I. évfolyam, 3. szám december ELTELT EGY ÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. évfolyam, 3. szám 2007. december ELTELT EGY ÉV"

Átírás

1 I. évfolyam, 3. szám Ilyenkor év végén általában mindenki végez magában egy kis zárszámadást a kitőzött célokról és az elért eredményekrıl. Úgy gondoltuk megkérdezzük az egy éve választott képviselıtestület tag jait, mi a véleményük a tes tület eddigi munkájáról, ho gyan értékelik saját tevékenységüket. Szıke Lajos örömmel vállalkozott egy beszélge - ELTELT EGY ÉV tésre, a vele készült interjút a 2. oldalon olvashatják. Losonci Rita évértékelı összefoglalóját pedig a 3-4 oldalon találhatják. Szintén felkértük év végi értéke lésre Asszony Bélát a Sport egye sü let vezetıjét, a vele való beszélgetést a 11. oldalon olvashatják kedves olvasóink. Fábiánné Gyöngyi ADVENT HAVA Karácsony az év legnagyobb és legszebb keresztény ünnepe lett. A szeretet, a család, Jézus születésének napja. Közismert jelképe a feldíszített fenyıfa. Változnak az ünnepi szokások, akárcsak hétköznapjaink, és velük együtt az ünnepre való készülıdés is. A hajdan széles körben elterjedt szokások többségét mára csak az emlékezet ırzi, könyvekben olvashatunk róluk, múzeumokban tekinthetjük meg tárgyait. Közülük a betlehemezés sok helyütt ma is él, éppúgy, mint szentestén a közös éneklés. A karácsony köré egész ünnepkör épül, adventtıl kezdve egész vízkeresztig. Magába foglalja Miklós, Luca, Ádám és Éva napját, karácsony után pedig Istvánét, Jánosét, Szilveszterét és az újévet. Gyakran halljuk: adventi koszorú, adventi naptár, advent elsı vasárnapja Ismerısen cseng tehát a szó: advent. De mit is jelent? Latin eredető kifejezés, jelentése: eljövetel. A Jézus születésére való várakozás, a felkészülés, a reménykedés idıszakát nevezik így. Mikor ıt várjuk, a szeretetre készülünk. Kitakarítunk és feldíszítünk magunkban és magunk körül mindent. Ilyenkor arra gondolunk, ki minek örülne, hogyan tehetnénk az ünnepet mások számára szebbé. Jobbak vagyunk, többet törıdünk másokkal. Türelmesebbek vagyunk. Ki söpör jük magunkból a haragot, a lustaságot, az önzést, a figyelmetlenséget, a türelmetlenséget és ehhez hasonlókat. Legfıbb gondunkká az örömszerzés válik. Jézust közvetlenül nem láthatjuk vendégül, és nem ajándékozhatjuk meg. Szeretteinkkel tegyük hát ezt! Fábriné Molnár Ildikó Minden Kedves olvasónknak békés boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag, jó egészségben eltöltött új esztendıt kívánunk! A képviselıtestület és a szerkesztı

2 2 ELTELT EGY ÉV BESZÉLGETÉS SZŐKE LAJOS ALPOLGÁRMESTER ÚRRAL Szıke Lajos (50) 1 éve képviselıje és alpolgármestere községünknek. Tıs - gyö keres varbóiként hosszú évek óta tevékenyen részt vesz a közösség életében. Szabadidejében már eddig is sokat segített lakótársainknak, jelen van a sportéletben, a kulturális rendezvényeken, vezetıségi tagja a Nyug díjas Klubnak. A 2006-os választások elıtt a falubeliek felkérték, hogy induljon a választáson. Úgy gondolta, hogy megpróbálja, képviselıként talán többet tehet a faluért. Sikerült, most a vele készült interjút olvashatják. Fábiánné Gyöngyi: Amikor be ke rült a képviselıtestületbe, mi lyen tervei, elképzelései voltak, mit szeretett volna elérni? Szıke Lajos: Minthogy születésemtıl fogva itt élek a faluban, úgy érzem, jól ismerem a falu min den gondját, baját. Meg válasz tásomkor úgy gondoltam, hogy legfıbb célom, hogy képvi se - lıtársaimmal minél több problémát meg tudjunk oldani, mely által a falubeliek élete könynyebbé válhat. Kezdettıl fogva támogattam, s ma is támogatom a településünkön megkezdett fejlesztések folytatását, illetve egy komplex településfejlesztési terv kidolgozását és megvalósítását. Melyek voltak a legsürgetıbb meg oldásra váró feladatok, ami kor elkezdte a testület a mun káját? Sajnálatos módon a testület hosszú ideig nem tudott az érdemi munkához jogi és szervezeti problémák miatt hozzálátni, mert a régi jegyzıvel való megegyezés elhúzódott. Ennek a megoldása volt a legfontosabb, ami végül is csak nyár elejére rendezıdött meg nyugta tóan. Mindeközben foly tattuk a tárgyalásokat a pa - rasznyai önkormányzattal, az évek óta húzódó vagyonmegosztási ügyben, amiben végre sikerült közös megegyezésre jutnunk. Térjünk vissza a fejlesztési el képzelések hez, konkrétan mely te rületek fejlesztésére gondolt? Elsıként említeném az elızı ciklusban megkezdett külterületen lévı szılık, pincék árammal való ellátását. Tavaly befejezıdött az elektromos hálózat kiépítése a temetı feletti pincékig, az idén pedig elkezdtük a Medvefı és a Nyiroknál lévı pincékhez az elektromos hálózat kiépítését. A beruházás várhatóan jövı szeptemberre valósul meg. Ezen kívül úgy gondolom jelentıs fejlesztésre szorul a tó környéke, a sportpálya környéke, felújításra szorul a Szabadság út és a Béke út aszfaltozása, és folytatni kellene a csapadékvízelvezetı árkok felújítását is. Mivel az utak aszfaltozásának költsége meghaladja az önkormányzat pénzügyi lehetıségeit, ennek a megvalósítására pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Megemlíteném még, hogy nagy szükség lenne a hétvégi házakhoz vezetı utak valamilyen szilárd burkolattal való ellátására, és ott is szükség lenne esıelvezetı árkok kiépítésére. Milyen munkákat sikerült elvégezni, milyen sikerélményben volt része? Megemlíteném a Dózsa György úti járdaszakaszt, amely nagyon rossz állapotban volt, és az idén szépen felújítottuk. A sportpálya hátsó része régóta szabadon volt, ide kaput készítettünk, és kitakarítottuk a sportpálya körüli csapadékvíz-elvezetı árkokat is. A tópartra már nagyon régóta hiányoztak pihenıpadok, az idén végre ez is megvalósult.

3 3 Szintén itt a tóparton kavics kiszórásával tettük szebbé a környezetet és könnyebbé az autók parkolását. Sikerélményként említeném a Varbói Napok rendezvénysorozatot, melynek záró napja, legalább kétezer embert vonzott, és számos mé - diában szerepelt. Turisz tikai szempontból nagy jelentıségő, hogy a TV2-n is leadtak egy rövid riportot Varbóról és a Szörny fesztiválról. Végül még fontos megemlítenem, hogy a képviselıtestület minden tagja a megválasztásakor el - határozta, hogy a tiszteletdíját 1éven át nem veszi fel, hanem ezt a pénzt a falu javára használja fel. Ez így is történt, az idén elvégzett munkák mindegyikéhez hozzájárult a testület. Végül most, hogy közeleg a tél, felkészültek-e arra, hogy idıben eltakarítsák a havat, és meg szüntessék a jegesedést minden utcában? Igen. A képviselı testület úgy döntött, hogy vásárol egy használt traktort, ami havat is tud tolni, füvet is lehet vele nyírni, és egyéb mun - kálatokat is lehet a segítségével végezni. Erre azért van szükség, mert a régi traktorunk balesetveszélyessé vált és eladtuk. Ha nem sikerül idıben másikat venni, mindenképpen megoldjuk a hó és a jég rendszeres eltakarítta tását. Köszönöm a beszélgetést, és további jó munkát kívánok! LOSONCI RITA BESZÁMOLÓJA KÉPVISELİI MUNKÁJÁRÓL Tavaly októberben megtiszteltek Varbó lakosai azzal, hogy bizalmat szavazva számomra ön - kormányzati képviselınek vá - lasztottak. Ezt a fele lıs ség tel - jes tevékenységet igyekeztem szolgálatként, tisztességgel végezni. Szemem elıtt fıként a közös érdek, a lehetıségek ki ak názása és a falu hírnevének visszaszerzése lebegett célként. Elsı lépésként közelebbrıl is megismertem az önkormányzathoz tartozó intézményeket, valamint az anyagi helyzetünket (ami országos viszonylatban nem is volt olyan rossz). Majd hosszú távon gondolkodó emberként elkezdtem a falu fejlesztési tervének kidolgozását. Ehhez több alkalommal kikértük a lakosok véleményét is. Egyetér tés ben elfogadtuk, hogy elıször infrastrukturális beruházásokra (út, járda, csapadékvíz elvezetés, falukép stb.) van szükség, majd ké - sıbb a község adottságaihoz igazított turisztikai koncepciót kell kidolgozni. A testület megosztottságát elıször az iskola bezárásakor ta pasz taltam. Sokat dolgoztam azért, hogy helyben megfelelı szin tő ok tatást tudjunk biztosítani. A szükséges évi 6 millió forint többlet költséget (ami késıbb va lószínőleg csökkent volna) a testület többsége nem támo gatta. Végül az egyház visszalépett, mert az önkormányzat ré szérıl nem látta a teljes elkötelezettséget. Az elmúlt idıszakban legnagyobb probléma az volt, hogy nem volt a falunak saját jegyzıje, így munkánk jelentıs ré - szét a min dennapi ügyek végzése tet te ki, elvonva az energiát és az idıt a fejlesztéstıl. Sok idıt el vett az elı zı körjegyzı ügyének lezárása is. Elmondhatjuk, hogy a kormány tevékenysége sem könynyítette meg a dolgunkat, hi - szen az Euró pai Uniós pályázatok kiírása több mint fél éves csúszással nyár végén kezdıdött meg. Tudom, hogy a lakosok és egyes képviselık is türelmetlenül várják a beruházásokat, hiszen nincs túl jó állapotban a település. De abból a kis pénzbıl, ami rendelkezésre áll a lehetı legjobban kellene gaz-

4 4 dálkodni! Amire várhatóan lesz támogatás azt nem szabad támogatás nélkül, teljes mértékben az önkormányzat finanszírozásában kivitelezni. Lehet, hogy egy-két évet várnunk kell rá, de késıbb tízszer akkora értékő beruházást tudunk megvalósítani ugyanannyi pénzbıl. Az elsı két EU-s pályázatot szeptember elején tudta beadni az önkormányzat. Ebben az orvosi rendelı és a polgármesteri hivatal akadálymentesítéséhez kértünk 18 millió forint támogatást. Jelenleg elbírálás alatt áll. Ennek megírásán túl nagy szerepet vállaltam további pályázatok elıkészítésében: 1. Óvoda felújítása (jelenleg írják a pályázatot), 2. Nyögı-patak mederkotrása (tár gya lások folynak az ÉKÖVIZIG-gel, februárban kerül beadásra), 3. Varbói víztározó rekonstrukciója és a csapadékvíz elvezetı árkok kiépítése. Jövı évben újabb pályázati le - hetıségek nyílnak meg. Fentie - ken túl elı kell készíteni az ökoturisztikai fejlesztési koncepciónkat, hogy 2009-ben indulni tudjunk az erre szánt támogatási keret elnyeréséért. Ezek kivitelezése egy összeforrott, tapasz talt képviselı testületet is próbára tesz. A jelenlegi képviselı testületben (8fı) nem látom a garanciát az eredményes és sikeres együttmőködéshez, ezért önálló képviselıi indítványt adtam be, aminek kö vetkeztében az október 24-i ülésen szavaztunk a testület feloszlatásáról. A szavazás eredménye 4 igen és 4 nem szava zat lett, így a képviselı testület maradt. Én vi - szont saját elhatározásból megváltam ön kor mányzati kép - viselıi mandátumomtól, mivel több testületi döntéssel nem értettem egyet. Tisz telet dí jam - ból hozzájárultam a Dózsa ut - cai járdaépítéshez és a villamosvezeték bıvítéshez. To váb - bi 400 ezer forintot sze ret nék felajánlani a Varbói Óvodásokért Alapítvány részére a vidéki gyerekek esélyegyenlıségének elısegítésére, amit nyelv-, zene-, vagy úszásoktatásra szántam. Ennek megítélése a jelenlegi testület kezében van. Természetesen felajánlottam, hogy ezentúl is ingyen állok az ön kormányzat rendelkezésére pá lyá zatokkal kapcsolatos té mák ban. Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek! Losonci Rita ÜNNEPI FOGADÁS A hagyományokhoz híven ez év végén is fogadást rendez az önkormányzat képviselıtestülete azoknak a személyeknek a tiszteletére, akik egész évben önzetlenül segítették az önkormányzat munkáját. A képviselıtestület az idén arról döntött, hogy ezen a napon külön Díszoklevelet nyújt át azoknak, akik hosszú éveken át dolgoztak a közösségért, így Dienes Andrásnak, Illés Istvánnak, Faragó Károlynénak és Fekete Istvánnénak. Az ünnepség 15-én, 17 órakor kezdıdik a Faluház színháztermében. KERÉKPÁROSOK FIGYELEM! A balesetek elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy a kerékpár és annak vezetıje mindig jól látható legyen a sötétben. Ennek érdekében a KRESZ kötelezıvé tette a fényvisszaverı mellény viselését! Kérünk mindenkit, aki szürkület után kerékpárra száll, tartsa be ezt a szabályt! Ellenkezı esetben nemcsak a szabálysértési bírságot, hanem saját testi épségét is kockáztatja! FOGy.

5 5 A HELYI IGAZGATÁS FONTOSSÁGÁRÓL Tisztelt Varbóiak, kedves Olvasó! Köszöntöm e lapon keresztül is a kedves Olvasókat. Cikkemmel eddigi ta pasz talataim rövid bemutatása mellett szeretném ismertetni Önökkel azt is, hogy a jegyzı mi lyen területeken, ügyekben segítheti a falu lakóinak mindennapi életét. A jegyzı tevékenysége hagyományosan két lényeges feladatkör ellátásából, nevezetesen a köz igaz ga tási tevékenység helyi szinten való elvégzésébıl, másrészt pedig a képviselı-testület döntéseinek elıkészítésébıl, végrehajtásából te vıdik össze. (Ez utóbbiban persze a polgármesterre is jelentıs szerep há rul.) Felada tait munkaszervezete, a hivatal segítségével igyekszik el látni, melybıl következıen van egy belsı szervezési szerepe is, azaz a hivatal vezetése. A jegyzı szerepének rövid felvázolását követıen néhány olyan ügyrıl kívánok szót ejteni, amelyek általánosan fordulnak elı, így bizonyára szélesebb körő érdeklıdésre is számot tartanak. Nézzük elıször a településtisztasági feladatokban való közremőködést. A település képe, rendezettsége a község egészének ér - deke, melynek el látásában valamennyi lakosnak, és a helyi önkormányzatnak is a lehe - tıségekhez mérten együtt kell mőködniük. A helyi lakosokat nemcsak a saját tulajdonban lévı, illetve általuk használt ingatlan rendben tartása terheli, hanem gondoskodniuk kell az ingatlan elıtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetıleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedı teljes terület), valamint a járda - szakasz mel letti nyílt árok és ennek mőtárgyai (átereszek) tisztán tartá sáról, to vábbá a csapadékvíz zavar talan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. Ide köthetı az a kötelezettség is, hogy a kapubejárókat az ingatlan tulajdonosa kö teles felújítani, korszerősíteni, különösen, ha a csapadékvíz le folyásának biztosítása csak ez által lehetséges. A ka pubejárók alatti átereszek és az árkok tisz tán tartása a tél beálltával egyébként is rendkívül fontossá vált. Néhányan természetesen kifogásolták a fentebb írtakat, mondván, miért nem az önkormányzat gondoskodik a közterületnek mi nısülı járda vagy az árkok tisztán tartásáról. Mindamellett, hogy régebbi idıktıl fog va fennálló kötelezettség is ez, mely többé-kevésbé a köztudomásba is át ment, ebben a vonatkozásban mind a helyi, mind az országos rendeletek egységesen és egyértelmően szabályoznak. Ebbıl kö vet - kezıen nem jogellenes a helyi lakosok kötelezése saját ingat lanukon túlmenıen az ingatlan elıtti területrész tisztán tartására is. (A kötelezettség egyébként hatá rozott álláspontom szerint nem csak az utcafronti részen, hanem az ingatlan utcával határos minden oldalán oldal telken tehát minden utcával határos oldalon terheli a tulajdonost.) Eddigi mőködésem alatt bir tok vi tás tárgyú ügyek sem maradtak el. Tájékoztatásként közlöm, ezek érdemi elbírálásánál irányadó az az alapvetı szabály, hogy a tulajdonos a dolga, földje használata

6 6 során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel má sokat, különösen szomszédait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. A birtokvitás tárgyú ügyeket egyébként a helyszínen kísérlem meg tisztázni, meg - hallgatva a feleket. Általában egyezség kia - lakítására törekszek, és többnyire a felek is megértik, hogy a törvények leggyakrabban az igazságos és méltányos rendezés irányában szabályoznak. Szót kell még ejteni arról is, hogy az ıszi idıszakban megnıtt a közterületre kijutott, utcán kó borló ku tyák száma. A gazdi szerint bizonyára ártalmatlan ku tyu sok azonban más számára kiismerhetetlenek, a velük való pl. esti találkozás nem feltétlenül kellemes. A vonatkozó helyi ebtartási ren - delet szerint a tulajdonos köteles biztosíta - ni, hogy közterületre, szomszédos te lekre a kutya ne jusson ki. Az eb tartási szabályok megsértése szabálysértést valósít meg. Ezúton is kérem tehát, hogy a házırzıik ke - rítésen belül tartásáról gondos kodjanak. A jegyzınek a fentiek mellett még számos olyan feladata van, amely a lakosság számára közvetlenül nem látható, de azok ellátását jogszabályok kötelezıen elıírják, és a falu ügyeinek megfelelı viteléhez egyébként szükségesek. A helyi igazgatás keretében egyes, nagy számban elıforduló ügyeket, mint az adóés szociális igazgatást, a lakcím és népesség-nyilvántartást, az anyakönyvezést, il letve a könyvelési feladatokat a hivatal ügyintézıi látják el. Az em lített feladatok, a testületi döntések végrehajtásában való közremőködés, valamint a számos adat kérés, megkeresés teljesítése mellett elég nehéz az ügyintézési határidı pontos betartása. Jelentıs teher hárul a hivatali szervezetre, ezúton is kö szönöm segítségüket. Összefoglalva tehát az igazgatási tevékenységemet illetıen leírtakat, úgy gondolom, ha az együttélés or szágos és helyi rendeletekkel meghatározott szabályait be tartjuk, az nemcsak a helyi lakosok életét teszi könynyebbé, ha nem Varbó vonzóbbá válik az idelátogatók számára is. Bízom ben ne, hogy együttmőködésünk eredményeként községünk to vább szépül és fejlıdik. Én továbbra is ezen fogok munkálkodni. dr. Czipa Zoltán körjegyzı F E L H Í V Á S Az utóbbi hetekben Varbó utcáin, közterületein el sza porodtak a gazdátlanul kóborló ebek. Erre tekintettel Varbó Község Önkormányzatának az Ebtartásról szóló 12/2003.(XII.01.) számú rendelete alapján felhívom a Tisztelt ebtartók figyelmét, hogy a kutyák köz terü let re való kijutásának, illetve a szomszédos ingatlanra való bejutásának megakadályozására különös gondot for dítsanak. Az ebtartásra vonatkozó, a fenti rendeletben meghatározott szabályok megszegıi Ft-ig terjedı szabálysértési pénzbírsággal sújthatók. A közterületen kóborló ebeket továbbá az önkormányzat befogatja, az ezzel kapcsolatban felmerült költség megfizetésére pedig az eb gazdáját kötelezi. Dr. Czipa Zoltán sk. Körjegyzı

7 7 A KULTURÁLT KUTYATARTÁSRÓL EURÓPAI UNIÓS AJÁNLÁSOK Ajóléti társadalmakban (pl: Ausztria, Dánia, Hollan dia, Né metor - szág) kialakult állattartási szokások nagy hangsúlyt fektetnek mind az állatok életminıségének folyamatos javítására, mind az állatok és emberek együttélésének maximális harmóniájára. E társadalmi érzékenység kiterjesztése céljából az Európai Unió szakbizottságai aján lásokat fogalmaztak meg, amelyek az állattartással kapcsolatos alapelveket, normákat rögzítik. Az ajánlások kitérnek a haszonállatok tartásának körülményeire éppúgy, mint a hobbiállatok kutya, macska tartásával kapcso latban betartandó szabályokra. A hazai társadalmi szokásokat, és az azokból fakadó konfliktushelyzeteket tükrözi az a tény, hogy településeink nagy részében szükségessé vált az általános állattartási szabályok rögzítésén túl, az ebtartás külön rendeletben történı szabályozása. Városi környezetben az eb - tartás leginkább köztisztasági és közegészségügyi problémákat okoz, vidéken viszont inkább a méltatlan körülmények között tartott kutyák, a jószágok szabad területeken való kóborlása, és az ebbıl eredı balesetek, illetve a nyugalmat megzavaró események, indokolatlanul hangoskodó kutyák okozzák a legtöbb problémát. Az uniós ajánlások rávilágítanak arra, hogy leginkább tu - dati változásra van szükség. Sajnos sokan nincsenek tisztában azzal, hogy az állattartás nagy felelısség. Egy ku tyát megfelelı körülmények me - llett tartani majdnem annyi gondoskodást igényel, mint gyermeket nevelni. A kutya rendkívül intelligens, érzı állat, a törıdést mindig meghálálja, de a rossz bánásmódra, a helytelen nevelésre, illetve a nevelés hiányára a környezetét idegesítı szokásokkal agresszivitással, állandó uga tással reagál. Tévhit az, hogy az a jó házırzı kutya, amelyik állandóan ugat. Az uniós ajánlások kitérnek arra, hogy a házırzıként tartott ebeket szakszerő ne - veléssel a környezetet nem zavaró viselkedésre lehet és kell szoktatni. Elvárják tılük, hogy kizárólag a házkapun belülre belépı idegennel szem ben lépjenek fel agreszszíven, de a kapun kívüli mozgásokra ne reagáljanak. Erre már hazánkban is láthatunk nagyon szép példákat. Nem egyszer látni, ahogy nagy testő házırzı kutyák (német juhászok, boxerek, rotweilerek, stb.) némán fi - gyelik a kapu elıtt elhaladó embereket, és csak akkor ugatnak, ha a vendég rátette a kezét a kilincsre. Viszont a gazda nyugtatására azonnal elhallgatnak. Ez persze sok idıt, törıdést és türelmet igényel a gazda részérıl. Sok embernek nincs ideje a nevelésre, törıdésre, ezért ilyen esetben a felelısségteljes emberek inkább le - mondanak az állattartásról, mintsem szenvedést okozzanak egy állatnak, vagy folyamatosan zavarják a szomszédok nyugalmát. Az ebtartók felelıssége, hogy házi kedvenceik se hangoskodással, se félelemkeltı viselkedéssel ne zavarják la - kótársaik nyugalmát! Kevesen tudják, hogy a nyugalmat bármi módon zavaró állatok gazdái pénzbüntetéssel sújthatók, ismételt panasz esetén pedig a közösség kérésére az állat eltávolítására, vagy elaltatására kötelezhetık.

8 8 IDİSKORÚAK ESTJE november 9-én délután 4 órától este 8 óráig egy nagyon meghitt, és jó hangulatú találkozónak volt helye az önkormányzati hivatal színházterme. Mint minden évben, most is meghívást kaptak a községünkben lakó 65 év feletti lakótársaink. Nincsenek kevesen, összesen 183 meghívót juttattak el a hivatal dolgozói az érintetteknek. Sokan el tudtak jönni, 100 fı foglalt helyet a szépen megterített asztaloknál. A rendezvényt Üveges Géza polgármester úr nyitotta meg köszöntıjével, majd dr. Czipa Zoltán körjegyzı köszöntötte az egybegyülteket. Ezután külön köszöntötték községünk legidısebb lakóit, átnyújtva nekik egy-egy ajándékcsomagot és virágcsokrot: Szıke Istvánné Lidi néni ( ) Koós Miklósné Margit néni ( ) Tóth Lajosné Zsuzsika néni ( ) Kecskeméti Lajos ( ) Szomolya András ( ) Cserépi Lajos ( ) Ezúton is kívánunk nekik további jó egészséget! Az Önkormányzati Hivatal ezen alkalomból minden kedves meghívottnak átnyújtott 1000 Ft értékő vásárlási utalványt, melyet az UNIO-COOP áruházban, és a Dózsa Gy. úti Vegyesboltban válthatnak be az ajándékozottak. (Azoknak, akik nem tudtak eljönni erre a rendezvényre, a hivatal dolgozói juttatták el az utalványokat.) Ezután az 50. házassági évfordulójukat ünneplı házaspárokat köszöntötték. Az önkormányzattól ajándékcsomagot és virágkosarat kaptak, a Nyugdíjas Klub pedig egy szál virággal kedveskedett a házaspároknak: Csörgı Jánost és Dienes Gizellát ( ) Czakó Ferencet és Kovács Hajnalkát ( ) Szıke Lajost és Mályi Zsuzsannát ( ) Juhász Lajost és Boros Vilmát ( ) Dávid Lászlót és Pere Erzsébetet ( ) Kiss Ferencet és Rudák Juliannát ( ) Az ajándékok átadása után az óvodások elıadását, majd a Nyugdíjas Klub nótacsokor mősorát élvezhették a vendégek. Ezután következett a finom vacsora, melyrıl az óvoda dolgozói gondoskodtak. A vacsora után nagyon jó hangulatban nótáztak és szavaltak a meghívottak. A jó hangulatot fokozta az immár hagyományosnak nevezhetı tombolasorsolás, melyre polgármester úr magánemberként Ft-ot ajánlott fel, a Nyugdíjas Klub pedig 10 db 500 Ft-os vásárlási utalvánnyal járult hozzá a nyereményekhez. Reméljük mindenki jól érezte magát, és jövıre is sokan el fognak jönni jó erıben és egészségben! Fábiánné Gyöngyi

9 9 ELHUNYT KURUCZ JÓZSEF Életének 64. évében elhunyt Varbó nyugdíjas lelkipásztora, falunk díszpolgára tól ig szolgált a varbói református gyülekezetben. Egész életét Varbónak szentelte. Személyes példamutatással, odaadó munkával végezte feladatát. Szolgált, tervezett, szervezett, épített. Min dig másért harcolt, önmagával szemben kíméletlen volt. A képviselıtestület munkája elismerése -ként 2005-ben díszpolgári címet adomá nyozott Neki. Búcsúzzunk Tıle a következı idézettel: Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek felé fordulunk Ember vagy, tehát ember módra és az emberek között kell élned. Ember módra élsz, ha igazságosan élsz. Ha minden cselekedeted és szavad alján az a szándék van: nem ártani az embereknek A halálos ágyon csak akkor pihenhetsz nyugodtan, ha minden nap, minden öntudatoddal az igazságot szolgáltad. Nyugodjon békével. LESZ-E BÁNYÁSZ EMLÉKMŐ VARBÓN? Akörnyék faluiban majd minden községben tö re - kedett a helyi vezetés arra, hogy a községbıl bányában dolgozóknak és a nehéz körülmények miatt ott hısi ha lált halt embertársainak em lékmővet állítson. Ezt szeretnénk elérni Varbón is, hogy mél tó kép pen emlékezzünk meg azokról, akik a mi községünkbıl a bányában dolgozva vesztették életüket. A környék falvaiból na gyon nagy létszámban voltak ilyen munkatársak. Varbó község Önkormányzata ezek közül, csak a varbói lakosokról szeretne megemlékezni úgy, hogy a bányamunka ne hézségeit, teljes embert kívánó formájára emlékezve, méltó emlékmővet he - lyezzen el, ezen emberek tiszteletére. Mivel környékünkön a mély - mőveléső bá nyászat Lyukó bánya bezárásá -val befejezıdött. Kutatásaim során az alábbi sze - mélyekrıl tudunk, akik varbói la - kosok lévén, valamelyik bányában vesztették életüket munkájuk so - rán: - Faggyas Pál vájár bányaomlás következtében halt meg Baross-aknán, - Szaniszló István Haricabányában, - Nagy József csillés Baross-aknán, - Üveges András Baross-aknán, - Madarász István Baross-aknán, - Czakó Bertalan Pálinkás-tárón, - Molnár Ferenc vájár Lyukóbányán, - László József Lyukóbányán. Kérem a fent nevezett személyek még élı hozzátartózóit, hogy személyes adatok, idıpontok tisztázása végett az Önkormányzat levelezı ládájába adják meg az elhunytak adatait, hogy az emlékmőre pontos adatokat tudjunk felhelyezni. Várjuk véleményüket az emlékmővel kapcsolatban is a helyét és kivitelezését illetıen is. Bízva segítı készségükben és abban, hogy Önök a falu lakos - sága is akar egy ilyen emlékmővet községünkben. Várom adataikat és azt is, ha a felsoroltakon kívül még tudnak olyan varbói lakosokról, akik a bányában veszítette életét. Deregi Bertalan nyugdíjas bányász

10 10 ANYAKÖNYVI HÍREK 2007-ben születtek Gyermek neve Anyja neve Születési idı 1./ Makranczi Réka Varga Ildikó január Kern József Miklós Miklós Gabriella január / Bodnár Botond Hermanutz Éva március / Jenei Petra Adrienn Barna Ildikó március Barla Bernadett Nahaj Bernadett május / Darai Marcell Roskó Rozália május / Tóth Imola Jóczik Viola Gizella május / Csiszár Martin Szabó Erika június / Juhász Laura Kira Nánasi Mónika július / Udvardi Roland Bódi Hilda július / Virág Borbála Eperke Bara Viktória Éva július / Zachár Bendegúz Kosztyu Tünde augusztus / Lopocsi Mónika Poszuk Krisztina augusztus ben elhunytak 1./ Tóth Pál január / Süveges Béláné január / Üveges László február / Házas András március / Nézı Istvánné április / Szabóné Fodor Ibolya április / Rudák Istvánné április / Gergely Lajos június / Lévai János július / Tóth Miklósné július / Tardi Gyula augusztus / Bodnár Lajosné augusztus / Erdısi Oszkár László szeptember / Lakatos József október / Gór András október Kurucz József november / Szaniszló Pál november 18. Varbó lakosságának kor szerinti megoszlása 0-2 éves 27 fı 3-5 éves 31 fı 6-13 éves 106 fı éves 70 fı éves 618 fı éves 71 fı éves 145 fı éves 75 fı éves 37 fı 90 év fölöttiek 0 fı Összesen 1180 fı

11 11 A SPORTEGYESÜLET JELENE ÉS JÖVİJE Az év végi zárszámadást az egyesület elnöke, Asszony Béla is elvé gez te. A vele való beszélgetést ol vashatják kedves olvasóink. Fábiánné Gyöngyi: Mikor alakult az egyesület? Asszony Béla: A Sport egye sü - let 1935-ben alakult azzal a céllal, hogy a környéken élı emberek a sportpályán önmaguk, és mások szórakoztatására focizhassanak. Te mióta vezeted az egyesü - letet? 2007 júliusban lettem a Sport - kör elnöke, és dolgozunk a vezetıségi tagokkal azon, hogy mő ködhessen. Mióta focizol, és hol játszottál eddig? Már hatéves koromtól őzöm ezt a sportágat. Kazincbarcikán vé gigjártam az összes korosztályos csapatot, majd a felnıtt csapat szí neiben is játszottam. A fıiskola évei alatt játszottam Rakamazon, Arnóton, Erdıbé - nyén és Varbón és mindenhol szép sikereket ér tünk el. Milyen sportolási lehetıségek vannak az egyesületben? Az egyesületnél a labdarúgáson kívül más sportág nincs, és ezúttal is kérem az olvasókat, hogy ha valakinek van megvalósítható ötlete, forduljon hozzám bizalommal. Van-e érdeklıdés más sportok iránt is? Volt már próbálkozás a kara - téval, de kevés jelentkezı volt. Egyébként a különbözı sportoláshoz a feltételek adottak lennének, de ez csak összefogással mőködhetne, amivel idáig nem sokszor lehetett találkozni. Hányan fociznak az egyesületben Varbóról? A jelenleg igazolt játékosok száma eléri a 70 fıt, és ennek körülbelül a 40%-a varbói. Mennyire eredményes ez a csapat? Kisebb-nagyobb sikereket már elértek. Nagyobb sikerek lehetnének, ha azok a játékosok, akiket leigazoltunk mindannyian járnának edzésre, és lenne ember aki segíti az utánpótlás csapatok munkáját. Mennyi nézıje van átlagban egy meccsnek? Átlagosan fı a né zık száma. Ezt az adatot sokszor be - folyásolja az, hogy milyen csapat van Varbón és az, hogy ki az ellenfél. Gondolkoztam, hogy ho - gyan lehetne még a többi he lyi gyereket is megmozgatni, oda - von zani a sportpálya környékére. Ebbıl az apropóból pom-pom csa patot hoz tunk létre, amíg az idı engedte a hazai mérkızéseken fel is léptek a lá nyok. A nyár elején meg pró bál tam összehozni a varbói öreg fiúk csapatát egy kis mozgásra, de nem tudom lenne-e rá igény, mert az ı szerepeltetésükre is lenne egy-két ötletem. Mennyi pénzbıl gazdálkodik az egyesület, ki vagy kik járulnak hozzá a mőködéséhez? A költségvetés bevételi szem - pont ból egy jó körzeti csapaté hoz elegendı, míg a kiadások az osztálynak megfelelıen nagyon borsosak ben, konkrétan 1,5 millió Ft-tal támogatta az egyesületet az Önkormányzat, ezen felül pedig a képviselık 800 ezer Fttal járultak hozzá a mőködésünkhöz. Az a helyzet, hogy a sport a létminimumon van, ebbıl kell gazdálkodni és 7 csapatot mő köd - tetni. Az anyagiakon túl már sajnos nagyon kevés segítı kezet kapunk a csapatok szakmai munkájának az elvégzéséhez. Az ön - kormányzat, és egyéb felajánlások nélkül nem mőködhetnénk, ezúttal is köszönet jár minden segítségért! Hogyan látod a focinak a jövıjét Varbón? A varbói sport jövıje a gazdasági lehetıségeken és az em be - rek összefogásán múlik. Meg - felelı segítség esetén sok szép eseménnyel tudnánk megörvendeztetni a csapat szurkolóit. * * * Köszönöm a beszélgetést és si kerekben, eredményekben gaz dag új esztendıt kívánok Neked és az egyesület minden tagjának! Kiadó: Varbó Község Önkormányzata 3778 Varbó Hısök tere 1. Tel.: 48/ Fax: 48/ Felelıs kiadó: Üveges Géza Felelıs szerkesztı: Fábiánné Oskó Gyöngyi Nyomda: Grafitech Bt Miskolc, Csokonai út Tel/Fax: 46/ Fv: Szász Szabolcs

12 12 NYÁRIDÉZİ Gondolatok és pillanatképek az első szörnyfesztiválról Augusztus ig került megrendezésre a már hagyományosnak tekinthetı Var - bói Napok rendezvénysorozata, amely idén elıször egyben Szörnyfesztivál is volt. A szörnyfesztivált megelızı reklámok (plakátok Miskolc fıutcáján, Észak-Magyarország napilap, Miskolci Rádió) megtették a hatásukat, nagyon sok ember látogatott Varbóra. Sokat köszönhetünk Boros Lajosnak, aki a Slá - gerrádió szombat esti adásában, a Varbói Napok alatt népszerüsítette Varbót, és invitálta ide a hallgatókat, valamint közremőködött abban, hogy a TV2 kereskedelmi csatorna AKTÍV címő mősorában riportot adjanak le Varbóról és a szörnyünkrıl. A sok pozitív visszajelzés az idelátogatók részérıl, erıt ad a szervezıknek, hogy jövıre még jobban, még körültekintıbben rendezzék, és tegyék emlékezetessé ezeket a napokat. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki idıt és fáradságot nem kímélve segített a rendezvény szervezésében és lebonyolításában! Az alábbiakban a sok színes programból idézünk fel néhány emlékezetes pillanatot. Fábiánné Gyöngyi Karate-bemutató Szörny-rajz verseny Erıs emberek versengése A Varbói Nyugdíjasklub énekkara Ügyességi verseny

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax:

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax: Igazgatási Iroda 2083. Solymár, József A. u. 1. Tel.: 06 26 560 600, Fax: 06 26 560 606 Napirend: JEGYZİKÖNYV Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. szeptember 02., 18.00 kor megtartott ülésérıl 1. Az elmúlt

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 1-26 / 2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2010. december 16-án tartott közmeghallgatásról Az ülés

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: I.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép:

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép: 11/2010 Bajót Község Önkormányzata Képviselı-testületének rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007 (IV.26) sz. rendelet módosításáról Bajót község önkormányzat

Részletesebben

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 11947-1/2011. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 13- án - pénteken - de. 8.30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kis-házasságkötı terem Veszprém, Óváros tér 9/B. Az ülésen megjelentek: dr. Strenner

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14933-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester ELŐTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Tájékoztató Sándorfalva város egészségügyi alapellátásának, állategészségügyi ellátásának

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-8/2013. Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Társulási Tanácsának 2013. október 24. napján 14.11 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

KIVONAT. Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a napirendet módosításokkal és kiegészítéssel együtt elfogadta.

KIVONAT. Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a napirendet módosításokkal és kiegészítéssel együtt elfogadta. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2010. november

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 6. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 15.én megtartott zárt ülésérıl. Az

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzata 2013.augusztus 8-án 17 óra 00 perckor megtartotta lakossági fórumát.

Pilis Város Önkormányzata 2013.augusztus 8-án 17 óra 00 perckor megtartotta lakossági fórumát. Jegyzıkönyv Pilis Város Önkormányzata 2013. augusztus 08-án a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház (2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 2. ) termében 17 óra 00 perc kezdettel megtartott lakossági fórumáról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2012. február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok 2/2012. (II. 14.) határozata Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl március 8. (második ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl március 8. (második ülés) Ügyszám: 9-39/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. március 8. (második ülés) Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli, második ülésérıl Nyirád-Szıc Községek

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 10. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. szeptember 25.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 609/2011. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak c. újság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 282/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 2... 2 283/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 284/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 1 JEGYZİKÖNYV Készült:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-124/2011. Tárgy: A mezei ırszolgálatról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére Elıterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: J-5027/2008. Tárgy:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2008.(I.22.) PBH.

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 25/2004./IV.30./ (1)-(5) R E N D E L E T E. a város fellobogózásáról és feldíszítésérıl.

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 25/2004./IV.30./ (1)-(5) R E N D E L E T E. a város fellobogózásáról és feldíszítésérıl. BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 25/2004./IV.30./ (1)-(5) R E N D E L E T E a város fellobogózásáról és feldíszítésérıl. 2 Barcs Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 17-19. TARTALOMJEGYZÉK 17/2011.(IV.19.)

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 17. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Vanyarc Szirák Bér Községek Önkormányzatainak inek együttes ülésérıl 2012.augusztus

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Öcs Község Polgármesterétıl M E G H Í V Ó Értesítem, hogy Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel testületi ülést tart, amelyre, mint a Képviselı-testület

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. december 13-án (hétfı) 17 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28. Ügyszám: 9-38/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. május 28. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-19/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. december 12-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében a röjtökmuzsaji és ebergıci

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Fehér Norbert

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. október 18-án hétfın 18 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. október 18-án hétfın 18 órakor Alsónémedi Önkormányzat Megválasztott Polgármesterétıl Szám: /2010. M E G H Í V Ó A 2010. október 03-án megválasztott Képviselı-testület alakuló ülésére 2010. október 18-án hétfın 18 órakor kerül sor,

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július ÚNYI ÚJSÁG XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július T A R T A L O M Fejezetek Úny község történelmébıl Óvodai hírek Iskolai hírek Testületi Tallózó Anyakönyvi hírek Berhidai

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának kérelme ingatlan használatra Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó megállapodás

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

SAJÓKERESZTÚR MUNKATERVE

SAJÓKERESZTÚR MUNKATERVE SAJÓKERESZTÚR Önkormányzat Képviselıtestületének és Bizottságainak 2009. évi MUNKATERVE (tervezet) Az Önkormányzat Képviselıtestülete elfogadta. /2008. (I..) számú határozatával Sajókeresztúr, 2009. január

Részletesebben