(Íme, hát megleltem hazámat )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Íme, hát megleltem hazámat )"

Átírás

1 JÓZSEF ATTILA (Íme, hát megleltem hazámat ) Íme, hát megleltem hazámat, a földet, ahol nevemet hibátlanul írják fölében, ha eltemet, ki eltemet E föld befogad, mint a persely. Mert nem kell (mily sajnálatos!) a háborúból visszamaradt húszfilléres, a vashatos. Sem a vasgyûrû, melybe vésve a szép szó áll, hogy új világ, jog, föld. Törvényünk háborús még s szebbek az arany karikák. Egyedül voltam én sokáig. Majd eljöttek hozzám sokan. Magad vagy, mondták; bár velük voltam volna én boldogan. Így éltem s voltam én hiába, megállapíthatom magam. Bolondot játszottak velem s már halálom is hasztalan. Mióta éltem, forgószélben próbáltam állni helyemen. Nagy nevetség, hogy nem vétettem többet, mint vétettek nekem. Szép a tavasz és szép a nyár is, de szebb az õsz s legszebb a tél, annak, ki tûzhelyet, családot, már végképp másoknak remél november Száz évvel ezelõtt, l905. április 11-én született, s december 3-án halt meg József Attila, a huszadik század egyik legnagyobb magyar költõje. Kincses Kalendárium 187 a 2005-ös esztendõre

2 SÁNTA FERENC Kicsik és nagyok Ketten játszottak az udvarban, egészen hátul, a kert elsõ fái között. Egy kislány és egy kisfiú, egyik sem volt több nyolcesztendõsnél. A fiú egy fadarabbal négyszöget rajzolt az agyontaposott földre, három, négy méter lehetett minden oldala. A kislány figyelmesen nézte a fadarab útját. A karjában kis játékbaba lapult. Azt szeretném, ha elõször az ágyat rajzolnád meg, rettenetesen álmos a kicsi, alig tudja nyitva tartani a szemét. A fiú felegyenesedett, összehúzott szemekkel vizsgálta a vonalakat, aztán belépett a négyszög közepébe. Csak beszélsz össze-vissza! Az egyik vonal mellé három vonallal berajzolta az ágyat. Most az asztalt mondta a kislány. Azért is a kályhát rajzolom be elõször, s legközelebb a bútorokat, és csak azután a falakat Tovább lépett, és egymás után rajzolta a köröket, kockákat szekrényt, kályhát és a többi bútorokat. Aztán eldobta a fadarabot. Menj, és kösd meg a kutyát! A kis kuvasz körülöttük lebzselt. Amikor a kislány közelebb lépett hozzá, félrefordított fejjel tekintett fel. Gyere, Bodri most mást játszunk, addig te szép nyugodtan itt maradsz. Az egyik fához vezette, és gyors ujjakkal hozzákötötte. Jaj, istenem, milyen késõ este van már, és az én emberem még mindig nincs idehaza, a kicsit sem fektettem még le, istenem, de szerencsétlen vagyok!... Kész? kérdezte a fiú. Megyek már, megyek A babáját ringatva a melléhez szorította, és belépett a szobába. Egy pillanatra megállt, és visszanézett a másik gyerekre. Az zsebredugott kezekkel nézte. Gyerünk, gyerünk, gyerünk Az ágyhoz lépett és óvatosan lefektette a babát. Melléje térdelt, falevelekkel betakargatta, aztán nagyot sóhajtva melléje dõlt. Jaj, a derekam, sosem lesz vége ennek. Aludj, csillagom, én is alszom azonnal, apuka is hazajön mindjárt, és hoz valamit az õ csillagának Cirógatta a gyermek arcát, aztán a haját. A baba szemei kékek voltak, bután bámultak az égre. A szájáról lekopott a festék, csak itt-ott ült egy piros foltocska. A fiú megfordult, és úgy, ahogy volt, zsebre dugott kezekkel, a kerítéshez ment. Hátát nekivetette a deszkának. A kutya magasra vetette a farkát, fejét egészen oldalt fordította, és a fiút nézte. Kincses Kalendárium 188 a 2005-ös esztendõre

3 Öreg Bodri szólt rá a gyerek. Mindjárt elengedünk, de te elcsavarogsz, ha nem veled játszunk Rántsd meg a kötelet! A kutya felcsaholt, és jobbra-balra ugrálva rángatni kezdte a kötelet. Én édes istenem! Istenem, mikor szabadítasz már meg hallatszott a kislány motyogása a játékszobából. A fiú odatekintett. Kezét kivette a zsebébõl és kiegyenesedett. Kigombolta végig az ingét, két tenyerével beletúrt a hajába, fejét hátravetette, és szemét az égnek emelve fölkiáltott. Huuu keserves Isten és tántorgó lábakkal, erre-arra dülöngélve megindult a szoba felé. Belekezdett valami énekbe, aztán abbahagyta, felordított: A keserves világ fúj, betyár Krisztus!... Édes istenem, Szûz Máriám mondogatta a kislány, és összetette a tenyerét, mintha imádkozna. Aztán fölemelkedett és a baba fölé hajolt. Aludj, egyetlenem nincs semmi baj! Hejj Kint a fiú kiköpött a földre. Bizonytalan, részeg mozdulattal beletörölt az arcába, mintha szét akarná morzsolni az orrát. Nyisd ki! kiáltott a szoba felé. A kislány felemelkedett, arcát a kezébe temette, vállai rázkódtak, úgy tett, mintha sírna. Tétován, ijedten lépett erre-arra, mint aki nem tudja, mit tegyen. Közben szétnyitott ujjai közül figyelte a fiút. Nyisd ki!... Bezárta, a jó istenit Nyisd ki az ajtót, te!... A lányka a négyszög oldalához szaladt, és a lábával eltörölte egy darabon a felrajzolt vonalat. Jaj, dehogy zártam Dehogy zártam Ott dögölj meg, ahol vagy tántorogva közeledett a nyíláshoz, de mielõtt belépett volna, megingott, és ott haladt keresztül, ahová a szekrényt rajzolta. A kislány elvette a kezét az arcáról, és kacagni kezdett. Megint a szekrényen jössz be A másik visszatámolyogva, újra nekiindult az ajtónak. Bestia, minek zárod be, mondtam, hogy nyitva álljon. Hányszor mondtam már Jaj, teremtõm mondta a kislány, és maga elé tartott kezekkel hátrált az ágyhoz. Feküdj le, ne kiabálj, mindenki felébred Majd lefektetlek én, lefektetlek én, megállj Ne kiabálj, az isten szerelméért Gyere, levetkõztetlek Mars!... Segítek, csak ne kiabálj felébred a kicsi gyere szépen Egészen a fiú mellé lépett Egymásra néztek. A lánynak barna szeme volt, a fiúé kék, mint az ég, vagy akár a játékbabáé az ágyon. Egymást nézték pár pillanatig, aztán a fiú gyorsan megszólalt, halkan, hogy alig lehetett hallani. Most akard levenni a kabátomat Kabát nem volt rajta, az ingéért nyúlt a kislány. Gyere, feküdj le Feküdjek le, mi?... Kincses Kalendárium 189 a 2005-ös esztendõre

4 Jaj, istenem, miért teszel tönkre aztán vékony gyermekhangon sírásba görbült. Keserves, nyomorult élet! Megfordult és a gyermek mellé vetette magát. Arcát a kajába temette és zokogott. Ha valaki messzirõl hallja, azt hitte volna, felnõttnek a sírását hallja. Bõg! Aztán holnap végigjajgatod az utcát, hogy megvertelek A kislány mondani kezdte, mintha sohasem akarná abbahagyni: Hagyj engem, hagyj engem Fogd be a szád Hagyj engem, hagyj engem Kincses Kalendárium 190 a 2005-ös esztendõre

5 A fiú odatámolygott hozzá. Elhallgatsz végre? Megmarkolta a lány ruháját, és rángatta, míg le nem húzta az ágyról. A kislány felkapta a fejét. A hajamat kell fogni suttogta. Amióta levágták, nincs mit fogni rajta suttogta a fiú is, de elengedte a ruhát, és igyekezett belemarkolni a másik hajába, ami rövidre volt vágva, szinte olyan rövidre, mint a fiúé, mert már nyár volt. Bánt az urad, mi? Részeg az urad? Húzni kezdte végig a földön. A kislány feltérdelt, és összeszorított öklökkel védekezett. Eressz! kiáltotta. A fiú szemben állt a nappal. Arca pirosra gyulladt. A bõre finom volt és érintetlen, de a szemei kegyetlenül összehúzódtak, és idegenül ültek a homloka alatt, mintha odalopták volna. Fáj! kiáltozott a kislány, megfeszítette a testét, és kiszakította magát a szorításból. A fiú mozdulatlanul nézte, karjait lelógatta az oldala mellett, és szemei egészen megszûkültek. Aztán elindult a lány után. Bestia A kislány kinyújtott karokkal védekezett. Lábuk alatt felgyûrõdött a föld, széttúrták a megrajzolt vonalakat. A gyermek! A kislány megtántorodott. Egyensúlyukat vesztve végigvágódtak a földön. A fiú mély, hosszú lélegzetet vett, aztán körültekintve, halkan rászólt a lányra. Én most alszom, és te akarj levetkõztetni A hasára fordult. Karját a feje alá tette, és dörmögve, érthetetlenül motyogva lehunyta a szemét. A kislány megigazgatta a haját, ujjaival elrendezgette az összeborzolódott kis tincseket, aztán négykézlábra ereszkedett, és óvatosan a fiúhoz mászott. Végigtapogatta az ingét, nadrágját, kifordította a zsebeit, kõdarabok, kulcs, kis spárga, színes üveg hullottak a földre. Nincs semmi mondta halkan, nincs neki pénze és kezébe temette az arcát. Kincses Kalendárium 191 a 2005-ös esztendõre

6 ADY ENDRE Krisztus-kereszt az erdõn Havas Krisztus-kereszt az erdõn Holdas, nagy, téli éjszakában: Régi emlék. Csörgõs szánkóval Valamikor én arra jártam Holdas, nagy, téli éjszakában Az apám még vidám legény volt, Dalolt, hogyha keresztre nézett, Én meg az apám fia voltam, Ki unta a faragott képet S dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas, magyar kálvinista, Miként az Idõ, úgy röpültünk, Apa, fiú: egy Igen s egy Nem, Egymás mellett dalolva ültünk S miként az Idõ, úgy röpültünk. Húsz éve elmúlt s gondolatban Ott röpül a szánom az éjben S amit akkor elmulasztottam, Megemelem kalapom mélyen. Ott röpül a szánom az éjben. Kincses Kalendárium 192 a 2005-ös esztendõre

7 FEKETE ISTVÁN Szimat gyászol Amikor a vadászt eltemetik, minden jóravaló kutya kötelességének tartja kifeküdni a sírra, és utánapusztulni gazdájának. Legalábbis így kellene lenni, ha igaz volna mindazon történet, melyet erdészek és vadászok bánatos özvegyei mesélnek az unokáknak, ha azok a családi albumban lapozgatva megkérdik, ki az a szakállas bácsi a puskával. Dédapád, fiacskám. Ritka szép ember volt a maga korában. És micsoda vadász!... A vadászatról aztán a kutyára terelõdik a szó, fõleg arra az egyre, az utolsóra. Nem evett, nem ivott. Kiment a temetõbe, és ott pusztult el a sír mellett. Megszakadt a szíve. Nagyanyám e tekintetben nagyon dicsérendõ kivétel volt. Amikor dédapám felõl érdeklõdtem, aki ezerráncú csizmában és lengyel nadrágban hányt fittyet a múlandóságnak, azt mondta: Nagy korhely volt az öregúr, nyugodjék békességben. De jó vadász volt? Hát, fiam, én nem vadásztam vele, de hogy kisebb malmot elhajtott volna, amit megivott, azt tudom, mert én hordtam fel a pincébõl a kadarkát nyáron és a hárslevelût télen. Szép ember volt? Szálas, magas, erõs ember. Nagyon jószívû, és nagyon könnyelmû. Nagymama nem szerette? Istenem, dehogynem. Csak az igazságot mondom. Szép kutyái voltak? Én már bizony nem emlékszem, fiam. Csak az utolsóra. Szimat volt a neve, és hûségesen kikísérte dédapádat a temetõbe is. Na, végre gondoltam, hát nekünk is volt olyan kutyánk! És láttam a kutyát, amint a családtagok után, de az ismerõsök elõtt követi a koporsót, lehorgasztott fejjel és mérhetetlen bánattal kutyaszívében. És nem tágít a sírtól. Fújhat a szél, eshet a hó. Nem eszik, nem iszik, és nem megy többé haza. Szegény Szimat! Vele volt dédapáddal azon az utolsó éjszakán is. A jóisten tudja, mi történt akkor Karácsony és szilveszter közt volt az idõ mesélte nagyanyám. Fekete karácsonyunk volt akkor, és csak másnapján esett kevés hó. De az idõ gyenge maradt. Délután már nagy volt a köd, és hiába kérleltük dédapádat, hogy ne menjen sehova. Hiszen nem látja a ló fejét se. Azért van a ló, hogy lásson mondta, és nyergeltetett. Éjfélre itthon vagyok. Gyere, Szimat! Kincses Kalendárium 193 a 2005-ös esztendõre

8 De nem jött éjfélre. Még hajnalra se. Rettegve vártuk a reggelt, mert az utakon rossz hidak voltak akkor még, és a sötét éjszakában mérhetetlen köd. Reggel volt már, amikor eldobogott a ló a ház elõtt, és a kocsis nyikorogva nyitotta ki a kaput. Gondolhatod, milyen örömmel mentünk ajtót nyitni. De amikor szegény dédapádat megláttuk, majdnem elsírtuk magunkat. Fáradt öregember lett azon az éjszakán. Nem szólt semmit, csak végignézett rajtunk, és bement a szobájába. Gyere be, Mariska. Csak te egyedül. Dédanyád bement, és egész délelõtt együtt voltak. Csak késõbb tudtuk meg, hogy azon az éjszakán éjféltõl reggelig bolyongott dédapád. És éjféltõl reggelig nem talált haza. Elõször káromkodott és megverte a lovat. Aztán szidta Szimatot, de a ló csak remegett, s a kutya nyüszített a ló elõtt a sötétségben. Akkor megsimogatta a lovat, és biztatta Szimatot, hogy szedjék össze magukat. Elindult a ló, lassan, botorkálva, s amikor megállt: a kovácsi temetõ kapuja elõtt voltak. Hova hoztál, te bolond?! rántotta meg a kantárszárat, de ekkor már nem káromkodott. Csendesen elfordultak a temetõkaputól, és mentek tovább az úttalan ködben. A ló néha megállt, mintha tájékozódna, és ilyenkor odahúzódott Szimat is, mintha kérdezni akarna valamit. Rám hiába nézel, Szimat mondta csendesen, ha ti nem tudjátok az utat És mentek tovább szótlanul. A ló tapogatva rakta lábait, mintha vízben járna, s amikor megállt, a ködbõl kibontakozott a kürtösi temetõ nagy, fehér keresztje. Innét már szótlanul fordultak el, és ekkor fagyos, mély csend lett egyszerre. Nem Kincses Kalendárium 194 a 2005-ös esztendõre

9 hallatszott a ló dobbanása se, csak késõbb álltak meg hallgatózva, mert a dermesztõ némaságban elõttük valahol egy tyúk hívogatta kotyogva csibéit. Dédapád ekkor megroskadt a lovon, és megöregedett, mert jól emlékezett, hogy az õ apját is a kotlós hívogatta kísérteties kotyogással. Meg is halt egy héten belül. A kantárszárat a ló nyakába dobta, végiggondolta eddigi életét, elrendezte magában, amit el kell rendezni, és reggel lett, mire hazataláltak. A házban ettõl kezdve síró, beteg csend lett. Anyánk úgy kísérte apánkat, mint az árnyék, és vidám dolgokat mesélt, de hangja reszketett, és szeme reggelenként vörös volt a sírástól. Szilveszter délutánján dédapád mintha levetette volna szomorú tûnõdését. Megnézem a favágókat mondta. A favágók nem voltak messze, és az ablakból látszott, hogy pipázgatva nézi a fák döntését. Közben bealkonyodott, és késõbb, mintha a pitvarban sok láb dobogott volna. És valami várakozó suttogás Anyánk fehér lett, mint a gyolcs. Az ajtó megnyílt, és behozták apánkat. Akkor már megvolt halva. A kiásott fa feléje dõlt, és amikor el akart lépni, megcsúszott, térdre esett, úgy maradt, mint aki tudja, hogy ez elõl nincs kitérés És Szimat? kérdeztem. Szimat is jött vele, és kísérte az embereket, mint a zsandár. Aztán? Aztán a temetés után ott maradt a temetõben, hiába hívtuk Szegény Szimat! Várj csak, még nincs vége. Másnap reggel ki más ül a pitvaron, mint Szimat. Persze rá se néztünk. Tányérját elvettük. Egész nap szomorúan lézengett a ház körül, és este eltûnt. Így ment egypár napig. Reggel jött, este elment. Hova megy ez a kutya? A temetõbe mondta a kocsis. Panaszkodik is Peták Jancsi bácsi, a sírásó, hogy nem mer este végigmenni az úton, mert Szimat ott fekszik az erdész úr sírjánál, és úgy acsarkodik, mint egy tigris. Szimat ezek után visszakapta tányérját, és nagy becsülete lett a házban. De éjszakára sose maradt otthon, akár esett, akár fújt. Egyszer kimentünk a temetõbe, és meglestük. Alig alkonyodott, jött a Szimat rohanva az úton. Körüljárta a sírt, és miután rendben talált mindent, lefeküdt. Ha kocsi ment az úton, felállt és morgott. És ott pusztult el a sír mellett? Nagyanyám azonban nem tágított az igazságtól. Megmondanám, ha úgy lenne. De nem volt úgy. Torkán akadt egy nagy csont, és megfulladt. Szó, ami szó legyintett nagyanyám, nem volt igazi hûséges kutya. De azért Szimatot én nem hagyom. Õ legalább éjjel kijárt, mert úgy tanulta, hogy az emberekre, akár élõk, akár holtak, csak éjjel kell vigyázni. Mikor utoljára dédapám sírjánál voltam, már nagyanyám sem élt régen. A sírokon vastagon nõtt az õszi avar, és csak négy suttogó, óriás fenyõ õrizte az öregek álmát. És ekkor bocsánatot kértem Szimat emlékétõl, mert õ legalább éjjel vigyázott holt urára, de az utódok közül bizony se éjjel, se nappal, se panaszkodni, se imádkozni nem ment ki már senki. Kincses Kalendárium 195 a 2005-ös esztendõre

10 VARGA S. JÓZSEF Ablak Az az ablak hosszú idõn át elkerülte figyelmemet egy volt csupán a sok közül. Érthetõ. Nem azért tettem napi sétáimat a város széli, falusias utcában, hogy az ablakokkal törõdjek. Különben is: a séta önzõ cselekedet. Általa leginkább önmagába néz az ember, s önnön gondolataival bíbelõdik. Mi dolga az ablakokkal? Ámde nemrég, õszutói, komor idõben történt valami. Valami, ami megváltoztatta viszonyomat ahhoz az ablakhoz, s kiváltképpen ahhoz, aki az üveg oltalmában állt. Magamba mélyedten, töprengõn róttam utamat, midõn akárha parancsot kaptam volna rá meg kellett állnom. Éreztem: valaki néz, valaki figyel, s olyannyira rám összpontosítva, hogy megakasztott lépteimben. S okot kutató tekintetem akkor fedezte fel az öregembert. Ismerõs arc, közelebbrõl parasztarc; gyanakvó szem, mélyen lelógó bajusz, s hiába, hogy szobában áll, elnyûtt kalap ül a fején. Egyszerre melegség tört rám; tanyásparaszt eleim ilyenek voltak, ilyenek lehettek, s ha életükben nem is láttam õket, utólag éppen eleget nézegettem megbarnult fényképeiket. Bólintottam az öreg felé, s üdvözlésképpen a kezemet emeltem. Semmi válasz. Moccanatlan testtel, rezdületlen arccal állt, s konokul nézett. S ekkor másféle érzés tört rám. Hirtelen bûnösnek éreztem magam, de lehettem volna vádlott is, akire az öreg, mint szigorú ügyész, ráolvassa bûneit. Igen, hogy milyen alapon veszem magamnak a bátorságot, és teszek könnyû sétát, midõn õ látnivalóan a Kaszással készül találkozni. Zavartan továbbléptem. Ám másnap már úgy tértem a falusias utcába, mint akinek egyetlen dolga van: feltekinteni azt az ablakot. Az öregember akkor is ott állt, s mozdulatlanságát, merevségét látva okkal hihettem: nem is ember, csupán embert formázó viaszbábu. Arcának színe mellesleg éppen olyan volt. S mintha összébb ment volna, kisebbé vált volna maga is. Vagy az ablakot nagyobbították meg az éjszaka? Aligha. Ráérõsen megálltam, biccentettem felé, s hogy komorságát oldjam, arcomat a kibukkanó napra szegeztem, mint aki sütkérezik. No hiszen! Õ is a fejét emelte menten, s arcán valami átsuhant. Megértettem belõle: õ is lelkes híve volt hajdan az efféle, aranyos õszi idõnek. S már lódult is képzeletem: õt láttam, sokkal fiatalabban, domb oldalára kapaszkodó kertje mélyén, amint szorgalmas hajladozással kosárba gyûjtötte a lehullott almát, szilvát, körtét, hogy majdan zamatos pálinkát fõzessen belõlük. Nem túlzás állítani: ismeretségbe kerültem az öregemberrel. Azzal együtt, de inkább annak ellenére, hogy sohasem váltottunk szót. Legutóbb nyirkos, ködös, télelõi idõben volt találkozásunk. Az ablak felé közelítve, távolról megpillantottam a diót, amint ott hever a járda közepén. Felvettem, megtisztítottam maradék burkától, azután átcsörtettem az úton, s az ablakon át az öregember felé emeltem a diót. Elhárító mozdulatot tett, s hogy magyarázatát adja cselekedetének, pergamenbõrû ujját lefelé csúsztatta, értésemre adva, hogy ott, a pizsamakabát alatt hosszú, mûtéti heg húzódik. Megértettem, s Kincses Kalendárium 196 a 2005-ös esztendõre

11 Kincses Kalendárium 197 a 2005-ös esztendõre

12 merthogy közel álltam hozzá, csupán a dupla üveg vont kettõnk közé határt, alaposan feltekintettem magamnak. Igen, korábbi feltételezésem, hogy tudniillik az öreg a Kaszással készül találkozni, helytállónak bizonyult. Könnyen rájöhettem, hisz épp elég embertársamat láttam testközelbõl, midõn a végsõ útra készülõdött. Az öregember hajszálai, akárha haragudnának egymásra, jócskán eltávolodtak, orra élesen kiütött arcának hátterébõl, s a szeme, a szeme, akár a megtestesült keserûség, úgy meredt rám. S én nem azért néztem a halállal vívókat, mert örömömet leltem benne. Csupán azért, hogy tisztábban lássam: mi vár, mi várhat rám, mivé leszek, s mivé leszünk mindahányan. Az öregember, akárha gondolataimba látott volna, megadón bólintott, majd szíve felé bökött, azután ökölbe zárt kezét emelte, elõbb lassan, majd mind gyorsabban nyitogatta, azután szünetet tartott, s lassúdan egyenesítette ujjait. Vagy úgy. A szíve rosszalkodik, hol gyorsabban, hol lassabban ver, s gyenge, akár a harmat. Fájdalom, az volt az utolsó találkozásunk. Többé nem láttam azt az öregembert. Ámde láttam mást. Behúzott sötétítõfüggöny vont szemem elé határt, s ha esti órán arra sétáltam, abban az ablakban nem világított villanyfény. Világossá és egyértelmûvé lett számomra: bevégeztetett, az öregember ideje kitelt, s immár ha néz is, legfönnebb fentrõl, ég magasából teszi. És hogy jól okoskodtam, tanú volt rá az a megtört arcú, gyászruhás asszony, aki kilépett a ház kapuján, s lépteit szaporázta a kihalt utcán. Hittem, azzal az ablakkal semmi dolgom többé. A sors azonban másként akarta. Tegnap délután, merthogy szokásom szerint odakaptam tekintetemet, megpillantottam a kisfiút. Pufók, testes legényke, kutakodó tekintettel nézegetett kifelé. Megnéztem magamnak, s igen, határozott hasonlatosságot véltem felfedezni közte és az immár végérvényesen eltávozott öregember között. Nyilván az unokája, de inkább a dédunokája lehet. Intettem a kisfiúnak, mire õ lelkesen visszaintegetett. Továbblépve már-már hallani véltem, miként zakatol az agyam. Mirõl van, mirõl volt itt szó? Semmi kétség, Shakespeare-nek igaza volt: Színház az egész vi lág, ám én változtatok a sorrenden. A világ egy színház. Amit én úgy értek, hogy valahányan, akiknek élnünk adatik, betoppantunk létünk színpadára, eljátsszuk hol hosszabb, hol rövidebb ideig tartó szerepünket, azután megadón lelépünk a mindent jelentõ deszkákról, hogy átadjuk helyünket az utánunk jövõknek. Ezek szerint okoskodtam közelebb múlt hetekben akár nézõnek érezhettem magam, aki szemtanúja lehetett az öregember végjátékának? Igen, lehet benne valami, de fájdalom immár semmi jelentõsége. Ugyanis a kisfiú képében új szereplõ toppant a színpadra, s most az õ szereplésére szegezhetem a szememet. Igen ám, vágott belém a gondolat, csakhogy most már más, úgymond, a felállás. A szereplõ immár én vagyok, s ez a kisfiú, ha a sors úgy akarja, nézõje lehet színpadon töltött utolsó pillanataimnak, s majdan azt is láthatja, miként gördül le fellépésem után az idõ és az elmúlás mindent elfedõ függönye Nem tudom magyarázatát adni, de immár más utcában teszem napi sétáimat. Mert kerülöm azt a falusias utcát, s pláne azt az ablakot. Kétezernégy július 5-én, 54 éves korában elhunyt Varga S. József író-újságíró, a Szabad Föld fõmunkatársa. Olyan ember távozott közülünk, akit igazságérzetéért, õszinteségéért, írásainak gyönyörû szép magyar nyelvéért nagyon szerettek az olvasók. Fenti novellája halála után került elõ fiókjából. Kincses Kalendárium 198 a 2005-ös esztendõre

13 NAGY LÁSZLÓ Adjon az Isten Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét, üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát, lámpámba lángot, ne kelljen korán az ágyra hevernem, kérdésre választ õ küldjön, hogy hitem széjjel ne dûljön, adjon az Isten fényeket, temetõk helyett életet nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgyis, ha nem kérem. Kincses Kalendárium 199 a 2005-ös esztendõre

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 7. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Adjátok vissza a hegyeimet!

Adjátok vissza a hegyeimet! Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet! Urak, akik a világ dolgait igazítjátok: adjátok vissza a hegyeimet! Bevallom őszintén: nem érdekel sem a politikátok, sem a világnézeti kérdéseitek, sem nagyszabású

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 075 4. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 075 4. Mercator Stúdió, 2006 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 075 4 Mercator Stúdió, 2006 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály u.

Részletesebben

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS MARTHA TAILOR HIPNÓZIS 1. - Tessék! Kelidor Charesz felügyelő! - emelte fel a kagylót a férfi. - Segítsenek, kérem! - hallotta egy izgatott nő hangját Charesz. - Mi történt, hölgyem? - kérdezte a felügyelő.

Részletesebben

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Wass Albert EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Az öreg nagyon oda volt. Nyögött, forgolódott a vackán. Barázdás arcából kiütköztek a csontok, gyér, szürke haja izzadtságtól csapzottan lógott a homlokába. - Mártonka

Részletesebben

maszkodj ide; így ni! Menni fog ez még, csak vigyázz. No, itt vagyunk... Enni kezdenek. Az asszony jóízűen, fiatalosan, egészségesen, mint olyan,

maszkodj ide; így ni! Menni fog ez még, csak vigyázz. No, itt vagyunk... Enni kezdenek. Az asszony jóízűen, fiatalosan, egészségesen, mint olyan, NOVELLÁK SZEPTEMBER Sötétség, szeptemberi este. Emberi lelkek bolyonganak, tévedeznek és elnyugosznak ebben a sötétségben. Csend nehezedik a kisváros utcájára. Egy férfi néz az utcára egyik földszintes

Részletesebben

Együtt írt valóság 2010, Feleségek.hu antológia. A váza

Együtt írt valóság 2010, Feleségek.hu antológia. A váza A váza A zöld váza az asztal közepén állt. Épp úgy, mint hét évvel, hét hónappal, vagy hét órával azelőtt friss vízzel töltve, de virág nélkül. A nő egy sarokban ült, onnan figyelte a vázát. Méregette,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tél (vers) 50 25. Az árva kiscica 51 26. Az árva kiscica eltűnik 53 27. A hóember délre megy 55. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. Tél (vers) 50 25. Az árva kiscica 51 26. Az árva kiscica eltűnik 53 27. A hóember délre megy 55. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK Oldal Tavasz (vers) 3 l. A kis harangvirág 4 2. Bajban a kis harangvirág 6 3. Rigóbigó megszökik 8 4. Rigóbigó eltéved 10 5. Cini egér 12 6. Cini egér kalandjai 14 7. Az ábrándos katicabogár

Részletesebben

Pólik József. Az én utcám

Pólik József. Az én utcám Pólik József Az én utcám 1. A tetőn hasalok, amikor belép Imre bácsi a kapun. Távolról úgy néz ki, mint egy megduzzadt, kásás paradicsom: nem láttam még ilyen kövér embert. Jön, hogy felszerelje a könyvespolcot

Részletesebben

Nicky Cruz. Repülj kicsim, repülj!

Nicky Cruz. Repülj kicsim, repülj! Nicky Cruz Repülj kicsim, repülj! (Egy bandavezér története) 1. rész SENKI SEM TÖRŐDIK VELEM Fogjátok meg erősen a bolond fickót! - kiáltotta valaki. A repülőgép ajtaját már kinyitották és én lerohantam

Részletesebben

Önképzőköri írások 2006-2010

Önképzőköri írások 2006-2010 Önképzőköri írások 2006-2010 2 Önképzőköri írások Kedves Olvasó! Tudod, mi itt együtt dolgozunk négy éve. Az itt megjelenők szinte még igazi gyerekek voltak, amikor elkezdtük. Kedves, jópofa gyerekek.

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG

KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG Mese világ Világ mesék és versek KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG Mese világ Világ mesék és versek részben saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák:

Részletesebben

Finta Kata. Írásaiból válogatta:

Finta Kata. Írásaiból válogatta: NAGYMAMA MESÉI ÉS TÖRTÉNETEI Írásaiból válogatta: Finta Kata Nagymama meséi és történetei Írásaiból válogatta: Finta Kata 2 Bevezető Kedves gyerekek! Bianka! Kristóf! Pötyi! Jancsi! És a Többiek! Most

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. A magyar irodalom és kultúra értékeinek ápolása érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0. Mercator Stúdió, 2006 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0 Mercator Stúdió, 2006 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály u.

Részletesebben

Tamási Áron. Ábel az országban

Tamási Áron. Ábel az országban Tamási Áron Ábel az országban Szerkesztõbizottság: Fekete Vince Ferenczes István György Attila Lövétei Lázár László Mirk Szidónia-Kata Molnár Vilmos Tamási Áron ÁBEL AZ ORSZÁGBAN Hargita Kiadóhivatal Csíkszereda,

Részletesebben

Karin Fossum: Ne nézz vissza

Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum Ne nézz vissza (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Se deg ikke tilbake! Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1996 Fordította: Szöllősi

Részletesebben

Startvonalon: Bárdos Kinga. Kelemen Zoltán. Dömény Andrea Varga Melinda Hámori Zsófia Raèko Tibor Skabella Gábor Bálint László

Startvonalon: Bárdos Kinga. Kelemen Zoltán. Dömény Andrea Varga Melinda Hámori Zsófia Raèko Tibor Skabella Gábor Bálint László SZÕRÖS IRODALOM u MÛVÉSZET u KRITIKA KÕ Nagy Farkas Dudás Erika prózája Szeles Annamária versei François Bréda abszurd drámája Startvonalon: Bárdos Kinga Kelemen Zoltán Dömény Andrea Varga Melinda Hámori

Részletesebben

Heltai Jenő. A 111-es

Heltai Jenő. A 111-es Heltai Jenő A 111-es Ismeritek a bús hotel-szobákat? Egy ágy, egy asztal, egy szekrény... a mosdó... Minden olyan unott, minden olyan olcsó, A falon a tapéta szürke, bágyadt... Ó, hogy utálom a magányos

Részletesebben

persze kellőleg kihasználni, gyarapodás szempontjából. Kellemetlen kis varangy volt úgy általában mindig, sohasem rokonszenveztem vele túlságosan.

persze kellőleg kihasználni, gyarapodás szempontjából. Kellemetlen kis varangy volt úgy általában mindig, sohasem rokonszenveztem vele túlságosan. WASS ALBERT JÖNNEK! A RÁDIÓ MELLETT ültünk és vártuk a híreket. Sem kezünk, sem agyunk nem foglalkozott semmivel. Csak éppen ültünk és néztünk magunk elé, mint ilyenkor mindig, egy képre, vagy a szőnyeg

Részletesebben

ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN

ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN KATONA ÁGNES SARLÓS ZSUZSA SZÁNTÓ JUDIT ZSOLT ANGÉLA A

Részletesebben

NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS

NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS A fedél Bánfalvy Ákos munkája MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ Nemere István, 1989 2 ELSŐ FEJEZET Vendég érkezik Egy hajmeresztő terv Négy életerős fiatalember munkát keres Vita

Részletesebben

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY I. FEJEZET. - Igy aztán nem csoda, ha tönkre megyünk! Szép társaság, mondhatom! Ezek akarnak ujságírók lenni? - De kérem, szerkesztő úr, tessék meghallgatni!

Részletesebben

TÜNDÉRSZIGET. Király Benedek Lõrinc. (Tiszabökény,1951. március 22.): ifjúsági meseíró. Kulákká nyilvánított

TÜNDÉRSZIGET. Király Benedek Lõrinc. (Tiszabökény,1951. március 22.): ifjúsági meseíró. Kulákká nyilvánított Fontosabb művei: A szerelmes tücsök és társai. Mesék kicsiknek és nagyoknak. Sajtó alá rendezte: Tárczy Andor és Palkó István. Illusztrálta: Krájlics Sándor. Tárogató-könyvek, Ungvár, 1991., Biblia versben,

Részletesebben

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Tartalom 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 II 2 3 4 5 6 7

Részletesebben

A kiadás alapjául a www.kalaka.com webhelyen megjelent mű szolgált.

A kiadás alapjául a www.kalaka.com webhelyen megjelent mű szolgált. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. A kiadás alapjául a www.kalaka.com webhelyen megjelent mű szolgált. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Mesék FORDÍTOTTA ÁPRILY LAJOS HONTI REZSŐ MÁNDY STEFÁNIA SZŐLLŐSY KLÁRA

Lev Tolsztoj. Mesék FORDÍTOTTA ÁPRILY LAJOS HONTI REZSŐ MÁNDY STEFÁNIA SZŐLLŐSY KLÁRA Lev Tolsztoj Mesék FORDÍTOTTA ÁPRILY LAJOS HONTI REZSŐ MÁNDY STEFÁNIA SZŐLLŐSY KLÁRA MESÉK TARTALOM AZ ÚJ ÁBÉCÉ MESÉI A KISMADÁR HÁROM MEDVE SZEMJON BÁTYA ELBESZÉLI, HOGY MI TÖRTÉNT VELE AZ ERDŐBEN A TEHÉN

Részletesebben

Müller Zoltán. Illusztráció: Szabó Zenkő A csodatévő Herceg

Müller Zoltán. Illusztráció: Szabó Zenkő A csodatévő Herceg Müller Zoltán Illusztráció: Szabó Zenkő A csodatévő Herceg A mesekönyv rajzait készítették: Nagy Mária ( Szabadszállás ) Szivel Rebeka ( Szabadszállás ) Szivel Barbara ( Szabadszállás ) Müller Zoltán Attila

Részletesebben

Orson Scott Card KOVÁCSINAS

Orson Scott Card KOVÁCSINAS Orson Scott Card KOVÁCSINAS Prentice Alvin 1988 by Orson Scott Card Fordította: Horváth Norbert A Felvigyázó Hadd kezdjem Alvin tanoncéveinek történetét ott, ahol először rosszra fordultak a dolgok. Messze

Részletesebben

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng lobogott, ahogy éjjel szokott, egy hintó haladt végig

Részletesebben