16 0. rész \ gondoltam fenét!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "16 0. rész \ gondoltam fenét!"

Átírás

1 16 0. rész \ gondoltam fenét! Illyés Gyula: Koszorú Fölmagasodni nem bírhatsz. De lobogsz még, szél-kaszabolta magyar nyelv, lángjaidat kígyóként a talaj szintjén iramítva sziszegvén néha a kíntól, többször a béna dühtől, megalázott. Elhagytak szellemeid. Újra a fű közt, a gazban, az aljban. Mint évszázadokon át a behúzott vállú parasztok közt. A ne szólj szám, nem fáj fejem aggjai közt. A nádkúpban remegő lányok közt, mialatt átrobogott a tatár. A szíjra fűzött gyerekek közt, amidőn csak néma ajak-mozgás mímelte a szót, mert hangot sem tűr a török, mert arcba csap ostor : most mutatod meg, most igazán nekem is, mire vagy jó, most a pedigréd 1 : a címered, hajszálgyökerednek kőharapó erejét. Összemosolygás nyelve; a titkon össze-világló könnyek nyelve; a hűség nyelve; a föl nem adott hit tolvaj-nyelve; remény laissez-passer 2 -ja; [szabadság (percnyi szabadság, kortynyi szabadság, foglár [háta mögötti szabadság) nyelve; tanár-kigunyolta diák, szerzsán 3 - [legyalázta baka, összeszidott panaszos, hivatalnokok-unta [mamácska 1 pedigré: származás, családfa 2 e. leszé paszé ; szabad mozgási engedély külföldiek, diplomaták részére (francia) 3 szerzsán: altiszt, őrmester Nyelv, szépség, humor soha nem repül oly könnyű szárnyakkal az idő, mint mikor egy-egy igazán jó szöveg rejtett szépségeiben gyönyörködünk! (Márai Sándor) Amikor a Miért szép? kérdést boncolgatjuk valamely irodalmi alkotással kapcsolatban, akkor mindig oda jutunk, hogy a nyelv gyönyörűségét (e)cseteljük. Hiszen az olvasó akit befogadó -nak is szoktunk nevezni a nyelv segítségével érti meg a gondolatot. De annak zamatából érzi meg azt a szépséget is, amely mélyen megfogja őt. Olyannyira, hogyha remekművel van dolga, akkor az alkotás nem is hagyja őt ugyanúgy élni tovább, mint eddig tette. Az irodalmi szépség forrása tehát a nyelv. Az esztétikai hatást pedig a nyelvi formák betűk, szavak, mondatok, vagyis a nyelvi jelek elrendezésének egyedi módja adja. Minden műalkotás a csak rá jellemző módon szerveződik, így hozza létre azt az érzékszerveinkkel felfogható jel- és jelentésegyüttest, amelyet az adott mű esztétikumának szoktunk nevezni. Esztétikailag értékesnek szépnek tekintjük azokat a dolgokat, pozitív jelenségeket, amelyek a szabadságérzetünket növelik. Rútnak azokat, amelyek ezt a szabadságérzést csökkentik. Az esztétikai minőségek a mű hatását meghatározó értékszerkezetek. Másképpen szólva: az értékek sajátos elrendeződési módjai egy-egy alkotásban. Ilyen minőség például a művészi/természeti szép, a rút, a fenséges, a heroikus, a tragikus, a humoros, a groteszk, a ironikus stb. (később még részletesebben tanulunk róluk).

2 rosi Plébániatemplom a két tornyán levő két kereszten levő két villámhárító hegyével érinti csak a földet. És amott egy tábla a 17 Ez például egy modern nyomor -t ábrázoló kép. Amit mutat, az rút, de ahogyan elmondja ezt, amögött fölsejlik az esztétikai szépség. A házak egyformasága a bezárt sorsok monotóniáját jelzi, a lepusztult épületek szűkössége, a kiteregetett ruhák színtelensége a falak mögött élőkről beszél. Az ő korlátozott és szürke létezésükről szólnak szavak nélkül a fénytelen ablakok és a rideg, ember nélküli sikátorok is Az esztétikai szép fogalma azonban nem azonos a hétköznapi értelemben vett szépségével. Sőt! Még az is előfordulhat, hogy esztétikai értelemben szép-érzésünk van, holott valójában egy rút tárgyat szemlélünk, olvasunk. (Illyés Gyulának a lapszélen közölt verse is jó példa erre az ellentmondásra. Vagy gondoljatok például a nyomort ábrázoló regényekre, filmekre!) Humorosnak nyelvi értelemben pedig azt érezzük, ami eltér és eltérít bennünket a hétköznapi nyelvhasználat megszokott rendjétől. Ez az eltérés lehet nyelvtani eredetű (például betűcserék) vagy lehetnek alapjai szavak, szókapcsolatok (szójátékok). De nem ritka a már egész mondatokat, kisebb történeteket a várthoz képest más jelentéssel felruházó, görbe tükörbe állító humor sem (ilyenek a viccek, anekdoták). (Lásd különösen a 13. sz. kérdést a 20. oldalon!) S ilyenek az anyanyelv tanulásának kedves szó- és mondatalkotásai is gyerekkorban. nyelve; csomaghordók, alkalmi favágók, mert gyárba se jó, szakmára sem alkalmas (mert nyelv-vizsgát se megállt) proli nyelve; az ifjú főnök előtt habogó veterán nyelve; a rendőrőrsön azonnal fölpofozott gyanúsított mélyebbről fakadó tanúságtétele, mint Lutheré; kassai zugárus, bukaresti cselédlány, bejruti prostituált szüle-hívó nyelve; köpésekmosta, dühpírja-törölte orcájú fiaid közül egy, íme: szólni tudó más nyelveken is, hű európaiként mondandói miatt figyelemre, bólintásra becsült más népek előtt is: nem léphet föl oly ünnepi polcra, nem kaphat koszorút oly ragyogót, amelyet, szaporán lesietve ne hozzád vinne, ne lábad elé tenne, mosollyal bírva mosolyra vonagló ajkad, fölnevelő édesanyám. (1970) szépség, esztétikum, esztétikai hatás, esztétikai érték, esztétikai minőség, humor Magyarázatukat lásd a főszövegben! Látod, Péter, ez nyomtatott betű, ez meg folyóírás. Én meg tengerírással írok. [ ] Nézd, Péterkém, ez a nagy ház az egyetem! Itt lakik a Hajdú szógor? [ ] Itt van a kutya eltemetve. Melyik kutya? Rónaky Edit, Nyelvteremtő utódaink, Mohács, 2008, 18, 23, 32.

3 18 0. rész \ gondoltam fenét! Értelmezzétek R. M. Rilke Levelek egy ifjú költőhöz című írását (11.-ben is találkozunk vele!)! Válaszoljatok Rilkének az ifjú költő szerepében! (Keressétek meg Szemes Endre írását a Tempevölgy folyóirat márciusi számában!) Mi a véleményetek Kosztolányi Dezsőnek a lapszélen található kijelentéséről, mely szerint minden szó szimbólum? Miért gondolhatja így a költő? A nyelv egymagában álló hatalmas szervezet, egy természet-produktum, melynek oly furfangos, de lényegében fölségesen egyszerű törvényei vannak, mint a természetnek. [ ] A főbb problémára, a hangok és a jelzendő tárgy viszonyára a legnagyobb tudósok is vállat vonnak ez idő szerint. Csak annyit tudunk, hogy minden szó szimbólum. (Kosztolányi Dezső: A nyelvtanulásról) 3. S nézeteitek miképpen vethetők össze Montaigne-éivel (e. monteny ; lásd az 59. oldalon!)? 4. A magyar nyelv nagyon sok mindent elbír. A legszélsőségesebb stílusárnyalatok vegyítését is. Sőt, a humoros hatás sokszor éppen ebből keletkezik. Keressetek például a You- Tube-on népmese-remixeket! Ez itt A kőleves meséje Babi néni strandra megy címmel újrakeverve dandozolika által: [ ] Vizsgáljátok meg a Babi néni strandra megy című meseremix szövegét, nyelvi alakítottságát az alábbiak szerint: a) Vessétek össze az új szöveget az eredetivel! b) Keressetek hasonló nyelvi jelenségeket (például a kezdetükhöz képest rosszul befejezett mondatokat) mai magyar versekben! c) Egy olyan verset hozunk példaképpen Parti Nagy Lajostól, amelyik már címében is furcsa nyelvi szójátékot használ fel (Az angyal habja). d) Igaz lehet akár az a kijelentés is, mely szerint a diáknyelv és a modern magyar költészet eszközrendszere nem is áll olyan távol egymástól? Hasonlóképpen torzítják a nyelv különböző elemeit és eszközeit, hogy aztán újra felépítsék azt? A válaszhoz vedd a Parti Nagy-verset, illetve keress példákat az általad használt szavak, szófordulatok közül! Készítsetek Ti is hasonló remixeket régi filmekből! 7. Parti Nagy Lajos: Az angyal habja Mi kétezerben nem élünk, szegénykém (Jékely Zoltán) Lám, élünk kétezerben, s túl lesz, lám, élve ezredünk, e jó kis ezred, bévül sűrű, dúlt szesz, kívül papír és indigó, s mint plafon felé vágtató dugó mögött az angyal habja, múlt lesz jövendőnk, nem nagy durranás. Talán majd összerakja más Parti Nagy Lajos verse is egyfajta újrakeverés. 11. osztályban tanuljuk majd eredeti - jét, Jékely Zoltán Kétezer felé című versét. Akár most is megkereshetitek ezt a szöveget!

4 kocsma ablakában: Frissen csapolt sör! Bent egy dülöngélő vendég fejjel aláfelé elhozza sörét a söntésből. A sorrend: lent a hab, Ábrányi Emil: A magyar nyelv (Részlet) Magasztos gyásznak bánat-dúlta hangja Úgy zendül benne, mint egyház harangja, Mely messze hinti mély, komor szavát. Búg, mint a gyászdal, mint sír-fáklya lobban, S mint súlyos léptek kripta-csarnokokban, Úgy döng minden szó a kedélyen át! Ciklopsz pörölye, hogyha csatát fest, Csatakürtök bősz riadása! Halld! Halld! Száguldva, vihogva, kapálva Dölyfös paripák robbannak elő. Százak keze vág, százak keze lő. Nem szárnyal a vér-ködös égre más, Csak ágyudörej, szitok és zuhanás! Rázkódik a föld, iszonyodva reng, Amerre a kartács vad tánca kereng! Dúl a szilaj kéz, csattog a kard, Sebet osztva süvölt: ne bántsd a magyart! Gyűjtsetek hasonlóan erőteljes hangutánzó-hangulatfestő hatású versrészleteket a magyar irodalomból! 10. A versekben a szavak elején megjelenő hangismétlődéseket alliterációnak nevezzük (régebben betűrímnek mondták). Keressetek ilyen alakzatokat a oldalon! Otthon vagy? Hol vagy otthon? Csak a nyelvben. Minden más fonák, zavaros, homályos. Mint egy barokk képen arany keretben Egy férfi, idegen vagy és magános. Márai Sándor: Versciklus Ez itt a Te vallomásod helye az anyanyelvről! (Esetleg versben?) Írjatok néhány bravúros Ábrányi Emil-sor -t a Ti is a magyar nyelvről! Reményik Sándor: Az Ige Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, És áhitattal ejtsétek a szót, A nyelv ma néktek végső menedéktek, A nyelv ma tündérvár és katakomba, Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek! E drága nyelvet porrá ne törjétek, Ne nyúljon hozzá avatatlanul Senki: ne szaggassátok szirmait A rózsafának, mely hóban virul. Úgy beszéljen ki-ki magyarul, Mintha imádkozna, Mintha aranyat, tömjént, myrrhát hozna! És aki költő, az legyen király, És pap és próféta és soha más. Nem illik daróc főpapi talárhoz, S királyi nyelvhez koldus-dadogás. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, Vigyázzatok: a nyelv ma szent kehely, Ki borát issza: Élet borát issza, Előre néz s csak néha-néha vissza S a kelyhet többé nem engedi el!

5 20 0. rész \ gondoltam fenét! 10. Mi a véleményetek Kosztolányi Dezsőnek a Ha más nyelven című karcolatában foglaltakról!? 11. És ezen a képen milyen jelcsoportok -at fedezel fel? Vajon hány nyelven érthetőek? Itt is, ezekben a terekben egy temetőben is lehet minden szimbólum, mint Kosztolányi szerint a nyelvben? Kosztolányi Dezső: Ha más nyelven Ha más nyelven beszélek, mindig kissé elfogódott leszek, de bátrabb, egyenesebb. Meg vagyok fosztva attól, hogy a szók közötti csönddel az ezredik árnyalattal hassak. Mégis bizonyos szabadságot ad ez. Általában azt tapasztaltam, hogy a kellemes dolgokat anyanyelvemen tudom leginkább közölni, de a kellemetlen dolgok fölmondani egy régi hű alkalmazottnak, vitatkozni egy szerződés kétes pontjairól, gorombáskodni a pincérrel, szemébe vágni valakinek a nyers igazságot könnyebben mennek más nyelven. Szerelmet vallani az anyanyelvemen óhajtok, de szakítani idegen nyelven. Verset írni magyarul de kritikát lehetőleg portugálul. Kallósd (Zala megye) 12. Adj különböző címeket a két képnek (sorozatnak?)! 13. A két kép elsődleges jelentése a gyász. Az alkonyati fotó kiemeli őket eme eredeti összefüggésrendszerükből, ezért elsősorban jelképiségükre kérdezhetünk rá. Azt pedig, hogy utánuk humoros szövegek, viccek következnek a magyar nyelvről, először furcsálljuk. Aztán megértjük, hogy a humor képes feloldani a szomorúságot. Gondoljunk az olyan műalkotásokra, mint Örkény Istvánnak a könyvünk élőfejében futó egyik novellájára (Arról, hogy mi a groteszk). De ilyen Roberto Benigni Oscardíjas filmje, Az élet szép is, mely a címe keltette várakozásunk ellenére Auschwitzban játszódik Nézzetek utánuk eme műalkotásoknak!

6 rajta a sör, fent a pohár talpa. Egy csöpp nem sok, de annyi se csordul ki. Tél van? Hát persze! Hiszen felfelé szállingóznak a hó- 21 Mottó: Polihisztor vagyok, és más tudományokban is jártas. (Világháló) Hogy a magyar vicc egyedülálló, minden magyar tudja. Elsősorban csak a magyar, mert a szóvicc, a nyelvi vicc nem fordítható le. A vicc továbbra is a társadalmi-politikai dolgokra leggyorsabban reagáló műfaj: energiaital, pitbull, web aligha szerepelt néhány évtizeddel ezelőtt a folklórban. Milyen a falusi energiaital? Kutbul. Milyen a falusi harci kutya? Ólbul! Mit énekelnek a molyok a szekrényben? Edda blúzt! Miről lehet felismerni a számítógépes (internetes) kalózokat? Webhely van az arcukon. A szóviccek egészen egyedi formája a szóvegyüléses alakokat létrehozó vicc. Mi lesz a mackó és a narancs keresztezéséből? Pandarin. Mi lesz a paripa és a grépfrút keresztezéséből? Lócitrom. Mi lesz a tehén és a macska keresztezéséből? Mú-mia. A mai magyar folklórban számos nyelvi abszurd szólás, szólásmondás keletkezik és terjed szájhagyomány, illetve a világháló útján. Például: Ezek a patológiák napról napra kihaltabbak! Csak a hangom miatt nem lettem énekes. A szakáll nem szúr, csak a megfelelő oldalára kell születni. Polihisztor vagyok, és más tudományokban is jártas. Számos modern szólás egyszerűen csak öncélú játék a nyelvvel. Ide tartoznak a különböző szólásferdítések amelyekből Galla Miklós, illetve a L art pour l art társulat és Dolák-Saly Róbert stílust is csinált, de ne feledjük, hogy ezek is korábbi eljárások, Karinthy és persze a népköltészet folytatásai. Nem minden arany, ami hörcsög. (= Nem mind arany, ami fénylik.) Nem a Dunakeszi az embert. (= Nem a ruha teszi az embert.) Aki másnak Ermitázs, maga esik bele. (= Aki másnak vermet ás, maga esik bele.) Nyelvi telitalálat a nonszensz recept, amely ugyancsak a világhálón terjedt el és teljesen nyilvánvaló, hogy kiváló szerzője lehet. Truttyolt ratyli (ősi magyar étel) Hozzávalók: másfél kiló nyersratyli egy jókora pese 2 csobolyó gönyezde (ha lehet: porcogós!) 3 csipet cihata A nyersratylit fertályórát posvasztjuk, míg csurmot nem enged. A hröllyen kipicskázzuk, a nyesedekből pedig apró csulmákat gyúrunk, ezek kerülnek a koshadtba. Közben a pocadékot megpeccsentjük, a ratylit pedig hagyjuk slottyadni. Truttyolni csak akkor kezdjük, ha már jó vatyalós! A peset lesolyvasztjuk, aztán már csak töttyengetjük, miközben a gönyezdét lassan patykazmáljuk. Vigyázzunk a csobollyal, nehogy a flenymája nagyon megzserdáljon, mert hamar odakaphat. A cihatát a végén összegremnyáljuk, majd kerek tazskilán tálaljuk. Ajánlhatjuk hozzá a tacskándi vörös kretylit, vagy a dimánykói letronyát, esetleg a cserdönci vanyorgát. Jó étvágyat! Balázs Géza, A mai magyar nyelvi humor, Napút, január február = hu/naput_2005/2005_01/ tartalom.html [ ] A tankönyvszerző truttyolt ratylija A tanulmány szerzője

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

A reformkor. 7. Tiszteletre méltónak tartod-e a sikeres üzleti tevékenységet? Válaszodat legalább 3 érvvel indokolt! Egyéni válaszokat várunk.

A reformkor. 7. Tiszteletre méltónak tartod-e a sikeres üzleti tevékenységet? Válaszodat legalább 3 érvvel indokolt! Egyéni válaszokat várunk. Kölcsey Ferenc A reformkor Emléklapra 1. Általános instrukció a tanulók számára. Nem igényel választ. 2. Melyik városban született Kölcsey fentebb olvasható verse? - Milyen törvényalkotó testület ülésezett

Részletesebben

DEBRECENI ANIKÓ. (magyar és világirodalom) Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára

DEBRECENI ANIKÓ. (magyar és világirodalom) Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára DEBRECENI ANIKÓ integrált IRODALOM (magyar és világirodalom) Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ 1 SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ Digitalizálva 2011 2 BEVEZETŐ Mint közismert, a középszintű írásbeli érettségi magyar nyelv- és irodalomból két részből áll: egy szövegértést

Részletesebben

A színész és a telefonkönyv

A színész és a telefonkönyv Fábri Péter A színész és a telefonkönyv (A színházi szöveg világa) DLA dolgozat Témavezető tanár: Huszti Péter Színház- és Filmművészeti Egyetem Budapest 2006 Mottó Le «style» est la peau d une chose écrite

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanári útmutató

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanári útmutató SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS Tanári útmutató 7 A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértõk felkészítése a kompetencia

Részletesebben

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről PPEK 787 Mácz István: Örülj velem! Mácz István Örülj velem! Lírai sorok az örömről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Gombos Péter UTAZÁS NARNIÁTÓL FANTÁZIÁIG Keresztény erkölcs a gyermekirodalomban, keresztény gyermekirodalom

Gombos Péter UTAZÁS NARNIÁTÓL FANTÁZIÁIG Keresztény erkölcs a gyermekirodalomban, keresztény gyermekirodalom Gombos Péter UTAZÁS NARNIÁTÓL FANTÁZIÁIG Keresztény erkölcs a gyermekirodalomban, keresztény gyermekirodalom Ha a téren játszanak a gyerekek, Isten közöttük őgyeleg József Attila A Harry Potter-sorozattal

Részletesebben

(Gondolatok a Kecskemét környéki ö-ző nyelvjárásról)

(Gondolatok a Kecskemét környéki ö-ző nyelvjárásról) Beke József Édös anyanyelvünk (Gondolatok a Kecskemét környéki ö-ző nyelvjárásról)...az anyanyelv: maga a nép (Illyés Gyula) 1. Szólj, s ki vagy A végzet egy mértanórán ért utol. [...] A táblánál álltam,

Részletesebben

Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem

Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem Összefoglalás Különböző hallás (és olvasás) útján befogadott műalkotások (vers, partita szóló hegedűre, népdal, népi mondóka) befogadási folyamatának elemzéséből

Részletesebben

Tartalom. FÜZI László: Táj tájkép nélkül (Camus gondolkodásáról)... 3

Tartalom. FÜZI László: Táj tájkép nélkül (Camus gondolkodásáról)... 3 Tartalom FÜZI László: Táj tájkép nélkül (Camus gondolkodásáról).......... 3 HÍD ÉS AJTÓ LOVAS Ildikó: Mi vagyunk a porondon (novella).................. 17 Aaron BLUMM: Híd és ajtó (a trt mrt-világnap senki

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. ÁPRILIS XXX. ÉVF. 2. SZÁM SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNNYEL

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. ÁPRILIS XXX. ÉVF. 2. SZÁM SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNNYEL A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNNYEL Anyanyelvünk 2008. ÁPRILIS XXX. ÉVF. 2. SZÁM A TARTALOMBÓL: Büky László: Papperlapapp Balázs Géza: Automatikus ragozás

Részletesebben

BÁRTFAI BARNABÁS. Informatika és kalandregény XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György

BÁRTFAI BARNABÁS. Informatika és kalandregény XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 3. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György Jean Rouaud Jeles férfiak Terézia Mora A szörnyeteg

Részletesebben

KONYVHET. Jáksó Lászlóval. Tarján Tamás A színház szôlôskertjében. Ember és gondolat Timár György. Nyerges András Takarások és finomítások nélkül

KONYVHET. Jáksó Lászlóval. Tarján Tamás A színház szôlôskertjében. Ember és gondolat Timár György. Nyerges András Takarások és finomítások nélkül KONYVHET VI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2002. MÁRCIUS 7. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Ember és gondolat Timár György Nyerges András Takarások és finomítások nélkül Írófaggató Csák Gyula Közgazdasági,

Részletesebben

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv 6. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 2. sz. melléklet:

Részletesebben

2013/14-es tanév 2. szám (2014. március)

2013/14-es tanév 2. szám (2014. március) 2013/14-es tanév 2. szám (2014. március) 1~ 2~ A teljesen megújult Bolygatót tartjátok a kezetekben. Arra törekedtünk,, hogy valódi diákújságot készítsünk nektek, amit diákok írnak diákoknak. A munka során

Részletesebben

Időforrás. újratervezés magyar észjárással. 1. kézirat: önismeret. Doubravszky György

Időforrás. újratervezés magyar észjárással. 1. kézirat: önismeret. Doubravszky György Időforrás újratervezés magyar észjárással 1. kézirat: önismeret Doubravszky György A kézirat következő része előkészületben! Örömmel fogadok minden visszajelzést: bagolyvar@bagolyvar.hu Kézirat Tartalomjegyzék

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK AZ IRODALOMTANÍTÁSHOZ. II. Szövegértés, műértelmezés, szövegalkotás, ismeretek, kompetenciák 7-12.

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK AZ IRODALOMTANÍTÁSHOZ. II. Szövegértés, műértelmezés, szövegalkotás, ismeretek, kompetenciák 7-12. 1 SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK AZ IRODALOMTANÍTÁSHOZ II. Szövegértés, műértelmezés, szövegalkotás, ismeretek, kompetenciák 7-12. osztály Válogatott feladatok, esszécímek Digitalizálva: 2011 2 ELŐSZÓ Az

Részletesebben

KISS DÉNES EMBERSZÁM

KISS DÉNES EMBERSZÁM KISS DÉNES EMBERSZÁM 1 2 KISS DÉNES EMBERSZÁM 3 Kiss Dénes, 2008 A tipográfia és a nyomdai előkészítés Döme Katalin és Dunay Sándor munkája 4 ELIGAZÍTÓ ELŐSZÓ A SZERZŐI SZÁNDÉKRÓL A szerző szavunkban is

Részletesebben

Vancsok Réka: Abigél 5. Kemenei Orsolya: A Gyűrűk Ura 8. Szabó Orsolya: Szent Péter esernyője 10. Reznicsek Éva: Abigél 14

Vancsok Réka: Abigél 5. Kemenei Orsolya: A Gyűrűk Ura 8. Szabó Orsolya: Szent Péter esernyője 10. Reznicsek Éva: Abigél 14 Hangsúlyozni szeretném a meggyőződésemet, hogy egy vonzó olvasmány sokkal értékesebb, mint bizonyos tévéműsorokat végignézni. Amikor olvas az ember, az elméje dolgozik. A betűket szavakká rendezi, a szavak

Részletesebben

OMOGYI MUZSUM SÍRFELIRAT RUDNAY GYULA EMLÉKÉRE 14.

OMOGYI MUZSUM SÍRFELIRAT RUDNAY GYULA EMLÉKÉRE 14. OMOGYI MUZSUM 14. SÍRFELIRAT RUDNAY GYULA 1881 1957 EMLÉKÉRE SOMOGYI MÚZEUM FÜZETEI Kiadja a Rippl-Rónai Múzeum Kaposvár, Postafiók 70. Szerkeszti: Takáts Gyula l. A RIPPL-RÓNAI MÚZEUM ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAINAK

Részletesebben

Erős Kinga. a belső szobához

Erős Kinga. a belső szobához Erős Kinga a belső szobához Erős Kinga a belső szobához Orpheusz Kiadó Budapest, 2013 A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Erős Kinga, 2013 Orpheusz Kiadó, 2013 Confessio a barátságról

Részletesebben

HISTÓRIA MAGYAR LÁSZLÓ ANDRÁS Az orvos Köleséri Sámuel...90

HISTÓRIA MAGYAR LÁSZLÓ ANDRÁS Az orvos Köleséri Sámuel...90 KORUNK FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXIII/4. 2012. ÁPRILIS TARTALOM KÁNTOR LAJOS Demokrácia, hatalom kaland.............................3 KENÉZ FERENC Odafenn pingált ûrhajó (vers)..............................7

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 100 ÉVE SZÜLETETT LÕRINCZE LAJOS. Dési Huber István: Radnóti Miklós

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 100 ÉVE SZÜLETETT LÕRINCZE LAJOS. Dési Huber István: Radnóti Miklós A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes 100 ÉVE SZÜLETETT LÕRINCZE LAJOS Anyanyelvünk 2015. FEBRUÁR XXXVII. ÉVF. 1. SZÁM A TARTALOMBÓL: Kezdõdik a Lõrincze-év! Balogh Judit: Hadd beszéljünk

Részletesebben

TARTALOM. CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat

TARTALOM. CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat 2014 1. szám CSENGÕSZÓ CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat Szerkesztõség: Fõszerkesztõ: Dr. Galgóczi Lászlóné Szerkesztõség címe: 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B Tel.: (62) 470-101 FAX: (62) 554-666 Kiadó: Felelõs

Részletesebben

Pál apostol első levele a korintusiakhoz. A szeretet himnusza

Pál apostol első levele a korintusiakhoz. A szeretet himnusza Ártatlannak maradni! Müller Péter Sziámi Jónak lenni jó. De hol van a határ jó és kevésbé jó között? 4. oldal Hordoznom kell azt a gyertyát Dévai Nagy Kamilla a múltról, jelenről, szeretetről, a küldetéséről

Részletesebben

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Hatékony tanulás Gaskó Krisztina Hajdú Erzsébet Kálmán Orsolya Lukács István Nahalka István Petriné Feyér Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium

Részletesebben

12. december KELLEMES ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNUK. A jövõ a lélekben rejlik 2.oldal. A nevelés hatékonysága

12. december KELLEMES ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNUK. A jövõ a lélekben rejlik 2.oldal. A nevelés hatékonysága S ZAKMAI - MÓDSZERTANI, INFORMÁCIÓS FOLYÓIRAT A jövõ a lélekben rejlik 2.oldal A nevelés hatékonysága 4.oldal Beszámoló a békéscsabai kollégiumi konferenciáról 9.oldal december 12. KELLEMES ÜNNEPEKET ÉS

Részletesebben

HARANGOK JÁNOSHALMI. ...áraszd ránk hét ajándékodat! A SZENT ANNA EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA 2006. PÜNKÖSD

HARANGOK JÁNOSHALMI. ...áraszd ránk hét ajándékodat! A SZENT ANNA EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA 2006. PÜNKÖSD JÁNOSHALMI HARANGOK A SZENT ANNA EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA IX. ÉVF. 3. SZÁM 2006. PÜNKÖSD...áraszd ránk hét ajándékodat! Bölcsesség Lelke! Gyújts bennünk világosságot, hogy az "egy szükségest" szemünk elõl

Részletesebben