A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. szellemi tulajdona

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. szellemi tulajdona"

Átírás

1 N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4400 NYÍREGYHÁZA, TÓ UTCA 5. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt.szám: 22/ KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS NYÍRSÉGVÍZ Z Példány sorszáma:.. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A január 6. napján elfogadott módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg - KSZ - FIGYELEM! A belső dokumentum a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. szellemi tulajdona. Jelen dokumentum kinyomtatott formátumú változata csak akkor használható, ha annak nyilvántartási száma, valamint hatályba lépésének dátuma megegyezik a számítógépes hálózat ISO 9001 IIR könyvtárában tárolt példányéval.

2 Módosított oldal M Ó D O S Í T Á S O K J E G Y Z É K E Hatályba lépés dátuma A dokumentum oldala esetén Aláírás Módosított oldal 22 / január 6..../ / január 6..../ / január 6..../....../....../... Módosított melléklet / bizonylat 4. sz. melléklet törlése.../....../... Hatályba lépés dátuma A dokumentumhoz csatolt melléklet és bizonylat esetén Hatályba lépés dátuma január 6. Aláírás Módosított melléklet / bizonylat Hatályba lépés dátuma F E L Ü L V I Z S G Á L A T O K J E G Y Z É K E Aláírás Aláírás Dátuma Felülvizsgálat megállapítása Aláírás Szükségessé vált a szerszámhasználatra vonatkozó rendelkezések törlése, valamint a munkavállalók kártérítési január 6. felelőssége körében a kártérítés közvetlen kiszabására irányuló eljárási rend kiegészítése. 1 / 26

3 Készítette ( név / beosztás ): Dátum: SZABÓ ISTVÁNNÉ gazdasági vezérigazgató-helyettes Ellenőrizte ( név / beosztás ): Dátum: DR. KALOCSAI GÁBOR jogi képviselő Jelen dokumentum kiadását és alkalmazását elrendelem. Jóváhagyta ( név / beosztás ): MÓRICZ ISTVÁN vezérigazgató Jóváhagyta ( név / beosztás ): NAGY ZOLTÁN szakszervezeti titkár Dátum: Dátum: Aláírás: Aláírás: Hatályba lépés dátuma és érvényessége: Jelen dokumentum érvényességét az I. fejezet, 1. pontjának 1.3. pontja szabályozza. A dokumentum 1. sz. módosítása 2009 január 6. napján lép hatályba. Felülvizsgálat: Jelen Kollektív Szerződés felülvizsgálatát évente a dokumentum jóváhagyóinak kell elvégezni. Aláírás: Aláírás: 2 / 26

4 Bevezetés A NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: Nyíregyháza, Tó u. 5.) mint munkáltató és a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szakszervezeti Bizottsága (székhelye: Nyíregyháza, Tó u. 5.) a munkavállalók képviseletében a Munka Törvénykönyve felhatalmazása alapján a munkaviszonnyal kapcsolatos egyes kérdések társasági szintű szabályozására a következő KOLLEKTÍV SZERZŐDÉST kötötték meg. 3 / 26

5 TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet... 7 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződés hatálya (szabályozási köre) A felek közötti együttműködés elvei Az együttműködés szabályai Előnyben részesítés Jogfolytonosság Jognyilatkozatok... 9 II. fejezet... 9 A MUNKAVISZONY A munkaviszony alanyai Nők és fiatal munkavállalók foglalkoztatása A munkaviszony létesítése Munkaszerződés Próbaidő Munkaszerződés módosítása Hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása Hátrányos jogkövetkezmények Az eljárás menete A munkaviszony megszűnése, megszűntetése Rendes felmondás Rendkívüli felmondás A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei A munkavégzés szabályai A munkáltató kötelességei: A munkavállaló kötelességei: Átirányítás, kiküldetés, kirendelés, más munkáltatónál történő munkavégzés További munkaviszony létesítésének bejelentése A munkaidő és a pihenőidő Munkarend Munkaidő keret A munkaidő beosztás általános szabályai Rendkívüli munkavégzés Ügyelet és készenlét / 26

6 7.6. Szabadság Pihenőidő A munkabér Személyi alapbér A munkavállalók személyi alapbérének megállapítása Alapbéren felüli juttatások Bérpótlékok Műszakpótlék Rendkívüli munkavégzés ellenértéke Ügyelet, készenlét díjazása Hibaelhárítási átalány Csoportvezetői pótlék Pénzkezelési pótlék Gépjármű vezetési karbantartási pótlék Nyelvpótlék Jutalmazás, kitüntetés Balesetmentes közlekedés Jubileumi jutalom Kitüntetés Nyugdíjba vonuláskor adható ajándék Költségtérítések Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Szociális, jóléti és más, béren kívüli juttatások Cafetéria-rendszer Étkezési hozzájárulás Nyugdíjpénztári befizetés A lakáshoz jutás támogatása Rendezvényeken részvétel Egészségügyi ellátás Munkaruha juttatás Temetési segély A munkavállaló kártérítési felelőssége A leltárhiányért való felelősség A munkáltató kártérítési felelőssége A vezető állású munkavállalóra vonatkozó külön rendelkezések: / 26

7 III. fejezet A MUNKAÜGYI VITA VI. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ELOSZTÁSI ELŐÍRÁS MELLÉKLETEK / 26

8 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kollektív Szerződés hatálya (szabályozási köre) 1.1. Ezen Kollektív Szerződés szabályozza a munkaviszonyból származó egyes jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának, illetve teljesítésének módját, az ezzel kapcsolatos eljárások rendjét, valamint a Kollektív Szerződést kötő felek közötti kapcsolatrendszert A Kollektív Szerződés hatálya - a részvénytársaság vezérigazgatóját és helyetteseit kivéve - minden, a részvénytársasággal munkaviszonyban álló munkavállalóra kiterjed, így azokra is, akik nem tagjai a Kollektív Szerződést kötő munkavállalói érdekképviseleti szervezetnek A Kollektív Szerződés a kihirdetéssel lép hatályba, határozatlan időre szól, és azt bármelyik szerződést kötő fél három hónapos határidővel felmondhatja. A felmondási jogot az első megkötéstől számított hat hónapon belül egyik fél sem gyakorolhatja A Kollektív Szerződés egyes pontjait a szerződő felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják, vagy a hatályos jogszabályok módosulása ezt kötelezővé is teheti. A Kollektív Szerződés módosítására a megkötésére érvényes szabályokat kell alkalmazni. A módosítási javaslatot a javaslattevő írásban köteles valamennyi szerződő fél részére kézbesíteni. A javaslatot a kézbesítéstől számított 15 napon belül meg kell tárgyalni. 2. A felek közötti együttműködés elvei A Kollektív Szerződést kötő felek együttműködésének módja a munkaadói és munkavállalói szempontok tárgyalásos egyeztetése, jogszerű érvényesítése, melynek alapelvei: 2.1. A munkavállalói és munkáltatói érdekek egyeztetésében, érvényesítésében résztvevők tiszteletben tartják egymás jogait Mindazon kérdésekben, amelyek lényeges, alapvető munkavállalói érdekeket érintenek, a felek előzetesen tájékoztatják egymást, szükség esetén tárgyalás keretében egyeztetik álláspontjukat, döntést csak ezek után hoznak, intézkedést csak ezek után tesznek Az érdekegyeztetés szereplői folyamatosan, időben biztosítják egymás számára az eredményes együttműködéshez szükséges információkat A részvénytársaság területén a munkáltató a Munka Törvénykönyve szerint biztosítja az érdekképviseleti szervezetek szerveződését, működésük feltételeit. 7 / 26

9 3. Az együttműködés szabályai 3.1. Munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatos szakszervezeti tájékoztatáskérés esetén a konzultáció formáját, idejét, tartalmát a felek szabadon állapítják meg, ez a munkáltató intézkedésének végrehajtását nem érinti. A tájékoztatást 15 napon belül meg kell adni A munkakörülményekre vonatkozó szabályok megtartásával kapcsolatos ellenőrzési jogosítványai gyakorlásánál a szakszervezet az irányadó jogszabályok maradéktalan megtartásával jár el. Az ellenőrzést a szakszervezeti vezetőség által írásban megbízott személy(ek) azt követően jogosultak végezni, hogy a felhatalmazást az ellenőrzéssel érintett terület vezetőjének bemutatták. Észrevételeiket írásban közlik a vezérigazgatóval és az érintett szervezeti egység vezetőjével. Az ellenőrzéssel érintett területek vezetője 30 napon belül az észrevételeket kivizsgáltatja, és annak eredményéről, a megtett intézkedésekről az ellenőrzést végző szakszervezetet és a vezérigazgatót írásban tájékoztatja. Amennyiben a szakszervezet a választ nem fogadja el, akkor az irányadó szabályok szerint egyeztetés kezdeményezhető A közzététel joga gyakorlásánál a szakszervezet a hatályos munkáltatói - mindenekelőtt a biztonsági - szabályok megtartásával jár el. Ha az bármely, a szokásostól eltérő dolognak a szokásostól eltérő módon történő kihelyezésével jár, a szakszervezet előzetesen egyeztet a munkáltatóval. Plakátok, hirdetmények, felhívások stb. kifüggesztése a jó hírnevet és a rendeltetésszerű joggyakorlást nem sértheti A szakszervezet, a munkaidő-kedvezmény igénybevétele érdekében, jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg taglétszámát hitelt érdemlően a munkáltató részére írásban megadta. Ezt követően a tárgyév január 1-i létszámról legkésőbb a tárgyév január 31-ig a munkáltatót a fenti módon tájékoztatja. A munkaidő-kedvezmény igénybevételének módjáról a szakszervezet ugyancsak írásban tájékoztatja a munkáltatót A munkáltató és a szakszervezet együttműködése során keletkezett iratokat - a határidő-számítás szempontjából - az általa történt átvétellel a szakszervezet, illetve a munkáltató részére kézbesítettnek kell tekinteni. Vita esetén az irat akkor minősül kézbesítettnek, ha átvétele, postai küldeményként tértivevénnyel vagy más módon igazolható, belső kézbesítés esetén pedig, ha annak átvételét az időpont feltüntetése mellett a postakönyvben, az irat másodpéldányán vagy bármely más módon bizonyítani lehet. 4. Előnyben részesítés 4.1. A részvénytársaságnál - illetve jogelődjénél - legalább 5 éve munkaviszonyban álló munkavállalók közeli hozzátartozóját - ha egyébként alkalmazást kizáró ok nem áll fenn - azonos feltételek esetén az alkalmazásnál előnyben kell részesíteni. 8 / 26

10 4.2. Előnyben kell részesíteni az újraalkalmazás során azon munkavállalókat, akik foglalkozási baleset, vagy megbetegedés miatt megrokkantak, majd újból munkaképessé váltak. 5. Jogfolytonosság A részvénytársaságnál eltöltött munkaviszonyhoz hozzá kell számítani a munkavállaló azon korábbi munkaviszonyát is, amelyet a munkáltató a munkaszerződésben, (vagy egyéb jognyilatkozatokban) folyamatosnak elismer. 6. Jognyilatkozatok A Munka Törvénykönyvében foglaltakon kívül írásba kell foglalni az alábbi jognyilatkozatokat: - munkaidő beosztástól eltérő, munkaidőkereten felüli munkavégzés elrendelését, - ügyelet, készenlét elrendelését, - célprémium és prémium kitűzését és teljesítését. 1. A munkaviszony alanyai II. fejezet A MUNKAVISZONY A munkáltatói jogok gyakorlásával és átruházásával kapcsolatos szabályokat a társaság Szervezeti és Működési Szabályzata és annak Végrehajtási Utasítása tartalmazza A Szervezeti és Működési Szabályzatot és annak Végrehajtási Utasítását a munkáltató köteles minden munkavállaló részére hozzáférhetővé tenni. 2. Nők és fiatal munkavállalók foglalkoztatása A nők és fiatal munkavállalók foglalkoztatásának részletes szabályait a részvénytársaság Munkavédelmi Szabályzata tartalmazza. 3. A munkaviszony létesítése 3.1. Munkaszerződés Munkaviszony egyrészről a munkáltató, másrészről pedig a Munka Törvénykönyvében szabályozott feltételekkel rendelkező munkavállaló között írásba foglalt munkaszerződés útján jön létre. A munkaszerződésben meg kell jelölni, és meg kell határozni: - felek nevét, illetve megnevezését, - a munkavállaló személyi alapbérét és bérformáját, - munkakörét, - a munkahely és telephely megnevezését, - a munkaviszony kezdetét, - a munkaviszony időtartamát (határozott idejű vagy határozatlan), - a próbaidő mértékét (ha ilyen kikötés van), - a személyi adatok nyilvántartására és feldolgozására vonatkozó munkavállalói felhatalmazást. 9 / 26

11 A munkaszerződés megkötésével egy időben tájékoztatni kell a munkavállalót: - az irányadó munkarendről, - a munkabér egyéb elemeiről, - a bérfizetés napjáról, - a munkába lépés napjáról, - a rendes szabadság mértékének számítási módjáról és kiadásának, illetve - a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, valamint - arról, hogy a munkáltató Kollektív Szerződés hatálya alá tartozik-e, - a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet megnevezéséről, illetőleg arról, hogy a munkáltatónál működik-e üzemi tanács Próbaidő A munkaszerződésben kikötött próbaidő mértéke- eltérő megállapodás hiányában- 3 hónap Munkaszerződés módosítása A munkaszerződés módosítását minden esetben írásba kell foglalni. 4. Hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása A munkaviszonyból származó kötelezettségeknek a munkavállaló által történt vétkes megszegése esetén a munkáltató hátrányos jogkövetkezményeket alkalmaz különösen az alábbi esetekben: - ha a munkavállaló a munkáltató jogos gazdasági érdekét veszélyeztető tevékenységét annak ellenére folytatja, hogy a munkáltató annak megszüntetésére kötelezte - nyilvánosan olyan nyilatkozat tétele, amely alkalmas arra, hogy a részvénytársaság megbecsülését, jó hírnevét csorbítsa - figyelmeztetés ellenére ismétlődő fegyelmezetlen magatartás, igazolatlan hiányzás - olyan üzleti titok nyilvánosságra hozatala, amely a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetésével jár, vagy megítélését rontja, - gondatlan, vagy szándékos károkozás a munkáltató kárára - munkahelyen történő szándékos testi sértés - munkatárstól lopás, és lopás a munkáltató tulajdonából, illetve a munkáltató tulajdonában lévő eszközök engedély nélküli használata Hátrányos jogkövetkezmények A munkaviszonyból származó kötelezettségek munkavállalók által történt vétkes megszegése esetén az alábbi jogkövetkezmények állapíthatók meg: - meghatározott kedvezmények, illetve juttatások (pl. jubileumi jutalom) csökkentése, illetőleg megvonása, legfeljebb 1 évi időtartamra, - személyi alapbér csökkentése legfeljebb 1 évi időtartamra, - áthelyezés legfeljebb 1 évi időtartamra. A jelen pontban meghatározott jogkövetkezmények közül esetenként együttesen többet is lehet alkalmazni. 10 / 26

12 4.2. Az eljárás menete A munkavállaló által a munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése esetén hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására eljárás a kötelezettségszegés felfedésétől számított 1 hónapon, illetve elkövetése óta számított 1 éven belül indítható. Kötelezettségszegés esetén vizsgálatot kell tartani. A vizsgálatot a munkáltató részéről (a részvénytársaság Szervezeti- és Működési Szabályzatában és annak Végrehajtási Utasításában foglaltak szerint) a munkáltatói jogokat gyakorló vezető, vagy az általa kijelölt személy /személyek/ folytatja /folytatják/, magasabb beosztású vezető munkáltató a vizsgálat lefolytatását magához vonhatja.. A vizsgálat során a munkavállalót - kérésére - személyesen kell meghallgatni. A vizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni. Az eljárás során biztosítani kell, hogy a munkavállaló a védekezését előadhassa és jogi képviselőt igénybe vehessen, továbbá fel kell deríteni a munkavállaló javára, és terhére szolgáló körülményeket is. A munkavállaló jogi képviselője nem lehet azonos a munkáltató jogi képviselőjével. A 4.1. pontban meghatározott jogkövetkezményeket - a kötelességszegés vizsgálatát követően - a munkavállaló felett munkáltatói jogokat gyakorló vezető indokolt írásbeli határozattal szabja ki, mely határidő megjelölésével tartalmazza a jogorvoslat lehetőségéről való tájékoztatást is. A döntés felülvizsgálatát a részvénytársaság vezérigazgatójától lehet kérni. Ha a munkavállaló az 4.1. pontban meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásával nem ért egyet, és emiatt munkaviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetését kéri, ahhoz a munkáltató hozzájárul. 5. A munkaviszony megszűnése, megszűntetése 5.1. Rendes felmondás A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya a munkáltató rendes felmondása következtében szűnik meg. A végkielégítés mértéke, ha a munkavállaló a munkáltatónál eltöltött munkaviszonya: - legalább 3 év 2 havi - legalább 5 év 3 havi - legalább 10 év 4 havi - legalább 15 év 5 havi - legalább 20 év 6 havi - legalább 25 év 7 havi átlagkereset összege. A végkielégítés mértéke 4 havi átlagkereset összegével emelkedik, ha a munkavállaló munkaviszonya a munkáltató rendes felmondása következtében az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző 5 éven belül szűnik meg. 11 / 26

13 5.2. Rendkívüli felmondás A munkáltató, illetve a munkavállaló a munkaviszonyt rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha a másik fél: - a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy - egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Ettől érvényesen eltérni nem lehet. A rendkívüli felmondásra okot adó körülmények különösen az alábbiak: a munkavállaló oldaláról: - igazolatlan hiányzás (3 nap, vagy azon túl) - jelentős mértékű szándékos, vagy súlyosan gondatlan károkozás a munkáltató kárára - jelentős értékre elkövetett lopás, illetve engedély nélküli jelentős értékű eszközhasználat - többszöri figyelmeztetés ellenére ismétlődő fegyelmezetlen magatartás - ha a munkavállaló a munkáltató jogos gazdasági érdekét nagymértékben veszélyeztető tevékenységét annak ellenére folytatja, hogy a munkáltató annak megszüntetésére kötelezte - olyan üzleti titok nyilvánosságra hozatala, amely a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetésével jár, vagy megítélését súlyosan rontja - munkahelyén ittasan jelenik meg, oda szeszesitalt visz be, vagy munkaidőben italozik - a pénz kezelésére vonatkozó szabályokat megszegi a munkáltató oldaláról: - ha a munkáltató nem tartja meg a munkaidőre és pihenőidőre vonatkozó szabályokat - nem fizeti meg az esedékesség napjáig a munkavállaló munkabérét és egyéb járandóságát - a munkáltató nem biztosítja a munka megfelelő és biztonságos végzésének feltételeit, a munkavállaló többszöri figyelemfelhívása ellenére 5.3. A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei Ha a munkavállaló munkaviszonyát a munkaviszony közös megegyezéssel való megszüntetésének szabályai, vagy a rendes, illetve rendkívüli felmondás szabályai megsértésével, vagy a határozott időre kötött munkaviszony lejárta előtt, szabálytalanul szűnteti meg, vagy ha a munkavállaló munkaviszonya megszüntetésekor (megszűnésekor) munkakörét nem az erre előírt rendben adja át, illetve ha a munkáltatóval nem az előírt rendben számol el és ezzel a munkáltatónak kárt okoz, kártérítési felelősséggel tartozik. A kártérítési felelősség körében a munkavállaló köteles a munkáltató számára a rá irányadó, felmondási időre járó átlagkeresetének megfelelő összeget megfizetni és a munkáltató jogosult az ezt meghaladó mértékű kárának érvényesítésére is. 12 / 26

14 A munkáltató kártérítési igényeinek érvényesítésére a munkavállaló által okozott kár megtérítésére vonatkozó szabályok az irányadók. 6. A munkavégzés szabályai 6.1. A munkáltató kötelességei: A munkáltató köteles - az erre vonatkozó szabályok megtartásával - az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani. Ezen belül gondoskodnia kell a munkaeszközök biztonságáról, a munkavállalók egészségvédelméről, egyéni védőeszközökkel való ellátásáról, egészségügyi alkalmassági vizsgálatáról, balesetvédelmi oktatásáról, étkezésük és tisztálkodásuk lehetőségeinek megteremtéséről. A munkáltató köteles megakadályozni, hogy a munkavállaló munkavégzését mások fegyelmezetlen magatartásukkal zavarják, életét, egészségét, testi épségét veszélyeztessék. A munkáltató köteles továbbá a munkát megszervezni, a munkavállaló számára a tájékoztatást, irányítást megadni, a szükséges ismeretek megszerzését biztosítani. A munkáltatónak biztosítania kell, hogy a munkahelyen rend és fegyelem legyen, a munkavállalók a munkavégzés során együttműködjenek. A munkáltató ezen kötelezettségeinek teljesítéséért felelősséggel tartozik. Mulasztása az abban vétkes személy kártérítési, esetlegesen büntetőjogi felelősségre vonását is maga után vonja. A baleset-védelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a munkáltató munkavédelmi szabályzata tartalmazza. A munkáltató köteles a munkabért és az egyéb bérjellegű járandóságokat, valamint a jogszabályban vagy a Kollektív Szerződésben meghatározott költségtérítéseket megfizetni. A munkáltató köteles a munkavállaló részére a jogszabályban és a jelen Kollektív Szerződésben meghatározott mértékű szabadság kiadására. A szabadság kiadásának ütemezését a Munka Törvénykönyve és a részvénytársaság belső szabályzata tartalmazza A munkavállaló kötelességei: A munkavállaló köteles az előírt helyen és időben, munkaképes állapotban megjelenni, és munkaidejét munkában tölteni, illetve munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni. A munkavállaló e kötelezettségét különösen akkor szegi meg, ha: - alkoholos befolyásoltság alatt áll. Az alkoholos állapot megállapításával kapcsolatos eljárást a Munkavédelmi szabályzat tartalmazza, - ha olyan gyógyszer vagy más bódító hatású szer hatása alatt áll, amely befolyásolja a munkavégzés biztonságát, vagy egyébként hátrányosan befolyásolja a munkavállaló munkavégzési képességét. A munkavállaló köteles - a munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végezni, - munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, valamint általában olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő. - munkáját személyesen ellátni. 13 / 26

15 A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzemi (üzleti) titkot, valamint a munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra hátrányos következménnyel járna, vagy más személy személyes adatainak biztonságához fűződő jogait sértené. Üzleti titoknak minősül különösen minden olyan információ, tény, vagy adat, amelynek nyilvánosságra kerülése alkalmas lehet a társaság jó hírnevének, megbecsülésének csorbítására, a részvénytársaság üzleti életben való részvételét megnehezítheti, vagy a társaság gazdálkodási eredményét egyébként hátrányosan befolyásolhatja, megítélését rontja. A munkáltató egyes - a vezérigazgató által meghatározott - munkakörök ellátását titoktartási nyilatkozat megtételéhez kötheti Átirányítás, kiküldetés, kirendelés, más munkáltatónál történő munkavégzés Átirányítás A munkavállaló a munkáltató működésével összefüggő okból, ideiglenesen a munkáltató utasítása alapján, eredeti munkaköre helyett, vagy eredeti munkaköre mellett más munkakörbe tartozó feladatot is köteles ellátni. Ilyen esetek különösképpen: a szolgáltatási tevékenység során szükségessé váló sürgős hiba-elhárítási munkák, szabadság vagy egyéb ok miatt kieső munkavállalók helyettesítése, baleset, elemi csapás, vagy súlyos kár megelőzése, elhárítása. eltávozott dolgozók munkájának ideiglenes helyettesítése Az átirányítás időtartamára a munkavállalót a ténylegesen végzett munka alapján illeti meg díjazás, amely nem lehet kevesebb a távolléti díjánál. Kiküldetés A munkavállaló a munkáltató irányítása és utasítása alapján szokásos munkavégzési helyén kívül is köteles munkát végezni. A munkáltató csak gazdasági érdekből és csak ideiglenesen kötelezheti ilyen munkavégzésre a munkavállalót. Nem minősül kiküldetésnek: - ha a munkavállaló munkáját a munka természetéből eredően szokásos munkahelyén kívül végzi, - a változó munkahely esetén a munkavállaló beosztása szerint más telephelyen történő munkavégzés. Ha a kiküldetés során utazással töltött idő az adott napra irányadó munkaidőn kívül esik, ezen időre díjazás nem jár, azonban szabadidő adható, amennyiben a munkavállaló igazolja, hogy a kiküldetés időtartama kizárólag a kiküldetés célja szerinti munkavégzés érdekében merült fel. Kirendelés A munkavállaló a munkáltatók között létrejött megállapodás alapján, más munkáltatónál történő munkavégzésre is kötelezhető.(kirendelés) 14 / 26

16 Más munkáltatónál történő munkavégzés A munkavállaló köteles- a munkáltatók között ellenszolgáltatás nélkül létrejött megállapodás alapján - más munkáltatónál történő munkavégzésre, ha a munkáltató a munkaviszonyból eredő foglalkoztatási kötelezettségét átmenetileg nem tudja teljesíteni Az átirányítás, kiküldetés, kirendelés (más munkáltatónál történő munkavégzés) tartamát össze kell számítani és együttes időtartamuk évente a 110 munkanapot nem haladhatja meg További munkaviszony létesítésének bejelentése A munkavállaló köteles bejelenteni, ha munkaviszonyának fennállása alatt, további munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít, vagy létesített. A munkáltató a további jogviszony létesítéshez a hozzájárulását a bejelentéstől, illetve a tudomására jutástól számított 5 napon belül megtagadhatja, illetve a munkavállalót a jogviszony megszüntetésére kötelezheti, ha annak létesítése, illetve fenntartása a munkáltató jogos gazdasági érdekeit veszélyezteti. E Kollektív Szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül a munkavállalók kötelesek nyilatkozatot tenni a korábban létesített további munkaviszonyaikról, illetve munkaviszonynak nem minősülő egyéb jogviszonyaikról melyekre vonatkozóan a munkáltató az előző bekezdésben foglaltakat érvényesítheti. Az új belépő munkavállaló a munkavállalói adatlapján teszi meg ezirányú nyilatkozatát. 7. A munkaidő és a pihenőidő A teljes munkaidő és a pihenőidő tekintetében ezen Kollektív Szerződés a Munka Törvénykönyvének általános szabályaitól a megengedett mértékben tér el Munkarend Megszakítás nélküli munkarend alkalmazása A társaság működésének jellege, társadalmi közszükségletet kielégítő tevékenysége alapján megszakítás nélküli munkarend vonatkozik az alábbi szervezeti egységekre: - Vízellátási ágazat: minden üzem, valamint a műszaki iroda diagnosztikai csoportja, - Csatornázási ágazat: minden üzem - Laboratórium - Műszaki osztály irányítástechnikai csoportja - Fogyasztói kapcsolatok osztálya fogyasztói csoportból a vízmérő leolvasók, díjbeszedők - Pénzügyi- és számviteli osztály raktárgazdálkodási csoportja 15 / 26

17 7.2. Munkaidő keret A napi munkaidő tartamának alapulvételével a munkaidő: - legfeljebb éves, illetve legfeljebb 52 heti munkaidőkeret alkalmazandó a megszakítás nélküli munkarendben dolgozóknál, valamint háromhavi munkaidőkeret érvényes a rugalmas munkaidő beosztásban dolgozóknál. A munkaidőkeret kezdő és záró időpontját vezérigazgatói utasítás határozza meg. A munkaidőkeret kezdete után belépő dolgozó esetén a munkaidőkeret kezdő és záró napjáról a munkáltató írásban tájékoztatja a munkavállalót A munkaidő beosztás általános szabályai A munkaidő beosztást a Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek figyelembe vételével, az ellátandó tevékenység jellegének, az adott feladatoknak megfelelően a munkáltató állapítja meg. Többműszakos munkaidő beosztás Többműszakos munkaidő beosztás alkalmazható a következő szervezeti egységeknél: Vízellátási ágazat Víztermelési üzem Víztermelő telep Paszab Víztermelő telep Kótaj Víztermelő telep Nyírtelek Nyíregyházi vízellátási üzem Üzemviteli központ Hibaelhárítási csoport Csatornázási ágazat Egyenlőtlen és osztott munkaidő beosztás Szennyvíz-elvezetési üzem Csatornatisztító egység Szennyvíztisztítási üzem Szennyvíztisztító részleg A munkaidő a munkanapokra a munkafeladatoktól függően - egyenlőtlenül is beosztható, és a munka jellegére tekintettel osztott napi munkaidő is előírható azoknál a szervezeti egységeknél, ahol megszakítás nélküli munkarend van érvényben. Vezérigazgatói Utasítás szabályozza a munkaidő beosztás részletes szabályait, melynek alapján a - a munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját, - a munkaidőkeretben ledolgozandó munkaidő mértékét, - a heti munkaidő beosztást, - a munkaidő kezdő és befejező időpontját a munkáltatói jogokat gyakorló vezető határozza meg. 16 / 26

18 7.4. Rendkívüli munkavégzés Rendkívüli munkavégzés a munkaidő-beosztástól eltérő, a munkaidőkereten felüli, és az ügyelet, készenlét alatt elrendelt munkavégzés. A munkáltató rendkívüli munkavégzést csak különösen indokolt esetben, munkaszüneti napon pedig csak a rendes munkaidőben e napon is foglalkoztatható munkavállaló számára, illetve baleset, elemi csapás, súlyos kár, továbbá az életet, egészséget, testi épséget fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében, írásban rendelhet el. Az elrendelés részletes szabályait Vezérigazgatói Utasítás tartalmazza. A munkavállaló számára naptári évenként háromszáz óra rendkívüli munkavégzés rendelhető el. Ezen korlátozás alól csak a Munka Törvénykönyvében meghatározott esetek adhatnak felmentést Ügyelet és készenlét Ügyelet: A munkavállaló a munkáltató által meghatározott helyen és ideig történő rendelkezésre állásra kötelezhető. Készenlét: A munkáltató a munkavállalók meghatározott körét az alaptevékenysége folyamatos, biztonságos ellátása érdekében meghatározott ideig a munkavállaló által megjelölt, a munkavégzés helyére tekintettel elérhető helyen készenlétre kötelezi. Az ügyelet és készenlét elrendelésére a Munka Törvénykönyve általános előírásai vonatkoznak, részletes szabályait Vezérigazgatói Utasítás határozza meg. Készenlétet követően a munkavállalót pihenőidő nem illeti meg. Ha az elrendelést megelőző 168 órás megszakítás nélküli időszakban a munkavállaló heti pihenőnapján, illetve heti pihenő ideje alatt készenlétet teljesített, de rendkívüli munkavégzésre nem volt berendelve, indokolt esetben elrendelhető részére heti pihenőnapján, pihenőideje alatt újabb készenlét Szabadság Pótszabadság jár ezen Kollektív Szerződés alapján az alábbi munkakörökben: - Vezető I-II. besorolású munkatársak: évente 3 munkanap, - Csatornabúvár munkakörben dolgozó munkatársak: évente 6 munkanap Pihenőidő A megszakítás nélküli, illetve a többműszakos munkarendben foglalkoztatott munkavállaló esetében a Munka Törvénykönyvében meghatározott kivételekkel a napi pihenőidő legalább 8 óra. A pihenőnap a megszakítás nélküli, illetve a három vagy ennél több műszakos munkarendben foglalkoztatott munkavállaló esetében, rendkívül indokolt esetben legfeljebb hathavonta részben vagy egészben összevontan is kiadható. 17 / 26

19 Hat nap munkavégzést követően egy pihenőnap kiadása nem kötelező, de biztosítani kell a munkavállaló részére naptári hetenként legalább 40 órát kitevő, megszakítás nélküli pihenőidőt, melybe egy teljes naptári napnak és havonta legalább egy vasárnapnak bele kell esnie. 8. A munkabér A munkáltató a hatósági árak megállapítására benyújtott javaslatában figyelembe veszi a Kollektív Szerződés kötésre jogosult érdekképviseletnek a keresetek alakítására tett javaslatát Személyi alapbér A személyi alapbért időbérben kell meghatározni a következőképpen - fizikai munkavállaló esetén: órabér, vagy havibér - nem fizikai munkavállaló esetén: havibér kerül megállapításra. A munkáltató június 15 ig munkaszerződés-módosítási ajánlatot tesz az órabérben foglalkoztatott munkavállalók részére személyi alapbérük havibérben történő meghatározására A munkavállalók személyi alapbérének megállapítása A munkavállalók személyi alapbérét a munkakör értékelésen alapuló besorolási rendszer és a munkavállalói alkalmasság figyelembevételével kell megállapítani A munkakör értékelésen alapuló besorolási rendszer bevezetéséig az 1.sz. melléklet szerinti besorolási feltételeknek megfelelően a munkavállaló személyi alapbére nem lehet kevesebb a kódszámhoz tartozó bérszorzóval megállapított bérnél. A bérszorzó alapja a mindenkor érvényes legkisebb minimálbér. A besorolást tartalmazó táblázatokat és a besorolási feltételeket ezen Kollektív Szerződés mellékletei tartalmazzák. (1.sz. melléklet) 8.3. Alapbéren felüli juttatások Az alapbéren felül jutalom, minőségi prémium, célprémium, illetve éves prémium fizethető. Az éves prémiumban részesíthető munkavállalók körét a vezérigazgató határozza meg. Azokon a munkaterületeken, ahol a teljesítmények mérhetők, a követelmények ösztönző hatása érvényesül, ösztönző bérezés is meghatározható. Az ösztönzés területeit, formáját a munkáltató Vezérigazgatói Utasításban állapítja meg és írásban a helyben szokásos módon, kihirdetés útján hozza az érintett munkavállalók tudomására. 18 / 26

20 9. Bérpótlékok 9.1. Műszakpótlék A többműszakos munkaidő beosztásban foglalkoztatott munkavállalók esetén: - a délutáni műszakpótlék mértéke: 25 % - az éjszakai műszakpótlék mértéke 45 % A megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalót a délutáni műszak után további öt, az éjszakai műszak után további tíz százalék műszakpótlék illeti meg Rendkívüli munkavégzés ellenértéke A fizikai és a laboratóriumban dolgozó munkavállalót a rendkívüli munkavégzés ellenértékeként a munkabéren felül a Munka Törvénykönyvében meghatározott mértékű pótlék, vagy kérésére a munkáltatóval történt megállapodása alapján szabadidő illeti meg. A nem fizikai munkavállalóknak rendkívüli munkavégzésük ellenértékeként szabadidő jár. A szabadidőt munkaidőkeretben dolgozók részére legkésőbb az adott munkaidőkeret végéig, egyébként lehetőleg a tárgyhónapban, de legkésőbb a tárgyhót követő hónapban kell kiadni Ügyelet, készenlét díjazása Készenlét esetén a személyi alapbér huszonöt százalékának, ügyelet esetén legalább a személyi alapbér negyven százalékának megfelelő munkabér jár Hibaelhárítási átalány Ha hibaelhárítás céljából a munkaidő beosztáson kívül a munkavállalót esetenként rendkívüli munkára veszik igénybe, hibaelhárítási átalányra is jogosult. Az átalány mértéke től: 3.600,- Ft/hó Csoportvezetői pótlék Csoportvezetői pótlék illeti meg azokat a fizikai munkavállalókat, akiket munkaköri leírásban rögzített módon a munkáltató csoport vezetésével bíz meg. A csoportvezetői pótlék mértéke: fő irányítása esetén az alapbér 5 %-a fő irányítása esetén az alapbér 8 %-a fő irányítása esetén az alapbér 12 %-a 9.6. Pénzkezelési pótlék Pénzkezelési pótlék illeti meg azon munkavállalókat, akiket a munkáltató munkaköri leírásban pénzkezeléssel bíz meg. A pénzkezelési pótlék mértéke: - ügyfélszolgálati pénztárosok, központi pénztáros, díjbeszedők: 1.500,- Ft/hó 19 / 26

ÉPÍTŐIPARI ágazati KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett szöveg

ÉPÍTŐIPARI ágazati KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett szöveg ÉPÍTŐIPARI ágazati KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett szöveg Budapest, 2009. december 02. 1 BEVEZETÉS Az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés (továbbiakban ÉÁKSZ),

Részletesebben

Tájékoztató az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés 1. számú módosítás hatályának kiterjesztéséről

Tájékoztató az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés 1. számú módosítás hatályának kiterjesztéséről Tájékoztató az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés 1. számú módosítás hatályának kiterjesztéséről A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény [Mt.] 34. -ának (1) bekezdése alapján a szociális

Részletesebben

Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés

Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés BEVEZETÉS 1. Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés (továbbiakban: MBÁKSZ), a szerződést kötő felek között a munkaviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket,

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2001.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2001. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2001. Bevezetés Jelen Kollektív Szerződés létrejött egyrészről a Hungarocamion Nemzetközi Autóközlekedési Rt. (1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.), továbbiakban munkáltató, másrészről

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY I. ÉVFOLYAM 14. szám 2009. december 30. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ sé g: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Bu da pest, Hold

Részletesebben

A Közúti Közlekedési Alágazatban Megkötött Kollektív szerződés Lezárva: 2007. május 30-án.

A Közúti Közlekedési Alágazatban Megkötött Kollektív szerződés Lezárva: 2007. május 30-án. A Közúti Közlekedési Alágazatban Megkötött Kollektív szerződés Lezárva: 2007. május 30-án. A Közúti Közlekedési Alágazatban megkötött Kollektív Szerződés Budapest, 1992. június (Az 1993. évi egységes szerkezetbe

Részletesebben

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS ( Tervezet ) A dokumentum sorszáma: A kiadás dátuma: 2009-12- Változatszám: 2.2. FIGYELEM! Jelen szabályozás

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ A KSZ hatályára, hatályba lépésére és hatályban tartására vonatkozó szabályok

Részletesebben

Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás

Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás I. fejezet I. Az átmeneti foglalkoztatási megállapodásra vonatkozó szabályok (Mt. 30-41/A. ) Az átmeneti foglalkoztatási megállapodás

Részletesebben

S Ü T Ő I P A R I SZAKÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

S Ü T Ő I P A R I SZAKÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS S Ü T Ő I P A R I SZAKÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg Budapest, 2009. december 7. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződést kötő felek a Sütőipari

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2013. Bevezetés

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2013. Bevezetés KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2013. Bevezetés Jelen Kollektív Szerződés létrejött egyrészről a Waberer s International Zrt.. (Hungarocamion Nemzetközi Autóközlekedési Rt. jogutódja; 1239 Budapest, Nagykőrösi út

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1. A Kollektív szerződésben használt fogalmak és rövidítések...

Részletesebben

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A Kollektív Szerződés célja, hatálya, érvényességi ideje 1. 4 II. fejezet MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 5 A munkáltató

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 5 1. A kollektív szerződés célja és tartalma... 5 2. A kollektív szerződés személyi és időbeli hatálya... 5 3. A kollektív

Részletesebben

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT!

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! Készült: a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága, valamint a Fővárosi Közgyűlés Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2006 Eddig megjelent kiadványaink: Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról Tájékoztató a szociális ellátásokról

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 75. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazásra hivatkozással az egységes közszolgálati szabályzatát

Részletesebben

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről egységes szerkezetbe foglalva a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.

Részletesebben

0886-06 Általános vállalkozási feladatok

0886-06 Általános vállalkozási feladatok Békéscsabai Regionális Képző Központ 0886-06 Általános vállalkozási feladatok modulfüzet Verzió: 1.0 Összeállította: Kiss Árpád Lektor: Nagy Mihály A modul címe: 0886-06 Általános vállalkozási feladatok

Részletesebben

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Veres Gábor A Minisztérium

Részletesebben

A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA. Pécs, 2009.

A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA. Pécs, 2009. A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Pécs, 2009. I. rész Általános rendelkezések 1. A közalkalmazotti szabályzatot létrehozó felek A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság

Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság Új Munkatörvény Könyve hatása az Ágazati Kollektív Szerződésre Összeállította: Dr. Berán Katalin 1 Hasznos tudni valók a kiterjesztett ágazati kollektív

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

T/4786. számú törvényjavaslat. a Munka Törvénykönyvéről

T/4786. számú törvényjavaslat. a Munka Törvénykönyvéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4786. számú törvényjavaslat a Munka Törvénykönyvéről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. október 2011. évi törvény a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

I.ELŐADÁS. Kjt jogforrása: törvény, kormány- és miniszteri rendelet, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat

I.ELŐADÁS. Kjt jogforrása: törvény, kormány- és miniszteri rendelet, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat Munka Törvénykönyve 1992/XXII.tv (Mt) Közalkalmazottak jogállásáról szóló tv. 1992/XXXIII.tv. (Kjt) Köztisztviselők jogállásáról szóló tv. 1992/XXIII.tv. (Ktv) I.ELŐADÁS Munkajog: Az idegen munkaerő alkalmazása

Részletesebben

KISOKOS AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÔL TUDNOD KELL. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

KISOKOS AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÔL TUDNOD KELL. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund KISOKOS AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÔL TUDNOD KELL EUROPEAN UNION European Regional Development Fund TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ ELÔSZÓ....................................................... 3. Tisztelt

Részletesebben

Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE

Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE 2014 4MUNKAJOGI TUDÁSTÁR A Munka Törvénykönyve legfontosabb alapelvei: Általános magatartási követelmények 6. (1) A munkaszerződés teljesítése során kivéve,

Részletesebben

AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL

AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL MUNKAVÁLLALÓ KÉZIKÖNYVE AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL Támogatóink: SZAKSZERVEZETED NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI: Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 3 I.MUNKASZERZŐDÉS... 4 I.1. Munkaviszony létesítése...

Részletesebben

Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban. Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák

Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban. Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 Munkaügyi dokumentumok... 5 Munkaügyi ellenőrzések

Részletesebben

S Ü T Ő I P A R I SZAKÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

S Ü T Ő I P A R I SZAKÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS S Ü T Ő I P A R I SZAKÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Budapest, 2006. szeptember 18. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződést kötő felek a Sütőipari Szakágazati Párbeszéd Bizottság munkaadói

Részletesebben