A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. szellemi tulajdona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. szellemi tulajdona"

Átírás

1 N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4400 NYÍREGYHÁZA, TÓ UTCA 5. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt.szám: 22/ KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS NYÍRSÉGVÍZ Z Példány sorszáma:.. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A január 6. napján elfogadott módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg - KSZ - FIGYELEM! A belső dokumentum a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. szellemi tulajdona. Jelen dokumentum kinyomtatott formátumú változata csak akkor használható, ha annak nyilvántartási száma, valamint hatályba lépésének dátuma megegyezik a számítógépes hálózat ISO 9001 IIR könyvtárában tárolt példányéval.

2 Módosított oldal M Ó D O S Í T Á S O K J E G Y Z É K E Hatályba lépés dátuma A dokumentum oldala esetén Aláírás Módosított oldal 22 / január 6..../ / január 6..../ / január 6..../....../....../... Módosított melléklet / bizonylat 4. sz. melléklet törlése.../....../... Hatályba lépés dátuma A dokumentumhoz csatolt melléklet és bizonylat esetén Hatályba lépés dátuma január 6. Aláírás Módosított melléklet / bizonylat Hatályba lépés dátuma F E L Ü L V I Z S G Á L A T O K J E G Y Z É K E Aláírás Aláírás Dátuma Felülvizsgálat megállapítása Aláírás Szükségessé vált a szerszámhasználatra vonatkozó rendelkezések törlése, valamint a munkavállalók kártérítési január 6. felelőssége körében a kártérítés közvetlen kiszabására irányuló eljárási rend kiegészítése. 1 / 26

3 Készítette ( név / beosztás ): Dátum: SZABÓ ISTVÁNNÉ gazdasági vezérigazgató-helyettes Ellenőrizte ( név / beosztás ): Dátum: DR. KALOCSAI GÁBOR jogi képviselő Jelen dokumentum kiadását és alkalmazását elrendelem. Jóváhagyta ( név / beosztás ): MÓRICZ ISTVÁN vezérigazgató Jóváhagyta ( név / beosztás ): NAGY ZOLTÁN szakszervezeti titkár Dátum: Dátum: Aláírás: Aláírás: Hatályba lépés dátuma és érvényessége: Jelen dokumentum érvényességét az I. fejezet, 1. pontjának 1.3. pontja szabályozza. A dokumentum 1. sz. módosítása 2009 január 6. napján lép hatályba. Felülvizsgálat: Jelen Kollektív Szerződés felülvizsgálatát évente a dokumentum jóváhagyóinak kell elvégezni. Aláírás: Aláírás: 2 / 26

4 Bevezetés A NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: Nyíregyháza, Tó u. 5.) mint munkáltató és a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szakszervezeti Bizottsága (székhelye: Nyíregyháza, Tó u. 5.) a munkavállalók képviseletében a Munka Törvénykönyve felhatalmazása alapján a munkaviszonnyal kapcsolatos egyes kérdések társasági szintű szabályozására a következő KOLLEKTÍV SZERZŐDÉST kötötték meg. 3 / 26

5 TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet... 7 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződés hatálya (szabályozási köre) A felek közötti együttműködés elvei Az együttműködés szabályai Előnyben részesítés Jogfolytonosság Jognyilatkozatok... 9 II. fejezet... 9 A MUNKAVISZONY A munkaviszony alanyai Nők és fiatal munkavállalók foglalkoztatása A munkaviszony létesítése Munkaszerződés Próbaidő Munkaszerződés módosítása Hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása Hátrányos jogkövetkezmények Az eljárás menete A munkaviszony megszűnése, megszűntetése Rendes felmondás Rendkívüli felmondás A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei A munkavégzés szabályai A munkáltató kötelességei: A munkavállaló kötelességei: Átirányítás, kiküldetés, kirendelés, más munkáltatónál történő munkavégzés További munkaviszony létesítésének bejelentése A munkaidő és a pihenőidő Munkarend Munkaidő keret A munkaidő beosztás általános szabályai Rendkívüli munkavégzés Ügyelet és készenlét / 26

6 7.6. Szabadság Pihenőidő A munkabér Személyi alapbér A munkavállalók személyi alapbérének megállapítása Alapbéren felüli juttatások Bérpótlékok Műszakpótlék Rendkívüli munkavégzés ellenértéke Ügyelet, készenlét díjazása Hibaelhárítási átalány Csoportvezetői pótlék Pénzkezelési pótlék Gépjármű vezetési karbantartási pótlék Nyelvpótlék Jutalmazás, kitüntetés Balesetmentes közlekedés Jubileumi jutalom Kitüntetés Nyugdíjba vonuláskor adható ajándék Költségtérítések Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Szociális, jóléti és más, béren kívüli juttatások Cafetéria-rendszer Étkezési hozzájárulás Nyugdíjpénztári befizetés A lakáshoz jutás támogatása Rendezvényeken részvétel Egészségügyi ellátás Munkaruha juttatás Temetési segély A munkavállaló kártérítési felelőssége A leltárhiányért való felelősség A munkáltató kártérítési felelőssége A vezető állású munkavállalóra vonatkozó külön rendelkezések: / 26

7 III. fejezet A MUNKAÜGYI VITA VI. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ELOSZTÁSI ELŐÍRÁS MELLÉKLETEK / 26

8 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kollektív Szerződés hatálya (szabályozási köre) 1.1. Ezen Kollektív Szerződés szabályozza a munkaviszonyból származó egyes jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának, illetve teljesítésének módját, az ezzel kapcsolatos eljárások rendjét, valamint a Kollektív Szerződést kötő felek közötti kapcsolatrendszert A Kollektív Szerződés hatálya - a részvénytársaság vezérigazgatóját és helyetteseit kivéve - minden, a részvénytársasággal munkaviszonyban álló munkavállalóra kiterjed, így azokra is, akik nem tagjai a Kollektív Szerződést kötő munkavállalói érdekképviseleti szervezetnek A Kollektív Szerződés a kihirdetéssel lép hatályba, határozatlan időre szól, és azt bármelyik szerződést kötő fél három hónapos határidővel felmondhatja. A felmondási jogot az első megkötéstől számított hat hónapon belül egyik fél sem gyakorolhatja A Kollektív Szerződés egyes pontjait a szerződő felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják, vagy a hatályos jogszabályok módosulása ezt kötelezővé is teheti. A Kollektív Szerződés módosítására a megkötésére érvényes szabályokat kell alkalmazni. A módosítási javaslatot a javaslattevő írásban köteles valamennyi szerződő fél részére kézbesíteni. A javaslatot a kézbesítéstől számított 15 napon belül meg kell tárgyalni. 2. A felek közötti együttműködés elvei A Kollektív Szerződést kötő felek együttműködésének módja a munkaadói és munkavállalói szempontok tárgyalásos egyeztetése, jogszerű érvényesítése, melynek alapelvei: 2.1. A munkavállalói és munkáltatói érdekek egyeztetésében, érvényesítésében résztvevők tiszteletben tartják egymás jogait Mindazon kérdésekben, amelyek lényeges, alapvető munkavállalói érdekeket érintenek, a felek előzetesen tájékoztatják egymást, szükség esetén tárgyalás keretében egyeztetik álláspontjukat, döntést csak ezek után hoznak, intézkedést csak ezek után tesznek Az érdekegyeztetés szereplői folyamatosan, időben biztosítják egymás számára az eredményes együttműködéshez szükséges információkat A részvénytársaság területén a munkáltató a Munka Törvénykönyve szerint biztosítja az érdekképviseleti szervezetek szerveződését, működésük feltételeit. 7 / 26

9 3. Az együttműködés szabályai 3.1. Munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatos szakszervezeti tájékoztatáskérés esetén a konzultáció formáját, idejét, tartalmát a felek szabadon állapítják meg, ez a munkáltató intézkedésének végrehajtását nem érinti. A tájékoztatást 15 napon belül meg kell adni A munkakörülményekre vonatkozó szabályok megtartásával kapcsolatos ellenőrzési jogosítványai gyakorlásánál a szakszervezet az irányadó jogszabályok maradéktalan megtartásával jár el. Az ellenőrzést a szakszervezeti vezetőség által írásban megbízott személy(ek) azt követően jogosultak végezni, hogy a felhatalmazást az ellenőrzéssel érintett terület vezetőjének bemutatták. Észrevételeiket írásban közlik a vezérigazgatóval és az érintett szervezeti egység vezetőjével. Az ellenőrzéssel érintett területek vezetője 30 napon belül az észrevételeket kivizsgáltatja, és annak eredményéről, a megtett intézkedésekről az ellenőrzést végző szakszervezetet és a vezérigazgatót írásban tájékoztatja. Amennyiben a szakszervezet a választ nem fogadja el, akkor az irányadó szabályok szerint egyeztetés kezdeményezhető A közzététel joga gyakorlásánál a szakszervezet a hatályos munkáltatói - mindenekelőtt a biztonsági - szabályok megtartásával jár el. Ha az bármely, a szokásostól eltérő dolognak a szokásostól eltérő módon történő kihelyezésével jár, a szakszervezet előzetesen egyeztet a munkáltatóval. Plakátok, hirdetmények, felhívások stb. kifüggesztése a jó hírnevet és a rendeltetésszerű joggyakorlást nem sértheti A szakszervezet, a munkaidő-kedvezmény igénybevétele érdekében, jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg taglétszámát hitelt érdemlően a munkáltató részére írásban megadta. Ezt követően a tárgyév január 1-i létszámról legkésőbb a tárgyév január 31-ig a munkáltatót a fenti módon tájékoztatja. A munkaidő-kedvezmény igénybevételének módjáról a szakszervezet ugyancsak írásban tájékoztatja a munkáltatót A munkáltató és a szakszervezet együttműködése során keletkezett iratokat - a határidő-számítás szempontjából - az általa történt átvétellel a szakszervezet, illetve a munkáltató részére kézbesítettnek kell tekinteni. Vita esetén az irat akkor minősül kézbesítettnek, ha átvétele, postai küldeményként tértivevénnyel vagy más módon igazolható, belső kézbesítés esetén pedig, ha annak átvételét az időpont feltüntetése mellett a postakönyvben, az irat másodpéldányán vagy bármely más módon bizonyítani lehet. 4. Előnyben részesítés 4.1. A részvénytársaságnál - illetve jogelődjénél - legalább 5 éve munkaviszonyban álló munkavállalók közeli hozzátartozóját - ha egyébként alkalmazást kizáró ok nem áll fenn - azonos feltételek esetén az alkalmazásnál előnyben kell részesíteni. 8 / 26

10 4.2. Előnyben kell részesíteni az újraalkalmazás során azon munkavállalókat, akik foglalkozási baleset, vagy megbetegedés miatt megrokkantak, majd újból munkaképessé váltak. 5. Jogfolytonosság A részvénytársaságnál eltöltött munkaviszonyhoz hozzá kell számítani a munkavállaló azon korábbi munkaviszonyát is, amelyet a munkáltató a munkaszerződésben, (vagy egyéb jognyilatkozatokban) folyamatosnak elismer. 6. Jognyilatkozatok A Munka Törvénykönyvében foglaltakon kívül írásba kell foglalni az alábbi jognyilatkozatokat: - munkaidő beosztástól eltérő, munkaidőkereten felüli munkavégzés elrendelését, - ügyelet, készenlét elrendelését, - célprémium és prémium kitűzését és teljesítését. 1. A munkaviszony alanyai II. fejezet A MUNKAVISZONY A munkáltatói jogok gyakorlásával és átruházásával kapcsolatos szabályokat a társaság Szervezeti és Működési Szabályzata és annak Végrehajtási Utasítása tartalmazza A Szervezeti és Működési Szabályzatot és annak Végrehajtási Utasítását a munkáltató köteles minden munkavállaló részére hozzáférhetővé tenni. 2. Nők és fiatal munkavállalók foglalkoztatása A nők és fiatal munkavállalók foglalkoztatásának részletes szabályait a részvénytársaság Munkavédelmi Szabályzata tartalmazza. 3. A munkaviszony létesítése 3.1. Munkaszerződés Munkaviszony egyrészről a munkáltató, másrészről pedig a Munka Törvénykönyvében szabályozott feltételekkel rendelkező munkavállaló között írásba foglalt munkaszerződés útján jön létre. A munkaszerződésben meg kell jelölni, és meg kell határozni: - felek nevét, illetve megnevezését, - a munkavállaló személyi alapbérét és bérformáját, - munkakörét, - a munkahely és telephely megnevezését, - a munkaviszony kezdetét, - a munkaviszony időtartamát (határozott idejű vagy határozatlan), - a próbaidő mértékét (ha ilyen kikötés van), - a személyi adatok nyilvántartására és feldolgozására vonatkozó munkavállalói felhatalmazást. 9 / 26

11 A munkaszerződés megkötésével egy időben tájékoztatni kell a munkavállalót: - az irányadó munkarendről, - a munkabér egyéb elemeiről, - a bérfizetés napjáról, - a munkába lépés napjáról, - a rendes szabadság mértékének számítási módjáról és kiadásának, illetve - a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, valamint - arról, hogy a munkáltató Kollektív Szerződés hatálya alá tartozik-e, - a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet megnevezéséről, illetőleg arról, hogy a munkáltatónál működik-e üzemi tanács Próbaidő A munkaszerződésben kikötött próbaidő mértéke- eltérő megállapodás hiányában- 3 hónap Munkaszerződés módosítása A munkaszerződés módosítását minden esetben írásba kell foglalni. 4. Hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása A munkaviszonyból származó kötelezettségeknek a munkavállaló által történt vétkes megszegése esetén a munkáltató hátrányos jogkövetkezményeket alkalmaz különösen az alábbi esetekben: - ha a munkavállaló a munkáltató jogos gazdasági érdekét veszélyeztető tevékenységét annak ellenére folytatja, hogy a munkáltató annak megszüntetésére kötelezte - nyilvánosan olyan nyilatkozat tétele, amely alkalmas arra, hogy a részvénytársaság megbecsülését, jó hírnevét csorbítsa - figyelmeztetés ellenére ismétlődő fegyelmezetlen magatartás, igazolatlan hiányzás - olyan üzleti titok nyilvánosságra hozatala, amely a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetésével jár, vagy megítélését rontja, - gondatlan, vagy szándékos károkozás a munkáltató kárára - munkahelyen történő szándékos testi sértés - munkatárstól lopás, és lopás a munkáltató tulajdonából, illetve a munkáltató tulajdonában lévő eszközök engedély nélküli használata Hátrányos jogkövetkezmények A munkaviszonyból származó kötelezettségek munkavállalók által történt vétkes megszegése esetén az alábbi jogkövetkezmények állapíthatók meg: - meghatározott kedvezmények, illetve juttatások (pl. jubileumi jutalom) csökkentése, illetőleg megvonása, legfeljebb 1 évi időtartamra, - személyi alapbér csökkentése legfeljebb 1 évi időtartamra, - áthelyezés legfeljebb 1 évi időtartamra. A jelen pontban meghatározott jogkövetkezmények közül esetenként együttesen többet is lehet alkalmazni. 10 / 26

12 4.2. Az eljárás menete A munkavállaló által a munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése esetén hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására eljárás a kötelezettségszegés felfedésétől számított 1 hónapon, illetve elkövetése óta számított 1 éven belül indítható. Kötelezettségszegés esetén vizsgálatot kell tartani. A vizsgálatot a munkáltató részéről (a részvénytársaság Szervezeti- és Működési Szabályzatában és annak Végrehajtási Utasításában foglaltak szerint) a munkáltatói jogokat gyakorló vezető, vagy az általa kijelölt személy /személyek/ folytatja /folytatják/, magasabb beosztású vezető munkáltató a vizsgálat lefolytatását magához vonhatja.. A vizsgálat során a munkavállalót - kérésére - személyesen kell meghallgatni. A vizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni. Az eljárás során biztosítani kell, hogy a munkavállaló a védekezését előadhassa és jogi képviselőt igénybe vehessen, továbbá fel kell deríteni a munkavállaló javára, és terhére szolgáló körülményeket is. A munkavállaló jogi képviselője nem lehet azonos a munkáltató jogi képviselőjével. A 4.1. pontban meghatározott jogkövetkezményeket - a kötelességszegés vizsgálatát követően - a munkavállaló felett munkáltatói jogokat gyakorló vezető indokolt írásbeli határozattal szabja ki, mely határidő megjelölésével tartalmazza a jogorvoslat lehetőségéről való tájékoztatást is. A döntés felülvizsgálatát a részvénytársaság vezérigazgatójától lehet kérni. Ha a munkavállaló az 4.1. pontban meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásával nem ért egyet, és emiatt munkaviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetését kéri, ahhoz a munkáltató hozzájárul. 5. A munkaviszony megszűnése, megszűntetése 5.1. Rendes felmondás A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya a munkáltató rendes felmondása következtében szűnik meg. A végkielégítés mértéke, ha a munkavállaló a munkáltatónál eltöltött munkaviszonya: - legalább 3 év 2 havi - legalább 5 év 3 havi - legalább 10 év 4 havi - legalább 15 év 5 havi - legalább 20 év 6 havi - legalább 25 év 7 havi átlagkereset összege. A végkielégítés mértéke 4 havi átlagkereset összegével emelkedik, ha a munkavállaló munkaviszonya a munkáltató rendes felmondása következtében az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző 5 éven belül szűnik meg. 11 / 26

13 5.2. Rendkívüli felmondás A munkáltató, illetve a munkavállaló a munkaviszonyt rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha a másik fél: - a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy - egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Ettől érvényesen eltérni nem lehet. A rendkívüli felmondásra okot adó körülmények különösen az alábbiak: a munkavállaló oldaláról: - igazolatlan hiányzás (3 nap, vagy azon túl) - jelentős mértékű szándékos, vagy súlyosan gondatlan károkozás a munkáltató kárára - jelentős értékre elkövetett lopás, illetve engedély nélküli jelentős értékű eszközhasználat - többszöri figyelmeztetés ellenére ismétlődő fegyelmezetlen magatartás - ha a munkavállaló a munkáltató jogos gazdasági érdekét nagymértékben veszélyeztető tevékenységét annak ellenére folytatja, hogy a munkáltató annak megszüntetésére kötelezte - olyan üzleti titok nyilvánosságra hozatala, amely a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetésével jár, vagy megítélését súlyosan rontja - munkahelyén ittasan jelenik meg, oda szeszesitalt visz be, vagy munkaidőben italozik - a pénz kezelésére vonatkozó szabályokat megszegi a munkáltató oldaláról: - ha a munkáltató nem tartja meg a munkaidőre és pihenőidőre vonatkozó szabályokat - nem fizeti meg az esedékesség napjáig a munkavállaló munkabérét és egyéb járandóságát - a munkáltató nem biztosítja a munka megfelelő és biztonságos végzésének feltételeit, a munkavállaló többszöri figyelemfelhívása ellenére 5.3. A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei Ha a munkavállaló munkaviszonyát a munkaviszony közös megegyezéssel való megszüntetésének szabályai, vagy a rendes, illetve rendkívüli felmondás szabályai megsértésével, vagy a határozott időre kötött munkaviszony lejárta előtt, szabálytalanul szűnteti meg, vagy ha a munkavállaló munkaviszonya megszüntetésekor (megszűnésekor) munkakörét nem az erre előírt rendben adja át, illetve ha a munkáltatóval nem az előírt rendben számol el és ezzel a munkáltatónak kárt okoz, kártérítési felelősséggel tartozik. A kártérítési felelősség körében a munkavállaló köteles a munkáltató számára a rá irányadó, felmondási időre járó átlagkeresetének megfelelő összeget megfizetni és a munkáltató jogosult az ezt meghaladó mértékű kárának érvényesítésére is. 12 / 26

14 A munkáltató kártérítési igényeinek érvényesítésére a munkavállaló által okozott kár megtérítésére vonatkozó szabályok az irányadók. 6. A munkavégzés szabályai 6.1. A munkáltató kötelességei: A munkáltató köteles - az erre vonatkozó szabályok megtartásával - az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani. Ezen belül gondoskodnia kell a munkaeszközök biztonságáról, a munkavállalók egészségvédelméről, egyéni védőeszközökkel való ellátásáról, egészségügyi alkalmassági vizsgálatáról, balesetvédelmi oktatásáról, étkezésük és tisztálkodásuk lehetőségeinek megteremtéséről. A munkáltató köteles megakadályozni, hogy a munkavállaló munkavégzését mások fegyelmezetlen magatartásukkal zavarják, életét, egészségét, testi épségét veszélyeztessék. A munkáltató köteles továbbá a munkát megszervezni, a munkavállaló számára a tájékoztatást, irányítást megadni, a szükséges ismeretek megszerzését biztosítani. A munkáltatónak biztosítania kell, hogy a munkahelyen rend és fegyelem legyen, a munkavállalók a munkavégzés során együttműködjenek. A munkáltató ezen kötelezettségeinek teljesítéséért felelősséggel tartozik. Mulasztása az abban vétkes személy kártérítési, esetlegesen büntetőjogi felelősségre vonását is maga után vonja. A baleset-védelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a munkáltató munkavédelmi szabályzata tartalmazza. A munkáltató köteles a munkabért és az egyéb bérjellegű járandóságokat, valamint a jogszabályban vagy a Kollektív Szerződésben meghatározott költségtérítéseket megfizetni. A munkáltató köteles a munkavállaló részére a jogszabályban és a jelen Kollektív Szerződésben meghatározott mértékű szabadság kiadására. A szabadság kiadásának ütemezését a Munka Törvénykönyve és a részvénytársaság belső szabályzata tartalmazza A munkavállaló kötelességei: A munkavállaló köteles az előírt helyen és időben, munkaképes állapotban megjelenni, és munkaidejét munkában tölteni, illetve munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni. A munkavállaló e kötelezettségét különösen akkor szegi meg, ha: - alkoholos befolyásoltság alatt áll. Az alkoholos állapot megállapításával kapcsolatos eljárást a Munkavédelmi szabályzat tartalmazza, - ha olyan gyógyszer vagy más bódító hatású szer hatása alatt áll, amely befolyásolja a munkavégzés biztonságát, vagy egyébként hátrányosan befolyásolja a munkavállaló munkavégzési képességét. A munkavállaló köteles - a munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végezni, - munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, valamint általában olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő. - munkáját személyesen ellátni. 13 / 26

15 A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzemi (üzleti) titkot, valamint a munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra hátrányos következménnyel járna, vagy más személy személyes adatainak biztonságához fűződő jogait sértené. Üzleti titoknak minősül különösen minden olyan információ, tény, vagy adat, amelynek nyilvánosságra kerülése alkalmas lehet a társaság jó hírnevének, megbecsülésének csorbítására, a részvénytársaság üzleti életben való részvételét megnehezítheti, vagy a társaság gazdálkodási eredményét egyébként hátrányosan befolyásolhatja, megítélését rontja. A munkáltató egyes - a vezérigazgató által meghatározott - munkakörök ellátását titoktartási nyilatkozat megtételéhez kötheti Átirányítás, kiküldetés, kirendelés, más munkáltatónál történő munkavégzés Átirányítás A munkavállaló a munkáltató működésével összefüggő okból, ideiglenesen a munkáltató utasítása alapján, eredeti munkaköre helyett, vagy eredeti munkaköre mellett más munkakörbe tartozó feladatot is köteles ellátni. Ilyen esetek különösképpen: a szolgáltatási tevékenység során szükségessé váló sürgős hiba-elhárítási munkák, szabadság vagy egyéb ok miatt kieső munkavállalók helyettesítése, baleset, elemi csapás, vagy súlyos kár megelőzése, elhárítása. eltávozott dolgozók munkájának ideiglenes helyettesítése Az átirányítás időtartamára a munkavállalót a ténylegesen végzett munka alapján illeti meg díjazás, amely nem lehet kevesebb a távolléti díjánál. Kiküldetés A munkavállaló a munkáltató irányítása és utasítása alapján szokásos munkavégzési helyén kívül is köteles munkát végezni. A munkáltató csak gazdasági érdekből és csak ideiglenesen kötelezheti ilyen munkavégzésre a munkavállalót. Nem minősül kiküldetésnek: - ha a munkavállaló munkáját a munka természetéből eredően szokásos munkahelyén kívül végzi, - a változó munkahely esetén a munkavállaló beosztása szerint más telephelyen történő munkavégzés. Ha a kiküldetés során utazással töltött idő az adott napra irányadó munkaidőn kívül esik, ezen időre díjazás nem jár, azonban szabadidő adható, amennyiben a munkavállaló igazolja, hogy a kiküldetés időtartama kizárólag a kiküldetés célja szerinti munkavégzés érdekében merült fel. Kirendelés A munkavállaló a munkáltatók között létrejött megállapodás alapján, más munkáltatónál történő munkavégzésre is kötelezhető.(kirendelés) 14 / 26

16 Más munkáltatónál történő munkavégzés A munkavállaló köteles- a munkáltatók között ellenszolgáltatás nélkül létrejött megállapodás alapján - más munkáltatónál történő munkavégzésre, ha a munkáltató a munkaviszonyból eredő foglalkoztatási kötelezettségét átmenetileg nem tudja teljesíteni Az átirányítás, kiküldetés, kirendelés (más munkáltatónál történő munkavégzés) tartamát össze kell számítani és együttes időtartamuk évente a 110 munkanapot nem haladhatja meg További munkaviszony létesítésének bejelentése A munkavállaló köteles bejelenteni, ha munkaviszonyának fennállása alatt, további munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít, vagy létesített. A munkáltató a további jogviszony létesítéshez a hozzájárulását a bejelentéstől, illetve a tudomására jutástól számított 5 napon belül megtagadhatja, illetve a munkavállalót a jogviszony megszüntetésére kötelezheti, ha annak létesítése, illetve fenntartása a munkáltató jogos gazdasági érdekeit veszélyezteti. E Kollektív Szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül a munkavállalók kötelesek nyilatkozatot tenni a korábban létesített további munkaviszonyaikról, illetve munkaviszonynak nem minősülő egyéb jogviszonyaikról melyekre vonatkozóan a munkáltató az előző bekezdésben foglaltakat érvényesítheti. Az új belépő munkavállaló a munkavállalói adatlapján teszi meg ezirányú nyilatkozatát. 7. A munkaidő és a pihenőidő A teljes munkaidő és a pihenőidő tekintetében ezen Kollektív Szerződés a Munka Törvénykönyvének általános szabályaitól a megengedett mértékben tér el Munkarend Megszakítás nélküli munkarend alkalmazása A társaság működésének jellege, társadalmi közszükségletet kielégítő tevékenysége alapján megszakítás nélküli munkarend vonatkozik az alábbi szervezeti egységekre: - Vízellátási ágazat: minden üzem, valamint a műszaki iroda diagnosztikai csoportja, - Csatornázási ágazat: minden üzem - Laboratórium - Műszaki osztály irányítástechnikai csoportja - Fogyasztói kapcsolatok osztálya fogyasztói csoportból a vízmérő leolvasók, díjbeszedők - Pénzügyi- és számviteli osztály raktárgazdálkodási csoportja 15 / 26

17 7.2. Munkaidő keret A napi munkaidő tartamának alapulvételével a munkaidő: - legfeljebb éves, illetve legfeljebb 52 heti munkaidőkeret alkalmazandó a megszakítás nélküli munkarendben dolgozóknál, valamint háromhavi munkaidőkeret érvényes a rugalmas munkaidő beosztásban dolgozóknál. A munkaidőkeret kezdő és záró időpontját vezérigazgatói utasítás határozza meg. A munkaidőkeret kezdete után belépő dolgozó esetén a munkaidőkeret kezdő és záró napjáról a munkáltató írásban tájékoztatja a munkavállalót A munkaidő beosztás általános szabályai A munkaidő beosztást a Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek figyelembe vételével, az ellátandó tevékenység jellegének, az adott feladatoknak megfelelően a munkáltató állapítja meg. Többműszakos munkaidő beosztás Többműszakos munkaidő beosztás alkalmazható a következő szervezeti egységeknél: Vízellátási ágazat Víztermelési üzem Víztermelő telep Paszab Víztermelő telep Kótaj Víztermelő telep Nyírtelek Nyíregyházi vízellátási üzem Üzemviteli központ Hibaelhárítási csoport Csatornázási ágazat Egyenlőtlen és osztott munkaidő beosztás Szennyvíz-elvezetési üzem Csatornatisztító egység Szennyvíztisztítási üzem Szennyvíztisztító részleg A munkaidő a munkanapokra a munkafeladatoktól függően - egyenlőtlenül is beosztható, és a munka jellegére tekintettel osztott napi munkaidő is előírható azoknál a szervezeti egységeknél, ahol megszakítás nélküli munkarend van érvényben. Vezérigazgatói Utasítás szabályozza a munkaidő beosztás részletes szabályait, melynek alapján a - a munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját, - a munkaidőkeretben ledolgozandó munkaidő mértékét, - a heti munkaidő beosztást, - a munkaidő kezdő és befejező időpontját a munkáltatói jogokat gyakorló vezető határozza meg. 16 / 26

18 7.4. Rendkívüli munkavégzés Rendkívüli munkavégzés a munkaidő-beosztástól eltérő, a munkaidőkereten felüli, és az ügyelet, készenlét alatt elrendelt munkavégzés. A munkáltató rendkívüli munkavégzést csak különösen indokolt esetben, munkaszüneti napon pedig csak a rendes munkaidőben e napon is foglalkoztatható munkavállaló számára, illetve baleset, elemi csapás, súlyos kár, továbbá az életet, egészséget, testi épséget fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében, írásban rendelhet el. Az elrendelés részletes szabályait Vezérigazgatói Utasítás tartalmazza. A munkavállaló számára naptári évenként háromszáz óra rendkívüli munkavégzés rendelhető el. Ezen korlátozás alól csak a Munka Törvénykönyvében meghatározott esetek adhatnak felmentést Ügyelet és készenlét Ügyelet: A munkavállaló a munkáltató által meghatározott helyen és ideig történő rendelkezésre állásra kötelezhető. Készenlét: A munkáltató a munkavállalók meghatározott körét az alaptevékenysége folyamatos, biztonságos ellátása érdekében meghatározott ideig a munkavállaló által megjelölt, a munkavégzés helyére tekintettel elérhető helyen készenlétre kötelezi. Az ügyelet és készenlét elrendelésére a Munka Törvénykönyve általános előírásai vonatkoznak, részletes szabályait Vezérigazgatói Utasítás határozza meg. Készenlétet követően a munkavállalót pihenőidő nem illeti meg. Ha az elrendelést megelőző 168 órás megszakítás nélküli időszakban a munkavállaló heti pihenőnapján, illetve heti pihenő ideje alatt készenlétet teljesített, de rendkívüli munkavégzésre nem volt berendelve, indokolt esetben elrendelhető részére heti pihenőnapján, pihenőideje alatt újabb készenlét Szabadság Pótszabadság jár ezen Kollektív Szerződés alapján az alábbi munkakörökben: - Vezető I-II. besorolású munkatársak: évente 3 munkanap, - Csatornabúvár munkakörben dolgozó munkatársak: évente 6 munkanap Pihenőidő A megszakítás nélküli, illetve a többműszakos munkarendben foglalkoztatott munkavállaló esetében a Munka Törvénykönyvében meghatározott kivételekkel a napi pihenőidő legalább 8 óra. A pihenőnap a megszakítás nélküli, illetve a három vagy ennél több műszakos munkarendben foglalkoztatott munkavállaló esetében, rendkívül indokolt esetben legfeljebb hathavonta részben vagy egészben összevontan is kiadható. 17 / 26

19 Hat nap munkavégzést követően egy pihenőnap kiadása nem kötelező, de biztosítani kell a munkavállaló részére naptári hetenként legalább 40 órát kitevő, megszakítás nélküli pihenőidőt, melybe egy teljes naptári napnak és havonta legalább egy vasárnapnak bele kell esnie. 8. A munkabér A munkáltató a hatósági árak megállapítására benyújtott javaslatában figyelembe veszi a Kollektív Szerződés kötésre jogosult érdekképviseletnek a keresetek alakítására tett javaslatát Személyi alapbér A személyi alapbért időbérben kell meghatározni a következőképpen - fizikai munkavállaló esetén: órabér, vagy havibér - nem fizikai munkavállaló esetén: havibér kerül megállapításra. A munkáltató június 15 ig munkaszerződés-módosítási ajánlatot tesz az órabérben foglalkoztatott munkavállalók részére személyi alapbérük havibérben történő meghatározására A munkavállalók személyi alapbérének megállapítása A munkavállalók személyi alapbérét a munkakör értékelésen alapuló besorolási rendszer és a munkavállalói alkalmasság figyelembevételével kell megállapítani A munkakör értékelésen alapuló besorolási rendszer bevezetéséig az 1.sz. melléklet szerinti besorolási feltételeknek megfelelően a munkavállaló személyi alapbére nem lehet kevesebb a kódszámhoz tartozó bérszorzóval megállapított bérnél. A bérszorzó alapja a mindenkor érvényes legkisebb minimálbér. A besorolást tartalmazó táblázatokat és a besorolási feltételeket ezen Kollektív Szerződés mellékletei tartalmazzák. (1.sz. melléklet) 8.3. Alapbéren felüli juttatások Az alapbéren felül jutalom, minőségi prémium, célprémium, illetve éves prémium fizethető. Az éves prémiumban részesíthető munkavállalók körét a vezérigazgató határozza meg. Azokon a munkaterületeken, ahol a teljesítmények mérhetők, a követelmények ösztönző hatása érvényesül, ösztönző bérezés is meghatározható. Az ösztönzés területeit, formáját a munkáltató Vezérigazgatói Utasításban állapítja meg és írásban a helyben szokásos módon, kihirdetés útján hozza az érintett munkavállalók tudomására. 18 / 26

20 9. Bérpótlékok 9.1. Műszakpótlék A többműszakos munkaidő beosztásban foglalkoztatott munkavállalók esetén: - a délutáni műszakpótlék mértéke: 25 % - az éjszakai műszakpótlék mértéke 45 % A megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalót a délutáni műszak után további öt, az éjszakai műszak után további tíz százalék műszakpótlék illeti meg Rendkívüli munkavégzés ellenértéke A fizikai és a laboratóriumban dolgozó munkavállalót a rendkívüli munkavégzés ellenértékeként a munkabéren felül a Munka Törvénykönyvében meghatározott mértékű pótlék, vagy kérésére a munkáltatóval történt megállapodása alapján szabadidő illeti meg. A nem fizikai munkavállalóknak rendkívüli munkavégzésük ellenértékeként szabadidő jár. A szabadidőt munkaidőkeretben dolgozók részére legkésőbb az adott munkaidőkeret végéig, egyébként lehetőleg a tárgyhónapban, de legkésőbb a tárgyhót követő hónapban kell kiadni Ügyelet, készenlét díjazása Készenlét esetén a személyi alapbér huszonöt százalékának, ügyelet esetén legalább a személyi alapbér negyven százalékának megfelelő munkabér jár Hibaelhárítási átalány Ha hibaelhárítás céljából a munkaidő beosztáson kívül a munkavállalót esetenként rendkívüli munkára veszik igénybe, hibaelhárítási átalányra is jogosult. Az átalány mértéke től: 3.600,- Ft/hó Csoportvezetői pótlék Csoportvezetői pótlék illeti meg azokat a fizikai munkavállalókat, akiket munkaköri leírásban rögzített módon a munkáltató csoport vezetésével bíz meg. A csoportvezetői pótlék mértéke: fő irányítása esetén az alapbér 5 %-a fő irányítása esetén az alapbér 8 %-a fő irányítása esetén az alapbér 12 %-a 9.6. Pénzkezelési pótlék Pénzkezelési pótlék illeti meg azon munkavállalókat, akiket a munkáltató munkaköri leírásban pénzkezeléssel bíz meg. A pénzkezelési pótlék mértéke: - ügyfélszolgálati pénztárosok, központi pénztáros, díjbeszedők: 1.500,- Ft/hó 19 / 26

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I..) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásáról. Orfű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27.

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. SZABÁLYOZÓ KÖRNYEZET Jogi normák: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Részletesebben

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II.

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Munka világa 2 Munka világának szereplői Állam Szabályozási környezet biztosítása Munkaadó Munka helyének és eszközének biztosítása Munkavállaló Munkavégzés

Részletesebben

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt 2017. évi takarítási óradíj A 2017. évi takarítási óradíj költségelemei % Betanított takarító alkalmazottként, heti 5 munkanap, állandó 1 műszak

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE Magyar Állami Operaház Budapest, 2015. szeptember 29. dr. Pál Lajos ügyvéd pal.lajos@paleskozma.hu www.paleskozma.hu 2 Bevezetés előzetes megjegyzések a munkaviszony létesítésének

Részletesebben

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban 1. A munkaidő beosztás szabályai Munkarend A munkaidő megszervezésének (beosztásának)

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÁLLALÓI SZABÁLYZATA

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÁLLALÓI SZABÁLYZATA AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÁLLALÓI SZABÁLYZATA A Munkavállalói Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja az, hogy a munkaviszony létesítésének, módosításának, megszüntetésének, valamint

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén 1. Kell külön értesíteni a munkavállalót a KSZ megszűnéséről? Ok: A KSZ határozott időre került megkötésre, december 31-én automatikusan lejár.

Részletesebben

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE SZERVEZETI EGYSÉG NEVE A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE (egységes szerkezetben) IRATMINTA a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének 2012. augusztus 1. napjától hatályos szövegéhez 2 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21.

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds TARTALOM I. A kárfelelősség szabályai Munkáltatói kárfelelősség Munkavállalói kárfelelőség II. Atipikus munkaviszonyok

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással)

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással) Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással) 2012. február 1-től hatályos 1 27. számú módosítás hatályos: 2004. március 1-től

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia

Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia Előadó: Antalikné Szabó Mária Munkaügyi felügyelő BFKH MMSZSZ E-mail cím: antalikneszm@ommf.gov.hu Telefonszám: +36 1 3233-600 Munkaidő- és pihenőidő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: 1226 /2010-MKBERFŐ Készült 2010. február 16-án. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya)

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Előadó: Dr. Bicskei Ildikó A munkaviszony megszűnése I. A munkaviszony megszűnik:

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok 1. A munkarend fogalma A munkarend a munkáltató által alkalmazott munkaidő-beosztás általánosan meghatározott rendszere. A munkarend

Részletesebben

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba.

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba. I. Fejezet 1. A Kollektív Szerződésre vonatkozó szabályok Kollektív Szerződés valamint mellékletei, kiegészítései szabályozzák a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának,

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett.

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett. Jogszaba lyok hata lyok Személyi hatály o Mely személyekre vonatkozik. Területi hatály o Mely földrajzi területekre vonatkozik. Időbeni hatály o Mely időintervallumban hatályos az adott jogszabály. Megváltozhat,

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

Munka törvénykönyve II.

Munka törvénykönyve II. Munka törvénykönyve II. 2012. évi 8. szám 2012. június 25. Tartalom i védelem A törvény szabadságra vonatkozó részei csak 2013. január 1-én lépnek hatályba. A rendes szabadság az új törvény szerint is

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1 A.. Zártkörűen Működő részvénytársaság.. (Megyei Törvényszék mint Cégbíróság Cg.: ) Megjegyzés [A1]: szervezeti forma adott munkáltatóé, ez csak példa 201. napján kelt EGYSÉGES

Részletesebben

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től Az Új Munka Törvénykönyve Gyakorlati Alkalmazás 2012.07.01-től A munkaviszony létesítése Munkaviszony kizárólag munkaszerződéssel jöhet létre munkaviszony kezdetének megjelölésével A munkaszerződés - a

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Az új Munka Törvénykönyve dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Tartalom Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai

Részletesebben

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Az Újlengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló 2015.10.27. Előadó: Sümegi Nóra Jogszabályi háttér: A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) XII. fejezet A munka díjazása (136 152.

Részletesebben

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv.

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv. Táblázatok, folyamatábra Ktv. szabályai szerint Kttv. szabályai szerint (hatályos) gondatlan elkövetés 3 havi illetmény 3 havi ellátmány (külszolgálat alatt) legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról (Egységes szerkezetben a 24/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelettel.) A 24/2004.(X.01.)Önk.sz.

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről XI. fejezet A munkaerő-kölcsönzés 193/B. (1) A kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra e törvény szabályait az e fejezetben

Részletesebben

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ , ELŐTERJESZTÉS

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ ,  ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) Önkorm. rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve

Az új Munka Törvénykönyve Az új Munka Törvénykönyve Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai Eltérési lehetőségek a kollektív szerződésben az új Mt.-hez és a munkaszerződéshez

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium EGYSZERŰBBEN, DE SZABÁLYOSAN! a munkaügyi hatósági ellenőrzések tapasztalatai az építőiparban, különös tekintettel az egyszerűsített foglalkoztatásra Előadó:

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd 2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd Tematika A munkaviszony létesítése A munkaviszony megszüntetése Alapvető munkaidő-szabályok A munka díjazása, bérpótlékok Jogforrások 1992. évi XXII. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 Minimálbér kifizetés, kiküldetés, behívásos munkavégzés szabályosan A Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz

Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz Melyek a munkaszüneti napok? Az Mt. tíz munkaszüneti napot sorol fel: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására Amely létrejött egyrészről az Óbudai Egyetem (ÓE) Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Székhely: 1034

Részletesebben

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről Tisztelt Partnerünk, Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2012.06.30.-i hatállyal érvényét veszítette, s helyette

Részletesebben

TERVEZET MUNKASZERZŐDÉS

TERVEZET MUNKASZERZŐDÉS MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Olimpiai Bizottság (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51., bejegyző végzés száma: Fővárosi Törvényszék Pk.60057/1997., nyilvántartási szám: 14.,

Részletesebben

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz:

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz: Munkajogi ismeretek (1992. évi XXII. törvény) 2012. évi I. törvény A munkajogviszony alanyai Munkáltató és munkavállaló között jön létre. A munkavállaló munkájának fejében - amit teljes mértékben a munkáltató

Részletesebben

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése A munkaszerződés 1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése 1. A MUNKASZERZŐDÉS (MSZ) 1.1. A munkaszerződés fogalma A munkaszerződés

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja 4/ Napirendi pont A Sárvár Távhő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízása. ELŐTERJESZTÉS a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatójának

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12 Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2013. január 1-jén az új Mt. eddig még életbe nem lépett további rendelkezései is hatályba lépnek. Idén még nem

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat

Javadalmazási Szabályzat Javadalmazási Szabályzat Melléklet a 47/2013.(IV.30.)Öh.sz határozathoz Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló -

Részletesebben

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak A MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE: KI LEHET MUNKAVÁLLALÓ? A munkavállalóvá válásnak általános és speciális feltételei vannak. Általános feltétel: 16. életév betöltése.

Részletesebben

MUNKAJOG. 11. évfolyam

MUNKAJOG. 11. évfolyam MUNKAJOG 11. évfolyam A munkajogi szabályozás eszközei 1992. évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyvéről Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény Munkarendről szóló rendeletek munkaszüneti

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Paks II Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól 1 /Egységes szerkezetben/ Pápa Város Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. Ezen dokumentum mindenkor érvényes, ellenőrzött példánya az MVM Rt. számítógépes hálózatának MINOSEG/KULSO könyvtárában található. A korábban kinyomtatott példányok érvényességét

Részletesebben

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció. 3. Megújult a KSz! Visegrád, 2012. november 20.

XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció. 3. Megújult a KSz! Visegrád, 2012. november 20. XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció 3. Megújult a KSz! jelentősebb változv ltozások az 55. sz. módosm dosítása sa alapján Előad adó: Konrát t Ervin, jövedelempolitikai vezető Visegrád, 2012.

Részletesebben

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Előadó: dr. Takács Gábor

Előadó: dr. Takács Gábor Kollektív munkajog a közalkalmazotti jogviszonyban Előadó: dr. Takács Gábor gabor.takacs@opussimplex.com Szabályozott területek 2012. évi I. tv. munkaviszony 1992. évi XXXIII. tv. közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

A törvény szerint a munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár és minden ettől eltérő megállapodás érvénytelen.

A törvény szerint a munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár és minden ettől eltérő megállapodás érvénytelen. A Munkabér Általános szabályok A törvény szerint a munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár és minden ettől eltérő megállapodás érvénytelen. A munkavállalót megillető munkabér

Részletesebben

MUNKAHELYI KOLLEKTÍV SZERŐDÉS

MUNKAHELYI KOLLEKTÍV SZERŐDÉS MUNKAHELYI KOLLEKTÍV SZERŐDÉS amely egyrészről a MEDOSZ Hegyhát Munkahelyi Alapszervezete, mint a munkavállalók érdekképviseleti szerve, másrészről az egymással kapcsolt vállalkozásban lévő: - 9761 Táplánszentkereszt,

Részletesebben

Közfoglalkoztatottak védekezésbe történő bevonása

Közfoglalkoztatottak védekezésbe történő bevonása Közfoglalkoztatottak védekezésbe történő bevonása XXXIV. Országos Vándorgyűlés Debrecen, 2016. július 6-8. összeállította: Jilling Alexa - Gyakori árvizek - Létszámhiány a vízügyi ágazatban (elsősorban

Részletesebben

Mobiltelefon Használati és Elszámolási Szabályzat

Mobiltelefon Használati és Elszámolási Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Mobiltelefon Használati és Elszámolási Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A mobiltelefon használati szabályzat célja...3 2. Társaság

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE *

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról Zsámbék

Részletesebben

Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés 2007. évi 1. sz. módosítása 2007-2008. évi Építőipari Ágazati Bértarifa Megállapodás

Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés 2007. évi 1. sz. módosítása 2007-2008. évi Építőipari Ágazati Bértarifa Megállapodás Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés 2007. évi 1. sz. módosítása 2007-2008. évi Építőipari Ágazati Bértarifa Megállapodás Az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződést (a továbbiakban ÉÁKSZ) kötő felek

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben