I. évfolyam, 3. szám december ELTELT EGY ÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. évfolyam, 3. szám 2007. december ELTELT EGY ÉV"

Átírás

1 I. évfolyam, 3. szám Ilyenkor év végén általában mindenki végez magában egy kis zárszámadást a kitőzött célokról és az elért eredményekrıl. Úgy gondoltuk megkérdezzük az egy éve választott képviselıtestület tag jait, mi a véleményük a tes tület eddigi munkájáról, ho gyan értékelik saját tevékenységüket. Szıke Lajos örömmel vállalkozott egy beszélge - ELTELT EGY ÉV tésre, a vele készült interjút a 2. oldalon olvashatják. Losonci Rita évértékelı összefoglalóját pedig a 3-4 oldalon találhatják. Szintén felkértük év végi értéke lésre Asszony Bélát a Sport egye sü let vezetıjét, a vele való beszélgetést a 11. oldalon olvashatják kedves olvasóink. Fábiánné Gyöngyi ADVENT HAVA Karácsony az év legnagyobb és legszebb keresztény ünnepe lett. A szeretet, a család, Jézus születésének napja. Közismert jelképe a feldíszített fenyıfa. Változnak az ünnepi szokások, akárcsak hétköznapjaink, és velük együtt az ünnepre való készülıdés is. A hajdan széles körben elterjedt szokások többségét mára csak az emlékezet ırzi, könyvekben olvashatunk róluk, múzeumokban tekinthetjük meg tárgyait. Közülük a betlehemezés sok helyütt ma is él, éppúgy, mint szentestén a közös éneklés. A karácsony köré egész ünnepkör épül, adventtıl kezdve egész vízkeresztig. Magába foglalja Miklós, Luca, Ádám és Éva napját, karácsony után pedig Istvánét, Jánosét, Szilveszterét és az újévet. Gyakran halljuk: adventi koszorú, adventi naptár, advent elsı vasárnapja Ismerısen cseng tehát a szó: advent. De mit is jelent? Latin eredető kifejezés, jelentése: eljövetel. A Jézus születésére való várakozás, a felkészülés, a reménykedés idıszakát nevezik így. Mikor ıt várjuk, a szeretetre készülünk. Kitakarítunk és feldíszítünk magunkban és magunk körül mindent. Ilyenkor arra gondolunk, ki minek örülne, hogyan tehetnénk az ünnepet mások számára szebbé. Jobbak vagyunk, többet törıdünk másokkal. Türelmesebbek vagyunk. Ki söpör jük magunkból a haragot, a lustaságot, az önzést, a figyelmetlenséget, a türelmetlenséget és ehhez hasonlókat. Legfıbb gondunkká az örömszerzés válik. Jézust közvetlenül nem láthatjuk vendégül, és nem ajándékozhatjuk meg. Szeretteinkkel tegyük hát ezt! Fábriné Molnár Ildikó Minden Kedves olvasónknak békés boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag, jó egészségben eltöltött új esztendıt kívánunk! A képviselıtestület és a szerkesztı

2 2 ELTELT EGY ÉV BESZÉLGETÉS SZŐKE LAJOS ALPOLGÁRMESTER ÚRRAL Szıke Lajos (50) 1 éve képviselıje és alpolgármestere községünknek. Tıs - gyö keres varbóiként hosszú évek óta tevékenyen részt vesz a közösség életében. Szabadidejében már eddig is sokat segített lakótársainknak, jelen van a sportéletben, a kulturális rendezvényeken, vezetıségi tagja a Nyug díjas Klubnak. A 2006-os választások elıtt a falubeliek felkérték, hogy induljon a választáson. Úgy gondolta, hogy megpróbálja, képviselıként talán többet tehet a faluért. Sikerült, most a vele készült interjút olvashatják. Fábiánné Gyöngyi: Amikor be ke rült a képviselıtestületbe, mi lyen tervei, elképzelései voltak, mit szeretett volna elérni? Szıke Lajos: Minthogy születésemtıl fogva itt élek a faluban, úgy érzem, jól ismerem a falu min den gondját, baját. Meg válasz tásomkor úgy gondoltam, hogy legfıbb célom, hogy képvi se - lıtársaimmal minél több problémát meg tudjunk oldani, mely által a falubeliek élete könynyebbé válhat. Kezdettıl fogva támogattam, s ma is támogatom a településünkön megkezdett fejlesztések folytatását, illetve egy komplex településfejlesztési terv kidolgozását és megvalósítását. Melyek voltak a legsürgetıbb meg oldásra váró feladatok, ami kor elkezdte a testület a mun káját? Sajnálatos módon a testület hosszú ideig nem tudott az érdemi munkához jogi és szervezeti problémák miatt hozzálátni, mert a régi jegyzıvel való megegyezés elhúzódott. Ennek a megoldása volt a legfontosabb, ami végül is csak nyár elejére rendezıdött meg nyugta tóan. Mindeközben foly tattuk a tárgyalásokat a pa - rasznyai önkormányzattal, az évek óta húzódó vagyonmegosztási ügyben, amiben végre sikerült közös megegyezésre jutnunk. Térjünk vissza a fejlesztési el képzelések hez, konkrétan mely te rületek fejlesztésére gondolt? Elsıként említeném az elızı ciklusban megkezdett külterületen lévı szılık, pincék árammal való ellátását. Tavaly befejezıdött az elektromos hálózat kiépítése a temetı feletti pincékig, az idén pedig elkezdtük a Medvefı és a Nyiroknál lévı pincékhez az elektromos hálózat kiépítését. A beruházás várhatóan jövı szeptemberre valósul meg. Ezen kívül úgy gondolom jelentıs fejlesztésre szorul a tó környéke, a sportpálya környéke, felújításra szorul a Szabadság út és a Béke út aszfaltozása, és folytatni kellene a csapadékvízelvezetı árkok felújítását is. Mivel az utak aszfaltozásának költsége meghaladja az önkormányzat pénzügyi lehetıségeit, ennek a megvalósítására pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Megemlíteném még, hogy nagy szükség lenne a hétvégi házakhoz vezetı utak valamilyen szilárd burkolattal való ellátására, és ott is szükség lenne esıelvezetı árkok kiépítésére. Milyen munkákat sikerült elvégezni, milyen sikerélményben volt része? Megemlíteném a Dózsa György úti járdaszakaszt, amely nagyon rossz állapotban volt, és az idén szépen felújítottuk. A sportpálya hátsó része régóta szabadon volt, ide kaput készítettünk, és kitakarítottuk a sportpálya körüli csapadékvíz-elvezetı árkokat is. A tópartra már nagyon régóta hiányoztak pihenıpadok, az idén végre ez is megvalósult.

3 3 Szintén itt a tóparton kavics kiszórásával tettük szebbé a környezetet és könnyebbé az autók parkolását. Sikerélményként említeném a Varbói Napok rendezvénysorozatot, melynek záró napja, legalább kétezer embert vonzott, és számos mé - diában szerepelt. Turisz tikai szempontból nagy jelentıségő, hogy a TV2-n is leadtak egy rövid riportot Varbóról és a Szörny fesztiválról. Végül még fontos megemlítenem, hogy a képviselıtestület minden tagja a megválasztásakor el - határozta, hogy a tiszteletdíját 1éven át nem veszi fel, hanem ezt a pénzt a falu javára használja fel. Ez így is történt, az idén elvégzett munkák mindegyikéhez hozzájárult a testület. Végül most, hogy közeleg a tél, felkészültek-e arra, hogy idıben eltakarítsák a havat, és meg szüntessék a jegesedést minden utcában? Igen. A képviselı testület úgy döntött, hogy vásárol egy használt traktort, ami havat is tud tolni, füvet is lehet vele nyírni, és egyéb mun - kálatokat is lehet a segítségével végezni. Erre azért van szükség, mert a régi traktorunk balesetveszélyessé vált és eladtuk. Ha nem sikerül idıben másikat venni, mindenképpen megoldjuk a hó és a jég rendszeres eltakarítta tását. Köszönöm a beszélgetést, és további jó munkát kívánok! LOSONCI RITA BESZÁMOLÓJA KÉPVISELİI MUNKÁJÁRÓL Tavaly októberben megtiszteltek Varbó lakosai azzal, hogy bizalmat szavazva számomra ön - kormányzati képviselınek vá - lasztottak. Ezt a fele lıs ség tel - jes tevékenységet igyekeztem szolgálatként, tisztességgel végezni. Szemem elıtt fıként a közös érdek, a lehetıségek ki ak názása és a falu hírnevének visszaszerzése lebegett célként. Elsı lépésként közelebbrıl is megismertem az önkormányzathoz tartozó intézményeket, valamint az anyagi helyzetünket (ami országos viszonylatban nem is volt olyan rossz). Majd hosszú távon gondolkodó emberként elkezdtem a falu fejlesztési tervének kidolgozását. Ehhez több alkalommal kikértük a lakosok véleményét is. Egyetér tés ben elfogadtuk, hogy elıször infrastrukturális beruházásokra (út, járda, csapadékvíz elvezetés, falukép stb.) van szükség, majd ké - sıbb a község adottságaihoz igazított turisztikai koncepciót kell kidolgozni. A testület megosztottságát elıször az iskola bezárásakor ta pasz taltam. Sokat dolgoztam azért, hogy helyben megfelelı szin tő ok tatást tudjunk biztosítani. A szükséges évi 6 millió forint többlet költséget (ami késıbb va lószínőleg csökkent volna) a testület többsége nem támo gatta. Végül az egyház visszalépett, mert az önkormányzat ré szérıl nem látta a teljes elkötelezettséget. Az elmúlt idıszakban legnagyobb probléma az volt, hogy nem volt a falunak saját jegyzıje, így munkánk jelentıs ré - szét a min dennapi ügyek végzése tet te ki, elvonva az energiát és az idıt a fejlesztéstıl. Sok idıt el vett az elı zı körjegyzı ügyének lezárása is. Elmondhatjuk, hogy a kormány tevékenysége sem könynyítette meg a dolgunkat, hi - szen az Euró pai Uniós pályázatok kiírása több mint fél éves csúszással nyár végén kezdıdött meg. Tudom, hogy a lakosok és egyes képviselık is türelmetlenül várják a beruházásokat, hiszen nincs túl jó állapotban a település. De abból a kis pénzbıl, ami rendelkezésre áll a lehetı legjobban kellene gaz-

4 4 dálkodni! Amire várhatóan lesz támogatás azt nem szabad támogatás nélkül, teljes mértékben az önkormányzat finanszírozásában kivitelezni. Lehet, hogy egy-két évet várnunk kell rá, de késıbb tízszer akkora értékő beruházást tudunk megvalósítani ugyanannyi pénzbıl. Az elsı két EU-s pályázatot szeptember elején tudta beadni az önkormányzat. Ebben az orvosi rendelı és a polgármesteri hivatal akadálymentesítéséhez kértünk 18 millió forint támogatást. Jelenleg elbírálás alatt áll. Ennek megírásán túl nagy szerepet vállaltam további pályázatok elıkészítésében: 1. Óvoda felújítása (jelenleg írják a pályázatot), 2. Nyögı-patak mederkotrása (tár gya lások folynak az ÉKÖVIZIG-gel, februárban kerül beadásra), 3. Varbói víztározó rekonstrukciója és a csapadékvíz elvezetı árkok kiépítése. Jövı évben újabb pályázati le - hetıségek nyílnak meg. Fentie - ken túl elı kell készíteni az ökoturisztikai fejlesztési koncepciónkat, hogy 2009-ben indulni tudjunk az erre szánt támogatási keret elnyeréséért. Ezek kivitelezése egy összeforrott, tapasz talt képviselı testületet is próbára tesz. A jelenlegi képviselı testületben (8fı) nem látom a garanciát az eredményes és sikeres együttmőködéshez, ezért önálló képviselıi indítványt adtam be, aminek kö vetkeztében az október 24-i ülésen szavaztunk a testület feloszlatásáról. A szavazás eredménye 4 igen és 4 nem szava zat lett, így a képviselı testület maradt. Én vi - szont saját elhatározásból megváltam ön kor mányzati kép - viselıi mandátumomtól, mivel több testületi döntéssel nem értettem egyet. Tisz telet dí jam - ból hozzájárultam a Dózsa ut - cai járdaépítéshez és a villamosvezeték bıvítéshez. To váb - bi 400 ezer forintot sze ret nék felajánlani a Varbói Óvodásokért Alapítvány részére a vidéki gyerekek esélyegyenlıségének elısegítésére, amit nyelv-, zene-, vagy úszásoktatásra szántam. Ennek megítélése a jelenlegi testület kezében van. Természetesen felajánlottam, hogy ezentúl is ingyen állok az ön kormányzat rendelkezésére pá lyá zatokkal kapcsolatos té mák ban. Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek! Losonci Rita ÜNNEPI FOGADÁS A hagyományokhoz híven ez év végén is fogadást rendez az önkormányzat képviselıtestülete azoknak a személyeknek a tiszteletére, akik egész évben önzetlenül segítették az önkormányzat munkáját. A képviselıtestület az idén arról döntött, hogy ezen a napon külön Díszoklevelet nyújt át azoknak, akik hosszú éveken át dolgoztak a közösségért, így Dienes Andrásnak, Illés Istvánnak, Faragó Károlynénak és Fekete Istvánnénak. Az ünnepség 15-én, 17 órakor kezdıdik a Faluház színháztermében. KERÉKPÁROSOK FIGYELEM! A balesetek elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy a kerékpár és annak vezetıje mindig jól látható legyen a sötétben. Ennek érdekében a KRESZ kötelezıvé tette a fényvisszaverı mellény viselését! Kérünk mindenkit, aki szürkület után kerékpárra száll, tartsa be ezt a szabályt! Ellenkezı esetben nemcsak a szabálysértési bírságot, hanem saját testi épségét is kockáztatja! FOGy.

5 5 A HELYI IGAZGATÁS FONTOSSÁGÁRÓL Tisztelt Varbóiak, kedves Olvasó! Köszöntöm e lapon keresztül is a kedves Olvasókat. Cikkemmel eddigi ta pasz talataim rövid bemutatása mellett szeretném ismertetni Önökkel azt is, hogy a jegyzı mi lyen területeken, ügyekben segítheti a falu lakóinak mindennapi életét. A jegyzı tevékenysége hagyományosan két lényeges feladatkör ellátásából, nevezetesen a köz igaz ga tási tevékenység helyi szinten való elvégzésébıl, másrészt pedig a képviselı-testület döntéseinek elıkészítésébıl, végrehajtásából te vıdik össze. (Ez utóbbiban persze a polgármesterre is jelentıs szerep há rul.) Felada tait munkaszervezete, a hivatal segítségével igyekszik el látni, melybıl következıen van egy belsı szervezési szerepe is, azaz a hivatal vezetése. A jegyzı szerepének rövid felvázolását követıen néhány olyan ügyrıl kívánok szót ejteni, amelyek általánosan fordulnak elı, így bizonyára szélesebb körő érdeklıdésre is számot tartanak. Nézzük elıször a településtisztasági feladatokban való közremőködést. A település képe, rendezettsége a község egészének ér - deke, melynek el látásában valamennyi lakosnak, és a helyi önkormányzatnak is a lehe - tıségekhez mérten együtt kell mőködniük. A helyi lakosokat nemcsak a saját tulajdonban lévı, illetve általuk használt ingatlan rendben tartása terheli, hanem gondoskodniuk kell az ingatlan elıtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetıleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedı teljes terület), valamint a járda - szakasz mel letti nyílt árok és ennek mőtárgyai (átereszek) tisztán tartá sáról, to vábbá a csapadékvíz zavar talan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. Ide köthetı az a kötelezettség is, hogy a kapubejárókat az ingatlan tulajdonosa kö teles felújítani, korszerősíteni, különösen, ha a csapadékvíz le folyásának biztosítása csak ez által lehetséges. A ka pubejárók alatti átereszek és az árkok tisz tán tartása a tél beálltával egyébként is rendkívül fontossá vált. Néhányan természetesen kifogásolták a fentebb írtakat, mondván, miért nem az önkormányzat gondoskodik a közterületnek mi nısülı járda vagy az árkok tisztán tartásáról. Mindamellett, hogy régebbi idıktıl fog va fennálló kötelezettség is ez, mely többé-kevésbé a köztudomásba is át ment, ebben a vonatkozásban mind a helyi, mind az országos rendeletek egységesen és egyértelmően szabályoznak. Ebbıl kö vet - kezıen nem jogellenes a helyi lakosok kötelezése saját ingat lanukon túlmenıen az ingatlan elıtti területrész tisztán tartására is. (A kötelezettség egyébként hatá rozott álláspontom szerint nem csak az utcafronti részen, hanem az ingatlan utcával határos minden oldalán oldal telken tehát minden utcával határos oldalon terheli a tulajdonost.) Eddigi mőködésem alatt bir tok vi tás tárgyú ügyek sem maradtak el. Tájékoztatásként közlöm, ezek érdemi elbírálásánál irányadó az az alapvetı szabály, hogy a tulajdonos a dolga, földje használata

6 6 során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel má sokat, különösen szomszédait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. A birtokvitás tárgyú ügyeket egyébként a helyszínen kísérlem meg tisztázni, meg - hallgatva a feleket. Általában egyezség kia - lakítására törekszek, és többnyire a felek is megértik, hogy a törvények leggyakrabban az igazságos és méltányos rendezés irányában szabályoznak. Szót kell még ejteni arról is, hogy az ıszi idıszakban megnıtt a közterületre kijutott, utcán kó borló ku tyák száma. A gazdi szerint bizonyára ártalmatlan ku tyu sok azonban más számára kiismerhetetlenek, a velük való pl. esti találkozás nem feltétlenül kellemes. A vonatkozó helyi ebtartási ren - delet szerint a tulajdonos köteles biztosíta - ni, hogy közterületre, szomszédos te lekre a kutya ne jusson ki. Az eb tartási szabályok megsértése szabálysértést valósít meg. Ezúton is kérem tehát, hogy a házırzıik ke - rítésen belül tartásáról gondos kodjanak. A jegyzınek a fentiek mellett még számos olyan feladata van, amely a lakosság számára közvetlenül nem látható, de azok ellátását jogszabályok kötelezıen elıírják, és a falu ügyeinek megfelelı viteléhez egyébként szükségesek. A helyi igazgatás keretében egyes, nagy számban elıforduló ügyeket, mint az adóés szociális igazgatást, a lakcím és népesség-nyilvántartást, az anyakönyvezést, il letve a könyvelési feladatokat a hivatal ügyintézıi látják el. Az em lített feladatok, a testületi döntések végrehajtásában való közremőködés, valamint a számos adat kérés, megkeresés teljesítése mellett elég nehéz az ügyintézési határidı pontos betartása. Jelentıs teher hárul a hivatali szervezetre, ezúton is kö szönöm segítségüket. Összefoglalva tehát az igazgatási tevékenységemet illetıen leírtakat, úgy gondolom, ha az együttélés or szágos és helyi rendeletekkel meghatározott szabályait be tartjuk, az nemcsak a helyi lakosok életét teszi könynyebbé, ha nem Varbó vonzóbbá válik az idelátogatók számára is. Bízom ben ne, hogy együttmőködésünk eredményeként községünk to vább szépül és fejlıdik. Én továbbra is ezen fogok munkálkodni. dr. Czipa Zoltán körjegyzı F E L H Í V Á S Az utóbbi hetekben Varbó utcáin, közterületein el sza porodtak a gazdátlanul kóborló ebek. Erre tekintettel Varbó Község Önkormányzatának az Ebtartásról szóló 12/2003.(XII.01.) számú rendelete alapján felhívom a Tisztelt ebtartók figyelmét, hogy a kutyák köz terü let re való kijutásának, illetve a szomszédos ingatlanra való bejutásának megakadályozására különös gondot for dítsanak. Az ebtartásra vonatkozó, a fenti rendeletben meghatározott szabályok megszegıi Ft-ig terjedı szabálysértési pénzbírsággal sújthatók. A közterületen kóborló ebeket továbbá az önkormányzat befogatja, az ezzel kapcsolatban felmerült költség megfizetésére pedig az eb gazdáját kötelezi. Dr. Czipa Zoltán sk. Körjegyzı

7 7 A KULTURÁLT KUTYATARTÁSRÓL EURÓPAI UNIÓS AJÁNLÁSOK Ajóléti társadalmakban (pl: Ausztria, Dánia, Hollan dia, Né metor - szág) kialakult állattartási szokások nagy hangsúlyt fektetnek mind az állatok életminıségének folyamatos javítására, mind az állatok és emberek együttélésének maximális harmóniájára. E társadalmi érzékenység kiterjesztése céljából az Európai Unió szakbizottságai aján lásokat fogalmaztak meg, amelyek az állattartással kapcsolatos alapelveket, normákat rögzítik. Az ajánlások kitérnek a haszonállatok tartásának körülményeire éppúgy, mint a hobbiállatok kutya, macska tartásával kapcso latban betartandó szabályokra. A hazai társadalmi szokásokat, és az azokból fakadó konfliktushelyzeteket tükrözi az a tény, hogy településeink nagy részében szükségessé vált az általános állattartási szabályok rögzítésén túl, az ebtartás külön rendeletben történı szabályozása. Városi környezetben az eb - tartás leginkább köztisztasági és közegészségügyi problémákat okoz, vidéken viszont inkább a méltatlan körülmények között tartott kutyák, a jószágok szabad területeken való kóborlása, és az ebbıl eredı balesetek, illetve a nyugalmat megzavaró események, indokolatlanul hangoskodó kutyák okozzák a legtöbb problémát. Az uniós ajánlások rávilágítanak arra, hogy leginkább tu - dati változásra van szükség. Sajnos sokan nincsenek tisztában azzal, hogy az állattartás nagy felelısség. Egy ku tyát megfelelı körülmények me - llett tartani majdnem annyi gondoskodást igényel, mint gyermeket nevelni. A kutya rendkívül intelligens, érzı állat, a törıdést mindig meghálálja, de a rossz bánásmódra, a helytelen nevelésre, illetve a nevelés hiányára a környezetét idegesítı szokásokkal agresszivitással, állandó uga tással reagál. Tévhit az, hogy az a jó házırzı kutya, amelyik állandóan ugat. Az uniós ajánlások kitérnek arra, hogy a házırzıként tartott ebeket szakszerő ne - veléssel a környezetet nem zavaró viselkedésre lehet és kell szoktatni. Elvárják tılük, hogy kizárólag a házkapun belülre belépı idegennel szem ben lépjenek fel agreszszíven, de a kapun kívüli mozgásokra ne reagáljanak. Erre már hazánkban is láthatunk nagyon szép példákat. Nem egyszer látni, ahogy nagy testő házırzı kutyák (német juhászok, boxerek, rotweilerek, stb.) némán fi - gyelik a kapu elıtt elhaladó embereket, és csak akkor ugatnak, ha a vendég rátette a kezét a kilincsre. Viszont a gazda nyugtatására azonnal elhallgatnak. Ez persze sok idıt, törıdést és türelmet igényel a gazda részérıl. Sok embernek nincs ideje a nevelésre, törıdésre, ezért ilyen esetben a felelısségteljes emberek inkább le - mondanak az állattartásról, mintsem szenvedést okozzanak egy állatnak, vagy folyamatosan zavarják a szomszédok nyugalmát. Az ebtartók felelıssége, hogy házi kedvenceik se hangoskodással, se félelemkeltı viselkedéssel ne zavarják la - kótársaik nyugalmát! Kevesen tudják, hogy a nyugalmat bármi módon zavaró állatok gazdái pénzbüntetéssel sújthatók, ismételt panasz esetén pedig a közösség kérésére az állat eltávolítására, vagy elaltatására kötelezhetık.

8 8 IDİSKORÚAK ESTJE november 9-én délután 4 órától este 8 óráig egy nagyon meghitt, és jó hangulatú találkozónak volt helye az önkormányzati hivatal színházterme. Mint minden évben, most is meghívást kaptak a községünkben lakó 65 év feletti lakótársaink. Nincsenek kevesen, összesen 183 meghívót juttattak el a hivatal dolgozói az érintetteknek. Sokan el tudtak jönni, 100 fı foglalt helyet a szépen megterített asztaloknál. A rendezvényt Üveges Géza polgármester úr nyitotta meg köszöntıjével, majd dr. Czipa Zoltán körjegyzı köszöntötte az egybegyülteket. Ezután külön köszöntötték községünk legidısebb lakóit, átnyújtva nekik egy-egy ajándékcsomagot és virágcsokrot: Szıke Istvánné Lidi néni ( ) Koós Miklósné Margit néni ( ) Tóth Lajosné Zsuzsika néni ( ) Kecskeméti Lajos ( ) Szomolya András ( ) Cserépi Lajos ( ) Ezúton is kívánunk nekik további jó egészséget! Az Önkormányzati Hivatal ezen alkalomból minden kedves meghívottnak átnyújtott 1000 Ft értékő vásárlási utalványt, melyet az UNIO-COOP áruházban, és a Dózsa Gy. úti Vegyesboltban válthatnak be az ajándékozottak. (Azoknak, akik nem tudtak eljönni erre a rendezvényre, a hivatal dolgozói juttatták el az utalványokat.) Ezután az 50. házassági évfordulójukat ünneplı házaspárokat köszöntötték. Az önkormányzattól ajándékcsomagot és virágkosarat kaptak, a Nyugdíjas Klub pedig egy szál virággal kedveskedett a házaspároknak: Csörgı Jánost és Dienes Gizellát ( ) Czakó Ferencet és Kovács Hajnalkát ( ) Szıke Lajost és Mályi Zsuzsannát ( ) Juhász Lajost és Boros Vilmát ( ) Dávid Lászlót és Pere Erzsébetet ( ) Kiss Ferencet és Rudák Juliannát ( ) Az ajándékok átadása után az óvodások elıadását, majd a Nyugdíjas Klub nótacsokor mősorát élvezhették a vendégek. Ezután következett a finom vacsora, melyrıl az óvoda dolgozói gondoskodtak. A vacsora után nagyon jó hangulatban nótáztak és szavaltak a meghívottak. A jó hangulatot fokozta az immár hagyományosnak nevezhetı tombolasorsolás, melyre polgármester úr magánemberként Ft-ot ajánlott fel, a Nyugdíjas Klub pedig 10 db 500 Ft-os vásárlási utalvánnyal járult hozzá a nyereményekhez. Reméljük mindenki jól érezte magát, és jövıre is sokan el fognak jönni jó erıben és egészségben! Fábiánné Gyöngyi

9 9 ELHUNYT KURUCZ JÓZSEF Életének 64. évében elhunyt Varbó nyugdíjas lelkipásztora, falunk díszpolgára tól ig szolgált a varbói református gyülekezetben. Egész életét Varbónak szentelte. Személyes példamutatással, odaadó munkával végezte feladatát. Szolgált, tervezett, szervezett, épített. Min dig másért harcolt, önmagával szemben kíméletlen volt. A képviselıtestület munkája elismerése -ként 2005-ben díszpolgári címet adomá nyozott Neki. Búcsúzzunk Tıle a következı idézettel: Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek felé fordulunk Ember vagy, tehát ember módra és az emberek között kell élned. Ember módra élsz, ha igazságosan élsz. Ha minden cselekedeted és szavad alján az a szándék van: nem ártani az embereknek A halálos ágyon csak akkor pihenhetsz nyugodtan, ha minden nap, minden öntudatoddal az igazságot szolgáltad. Nyugodjon békével. LESZ-E BÁNYÁSZ EMLÉKMŐ VARBÓN? Akörnyék faluiban majd minden községben tö re - kedett a helyi vezetés arra, hogy a községbıl bányában dolgozóknak és a nehéz körülmények miatt ott hısi ha lált halt embertársainak em lékmővet állítson. Ezt szeretnénk elérni Varbón is, hogy mél tó kép pen emlékezzünk meg azokról, akik a mi községünkbıl a bányában dolgozva vesztették életüket. A környék falvaiból na gyon nagy létszámban voltak ilyen munkatársak. Varbó község Önkormányzata ezek közül, csak a varbói lakosokról szeretne megemlékezni úgy, hogy a bányamunka ne hézségeit, teljes embert kívánó formájára emlékezve, méltó emlékmővet he - lyezzen el, ezen emberek tiszteletére. Mivel környékünkön a mély - mőveléső bá nyászat Lyukó bánya bezárásá -val befejezıdött. Kutatásaim során az alábbi sze - mélyekrıl tudunk, akik varbói la - kosok lévén, valamelyik bányában vesztették életüket munkájuk so - rán: - Faggyas Pál vájár bányaomlás következtében halt meg Baross-aknán, - Szaniszló István Haricabányában, - Nagy József csillés Baross-aknán, - Üveges András Baross-aknán, - Madarász István Baross-aknán, - Czakó Bertalan Pálinkás-tárón, - Molnár Ferenc vájár Lyukóbányán, - László József Lyukóbányán. Kérem a fent nevezett személyek még élı hozzátartózóit, hogy személyes adatok, idıpontok tisztázása végett az Önkormányzat levelezı ládájába adják meg az elhunytak adatait, hogy az emlékmőre pontos adatokat tudjunk felhelyezni. Várjuk véleményüket az emlékmővel kapcsolatban is a helyét és kivitelezését illetıen is. Bízva segítı készségükben és abban, hogy Önök a falu lakos - sága is akar egy ilyen emlékmővet községünkben. Várom adataikat és azt is, ha a felsoroltakon kívül még tudnak olyan varbói lakosokról, akik a bányában veszítette életét. Deregi Bertalan nyugdíjas bányász

10 10 ANYAKÖNYVI HÍREK 2007-ben születtek Gyermek neve Anyja neve Születési idı 1./ Makranczi Réka Varga Ildikó január Kern József Miklós Miklós Gabriella január / Bodnár Botond Hermanutz Éva március / Jenei Petra Adrienn Barna Ildikó március Barla Bernadett Nahaj Bernadett május / Darai Marcell Roskó Rozália május / Tóth Imola Jóczik Viola Gizella május / Csiszár Martin Szabó Erika június / Juhász Laura Kira Nánasi Mónika július / Udvardi Roland Bódi Hilda július / Virág Borbála Eperke Bara Viktória Éva július / Zachár Bendegúz Kosztyu Tünde augusztus / Lopocsi Mónika Poszuk Krisztina augusztus ben elhunytak 1./ Tóth Pál január / Süveges Béláné január / Üveges László február / Házas András március / Nézı Istvánné április / Szabóné Fodor Ibolya április / Rudák Istvánné április / Gergely Lajos június / Lévai János július / Tóth Miklósné július / Tardi Gyula augusztus / Bodnár Lajosné augusztus / Erdısi Oszkár László szeptember / Lakatos József október / Gór András október Kurucz József november / Szaniszló Pál november 18. Varbó lakosságának kor szerinti megoszlása 0-2 éves 27 fı 3-5 éves 31 fı 6-13 éves 106 fı éves 70 fı éves 618 fı éves 71 fı éves 145 fı éves 75 fı éves 37 fı 90 év fölöttiek 0 fı Összesen 1180 fı

11 11 A SPORTEGYESÜLET JELENE ÉS JÖVİJE Az év végi zárszámadást az egyesület elnöke, Asszony Béla is elvé gez te. A vele való beszélgetést ol vashatják kedves olvasóink. Fábiánné Gyöngyi: Mikor alakult az egyesület? Asszony Béla: A Sport egye sü - let 1935-ben alakult azzal a céllal, hogy a környéken élı emberek a sportpályán önmaguk, és mások szórakoztatására focizhassanak. Te mióta vezeted az egyesü - letet? 2007 júliusban lettem a Sport - kör elnöke, és dolgozunk a vezetıségi tagokkal azon, hogy mő ködhessen. Mióta focizol, és hol játszottál eddig? Már hatéves koromtól őzöm ezt a sportágat. Kazincbarcikán vé gigjártam az összes korosztályos csapatot, majd a felnıtt csapat szí neiben is játszottam. A fıiskola évei alatt játszottam Rakamazon, Arnóton, Erdıbé - nyén és Varbón és mindenhol szép sikereket ér tünk el. Milyen sportolási lehetıségek vannak az egyesületben? Az egyesületnél a labdarúgáson kívül más sportág nincs, és ezúttal is kérem az olvasókat, hogy ha valakinek van megvalósítható ötlete, forduljon hozzám bizalommal. Van-e érdeklıdés más sportok iránt is? Volt már próbálkozás a kara - téval, de kevés jelentkezı volt. Egyébként a különbözı sportoláshoz a feltételek adottak lennének, de ez csak összefogással mőködhetne, amivel idáig nem sokszor lehetett találkozni. Hányan fociznak az egyesületben Varbóról? A jelenleg igazolt játékosok száma eléri a 70 fıt, és ennek körülbelül a 40%-a varbói. Mennyire eredményes ez a csapat? Kisebb-nagyobb sikereket már elértek. Nagyobb sikerek lehetnének, ha azok a játékosok, akiket leigazoltunk mindannyian járnának edzésre, és lenne ember aki segíti az utánpótlás csapatok munkáját. Mennyi nézıje van átlagban egy meccsnek? Átlagosan fı a né zık száma. Ezt az adatot sokszor be - folyásolja az, hogy milyen csapat van Varbón és az, hogy ki az ellenfél. Gondolkoztam, hogy ho - gyan lehetne még a többi he lyi gyereket is megmozgatni, oda - von zani a sportpálya környékére. Ebbıl az apropóból pom-pom csa patot hoz tunk létre, amíg az idı engedte a hazai mérkızéseken fel is léptek a lá nyok. A nyár elején meg pró bál tam összehozni a varbói öreg fiúk csapatát egy kis mozgásra, de nem tudom lenne-e rá igény, mert az ı szerepeltetésükre is lenne egy-két ötletem. Mennyi pénzbıl gazdálkodik az egyesület, ki vagy kik járulnak hozzá a mőködéséhez? A költségvetés bevételi szem - pont ból egy jó körzeti csapaté hoz elegendı, míg a kiadások az osztálynak megfelelıen nagyon borsosak ben, konkrétan 1,5 millió Ft-tal támogatta az egyesületet az Önkormányzat, ezen felül pedig a képviselık 800 ezer Fttal járultak hozzá a mőködésünkhöz. Az a helyzet, hogy a sport a létminimumon van, ebbıl kell gazdálkodni és 7 csapatot mő köd - tetni. Az anyagiakon túl már sajnos nagyon kevés segítı kezet kapunk a csapatok szakmai munkájának az elvégzéséhez. Az ön - kormányzat, és egyéb felajánlások nélkül nem mőködhetnénk, ezúttal is köszönet jár minden segítségért! Hogyan látod a focinak a jövıjét Varbón? A varbói sport jövıje a gazdasági lehetıségeken és az em be - rek összefogásán múlik. Meg - felelı segítség esetén sok szép eseménnyel tudnánk megörvendeztetni a csapat szurkolóit. * * * Köszönöm a beszélgetést és si kerekben, eredményekben gaz dag új esztendıt kívánok Neked és az egyesület minden tagjának! Kiadó: Varbó Község Önkormányzata 3778 Varbó Hısök tere 1. Tel.: 48/ Fax: 48/ Felelıs kiadó: Üveges Géza Felelıs szerkesztı: Fábiánné Oskó Gyöngyi Nyomda: Grafitech Bt Miskolc, Csokonai út Tel/Fax: 46/ Fv: Szász Szabolcs

NYIRlevél. A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról

NYIRlevél. A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról NYIRlevél XII. évfolyam 3. szám 2010 szeptember A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról Tisztelt NYIRlevél Olvasók! Köztudomású,

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011. december Polgármesteri tájékoztató Tisztelt Boldogházi Lakosok! A naptári év végéhez közeledve az alábbi rövid összefoglalót készítettem az év eseményeirıl. Az önkormányzatok

Részletesebben

Berec Lászlóné. Varbócska Kft. Szegletes Sándor 06/30-468-85-08. Sportvezetõ ifj.asszony Béla 06/30-219-1785

Berec Lászlóné. Varbócska Kft. Szegletes Sándor 06/30-468-85-08. Sportvezetõ ifj.asszony Béla 06/30-219-1785 2 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLET Polgármester: Üveges Géza Képviselõk: Czakó Norbert Gere Gábor Illés Menyhért Losonczi Rita Remenyik Richárd Szelekovszky Lóránt Szõke Lajos ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL: 48/521-008 48/521-009

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

XVIII. évfolyam 2. szám

XVIII. évfolyam 2. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 2. szám 2009. február Várjuk Önöket február 28-án 16 órakor az Ifjúság Klubjába (Dózsa Gy. u. 4.) Szerep vagy valóság c. kiállításra;

Részletesebben

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius)

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) DÖNTÉS SZÜLETETT Balatonszemes Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete 100/2010 (V.21) Balatonıszödön a 43/2010 (V.26) határozatával döntött

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013.

Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 16-án megtartott közmeghallgatással egybekötött Képviselı-testületi

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció K SZOMBOR H RADÓ XX. évfolyam 2011. 5. szám K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció 2.

Részletesebben

Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december

Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december Néhány gondolat karácsonyra Kedves Röjtökmuzsajiak! Elérkeztünk az év legszebb idıszakához, a karácsonyhoz. Karácsony éjszakáján

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a 2013. február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati

Részletesebben

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. MÁRCIUS ÚJSÁG Szentmártonkáta Község Önkormányzata és a magam nevében ezúton kívánok a település minden kedves hölgy lakosának nagyon boldog nınapot. Fodor

Részletesebben

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó Berczeli Ön a Berczeli Napló 115. számát tartja a kezében. XIV. évfolyam 2. szám, 2009. július Augusztus 1. (szombat) 20.00 óra Gátszínház a Tisza-parton: Kassai Thália Színház : Imádok férjhez menni zenés

Részletesebben

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében.

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. Berczeli Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július Az idén már 8.(!) alkalommal szervezi meg a Tiszabercelért Egyesület ezt az országhatárokon túl is ismert

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Beköszönı I/1-2. szám 2006. október-november A 2006. október 16.-i alakuló ülését a 2006. október 1.-i Önkormányzati Választásokon mandátumot szerzett

Részletesebben

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl 2 2009. október K R Ó N I K A Beszámoló Önkormányzatunk életérıl Augusztus 20-án nagysikerő ünnepi mősorral, koncerttel és tőzijátékkal ünnepeltük Szent István királyunkat és településünk várossá nyilvánítását.

Részletesebben

TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN

TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN ingyenes közéleti havilap 2010 június TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN Fotó: Nagy Roland Május és június hónapokban közvetlenül is megtapasztalhattuk Petőfi gondolatainak igazságát: Azért a víz az úr! Az égi áldás

Részletesebben

ÚJ UTAKON TURA VÁROSÁBAN

ÚJ UTAKON TURA VÁROSÁBAN ingyenes KözéleTi havilap 2010 március ÚJ UTAKON TURA VÁROSÁBAN 208 millió forintos pályázati nyereményből A 2009-es év végén a képen látható Magdolna utca teresedésének végső ki ala kításával és parkosításával,

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Az önkormányzat 254.397 ezer Ft bevétellel számol, amely kb. 20 millió Ftal kevesebb a tavalyi évnél. Ennek oka többek között az, hogy pl.

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap ingyenes közéleti havilap 2009 november November hónap a halottak hónapja. Ilyenkor sokan járják a temetőket, a halottak hazáját, és közelebb kerülnek azok hoz a kérdésekhez, amelyek foglalkoztatják az

Részletesebben

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA 1. oldal PÁTKAI HÍREK 2012. nyár PÁTKAI HÍREK Pátkai Hírek XXII. évf. 2. szám 2012. nyár A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA PÁTKAI NYÁR 2012 JÚLIUS 14. CSALÁDI SPORTNAP (PÁTKA SPORTKÖR) JÚLIUS 23-27.

Részletesebben

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat.

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat. Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. JÚLIUS 13.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Nyíribrony Körjegyzıségi Hivatala 2008. évi munkájáról tájékoztatás

Tartalomjegyzék. Nyíribrony Körjegyzıségi Hivatala 2008. évi munkájáról tájékoztatás Ez nem lehet titok! Újra megjelentetjük a település életérıl és önkormányzatunk munkájáról szóló kiadványunkat, mely reményeim szerint az Önök érdeklıdésével és igényeivel is találkozni fog. Szeretném,

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt HÍRLEVÉL DECEMBER jó 2009.12.18. de. 8:39 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2009. évi 6. szám (2009. december) Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! dr. Guba Zsolt személyében.

Részletesebben

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk a hagyománnyá vált farsangi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Évértékelés- 2006. több település együtt nyújt be. Ezért az a legjobb megoldás, ha olyan helyi feladatok. Valentin Károly Gábor A HERNÁDI, ÚJLENGYELI

Évértékelés- 2006. több település együtt nyújt be. Ezért az a legjobb megoldás, ha olyan helyi feladatok. Valentin Károly Gábor A HERNÁDI, ÚJLENGYELI Szép és békés Karácsonyt, eredményekben gazdag, sikeres és boldog új évet kívánunk Hernád és Újlengyel valamennyi polgárának és családjuk minden tagjának bárhol is élnek e hazában vagy a nagyvilágban!

Részletesebben