ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/13. szám Budapest, október 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/13. szám Budapest, 2011. október 10."

Átírás

1 2011/13. szám Budapest, október 10. Szám: 29432/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 2/2011. (OT 13.) ORFK intézkedés az Országos Rendőr-főkapitányság Közszolgálati Szabályzatáról Együttműködési megállapodások: 1. Országos Rendőr-főkapitányság és az Országos Polgárőr Szövetség között kötött együttműködési megállapodás (2011. szeptember 29.) 2011/13. szám Budapest, október 10.

2 2 I. rész INTÉZKEDÉSEK Szám: 2/2011. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2/2011. (OT 13.) ORFK INTÉZKEDÉSE az Országos Rendőr-főkapitányság Közszolgálati Szabályzatáról A kormánytisztviselők jogállásáról szóló évi LVIII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.), a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.), a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi XLV. törvény 137. (1) bekezdésében, valamint az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv.) 11. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) és kormánytisztviselői méltányos érdekeinek kölcsönös figyelembevételével, az ORFK kormánytisztviselői állományának tagjait képviselő szakszervezetekkel egyeztetve kiadom az alábbi i n t é z k e d é s t : I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen intézkedés (a továbbiakban: intézkedés) hatálya az ORFK-nál foglalkoztatott kormánytisztviselők kormánytisztviselői jogviszonyára terjed ki. II. FEJEZET KORMÁNYTISZTVISELŐI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE, MUNKAKÖR ÁTADÁSA-ÁTVÉTELE A kormánytisztviselői jogviszony létesítésével kapcsolatos feladatok 2. A kormánytisztviselői jogviszony létesítésekor a jelentkező rendelkezésére kell bocsátani a Kormánytisztviselők felvételéhez szükséges okmányok, igazolások, nyilatkozatok, iratok jegyzékét (1. melléklet). 3. A kormánytisztviselői jogviszony létesítésekor a jelentkezőtől szükség szerint az alábbi nyilatkozatok, valamint egyéb iratok benyújtását kell kérni:

3 3 a) Nyilatkozat a munkaköri alkalmassági vizsgálat és egyéb ellenőrzéshez történő hozzájárulás céljából (2. melléklet), b) Nyilatkozat az összeférhetetlenségre (3. melléklet), c) Nyilatkozat a nemzetbiztonsági vizsgálathoz való hozzájárulásról (4. melléklet), d) Nyilatkozat a gyermek után járó pótszabadság igénybevételéhez szükséges tényekről (5. melléklet), e) Nyilatkozat a személyi adatokról (6. melléklet), f) Nyilatkozat a meghagyási nyilvántartáshoz szükséges adatokról (7. melléklet), g) Nyilatkozat illetményszámfejtéshez (8. melléklet), h) az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet (a továbbiakban: ER.) 2-4. mellékleteiben szereplő, az Alkalmassági vizsgálatra rendelő lap, Alkalmassági kérdőív és Orvosi vizsgálatok megnevezésű nyomtatványok, i) Kérelem a Ktv ának (2) bekezdésében meghatározott jogviszony engedélyezésére / Bejelentés a Ktv ának (2) bekezdésében meghatározott jogviszony létesítéséről (9. melléklet). 4. Amennyiben a kinevezés, illetve a vezetői megbízás olyan munkakörbe történik, amelynek betöltéséhez a vagyonnyilatkozat tétele kötelező, a jelentkező a Vnytv. szerint szükséges beleegyezését a IV. fejezetben meghatározottak szerint kell beszerezni. Emellett az ORFK Humánigazgatási Szolgálat (a továbbiakban: humánigazgatási szakszolgálat) az ORFK-val létesítendő foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőzően nyilatkozattételre hívja fel a leendő foglalkoztatottat azzal kapcsolatban, hogy korábbi foglalkoztatási jogviszonyában vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá esett-e. Az eskütétel és a kormánytisztviselői jogviszony létesítésével kapcsolatos egyéb eljárási szabályok 5. Az esküokmányt az ORFK részéről a munkáltatói jogkör gyakorlója írja alá. 6. A Ktv ának (7)-(8) bekezdésében megjelölt munkáltatói tájékoztatást a humánigazgatási szakszolgálat a kinevezési okirat részeként adják meg. A munkakör és a munkaköri leírás 7. A munkaköri leírás csak olyan mértékű és jellegű feladatokat állapíthat meg, amelyeket a kormánytisztviselő a jogviszonyára vonatkozó jogszabályok, így különösen a munkavégzésre és a munkaidőre irányadó rendelkezések alapján felelősségteljesen, az elvárt szakmai színvonalon képes ellátni. A munkakör tartalmazza különösen a) a munkakör jellegét, b) a betöltéséhez kapcsolódó feltételeket és ismereteket, c) a munkakörbe tartozó feladatok megnevezését, d) a munkakör ellátásához biztosított hatáskört, e) a munkakörhöz tartozó felelősséget, valamint f) a kormánytisztviselő ORFK szervezetében, a munkavégzésével összefüggő kapcsolatait.

4 4 8. A munkaköri leírást a) a kormánytisztviselő közvetlen vezetője készíti el a 10. melléklet kitöltésével, és b) az országos rendőrfőkapitány közvetlen alárendeltségében álló vezető hagyja jóvá. 9. A munkaköri leírást két példányban kell elkészíteni. Első példányt a kormánytisztviselő, második példányt a humánigazgatási szakszolgálat kapja, amely azt a kormánytisztviselő személyi anyagában helyezi el. 10. A munkaköri leírást a kormánytisztviselő aláírja, az átvétel dátumát pedig a munkaköri leíráson fel kell tüntetni. 11. A munkaköri leírás módosítására az pontokban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. A határozott időre kinevezett kormánytisztviselőkre vonatkozó szabályok 12. A helyettesítés céljából határozott időre kinevezett kormánytisztviselő munkaköri leírásában meghatározott munkaköri feladatok tartalma megegyezik az általa helyettesített kormánytisztviselő munkaköri leírásában foglaltakkal. A munkakör átadás és elszámolás 13. A munkakör átadását és elszámolását a mindenkor hatályos iratkezelési szabályzatban foglalt rendelkezések szerint kell végrehajtani. 14. A munkakör átadására-átvételére az alábbi esetekben kerül sor: a) áthelyezés/kinevezés, b) előre láthatólag 1 hónapot meghaladó távollét, c) jogviszony megszűnése. 15. A munkakör átadásának határnapjáról az illetékes vezető az előző pontban meghatározott esetekkel összefüggésben meghozott munkáltatói intézkedést követően haladéktalanul írásban értesíti a kormánytisztviselőt. III. FEJEZET AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 16. A Ktv ának (2) bekezdésében meghatározott jogviszony létesítésével kapcsolatos, a 9. mellékletben meghatározott nyomtatvány útján előterjesztett kérelmet a kormánytisztviselő két példányban kitöltve közvetlen vezetőjéhez nyújtja be, aki azt véleményével ellátva köteles felterjeszteni a munkáltatói jogkör gyakorlójának úgy, hogy a döntés a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 15 napon belül a kérelmezőnek átadható legyen. A döntéshozatalnál a 11. mellékletben szereplő Segédletben foglaltakat kell figyelembe venni. 17. Az összeférhetetlenségi ok felmerülésével kapcsolatos, a 12. mellékletben meghatározott nyomtatvány útján előterjesztett bejelentésre a 16. pontban írtakat kell alkalmazni azzal, hogy azt a közvetlen vezető haladéktalanul felterjeszti a munkáltatói jogkör gyakorlójának, aki az összeférhetetlenség fennállása esetén azonnal köteles annak

5 5 megszüntetésére a kormánytisztviselőt írásban, a 13. mellékletben szereplő nyomtatvány alkalmazásával felszólítani. 18. A kérelmek, bejelentések és az ezekkel összefüggő munkáltatói döntések első példánya a kormánytisztviselőt illeti, másodpéldányát a közvetlen vezető útján meg kell küldeni a humánigazgatási szakszolgálatnak, amely azt az érintett személyi anyagában helyezi el. 19. A bejelentési kötelezettség elmulasztása, az előzetes engedélyhez kötött tevékenység engedély nélküli folytatása, továbbá az ezekkel összefüggő valótlan vagy hiányos adatok közlése esetén a felelősséget fegyelmi eljárás keretében kell vizsgálni. IV. FEJEZET A VAGYONNYILATKOZAT A vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos feladatokat ellátó szerv kijelölése, tájékoztatás 20. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos ügyviteli teendőket, a vagyonnyilatkozat-tétellel összefüggésben keletkezett iratok nyilvántartását, őrzését és kezelését a humánigazgatási szakszolgálat végzi. 21. A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett kormánytisztviselőt a humánigazgatási szakszolgálat vezetője írásban tájékoztatja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről és annak határidejéről. A tájékoztató tartalmazza: a) a Vnytv. 3. (1)-(2) bekezdés esetén a 14. melléklet szerinti értesítést, b) a Vnytv. 5. (1) bekezdés b) pontja esetén a 15. melléklet szerinti értesítést, c) a Vnytv. 5. (1) bekezdés c) pontja esetén a 16. melléklet szerinti értesítést, d) a Vnytv. 8. (5) bekezdésében foglaltakat. 22. A humánigazgatási szakszolgálat a tájékoztatót a Vnytv. 5. (1) bekezdésének a) pontjának alkalmazása esetén a tervezett jogviszony, beosztás létesítése, illetve a munkavagy feladatkör betöltése érdekében azt megelőzően, a Vnytv. 5. (1) bekezdés b) pontjának alkalmazása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka- vagy feladatkör megszűnését megelőzően, a Vnytv. 5. (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása esetén pedig a kötelezettség esedékessé válásának évében legkésőbb május 30-ig a kötelezett részére személyesen adja át vagy saját kezű felbontásra jelzéssel ellátott zárt borítékban küldi meg. A boríték akkor tekinthető zártnak, ha mechanikai sérülés nélkül nem nyitható fel. A vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos iratok kezelése 23. A vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatban keletkezett iratok őrzését, nyilvántartását, kezelését a humánigazgatási szakszolgálat azon munkatársai végzik, akiket a humánigazgatási szakszolgálat vezetője e feladatra írásban kijelölt. A vagyonnyilatkozatok nyilvántartására, kezelésére kijelölt kormánytisztviselők munkaköri leírásában e feladatot szerepeltetni kell. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos összes iratot az egyéb iratoktól elkülönítetten, külön biztonsági zárral ellátott szekrényben kell tárolni. 24. A humánigazgatási szakszolgálat köteles gondoskodni, hogy a vagyonnyilatkozatokhoz, illetve az azok kezelése során keletkezett adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá.

6 6 25. A vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékokat csak a Vnytv ában meghatározott vizsgálat során az eljáró szerv bonthatja fel. 26. A vagyonnyilatkozat átvétele, visszaadása a 17. és 18. melléklet kitöltésével történik, az átadásra, a visszavételre, az iratok őrzésére, nyilvántartására, kezelésére az erre kijelölt ügyintéző intézkedik. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos bejelentésről a kormánytisztviselőt az intézkedés 19. mellékletében foglaltak szerint kell tájékoztatni. 27. Amennyiben a Vnytv ának (1) bekezdése értelmében a vagyonnyilatkozat humánigazgatási szakszolgálat által őrzött példányát a kötelezettnek vissza kell adni, és a vagyonnyilatkozat sem személyesen, sem postai úton nem volt kézbesíthető, a kézbesítés utolsó megkísérlésétől számított 30 nap után az iratokat meg kell semmisíteni. V. FEJEZET A KÖZIGAZGATÁSI ALAP- ÉS SZAKVIZSGA, AZ ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA, ADATVÉDELMI, IRATKEZELÉSI ÉS MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRE VONATKOZÓ VIZSGA 28. A közigazgatási alap- és szakvizsgával, valamint az ügykezelői alapvizsgával (a továbbiakban együtt: vizsgák) kapcsolatos munkáltatói koordinációs, valamint a vizsgákra való jelentkezéssel összefüggő szervezési feladatokat a humánigazgatási szakszolgálat látja el. E tevékenység a jogszabályban foglaltakon túlmenően magába foglalja: a) a külső szervezésű felkészítő szakmai konzultációkra való jelentkezés továbbítását, a konzultáció helyéről és idejéről a kormánytisztviselők értesítését, b) az előírt gyakorlati idő igazolását, c) a megfelelő tankönyv biztosítását. 29. A vizsgákra jelentkezést úgy kell megszervezni, hogy a vizsgázónak alapvizsga esetén az előírt határidőn belül módja legyen javítóvizsga letételére is. 30. A humánigazgatási szakszolgálat a vizsgákra való jelentkezést a szervezeti elemek arányos terhelésére figyelemmel ütemezi. Az ütemezésnél előnyben kell részesíteni a vezetőket, azokat a kormánytisztviselőket, akik kizárólag a közigazgatási szakvizsga hiánya miatt nem sorolhatók tanácsos besorolási fokozatba. A vizsga időpontjáról a vizsgázót közvetlen vezetője útján kell értesíteni. 31. Az adatvédelmi, iratkezelési és minősített adat védelmére vonatkozó ismeretekből történő vizsgáztatás szabályait, a vizsgára kötelezettek körét az adatvédelmi, biztonsági, és iratkezelési szabályzatok határozzák meg. 32. A vizsgára kötelezett az első vizsga letétele előtt a felkészítő konzultáción, valamint a vizsga napján túlmenően az alábbi mértékű szabadidőre jogosult, melynek időtartamára illetmény illeti meg: a) ügykezelői alapvizsga esetén 1 munkanap, b) közigazgatási alapvizsga esetén 3 munkanap, c) közigazgatási szakvizsga esetén 6 munkanap (a jogszabály eltérő rendelkezése hiányában).

7 7 33. A vizsgáztatás költségei a jogszabályban foglaltakon túlmenően tartalmazzák a vizsga tananyagának költségeit is. VI. FEJEZET A KORMÁNYTISZTVISELŐK SZAKMAI KÉPZÉSE A szakmai képzés általános szabályai 34. A munkaidőt érintő szakmai továbbképzésen történő részvételt a közvetlen vezető engedélyezi. Amennyiben a szakmai továbbképzésen való részvétel díjköteles, a javaslatot engedélyezés előtt az ORFK gazdasági főigazgatójának kell ellenjegyezni. 35. Nem minősülnek képzésnek a központi vagy helyi konferenciák, értekezletek és tájékoztatók. A tanulmányi szerződés 36. A tanulmányi szerződés megkötésére irányuló kérelemhez csatolni kell a 20. melléklet A. pontja szerinti adatlapot és a szükséges igazolásokat. A kérelmet a humánigazgatási szakszolgálaton keresztül a munkáltatói jogkör gyakorlójához kell benyújtani. 37. A kérelemnek tartalmaznia kell a követlen vezetőnek a tanulmányi szerződés megkötésére vonatkozó, indokolt javaslatát, megjelölve az álláspontját alátámasztó szolgálati érdeket. 38. Tanulmányi szerződés megkötésének feltételei: a) a képzés a betöltött vagy tervezett munkakör szempontjából szakirányúnak minősülő iskolai végzettség vagy szakképesítés megszerzésére, illetve idegen nyelv tanulására irányuljon; b) egyidejűleg csak egy idegen nyelv elsajátítására köthető; c) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) valamely szervével fennálló, legalább egy éves, határozatlan idejű jogviszony; d) a kérelmező ellen nincs folyamatban fegyelmi vagy büntetőeljárás; e) a kérelmező nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt. 39. Tanulmányi szerződés alapján az alábbi támogatások adhatók: a) az Mt ában meghatározott szabadidőre illetmény; b) a képzéssel összefüggő tandíj, részvételi díj, beiratkozási (regisztrációs) díj, konzultáció díj, vizsgadíj; c) a képzéssel összefüggő tankönyv, tananyag vételára; d) a képzésen való részvétellel, illetőleg a vizsgakötelezettség teljesítésével összefüggő szállás- illetve útiköltség. 40. A kérelmet és a 20. melléklet B. pontja szerinti tanulmányi szerződés tervezetét az ORFK gazdasági főigazgatójának ellenjegyzését követően a humánigazgatási szakszolgálat terjeszti fel aláírásra a munkáltatói jogkör gyakorlójához. 41. Az igényelt támogatás kizárólag a tanulmányi szerződés megkötését követő időszakra biztosítható, visszamenőlegesen nem.

8 8 42. A képzés befejezését követően a rendőrség valamely szervével fennálló kormánytisztviselői jogviszonyt a) kizárólag tanulmányi szabadidő biztosítása esetén a támogatott időszak felével, b) egyéb esetben a támogatott időszakkal megegyező ideig kell fenntartani. E kötelezettséget a tanulmányi szerződésben rögzíteni kell. 43. A kormánytisztviselő rendőri szervek közötti áthelyezése esetén a tanulmányi szerződésekkel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló norma rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Kötelezés képzésben való részvételre 44. A kormánytisztviselőt képzésben való részvételre a humánigazgatási szakszolgálat vezetőjének, valamint az ORFK gazdasági főigazgatójának ellenjegyzését követően a munkáltatói jogkör gyakorlója kötelezheti. VII. FEJEZET A KORMÁNYTISZTVISELŐK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE, A MINŐSÍTÉS 45. A minősítési lap egyes pontjait a 21. mellékletben foglalt útmutató alapján kell kitölteni. 46. A minősítést és a teljesítményértékelést az országos rendőrfőkapitány közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetők a kormánytisztviselő közvetlen vezetőjével együttműködve készítik el. A teljesítményértékeléshez a hivatásos és köztisztviselői állományban lévők éves teljesítményértékelési rendszerének bevezetéséről és lebonyolításának rendjéről szóló 8/2002. (BK 4.) BM utasítás 4. számú melléklete szerinti teljesítményértékelő lapot kell kitölteni. 47. A kevéssé alkalmas minősítést kapott kormánytisztviselőt 1 év elteltével minősíteni kell. Ha erre a Ktv. 34/A. (1) bekezdése alapján nincs lehetőség, a kormánytisztviselőt a törvényi feltételeknek való megfelelés esetén haladéktalanul szükséges minősíteni. 48. Ha a jogviszony megszakítás nélkül 6 hónapot meghaladóan bármely okból szünetel, a szünetelés tartama alatt esedékessé váló minősítést a munkavégzési kötelezettség teljesítésének újbóli megkezdését követő egy éven belül kell lefolytatni, feltéve, hogy annak egyébként törvényi akadálya nincs. 49. A humánigazgatási szakszolgálat nyilvántartja a kormánytisztviselő kötelező minősítésének időpontját és arról az időpontja előtt 30 nappal értesíti a minősítést végző vezetőt és a kormánytisztviselő közvetlen vezetőjét. A minősítést végző vezető legalább 2 munkanappal előbb a tervezett minősítésről értesíti a kormánytisztviselőt.

9 9 VIII. FEJEZET A HELYETTESÍTÉSI DÍJ 50. A helyettesítési díj mértékére, ami a helyettesítő kormánytisztviselő illetményének legfeljebb 50%-a, de legalább 25%-a lehet, a helyettesítés céljából történő átirányítást kezdeményező vezető tesz javaslatot. 51. Amennyiben a kormánytisztviselő átirányításával kapcsolatban helyettesítési díj kifizetése válik szükségessé, az átirányításra csak az ORFK gazdasági főigazgatójának előzetes egyetértésével kerülhet sor. 52. Az átirányítás elrendelésével kapcsolatos javaslatot, illetve az átirányítást elrendelő határozatot a humánigazgatási szakszolgálat a kormánytisztviselő személyi anyagában helyezi el. IX. FEJEZET A SZABADSÁG, A RENDKÍVÜLI MUNKAVÉGZÉS, AZ ÜGYELET ÉS A KÉSZENLÉT A szabadság 53. A rendes szabadság megállapítása, a szervezeti elem vezetőjével évente január 31-ig való közlése a humánigazgatási szakszolgálat feladata. A kormánytisztviselő rendes szabadságának, továbbá tanulmányi munkaidő-kedvezményének kiadása a szervezeti elem vezetője, illetve vezetők esetén a közvetlen vezető jóváhagyásával történik. Az engedélyezés dokumentációja a szervezeti elemnél marad, és 3 évig kell megőrizni. 54. A szervezeti elem a kiadott szabadságokról egyéni szabadság-nyilvántartást vezet, amelynek alkalmasnak kell lennie az alábbiak elkülönített, pontos dokumentálására: a) a rendes szabadság, b) a tanulmányi munkaidő-kedvezmény, c) a fizetés nélküli szabadság, d) a rendkívüli munkavégzés megváltásaként kiadott szabadidő és e) a készenlét megváltásaként kiadott szabadidő. 55. Illetmény nélküli szabadság engedélyezéséről szóló határozatot a humánigazgatási szakszolgálat készíti elő. A rendkívüli munkavégzés elrendelése és ellenértéke 56. A rendkívüli munkavégzés elrendelésére a szervezeti elem vezetője jogosult az irányítása alá tartozó kormánytisztviselők tekintetében. Az elrendelő fegyelmi és kártérítési felelőséggel tartozik az elrendelés szükségessége és szabályszerű dokumentálása tekintetében. A rendkívüli munkavégzés elrendelésének jogszerűségének, szabályszerű dokumentálásának ellenőrzéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója gondoskodik. 57. Alkalmanként egy óránál rövidebb rendkívüli munkavégzés nem rendelhető el.

10 A nem vezető beosztású kormánytisztviselő által teljesítendő rendkívüli munkavégzést írásban, a 22. mellékletben szereplő nyomtatvány figyelembevételével kell elrendelni, legkésőbb a teljesítés napján. 59. A szabadidőt órákban kell meghatározni. 60. Ha a rendkívüli munkavégzésért a kormánytisztviselő részére ellenértékként megállapított szabadidő kiadására a rendkívüli munkavégzést követő 30 napon belül nem kerül sor, az elrendelő köteles az ORFK Gazdasági Főigazgatóságot haladéktalanul értesíteni a 23. melléklet megküldésével. Az ügyeletre és a készenlétre vonatkozó szabályok 61. Az ügyeletre és a készenlétre a rendkívüli munkavégzés szabályait az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni. 62. A napi munkaidőn túl teljesített ügyelet, illetve készenlét esetén az ügyelet időtartama 40%-ának, illetve a készenlét időtartama 25%-ának megfelelő szabadidő illeti meg a kormánytisztviselőt. 63. Az ügyelet és a készenlét elrendelésére és ellentételezésére a 24. és 25. mellékletet kell alkalmazni. 64. Szervezeti elemenként kell nyilvántartani a kormánytisztviselő rendes és rendkívüli munkaidejével, ügyeletével, valamint készenlétével kapcsolatos adatokat. X. FEJEZET ILLETMÉNYELŐLEG, PÓTLÉKOK Illetményelőleg 65. A kormánytisztviselő részére eseti kérelem amelyet a 26. melléklet tartalmaz alapján illetményelőleg folyósítható, amennyiben a közvetlen vezető javasolja, és az ORFK gazdasági főigazgatója engedélyezi annak kifizetését. 66. Illetményelőleg elsősorban azon kormánytisztviselő számára engedélyezhető, akinek családi, egészségügyi, illetve más szociális ok alapozza meg kérelmét. 67. A költségvetési szerv részére jóváhagyott éves költségvetési kiadási előirányzat terhére illetményelőleg-keretet kell képezni. A keret éves viszonylatban a költségvetésben jóváhagyott béralap (eredeti előirányzat) maximum 5%-áig terjedhet. Az illetményelőleg törlesztéséből visszafolyó összeg az illetményelőleg-keretet nem növeli. 68. A kormánytisztviselőnek adható illetményelőleg felső határa a folyósítás napján érvényes minimálbér összegének ötszöröse, de legfeljebb a kormánytisztviselő havi besorolási illetménynek a személyi jövedelemadó-előleggel, az egészségügyi biztosítási és a nyugdíjjárulékkal csökkentett összeg kétszerese. 69. A felvett illetményelőleget a tárgyévben maximum 6 hónap alatt havi egyenlő részletekben kell visszafizetni, fizetési haladék nem engedélyezhető. Abban az esetben,

11 11 ha a törlesztés ideje alatt szűnik meg a kormánytisztviselő jogviszonya, a vissza nem fizetett előleg egy összegben és azonnal esedékessé válik. Adózás szempontjából az illetményelőleg kamatmentes kölcsönnek minősül, így a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 6. (1) bekezdésének a) pontja szerint a kapott összeg a magánszemélynél nem bevétel, abból a kifizetéskor sem kell adóelőleget levonni. Az idegennyelv-tudási pótlék 70. Az idegennyelv-tudási pótlékról szóló kinevezési okirat-módosítást a humánigazgatási szakszolgálat készíti el. A pótlék folyósításának kezdő dátuma az okirat bemutatásának időpontját követő hónap első napja. Gépjárművezetési és veszélyességi pótlék 71. A gépjárművezetési, valamint a Ktv ának (5) bekezdésében szabályozott pótlékot az ORFK valamennyi kormánytisztviselői munkaköre vonatkozásában biztosítani szükséges, amennyiben annak egyéb, törvényben meghatározott feltételei fennállnak. A magáncélú gépjárműhasználat gépjárművezetési pótlék kifizetését nem alapozza meg. Éjszakai pótlék 72. A kormánytisztviselő éjszakai pótlékra való jogosultságát és a pótlék alapjául szolgáló munkavégzés időtartamát a kormánytisztviselő közvetlen vezetője igazolja. XI. FEJEZET MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT, FEGYELMI ELJÁRÁS 73. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében foglaltak alapján a kormánytisztviselők előzetes, soron kívüli, illetve időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatát annak gyakorisága, valamint módja tekintetében a hivatásos állományúak előzetes, soron kívüli, illetve időszakos egészségügyi vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések megfelelő alkalmazásával kell elvégezni. 74. A fegyelmi eljárás során a mellékletekben szereplő iratmintákat kell alkalmazni. XII. FEJEZET A SZEMÉLYI IRATKEZELÉS A kormánytisztviselői jogviszonnyal összefüggő személyi iratok kezelése 75. Az iratgyűjtőben az iratokat az iratcsoport elnevezésével ellátott kemény kartonlappal kell elhatárolni az áttekinthetőség érdekében. Ettől eltérően, a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratokat a Rendőrség Adatvédelmi Szabályzatában meghatározottak szerint kell tárolni és kezelni. 76. A külön jogszabályban előírt betekintési lapot és tartalomjegyzéket a 43. mellékletben foglaltaknak megfelelően kell az iratgyűjtőhöz kapcsolni.

12 A Ktv. szerint áthelyezés esetén átadott személyi iratgyűjtő iratairól a lezárt tartalomjegyzék másolata, az átadólevél, és a kikérő vagy áthelyezési megállapodás marad az átadó szervezeti elemnél. A tartalomjegyzék lezárása az iratcsoportonkénti utolsó nyilvántartott iratot követő üres sor egy vonallal történő áthúzását, alatta a lezárás dátumának és a személyügyi ügyintéző aláírásának feltüntetését, lebélyegzését jelenti. 78. A személyi iratok külön számtartományon belüli gyűjtőszámon iktatása a mindenkor hatályos iratkezelési szabályzat szerint történik úgy, hogy abból másolati példányt az iktatóba nem kell leadni. 79. A számítógépes iktatási rendszert úgy kell kialakítani, hogy a személyügyi tárgykódon nyilvántartott iratok adataihoz csak a humánigazgatási szakszolgálat férhessen hozzá. 80. A személyi iratok irattározása a kormánytisztviselő kormánytisztviselői jogviszonya fennállásáig a humánigazgatási szakszolgálatnál történik. A humánigazgatási szakszolgálatnál biztosítani kell a személyi iratok jogszabályban előírt 50 éves tárolásának feltételeit oly módon, hogy azok az egyéb iratoktól elkülönítetten, kizárólag a humánigazgatási szakszolgálat által hozzáférhetően kerüljenek elhelyezésre. 81. A személyi iratoknak a kormánytisztviselői jogviszony megszűnését követő irattárba helyezése előtt az iratgyűjtő tartalomjegyzékén fel kell tüntetni az irattározás tényét, időpontját és az iratkezelő személyügyi munkatárs aláírását. 82. A kormánytisztviselő a Ktv. 3. számú mellékletében felsorolt adataiban bekövetkező változást köteles 8 napon belül írásban bejelenteni és okirattal (vagy másolatával) igazolni a humánigazgatási szakszolgálat részére. 83. A bejelentett adatváltozást a kormánytisztviselő személyi iratait kezelő humánigazgatási szakszolgálat a bejelentéstől számított 3 munkanapon belül köteles a kormánytisztviselői alapnyilvántartásban átvezetni. 84. Minden személyügyi okiraton fel kell tüntetni a kormánytisztviselő nevén, születési nevén, helyén, idején, valamint anyja nevén kívül adóazonosító jelét, lakáscímét, munkakörét, szervezeti egységét. 85. A kormánytisztviselői jogviszony keletkezése, módosítása, megszűnése, vezetői megbízás létrejötte, megszűnése esetén a SZENYOR for Windows rendszerben szereplő nyomtatványokat kell kitölteni. 86. A jubileumi jutalomra, alkalmazási idő után járó jutalomra jogosultság esetén a SZENYOR for Windows rendszerben szereplő nyomtatványokat kell kitölteni. XIII. FEJEZET A HADKÖTELESEK MEGHAGYÁSI NYILVÁNTARTÁSA 87. A szervezetek meghagyási nyilvántartással kapcsolatos feladatait a humánigazgatási szakszolgálat látja el. 88. A meghagyási feladatok elláthatóságához az országos rendőrfőkapitány közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetők felmérik és meghatározzák azokat beosztásokat

13 13 (munkaköröket) és azok létszámát, amelyek a rendkívüli állapot tervezett feladatainak ellátásához, valamint működtetéséhez feltétlenül szükségesek. A szervezetenként szükséges, legfeljebb annak engedélyezett létszámáig terjedő beosztások meghatározásánál figyelembe kell venni: a) a vezető beosztások meghagyását, b) a szakképzettségi igényük miatt nem pótolható beosztásokat, c) a szakmai tapasztalatigény miatt nem pótolható beosztásokat, d) az adó- és számítástechnikai titokvédelem ellátásához szükséges beosztásokat, e) a szervezet őrzésvédelmi, polgári védelmi feladatait, f) a fizikai adottságot igénylő feladatokat. 89. Az így meghatározott beosztásokat és a hozzájuk tartozó létszámot tartalmazó jegyzéket a munkáltatói jogkör gyakorlója hagyja jóvá, a meghagyási feladatok ellátása a humánigazgatási szakszolgálat feladata. 90. A humánigazgatási szakszolgálat meghagyással kapcsolatos feladatai: a) a szervezeti egységenként megkapott meghagyandó beosztások és létszámok alapján a kormánytisztviselői alapnyilvántartásban személyenként jelölik a beosztás meghagyásra kijelölésének tényét, b) a meghagyásra tervezett, de a Magyar Honvédség által meghagyásra nem engedélyezett kormánytisztviselők névsora figyelembevételével bekérik a meghagyásra kijelölés megállapíthatóságához szükséges nyilatkozatot azon kormánytisztviselőktől, akik nem esnek ki a meghagyandók köréből és annak adatait bevezetik a kormánytisztviselői alapnyilvántartásba, c) a meghagyott beosztásokat és meghagyott személyeket folyamatosan átvezetik kormánytisztviselői alapnyilvántartás megfelelő adatain, karbantartják az adatállományt, d) a meghagyásra jóváhagyott kormánytisztviselőket erről a tényről - az ebből származó jogaik és kötelezettségeit közlésével együtt - tájékoztatják. 91. A meghagyottal közölni kell a meghagyás tényét, valamint a meghagyással kapcsolatban a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogait, kötelezettségeit. 92. A meghagyottak a tartalékos katonai szolgálat alóli mentességet, a behívhatóságot, azok időközi változását tartalmazó nyilatkozataikat az illetékes humánigazgatási szakszolgálatnak adják át. XIV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 93. Az intézkedés október 16-án lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Országos Rendőrfőkapitányság Közszolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 52/2003. (XI. 28.) ORFK intézkedés hatályát veszti. Dr. Hatala József r. altábornagy sk.

14 14 1. melléklet a 2/2011. (OT 13.) ORFK intézkedéshez A kormánytisztviselők felvételéhez szükséges okmányok, igazolások, nyilatkozatok, iratok jegyzéke 1. Kézzel írt önéletrajz és az önéletrajz melléklete nyomtatvány, mely tartalmazza az eltartott gyermek(ek) adatait (név, születési hely, idő, anyja neve) is. 2. A személyi igazolvány személyi adatokat és lakcímet tartalmazó oldalainak fénymásolata (az eljáró személyzeti előadó által hitelesítve). 3. Munkaviszonyokról, kormánytisztviselői, közalkalmazotti, szolgálati és egyéb jogviszonyokról szóló igazolások fénymásolata (az eljáró személyzeti előadó által hitelesítve). 4. Munkanélküli ellátásban való részesülésről szóló igazolás fénymásolatban (az eljáró személyzeti előadó által hitelesítve). 5. Katonakönyv fénymásolata (az eljáró személyzeti előadó által hitelesítve) vagy katonai szolgálatról igazolás. 6. Tb kiskönyv (eredeti). 7. Valamennyi iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél, diploma másolata (az eljáró személyzeti előadó által hitelesítve). 8. Szakképesítésekről szóló oklevél, bizonyítvány másolata (az eljáró személyzeti előadó által hitelesítve). 9. Alap-, közép-, felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (az eljáró személyzeti előadó által hitelesítve). 10. Utolsó munkahelyről igazolás jogviszony megszüntetéséről (eredeti). 11. Tárgyévre vonatkozó SZJA adatlap vagy nyilatkozat arról, hogy a tárgyévben nem volt jövedelme (eredeti). 12. Nyugdíjpénztári tagság igazolása (az eljáró személyzeti előadó által hitelesítve). 13. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 14. TAJ szám (tb igazolvány fénymásolata az eljáró személyzeti előadó által hitelesítve). 15. Adóazonosító jel (adóigazolvány fénymásolata az eljáró személyzeti előadó által hitelesítve). 16. Nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas igazolvány fénymásolata), a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása a nyugdíj havi összegéről, a nyugdíjmegállapító határozat fénymásolata. 17. Orvosi alkalmassági vélemény (az orvosi vizsgálatra vinni szükséges: háziorvostól kapott iratot, a kitöltött kérdőívet, egy évnél nem régebbi tüdőszűrő és citológia leletet, szemészeti vizsgálatról szóló leletet). 18. Nyilatkozat (illetményszámfejtéshez) 19. Nyilatkozat (egészségügyi alkalmassági vizsgálat, biztonsági ellenőrzés) 20. A nemzetbiztonsági ellenőrzéshez szükséges nyilatkozat 21. Adójóváírással kapcsolatos nyilatkozat 22. Meghagyási nyilvántartáshoz szükséges nyilatkozat 23. Összeférhetetlenségi nyilatkozat 24. Nyilatkozat (személyi adatokról) 25. Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásról nyilatkozat 26. Vagyonnyilatkozat

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e a hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes illetményen kívüli pénzbeli szociális juttatásairól szóló 14/2002.

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA. Rektor. BMF-RH-1475/08. Budapest, 2008. június 3.

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA. Rektor. BMF-RH-1475/08. Budapest, 2008. június 3. BMF-RH-1475/08. Budapest, 2008. június 3. 3/2008. i Utasítás a vagyonnyilatkozat átadása, nyilvántartása, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelme, valamint a vagyongyarapodási vizsgálat

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL Elfogadva: 2008. október 14. Utolsó módosítás: 2015. március 31., hatályba lép: 2015. április 2-án 1. 1 A Nyíregyházi

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 4. melléklet a Magyar Szocialista Párt Alapszabályához A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 2 I. A vagyonnyilatkozatra kötelezettek, a nyilatkozat esedékessége

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

SZABÁLYZAT a Debreceni Egyetemen tárolt vagyonnyilatkozatok átadásáról, nyilvántartásáról, a bennük tárolt személyes adatok védelméről

SZABÁLYZAT a Debreceni Egyetemen tárolt vagyonnyilatkozatok átadásáról, nyilvántartásáról, a bennük tárolt személyes adatok védelméről SZABÁLYZAT a Debreceni Egyetemen tárolt vagyonnyilatkozatok átadásáról, nyilvántartásáról, a bennük tárolt személyes adatok védelméről PREAMBULUM Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE Belügyminiszter a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról,

Részletesebben

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Vagyonnyilatkozat-tételi szabályzata

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Vagyonnyilatkozat-tételi szabályzata A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Vagyonnyilatkozat-tételi szabályzata A szabályzat a szervezeti és működési szabályzat 4. sz. melléklete Vagyonnyilatkozat-tételre

Részletesebben

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T 50/2004.(VI.18.) rendelet 7. sz. melléklete Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága Elnöke

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága Elnöke SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága Elnöke Ikt. sz.: 01/59494/2016 Tárgy: Az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottság tagjaira vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I..) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásáról. Orfű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

Vagyonnyilatkozattételi

Vagyonnyilatkozattételi TESTNEVELÉSI EGYETEM Vagyonnyilatkozattételi Szabályzata Budapest 2015.04.23. TARTALOM 1. A Szabályzat célja... 3 2. A Szabályzat hatálya... 3 3. A vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek köre... 3 4. A

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: igazgatas@pannonhalma.hu Ügyintéző:

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ RENDELETTERVEZET a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Készítette: Papp Gyuláné humánpolitikai vezető

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól 1 /Egységes szerkezetben/ Pápa Város Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2012. (III. 1.) rektori utasítással egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról BUDAPEST

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata 2014.

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP PÁLYÁZATI KATEGÓRIA Kérjük, X-et tegyen a megpályázott kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való részvételhez újabb űrlapot kell kitöltenie. A. Működési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE 2. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE I. A MEGPÁLYÁZOTT INGATLAN CÍME (Csak a pályázati felhívásban megjelölt ingatlanokra lehet pályázni. Legalább egy ingatlan címét kötelező

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A szabályzatot a Szervezeti és Működési Szabályzat részeként kell kezelni!

A szabályzatot a Szervezeti és Működési Szabályzat részeként kell kezelni! A szabályzatot a Szervezeti és Működési Szabályzat részeként kell kezelni! A vagyonnyilatkozat átadása, nyilvántartása, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelme, valamint a vagyongyarapodási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

K É R E L E M. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani

K É R E L E M. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani Kérelmező neve: Leánykori neve: Születési helye, idő: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ , ELŐTERJESZTÉS

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ ,  ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) Önkorm. rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

2007. évi CLII. törvény. egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről. Értelmező rendelkezések. A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett

2007. évi CLII. törvény. egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről. Értelmező rendelkezések. A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett 2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 1. (1) Az alapvető jogok és kötelességek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a közélet tisztaságának biztosítása

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

K É R E L E M SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI/ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁSRA TÁMOGATÁS MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA *

K É R E L E M SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI/ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁSRA TÁMOGATÁS MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA * Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális- és Egészségügyi Ágazat Szociális Iroda 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 3. 1751 Bp., Pf. 85. (1)-278-0914 Honlap: www.csepel.hu

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/200.(IX.27.) Ökr. számú r e n d e l e t e A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK JOGVISZONYÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL (módosítva a 30/2003.

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014. augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény /KTV/ előírásainak megfelelően

Részletesebben

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj 4052 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 20. szám A Kormány 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelete a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és hozzátartozói nyugellátása, valamint a hivatásos és a szerzõdéses állományúak

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni Név:... Születéskori név:... TAJ szám:... Anyja neve:... Születési hely,

Részletesebben

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE 2. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE I. A MEGPÁLYÁZOTT INGATLAN CÍME (Csak a pályázati felhívásban megjelölt ingatlanokra lehet pályázni. Legalább egy ingatlan címét kötelező

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek PÁLYÁZATI KATEGÓRIA Kérjük, X-et tegyen a megpályázott kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való részvételhez újabb űrlapot kell kitöltenie.

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MUNKAÜGYI DOKUMENTUMAINAK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MUNKAÜGYI DOKUMENTUMAINAK ELLENŐRZÉSÉRŐL J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MUNKAÜGYI DOKUMENTUMAINAK

Részletesebben

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. (1) bekezdése, a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási

Részletesebben

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete 1 1. melléklet a BM/9751/2011. számú munkaanyaghoz A Belügyminiszter./2011. (....) BM rendelete a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2001. (XII.15.) sz. Kt. rendelete a 11/2003. (XII.11.) számú Kt. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

TERVEZET A honvédelmi miniszter. /2011. ( ) HM rendelete. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról

TERVEZET A honvédelmi miniszter. /2011. ( ) HM rendelete. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról TERVEZET A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM rendelete 2011. 02. 02. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. (2)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK Neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax-száma

PÁLYÁZATI ADATLAP. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK Neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax-száma PÁLYÁZATI ADATLAP AZ ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉG Neve: Címe: A szervezet telefon-, faxszáma, e-mail címe, A szervezet formája: Egyesület, alapítvány, egyházi szervezet, közhasznú szervezet, egyéb (éspedig).

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:..

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:.. K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:.... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

(8) A közgyűlés zárt ülést tart a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor.

(8) A közgyűlés zárt ülést tart a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2002.(XI.29. )sz. rendelete az önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásáról és ellenőrzéséről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

8. sz. melléklet a MeMoP-2014 kódszámú pályázathoz

8. sz. melléklet a MeMoP-2014 kódszámú pályázathoz ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYÍLATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. szerinti összeférhetetlenségről és a

Részletesebben

/2013. (..) Korm. rendelet. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

/2013. (..) Korm. rendelet. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 /2013. (..) Korm. rendelet egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1., valamint a 6. és 8. tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

K É R E L E M. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!

K É R E L E M. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! (Átvétel: Szignó: Előzmény: ) K É R E L E M Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! KÉRELMEZŐ ADATAI: Név: Születéskori

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

1/2014. (VI. 10.) számú rektori utasítás

1/2014. (VI. 10.) számú rektori utasítás I. 5-20/2014. 1/2014. (VI. 10.) számú rektori utasítás A vagyonnyilatkozat átadása, nyilvántartása, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelme, valamint a vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezését

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben