A CSELEKVÉSI TERV PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA 2. sz. melléklet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CSELEKVÉSI TERV PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA 2. sz. melléklet"

Átírás

1 Pályázati kód: Támogatás formája: Támogatás elnyerésének módja: Forrás megnevezése: Forrás összege: DAOP /A DAOP /A Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése vissza nem térítendı pályázat Európai Regionális Fejlesztési Alap millió HUF Megjelenés dátuma: Beadási határidõ: Elérhetõség: Támogatás célja: Kedvezményezettek köre: Támogatási feltételek: Támogatás mértéke(%): 50 Támogatás minimum összege: Pályázati dokumentáció A pályázati kiírás alapvetı célja a régióban mőködı ipari parkok, iparterületek nyújtotta szolgáltatások skálájának bıvítése, minıségének fejlesztése, illetve ezen minıségi szolgáltatásokat lehetıvé tevı infrastrukturális beruházások támogatása. Jelen pályázati kiírás keretében mindkét pályázati cél esetén az alábbi szervezetek pályázhatnak: helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezen szervezetek intézményei, létrehozott társulások, gazdasági társaságok, szövetkezetek egyesületek, köztestületek, közhasznú alapítványok, közalapítványok Jelen pályázat keretén belül a fejlesztendı terület tulajdonosa pályázhat mindkét pályázati cél esetén. Az "A" fejlesztési cél esetén az ipari parki cím birtokosa, és egyben a terület tulajdonosa pályázhat. Ipari terület / Ipari park / inkubátorház által nyújtott szolgáltatások skálájának bıvítése és/vagy minıségének fejlesztése (informatikai hálózat, logisztikai szolgáltatások, komplex fizikai szolgáltatások, megvalósítása pl.: karbantartás, vagyonvédelem, hulladékgazdálkodás stb.), telekhatáron belüli (az iparterület tulajdonosának és/vagy fenntartójának tulajdonában lévı ingatlanokon és nem az ipari parkba, ipari területre már betelepült vállalkozások tulajdonában lévı telkeken) infrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelı létesítmények, stb.) fejlesztése, barnamezıs beruházás esetén terület elıkészítési munkák, környezetvédelmi kárelhárító munkálatok, meglévı ipari park bıvítéséhez kapcsolódó földterület vásárlás (csak Ipari Parkok esetében), szolgáltatási tevékenységhez szükséges, ipari célú hasznosítást eredményezı épületek építése, bontása, átalakítása, bıvítése pl.: üzemcsarnok, raktár. (Nem támogatható tevékenység a nem ipari célú hasznosítást eredményezı tevékenységekhez kapcsolódó ingatlan építés.) 60 millió HUF 1

2 Támogatás maximum összege: Támogatható projektek száma: Kiíró szervezet /Közremőködı szervezet: 250 millió HUF 5-10 Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség/ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Tervezett projekt címe: Tervezett megvalósítás: millió HUF (összes ktg. millió HUF): Saját erı igény millió HUF: 130 millió HUF Békési Ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése Építés az ipari területen belüli út- járdaépítés., csapadékvíz-,ivóvíz-, szennyvíz hálózatépítés.;elektromos hálózatépítés.; közvilágítás építés.; m 2 csarnok építése. A tervezett elképzelést a város a KBC vagy a BMTT partnerségében 2

3 Pályázati kód: KEOP KEOP A települési szilárdhulladék-lerakókat érintı térségi szintő rekultivációs programok elvégzése Támogatás formája: vissza nem térítendı Támogatás elnyerésének kétfordulós pályázat módja: Forrás összege: millió HUF Megjelenés dátuma: Beadási határidı: folyamatos Elérhetıség: Pályázati dokumentáció Támogatás célja: Kedvezményezettek köre: Támogatási feltételek: Támogatás mértéke(%): max. 100% Támogatás minimum összege: 650 millió HUF Támogatás maximum millió HUF összege: Támogatható projektek száma: Felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása és a környezetterhelés csökkentése Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással) Települési önkormányzatok; (321) Települési önkormányzatok társulásai; (951), csak jogi személyiséggel rendelkezı társulások -Rekultivációs munkálatok végzése (amennyiben az illetékes hatóság kétütemû rekultivációt határoz meg, úgy csak a rekultiváció elsõ üteme kerülhet támogatásra):rekultivációs rétegrendhez szükséges anyagbeszerzés, Rekultivációs rétegrend kialakítása, Vízelvezetı rendszer kialakítása, Depóniagáz- győjtı, ártalmatlanító rendszer kiépítése (amennyiben indokolt), Passzív hidraulikus védelmi rendszerek kiépítése (amennyiben a szennyezés terjedését megelızendıen ez a leginkább költséghatékony megoldás) 14 Kiíró szervezet Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség/ Környezetvédelmi és Vízügyi /Közremûködõ szervezet: Minisztérium - Fejlesztési Igazgatóság Tervezett projekt címe: Tervezett megvalósítás: (összes ktg millió HUF): Saját erı igény millió HUF: 0,6 millió HUF Békési szilárd hulladéklerakó telep rekultivációs munkálatainak elvégzése Felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása és a környezetterhelés csökkentése Elsı forduló kezdés január 1. befejezés december 31. Második forduló kezdés január 1. befejezés december 31. Az elsı fordulóban 4 millió HUF Második fordulóban 140 millió HUF 3

4 Pályázati kód: DAOP B.C.D.E.F./S DAOP B.C.D.E.F./S Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés Támogatás formája: vissza nem térítendı Támogatás elnyerésének módja: pályázat Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap Forrás összege (millió Ft): B komponens: C komponens: 367 D komponens: 680 E komponens: F komponens: Megjelenés dátuma: Beadási határidõ: Elérhetõség: Pályázati dokumentáció Támogatás célja: Kedvezményezettek köre: Támogatási feltételek: B. Komponens: Múzeumok, tájházak, tematikus bemutatóhelyek, témaparkok és az épített örökség (várak, kastélyok, kuriák) turisztikai célu, látogatóbarát fejlesztése C. Komponens: Kulturális és gasztronómiai turisztikai célú rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése D. Komponens: bor- és pálinkaturizmushoz kapcsolódó kizárólag turisztikai célú infrastrukturális fejlesztések euro támogatási összeg fölött. E. Komponens: Aktív turisztikai fejlesztések: természetes vizeink és az alföldi sík vidék számos lehetıséget kínál a vízi sportokat, a vízigyalog-, és kerékpár túrák kedvelıi számára F. Komponens: Konferenciaturizmus központi költségvetési szervek és intézményeik - önkormányzatok - önkormányzati társulások - non profit szervezetek - gazdasági társaságok - egyéni vállalkozó -Meglévı épület funkcióváltásaként interaktív, látogatóbarát bemutatóhelyek kialakítása, -Egyházi létesítmények turisztikai célú hasznosítása látogatóbarát fejlesztése -Várak, kastélyok, kúriák, tájházak - valamint a hozzájuk kapcsolódó parkok - és régészeti romterületek, egyéb bemutatóhelyek turisztikai célú megújítása és látogatóbarát fejlesztése -Országos/nemzetközi jelentıségő kulturális és gasztronómiai turisztikai célú rendezvényeknek helyszínt biztosító létesítményekhez, helyszínekhez kötıdı, a rendezvények színvonalas lebonyolításához elengedhetetlen háttér - infrastruktúra fejlesztése: -Borospincék kizárólag turisztikai célú infrastrukturális fejlesztései. A pálinkát, mint hungaricumot, a pálinkakészítés hagyományait, 4

5 Támogatás mértéke(%): Támogatás minimum - maximum összege (millió Ft): Támogatható projektek száma: Kiíró szervezet /Közremûködõ szervezet: módszereit megismerteti, kizárólag turisztikai célokat szolgáló kultúrált bemutatóhelyek kialakítása és infrastrukturális fejlesztései. -Kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása B komponens: 85 % C komponens: 50 % D komponens: 50% E komponens: 50/85% Non-profit tevékenységként gyalogtúra útvonal kialakítása, pihenıhelyek, kiszolgálóhelyek létesítese nonprofit szervezetek szamara F komponens: 50% B komponens: C komponens: D komponens: (pálinka) E komponens: F komponens: B komponens: 11 C komponens: 8 D komponens: 5 E komponens: 11 F komponens: 5 Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség/ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. D komponens: Tervezett projekt címe: Békési Szilvapálinka Út Tervezett megvalósítás: (összes ktg HUF): Saját erı igény HUF: A KBC által érintett településeken pálinkakóstoltató és bemutató helyek kialakítása, bıvítése, turistacsoportok szervezése a kialakítandó pálinkaúton, közös marketing, a pálinkák mellett térségi termékeket árusító boltok (kolbász, fonottáru, textíliák, stb.) megvalósítása, konzorciumi formában. Résztvevık: vállalkozók, Közép-Békési Önkormányzati Társulás (KBC) millió Ft millió Ft (Önkormányzatunkra esı önrész mértéke kb. 4-5 millió Ft.) Tervezett projekt címe: E komponens Körösök Gyöngye Ifjúsági és Szabadidıs Központ, Békés - Dánfok Az egészséges életforma és aktív pihenés, szórakozás feltételeinek megteremtése, sportturisztikai, rekreációs és ökoturisztikai központ, térségi túraútvonal-hálózat kialakítása. A térségi és lakossági sportolási, aktív szabadidıs idıtöltési igényeket egész évben magas színvonalon kielégítı kínálat létrehozása a térségi szerepkör erısítéséhez, a városi imázs javításához. A fejlesztés alapját a vízi, szabadtéri sport, szabadidıs és ökoturisztikai tevékenységek létesítményei alkotják. A kerékpáros, víziturizmus 5

6 Tervezett megvalósítás: (összes ktg millió HUF): Saját erı igény millió HUF: millió Ft szolgáltatásainak bıvítése új épület (csónaktároló, kerékpár kölcsönzı) létesítésével, valamint a kikötı szolgáltatásbıvítésével a térség túraútvonal-hálózata bıvíthetı. Az építés, üzemeltetés finanszírozásának megkönnyítése érdekében magántıke bevonása is megfontolandó millió Ft (költségbecslés alapján, részletes költségvetés készül) 6

7 Pályázati kód: DAOP A /S DAOP A /S Kereskedelmi szálláshelyek minıségi és mennyiségi fejlesztése támogatására Támogatás formája: vissza nem térítendõ Támogatás elnyerésének módja: pályázat Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap Forrás összege (millió Ft): Megjelenés dátuma: Beadási határidõ: Elérhetõség: Pályázati dokumentáció Támogatás célja: Kedvezményezettek köre: Támogatási feltételek: új kereskedelmi szálláshelyek építése Meglevı kereskedelmi szálláshelyek kapacitásnövelése és szolgáltatásainak minıségi és mennyiségi fejlesztése Meglévı szálláshelyek szolgáltatásainak és a szolgáltatások infrastrukturális minıségi fejlesztése - Új gyógyszálló építése eredményeként 3 vagy a 4 csillagos kategóriának kell megfelelni, a szobakapacitásnak el kell érni a 30 szobát, továbbá OGYFI (Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdıügyi Fıigazgatóság) mőködési engedéllyel kell rendelkezni a beruházás végére. (OEP finanszírozásba bevonni tervezett új gyógyászati szolgáltatásfejlesztés az új gyógyszállóban csak kórházzal/szakorvosi ellátással nem rendelkezı településen támogatható.) - Gyógyszálló felújítása, gyógyászati kapacitásának bıvítése, egészségügyi szolgáltatásainak korszerősítése eseten kórházzal/szakorvosi ellátással rendelkezı településen csak az OEP által mar befogadott és finanszírozott szolgáltatások minıségi fejlesztése támogatható. - Új kereskedelmi szálláshely kialakítására, vagy meglevı kapacitásbıvítésére irányuló fejlesztés eseten csak olyan település közigazgatási területérıl fogadunk pályázatot, amelyen az elmúlt évben, eves szinten max. 3 db olyan turisztikai attrakció volt megtalálható, ahol együttesen minimum fı/év látogatószám volt fellelhetı. központi költségvetési szervek és intézményeik - önkormányzatok - önkormányzati társulások - non profit szervezetek - üdülıszövetkezetek - gazdasági társaságok A fejlesztéseknek minden esetben a következı kategóriákba esı kereskedelmi szálláshelyet kell 7

8 Támogatás mértéke(%): Támogatás minimum -maximum összege (millió Ft): Támogatható projektek száma: Max. 35 db Kiíró szervezet /Közremûködõ szervezet: eredményeznie: Szállodák 3-4 csillagos Panziók I.-II. osztályú Kempingek 3-4 csillagos Üdülıházak I.-II. osztályú Ifjúsági szálló C kategória 30%-os támogatási intenzitás adható új kereskedelmi szálláshely építése, meglevı kapacitásnövelése eseten. 40%-os támogatási intenzitás adható egyéb támogatható tevékenység eseten. A jelen pályázat keretében elnyerhetı támogatás mérteke: minimum 10 millió Ft, de maximum 600 millió Ft lehet. Új, 4*-os szálloda építése eseten a minimális támogatási összeg 100 millió, maximális támogatási összeg 600 millió forint. Egyéb esetben a minimális támogatási összeg 10 millió, maximális támogatási összeg 600 millió forint. Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség/ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Tervezett projekt címe: Tervezett megvalósítás: (összes ktg HUF): Saját erı igény HUF: millió Ft Körösök Gyöngye Ifjúsági és Szabadidıs Központ, Békés-Dánfok A pályázat keretében felújításra kerül a szálloda, megépül a családi és ifjúsági szálláshelyeket biztosító faházcsoport. (Az építés, üzemeltetés finanszírozásának megkönnyítése érdekében magántıke bevonása is megfontolandó.) millió Ft (költségbecslés alapján, részletes költségvetés készül) 8

9 Pályázati kód: DAOP DAOP Akadálymentesítés támogatására Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz Támogatás formája: vissza nem térítendı Támogatás elnyerésének módja: pályázat Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap / Akadálymentesítés Forrás összege: millió HUF Megjelenés dátuma: Beadási határidı: Elérhetıség: Pályázati dokumentáció Támogatás célja: Kedvezményezettek köre: Támogatási feltételek: Az intézkedés célja a közszolgáltatásokhoz való egyenlı esély hozzáférés biztosítása. Az évi XXVI. törvény értelmében biztosítani kell, hogy a fogyatékossággal élı személyek számára biztosított legyen a közszolgáltatásokhoz való egyenlı esély hozzáférés. A konstrukció létjogosultságát indokolja, hogy az önkormányzatok, valamint az önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású intézmények épületei jelentıs részében még nem biztosítottak a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés feltételei. Jelen pályázati kiírás keretében pályázhatnak (KSH besorolással): Helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat (32), illetve ezek társulása (36), Egyesület (52), Egyház (55), Alapítvány (56), Közhasznú társaság (57), Átalakulással, vagy alapítással július 1-je után létrejövı nonprofit gazdasági társaság (KSH besorolás még nem ismert) illetve Egyéb, jogi személyiségő nonprofit szervezet (59), amely által fenntartott intézmény az alábbi szolgáltatások valamelyikét látja el: - óvoda, alapfokú iskola, középfokú iskola, szociális-, gyermekvédelmi-, egészségügyi alap- és szakellátás, önkormányzati ügyfélszolgálat. A fent megnevezett szervezetek intézménytípusonként egy pályázatot nyújthatnak be. Ugyanazon épületben mőködı több intézmény akadály mentesítése esetén közös pályázat benyújtása szükséges. Minden intézménytípus esetében a pályázatot a fenntartó szervezetnek kell benyújtania. A program keretében kizárólag komplex módon kivitelezett, teljes körően elvégzett akadálymentesítési átalakítások megvalósítására lehet támogatást elnyerni. Minden olyan tevékenység támogatható, aminek 9

10 Támogatás mértéke(%): Támogatás minimum összege: 1 millió HUF Támogatás maximum összege: 10 millió HUF Támogatható projektek száma: Kiíró szervezet /Közremőködı szervezet: eredményeként teljesülnek a "Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához" c. dokumentumban (Pályázati útmutató 1. sz. melléklete) foglalt minimumkövetelmények. Ennek értelmében a pályázók olyan tevékenységekre kérhetnek támogatást, aminek eredményeként az épület meglevı adottságaiból kiindulva elérik a "minimum-követelményekben" elıírt szintet. A támogatás az alábbi három kategóriába tartozó, közszolgáltatást nyújtó középület komplex akadálymentesítéséhez igényelhetı: 1.olyan épület, amelyen még nem végezték el a vonatkozó jogszabályoknak megfelelı akadálymentesítési átalakításokat; 2.olyan épület, amely részben akadálymentes (pl: az épületbe való bejutás biztosított, de nincs akadálymentes WC; hiányzik az akadálymentes átjárás az eltérı padlószint magasságú épületrészek között, az épület kommunikációs szempontból már akadálymentes, de fizikai szempontból még nem, stb.) 3.olyan épületnél, amelyen a vonatkozó jogszabályoknak megfelelı fizikai akadálymentesítési átalakításokat már elvégezték, viszont kommunikációs szempontból még nem akadálymentes. 90 % Többszintes intézmény esetén maximum 15 millió Ft, A kizárólag info-kommunikációs célú fejlesztés esetén maximum 3 millió Ft. Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség/ VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Tervezett projekt címe: Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Jantyik utcai épületének akadály mentesítése Akadály mentesítés, fogyatékkal élık esélyegyenlıségének biztosítása Tervezett megvalósítás: Jelenleg elıkészítés alatt, tervezett megvalósítás (összes ktg millió HUF): 11 millió HUF Saját erı igény millió HUF: 1, 1 millió HUF 10

11 Pályázati kód: DAOP /B DAOP /B. Önkormányzati és állami tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése Támogatás formája: vissza nem térítendı Támogatás elnyerésének módja: pályázat Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap Forrás összege: millió HUF Megjelenés dátuma: Beadási határidõ: Elérhetõség: Pályázati dokumentáció Támogatás célja: Kedvezményezettek köre: Támogatási feltételek: A konstrukció célja a belterületen megfelelı sőrőségő, kiépítettségő és jó minıségő közúthálózat biztosításával a települések, kistérségek kohéziójának erısítése, a kistérségi központok, települések népességmegtartó képességének javítása, a városi szolgáltatások elérésének, illetve a gazdasági fejlıdés és társadalmi innovációk minél gyorsabb terjedésének elısegítése. A belterületen fejlesztéssel jelentısen növelhetı a lakó, győjtı és forgalmi utak kiépítettsége, korszerősítéssel javítható a meglevı hálózat állapota. Az Új Magyarország Fejlesztési terv céljaihoz kapcsolódó tematikus prioritás a Közlekedésfejlesztés. A közlekedésfejlesztés céljai között kiemelt helyen szerepel a települési közlekedés korszerősítése. A meglevı utak felújításával, korszerősítésével, újak építésével megteremtıdik a hatékonyabb és gyorsabb településen belüli egyéni és közösségi közlekedés feltételrendszere. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): - helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (1) bekezdése szerinti helyi önkormányzatok, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló CXXXV. törvény szerinti önkormányzati társulások és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásokról szóló évi CVII. Törvény szerinti többcélú kistérségi társulások (KSH 321, 322, 323, 324) - Belterületen a településközpont, az intézmények, a jelentıs ipari területek megközelítését, a lakóterületekkel való kapcsolat javítását szolgáló, önkormányzati tulajdonú forgalmi, győjtı és lakó utak kiépítése, maximum 4 km hosszban. - Az önkormányzati tulajdonú belterületi utak korszerősítése., felújítása, megerısítése a B.III, B.IV és B.V. tervezési osztályba sorolt utak esetében; - Burkolat- és teherbírás javításhoz, szélesítéshez, kiépítéshez kapcsolódó tevékenységek - Az utak korszerősítésével együtt a meglévı utak biztonságosabbá tételéhez kapcsolódó tevékenységek, pl. balesetveszélyes csomópontok átépítése, gyalogátkelıhelyek, parkolók létesítése, akadálymentesítés 11

12 Támogatás mértéke(%): Támogatás minimum összege: Támogatás maximum összege: Támogatható projektek száma: Kiíró szervezet /Közremûködõ szervezet: (mozgás, látás és hallássérültek közlekedéséhez) Önállóan támogatásra nem pályázható tevékenységek: - Az útberuházásokhoz kapcsolódó infrastrukturális és közterületi elemek korszerősítése (csapadékvíz-elvezetés, szükséges közmőkiváltás) a közlekedésbiztonság növelése (pl. új csomópontok építése, meglevık rendezése, egyéb közlekedésbiztonsági létesítmények, forgalomtechnikai jelzések telepítése és ezekhez kapcsolódó közvilágítás létesítése.) 85 % A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90 %-a, abban az esetben, ha a pályázatot olyan önkormányzat vagy azok társulása nyújtotta be, amely a 64/2004 (IV.15.) Kormányrendelet alapján területfejlesztési szempontból hátrány 10 millió HUF 400 millió HUF Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség/ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht 1. Tervezett projekt címe: Békés belterületi lakossági utak aszfaltozása 14 utcában Tervezett megvalósítás: II. félév (összes ktg millió HUF): Közel 4 km hosszú útburkolat építése Békésen, az Árpád, Búzavirág, Dr. Veress Endre, Fábián zugok, Hajnal, Károlyi, Kasza, Kecskeméti, Liliom, Prágai, Tanács sor, Tóth, Tőzkút, Vadvirág utcákban 74,4 millió Ft. Saját erı igény millió HUF: 11,1 millió Ft. Pályázati kód: DAOP /B 2. Tervezett projekt címe: Tervezett megvalósítás: (összes ktg millió HUF): Saját erı igény millió HUF: DAOP /B. Önkormányzati és állami tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése Békés-dánfoki lakóterülethez és Kishajó kikötıhöz vezetı útvonal felújítása fm hosszú, m 2 területő aszfalt burkolatú út felújítása, burkolat megerısítése Békésen a Borz u., Fürdısétány, Kırösi Csoma S. u. és Dánfoki utakon. A városközpont és egy új lakóterület, ill. turisztikai létesítményhez biztosít közvetlen kapcsolatot II. félév 57 millió Ft. 8,.6 millió Ft. 12

13 Pályázati kód: DAOP /B 3. Tervezett projekt címe: Tervezett megvalósítás: (összes ktg millió HUF): Saját erı igény millió HUF: DAOP /B. Önkormányzati és állami tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése sz fıút felújítása (Ady utcától ONCSA telepig) Projektgazda: Magyar Közút Kht., partner Békés Város Önkormányzata Települések megközelíthetıségét javítja, szolgálja a közlekedésbiztonságot, - továbbá a kijelölt iparterület megközelíthetıségének javításával gazdasági érdekeket szolgál partnerségben Elıkészítés alatt Elıkészítés alatt Pályázati kód: DAOP DAOP Önkormányzati és állami tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése Támogatás formája: vissza nem térítendı Támogatás elnyerésének módja: pályázat Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap Tervezett projekt címe: Tervezett megvalósítás: (összes ktg millió HUF): Saját erı igény millió HUF: Békést és Muronyt összekötı közlekedésbiztonsági célú kerékpárút I. üteme 2672 fm hosszú kerékpárút építése, mely településrészeket és településeket köt össze. Szolgálja a közlekedésbiztonságot, - továbbá a kijelölt iparterület megközelíthetıségének javításával gazdasági érdekeket is szolgál II. félév 65, 426 millió Ft 6,5 millió Ft. 13

14 Pályázati kód: DAOP /2F DAOP /2F Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése Támogatás formája: vissza nem térítendı Támogatás elnyerésének módja: pályázat Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap Forrás összege: millió HUF Megjelenés dátuma: Beadási határidı: Elérhetıség: Pályázati dokumentáció Támogatás célja: Kedvezményezettek köre: Támogatási feltételek: Támogatás mértéke(%): Támogatás minimum összege: HUF Az alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok (kivéve a szakképzési tevékenységet is nyújtó intézmények) beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) célirányos támogatása a közoktatási reformfolyamatoknak és a 21. század iskolája zászlóshajó programnak megfelelıen a minıségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény szerinti alábbi nevelési-oktatási intézmények fenntartói és alkotott konzorciumaik: óvoda; általános iskola;alapfokú mővészetoktatási intézmény;gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény;gimnázium;diákotthon és kollégium;többcélú intézmények. Alaptevékenységek: Alapfokú nevelési-oktatási intézmények (óvoda, általános iskola, alapfokú mővészetoktatási intézmény, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, a fõ alatti lakosságszámú településeken az óvoda épülethez kapcsolt bölcsıdei helyiségek létrehozása, többcélú intézmények, gimnáziumok (kivéve a szakképzési tevékenységet is nyújtó intézmények) és ezek diákotthonának, kollégiumának akadálymentes -bıvítése, felújítása, korszerősítése, rekonstrukciója, átépítése, az épületek modernizációja, többfunkcióssá és energiatakarékossá tétele, integrált, funkcionális intézményi belsı terek kialakítása a méltányos oktatási környezet alapkövetelményeinek figyelembe vételével -különösen indokolt esetekben új nevelési-oktatási épület/rész akadálymentes építése 90 % leghátrányosabb kistérségekben az elszámolható költség legfeljebb 95 %-a HUF A 400 fõ feletti tanulólétszámú feladatellátási hely Támogatás maximum esetében ettõl eltérõ, maximálisan 500 millió Ft támogatás is összege: odaítélhetı Támogatható projektek 10A 400 fõ feletti tanulólétszámú feladatellátási hely esetében ettõl száma: eltérõ, maximálisan 500 millió Ft támogatás is odaítélhetõ - 35 Kiíró szervezet /Közremûködõ szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség/ VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság 14

15 Tervezett projekt címe: Tervezett megvalósítás: Békési alapfokú oktatás fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztés A minıségi oktatás feltételeinek megteremtéséhez szükséges épületrekonstrukció és eszközbeszerzés biztosítása 500 milló Ft ( költségvetés és szakmai program tervezés alatt (összes ktg HUF): Saját erı igény HUF: 50 millió FT 15

16 Pályázati kód: DAOP B. Támogatás formája: Támogatás elnyerésének módja: Forrás megnevezése: Forrás összege: Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok infrastruktúra fejlesztésére vissza nem térítendı Egy fordulós pályázat Európai Regionális Fejlesztési Alap Tervezés alatt Megjelenés várható dátuma: december Beadási határidı: Elérhetõség: Támogatás célja: Kedvezményezettek köre: Támogatási feltételek: Támogatás mértéke(%): december elejétıl, február 21-ig lehetséges. Jelenleg még társadalmi egyeztetés szintjén áll, pályázati felhívás, útmutató A járóbeteg szakellátás elérhetıségének fizikai biztosítása legalább. A szolgáltatások színvonalának és a munkafeltételek minıségének javítása korszerő infrastruktúrafejlesztéssel (eszköz, épület) figyelembe véve a környezettudatos gondolkodásmódot a környezeti és gazdasági fenntarthatósági elvárásoknak megfelelıen. Az esélyegyenlıség elveinek megfelelı beruházás megvalósítása a fogyatékossággal élı és megváltozott munkaképességő emberek ellátáshoz való hozzáférésének érdekében. Info-kommunikáció fejlesztés A kistérségeken belüli kohézió erısítése valós együttmőködési színterek kialakításával, partneri együttmőködések fejlesztésével. Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364) Többcélú kistérségi társulás (KSH 366) Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH 321) Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (KSH 322) Energiatudatos tervezés, komplex akadálymentesítés szempontjait figyelembe véve: Meglévı épület átalakítása, felújítása, bıvítése, korszerősítése a jogszabályi és a szakmai minimum feltételeknek megfelelıen, gépészeti és energetikai korszerősítés Eszközbeszerzés: Kizárólag új eszközök beszerzése megengedett Az épület és eszközfejlesztési elemek csak együttesen pályázhatók! Elıkészítés költségei (a projekt elszámolható költségeinek maximum 5 %-a de legfeljebb 30 millió Ft ) Nyilvánosság biztosítása A támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 95 %-a. A szükséges önrész minimum az összes elszámolható költség 5%-a. Támogatás minimum összege: Támogatás maximum összege: Támogatható projektek száma: Elıkészítés alatt Elıkészítés alatt Elıkészítés alatt 16

17 Kiíró szervezet /Közremûködõ szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség/ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht Tervezett projekt címe: Tervezett megvalósítás: (összes ktg millió HUF): Saját erı igény millió HUF: 40 Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Járóbeteg ellátás - Orvosi rehabilitáció célját szolgáló épület rekonstrukciója A rossz állapotban lévı épület átalakítása, felújítása és korszerősítése, a szolgáltatások körének és minıségének javítása a meglévı igények kielégítése érdekében. A jelenlegi reumatológiai szakrendelésnek az ortopédiai szakrendeléssel történı bıvítése a szolgáltatást komplexebbé teszi. A kistérségben, szőkebb vonzáskörzetben élı emberek, akik mozgásszervi betegségekben szenvednek, illetve akik a szolgáltatásokat egészség-megırzési, megelızési céllal is igénybe veszik. Közvetett eredményként a lakosság általános állapotának generális javulását, az egészségre jellemzı mutatók javulását, munkahelyteremtést, foglalkoztatás növekedését és a szakdolgozók jobb munkakörülményeinek javulását is megoldja. 400 millió Ft (becsült összeg) 17

18 Pályázati kód: DAOP /A DAOP /A kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Támogatás formája: vissza nem térítendı Támogatás elnyerésének módja: pályázat Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap Forrás összege: millió Ft Megjelenés dátuma: Beadási határidõ: Elérhetõség: Pályázati dokumentáció Támogatás célja: Kedvezményezettek köre: Támogatási feltételek: A pályázati program alapvetı célkitőzése az akcióterületek által érintett településrészek fizikai megújítása és a társadalmi kohézió együttes erısítése, új települési és kistérségi gazdasági, közösségi és szociális funkciók megjelenésének ösztönzése, valamint a meglevı funkciók megerısítése, ezáltal a leromlott vagy leszakadó városrészek bekapcsolása a varos fejlıdésébe. Dél-alföldi régió városi rangú kistérségi székhelyeinek (kivéve a megyei jogú varosok) helyi települési önkormányzatai. - Gazdasági funkciót erısítı tevékenységek: - - Piac, piaccsarnok épületének korszerősítése (átalakítása, bıvítése); helyiségek, belsı terek kialakítása, indokolt esetben új építése, az alapmőködéshez szükséges eszközbeszerzés. KKV-k által tulajdonolt és/vagy üzemeltetett kiskereskedelmi egységek és szolgáltatók által használt épület, épületrész külsı felújítása, korszerősítése (átalakítása, bıvítése); helyiségek, belsı terek kialakítása, indokolt esetben új építés KKV-k által igénybevett szolgáltató központ, kereskedelmi központ, bevásárló utca mint speciális megjelenési forma külsı felújítása, korszerősítése (átalakítása, bıvítése), helyiségek, belsı terek kialakítása. (új építés nem támogatható) Önálló épület akkor támogatható, amennyiben maximum 3-5 üzlethelyiseg alkotja. KKV-k által tulajdonolt és/vagy üzemeltetett vendéglátó egységek által használt épület, épületrész külsı felújítása, korszerősítése (átalakítása, bıvítése);helyiségek, belsı terek átalakítása (új építés és eszközbeszerzés nem támogatható) Könnyőszerkezetes épületek nem támogathatók. Rendezvény- és konferenciaközpont külsı felújítása (átalakítása, bıvítése), helyiségek, belsı terek kialakítása, a mőködtetéshez szükséges eszközök beszerzése, indokolt esetben új építés 500 m2 alatti alapterülető gazdasági szolgáltatóház külsı felújítása (átalakítása, bıvítése), helyiségek, belsı terek kialakítása, a mőködtetéshez szükséges eszközök beszerzése. Mozi épületének külsı felújítása, korszerősítése (átalakítása, bıvítése); helyiségek, belsıterek kialakítása, a mőködtetéshez szükséges eszközök beszerzése (új építés nem támogatható); Elınyt élvez a bıvítés, átalakítás a szinten tartó beruházással szemben. Közösségi funkciókat erısítı tevékenységek Önkormányzati, közmővelıdési könyvtár épületének külsı felújítása, átalakítása, bıvítése; helyiségek, belsı terek kialakítása, a mőködtetéshez szükséges eszközök beszerzése, Kulturális, mővelıdési központ épületének külsı felújítása, átalakítása, bıvítése; helyiségek, belsı terek kialakítása, alapmőködéshez szükséges eszközbeszerzés, indokolt esetben új építése 18

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1.

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1. II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban című pályázati felhívásához Kódszám: NYDOP-3.1.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására Kódszám: KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010 Érd Megyei Jogú Város gazdasági programja 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai 1 Tartalom Bevezetés...3 Jövıkép...4 I. Jövı Program...5 1. Baba-program...5 2. Óvodai és köztéri

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv Sárospatak Város Képviselı-testülete 12.855-2/270/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK Sárospataki városközpont fejlesztése Akcióterületi Terv SÁROSPATAK SÁROSPATAKI VÁROSKÖZPONT

Részletesebben

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV SALGÓTARJÁN VÁROSKÖZPONTJÁNAK FUNKCIÓBİVÍTİ REHABILITÁCIÓJÁRA

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV SALGÓTARJÁN VÁROSKÖZPONTJÁNAK FUNKCIÓBİVÍTİ REHABILITÁCIÓJÁRA ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV SALGÓTARJÁN VÁROSKÖZPONTJÁNAK FUNKCIÓBİVÍTİ REHABILITÁCIÓJÁRA BUDAPEST, 2009. JÚLIUS 21. 1 Tartalomjegyzék 1. STRATÉGIA 4 1.1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ IVS CÉLRENDSZERÉHEZ

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről Tisztelt képviselő-testület! A közelmúltban jelent meg a nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

HAMAROSAN ISMÉT MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP-2009-2-2.1.

HAMAROSAN ISMÉT MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP-2009-2-2.1. Hosszabb szüntetet követıen ismételten szeretnénk felhívni figyelmüket néhány aktuális pályázati felhívásra. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Határmenti Regió Fejlesztéséért Alapítvány és a BOVAP Polgári Társulás

Részletesebben

www.projectmine.hu FELSZÍNRE HOZZUK AZ ÉRTÉKEKET! Semperger-Dorogi Kinga Ügyvezető Tel: +3670 931 5585 semperger.kinga@projectmine.

www.projectmine.hu FELSZÍNRE HOZZUK AZ ÉRTÉKEKET! Semperger-Dorogi Kinga Ügyvezető Tel: +3670 931 5585 semperger.kinga@projectmine. PÁLYÁZATI ISMERTETŐ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2012-BEN ( Eszközbeszerzés támogatása, technológiai fejlesztések, komplex vállalkozásfejlesztés, IT-fejlesztések, Turisztikai célú támogatások, Egészségfejlesztés

Részletesebben

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget.

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget. Intézkedés Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Kedvezményezett/célcsoport Támogatható települések köre Főbb támogatható tevékenységek Minimum támogatási összeg Maximum támogatási

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k.

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k. Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Sápi Tamás

Részletesebben

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló Az inkubátor projekt rövid összefoglalása 1. BI/BSC lehetıségek. Ez egy rövid bevezetı, mely kiterjed a javasolt

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 1. Vásárosnamény Város Önkormányzata 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetı... 4 1. Vásárosnamény

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl

Részletesebben

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben

Csepreg Város. Önkormányzatának. gazdasági programja (2011 2014)

Csepreg Város. Önkormányzatának. gazdasági programja (2011 2014) Csepreg Város Önkormányzatának gazdasági programja (2011 2014) Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Önkormányzat vagyongazdálkodása 3. Az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodása 4. Gazdaságfejlesztés 4.1. Területfejlesztési

Részletesebben