A CSELEKVÉSI TERV PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA 2. sz. melléklet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CSELEKVÉSI TERV PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA 2. sz. melléklet"

Átírás

1 Pályázati kód: Támogatás formája: Támogatás elnyerésének módja: Forrás megnevezése: Forrás összege: DAOP /A DAOP /A Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése vissza nem térítendı pályázat Európai Regionális Fejlesztési Alap millió HUF Megjelenés dátuma: Beadási határidõ: Elérhetõség: Támogatás célja: Kedvezményezettek köre: Támogatási feltételek: Támogatás mértéke(%): 50 Támogatás minimum összege: Pályázati dokumentáció A pályázati kiírás alapvetı célja a régióban mőködı ipari parkok, iparterületek nyújtotta szolgáltatások skálájának bıvítése, minıségének fejlesztése, illetve ezen minıségi szolgáltatásokat lehetıvé tevı infrastrukturális beruházások támogatása. Jelen pályázati kiírás keretében mindkét pályázati cél esetén az alábbi szervezetek pályázhatnak: helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezen szervezetek intézményei, létrehozott társulások, gazdasági társaságok, szövetkezetek egyesületek, köztestületek, közhasznú alapítványok, közalapítványok Jelen pályázat keretén belül a fejlesztendı terület tulajdonosa pályázhat mindkét pályázati cél esetén. Az "A" fejlesztési cél esetén az ipari parki cím birtokosa, és egyben a terület tulajdonosa pályázhat. Ipari terület / Ipari park / inkubátorház által nyújtott szolgáltatások skálájának bıvítése és/vagy minıségének fejlesztése (informatikai hálózat, logisztikai szolgáltatások, komplex fizikai szolgáltatások, megvalósítása pl.: karbantartás, vagyonvédelem, hulladékgazdálkodás stb.), telekhatáron belüli (az iparterület tulajdonosának és/vagy fenntartójának tulajdonában lévı ingatlanokon és nem az ipari parkba, ipari területre már betelepült vállalkozások tulajdonában lévı telkeken) infrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelı létesítmények, stb.) fejlesztése, barnamezıs beruházás esetén terület elıkészítési munkák, környezetvédelmi kárelhárító munkálatok, meglévı ipari park bıvítéséhez kapcsolódó földterület vásárlás (csak Ipari Parkok esetében), szolgáltatási tevékenységhez szükséges, ipari célú hasznosítást eredményezı épületek építése, bontása, átalakítása, bıvítése pl.: üzemcsarnok, raktár. (Nem támogatható tevékenység a nem ipari célú hasznosítást eredményezı tevékenységekhez kapcsolódó ingatlan építés.) 60 millió HUF 1

2 Támogatás maximum összege: Támogatható projektek száma: Kiíró szervezet /Közremőködı szervezet: 250 millió HUF 5-10 Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség/ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Tervezett projekt címe: Tervezett megvalósítás: millió HUF (összes ktg. millió HUF): Saját erı igény millió HUF: 130 millió HUF Békési Ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése Építés az ipari területen belüli út- járdaépítés., csapadékvíz-,ivóvíz-, szennyvíz hálózatépítés.;elektromos hálózatépítés.; közvilágítás építés.; m 2 csarnok építése. A tervezett elképzelést a város a KBC vagy a BMTT partnerségében 2

3 Pályázati kód: KEOP KEOP A települési szilárdhulladék-lerakókat érintı térségi szintő rekultivációs programok elvégzése Támogatás formája: vissza nem térítendı Támogatás elnyerésének kétfordulós pályázat módja: Forrás összege: millió HUF Megjelenés dátuma: Beadási határidı: folyamatos Elérhetıség: Pályázati dokumentáció Támogatás célja: Kedvezményezettek köre: Támogatási feltételek: Támogatás mértéke(%): max. 100% Támogatás minimum összege: 650 millió HUF Támogatás maximum millió HUF összege: Támogatható projektek száma: Felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása és a környezetterhelés csökkentése Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással) Települési önkormányzatok; (321) Települési önkormányzatok társulásai; (951), csak jogi személyiséggel rendelkezı társulások -Rekultivációs munkálatok végzése (amennyiben az illetékes hatóság kétütemû rekultivációt határoz meg, úgy csak a rekultiváció elsõ üteme kerülhet támogatásra):rekultivációs rétegrendhez szükséges anyagbeszerzés, Rekultivációs rétegrend kialakítása, Vízelvezetı rendszer kialakítása, Depóniagáz- győjtı, ártalmatlanító rendszer kiépítése (amennyiben indokolt), Passzív hidraulikus védelmi rendszerek kiépítése (amennyiben a szennyezés terjedését megelızendıen ez a leginkább költséghatékony megoldás) 14 Kiíró szervezet Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség/ Környezetvédelmi és Vízügyi /Közremûködõ szervezet: Minisztérium - Fejlesztési Igazgatóság Tervezett projekt címe: Tervezett megvalósítás: (összes ktg millió HUF): Saját erı igény millió HUF: 0,6 millió HUF Békési szilárd hulladéklerakó telep rekultivációs munkálatainak elvégzése Felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása és a környezetterhelés csökkentése Elsı forduló kezdés január 1. befejezés december 31. Második forduló kezdés január 1. befejezés december 31. Az elsı fordulóban 4 millió HUF Második fordulóban 140 millió HUF 3

4 Pályázati kód: DAOP B.C.D.E.F./S DAOP B.C.D.E.F./S Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés Támogatás formája: vissza nem térítendı Támogatás elnyerésének módja: pályázat Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap Forrás összege (millió Ft): B komponens: C komponens: 367 D komponens: 680 E komponens: F komponens: Megjelenés dátuma: Beadási határidõ: Elérhetõség: Pályázati dokumentáció Támogatás célja: Kedvezményezettek köre: Támogatási feltételek: B. Komponens: Múzeumok, tájházak, tematikus bemutatóhelyek, témaparkok és az épített örökség (várak, kastélyok, kuriák) turisztikai célu, látogatóbarát fejlesztése C. Komponens: Kulturális és gasztronómiai turisztikai célú rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése D. Komponens: bor- és pálinkaturizmushoz kapcsolódó kizárólag turisztikai célú infrastrukturális fejlesztések euro támogatási összeg fölött. E. Komponens: Aktív turisztikai fejlesztések: természetes vizeink és az alföldi sík vidék számos lehetıséget kínál a vízi sportokat, a vízigyalog-, és kerékpár túrák kedvelıi számára F. Komponens: Konferenciaturizmus központi költségvetési szervek és intézményeik - önkormányzatok - önkormányzati társulások - non profit szervezetek - gazdasági társaságok - egyéni vállalkozó -Meglévı épület funkcióváltásaként interaktív, látogatóbarát bemutatóhelyek kialakítása, -Egyházi létesítmények turisztikai célú hasznosítása látogatóbarát fejlesztése -Várak, kastélyok, kúriák, tájházak - valamint a hozzájuk kapcsolódó parkok - és régészeti romterületek, egyéb bemutatóhelyek turisztikai célú megújítása és látogatóbarát fejlesztése -Országos/nemzetközi jelentıségő kulturális és gasztronómiai turisztikai célú rendezvényeknek helyszínt biztosító létesítményekhez, helyszínekhez kötıdı, a rendezvények színvonalas lebonyolításához elengedhetetlen háttér - infrastruktúra fejlesztése: -Borospincék kizárólag turisztikai célú infrastrukturális fejlesztései. A pálinkát, mint hungaricumot, a pálinkakészítés hagyományait, 4

5 Támogatás mértéke(%): Támogatás minimum - maximum összege (millió Ft): Támogatható projektek száma: Kiíró szervezet /Közremûködõ szervezet: módszereit megismerteti, kizárólag turisztikai célokat szolgáló kultúrált bemutatóhelyek kialakítása és infrastrukturális fejlesztései. -Kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása B komponens: 85 % C komponens: 50 % D komponens: 50% E komponens: 50/85% Non-profit tevékenységként gyalogtúra útvonal kialakítása, pihenıhelyek, kiszolgálóhelyek létesítese nonprofit szervezetek szamara F komponens: 50% B komponens: C komponens: D komponens: (pálinka) E komponens: F komponens: B komponens: 11 C komponens: 8 D komponens: 5 E komponens: 11 F komponens: 5 Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség/ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. D komponens: Tervezett projekt címe: Békési Szilvapálinka Út Tervezett megvalósítás: (összes ktg HUF): Saját erı igény HUF: A KBC által érintett településeken pálinkakóstoltató és bemutató helyek kialakítása, bıvítése, turistacsoportok szervezése a kialakítandó pálinkaúton, közös marketing, a pálinkák mellett térségi termékeket árusító boltok (kolbász, fonottáru, textíliák, stb.) megvalósítása, konzorciumi formában. Résztvevık: vállalkozók, Közép-Békési Önkormányzati Társulás (KBC) millió Ft millió Ft (Önkormányzatunkra esı önrész mértéke kb. 4-5 millió Ft.) Tervezett projekt címe: E komponens Körösök Gyöngye Ifjúsági és Szabadidıs Központ, Békés - Dánfok Az egészséges életforma és aktív pihenés, szórakozás feltételeinek megteremtése, sportturisztikai, rekreációs és ökoturisztikai központ, térségi túraútvonal-hálózat kialakítása. A térségi és lakossági sportolási, aktív szabadidıs idıtöltési igényeket egész évben magas színvonalon kielégítı kínálat létrehozása a térségi szerepkör erısítéséhez, a városi imázs javításához. A fejlesztés alapját a vízi, szabadtéri sport, szabadidıs és ökoturisztikai tevékenységek létesítményei alkotják. A kerékpáros, víziturizmus 5

6 Tervezett megvalósítás: (összes ktg millió HUF): Saját erı igény millió HUF: millió Ft szolgáltatásainak bıvítése új épület (csónaktároló, kerékpár kölcsönzı) létesítésével, valamint a kikötı szolgáltatásbıvítésével a térség túraútvonal-hálózata bıvíthetı. Az építés, üzemeltetés finanszírozásának megkönnyítése érdekében magántıke bevonása is megfontolandó millió Ft (költségbecslés alapján, részletes költségvetés készül) 6

7 Pályázati kód: DAOP A /S DAOP A /S Kereskedelmi szálláshelyek minıségi és mennyiségi fejlesztése támogatására Támogatás formája: vissza nem térítendõ Támogatás elnyerésének módja: pályázat Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap Forrás összege (millió Ft): Megjelenés dátuma: Beadási határidõ: Elérhetõség: Pályázati dokumentáció Támogatás célja: Kedvezményezettek köre: Támogatási feltételek: új kereskedelmi szálláshelyek építése Meglevı kereskedelmi szálláshelyek kapacitásnövelése és szolgáltatásainak minıségi és mennyiségi fejlesztése Meglévı szálláshelyek szolgáltatásainak és a szolgáltatások infrastrukturális minıségi fejlesztése - Új gyógyszálló építése eredményeként 3 vagy a 4 csillagos kategóriának kell megfelelni, a szobakapacitásnak el kell érni a 30 szobát, továbbá OGYFI (Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdıügyi Fıigazgatóság) mőködési engedéllyel kell rendelkezni a beruházás végére. (OEP finanszírozásba bevonni tervezett új gyógyászati szolgáltatásfejlesztés az új gyógyszállóban csak kórházzal/szakorvosi ellátással nem rendelkezı településen támogatható.) - Gyógyszálló felújítása, gyógyászati kapacitásának bıvítése, egészségügyi szolgáltatásainak korszerősítése eseten kórházzal/szakorvosi ellátással rendelkezı településen csak az OEP által mar befogadott és finanszírozott szolgáltatások minıségi fejlesztése támogatható. - Új kereskedelmi szálláshely kialakítására, vagy meglevı kapacitásbıvítésére irányuló fejlesztés eseten csak olyan település közigazgatási területérıl fogadunk pályázatot, amelyen az elmúlt évben, eves szinten max. 3 db olyan turisztikai attrakció volt megtalálható, ahol együttesen minimum fı/év látogatószám volt fellelhetı. központi költségvetési szervek és intézményeik - önkormányzatok - önkormányzati társulások - non profit szervezetek - üdülıszövetkezetek - gazdasági társaságok A fejlesztéseknek minden esetben a következı kategóriákba esı kereskedelmi szálláshelyet kell 7

8 Támogatás mértéke(%): Támogatás minimum -maximum összege (millió Ft): Támogatható projektek száma: Max. 35 db Kiíró szervezet /Közremûködõ szervezet: eredményeznie: Szállodák 3-4 csillagos Panziók I.-II. osztályú Kempingek 3-4 csillagos Üdülıházak I.-II. osztályú Ifjúsági szálló C kategória 30%-os támogatási intenzitás adható új kereskedelmi szálláshely építése, meglevı kapacitásnövelése eseten. 40%-os támogatási intenzitás adható egyéb támogatható tevékenység eseten. A jelen pályázat keretében elnyerhetı támogatás mérteke: minimum 10 millió Ft, de maximum 600 millió Ft lehet. Új, 4*-os szálloda építése eseten a minimális támogatási összeg 100 millió, maximális támogatási összeg 600 millió forint. Egyéb esetben a minimális támogatási összeg 10 millió, maximális támogatási összeg 600 millió forint. Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség/ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Tervezett projekt címe: Tervezett megvalósítás: (összes ktg HUF): Saját erı igény HUF: millió Ft Körösök Gyöngye Ifjúsági és Szabadidıs Központ, Békés-Dánfok A pályázat keretében felújításra kerül a szálloda, megépül a családi és ifjúsági szálláshelyeket biztosító faházcsoport. (Az építés, üzemeltetés finanszírozásának megkönnyítése érdekében magántıke bevonása is megfontolandó.) millió Ft (költségbecslés alapján, részletes költségvetés készül) 8

9 Pályázati kód: DAOP DAOP Akadálymentesítés támogatására Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz Támogatás formája: vissza nem térítendı Támogatás elnyerésének módja: pályázat Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap / Akadálymentesítés Forrás összege: millió HUF Megjelenés dátuma: Beadási határidı: Elérhetıség: Pályázati dokumentáció Támogatás célja: Kedvezményezettek köre: Támogatási feltételek: Az intézkedés célja a közszolgáltatásokhoz való egyenlı esély hozzáférés biztosítása. Az évi XXVI. törvény értelmében biztosítani kell, hogy a fogyatékossággal élı személyek számára biztosított legyen a közszolgáltatásokhoz való egyenlı esély hozzáférés. A konstrukció létjogosultságát indokolja, hogy az önkormányzatok, valamint az önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású intézmények épületei jelentıs részében még nem biztosítottak a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés feltételei. Jelen pályázati kiírás keretében pályázhatnak (KSH besorolással): Helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat (32), illetve ezek társulása (36), Egyesület (52), Egyház (55), Alapítvány (56), Közhasznú társaság (57), Átalakulással, vagy alapítással július 1-je után létrejövı nonprofit gazdasági társaság (KSH besorolás még nem ismert) illetve Egyéb, jogi személyiségő nonprofit szervezet (59), amely által fenntartott intézmény az alábbi szolgáltatások valamelyikét látja el: - óvoda, alapfokú iskola, középfokú iskola, szociális-, gyermekvédelmi-, egészségügyi alap- és szakellátás, önkormányzati ügyfélszolgálat. A fent megnevezett szervezetek intézménytípusonként egy pályázatot nyújthatnak be. Ugyanazon épületben mőködı több intézmény akadály mentesítése esetén közös pályázat benyújtása szükséges. Minden intézménytípus esetében a pályázatot a fenntartó szervezetnek kell benyújtania. A program keretében kizárólag komplex módon kivitelezett, teljes körően elvégzett akadálymentesítési átalakítások megvalósítására lehet támogatást elnyerni. Minden olyan tevékenység támogatható, aminek 9

10 Támogatás mértéke(%): Támogatás minimum összege: 1 millió HUF Támogatás maximum összege: 10 millió HUF Támogatható projektek száma: Kiíró szervezet /Közremőködı szervezet: eredményeként teljesülnek a "Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához" c. dokumentumban (Pályázati útmutató 1. sz. melléklete) foglalt minimumkövetelmények. Ennek értelmében a pályázók olyan tevékenységekre kérhetnek támogatást, aminek eredményeként az épület meglevı adottságaiból kiindulva elérik a "minimum-követelményekben" elıírt szintet. A támogatás az alábbi három kategóriába tartozó, közszolgáltatást nyújtó középület komplex akadálymentesítéséhez igényelhetı: 1.olyan épület, amelyen még nem végezték el a vonatkozó jogszabályoknak megfelelı akadálymentesítési átalakításokat; 2.olyan épület, amely részben akadálymentes (pl: az épületbe való bejutás biztosított, de nincs akadálymentes WC; hiányzik az akadálymentes átjárás az eltérı padlószint magasságú épületrészek között, az épület kommunikációs szempontból már akadálymentes, de fizikai szempontból még nem, stb.) 3.olyan épületnél, amelyen a vonatkozó jogszabályoknak megfelelı fizikai akadálymentesítési átalakításokat már elvégezték, viszont kommunikációs szempontból még nem akadálymentes. 90 % Többszintes intézmény esetén maximum 15 millió Ft, A kizárólag info-kommunikációs célú fejlesztés esetén maximum 3 millió Ft. Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség/ VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Tervezett projekt címe: Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Jantyik utcai épületének akadály mentesítése Akadály mentesítés, fogyatékkal élık esélyegyenlıségének biztosítása Tervezett megvalósítás: Jelenleg elıkészítés alatt, tervezett megvalósítás (összes ktg millió HUF): 11 millió HUF Saját erı igény millió HUF: 1, 1 millió HUF 10

11 Pályázati kód: DAOP /B DAOP /B. Önkormányzati és állami tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése Támogatás formája: vissza nem térítendı Támogatás elnyerésének módja: pályázat Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap Forrás összege: millió HUF Megjelenés dátuma: Beadási határidõ: Elérhetõség: Pályázati dokumentáció Támogatás célja: Kedvezményezettek köre: Támogatási feltételek: A konstrukció célja a belterületen megfelelı sőrőségő, kiépítettségő és jó minıségő közúthálózat biztosításával a települések, kistérségek kohéziójának erısítése, a kistérségi központok, települések népességmegtartó képességének javítása, a városi szolgáltatások elérésének, illetve a gazdasági fejlıdés és társadalmi innovációk minél gyorsabb terjedésének elısegítése. A belterületen fejlesztéssel jelentısen növelhetı a lakó, győjtı és forgalmi utak kiépítettsége, korszerősítéssel javítható a meglevı hálózat állapota. Az Új Magyarország Fejlesztési terv céljaihoz kapcsolódó tematikus prioritás a Közlekedésfejlesztés. A közlekedésfejlesztés céljai között kiemelt helyen szerepel a települési közlekedés korszerősítése. A meglevı utak felújításával, korszerősítésével, újak építésével megteremtıdik a hatékonyabb és gyorsabb településen belüli egyéni és közösségi közlekedés feltételrendszere. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): - helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (1) bekezdése szerinti helyi önkormányzatok, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló CXXXV. törvény szerinti önkormányzati társulások és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásokról szóló évi CVII. Törvény szerinti többcélú kistérségi társulások (KSH 321, 322, 323, 324) - Belterületen a településközpont, az intézmények, a jelentıs ipari területek megközelítését, a lakóterületekkel való kapcsolat javítását szolgáló, önkormányzati tulajdonú forgalmi, győjtı és lakó utak kiépítése, maximum 4 km hosszban. - Az önkormányzati tulajdonú belterületi utak korszerősítése., felújítása, megerısítése a B.III, B.IV és B.V. tervezési osztályba sorolt utak esetében; - Burkolat- és teherbírás javításhoz, szélesítéshez, kiépítéshez kapcsolódó tevékenységek - Az utak korszerősítésével együtt a meglévı utak biztonságosabbá tételéhez kapcsolódó tevékenységek, pl. balesetveszélyes csomópontok átépítése, gyalogátkelıhelyek, parkolók létesítése, akadálymentesítés 11

12 Támogatás mértéke(%): Támogatás minimum összege: Támogatás maximum összege: Támogatható projektek száma: Kiíró szervezet /Közremûködõ szervezet: (mozgás, látás és hallássérültek közlekedéséhez) Önállóan támogatásra nem pályázható tevékenységek: - Az útberuházásokhoz kapcsolódó infrastrukturális és közterületi elemek korszerősítése (csapadékvíz-elvezetés, szükséges közmőkiváltás) a közlekedésbiztonság növelése (pl. új csomópontok építése, meglevık rendezése, egyéb közlekedésbiztonsági létesítmények, forgalomtechnikai jelzések telepítése és ezekhez kapcsolódó közvilágítás létesítése.) 85 % A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90 %-a, abban az esetben, ha a pályázatot olyan önkormányzat vagy azok társulása nyújtotta be, amely a 64/2004 (IV.15.) Kormányrendelet alapján területfejlesztési szempontból hátrány 10 millió HUF 400 millió HUF Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség/ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht 1. Tervezett projekt címe: Békés belterületi lakossági utak aszfaltozása 14 utcában Tervezett megvalósítás: II. félév (összes ktg millió HUF): Közel 4 km hosszú útburkolat építése Békésen, az Árpád, Búzavirág, Dr. Veress Endre, Fábián zugok, Hajnal, Károlyi, Kasza, Kecskeméti, Liliom, Prágai, Tanács sor, Tóth, Tőzkút, Vadvirág utcákban 74,4 millió Ft. Saját erı igény millió HUF: 11,1 millió Ft. Pályázati kód: DAOP /B 2. Tervezett projekt címe: Tervezett megvalósítás: (összes ktg millió HUF): Saját erı igény millió HUF: DAOP /B. Önkormányzati és állami tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése Békés-dánfoki lakóterülethez és Kishajó kikötıhöz vezetı útvonal felújítása fm hosszú, m 2 területő aszfalt burkolatú út felújítása, burkolat megerısítése Békésen a Borz u., Fürdısétány, Kırösi Csoma S. u. és Dánfoki utakon. A városközpont és egy új lakóterület, ill. turisztikai létesítményhez biztosít közvetlen kapcsolatot II. félév 57 millió Ft. 8,.6 millió Ft. 12

13 Pályázati kód: DAOP /B 3. Tervezett projekt címe: Tervezett megvalósítás: (összes ktg millió HUF): Saját erı igény millió HUF: DAOP /B. Önkormányzati és állami tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése sz fıút felújítása (Ady utcától ONCSA telepig) Projektgazda: Magyar Közút Kht., partner Békés Város Önkormányzata Települések megközelíthetıségét javítja, szolgálja a közlekedésbiztonságot, - továbbá a kijelölt iparterület megközelíthetıségének javításával gazdasági érdekeket szolgál partnerségben Elıkészítés alatt Elıkészítés alatt Pályázati kód: DAOP DAOP Önkormányzati és állami tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése Támogatás formája: vissza nem térítendı Támogatás elnyerésének módja: pályázat Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap Tervezett projekt címe: Tervezett megvalósítás: (összes ktg millió HUF): Saját erı igény millió HUF: Békést és Muronyt összekötı közlekedésbiztonsági célú kerékpárút I. üteme 2672 fm hosszú kerékpárút építése, mely településrészeket és településeket köt össze. Szolgálja a közlekedésbiztonságot, - továbbá a kijelölt iparterület megközelíthetıségének javításával gazdasági érdekeket is szolgál II. félév 65, 426 millió Ft 6,5 millió Ft. 13

14 Pályázati kód: DAOP /2F DAOP /2F Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése Támogatás formája: vissza nem térítendı Támogatás elnyerésének módja: pályázat Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap Forrás összege: millió HUF Megjelenés dátuma: Beadási határidı: Elérhetıség: Pályázati dokumentáció Támogatás célja: Kedvezményezettek köre: Támogatási feltételek: Támogatás mértéke(%): Támogatás minimum összege: HUF Az alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok (kivéve a szakképzési tevékenységet is nyújtó intézmények) beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) célirányos támogatása a közoktatási reformfolyamatoknak és a 21. század iskolája zászlóshajó programnak megfelelıen a minıségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény szerinti alábbi nevelési-oktatási intézmények fenntartói és alkotott konzorciumaik: óvoda; általános iskola;alapfokú mővészetoktatási intézmény;gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény;gimnázium;diákotthon és kollégium;többcélú intézmények. Alaptevékenységek: Alapfokú nevelési-oktatási intézmények (óvoda, általános iskola, alapfokú mővészetoktatási intézmény, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, a fõ alatti lakosságszámú településeken az óvoda épülethez kapcsolt bölcsıdei helyiségek létrehozása, többcélú intézmények, gimnáziumok (kivéve a szakképzési tevékenységet is nyújtó intézmények) és ezek diákotthonának, kollégiumának akadálymentes -bıvítése, felújítása, korszerősítése, rekonstrukciója, átépítése, az épületek modernizációja, többfunkcióssá és energiatakarékossá tétele, integrált, funkcionális intézményi belsı terek kialakítása a méltányos oktatási környezet alapkövetelményeinek figyelembe vételével -különösen indokolt esetekben új nevelési-oktatási épület/rész akadálymentes építése 90 % leghátrányosabb kistérségekben az elszámolható költség legfeljebb 95 %-a HUF A 400 fõ feletti tanulólétszámú feladatellátási hely Támogatás maximum esetében ettõl eltérõ, maximálisan 500 millió Ft támogatás is összege: odaítélhetı Támogatható projektek 10A 400 fõ feletti tanulólétszámú feladatellátási hely esetében ettõl száma: eltérõ, maximálisan 500 millió Ft támogatás is odaítélhetõ - 35 Kiíró szervezet /Közremûködõ szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség/ VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság 14

15 Tervezett projekt címe: Tervezett megvalósítás: Békési alapfokú oktatás fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztés A minıségi oktatás feltételeinek megteremtéséhez szükséges épületrekonstrukció és eszközbeszerzés biztosítása 500 milló Ft ( költségvetés és szakmai program tervezés alatt (összes ktg HUF): Saját erı igény HUF: 50 millió FT 15

16 Pályázati kód: DAOP B. Támogatás formája: Támogatás elnyerésének módja: Forrás megnevezése: Forrás összege: Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok infrastruktúra fejlesztésére vissza nem térítendı Egy fordulós pályázat Európai Regionális Fejlesztési Alap Tervezés alatt Megjelenés várható dátuma: december Beadási határidı: Elérhetõség: Támogatás célja: Kedvezményezettek köre: Támogatási feltételek: Támogatás mértéke(%): december elejétıl, február 21-ig lehetséges. Jelenleg még társadalmi egyeztetés szintjén áll, pályázati felhívás, útmutató A járóbeteg szakellátás elérhetıségének fizikai biztosítása legalább. A szolgáltatások színvonalának és a munkafeltételek minıségének javítása korszerő infrastruktúrafejlesztéssel (eszköz, épület) figyelembe véve a környezettudatos gondolkodásmódot a környezeti és gazdasági fenntarthatósági elvárásoknak megfelelıen. Az esélyegyenlıség elveinek megfelelı beruházás megvalósítása a fogyatékossággal élı és megváltozott munkaképességő emberek ellátáshoz való hozzáférésének érdekében. Info-kommunikáció fejlesztés A kistérségeken belüli kohézió erısítése valós együttmőködési színterek kialakításával, partneri együttmőködések fejlesztésével. Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364) Többcélú kistérségi társulás (KSH 366) Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH 321) Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (KSH 322) Energiatudatos tervezés, komplex akadálymentesítés szempontjait figyelembe véve: Meglévı épület átalakítása, felújítása, bıvítése, korszerősítése a jogszabályi és a szakmai minimum feltételeknek megfelelıen, gépészeti és energetikai korszerősítés Eszközbeszerzés: Kizárólag új eszközök beszerzése megengedett Az épület és eszközfejlesztési elemek csak együttesen pályázhatók! Elıkészítés költségei (a projekt elszámolható költségeinek maximum 5 %-a de legfeljebb 30 millió Ft ) Nyilvánosság biztosítása A támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 95 %-a. A szükséges önrész minimum az összes elszámolható költség 5%-a. Támogatás minimum összege: Támogatás maximum összege: Támogatható projektek száma: Elıkészítés alatt Elıkészítés alatt Elıkészítés alatt 16

17 Kiíró szervezet /Közremûködõ szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség/ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht Tervezett projekt címe: Tervezett megvalósítás: (összes ktg millió HUF): Saját erı igény millió HUF: 40 Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Járóbeteg ellátás - Orvosi rehabilitáció célját szolgáló épület rekonstrukciója A rossz állapotban lévı épület átalakítása, felújítása és korszerősítése, a szolgáltatások körének és minıségének javítása a meglévı igények kielégítése érdekében. A jelenlegi reumatológiai szakrendelésnek az ortopédiai szakrendeléssel történı bıvítése a szolgáltatást komplexebbé teszi. A kistérségben, szőkebb vonzáskörzetben élı emberek, akik mozgásszervi betegségekben szenvednek, illetve akik a szolgáltatásokat egészség-megırzési, megelızési céllal is igénybe veszik. Közvetett eredményként a lakosság általános állapotának generális javulását, az egészségre jellemzı mutatók javulását, munkahelyteremtést, foglalkoztatás növekedését és a szakdolgozók jobb munkakörülményeinek javulását is megoldja. 400 millió Ft (becsült összeg) 17

18 Pályázati kód: DAOP /A DAOP /A kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Támogatás formája: vissza nem térítendı Támogatás elnyerésének módja: pályázat Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap Forrás összege: millió Ft Megjelenés dátuma: Beadási határidõ: Elérhetõség: Pályázati dokumentáció Támogatás célja: Kedvezményezettek köre: Támogatási feltételek: A pályázati program alapvetı célkitőzése az akcióterületek által érintett településrészek fizikai megújítása és a társadalmi kohézió együttes erısítése, új települési és kistérségi gazdasági, közösségi és szociális funkciók megjelenésének ösztönzése, valamint a meglevı funkciók megerısítése, ezáltal a leromlott vagy leszakadó városrészek bekapcsolása a varos fejlıdésébe. Dél-alföldi régió városi rangú kistérségi székhelyeinek (kivéve a megyei jogú varosok) helyi települési önkormányzatai. - Gazdasági funkciót erısítı tevékenységek: - - Piac, piaccsarnok épületének korszerősítése (átalakítása, bıvítése); helyiségek, belsı terek kialakítása, indokolt esetben új építése, az alapmőködéshez szükséges eszközbeszerzés. KKV-k által tulajdonolt és/vagy üzemeltetett kiskereskedelmi egységek és szolgáltatók által használt épület, épületrész külsı felújítása, korszerősítése (átalakítása, bıvítése); helyiségek, belsı terek kialakítása, indokolt esetben új építés KKV-k által igénybevett szolgáltató központ, kereskedelmi központ, bevásárló utca mint speciális megjelenési forma külsı felújítása, korszerősítése (átalakítása, bıvítése), helyiségek, belsı terek kialakítása. (új építés nem támogatható) Önálló épület akkor támogatható, amennyiben maximum 3-5 üzlethelyiseg alkotja. KKV-k által tulajdonolt és/vagy üzemeltetett vendéglátó egységek által használt épület, épületrész külsı felújítása, korszerősítése (átalakítása, bıvítése);helyiségek, belsı terek átalakítása (új építés és eszközbeszerzés nem támogatható) Könnyőszerkezetes épületek nem támogathatók. Rendezvény- és konferenciaközpont külsı felújítása (átalakítása, bıvítése), helyiségek, belsı terek kialakítása, a mőködtetéshez szükséges eszközök beszerzése, indokolt esetben új építés 500 m2 alatti alapterülető gazdasági szolgáltatóház külsı felújítása (átalakítása, bıvítése), helyiségek, belsı terek kialakítása, a mőködtetéshez szükséges eszközök beszerzése. Mozi épületének külsı felújítása, korszerősítése (átalakítása, bıvítése); helyiségek, belsıterek kialakítása, a mőködtetéshez szükséges eszközök beszerzése (új építés nem támogatható); Elınyt élvez a bıvítés, átalakítás a szinten tartó beruházással szemben. Közösségi funkciókat erısítı tevékenységek Önkormányzati, közmővelıdési könyvtár épületének külsı felújítása, átalakítása, bıvítése; helyiségek, belsı terek kialakítása, a mőködtetéshez szükséges eszközök beszerzése, Kulturális, mővelıdési központ épületének külsı felújítása, átalakítása, bıvítése; helyiségek, belsı terek kialakítása, alapmőködéshez szükséges eszközbeszerzés, indokolt esetben új építése 18

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Helyi településfejlesztési akciók támogatására. Kódszám:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Helyi településfejlesztési akciók támogatására. Kódszám: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Helyi településfejlesztési akciók támogatására Kódszám: EAOP-2007-5.1.1.E. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-5.1.2/B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2007. II. félévében és 2008. évben beadott pályázatok eredményérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Gyebnár Péter Mőszaki Osztály Sorszám: III/3. Döntéshozatal

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

Pályázati kiírás bemutatása - Nevelési intézmények fejlesztése DAOP-4.2.1-11; ÉAOP-4.1.1/A-11; ÉMOP- 4.3.1/A-11; KMOP-4.6.1-11 Felhívás A1. Alapvető célok - férőhelybővítés Óvodai feladatellátási helyek

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében Balogh László ügyvezető igazgató DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Szeged, 2008 október 7. A Dél-alföldi régió sajátosságai

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program Aktualitások

Vidékfejlesztési Program Aktualitások Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Aktualitások Baksa Tamás Miniszterelnökség 2016. 11. 22. Kimle VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 5. Prioritás Város- és térségfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 5. Prioritás Város- és térségfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 5. Prioritás Város- és térségfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 2013 Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Az Egyszerősítés fı irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok helyi

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 5. prioritás: Humán-infrastruktúra Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. konstrukciójához Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11 1 A. támogatás célja ÉS HÁTTERE

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése (DAOP-2009-3.1.1/B) Az előterjesztést

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Nyugat-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500

Részletesebben

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP-4.1.5-16 A Felhívás indokoltsága és célja A spontán társadalmi folyamatok, az új köznevelési és nemzetiségi törvény szabályozása

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 12-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 12-i ülésére 3. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 12-i ülésére Tárgy: Pályázat beadásának szakmai előkészítése a DAOP-5.1.2/B Városi örökség megőrzése és korszerűsítése

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete december 17-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete december 17-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a megvalósulási fázisban lévı és a 2009. évben beadott pályázatokról Elıkészítette: Gyebnár Péter Mőszaki Osztály Krattinger Linda Gazdálkodási Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Regionális Operatív Programok

Regionális Operatív Programok Regionális Operatív Programok A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Tematikus és területi prioritások Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Nagyné Virág Szilvia EMVA gazdaságfejlesztési referens Kimle, 2016. február 16. Pályázati felhívás Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül 2010. február TÁMOP-1.1.1-09/1 Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja Támogatás formája: vissza nem térítendő

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Beadás kezdete. Beadás vége

Beadás kezdete. Beadás vége OP Azonosító kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Beadás kezdete Beadás vége Pályázók köre Támogatás összege Támogatás mértéke GOP- 2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 1,27 2009.08.31

Részletesebben

Korzó-Szeged Kft, Mezei Károly. Minden hozzáállás kérdése 1

Korzó-Szeged Kft, Mezei Károly. Minden hozzáállás kérdése 1 Minden hozzáállás kérdése 1 Szó lesz arról, Amihez nem kell pénz Amihez öner kell Amihez bátorság kell Minden hozzáállás kérdése 2 Amihez nem kell pénz Minden hozzáállás kérdése 3 Klasszikus energia gazdálkodás

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN Németh Tamás Fejlesztési tanácsadó Tartalom TOP 1. körös felhívások összegzése 2016. II. félévben megjelenő Felhívások Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Közösségi tér fejlesztése című (DAOP-2008-4.1.3 A.B.) pályázat benyújtása Az előterjesztést

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2007. október 31-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2007. október 31-i ülésére Tárgy: Békés város fejlesztési programjának rövid távú cselekvési terve Elıkészítette: Izsó Gábor polgármester Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/ Döntéshozatal módja: Egyszerő szótöbbség

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete május 28-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete május 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Decentralizált pályázatok önerejének igazolása, a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009. (II.13).rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Véleményezı

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési és megújuló energetikai pályázatok Sárvár, 2012. március 21.

Vállalkozásfejlesztési és megújuló energetikai pályázatok Sárvár, 2012. március 21. Vállalkozásfejlesztési és megújuló energetikai pályázatok Sárvár, 2012. március 21. Új Széchenyi Terv Kitörési pontok Gyógyító Magyarország Egészségipari Program Zöldgazdaság-fejlesztési Program Otthonteremtési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése (DAOP-4.1.2/B-11, DDOP-3.1.3/C-11, ÉAOP-4.1.2/C-11, ÉMOP-4.1.2/A-11, KDOP-5.2.1/C-11, NYDOP-5.2.

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése (DAOP-4.1.2/B-11, DDOP-3.1.3/C-11, ÉAOP-4.1.2/C-11, ÉMOP-4.1.2/A-11, KDOP-5.2.1/C-11, NYDOP-5.2. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése (DAOP-4.1.2/B-11, DDOP-3.1.3/C-11, ÉAOP-4.1.2/C-11, ÉMOP-4.1.2/A-11, KDOP-5.2.1/C-11, NYDOP-5.2.1/C-11) A pályázat célja A különbözı rehabilitációs szakterületek

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai 2007-13 Közép-magyarországi operatív program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A tudásalapú gazdaság innovációés vállalkozásorientált fejlesztése A versenyképesség

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései A megyeszékhely fejlesztési elképzelései Kiss Gábor, Miskolc MJV alpolgármestere 2016. november 17. A gazdaság ágazati szerkezete Jellemző gazdasági szektorok a régióban: - autóipari beszállítás - elektronika

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés

Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés Szerzıdés tárgya: Tolna Város önkormányzatának a DDOP-4.1.1./A-2008-0020 azonosító számú városközpont-rehabilitáció pályázat megvalósításához kapcsolódó

Részletesebben

Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1.

Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1. Háttér Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1.1/F-11 A turisztikai attrakciófejlesztési pályázatok egyik tapasztalata,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. Kereskedelmi szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. Kereskedelmi szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében Kereskedelmi szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése támogatására Kódszám: DA-OP/2007/2.1.2.A A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára Pályázók köre: települési nemzetiségi önkormányzatok, területi (megyei) önkormányzatok, önkormányzati társulások,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007-4.1.2 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: http://vercse.hu VP M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk)

Részletesebben

SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA

SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban pályázható intézkedések 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:(kötelező Térségi

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a K I V O N A T 2009. szeptember 9-i rendkívüli ülése jegyzıkönyvébıl 30/2009. (IX. 10.) ÖR. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/13 I. Prioritás bemutatása - DDOP 1. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása A KözépMagyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása Budapest, 2009. december 11. Tartalomjegyzék Az elıadás témakörei Természet és környezetvédelmi kiírások a

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

I. II. III. IV. A közbeszerzés várható időpontjai. Hirdetmény feladásának ideje. Mennyisége. Teljesítés ideje: Építési beruházások

I. II. III. IV. A közbeszerzés várható időpontjai. Hirdetmény feladásának ideje. Mennyisége. Teljesítés ideje: Építési beruházások 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat a Építési beruházások 1. Belterületi csapadék- és belvízelvezetés problémáinak megoldása Hódmezővásárhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban 2 db

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Felhívás Turisztikai vonzerők fejlesztése 1/2004/ROP1.1 2004. február A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1. Térségi gazdaság fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás - bővítést segítő

Részletesebben

Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról. Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról. Pénzügyi Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60609-4/2010 Cím: Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról Előterjesztő: Dr. Fodor

Részletesebben