Készítette: Szabó János Ügyvezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette: Szabó János Ügyvezető"

Átírás

1 Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám: Cégjegyzékszám: Közhasznúsági jelentés 2009 Készítette: Szabó János Ügyvezető

2 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Szakképző Központ Nonprofit Kft évben, gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege ezer Ft, a saját tőke Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a szervezet ezer Ft állami támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is használta. A kapott támogatás jogcíme: a évi LXXXVI. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény 4. (1) a, pontja. A szakképzési hozzájárulást gyakorlati oktatás szervezésével teljesítők, költségeik fedezésére, e törvény mellékletében felsorolt tételek alapján igényelhető vissza nem térítendő támogatás. (2.számú melléklet) A szervezet a kapott támogatást a tárgyévben teljes egészében felhasználta, amelyet az NSZFI- nél február 15-ig elszámolt. A szervezet a tárgy évben 83eFt támogatást kapott vállalkozástól, működési célra. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A szervezet saját tőkéje eft. A tőkevesztés oka. A vállalkozási tevékenység eredménye még nem fedezi a közhasznú tevékenység állam által nem finanszírozott költségeit. A vagyon felhasználást a mérleg és az eredmény-levezetés tartalmazza. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (3. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORM[NYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL, ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettől: eft. (4.számú melléklet) 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Társaságunk személyi jellegű ráfordítása ezer Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői ez évben csak a szükséges költségtérítésben részesültek, összegét tekintve 557 e Ft-ot fizetettünk ki. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. A szervezet vezető tisztségviselői más juttatásban nem részesültek. (5. számú melléklet)

3 7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Szervezetünk az alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenységek közül a középfokú gyakorlati oktatást végzi. Ennek keretében 183 tanuló gyakorlati oktatását szervezzük a következő szakmákban: női-ruhakészítő, élelmiszer-és vegyiáru-eladó, villanyszerelő, kőműves, fodrász, festő, mázoló és tapétázó. A gyakorlati képzésekhez kapcsolódóan vállalkozási tevékenységet folytatunk. Tanulóink többsége dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium diákja. Dabas Szabó János ügyvezető 8. Záradék A közhasznúsági jelentést a szervezet alapítója án elfogadta Stégner Péter igazgató

4 1. számú melléklet Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft 370 Dabas, József Attila utca 107. Egyszerűsített éves beszámoló 2009 Üzleti évről Keltezés: Dabas, május 23. A vállalkozás vezetője (képviselője)

5 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Az üzleti év mérleg fordulónapja: (év, hó, nap) adatok e Ft-ban Előző év Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök ( sor) 164,- 407,- 02. I. Immateriális javak sorból immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 164,- 407, sorból: tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök sorból: Befektetett pénzügyi eszközök Értékhelyesbítése B. Forgóeszközök ( sor) 9.370, ,- 09. Készletek 93, ,- 10. Követelések 213, ,- 11. Értékpapírok Pénzeszközök 9.064, ,- 13. C. Aktív időbeli elhatárolások , ,- 14. Eszközök összesen ( sor) D. Saját tőke ( sor) , ,- 16. I. Jegyzett tőke 500,- 500, sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés Névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék -201, V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Közhasznú tev. Mérleg szerinti eredmény , ,- 24. VII. Vállalkozási tev. Mérleg szerinti eredmény 653, ,- 25. VII. Mérleg szerinti eredmény összesen , ,- 26. E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sor) , ,- 28. I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszúlejáratú kötelezettségek , ,- 30. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 8.134, ,- 31. G. Passzív időbeli elhatárolások 550,- 547,- 32. Források összesen ( sor) , ,- Keltezés: Dabas, május 23. A vállalkozás vezetője (képviselője)

6 Eredmény kimutatás Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző é.ért.h adatok E Ft Tárgyév a b c d e 1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól 6 d) társadalombiztosítási 7 e) továbbutalási céllal kapott 8 f) egyéb támogatás Pályázati úton elnyert támogatás Tagdíjból származó bevétel Közhasznú tevékenységből származó bevétel Egyéb bevétel B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből: továbbutalt támogatás Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 23 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 30 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) EREDMÉNY( I.+J.)

7 A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 42 C. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege május 23. a közhasznú társaság vezetője (képviselője) P.H.

8 Kiegészítő melléklet a Társaság évi beszámolójához 1. A Társaság bemutatása Alakulás időpontja: 2008 Fő tevékenységi kör: Szakmai középfokú oktatás Teáor: 8532 A társaság tulajdonosai: Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium 2. A számviteli politika alkalmazása Könyvvezetés módja: a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. Könyvvezetés pénzneme: magyar nyelven, forintban vezeti. Beszámoló formája és típusa: egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás, a beszámolóban a mérleget A, az eredmény kimutatást is A változatban állította össze. A mérleg és az eredmény kimutatás választott típusa - a jogszabályi változásokon túl - az előző üzleti évhez képest nem változott. Tárgyidőszak: Jelen beszámoló a január december 31. időszakot tartalmazza, a mérleg fordulónapja december 31. Mérlegkészítés időpontja: A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: május 20. Jelentős összegű hibák értelmezése: Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. Lényeges hibák értelmezése: A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyölített hatásuk a e Ft-ot meghaladja. Ismételt közzététel alkalmazása: A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni. Alkalmazott devizaárfolyam: A külföldi pénzértékre szóló, vagy devizaalapú eszközök és kötelezettségek - kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát -, valamint bevételek és ráfordítások forintértékének meghatározása egységesen az MNB közép árfolyamán történik. Fordulónapi devizás átértékelés: A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek a fordulónapon akkor kerülnek átértékelésre, ha a mérleg-fordulónapi értékelésből összevont különbözet eszközökre, forrásokra és eredményre gyakorolt hatása az 10 % - os mértéket meghaladja. Értékcsökkenési leírás módja: Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz

9 bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása: A 100 ezer Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök egy összegű leírását alkalmazza. Értékvesztések elszámolása: Az értékvesztések elszámolásának gyakorlata szerint értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Értékhelyesbítések alkalmazása: A társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel. Alapítás-átszervezés költségei: Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között. Kísérleti fejlesztés aktiválása: A kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni. Vásárolt készletek értékelése: A vásárolt készletek a mérlegben a tényleges bekerülési értékben jelennek meg. Céltartalék-képzés: Garanciális és egyéb kötelezettségekre, várható jövőbeni költségekre céltartalékot nem képez. Ki nem emelt tételek értékelése: Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre. Leltározási szabályok: Az eszközök és források leltározása a leltározási szabályzat szerint történik. Pénzkezelési szabályok: A pénzkezelés a pénzkezelési szabályzat szerint történik. Eltérés a törvény előírásaitól: A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. 3. Számszaki adatok, elemzések Sorszám Megnevezés összeg ( %) Saját tőke aránya (Saját tőke/összes forrás) x 100 Saját tőke és a befektetett eszközök aránya (Saját tőke/befektetett eszk.) x 100 Kötelezettségek aránya (kötelezettségek/saját tőke) x 100 Árbevétel arányos nyereség (Üzemi eredmény/nettó árbevétel) x 100 Vagyonarányos jövedelmezőség (Adózás előtti eredmény/saját tőke) x 100 Forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek x x 100 = -22, x 100 = -1400, x 100 = -530, x 100 = -3, x 100 = 79, x 100 = 138,

10 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Összevont tételek a mérlegben: A mérleg arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetőségével a tárgyévben nem élt. Új tételek a mérlegben: A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. Tételek továbbtagolása a mérlegben: A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a társaság a tárgyidőszakban nem élt. Tételek elhagyása a mérlegben: A mérlegben - az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében - az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban. Értékvesztések: A mérlegben a befektetett pénzügyi eszközökhöz, készletekhez, értékpapírokhoz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra nem került sor. Saját tőke A saját tőke elemeinek tárgyévi változásai, valamint a változások okai az alábbiak: Saját tőke eleme (eft) Előző év Tárgyév Változás JEGYZETT TŐKE JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) TŐKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Saját tőke összesen Céltartalékok: A mérlegben céltartalék nem szerepel. Hátrasorolt kötelezettségek: A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni hátrasorolt kötelezettsége nem áll fenn/ az alábbi:. Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek: A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év./ az alábbi Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben: A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn. Halasztott bevételek: A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevételek nincsenek/.támogatás 5. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Összevont tételek az eredmény kimutatásban: Az eredmény kimutatás arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetőségével a tárgyévben nem élt.

11 Új tételek az eredmény kimutatásban: A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek. Továbbtagolt tételek az eredmény kimutatásban: Az eredmény kimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a társaság a tárgyidőszakban nem élt. Tételek elhagyása az eredmény kimutatásban: Az eredmény kimutatásban - az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében - az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre kerül, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban. Támogatási program keretében kapott támogatások: segély program keretében 0 Ft támogatási szerződés alapján a beszámolási időszakban 0 eft támogatást kapott, melyből a tárgyévben 0. eft került felhasználásra. A fennmaradó 0.eFt a bevételek passzív időbeli elhatárolásai között szerepel. 6. Tájékoztató adatok Vezető tisztségviselő: Szabó János ügyvezető,/ üzletvezető Vezető tisztségviselők munkadíja, egyéb juttatásai A társaság vezető tisztségviselőjének díjazása és egyéb juttatása összesen: Ft A társaság vezető tisztségviselőjének kölcsönt, előleget nem nyújtott. Létszámadatok, béradatok, személyi jellegű egyéb kifizetések A tárgyévben 12 fő munkavállaló volt, kiknek bérköltsége eFt, személyi jellegű egyéb kifizetések összege 457e Ft volt. A társaság a beszámolási időszakban kutatás és kísérleti fejlesztésre költséget nem számolt el, környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezett, környezetvédelmi kötelezettsége nem merült fel. A beszámolót a Grafilux Kft. készítette Szabados L. Gáborné mérlegképes könyvelő (regisztrációs nyilvántartási szám: ) közreműködésével. A társaság könyvvizsgálatra kötelezett. Bálint Jenőné Kamarai nyilvántartási száma: MKVK: Dabas, 2010.május 23. Szabó János ügyvezető

12 2. számú melléklet Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról év Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege Ft Átvitel Ft Támogatást nyújtó neve időpontja összege előző évi tárgy évi elszámolás határideje NSZFI Működési költségek NSZFI Működési költségek NSZFI Működési költségek NSZFI Működési költségek NSZFI Működési költségek NSZFI Működési költségek NSZFI Működési költségek NSZFI Működési költségek NSZFI Működési költségek

13 Kimutatás a célszerinti juttatásokról év Juttatás megnevezése Juttatás összege Ft Eltérés előző évi tárgy évi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatások összesen 0 0 ebből adóköteles 0 0 ebből adómentes 0 0 Természetbeni juttatások összesen 0 0 ebből adóköteles 0 0 ebből adómentes 0 0 Egyéb juttatások 0 0 Összesen 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott 0 0 Pénzbeli juttatások 0 0 Nem pénzbeli juttatások 0 0 Egyéb juttatások 0 0 Összesen 0 0 Mindösszesen 0 Megjegyzés 3. számú melléklet

14 4. számú melléklet Kimutatás a kapott támogatásokról év Juttatás megnevezése Támogatott cél Központi költségvetési szervektől Támogatás összege Ft Változás előző évi tárgy évi % Ft NSZFI Működési támogatás , Helyi önkormányzat és szervei 0 0 Fővárosi Önkormányzat 0 0 Megyei Önkormányzat 0 0 Kistérségi Önkormányzat 0 0 Települési Önkormányzat 0 0 Kisebbségi Önkormányzat 0 0 Magánszemély 0 0 Egyéni vállalkozó 0 0 Jogi személyiségű gazdasági társaság 0 0 Jogi szem. nélküli gazdasági társ. Működési támogatás , Közhasznú szervezet 0 0 SZJA 1%-a (APEH) 0 0 Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) 0 0 Egyéb 0 0 Összesen

15 5. számú melléklet Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról év Juttatás megnevezése Juttatás összege Ft Eltérés Előző évi Tárgy évi % Ft Megjegyzés Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 Természetbeni juttatások 0 0 SZJA köteles 0 0 SZJA mentes 0 0 Értékpapír juttatások 0 0 Tisztelet díjak, megbízások 0 0 Költségtérítések Szabó János Gépkocsi használat Adott kölcsönök összege 0 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 Egyéb juttatások 0 0 összesen

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010 Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933-213 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2010 Készítette:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet. Adószám: 20977232-2-41 Közösségi adószám: HU 20977232 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-919156

Kiegészítő Melléklet. Adószám: 20977232-2-41 Közösségi adószám: HU 20977232 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-919156 Adószám: 20977232-2-41 Közösségi adószám: HU 20977232 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-919156 Kiegészítő Melléklet Városi Színház Nonprofit Kft Fordulónap: 2014.december

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

-2- Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása Az Alapítvány tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az alábbiakban foglalható össze. Az Alapítvány

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához. 2011 év

Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához. 2011 év 14706211-9104-572-03 Statisztikai számjel Kecskeméti Vadaskert Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 2011 év Kecskemét,

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben