INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012."

Átírás

1 TOMORI PÁL FİISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Változat száma: 3 Elfogadás dátuma: Határozat száma: 2010/1/2. Hatályos:

2

3 oldalszám: 3 / oldalak száma: 39 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK LISTÁJA A INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV HATÁLYA... 5 II. A TOMORI PÁL FİISKOLA KÜLDETÉSE, JÖVİKÉPE, ÉRTÉKRENDJE AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT KÜLDETÉST LEÍRÓ PRIORITÁSOK, IRÁNYELVEK ÉS VISZONYULÁSOK... 5 III. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNY RÖVID TÖRTÉNETE ÉS BEMUTATÁSA A BUDAPESTI KÉPZÉS A HALLGATÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA... 8 IV. OKTATÁS ALAPSZAKOK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK FELSİFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK NYELVI KÉPZÉS V SZAKMAI-TUDOMÁNYOS MUNKA TANANYAGFEJLESZTÉS TUDOMÁNYOS MŐHELY VÁLLALKOZÓI KLUB ÉRTELMISÉGI KLUB VI. A FİISKOLA ÉS A MUNKAERİPIAC GYAKORLATI IGÉNYEK FIGYELEMBEVÉTELE A KÉPZÉSI STRUKTÚRA KIALAKÍTÁSÁNÁL DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS VII. HUMÁN INFRASTRUKTÚRA ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS PHD HALLGATÓK NEM OKTATÓ ALKALMAZOTTAK VIII. AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁJA A KOMMUNIKÁCIÓ SZÍNTEREI HALLGATÓI ÉS OKTATÓI TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG INTÉZMÉNYI MARKETING IX. AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS FİBB TERÜLETEINEK BEMUTATÁSA ESÉLYEGYENLİSÉG, TEHETSÉGGONDOZÁS AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA HELYI, REGIONÁLIS ÉS ORSZÁGOS KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŐKÖDÉSEK, RÉSZVÉTEL A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTİ ÉS TÁRSADALOMALAKÍTÓ PROGRAMOKBAN NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK MINİSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM, MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS KORSZERŐSÍTÉSE... 24

4 oldalszám: 4 / oldalak száma: INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA ÉPÜLETEK, HELYISÉGEK X. A KUTATÁS-FEJLESZTÉST ÉS AZ INNOVÁCIÓT TÁMOGATÓ INTÉZMÉNYI STRATÉGIA A KUTATÁS-FEJLESZTÉSI JÖVİKÉP AZ INTÉZMÉNYI KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÖSZTÖNZÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA A HELYI TUDÁSBÁZIS KIALAKÍTÁSÁNAK INTÉZMÉNYI LEHETİSÉGEI XI. AZ INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS MONITORING TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA A FEJLESZTÉSI PROJEKTEK INDIKÁTORAINAK MEGHATÁROZÁSA XII. SWOT-ANALÍZIS XIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK HATÁLYBA LÉPÉS... 39

5 oldalszám: 5 / oldalak száma: 39 A Tomori Pál Fıiskola (a továbbiakban: Fıiskola) a idıszakra szóló intézményfejlesztési terve megvalósulásának áttekintése és az intézményi SWOT-analízis elkészítése után, a idıszakra vonatkozó Intézményfejlesztési tervét az alábbiakban állapítja meg. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Vonatkozó jogszabályok listája (1) évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról 2. A Intézményfejlesztési terv hatálya (1) Jelen intézményfejlesztési terv a es idıszakra vonatkozik. Az abban foglaltak felülvizsgálata ıszi félévében esedékes. II. A TOMORI PÁL FİISKOLA KÜLDETÉSE, JÖVİKÉPE, ÉRTÉK- RENDJE 3. Az alapító okiratban megfogalmazott küldetést leíró prioritások, irányelvek és viszonyulások (1) A Tomori Pál Fıiskola alapító okirata szerint a Fıiskola a Dél-Alföldi Régió meghatározó tudásbázisaként kíván mőködni. Elsısorban a régió versenyképességének megalapozásához, illetve fejlıdése elısegítéséhez illeszkedı, a dinamikusan változó társadalmi-gazdasági kihívásoknak megfelelı széles spektrumú tudás-szolgáltatások nyújtásával. A kiindulási alapnak tekinthetı földrajzi terület lefedése után, mőködési körét tovább kívánja bıvíteni az országos felsıoktatási piac irányába. (2) Prioritások: a) Kalocsa város több száz éves felsıoktatási hagyományainak újjáélesztése, egy, a kor elvárásainak messzemenıen megfelelı felsıoktatási intézmény felépítése; b) a Dél-Alföldi Régió felsıoktatási és felnıttképzési szempontból ellátatlan területének lefedése; c) a régió tudáspiaci igényeinek kielégítése, elsısorban közgazdaságtani, külgazdasági és európai uniós ismeretek felsıfokú képzése területén, valamint ezekre alapozva újabb tudományterületeken (szabad bölcsészet); d) a Magyar Akkreditációs Bizottság által támasztott követelmények összehangolása a régió innovációs- és tudáspiacának elvárásaival, erre alapozott képzési programok és tudományos tevékenység megvalósítása; e) a humán erıforrás kihasználásával olyan színvonalú oktatás megvalósítása, amely a hazaiés az európai munkaerıpiacon versenyképes felsıfokú végzettséggel rendelkezı diplomásokat képez; f) a felsıfokú oktatáshoz és a felnıttképzéshez kapcsolódó szaktanácsadással, kutatásokkal, kiadói tevékenységgel, rendezvény- és konferenciaszervezéssel a tudásrégió kiépülésének támogatása. g) Annak érdekében, hogy az intézmény küldetését teljesítse, a következı irányelveket fogalmazta meg: h) kiemelt fontosságú a versenyképesség folytonos és rugalmas fejlesztése, annak érdekében, hogy a Fıiskola szervezeti felépítése, tevékenység-szerkezete, mőködési szabályai, személyi és tárgyi feltételei mindenkor megfeleljenek a változó környezet elvárásainak; 5

6 oldalszám: 6 / oldalak száma: 39 i) a Bologna folyamat szellemében szervezett, nemzetközi mércével is színvonalas felsıoktatás megvalósítása, amely jól illeszkedik a lineáris képzési rendszerbe, és amelynek érdekében bevezettük a kreditrendszert és a minıségbiztosítási rendszert (ISO ), lehetıvé teszszük a nemzetközi oktatói és hallgatói mobilitást, és integráljuk a tantervekbe az európai ismereteket; j) kapcsolati tıke kialakítása, kiterjesztése és kihasználása az országhatárokon belül és nemzetközi szinten egyaránt annak érdekében, hogy a Fıiskola értékes tagjává váljon a civil-, üzletiés tudományos szférának, a felek minél nagyobb hasznára és megelégedésére; k) elkötelezettség kialakítása arra nézve, hogy az intézmény a fıiskolai hallgatók, oktatók, dolgozók és partnerek elvárásainak maximálisan megfeleljen. (3) Az érintettekkel kapcsolatos viszonyát a Fıiskola a következıképpen fogalmazza meg: a) A hallgatók számára az oktatási szolgáltatások keretén belül biztosítja a tudományos szempontból naprakész, ugyanakkor gyakorlatorientált képzést, amelynek célja a munkaerıpiacon hasznosítható és a mögötte lévı tudás alapján értékes végzettség megszerzése. Az intézmény oktatási kínálatát három, egymásra épülı szintre tagolja. A minél szélesebb kínálat biztosítása érdekében oktatási programjait felsıfokú szakképzés, alapképzés és szakirányú továbbképzés területeken tárja a potenciális igénybe vevık elé. Az iskolarendszerő képzésen kívül a Fıiskola lehetıséget nyújt a nappali képzéssel egyenértékő végzettség megszerzésére levelezı rendszerben, továbbá a már diplomával rendelkezı számára posztgraduális képzésben való részvételre, ezzel is biztosítva az egész életen át tartó tanulás lehetıségét. b) A Fıiskola biztosítani kívánja felsıfokú (BA és posztgraduális) végzettség megszerzésének lehetıségét idegen nyelven, ehhez kiépíti a szükséges kapcsolatokat külföldi felsıoktatási intézményekkel, oktatókkal. Mindezekkel párhuzamosan az intézmény meg kívánja szervezni külföldi hallgatók felsıfokú képzését magyar, illetve idegen nyelven. c) A hallgatók életminıségének javítása érdekében az intézmény folyamatosan fejleszteni kívánja a kapcsolódó szolgáltatásokat, úgymint a hallgatók kollégiumi elhelyezése, idegen nyelvoktatás, kulturális-, sport- és szabadidıs tevékenységek. d) Az oktatók motivációja szempontjából a legfontosabb az önmegvalósítás és a folyamatos szakmai továbbfejlıdés, hiszen ez az alapja az egyéni érvényesülésnek és az egzisztenciális biztonságnak. Annak tudatában, hogy a Fıiskola versenyképessége és a küldetés teljesítése mindenekelıtt az oktatókon múlik, a fent említett kérdéskör a hatékonyság szempontjából elsıbbséget élvez. e) A nem oktató dolgozókkal szembeni viszony hasonló az oktatókéhoz, kiegészítve azzal, hogy legfontosabb feladatuk az alaptevékenységet megvalósító személyi állomány támogatása, részükre a munkakörülmények személyi-, tárgyi- és szellemi hátterének biztosítása. Mindezek szellemében elengedhetetlen a munkavállalókból beleértve az oktató és nem oktató dolgozókat is egységes humán erıforrás állomány kialakítása, hiszen ennek színvonala, csapatszelleme, elégedettsége és állandó szakmai fejlıdése képes csak megteremteni a hatékony és sikeres mőködés alapját. f) Kalocsa város önkormányzata és a város lakossága irányába tanúsítandó felelısségével a Fıiskola teljes mértékben tisztában van. A cél, hogy közös erıvel a Dél-Alföldi Régió nyugati felének tudományos központja, húzóereje legyen. Ennek érdekében a Fıiskola stratégiáját, infrastrukturális fejlesztéseit, intézményi mőködését és marketing tevékenységét mindenkor össze fogja hangolni a város és a régió terveivel. (4) A Tomori Pál Fıiskola számára a fent megfogalmazott irányelvek szükségszerően az intézményi stratégia alapköveit képezik, az operatív tervek és konkrét feladatok ennek szellemében fogalmazódtak meg. 6

7 oldalszám: 7 / oldalak száma: 39 III. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 4. Az intézmény rövid története és bemutatása (1) A Tomori Pál Fıiskola állami intézményi akkreditációját követıen szeptember 1-én kezdte meg mőködését két akkreditált szakon (MAB 2003/9/VII/2. sz. határozata, FTT 87/2004/03/03. sz. határozat, június 14-i parlamenti ülésen meghozott határozat; szakok: Gazdálkodási szak - MAB 2003/9/VI./1./42. sz. határozat, Külgazdasági szak - MAB 2003/9/VI/1/43. sz. határozat). A Fıiskola Kalocsa székhellyel egyéb jogi személyiségő nonprofit szervezet formájában a KF-SZ Kalocsai Felsıoktatási és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Fenntartó felügyelete mellett mőködik. (2) A Fıiskola új felsıoktatási intézményként, jogelıd intézmény nélkül jött létre, alaptevékenységét, a mőködés irányítását, stratégiai fejlesztéseit az elfogadott Alapító okirat szellemében végzi. (3) Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: az Alapító okiratban felsorolt tudományágakban, szakindítási engedéllyel rendelkezı szakokon, a jóváhagyott képesítési követelmények szerint fıiskolai szintő alapképzés, szakirányú továbbképzés, akkreditált felsıfokú szakképzés nappali, levelezı tagozaton; egyéb továbbképzések, az arra vonatkozó külön jogszabály rendelkezések szerint; a képzéshez kapcsolódó tudományágakban tudományos kutatás és fejlesztés, valamint tudományszervezı tevékenység végzése, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése; tankönyv- jegyzetíratás és kiadás, taneszköz fejlesztés, és ezek biztosítása a hallgatók részére; könyvtári és informatikai szolgáltatás, kollégiumi elhelyezés, kulturális és sportolási lehetıség; az intézmény infrastruktúrájának fenntartása és folyamatos fejlesztése; igazgatási és szervezési, pénzügyi-gazdasági, és más szolgáltató szervezeti egységek mőködtetése. (4) Az alaptevékenység ellátásának anyagi feltételeit a fenntartó és az állam közösen biztosítja a felsıoktatásról szóló évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Ftv.) foglalt rendelkezések szerint. (5) Az intézmény alaptevékenységén túlmenıen alapfeladatai ellátásának sérelme nélkül jogosult az Alapító okiratban meghatározott feladatkörnek megfelelı vállalkozási tevékenységre, a külön jogszabályokban foglaltak figyelembevételével. Ilyen tevékenységek: a) az államilag finanszírozott felsıfokú szakképzésben részt vevı hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képesítési követelményekben és a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez; b) felvételi elıkészítı és egyéb tanfolyamok tartása; c) a képzéshez kapcsolódó tudományágakban kutatás és fejlesztés, tudományszervezés, kultúramővelés és fejlesztés, szaktanácsadási és egyéb tevékenység; d) az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, valamint kollégiumi szálláshely biztosítása). 5. A budapesti képzés (1) A Fıiskola alapítása során már felmerült annak az igénye, hogy Kalocsán kívüli képzési helyeket is létrehozzunk. A választás végül Budapestre esett, mert az országból a Fıiskolára jelentkezık egy része Budapestet könnyebben érheti el. A Fıiskola képzési kínálatával hiányt pótol Dél-Pesten. (2) A székhelyen kívüli képzés az ADU Oktatási Központtal 2005-ben kötött megállapodás alapján folyik, Nemzetközi gazdálkodási szakon, illetve felsıfokú szakképzési szakokon, az 7

8 oldalszám: 8 / oldalak száma: 39 Oktatási Központ által biztosított épületekben. A képzést január 1-tıl telephellyé alakítottuk. (3) Jelenleg a képzések teljes- és részmunkaidıben egyaránt folynak, nagyobbrészt költségtérítéses, kisebb részt államilag támogatott formában. SAJÁT TULAJDONÚ ÉPÜLETBEN TELEPHELY LÉTESÍTÉSE, AZAZ EGY VAGY TÖBB ÁLLANDÓ OKTATÁSI SZERVEZETI EGYSÉG BUDAPESTEN TÖRTÉNİ MŐKÖDTETÉSE. FELELİS: REKTOR HATÁRIDİ: MEGVALÓSÍTÁS: FOLYAMATBAN VANNAK TÁRGYALÁSOK TÖBB ALKALMAS INGATLAN HASZNÁLATBA, ILLETVE TULAJDONBA VÉ- TELÉRİL. A FİISKOLA VEZETİSÉGÉNEK SZÁNDÉKA AZ, HOGY MÁR SZEPTEMBERÉTİL EGY ÚJ TELEPHELYEN FOLYTATÓDJON A BUDAPESTI KÉPZÉS. 6. A hallgatói létszám alakulása (1) A Fıiskola által kínált képzések egyik erıssége a képzés tartalmában is megjelenı gyakorlatorientált szakmai képzés, a másik a rendelkezésre álló oktatói potenciál, a tudományos minısítéssel rendelkezı oktatói állomány, akik többsége maga is üzleti, vezetıi gyakorlattal és tapasztalattal rendelkezik, ezáltal is megjelenítve a munkaerıpiaci elvárásokat a képzésben és a képzések fejlesztésében. A különbözı intézmények, a vállalatok a diplomás fıiskolásoktól elvárják, hogy képesek legyenek nagy önállósággal végezni feladataikat, ami megalapozott szakmai felkészültségre és begyakorlott ismeretekre építve valósítható meg. Az önállóság mellett a kooperáció, a gyors döntés képessége is elvárás. Lényegi követelmény a tanult ismeretek magabiztos gyakorlati alkalmazásának megléte a munkavégzés során. Ezért van az, hogy oktatásunk egész rendszerében a gyakorlat-orientált képzés élvez prioritást. (2) A Tomori Pál Fıiskola nappali, levelezı alapképzést, szakirányú továbbképzést és felsıfokú szakképzést folytat, szeptemberi és keresztféléves indítással, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában. (3) Az alapszakok, képzési formák, képzési idı szerinti létszámadatok a október 15-i állapot szerint a székhelyen folytatott és a székhelyen kívüli (budapesti) képzésben: SZAK TAGOZAT FÉLÉVEK SZÁMA LÉTSZÁM (Fİ) Nemzetközi gazdálkodás (BA) nappali tagozat levelezı tagozat Pénzügy és számvitel szak (BA) nappali tagozat levelezı tagozat Gazdálkodási és menedzsment nappali tagozat szak (BA) levelezı tagozat Szabad Bölcsészet szak nappali tagozat 6 3 levelezı tagozat 6 20 Összesen: 389 (4) A szakirány választásra nappali és levelezı tagozaton egyaránt a negyedik félév végén kerül sor, kivéve a kifutó szakok levelezı tagozatát, ahol ez a választás a 6. félévben történik. A fıiskolai képzés szakdolgozat megírásával, annak megvédésével és záróvizsgával zárul. (5) A Fıiskola különbözı szakjain képzést folytató hallgatói létszáma október 15.-i állapot szerint összesen 786 fı. Ebbıl a felsıfokú szakképzésben résztvevık létszáma 397 fı, a 8

9 oldalszám: 9 / oldalak száma: 39 fıiskolai képzésben résztvevık létszáma 389 fı, amelybıl a nappali képzésben résztvevık száma 127 fı, a többiek, a lényegesen nagyobb létszámot adó levelezı képzés keretében folytatják tanulmányaikat. Az államilag finanszírozott hallgatók száma összesen: 332 fı. Az intézmény hallgatói létszáma jelenleg is a felfutás stádiumában van. (6) A Tomori Pál Fıiskolán 2004/2005-ös tanévéhez képest az aktív hallgatói létszám folyamatosan nıtt, amelyet a következı táblázat és grafikonok szemléltetnek. A felvételizık és a felvettek száma a rendes és a pótfelvételi eljárásban Év Felvételizık száma a rendes felvételi eljárásban Felvettek száma a rendes felvételi eljárásban Felvettek száma a pótfelvételi eljárásban Felvettek száma a rendes és a pótfelvételin összesen A HALLGATÓI LÉTSZÁM FOLYAMATOS NÖVELÉSE, AZ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE. FELELİS: OKTATÁSI REKTORHELYETTES, FİKÖNYVELİ 9

10 oldalszám: 10 / oldalak száma: 39 MEGVALÓSÍTÁS: A FİISKOLA ÉVRİL ÉVRE EGYRE TÖBBET FEKTET A SZAKOK, AZ INFRASTRUKTÚRA ÉS AZ ELÉRT EREDMÉNYEK PROMÓCIÓJÁBA, BELEÉRTVE A KÖZÉPISKOLÁKKAL VALÓ KÖZVETLEN KAPCSOLATTARTÁST IS. IV. OKTATÁS 7. Alapszakok (1) A Fıiskola június 14-én kapta meg a mőködéséhez szükséges törvényi felhatalmazást, így a 2004/2005-ös tanévben csak a pótfelvételi keretében tudott hallgatókat beiskolázni. Ennek ellenére is az alapszakokon nappali és levelezı képzés keretében közel 250 hallgató kezdte meg tanulmányait. A Fıiskola mindkét Gazdálkodási és Külgazdasági szakon meghirdette a másoddiplomás képzést is. (2) A többciklusú, lineáris képzési szerkezet bevezetéséhez igazodva a Fıiskola ıszén nyújtott be szakindítási kérelmet a Magyar Akkreditációs Bizottsághoz a Gazdálkodási és menedzsment valamint a Nemzetközi gazdálkodás alapszak indítására ban a Magyar Akkreditációs Bizottság mindkét szak mőködését támogatta (a Nemzetközi gazdálkodási szakot Budapest székhelyen kívüli képzési hellyel együtt). A Fıiskola 2007-ben akkreditáltatta a Szabad Bölcsészet alapszakot, több szakiránnyal, 2008-ban pedig a Pénzügy és számvitel alapképzési szakot. (3) A szakok tanterve úgy épül fel, hogy minden hallgató az elsı tanévben ugyanazokat az alapozó tantárgyakat tanulja (kivéve a Szabad bölcsészet alapszakon), így a szakok közötti átjárásra két szemeszter elvégzése után még lehetıség nyílik. A hallgatók számára biztosítjuk a szakok párhuzamos hallgatását. (4) Kiemelt prioritásként kezeljük a szakmai gyakorlati képzés feltételrendszerének és mőködési keretrendszerének továbbfejlesztését. (5) A képzési kínálat bıvítésére törekszünk egyrészt az angol nyelven folyó BA és szakirányú szakmai továbbképzések, másrészt a rövidebb idıtartamú szakmai képzések beindításával. TOVÁBBI BA SZAKOK AKKREDITÁLÁSA MELLETT TERVEZZÜK AZ MA KÉPZÉSEK BEINDÍTÁSÁT IS. FELELİS: TANSZÉKVEZETİK HATÁRIDİ: 2012., FOLYAMATOS MEGVALÓSÍTÁS: NYARÁN AKKREDITÁCIÓRA BEADTUK A NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK ANYAGÁT, GLO- BÁLIS CIVIL TÁRSADALOM SZAKIRÁNNYAL. 8. Szakirányú továbbképzések (1) A fıiskolai képzési profilhoz illeszkedı szakirányú továbbképzéseink kínálatát a potenciális munkaerı-piaci igények alapul vételével alakítottuk ki. Beiskolázási gyakorlatunkban fenntartjuk az ıszi féléves és keresztféléves képzések indítását, a rövidebb idıtartamú szakmai képzéseket a piaci igények szerint szervezzük. (2) Jelenleg az alábbi szakirányú továbbképzéseinket vette nyilvántartásba az Oktatási Hivatal: Szakirányú továbbképzések 10

11 oldalszám: 11 / oldalak száma: 39 Képzés neve Európai Unió szak Külgazdasági pénzügyi menedzsment szak Gazdaságinformatikai menedzsment szak Gazdaságvédelem szak Logisztikai és szállítmányozási menedzser szak Képzés helye Kalocsa Budapest (székhelyen kívüli) Kalocsa Budapest (székhelyen kívüli) Kalocsa Budapest (székhelyen kívüli) Kalocsa Budapest (székhelyen kívüli) Kalocsa Budapest (székhelyen kívüli) A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK KÜLSİ KOMMUNIKÁCIÓJÁNAK FEJLESZTÉSE. A NYILVÁNTARTOTT SZAKIRÁ- NYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK INDÍTÁSA VÁLLALATI EGYÜTTMŐKÖDÉSBEN. TERVEZZÜK SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉSEINK EGYES MODULJAINAK ANGOL NYELVEN FOLYÓ OKTATÁSÁT ÉS RÖVIDEBB IDİTARTAMÚ ANGOL NYELVŐ SZAKMAI KURZUSOK INDÍTÁSÁT. FELELİS: TANSZÉKVEZETİK 9. Felsıfokú szakképzések (1) A fıiskolai diplomát adó Gazdálkodás és Külgazdasági szak mellett ıszétıl a különbözı szakirányú felsıfokú szakképzés is megkezdıdött, és a Fıiskola együttmőködési megállapodásokat kötött szakközépiskolákkal felsıfokú szakképzés szervezésére. Az elıször indított szakok: banki-, pénzügyi-, számviteli szakügyintézı, valamint az idegenforgalmi szakmenedzser szak. (2) A középiskolákkal kötött együttmőködési megállapodások a következı településekre terjednek ki: Név Székhely, telephely ADU Csepel Vállalkozói Szakközép- és Szakiskola Budapest Dunaújváros Karcag Comenius Szakközépiskola és Szakiskola Pécs Dózsa György Gazdasági, Mőszaki Szakközépiskola és Szakiskola Kalocsa Euro-Oktaéder Szakközépiskola Békéscsaba Griff Humán Esélyegyenlıség Szakközépiskola Veszprém Gyır Nagykanizsa Szombathely Griff Szakközépiskola és Felnıttképzı Központ Baja Harruckern János Közoktatási Intézmény Gyula KTKT Egységes Iskola és Szakiskola Kiskırös Minerva Érettségizettek Szakközépiskolája Budapest 11

12 oldalszám: 12 / oldalak száma: 39 Szinergia Üzleti Szakképzı Iskola Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapest Szeged Miskolc Pécs Bonyhád (3) A felsıfokú szakképzésben az OKJ jegyzék megváltozása miatt vannak kifutó, a régi OKJ szerinti képzéseink. Ezek egy része a 2008/2009-es tanévben kifutott, más részük a 2009/2010-es tanévben. Mivel ebben is van keresztféléves képzés, a régi OKJ szerinti felsıfokú szakképzéseink kifutása végén történt meg. Az FSZ képzések központi programjai szerint a 2007/2008-as tanév ıszétıl indítottuk az új OKJ FSZ képzéseket. (4) A megújuló FSZ képzési kínálatunkkal az új OKJ szerinti szakképzések megszerzésének lehetıségét biztosítjuk a jövıben, szem elıtt tartva részben a fıiskolai alapképzés tervezett bıvítésének szakirányait, részben a régióban várható szakképzési igényeket. (5) A Fıiskola által kínált felsıfokú szakképzési programokkal minıségi képzést biztosítunk, a programok tartalmi kidolgozásában arra törekszünk, hogy kellıen kompatibilisek legyenek ahhoz, hogy a potenciális résztvevık számára lehetıvé váljon a képzési programok sokszínőségének kihasználása és az átjárás közöttük. A felsıfokú szakképzési programok eredményeként megszerzendı képességek függvényében lehetıvé tesszük a munkatapasztalat során szerzett tudás-, kompetenciaszint mérését, az adott szakmai tudás, kompetencia elismerési, beszámítási lehetıségét. (6) Jelenleg az alábbi felsıfokú szakképzési szakok rendelkeznek akkreditációval: Felsıfokú szakképzések Banki szakügyintézı (OKJ ) Képzés neve Képzés helye Munkarend nappali, Kalocsa levelezı 12

13 oldalszám: 13 / oldalak száma: 39 Kereskedelmi szakmenedzser (OKJ ) Kis- és középvállalkozási menedzser (OKJ ) Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintézı (OKJ ) Pénzügyi szakügyintézı (OKJ ) Reklámszervezı szakmenedzser (OKJ ) Számviteli szakügyintézı (OKJ ) Idegenforgalmi szakmenedzser (OKJ ) Budapest (székhelyen kívüli) Kalocsa Budapest (székhelyen kívüli) Kalocsa Budapest (székhelyen kívüli) Kalocsa Budapest (székhelyen kívüli) Kalocsa Budapest (székhelyen kívüli) Kalocsa Budapest (székhelyen kívüli) Kalocsa Budapest (székhelyen kívüli) Kalocsa levelezı nappali, levelezı nappali, levelezı nappali, levelezı levelezı nappali, levelezı nappali, levelezı nappali, levelezı levelezı nappali, levelezı levelezı nappali, levelezı levelezı nappali, levelezı Üzletviteli szakmenedzser (OKJ ) 2009-ben nem indult. Logisztikai mőszaki menedzserasszisztens (OKJ ) 2009-ben nem indult. Európai Uniós üzleti szakügyintézı (OKJ ) 2009-ben nem indult. Külgazdasági üzletkötı (OKJ ) 2009-ben nem indult. Titkárságvezetı (OKJ ) 2009-ben nem indult. Gazdasági idegen nyelvő levelezı (OKJ ) 2009-ben nem indult. Értékpapírpiaci szakügyintézı (OKJ ) 2009-ben nem indult. Gazdálkodási menedzserasszisztens (OKJ ) 2009-ben nem indult. 13

14 oldalszám: 14 / oldalak száma: 39 Projektmenedzser-asszisztens (OKJ ) 2009-ben nem indult. A FELSİFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK KÍNÁLATÁNAK BİVÍTÉSE ÉS A KÖZÉPISKOLÁKKAL KÖTÖTT EGYÜTTMŐKÖDÉSEK FOLYTATÁSA. FELELİS: FELNİTTKÉPZÉSI IRODA VEZETİJE MEGVALÓSÍTÁS: A RÉGIÓ MUNKAVÁLLALÓI SZÁMÁRA KIFEJLESZTENDİ KÉPZÉSI KÍNÁLAT A KÉPZÉSBE BEVONHATÓ CÉLCSOPORT KISZÉLESÍTÉSE. 10. Nyelvi képzés (1) Az intézmény a hallgatók munkaerı-piaci versenyképességének biztosítása érdekében a megfelelı szakembergárda és színvonalas oktató munkájuk mellett, kezdettıl fogva kiemelt figyelmet fordít az idegen nyelvek oktatására. (2) A hallgatók nyelvi képzésben való részvételének motiválását szolgálja a kezdettıl fogva létezı államilag elismert nyelvvizsgára felkészítı kurzusok szervezése a két tannyelvő (pl. ORIGÓ, PANNON) és egynyelvő (pl. GOETHE, TELC) vizsgarendszerhez ben a Fıiskola Idegen nyelvi Lektorátusa a PANNON kétnyelvő vizsgarendszer akkreditált vizsgahelyévé vált. (3) augusztusában a Tomori Pál Fıiskola a Budapesti Corvinus Egyetem Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpontjának akkreditált vizsgahelye lett. (4) Angol nyelven folyó diplomás képzést is kialakítottunk, amelyhez a külföldi hallgatók számára ún. elıkészítı kurzus kapcsolódik részben a közel azonos nyelvi tudásszint megteremetésére, részben a beilleszkedés támogatására. Az idegen nyelvő képzés angol nyelvő jegyzeteinek elkészítése megkezdıdött, az oktatógárda rendelkezésre áll. INTÉZMÉNYÜNKBEN JANUÁRJÁTÓL "OECONOM" KÖZGAZDASÁGI SZAKNYELVVI VIZSGÁT LEHET TENNI, ANGOL, NÉMET, OROSZ, ARAB, FRANCIA, OLASZ, PORTUGÁL, SPANYOL NYELVBİL, ALAP-, KÖZÉP- ÉS FELSİFO- KON. CÉLUNK A BUDAPEST CORVINUS EGYETEMMEL VALÓ HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŐKÖDÉS E TEKINTETBEN. CÉLUNK KÖZÖTT SZEREPEL A HORVÁT, SZLOVÁK, SZERB, SZLOVÉN NYELVVIZSGA LEHETİSÉGÉNEK MEGTEREM- TÉSE IS. FELELİS: IDEGENNYELVI KÖZPONT VEZETİJE, VIZSGAHELY VEZETİ MEGVALÓSÍTÁS: SZAKMAI NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTİ TANFOLYAMOK SZERVEZÉSE V SZAKMAI-TUDOMÁNYOS MUNKA 11. Tananyagfejlesztés (1) A szakmai-tudományos munka fókuszában egyrészrıl a tananyagfejlesztés, a tankönyvés jegyzetírás, az oktatási segédeszközök (példatárak, hallgatói munkafüzetek) elkészítése állt. Ezek némelyike már megjelent, ill. egy részük kiadás elıtt van. Másrészrıl az alapképzés és felsıfokú szakképzés utóbbi években megváltozott tartalma miatt folyamatosan nagy erıkon- 14

15 oldalszám: 15 / oldalak száma: 39 centrációval folytatjuk az új követelményeknek megfelelı tartalmú tananyagfejlesztéseket, emellett pedig a külsı publikációkra is odafigyelünk. A TANANYAGFEJLESZTÉS ÉS TANANYAG-KORSZERŐSÍTÉS FELGYORSÍTÁSA, A MÉG HIÁNYZÓ TANKÖNYVEK ELKÉ- SZÍTÉSE; CÉLUNK, HOGY 2011-RE AZ OKTATOTT TANTÁRGYAK MINDEGYIKÉHEZ A FİISKOLA OKTATÓI ÁLTAL ÍRT, VAGY KERESKEDELMI FORGALOMBAN ELÉRHETİ EGYÉB, JÓ MINİSÉGŐ TANANYAGOT BIZTOSÍTSUNK. A JEGYZE- TEKET ÉS TANKÖNYVEKET A FİISKOLA VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE KERETÉBEN A KIADÓI HIVATALBAN TESZI ELÉRHETİVÉ HALLGATÓI SZÁMÁRA. A MŐKÖDÉSHATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉRE TERVEZZÜK AZ INFORMATI- KAI KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) NYÚJTOTTA LEHETİSÉGEK MIND SZÉLESEBB KÖRŐ BEÉPÍTÉSÉT A TANANYAGFEJLESZTÉSEKBE, KÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSAINKBA. FELELİS: TANSZÉKVEZETİK, KIADÓI HIVATAL VEZETİJE, MEGVALÓSÍTÁS: A FİISKOLA A FENTI CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁT KIEMELKEDİ PRIORITÁSKÉNT KEZELI, AMELYHEZ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE KERETÉBEN BIZTOSÍTJA AZ ANYAGI FORRÁSOKAT. 12. Tudományos mőhely (1) A szakmai-tudományos munka minıségi megalapozottságát az oktatógárda dokumentált kvalifikáltsága, tudományos minısítése garantálja. A jövıbeni szakmai-tudományos potenciál megalapozását pedig a PhD tanulmányokat folytató fiatal oktatói csapat biztosítja. Az oktatóikutatói együttmőködés egyik formája az a belsı tudományos mőhely, amelynek kiépítése megkezdıdött a Magyar Tudomány Ünnepe keretében megrendezett tudományos konferenciákkal. A belsı tudományos mőhely nagy eredménye, hogy a Tudomány Napja alkalmából megrendezett konferenciákon egyre több külföldi elıadót fogadunk. Tudományos mőhelyünket külföldi partnerintézményeinkben is elismerik, aminek eredményeképpen oktatóink is megjelennek külföldi konferenciákon. (2) 2008-ban, 10 gazdálkodási szakos hallgatónk vett részt a Biblia Éve pályázaton. Az ı felkészítésüket a Bölcsészettudományi Tanszék végezte. Pályamunkáikat a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán mőködı szakmai zsőri bírálta el és ennek alapján a 3 legjobbat az Érsekség és a Fıiskola közösen megjutalmazta. (3) A Fıiskola tudományos munkáját részletesen a Kutatás-fejlesztési, innovációs stratégia mutatja be. A TUDOMÁNYOS MŐHELY MUNKÁJÁT ÖSSZEFOGLALÓ TOVÁBBI TANULMÁNYKÖTETEK MEGJELENTETÉSE. A KÖ- VETKEZİ KÖTET VÁRHATÓ MEGJELENÉSE: TAVASZA. A TUDOMÁNYOS MŐHELYTİL ELVÁRÁS, HOGY MIN- DEN ÉVBEN LEGALÁBB EGY TANULMÁNYKÖTET MEGJELENJEN. HOSSZÚTÁVÚ TERVÜNK (2010-TİL FOLYMATOSAN), HOGY EZEK A TANULMÁNYKÖTETEK ÉS SZERZİIK ELEKTRO- NIKUS SZAKFOLYÓIRAT ALAPJAIT FEKTESSÉK LE. TOVÁBBI CÉLUNK A TUDOMÁNY ÜNNEPÉNEK A MINÉL SZÉLESEBB KÖRBEN TÖRTÉNİ MEGISMERTETÉSE, A HALL- GATÓK RÉSZVÉTELÉNEK ÖSZTÖNZÉSE, HOGY BÁTRAN VÁGJANAK BELE ELİADÁSOK TARTÁSÁBA, EZEN KERESZ- TÜL A HALLGATÓK BEVONÁSA A TUDOMÁNYOS ÉLETBE. CÉL A KÜLFÖLDI OKTATÓK SZÁMÁNAK NÖVELÉSE, ELSİ- SORBAN A KÖRNYEZİ ORSZÁGOKBÓL, DE MÁS EURÓPAI FELSİOKTATÁSI INTÉZMÉNYBİL IS. FELELİS: TUDOMÁNYOS REKTORHELYETTES 13. Vállalkozói Klub (1) végén a Fıiskola elindította Vállalkozói Klub elnevezéső kezdeményezést. A kezdeményezés célja a Fıiskola és a vállalkozói szféra közötti párbeszéd elısegítése. Ezt oly mó- 15

16 oldalszám: 16 / oldalak száma: 39 don kívánjuk megvalósítani, hogy évente legalább 4-5 alkalommal kerekasztal-beszélgetéseket szervezünk, amelyen a Fıiskola oktatói is tartanak elıadásokat. (2) A Vállalkozói Klubba meghívjuk Kalocsa Város és a Kalocsai Kistérség vállalkozóit. A RÉSZTVEVİK KÖRÉNEK BİVÍTÉSE. A FİISKOLA TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEINEK DISSZEMINÁCIÓJA. A FİISKO- LA ÉS A VÁLLALKOZÓK KÖZÖTTI EGYÜTTMŐKÖDÉS SZOROSABBRA FŐZÉSE. ELİ KÍVÁNJUK SEGÍTENI, HOGY EZEK A KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSEK A VÁLLALKOZÓKNAK IS FÓRUMOT NYÚJTSANAK GYAKORLATI EREDMÉNYEIK, TAPASZTALATAIK MEGJELENÍTÉSÉRE. A FİISKOLA EZT A FÓRUMOT IS FEL KÍVÁNJA HASZNÁLNI ARRA, HOGY VISSZAJELZÉSEKET KAPJON A MŐKÖDÉSÉ- VEL ÉS KÉPZÉSEIVEL KAPCSOLATOSAN KÖZVETLEN A GYAKORLATBÓL. A VISSZAJELZÉSEKET FELHASZNÁLJUK GYAKORLATORIENTÁLT KÉPZÉSEINK FEJLESZTÉSÉRE. FELELİS: OKTATÁSI REKTORHELYETTES 14. Értelmiségi Klub (1) Az Értelmiségi Klub a nem vállalkozói értelmiség és a Fıiskola közötti kapcsolttartást szolgálja. Hasonlóan a Vállalkozói Klubhoz, itt is évente több alkalommal legalább nyolcszor a kerekasztal-beszélgetéseket szervezünk a gazdaságot és a társadalmat érintı legkülönbözıbb témakörökben. A FİISKOLA ÉS KALOCSA VÁROS, VALAMINT A KALOCSAI KISTÉRSÉG ÉRTELMISÉGE KÖZÖTTI PÁRBESZÉD ERİSÍ- TÉSE. FELELİS: TUDOMÁNYOS REKTORHELYETTES VI. A FİISKOLA ÉS A MUNKAERİPIAC 15. Gyakorlati igények figyelembevétele a képzési struktúra kialakításánál (1) A munkaerı-piac igényeire és azok változására intézményünk reagálni kíván. (2) A már meglévı szakjaink tantárgyainak felfrissítésekor, a szakirányok bıvítésénél, az indításra tervezett új szakok tanterveinek összeállításánál messzemenıen figyelembe vesszük a széles társadalmi igények ill. a gazdasági szféra végzıs hallgatókkal szembeni szakmától független elvárásait. (3) Ma intézményünk a gazdasági megtorpanás ellenére is úgy látja, hogy a piacok kiszélesedésével a termelı és szolgáltató vállalatok egyik kulcsfontosságú területévé nıtte ki magát a vállalati logisztika. Mindezen túl hazánk földrajzi elhelyezkedése és az európai integrációban elfoglalt pozíciója és potenciális régiófejlesztési törekvések alapján is a logisztika, mint funkció és a logisztikával foglalkozó szervezetek felfutása prognosztizálható. Hallgatóink szakmai tudásának ezen a területen való naprakészen tartása, másrészt a munkaerı-piaci lehetıségek kiszélesítése érdekében is szorosan együttmőködünk a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társasággal. A TOMORI PÁL FİISKOLA KÖZÉPTÁVON ELÉRENDİ CÉLJA MEGHATÁROZÓ SZEREPPEL BÍRÓ GAZDASÁGI FELSİOK- TATÁSI INTÉZMÉNNYÉ VÁLNI A RÉGIÓBAN, AZ UNIÓS ELVÁRÁSOK SZEM ELİTT TARTÁSÁVAL BEÁGYAZÓDVA A VÁROS, A KISTÉRSÉG ÉS A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ MŐKÖDÉSÉBE. 16

17 oldalszám: 17 / oldalak száma: 39 A TOMORI PÁL FİISKOLA EGYRE NAGYOBB HANGSÚLYT KÍVÁN FEKTETNI A MUNKAERİ-PIACI IGÉNYEK FELMÉ- RÉSÉRE. A FELMÉRÉSEK EREDMÉNYEI ALAPJÁN GYAKORLATCENTRIKUS KÉPZÉSI TARTALMAK KIDOLGOZÁSÁVAL AZ EGYES SZAKOKHOZ TARTOZÓ SZAKIRÁNYOKAT AKTUALIZÁLJUK, A SZAKMAI TÖRZSANYAGHOZ TARTOZÓ TANTÁRGYAK TANANYAGAIT FOLYAMATOSAN KORSZERŐSÍTJÜK. A FENTI CÉL ÉRDEKÉBEN STRATÉGIAI PARTNERSÉGÜNKET BİVÍTJÜK A RÉGIÓ KÜLÖNBÖZİ INTÉZMÉNYEI, GAZDA- SÁGI VÁLLALKOZÓI KÖRÉBEN, KEZDEMÉNYEZZÜK A KAMARAI EGYÜTTMŐKÖDÉST A HAZAI MUNKAERİPIACI IGÉ- NYEKNEK ÉS A RÉGIÓBA BETELEPÜLİ KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁSOKNAK LEGINKÁBB MEGFELELİ HUMÁN ERİFOR- RÁS FEJLESZTÉSI IGÉNYEK MEGISMERÉSÉRE, KÖZÖS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK KIDOLGOZÁSÁRA. FELELİS: OKTATÁSI REKTORHELYETTES, TANSZÉKVEZETİK MEGVALÓSÍTÁS: A FENTI CÉL ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN OLYAN KÉPZÉSI KÍNÁLAT KIFEJLESZTÉSE VAN FOLYAMATBAN, VALAMINT OLYAN, AZ ELİZETES TUDÁS, KÉSZSÉG MÉRÉSÉT ÉS BESZÁMÍTHATÓSÁGÁT BIZTOSÍTÓ KÉPZÉSI PROGRAMOT KÍNÁ- LUNK, AMELY ELSİDLEGESEN A KISTÉRSÉGI ÉS RÉGIÓS MUNKAERİPIACI IGÉNYNEK LEGINKÁBB MEGFELELİ SZAKIRÁNYOKBAN SZÜKSÉGES. ENNEK ÉRDEKÉBEN HALLGATÓI ÜGYFÉL-CENTRIKUS MŐKÖDÉST KÍVÁNUNK KI- ALAKÍTANI, AMELYNEK SZOLGÁLTATÁSAI A RÉGIÓ MIND SZÉLESEBB KÖRŐ LAKOSSÁGA SZÁMÁRA ÉRHETİK EL (EZEK KÖZÜL MÁR MEGVALÓSULTAK A FİISKOLA ÁLTAL INGYENESEN BIZTOSÍTOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI- ÉS NYELVTANFOLYAMOK). 16. Diplomás pályakövetés (1) A végzıs hallgatók pályakövetési módszerei most vannak kidolgozás alatt. (2) A végzett hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartás révén a Fıiskola visszajelzést kaphat egykori hallgatóitól, megismerheti munkavégzési tapasztalataikat, amelyek hozzájárulhatnak a fıiskolai képzésfejlesztéshez. A Fıiskola pedig megújuló továbbképzési kínálatával továbbra is hozzájárulhat egykori hallgatói egész életen át tartó tanulási lehetıségeinek támogatásához, a kapcsolatok további fenntartásához és kölcsönös erısítéséhez. (3) Alumni rendszer keretében olyan fórumot kívánunk nyújtani volt hallgatóinknak, mely lehetıséget biztosít a személyes karrierútjuk figyelemmel kísérésére és a fıiskolai kapcsolatrendszerhez való csatlakozásukra. CÉLUNK A HALLGATÓK BEILLESZKEDÉSÉT ÉS ÉLETVITELÉT BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSA, KIALA- KÍTÁSA, MŐKÖDTETÉSE (MENTOR PROGRAM, KARRIER-TANÁCSADÁS, ÉLETVEZETÉSI TANÁCSOK). TERVEINK KÖZÖTT SZEREPEL AZ ELSİ ÉVEM AZ ALMA-MATER VÉDERNYİJE NÉLKÜL CÍMŐ AKCIÓ MEGHIRDE- TÉSE, AMELYNEK EREDMÉNYHIRDETÉSE A TUDOMÁNY ÜNNEPÉN TÖRTÉNNE. A GYİZTES DOLGOZATOKAT A TU- DOMÁNY ÜNNEPE KONFERENCIÁN ISMERTETNÉK A PÁLYÁZÓK. A GYİZTESEK DÍJAZÁST KAPNAK. FELELİS: KARRIERIRODA VEZETİJE MEGVALÓSÍTÁS: A BEADOTT TÁMOP PÁLYÁZATBAN KIDOLGOZTUK A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS RENDSZERÉT, AMELYNEK TAVASZÁN INDULÓ ELSİ KÉRDİÍVES FELMÉRÉSE KERETÉBEN DIPLOMÁSAINKAT ÉS MUNKÁLTATÓIKAT EGYARÁNT MEGKÉRDEZZÜK. EZT, A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK EREDMÉNYÉTİL FÜGGETLENÜL MEG FOGJUK VALÓSÍTANI 2010-BEN BAN MEGSZERVEZTÜK ÁLLÁSKERESÉSI TANFOLYAMUNKAT, AMELYET NAGY ÉRDEKLİDÉS KÍSÉRT. EZT ÉV- RİL-ÉVRE MEG KÍVÁNJUK ISMÉTELNI IG A MENTOR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK KIALAKÍTÁSA MEGTÖRTÉNIK. E TEVÉKENYSÉG KERETÉBEN TERVEZZÜK HALLGATÓK INTÉZMÉNYI ÉS TUDOMÁNYOS BEILLESZ- KEDÉSÉT SEGÍTİ, ÉRTELMISÉGI ÉLETRE, MUNKAERİPIACRA FELKÉSZÍTİ PROGRAMOKAT. 17

18 oldalszám: 18 / oldalak száma: 39 VII. HUMÁN INFRASTRUKTÚRA 17. Általános áttekintés (1) Az oktatáshoz és az intézmény mőködtetéséhez szükséges humán erıforrások rendelkezésre állása stabilizálódott az elmúlt években és kellı alapul szolgál a további fejlesztési tervek megvalósításához. (2) Az egyes tanszékeken a képzés teljes vertikumához szükséges oktatói létszám rendelkezésre áll. A minısített oktatók száma induláskor 19 fı volt. Jelenleg a Fıiskola dolgozóinak a száma 57 fı, ebbıl 47 fı oktató, akik közül 34 fı minısített oktató. A minısített oktatók számaránya a Tomori Pál Fıiskolán a legmagasabb a felsıoktatási intézmények között. (3) Az oktatók száma és összetétele az akkreditálásra beadott szakok követelményei szerint változik. (4) A jövı szempontjából meghatározó jelentıségő, hogy az oktatói állomány milyen koröszszetételő. A vizsgálódás alapvetı eszköze a korfa. Ennek segítségével kívánjuk bemutatni, illetve igazolni azt az állítást, miszerint az oktatói állomány összetétele kiegyensúlyozott képet mutat, sıt a teljes létszám 44 %-a 40 év alatti. E felismerés igazolása azért fontos, mert az a humán erıforrások tervezésének kiinduló alapjául szolgál. (5) Az összesített korfa adatai két, a jövıre nézve pozitív fejleményrıl árulkodnak: egyrészt a kor szerinti összetétel egészségesnek nevezhetı, a fiatal oktatók aránya viszonylag magas, ugyanakkor a 65 év feletti oktatók aránya alacsony (1 fı), sıt a 60 év felettiek aránya is mindösszesen kevesebb, mint 15 %, másrészt a középgeneráció (30-50 évesek) belsı kor szerinti öszszetétele egyenletes, aránya 54 %, amely az ún. húzó generációt adja. A nemek szerinti bontást mutató adatok azt jelzik, hogy minden generáció vonatkozásában a férfiak vannak túlsúlyban. A jelenlegi állapot szerint oktatóink 56%-a férfi, 44%-a nı. (6) Az oktatói gárdával és az alkalmazottakkal szemben az elvárásokat elsısorban a Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának Foglalkoztatási követelményrendszer címő fejezetében fogalmaztuk meg. 18. PhD hallgatók (1) A Fıiskola kiemelt figyelmet fordít a fiatal kollégák szakmai fejlıdésére, minden nem minısített oktatónak lehetıséget biztosítva a PhD képzésben való részvételre. A Fıiskola a PhD hallgatókat heti két kutatónappal és a költségtérítés kifizetésével támogatja. Ezzel célunk a már most is jelentıs számú minısített oktatói gárda létszámának bıvítése. (2) Jelenleg 12 fı folytat PhD tanulmányokat. 19. Nem oktató alkalmazottak (1) Emberi erıforrásaink harmadik szegmensét a nem oktatóként alkalmazottak alkotják. Nem oktató alkalmazottak tevékenykednek a Tanulmányi Hivatalban (3 fı), a Gazdasági Hivatalban (2 fı), a Rektori Hivatalban (2 fı). (2) A nem oktató alkalmazotti létszám az adminisztratív feladatok ellátásához jelenleg elegendı. Jelen Intézményfejlesztési Tervben megfogalmazott célkitőzések megvalósítása maga után vonhatja az adminisztratív létszám növekedését. A KIALAKÍTANDÓ BUDAPESTI TELEPHELYEN LEGALÁBB EGY TANULMÁNYI OSZTÁLY ÉS LEHETİSÉG SZERINT TÖBB SZERVEZETI EGYSÉG FELÁLLÍTÁSA, ÉS EHHEZ KAPCSOLÓDÓAN ÚJ ALKALMAZOTTAK FELVÉTELE. 18

19 oldalszám: 19 / oldalak száma: 39 FELELİS: REKTOR HATÁRIDİ: VIII. AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁJA 20. A kommunikáció színterei (1) A Fıiskola kommunikációját alapvetıen külsı és belsı kommunikációra bonthatjuk. Mindkét irányban kulcsfontosságú a gyors, pontos és kiegyensúlyozott információáramlás biztosítása, lehetıség szerint minél kisebb anyagi eszközök bevonásával. (2) A belsı kommunikáció az oktatók és hallgatók megfelelı információval való ellátását, az összetartozás, az egy campushoz tartozás attitődjének kialakítását jelenti. (3) Az intézményi fórumok feladata a szenátus által elfogadott, jelen intézményfejlesztési terv megismertetése az oktatókkal, továbbá tájékoztatás nyújtása a fıiskola mőködésérıl, jogszabályokról, szabályzatokról, belsı utasításokról. Az intézményi fórumok formái: a Szenátus, a Szenátus bizottságai, a vezetıi- és tanszéki értekezlet, összoktatói értekezlet. (4) A külsı kommunikáció magában foglalja a Fıiskola megjelenését, jó hírnevének alakítását és megırzését folyamatosan három területen: Kalocsa városában és a Fıiskola vonzáskörzetében (Dél-alföldi Régió és a Dunántúlon Dunaföldvár és Szekszárd közötti rész), valamint Dél- Pest térségében, továbbá idıszakosan az egész országra kiterjedıen a felvételi jelentkezések idıszakában. CÉLUNK HAGYOMÁNYTEREMTİ JELLEGGEL A TOMORI NAPOK RENDEZVÉNY/KONFERENCIA SOROZAT MEG- SZERVEZÉSE, AMELYNEK MOTTÓJA A HAZA ÉS A NYUGATI KULTÚRA VÉDELMÉBEN HİSI HALÁLT HALT HADVEZÉR- ÉRSEK ÉLETE, A TÖRÖK ELLENI FELLÉPÉS SZÜKSÉGESSÉGÉNEK BEMUTATÁSA LENNE. A MEGVALÓSÍTÁBA BEVON- NÁNK AZ OKAN UNIVERSITY ISTANBUL PARTNERINTÉZMÉNYÜNKET IS. FELELİS: KARRIER IRODA VEZETİJE 21. Hallgatói és oktatói tájékoztatási kötelezettség (1) A Fıiskola minden, a felsıoktatás mőködésére vonatkozó jogszabályban elıírt tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz mind a hallgatók, mind a munkavállalók irányába, mind a kalocsai székhelyen, mind a budapesti telephelyünkön. (2) A tájékoztatási kötelezettség fórumai: a) személyes tájékoztatás, tanácsadás az ügyintézık által; b) nyílt adatok esetében alkalmazott kommunikációs csatorna az intézményi honlap; c) a nem mindenki számára hozzáférhetı adatok esetében pedig a Fıiskola Egységes Tájékoztatási rendszerének (intranet) informatikai megoldása, melyhez az érintettek jelszóval tudnak on-line csatlakozni és szőrések beállításával biztosítható, hogy csak az adott egyének számára hozzáférhetı tartalmak váljanak elérhetıvé. A JÖVİBEN TERVEZZÜK EGY RENDSZERESEN MEGJELENİ FİISKOLAI HÍRLEVÉL LÉTREHOZÁSÁT, EZZEL IS SEGÍT- VE NEMCSAK A BELSİ KOMMUNIKÁCIÓT, HANEM A VÁROSBAN, A KISTÉRSÉGBEN ÉS A RÉGIÓBAN VALÓ MEGJELE- NÉS ERİSÍTÉSÉT, A FİISKOLA MŐKÖDÉSÉRİL, EREDMÉNYÉRİL ÉS TERVEIRİL SZÓLÓ FOLYAMATOS TÁJÉKOZTA- TÁST. ÚJ HÖK-HONLAP LÉTREHOZÁSA. 19

20 oldalszám: 20 / oldalak száma: 39 FELELİS: KARRIER IRODA VEZETİJE HATÁRIDİ: 2010-TİL FOLYAMATOS 22. Intézményi marketing (1) A Fıiskola a marketing tevékenysége részeként kezeli a PR tevékenységét, amelynek egyebek mellett meghatározó szerepe volt az intézmény létrejöttében és szerepe kiemelt jelentıséggel bír a Fıiskola tevékenységeirıl, eredményeirıl szóló információk mind szélesebb körő megosztásában, elterjesztésében. (2) A PR egy részében személyes találkozások alkalmával valósul meg, így: helyi, regionális és országos pályaválasztási fórumokon, kiállításokon való megjelenéssel; a helyi és regionális gazdasági-, tudományos-, és oktatási fórumokon való megjelenéssel, kapcsolatépítéssel; a gazdasági szereplıkkel való személyes kapcsolatfelvétellel; középiskolákkal a beiskolázás ösztönzésére, illetve közös felsıfokú szaktanfolyamok szervezésére, lebonyolítására kialakított együttmőködések keretében; nyílt napok keretében, másik részében az intézményi honlapon, intézményi tájékoztató kiadványokban, a helyi és országos médiumokban, szaksajtóban megjelentetett cikkek, riportok formájában, ill. az üzleti partnereinkkel való rendszeres szakmai egyeztetések, visszajelzések. (3) Ezek egy része tervezett, meghatározott idıszakonként ismétlıdı külsı megjelenés, más része célirányosan szervezett, és elıkészített. IX. AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS FİBB TERÜLETEINEK BEMUTA- TÁSA 23. Esélyegyenlıség, tehetséggondozás (1) 2008-ban megvalósult a Fıiskola épültének akadálymentesítése. (2) A Fıiskola Szenátusa 2007-ben elfogadta a Fogyatékossággal élı hallgatók esélyegyenlıségének szabályzatát. (3) Az esélyegyenlıség megerısítésére egyrészt az alapképzési és felsıfokú szakképzési programjainkba beépítettünk olyan tantárgyakat, amelyek a hallgatóink önismereti, munkaerıpiaci alkalmassági készség-fejlesztését szolgálják, másrészt képzési szolgáltatásaink is opcionálisak a hallgatóink számára. A tehetséggondozás keretében biztosítjuk hallgatóink számára a TDK mőhelyben való részvételt, ennek intézményi és intézményközi kiterjesztését tervezzük. A tudományos diákköri mozgalomban intézményünkben eddig 22 hallgató vett részt, közülük 7-en szerepeltek az OTDK-n is. A résztvevık számát mutatja éves bontásban a következı táblázat: Tudományos diákköri tevékenység a Tomori Pál Fıiskolán Összesen Dolgozatok száma (db) Házi TDK-n résztvevı hallgatók száma (fı) OTDK-n résztvevı hallgató száma (fı) 4 (3 dolgozattal) (4) A Házi TDK kiemelkedı szereplıi kimagasló teljesítményükért elismerésben részesülnek. AZ ESÉLYEGYENLİSÉG BIZTOSÍTÁSA, A VEZETÉSBEN A FÉRFIAK ÉS NİK LEGALÁBB EGYHARMADOS ARÁNYÁNAK FENNTARTÁSA FELELİS: REKTOR 20

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011. Tomori Pál Fıiskola. Kalocsa

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011. Tomori Pál Fıiskola. Kalocsa INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011 Tomori Pál Fıiskola Kalocsa 2007. január 3. Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA: MÚLT-JELEN-JÖVİ... 3 2. AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS FİBB TERÜLETEINEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK SZE 1014/3.2/2011.(III.09.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elfogadása

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január ad. 40.964/2004. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2005. január 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

2013. évi határozatok. A február 6-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

2013. évi határozatok. A február 6-i szenátusi ülésen hozott Határozatok 2013. évi határozatok A 2013. február 6-i SZE 1177/3.2/2013.(II.6.) határozat: Honlapszerkesztı Bizottság létrehozása SZE 1178/3.3/2013.(II.6.) határozat: A KJF hallgatói által fizetendı díjakról és térítésekrıl

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje

Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje Pannon Egyetem Minıségügyi Nap -2007 február 8.- Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje Dr. Kristóf János oktatási és akkreditációs rektorhelyettes A magyar felsıoktatás jellemzıi

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA ÉV

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA ÉV 2010. ÉV 2010.01.13. 2010/1/1. 2010.01.13. 2010/1/2. 2010.01.13. 2010/1/3. 2010.01.13. 2010/1/4. 2010.03.09. 2010/2/5. 2010.03.09. 2010/2/6. 2010.03.09. 2010/2/7. 2010.03.09. 2010/2/8. 2010.03.09. 2010/2/9.

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda A projekt elırehaladásának bemutatása Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda Regionális Hálózatfejlesztı Központ TÁMOP 3.2.2 Az RHK alapvetıen

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

SZIE DPR Projekt. Diplomás Pályakövetı Rendszer. Készítette: Dr. Obádovics Csilla, projekt szakmai vezetıje és Dr. Vinogradov Szergej DPR munkatárs

SZIE DPR Projekt. Diplomás Pályakövetı Rendszer. Készítette: Dr. Obádovics Csilla, projekt szakmai vezetıje és Dr. Vinogradov Szergej DPR munkatárs SZIE DPR Projekt Diplomás Pályakövetı Rendszer Készítette: Dr. Obádovics Csilla, projekt szakmai vezetıje és Dr. Vinogradov Szergej DPR munkatárs 2010. december 3. A kutatás célja A hallgatók munkaerı

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató Balaton régió jövıje a TDM A turisztikai kínálatot ma már regionális, de minimum

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Pannon Egyetem Minıségügyi Nap

Pannon Egyetem Minıségügyi Nap Pannon Egyetem Minıségügyi Érdekeltek párbeszéde, az elvárások egyeztetése Kari minıség oktatói szemmel Dr. Csizmadia Tibor egyetemi adjunktus Minıségirányítási modell és az elıállítandó dokumentumok kapcsolata

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA 2012. ÉV

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA 2012. ÉV 2012. ÉV 2012.02.28. 2012/1/1. 2012.02.28. 2012/1/2. a 2012/1 sz. Szenátusi ülés napirendi pontjai és ; Döntés a kollégiumi jelentkezések elbírálásának a rendjéről szóló szabályzat módosításáról; 2012.02.28.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Audit Trail

Szolnoki Főiskola Audit Trail Oktatási szervezeti egységek / Tanszékek feladatellátása / Szakok, szakirányok indítása 1.1.1.1. - Szakindítást megelőző tevékenységek Akkreditációs és képzésfejlesztési Szenátus Rektor [K] Intézményfejlesztési

Részletesebben

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte.

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 4/008. Tisztelt Közgyőlés! J a v a s l a t a 009/00. tanévi középiskolai, szakiskolai és szakképzı osztályok

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826 - megnevezése: Budapesti Gazdasági Főiskola

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK A Kar küldetésnyilatkozatában rögzített feladatainak egyike, hogy a református általános és középiskolák számára magyartanárokat képezzen. A Magyarországi Református Egyház 71 olyan

Részletesebben

Európai mobilitási lehetıségek

Európai mobilitási lehetıségek Európai mobilitási lehetıségek Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Sinkó Zsófia Anna Sopron, 2012. május 21. Tempus Közalapítvány 1996-tól, jelenleg a Nemzeti Erıforrás Minisztériumának felügyelete

Részletesebben

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN-

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- TARTÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE 1. BEVEZETÉS A dokumentumban a személy-, jogviszony-, intézmény- és képzésnyilvántartásban tárolásra kerülı adatokhoz, adatkörökhöz

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Megnyit. MI Almanach projektismertetı rendezvény április 29., BME, I. ép., IB.017., 9h-12h.

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Megnyit. MI Almanach projektismertetı rendezvény április 29., BME, I. ép., IB.017., 9h-12h. Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Megnyit itó - Célkitőzések 1 Elızetes program I. Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach: a projekt és a résztvevık 9.00-9.10 Megnyitó. A projekt

Részletesebben

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények dr. Márkus Csaba Igazgató, Deloitte Zrt. Szeged, 2009. október 20. Tartalomjegyzék 2 Footer A támogatások megváltozott szerepe

Részletesebben

A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA

A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA TOMORI PÁL FİISKOLA A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2007. január 3. Határozat száma: 2007/1/3. Hatályos: 2007. január

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

1/2009. (III. 17.) határozat

1/2009. (III. 17.) határozat 1/2009. (III. 17.) határozat A Szenátus jóváhagyja a Banki szakügyintéző (OKJ 55 343 01 0010 55 01) felsőfokú szakképzés intézményi képzési programját, és ezen felsőfokú szakképzés indítását. 2/2009. (III.

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

A 2012. március 7-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

A 2012. március 7-i szenátusi ülésen hozott Határozatok évi üléseken hozott határozatok A március 7-i SZE 1098/3.3/(III.7.) határozat: A Szenátus egyhangúlag támogatta a Nemzetközi tanulmányok MA szak indítását a 2012/2013. évi tanévtıl a KJF székhelyén és

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2012-2016.

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2012-2016. TOMORI PÁL FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2012-2016. Szenátus általi elfogadás dátuma: 2012.05.22. Határozat száma: 2012/2/21. Hatályos: A Főiskola fenntartójának döntését követő napon. Az intézményfejlesztési

Részletesebben

Vezetıi elképzelések, vezetıi program és a motiváció ismertetése

Vezetıi elképzelések, vezetıi program és a motiváció ismertetése Dr. Ács Pongrác Vezetıi elképzelések, vezetıi program és a motiváció ismertetése Vezérfonalam: SZEMÉLYES ÉRINTETTSÉG és EGYÜTTMŐKÖDÉS 14 éve életem szerves része az INTÉZET, illetve annak jogelıdje a Janus

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı Szoftver- és szolgáltatásexport Vityi Péter IVSZ szakértı Helyzetértékelés IVSZ felmérés 2012 október: 200 vállalat nemcsak IVSZ tagok Szoftver- és szolgáltatás export gazdasági helyzet Volumen: 180Mrd

Részletesebben

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele szöveg: Hajdók Ibolya TÁJÉKOZTATÓ (1) (2010 szeptemberében beiratkozó elsıéves hallgatóknak) A DIPLOMA MEGSZERZÉSÉNEK NYELVI FELTÉTELEI 1. AKKREDITÁLT NYELVVIZSGA A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

Minıségfejlesztés

Minıségfejlesztés - Minıségfejlesztés Az alprojekt bemutatása Az alprojekt során a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat újabb 21 munkaügyi kirendeltségén kerül bevezetésre a HEFOP intézkedés keretében kidolgozott és 60 kirendeltségen

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Határır Tanszék oktatási és tudományos tevékenysége

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Határır Tanszék oktatási és tudományos tevékenysége HORPÁCSI FERENC ZÁN KRISZTINA MINİSÉGBIZTOSÍTÁS AZ OKTATÁSBAN A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Határır Tanszék oktatási és tudományos tevékenysége Az elmúlt években

Részletesebben

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba DR. SZALÓK CSILLA 1 Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba I. Kicsi vállalkozás az idegenforgalomban Kicsi az idegenforgalomban mást jelent. Az Európai

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Dunaújvárosi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

ZUPKÓ TIBOR HOZZÁSZÓLÁSA A MINİSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN. A szakindítás elızményei

ZUPKÓ TIBOR HOZZÁSZÓLÁSA A MINİSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN. A szakindítás elızményei ZUPKÓ TIBOR HOZZÁSZÓLÁSA A MINİSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN A szakindítás elızményei A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a kor elvárásaiból levonta a következtetést:

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FİISKOLA. akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FİISKOLA. akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2014/2/VII/7. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. január

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. május 7. Bemutatkozott a Záhony-Port Zrt. a Transrussián Sikeres megjelenés, reménykeltı tárgyalások A Záhony-Port

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA ÉV

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA ÉV 2013. ÉV 2013.02.19. 2013/1/1. 2013.02.19. 2013/1/2. 2013.02.19. 2013/1/3. 2013.02.19. 2013/1/4. 2013.02.19. 2013/1/5. 2013.05.21. 2013/2/6. A 2013/1 sz. Szenátusi ülés napirendi pontjai és ; A Főiskola

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2005 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Debreceni Egyetem Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Nemzetköziesítési audit a Debreceni Egyetemen 2016. november 09. Nemzetköziesítés a Debreceni Egyetemen - a Debreceni

Részletesebben

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus A.1 Hallgatói létszám növelése A.1.1 Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Fő Féléves ORH Neptun Automatikus Finanszírozási szempontú kimutatás, azaz kétszakos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek:

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek: SZE-GYŐR Rólunk A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak Campus területe: 101.724 m 2 Képzési területek: műszaki, informatikai, jogi, igazgatási, gazdasági, pedagógiai egészségügyi, szociális, zeneművészeti

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

A minőség prioritása az új felsőoktatási törvényben

A minőség prioritása az új felsőoktatási törvényben A minőség prioritása az új felsőoktatási törvényben Dr. Mang Béla felsőoktatási helyettes államtitkár Szeged, 2005. február 25. 2 Történeti áttekintés I.! 1993. évi LXXX. Törvény! Akadémiai autonómia!

Részletesebben