A reformkor és intézményei. A polgári társadalom kialakulása, a kulturális élet különböző formái

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A reformkor és intézményei. A polgári társadalom kialakulása, a kulturális élet különböző formái"

Átírás

1 A reformkor és intézményei. A polgári társadalom kialakulása, a kulturális élet különböző formái Biró Annamária Magyar művelődéstörténet PKE, Magyar Nyelv- és Irodalomtudomány

2 I. Ferenc kormányzata uralkodásának első szakaszában Kabineti abszolutizmus: 1810-ig a birodalom vezetésének egyik jellegzetessége volt az uralkodó és bizalmasai kiemelt szerepe Nacionalizmus: A nemzeti közösséget a közélet és a politika legfőbb keretének tekintő, mai formájában a 18. század végén keletkezett eszme. nyelvi-etnikai nacionalizmus: egy nyelvet beszélő, közös kultúrájú emberek köre az állampolgári nacionalizmus vagy politikai nemzetfogalom az egy állami közösségben, azonos államhatárokon belül élő népesség egészét nyelvre való tekintet nélkül tekinti a közösség részének A felvilágosodás nyomán a francia forradalom fogalmazta meg a polgári nemzet elképzelését, mely szerint a nemzet a közös és egyenlő szabadságban részesedő, a népfelség elve alapján hatalomhoz jutott nép egészét jelenti. A kulturális nacionalizmus konzervatív irányzata a felvilágosodás utáni romantika művészeti ízlésének eredménye, amely a múltból következő szerves fejlődés gondolatával a nemzet hagyományos kulturális egységének gondolatát szülte.

3 Liberalizmus A felvilágosult természetjogban gyökerező eszmeáramlat. Kiindulópontja, hogy minden ember szabad és jogokban egyenlő, a társadalom célja, hogy e jogokat biztosítsa, a szabadság egyetlen törvényes korlátja mások törvényes szabadsága. Politikában: - gondolatok, vélemények és a sajtó szabadsága -a foglalkozás és az életforma megválasztásának joga -hatalmi formák (kivéve közhatalom) egyén életébe való beleszólásnak elutasítása (rendi kiváltságok elutasítása) -az önkény érvényesülését kell megakadályozni -a hatalom a közérdeket és ne kiváltságos csoportok vagy bürokratikus hatalmi központok érdekeit szolgálja A legmegfelelőbb formának ezért a jogegyenlőségen alapuló népképviseleti rendszert és a felelős kormányzást, az államhatalmi ágak elválasztását vagy kiegyensúlyozását biztosító alkotmányos berendezkedést tekintették. A tulajdonnal nem rendelkezők politikai joggal sem rendelkezhettek

4 Bécsi kongresszus és a Szent Szövetség Európája 1814-ben Bécsben ültek össze a vezető hatalmak képviselői, hogy a Napóleon által felbolygatott Európát újrarendezzék. Alapelv: a megsértett legitimitás helyreállítása és Franciaország megfékezése A négy győztes nagyhatalom Anglia, Oroszország, a Habsburg-birodalom, és Poroszország érdekei érvényesültek Szent Szövetség - a konzervatív, dinasztikus államok (Oroszország, Poroszország és Ausztria) - a vallás értékeire hivatkozó együttműködés Egyeztetett fellépésekkel védekeztek a szabadság eszméinek terjedése ellen: cenzúrával, rendőri eszközökkel, politikai nyomással, s ha kellett, katonai erővel. Ebben az időben a magyar nemesség hű marad a királyhoz Cserébe: a magyar kereskedelmet gátló kettős vámrendszer enyhítését és a magyar nyelv használatának kiterjesztését, a nemzeti kultúra intézményeinek megteremtését várta Rendi nacionalizmus sikerei (Nemzeti Múzeum, Ludoviceum)

5 Az évi hadjárat és az utolsó nemesi felkelés 1808-ban a magyar országgyűlés a korábban megajánlott újonclétszámot 20 ezer főre emelte nyarára mintegy 21 ezer főnyi nemesi felkelőt sikerült táborba szállítani Az egyesült hadsereg június 14-én Győrnél ütközött meg Eugéne Beauharnais itáliai alkirály francia seregével. A csata a császári-királyi csapatok vereségével ért véget, veszteségük kb. 7-8 ezer fő volt. Az abszolutizmus Metternich: a magyar rendi alkotmány és az örökös tartományok abszolút irányításának kettőssége, a magyarországi kormányzás nehézségei gyengítik a birodalmat. Bécs propagátorai bírálták a magyar elmaradottságot, a rendi kiváltságokat, s hangoztatták a dinasztia civilizatórikus küldetését, amivel a birodalmi kormányzat hatalomerősítő törekvéseit is alá lehetett támasztani. Következmény: rendi ellenállás

6 Az új kompromisszum és az elmaradottság tudatosodása Az uralkodó 1825-re összehívta az országgyűlést, amelyen a kompromisszum 1827-re meg is született ben adott alkotmánybiztosítékok újbóli törvénybeiktatása Az évi országgyűlésen még a rendi szellem uralkodott: királlyá koronázták a trónörököst, a későbbi V. Ferdinándot, és az európai forradalmi hullámra is tekintettel újoncokat szavaztak meg az uralkodónak.

7 Az ellenzék egy része Wesselényi Miklós vezetésével úgy döntött, hogy a rendszeres bizottsági munkálatok megyei megvitatását a javaslatok reformirányú továbbfejlesztésére fogja felhasználni. Wesselényi Miklós programja Nem utasította el a rendi politizálást, hanem azt keretnek elfogadva igyekezett új, korszerű, polgári tartalommal feltölteni. A társadalmi reformok mellett a politikai szabadság, a hatalomkorlátozás, illetve az államélet társadalmi ellenőrzésének szükségességét is hangoztatta. Az alkotmány védelmének pozíciójában szerzett népszerűségét a reform érdekében kamatoztatta. Balítéletekről, 1834 Politikája a liberális nacionalizmus példája: az önkény korlátozására látott alkalmas eszközt a nemzeti egység előmozdításában. a jobbágy tulajdonos-polgárrá válásának puszta jogi lehetőségén túl elő akarta segíteni e réteg tényleges létrejöttét - örökváltság

8 törvény előtti egyenlőség a minden lakosra kiterjedő hivatalviselési jog bevezetése megyei keretben a politikai jogok kiterjesztése a magyar nyelv megtanulásának feltétele mellett a városok polgári fejlődését is elő akarta segíteni az ipar és kereskedelmi élet liberalizálása, és a zsidóemancipáció segítségével Wesselényi a célkitűzések megvalósításának módjában eltért Széchenyitől: Nem hitte, hogy a kormány és az arisztokrácia fog a reformok élére állni Rendi ellenzékiségbe vetett hit A liberálisok zöme Wesselényi politikáját tette magáévá.

9 Kossuth Lajos: Országgyűlési Tudósítások A cenzúra miatt kézi sokszorosítású újság hangvétele, állásfoglalásai nemcsak tájékoztattak, hanem próbáltak befolyásolni, reformpárti közvéleményt teremteni Wesselényi Kolozsváron a házisajtóján tettleg is életbeléptette a sajtószabadságot

10 1840-es évek: kialakulnak a modern közélet intézményei, a véleményformáló sajtó, az egyesületek és a politikai pártok Modern politikai sajtó: Kossuth Lajos: Pesti Hírlap Cikkei gyakran szenvedélyes, agitatív hangon bírálták a fennálló viszonyokat és változásra ösztönöztek. A lap tolmácsolta a liberálisok eszméit és terveit, a közvéleményt pedig igyekezett a reformok oldalára hajlítani Kossuth nélkülözhetetlenné válása: az ellenzék más vezérei nem szóltak a közvéleményhez, a rendi tanácskozás volt a megnyilvánulási területük Magyar nyelvűség politikai programja Az országgyűlés 1844-igelérte, hogy a magyar legyen a hivatalos élet és a politika nyelve től a törvényeket már kéthasábosan készítették (magyarul és latinul), s a megyék saját hatáskörükben bevezethették a magyar nyelv használatát.

11 1836-ban és 1840-ben az anyakönyvezést magyarosították, s ezzel összefüggésben a lelkészek magyar nyelvtudását írta elő a törvény. Lezárásképpen az évi II. törvénycikk a magyart államnyelvvé nyilvánította. A nemzeti nyelv jogainak elfogadtatását a mozgalom vezetői összekapcsolták a nemzetiségek elmagyarosításának kísérletével. A magyarosítás volt az egyik ok, ami miatt Széchenyi szembefordult Kossuthtal. Széchenyi szerint az agitáció, az ellenzékiség és a nemzeti igények előtérbe helyezése terméketlen kuruckodó ellenzékiséghez vezet, feszültséget szül, az átalakuláshoz szükséges nyugodt légkört megfertőzi, s ez magát a célt, a reformmozgalom sikerét veszélyezteti.

12 Nyelvújítás Neológusok: akik az újítás hívei Ortológusok: akik fenntartásokkal viseltetnek az újításokkal szemben -túlságosan leegyszerűsítő kategóriák Közös vitaalap: a magyar nyelvnek szüksége van a megújulásra Miként: a nyelvi hagyományokat sutba vágó szófarigcsálástól a Debreceni Grammatika címmel emlegetett kötetig (1795), amely szerint a nyelv befejezetten áll, törvényei adottak, és változások csak ezek keretei között lehetségesek. Fázisai: Ypszilonháború ( ) Verseghy Ferenc - "ypszilonista" bánnya, láttya-féle (kiejtés szerinti) írást szorgalmazta Révai Miklós - "jottista" a (szóelemzés szerinti) bánja, látja írásmódot tartotta helyesnek (Kazinczy támogatása)

13 Árkádia-per Kazinczy Csokonai-nekrológja, majd a költőtársnak tervezett sírfelirat: "Árkádiában éltem én is!" Árkádia, az ókori görög tartomány Kazinczy irodalmi hagyományokra alapuló értelmezése szerint a művészetek honát jelenti Debreceniek szerint: marhalegelő Ennek nyomán terjeszti el Kazinczy a debreceniség fogalmát: szűklátókörűség, műveletlenség Mondolat (1813) és Felelet a Mondolatra (1815) Somogyi Gedeon: Mondolat - a túlzó nyelvújítást pellengérezte ki A Felelet Kölcsey Ferenc és Szemere Pál műve.

14

15 Irodalmi élet a 19. század elején Irodalmi élet központja: Pest-Buda Kultsár István ( ) 1806-ban Pesten jelenik meg hetenként kétszer: Hazai Tudósítások, től Hazai és Külföldi Tudósítások Melléklapja, az ismeretterjesztő irodalmi műveket közlő Hasznos Mulatságok ( ) Lakása az irodalmi élet központja: Virág Benedek, Ungvárnémeti Tóth László, Kölcsey Ferenc, Kazinczy pesti triásza (Szemere Pál, Horvát István és a szintén nagy társasági életet élő Vitkovics Mihály). Toldy Ferenc: Kazinczy és Kisfaludy Károly találkozása 1828-ban: Az ajtó nyílik, Kisfaludy Károly lép be, barátaival követve. Szemere megsúgja vendégének Kisfaludy nevét, Kazinczy felkél azon percben, melyben Toldy aggódó örömtől mondja Kazinczynak: Ez az! A két férfi kezet fog, s Kazinczy ifjabb társához kivel az irodalmi primátust megosztá vala, szívesen így szól:»igen tisztelt férfiú! Barátságodat kérem.«összeölelkeztek.

16 Orlai Petrics Soma: Kazinczy Ferenc és Kisfaludy Károly találkozása

17 A cenzúra szigora enyhül. Erdélyben adja ki Döbrentei Gábor az Erdélyi Muzéum című folyóiratát ( ), ez a kor egyik legszínvonalasabb elméleti, kritikai, irodalmi lapja Munkatársai: Kazinczy, Kölcsey, Szemere, Kis János. Pesten jelent meg havonta a Tudományos Gyűjtemény ( ), történeti, politikai, kritikai és irodalmi cikkeket, vitairatokat közölt Melléklapja az 1821-ben megjelenő Szépliteraturai Ajándék, ez hamarosan az új nemzedék, Vörösmartyék orgánuma lesz. Élet és Literatúra, később Muzarion ( ) (Kölcsey Ferenc és Szemere Pál szerkesztésében): az első magyar irodalomelméleti-kritikai lap Divatlapok: Regélő, Rajzolatok Athenaeum ( ) Szerkesztői Vörösmarty, Toldy Ferenc és Bajza József

18 Pesti Divatlap ( ) Vahot Imre szerkesztésében Petőfi, Arany, Jókai művei jelentek meg Életképek ( ), melyet egy ideig Jókai szerkesztett, s ez a márciusi ifjak még jelentősebb lapja lett, ahova az említett szerzők mellett Tompa Mihály, Garay János, Vas Gereben, Pálffy Albert, Egressy Gábor, Vasvári Pál írtak Olvasóközönség megváltozása Korábban: képzettebb birtokos nemesek, egyházi személyek, hivatali tisztviselők, kollégiumok tanárai, diákjai 1830-as évek: kaszinók, olvasókörök, kölcsönkönyvtárak, irodalmi diáktársaságok táján lendül fel a kávéházi élet a polgárosult irodalom és sajtó legfontosabb színtere

19 Művészetek önálló nemzeti művészet megteremtésére és felvirágoztatására irányuló törekvések teret nyert a fejedelmi, főúri és egyházi reprezentációtól függetlenedő, szabadon választható, megvásárolható "polgári" művészet hazai képzőművészet fejlesztésének igénye: sajtó reklámjai által; a művészeti élet (művészeti oktatás, műkereskedelem, múzeumok) létrehozására irányuló törekvés Polgári igények: - illusztrációigényes könyv-, almanach-, folyóirat- és metszetsorozat-kiadás -lakásdíszítésként használt táblaképek - elsősorban arcképek - építészeti és épületdíszítési feladatok Típusok: antik mitológia és történelem eseményeit és nevezetes személyeit ábrázoló klasszicista festmények örténeti érdekű várakat és romokat, a honi tájakat, a híres személyiségeket (és honfoglalás)

20 Rombauer János: A tavasz as évek fordulója Györgyi Giergl Alajos: Deák Szidónia arcképe, 1861

21 Barabás Miklós vízfestménye városmajori villájáról

22 Petrich András: Tátika romjai, 1820 körül

23 Ismeretlen feső: László király a cserhalmi ütközetben, az Aurora metszete után, 1830 körül

24 Barabás Miklós: Önarckép, 1841

25 Építészet: világi középületek és a városi lakóházak politikai-közigazgatási épületek: (megyeházák, városházák) kereskedelmi épületek (kereskedők testületének pesti székháza) oktatási-művelődési közintézményeket (Nemzeti Múzeum, Nemzeti Színház, városi színházak) a városi polgárság közösségi szórakozását szolgáló intézményeket (kaszinók, tánc- és hangversenyteremmel rendelkező vigadók, lövöldék) is. Az épületek és intézmények közüggyé válnak: (Nemzeti Színház, Országháza ös tervpályázata, Tudományos Akadémia) Nincs önálló stílus: a kutatás klasszikus antikvitás művészetéből táplálkozó klasszicizmust, a középkori (román, gótikus), illetve a keleti (mór, arab) építészet motívumait felhasználó romantikát, a reneszánsz művészetét példaképnek tekintő neoreneszánszot, valamint a század utolsó évtizedeiben uralkodó eklektikát egyaránt a historizmushoz sorolja.

26 Pollack Mihály ( ) Főműve, a Nemzeti Múzeum mellett legfontosabb munkái a Deák téri evangélikus templom, a pesti német színház befejezése ( ), a régi Vigadó ( ), a Ludoviceum ( ), a szekszárdi megyeháza ( ). Hild József ( ) pesti kereskedők testületének székháza (Lloyd-palota, ), a gyömrői Teleki kastély ( ), a budai Császárfürdő zártudvaros épülete.

27 A Pollack Mihály építette Vadászkürt vendégfogadó

28 A Pollack Mihály tervezte pesti evangélikus templom

29 Hild József: Teleki-kastély, Gyömrõ,

30 A Lloyd-palota a pesti Duna-parton

A reformok megindítói: Széchényi István és Wesselényi Miklós

A reformok megindítói: Széchényi István és Wesselényi Miklós A reformok megindítói: Széchényi István és Wesselényi Miklós Reformkor: Magyarország történetében az 1830-tól 1848. március 15-ig tartó időszak, amelynek fő célja a gazdaság, a társadalom átalakítása.

Részletesebben

36. Magyarország a napóleoni háborúk korában

36. Magyarország a napóleoni háborúk korában 36. Magyarország a napóleoni háborúk korában A hosszú háborúk egész Európában gazdasági fellendülést hoztak. Emelkedtek a gabonaárak, és a fejlődésben csak 1815 után következett be visszaesés. Mivel a

Részletesebben

A 19. SZÁZAD ELSŐ FELE (1815-1849)

A 19. SZÁZAD ELSŐ FELE (1815-1849) 4. epocha munkafüzet A 19. SZÁZAD ELSŐ FELE (1815-1849) Epochazáró: 2014. február 21. péntek Szorgalmi: A reformkori Pest-Buda emlékei a mai városképben (saját készítésű fotóalbum, magyarázó szöveggel

Részletesebben

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1722 1723: a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek

Részletesebben

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon Érettségi témakörök TÉMÁK 7.1. A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései 7.2. A reformkori művelődés, kultúra 7.3. A polgári

Részletesebben

A reformok és a forradalom kora 1820-1849

A reformok és a forradalom kora 1820-1849 A reformok és a forradalom kora 1820-1849 A reformok megindítói: Széchenyi István és Wesselényi Miklós Széchenyi István és Wesselényi Miklós Gr. Széchenyi István Bécsben született (1791-1860) részt vett

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire III. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

Kossuth Lajos és Széchenyi István politikai programjának. és gyakorlati tevékenységének összehasonlítása és elemzése

Kossuth Lajos és Széchenyi István politikai programjának. és gyakorlati tevékenységének összehasonlítása és elemzése Kossuth Lajos és Széchenyi István politikai programjának és gyakorlati tevékenységének összehasonlítása és elemzése A reformkor Magyarországot az 1820-as években I. Ferenc abszolutizmusa jellemezte. Ezzel

Részletesebben

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes 15 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867 Deák Ágnes DEÁK AGNES Polgári átalakulás és neoabszolutizmus 1849-1867 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András 13 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848 Gergely András GERGELY ANDRÁS A nemzeti ébredés kora 1790-1848 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta: Gergely András Főszerkesztő:

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...8 Kronológia...

Részletesebben

GAUGUIN : D où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Románok és magyarok HONNAN JÖVÜNK, MIK VAGYUNK ÉS HOVÁ TARTUNK?

GAUGUIN : D où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Románok és magyarok HONNAN JÖVÜNK, MIK VAGYUNK ÉS HOVÁ TARTUNK? KÖPECZI BÉLA GAUGUIN : D où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Románok és magyarok HONNAN JÖVÜNK, MIK VAGYUNK ÉS HOVÁ TARTUNK? I. A Tiszatáj kérdés-feltevése nem az egyéni sorsot, hanem a magyar

Részletesebben

Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I.

Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I. Kossuth Lajos Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I. (1841) Szerkesztette: Fazekas Csaba Sajtó alá rendezték, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátták: a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2003.

Részletesebben

AKI MEGKEZDTE FELÉT ELVÉGEZTE A

AKI MEGKEZDTE FELÉT ELVÉGEZTE A Melkovics Tamás AKI MEGKEZDTE FELÉT ELVÉGEZTE A MUNKÁNAK Felsőbüki Nagy Pál politikai szerepvállalásának jelentősége a polgári átalakuláshoz vezető út kezdetén Vegyük le süveginket, adjuk meg, mi Istené,

Részletesebben

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora Érettségi témakörök TÉMÁK 6.1. A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 6.2. A napóleoni

Részletesebben

História 1999-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1999-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1999-03 História 1999-03 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A DUALIZMUS KORA 1867-1914. Kozári Monika

MAGYARORSZÁG A DUALIZMUS KORA 1867-1914. Kozári Monika 16 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E A DUALIZMUS KORA 1867-1914 Kozári Monika KOZÁRI MONIKA A dualizmus kora 1867-1914 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ írta: Kozári Monika Főszerkesztő: Romsics Ignác

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS HOZZÁJÁRULÁSA A MAGYAR POLGÁRI TÁRSADALOM KIALAKULÁSÁHOZ (I.) CSEHÁK KÁLMÁN AZ INDULÁS ÉVEI

KOSSUTH LAJOS HOZZÁJÁRULÁSA A MAGYAR POLGÁRI TÁRSADALOM KIALAKULÁSÁHOZ (I.) CSEHÁK KÁLMÁN AZ INDULÁS ÉVEI KOSSUTH LAJOS HOZZÁJÁRULÁSA A MAGYAR POLGÁRI TÁRSADALOM KIALAKULÁSÁHOZ (I.) CSEHÁK KÁLMÁN AZ INDULÁS ÉVEI Az idén, tehát 2002. szeptember 19-én lesz kétszáz esztendeje, hogy a Zemplén megyei Monokon megszületett

Részletesebben

Emlékezés Kossuth Lajosra Erdélyben 1994-ben

Emlékezés Kossuth Lajosra Erdélyben 1994-ben RDÉLYI TUDOÁNYOS FÜZTK 219 mlékezés Kossuth Lajosra rdélyben 1994-ben Az rdélyi úzeum-gyesület mlékülése Kiss András, Csetri lek, Orosz István, gyed Ákos, Pölöskei Ferenc, Imreh István, Benkő Samu előadásai

Részletesebben

Zárug Péter Farkas. A tudós-politikus alakja a dualista politikai arénában (Az MTA politikus-elnökei, elnök-politikusai 1867 1918 között)

Zárug Péter Farkas. A tudós-politikus alakja a dualista politikai arénában (Az MTA politikus-elnökei, elnök-politikusai 1867 1918 között) Zárug Péter Farkas A tudós-politikus alakja a dualista politikai arénában (Az MTA politikus-elnökei, elnök-politikusai 1867 1918 között) Doktori értekezés ME BTK Irodalomtudományi Iskola Vezető: Dr. Kemény

Részletesebben

Sajtó, sajtószabadság szabályozása Magyarországon (1780-1918) - Különös tekintettel az első világháborús jogalkotásra

Sajtó, sajtószabadság szabályozása Magyarországon (1780-1918) - Különös tekintettel az első világháborús jogalkotásra Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Sajtó, sajtószabadság szabályozása Magyarországon (1780-1918) - Különös tekintettel az első világháborús jogalkotásra Szerző: Kelemen Roland

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÉLETÚTJA 1

KOSSUTH LAJOS ÉLETÚTJA 1 KOSSUTH LAJOS ÉLETÚTJA 1 (Monokól-Torínófá) Az ősrégi nemesi (udvardi és kossuti vagy kossutfalvi) de már vagyontalan családból származó Kossuth László és tytlingi Weber Karolina fiaként született 1802

Részletesebben

Horváth Attila. Az egyesületalapító Széchenyi

Horváth Attila. Az egyesületalapító Széchenyi 1 Horváth Attila Az egyesületalapító Széchenyi Mai világban s csuda, hogy annyi idő kelle ily egyszerűség kitalálására, már kiki átlátja, hogy egy magányos ember semmi s csak egyesületeknek van hosszú

Részletesebben

Alkotmányjogi javaslatok és reformok, 1790 1949

Alkotmányjogi javaslatok és reformok, 1790 1949 Horváth Attila Alkotmányjogi javaslatok és reformok, 1790 1949 A 18. század utolsó harmadáig az országgyűlésben jobbára a sérelmi politikára jellemző eseti jogalkotás volt a meghatározó. Amikor II. József

Részletesebben

KOMMENTÁR TARTALOM 2009 2. Rimaszombat Párizs Pápa A. Tóth Sándor rajzai elé 3

KOMMENTÁR TARTALOM 2009 2. Rimaszombat Párizs Pápa A. Tóth Sándor rajzai elé 3 KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG KOMMENTÁR TARTALOM 2009 2 Rimaszombat Párizs Pápa A. Tóth Sándor rajzai elé 3 MAGYAR ALAKOK Schlett István: Mi a konzervativizmus mint politikai pozíció adott helyen, adott

Részletesebben

Sajtó és cenzúra a 18. és a 19. század fordulóján Magyarországon

Sajtó és cenzúra a 18. és a 19. század fordulóján Magyarországon 17 Döbör András Sajtó és cenzúra a 18. és a 19. század fordulóján Magyarországon Tanulmányomban a magyarországi könyv- és sajtócenzúra történetének a 18. és a 19. század fordulójára jellemző viszonyait,

Részletesebben

Történelem. az alapiskola 8. és a nyolcosztályos gimnázium 3. osztálya számára VYDAVATEĽSTVO MATICE SLOVENSKEJ

Történelem. az alapiskola 8. és a nyolcosztályos gimnázium 3. osztálya számára VYDAVATEĽSTVO MATICE SLOVENSKEJ Történelem az alapiskola 8. és a nyolcosztályos gimnázium 3. osztálya számára VYDAVATEĽSTVO MATICE SLOVENSKEJ VYDAVATEĽSTVO MATICE SLOVENSKEJ Szerzői munkaközösség: PhDr. Marcela Bednárová, PhD., Mgr.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 1 BUSKÓ ANDRÁS VIRÁGH JÓZSEF AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 BUDAPEST, 2010. 2 Bevezető Magyarországon évszázadok óta több nemzeti kisebbség él együtt. Az ország

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 0513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 11. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT BEVEZETÉS: Egry Gábor: Nemzetiségpolitikák a két világháború között ÁLLAM-

Részletesebben