MEGLEPŐ AKNÁK, AKNACSAPDÁK. DDr.. MUELLER OTHMÁR A HADTUDOMÁNY KANDIDÁTUSA, AZ ÉTE ROBBANTÁSTECHNIKAI SZAKOSZTÁLY VEZETŐJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGLEPŐ AKNÁK, AKNACSAPDÁK. DDr.. MUELLER OTHMÁR A HADTUDOMÁNY KANDIDÁTUSA, AZ ÉTE ROBBANTÁSTECHNIKAI SZAKOSZTÁLY VEZETŐJE"

Átírás

1 MEGLEPŐ AKNÁK, AKNACSAPDÁK DDr.. MUELLER OTHMÁR A HADTUDOMÁNY KANDIDÁTUSA, AZ ÉTE ROBBANTÁSTECHNIKAI SZAKOSZTÁLY VEZETŐJE

2 1984. ÉVI 2. SZÁMÚ TÖRVÉNYEREJŰ RENDELET A MÉRTÉKTELEN SÉRÜLÉST OKOZÓNAK VAGY MEGKÜLÖNBÖZTETÉS NÉLKÜL HATÓNAK TEKINTHETŐ EGYES HAGYOMÁNYOS FEGYVEREK ALKALMAZÁSÁNAK BETILTÁSÁRÓL, ILLETŐLEG KORLÁTOZÁSÁRÓL SZÓLÓ GENFI EGYEZMÉNYRŐL Meglepő akna minden olyan eszközt vagy anyagot jelent, amelyet azzal a céllal terveztek, szerkesztettek vagy alakítottak át, hogy halált vagy sérülést okozzon, és amely váratlanul működni kezd, ha valaki megérint vagy megközelít egy látszólag ártatlannak tűnő tárgyat, vagy azzal látszólag biztonságos cselekményt végez.

3 1997. ÉVI CXXXIII. TÖRVÉNY, A "MÉRTÉKTELEN SÉRÜLÉST OKOZÓNAK VAGY MEGKÜLÖNBÖZTETÉS NÉLKÜL HATÓNAK TEKINTHETŐ EGYES HAGYOMÁNYOS FEGYVEREK ALKALMAZÁSÁNAK BETILTÁSÁRÓL, ILLETŐLEG KORLÁTOZÁSÁRÓL" SZÓLÓ GENFI EGYEZMÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL Meglepő akna lehet bármilyen eszköz vagy anyag, amelynek az a rendeltetése, úgy van megkonstruálva, vagy úgy van összeszerelve, hogy váratlanul működésbe lépve halált, sebesülést vagy kárt okozzon, amikor egy személy egy nyilvánvalóan veszélytelennek tűnő dologgal végez tevékenységet.

4 MEGLEPŐ AKNÁK A HARCTÉREN

5 MEGLEPŐ AKNÁK LAKOTT TELEPÜLÉSEN

6 SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ GYÚJTÓSZERKEZETEK

7 MEGLEPŐ AKNA KÉZIGRÁNÁT ALKALMAZÁ- SÁVAL

8 KÜLÖNLEGES TAPOSÓAKNÁK

9 BIO IDŐZÍTŐ SZERKEZET

10 HÁZI GYÁRTÁSÚ TAPOSÓAKNA

11 JUGOSZLÁV GYÚJTÓK 1. GYÚJTÓ TÍPUSA EMU-1 MŰKÖDÉSI ELVE Elektromechanikus AKTIVÁLÁS MÓDJA Húzás, nyomás, teherelvétel AKTIVÁLÁS PARAMÉTEREI USA-T Elektronikus Akusztikus db USE-T Elektronikus Idő perc, (percenkénti beállítás) USI-T Elektronikus Tehetetlenségi (inercia) erő - 5 m/s USS-T Elektronikus Fény 7 lux UST-T Elektronikus Hő mérséklet 70 C USV-T Elektronikus Vibráció 0.001, 0.01, 0.1, 1.0 m/s UEP-z Elektronikus Elektromos húzódrót elszakítására 30 kg

12 JUGOSZLÁV GYÚJTÓK 2. GYÚJTÓ TÍPUSA MŰKÖDÉSI ELVE AKTIVÁLÁS MÓDJA UDZ-1 Mechanikus Tengelyirányú húzás (botlódrót) UMP-1, -2, -2V Mechanikus Tengelyirányú húzás UDOP-1 (brit No 6 Mk 1 másolat) UPM-1 (MUV-jelegű ) Mechanikus Mechanikus (botlódrót) Teherelvétel, botlódrót Tengelyirányú húzás (botlódrót) UMOP-1, -1V Mechanikus Botlódrót, vagy a drót elvágására AKTIVÁLÁS PARAMÉTEREI 2.0 kg-tól kg (-1) kg (-2) kg kg kg (húzás) kg

13 GYÚJTÓ TÍPUSA JUGOSZLÁV GYÚJTÓK 3. MŰKÖDÉSI ELVE AKTIVÁLÁS MÓDJA UMNOP-1, -1V Mechanikus Teherelvétel Nyomás AKTIVÁLÁS PARAMÉTEREI 3.5 kg kg Tengelyirányú húzás kg kg Sugárirányú húzás UDP-1 (brit No4 Mechanikus Tengelyirányú - Mk1 másolat) húzás UDVK (brit No Mechanikus Vegyi késleltetésű 5 perctő l 10 napig a 10 Mk 1 másolat fokozattól és külső - 5 fokozatú) hő mérséklettő l függő en UMNP-1, -1V Mechanikus Botlódrót kg Nyomás kg SU-10, -24, Mechanikus Óramű ves 10, 24, 26 óra

14 GYÚJTÓK RAJZA 1.

15 GYÚJTÓK RAJZA 2.

16 GYÚJTÓK RAJZA 3. UMNOP-1 SU-24 M70 SU-10 M66/1

17 A JUGOSZLÁV NÉPHADSEREG KIKÉPZÉSÉRŐL 1. TMRP-6 ÚT LEZÁRÁSA

18 A JUGOSZLÁV NÉPHADSEREG KIKÉPZÉSÉRŐL 4. MEGLEPŐ AKNÁK LAKOTT TELEPÜLÉSEN

19 MEGLEPŐ AKNÁK BOSZNIA-HERCEGOVINÁBAN 1.

20 MEGLEPŐ AKNÁK BOSZNIA-HERCEGOVINÁBAN 2.

21 MEGLEPŐ AKNÁK BOSZNIA-HERCEGOVINÁBAN 3.

22 MEGLEPŐ AKNÁK BOSZNIA-HERCEGOVINÁBAN 4.

23 MEGLEPŐ AKNÁK BOSZNIA-HERCEGOVINÁBAN 5.

24 MEGLEPŐ AKNÁK BOSZNIA-HERCEGOVINÁBAN 6.

25 A R O B B A N Ó c s a p d a ( b o o b y t r a p ) s a j á t o s r o b b a n t ó r e n d s z e r. F ő r é s z e i : 1. r o b b a n t ó t ö l t e t, 2. i n i c i á l ó e s z k ö z, 3. a k t i v á l ó t á r g y, e s z k ö z, 4. a z a k t i v á l ó e s z k ö z é s a z i n i c i á l ó e s z k ö z, i l l e t v e a r o b b a n t ó t ö l t e t k ö z ö t t i r e j t e t t á t v i t e l. A r o b b a n ó c s a p d á k f ő s z á n d é k a a b i z o n y t a l a n s á g, a f é l e l e m k i v á l t á s a a z e l l e n s é g b e n, a t á r s a d a l o m b a n ille tv e a n n a k e g y e s c s o p o r t j a i b a n. A r o b b a n ó c s a p d á k t ö b b n y i r e n e m k o n k r é t, n e v e s í t e t t e g y e s s z e m é l y e k e l l e n, h a n e m s z e m é l y t e l e n c s o p o r t o k, e g y s é g e k, c s a p a t o k e l l e n i r á n y u l n a k. P r o f e s s z i o n á l i s ( t ö b b n y i r e k a t o n a i, c é l i r á n y u l t e s z k ö z ö k k e l ) I m p r o v i z á l t (h á z ila g o s, ille tv e s z ü k s é g a n y a g k é s z í t é s ű ) ( l e g á l i s ) k a t o n a i ille g á lis (te rro ris ta ) ( l e g á l i s ) k a t o n a i ille g á lis (te rro ris ta ) M ű k ö d é s i e l v e k T í p u s o k T e l e p í t é s i s z e m p o n t o k m m n y o m á s r a s z e m é l y e l l e n i á l c á z o t t s á g h ú z á s r a j á r m ű v e k e l l e n i c s a p d a k o n c e n t r á l á s k é s l e l t e t e t t m ű k - ű n y o m á s tá rg y é s h e ly jó ( s t a t i k u s c é l o k r a ) e g s z ü n t e t é s r e k i v á l a s z t á s a h ú z á s e g s z ü n t e t é s r e a k n á k ( a k i f e j e z e t t e n k a t o n a i t e l e p í t é s n e m i d e t a r t o z i k ) k ö z n a p i t e v é k e n y s é g r e v a l ó u t a l á s h a jlítá s ra k í v á n c s i s á g f e l k e l t é s e k é s l e l t e t é s s e l v i z u á l i s i n g e r k e l t é s v i l l a m o s h a t á s r a d u p l a c s a l é t e k e l v v e g y i h a t á s r a v á l t o z a t o s s á g R o b b a n ó c s a p d á k r a u t a l ó j e l e k u t a k o n, é p ü l e t e k b e n, i n f r a s t r u k t u r á l i s e l e m e k b e n, j á r m ű v e k e n, s t b. : N y i l v á n v a l ó s é r ü l é s e k n é l k ü l, i n d o k o l a t l a n u l á c s o r g ó j á r m ű ( - v e k ). K i á s o t t - v i s s z a t ö l t ö t t t a l a j, p á z s i t. I n d o k o l a t l a n h o r z s o l á s o k, f e l ü l e t i h i á n y o k f á k o n, f a l a k o n. H í v o g a t ó a n n y i t o t t a j t ó k, a b l a k o k, k a p u k. N e m o d a v a l ó l á b n y o m o k. P a d l ó b u r k o l a t o k e l e m e i n e k e l t é r é s e i. S z u v e n í r t á r g y a k f e l t ű n ő e l h e l y e z é s e. E l t á v o l í t á s r a f e l h í v ó h a l o t t a k. H á t r a h a g y o t t é l e l m i s z e r e s, g y ó g y s z e r e s d o b o z o k, c s o m a g o k. J a v í t á s i n y o m o k a f a l a k o n, p a d l ó z a t o k o n, ü r e s k o n g á s ú f e l ü l e t e k. E l h a g y o t t n a k, e l d o b o t t n a k t ű n ő v e z e t é k e k, k ö t e l e k, h u z a l o k. É g v e f e l e j t e t t v i l á g í t á s. F e l t ű n ő (fris s ) i r á n y j e l z é s e k, e l t e r e l é s e k, f i g y e l m e z t e t é s e k a f a l a k o n, k ö z l e k e d é s i ú t v o n a l a k o n.

HK19/1982min. ut. UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BEL ÜGYMINISZTERÉNEK. 1. számú. Budapest, 1964. január hó 2-án ÁBTL -4.2. - 10-22/ 1/ 1964 / 1

HK19/1982min. ut. UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BEL ÜGYMINISZTERÉNEK. 1. számú. Budapest, 1964. január hó 2-án ÁBTL -4.2. - 10-22/ 1/ 1964 / 1 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-22/1/1964. HK19/1982min. ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BEL ÜGYMINISZTERÉNEK 1. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1964. január hó 2-án ÁBTL -4.2. - 10-22/ 1/ 1964 / 1 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-22/1/1964.

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEK ALKALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN OKOZOTT KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG 2 A KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEK ALKALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN OKOZOTT KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG 2 A KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Halászné dr. Tóth Alexandra 1 A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEK ALKALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN OKOZOTT KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG 2 A magyar légiközlekedési szabályrendszer úgynevezett diszciplináris joganyagnak

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A 28/2005. (IV. 28.) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A A BETEGAZONOSÍTÓ RENDSZER HASZNÁLATÁRÓL BUDAPEST 2005 I. FEJEZET A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. (1) A szabályzat célja a betegellátás biztonságának

Részletesebben

Használati utasítás. Testösszetételt elemző monitor BF214 IM-HBF-214-EBW-01-08/2012 5337477-2A. All for Healthcare 12K2590

Használati utasítás. Testösszetételt elemző monitor BF214 IM-HBF-214-EBW-01-08/2012 5337477-2A. All for Healthcare 12K2590 Használati utasítás Testösszetételt elemző monitor BF214 All for Healthcare IM-HBF-214-EBW-01-08/2012 5337477-2A 12K2590 BF214 Testösszetételt elemző monitor Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a testösszetételt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni?

1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni? JOGI SEGÉDLET AZ ÖNKÉNTES SZERZŐDÉSHEZ Tartalom: 1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni? 2. Mikor kell írásba foglalni az önkéntes szerződést? 3. Mi legyen az önkéntes szerződésben? Vázlat az önkéntes

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

UT TERMÉKCSALÁD KATALÓGUS

UT TERMÉKCSALÁD KATALÓGUS LENGŐKAPU UT KATALÓGUS A szerkezet leírása és alkalmazása Az UT típusú gyors áteresztő kapukat arra tervezték, hogy segítsék gyalogosok belépésének ellenőrzését őrzött átjárókban épületeken belül. A szerkezetek

Részletesebben

UNIVERZÁLIS OLAJFŰTÉS Ű HP 125 KAZÁN

UNIVERZÁLIS OLAJFŰTÉS Ű HP 125 KAZÁN UNIVERZÁLIS OLAJFŰTÉS Ű HP 125 KAZÁN HASZNÁLATI UTASÍTÁS Wilker Kft H-2600 Vác Diadal tér. 2. Tel: 06 27 316 500 Ajánlott az alábbi információk részletes tanulmányozása, a kazán megbízható és rendeltetésszer

Részletesebben

Travel Service Légiforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság CHARTER ÜZLETSZABÁLYZATA

Travel Service Légiforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság CHARTER ÜZLETSZABÁLYZATA Travel Service Légiforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság légi személyszállítás és poggyászfuvarozás nyújtására vonatkozó CHARTER ÜZLETSZABÁLYZATA 2014. december 16. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott.

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott. F I A T D O B L Ó K E Z E L É S É S K A R B A N T A R T Á S Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott. Ezt

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről A munkavédelemrő

Részletesebben

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Feltöltés olallal vagy zsírral

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Feltöltés olallal vagy zsírral HU A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Csak így lehet a legjobb eredményt elérni és a gép biztonságos üzemelését biztosítani. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (lásd

Részletesebben

A munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutatója

A munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutatója M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 212. szám 85045 3. melléklet a 63/2013. (XII. 17.) NGM rendelethez 5. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez A munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutatója

Részletesebben

ST 230 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE UTILIZAÇÃO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ST 230 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE UTILIZAÇÃO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ST 230 NOTICE D UTILISATION OPERATING INSTRUCTIONS MODO DE EMPLEO GEBRAUCHSANWEISUNG ISTRUZIONI PER L USO GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE UTILIZAÇÃO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ST 230 Notice

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: (mikrohullám) Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei 34700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,

Részletesebben

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2013.01.02-től hatályos szöveg! a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről ( r é s z l e t e k ) A közúti közlekedésről szóló

Részletesebben

BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel

BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel Dr. Diós Erzsébet Dr. Vaskuti András BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel Jogi szakvizsga kézikönyvek Novissima Kiadó Budapest, 2011. Büntetőjog I. - Általános rész mintatétel 12/1 Dr. Diós Erzsébet

Részletesebben