TELJES VÉDELEM. Általános Szerződési Feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELJES VÉDELEM. Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 TELJES VÉDELEM Általános Szerződési Feltételek

2 Genworth Financial Bank Center Citibank Torony 1054 Budapest Szabadság tér 7. Tel: MUNKANÉLKÜLISÉGRE ÉS KERESŐKÉPTELENSÉGRE SZÓLÓ EGYSZERI DÍJAS BIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI BEVEZETÉS A biztosított számára nyújtott biztosítási fedezetet részletesen az alábbi Biztosítási Feltételek szabályozzák. A biztosítási fedezetről a Banco Primus Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33., Magyarország) (a továbbiakban a Bank ) gondoskodik. Kérjük, hogy az alábbi feltételeket figyelmesen olvassa el! TARTALOM A Biztosítási Feltételeket az alábbi fejezetek szabályozzák részletesen: 1. fejezet: Általános rendelkezések 2. fejezet: A biztosítási fedezet köre 3. fejezet: Jogosultság a biztosítási fedezetre 4. fejezet: A kockázatviselés kezdete és megszűnése 5. fejezet: Biztosítási díj 6. fejezet: Biztosítási összeg 7. fejezet: Engedményes 8. fejezet: Szolgáltatási igény 9. fejezet: A Biztosító szolgáltatásai 10. fejezet: A biztosítási összeg kifizetése 11. fejezet: A Biztosító mentesülésének esetei 12. fejezet: Kizárások 13. fejezet: Panaszok 14. fejezet: Személyes adatok kezelése 15. fejezet: Fogalom-meghatározások 3

3 1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A jelen biztosítási feltételek (a továbbiakban: a Biztosítási Feltételek ) szabályozzák a Financial Insurance Company Limited (székhely: Building 11., Chiswick Park, Chiswick High Road, London, W4 5XR, Egyesült Királyság) (a továbbiakban: a Biztosító ) által az olyan adósnak nyújtott biztosítási fedezetet, akire a Bank és a Biztosító között május 12-én létrejött csoportos biztosítási szerződés (a továbbiakban: a Biztosítási Szerződés ) vonatkozik. 2. A jelen Biztosítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Biztosítási Szerződés, a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, és a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak. 3. A Biztosítási Feltételek eltérő rendelkezése hiányában a vastagon szedett kifejezések a 15. fejezetben (Fogalom-meghatározások) meghatározott jelentésük szerint értendők és alkalmazandók. 4. Ellenkező jelölés hiányában minden időtartam naptári napban értendő. 5. A jelen Biztosítási Feltételeken alapuló szolgáltatási igények az esedékességük időpontjától számított 2 év elteltével évülnek el. 2. FEJEZET: A BIZTOSÍTÁSI FEDEZET 1. A jelen Biztosítási Feltételek szerint a biztosítási fedezet az alábbi eseményekre terjed ki: a) a biztosított munkaviszonyának megszűnése, vagy b) a biztosított keresőképtelensége 2. A biztosítási fedezet alapján a biztosítási összeg kifizetésére kerül sor a biztosított munkaviszonyának megszűnése, vagy a biztosított keresőképtelensége esetén. 3. A jelen Biztosítási Feltételek szerint a biztosítás a világ bármelyik országában bekövetkező biztosítási eseményre kiterjed, kivétel a biztosított munkaviszonyának megszűnése, amely esetén a biztosítás területi hatálya Magyarország területe. 3. FEJEZET: JOGOSULTSÁG A BIZTOSÍTÁSI FEDEZETRE 1. A biztosítási fedezet arra az adósra terjed ki, aki kölcsönszerződést kötött, és a biztosítási nyilatkozat aláírásakor az alábbi feltételek mindegyikének megfelel: a) 18. életévét betöltötte, és még nincs 65 éves; b) egészséges (azaz nem áll fenn vele kapcsolatban előzetesen fennálló betegség vagy krónikus egészségi állapot); c) jelenleg nem átmenetileg keresőképtelen; d) az elmúlt 12 hónapban ugyanazon okból kifolyólag és 30 egymást követő napot meghaladóan nem volt keresőképtelen állapotban; e) az elmúlt 12 hónapban munkavállalóként teljes munkaidőben folyamatosan alkalmazásban állt; 4

4 f) nem áll próbaidő alatt és a biztosítási nyilatkozat aláírásáig (1) sem ő, sem a munkáltatója nem szüntette meg a munkaviszonyt rendes vagy rendkívüli felmondással, és nem kezdeményezték annak a közös megegyezéssel történő megszüntetését (2) nem nyújtotta be a munkáltatójának lemondását, és nem kapott a munkáltatótól semmilyen elbocsátási nyilatkozatot; g) nincs tudomása olyan tényről vagy előjelről, amely szerint munkaviszonyának megszüntetésére kerülne sor az őt foglalkoztató társaság átszervezése, leépítése, lehetséges csődeljárása vagy felszámolása eredményeként; h) aláírta a biztosítási nyilatkozatot. 2. Ha a biztosított a biztosítási fedezet igénybevételéhez a biztosítási nyilatkozatban hamis adatokat közöl, vagy jelentős körülményeket eltitkol, a Biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a kockázatvállalás időpontjában a Biztosító tudott a hamis vagy eltitkolt adatokról, vagy azok a jelen Biztosítási Feltételek hatálya alá eső események bekövetkezésében nem hatottak közre. 3. A biztosított kijelentette, hogy nincs tudomása semmilyen előzetesen fennálló betegség létéről. Ha tudomása van ilyenről, az a Biztosító által a biztosított részére nyújtott biztosítási fedezet fennállását nem érinti, a Biztosító azonban nem teljesít olyan kifizetést, amely bármely előzetesen fennálló betegséggel összefüggésben felmerült biztosítási eseménnyel kapcsolatos. 4. FEJEZET: A KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE ÉS VÉGE 1. A jelen Biztosítási Feltételek szerint a kockázatviselés az adós tekintetében a biztosítási nyilatkozat aláírásának napját követő 0 órakor kezdődik. 2. Az alábbi események bármelyikének bekövetkezése időpontjában a kockázatviselés minden egyes biztosított vonatkozásában megszűnik: a) a biztosított betölti 65. életévét; b) a kölcsönszerződés megszűnik vagy elállnak tőle; c) a kölcsön visszafizetésre kerül; d) a biztosított nyugdíjjogosulttá válik; e) azon a napon, amikor jogerős határozatban a biztosítottat teljes mértékben és véglegesen rokkanttá nyilvánítják; f) a biztosított meghal; g) a Biztosító a jelen Biztosítási Feltételek szerint járó valamennyi szolgáltatását teljesítette. 5. FEJEZET: BIZTOSÍTÁSI DÍJ 1. A biztosítási díjat a Bank fizeti meg. A Bank és a biztosított közötti megállapodás szerint a Bank a kifizetett biztosítási díj arányos részét a biztosítottra hárítja. 2. A biztosítottal kapcsolatos biztosítási díj egyszeri díj. Ez a kölcsönszerződés teljes tartamára vonatkozik, és a kölcsönszerződés megkötésekor egy összegben esedékes. 3. A biztosítási díj forintban fizetendő. 5

5 4. A biztosítási díj a kölcsönszerződésben meghatározott kölcsönösszeg alapján kerül kiszámításra (a biztosítási díj nélkül). 5. A biztosítási díj a kölcsönösszegnek, a Biztosítási Szerződésben a kockázatviselés kezdetekor meghatározott díjtételnek és a kölcsönszerződés időtartamának szorzataként kerül kiszámításra. 6. Külföldi pénznemben folyósított kölcsönök esetében a biztosítási díj számításának alapja a Banknak a jelen Biztosítási Feltételek szerinti kockázatviselés kezdetekor érvényes valuta eladási árfolyama. 7. Ha a biztosítási fedezet a kölcsönszerződés eredeti lejárata előtt szűnik meg, a Bank jogosult a biztosítási díj egy részének visszatérítésére. Ilyen esetben a Biztosító annak a hónapnak az utolsó napjáig járó biztosítási díjra jogosult, amelyben kockázatviselése véget ért, kivéve a 4. fejezet 2. g) pontjában meghatározott esetet, amikor a naptári év végéig járó díjra jogosult. A Bank a díj visszatérített részével a kölcsönszerződés szerint számol el a biztosítottal. 6. FEJEZET: BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG A biztosítási összeg a törlesztő részlet összegével egyenlő, de maximum Ft törlesztő részletenként. 7. FEJEZET: ENGEDMÉNYES A biztosított által a Biztosítási Szerződéshez történő csatlakozáskor tett biztosítási nyilatkozat értelmében a Biztosító a jelen Biztosítási Feltételekben meghatározott szolgáltatásokat a Bank mint engedményes részére teljesíti. 8. FEJEZET: SZOLGÁLTATÁSI IGÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. Biztosítási eseményt a bekövetkezését követően 30 napon belül kell bejelenteni a Biztosítónak. 2. A kárigénnyel kapcsolatos valamennyi dokumentumot a biztosítottnak közvetlenül a Biztosítónak kell benyújtania. Ha a szolgáltatási igényt vagy az azzal kapcsolatos dokumentumok bármelyikét a biztosított a Bankhoz nyújtja be, a Bank azokat továbbítja a Biztosítónak. 3. Az előírt dokumentumok benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség a biztosítottat terheli. 4. A Bank köteles a kölcsönszerződést annak valamennyi módosításával, az általa szabályszerűen jóváhagyott törlesztési ütemtervvel, és a biztosított által rendelkezésére bocsátott többi dokumentummal együtt mellékelni. 5. A Bank köteles a fenti 4. pontban hivatkozott minden dokumentumot haladéktalanul a Biztosító rendelkezésére bocsátani, ha a) a szolgáltatási igényt a biztosított neki nyújtotta be, b) a Biztosító értesítette a Bankot szolgáltatási igény bejelentéséről. 6

6 6. A dokumentumok benyújtásának késedelme a szolgáltatási összeg késedelmes fizetését vonhatja maga után. 7. A igénybejelentés és az azzal kapcsolatban előírt összes dokumentum kézhezvételét követő 7 munkanapon belül a Biztosító írásban vagy elektronikus úton értesíti a Bankot és a biztosítottat a igénybejelentés kézhezvételéről, valamint arról, hogy milyen egyéb dokumentumok szükségesek a szolgáltatási igény elbírálásához. 8. A igénybejelentést és az azzal kapcsolatos dokumentumokat az alábbi címre kell megküldeni, és a kárrendezési eljárással kapcsolatos bármilyen kérdés esetén a biztosított felvilágosítást ugyancsak az alábbi címen kérhet: Genworth Financial Citibank Torony Bank Center Szabadság tér Budapest Hungary Tel: MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYEK 9. A biztosított munkaviszonyának megszűnése esetén az alábbi dokumentumokat köteles benyújtani: a) a Biztosító munkanélküliségre vonatkozó szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványát; b) igazolást arról, hogy a biztosítottat álláskeresőként regisztrálták, valamint arról, hogy az illetékes Munkaügyi Központtól havi álláskeresési járadékra jogosult; c) a biztosított munkaszerződése felmondásának másolatát annak indoklásával együtt; d) a legutóbbi munkáltató által kiállított munkáltatói igazolást; e) igazolás arról, hogy a káridőszak alatt a biztosított álláskeresési járadékban részesül vagy álláskeresési járadékra jogosult. 10. A biztosítottnak a Munkaügyi Központ igazolását minden hónapban meg kell küldenie a Biztosítónak. Az igazolást abban a hónapban kell megküldeni, amikor a biztosított munkanélküli. 11. Ha a biztosított elmulasztja a fenti 10. pontban írtakat teljesíteni, úgy kell tekinteni, mintha a Biztosító kifizette volna a szolgáltatási összeget, és további szolgáltatást nem kell teljesítenie. Ha a biztosított benyújtja a hiányzó dokumentumokat, a Biztosító a szolgáltatási összeget visszamenőleg fizeti ki, az ily módon igazolt időszakra. Ebben az esetben a biztosító nem fizet késedelmi kamatot vagy a késedelem miatt felmerült egyéb költséget. KERESŐKÉPTELENSÉG 12. Keresőképtelenség esetén a biztosított az alábbi dokumentumokat köteles benyújtani: a) a Biztosító keresőképtelenségre vonatkozó szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványát; 7

7 b) az orvosi igazolást és ha szükséges a kórházi ellátásra vonatkozó információkat; c) amennyiben szükséges, baleseti jelentést és rendőrségi jegyzőkönyvet, ha a rendőrség a balesettel kapcsolatban eljárást folytatott; d) munkáltatói igazolást arról, hogy a biztosított a keresőképtelenség bekövetkezésekor munkaviszonyban volt, valamint a táppénz folyósításáról szóló igazolást; e) a keresőképtelenséget tanúsító orvosi igazolás hitelesített példányát. 13. A biztosítottnak az orvosi igazolást minden hónapban meg kell küldenie a Biztosítónak. Az igazolást abban a hónapban kell megküldeni, amikor a biztosított időlegesen keresőképtelen. 14. Ha a biztosított elmulasztja a fenti 13. pontban írtakat teljesíteni, úgy kell tekinteni, mintha a Biztosító kifizette volna a szolgáltatási összeget, és további szolgáltatást nem kell teljesítenie. Ha a biztosított benyújtja a hiányzó dokumentumokat, a Biztosító a szolgáltatási összeget visszamenőleg fizeti ki, az ily módon igazolt időszakra. Ebben az esetben a Biztosító nem fizet késedelmi kamatot vagy a késedelem miatt felmerült egyéb költséget. 9. FEJEZET: A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSAI 1. A kárrendezési eljárás alatt a biztosított továbbra is köteles a kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettségét teljesíteni. 2. A Biztosító a szolgáltatási igény elbírálásához és a pontos szolgáltatási összeg megállapításához a 8. fejezet szerinti teljes dokumentációt kéri. 3. Ha a 8. fejezet alapján rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján a szolgáltatási igényt nem lehet elbírálni, a Biztosító fenntartja magának a jogot arra, hogy további orvosi iratokat (kórlapot) kérjen, és a kezelőorvostól egészségügyi információkat szerezzen be, illetve az általa megbízott orvosszakértő véleményét is kikérje. 4. Ha a biztosított nem nyújt további információt, vagy nem járul ahhoz hozzá, hogy a Biztosító a biztosított orvosai véleményét kikérje, és ennek következtében lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, a Biztosító jogosult a szolgáltatási igényt elutasítani. 5. Munkanélküliség esetén az egyes biztosítottak vonatkozásában a biztosítási szolgáltatás maximális összege nem lehet több, mint 6 biztosítási összeg, keresőképtelenség esetében nem lehet több mint 24 biztosítási összeg a biztosítási fedezet tartama alatt. 6. A Biztosító köteles a kárrendezési eljárás során összegyűjtött információkba és dokumentumokba a biztosítottnak betekintést engedni. A biztosított kérheti, hogy a Biztosító adjon bármilyen, a biztosított által megtekintett információról írásos igazolást, és, hogy költségére az információkról és dokumentumokról készítsen másolatot, valamint, hogy a Biztosító ezeket hitelesítse. 8

8 MUNKANÉLKÜLISÉG 7. Csak a munkaviszonyban álló biztosított jogosult a munkanélküliség utáni biztosítási összegre, azzal a feltétellel, hogy a biztosítási nyilatkozat aláírását 12 hónapos folyamatos munkaviszony előzte meg. 8. A Biztosító nem tekinti a munkaviszony megszakadásának, ha a biztosított legfeljebb 14 egymást követő napot meg nem haladó időtartam alatt bármilyen okból nem állt munkaviszonyban. 9. A biztosítási összeg csak akkor jár a biztosítottnak, ha a biztosított bejelentkezik álláskeresőnek, és az illetékes Munkaügyi Központból álláskeresési járadékra jogosult. 10. A biztosítottnak munkanélküliség utáni biztosítási összeg abban az esetben jár, ha a biztosított munkaviszonya a biztosítási nyilatkozat aláírásától számított 90 napon túl szűnt meg. 11. A biztosított a munkaviszonya megszűnését követően hatvan (60) napig folyamatosan fennálló munkanélküliség esetén egy (1) biztosítási összegre jogosult. 12. A biztosított minden további harminc (30) napig folyamatosan fennálló munkanélküliség esetén egy (1) biztosítási összegre tarthat igényt, feltéve, hogy az illetékes Munkaügyi Központból álláskeresési járadékra jogosult. A biztosított biztosítási öszszegre maximálisan 180 napig fennálló folyamatos munkanélküliség után jogosult. 13. Munkanélküliség miatt ismételten benyújtott szolgáltatási igény esetén a biztosítottnak legalább 180 folyamatos napot kell várnia a következő igénybejelentés előtt. Ezt a 180 napos időszakot attól a naptól kell számítani, amikor a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége a fenti 12. pont szerint megszűnt. KERESŐKÉPTELENSÉG 14. A biztosítási összeg csak akkor kerül kifizetésre, ha a biztosított keresőképtelensége a biztosítási nyilatkozat aláírását követő 90 napon túl következett be. 15. A biztosított hatvan (60) napig folyamatosan fennálló keresőképtelenség esetén, egy (1) biztosítási összegre jogosult. 16. A biztosított minden további harminc (30) napig folyamatosan fennálló keresőképtelenség esetén egy (1) biztosítási összegre jogosult. A biztosított biztosítási összegre maximálisan 360 napig fennálló folyamatos keresőképtelenség után jogosult. 17. A Biztosító előírhatja a biztosított számára, hogy keresőképtelensége alatt bármikor a Biztosító kérésére orvosi vizsgálatnak vesse alá magát, melynek költségeit a Biztosító állja. 18. A biztosított keresőképtelenségét a Biztosító a benyújtott orvosi dokumentáció, illetve amennyiben szükséges a fentebb írtak szerint a biztosított orvosától kapott információk alapján állapítja meg. 19. Keresőképtelenség miatt ismételten benyújtott kárigénnyel kapcsolatban: a) ha a biztosított keresőképtelenségének ugyanaz az oka, a biztosított legalább 180 napot köteles várni azelőtt, hogy keresőképtelenség miatt újból szolgáltatási igényt terjeszt elő; b) ha a biztosított keresőképtelenségének más az oka, a biztosított legalább 30 napot köteles várni azelőtt, hogy keresőképtelensége miatt újból szolgáltatási igényt terjeszt elő. 9

9 10. FEJEZET: A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG KIFIZETÉSE 1. A Biztosító a biztosítási összeget a Bank folyósítási számlájára fizeti ki. 2. A Biztosító a szolgáltatását a kárigénnyel kapcsolatos, a 8. fejezetben meghatározott valamennyi információ és dokumentum kézhezvételét követő 30 napon belül teljesíti. 3. Ha a szolgáltatási igényt a fenti 2. pont szerinti időtartam alatt nem lehet elbírálni, akkor a Biztosító a biztosítási összeget az elbírálást követő 30 napon belül fizeti ki. A biztosítási összeg nem vitatott részét a Biztosító a szolgáltatási igénybejelentési nyomtatvány kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti ki. 4. Ha a Biztosító a fenti időszak alatt a biztosítási összeget nem fizeti ki, a Biztosító köteles a Bankot és a biztosítottat ennek tényéről írásban értesíteni, egyben megjelölve azokat a körülményeket és jogalapot, amelyek a biztosítási összeg kifizetésének teljes vagy részleges megtagadását alátámasztják. A Biztosító ezzel egyidejűleg köteles a biztosítási összeg nem vitatott részét megfizetni. 5. Ha a biztosítási összeg nem, vagy a biztosított által benyújtott szolgáltatási igényben megjelölttől eltérő összegben jár, a Biztosító a biztosítottat erről írásban értesíti, megjelölve azokat a körülményeket és jogalapot, amelyek a biztosítási összeg kifizetésének teljes vagy részleges megtagadását alátámasztják. E tájékoztatás tartalmazza a szolgáltatási igény bírói úton történő érvényesítésének lehetőségéről szóló felvilágosítást. 6. Minden egyes biztosítási összeg kifizetését követően a biztosított értesítést kap a legutóbb kifizetett biztosítási összegről, valamint a folytatólagos szolgáltatási igény benyújtásának módjáról, és az ahhoz szükséges nyomtatványról. A nyomtatványt kitöltve kell megküldeni a Biztosítónak, ha a biztosított további egymást követő 30 napig munkanélküli vagy keresőképtelen marad. 11. FEJEZET: A BIZTOSÍTÓ MENTESÜLÉSÉNEK ESETEI KERESŐKÉPTELENSÉG 1. A Biztosító a szolgáltatási kötelezettség alól mentesül, ha a keresőképtelenség az alábbiakkal összefüggésben következik be: a) alkohol, kábítószer vagy egyéb bódult vagy kábult állapot kivéve, ha arra orvosi javallatra vagy orvosi felügyelet mellett került sor; b) önkezűleg okozott sérülések függetlenül attól, hogy beszámítható vagy nem beszámítható elmeállapotban került-e rá sor, vagy azt a biztosított kérésére harmadik fél okozta; c) a biztosított által elkövetett bármely bűncselekmény, ideértve a közúti szabálysértéseket. 12. FEJEZET: KIZÁRÁSOK ÁLTALÁNOS 1. A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki arra az esetre, azaz a biztosítási összeget nem fizeti ki, ha a szolgáltatási igényre okot adó esemény az alábbiakkal összefüggésben következett be 10

10 a) háború (ideértve a polgárháborút), függetlenül attól, hogy hadüzenettel indított vagy sem, statárium, lázadás, terrorizmus, szabotázs, forradalom vagy katonai felkelés vagy törvényes katonai bitorló hatalom cselekedete, ideértve tömegpusztító fegyverek által okozott azonnali és hosszú távú károkat; b) ionizáló sugárzás vagy nukleáris fűtőanyagból vagy nukleáris hulladékból származó radioaktív szennyeződés vagy nukleáris berendezésből származó bármely veszély vagy toxikus szennyeződés; c) sztrájk, forrongás és polgári engedetlenség. MUNKANÉLKÜLISÉG 2. Továbbá munkanélküliség esetén a Biztosító nem viseli a kockázatot, ha: a) a biztosított az elmúlt 12 hónapban nem állt teljes munkaidőben folyamatosan alkalmazásban; b) a biztosított a biztosítási nyilatkozat aláírása előtt bármikor szóban vagy írásban arról értesült, hogy munkaviszonyát meg fogják szüntetni; c) a munkavállaló a biztosítottat a biztosítási nyilatkozat aláírása előtt bármikor írásban arról értesítette, hogy a munkáltató szervezet vagy annak egy részének tulajdonjoga egy másik szervezetre száll át, és ennek következtében a foglalkoztatás módjában változásokra vagy létszámcsökkentésre (a biztosítottra is kiterjedően) kerül sor; d) a munkanélküliség a munkaviszony próbaidő alatti megszüntetése miatt következik be; e) a biztosított munkaviszonyát rendes felmondással megszünteti (kivéve, ha erre rendkívüli felmondással került sor), vagy a munkaviszony közös megegyezéssel vagy a biztosított által munkakörében elkövetett kötelezettségszegés vagy egyéb vétség miatt a munkáltató rendkívüli felmondásával megszűnik; f) a biztosítottat Kapcsolódó személy alkalmazza; g) a biztosított a biztosítási nyilatkozat aláírásakor határozott időtartamra szóló munkaszerződés alapján áll alkalmazásban, és a munkanélküliség azért következik be, mert a határozott időtartam lejár; h) a biztosított bármely jövedelemszerző tevékenységbe kezd; i) a biztosított vállalkozóként, egyéni vállalkozóként, munkaerő-kölcsönzés keretében vagy alkalmi munkavállalóként foglalkoztatásban áll. KERESŐKÉPTELENSÉG 3. Továbbá a Biztosító keresőképtelenség esetén nem viseli a kockázatot, ha az az alábbiakkal összefüggésben következett be: a) bármely azzal összefüggésben bekövetkezett baleset, hogy a biztosított veszélyes vagy extrém sportot űzött. Ilyen különösen a bokszolás, bob, szánkózás, motoros és autós sportok, lovaglás, hegymászás, barlangászás és sziklamászás, vitorlázó repülés, siklórepülés, hőlégballonozás, ejtőernyőzés, vívás, önvédelmi sportok, vadvízi evezés, vízbeugrás, könnyűbúvárkodás és sportversenyeken, rallykon és edzésen történő aktív részvétel; b) a biztosított tevékenysége mint profi sportoló, a biztonsági erők tagja, bányász, kaszkadőr, haditudósító vagy robbanóanyag-kezelő; c) a biztosított előzetesen fennálló betegsége vagy krónikus egészségi állapota; 11

11 d) hátfájás vagy hasonló állapot, kivéve, ha rendelkezésre áll az ezt alátámasztó orvosi bizonyíték, pl. röntgen felvételek, MRI vagy CT felvételek vagy bármely más érvényes radiológiai bizonyíték; e) pszichiátriai betegség vagy elmezavar, ideértve a stresszt, és a stressz okozta állapotokat, kivéve, ha az erre jogosult orvos ezt diagnosztizálta; f) olyan orvosi műtétek és kezelések, amelyek orvosilag nem indokoltak, ideértve a kozmetikai műtéteket vagy szépítő kezeléseket; g) rendes lefolyású terhesség; h) a biztosított indokolatlanul nem fordult orvoshoz, vagy az orvos utasításait nem tartotta be, vagy orvosi ellenőrzés vagy szakképzett személyzet felügyelete nélkül vetette magát alá kezelésnek, kivéve, ha ez a biztosítottat ért baleset miatt a biztosított életének megmentése érdekében válik szükségessé; i) a biztosított katonai vagy utasszállításra nem jogosult magánrepülő pilótájaként, személyzetének tagjaként vagy utasaként repült. i) katonai szolgálat. 13. FEJEZET: PANASZOK 1. A Bank és a biztosított írásban emelhet panaszt a Biztosítónak a Biztosítási Szerződés vagy a jelen Biztosítási Feltételek alapján történő eljárásával kapcsolatban. 2. A panasz az alábbi címre küldendő: Genworth Financial Citibank Torony Bank Center Szabadság tér Budapest Hungary Tel: A Biztosító a panaszra annak kézhezvételét követő lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 15 napon belül írásban válaszol. 14. FEJEZET: SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE 1. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény (a továbbiakban: a Biztosítási Törvény ) a értelmében biztosítási titok minden olyan, a Biztosító rendelkezésére álló adat, amely a Biztosító egyes ügyfeleinek (ideértve a szerződő felet, a biztosítottat és a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a Biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik. 2. A Biztosító jogosult a biztosítási szerződések megkötésével és ügyintézésével, a szolgáltatási igényekkel és biztosítási szolgáltatással kapcsolatos biztosítási titkoknak minősülő adatokat kezelni. A Biztosító ezeket az adatokat csak a biztosítási 12

12 szerződés megkötéséhez, módosításához és fenntartásához, valamint a szerződésen alapuló szolgáltatási igények elbírásához, továbbá a Biztosítási Törvényben meghatározott bármely egyéb célhoz szükséges mértékben kezelheti. 3. A Biztosító köteles az ügyfeleire vonatkozó biztosítási titkokat megőrizni. A biztosítási titok csak az ügyfél kiadható titok körét meghatározó írásos nyilatkozatának birtokában vagy a Biztosítási Törvényben meghatározott esetekben adható ki harmadik félnek. 4. A biztosított a Biztosítót meghatalmazza, hogy a szerződés megkötésével és fenntartásával és a Biztosító szolgáltatásaival közvetlenül kapcsolatos adatokat ideértve a biztosított egészségére vonatkozó adatokat beszerezze és rögzítse, valamint az adatokat e körben felhasználja. Az ezen adatokat szolgáltató és a biztosítottat kezelő intézmények és személyek a titoktartási kötelezettség alól ezennel mentesülnek. 5. Az ügyfél nyilvántartásba vett személyes adatairól tájékoztatást kaphat, és adatai módosítását kérheti. 6. A Biztosító a biztosítási szerződés fennállása alatt és a biztosítás megszűnését követően jogosult egészen addig az adatokat kezelni, ameddig a biztosítás alapján követelés érvényesíthető. 15. FEJEZET: FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK A jelen Biztosítási Feltételekben szereplő, vastagon szedett kifejezések az alább meghatározott jelentéssel bírnak: Adós bármely természetes személy, aki a Bankkal kölcsönszerződést kötött; Alkalmi munkavállaló az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló évi LXXIV. törvény alapján alkalmi munkavállalóként foglalkoztatott személy; Baleset hirtelen, váratlan, emberi akarattól függetlenül, erőszakos külső hatásra, a biztosítási fedezet igénylését követően bekövetkezett, testi sérülést eredményező esemény; Biztosítási nyilatkozat az a dokumentum, amelyben az adós a jelen Biztosítási Feltételek szerinti biztosítási fedezetet elfogadja; Biztosítási összeg a kölcsönszerződés szerint a biztosított által havonta fizetendő törlesztő részleten (ide nem értve fizetési késedelemmel érintett összegeket) alapuló, a jelen Biztosítási Feltételekkel összhangban a Biztosító által fizetett összeg; Biztosított minden egyes adós, aki a jelen Biztosítási Feltételek alapján biztosítási fedezetre jogosult, és akire biztosítási fedezet vonatkozik; Egyéni vállalkozó olyan személy, aki az egyéni vállalkozásról szóló évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően egyéni vállalkozóként gazdasági tevékenységet folytat; Előzetesen fennálló betegség bármely olyan sérülés, betegség vagy más hasonló egészségi állapot, illetve ennek tünetei, amelynek fennálltáról az adott személy a kockázatviselés kezdetekor tudott, illetve amellyel kapcsolatban az adott személy a kockázatviselés kezdetét megelőző 12 hónapban orvosi vizsgálaton esett át vagy ilyen vizsgálatra időpontot egyeztetett; Engedményes az a személy, aki a jelen Biztosítási Feltételekben meghatározott biztosítási szolgáltatásokra jogosult biztosítási esemény bekövetkezése esetén; Folyósítási számla a Banknak a kölcsön folyósítására szolgáló bankszámlája; Kapcsolódó személy a biztosított közeli hozzátartozója, valamint olyan jogi személy, 13

13 amellyel való viszonyában akár a biztosítottnak, akár közeli hozzátartozójának közvetlen vagy közvetett többségi befolyása áll fenn. Többségi befolyáson a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény 685/B. -ában meghatározott fogalmat kell érteni; Keresőképtelenség olyan betegség vagy sérülés, amely akadályozza a biztosítottat munkájának vagy más hasonló munka végzésében, ebbe beletartozik az is, amikor a betegség vagy sérülés a biztosítottat bármely olyan fizetett munka végzésében akadályozza, amely végzésére a biztosított tapasztalata, végzettsége vagy képzettsége alapján elvárhatóan alkalmas; Kölcsönszerződés az a szerződés, amely alapján a Bank az adósnak kölcsönt nyújt; Krónikus egészségi állapot bármely, a kockázatviselés kezdetekor már fennálló krónikus egészségi állapotból eredő feltétel, sérülés, betegség vagy más hasonló egészségi állapot, illetve ennek tünetei, függetlenül attól, hogy a kockázatviselés kezdetekor orvosi ellátásra szorult-e vagy sem. Krónikus egészségi állapotnak tekintendő minden olyan állapot, amelyre legalább az alábbi jellemzők egyike igaz: korlátlanul fennáll; állandó jellegű és a kezelésére tett lépések szükségképpen inkább az ellenőrzésre (figyelemmel követésre), mint a végleges meggyógyításra irányulnak; vagy olyan tünetei vannak, amelyek nem múlnak el, és a múltban orvosi tanácsadást, kezelést vagy gondozást igényeltek; Munkaerő-kölcsönzés a munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (a Munka Törvénykönyve ) 193/B.-193/P. -ai szerinti olyan tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó munkáltató a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében a kölcsönvevő munkáltatónak átengedi; Munkavállaló olyan adós, aki a Munka Törvénykönyve rendelkezései szerinti határozatlan idejű munkaszerződés alapján végez munkát, és akinek a munkaszerződése alapján számított heti munkaideje a Munka Törvénykönyve szerinti rendes munkaidőnek felel meg; Munkaviszony megszűnése (munkanélküli vagy munkanélküliség) minden olyan eset a kizárásokban meghatározott eseteket kivéve, amikor a biztosított munkaviszonya megszűnt, illetve felmondásra került, feltéve, hogy a munkaviszony megszűnése következtében a biztosított álláskeresőként bejelentkezett, és az illetékes Munkaügyi Központtól álláskeresési járadékra jogosult a jelen Biztosítási Feltételek további rendelkezéseinek függvényében; Nyugdíj a társadalombiztosítás által nyugdíjazás jogcímén biztosított vagyoni juttatás. A jelen Biztosítási Feltételek alkalmazásában a nyugdíj más ilyen jellegű társadalombiztosítási juttatást is magában foglal, mint például rendes nyugdíjat, a rokkantsági nyugdíjat, baleseti rokkantsági nyugdíjat, az előnyugdíjat és a korkedvezményes nyugdíjat; Rendes lefolyású terhesség amely fogalomba beletartoznak a terhességet (ideértve az ikerterhességet) kísérő általános és rendszerint enyhébb és/vagy időszakos tünetek (pl. reggeli émelygés, fáradtságérzés stb.), amelyek az anyára vagy a magzatra nézve egészségügyi kockázatot nem jelentenek, vagy ezen enyhébb tünet bármilyen kombinációjú együttes jelentkezése, valamint a szülés, ideértve a császármetszést vagy más orvosilag vagy műtétileg elősegített, de komplikációmentes szülést; Törlesztő részlet az adós Bank irányában fennálló, törlesztési ütemterv szerinti havi kölcsöntőke- és kamatfizetési kötelezettsége; Vállalkozó olyan személy, aki polgári jogi szerződés alapján jövedelemszerző tevékenységet folytat. 14

14 Genworth Financial Bank Center Citibank Torony 1054 Budapest Szabadság tér 7. Tel: Banco Primus Fióktelep Magyarország 1134 Budapest, Váci út 33. Tel:

ÉLETBIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek

ÉLETBIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek ÉLETBIZTOSÍTÁS Általános Szerződési Feltételek Genworth Financial Bank Center Citibank Torony 1054 Budapest Szabadság tér 7. Tel: 06 1 474 8133 www.genworth.hu HALÁLESETRE, TELJES ÉS VÉGLEGES ROKKANTSÁGRA

Részletesebben

BIZTOSÍTÓK CÍME Building 11, Chiswick Park, Chiswick High Road, London, W4 5XR, Egyesült Királyság

BIZTOSÍTÓK CÍME Building 11, Chiswick Park, Chiswick High Road, London, W4 5XR, Egyesült Királyság TELJES VÉDELEM Genworth Financial Bank Center Citibank Torony 1054 Budapest Szabadság tér 7. Tel: 06 1 474 8133 www.genworth.hu Ügyféltájékoztató MUNKANÉLKÜLISÉGRE ÉS KERESŐKÉPTELENSÉGRE SZÓLÓ FIZETÉSVÉDELMI

Részletesebben

BIZTOSÍTÓK ( BIZTOSÍTÓ ) Financial Insurance Company Limited és Financial Assurance Company Limited

BIZTOSÍTÓK ( BIZTOSÍTÓ ) Financial Insurance Company Limited és Financial Assurance Company Limited ÉLETBIZTOSÍTÁS Genworth Financial Bank Center Citibank Torony 1054 Budapest Szabadság tér 7. Tel: 06 1 474 8133 www.genworth.hu Ügyféltájékoztató HALÁLESETRE, TELJES ÉS VÉGLEGES ROKKANTSÁGRA SZÓLÓ FIZETÉSVÉDELMI

Részletesebben

ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009)

ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe Atlasz Bajnok ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2009)

ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2009) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe Atlasz Kompánia ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2009) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016)

ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016) Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe Atlasz Kompánia- Biztonsági Öv ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016)

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának összefoglalója Vonatkozó biztosítási feltételek:

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának összefoglalója Vonatkozó biztosítási feltételek: Összefoglaló terméktájékoztató az ERSTE Bank Hungary Zrt. által kötött hitelkártya szerződésekhez kapcsolódó, az UNION VIG Biztosító Zrt. által nyújtott Csoportos Hitelfedezeti Biztosításról Jelen összefoglaló

Részletesebben

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 -

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 - Terméktájékoztató a CARDIF Biztosító Zrt. által nyújtott Jövedelempótló biztosításhoz. Jelen terméktájékoztató a Diákhitel Központ Zrt. által nyújtott diákhitelhez igényelhető Jövedelempótló biztosítás

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei Feltételek Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01305/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Jelen feltételek a Generali-Providencia Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) befektetéshez kötött életbiztosítást alapbiztosításként

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz.

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15252 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16241 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál esetén

Részletesebben

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. wnonitosito.hu. 8. sz. melléklet. Ügyféltájékoztató

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. wnonitosito.hu. 8. sz. melléklet. Ügyféltájékoztató 8. sz. melléklet Ügyféltájékoztató A Belügyminisztérium fejezet irányítása alá tartozó szervek kiemelt állománycsoportjai részére, valamint az Országgyűlési Őrség, az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000)

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen általános szerződési feltételek (a

Részletesebben

Munkanélküliségi biztosítás különös feltételei (MN01/2009)

Munkanélküliségi biztosítás különös feltételei (MN01/2009) Munkanélküliségi biztosítás különös feltételei (MN01/2009) Generali-Providencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42 44. TeleCenter: (06-40) 200-250 Jelen különös biztosítási feltételek a Generali-Providencia

Részletesebben

Mit nyújt Önnek a Chartis Travel Guard utasbiztosítás?

Mit nyújt Önnek a Chartis Travel Guard utasbiztosítás? Mit nyújt Önnek a Chartis Travel Guard utasbiztosítás? Click here for English A Chartis Hungary biztosítóról Jelen feltételek (a továbbiakban: Utasbiztosítási Feltételek) szerinti biztosítási fedezetet

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek Gépjárművek mechanikai és elektromos meghibásodása (ABFGAR-1014)

Általános Biztosítási Feltételek Gépjárművek mechanikai és elektromos meghibásodása (ABFGAR-1014) Általános Biztosítási Feltételek Gépjárművek mechanikai és elektromos meghibásodása (ABFGAR-1014) Bevezető rendelkezések A Biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében, a jelen Általános Biztosítási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Az ERSTE Bank Hungary Zrt. által vezetett lakossági forint bankszámlákhoz kapcsolódó Csoportos Biztosítás Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek Jelen feltételek (továbbiakban: ÁSZF) - ellenkező

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

Biztosítási szerződés

Biztosítási szerződés Biztosítási szerződés mely létrejött egyrészt a(z) (székhely: adószám: ) mint szerződő (továbbiakban: Szerződő), másrészt az (1082 Budapest, Baross u. 1. számlaszám: 11600006-00000000-14544390, cégjegyzékszám:

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

GB119 ÉLETERÔ EMELT SZINTÛ KÓRHÁZI SZOLGÁLTATÁSOKRA SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

GB119 ÉLETERÔ EMELT SZINTÛ KÓRHÁZI SZOLGÁLTATÁSOKRA SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK GB119 ÉLETERÔ EMELT SZINTÛ KÓRHÁZI SZOLGÁLTATÁSOKRA SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések (1) Az Életerô emelt szintû kórházi szolgáltatásokra szóló biztosítás jelen Különös Feltételek,

Részletesebben

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Életünk egyik vezérlő elve családunkat biztonságban tudni. A Magyar Telekom szolgáltatásai nemcsak otthonosságot és szabadságot jelentenek, hanem biztonságot

Részletesebben

TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ

TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Üdvözöljük az Tesco Csoportos Balesetbiztosítás biztosítottainak körében! Bár, a Tesco Félmaraton Balesetbiztosítás (a továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01 Feltételek Mozaik (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01302/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei I. Általános szabályok 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és az Allianz Bank Zrt. (továbbiakban: szerződő), együttesen

Részletesebben

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére 1) Általános rendelkezések a) Jelen csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés (továbbiakban: biztosítás) a Honvédszakszervezet

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

AIG START Aranyfokozatú Balesetbiztosítás Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató

AIG START Aranyfokozatú Balesetbiztosítás Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató AIG START Aranyfokozatú Balesetbiztosítás Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT Biztosítási esemény Biztosítási összeg Baleseti halál 1.000.000,- Ft Baleseti maradandó teljes

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő Az NN Biztosító Zrt. 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS A. Igényelt ellátás: 1. A kérelmező (biztosított, foglalkoztatott) adatai: ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Csecsemőgondozási díj (CSED) B. A kérelmező jogviszonya: Határozatlan

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei Az union24-közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2026/2

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

A LeaseGAP Biztosítás Általános Feltételei (HULG-0911)

A LeaseGAP Biztosítás Általános Feltételei (HULG-0911) A LeaseGAP Biztosítás Általános Feltételei (HULG-0911) Bevezető rendelkezések A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban a Biztosító ) a biztosítási díj megfizetése ellenében

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

SZABÁLYZAT. Kamatmentes, visszatérítendő lakáscélú kölcsön formájában kölcsönben részesíthetők:

SZABÁLYZAT. Kamatmentes, visszatérítendő lakáscélú kölcsön formájában kölcsönben részesíthetők: SZABÁLYZAT a Paksi Polgármesteri Hivatal, Paks Város Önkormányzata és Paks Város Onkormányzata által fenntartott intézmények munkavállalóinak lakáscélú munkáltatói kölcsönéről * (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható élet-, baleset- és egészségbiztosítások, illetve halál esetére szóló díjátvállalás biztosítás különös feltételei Hatályos: 2016. november

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített esetekben és mértékben

Részletesebben

DIMENZIÓ KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET

DIMENZIÓ KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület Postacím: 1509 Budapest Pf. 78. Email: info@dimenziobiztosito.hu Zöldszám: 06 80 201 417 DIMENZIÓ KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET Ügyfél

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki . 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki a) egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012. július 1-jétől az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleset üzemiségének

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Hitelfedezeti Védelem

Hitelfedezeti Védelem Hitelfedezeti Védelem élet-, baleset-, egészség- és munkanélküliségi Biztosítási feltételek Jelen Biztosítási feltételek (továbbiakban: Feltételek) ellenkezõ megállapodás hiányában a Generali-Providencia

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz. Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 1 458 4260 www.signal.hu,

Részletesebben

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím:

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím: SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Alkotás Point, 1123 Budapest Alkotás u. 50. (Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz.) www.signal.hu

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK a Provident Pénzügyi Zrt. által nyújtott kölcsön mellé igénybe vett otthoni szolgáltatás keretében nyújtott Csoportos balesetbiztosításról 1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALANYAI 1.1.

Részletesebben

ATLASZ Assistance Hungary és ATLASZ Assistance EU módozatok. érvényes : 2010. május 01.-től I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

ATLASZ Assistance Hungary és ATLASZ Assistance EU módozatok. érvényes : 2010. május 01.-től I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK KÜLFÖLDIEK SZEMÉLYI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSA ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁSA ATLASZ Assistance Hungary és ATLASZ Assistance EU módozatok érvényes : 2010. május 01.-től I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A QBE Insurance (Europe)

Részletesebben

SIGNAL. csoportos éves díjfizetésű kölcsönfedezeti élet- és egészségkárosodás biztosítás feltételek

SIGNAL. csoportos éves díjfizetésű kölcsönfedezeti élet- és egészségkárosodás biztosítás feltételek SIGNAL csoportos éves díjfizetésű kölcsönfedezeti élet- és egészségkárosodás biztosítás feltételek TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztosítási szerződés alanyai...3 2. Biztosítási események...3 3. A maradandó egészségkárosodás

Részletesebben

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás ügyfél-tájékoztató Kedves Ügyfelünk! Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H vállalkozói biztosítást, amely az érdekeltségébe

Részletesebben

HB EURO kár- és jogvédelem biztosítás. Terméktájékoztató és biztosítási feltételek

HB EURO kár- és jogvédelem biztosítás. Terméktájékoztató és biztosítási feltételek HB EURO kár- és jogvédelem biztosítás Terméktájékoztató és biztosítási feltételek Terméktájékoztató a HB EURO kár- és jogvédelem-biztosításról Tisztelt Ügyfelünk! Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. széles

Részletesebben

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Horizont (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01307/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Egzisztencia programok

Egzisztencia programok www.allianz.hu Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz kiegészítés Egzisztencia programok Ügyfél-tájékoztató, Különös Szerzõdési Feltételek, Biztosítási programok 1/12 Ügyfél-tájékoztató az

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves, átlagos statisztikai létszáma szerint - 20-nál több

Részletesebben

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések (1) A Gránit Vegyes Életbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös Feltételek valamint az OTP

Részletesebben

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei Az ASTRA S. A. Biztosító Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítás Szerződési Feltételei (érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig) 1 I. Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítási szerződési

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 4. oldal GENERTEL MINICASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 7. oldal A társaság az ISVAP által vezetett Biztosítói

Részletesebben