i n d e n további k i l o g rm k gyűjtése, 11 K özv. Teski BdBecsületet hozztok részükre szobát. L e n d e k Pál lintnő, Eszes Ljos, K Ngy Ljos. mért vgy e n n e k töredé z ezred nevének szállodás szobákért járó 130 Nyikos Gyulőné, Kokovy Mrisk, kéért t i z fillér jár* hd koronáról szőlő számláját most (nővnpmegváltás) Özv. V i g Sőmu- Császárvdászok, bátor legények! vezetőség nehézségekkel nem terjesztette be. város pedig elné. Gombos Mátyás és neje 10 K Értesítem mélyen tisztelt törődve, lehetővé teszi csom tisztekért fizet, mint ktontiszt. Vth János, Szőke István, Blog közönséget, hogy hdbvonultk Sándor 5 K Knpec János, Sz. részére jándékképen készített bár Okmány-bélyeg változás. gok szállítását hogy ezzel Szbó Péternő, özv. Kovács János miféle meleg ruhdrbokt ren Céltln büntetéstől vló megóvás lkosság erre vontkozó óh né 4 K, Vörös Mihályné 3 K, Kiss deltetési helyére jutttok. ruhd okától figyelmeztetnek z ok jánk eleget tegyen. HngsuMffl RossÜt, N. R N. N. özv. Buzi rbokt elismervény mellett veszem mánybélyeg hsználtár utltk.

6 RÉ-0GEU BEBEHHSF"* " m IIIIMIH.I lyozz zonbn, hogy c s o mgoknk megérkezése rendeltetési helyükre n e m tekinthető biztosítottnk s ezért különösen szegényebb néposztályokt figyelmezteti, hogy drág dolgokt ne küldjön, már csk zért sem, mert hdbvonult ktonát mjd n nk idején mg hdvezető ség látj el hideg elleni vé dekezésre lklms felszereléssel. T e j e t és k e n y e r e t kér Vöröskereszt kór ház ; bármely kicsiny menynyíséget dht vlki: h jó szívvel dj. domány kedves z Isten előtt. Egész np elfo gdják z dományokt pol gári leányiskol épületében. Német n y e l v i s k o l. Október 1-től kezdve egyeseket é s csopor tokt tnítok német nyelvre, o l c s ó díjzás mellett, legújbb m ó d szer szerint társlgás é s nyelvtn utján. Kőrem z érdeklődőket, szí veskedjenek Np-utc 3 s z á m. levő iskolánál jelentkezni. E l e k u 1 i tnítónő. pár cipő s piros sál. Jószívűségből Királysor utc 6 szám ltt od dtott vlkinek egy pár női cipő s egy,piros sál. z illető ígérete d cár nem vitte vissz, teljesítse hát kö telességét s vgy od vigye vissz, hol kpt, vgy Reggeli Újság kidó hivtláb, mert különben más lépése ket lesz kénytelen tenni ellene káro sult. REGÉ porticii ném, vgy nápolyi vérfürdő. Regény z olsz zsrnokság korszkáb (Folyt, köv.) Dcár nnk, hogy egybekelésünk folytán kezem le lett kötve, de szivem B Z övé mrdt. Bármennyire igyekez tem is férji kötelmeimet hiven beteljesí teni : mégsem feledhetem őt. lránti szenvedélyem nem ismer korlátokt! Most már mindent tud, Elvir I Egy borzsztó végzet lebeg felettünk... érzem, hogy sohsem lehetünk boldo gok. Bármennyire volt is Elvir e borzsz tó vllomásr elkészülve, zért mégis lesujttott áltl. Keble vihrosn hul lámzott, jki levegő után kpkodtk, s közel volt z ájuláshoz. Ngy Isten mi bj? kiáltá l fonzo. Semmi, feleié Elvir ismét vissz nyerve nyuglmát. Egy kis főfájás volt z egész, de már elmúlt. Megbocsásson Elvir, mond lfonzo esdeklő hngon,' hogy vllomá som áltl fájdlmt okoztm önnek. De ön egyenesen kényszeritett reá. Ön úgyszólván gyávánk bélyegezte zt, ki ki nem meri mondni zt, mit bensőjében érez, és én nem krtm gyávánk látszni. Ez dicséretére válik önnek. Most még néhány szót Elvir : mindenekelőtt ki kell jelentenem, hogy ön hálár kötelezett zzl, hogy lkl mt nyújtott vllomásr. Ej ej, don lfonzo, feleié Elvir ujját fenyegetőleg felemelve. Miért ront j le előbbi állítását? Vájjon önnek nem lett voln elég bátorság nélkül is kimondni zt, minek elkerülhetet lenségéről rég meg volt győződve? Oh nem hercegné, feleié lfonzo, zért késtem vllomássl mert nem mertem önnek fájdlmt okozni. De mi kor zt hllottm, hogy ön sem szeret, rn'lío' 1 ittm, hncm vllomásomr már - godtn várj: mgm is megkönnyeb bültem s szóllásr htároztm mgm. Elvir ismét elsáppdt. Meglátszott rjt, hogy nem igen szeret ezen tárgy nál időzni. Ön z előbb még csk néhány szór kérte ki figyelmemet, mondt kitérőleg. Vn tehát még vlmi mon dni vlój? Még csk zt krom mondni, hogy mi beszélgetés áthidlhtln szkdást idézett elő közöttünk, mon d lfonzo. Csk mi beszélgetés? jegyzé meg Elvir gúnyosn. Én ugy tpsz tltm, hogy ezen szkdás már hón pok ót meg vn, vgy ön nem lát t zt? De láttm, csk hogy eddig nem trtottm zt oly áthidlhtlnnk, mint jelenleg: kölcsönős nyiltkozttl fel égettük mgunk megett hidt, melyen egymáshoz közeledhettünk voln. És ez fáj önnek? Fáj, mert tisztelem önt. Felette sjnálom, hogy ennek igy kellett tör ténni. Urm, mond Elvir erősen küzködve mgávl, reménylem, mondot tk után belátj, hogy nekem nyug lomr yn szükségem. Tehát Isten ön nel, legyen boldog! Ezzel felemelkedett s lfonzót hide gen üdvözölve belső terembe vonult vissz. lfonzo távozott. Hirdetmény. Értesítem mindzokt, kik köz tenyésztésre szánt ménlovikt v. gzd. I-sö ügyosz tálynál bejelentették, hogy rendes őszi ménlő vizsgált VásárhelyKutson október hó 2-án (Béli 12. órától fél 3 óráig z állomás előtti téren, városbn pedig október hó 3án reggel 9 órkor vá sárálláson mázsház mellett fog megtrttni. Hódmező-Vásárhely szep tember hó 22-én. Lázár Ljos lótenyészt. biz, elnök k m s. Hirdetmény város tuljdonát képező lább megnevezett földek következő időben dtnk egy évi időre ár verésen hszonbérbe, helyszínen, zonnli fizetés mellett: práterkerti földek 1914 szeptember 28-án [hétfőn délelőtt 9 órkor, 50 négyszögöles részletekben pró vetemény lá. kistói kerttel átellenbe levő régi lucernás föld és kistóiposi föld egy holds részletekben buz l á szep tember 30-án szerelán délelőtt 9 órkor. huszárlktny előtti föld és ' téglgyár mel l e t t i föld egy holds részletekben buz lá október hó 3-án szomb ton délelőtt 9 órkor. Hmvásárhely 1914 szept. 22, Gál Dániel v. kmrás sz. Hirdetmény. Értesítem hogy z város lkosságát, észki h r c t é r ről esetleg behurcolhtó k o l e r j á r v á n y megelőzé se érdekéből, háznként teljesítendő áltlános köztisz t s á g i vizsgáltot e l r e n deltem. Midőn közlöm, hogy z udv- í UJSÁn 19í4.. trtását legszigorúbbn el lenőriztetem s rendelkezé s e i m e t b e nem t r t ó k el len büntetést s z b o k k i, egyúttl figyelmeztetem lkossá got, hogy ételben, itlbn mérté ket trtson, gyümölcs fogysz tásától lehetőleg trtózkodjék, ivás r, mosásr, vlmint főzéshez Tisz vizet egyáltlán ne hsznál jon s hol rtézi víz nem áll ren delkezésére, ott kútvizet ivás előtt főzze meg. Különösen kötelességévé teszem mindenkinek, hogy minden hányás és hsmenéssel jelentkező beteg séget rendőrhtóságnál hldék tlnul jelentsen be s egyidejűleg orvosi segélyhez forduljon. Hódmezővásárhelyen, 1914 évi szeptember hó 19-én. Szthmáry r. föhpitány t. ü. [irdetméng. Értesíttetik lkosság, misze rint mindzon t n k ö t e l e s e i t, kik r e n d e s Tbeirtási idő l t t z i s k o l á b b e n e m i r t n k é s p e d i g mindennpos és ismétlő f i u és leány tnkötelesek, továbbá ipros és kereskedő t noncok f o l y ó é v i o k t ó b e r h ó 1-től i g, ugy bel-mint kül területen Összeirtnk.-továbbá 15. évnél idősebb ipros és ke reskedő, tnoncok is összeirtnk. Minden háztuljdonos vgy meg bízottj trtozik házbn lkó öszszes lkó felekre nézve z összeiróknk pontos felvilágosítást dni s minden csládfő köteles felü gyelet-e ltt álló összes tnköte les korú gyermekekre, t m n j o k r. cselédekre vontkozólg megmon dni, hogy iskoláb járnk-e, ille tőleg beirtkoztk-e, vgy nem s h igen melyikbe.z iskoláb be nem irtkozott tnkötelesekről pe dig köteles z előirt dtokt v lóságnk megfelelőleg bevllni. Felhivtnk különösen szülők, gyámok és gzdák, hogy gyerme keik illetve cselédjeik születési d tit z összeírás trtmár besze rezzék és z összeirőknk rendel kezésükre bocsássák.-kötelesek e végből z nykönyvvezető hiv tltól születési nykönyvi kivo ntot helyettesítő tnúsítványt, z összeírás előtt kiváltni, mely részökre bélyeg és díjmentesen dtik k i. k i tudv hmis vgy vlótln dtokt vll be, vgy z dtok bevllását megtgdj, vgy vl mely iskoláb be nem irtkozott szeptember tnköteles gyermeket szándékosn e l h u l l t, ez z évi XXXV. t. cz értelmében kihágást követ el s nnyiszor mennyiszer 100, koronáig terjedhető pénzbün tetéssel büntetendő. Kötelesek gzdák tnév köz ben felfogdott, vlmint z elbo csátott tnköteles korbn levő cse lédjeiknek szolgáltukból kilépését szülők neveinek és l k á s á n k, megnevezésével z illető tnitőnői, vlmint jegyzői hivtlnál zon nl bejelenteni. zon gzdák ellen, kiknél z összeíráskor vgy tnév közben is 12 év-en lóli tnköteles cseléd tláltik, kihágási eljárás meg fog indítttni z összeírást ugy kül mint belterületen néptnítók fogják teljesiteni, felhivtik lkos ság, hogy z összeíró tnítókkl szemben kellő előzékenységet t núsíts. Végül rr is figyelmeztetik lkosság, hogy z összeírás trt m ltt kutyákt kötve trtsák, mert z előfordulhtó kellemetlen ségekért kihágási eljárás fog ellenök indítttni. Hmvásárhely th. város tnácsá nál 1914 szep. 20-án.. v á r o s i t n á c s. Elveszelt 8 drb. bárány, 3 fekete, 6 fehér Török Bálint drvsszéki tnyájából. ki tud ról vlmit jelentse Jóki-utc 87 szám ltt. 823 IIWMHIMIHUII um IFI I I I I H W MI mm Állndó lklmzásr két ember mlom munkásnk felvétetik Elekesmlom (113város). 317 TnyásiJéres éves fiávl, nem kü lönben 2 hónpszámos ember kerestetik. Jelentkezni lehet Kokovy Mátyás János téri üzletében hold K i d Ksz István félé földből buz lá ki dó, esetleg örök áron Is eldó Tudkozni Kszp-u 24 sz ltt ^ ^ - ^, m i, IIHII, mim ni 11 Várostői fél órányir SOhold föld kidó esetleg felesbe is. ndrássy-u J m Kukoricszár eldó Ksz István féle földön, értekezni lehet Újváros Munkásház 37 szám. 836 Üzletjtó és kisebb fűszer állvány kerestetik. Frks-u Homoki borszőlő termés tőkén eldó ; feketekdrk, rizling ét kövidink. Hódi Pál-u 7. sz., 819 NjODfl mennyiségű istállótrágy eldó Mári-Vléri utc 7 szám ltt. 835 Hsznált négykerekű kézi kocsit megvételre keresek cim. Bálint-utc Egy lkás vn kidó október elsőre Völgy it 2 sz ltt 822 Mágocsoldll tnyájár tnyást keres Bod rogi Ferenc. 818 Klstnyés kerestetik «ker. Kistöltós-u 25 szám lá. 840 lőlirottk fájdlomml megtört szívvel felejthetetlen kedves ny, testvér és rokon tudtjuk Tóth Juliánná Néhi Rozsos PálnénK 1914 szeptember hő 24-én d. u. 1 órkor életének i k évében, bus özvegységének 4 - i k évében hosszs szenvedés után történt gyászos elhunytát. kedves hlott hült teteme folyó hó 25-én d. u. fél 2 órkor fog VH-ik ker. Szilv utc 8 számú gyászháztői református vllás szertrtás szerint susáni templombn trtndó gyászbeszéd után Dilink temetőben örök nyuglomr helyeztetni. Hmvásárhely Szeptember 24. Nevelt gyermeke: R o z s o s J u l i á n n á f é r j é v e l k o n y P á l l l. Kis u n o k á j : V é k o n y E r n ő. Vé

7 1914* szeptember 25. VÁSÁRHELYI R E G G E L I DJSÁG inlj mnkó Három ismert szó % ^ M Térrend p l Jelenkor legjobb, legolcsóbb és legtrtósbb tetőfedő* nyg, tüsáuó, vihrálló, fgyálló és visáthtltm. Egyedüli árusítás?vásárhely és "Vidékér : MISKOLCI gzeft^6iiyi-tér 8. Telefon 116. t. fogysztó közönséggel, hogy nállm friss disznózsír kilój 1 kor* 44 fillér szlon pedig 1 kor, 60 fillértisztelettel Kátl Mihály hszonbérbe kidj kispuszti 7 hold földjét ssos bogárzó dűlőben, Krizsány János szomszédságá bn, tudkozódni lehet 6 ker. Rók-u.39 sz. ltt. 714 Horog Józsefné Kenéz ügyvédhez szkácsné kerestetik. 681 belső pperében szépen érett szöllő legjobb borfjok mázsszámr eldó, értekezhető Deák Ferenc-u 11 sz ltt. Tisz szálod mellett. Korács Ferenc cipésznél. 760 Uj szállítási és fuvrozási válllt. Vn szerencsém ngyérdemű közönséget tisztelettel értesíteni, hogy egy teljesen 'ujonn f e l szerelt szállítási és fuvrozási vállltot létesítettem. Elvál llok legpontosbbn és legjutányosbb árk mellett minden e szkmáb vágó szállítást és f u vrozást Szives pártfogást k é r tisztelettel Máyer Hermnn. Irod, Z r i n y i - u 7. Te lefon 236. Telep, Fe renc J ó z s e f sugárút 2 0 B á n Máté u r házábn. Telefon 18. Királyszők-u. 21. sz. ház hszon bérbe kidó, esetleg örök áron is el dó. Értekezni lehet hetedik ker. Kálly-u. 11 sz. ltt. Ugynott egy cs_ ládos tnyásbéres is kerestetik. 762 szövet és selyem ruhák, vlmint férfi öltönyök soronkivül egészben festet nek feketére legolcsóbb árk mellett J ó z s e f kelme festő és vegy tisztítónál Szent ntl-utc 9 szám ltt özv. Seszti Emiiné üzleténél munkák Jó hírnevű szegedi iprtelepemen készülnek el. léétí Eöy JŐ forglm fűszer üzlet elköltözés mitt zonnl átdó. Cim kidóhivtl bn. 734 Szenti József E SZOLB m m müsztlos. Telefon 104 fik tnoncnk felvétetnek. lekvárnk vló kitűnő szilv eldó. Ti szháton termett. Kilój 16 fillér. Kenéz Tmás Kálly-u ál! Modern szép világos és sötét szí nekben legjobb tűzálló nygból kphtó tó ltti (Solti mlom mellett) Ugynott schmoth betétek vskályháb készíttet nek, illetve jvítttnk. 966 Htóságilg engedélyezett 511 TörökBálintnk L u c fidrássy-utc 17 szám, Orovec fé)e házbn sját készltményü ebédlő, háló sirt szobák és szlon berendezések. Ngy válszték festett bútorokbn. Béz és vs bútorok. Gyermekkocsi és ágyk. Szlon kszus dolgok ngy válsztékbn. Feltétn bizlom olcsó árk, szolid kiszolgálási Szíves látogtást kér. ' ^ Tisztelettel: '' szobfestő ESocsJki-u 10. M i n d e n m o n králllt árából 5 száz lélt bdbvonolt k t o n á k c s l á d j segélyezésére. 789 Vn szerencsém, n. é. kö zönség szíves tudómásár dni, hogy z összes r ő f ö s, d i v t, rövid, és fiiszer á r u r k t á romt üzlet felosztás mitt ngyon olcsó á r k m e l l e t t kiárusítom Ngy válszték á g y g r n i t ú r á k b n vlmint szövet és poszté, kelengyék b e n és itten fel nem s o r o l h t ó * cikkekben. Tehát senki e l ne m u lssz z l k l m i vá sárlást. Szikul Ljos. 419 Susőni Ptik mellett. MŐnnS Bálintnk Girják dülőb u27 hold földje árendáb több évre kidó, értekez hetni 2 ker. Szárz-u 14 sz lttt. 753 Tárkány 8zttC8 Sándor kistnyást keres derekegyházi ntfőlen levő Bódi István féle tnyájár, értekézhetni pic és v sárnpokon 1 ker. Gyuli-u 39 szám ltt. 756 Prdicsom termelők jelentsék áruikt Udvrhelyinél. 758 Ötvenkét hold föld Pusztszélen feliből vgy hrmdából kidó. Bővebbet Ferenc József sugrt Hszonbérbe kidó 815 négyszögöl föld Kenyerelposon, értekezhetni Imre Má ténál 1. ker. Pálíi-u Tudtom á Vereskereszt korházhoz. kinek vn, vigye be od szíves ségből. Udvrosnk ki jól tud fejni keretetik KrisO tó Pálhoz. Gri-u 10 szám lá. 78TlZ hold föld kidó Gyulóprton z ötö dik dűlőben. Értekezhetni első ker. Gyu li-u ÁRMINNÁL Mint és költségvetés díjtln. és iot kerestet rpád-utc 1 sz ltti ház eldó esetleg 2 utci szob mellékhelyiségekkel kidó. Ugynott 10 ház utáni tói föld eldó. 779 Kistnyást és bérestnyást keres H. Mucsi Sándor. Jelentkezni lehet Széchényi tér 19 sz. ltt pic és vsárnpokon vgy Erzsébeten 764 tny szám ltt. 782 kutsi nyomáson 2 és fél nyomási föld hrmdos munkáltr kidó. Bővebbet Szbdságttér 49 sz ltt. 786 Özv Zvr Jánosnénk á pperei szöiiőkben levő 2 hold szántó földje hszonbér be zonnl kidó értekezni Szt István-u 51 sz. 78'3 Ptkós Testvéreknek tkáb 63 hold föld jükhszonbérbe kidó, esetleg kisebb rész ben is. Szintén tób szőllőhlom dű lőbe 3 hold föld szintén kidó, értekezni lehet Krd-utc 9 sz. 776 Gorzsán Lukácsok mellett 42 hold föld árendáb vgy felesbe kidó, értekezhetni Verbőci-u 7 szám ltt. Ugynott kistnyásnk vló is jelentkezzék. 778 Frksháton 42 hold föld árendáb feles be vgy hrmdáb kidó, értekezhetn 1 ker. Zsoldos-u 19 sz ltt. 781 Bánfl Sándor kutsi uton levő tnyájá r tnyásbéres kerestetik. Jelentkezhetni 1 ker. Holló-u Juhász Mihály polgármesternek Tégláson 25hold földje kár egészben kár kissebb részletekben, hszonbérbe kidó. 788 P. Tőth Sándor bórestnyást keres Jelentkezhetni Kluzál-u. 24, 774 Törők Bálintnk pló nyomáson bodzási iskol szomszédságábn io vgy 15 hold földje jó tny épülettel hszonbér be kidó. Tudkozódni lehet 2. ker. Zri nyi-u 104 szám ltt. 785 KldÚ lkás 8. ker. Sip-u, 6 sz ltt (v sút közelében) 3 szobás utci lkás november elsőre kidó. 658 Mcelk Józsefnek kutsi útfélen 7 hold földje eldó, vgy árendáb kidó, érte kezni lehetuszent István utc 34 szám ltt, hol házi bútor vn eldó. 660 Ö v. Doniján Józsefnénk 3 nyomási föld je feliből kidó. Bővebbet Zsoldos-u z Hrminckét hold földje özv. Blog Istvánnénk drvsi nyomáson rjt le vő épülettel hrmdából vgy árendáb kidó, értekezni lehet 3 ker. Pálfi-u 24 sz ltt. 751 Kecskeméti Rebekánk 21 és fél hold földje Peczerczésháton krdoskuti dű lőben hszonbőrbe kidó, értekezni lehet 7. ker. Bocski utc 9 sz. 802 Tnyásbóres kerestetik szám lá. Ksz-utc Tnyásbéres kerestetik Molnár István gorzsi tnyájár. Jelentkezhetni Szécsényitér Kőt Utci szob bútorozv vgy nélkül esetleg külön is kidó Márii Vléri-u 9 sz, értekezni lehet délelőtti órákbn. 700 Ingyen udvri lkást kpht egészséges házspár Mári Vléri-u 9 sz. ltt. Meg oldhtó délelőtti órákbn. 699 Tnyás Nmá MetiÉ ndrássy-u 38 szám l á. Lkás, egy szobából álló mellék helyisé gekkel kidó Veres-utc 14. szám ltt. 764 M m i 3 szobás u t c i lkás k i dó F e r e n c József sugár út 13 s z. l t t. Szrnák $Ém 811 üszőn ellbd. Zenke Ljostól Hódmező Vásárhely: kphtó hsználti utsítássl Károlynál Szegedi-ut 10 Kovács József ur házábn 880 Lázár-u 12 szám 828 GzSsánl eszközök, vetőgép, boron, ekék stb. f. hó 27. én vsárnp, önkéntes árverésen eldtnk özv. Kokovy Mihályné féle frkiréti bérletén. 834 Tökmgnk összegyűjtését jánlom, szá rzon tisztán szelelve állndón veszem* Fehérbbot lpost vgy gömbölyűt 80 Koronáért veszem zöldség pici üzletem ben. Udvrhelyi. 880 Egy közép munkás mgyr szbósegéd munkát keres. Cim M. t Szentes Mentő-u 39. Levélbe válszolok vgy megyek zonnl, 838 Tnyás kerestetik Tárkány Mihály Citus féle tnyár, értekezhetni Deák Ferenc-u 6 sz. 606 BITÓ Mihálynk Kopáncson 8-ik dűlő ben 9 és fél hold földje tnyávl együtt hszonbérbe kidó. Esetleg lkó tnyás kerestetik, értekezni lehet 2. ker. Hlászu 24 szám ltt Özv lbert Ljosnónk vőröskuts dűlő ben 14 hold földje árendáb kidó. Tud kozódni lehet 8 ker. Holló-u 82 sz. ltt. Ugynott ingyenes tnyás kerestetik. 816 SzörMton őt kis hold földje özv. Tóth ndrásnénk árendáb kidó, Kristó Imre szomszédságábn. Tudkozódni lehet Jámbor-n 2 sz. 816 Kotormán István földje 74-es őrház mel lett árendáb, vgy feles hsználtr ki dó, értekezhetni lehet 5. kerület. Szentesi-utc 54 sz ltt tuljdonossl 887 Mártélyon brttyosi dűlőben 29 hold föld feliből kidó esetleg kukoric föld buz lá kisebb részben is, értekezhetni 4. ker. Fácán-u 33 Bni Pálnk 814 Vöröshlml dűlőben 10 és fél hold föld hszonbérbe kidó, értekezni lehet Zsol dos-u 12 sz ltt pic és vsárnpokon Hódi Ferencnél Plóc Imrének belső szörháton 19 hold földje hszonbérbe kidó, értekezhetni Kluzál-utc 96 szám ltt 808 Jór vló munkás borbélysegédet kéresek sürgősen Szomor Imréné. 809 KlStnyáS kerestetik Blogh Jánoshoz 8ik ker. Botond-u 30 szám lá. 810 Plébános feles tnyást keres, ^edvező idő esetén e hó 29.én délután 2 órkor zonnl vló készpénz fizetés mellett árverésen öszi buz lá kidj 30 hold kukoric trlófőldjét. «Éves kocsisbéres, és ngyobb mennyisógii szén és tégl szállításr pedig fuv rosok kerestetnek. Jelentkezhetni Kácser válllkozó tói tnyáján, esetleg Gróf Ber8 1 csényi-u 21. sz. ^ i l! i _ Újvároson Vörősmrty-utc 5 sz. ház ngy udvr telek. ártéziviz sok Jó épületekkel együtt örökáron eldó, vétel árvevő tefr szése szerint Esetleg hszonbérbe kidő. 821 Tnyás béres: Nős tnyásbéres 6s hónpos kerestetik 7. Kálly (vsút) utc 51 szám lá. 797 Könyvelést vgy bármityen irodi munkát olcsón válll önálló könyveionö. CIrn kidóbn.."v* Idősb Vjnál Ljosnk Gorzsán 10 hold földje felesbe vgy hrmdáb kidő, ettekezni 8. ker. Gellért-u l sz. ltt, " w tóbn knális mellett 550 kéve igen jó levels kukoricszár eldó, értekezni lehet Lázár-u 19 sz ltt Vetemény föld holdnkint kidó Orove«Jánosnál Vjháton, értekezni lehet 6. ker, Dáni-u 46. sz ltt. 709 Egy hss disznó fele mlcáért kidd Rárósi-utc 56 szám ltt., gp_ Tnyásbéres ős kistnyás kerestetik, ér tekezni lehet 4 ker. rpád-u 16 sz ltt 808 Trágy Ingyen Mhordásr kphtó Kállyn 12 szám ltt. 800 Mészáros Sándorhoz egy tnyás kereste tik. Jelentkezni lehet Stp-utc 8 szám ltt 798 Ingyenes kistnyás kerestetik 7. ker. Bálint-n. 11 szám lá. 70 Tnyásbéres kerestetik 6. ker. Nyár-utc 20 szám lá. W

8 Í9Í4. szeptember V S R H E L Y T REOQEÜ! UJSSÁO Kemény U p í r i QtOlériÉiW! Áltlánosn megbízhtónk ismert legolcsóbb bevásárlási f o r r á s! Telefon 135 Megnyílt!! emény és Társ megngyobbított é s újonnn berendezett r f l k í é r. fíndrdss? Htcá 6. S Z. ltt, hol már hosszú évek ót fennáll. Kemény I wrigipe! III! f k e r e s k e d ő n é 1-ső rendű tűzif vágóit és hsábos állpotbn, porosz szén, szegedi lég szeszgyári és lupényi pirszén flllndó legelőnyösebben & Hdbornr ló tekintettel felszólítom n, L kotflnséget kinek szege di és temesvári íépfzeszgyári készlet* vn szüksége és ezt sürgősen beszerezni óhjtná, zok szí veskedjenek nálm lehetőleg zonnl jelentkezni, hogy ré szükre szállítást már most vsútról egyenesen eszközöl hessem. Tisztelettel. Sándor KÉHy-trtcí. i 0< ütólérbefettefg Legdivtosbb ékszerek I S i n g e r minden nemű temetői, építőmimkák, mlékmunkák, főrészeit lpok minden színben és fjokbn egyedül r n o l d ltti rnyt, ezüstöt vészeli és becseréled! Ékszereket olcsón ós gyorsn jvítok I I l fejeltet626 Oídk Női fehér átmeneti klpok, zon kivl mindennemű női klpok kphtok legngyobb formákbn meglepő olosó áron. Filc és ksírozott klpok lkítását és diszitését fflií Sör. legutolsó divt szerint gyorsn és pontosm e&őzitetifc, Tudtom ngyérdemű közönséggel, hogy kőbányi Részvény Sor megérkezett Fekete Ssb. Tisztelettel: L e n d e k P á l vendéglős jvításáért 2 évi j ó t á l l á s t válllok!!! Kemény Ljos, géprktáros mellett Rózs ndrisnk Téglásbn levő 88 és fél hold földje több évre hszonbérbe t ny épületekkel, kerttel esetleg örök áron eldó, értekezni lehet pic és vsárnp, ül. ker. Dmjnich-u. 72. sz. ltt Ugynod két kis tnyás is kerestetik. 600 ngy érdemű közönség becses pártfogását kérve Tisztelettel ifj. 792 Oskovics klpos. Ferercz (Pásztor klpot hás) Vlódi kúlvmk Öntött és lemez uj hitelesítésű Mérlegek és Slyok legngyobb válsztékbn leszállí tott áron kphtók MsÉlú Sándor Kluzál-utci olcsó árbn már 10 koronától kezdve k ö v e k, 827 njklánczok. órlácezok, krktik, ftgrfk. krlk «s ksvesgyflr&k, tjtákplplk. zse, fli, énrssztfi és ing órák- Mlnúen szsmnez flé szsm&vsgek, tepgyobo válsztékbn fephték- Lekvárnk vló szilv, szöllő, lm előjegyezhető és kphtó Zrínyi-u 13 szám ltt. 576 libm ÉJ tóir I órás, ékszerész 23 év ót fenállő ndrássy-uícá 6 szám üzletében. Kedvező részlet fizetési feltételek I! i ngx Hrisnyák legolcsóbbn nek. m ű h e l y r n y, ezüst órák! kötött-és szövöttárugyár I I. Telekyutc 18. háború ltt is heggesztövei és tüzzománcolóvl Is felsze j v í t ó Kokron Jszsef Lázár-utc 6 8 S i r n g y csuklővédőket, hsmelegitőket, láb szőrvédőket, mellvődőket, kötött szvettereket hrisnyákt bevonult ktonáknk legolcsóbbn szállít J ó z s e f Pollik Villnyerőre berendezett,utogén Hósopkákot B l s s eszközöltetnek, Állndó ngyválsztéku rktár, vlóbn elsőrendű, legíinombb és kipró bált külföldi vrrógépek, kerékpárok és beszélőgépekben és ezen gépek részei, felszerelési cikkek és beszélőgéplemezekben. vskereskedésében. _33 B o r eldás. Egy liter Csongrádi siller bor 52 fillér Egy liter Szegedi fehér rizling bor 60 fillér K I S S B E R T L N Weisz Márton és F i temetési intézetében és kőmegmuntelepén B S K r d o s c é g temetkezési válllt Jóki-utc 81 szám. Ngy sírkő rktárát, mi még eddig nem létesett pontos i s lel kiismeretet kiszolgálás mellett olosó ágkbn ngyérdemű közönség részére bocsájtj. Keresztek, ugy mint Pirmis kövek 20 koronától kezdve feljebb. Megtekinthető vételkényszer nélkül. Rőfös és divtáru üzletemet és temetkezésemet megngyobbítottm. Két ágy át két sifon eldó Gri-u 64 sz ltt. 720 Szárz tűzif (első rendű bükk) kár h sább, fűrészelve vgy felprítv bármily mennyiségben átdó Szegedi- 8 földszint 1 Sz. S79 Vékony Józsefnek szlni és lekvárnk vló régi fjt mgvváló szilváj vn eldó kiló és mázsszámr hetedik ker Kálly-u 28 sz. ltt. 69 Ebft-kttJ Psto, legszebb helyen, 1872 négyszögöl SZŐIŐfŐld, végedűlö útr jár, -kitűnő pormentes levegővel bir, vill építés re felette lklms, nyári kiránduló vendéglő helyisgüől, ngy jövedelmet Ígérő, termő szőlővel, gyümölcsfák kl, ez évi hektó trmésóvel drót kerítéssel egészen körül véve. Ár 5200 koron, most 3000 koron flzetenűf' értekezhetni Zrínyi-utc kám gyárábn bámultos olcsó árbn SZŰCS Jánosnk, * Rác nt félen 22 hold Ferenc József sugárút 26 szám kphtók. földje feliből, vgy hrmdából kidó ltt értekezni lehet VI ik kerület Dánl-utc Bját erdeke, minden legkisebb Kovács Mihálynál sz. 624 munkánál js jánltot kikérni íjfemitott Vásáreiyt ksggeü UjsáT^i^ríorgógépé (tuljdonos kidó Kn Bél.) s.,

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA udapest, 2008. no vem ber 20., csütörtök 164. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Mon te neg ró Köz tár sa ság között a tár sa

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. decem ber 19., kedd 157. szám Ára: 861, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: CXIX. tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról...

Részletesebben