INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012."

Átírás

1 TOMORI PÁL FİISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Változat száma: 3 Elfogadás dátuma: Határozat száma: 2010/1/2. Hatályos:

2

3 oldalszám: 3 / oldalak száma: 39 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK LISTÁJA A INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV HATÁLYA... 5 II. A TOMORI PÁL FİISKOLA KÜLDETÉSE, JÖVİKÉPE, ÉRTÉKRENDJE AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT KÜLDETÉST LEÍRÓ PRIORITÁSOK, IRÁNYELVEK ÉS VISZONYULÁSOK... 5 III. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNY RÖVID TÖRTÉNETE ÉS BEMUTATÁSA A BUDAPESTI KÉPZÉS A HALLGATÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA... 8 IV. OKTATÁS ALAPSZAKOK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK FELSİFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK NYELVI KÉPZÉS V SZAKMAI-TUDOMÁNYOS MUNKA TANANYAGFEJLESZTÉS TUDOMÁNYOS MŐHELY VÁLLALKOZÓI KLUB ÉRTELMISÉGI KLUB VI. A FİISKOLA ÉS A MUNKAERİPIAC GYAKORLATI IGÉNYEK FIGYELEMBEVÉTELE A KÉPZÉSI STRUKTÚRA KIALAKÍTÁSÁNÁL DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS VII. HUMÁN INFRASTRUKTÚRA ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS PHD HALLGATÓK NEM OKTATÓ ALKALMAZOTTAK VIII. AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁJA A KOMMUNIKÁCIÓ SZÍNTEREI HALLGATÓI ÉS OKTATÓI TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG INTÉZMÉNYI MARKETING IX. AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS FİBB TERÜLETEINEK BEMUTATÁSA ESÉLYEGYENLİSÉG, TEHETSÉGGONDOZÁS AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA HELYI, REGIONÁLIS ÉS ORSZÁGOS KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŐKÖDÉSEK, RÉSZVÉTEL A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTİ ÉS TÁRSADALOMALAKÍTÓ PROGRAMOKBAN NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK MINİSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM, MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS KORSZERŐSÍTÉSE... 24

4 oldalszám: 4 / oldalak száma: INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA ÉPÜLETEK, HELYISÉGEK X. A KUTATÁS-FEJLESZTÉST ÉS AZ INNOVÁCIÓT TÁMOGATÓ INTÉZMÉNYI STRATÉGIA A KUTATÁS-FEJLESZTÉSI JÖVİKÉP AZ INTÉZMÉNYI KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÖSZTÖNZÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA A HELYI TUDÁSBÁZIS KIALAKÍTÁSÁNAK INTÉZMÉNYI LEHETİSÉGEI XI. AZ INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS MONITORING TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA A FEJLESZTÉSI PROJEKTEK INDIKÁTORAINAK MEGHATÁROZÁSA XII. SWOT-ANALÍZIS XIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK HATÁLYBA LÉPÉS... 39

5 oldalszám: 5 / oldalak száma: 39 A Tomori Pál Fıiskola (a továbbiakban: Fıiskola) a idıszakra szóló intézményfejlesztési terve megvalósulásának áttekintése és az intézményi SWOT-analízis elkészítése után, a idıszakra vonatkozó Intézményfejlesztési tervét az alábbiakban állapítja meg. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Vonatkozó jogszabályok listája (1) évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról 2. A Intézményfejlesztési terv hatálya (1) Jelen intézményfejlesztési terv a es idıszakra vonatkozik. Az abban foglaltak felülvizsgálata ıszi félévében esedékes. II. A TOMORI PÁL FİISKOLA KÜLDETÉSE, JÖVİKÉPE, ÉRTÉK- RENDJE 3. Az alapító okiratban megfogalmazott küldetést leíró prioritások, irányelvek és viszonyulások (1) A Tomori Pál Fıiskola alapító okirata szerint a Fıiskola a Dél-Alföldi Régió meghatározó tudásbázisaként kíván mőködni. Elsısorban a régió versenyképességének megalapozásához, illetve fejlıdése elısegítéséhez illeszkedı, a dinamikusan változó társadalmi-gazdasági kihívásoknak megfelelı széles spektrumú tudás-szolgáltatások nyújtásával. A kiindulási alapnak tekinthetı földrajzi terület lefedése után, mőködési körét tovább kívánja bıvíteni az országos felsıoktatási piac irányába. (2) Prioritások: a) Kalocsa város több száz éves felsıoktatási hagyományainak újjáélesztése, egy, a kor elvárásainak messzemenıen megfelelı felsıoktatási intézmény felépítése; b) a Dél-Alföldi Régió felsıoktatási és felnıttképzési szempontból ellátatlan területének lefedése; c) a régió tudáspiaci igényeinek kielégítése, elsısorban közgazdaságtani, külgazdasági és európai uniós ismeretek felsıfokú képzése területén, valamint ezekre alapozva újabb tudományterületeken (szabad bölcsészet); d) a Magyar Akkreditációs Bizottság által támasztott követelmények összehangolása a régió innovációs- és tudáspiacának elvárásaival, erre alapozott képzési programok és tudományos tevékenység megvalósítása; e) a humán erıforrás kihasználásával olyan színvonalú oktatás megvalósítása, amely a hazaiés az európai munkaerıpiacon versenyképes felsıfokú végzettséggel rendelkezı diplomásokat képez; f) a felsıfokú oktatáshoz és a felnıttképzéshez kapcsolódó szaktanácsadással, kutatásokkal, kiadói tevékenységgel, rendezvény- és konferenciaszervezéssel a tudásrégió kiépülésének támogatása. g) Annak érdekében, hogy az intézmény küldetését teljesítse, a következı irányelveket fogalmazta meg: h) kiemelt fontosságú a versenyképesség folytonos és rugalmas fejlesztése, annak érdekében, hogy a Fıiskola szervezeti felépítése, tevékenység-szerkezete, mőködési szabályai, személyi és tárgyi feltételei mindenkor megfeleljenek a változó környezet elvárásainak; 5

6 oldalszám: 6 / oldalak száma: 39 i) a Bologna folyamat szellemében szervezett, nemzetközi mércével is színvonalas felsıoktatás megvalósítása, amely jól illeszkedik a lineáris képzési rendszerbe, és amelynek érdekében bevezettük a kreditrendszert és a minıségbiztosítási rendszert (ISO ), lehetıvé teszszük a nemzetközi oktatói és hallgatói mobilitást, és integráljuk a tantervekbe az európai ismereteket; j) kapcsolati tıke kialakítása, kiterjesztése és kihasználása az országhatárokon belül és nemzetközi szinten egyaránt annak érdekében, hogy a Fıiskola értékes tagjává váljon a civil-, üzletiés tudományos szférának, a felek minél nagyobb hasznára és megelégedésére; k) elkötelezettség kialakítása arra nézve, hogy az intézmény a fıiskolai hallgatók, oktatók, dolgozók és partnerek elvárásainak maximálisan megfeleljen. (3) Az érintettekkel kapcsolatos viszonyát a Fıiskola a következıképpen fogalmazza meg: a) A hallgatók számára az oktatási szolgáltatások keretén belül biztosítja a tudományos szempontból naprakész, ugyanakkor gyakorlatorientált képzést, amelynek célja a munkaerıpiacon hasznosítható és a mögötte lévı tudás alapján értékes végzettség megszerzése. Az intézmény oktatási kínálatát három, egymásra épülı szintre tagolja. A minél szélesebb kínálat biztosítása érdekében oktatási programjait felsıfokú szakképzés, alapképzés és szakirányú továbbképzés területeken tárja a potenciális igénybe vevık elé. Az iskolarendszerő képzésen kívül a Fıiskola lehetıséget nyújt a nappali képzéssel egyenértékő végzettség megszerzésére levelezı rendszerben, továbbá a már diplomával rendelkezı számára posztgraduális képzésben való részvételre, ezzel is biztosítva az egész életen át tartó tanulás lehetıségét. b) A Fıiskola biztosítani kívánja felsıfokú (BA és posztgraduális) végzettség megszerzésének lehetıségét idegen nyelven, ehhez kiépíti a szükséges kapcsolatokat külföldi felsıoktatási intézményekkel, oktatókkal. Mindezekkel párhuzamosan az intézmény meg kívánja szervezni külföldi hallgatók felsıfokú képzését magyar, illetve idegen nyelven. c) A hallgatók életminıségének javítása érdekében az intézmény folyamatosan fejleszteni kívánja a kapcsolódó szolgáltatásokat, úgymint a hallgatók kollégiumi elhelyezése, idegen nyelvoktatás, kulturális-, sport- és szabadidıs tevékenységek. d) Az oktatók motivációja szempontjából a legfontosabb az önmegvalósítás és a folyamatos szakmai továbbfejlıdés, hiszen ez az alapja az egyéni érvényesülésnek és az egzisztenciális biztonságnak. Annak tudatában, hogy a Fıiskola versenyképessége és a küldetés teljesítése mindenekelıtt az oktatókon múlik, a fent említett kérdéskör a hatékonyság szempontjából elsıbbséget élvez. e) A nem oktató dolgozókkal szembeni viszony hasonló az oktatókéhoz, kiegészítve azzal, hogy legfontosabb feladatuk az alaptevékenységet megvalósító személyi állomány támogatása, részükre a munkakörülmények személyi-, tárgyi- és szellemi hátterének biztosítása. Mindezek szellemében elengedhetetlen a munkavállalókból beleértve az oktató és nem oktató dolgozókat is egységes humán erıforrás állomány kialakítása, hiszen ennek színvonala, csapatszelleme, elégedettsége és állandó szakmai fejlıdése képes csak megteremteni a hatékony és sikeres mőködés alapját. f) Kalocsa város önkormányzata és a város lakossága irányába tanúsítandó felelısségével a Fıiskola teljes mértékben tisztában van. A cél, hogy közös erıvel a Dél-Alföldi Régió nyugati felének tudományos központja, húzóereje legyen. Ennek érdekében a Fıiskola stratégiáját, infrastrukturális fejlesztéseit, intézményi mőködését és marketing tevékenységét mindenkor össze fogja hangolni a város és a régió terveivel. (4) A Tomori Pál Fıiskola számára a fent megfogalmazott irányelvek szükségszerően az intézményi stratégia alapköveit képezik, az operatív tervek és konkrét feladatok ennek szellemében fogalmazódtak meg. 6

7 oldalszám: 7 / oldalak száma: 39 III. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 4. Az intézmény rövid története és bemutatása (1) A Tomori Pál Fıiskola állami intézményi akkreditációját követıen szeptember 1-én kezdte meg mőködését két akkreditált szakon (MAB 2003/9/VII/2. sz. határozata, FTT 87/2004/03/03. sz. határozat, június 14-i parlamenti ülésen meghozott határozat; szakok: Gazdálkodási szak - MAB 2003/9/VI./1./42. sz. határozat, Külgazdasági szak - MAB 2003/9/VI/1/43. sz. határozat). A Fıiskola Kalocsa székhellyel egyéb jogi személyiségő nonprofit szervezet formájában a KF-SZ Kalocsai Felsıoktatási és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Fenntartó felügyelete mellett mőködik. (2) A Fıiskola új felsıoktatási intézményként, jogelıd intézmény nélkül jött létre, alaptevékenységét, a mőködés irányítását, stratégiai fejlesztéseit az elfogadott Alapító okirat szellemében végzi. (3) Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: az Alapító okiratban felsorolt tudományágakban, szakindítási engedéllyel rendelkezı szakokon, a jóváhagyott képesítési követelmények szerint fıiskolai szintő alapképzés, szakirányú továbbképzés, akkreditált felsıfokú szakképzés nappali, levelezı tagozaton; egyéb továbbképzések, az arra vonatkozó külön jogszabály rendelkezések szerint; a képzéshez kapcsolódó tudományágakban tudományos kutatás és fejlesztés, valamint tudományszervezı tevékenység végzése, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése; tankönyv- jegyzetíratás és kiadás, taneszköz fejlesztés, és ezek biztosítása a hallgatók részére; könyvtári és informatikai szolgáltatás, kollégiumi elhelyezés, kulturális és sportolási lehetıség; az intézmény infrastruktúrájának fenntartása és folyamatos fejlesztése; igazgatási és szervezési, pénzügyi-gazdasági, és más szolgáltató szervezeti egységek mőködtetése. (4) Az alaptevékenység ellátásának anyagi feltételeit a fenntartó és az állam közösen biztosítja a felsıoktatásról szóló évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Ftv.) foglalt rendelkezések szerint. (5) Az intézmény alaptevékenységén túlmenıen alapfeladatai ellátásának sérelme nélkül jogosult az Alapító okiratban meghatározott feladatkörnek megfelelı vállalkozási tevékenységre, a külön jogszabályokban foglaltak figyelembevételével. Ilyen tevékenységek: a) az államilag finanszírozott felsıfokú szakképzésben részt vevı hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képesítési követelményekben és a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez; b) felvételi elıkészítı és egyéb tanfolyamok tartása; c) a képzéshez kapcsolódó tudományágakban kutatás és fejlesztés, tudományszervezés, kultúramővelés és fejlesztés, szaktanácsadási és egyéb tevékenység; d) az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, valamint kollégiumi szálláshely biztosítása). 5. A budapesti képzés (1) A Fıiskola alapítása során már felmerült annak az igénye, hogy Kalocsán kívüli képzési helyeket is létrehozzunk. A választás végül Budapestre esett, mert az országból a Fıiskolára jelentkezık egy része Budapestet könnyebben érheti el. A Fıiskola képzési kínálatával hiányt pótol Dél-Pesten. (2) A székhelyen kívüli képzés az ADU Oktatási Központtal 2005-ben kötött megállapodás alapján folyik, Nemzetközi gazdálkodási szakon, illetve felsıfokú szakképzési szakokon, az 7

8 oldalszám: 8 / oldalak száma: 39 Oktatási Központ által biztosított épületekben. A képzést január 1-tıl telephellyé alakítottuk. (3) Jelenleg a képzések teljes- és részmunkaidıben egyaránt folynak, nagyobbrészt költségtérítéses, kisebb részt államilag támogatott formában. SAJÁT TULAJDONÚ ÉPÜLETBEN TELEPHELY LÉTESÍTÉSE, AZAZ EGY VAGY TÖBB ÁLLANDÓ OKTATÁSI SZERVEZETI EGYSÉG BUDAPESTEN TÖRTÉNİ MŐKÖDTETÉSE. FELELİS: REKTOR HATÁRIDİ: MEGVALÓSÍTÁS: FOLYAMATBAN VANNAK TÁRGYALÁSOK TÖBB ALKALMAS INGATLAN HASZNÁLATBA, ILLETVE TULAJDONBA VÉ- TELÉRİL. A FİISKOLA VEZETİSÉGÉNEK SZÁNDÉKA AZ, HOGY MÁR SZEPTEMBERÉTİL EGY ÚJ TELEPHELYEN FOLYTATÓDJON A BUDAPESTI KÉPZÉS. 6. A hallgatói létszám alakulása (1) A Fıiskola által kínált képzések egyik erıssége a képzés tartalmában is megjelenı gyakorlatorientált szakmai képzés, a másik a rendelkezésre álló oktatói potenciál, a tudományos minısítéssel rendelkezı oktatói állomány, akik többsége maga is üzleti, vezetıi gyakorlattal és tapasztalattal rendelkezik, ezáltal is megjelenítve a munkaerıpiaci elvárásokat a képzésben és a képzések fejlesztésében. A különbözı intézmények, a vállalatok a diplomás fıiskolásoktól elvárják, hogy képesek legyenek nagy önállósággal végezni feladataikat, ami megalapozott szakmai felkészültségre és begyakorlott ismeretekre építve valósítható meg. Az önállóság mellett a kooperáció, a gyors döntés képessége is elvárás. Lényegi követelmény a tanult ismeretek magabiztos gyakorlati alkalmazásának megléte a munkavégzés során. Ezért van az, hogy oktatásunk egész rendszerében a gyakorlat-orientált képzés élvez prioritást. (2) A Tomori Pál Fıiskola nappali, levelezı alapképzést, szakirányú továbbképzést és felsıfokú szakképzést folytat, szeptemberi és keresztféléves indítással, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában. (3) Az alapszakok, képzési formák, képzési idı szerinti létszámadatok a október 15-i állapot szerint a székhelyen folytatott és a székhelyen kívüli (budapesti) képzésben: SZAK TAGOZAT FÉLÉVEK SZÁMA LÉTSZÁM (Fİ) Nemzetközi gazdálkodás (BA) nappali tagozat levelezı tagozat Pénzügy és számvitel szak (BA) nappali tagozat levelezı tagozat Gazdálkodási és menedzsment nappali tagozat szak (BA) levelezı tagozat Szabad Bölcsészet szak nappali tagozat 6 3 levelezı tagozat 6 20 Összesen: 389 (4) A szakirány választásra nappali és levelezı tagozaton egyaránt a negyedik félév végén kerül sor, kivéve a kifutó szakok levelezı tagozatát, ahol ez a választás a 6. félévben történik. A fıiskolai képzés szakdolgozat megírásával, annak megvédésével és záróvizsgával zárul. (5) A Fıiskola különbözı szakjain képzést folytató hallgatói létszáma október 15.-i állapot szerint összesen 786 fı. Ebbıl a felsıfokú szakképzésben résztvevık létszáma 397 fı, a 8

9 oldalszám: 9 / oldalak száma: 39 fıiskolai képzésben résztvevık létszáma 389 fı, amelybıl a nappali képzésben résztvevık száma 127 fı, a többiek, a lényegesen nagyobb létszámot adó levelezı képzés keretében folytatják tanulmányaikat. Az államilag finanszírozott hallgatók száma összesen: 332 fı. Az intézmény hallgatói létszáma jelenleg is a felfutás stádiumában van. (6) A Tomori Pál Fıiskolán 2004/2005-ös tanévéhez képest az aktív hallgatói létszám folyamatosan nıtt, amelyet a következı táblázat és grafikonok szemléltetnek. A felvételizık és a felvettek száma a rendes és a pótfelvételi eljárásban Év Felvételizık száma a rendes felvételi eljárásban Felvettek száma a rendes felvételi eljárásban Felvettek száma a pótfelvételi eljárásban Felvettek száma a rendes és a pótfelvételin összesen A HALLGATÓI LÉTSZÁM FOLYAMATOS NÖVELÉSE, AZ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE. FELELİS: OKTATÁSI REKTORHELYETTES, FİKÖNYVELİ 9

10 oldalszám: 10 / oldalak száma: 39 MEGVALÓSÍTÁS: A FİISKOLA ÉVRİL ÉVRE EGYRE TÖBBET FEKTET A SZAKOK, AZ INFRASTRUKTÚRA ÉS AZ ELÉRT EREDMÉNYEK PROMÓCIÓJÁBA, BELEÉRTVE A KÖZÉPISKOLÁKKAL VALÓ KÖZVETLEN KAPCSOLATTARTÁST IS. IV. OKTATÁS 7. Alapszakok (1) A Fıiskola június 14-én kapta meg a mőködéséhez szükséges törvényi felhatalmazást, így a 2004/2005-ös tanévben csak a pótfelvételi keretében tudott hallgatókat beiskolázni. Ennek ellenére is az alapszakokon nappali és levelezı képzés keretében közel 250 hallgató kezdte meg tanulmányait. A Fıiskola mindkét Gazdálkodási és Külgazdasági szakon meghirdette a másoddiplomás képzést is. (2) A többciklusú, lineáris képzési szerkezet bevezetéséhez igazodva a Fıiskola ıszén nyújtott be szakindítási kérelmet a Magyar Akkreditációs Bizottsághoz a Gazdálkodási és menedzsment valamint a Nemzetközi gazdálkodás alapszak indítására ban a Magyar Akkreditációs Bizottság mindkét szak mőködését támogatta (a Nemzetközi gazdálkodási szakot Budapest székhelyen kívüli képzési hellyel együtt). A Fıiskola 2007-ben akkreditáltatta a Szabad Bölcsészet alapszakot, több szakiránnyal, 2008-ban pedig a Pénzügy és számvitel alapképzési szakot. (3) A szakok tanterve úgy épül fel, hogy minden hallgató az elsı tanévben ugyanazokat az alapozó tantárgyakat tanulja (kivéve a Szabad bölcsészet alapszakon), így a szakok közötti átjárásra két szemeszter elvégzése után még lehetıség nyílik. A hallgatók számára biztosítjuk a szakok párhuzamos hallgatását. (4) Kiemelt prioritásként kezeljük a szakmai gyakorlati képzés feltételrendszerének és mőködési keretrendszerének továbbfejlesztését. (5) A képzési kínálat bıvítésére törekszünk egyrészt az angol nyelven folyó BA és szakirányú szakmai továbbképzések, másrészt a rövidebb idıtartamú szakmai képzések beindításával. TOVÁBBI BA SZAKOK AKKREDITÁLÁSA MELLETT TERVEZZÜK AZ MA KÉPZÉSEK BEINDÍTÁSÁT IS. FELELİS: TANSZÉKVEZETİK HATÁRIDİ: 2012., FOLYAMATOS MEGVALÓSÍTÁS: NYARÁN AKKREDITÁCIÓRA BEADTUK A NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK ANYAGÁT, GLO- BÁLIS CIVIL TÁRSADALOM SZAKIRÁNNYAL. 8. Szakirányú továbbképzések (1) A fıiskolai képzési profilhoz illeszkedı szakirányú továbbképzéseink kínálatát a potenciális munkaerı-piaci igények alapul vételével alakítottuk ki. Beiskolázási gyakorlatunkban fenntartjuk az ıszi féléves és keresztféléves képzések indítását, a rövidebb idıtartamú szakmai képzéseket a piaci igények szerint szervezzük. (2) Jelenleg az alábbi szakirányú továbbképzéseinket vette nyilvántartásba az Oktatási Hivatal: Szakirányú továbbképzések 10

11 oldalszám: 11 / oldalak száma: 39 Képzés neve Európai Unió szak Külgazdasági pénzügyi menedzsment szak Gazdaságinformatikai menedzsment szak Gazdaságvédelem szak Logisztikai és szállítmányozási menedzser szak Képzés helye Kalocsa Budapest (székhelyen kívüli) Kalocsa Budapest (székhelyen kívüli) Kalocsa Budapest (székhelyen kívüli) Kalocsa Budapest (székhelyen kívüli) Kalocsa Budapest (székhelyen kívüli) A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK KÜLSİ KOMMUNIKÁCIÓJÁNAK FEJLESZTÉSE. A NYILVÁNTARTOTT SZAKIRÁ- NYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK INDÍTÁSA VÁLLALATI EGYÜTTMŐKÖDÉSBEN. TERVEZZÜK SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉSEINK EGYES MODULJAINAK ANGOL NYELVEN FOLYÓ OKTATÁSÁT ÉS RÖVIDEBB IDİTARTAMÚ ANGOL NYELVŐ SZAKMAI KURZUSOK INDÍTÁSÁT. FELELİS: TANSZÉKVEZETİK 9. Felsıfokú szakképzések (1) A fıiskolai diplomát adó Gazdálkodás és Külgazdasági szak mellett ıszétıl a különbözı szakirányú felsıfokú szakképzés is megkezdıdött, és a Fıiskola együttmőködési megállapodásokat kötött szakközépiskolákkal felsıfokú szakképzés szervezésére. Az elıször indított szakok: banki-, pénzügyi-, számviteli szakügyintézı, valamint az idegenforgalmi szakmenedzser szak. (2) A középiskolákkal kötött együttmőködési megállapodások a következı településekre terjednek ki: Név Székhely, telephely ADU Csepel Vállalkozói Szakközép- és Szakiskola Budapest Dunaújváros Karcag Comenius Szakközépiskola és Szakiskola Pécs Dózsa György Gazdasági, Mőszaki Szakközépiskola és Szakiskola Kalocsa Euro-Oktaéder Szakközépiskola Békéscsaba Griff Humán Esélyegyenlıség Szakközépiskola Veszprém Gyır Nagykanizsa Szombathely Griff Szakközépiskola és Felnıttképzı Központ Baja Harruckern János Közoktatási Intézmény Gyula KTKT Egységes Iskola és Szakiskola Kiskırös Minerva Érettségizettek Szakközépiskolája Budapest 11

12 oldalszám: 12 / oldalak száma: 39 Szinergia Üzleti Szakképzı Iskola Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapest Szeged Miskolc Pécs Bonyhád (3) A felsıfokú szakképzésben az OKJ jegyzék megváltozása miatt vannak kifutó, a régi OKJ szerinti képzéseink. Ezek egy része a 2008/2009-es tanévben kifutott, más részük a 2009/2010-es tanévben. Mivel ebben is van keresztféléves képzés, a régi OKJ szerinti felsıfokú szakképzéseink kifutása végén történt meg. Az FSZ képzések központi programjai szerint a 2007/2008-as tanév ıszétıl indítottuk az új OKJ FSZ képzéseket. (4) A megújuló FSZ képzési kínálatunkkal az új OKJ szerinti szakképzések megszerzésének lehetıségét biztosítjuk a jövıben, szem elıtt tartva részben a fıiskolai alapképzés tervezett bıvítésének szakirányait, részben a régióban várható szakképzési igényeket. (5) A Fıiskola által kínált felsıfokú szakképzési programokkal minıségi képzést biztosítunk, a programok tartalmi kidolgozásában arra törekszünk, hogy kellıen kompatibilisek legyenek ahhoz, hogy a potenciális résztvevık számára lehetıvé váljon a képzési programok sokszínőségének kihasználása és az átjárás közöttük. A felsıfokú szakképzési programok eredményeként megszerzendı képességek függvényében lehetıvé tesszük a munkatapasztalat során szerzett tudás-, kompetenciaszint mérését, az adott szakmai tudás, kompetencia elismerési, beszámítási lehetıségét. (6) Jelenleg az alábbi felsıfokú szakképzési szakok rendelkeznek akkreditációval: Felsıfokú szakképzések Banki szakügyintézı (OKJ ) Képzés neve Képzés helye Munkarend nappali, Kalocsa levelezı 12

13 oldalszám: 13 / oldalak száma: 39 Kereskedelmi szakmenedzser (OKJ ) Kis- és középvállalkozási menedzser (OKJ ) Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintézı (OKJ ) Pénzügyi szakügyintézı (OKJ ) Reklámszervezı szakmenedzser (OKJ ) Számviteli szakügyintézı (OKJ ) Idegenforgalmi szakmenedzser (OKJ ) Budapest (székhelyen kívüli) Kalocsa Budapest (székhelyen kívüli) Kalocsa Budapest (székhelyen kívüli) Kalocsa Budapest (székhelyen kívüli) Kalocsa Budapest (székhelyen kívüli) Kalocsa Budapest (székhelyen kívüli) Kalocsa Budapest (székhelyen kívüli) Kalocsa levelezı nappali, levelezı nappali, levelezı nappali, levelezı levelezı nappali, levelezı nappali, levelezı nappali, levelezı levelezı nappali, levelezı levelezı nappali, levelezı levelezı nappali, levelezı Üzletviteli szakmenedzser (OKJ ) 2009-ben nem indult. Logisztikai mőszaki menedzserasszisztens (OKJ ) 2009-ben nem indult. Európai Uniós üzleti szakügyintézı (OKJ ) 2009-ben nem indult. Külgazdasági üzletkötı (OKJ ) 2009-ben nem indult. Titkárságvezetı (OKJ ) 2009-ben nem indult. Gazdasági idegen nyelvő levelezı (OKJ ) 2009-ben nem indult. Értékpapírpiaci szakügyintézı (OKJ ) 2009-ben nem indult. Gazdálkodási menedzserasszisztens (OKJ ) 2009-ben nem indult. 13

14 oldalszám: 14 / oldalak száma: 39 Projektmenedzser-asszisztens (OKJ ) 2009-ben nem indult. A FELSİFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK KÍNÁLATÁNAK BİVÍTÉSE ÉS A KÖZÉPISKOLÁKKAL KÖTÖTT EGYÜTTMŐKÖDÉSEK FOLYTATÁSA. FELELİS: FELNİTTKÉPZÉSI IRODA VEZETİJE MEGVALÓSÍTÁS: A RÉGIÓ MUNKAVÁLLALÓI SZÁMÁRA KIFEJLESZTENDİ KÉPZÉSI KÍNÁLAT A KÉPZÉSBE BEVONHATÓ CÉLCSOPORT KISZÉLESÍTÉSE. 10. Nyelvi képzés (1) Az intézmény a hallgatók munkaerı-piaci versenyképességének biztosítása érdekében a megfelelı szakembergárda és színvonalas oktató munkájuk mellett, kezdettıl fogva kiemelt figyelmet fordít az idegen nyelvek oktatására. (2) A hallgatók nyelvi képzésben való részvételének motiválását szolgálja a kezdettıl fogva létezı államilag elismert nyelvvizsgára felkészítı kurzusok szervezése a két tannyelvő (pl. ORIGÓ, PANNON) és egynyelvő (pl. GOETHE, TELC) vizsgarendszerhez ben a Fıiskola Idegen nyelvi Lektorátusa a PANNON kétnyelvő vizsgarendszer akkreditált vizsgahelyévé vált. (3) augusztusában a Tomori Pál Fıiskola a Budapesti Corvinus Egyetem Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpontjának akkreditált vizsgahelye lett. (4) Angol nyelven folyó diplomás képzést is kialakítottunk, amelyhez a külföldi hallgatók számára ún. elıkészítı kurzus kapcsolódik részben a közel azonos nyelvi tudásszint megteremetésére, részben a beilleszkedés támogatására. Az idegen nyelvő képzés angol nyelvő jegyzeteinek elkészítése megkezdıdött, az oktatógárda rendelkezésre áll. INTÉZMÉNYÜNKBEN JANUÁRJÁTÓL "OECONOM" KÖZGAZDASÁGI SZAKNYELVVI VIZSGÁT LEHET TENNI, ANGOL, NÉMET, OROSZ, ARAB, FRANCIA, OLASZ, PORTUGÁL, SPANYOL NYELVBİL, ALAP-, KÖZÉP- ÉS FELSİFO- KON. CÉLUNK A BUDAPEST CORVINUS EGYETEMMEL VALÓ HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŐKÖDÉS E TEKINTETBEN. CÉLUNK KÖZÖTT SZEREPEL A HORVÁT, SZLOVÁK, SZERB, SZLOVÉN NYELVVIZSGA LEHETİSÉGÉNEK MEGTEREM- TÉSE IS. FELELİS: IDEGENNYELVI KÖZPONT VEZETİJE, VIZSGAHELY VEZETİ MEGVALÓSÍTÁS: SZAKMAI NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTİ TANFOLYAMOK SZERVEZÉSE V SZAKMAI-TUDOMÁNYOS MUNKA 11. Tananyagfejlesztés (1) A szakmai-tudományos munka fókuszában egyrészrıl a tananyagfejlesztés, a tankönyvés jegyzetírás, az oktatási segédeszközök (példatárak, hallgatói munkafüzetek) elkészítése állt. Ezek némelyike már megjelent, ill. egy részük kiadás elıtt van. Másrészrıl az alapképzés és felsıfokú szakképzés utóbbi években megváltozott tartalma miatt folyamatosan nagy erıkon- 14

15 oldalszám: 15 / oldalak száma: 39 centrációval folytatjuk az új követelményeknek megfelelı tartalmú tananyagfejlesztéseket, emellett pedig a külsı publikációkra is odafigyelünk. A TANANYAGFEJLESZTÉS ÉS TANANYAG-KORSZERŐSÍTÉS FELGYORSÍTÁSA, A MÉG HIÁNYZÓ TANKÖNYVEK ELKÉ- SZÍTÉSE; CÉLUNK, HOGY 2011-RE AZ OKTATOTT TANTÁRGYAK MINDEGYIKÉHEZ A FİISKOLA OKTATÓI ÁLTAL ÍRT, VAGY KERESKEDELMI FORGALOMBAN ELÉRHETİ EGYÉB, JÓ MINİSÉGŐ TANANYAGOT BIZTOSÍTSUNK. A JEGYZE- TEKET ÉS TANKÖNYVEKET A FİISKOLA VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE KERETÉBEN A KIADÓI HIVATALBAN TESZI ELÉRHETİVÉ HALLGATÓI SZÁMÁRA. A MŐKÖDÉSHATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉRE TERVEZZÜK AZ INFORMATI- KAI KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) NYÚJTOTTA LEHETİSÉGEK MIND SZÉLESEBB KÖRŐ BEÉPÍTÉSÉT A TANANYAGFEJLESZTÉSEKBE, KÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSAINKBA. FELELİS: TANSZÉKVEZETİK, KIADÓI HIVATAL VEZETİJE, MEGVALÓSÍTÁS: A FİISKOLA A FENTI CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁT KIEMELKEDİ PRIORITÁSKÉNT KEZELI, AMELYHEZ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE KERETÉBEN BIZTOSÍTJA AZ ANYAGI FORRÁSOKAT. 12. Tudományos mőhely (1) A szakmai-tudományos munka minıségi megalapozottságát az oktatógárda dokumentált kvalifikáltsága, tudományos minısítése garantálja. A jövıbeni szakmai-tudományos potenciál megalapozását pedig a PhD tanulmányokat folytató fiatal oktatói csapat biztosítja. Az oktatóikutatói együttmőködés egyik formája az a belsı tudományos mőhely, amelynek kiépítése megkezdıdött a Magyar Tudomány Ünnepe keretében megrendezett tudományos konferenciákkal. A belsı tudományos mőhely nagy eredménye, hogy a Tudomány Napja alkalmából megrendezett konferenciákon egyre több külföldi elıadót fogadunk. Tudományos mőhelyünket külföldi partnerintézményeinkben is elismerik, aminek eredményeképpen oktatóink is megjelennek külföldi konferenciákon. (2) 2008-ban, 10 gazdálkodási szakos hallgatónk vett részt a Biblia Éve pályázaton. Az ı felkészítésüket a Bölcsészettudományi Tanszék végezte. Pályamunkáikat a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán mőködı szakmai zsőri bírálta el és ennek alapján a 3 legjobbat az Érsekség és a Fıiskola közösen megjutalmazta. (3) A Fıiskola tudományos munkáját részletesen a Kutatás-fejlesztési, innovációs stratégia mutatja be. A TUDOMÁNYOS MŐHELY MUNKÁJÁT ÖSSZEFOGLALÓ TOVÁBBI TANULMÁNYKÖTETEK MEGJELENTETÉSE. A KÖ- VETKEZİ KÖTET VÁRHATÓ MEGJELENÉSE: TAVASZA. A TUDOMÁNYOS MŐHELYTİL ELVÁRÁS, HOGY MIN- DEN ÉVBEN LEGALÁBB EGY TANULMÁNYKÖTET MEGJELENJEN. HOSSZÚTÁVÚ TERVÜNK (2010-TİL FOLYMATOSAN), HOGY EZEK A TANULMÁNYKÖTETEK ÉS SZERZİIK ELEKTRO- NIKUS SZAKFOLYÓIRAT ALAPJAIT FEKTESSÉK LE. TOVÁBBI CÉLUNK A TUDOMÁNY ÜNNEPÉNEK A MINÉL SZÉLESEBB KÖRBEN TÖRTÉNİ MEGISMERTETÉSE, A HALL- GATÓK RÉSZVÉTELÉNEK ÖSZTÖNZÉSE, HOGY BÁTRAN VÁGJANAK BELE ELİADÁSOK TARTÁSÁBA, EZEN KERESZ- TÜL A HALLGATÓK BEVONÁSA A TUDOMÁNYOS ÉLETBE. CÉL A KÜLFÖLDI OKTATÓK SZÁMÁNAK NÖVELÉSE, ELSİ- SORBAN A KÖRNYEZİ ORSZÁGOKBÓL, DE MÁS EURÓPAI FELSİOKTATÁSI INTÉZMÉNYBİL IS. FELELİS: TUDOMÁNYOS REKTORHELYETTES 13. Vállalkozói Klub (1) végén a Fıiskola elindította Vállalkozói Klub elnevezéső kezdeményezést. A kezdeményezés célja a Fıiskola és a vállalkozói szféra közötti párbeszéd elısegítése. Ezt oly mó- 15

16 oldalszám: 16 / oldalak száma: 39 don kívánjuk megvalósítani, hogy évente legalább 4-5 alkalommal kerekasztal-beszélgetéseket szervezünk, amelyen a Fıiskola oktatói is tartanak elıadásokat. (2) A Vállalkozói Klubba meghívjuk Kalocsa Város és a Kalocsai Kistérség vállalkozóit. A RÉSZTVEVİK KÖRÉNEK BİVÍTÉSE. A FİISKOLA TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEINEK DISSZEMINÁCIÓJA. A FİISKO- LA ÉS A VÁLLALKOZÓK KÖZÖTTI EGYÜTTMŐKÖDÉS SZOROSABBRA FŐZÉSE. ELİ KÍVÁNJUK SEGÍTENI, HOGY EZEK A KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSEK A VÁLLALKOZÓKNAK IS FÓRUMOT NYÚJTSANAK GYAKORLATI EREDMÉNYEIK, TAPASZTALATAIK MEGJELENÍTÉSÉRE. A FİISKOLA EZT A FÓRUMOT IS FEL KÍVÁNJA HASZNÁLNI ARRA, HOGY VISSZAJELZÉSEKET KAPJON A MŐKÖDÉSÉ- VEL ÉS KÉPZÉSEIVEL KAPCSOLATOSAN KÖZVETLEN A GYAKORLATBÓL. A VISSZAJELZÉSEKET FELHASZNÁLJUK GYAKORLATORIENTÁLT KÉPZÉSEINK FEJLESZTÉSÉRE. FELELİS: OKTATÁSI REKTORHELYETTES 14. Értelmiségi Klub (1) Az Értelmiségi Klub a nem vállalkozói értelmiség és a Fıiskola közötti kapcsolttartást szolgálja. Hasonlóan a Vállalkozói Klubhoz, itt is évente több alkalommal legalább nyolcszor a kerekasztal-beszélgetéseket szervezünk a gazdaságot és a társadalmat érintı legkülönbözıbb témakörökben. A FİISKOLA ÉS KALOCSA VÁROS, VALAMINT A KALOCSAI KISTÉRSÉG ÉRTELMISÉGE KÖZÖTTI PÁRBESZÉD ERİSÍ- TÉSE. FELELİS: TUDOMÁNYOS REKTORHELYETTES VI. A FİISKOLA ÉS A MUNKAERİPIAC 15. Gyakorlati igények figyelembevétele a képzési struktúra kialakításánál (1) A munkaerı-piac igényeire és azok változására intézményünk reagálni kíván. (2) A már meglévı szakjaink tantárgyainak felfrissítésekor, a szakirányok bıvítésénél, az indításra tervezett új szakok tanterveinek összeállításánál messzemenıen figyelembe vesszük a széles társadalmi igények ill. a gazdasági szféra végzıs hallgatókkal szembeni szakmától független elvárásait. (3) Ma intézményünk a gazdasági megtorpanás ellenére is úgy látja, hogy a piacok kiszélesedésével a termelı és szolgáltató vállalatok egyik kulcsfontosságú területévé nıtte ki magát a vállalati logisztika. Mindezen túl hazánk földrajzi elhelyezkedése és az európai integrációban elfoglalt pozíciója és potenciális régiófejlesztési törekvések alapján is a logisztika, mint funkció és a logisztikával foglalkozó szervezetek felfutása prognosztizálható. Hallgatóink szakmai tudásának ezen a területen való naprakészen tartása, másrészt a munkaerı-piaci lehetıségek kiszélesítése érdekében is szorosan együttmőködünk a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társasággal. A TOMORI PÁL FİISKOLA KÖZÉPTÁVON ELÉRENDİ CÉLJA MEGHATÁROZÓ SZEREPPEL BÍRÓ GAZDASÁGI FELSİOK- TATÁSI INTÉZMÉNNYÉ VÁLNI A RÉGIÓBAN, AZ UNIÓS ELVÁRÁSOK SZEM ELİTT TARTÁSÁVAL BEÁGYAZÓDVA A VÁROS, A KISTÉRSÉG ÉS A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ MŐKÖDÉSÉBE. 16

17 oldalszám: 17 / oldalak száma: 39 A TOMORI PÁL FİISKOLA EGYRE NAGYOBB HANGSÚLYT KÍVÁN FEKTETNI A MUNKAERİ-PIACI IGÉNYEK FELMÉ- RÉSÉRE. A FELMÉRÉSEK EREDMÉNYEI ALAPJÁN GYAKORLATCENTRIKUS KÉPZÉSI TARTALMAK KIDOLGOZÁSÁVAL AZ EGYES SZAKOKHOZ TARTOZÓ SZAKIRÁNYOKAT AKTUALIZÁLJUK, A SZAKMAI TÖRZSANYAGHOZ TARTOZÓ TANTÁRGYAK TANANYAGAIT FOLYAMATOSAN KORSZERŐSÍTJÜK. A FENTI CÉL ÉRDEKÉBEN STRATÉGIAI PARTNERSÉGÜNKET BİVÍTJÜK A RÉGIÓ KÜLÖNBÖZİ INTÉZMÉNYEI, GAZDA- SÁGI VÁLLALKOZÓI KÖRÉBEN, KEZDEMÉNYEZZÜK A KAMARAI EGYÜTTMŐKÖDÉST A HAZAI MUNKAERİPIACI IGÉ- NYEKNEK ÉS A RÉGIÓBA BETELEPÜLİ KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁSOKNAK LEGINKÁBB MEGFELELİ HUMÁN ERİFOR- RÁS FEJLESZTÉSI IGÉNYEK MEGISMERÉSÉRE, KÖZÖS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK KIDOLGOZÁSÁRA. FELELİS: OKTATÁSI REKTORHELYETTES, TANSZÉKVEZETİK MEGVALÓSÍTÁS: A FENTI CÉL ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN OLYAN KÉPZÉSI KÍNÁLAT KIFEJLESZTÉSE VAN FOLYAMATBAN, VALAMINT OLYAN, AZ ELİZETES TUDÁS, KÉSZSÉG MÉRÉSÉT ÉS BESZÁMÍTHATÓSÁGÁT BIZTOSÍTÓ KÉPZÉSI PROGRAMOT KÍNÁ- LUNK, AMELY ELSİDLEGESEN A KISTÉRSÉGI ÉS RÉGIÓS MUNKAERİPIACI IGÉNYNEK LEGINKÁBB MEGFELELİ SZAKIRÁNYOKBAN SZÜKSÉGES. ENNEK ÉRDEKÉBEN HALLGATÓI ÜGYFÉL-CENTRIKUS MŐKÖDÉST KÍVÁNUNK KI- ALAKÍTANI, AMELYNEK SZOLGÁLTATÁSAI A RÉGIÓ MIND SZÉLESEBB KÖRŐ LAKOSSÁGA SZÁMÁRA ÉRHETİK EL (EZEK KÖZÜL MÁR MEGVALÓSULTAK A FİISKOLA ÁLTAL INGYENESEN BIZTOSÍTOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI- ÉS NYELVTANFOLYAMOK). 16. Diplomás pályakövetés (1) A végzıs hallgatók pályakövetési módszerei most vannak kidolgozás alatt. (2) A végzett hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartás révén a Fıiskola visszajelzést kaphat egykori hallgatóitól, megismerheti munkavégzési tapasztalataikat, amelyek hozzájárulhatnak a fıiskolai képzésfejlesztéshez. A Fıiskola pedig megújuló továbbképzési kínálatával továbbra is hozzájárulhat egykori hallgatói egész életen át tartó tanulási lehetıségeinek támogatásához, a kapcsolatok további fenntartásához és kölcsönös erısítéséhez. (3) Alumni rendszer keretében olyan fórumot kívánunk nyújtani volt hallgatóinknak, mely lehetıséget biztosít a személyes karrierútjuk figyelemmel kísérésére és a fıiskolai kapcsolatrendszerhez való csatlakozásukra. CÉLUNK A HALLGATÓK BEILLESZKEDÉSÉT ÉS ÉLETVITELÉT BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSA, KIALA- KÍTÁSA, MŐKÖDTETÉSE (MENTOR PROGRAM, KARRIER-TANÁCSADÁS, ÉLETVEZETÉSI TANÁCSOK). TERVEINK KÖZÖTT SZEREPEL AZ ELSİ ÉVEM AZ ALMA-MATER VÉDERNYİJE NÉLKÜL CÍMŐ AKCIÓ MEGHIRDE- TÉSE, AMELYNEK EREDMÉNYHIRDETÉSE A TUDOMÁNY ÜNNEPÉN TÖRTÉNNE. A GYİZTES DOLGOZATOKAT A TU- DOMÁNY ÜNNEPE KONFERENCIÁN ISMERTETNÉK A PÁLYÁZÓK. A GYİZTESEK DÍJAZÁST KAPNAK. FELELİS: KARRIERIRODA VEZETİJE MEGVALÓSÍTÁS: A BEADOTT TÁMOP PÁLYÁZATBAN KIDOLGOZTUK A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS RENDSZERÉT, AMELYNEK TAVASZÁN INDULÓ ELSİ KÉRDİÍVES FELMÉRÉSE KERETÉBEN DIPLOMÁSAINKAT ÉS MUNKÁLTATÓIKAT EGYARÁNT MEGKÉRDEZZÜK. EZT, A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK EREDMÉNYÉTİL FÜGGETLENÜL MEG FOGJUK VALÓSÍTANI 2010-BEN BAN MEGSZERVEZTÜK ÁLLÁSKERESÉSI TANFOLYAMUNKAT, AMELYET NAGY ÉRDEKLİDÉS KÍSÉRT. EZT ÉV- RİL-ÉVRE MEG KÍVÁNJUK ISMÉTELNI IG A MENTOR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK KIALAKÍTÁSA MEGTÖRTÉNIK. E TEVÉKENYSÉG KERETÉBEN TERVEZZÜK HALLGATÓK INTÉZMÉNYI ÉS TUDOMÁNYOS BEILLESZ- KEDÉSÉT SEGÍTİ, ÉRTELMISÉGI ÉLETRE, MUNKAERİPIACRA FELKÉSZÍTİ PROGRAMOKAT. 17

18 oldalszám: 18 / oldalak száma: 39 VII. HUMÁN INFRASTRUKTÚRA 17. Általános áttekintés (1) Az oktatáshoz és az intézmény mőködtetéséhez szükséges humán erıforrások rendelkezésre állása stabilizálódott az elmúlt években és kellı alapul szolgál a további fejlesztési tervek megvalósításához. (2) Az egyes tanszékeken a képzés teljes vertikumához szükséges oktatói létszám rendelkezésre áll. A minısített oktatók száma induláskor 19 fı volt. Jelenleg a Fıiskola dolgozóinak a száma 57 fı, ebbıl 47 fı oktató, akik közül 34 fı minısített oktató. A minısített oktatók számaránya a Tomori Pál Fıiskolán a legmagasabb a felsıoktatási intézmények között. (3) Az oktatók száma és összetétele az akkreditálásra beadott szakok követelményei szerint változik. (4) A jövı szempontjából meghatározó jelentıségő, hogy az oktatói állomány milyen koröszszetételő. A vizsgálódás alapvetı eszköze a korfa. Ennek segítségével kívánjuk bemutatni, illetve igazolni azt az állítást, miszerint az oktatói állomány összetétele kiegyensúlyozott képet mutat, sıt a teljes létszám 44 %-a 40 év alatti. E felismerés igazolása azért fontos, mert az a humán erıforrások tervezésének kiinduló alapjául szolgál. (5) Az összesített korfa adatai két, a jövıre nézve pozitív fejleményrıl árulkodnak: egyrészt a kor szerinti összetétel egészségesnek nevezhetı, a fiatal oktatók aránya viszonylag magas, ugyanakkor a 65 év feletti oktatók aránya alacsony (1 fı), sıt a 60 év felettiek aránya is mindösszesen kevesebb, mint 15 %, másrészt a középgeneráció (30-50 évesek) belsı kor szerinti öszszetétele egyenletes, aránya 54 %, amely az ún. húzó generációt adja. A nemek szerinti bontást mutató adatok azt jelzik, hogy minden generáció vonatkozásában a férfiak vannak túlsúlyban. A jelenlegi állapot szerint oktatóink 56%-a férfi, 44%-a nı. (6) Az oktatói gárdával és az alkalmazottakkal szemben az elvárásokat elsısorban a Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának Foglalkoztatási követelményrendszer címő fejezetében fogalmaztuk meg. 18. PhD hallgatók (1) A Fıiskola kiemelt figyelmet fordít a fiatal kollégák szakmai fejlıdésére, minden nem minısített oktatónak lehetıséget biztosítva a PhD képzésben való részvételre. A Fıiskola a PhD hallgatókat heti két kutatónappal és a költségtérítés kifizetésével támogatja. Ezzel célunk a már most is jelentıs számú minısített oktatói gárda létszámának bıvítése. (2) Jelenleg 12 fı folytat PhD tanulmányokat. 19. Nem oktató alkalmazottak (1) Emberi erıforrásaink harmadik szegmensét a nem oktatóként alkalmazottak alkotják. Nem oktató alkalmazottak tevékenykednek a Tanulmányi Hivatalban (3 fı), a Gazdasági Hivatalban (2 fı), a Rektori Hivatalban (2 fı). (2) A nem oktató alkalmazotti létszám az adminisztratív feladatok ellátásához jelenleg elegendı. Jelen Intézményfejlesztési Tervben megfogalmazott célkitőzések megvalósítása maga után vonhatja az adminisztratív létszám növekedését. A KIALAKÍTANDÓ BUDAPESTI TELEPHELYEN LEGALÁBB EGY TANULMÁNYI OSZTÁLY ÉS LEHETİSÉG SZERINT TÖBB SZERVEZETI EGYSÉG FELÁLLÍTÁSA, ÉS EHHEZ KAPCSOLÓDÓAN ÚJ ALKALMAZOTTAK FELVÉTELE. 18

19 oldalszám: 19 / oldalak száma: 39 FELELİS: REKTOR HATÁRIDİ: VIII. AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁJA 20. A kommunikáció színterei (1) A Fıiskola kommunikációját alapvetıen külsı és belsı kommunikációra bonthatjuk. Mindkét irányban kulcsfontosságú a gyors, pontos és kiegyensúlyozott információáramlás biztosítása, lehetıség szerint minél kisebb anyagi eszközök bevonásával. (2) A belsı kommunikáció az oktatók és hallgatók megfelelı információval való ellátását, az összetartozás, az egy campushoz tartozás attitődjének kialakítását jelenti. (3) Az intézményi fórumok feladata a szenátus által elfogadott, jelen intézményfejlesztési terv megismertetése az oktatókkal, továbbá tájékoztatás nyújtása a fıiskola mőködésérıl, jogszabályokról, szabályzatokról, belsı utasításokról. Az intézményi fórumok formái: a Szenátus, a Szenátus bizottságai, a vezetıi- és tanszéki értekezlet, összoktatói értekezlet. (4) A külsı kommunikáció magában foglalja a Fıiskola megjelenését, jó hírnevének alakítását és megırzését folyamatosan három területen: Kalocsa városában és a Fıiskola vonzáskörzetében (Dél-alföldi Régió és a Dunántúlon Dunaföldvár és Szekszárd közötti rész), valamint Dél- Pest térségében, továbbá idıszakosan az egész országra kiterjedıen a felvételi jelentkezések idıszakában. CÉLUNK HAGYOMÁNYTEREMTİ JELLEGGEL A TOMORI NAPOK RENDEZVÉNY/KONFERENCIA SOROZAT MEG- SZERVEZÉSE, AMELYNEK MOTTÓJA A HAZA ÉS A NYUGATI KULTÚRA VÉDELMÉBEN HİSI HALÁLT HALT HADVEZÉR- ÉRSEK ÉLETE, A TÖRÖK ELLENI FELLÉPÉS SZÜKSÉGESSÉGÉNEK BEMUTATÁSA LENNE. A MEGVALÓSÍTÁBA BEVON- NÁNK AZ OKAN UNIVERSITY ISTANBUL PARTNERINTÉZMÉNYÜNKET IS. FELELİS: KARRIER IRODA VEZETİJE 21. Hallgatói és oktatói tájékoztatási kötelezettség (1) A Fıiskola minden, a felsıoktatás mőködésére vonatkozó jogszabályban elıírt tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz mind a hallgatók, mind a munkavállalók irányába, mind a kalocsai székhelyen, mind a budapesti telephelyünkön. (2) A tájékoztatási kötelezettség fórumai: a) személyes tájékoztatás, tanácsadás az ügyintézık által; b) nyílt adatok esetében alkalmazott kommunikációs csatorna az intézményi honlap; c) a nem mindenki számára hozzáférhetı adatok esetében pedig a Fıiskola Egységes Tájékoztatási rendszerének (intranet) informatikai megoldása, melyhez az érintettek jelszóval tudnak on-line csatlakozni és szőrések beállításával biztosítható, hogy csak az adott egyének számára hozzáférhetı tartalmak váljanak elérhetıvé. A JÖVİBEN TERVEZZÜK EGY RENDSZERESEN MEGJELENİ FİISKOLAI HÍRLEVÉL LÉTREHOZÁSÁT, EZZEL IS SEGÍT- VE NEMCSAK A BELSİ KOMMUNIKÁCIÓT, HANEM A VÁROSBAN, A KISTÉRSÉGBEN ÉS A RÉGIÓBAN VALÓ MEGJELE- NÉS ERİSÍTÉSÉT, A FİISKOLA MŐKÖDÉSÉRİL, EREDMÉNYÉRİL ÉS TERVEIRİL SZÓLÓ FOLYAMATOS TÁJÉKOZTA- TÁST. ÚJ HÖK-HONLAP LÉTREHOZÁSA. 19

20 oldalszám: 20 / oldalak száma: 39 FELELİS: KARRIER IRODA VEZETİJE HATÁRIDİ: 2010-TİL FOLYAMATOS 22. Intézményi marketing (1) A Fıiskola a marketing tevékenysége részeként kezeli a PR tevékenységét, amelynek egyebek mellett meghatározó szerepe volt az intézmény létrejöttében és szerepe kiemelt jelentıséggel bír a Fıiskola tevékenységeirıl, eredményeirıl szóló információk mind szélesebb körő megosztásában, elterjesztésében. (2) A PR egy részében személyes találkozások alkalmával valósul meg, így: helyi, regionális és országos pályaválasztási fórumokon, kiállításokon való megjelenéssel; a helyi és regionális gazdasági-, tudományos-, és oktatási fórumokon való megjelenéssel, kapcsolatépítéssel; a gazdasági szereplıkkel való személyes kapcsolatfelvétellel; középiskolákkal a beiskolázás ösztönzésére, illetve közös felsıfokú szaktanfolyamok szervezésére, lebonyolítására kialakított együttmőködések keretében; nyílt napok keretében, másik részében az intézményi honlapon, intézményi tájékoztató kiadványokban, a helyi és országos médiumokban, szaksajtóban megjelentetett cikkek, riportok formájában, ill. az üzleti partnereinkkel való rendszeres szakmai egyeztetések, visszajelzések. (3) Ezek egy része tervezett, meghatározott idıszakonként ismétlıdı külsı megjelenés, más része célirányosan szervezett, és elıkészített. IX. AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS FİBB TERÜLETEINEK BEMUTA- TÁSA 23. Esélyegyenlıség, tehetséggondozás (1) 2008-ban megvalósult a Fıiskola épültének akadálymentesítése. (2) A Fıiskola Szenátusa 2007-ben elfogadta a Fogyatékossággal élı hallgatók esélyegyenlıségének szabályzatát. (3) Az esélyegyenlıség megerısítésére egyrészt az alapképzési és felsıfokú szakképzési programjainkba beépítettünk olyan tantárgyakat, amelyek a hallgatóink önismereti, munkaerıpiaci alkalmassági készség-fejlesztését szolgálják, másrészt képzési szolgáltatásaink is opcionálisak a hallgatóink számára. A tehetséggondozás keretében biztosítjuk hallgatóink számára a TDK mőhelyben való részvételt, ennek intézményi és intézményközi kiterjesztését tervezzük. A tudományos diákköri mozgalomban intézményünkben eddig 22 hallgató vett részt, közülük 7-en szerepeltek az OTDK-n is. A résztvevık számát mutatja éves bontásban a következı táblázat: Tudományos diákköri tevékenység a Tomori Pál Fıiskolán Összesen Dolgozatok száma (db) Házi TDK-n résztvevı hallgatók száma (fı) OTDK-n résztvevı hallgató száma (fı) 4 (3 dolgozattal) (4) A Házi TDK kiemelkedı szereplıi kimagasló teljesítményükért elismerésben részesülnek. AZ ESÉLYEGYENLİSÉG BIZTOSÍTÁSA, A VEZETÉSBEN A FÉRFIAK ÉS NİK LEGALÁBB EGYHARMADOS ARÁNYÁNAK FENNTARTÁSA FELELİS: REKTOR 20

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/9/VII/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. október 25. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM akkreditációs jelentése

DEBRECENI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2011/2012 (Harmadik akkreditációs értékelés) DEBRECENI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2012/8/VI/2. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2012. szeptember 28. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011 JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL 5 Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok Budapest 2011 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

PÁLYÁZAT A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére. Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár

PÁLYÁZAT A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére. Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár PÁLYÁZAT A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár Budapest 2012 TARTALOMJEGYZÉK Nyilatkozat 3 Pályázat 4 Önéletrajz 21 Tudományos

Részletesebben

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Hatálya kiterjed: A Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2008 2011

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2008 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2008 2011 SOPRON 2008 Nyugat-magyarországi Egyetem, Intézményfejlesztési Terv 2008-2011 Készült a felsoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 151.

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE 2006. DECEMBER 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA A Budapesti Műszaki Főiskola jogelőd intézményeinek története szervesen összefonódik: valamennyi iskola

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG Készítette: Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna ZALAEGERSZEG 2008 JANUÁR 1. Tarjánné dr Szabó Zsuzsanna igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Budapest, 2013. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 4 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)... 5

Részletesebben

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18.

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. Tisztelt olvasó! Az elmúlt évtizedekben a környezetvédelem egyre fontosabb lett, és mára kulcskérdéssé

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 38588 Honlap címe: www.szolf.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység 4 1.1. Az intézmény neve: Szolnoki Főiskola

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FİISKOLA Minıségirányítási rendszere (MIRE)

A GÁBOR DÉNES FİISKOLA Minıségirányítási rendszere (MIRE) GÁBOR DÉNES FİISKOLA A GÁBOR DÉNES FİISKOLA Minıségirányítási rendszere (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Szelezsán János s.k. a GDF rektora 1 TARTALOMJEGYZÉK ELİSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FİISKOLA...

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Gábor Dénes Fıiskola Szenátusa 1/2006. augusztus 22-i határozata alapján Jóváhagyom: Havass Miklós s.k. a Kuratórium elnöke A GÁBOR DÉNES FİISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009/8/VII/3. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT 2009. október 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK

A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK PÁRHUZAMOS AKKREDITÁCIÓS VIZSGÁLATA 2012 AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS A MAB 2012/10/IX/1-35. sz. határozata 2012. december 7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezet adószám: 18122772-2-43 1119 Budapest Mérnök u. 39. Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Budapest, 2012. május 21. Dr. Zárda Sarolta rektor 1. Általános beszámoló

Részletesebben