Felhívás egyedi társbefektetésre. a Széchenyi Tőkebefektetési Alappal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felhívás egyedi társbefektetésre. a Széchenyi Tőkebefektetési Alappal"

Átírás

1 Felhívás egyedi társbefektetésre a Széchenyi Tőkebefektetési Alappal

2 1. Előzmény A Regionális Operatív Programokbl finanszírozott Széchenyi Tőkebefektetési Alap (továbbiakban: Alap) az Eurpai Bizottság március 20-i ülésének határozata alapján egyedi engedélyt (továbbiakban: Engedély) kapott társbefektetői tőkekonstrukcik indítására. Az esetleges kiszorítási hatások elkerülése érdekében az Alap Befektetési Bizottságának pozitív döntését követően és a befektetés végrehajtását megelőzően az Alapnak közzé kell tennie a befektetési ajánlatot az Alap és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weboldalán. A felhívásra 15 napig lehet jelentkezni. Az Alap csak akkor fektethet be egyedül, ha e nyilvános felhívás eredményeként egy Magánbefektető sem tesz érvényes ajánlatot. 2. Követelmények és tartalmi elemek A Magánbefektetőtől elvárt követelmények: 2.1. A befektetni kívánt tőke mentes minden állami és közösségi támogatástl Mutassa be a Társaságnak annak okiratokkal ( határozatokkal, cégkivonatokkal, szerződésekkel, pénzügyi beszámolkkal, adbevallásokkal stb.) alátámasztott igazolását, hogy a Magánbefektető(k) törvényes úton megszerzett forrásbl biztosítja/biztosítják a befektetni kívánt összeget a pénzforrás eredetéig visszavezethető mdon 2.3. A vállalkozás nemzeti vagyonrl szl évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdése alapján átláthat nek minősül, tulajdonosai beazonosíthatk Elfogadja és osztozik a 3e8d.pdf linken elérhető term sheet mintában foglalt jogokban, továbbá elfogadja a befektetés ellenértékeként felajánlott üzletrészt, hozamelvárást és kilépés mdját az Alap részéről. A felhívásra val jelentkezés kötelező tartalmi elemei: 1. Saját forrás Megfelelő igazolásként fogadhat el a társaság éves beszámoljának eredmény, illetve eredménytartalék sorain feltüntetett összeg (így az utols elfogadott és auditált beszámolban foglaltak igazolásként szolgálnak). Kétség esetén további igazolási forma lehet, a forrást megalapoz szerződés, vagy egyéb okirat bemutatása. Az Alap egyes források jogszerűségének igazolására külön is felhívhatja a társbefektetőt. 2. Saját forrás eredetének igazolása a 2.2. pontnak megfelelően 3. Cégkivonat (jogi személyek esetében) 4. Alapít okirat/alapszabály (jogi személyek esetében) 5. Aláírási címpéldány (jogi személyek esetében) 6. Adott iparágra vonatkoz befektetői/menedzsmenti referenciák 3. Magánbefektető kiválasztásának menete 1. A felhívás határidejének lejártát követő 5 munkanapon belül az Alap személyesen egyeztet a potenciális Magánbefektetővel a célvállalkozásrl, titoktartási nyilatkozat aláírását követően átadja az üzleti tervet és az indikatív term sheetet. 2

3 2. A felhívás határidejének lejártát követő 10 munkanapon belül a potenciális Magánbefektetőnek írásos ajánlatot (term sheet) kell elfogadnia az ügyletre vonatkozan. 3. A felhívás határidejének lejártát követő 30 munkanapon belül megtörténik a jogi, pénzügyi és esetenként szakmai átvilágítás. A pénzügyi átvilágítás költségeit a Magánbefektető, a jogi átvilágítás költségét az Alap vállalja. 4. Az átvilágítás eredményétől függően az Alap saját igazgatsága elé viszi a tranzakcit és dönt a befektetésről. Felhívásra val jelentkezés határideje: közzétételtől számított 15. nap éjfélig. A felhívással kapcsolatban további informáci kizárlag írásban, a vagy a címen kérhető. A felhívásra összeállított dokumentácit személyesen/megbízott útján a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. székhelye (1077 Budapest, Wesselényi utca 28.) IV. emeleti titkárságán, munkanapokon 9 és 15 ra között lehet leadni zárt borítékban a felhívás időtartama alatt. Amennyiben a felhívás határidejének utols napja nem munkanapra esik, úgy az azt követő első munkanap 12 ráig lehet a dokumentácit leadni. 4. Céltársaság és befektetés nyilvános adatai Alapítás időpontja Székhely, telephely Budapest Tevékenység, TEÁOR M. n. s. egyéb speciális gép gyártása Teljes tőkebefektetés nagysága 185 milli Ft Tőkebefektetés ütemezése Két fázis (2013. IV. és II. negyedév), üzleti terv szerint Elvárt hozam évi 11% A Céltársaság kivásárlási opcival rendelkezik a Exit pozíci tőkebefektetést követő 5. év végén, meghatározott árfolyamon. Tagi kölcsön összege 45 milli Ft Egyéb magánbefektető jelenléte Igen Egyedi gyártású egészségügyi mérésadatgyűjtő berendezés Befektetés célja Forgfinanszírozás (alapanyag beszerzés, munkabér, igénybe vett szolgáltatások, készletek stb.) SZTA által társbefektető nélkül megszerezni kívánt tulajdonrész 39,34% Jelen meghirdetésben elvárt tőkebefektetés és tagi kölcsön a Magánbefektetőtől Magánbefektetőnek átengedni kívánt tulajdonrész 92,5 milli Ft tőkebefektetés és 22,5 milli Ft tagi kölcsön 19,67% 3

4 1. MELLÉKLET Alapadatok Magánbefektető elnevezése, neve: Adszám/adazonosít jel: Cégjegyzékszáma, bírsági nyilvántartási száma: Alapítás időpontja A vállalkozás/magánszemély székhelye/lakcíme: A vállalkozás/magánszemély postacíme: A vállalkozás további telephelye(i), fiktelepe(i): A vállalkozás törvényes képviselője Név: Beosztás: Telefon: Kapcsolattart személy adatai Név: Beosztás: Telefon: 4

5 2. MELLÉKLET Nyilatkozat az államháztartásrl szl évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonrl szl évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának val megfelelésről Pályázat benyújtásához I. Törvény erejénél fogva átláthat ek A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő eknek: az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi, a külföldi állam, a külföldi helyhatság, a külföldi állami vagy helyhatsági szerv és az Eurpai Gazdasági Térségről szl megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság. II. Az I. pont alá nem tartoz jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező ek 1. Alulírott, (név).., mint a (cégnév) (adszám). törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt az államháztartásrl szl évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonrl szl évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. b) pontja szerint átláthat nek minősül, az alábbiak szerint: a) az általam képviselt olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, amely megfelel a következő feltételeknek: aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásárl szl törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom, ÉS ab) Magyarországon/ az Eurpai Uni tagállamában/ az Eurpai Gazdasági Térségről szl megállapodásban részes államban/ a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában/ olyan államban rendelkezik adilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adztatás elkerüléséről szl egyezménye van [ALÁHÚZANDÓ], és ez az ország: [ország megnevezése], ÉS ac) nem minősül a adrl és az osztalékadrl szl törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom ÉS ad) az általam képviselt ben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bír jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom. 2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosrl Az általam képviselt nek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásárl szl évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*: Sorsz. Tényleges tulajdonos Adszám/adazonosít Tulajdoni hányad 5

6 * r) tényleges tulajdonos: ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező ben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szl évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. (3) bekezdésében meghatározott mdon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező ben - a Ptk. 685/B. (2) bekezdésében meghatározott - meghatároz befolyással rendelkezik, rc) az a természetes személy, akinek megbízásábl valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező vezető tisztségviselője; 3. Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött minősítésről: 3.1. Amennyiben a pályáz nem magyarországi székhelyű, és üzletvezetésének helye külföldön van, és székhelye, illetősége az Eurpai Uni tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évét megelőző utols lezárt adévre vonatkozan, hogy a és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalkkal végzett termelő, feldolgoz, mezőgazdasági, szolgáltat, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származ bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több van, kérjük újabb táblázat kitöltését): adév Gazdálkod neve Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgoz, mezőgazdasági, szolgáltat, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származ bevételének aránya az összes bevételhez képest (a pályázat benyújtását megelőző utols lezárt adév*) * amennyiben a pályáz a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaz, a kért adatot a legutols lezárt üzleti évre 3.2. Amennyiben a pályáz magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság Amennyiben a 3.1 pontban felsorolt nek az illetőség szerinti országban termelő, feldolgoz, mezőgazdasági, szolgáltat, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származ bevételének aránya az összes bevételhez képest nem haladja meg az 50%-ot, az alábbi táblázatot ki kell tölteni: 6

7 Adév neve adéve napjainak többségében a személyi jövedelemadr l szl törvény szerint belföldi illetőségű tényleges tulajdonosa tulajdonosa (ld. ellenőrzött külföldi társaság fogalma) van? tulajdonos neve, adszáma) adévben elért bevételei többségében magyarország i forrásbl származnak? magyarországi forrásbl származ bevételek aránya az összes bevételhez képest, %-ban) Az adévre (fizetendő), advisszatérítésse l csökkentett adnak megfelelő ad és az adalap hányadosa (%- ban) (csoportos adalanyiság esetén a csoportszinten (fizetendő) advisszatérítésse l csökkentett ad és az adalap hányadosa) A eredménye pozitív az adévben? (igen/nem ) A nulla vagy negatív adalap miatt nem fizet adnak megfelelő adt? (igen/nem ) (A pályázat benyújtásá t megelőző lezárt adév)* * amennyiben a pályáz a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaz, a kért adatot a legutols lezárt üzleti évre 4. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bír államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező átláthatságárl 4.1. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bír jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező (ek) és adilletőségük: Sorsz. Gazdálkod neve Adszám Részesedés mértéke %-ban Adilletősége 4.2. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bír jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező tényleges tulajdonosa(i): Sorsz. Gazdálkod neve Tényleges tulajdonos(ok) Adszám/adazonosít Tulajdoni hányad 4.3. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bír jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező a adrl és az osztalékadrl szl évi 7

8 LXXXI. törvény pontja szerinti ellenőrzött külföldi * minősítése Amennyiben a 4.1. pontban felsorolt ek székhelye, illetősége az Eurpai Uni tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évét megelőző utols lezárt adévre vonatkozan, hogy a és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalkkal végzett termelő, feldolgoz, mezőgazdasági, szolgáltat, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származ bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több van, kérjük újabb táblázat kitöltését): adév Gazdálkod neve Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgoz, mezőgazdasági, szolgáltat, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származ bevételének aránya az összes bevételhez képest (a pályázat benyújtását megelőző utols lezárt adév*) * amennyiben a pályáz a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaz, a kért adatot a legutols lezárt üzleti évre *Ellenőrzött külföldi társaság: az a külföldi személy, z üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), amelyben a külföldi társaság adéve napjainak többségében a személyi jövedelemadrl szl törvény szerint belföldi illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel rendelkező) van, valamint az a külföldi társaság, amelynek az adévben elért bevételei többségében magyarországi forrásbl származnak, bármely esetben akkor, ha a külföldi társaság által az adévre (fizetendő), advisszatérítéssel csökkentett adnak megfelelő ad és az adalap [csoportos adalanyiság esetén a csoportszinten (fizetendő) advisszatérítéssel csökkentett ad és az adalap] százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 10 százalékot vagy a külföldi társaság nulla vagy negatív adalap miatt nem fizet adnak megfelelő adt, bár eredménye pozitív; nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye, illetősége az Eurpai Uni tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adztatás elkerülésére és amely államban valdi gazdasági jelenléttel bír, azzal, hogy a) valdi gazdasági jelenlétnek minősül a külföldi társaság és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalkkal végzett termelő, feldolgoz, mezőgazdasági, szolgáltat, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenység, ha az ebből származ bevételük eléri az összes bevételük legalább 50 százalékát; b) befektetői tevékenységnek minősül a tulajdoni részesedést jelentő tarts befektetés, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzése, tartása és elidegenítése, valamint az adott államban az értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra vonatkoz jogszabályok által szabályozott, pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellát hatság által felügyelt, illetve engedélyezett alap, társaság vagy egyéb, továbbá az adott állam illetékes hatságának engedélyével rendelkező alapkezelő által kezelt, ugyanazon országban alapított vagy bejegyzett alap, társaság vagy egyéb befektetése, illetve tevékenysége; c) nulla vagy negatív eredmény és adalap esetén a külföldi állam által jogszabályban előírt adnak megfelelő ad mértékének (amennyiben a külföldi állam az adalap összegétől függően több adnak megfelelő admértéket alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10 százalékot; d) a külföldi társaság adéve alatt a részesedéssel rendelkező adévének utols napján vagy napjáig lezárult utols adévet kell érteni; e) e rendelkezéseket önállan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, illetőségétől eltérő államban lévő telephelyére is; f) e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély, aki a külföldi társaságban közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább tíz százalékával vagy - a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - meghatároz befolyással rendelkezik; g) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adév első napján már legalább öt éve elismert tőzsdén jegyzett személy vagy kapcsolt vállalkozása az adév minden napján legalább 25 százalékos részesedéssel rendelkezik Amennyiben a 4.3 pontban felsorolt nek az illetőség szerinti országban termelő, feldolgoz, mezőgazdasági, szolgáltat, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származ bevételének aránya az 8

9 összes bevételhez képest nem haladja meg az 50%-ot, az alábbi táblázatot ki kell tölteni: Adév neve adéve napjainak többségében a személyi jövedelemadr l szl törvény szerint belföldi illetőségű tényleges tulajdonosa (ld. ellenőrzött külföldi társaság fogalma) van? tulajdonos neve, adszáma) adévben elért bevételei többségében magyarország i forrásbl származnak? magyarországi forrásbl származ bevételek aránya az összes bevételhez képest, %-ban) Az adévre (fizetendő), advisszatérítésse l csökkentett adnak megfelelő ad és az adalap hányadosa (%- ban) (csoportos adalanyiság esetén a csoportszinten (fizetendő) advisszatérítésse l csökkentett ad és az adalap hányadosa) A eredménye pozitív az adévben? (igen/nem ) A nulla vagy negatív adalap miatt nem fizet adnak megfelelő adt? (igen/nem ) (A pályázat benyújtásá t megelőző lezárt adév)* * amennyiben a pályáz a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaz, a kért adatot a legutols lezárt üzleti évre III. Civil ek, vízitársulatok 1. Alulírott, (név).., mint a (civil, vízitársulat neve) (adszám). törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt az államháztartásrl szl évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonrl szl évi CXCVI. törvény 3. -(1) 1. c) pontja szerint átláthat nek minősül, az alábbiak szerint: a) Az általam képviselt vezető tisztségviselői: Sorsz. Vezető tisztségviselő Adszám/adazonosít b) Az általam képviselt, valamint az a) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi (ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghalad részesedéssel: Sorsz. Vezető tisztségviselő Szervezet neve Adszám Részesedés mértéke 9

10 c) A b) pont szerinti (ek) átláthat ek, azaz ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásárl szl törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom, cb) az Eurpai Uni tagállamában, az Eurpai Gazdasági Térségről szl megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan államban rendelkezik adilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adztatás elkerüléséről szl egyezménye van, amelyről a 3. pontban nyilatkozom, cc) nem minősül a adrl és az osztalékadrl szl törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom, ad) a ben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bír jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező tekintetében az ca), cb) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom. 2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosrl A b) pont szerinti nek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásárl szl évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*: Sorsz. Tényleges tulajdonos Adszám/adazonosít Tulajdoni hányad 3. Nyilatkozat a b) pont szerinti átláthatságárl 3.1. A b) pont szerinti (ek) adilletősége Sorsz. Gazdálkod neve Adszám Részesedés mértéke %-ban Adilletősége 3.2. A b) szerinti ek ellenőrzött külföldi minősítése Amennyiben a 3.1. pontban felsorolt ek székhelye, illetősége az Eurpai Uni tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évét megelőző utols lezárt adévre vonatkozan, hogy a és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalkkal végzett termelő, feldolgoz, mezőgazdasági, szolgáltat, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származ bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több van, kérjük újabb táblázat kitöltését): adév Gazdálkod neve, adszáma Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgoz, 10

11 mezőgazdasági, szolgáltat, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származ bevételének aránya az összes bevételhez képest (a pályázat benyújtását megelőző utols lezárt adév*) * amennyiben a pályáz a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaz, a kért adatot a legutols lezárt üzleti évre 3.3. Amennyiben a 3.2. pontban felsorolt nek az illetőség szerinti országban termelő, feldolgoz, mezőgazdasági, szolgáltat, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származ bevételének aránya az összes bevételhez képest nem haladja meg az 50%-ot, az alábbi táblázatot ki kell tölteni: Adév neve adéve napjainak többségében a személyi jövedelemadrl szl törvény szerint belföldi illetőségű tényleges tulajdonosa (ld. ellenőrzött külföldi társaság fogalma) van? tulajdonos neve, adszáma) adévben elért bevételei többségében magyarországi forrásbl származnak? magyarországi forrásbl származ bevételek aránya az összes bevételhez képest, %-ban) Az adévre (fizetendő), advisszatérítéssel csökkentett adnak megfelelő ad és az adalap hányadosa (%- ban) (csoportos adalanyiság esetén a csoportszinten (fizetendő) advisszatérítéssel csökkentett ad és az adalap hányadosa) eredménye pozitív az adévben? (igen/nem) nulla vagy negatív adalap miatt nem fizet adnak megfelelő adt? (igen/nem) (A pályázat benyújtását megelőző lezárt adév)* * amennyiben a pályáz a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaz, a kért adatot a legutols lezárt üzleti évre 4. Nyilatkozat azoknak a eknek az átláthatságárl, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan ben, amelyben a civil, vízitársulat vagy ezek vezető tisztségviselői 25%-ot meghalad részesedéssel rendelkeznek Sorsz. Gazdálkod neve Adszám Részesedés mértéke %-ban Adilletősége tényleges tulajdonos(ok) tényleges tulajdonos adszáma adév Gazdálkod neve, adszáma 11 termelő, feldolgoz, mezőgazdasági, szolgáltat, befektetői, valamint kereskedelmi

12 tevékenységéből származ bevételének aránya az összes bevételhez képest (a pályázat benyújtását megelőző utols lezártadév*) * amennyiben a pályáz a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaz, a kért adatot a legutols lezárt üzleti évre Amennyiben a fenti táblázatban szereplő (ek)nek az illetőség szerinti országban termelő, feldolgoz, mezőgazdasági, szolgáltat, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származ bevételének aránya az összes bevételhez képest nem haladja meg az 50%-ot, az alábbi táblázatot ki kell tölteni: Adév neve (A pályázat benyújtásá t megelőző lezárt adév)* * amennyiben a pályáz a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaz, a kért adatot a legutols lezárt üzleti évre Kijelentem, hogy az általam képviselt alapít (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazol okirata alapján jogosult vagyok a képviseletére (és cégjegyzésére). Kelt:. adéve napjainak többségében a személyi jövedelemadr l szl törvény szerint belföldi illetőségű tényleges tulajdonosa (ld. ellenőrzött külföldi társaság fogalma) van? tulajdonos neve, adszáma) adévben elért bevételei többségében magyarország i forrásbl származnak? magyarországi forrásbl származ bevételek aránya az összes bevételhez képest, %-ban) Az adévre (fizetendő), advisszatérítésse l csökkentett adnak megfelelő ad és az adalap hányadosa (%- ban) (csoportos adalanyiság esetén a csoportszinten (fizetendő) advisszatérítésse l csökkentett ad és az adalap hányadosa) A eredménye pozitív az adévben? (igen/nem ) A nulla vagy negatív adalap miatt nem fizet adnak megfelelő adt? (igen/nem ) cégszerű aláírás 12

13 3. MELLÉKLET Nyilatkozat Alulírott [Magánbefektető neve] (székhelye: [ ]; cégjegyzékszáma: [ ]) úgy nyilatkozom, hogy: - nem állok csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, velem szemben egyéb megszüntetésre irányul eljárás nincs folyamatban; - nincs kiegyenlítetlen lejárt köztartozásom; - velem szemben nincs az Eurpai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata érvényben, továbbá nem szegtem meg a jelen nyilatkozatot megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Eurpai Uni előcsatlakozási eszközeiből, vagy a Strukturális Alapokbl juttatott valamely támogatással összefüggésben vállalt kötelezettségeimet, valamint támogatást nyújt szerv vezetője a támogatási rendszeréből nem zárt ki úgy, hogy a kizár döntés a mai napon érvényben van; - szakmai, pénzügyi tartalmat vagy egyéb, a befektetési döntést érdemben befolyásol valtlan, hamis adatot nem szolgáltattam; - a tőkebefektetéshez szükséges forrás rendelkezésemre áll, készen állok azt befektetni és ennek igazolását jelen felhívásra beadott dokumentumokhoz csatoltam; - nem állok a Magyar Állam, illetve külföldi állam közvetett többségi tulajdonában vagy közvetett többségi befolyása alatt [a Tpt. 5. (1) bekezdésének 84. pontjában foglaltak figyelembevételével]; - bennem a Magyar Állam, illetve külföldi állam nem rendelkezik a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokrl szl évi CXII. törvény 2. sz. mellékletének II/1. pontja alapján megállapítand ellenőrző befolyással; - elfogadom a megadott linken elérhető term sheet-ben leírt jogok, kötelezettségek és feladatok megosztását; - a felhívásban megadott határidőket kötelezőnek ismerem el, tudomásul veszem, hogy a határidő elmulasztása esetén az Alap minden további jognyilatkozat nélkül jogosult elállni a közös befektetéstől; valamint - a GOP /2., GOP /A., GOP , GOP /B, a GOP /B/2, illetve a KMOP /2. kdszámon meghirdetett Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok Közös Alap,Magvető Alap illetve Co-Investment Alap Alprogramok keretében Közvetítőként nem kerültem kiválasztásra. Kelt: [hely], [hnap] [nap]. [a Magánbefektető neve] képviseli: [a jogi személy Magánbefektető i képviselőjének/képviselőinek neve] 13

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók. I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók. I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

NYILATKOZAT. Az Ügyfél kijelenti, hogy az MGV Zrt.-nél elhelyezett valamennyi dokumentum a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazza.

NYILATKOZAT. Az Ügyfél kijelenti, hogy az MGV Zrt.-nél elhelyezett valamennyi dokumentum a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazza. NYILATKOZAT Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy az (továbbiakban: MGV Zrt.) a hitel dokumentációs anyag alapján hitelképességi vizsgálatot végez. Tudomásul veszi, hogy az MGV Zrt. a hitelkérelmet - indokolási

Részletesebben

NYíREGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/ 187-1 / 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság!

NYíREGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/ 187-1 / 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság! NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 440' NyíR~GYIfÁZA, KOSSU fh fér l. PF.: 83 TELEFON: +36 42 524 544; FAX: +36 42 3"-0 4 ' E-MAIL: POlGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Pályázati felhívás természetbeni támogatás elnyerésére Táncsics u. 10. szám alatti ingatlan használatára

Pályázati felhívás természetbeni támogatás elnyerésére Táncsics u. 10. szám alatti ingatlan használatára Pályázati felhívás természetbeni támogatás elnyerésére Táncsics u. 10. szám alatti ingatlan használatára Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága

Részletesebben

Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához

Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához Annak érdekében, hogy az Európai Unióból származó támogatások pályázói és kedvezményezettjei

Részletesebben

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására 1.számú melléklet Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a kerületben 2015.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Ais/uz^. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 201. június 24-i Képviselő-testületi ülésre Készítette: Szőnyi Petra kulturális és társadalmi kapcsolatok referense

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2014 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 3 1. A szabályzat célja... 4 2. Alapelvek... 4 3. A szabályzat hatálya... 5 II. Ajánlatkérő

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi külterület 067/15, 079/4, 079/7, 079/9, 079/12, 079/13, 079/15, 079/16, 079/17, 079/20, 079/21, 079/22, 079/23, 079/24, 079/25

Részletesebben

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14.

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14. Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: ) KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2015. június 16. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1.

Részletesebben

Az ajánlatot egy eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani, melyre kérjük ráírni:

Az ajánlatot egy eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani, melyre kérjük ráírni: Pályázati kiírás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint egyedüli részvényes, nyilvános pályázat útján értékesíteni kívánja az Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. a Nagy Sándor József Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 94.) büféhelyiségének bérbe vételére

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. a Nagy Sándor József Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 94.) büféhelyiségének bérbe vételére PÁLYÁZATI KIÍRÁS a Nagy Sándor József Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 94.) büféhelyiségének bérbe vételére PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyfordulós, nyílt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014.

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014. Hungária kocsiszín B csarnok részleges javítása, 7-10 számú aknás vágányok feltöltése, vágányhálózat javítása a szükséges mértékű sínanyag cseréjével A rész: Szerkezetbontás és burkolatépítés (Eljárás

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LXXXI. törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 A 2013.5.19. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu web:www.jnszvfa.hu NYILATKOZAT az Új Széchenyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1996. évi LXXXI. törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. Fejezet

Részletesebben

NYILATKOZAT. A Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma, amelyeket a részvényes a vételi jog gyakorlására tekintettel áttranszferál:

NYILATKOZAT. A Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma, amelyeket a részvényes a vételi jog gyakorlására tekintettel áttranszferál: NYILATKOZAT a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság névre szóló törzs- és névre szóló kamatozó részvénye vonatkozásában a GE Capital International Financing Corporation

Részletesebben

Mikrohitel Kézikönyv

Mikrohitel Kézikönyv Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: 2012. március 25. napjától MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi

Részletesebben

versenyeztetési eljárás

versenyeztetési eljárás Autóbuszok és trolibuszok kapaszkodórendszerének bevonatolása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 355/14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Az Országgyűlés 2009. június 29-én megszavazta

Az Országgyűlés 2009. június 29-én megszavazta LAVECO since 1991. 2009/1 special NEWSLETTER Adóváltozások Magyarországon Az Országgyűlés 2009. június 29-én megszavazta a 2010. január 1-jétől életbe lépő adóváltozásokat. Számos törvény módosul, így

Részletesebben

1996. ÉVI LXXXI. TÖRVÉNY A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL

1996. ÉVI LXXXI. TÖRVÉNY A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL 1996. ÉVI LXXXI. TÖRVÉNY A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL HATÁLYOS: 2012.06.20 - Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése,

Részletesebben

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft)

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft) PÁLYÁZATI ADATLAP Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére című pályázati felhíváshoz 1. VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS ADATAI (Cégkivonatban, vállalkozói igazolványban,

Részletesebben

KÖZVETÍTŐI SZERZŐDÉS

KÖZVETÍTŐI SZERZŐDÉS TERVEZET! KÖZVETÍTŐI SZERZŐDÉS A GOP 4. PRIORITÁS ÉS A KMOP 1.3 INTÉZKEDÉS KERETÉBEN FINANSZÍROZOTT ÚJ MAGYARORSZÁG KOCKÁZATI TŐKEPROGRAMOK GOP 4. (PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) PRIORITÁS KERETÉBEN FINANSZÍROZOTT

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése, továbbá az

Részletesebben

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Szigorúan Bizalmas Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA) mint Befektető. Társaság Társaságot

Részletesebben