TELJES VÉDELEM. Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELJES VÉDELEM. Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 TELJES VÉDELEM Általános Szerződési Feltételek

2 Genworth Financial Bank Center Citibank Torony 1054 Budapest Szabadság tér 7. Tel: MUNKANÉLKÜLISÉGRE ÉS KERESŐKÉPTELENSÉGRE SZÓLÓ EGYSZERI DÍJAS BIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI BEVEZETÉS A biztosított számára nyújtott biztosítási fedezetet részletesen az alábbi Biztosítási Feltételek szabályozzák. A biztosítási fedezetről a Banco Primus Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33., Magyarország) (a továbbiakban a Bank ) gondoskodik. Kérjük, hogy az alábbi feltételeket figyelmesen olvassa el! TARTALOM A Biztosítási Feltételeket az alábbi fejezetek szabályozzák részletesen: 1. fejezet: Általános rendelkezések 2. fejezet: A biztosítási fedezet köre 3. fejezet: Jogosultság a biztosítási fedezetre 4. fejezet: A kockázatviselés kezdete és megszűnése 5. fejezet: Biztosítási díj 6. fejezet: Biztosítási összeg 7. fejezet: Engedményes 8. fejezet: Szolgáltatási igény 9. fejezet: A Biztosító szolgáltatásai 10. fejezet: A biztosítási összeg kifizetése 11. fejezet: A Biztosító mentesülésének esetei 12. fejezet: Kizárások 13. fejezet: Panaszok 14. fejezet: Személyes adatok kezelése 15. fejezet: Fogalom-meghatározások 3

3 1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A jelen biztosítási feltételek (a továbbiakban: a Biztosítási Feltételek ) szabályozzák a Financial Insurance Company Limited (székhely: Building 11., Chiswick Park, Chiswick High Road, London, W4 5XR, Egyesült Királyság) (a továbbiakban: a Biztosító ) által az olyan adósnak nyújtott biztosítási fedezetet, akire a Bank és a Biztosító között május 12-én létrejött csoportos biztosítási szerződés (a továbbiakban: a Biztosítási Szerződés ) vonatkozik. 2. A jelen Biztosítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Biztosítási Szerződés, a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, és a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak. 3. A Biztosítási Feltételek eltérő rendelkezése hiányában a vastagon szedett kifejezések a 15. fejezetben (Fogalom-meghatározások) meghatározott jelentésük szerint értendők és alkalmazandók. 4. Ellenkező jelölés hiányában minden időtartam naptári napban értendő. 5. A jelen Biztosítási Feltételeken alapuló szolgáltatási igények az esedékességük időpontjától számított 2 év elteltével évülnek el. 2. FEJEZET: A BIZTOSÍTÁSI FEDEZET 1. A jelen Biztosítási Feltételek szerint a biztosítási fedezet az alábbi eseményekre terjed ki: a) a biztosított munkaviszonyának megszűnése, vagy b) a biztosított keresőképtelensége 2. A biztosítási fedezet alapján a biztosítási összeg kifizetésére kerül sor a biztosított munkaviszonyának megszűnése, vagy a biztosított keresőképtelensége esetén. 3. A jelen Biztosítási Feltételek szerint a biztosítás a világ bármelyik országában bekövetkező biztosítási eseményre kiterjed, kivétel a biztosított munkaviszonyának megszűnése, amely esetén a biztosítás területi hatálya Magyarország területe. 3. FEJEZET: JOGOSULTSÁG A BIZTOSÍTÁSI FEDEZETRE 1. A biztosítási fedezet arra az adósra terjed ki, aki kölcsönszerződést kötött, és a biztosítási nyilatkozat aláírásakor az alábbi feltételek mindegyikének megfelel: a) 18. életévét betöltötte, és még nincs 65 éves; b) egészséges (azaz nem áll fenn vele kapcsolatban előzetesen fennálló betegség vagy krónikus egészségi állapot); c) jelenleg nem átmenetileg keresőképtelen; d) az elmúlt 12 hónapban ugyanazon okból kifolyólag és 30 egymást követő napot meghaladóan nem volt keresőképtelen állapotban; e) az elmúlt 12 hónapban munkavállalóként teljes munkaidőben folyamatosan alkalmazásban állt; 4

4 f) nem áll próbaidő alatt és a biztosítási nyilatkozat aláírásáig (1) sem ő, sem a munkáltatója nem szüntette meg a munkaviszonyt rendes vagy rendkívüli felmondással, és nem kezdeményezték annak a közös megegyezéssel történő megszüntetését (2) nem nyújtotta be a munkáltatójának lemondását, és nem kapott a munkáltatótól semmilyen elbocsátási nyilatkozatot; g) nincs tudomása olyan tényről vagy előjelről, amely szerint munkaviszonyának megszüntetésére kerülne sor az őt foglalkoztató társaság átszervezése, leépítése, lehetséges csődeljárása vagy felszámolása eredményeként; h) aláírta a biztosítási nyilatkozatot. 2. Ha a biztosított a biztosítási fedezet igénybevételéhez a biztosítási nyilatkozatban hamis adatokat közöl, vagy jelentős körülményeket eltitkol, a Biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a kockázatvállalás időpontjában a Biztosító tudott a hamis vagy eltitkolt adatokról, vagy azok a jelen Biztosítási Feltételek hatálya alá eső események bekövetkezésében nem hatottak közre. 3. A biztosított kijelentette, hogy nincs tudomása semmilyen előzetesen fennálló betegség létéről. Ha tudomása van ilyenről, az a Biztosító által a biztosított részére nyújtott biztosítási fedezet fennállását nem érinti, a Biztosító azonban nem teljesít olyan kifizetést, amely bármely előzetesen fennálló betegséggel összefüggésben felmerült biztosítási eseménnyel kapcsolatos. 4. FEJEZET: A KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE ÉS VÉGE 1. A jelen Biztosítási Feltételek szerint a kockázatviselés az adós tekintetében a biztosítási nyilatkozat aláírásának napját követő 0 órakor kezdődik. 2. Az alábbi események bármelyikének bekövetkezése időpontjában a kockázatviselés minden egyes biztosított vonatkozásában megszűnik: a) a biztosított betölti 65. életévét; b) a kölcsönszerződés megszűnik vagy elállnak tőle; c) a kölcsön visszafizetésre kerül; d) a biztosított nyugdíjjogosulttá válik; e) azon a napon, amikor jogerős határozatban a biztosítottat teljes mértékben és véglegesen rokkanttá nyilvánítják; f) a biztosított meghal; g) a Biztosító a jelen Biztosítási Feltételek szerint járó valamennyi szolgáltatását teljesítette. 5. FEJEZET: BIZTOSÍTÁSI DÍJ 1. A biztosítási díjat a Bank fizeti meg. A Bank és a biztosított közötti megállapodás szerint a Bank a kifizetett biztosítási díj arányos részét a biztosítottra hárítja. 2. A biztosítottal kapcsolatos biztosítási díj egyszeri díj. Ez a kölcsönszerződés teljes tartamára vonatkozik, és a kölcsönszerződés megkötésekor egy összegben esedékes. 3. A biztosítási díj forintban fizetendő. 5

5 4. A biztosítási díj a kölcsönszerződésben meghatározott kölcsönösszeg alapján kerül kiszámításra (a biztosítási díj nélkül). 5. A biztosítási díj a kölcsönösszegnek, a Biztosítási Szerződésben a kockázatviselés kezdetekor meghatározott díjtételnek és a kölcsönszerződés időtartamának szorzataként kerül kiszámításra. 6. Külföldi pénznemben folyósított kölcsönök esetében a biztosítási díj számításának alapja a Banknak a jelen Biztosítási Feltételek szerinti kockázatviselés kezdetekor érvényes valuta eladási árfolyama. 7. Ha a biztosítási fedezet a kölcsönszerződés eredeti lejárata előtt szűnik meg, a Bank jogosult a biztosítási díj egy részének visszatérítésére. Ilyen esetben a Biztosító annak a hónapnak az utolsó napjáig járó biztosítási díjra jogosult, amelyben kockázatviselése véget ért, kivéve a 4. fejezet 2. g) pontjában meghatározott esetet, amikor a naptári év végéig járó díjra jogosult. A Bank a díj visszatérített részével a kölcsönszerződés szerint számol el a biztosítottal. 6. FEJEZET: BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG A biztosítási összeg a törlesztő részlet összegével egyenlő, de maximum Ft törlesztő részletenként. 7. FEJEZET: ENGEDMÉNYES A biztosított által a Biztosítási Szerződéshez történő csatlakozáskor tett biztosítási nyilatkozat értelmében a Biztosító a jelen Biztosítási Feltételekben meghatározott szolgáltatásokat a Bank mint engedményes részére teljesíti. 8. FEJEZET: SZOLGÁLTATÁSI IGÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. Biztosítási eseményt a bekövetkezését követően 30 napon belül kell bejelenteni a Biztosítónak. 2. A kárigénnyel kapcsolatos valamennyi dokumentumot a biztosítottnak közvetlenül a Biztosítónak kell benyújtania. Ha a szolgáltatási igényt vagy az azzal kapcsolatos dokumentumok bármelyikét a biztosított a Bankhoz nyújtja be, a Bank azokat továbbítja a Biztosítónak. 3. Az előírt dokumentumok benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség a biztosítottat terheli. 4. A Bank köteles a kölcsönszerződést annak valamennyi módosításával, az általa szabályszerűen jóváhagyott törlesztési ütemtervvel, és a biztosított által rendelkezésére bocsátott többi dokumentummal együtt mellékelni. 5. A Bank köteles a fenti 4. pontban hivatkozott minden dokumentumot haladéktalanul a Biztosító rendelkezésére bocsátani, ha a) a szolgáltatási igényt a biztosított neki nyújtotta be, b) a Biztosító értesítette a Bankot szolgáltatási igény bejelentéséről. 6

6 6. A dokumentumok benyújtásának késedelme a szolgáltatási összeg késedelmes fizetését vonhatja maga után. 7. A igénybejelentés és az azzal kapcsolatban előírt összes dokumentum kézhezvételét követő 7 munkanapon belül a Biztosító írásban vagy elektronikus úton értesíti a Bankot és a biztosítottat a igénybejelentés kézhezvételéről, valamint arról, hogy milyen egyéb dokumentumok szükségesek a szolgáltatási igény elbírálásához. 8. A igénybejelentést és az azzal kapcsolatos dokumentumokat az alábbi címre kell megküldeni, és a kárrendezési eljárással kapcsolatos bármilyen kérdés esetén a biztosított felvilágosítást ugyancsak az alábbi címen kérhet: Genworth Financial Citibank Torony Bank Center Szabadság tér Budapest Hungary Tel: MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYEK 9. A biztosított munkaviszonyának megszűnése esetén az alábbi dokumentumokat köteles benyújtani: a) a Biztosító munkanélküliségre vonatkozó szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványát; b) igazolást arról, hogy a biztosítottat álláskeresőként regisztrálták, valamint arról, hogy az illetékes Munkaügyi Központtól havi álláskeresési járadékra jogosult; c) a biztosított munkaszerződése felmondásának másolatát annak indoklásával együtt; d) a legutóbbi munkáltató által kiállított munkáltatói igazolást; e) igazolás arról, hogy a káridőszak alatt a biztosított álláskeresési járadékban részesül vagy álláskeresési járadékra jogosult. 10. A biztosítottnak a Munkaügyi Központ igazolását minden hónapban meg kell küldenie a Biztosítónak. Az igazolást abban a hónapban kell megküldeni, amikor a biztosított munkanélküli. 11. Ha a biztosított elmulasztja a fenti 10. pontban írtakat teljesíteni, úgy kell tekinteni, mintha a Biztosító kifizette volna a szolgáltatási összeget, és további szolgáltatást nem kell teljesítenie. Ha a biztosított benyújtja a hiányzó dokumentumokat, a Biztosító a szolgáltatási összeget visszamenőleg fizeti ki, az ily módon igazolt időszakra. Ebben az esetben a biztosító nem fizet késedelmi kamatot vagy a késedelem miatt felmerült egyéb költséget. KERESŐKÉPTELENSÉG 12. Keresőképtelenség esetén a biztosított az alábbi dokumentumokat köteles benyújtani: a) a Biztosító keresőképtelenségre vonatkozó szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványát; 7

7 b) az orvosi igazolást és ha szükséges a kórházi ellátásra vonatkozó információkat; c) amennyiben szükséges, baleseti jelentést és rendőrségi jegyzőkönyvet, ha a rendőrség a balesettel kapcsolatban eljárást folytatott; d) munkáltatói igazolást arról, hogy a biztosított a keresőképtelenség bekövetkezésekor munkaviszonyban volt, valamint a táppénz folyósításáról szóló igazolást; e) a keresőképtelenséget tanúsító orvosi igazolás hitelesített példányát. 13. A biztosítottnak az orvosi igazolást minden hónapban meg kell küldenie a Biztosítónak. Az igazolást abban a hónapban kell megküldeni, amikor a biztosított időlegesen keresőképtelen. 14. Ha a biztosított elmulasztja a fenti 13. pontban írtakat teljesíteni, úgy kell tekinteni, mintha a Biztosító kifizette volna a szolgáltatási összeget, és további szolgáltatást nem kell teljesítenie. Ha a biztosított benyújtja a hiányzó dokumentumokat, a Biztosító a szolgáltatási összeget visszamenőleg fizeti ki, az ily módon igazolt időszakra. Ebben az esetben a Biztosító nem fizet késedelmi kamatot vagy a késedelem miatt felmerült egyéb költséget. 9. FEJEZET: A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSAI 1. A kárrendezési eljárás alatt a biztosított továbbra is köteles a kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettségét teljesíteni. 2. A Biztosító a szolgáltatási igény elbírálásához és a pontos szolgáltatási összeg megállapításához a 8. fejezet szerinti teljes dokumentációt kéri. 3. Ha a 8. fejezet alapján rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján a szolgáltatási igényt nem lehet elbírálni, a Biztosító fenntartja magának a jogot arra, hogy további orvosi iratokat (kórlapot) kérjen, és a kezelőorvostól egészségügyi információkat szerezzen be, illetve az általa megbízott orvosszakértő véleményét is kikérje. 4. Ha a biztosított nem nyújt további információt, vagy nem járul ahhoz hozzá, hogy a Biztosító a biztosított orvosai véleményét kikérje, és ennek következtében lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, a Biztosító jogosult a szolgáltatási igényt elutasítani. 5. Munkanélküliség esetén az egyes biztosítottak vonatkozásában a biztosítási szolgáltatás maximális összege nem lehet több, mint 6 biztosítási összeg, keresőképtelenség esetében nem lehet több mint 24 biztosítási összeg a biztosítási fedezet tartama alatt. 6. A Biztosító köteles a kárrendezési eljárás során összegyűjtött információkba és dokumentumokba a biztosítottnak betekintést engedni. A biztosított kérheti, hogy a Biztosító adjon bármilyen, a biztosított által megtekintett információról írásos igazolást, és, hogy költségére az információkról és dokumentumokról készítsen másolatot, valamint, hogy a Biztosító ezeket hitelesítse. 8

8 MUNKANÉLKÜLISÉG 7. Csak a munkaviszonyban álló biztosított jogosult a munkanélküliség utáni biztosítási összegre, azzal a feltétellel, hogy a biztosítási nyilatkozat aláírását 12 hónapos folyamatos munkaviszony előzte meg. 8. A Biztosító nem tekinti a munkaviszony megszakadásának, ha a biztosított legfeljebb 14 egymást követő napot meg nem haladó időtartam alatt bármilyen okból nem állt munkaviszonyban. 9. A biztosítási összeg csak akkor jár a biztosítottnak, ha a biztosított bejelentkezik álláskeresőnek, és az illetékes Munkaügyi Központból álláskeresési járadékra jogosult. 10. A biztosítottnak munkanélküliség utáni biztosítási összeg abban az esetben jár, ha a biztosított munkaviszonya a biztosítási nyilatkozat aláírásától számított 90 napon túl szűnt meg. 11. A biztosított a munkaviszonya megszűnését követően hatvan (60) napig folyamatosan fennálló munkanélküliség esetén egy (1) biztosítási összegre jogosult. 12. A biztosított minden további harminc (30) napig folyamatosan fennálló munkanélküliség esetén egy (1) biztosítási összegre tarthat igényt, feltéve, hogy az illetékes Munkaügyi Központból álláskeresési járadékra jogosult. A biztosított biztosítási öszszegre maximálisan 180 napig fennálló folyamatos munkanélküliség után jogosult. 13. Munkanélküliség miatt ismételten benyújtott szolgáltatási igény esetén a biztosítottnak legalább 180 folyamatos napot kell várnia a következő igénybejelentés előtt. Ezt a 180 napos időszakot attól a naptól kell számítani, amikor a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége a fenti 12. pont szerint megszűnt. KERESŐKÉPTELENSÉG 14. A biztosítási összeg csak akkor kerül kifizetésre, ha a biztosított keresőképtelensége a biztosítási nyilatkozat aláírását követő 90 napon túl következett be. 15. A biztosított hatvan (60) napig folyamatosan fennálló keresőképtelenség esetén, egy (1) biztosítási összegre jogosult. 16. A biztosított minden további harminc (30) napig folyamatosan fennálló keresőképtelenség esetén egy (1) biztosítási összegre jogosult. A biztosított biztosítási összegre maximálisan 360 napig fennálló folyamatos keresőképtelenség után jogosult. 17. A Biztosító előírhatja a biztosított számára, hogy keresőképtelensége alatt bármikor a Biztosító kérésére orvosi vizsgálatnak vesse alá magát, melynek költségeit a Biztosító állja. 18. A biztosított keresőképtelenségét a Biztosító a benyújtott orvosi dokumentáció, illetve amennyiben szükséges a fentebb írtak szerint a biztosított orvosától kapott információk alapján állapítja meg. 19. Keresőképtelenség miatt ismételten benyújtott kárigénnyel kapcsolatban: a) ha a biztosított keresőképtelenségének ugyanaz az oka, a biztosított legalább 180 napot köteles várni azelőtt, hogy keresőképtelenség miatt újból szolgáltatási igényt terjeszt elő; b) ha a biztosított keresőképtelenségének más az oka, a biztosított legalább 30 napot köteles várni azelőtt, hogy keresőképtelensége miatt újból szolgáltatási igényt terjeszt elő. 9

9 10. FEJEZET: A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG KIFIZETÉSE 1. A Biztosító a biztosítási összeget a Bank folyósítási számlájára fizeti ki. 2. A Biztosító a szolgáltatását a kárigénnyel kapcsolatos, a 8. fejezetben meghatározott valamennyi információ és dokumentum kézhezvételét követő 30 napon belül teljesíti. 3. Ha a szolgáltatási igényt a fenti 2. pont szerinti időtartam alatt nem lehet elbírálni, akkor a Biztosító a biztosítási összeget az elbírálást követő 30 napon belül fizeti ki. A biztosítási összeg nem vitatott részét a Biztosító a szolgáltatási igénybejelentési nyomtatvány kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti ki. 4. Ha a Biztosító a fenti időszak alatt a biztosítási összeget nem fizeti ki, a Biztosító köteles a Bankot és a biztosítottat ennek tényéről írásban értesíteni, egyben megjelölve azokat a körülményeket és jogalapot, amelyek a biztosítási összeg kifizetésének teljes vagy részleges megtagadását alátámasztják. A Biztosító ezzel egyidejűleg köteles a biztosítási összeg nem vitatott részét megfizetni. 5. Ha a biztosítási összeg nem, vagy a biztosított által benyújtott szolgáltatási igényben megjelölttől eltérő összegben jár, a Biztosító a biztosítottat erről írásban értesíti, megjelölve azokat a körülményeket és jogalapot, amelyek a biztosítási összeg kifizetésének teljes vagy részleges megtagadását alátámasztják. E tájékoztatás tartalmazza a szolgáltatási igény bírói úton történő érvényesítésének lehetőségéről szóló felvilágosítást. 6. Minden egyes biztosítási összeg kifizetését követően a biztosított értesítést kap a legutóbb kifizetett biztosítási összegről, valamint a folytatólagos szolgáltatási igény benyújtásának módjáról, és az ahhoz szükséges nyomtatványról. A nyomtatványt kitöltve kell megküldeni a Biztosítónak, ha a biztosított további egymást követő 30 napig munkanélküli vagy keresőképtelen marad. 11. FEJEZET: A BIZTOSÍTÓ MENTESÜLÉSÉNEK ESETEI KERESŐKÉPTELENSÉG 1. A Biztosító a szolgáltatási kötelezettség alól mentesül, ha a keresőképtelenség az alábbiakkal összefüggésben következik be: a) alkohol, kábítószer vagy egyéb bódult vagy kábult állapot kivéve, ha arra orvosi javallatra vagy orvosi felügyelet mellett került sor; b) önkezűleg okozott sérülések függetlenül attól, hogy beszámítható vagy nem beszámítható elmeállapotban került-e rá sor, vagy azt a biztosított kérésére harmadik fél okozta; c) a biztosított által elkövetett bármely bűncselekmény, ideértve a közúti szabálysértéseket. 12. FEJEZET: KIZÁRÁSOK ÁLTALÁNOS 1. A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki arra az esetre, azaz a biztosítási összeget nem fizeti ki, ha a szolgáltatási igényre okot adó esemény az alábbiakkal összefüggésben következett be 10

10 a) háború (ideértve a polgárháborút), függetlenül attól, hogy hadüzenettel indított vagy sem, statárium, lázadás, terrorizmus, szabotázs, forradalom vagy katonai felkelés vagy törvényes katonai bitorló hatalom cselekedete, ideértve tömegpusztító fegyverek által okozott azonnali és hosszú távú károkat; b) ionizáló sugárzás vagy nukleáris fűtőanyagból vagy nukleáris hulladékból származó radioaktív szennyeződés vagy nukleáris berendezésből származó bármely veszély vagy toxikus szennyeződés; c) sztrájk, forrongás és polgári engedetlenség. MUNKANÉLKÜLISÉG 2. Továbbá munkanélküliség esetén a Biztosító nem viseli a kockázatot, ha: a) a biztosított az elmúlt 12 hónapban nem állt teljes munkaidőben folyamatosan alkalmazásban; b) a biztosított a biztosítási nyilatkozat aláírása előtt bármikor szóban vagy írásban arról értesült, hogy munkaviszonyát meg fogják szüntetni; c) a munkavállaló a biztosítottat a biztosítási nyilatkozat aláírása előtt bármikor írásban arról értesítette, hogy a munkáltató szervezet vagy annak egy részének tulajdonjoga egy másik szervezetre száll át, és ennek következtében a foglalkoztatás módjában változásokra vagy létszámcsökkentésre (a biztosítottra is kiterjedően) kerül sor; d) a munkanélküliség a munkaviszony próbaidő alatti megszüntetése miatt következik be; e) a biztosított munkaviszonyát rendes felmondással megszünteti (kivéve, ha erre rendkívüli felmondással került sor), vagy a munkaviszony közös megegyezéssel vagy a biztosított által munkakörében elkövetett kötelezettségszegés vagy egyéb vétség miatt a munkáltató rendkívüli felmondásával megszűnik; f) a biztosítottat Kapcsolódó személy alkalmazza; g) a biztosított a biztosítási nyilatkozat aláírásakor határozott időtartamra szóló munkaszerződés alapján áll alkalmazásban, és a munkanélküliség azért következik be, mert a határozott időtartam lejár; h) a biztosított bármely jövedelemszerző tevékenységbe kezd; i) a biztosított vállalkozóként, egyéni vállalkozóként, munkaerő-kölcsönzés keretében vagy alkalmi munkavállalóként foglalkoztatásban áll. KERESŐKÉPTELENSÉG 3. Továbbá a Biztosító keresőképtelenség esetén nem viseli a kockázatot, ha az az alábbiakkal összefüggésben következett be: a) bármely azzal összefüggésben bekövetkezett baleset, hogy a biztosított veszélyes vagy extrém sportot űzött. Ilyen különösen a bokszolás, bob, szánkózás, motoros és autós sportok, lovaglás, hegymászás, barlangászás és sziklamászás, vitorlázó repülés, siklórepülés, hőlégballonozás, ejtőernyőzés, vívás, önvédelmi sportok, vadvízi evezés, vízbeugrás, könnyűbúvárkodás és sportversenyeken, rallykon és edzésen történő aktív részvétel; b) a biztosított tevékenysége mint profi sportoló, a biztonsági erők tagja, bányász, kaszkadőr, haditudósító vagy robbanóanyag-kezelő; c) a biztosított előzetesen fennálló betegsége vagy krónikus egészségi állapota; 11

11 d) hátfájás vagy hasonló állapot, kivéve, ha rendelkezésre áll az ezt alátámasztó orvosi bizonyíték, pl. röntgen felvételek, MRI vagy CT felvételek vagy bármely más érvényes radiológiai bizonyíték; e) pszichiátriai betegség vagy elmezavar, ideértve a stresszt, és a stressz okozta állapotokat, kivéve, ha az erre jogosult orvos ezt diagnosztizálta; f) olyan orvosi műtétek és kezelések, amelyek orvosilag nem indokoltak, ideértve a kozmetikai műtéteket vagy szépítő kezeléseket; g) rendes lefolyású terhesség; h) a biztosított indokolatlanul nem fordult orvoshoz, vagy az orvos utasításait nem tartotta be, vagy orvosi ellenőrzés vagy szakképzett személyzet felügyelete nélkül vetette magát alá kezelésnek, kivéve, ha ez a biztosítottat ért baleset miatt a biztosított életének megmentése érdekében válik szükségessé; i) a biztosított katonai vagy utasszállításra nem jogosult magánrepülő pilótájaként, személyzetének tagjaként vagy utasaként repült. i) katonai szolgálat. 13. FEJEZET: PANASZOK 1. A Bank és a biztosított írásban emelhet panaszt a Biztosítónak a Biztosítási Szerződés vagy a jelen Biztosítási Feltételek alapján történő eljárásával kapcsolatban. 2. A panasz az alábbi címre küldendő: Genworth Financial Citibank Torony Bank Center Szabadság tér Budapest Hungary Tel: A Biztosító a panaszra annak kézhezvételét követő lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 15 napon belül írásban válaszol. 14. FEJEZET: SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE 1. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény (a továbbiakban: a Biztosítási Törvény ) a értelmében biztosítási titok minden olyan, a Biztosító rendelkezésére álló adat, amely a Biztosító egyes ügyfeleinek (ideértve a szerződő felet, a biztosítottat és a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a Biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik. 2. A Biztosító jogosult a biztosítási szerződések megkötésével és ügyintézésével, a szolgáltatási igényekkel és biztosítási szolgáltatással kapcsolatos biztosítási titkoknak minősülő adatokat kezelni. A Biztosító ezeket az adatokat csak a biztosítási 12

12 szerződés megkötéséhez, módosításához és fenntartásához, valamint a szerződésen alapuló szolgáltatási igények elbírásához, továbbá a Biztosítási Törvényben meghatározott bármely egyéb célhoz szükséges mértékben kezelheti. 3. A Biztosító köteles az ügyfeleire vonatkozó biztosítási titkokat megőrizni. A biztosítási titok csak az ügyfél kiadható titok körét meghatározó írásos nyilatkozatának birtokában vagy a Biztosítási Törvényben meghatározott esetekben adható ki harmadik félnek. 4. A biztosított a Biztosítót meghatalmazza, hogy a szerződés megkötésével és fenntartásával és a Biztosító szolgáltatásaival közvetlenül kapcsolatos adatokat ideértve a biztosított egészségére vonatkozó adatokat beszerezze és rögzítse, valamint az adatokat e körben felhasználja. Az ezen adatokat szolgáltató és a biztosítottat kezelő intézmények és személyek a titoktartási kötelezettség alól ezennel mentesülnek. 5. Az ügyfél nyilvántartásba vett személyes adatairól tájékoztatást kaphat, és adatai módosítását kérheti. 6. A Biztosító a biztosítási szerződés fennállása alatt és a biztosítás megszűnését követően jogosult egészen addig az adatokat kezelni, ameddig a biztosítás alapján követelés érvényesíthető. 15. FEJEZET: FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK A jelen Biztosítási Feltételekben szereplő, vastagon szedett kifejezések az alább meghatározott jelentéssel bírnak: Adós bármely természetes személy, aki a Bankkal kölcsönszerződést kötött; Alkalmi munkavállaló az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló évi LXXIV. törvény alapján alkalmi munkavállalóként foglalkoztatott személy; Baleset hirtelen, váratlan, emberi akarattól függetlenül, erőszakos külső hatásra, a biztosítási fedezet igénylését követően bekövetkezett, testi sérülést eredményező esemény; Biztosítási nyilatkozat az a dokumentum, amelyben az adós a jelen Biztosítási Feltételek szerinti biztosítási fedezetet elfogadja; Biztosítási összeg a kölcsönszerződés szerint a biztosított által havonta fizetendő törlesztő részleten (ide nem értve fizetési késedelemmel érintett összegeket) alapuló, a jelen Biztosítási Feltételekkel összhangban a Biztosító által fizetett összeg; Biztosított minden egyes adós, aki a jelen Biztosítási Feltételek alapján biztosítási fedezetre jogosult, és akire biztosítási fedezet vonatkozik; Egyéni vállalkozó olyan személy, aki az egyéni vállalkozásról szóló évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően egyéni vállalkozóként gazdasági tevékenységet folytat; Előzetesen fennálló betegség bármely olyan sérülés, betegség vagy más hasonló egészségi állapot, illetve ennek tünetei, amelynek fennálltáról az adott személy a kockázatviselés kezdetekor tudott, illetve amellyel kapcsolatban az adott személy a kockázatviselés kezdetét megelőző 12 hónapban orvosi vizsgálaton esett át vagy ilyen vizsgálatra időpontot egyeztetett; Engedményes az a személy, aki a jelen Biztosítási Feltételekben meghatározott biztosítási szolgáltatásokra jogosult biztosítási esemény bekövetkezése esetén; Folyósítási számla a Banknak a kölcsön folyósítására szolgáló bankszámlája; Kapcsolódó személy a biztosított közeli hozzátartozója, valamint olyan jogi személy, 13

13 amellyel való viszonyában akár a biztosítottnak, akár közeli hozzátartozójának közvetlen vagy közvetett többségi befolyása áll fenn. Többségi befolyáson a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény 685/B. -ában meghatározott fogalmat kell érteni; Keresőképtelenség olyan betegség vagy sérülés, amely akadályozza a biztosítottat munkájának vagy más hasonló munka végzésében, ebbe beletartozik az is, amikor a betegség vagy sérülés a biztosítottat bármely olyan fizetett munka végzésében akadályozza, amely végzésére a biztosított tapasztalata, végzettsége vagy képzettsége alapján elvárhatóan alkalmas; Kölcsönszerződés az a szerződés, amely alapján a Bank az adósnak kölcsönt nyújt; Krónikus egészségi állapot bármely, a kockázatviselés kezdetekor már fennálló krónikus egészségi állapotból eredő feltétel, sérülés, betegség vagy más hasonló egészségi állapot, illetve ennek tünetei, függetlenül attól, hogy a kockázatviselés kezdetekor orvosi ellátásra szorult-e vagy sem. Krónikus egészségi állapotnak tekintendő minden olyan állapot, amelyre legalább az alábbi jellemzők egyike igaz: korlátlanul fennáll; állandó jellegű és a kezelésére tett lépések szükségképpen inkább az ellenőrzésre (figyelemmel követésre), mint a végleges meggyógyításra irányulnak; vagy olyan tünetei vannak, amelyek nem múlnak el, és a múltban orvosi tanácsadást, kezelést vagy gondozást igényeltek; Munkaerő-kölcsönzés a munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (a Munka Törvénykönyve ) 193/B.-193/P. -ai szerinti olyan tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó munkáltató a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében a kölcsönvevő munkáltatónak átengedi; Munkavállaló olyan adós, aki a Munka Törvénykönyve rendelkezései szerinti határozatlan idejű munkaszerződés alapján végez munkát, és akinek a munkaszerződése alapján számított heti munkaideje a Munka Törvénykönyve szerinti rendes munkaidőnek felel meg; Munkaviszony megszűnése (munkanélküli vagy munkanélküliség) minden olyan eset a kizárásokban meghatározott eseteket kivéve, amikor a biztosított munkaviszonya megszűnt, illetve felmondásra került, feltéve, hogy a munkaviszony megszűnése következtében a biztosított álláskeresőként bejelentkezett, és az illetékes Munkaügyi Központtól álláskeresési járadékra jogosult a jelen Biztosítási Feltételek további rendelkezéseinek függvényében; Nyugdíj a társadalombiztosítás által nyugdíjazás jogcímén biztosított vagyoni juttatás. A jelen Biztosítási Feltételek alkalmazásában a nyugdíj más ilyen jellegű társadalombiztosítási juttatást is magában foglal, mint például rendes nyugdíjat, a rokkantsági nyugdíjat, baleseti rokkantsági nyugdíjat, az előnyugdíjat és a korkedvezményes nyugdíjat; Rendes lefolyású terhesség amely fogalomba beletartoznak a terhességet (ideértve az ikerterhességet) kísérő általános és rendszerint enyhébb és/vagy időszakos tünetek (pl. reggeli émelygés, fáradtságérzés stb.), amelyek az anyára vagy a magzatra nézve egészségügyi kockázatot nem jelentenek, vagy ezen enyhébb tünet bármilyen kombinációjú együttes jelentkezése, valamint a szülés, ideértve a császármetszést vagy más orvosilag vagy műtétileg elősegített, de komplikációmentes szülést; Törlesztő részlet az adós Bank irányában fennálló, törlesztési ütemterv szerinti havi kölcsöntőke- és kamatfizetési kötelezettsége; Vállalkozó olyan személy, aki polgári jogi szerződés alapján jövedelemszerző tevékenységet folytat. 14

14 Genworth Financial Bank Center Citibank Torony 1054 Budapest Szabadság tér 7. Tel: Banco Primus Fióktelep Magyarország 1134 Budapest, Váci út 33. Tel:

Általános Biztosítási Feltételek

Általános Biztosítási Feltételek A CARDIF Biztosító ZRt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános és különös feltételei a Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zrt. által nyújtott autófinanszírozási - és/vagy személyi

Részletesebben

Biztosítási terméktájékoztató Budapest Jövedelembiztosítási szolgáltatáshoz

Biztosítási terméktájékoztató Budapest Jövedelembiztosítási szolgáltatáshoz Biztosítási terméktájékoztató Budapest Jövedelembiztosítási szolgáltatáshoz Jelen terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. bankszámla-, hitelkártya- vagy befektetési kártya szerződésekhez kapcsolódó csoportos

Részletesebben

TELJES VÉDELEM. Általános Szerződési Feltételek

TELJES VÉDELEM. Általános Szerződési Feltételek TELJES VÉDELEM Általános Szerződési Feltételek Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest Hermina út 17. Telefon: 06 40 200 521 Fax: 06 1 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Jelen feltételek

Részletesebben

Személyi kölcsönhöz kapcsolódó élet-, egészség- és munkanélküliségi biztosítási feltételek (SB-SZK1) Jelen biztosítási feltételek (továbbiakban: Biztosítási feltételek) a Sberbank Magyarország Zrt. és

Részletesebben

OTP SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ, GB636 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

OTP SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ, GB636 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI OTP SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ, GB636 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2496/B1 Általános

Részletesebben

Az elbíráláshoz szükséges összes dokumentum beérkezését követő 15 napon belül

Az elbíráláshoz szükséges összes dokumentum beérkezését követő 15 napon belül Biztosítási terméktájékoztató Hitelkártyákhoz kapcsolódó Hitelfedezeti Biztosítás Plusz biztosításhoz Jelen terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó Hitelfedezeti

Részletesebben

A K&H Biztosító Zrt. K&H hitelkártya törlesztési biztosítás csoportos hitelfedezeti biztosításának feltételei

A K&H Biztosító Zrt. K&H hitelkártya törlesztési biztosítás csoportos hitelfedezeti biztosításának feltételei K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H Biztosító Zrt. K&H hitelkártya törlesztési biztosítás csoportos

Részletesebben

Biztosítási terméktájékoztató

Biztosítási terméktájékoztató Biztosítási terméktájékoztató az MKB-Euroleasing Gépjármű-finanszírozási üzletág (MKB-Eurocredit Zrt. vagy Filease Zrt.) gépjárműhitel- és lízingszerződéseihez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz

Részletesebben

Személyi Kölcsönhöz kapcsolódó élet-, baleset-, egészségés munkanélküliségi biztosítási feltételek (PK-6)

Személyi Kölcsönhöz kapcsolódó élet-, baleset-, egészségés munkanélküliségi biztosítási feltételek (PK-6) Személyi Kölcsönhöz kapcsolódó élet-, baleset-, egészségés munkanélküliségi biztosítási feltételek (PK-6) Jelen biztosítási feltételek (a továbbiakban: feltételek) a Budapest Bank Nyrt. Személyi Kölcsönéhez

Részletesebben

JELZÁLOGHITELHEZ KAPCSOLÓDÓÉLET-, BALESET-, EGÉSZSÉG- ÉS MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (UC-JZH-1)

JELZÁLOGHITELHEZ KAPCSOLÓDÓÉLET-, BALESET-, EGÉSZSÉG- ÉS MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (UC-JZH-1) JELZÁLOGHITELHEZ KAPCSOLÓDÓÉLET-, BALESET-, EGÉSZSÉG- ÉS MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (UC-JZH-1) Jelen biztosítási feltételek (továbbiakban: Biztosítási feltételek) az UniCredit Bank Hungary

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek (mindkét biztosító szolgáltatására egyaránt vonatkoznak)

Általános Biztosítási Feltételek (mindkét biztosító szolgáltatására egyaránt vonatkoznak) A CARDIF Életbiztosító Zrt. és a CARDIF Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános feltételei a Magyar Cetelem Bank Zrt. által nyújtott (1) fogyasztási, (2) személyi (3) ingatlan körüli

Részletesebben

Szerzôdô: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank)

Szerzôdô: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Biztosítási terméktájékoztató A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe által értékesített BIZTOS HÉTKÖZNAPOK csoportos élet-, baleset-, és egészségbiztosításhoz Jelen terméktájékoztató a Citibank

Részletesebben

GB635 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS (CSOPORTOS HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÁS) ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB635 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS (CSOPORTOS HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÁS) ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB635 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS (CSOPORTOS HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÁS) ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2479/B1 Általános

Részletesebben

Terméktájékoztató (PLoC-3) A jelen tájékoztató és a biztosítási feltételek esetleges eltérése esetén a biztosítási feltételek tartalma irányadó.

Terméktájékoztató (PLoC-3) A jelen tájékoztató és a biztosítási feltételek esetleges eltérése esetén a biztosítási feltételek tartalma irányadó. Terméktájékoztató és biztosítási feltételek a Citibank személyi hitelhez kapcsolódó élet-, baleset-, egészség-, és munkanélküliségi biztosításról (PLoC-3) és Ügyféltájékoztatók Kockázatviseléssel kapcsolatos

Részletesebben

Biztosítási terméktájékoztató

Biztosítási terméktájékoztató 1/6 Biztosítási terméktájékoztató Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888. Telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 200 250 www.generali.hu Felhívjuk figyelmét, hogy a Személyi Kölcsönhöz kapcsolódó

Részletesebben

OTP SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ, GB636 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA

OTP SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ, GB636 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA OTP SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ, GB636 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek és

Általános Szerződési Feltételek és CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Szerződési Feltételek és MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Átszervezés? Leépítés? Megszűnő pozíciók? Kivédhetetlen és előre nem látható munkahelyelvesztés?

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ OTP BANK NYRT. ÉS/VAGY AZ OTP JELZÁLOGBANK ZRT. JELZÁLOGHITELEIHEZ KAPCSOLÓDÓ GB635 TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁSHOZ

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ OTP BANK NYRT. ÉS/VAGY AZ OTP JELZÁLOGBANK ZRT. JELZÁLOGHITELEIHEZ KAPCSOLÓDÓ GB635 TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁSHOZ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ OTP BANK NYRT. ÉS/VAGY AZ OTP JELZÁLOGBANK ZRT. JELZÁLOGHITELEIHEZ KAPCSOLÓDÓ GB635 TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁSHOZ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám:

Részletesebben

APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató. muaszfut20140315

APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató. muaszfut20140315 APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet garantálni? Ki fogja

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató A BIZTOSÍTÁS ÚJ ARCA APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató A BIZTOSÍTÁS ÚJ ARCA APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet

Részletesebben

Terméktájékoztató (CIS-1)

Terméktájékoztató (CIS-1) Terméktájékoztató és biztosítási feltételek a Citibank hitelkártyáihoz kapcsolódó Átfogó élet-, baleset, egészség-, és munkanélküliségi biztosításról és Ügyféltájékoztatók (CIS-1) Terméktájékoztató (CIS-1)

Részletesebben

CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az AHICO Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítás díja

Részletesebben

APRIL TÁPPÉNZ BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

APRIL TÁPPÉNZ BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK APRIL TÁPPÉNZ BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen TAPASZF121101 sz. Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Szerződési feltételek)

Részletesebben

Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás

Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Biztosítási esemény SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT Alap csomag A fejezet Kórházi Baleset- és betegségbiztosítás A Biztosított,

Részletesebben

Terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. Jelzálogkölcsönéhez választható hitelfedezeti biztosításról

Terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. Jelzálogkölcsönéhez választható hitelfedezeti biztosításról Terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. Jelzálogkölcsönéhez választható hitelfedezeti biztosításról Felhívjuk figyelmét, hogy a csoportos hitelfedezeti biztosítási szolgáltatás nem automatikus, hanem választható,

Részletesebben

Biztosítási Ügyfél-tájékoztató a Budapest Balesetbiztosítás baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítás szerződésről

Biztosítási Ügyfél-tájékoztató a Budapest Balesetbiztosítás baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítás szerződésről Hatályos: 2015. április 1-től Biztosítási Ügyfél-tájékoztató a Budapest Balesetbiztosítás baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítás szerződésről Kérjük, szíveskedjék figyelmesen

Részletesebben

KÜLFÖLDIEK SZEMÉLYI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSA ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁSA ATLASZ Assistance Hungary és ATLASZ Assistance EU módozatok

KÜLFÖLDIEK SZEMÉLYI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSA ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁSA ATLASZ Assistance Hungary és ATLASZ Assistance EU módozatok 2015. 01. 01. KÜLFÖLDIEK SZEMÉLYI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSA ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁSA ATLASZ Assistance Hungary és ATLASZ Assistance EU módozatok I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. Biztosító adatai 1.1.Biztosító: QBE

Részletesebben

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB GLOBÁL CSOPORTOS VÉDŐHÁLÓ ÉLET-, EGÉSZSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB GLOBÁL CSOPORTOS VÉDŐHÁLÓ ÉLET-, EGÉSZSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB GLOBÁL CSOPORTOS VÉDŐHÁLÓ ÉLET-, EGÉSZSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Általános rendelkezések 1) Jelen Csoportos Élet-, Egészség- és Balesetbiztosítási

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ (STORNO) ÉS UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUBSK2014-06PE)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ (STORNO) ÉS UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUBSK2014-06PE) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ (STORNO) ÉS UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUBSK2014-06PE) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös

Részletesebben