Független Könyvvizsgálói Jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Független Könyvvizsgálói Jelentés"

Átírás

1

2 Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege E Ft, a mérleg szerinti eredmény 0 (nulla) E Ft, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért 2.) A vezetés felelős a megbízható és valós képet nyújtó éves beszámoló elkészítéséért és bemutatásáért a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége 3.) A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól. 4.) A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a megbízható és valós képet nyújtó éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését. 5.) Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

3 Záradék (vélemény) 6.) A könyvvizsgálat során a éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a magyar számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon alkalmazott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről 7.) Elvégeztük a évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a évi üzleti jelentése a évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Budapest, május 23. Szabó Gergely Szabó Gergely Ernst & Young Kft. Kamarai tag könyvvizsgáló Nyilvántartásba-vételi szám: Kamarai tagsági szám: Jelen könyvvizsgálói jelentést megfelelően aláírva, papír alapon is kibocsátottuk.

4 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest Lechner Ödön fasor a vállalkozás címe, telefonszáma évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: Keltezés: Budapest,

5 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám Éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban Tét Előző év sz. A tétel megnevezése módosít a b c d e 01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) III. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+/-II+III-IV-V-VI-VII) Keltezés: Budapest,

6 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám Éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban Tét Előző év sz. A tétel megnevezése módosít Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyer ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befekt.pü.eszközök kamata,árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott(járó)kamatok és kamatjell.bevét ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett. pü.eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráford ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések,értékpapírok,bankb. értékveszt Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráford. ( ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (XI-XII) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XIII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra Jóváhagyott osztalék G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23) Keltezés: Budapest,

7 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám Éves beszámoló MÉRLEGE (Eszközök) adatok E Ft-ban Tét Előző év sz. A tétel megnevezése módosít. a b c d e A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I.+II.+III.) I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért.jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön rész.vállalkozásnak Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Bef. pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Bef. pénzügyi eszközök értékelési különböz. 0 0 Keltezés: Budapest,

8 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám Éves beszámoló MÉRLEGE (Eszközök) adatok E Ft-ban Tét Előző év sz. A tétel megnevezése módosít. a b c d e B. FORGÓESZKÖZÖK (I.+II.+III.+IV.) I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 0 0 II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolg.(vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb rész.vállalkozással szemb Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Szárm.ügyletek értékelési különbözete 0 0 III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú, hitelviszonyt megtest.értékpap Értékpapírok értékelési különbözete 0 0 IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív időbeli elhatolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárol Halasztott ráfordítások 0 0 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) (A+B+C) Keltezés: Budapest,

9 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám Éves beszámoló MÉRLEGE (Források) adatok E Ft-ban Tét Előző év sz. A tétel megnevezése módosít. a b c d e D. SAJÁT TŐKE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII) I. Jegyzett tőke ebből: visszavásárolt részesedés névértéken 0 0 II. Jegyzett,de be nem fizetett tőke(-) 0 0 III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka 0 0 VII. Mérleg szerinti eredmény E. CÉLTARTALÉKOK Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. KÖTELEZETTSÉGEK (I.+II.+III.) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezetts.kapcsolt vállalkozásnak Hátrasorolt kötelesetts.részes vállalkozásnak Hátrasorolt kötelezetts.egyéb gazdálkodónak 0 0 Keltezés: Budapest,

10 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám Éves beszámoló MÉRLEGE (Források) adatok E Ft-ban Tét Előző év sz. A tétel megnevezése módosít. a b c d e II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben Tartós kötelezettségek egyéb rész.váll.szemb Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból,szolg. (száll.) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezetts.kapcsolt vállalkozás Rövid lejáratú kötelezetts.rész.vállalkozással Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Kötelezettségek értékelési különbözete Szárm.ügyletek negatív értékelési különbözete 0 0 G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív elhatárolása Halasztott bevételek 0 0 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) (D+E+F+G) Keltezés: Budapest,

11 Cash flow-kimutatás I. Szokásos tevékenységbôl származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, sorok) Adózás elôtti eredmény (kapott osztalék nélkül) +/ Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/ Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/ Befektetett eszközök eladás/kivezetés eredménye -/ Szállítói kötelezettség változása +/ Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/ Passzív időbeli elhatárolások változása +/ Vevôkövetelés változása (értékvesztéssel és visszaírással) +/ Forgóeszközök (vevô és pénzeszközök nélkül) változása +/ Aktív idôbeli elhatárolások változása +/ Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységbôl származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék,részesedés III. Pénzügyi mľveletekbôl származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow sorok) Részvénykibocsátás, tôkebevonás bevétele Kötvénykibocsátás bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra adott kölcsön törlesztése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás (tôkeleszállítás) Kötvényvisszafizetés Hitel, kölcsön visszafizetése, törlesztése Hosszú lejáratra adott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni és egyéb hosszúlejáratú köt. változása -/+ - - IV. Pénzeszközök változása (+/-I+/-II+/-III. sorok)+/ Budapest,

12 Kiegészítő melléklet a évi éves beszámolójához Általános kiegészítések: 1. A vállalkozás bemutatása: Beszámolási időszak: a. Székhelye: 1095 Budapest Lechner Ödön fasor 9. b. Tevékenységi kör: befektetési alapok és portfóliók kezelése, befektetési tanácsadás c. Tulajdonos: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 2. A számviteli politika fő vonásai: a. Alkalmazott értékelési eljárások bemutatása: Befektetett eszközök értékelése: Egyéb eszközök értékelése: Deviza eszközök és források értékelése: tényleges bekerülési értéken könyv szerinti érték MNB árfolyam b. Az értékcsökkenés elszámolási módszerének ismertetése: Az értékcsökkenés elszámolása a várható élettartam figyelembe vételével lineáris módszerrel történik. A gépjárművek forgalmi értékét kivezetéskor a beszerzési érték 40%-án feltételezzük, ezért az értékcsökkenést a beszerzési érték 60%-án számoljuk el a január 1. utáni beszerzések esetében. A többi eszköz esetében nem tételezünk fel maradványértéket. Az alkalmazott leírási kulcsok: A társasági adóról szóló törvényben meghatározott leírási kulcsokat alkalmazzuk, mert azok megegyeznek az egyes eszközök várható használati ideje alapján meghatározott kulcsokkal. Az elszámolás gyakorisága: havonta c. Alkalmazott beszámoló : éves beszámoló mérleg : "A" változat eredménykimutatás: "A" változat, összköltség eljárással d. Időpontok: a beszámoló fordulónapja: tárgyév december 31. a beszámoló készítésének napja: tárgyévet követő január Eltérés a számviteli alapelvektől: A beszámoló összeállítása során nem tértünk el a számviteli alapelvektől.

13 2 4. Vagyoni, jövedelmi helyzet alakulása: a. Az eszközök értékének és összetételének alakulása (eft): változás % Az eszközök változása: ,49 ezen belül: - befektetett eszközök: ,28 - forgóeszközök: ,30 - aktív időbeli elhatárolások: ,02 b. A források változása (eft): változás % A források változása: ,49 ezen belül: - saját tőke ,00 - céltartalékok ,63 - kötelezettségek ,76 - passzív időbeli elhatárolások: ,02 c. Jövedelmezőség alakulása és egyéb mutatók (%) : Tárgyi eszközök / összes eszközök aránya: 0,04 0,04 Forgóeszközök / összes eszközök aránya: 90,03 90,21 Tőkeellátottság (saját tőke / források) aránya: 27,00 29,19 Kötelezettségek / saját tőke aránya: 183,14 204,69 Likviditás (forgóeszközök / rövid lej.kötelez.) aránya: 182,04 150,98 Árbevétel arányos jövedelmezőség: 59,60 67,25 Eszközarányos jövedelmezőség: 57,60 60,95 Vagyonarányos jövedelmezőség: 213,29 208,80 A mérleghez kapcsolódó kiegészítések: 1. A nem összehasonlítható adatok ismertetése: A nyitó mérlegben szereplő eszközök és források ugyanazon elveken végén, ezért a mérlegben nincsenek össze nem hasonlítható adatok. kerültek értékelésre mint az év 2. Több helyen szerepeltethető adatok ismertetése: Sem az eszközök, sem a források között nincsenek ilyen adatok. 3. Eszközök és források minősítésének megváltozása: Nem történt változás az eszközök és források minősítésében. 4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása: Nem történt változtatás az értékelési elvekben.

14 3 5. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének és értékhelyesbítésének, valamint a részesedések és tartós értékpapírok alakulása: 1. Bruttó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró Szellemi termékek eft alatti műszaki gép, berendezés Számítástechnikai eszközök Irodai berendezésekfelszerelések Beruházások 0 Beruházási előlegek 0 Részesedés.,értékpapír. 0 ÖSSZESEN Elszámolt ÉCS Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró Szellemi termékek eft alatti műszaki gép, berendezés Számítástechnikai eszközök Irodai berendezésekfelszerelések Beruházások 0 Beruházási előlegek 0 Részesedés.,értékpapír. 0 ÖSSZESEN melyből terven felüli ÉCS: 0 eft (Egyéb ráfordítások) 100 eft alatt azonnal leírt eszközök: eft ÉCS az eredménykimutatásban: 589 eft TAO szerint elszámolható ÉCS: 589 eft 3. Nettó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró Szellemi termékek 0 XXXXX eft alatti műszaki gép, berendezés 0 XXXXX Számítástechnikai eszközök 0 XXXXX Irodai berendezésekfelszerelések XXXXX Beruházások 0 XXXXX Beruházási előlegek 0 XXXXX Részesedés.,értékpapír. 0 XXXXX ÖSSZESEN XXXXX Előző év Tárgyév TAO szerint 100eFt alatti eszközök ÉCS ebből aktválás nélkül leírva Összes értékcsökkenés Összes beszerzés Eszközértékesítés/kivezetés bevétele 0 0 Kivezetett eszközök nyilv. érték Eszközkivezetés eredménye 0 0 0

15 4 6. A saját tőke változása: eft Változás JEGYZETT TőKE JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TőKE (-) TőKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Összesen: A saját tőkében az eredményelszámoláson kívüli változás nem volt. Az eredménytartalékot nem terheli semmilyen könyvelésen kívüli kötelezettség. 7. Garanciális és a mérlegben nem szereplő egyéb pénzügyi kötelezettségek: A társaságnak tevékenységéért az általában érvényes magyarországi jogszabályok szerint köteles garanciát vállalni. A mérlegkészítés időpontjában nem voltak lezáratlan garanciális ügyek és nincsenek egyéb, a mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettségek sem. 8. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek: Társasági adó 0 0 eft Személyi jövedelemadó eft Munkaadói, munkavállalói járulék, EHO eft Szakképzési, rehabilitációs, váll. hozzájárulás eft Kulturális, innovációs hozzájárulás eft Pótlékok, birságok -6 0 eft Vám- és Pénzügyőrség 0 0 eft Általános forgalmi adó eft Helyi adók eft Munkavállalók 0 0 eft Társadalombiztositás eft Fizetendő felügyeleti díj eft Egyéb eft MINDÖSSZESEN: eft 9. Öt éven túli, vagy jelzáloggal biztosított kötelezettségek: Ilyen kötelezettségek a jelenlegi mérlegben nem szerepelnek. 10. Időbeli elhatárolások részletezése: Bevételek aktív időbeli elhatárolása: Következő évben kiszámlázott bevétel eft Járó kamat eft Mindösszesen: eft Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: Prémium és közterhei eft Befektetési jegyek forgalmi jutalék eft Elhatárolt audit költség eft Elhatárolt alvagyonkezelői díj eft Egyéb elhatárolt költségek eft Mindösszesen: eft

16 5 Az eredménykimutatás kiegészítése: 1. Össze nem hasonlítható adatok: Az eredménykimutatás tételei az előző időszakkal azonos elvek alapján kerültek meghatározásra, az eredménykimutatásban nincsenek össze nem hasonlítható adatok. 2. Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei: Ilyen jellegű tevékenység a társaságnál a tárgyévben nem volt. 3. Társasági adót és alapját módosító tételek: A társasági adó és különadó levezetését külön táblázat tartalmazza. 4. Igénybe vett szolgáltatások költsége: Bérleti dijak eft Egyéb elhelyezési szolgált eft Irodai,adminisztrációs szolg eft Információs rendszer költs eft Telekommunikációs költség eft Marketing és üzletkötés eft Szállitás, utazás eft Szakértők eft Információ gyűjtés eft Egészségügyi,szociális költ eft Egyéb szolgáltatás eft MINDÖSSZESEN: eft 5. Rendkívüli bevételek, rendkívüli ráfordítások: Az alábbi rendkívüli tételek kerültek elszámolásra (eft): Részvény Alap elévült fizetendő hozam leírása: évi TAO elszámolás és lekötött tartalék helyesb Renta Alap és Dimenzió portfólió veszteség megtérítése Mindösszesen: Kapott támogatások: A társaság nem vett igénybe támogatást az elkülönített állami pénzalapokból. 7. Árbevétel alakulása tevékenységenként (eft): befektetési alapok kezelése: portfólió(vagyon)kezelés: egyéb befektetési szolgáltatás: költségek továbbterhelése: ügynöki jutalék: Összesen:

17 6 Tájékoztató kiegészítések: 1. Munkavállalók létszáma és javadalmazása állománycsoportonként: Létszám és bérköltség: létszám (fő) bér (eft) létszám (fő) bér (eft) Teljes munkaidős fizikaiak: Teljes munkaidős szellemiek: 25, , Részmunkaidős fizikaiak: Részmunkaidős szellemiek: 3, MINDÖSSZESEN: 29, , Személyi jellegű egyéb kifizetések (eft): Reprezentáció Költségtérítések Természetbeni juttatások Betegszabadság 0 0 Egyéb: Mindösszesen: Kapcsolt vállalkozások: A társaság az alábbi kapcsolt vállalkozásokkal folytat üzleti tevékenységet: név, cím kapcsolat tulajdoni hányad (%) befolyás Kereskedelmi és Hitelbank Zrt Budapest, Lechner Ödön fasor 9. anyavállalat 100 közvetlen KBC Securities Mo.Fióktelep 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. csoporttag 0 K&H Csoportszolgáltató Kft Budapest, Lechner Ödön fasor 9. csoporttag 0 KBC Global Services Mo.Fióktelep 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. csoporttag 0 K&H Biztosító Zrt Budapest, Lechner Ödön fasor 9. csoporttag 0 K&H Autópark Kft Budapest, Lechner Ödön fasor 9. csoporttag 0 KBC Fund Management Ltd. Dublin 2. Dawson street csoporttag 0 KBC Asset Management NV 1080 Brussel, Havenlaan 2. csoporttag 0 KBC Asset Management S.A Luxemburg,Placa de la Gare 5. csoporttag 0 Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek: árbevétel egyéb bevétel pénzügyi bevétel rendkívüli bevétel eft Kereskedelmi és Hitelbank Zrt K&H Biztosító Zrt KBC Asset Management NV KBC Asset Management S.A A kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben fennálló követelések részletezése: KBC Asset Management NV vevő 194 eft A kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások felé fennálló kötelezettségek részletezése: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. osztalék eft szállító eft KBC Global Services Mo.Fióktelep szállító eft K&H Autópark Kft. szállító 11 eft K&H Biztosító Zrt. szállító 9 eft Összesen: eft

18 7 2. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság javadalmazása, folyósított előlegek, kölcsönök, kötelezettség vállalások: Ilyen jellegű kifizetések, kötelezettség vállalások a társaságnál a folyó évben nem voltak. 3. A részvények száma és névértéke: A kibocsájtott részvények névértéke : Ft/db A kibocsájtott részvények darabszáma: db A részvények 100%-a a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. birtokában van. 4. Környezetvédelmi információk: Mivel a társaság fő tevékenysége olyan szolgáltatás, ami nem hordoz környezeti kockázatot, a társaságnak nem kellett környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközöket beszereznie. A tevékenység során nem keletkeznek veszélyes hulladékok, így környezetvédelmi garanciális céltartalék képzése is felesleges. 5. A beszámoló aláírására kötelezett vezető tisztségviselők: Zobor Zsuzsa vezérigazgató 1034 BUDAPEST Dévai Bró Mátyás tér 25. Ziaja György igazgató 2141 CSÖMÖR, Körmendi u. 23/A. 6. Számviteli vezetésért felelős szolgáltató: Garamvölgyi Zoltán (2000 Szentendre, Tavasz u.7. PM reg.szám: ) a DEBIT & CREDIT Kft. Képviseletében (2000 Szentendre, Tavasz u.7.) 7. Könyvvizsgáló: A társaságnál a könyvvizsgálat kötelező a számviteli törvény 155. (2) és (5) bekezdései alapján." A társaság könyvvizsgálója: ERNST & YOUNG Könyvvizsgáló Kft. ( ) 1132 Budapest, Váci út 20.. Kijelölt könyvvizsgáló: Szabó Gergely ( ) A társaság könyvvizsgálatáért fizetett díj a tárgyévben : eft A társaság által kezelt alapok könyvvizsgálatáért kifizetett díj 2011-ben 375 eft volt, de az az eredménykimutatás közvetített szolgáltatások sorában szerepel. 8. Konszolidáció: A társaság anyavállalata, a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. összevont (konszolidált) éves beszámolót és üzleti jelentést készít, ami székhelyén megtekinthető (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) 9. Céltartalék képzés: A céltartalékok között szerepel a beszámoló előző évi oszlopában a Fővárosi Önkormányzat Adó Ügyosztálya által vitatott helyi iparűzési adó összege. A Fővárosi Önkormányzat Adó Ügyosztálya ellenőrizte a társaság iparűzési adóbevallásait évekre és vitatja az adott időszakban a kezelt befektetési alapokra továbbterhelt forgalmazási, letétkezelési, könyvvizsgálati és könyvelési költségek levonhatóságát az iparűzési adó alapjából. Alapkezelő nem osztotta az Adó Ügyosztály értelmezését keresetet terjesztett elő a határozat megváltoztatása/hatályon kívül helyezése érdekében. Alapkezelő évben a határozatban foglaltak alapján céltartalékot képzett, majd az Adó Ügyosztály által kirótt adókülönbözetet, adóbírságot és késedelmi pótlékot a jogerős határozat értelmében határidőben megfizette, de a céltartalékot nem oldotta fel, továbbá annak összegét minden olyan évre vonatkozóan kiegészítette, amelyet még a Hivatal nem vizsgált. A megfizetett összeget a Társaság követelésként mutatja ki. A fentiek alapján képzett céltartalék összege eft volt, ami 2011-ben feloldásra került a jogvita a Társaságnak kedvező lezárása miatt. 10. Egyéb: A társaság tevékenységével kapcsolatos információk a címen találhatók. Budapest,

19 Az adóalapot csökkentő tételek (eft): évi társasági adó meghatározása (1129) A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre a Tao. tv. 8. (1) bekezdésének a) pontja szerint képzett céltartalék felhasználása következtében az adóévben bevételként elszámolt összeg [Tao. tv. 7. (1) b)] Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, továbbá az eszközök kivezetésekor,- kivéve ha az kedvezményezett eszközátruházás miatt következett be - a forgóeszközök közé való átsorolásakor a számított nyilvántartási érték meghatározott része, feltéve, hogy az adózó az értékcsökkenést költségként, ráfordításként számolta el [Tao. tv. 7. (1) d); 1. és 2. számú melléklet] Az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított adóévi bevételként, vagy aktivált saját teljesítmény 23 növeléseként, vagy adóévi költség, ráfordítás csökkentéseként elszámolt összeg [Tao. tv. 7. (1) u)] Az adóalapot csökkentő tételek összesen: Az adóalapot növelő tételek (eft): A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék, céltartalékot növelő összeg [Tao. tv (1) a)] A számviteli törvény szerint az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként (ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg,továbbá az immateriális 02 jószág, tárgyi eszköz állományból való kivezetésekor, vagy a forgóeszközök közé történő átsorolásakor a könyv szerinti érték (meghatározott tételekkel csökkentve), ha az eszköz értékcsökkenését az adózó az adózás előtti eredmény terhére számolta el [Tao. tv. 8. (1) b)] Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások összege [Tao. tv. 8. (1) d); számú melléklet] Jogerős határozatban megállapított bírság, az Art. és Tb-törvények szerinti jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összege az önellenőrzéshez kapcsolódó kivételével [Tao. tv. 8. (1) e)] 3 34 Az adóalapot növelő tételek összesen: A társasági adó kiszámítása (eft): Adózás előtti eredmény Adóalapot csökkentő tételek Adóalapot növelő tételek Adóalap az általános szabályok szerint Tényleges adóalap a fenti adóalapból 10%-os adóalap (max 500 MFt) a fenti adóalap utáni 10%-os adó a fenti adóalapból 19%-os adóalap a fenti adóalap utáni 19%-os adó Adókedvezmények (előadó-művészeti szervezetek támogatása) Társasági adó kötelezettség évben befizetett adóelőleg május 31-én fizetendő, ill.visszaigényelhető adó A szakképzési hozzájárulás (eft): Szakképzési hozzájárulás éves összege Szakképzési hozzájárulás februári bevallása Szakképzési hozzájárulás bevallási különbözete 0 Budapest,

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. Általános kiegészitések: 1. A vállalkozás bemutatása: Kiegészitő melléklet a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. A Fővárosi

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.6.4. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. év (2014.01.01. 2014.12.31.)

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. év (2014.01.01. 2014.12.31.) ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. év (2014.01.01. 2014.12.31.) Független könyvvizsgálói jelentés A KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeseinek Cégjegyzékszám: 20-10-040203 Az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet BUDAPEST ALAPKEZELŐ ZRT. Éves Beszámoló 2006. december 31. Budapest, 2007. március

Részletesebben

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

TELJESSÉGI NYILATKOZAT Deloitte Kft. Budapest 1068 Dózsa György út 84/C TELJESSÉGI NYILATKOZAT Tisztelt Uraim! Önök megvizsgálták a Navigator Informatika Zrt. (a Társaság ) 2005. december 31-i mérlegét, amelyben a mérlegfőösszeg

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. év (2013.01.01. 2013.12.31.)

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. év (2013.01.01. 2013.12.31.) ÉVES BESZÁMOLÓ 201. év (201.01.01. 201.12.1.) Független könyvvizsgálói jelentés A KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeseinek Cégjegyzékszám: 20-10-04020 Az éves

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben