BUDAPEST. Elfogadta: a Közalkalmazotti testület november 17-i ülésén Érvényes: visszavonásig FRIGYES KÉTTANNYELVŰ ÉPÍTŐIPARI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST. Elfogadta: a Közalkalmazotti testület 2010. november 17-i ülésén Érvényes: visszavonásig FRIGYES KÉTTANNYELVŰ ÉPÍTŐIPARI"

Átírás

1 FRIGYES KÉTTANNYELVŰ ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2010 Elfogadta: a Közalkalmazotti testület november 17-i ülésén Érvényes: visszavonásig

2 I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (KT.)40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola 1087 Budapest, Mosonyi u.6. belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg (Kt. 40. (1) bek.). 1. A SZMSZ célja, tartalma Az SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek az adott közoktatási intézményben. Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. Az SZMSZ feladata, hogy megállapítsa a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola működésének szabályait a jogszabályok által megállapított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket jogszabályok nem rendeztek. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az iskola minden vezetőjének, alkalmazotti közösségének, valamint az iskola tanulóinak. Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. 2

3 A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén: az alkalmazottakkal szemben az igazgató, vagy illetékes helyettese munkáltatói jogkörben eljárva hozhat intézkedést a tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, ill. fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség a szülőt, vagy más, nem az iskolában dolgozó, ill. tanuló személyt az iskola dolgozójának tájékoztatni kell a Szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását, s ha ez nem vezet eredményre, az igazgatót kell értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az iskola épületét. 2. Jogszabályi háttér a) Az SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (továbbiakban: R.) az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt) valamint ennek a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Tpr.) a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet, amelyet hatályon kívül helyez a 4/2010 (I.19.) OKM. Rendelet. az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet 3

4 b) További, az intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény a szakképzésről szóló évi LXXVI. Törvény, amelyet módosított a évi CXXXV. Tv. a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 2.) OM rendelet 4

5 az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, valamint az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/ (II. 17.) OM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet A tanulói és gyermekbalesetekkel összefüggő egyes feladatokról, ill. kötelezettségekről a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 2. számú melléklete 15/1998. (IV.30.) NM rend. a családi pótlék személyre szóló felhasználása során követendő eljárásról 3. AZ SZMSZ hatálya Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, illetve ott munkát végeznek. Az SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények időtartamára. 5

6 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 1. Intézményi azonosítók a) Név: Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola b) Székhely: 1087 Budapest, Mosonyi u. 6. c) Telephely: 1087 Budapest, Festetics u. 3. d) Az intézmény létrehozásáról szóló határozat száma: 1230/C/1992. VII.1. Főv. Kgy. e) Az intézmény törzskönyvi azonosítója: f) Alapító okirat kelte: május 31. g) Alapító okirat azonosítója: FPH014/ /2010. h) Az alapítás időpontja: 1877 i) OM azonosító: j) KSH azonosító: k) PIR azonosító: l) Adóalanyiság: adóalany m) Adószám: n) Bankszámlaszám: OTP Önkormányzati Fiók Az intézmény tevékenységei a) Az intézmény alaptevékenységei Az intézmény szakágazati besorolása: Általános középfokú oktatás Az intézmény alap szakfeladata: Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Feladatmutató: tanulók létszáma (fő) Forrás: költségvetési támogatás További szakfeladatok és feladatmutatók, azok forrásai: Iskolai intézményi étkeztetés Feladatmutató: intézményi étkezést igénybe vevők (fő) 6

7 Forrás: költségvetési támogatás, saját bevétel Munkahelyi étkeztetés Tevékenység: Szabad kapacitás kihasználása önköltségszámítás alapján idegen étkezőkkel Feladatmutató: - Forrás: saját bevétel Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évf.) Feladatmutató: iskolarendszerű felnőttoktatásban résztvevők létszáma (fő) Forrás: költségvetési támogatás, saját bevétel Szakképesítés megszerzésre felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamon Feladatmutató: tanulók létszáma (fő) Forrás: költségvetési támogatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Feladatmutató: a tanulók létszáma Forrás: költségvetési támogatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamon Feladatmutató: a tanulók létszáma Forrás: költségvetési támogatás Felsőfokú szakképzés Feladatmutató: a tanulók létszáma Forrás: költségvetési támogatás, saját bevétel Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Feladatmutató: a tanulók létszáma Forrás: költségvetési támogatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Feladatmutató: a tanulók létszáma Forrás: költségvetési támogatás, saját bevétel Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 7

8 Feladatmutató: a tanulók létszáma Forrás: költségvetési támogatás, saját bevétel Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Feladatmutató: foglalkozásokon résztvevők száma (fő) Forrás: költségvetési támogatás Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Feladatmutató: tanulók száma (fő) Forrás: költségvetési támogatás b) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek M.n.s. egyéb felnőttoktatás Feladatmutató: - Forrás: saját bevétel Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Feladatmutató: - Forrás: saját bevétel Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés Feladatmutató: - Forrás: saját bevétel Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Feladatmutató: - Forrás: saját bevétel Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés Feladatmutató: - Forrás: saját bevétel Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Feladatmutató: - Forrás: saját bevétel Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8

9 Feladatmutató: - Forrás: saját bevétel Munkahelyi étkeztetés Feladatmutató: étkezésben résztvevők Forrás: saját bevétel c) Vállalkozási tevékenység Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat. 9

10 III. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 1. A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése és működése a) Vezetők, vezetőség Az iskolavezetés tagjai: igazgató általános igazgatóhelyettes műszaki igazgatóhelyettes gazdasági igazgatóhelyettes gyakorlati oktatásvezető gyakorlati oktatásvezető-helyettes Iskolai szervezetek (1) Szakszervezet (2) Szülői szervezet (3) Iskolaszék (4) Diákönkormányzat (5) Közalkalmazotti Tanács (továbbiakban: KT) Az iskolavezetés szükség szerint tart operatív megbeszéléseket. Minden hónap első szerdáján (akadályoztatás esetén más napon) a diákmozgalmat segítő tanár, az osztályfőnöki munkaközösség-vezető, a munkaközösségek vezetői és szükség szerint az osztályfőnökök részvételével - a tanév elején elfogadott munkaterv alapján tart megbeszélést az iskolavezetés. A megbeszélésekre a Közalkalmazotti Tanács elnöke és a szakszervezet titkára is meghívást kap. 10

11 Az iskola szervezeti felépítése: A vezetők közötti feladatmegosztás Az iskola képviseletére az intézmény vezetője (igazgatója), valamint az általa megbízott intézményi dolgozó jogosult. Az igazgató távollétében az általános igazgatóhelyettes, annak távollétében oktatási ügyekben - a műszaki igazgatóhelyettes, gazdálkodási ügyekben a gazdasági igazgatóhelyettes jogosult az intézmény képviseletére. 11

12 Az intézmény vezetője Az intézményben a munkáltatói jogokat gyakorolja. Dönt az iskola működésével, a dolgozók munkaviszonyával és a tanulók tanulói jogviszonyával kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal az iskola valamely közösségének vagy más szervnek a hatáskörébe. A dolgozó munkaviszonyára, élet- és munkakörülményeire vonatkozó döntési jogkört - külön jogszabályokban megállapított esetekben - az előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. Képviseli az intézményt. Ezt a jogkörét esetenként átruházhatja másokra. Az intézmény nevében kötelezettségvállalásra az iskola igazgatója jogosult. (A kötelezettségvállalás átruházásáról, az operatív pénzgazdálkodással összefüggő jogkörökről külön szabályzat rendelkezik. Feladatai: Az oktatási és gazdálkodási feladatok irányítása, feladatainak összehangolása. A nevelőtestület vezetése, a nevelőtestületi értekezletek előkészítése; Az oktató-nevelő munka irányítása és ellenőrzése; A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, a döntések végrehajtásának szakszerű megszervezése, ellenőrzése. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Együttműködés az Iskolaszékkel, a Szakszervezettel, a Szülői Szervezettel, a Közalkalmazotti Tanáccsal és a Diákönkormányzattal Intézményi vagyon működtetése, védelme. További feladatai: Közvetlenül irányítja és ellenőrzi az igazgatóhelyettesek, és a titkárság munkáját. Segíti és ellenőrzi az osztályfőnöki munkaközösség tevékenységét. Segíti és ellenőrzi a gyermek és ifjúságvédelmi felelős munkáját. A munkaközösségek vezetőinek véleményére alapozva elkészíti a tantárgyfelosztást. Irányítja az iskola humánpolitikáját, kiadja a személyre szóló munkaköri leírásokat. Gondoskodik a tervezés, végrehajtás személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek biztosításáról. Gondoskodik a jogszabályváltozások megismeréséről és arról, hogy azok végrehajtásra kerüljenek. 12

13 Ellenőrzi a törvényi és a belső szabályoknak megfelelő munkavégzést. Intézkedik az esetleges jogsértő magatartás megszűntetéséről. Irányítja a belső ellenőrzést. Működteti a FEUVE-t. Irányítja a közbeszerzési eljárást, ennek keretében jóváhagyja a közbeszerzési tervet, megbízza a közbeszerzésben közreműködő munkatársakat, dönt az eljárás lezárásáról. Általános igazgatóhelyettes Az igazgató távollétében annak teljes jogú helyettese. Feladatai: Segíti és ellenőrzi a közismereti munkaközösségeket, részt vesz azok ülésein. Szükség szerint tanórákat látogat és ellenőrzi a tananyag időarányos tanítását. Szervezi és felügyeli a tanulmányi versenyeket. Ellenőrzi az iskola munkarendjének betartását. Figyelemmel kíséri a helyettesítéseket, a hozzá tartozó munkaközösségeknek segít azok szakszerű megoldásában. A tanügyirányítással kapcsolatos összes adminisztrációs munkát végzi. A műszaki igazgatóhelyettessel együtt összegyűjti és rendszerezi a statisztikai adatokat. Gondoskodik az írásbeli és szóbeli érettségi vizsga előkészítéséről. Kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálatokkal. Javaslatot tesz - a munkaközösségek vezetőivel egyetértve - a tanárok továbbképzésére. Segíti és ellenőrzi az iskolai könyvtár munkáját. Előkészíti a szülői értekezleteket és fogadóórákat, összegzi azok tapasztalatait. Figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket és a beiskolázással kapcsolatos Feladatai: feladatokat. Műszaki igazgatóhelyettes Irányítja a területéhez tartozó szakmai elméleti és gyakorlati képzést. Szükség szerint tanórákat látogat. A hozzá tartozó területeken ellenőrzi az iskola munkarendjének betartását, a tananyag időarányos oktatását. 13

14 Gondoskodik a műhelyek, a szakmai oktatás anyagi és tárgyi feltételeinek állandó javításáról. Segíti az országos és iskolai szakmai versenyek szervezését, a szakmai jellegű szakkörök működését. Kapcsolatot tart a vállalatokkal. Az igazgató megbízása alapján felügyel a munka- és tűzvédelmi felelősök munkájára. Segíti és ellenőrzi a hozzá tartozó munkaközösségeket, valamint a hiányzó tanárok helyettesítését. Ellenőrzi a szakképző évfolyamok adminisztrációját és statisztikáját. Ellátja a tanulói balesetekkel összefüggő feladatokat. Szervezi és felügyeli a szakmai tanulmányi versenyeket. Segíti és ellenőrzi a felnőtt tagozaton oktató tanárok munkáját. A levelező tagozaton szükség szerint tanórákat látogat, és ellenőrzi a tananyag időarányos tanítását. Figyelemmel kíséri és havonta összesíti a helyettesítéseket, segít azok szakszerű megoldásában. Ellenőrzi a levelező tagozat óráinak ideje alatt az iskola rendjének betartását. Évenként legalább egyszer összehívja megbeszélésre az osztálybizalmikat. Dönt a tanulók ügyeiben, úgy mint: - felvétel, - létszám, - törlés, - beszámolók, vizsgák halasztása, - tanulmányi idő megszakítása. Végzi a tanügyigazgatással kapcsolatos összes adminisztrációt, összegyűjti és rendszerezi a statisztikai adatokat. Részt vesz a tantárgyfelosztás, az órarend, a teremhasználati rend elkészítésében, egyeztetve az iskola igazgatójával. Ellenőrzi a helyettesítéseket, illetve intézkedik azok szakszerű megoldásáról. Elkészíti a tagozat vizsgarendjét (osztály-, szóbeli, írásbeli, érettségi vizsga) Elkészíti a beszámolók éves rendjét, és azt a beiratkozáskor írásban ismerteti a hallgatókkal. A tanulmányi eredmények alapján meghatározza a tandíjat, illetve a térítési díjat. 14

15 Gazdasági igazgatóhelyettes Feladatai: A gazdasági igazgatóhelyettes a működéssel összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az iskola igazgatójának helyettese, feladatait az intézmény vezetőjének közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. A gazdasági igazgatóhelyettes ellenjegyzése nélkül az iskolát terhelő gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható, követelés nem írható elő. A gazdasági igazgatóhelyettes közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet. Irányítja az iskola munkaügyi, főkönyvi- és analitikus könyvelési feladatait. Gondoskodik az intézmény tulajdonában lévő és a rendelkezésére bocsátott vagyon működtetéséről, karbantartásáról, védelméről. A gazdasági igazgatóhelyettes az iskola igazgatójának egyedi felhatalmazása alapján a gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében képviseli az iskolát. Irányítja az intézmény oktatási és egyéb működtetéséhez szükséges tárgyi eszközök, készletek, anyagok beszerzését. Összeállítja az éves közbeszerzési tervet, s szükség esetén módosítja azt. Irányítja az iskola közbeszerzési tevékenységét. A gazdasági igazgatóhelyettes irányítja az iskola elemi költségvetésének tervezését, és a beszámolók készítését: - a kiadásokat és bevételeket részletes előirányzatonként, - a kiadások és bevételek tevékenységenkénti részletezését - az iskola személyi juttatásainak és létszámának összetételét, - a feladatmutatók állományát - a részletes kiadási és bevételi előirányzatokat megalapozó indoklásokat, számításokat, - a fenntartói, illetve a saját hatáskörben végrehajtandó előirányzatok közötti átcsoportosításokkal kapcsolatos engedélyeket, intézkedéseket, - az előirányzatok felhasználásának figyelemmel kisérését, - időszaki és éves beszámolásokat, a gazdálkodás szöveges értékelését. 15

16 Gyakorlati oktatásvezető Feladatai: A szakmai gyakorlóhelyek (labor, műhely, vállalati műhelyek) szakmai irányítója, az ottani oktató-nevelő munka felelős vezetője. A gyakorlati oktatókkal együttműködve irányítja a gyakorlati oktatással kapcsolatos nevelési, oktatási, szervezési, termelési, beszerzési és előállítási teendőket. Évfolyamonként elkészíti a gyakorlati oktatás foglalkoztatási és beosztási éves tervét, beleértve a szakmai látogatásokat és kirándulásokat. Éves beszerzési, selejtezési, karbantartási, fejlesztési tervet készít. Rendszeresen beszámol az iskola vezetésének a gyakorlati oktatásról. Gondoskodik a korszerű, fejlett technológia oktatásáról, az elméleti és gyakorlati oktatás összhangjáról. Kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel és a szakmai elméleti tanárokkal, óráikat látogatja. Óra- és foglalkozáslátogatással, valamint egyéb módon ellenőrzi a gyakorlati oktatókat és az oktatást. Kapcsolatokat épít ki vállalatokkal, azokat fejleszti, ápolja, részt vesz az együttműködési szerződések előkészítésében. Haladéktalanul intézkedik a gyakorlati foglalkozásokon történt balesetek esetén. Felelős az iskolában folyó gyakorlati képzés megszervezéséért, a képzésre vonatkozó jogszabályok betartásáért. Gondoskodik a gyakorlati képzési feladatok teljesítéséhez szükséges oktatástechnikai eszközök, berendezések, gépek, műszerek meglétéről. Javaslatot tesz a berendezések cseréjére. Rendszeresen ellenőrzi a tanműhelyi képzésben használt eszközök üzemképes állapotát. Figyelemmel kíséri a tanműhelyi anyagfelhasználást. Irányítási és ellenőrzési jogot gyakorol - a titkárság kivételével - a nem pedagógus munkakörbe sorolt közalkalmazottak felett. A titkárság munkáját az igazgató irányításával végzi. Elkészíti az iskolai költségvetés tervezetét - a munkaközösségek igényeinek figyelembevételével - valamint a féléves és az éves költségvetési beszámolót. 16

17 Figyelemmel kíséri az alkalmazotti közösség egészét érintő jogszabályi változásokat, és azokról tájékoztatást ad az érintetteknek. A vezetők helyettesítésének rendje Az igazgató feladatait akadályoztatása esetén az általános igazgatóhelyettes látja el, illetve együttes akadályoztatás esetén bármelyik igazgatóhelyettes, akit az igazgató azzal megbíz. Az ügyeletes igazgatóhelyettest akadályoztatása esetén (ügyeleti napokon) az igazgató által megbízott másik igazgatóhelyettes helyettesíti. A gyakorlati oktatás vezetőjének távolléte, vagy akadályoztatása esetén a szakmai gyakorlati oktatás irányításáért a gyakorlati oktatásvezető-helyettes, illetve a műszaki igazgatóhelyettes a felelős. Az intézmény vezetőjének helyettese a tanulókkal kapcsolatos ügyekben teljes jogkörrel jár el. 17

18 b) A gazdasági szervezet felépítése és feladatai Gazdasági igazgatóhelyettes A gazdasági igazgatóhelyettes a működéssel összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az iskola igazgatójának helyettese, feladatait az intézmény vezetőjének közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. A gazdasági igazgatóhelyettes közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet. A gazdasági igazgatóhelyettes jogosult a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére, valamint az utalványozás ellenjegyzésére. A gazdasági igazgatóhelyettes irányítja a pénzügyi, gazdálkodási, könyvelési feladatokat, elkészíti a gazdálkodással összefüggő szabályzatokat. Felelős az intézmény könyveinek vezetéséért, a leltározásért, a vagyonvédelemért, felel a beszámolók valódiságáért. 18

19 A gazdasági igazgatóhelyettest távolléte esetén a pénzügyi csoportvezető helyettesíti. Pénzügyi csoportvezető Feladatai: Távolléte idején helyettesíti a gazdasági igazgatóhelyettest, beleértve (külön felhatalmazás alapján) az ellenjegyzést. Rendszeresen ellenőrzi az analitikus és raktári nyilvántartások közötti egyezőséget. Érvényt szerez az iskola belső szabályzatainak. Figyelemmel kíséri a jogszabályokat. Elkészíti a havi, negyedéves és éves zárások és egyéb jelentéseket a fenntartó felé. Előkészíti a féléves, éves költségvetési beszámolót. Vezeti a személyzeti nyilvántartást. Figyelemmel kíséri a közbeszerzési törvény, valamint az értékhatárok változásait, szükség esetén a közbeszerzési szabályzatban átvezeti azokat., Elkészíti az adott évben lefolytatott közbeszerzésekről az éves statisztikai összegzést. Kijelölés alapján ellátja a gazdasági eseményekhez kapcsolódó érvényesítési feladatokat. Munkaügyi előadó Feladatai: Végzi a közalkalmazott munkavállalók alkalmaztatásával kapcsolatos teendőket (kinevezés, átsorolás, munkaviszony megszüntetés, egyéb feladatok). A központi bérszámfejtő hivatallal állandó kapcsolatot tart fenn, intézi a bérszámfejtéssel kapcsolatos ügyeket és jelentéseket (változó bérek, távolmaradás, egyebek). Személyi nyilvántartást vezet. Vezeti a létszám és egyéb munkaügyi nyilvántartásokat. Elkészíti a munkabérekkel és a munkaügyekkel kapcsolatos jelentéseket, adatszolgáltatásokat. 19

20 Analitikus könyvelő Feladatai: A könyvvezetés során gondoskodik a gazdasági események folyamatos és naprakész nyilvántartásról. A banki és pénztárbizonylatok, gazdasági események számlaösszefüggéseinek kijelölését, kontírozását, könyvelését végzi. Vezeti a főkönyvhöz tartozó, azzal megegyező egyes analitikus nyilvántartásokat (beszerzések, szakképzési hozzájárulás, stb). Ellátja a selejtezéssel, leltározással kapcsolatos feladatokat, kezeli a selejtezéshez, leltározáshoz kapcsolódó nyilvántartásokat. Folyamatos kapcsolatot tart az intézmény raktári feladatait ellátó munkatárssal. Főkönyvi könyvelő Feladatai: A könyvvezetés során gondoskodik a gazdasági események folyamatos és naprakész nyilvántartásról. Vezeti a kötelezettségvállalás-nyilvántartást. A banki és pénztárbizonylatok, gazdasági események számlaösszefüggéseinek kijelölését, kontírozását, könyvelését végzi. Vezeti a főkönyvhöz tartozó, azzal megegyező egyes analitikus nyilvántartásokat (bevételi előírás, szakképzési hozzájárulás, stb.). Előkészíti a havi,negyedéves és éves jelentéseket, beszámolókat. A pénzügyi csoportvezető távolléte esetén kijelölés alapján - ellátja az érvényesítési feladatokat. 20

21 Pénztáros Feladatai: Kezeli az intézmény házipénztárát, a szigorú számadású nyomtatványokat. Pénztári bevételeknél minden esetben számlát állít ki. Gondoskodik a házipénztári pénzkészletről. Vizsgálja az alapbizonylatokat számszaki, alaki, formai, teljesítés-igazolási, utalványozási, ellenjegyzési szempontból. Műszaki vezető-gondnok Feladatai: A közvetlen irányítása alá tartozó munkatársak napi feladatainak meghatározása, folyamatos ellenőrzése. Az iskola folyamatos üzemeltetésének biztosítása (takarítás, karbantartási feladatok, kulcsok kezelése, szemétszállítás). A ki- és beléptetéssel (portaszolgálattal) kapcsolatos feladatok ellenőrzése. A karbantartási munkák meghatározása, irányítása. Egyes anyagbeszerzési és raktározási feladatok ellátása, irányítása. Az intézmény működésére a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakon kívül egyebekben az alábbi szabályozások vonatkoznak: Házirend Kollektív Szerződés A Közalkalmazotti Tanács szervezeti és működési szabályzata A DÖK szervezeti és működési szabályzata Könyvtárszabályzat Vizsgaszabályzat Anyag- és készletgazdálkodási szabályzat Belső ellenőrzési szabályzat Bizonylati szabályzat Leltározási szabályzat Munkavédelmi szabályzat Pénzkezelési szabályzat 21

22 Számviteli szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Operatív pénzgazdálkodással összefüggő jogkörök szabályzata Munkaerő- és bérgazdálkodás rendje Munkaköri feladatok átadás-átvételének rendje Tandíjak és térítési díjak rendje Pedagógusok továbbképzésének szabályai Hasznosítási és selejtezési szabályzat Gazdasági Hivatal ügyrendje Adatvédelmi szabályzat Önköltség számítási szabályzat Értékelési szabályzat Tankönyv ellátási szabályzat Kockázatkezelési szabályzat Szabálytalanságok kezelése FEUVE Irattározási Szabályzat Gyakornoki Szabályzat Informatikai Szabályzat 22

23 c) Pedagógusok közösségei Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségek A nevelőtestület az iskola pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi, pedagógus - munkakört betöltő dolgozója, a gazdasági vezető, valamint a nevelőés oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozója. A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: a Pedagógiai Program és módosításának elfogadása a Szervezeti és Működési Szabályzat és módosításának elfogadása a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadása a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása a Házirend elfogadása a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozó vizsgára bocsátása az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása. jogszabályban meghatározott más ügyek. a Pedagógiai Program, valamint az SZMSZ jóváhagyásának megtagadása esetén a döntés ellen a bírósághoz történő kereset benyújtása A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztás során, valamint az igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt. Egy tanév során a nevelőtestület a következő értekezleteket tartja: tanévnyitó értekezlet tanévzáró értekezlet félévi és év végi osztályozó értekezlet 23

24 nevelési értekezlet Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell tartani, ha a nevelőtestület tagjainak legalább 30 %-a, vagy az iskola vezetése kéri, illetve indokoltnak tartja. A nevelőtestület értekezleteiről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell készíteni. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a beszámolás rendje A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból - meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre vagy az Iskolaszékre. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles - a nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon - azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. A nevelőtestület átruházza a szakmai munkaközösségekre az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során a költségvetésben a szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának megtervezését, továbbá a felvételi követelmények meghatározásában biztosított véleményezési jogosultságot. A szakmai munkaközösségek félévenként írásbeli beszámolót készítenek az átruházott hatáskörben végzett tevékenységükről. A szakmai munkaközösség A szakmai munkaközösségek működése A nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelő és oktatómunka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. A pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti munkaközösség is létrehozható. Azonos feladatok ellátására, illetve tantárgyanként, műveltségi területenként egy szakmai munkaközösség hozható létre. A szakmai munkaközösség meghatározza működési rendjét, elfogadja a munkatervét. 24

25 Vezetőjét az iskola igazgatója bízhatja meg a szakmai munkaközösség kezdeményezése alapján. A szakmai munkaközösség a szakterületén döntési joggal rendelkezik a nevelőtestület által átruházott kérdésekről, a továbbképzési programokról, az iskolai tanulmányi versenyek programjáról. Ki kell kérni a véleményét a szakterületét érintő kérdésekben a pedagógiai munka eredményességéről és a továbbfejlesztéséről, a Pedagógiai Program elfogadásáról, a taneszközök, tankönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásáról, a felvételi követelmények meghatározásáról. Munkaközösségvezető Feladatai: Összeállítja a munkaközösség tanévenkénti munkatervét. Látogatja a munkaközösség tagjainak óráit, észrevételeit megbeszéli a munkaközösséggel. Az adott tárgy, szakma, tantárgycsoport eredményességét ellenőrzi, és javaslatot tesz a továbbfejlesztési lehetőségekre, valamint a következő tanévi tantárgyfelosztásra. Javaslatot készít az anyag és eszközbeszerzésekre, fejlesztési feladatokra, az oktatás korszerűsítésére, a következő tanévben szükséges tankönyvek jegyzékének összeállítására, valamint az iskola költségvetésében rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználására. Elkészíti a szakmai területéhez tartozó versenyek programját. Felméri és indokolja a munkaközösségbe tartozó tanárok továbbképzési igényeit. Javaslatot tesz a szakmai alkalmassági vizsgák követelményeire, a tanulók osztályba, csoportba sorolásának módjára. Képviseli a munkaközösséget az iskolán kívüli szakmai rendezvényeken. 25

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT iktatószám: 228-12 /2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. november I. Bevezetés... 4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A jogszabályok jegyzéke:...

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 Az intézmény jogállása...1 2009. december 31-ig alkalmazott szakfeladatok:...2 2010. január

Részletesebben

A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. Jóváhagyta: Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestületének Oktatási, Kulturális

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési Szabályzata (SZMSZ)

A Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési Szabályzata (SZMSZ) A Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési Szabályzata (SZMSZ) 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 59/520-648 OM azonosító: 201704 www.moricz-kujsz.sulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2011. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései és hatálya II. III. IV. A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Tatabánya 2008 Tartalom I. BEVEZETÉS

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. Bevezetés... 5 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 2. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok... 5 1. Intézményi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

VII.1.4. A felnőttoktatás munkarendje... 29 VII.2. Az intézménybe való belépés és benntartózkodás rendje... 29 VII.2.1. Hivatalos ügyek intézése, a

VII.1.4. A felnőttoktatás munkarendje... 29 VII.2. Az intézménybe való belépés és benntartózkodás rendje... 29 VII.2.1. Hivatalos ügyek intézése, a BETHLEN GÁBOR GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZA 2011. Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 META-Don Bosco Szakközépiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat KOSSUTH LAJOS ALTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA FÉNYESLITKE OM azonosító: 033481 Készítette: Nagy Ferencné 1 TARTALOMJEGYZÉK I Általános rendelkezések 6 II. 7 BEVEZETŐ 1. Az intézmény

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2013. március 31. I. Bevezetés A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény és a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (1161 Budapest, Béla u.23.) OM: 035100 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest, 2013. év hónap nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az intézmény adatai... 5 Az ellátandó alaptevékenységek megjelölése... 5 Szakágazati besorolása... 5 Alap szakfeladata... 5 További szakfeladatai... 5 Alap, illetve speciális feladatai...

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 BEVEZETÉS Az intézmény szervezeti és működési szabályzata meghatározza az alapító okiratban előírt tevékenységhez, a pedagógiai

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium

Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben