BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK. Levelező tagozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK. Levelező tagozat"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS HATÁSA MAGYARORSZÁG OKTATÁSPOLITIKÁJÁRA Készítette: Markó Eszter Éva Budapest, 2008

2 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. Az Európai Unió oktatáspolitikája Az oktatás és az Európai Unió A kezdetektől az ezredfordulóig Az oktatást érintő döntések menete az Unióban A lisszaboni rendkívüli ülés Az Oktatás és Képzés 2010 munkaprogram Az Oktatás és Képzés 2010 programban szereplő kezdeményezések Az Európai Unió oktatási és ifjúsági programjai A Comenius program Az Erasmus program A Leonardo program A Grundtvig program A Tempus Közalapítvány A csatlakozás nyomán megnyíló lehetőségek egy magyarországi középiskolában Az iskola bemutatása Az iskola története Az iskola ma Az iskola minőségirányítási programja Az EFQM minőségbiztosítási rendszer Az iskola intézményi céljai Az iskola nevelési elvei és céljai Az iskola feladatai Az iskola a TISZK tagjaként A TISZK A nagykanizsai TISZK A nagykanizsai TISZK céljai és feladatai A nagykanizsai TISZK pénzügyi háttere A nagykanizsai TISZK szervezeti felépítése A TISZK által nyújtott lehetőségek megjelenése és szerepe az iskolában A szakmastruktúra fejlesztése 30

3 A döntések összehangolása A szervezet fejlesztése az integrációban A szolgáltatások fejlesztése A humánerőforrás fejlesztése Kapcsolatfenntartás Infrastruktúra-fejlesztés A TISZK értékelése a Cserháti SZKI által A TISZK értékelése a Cserháti SZKI pedagógusai által A TISZK értékelése a Cserháti SZKI tanulói által A Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium külkapcsolatai Az iskolában folyó idegennyelv-oktatás Az iskola uniós programok által nyert külkapcsolatai Az iskola Comenius Iskolai Együttműködések projektje A projekt előzményei A projekt eredeti céljai A projekt során végzett tevékenységek és a közös munka eredményei A projektben való részvétel pedagógiai, módszertani tapasztalatai A projekt menedzsmentje Az európai kultúrák megismerése és a tanulók készségeinek és képességeinek fejlesztése a projekt által A projekt hatása a projektben részt vevő intézményekre és külső környezetükre A projekt értékelése Két további uniós projekt lehetősége A jövőbeli Leonardo da Vinci program A jövőbeli Comenius program Az Európai Unió által támogatott programok értékelése a Cserháti SZKI által Az uniós programok értékelése a Cserháti SZKI pedagógusai által Az uniós programok értékelése a Cserháti SZKI tanulói által Befejezés 61 Irodalomjegyzék 64 Függelék 66

4 4 1. Bevezetés Szakdolgozatom témájául az Európai Unióhoz való csatlakozás hatásának vizsgálatát választottam a magyar oktatáspolitika szempontjából. Az elmúlt négy évben nagy változásokon ment keresztül az oktatás, melyeknek egyaránt lehetnek pozitív és negatív következményei. Kutatásaim során arra kerestem a választ, hogy ezen következmények közül melyek jelennek meg hazánkban erősebben. Az oktatás már évszázadok óta nagy jelentőséggel bír országunk történelmében, és meggyőződésem, hogy a jövőben is kiemelt területnek fog számítani. Hiszen nem mindegy, hogy milyen oktatásban-nevelésben részesülnek a gyerekek, fiatalok, mivel ők határozzák meg az ország előmenetelét, helyzetének alakulását. Következő generációként az ő gondolkodásuk, szemléletmódjuk, elképzeléseik gyakorolnak hatást az élet valamennyi területére. Figyelemmel kell kísérniük a világban folyó történéseket, alkalmazkodniuk kell a szükségszerű változásokhoz, és naprakészen, jól informáltan kell helytállniuk. A közelmúlt egyik ilyen fontos változása volt az, hogy hazánk május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz. Választásom azért esett erre a területre, mivel gyakorló pedagógusként engem is érint és foglalkoztat ez a téma. Kíváncsi voltam, hogy milyen hatásokkal van Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozása a tágabb környezetemben élők, így diákjaim illetve kollégáim életére. Dolgozatom megírásánál az volt a célom, hogy bemutassam, hogy milyen változások mentek végbe a csatlakozás óta abban a vidéki középiskolában, ahol tanítok. Milyen előnyöket, hátrányokat vonzott maga után Európai Uniós tagságunk, milyen lehetőségek jelentek meg ezzel számunkra, illetve milyen akadályok szűntek meg. Magyarország oktatáspolitikájával, annak alakulásával vagy egy-egy szegmensével számos szerző foglalkozott már, hol csak érintőlegesen, egy-egy fejezetet szánva rá, hol pedig egész művek szólnak erről. Tudomásom szerint azonban arról még nem jelent meg publikáció, hogy egy adott magyarországi középiskola számára mit jelent az Európai Unióhoz való csatlakozásunk. Ezért tartom lényegesnek, hogy egy kívülálló érdeklődő is lehetőséget kapjon arra, hogy betekintsen egy középiskola mozgalmas, változásokkal teli életébe, tájékoztatást nyerjen napjaink oktatáspolitikájáról.

5 5 2. Az Európai Unió oktatáspolitikája 2.1. Az oktatás és az Európai Unió Az Uniót érintő kompetenciákra jellemző, hogy a köztük lévő határvonalak nem körvonalazhatók egyszerűen, így az oktatás sem sorolható be kizárólag csak a társadalmi és kulturális szférába. Több szempontból tekinthető a gazdaság részének is, hiszen az oktatás látja el a munkaerőpiacot, a tanárok, pedagógusok munkavállalók, a megszerzett diplomák piaci értékkel rendelkeznek, illetve az oktatási intézmények gazdasági tevékenységeket is folytathatnak. Mint minden más területen, az oktatásban és a képzésben is a közösségi vívmányok egyre szélesedő köre figyelhető meg. Annak ellenére, hogy ezek a vívmányok még mindig elég csekély számúak, és elenyésző kényszerítő erővel bírnak, az idő előre haladásával és az európai integráció fejlődésével mind nagyobb szerepet töltenek be. Az oktatással kapcsolatos vívmányok vizsgálatakor figyelembe kell venni azokat az általánosabb uniós szabályokat is, amelyek nem kifejezetten az oktatásra vonatkoznak, de van az oktatást érintő komponensük. Az Európai Unió az oktatás és képzés területén az oktatási rendszerek minőségi javítását tűzte ki célul, továbbá azt, hogy több lehetőséget biztosítson a polgárok számára az élet bármely területén. Habár minden tagország saját maga felelős az oktatási és képzési rendszeréért, az Unión belüli együttműködésekkel nagyon jó eredményeket érhetnek el az egyes tagországok. Azon szabályok száma, amelyek kötelező érvényűek a tagországokat tekintve, viszonylag kicsi. Nincsen uniós szabályozás arról, hogy az iskolákban, főiskolákon, egyetemeken mit kell tanítani vagy, hogy milyen iskolarendszert kell működtetni. A tagországok iskolarendszerei közti együttműködések elősegítése érdekében az Unió programokat, pénzügyi alapokat, ösztöndíjakat biztosít (2008. október :34)

6 A kezdetektől az ezredfordulóig Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó 1957-es Római Szerződésben is szerepelt már az oktatás, bár még csak csekély mértékben. Mindenek előtt a szakképzést emelték ki, amely olyan közösségi politikának számított, amit ki kell dolgozni. A szakképzés az oktatásnak az a szegmense, ami közvetlen módon kapcsolódik a gazdasághoz, vagyis a munkaerő képzésének és szabad áramlásának kérdéséhez. Arra viszont nem született megegyezés, hogy hol húzható meg a határ a szakképzés és az általános képzés között, így a közösségi jogban nem határozták meg pontosan a szakképzés fogalmát. Ez a feladat az Európai Bíróságra hárult, amely úgy rendelkezett, hogy szakképzésnek minősül az az oktatási forma, amely valamilyen foglalkozás vagy szakma gyakorlásához szükséges képzést nyújt. A Római Szerződéstől a Maastrichti Szerződés megszületéséig a tagországok integrációja tehát inkább gazdasági jellegű volt, így az oktatáspolitika nem tartozott a kiemelt kérdések közé. A Maastrichti majd pedig az Amszterdami Szerződéssel azonban egyre nagyobb szerepet kapott ez a terület, a Közösség fontos feladatokat tűzött ki az oktatási, szakképzési és ifjúsági politika terén. Meghatározó fordulatot az 1992-es Szerződés hozott, amely egy új, az általános képzéssel foglalkozó cikkellyel bővült. Ez a szerződés alapozta meg az Uniónak azt a szándékát, hogy az oktatással kapcsolatos programjaiba a szakképzésen és a felsőoktatás egy szűk rétegén kívül bevonja az általánosan művelő oktatást, ezen belül az alap- és középfokú oktatást, illetve a nem szakképző jellegű felsőoktatást. 2 A Maastrichti Szerződés 126. cikkelye kimondja: A Közösség hozzájárul a minőségi oktatás fejlődéséhez oly módon, hogy bátorítja a Tagállamok közötti együttműködést és, ha szükséges, támogatja és kiegészíti cselekvésüket, teljes mértékben tiszteletben tartva a Tagállamok felelősségét a tanítás tartalmát, oktatási rendszerük szervezetét, illetve kulturális és nyelvi sokféleségüket. 3 Ez a cikkely fordulópontnak számított, mivel lehetőséget teremtett azoknak az uniós kezdeményezéseknek, amelyek az oktatás minőségi fejlesztését célozták meg. Az Uniónak ösztönöznie kell a tagországok közötti együttműködéseket, támogatnia kell 2 (2008. november :27) 3 The Community shall contribute to the development of quality education by encouraging cooperation between the Member States and, if necessary, by supporting and complementing their action while fully respecting the responsibility of the Member States for the content of teaching and the organisation of education systems and their cultural and linguistic diversity. Treaty on the European Union, Article 126 (1)

7 7 tevékenységüket, hogy hozzájárulhasson az oktatás minőségének javításához és a szakképzési politika végrehajtásához. A 126. cikkely megnevezte azokat a konkrét oktatási területeket, ahol ezeket a célokat meg lehet valósítani. Így többek között tanítani és terjeszteni kell a tagországok nyelveit, támogatni kell a diákok és tanárok mobilitását a végzettségek és tanulmányi időszakok elismerésével együtt. Továbbá elő kell segíteni a tagországok oktatási intézményeinek együttműködését, valamint fejleszteni kell a köztük működő információ- és tapasztalatcserét és a távoktatást. A Szerződés 127. cikkelye további területekkel egészítette ki az előző cikkelyt, úgy mint például a szakképzés tökéletesítése, hogy elősegítse a munkaerőpiachoz való alkalmazkodást. Fontos támogatni azoknak a fiataloknak a mobilitását, akik éppen belépnek a szakképzésbe. Ugyanígy hangsúlyt kap az oktatási-képzési intézmények és a vállalatok közötti kooperáció, valamint a tagállamok közötti információcsere elősegítése. Mindezek mellett az Unió tiltja a különböző oktatási rendszerek harmonizálását. A tagállamok önállóan terveznek, döntenek, cselekednek, az Unió csak kiegészíti és támogatja a tevékenységüket. Az oktatás területén fokozottan érvényesül a szubszidiaritás elve: egy adott kérdésben akkor kell közösségi szinten döntést hozni, ha a kitűzött cél tekintetében nemzeti szinten nem lehet kielégítő eredményre jutni, vagy ha a javasolt lépés méretei, hatásai, határon átnyúló jellege miatt közösségi szinten jobban megvalósítható Az oktatást érintő döntések menete az Unióban Az, hogy az Uniónak mekkora a felelőssége és a szerepe az oktatástartalmú kérdésekben, a mai napig egy átalakulóban lévő folyamat, tele konfliktusokkal és vitákkal. Ez a folyamat az idő múlásával egyre bővül, az Unió szerepe pedig várhatóan egyre jelentősebb lesz. Az oktatásért való felelősség főleg két szereplő között oszlik meg, ez a két szereplő a Tanács és a Bizottság. A Tanács képviseli a tagországokat, tagjai a tagországok miniszterei. Ennek a testületnek van döntési és jogalkotási hatalma. Az Unió oktatáspolitikáját a tagállamok oktatási minisztereinek a tanácsa vitatja meg, 4 Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról, HVG-ORAC, Budapest, 2005, p. 621.

8 8 amely a Tanácson belül tevékenykedik. A miniszterek munkáját az Oktatási Bizottság segíti, amely a tagállamok minisztériumainak a képviselőiből áll. Az Unió nemzetek feletti jellegét a Bizottság képviseli. Ez a testület aktívan részt vesz a közösségi politikák életre keltésében, így az oktatás területén is fontos kezdeményező szerepe van. A kezdeményezésekről a Tanács dönt, miután azok átesnek egy a szubszidiaritás elvének megfelelő vizsgálaton. A Tanácsnak azonban nincs joga olyan szabályok megalkotására, amelyek a tagországok számára kötelező jellegű lenne. Mivel az oktatással és képzéssel összefüggésben állnak a munkáltatói és munkavállalói érdekekkel, oktatási kérdésekben egyre nagyobb szerepe van az Unió két jelentős konzultatív testületének, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. A Gazdasági és Szociális Bizottságnak rendelkezik egy oktatási kérdésekkel foglalkozó szekcióval is A lisszaboni rendkívüli ülés Az Unió oktatáspolitikájában kiemelkedő szerepe volt a március i lisszaboni csúcstalálkozónak, ahol az Európai Tanács nagyra törő terveket fogalmazott meg. A Lisszaboni Stratégia rámutatott, hogy nagyfokú együttműködés szükséges az oktatás- és képzési politika területén ahhoz, hogy az Unió rendelkezzen a világ vezető, tudásalapú gazdaságával. A közösségnek meg kell teremtenie a legversenyképesebb, legdinamikusabb gazdaságot a világon, egy olyan gazdaságot, amely képes a fenntartható fejlődés biztosítására, több és jobb álláshely és nagyobb társadalmi kohézió létrehozására Az Oktatás és Képzés 2010 munkaprogram A lisszaboni stratégiai célok eléréséhez 2002-ben útjára indították az Oktatás és Képzés 2010 című tízéves munkaprogramot, amely lehetőségeket nyújtott az Unió valamennyi oktatási és képzési rendszerének a javulást célzó változtatásokra. A tagországok oktatási miniszterei három fő célkitűzésben egyeztek meg, amiket (2008. október :54)

9 9 re kell megvalósítani a polgárok és az egész Unió érdekében. A három cél a következő: 1) az Európai Unió oktatási és képzési rendszerein belül a minőség és a hatékonyság javítása; 2) annak biztosítása, hogy ezek a rendszerek mindenki számára elérhetőek legyenek; 3) és, hogy az oktatás és képzés szélesebb rétegekhez eljusson. 6 Ha mindezek a célok megvalósulnak, akkor az oktatás és képzés gyökeres változáson fog keresztülmenni egész Európában, így Magyarországon is. A változás folyamata valamennyi tagországban le fog zajlani a saját nemzeti körülményeiknek és hagyományaiknak megfelelően, és a kölcsönös együttműködés által ösztönözve. Az Unió tagállamai megosztják egymással a tapasztalataikat, közös célok végrehajtásán dolgoznak és tanulnak egymástól Az Oktatás és Képzés 2010 programban szereplő kezdeményezések Az Oktatás és Képzés 2010 számos kezdeményezéshez vezetett az élethosszig tartó tanulást illetően, amelyek olyan kulcskompetenciákat tartalmaznak, amik nélkülözhetetlenek az uniós polgárok számára ahhoz, hogy megállják a helyüket a jelenlegi tudásközpontú világban. Az élethosszig tartó tanulás arra utal, hogy a tudás megszerzése nem fejeződik be fiatalkorban, hanem ez egy olyan folyamat, ami az iskolapadból már kikerült generációk képzésére is vonatkozik. Ahhoz, hogy a megfogalmazott nagyratörő, de megvalósítható elhatározásokat kivitelezni tudják, az oktatási miniszterek további specifikus célokat neveztek meg az oktatás és képzés sokszínű típusát és szintjét érintve: - tanárképzés; - kulcskompetenciák fejlesztése; - információs és kommunikációs technológiák integrálása; 6 (2008. október :01)

10 10 - beruházások hatékonyságának a növelése; - nyelvtanulás; - élethosszig tartó pályaorientációs tanácsadás; - az oktatási rendszerek rugalmasabbá tétele a jobb elérhetőség érdekében; - európai polgárrá nevelés. A célok megvalósításához szakértői munkacsoportok alakultak harmincegy európai ország, valamint uniós és nemzetközi szervezetek képviselőiből. A szerepük az volt, hogy nemzeti szinten támogassák a célok végrehajtását az oktatási és képzési rendszereken belül különböző eszközök segítségével, mint például tapasztalatok, jól bevált gyakorlatok kicserélésével az országok között illetve tanulmányutak megszervezésével. 7 Az Oktatás és Képzés 2010 magában foglalja a Koppenhágai Folyamatot, ami a Koppenhágai Nyilatkozat életbeléptetésére irányul. A Koppenhágai Nyilatkozat a szakmai képzés kiemelt európai kooperációjára fektet hangsúlyt. Szintén része az Oktatás és Képzés 2010 munkaprogramnak a Bolognai Folyamat, ami 1999-ben indult útjára. Huszonkilenc ország oktatási minisztere írta alá azt a dokumentumot, amelynek alapján elkezdődött az európai felsőoktatási reform. A Bolognai Nyilatkozat olyan konkrét célokat jelölt meg, mint például a könnyen érthető és összehasonlítható fokozatot adó képzési rendszerek bevezetése, a kreditrendszer általános bevezetése, a diákok, tanárok mobilitásának segítése és az összeegyeztethető ismérveken alapuló minőségbiztosítási együttműködés kialakítása. Az európai felsőoktatási reformhoz Magyarország is csatlakozott 1999-ben, így a 2010-es határidőre a magyar felsőoktatásnak is át kell állnia az egységes európai képzésre. 8 Az oktatást érintő jelentős kezdeményezések közé sorolandó még az Európai Képesítési Keretrendszer, amelyet 2006-ban Brüsszelben hoztak létre. Az Európai Képesítési Keretrendszert egy olyan átfogó keretrendszer, amely világossá teszi az európai nemzeti képesítési keretek és rendszerek, valamint az azokban foglalt 7 (2008. október :16) 8 Hrubos Ildikó: Az európai felsőoktatás reformja, In: Izikné Hedrik Gabriella: Magyarország a kibővülő Európai Unióban, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006, p

11 11 képesítések viszonyát, és ez által a nemzeti keretek, rendszerek közötti illeszkedési mechanizmusként, metakeretként szolgál Az Európai Unió oktatási és ifjúsági programjai Az Unió közösségi programokkal támogatja, hogy a tagállamok fiataljai versenyképes tudásra tegyenek szert. Magyarország számára már társult országként lehetővé vált, hogy csatlakozzon ezekhez a programokhoz, így 1997 óta részt vesz a legtöbb uniós oktatási programban. Az egyes programok amelyek számos együttműködési és mobilitási lehetőséget kínálnak további alprogramokból állnak. A résztvevők új ismeretekre és készségekre tesznek szert, bővítik nyelvtudásukat, más kultúrákkal és szakmai módszerekkel ismerkednek meg, tapasztalatokat cserélnek, és személyes élményeket gyűjtenek ig három fontos közösségi program létezett Socrates, Leonardo és Youth néven. A Socrates program ösztönözte a diákok külföldi tanulását, a diákok és tanárok utazását, az idegen nyelvek oktatását, az információ- és tapasztalatcserét. A Leonardo program feladata volt a szakképzési együttműködés fejlesztése az Unió versenyképességének növelése és az információs társadalom kiépítése céljából. Az oktatáson kívüli ifjúságpolitikát a Youth program fogta át óta a Socrates és a Leonardo program megújult formában, összevontan működik az Egész életen át tartó tanulás program keretei között. Az Egész életen át tartó tanulás programja gyerekkortól időskorig lefedi az élethosszig tartó tanulást. Négy alprogrammal rendelkezik, amelyek közül a Comenius a közoktatást, az Erasmus a felsőoktatást, a Leonardo a szakmai képzést, a Grundtvig pedig a felnőttoktatást támogatja. 10 A közösségi oktatási programok meghatározott preferenciákat és prioritásokat követnek, vagyis olyan tevékenységeket támogatnak, amelyek célja megegyezik a közösségi célokkal. A pályázati logikából következően a programokra nyitottság és versenyelvűség jellemző. Legalább három tagállam egyidejű részvételét feltételezik, így multilaterális jellegűek. A résztvevők egyenrangúak és kölcsönösen felelnek a program sikeréért még akkor is, ha a résztvevők egyike a koordinátor szerepét tölti be. Ezen kívül a résztvevők autonómok, vagyis önálló cselekvőképességgel rendelkeznek. 9 (2008. november 7. 19:45) 10 (2008. november :30)

12 12 A programok szerződéses viszonyra és társfinanszírozásra épülnek, azaz a résztvevőknek saját anyagi forrásait is fel kell használnia. Mindezek a jellemzők több célt is szolgálnak. Így például fejlesztik a közösségi együttműködéshez szükséges kompetenciákat, elősegítik a kultúrák kölcsönös megismerését, támogatják a közpénzek tudatos felhasználását, ösztönzik a résztvevő intézményeket az intézményi gazdálkodás hatékonyságának a növelésére A Comenius program A Comenius program az óvodai, az általános és középiskolai diákoknak, tanároknak, intézményvezetőknek, szülői szervezeteknek, önkormányzatoknak, civil szervezetnek szól, nekik nyújt pályázati lehetőségeket. Az Egész életen át tartó tanulás program részeként arra törekszik, hogy fejlessze a diákok és tanárok tudását és megértését az európai kultúrák, nyelvek és értékek iránt. Segíti a fiatalokat abban, hogy megszerezzék az alapvető képességeket és kompetenciákat személyes fejlődésükhöz, majdani szakmájuk, foglalkozásuk kiválasztásához és az európai polgársághoz. A Comenius program céljai a következőek: - a diákok és tanárok mobilitási lehetőségeinek javítása és növelése a tagországokban; - a különböző tagállamok iskolái közötti kapcsolatok erősítése olyan mértékben, hogy 2010-ig legalább három millió diák részt tudjon venni valamilyen iskolai együttműködésben; - az idegen nyelv tanulásának, az információs és kommunikációs technológiák, a jobb oktatási módszerek és gyakorlatok elsajátításának ösztönzése; - a tanárképzés európai dimenziójának és minőségének fokozása; - a pedagógiai szemléletmódok és az iskolavezetés javítása (2008. október :34) 12 (2008. október :16)

13 Az Erasmus program Az Erasmus program a felsőoktatásban résztvevőknek biztosít pályázati lehetőségeket. Nemcsak hallgatókról gondoskodik, hanem főiskolai, egyetemi oktatókról, valamint olyan vállalkozókról is, akik szívesen tanítanának külföldön. Évente több ezer diák számára teszi lehetővé, hogy külföldön tanuljon vagy dolgozzon, és Európa-szerte támogatja a felsőoktatási intézmények közötti együttműködéseket. Az Erasmus program nagy hangsúlyt fektet a mobilitásra és a karrierépítéshez szükséges tudás megszerzésére, mivel szem előtt tartja azt a tényt, hogy a külföldön eltöltött idő pozitív hatással lehet diákokra és tanárokra egyaránt. Nemcsak szakmai tudásuk gyarapodhat ezáltal, hanem interkulturális képességeik és magabiztosságuk is erősödhet. A program a következő tevékenységeket támogatja: - hallgatók számára külföldön való tanulás, munkavállalás, idegen nyelvi felkészülés; - felsőoktatási oktatók számára külföldön való tanítás, gyakorlatszerzés; - felsőoktatási intézmények számára intenzív programok, főiskolák, egyetemek közötti együttműködések, multilaterális projektek; - vállalkozások számára diákok alkalmazása, külföldön való tanítás, főiskolákkal, egyetemekkel való együttműködés A Leonardo program A Leonardo program az Egész életen át tartó tanulás program alprogramjaként a felsőoktatáson kívüli szakképzés területét érinti. Segíti az uniós polgárokat, hogy új képességekre, tudásra, végzettségre és képesítésekre tegyenek szert, ezzel is támogatva az európai munkaerőpiac versenyképességét. A program hatással van a képzési rendszerek minőségének a javítására, innovatív irányvonalak, módszerek és folyamatok átvételére a szakképzés területén. 13 (2008. október :16)

14 14 A Leonardo program által kitűzött célok a következőek: - a szakképzés és a mobilitás lehetővé tétele a munkaadók és munkavállalók számára; - a szakképzésben részt vevő intézményekben folyó oktatás minőségi javítása; - innovációk támogatása, - az uniós polgárok ösztönzése szakmai képzéseken és továbbképzéseken való részvételre A Grundtvig program A negyedik alprogram azoknak szól, akik 25 éven felüliek, vagy 16 és 24 év közötti fiatalok, akik nem vettek részt közép- vagy felsőfokú képzésben. A Grundtvig program elősegíti a felnőttoktatás minőségének, hozzáférhetőségének javítását és európai dimenziójának kialakulását. Alapvető célja, hogy szakmáktól független, általános ismeretek oktatását támogassa. Így hozzájárul, hogy bővüljenek a felnőtt tanulók ismeretei más kultúrákról, javuljanak munkaerő-piaci esélyeik, és aktív tagjai lehessenek a társadalomnak. Az Európai Unió huszonhét tagországán kívül részt vesz a programban Törökország, mint EU-hoz társult ország, illetve a három EFTA-ország (Izland, Liechtenstein, Norvégia) A Tempus Közalapítvány Az Európai Unió oktatási és ifjúsági programjaival kapcsolatban meg kell említeni a Magyarországon működő Tempus Közalapítványt. Az 1996-ban létrehozott szervezet irányítja többek között azokat a programokat, amelyek segítségével különböző mobilitások valósulhatnak meg Magyarországon. Így például a Tempus Közalapítvány felelős az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programjáért is. 14 (2008. november :54) 15 (2008. november :54)

15 15 A szervezet feladata, hogy olyan nemzeti és nemzetközi pályázati programokat, képzéseket kínáljon és koordináljon, amelyekkel a magyar oktatási, képzési szektort segíti. Tevékenységével hozzájárul az uniós támogatások hasznos, illetve az unió adta egyéb lehetőségek eredményes felhasználásához, képviseli és továbbítja a közös európai célokat és értékeket a magyar oktatás szereplői felé (2008. november :47)

16 16 3. A csatlakozás nyomán megnyíló lehetőségek egy magyarországi középiskolában 3.1. Az iskola bemutatása Az iskola története A Nagykanizsán található Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium története szeptember 15-ére nyúlik vissza, amikor még mint gazdaképző iskola megkezdte a működését. Nevét Cserháti Sándorról ( ) kapta, aki hazánkban megalapozta a tudományos növénytermesztést, a növénynemesítést, az okszerű talajművelést és a mai korszerű talajerő-gazdálkodást. Kiváló tanár, szakíró és tudós volt. Az iskola az 1970-es évek végéig a középfokú mezőgazdasági szakképzés minden állomását bejárta, 1962 és 1979 között még a Keszthelyi Agronómiai Főiskolai Karnak is helyt adott. Az 1970-es évek végén aztán megváltoztak a munkaerő-piaci igények, így az iskola képzési kínálata is kibővült szeptember 1-től két gépész szakirányú osztályban is megindult a képzés a hagyományos mezőgazdasági profilú osztály mellett. Az 1980-as évektől kezdve az osztályok száma folyamatosan emelkedett. Amíg a mezőgazdasági nagyüzemek igényelték a szakembereket, folyt mezőgazdasági képzés az iskolában, azonban a 90-es évek második felétől megváltozott a helyzet. A motorizáció, a személygépkocsik számának emelkedése és a Nagykanizsán egyre gyarapodó márkakereskedések, autószervizek új szakmák bevezetését jelentették. Így beindult az autószerelő, közlekedésgépész szakemberek képzése, illetve választható új szakként megjelent az informatika és az elektronika. Az évtizedek során végbement változások megkövetelték, hogy a képzéshez szükséges műszaki feltételek is biztosítva legyenek. Az iskola épülete folyamatosan bővült, évről évre új szaktantermeket, tanműhelyeket, laborokat avattak fel. Az utóbbi évek újításai egy korszerű CNC-labor és egy gépjármű-diagnosztikai műhely

17 17 létrehozása volt. Mindezek a beruházások pályázati, fenntartói pénzből, illetve saját erőből valósultak meg Az iskola ma A Cserháti Sándor Szakképző Iskola és Kollégiumban jelenleg elektronikát, informatikát és gépészetet oktatnak négy osztályban felmenő rendszerben. Ezen kívül rendkívül széles a szakmai képzéskínálat a 13. évfolyamtól, így például a diákok tanulhatnak műszaki informatikusnak, elektronikai technikusnak, gépgyártástechnológiai technikusnak, autószerelőnek stb. A mindenkori iskolavezetés igyekszik úgy alakítani az iskola képzési szerkezetét, hogy az megfeleljen egyrészt a magyarországi, másrészt az uniós munkaerőpiac elvárásainak. Ennek köszönhetően az iskolában végzett tanulók jó eséllyel helyezkednek el, a munkaerő-piac értékeli tudásukat, szívesen fogadják őket a gazdálkodó szervezetek az élet minden területén. A tantestület létszámát a növekvő és változó nevelési-oktatási feladatokhoz, képzési célokhoz kell bővíteni és alakítani, így az iskolában jelenleg 62 pedagógus tanít. A tanulók létszáma 696 fő, akik tulajdonképpen három megyéből (Zala, Somogy, Veszprém) érkeznek az iskolába. Emiatt is említésre méltó, hogy a Cserhátiban működik a város egyetlen kollégiuma, ahol háromágyas szobák formájában 255 férőhely áll rendelkezésre. A kollégium a Cserhátihoz tartozik, de nemcsak a Cserháti diákjai kaphatnak itt helyet, hanem a város valamennyi középiskolás tanulója számára adott ez a lehetőség. Az iskola kiváló kapcsolatokkal rendelkezik, mind belföldön, mind pedig külföldön. Több mint száz hazai vállalat, gazdasági társaság támogatja az iskolát szakképzési hozzájárulással, akikkel számos területen folyik együttműködés. Így például az iskola a partnervállalatokkal közösen rendez szakmai napokat, vizsgákat, üzemlátogatásokat. A külföldi partnerintézményekkel folytatott kooperáció is gyümölcsözőnek és egyre intenzívebbnek mondható. Ez a tendencia főleg Magyarország EU-s csatlakozása óta figyelhető meg, hiszen 2004 óta hat uniós tagországgal tart fent kapcsolatot az iskola. (1.melléklet) 17 Sárváry László: Emlékkönyv Cserháti Sándor születésének 150. évfordulójára, Nagykanizsa, 2002

18 Az iskola minőségirányítási programja A Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium jelenleg érvényben lévő minőségirányítási programja Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozását követően, szeptember 1-én, a tanév elején lépett hatályba, és érvényessége öt tanévre szól. A program számos ponton alkalmazkodik az uniós normákhoz, az iskola többek között így törekszik az európai integrációban való teljes részvételre. Szem előtt tartja az egész életen át tartó tanulásra való felkészülést, biztosítja az iskola diákjainak a fejlődését, személyiségük és kulturális ismereteik gazdagodását Az EFQM minőségbiztosítási rendszer Az iskola már a 2004-es csatlakozás előtt próbált európai irányelveket követni a minőségbiztosítás terén, így Zala megyében először a Cserháti vezette be az EFQM minőségbiztosítási rendszert az tanévben. Az European Foundation for Quality Management (Európai Alapítvány a Minőségbiztosításért EFQM) egy köztestület, amelynek alapítását tizennégy vezető nyugat-európai intézmény kezdeményezte 1988-ban. Európában már a szolgáltatás területén is elterjedt, így oktatási intézmények is alkalmazzák. Az EFQM vezetési filozófia is. Magas szintű minőségi elvárásokat jelent a szakképző intézményekkel: a vezetőkkel, az alkalmazottakkal szemben egyaránt. A rendszerben az ember áll az érdeklődés, a vizsgálat középpontjában, s csak ezt követi a technika, a technológia és a módszer. 18 Az EFQM hasznot jelent az iskolának, mivel alkalmazása során az Európában elismert méréstechnika segítségével össze lehet hasonlítani az iskolát más európai iskolákkal. Eszközként szolgál az iskolaigazgató számára a minőségi javulás érdekében, rámutat a javítandó területekre és a javítás mértékére. Hozzájárul ahhoz, hogy információcsere és viták induljanak az iskolán belül a minőség-politikáról. Mindezek hatására az iskola törekszik az EFQM minőségbiztosítási rendszer minél szélesebb körben való elterjesztésére és egyre sokrétűbb alkalmazására Az Európai Minőségbiztosítási Rendszer, p. 2. (2008. november :30) 19 Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium, Minőségirányítási program, 2004

19 Az iskola intézményi céljai Az uniós csatlakozást követően az iskola olyan célokat is kitűzött maga elé, amelyek korábban egyáltalán nem vagy csak kis mértékben jelentek meg. Ezek az új célkitűzések egyértelműen az Európai Unió oktatáspolitikájának a komponenseiből adódnak: - az iskola külkapcsolatainak a bővítése és erősítése, nagyobb fokú együttműködés külföldi partnerintézményekkel; - a tanulók idegen nyelvi tudásának az erősödése, több középfokú nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése; - a szakképzés megfeleltetése a munkaerő-piaci igényekhez és az egész életen át tartó tanuláshoz; - az iskola regionális szerepének az erősítése, szakképző központtá válása; - a tantestület világtudásának folyamatos bővülése, új, alternatív módszerek elsajátítása, mint például az elektronikus oktatás (elearning) Az iskola nevelési elvei és céljai Az iskola a most érvényben lévő pedagógiai hitvallását és nevelési céljait is úgy fogalmazta meg, hogy azok megfeleljenek akár az uniós elvárásoknak is. A Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium pedagógiai hitvallása a következő: A Cserháti Szakközépiskola tanítványai második otthona kíván lenni. Pótolni, kiegészíteni és folytatni kívánja a család két alapértékének, a szeretetnek és a követelménytámasztásnak a figyelembevételével a gondjaira bízott fiatalok szocializációs folyamatát; tisztelni az embert, nemre, fajra, nemzetiségre, világnézetre való tekintet nélkül, az emberi tudást, az emberi munkát és alkotást; 20 Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium, Minőségirányítási program, 2004

20 20 védeni az ember testi, lelki egészségét, a természetet, az épített környezetet; ápolni a szeretetteljes emberi kapcsolatokat, az iskola hagyományait, a hazához való kötődést, az európai eszmeiséget. 21 A Cserhátiban folyó oktató-nevelő munka olyan értékeket közvetít, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az iskola diákjai boldog és sikeres felnőttekké válhassanak. Az elmúlt években került a kiemelt értékek közé többek között a nemzeti értékek tisztelete, az idegennyelvtudás és az európaiság-érzés. Ezen értékek alapján az iskola elvárja a tanítványaitól, hogy legalább egy idegen nyelven megfelelő szinten kommunikáljanak, nyitottak legyenek más kultúrákkal szemben, és tiszteljék Európát. Az európai integráció mélyülése azt jelenti, hogy a nemzeti és az európai dimenzió egyre kevésbé választható el egymástól. Európa ma már nemcsak közös piac, hanem az európai polgárok által képviselt értékek kontinense is. Az iskola diákjait meg kell tanítani, hogy aktív, cselekvő uniós polgárrá váljanak, ezért olyan készségeket és képességeket kell számukra nyújtani, amelyek az egységes Európában való boldoguláshoz szükségesek. A csatlakozás óta a magyar állampolgároknak is joguk van a gazdasági, politikai és társadalmi élet alakításához, mivel egy közösség aktív, részes tagjaivá váltak. Ezért a Cserháti SZKI tanulóinak is el kell sajátítaniuk az Unió közösen elfogadott értékeit, mint például a demokráciát, az egymásrautaltságot, az esélyegyenlőséget és az egymás kölcsönös tiszteletben tartását. Fel kell készülniük a toleranciára, a különbözőség elfogadására, a demokratikus életre és az egyenlőtlenség elleni küzdelemre. Mindezek eléréséhez az iskolának biztosítania kell azokat a pedagógiai módszereket és feltételeket, amelyek a kölcsönös megértés elősegítését, a diszkrimináció visszaszorítását, az idegennyelv-oktatás fejlesztését, valamint a történelem és a földrajz európai szintű megközelítését szolgálják Az iskola feladatai Az iskola feladatait tekintve is történtek változások uniós csatlakozásunk hatására. A rövidtávú, a középtávú és a hosszú távú feladatok is kibővültek egy-egy 21 Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium, Pedagógiai program, 2006

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány VÁLTOZÁSMENEDZSMENT INTEGRÁCIÓ A JELENLEGI MAGYAR SZAKKÉPZÉSBEN

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG Európai Bizottság Oktatási és Kulturális

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására Konferencia az Európai Szociális Alap (ESZA) típusú kísérleti projekt A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására címû, HU0008-02 számú Phare-program nyertes projektjeinek bemutatására Szolnok,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Forrás: A Tanács Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 Javaslat száma: 11762/01 EDUC 102 - COM (2001) 501 final Tárgy:

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2008 2010 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA 2009-ES AKTUALIZÁLÁS STRATÉGIAI PRIORITÁSOK

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2008 2010 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA 2009-ES AKTUALIZÁLÁS STRATÉGIAI PRIORITÁSOK AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2008 2010 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA 2009-ES AKTUALIZÁLÁS STRATÉGIAI PRIORITÁSOK TARTALOM HOGYAN HASZNÁLJUK A DOKUMENTUMOT?... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A FELNÕTTKÉPZÉSBEN SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár

Részletesebben

A szakmai továbbképzés Magyarországon

A szakmai továbbképzés Magyarországon A szakmai továbbképzés Magyarországon Részletes Témaelemzés 2006. március E részletes témaelemzés része egy a szakképzés témakörét tárgyaló jelentés-sorozatnak, melyet az Európai Szakképzés-fejlesztési

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

Térségi és megyei szakképzési koordináció

Térségi és megyei szakképzési koordináció Térségi és megyei szakképzési koordináció 2008. december Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Baranya megye szakképzésének helyzete... 4 1. Gazdasági háttér... 4 2. Munkaerő-piaci helyzet... 6 3. Oktatási

Részletesebben

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozások szakirány A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

Részletesebben

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, oktatási sikeressége érdekében Makó 2007. december 1 1. Bevezetés Az Európai Unió napjainkban fokozott

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi menedzsment szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány SZELLEMI TŐKE MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI UNIÓ KÜSZÖBÉN

Részletesebben

Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár

Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM , Szakiskola és Kollégium 8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4., Pf.: 57. Telefon: 83/311-596, 510-559, 510-607, fax: 83/312-084 E-mail: suli@kmszk.sulinet.hu Internet: www.kmszk.sulinet.hu INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Helyzetértékelés...

Részletesebben

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2011. I. kötet T A R T A L O M I. Kötet B E V E Z E T Ő... 7 A Z Ö S S Z E T E T

Részletesebben

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÉS GYAKORLATA SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL 2005. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HAZAI FEJLESZTÉSÉNEK FŐ STRATÉGIAI IRÁNYAI... 5 1.1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A fiatalok nevelése szabadságszerető hazában kötelesség." (gróf Széchenyi István) A Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium JA Nyíregyháza 2014. 1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8. 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10

TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8. 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10 2.1 Értékrend, alapelvek... 10 2.2 Célrendszer... 11 2.3 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés

Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés 2014 Tóth Péter - Ősz Rita - Várszegi Ágnes (szerk.) Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés IV. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia Tanulmánykötet ISBN 978-615-5460-05-0

Részletesebben