BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK. Levelező tagozat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK. Levelező tagozat"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS HATÁSA MAGYARORSZÁG OKTATÁSPOLITIKÁJÁRA Készítette: Markó Eszter Éva Budapest, 2008

2 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. Az Európai Unió oktatáspolitikája Az oktatás és az Európai Unió A kezdetektől az ezredfordulóig Az oktatást érintő döntések menete az Unióban A lisszaboni rendkívüli ülés Az Oktatás és Képzés 2010 munkaprogram Az Oktatás és Képzés 2010 programban szereplő kezdeményezések Az Európai Unió oktatási és ifjúsági programjai A Comenius program Az Erasmus program A Leonardo program A Grundtvig program A Tempus Közalapítvány A csatlakozás nyomán megnyíló lehetőségek egy magyarországi középiskolában Az iskola bemutatása Az iskola története Az iskola ma Az iskola minőségirányítási programja Az EFQM minőségbiztosítási rendszer Az iskola intézményi céljai Az iskola nevelési elvei és céljai Az iskola feladatai Az iskola a TISZK tagjaként A TISZK A nagykanizsai TISZK A nagykanizsai TISZK céljai és feladatai A nagykanizsai TISZK pénzügyi háttere A nagykanizsai TISZK szervezeti felépítése A TISZK által nyújtott lehetőségek megjelenése és szerepe az iskolában A szakmastruktúra fejlesztése 30

3 A döntések összehangolása A szervezet fejlesztése az integrációban A szolgáltatások fejlesztése A humánerőforrás fejlesztése Kapcsolatfenntartás Infrastruktúra-fejlesztés A TISZK értékelése a Cserháti SZKI által A TISZK értékelése a Cserháti SZKI pedagógusai által A TISZK értékelése a Cserháti SZKI tanulói által A Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium külkapcsolatai Az iskolában folyó idegennyelv-oktatás Az iskola uniós programok által nyert külkapcsolatai Az iskola Comenius Iskolai Együttműködések projektje A projekt előzményei A projekt eredeti céljai A projekt során végzett tevékenységek és a közös munka eredményei A projektben való részvétel pedagógiai, módszertani tapasztalatai A projekt menedzsmentje Az európai kultúrák megismerése és a tanulók készségeinek és képességeinek fejlesztése a projekt által A projekt hatása a projektben részt vevő intézményekre és külső környezetükre A projekt értékelése Két további uniós projekt lehetősége A jövőbeli Leonardo da Vinci program A jövőbeli Comenius program Az Európai Unió által támogatott programok értékelése a Cserháti SZKI által Az uniós programok értékelése a Cserháti SZKI pedagógusai által Az uniós programok értékelése a Cserháti SZKI tanulói által Befejezés 61 Irodalomjegyzék 64 Függelék 66

4 4 1. Bevezetés Szakdolgozatom témájául az Európai Unióhoz való csatlakozás hatásának vizsgálatát választottam a magyar oktatáspolitika szempontjából. Az elmúlt négy évben nagy változásokon ment keresztül az oktatás, melyeknek egyaránt lehetnek pozitív és negatív következményei. Kutatásaim során arra kerestem a választ, hogy ezen következmények közül melyek jelennek meg hazánkban erősebben. Az oktatás már évszázadok óta nagy jelentőséggel bír országunk történelmében, és meggyőződésem, hogy a jövőben is kiemelt területnek fog számítani. Hiszen nem mindegy, hogy milyen oktatásban-nevelésben részesülnek a gyerekek, fiatalok, mivel ők határozzák meg az ország előmenetelét, helyzetének alakulását. Következő generációként az ő gondolkodásuk, szemléletmódjuk, elképzeléseik gyakorolnak hatást az élet valamennyi területére. Figyelemmel kell kísérniük a világban folyó történéseket, alkalmazkodniuk kell a szükségszerű változásokhoz, és naprakészen, jól informáltan kell helytállniuk. A közelmúlt egyik ilyen fontos változása volt az, hogy hazánk május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz. Választásom azért esett erre a területre, mivel gyakorló pedagógusként engem is érint és foglalkoztat ez a téma. Kíváncsi voltam, hogy milyen hatásokkal van Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozása a tágabb környezetemben élők, így diákjaim illetve kollégáim életére. Dolgozatom megírásánál az volt a célom, hogy bemutassam, hogy milyen változások mentek végbe a csatlakozás óta abban a vidéki középiskolában, ahol tanítok. Milyen előnyöket, hátrányokat vonzott maga után Európai Uniós tagságunk, milyen lehetőségek jelentek meg ezzel számunkra, illetve milyen akadályok szűntek meg. Magyarország oktatáspolitikájával, annak alakulásával vagy egy-egy szegmensével számos szerző foglalkozott már, hol csak érintőlegesen, egy-egy fejezetet szánva rá, hol pedig egész művek szólnak erről. Tudomásom szerint azonban arról még nem jelent meg publikáció, hogy egy adott magyarországi középiskola számára mit jelent az Európai Unióhoz való csatlakozásunk. Ezért tartom lényegesnek, hogy egy kívülálló érdeklődő is lehetőséget kapjon arra, hogy betekintsen egy középiskola mozgalmas, változásokkal teli életébe, tájékoztatást nyerjen napjaink oktatáspolitikájáról.

5 5 2. Az Európai Unió oktatáspolitikája 2.1. Az oktatás és az Európai Unió Az Uniót érintő kompetenciákra jellemző, hogy a köztük lévő határvonalak nem körvonalazhatók egyszerűen, így az oktatás sem sorolható be kizárólag csak a társadalmi és kulturális szférába. Több szempontból tekinthető a gazdaság részének is, hiszen az oktatás látja el a munkaerőpiacot, a tanárok, pedagógusok munkavállalók, a megszerzett diplomák piaci értékkel rendelkeznek, illetve az oktatási intézmények gazdasági tevékenységeket is folytathatnak. Mint minden más területen, az oktatásban és a képzésben is a közösségi vívmányok egyre szélesedő köre figyelhető meg. Annak ellenére, hogy ezek a vívmányok még mindig elég csekély számúak, és elenyésző kényszerítő erővel bírnak, az idő előre haladásával és az európai integráció fejlődésével mind nagyobb szerepet töltenek be. Az oktatással kapcsolatos vívmányok vizsgálatakor figyelembe kell venni azokat az általánosabb uniós szabályokat is, amelyek nem kifejezetten az oktatásra vonatkoznak, de van az oktatást érintő komponensük. Az Európai Unió az oktatás és képzés területén az oktatási rendszerek minőségi javítását tűzte ki célul, továbbá azt, hogy több lehetőséget biztosítson a polgárok számára az élet bármely területén. Habár minden tagország saját maga felelős az oktatási és képzési rendszeréért, az Unión belüli együttműködésekkel nagyon jó eredményeket érhetnek el az egyes tagországok. Azon szabályok száma, amelyek kötelező érvényűek a tagországokat tekintve, viszonylag kicsi. Nincsen uniós szabályozás arról, hogy az iskolákban, főiskolákon, egyetemeken mit kell tanítani vagy, hogy milyen iskolarendszert kell működtetni. A tagországok iskolarendszerei közti együttműködések elősegítése érdekében az Unió programokat, pénzügyi alapokat, ösztöndíjakat biztosít (2008. október :34)

6 A kezdetektől az ezredfordulóig Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó 1957-es Római Szerződésben is szerepelt már az oktatás, bár még csak csekély mértékben. Mindenek előtt a szakképzést emelték ki, amely olyan közösségi politikának számított, amit ki kell dolgozni. A szakképzés az oktatásnak az a szegmense, ami közvetlen módon kapcsolódik a gazdasághoz, vagyis a munkaerő képzésének és szabad áramlásának kérdéséhez. Arra viszont nem született megegyezés, hogy hol húzható meg a határ a szakképzés és az általános képzés között, így a közösségi jogban nem határozták meg pontosan a szakképzés fogalmát. Ez a feladat az Európai Bíróságra hárult, amely úgy rendelkezett, hogy szakképzésnek minősül az az oktatási forma, amely valamilyen foglalkozás vagy szakma gyakorlásához szükséges képzést nyújt. A Római Szerződéstől a Maastrichti Szerződés megszületéséig a tagországok integrációja tehát inkább gazdasági jellegű volt, így az oktatáspolitika nem tartozott a kiemelt kérdések közé. A Maastrichti majd pedig az Amszterdami Szerződéssel azonban egyre nagyobb szerepet kapott ez a terület, a Közösség fontos feladatokat tűzött ki az oktatási, szakképzési és ifjúsági politika terén. Meghatározó fordulatot az 1992-es Szerződés hozott, amely egy új, az általános képzéssel foglalkozó cikkellyel bővült. Ez a szerződés alapozta meg az Uniónak azt a szándékát, hogy az oktatással kapcsolatos programjaiba a szakképzésen és a felsőoktatás egy szűk rétegén kívül bevonja az általánosan művelő oktatást, ezen belül az alap- és középfokú oktatást, illetve a nem szakképző jellegű felsőoktatást. 2 A Maastrichti Szerződés 126. cikkelye kimondja: A Közösség hozzájárul a minőségi oktatás fejlődéséhez oly módon, hogy bátorítja a Tagállamok közötti együttműködést és, ha szükséges, támogatja és kiegészíti cselekvésüket, teljes mértékben tiszteletben tartva a Tagállamok felelősségét a tanítás tartalmát, oktatási rendszerük szervezetét, illetve kulturális és nyelvi sokféleségüket. 3 Ez a cikkely fordulópontnak számított, mivel lehetőséget teremtett azoknak az uniós kezdeményezéseknek, amelyek az oktatás minőségi fejlesztését célozták meg. Az Uniónak ösztönöznie kell a tagországok közötti együttműködéseket, támogatnia kell 2 (2008. november :27) 3 The Community shall contribute to the development of quality education by encouraging cooperation between the Member States and, if necessary, by supporting and complementing their action while fully respecting the responsibility of the Member States for the content of teaching and the organisation of education systems and their cultural and linguistic diversity. Treaty on the European Union, Article 126 (1)

7 7 tevékenységüket, hogy hozzájárulhasson az oktatás minőségének javításához és a szakképzési politika végrehajtásához. A 126. cikkely megnevezte azokat a konkrét oktatási területeket, ahol ezeket a célokat meg lehet valósítani. Így többek között tanítani és terjeszteni kell a tagországok nyelveit, támogatni kell a diákok és tanárok mobilitását a végzettségek és tanulmányi időszakok elismerésével együtt. Továbbá elő kell segíteni a tagországok oktatási intézményeinek együttműködését, valamint fejleszteni kell a köztük működő információ- és tapasztalatcserét és a távoktatást. A Szerződés 127. cikkelye további területekkel egészítette ki az előző cikkelyt, úgy mint például a szakképzés tökéletesítése, hogy elősegítse a munkaerőpiachoz való alkalmazkodást. Fontos támogatni azoknak a fiataloknak a mobilitását, akik éppen belépnek a szakképzésbe. Ugyanígy hangsúlyt kap az oktatási-képzési intézmények és a vállalatok közötti kooperáció, valamint a tagállamok közötti információcsere elősegítése. Mindezek mellett az Unió tiltja a különböző oktatási rendszerek harmonizálását. A tagállamok önállóan terveznek, döntenek, cselekednek, az Unió csak kiegészíti és támogatja a tevékenységüket. Az oktatás területén fokozottan érvényesül a szubszidiaritás elve: egy adott kérdésben akkor kell közösségi szinten döntést hozni, ha a kitűzött cél tekintetében nemzeti szinten nem lehet kielégítő eredményre jutni, vagy ha a javasolt lépés méretei, hatásai, határon átnyúló jellege miatt közösségi szinten jobban megvalósítható Az oktatást érintő döntések menete az Unióban Az, hogy az Uniónak mekkora a felelőssége és a szerepe az oktatástartalmú kérdésekben, a mai napig egy átalakulóban lévő folyamat, tele konfliktusokkal és vitákkal. Ez a folyamat az idő múlásával egyre bővül, az Unió szerepe pedig várhatóan egyre jelentősebb lesz. Az oktatásért való felelősség főleg két szereplő között oszlik meg, ez a két szereplő a Tanács és a Bizottság. A Tanács képviseli a tagországokat, tagjai a tagországok miniszterei. Ennek a testületnek van döntési és jogalkotási hatalma. Az Unió oktatáspolitikáját a tagállamok oktatási minisztereinek a tanácsa vitatja meg, 4 Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról, HVG-ORAC, Budapest, 2005, p. 621.

8 8 amely a Tanácson belül tevékenykedik. A miniszterek munkáját az Oktatási Bizottság segíti, amely a tagállamok minisztériumainak a képviselőiből áll. Az Unió nemzetek feletti jellegét a Bizottság képviseli. Ez a testület aktívan részt vesz a közösségi politikák életre keltésében, így az oktatás területén is fontos kezdeményező szerepe van. A kezdeményezésekről a Tanács dönt, miután azok átesnek egy a szubszidiaritás elvének megfelelő vizsgálaton. A Tanácsnak azonban nincs joga olyan szabályok megalkotására, amelyek a tagországok számára kötelező jellegű lenne. Mivel az oktatással és képzéssel összefüggésben állnak a munkáltatói és munkavállalói érdekekkel, oktatási kérdésekben egyre nagyobb szerepe van az Unió két jelentős konzultatív testületének, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. A Gazdasági és Szociális Bizottságnak rendelkezik egy oktatási kérdésekkel foglalkozó szekcióval is A lisszaboni rendkívüli ülés Az Unió oktatáspolitikájában kiemelkedő szerepe volt a március i lisszaboni csúcstalálkozónak, ahol az Európai Tanács nagyra törő terveket fogalmazott meg. A Lisszaboni Stratégia rámutatott, hogy nagyfokú együttműködés szükséges az oktatás- és képzési politika területén ahhoz, hogy az Unió rendelkezzen a világ vezető, tudásalapú gazdaságával. A közösségnek meg kell teremtenie a legversenyképesebb, legdinamikusabb gazdaságot a világon, egy olyan gazdaságot, amely képes a fenntartható fejlődés biztosítására, több és jobb álláshely és nagyobb társadalmi kohézió létrehozására Az Oktatás és Képzés 2010 munkaprogram A lisszaboni stratégiai célok eléréséhez 2002-ben útjára indították az Oktatás és Képzés 2010 című tízéves munkaprogramot, amely lehetőségeket nyújtott az Unió valamennyi oktatási és képzési rendszerének a javulást célzó változtatásokra. A tagországok oktatási miniszterei három fő célkitűzésben egyeztek meg, amiket (2008. október :54)

9 9 re kell megvalósítani a polgárok és az egész Unió érdekében. A három cél a következő: 1) az Európai Unió oktatási és képzési rendszerein belül a minőség és a hatékonyság javítása; 2) annak biztosítása, hogy ezek a rendszerek mindenki számára elérhetőek legyenek; 3) és, hogy az oktatás és képzés szélesebb rétegekhez eljusson. 6 Ha mindezek a célok megvalósulnak, akkor az oktatás és képzés gyökeres változáson fog keresztülmenni egész Európában, így Magyarországon is. A változás folyamata valamennyi tagországban le fog zajlani a saját nemzeti körülményeiknek és hagyományaiknak megfelelően, és a kölcsönös együttműködés által ösztönözve. Az Unió tagállamai megosztják egymással a tapasztalataikat, közös célok végrehajtásán dolgoznak és tanulnak egymástól Az Oktatás és Képzés 2010 programban szereplő kezdeményezések Az Oktatás és Képzés 2010 számos kezdeményezéshez vezetett az élethosszig tartó tanulást illetően, amelyek olyan kulcskompetenciákat tartalmaznak, amik nélkülözhetetlenek az uniós polgárok számára ahhoz, hogy megállják a helyüket a jelenlegi tudásközpontú világban. Az élethosszig tartó tanulás arra utal, hogy a tudás megszerzése nem fejeződik be fiatalkorban, hanem ez egy olyan folyamat, ami az iskolapadból már kikerült generációk képzésére is vonatkozik. Ahhoz, hogy a megfogalmazott nagyratörő, de megvalósítható elhatározásokat kivitelezni tudják, az oktatási miniszterek további specifikus célokat neveztek meg az oktatás és képzés sokszínű típusát és szintjét érintve: - tanárképzés; - kulcskompetenciák fejlesztése; - információs és kommunikációs technológiák integrálása; 6 (2008. október :01)

10 10 - beruházások hatékonyságának a növelése; - nyelvtanulás; - élethosszig tartó pályaorientációs tanácsadás; - az oktatási rendszerek rugalmasabbá tétele a jobb elérhetőség érdekében; - európai polgárrá nevelés. A célok megvalósításához szakértői munkacsoportok alakultak harmincegy európai ország, valamint uniós és nemzetközi szervezetek képviselőiből. A szerepük az volt, hogy nemzeti szinten támogassák a célok végrehajtását az oktatási és képzési rendszereken belül különböző eszközök segítségével, mint például tapasztalatok, jól bevált gyakorlatok kicserélésével az országok között illetve tanulmányutak megszervezésével. 7 Az Oktatás és Képzés 2010 magában foglalja a Koppenhágai Folyamatot, ami a Koppenhágai Nyilatkozat életbeléptetésére irányul. A Koppenhágai Nyilatkozat a szakmai képzés kiemelt európai kooperációjára fektet hangsúlyt. Szintén része az Oktatás és Képzés 2010 munkaprogramnak a Bolognai Folyamat, ami 1999-ben indult útjára. Huszonkilenc ország oktatási minisztere írta alá azt a dokumentumot, amelynek alapján elkezdődött az európai felsőoktatási reform. A Bolognai Nyilatkozat olyan konkrét célokat jelölt meg, mint például a könnyen érthető és összehasonlítható fokozatot adó képzési rendszerek bevezetése, a kreditrendszer általános bevezetése, a diákok, tanárok mobilitásának segítése és az összeegyeztethető ismérveken alapuló minőségbiztosítási együttműködés kialakítása. Az európai felsőoktatási reformhoz Magyarország is csatlakozott 1999-ben, így a 2010-es határidőre a magyar felsőoktatásnak is át kell állnia az egységes európai képzésre. 8 Az oktatást érintő jelentős kezdeményezések közé sorolandó még az Európai Képesítési Keretrendszer, amelyet 2006-ban Brüsszelben hoztak létre. Az Európai Képesítési Keretrendszert egy olyan átfogó keretrendszer, amely világossá teszi az európai nemzeti képesítési keretek és rendszerek, valamint az azokban foglalt 7 (2008. október :16) 8 Hrubos Ildikó: Az európai felsőoktatás reformja, In: Izikné Hedrik Gabriella: Magyarország a kibővülő Európai Unióban, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006, p

11 11 képesítések viszonyát, és ez által a nemzeti keretek, rendszerek közötti illeszkedési mechanizmusként, metakeretként szolgál Az Európai Unió oktatási és ifjúsági programjai Az Unió közösségi programokkal támogatja, hogy a tagállamok fiataljai versenyképes tudásra tegyenek szert. Magyarország számára már társult országként lehetővé vált, hogy csatlakozzon ezekhez a programokhoz, így 1997 óta részt vesz a legtöbb uniós oktatási programban. Az egyes programok amelyek számos együttműködési és mobilitási lehetőséget kínálnak további alprogramokból állnak. A résztvevők új ismeretekre és készségekre tesznek szert, bővítik nyelvtudásukat, más kultúrákkal és szakmai módszerekkel ismerkednek meg, tapasztalatokat cserélnek, és személyes élményeket gyűjtenek ig három fontos közösségi program létezett Socrates, Leonardo és Youth néven. A Socrates program ösztönözte a diákok külföldi tanulását, a diákok és tanárok utazását, az idegen nyelvek oktatását, az információ- és tapasztalatcserét. A Leonardo program feladata volt a szakképzési együttműködés fejlesztése az Unió versenyképességének növelése és az információs társadalom kiépítése céljából. Az oktatáson kívüli ifjúságpolitikát a Youth program fogta át óta a Socrates és a Leonardo program megújult formában, összevontan működik az Egész életen át tartó tanulás program keretei között. Az Egész életen át tartó tanulás programja gyerekkortól időskorig lefedi az élethosszig tartó tanulást. Négy alprogrammal rendelkezik, amelyek közül a Comenius a közoktatást, az Erasmus a felsőoktatást, a Leonardo a szakmai képzést, a Grundtvig pedig a felnőttoktatást támogatja. 10 A közösségi oktatási programok meghatározott preferenciákat és prioritásokat követnek, vagyis olyan tevékenységeket támogatnak, amelyek célja megegyezik a közösségi célokkal. A pályázati logikából következően a programokra nyitottság és versenyelvűség jellemző. Legalább három tagállam egyidejű részvételét feltételezik, így multilaterális jellegűek. A résztvevők egyenrangúak és kölcsönösen felelnek a program sikeréért még akkor is, ha a résztvevők egyike a koordinátor szerepét tölti be. Ezen kívül a résztvevők autonómok, vagyis önálló cselekvőképességgel rendelkeznek. 9 (2008. november 7. 19:45) 10 (2008. november :30)

12 12 A programok szerződéses viszonyra és társfinanszírozásra épülnek, azaz a résztvevőknek saját anyagi forrásait is fel kell használnia. Mindezek a jellemzők több célt is szolgálnak. Így például fejlesztik a közösségi együttműködéshez szükséges kompetenciákat, elősegítik a kultúrák kölcsönös megismerését, támogatják a közpénzek tudatos felhasználását, ösztönzik a résztvevő intézményeket az intézményi gazdálkodás hatékonyságának a növelésére A Comenius program A Comenius program az óvodai, az általános és középiskolai diákoknak, tanároknak, intézményvezetőknek, szülői szervezeteknek, önkormányzatoknak, civil szervezetnek szól, nekik nyújt pályázati lehetőségeket. Az Egész életen át tartó tanulás program részeként arra törekszik, hogy fejlessze a diákok és tanárok tudását és megértését az európai kultúrák, nyelvek és értékek iránt. Segíti a fiatalokat abban, hogy megszerezzék az alapvető képességeket és kompetenciákat személyes fejlődésükhöz, majdani szakmájuk, foglalkozásuk kiválasztásához és az európai polgársághoz. A Comenius program céljai a következőek: - a diákok és tanárok mobilitási lehetőségeinek javítása és növelése a tagországokban; - a különböző tagállamok iskolái közötti kapcsolatok erősítése olyan mértékben, hogy 2010-ig legalább három millió diák részt tudjon venni valamilyen iskolai együttműködésben; - az idegen nyelv tanulásának, az információs és kommunikációs technológiák, a jobb oktatási módszerek és gyakorlatok elsajátításának ösztönzése; - a tanárképzés európai dimenziójának és minőségének fokozása; - a pedagógiai szemléletmódok és az iskolavezetés javítása (2008. október :34) 12 (2008. október :16)

13 Az Erasmus program Az Erasmus program a felsőoktatásban résztvevőknek biztosít pályázati lehetőségeket. Nemcsak hallgatókról gondoskodik, hanem főiskolai, egyetemi oktatókról, valamint olyan vállalkozókról is, akik szívesen tanítanának külföldön. Évente több ezer diák számára teszi lehetővé, hogy külföldön tanuljon vagy dolgozzon, és Európa-szerte támogatja a felsőoktatási intézmények közötti együttműködéseket. Az Erasmus program nagy hangsúlyt fektet a mobilitásra és a karrierépítéshez szükséges tudás megszerzésére, mivel szem előtt tartja azt a tényt, hogy a külföldön eltöltött idő pozitív hatással lehet diákokra és tanárokra egyaránt. Nemcsak szakmai tudásuk gyarapodhat ezáltal, hanem interkulturális képességeik és magabiztosságuk is erősödhet. A program a következő tevékenységeket támogatja: - hallgatók számára külföldön való tanulás, munkavállalás, idegen nyelvi felkészülés; - felsőoktatási oktatók számára külföldön való tanítás, gyakorlatszerzés; - felsőoktatási intézmények számára intenzív programok, főiskolák, egyetemek közötti együttműködések, multilaterális projektek; - vállalkozások számára diákok alkalmazása, külföldön való tanítás, főiskolákkal, egyetemekkel való együttműködés A Leonardo program A Leonardo program az Egész életen át tartó tanulás program alprogramjaként a felsőoktatáson kívüli szakképzés területét érinti. Segíti az uniós polgárokat, hogy új képességekre, tudásra, végzettségre és képesítésekre tegyenek szert, ezzel is támogatva az európai munkaerőpiac versenyképességét. A program hatással van a képzési rendszerek minőségének a javítására, innovatív irányvonalak, módszerek és folyamatok átvételére a szakképzés területén. 13 (2008. október :16)

14 14 A Leonardo program által kitűzött célok a következőek: - a szakképzés és a mobilitás lehetővé tétele a munkaadók és munkavállalók számára; - a szakképzésben részt vevő intézményekben folyó oktatás minőségi javítása; - innovációk támogatása, - az uniós polgárok ösztönzése szakmai képzéseken és továbbképzéseken való részvételre A Grundtvig program A negyedik alprogram azoknak szól, akik 25 éven felüliek, vagy 16 és 24 év közötti fiatalok, akik nem vettek részt közép- vagy felsőfokú képzésben. A Grundtvig program elősegíti a felnőttoktatás minőségének, hozzáférhetőségének javítását és európai dimenziójának kialakulását. Alapvető célja, hogy szakmáktól független, általános ismeretek oktatását támogassa. Így hozzájárul, hogy bővüljenek a felnőtt tanulók ismeretei más kultúrákról, javuljanak munkaerő-piaci esélyeik, és aktív tagjai lehessenek a társadalomnak. Az Európai Unió huszonhét tagországán kívül részt vesz a programban Törökország, mint EU-hoz társult ország, illetve a három EFTA-ország (Izland, Liechtenstein, Norvégia) A Tempus Közalapítvány Az Európai Unió oktatási és ifjúsági programjaival kapcsolatban meg kell említeni a Magyarországon működő Tempus Közalapítványt. Az 1996-ban létrehozott szervezet irányítja többek között azokat a programokat, amelyek segítségével különböző mobilitások valósulhatnak meg Magyarországon. Így például a Tempus Közalapítvány felelős az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programjáért is. 14 (2008. november :54) 15 (2008. november :54)

15 15 A szervezet feladata, hogy olyan nemzeti és nemzetközi pályázati programokat, képzéseket kínáljon és koordináljon, amelyekkel a magyar oktatási, képzési szektort segíti. Tevékenységével hozzájárul az uniós támogatások hasznos, illetve az unió adta egyéb lehetőségek eredményes felhasználásához, képviseli és továbbítja a közös európai célokat és értékeket a magyar oktatás szereplői felé (2008. november :47)

16 16 3. A csatlakozás nyomán megnyíló lehetőségek egy magyarországi középiskolában 3.1. Az iskola bemutatása Az iskola története A Nagykanizsán található Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium története szeptember 15-ére nyúlik vissza, amikor még mint gazdaképző iskola megkezdte a működését. Nevét Cserháti Sándorról ( ) kapta, aki hazánkban megalapozta a tudományos növénytermesztést, a növénynemesítést, az okszerű talajművelést és a mai korszerű talajerő-gazdálkodást. Kiváló tanár, szakíró és tudós volt. Az iskola az 1970-es évek végéig a középfokú mezőgazdasági szakképzés minden állomását bejárta, 1962 és 1979 között még a Keszthelyi Agronómiai Főiskolai Karnak is helyt adott. Az 1970-es évek végén aztán megváltoztak a munkaerő-piaci igények, így az iskola képzési kínálata is kibővült szeptember 1-től két gépész szakirányú osztályban is megindult a képzés a hagyományos mezőgazdasági profilú osztály mellett. Az 1980-as évektől kezdve az osztályok száma folyamatosan emelkedett. Amíg a mezőgazdasági nagyüzemek igényelték a szakembereket, folyt mezőgazdasági képzés az iskolában, azonban a 90-es évek második felétől megváltozott a helyzet. A motorizáció, a személygépkocsik számának emelkedése és a Nagykanizsán egyre gyarapodó márkakereskedések, autószervizek új szakmák bevezetését jelentették. Így beindult az autószerelő, közlekedésgépész szakemberek képzése, illetve választható új szakként megjelent az informatika és az elektronika. Az évtizedek során végbement változások megkövetelték, hogy a képzéshez szükséges műszaki feltételek is biztosítva legyenek. Az iskola épülete folyamatosan bővült, évről évre új szaktantermeket, tanműhelyeket, laborokat avattak fel. Az utóbbi évek újításai egy korszerű CNC-labor és egy gépjármű-diagnosztikai műhely

17 17 létrehozása volt. Mindezek a beruházások pályázati, fenntartói pénzből, illetve saját erőből valósultak meg Az iskola ma A Cserháti Sándor Szakképző Iskola és Kollégiumban jelenleg elektronikát, informatikát és gépészetet oktatnak négy osztályban felmenő rendszerben. Ezen kívül rendkívül széles a szakmai képzéskínálat a 13. évfolyamtól, így például a diákok tanulhatnak műszaki informatikusnak, elektronikai technikusnak, gépgyártástechnológiai technikusnak, autószerelőnek stb. A mindenkori iskolavezetés igyekszik úgy alakítani az iskola képzési szerkezetét, hogy az megfeleljen egyrészt a magyarországi, másrészt az uniós munkaerőpiac elvárásainak. Ennek köszönhetően az iskolában végzett tanulók jó eséllyel helyezkednek el, a munkaerő-piac értékeli tudásukat, szívesen fogadják őket a gazdálkodó szervezetek az élet minden területén. A tantestület létszámát a növekvő és változó nevelési-oktatási feladatokhoz, képzési célokhoz kell bővíteni és alakítani, így az iskolában jelenleg 62 pedagógus tanít. A tanulók létszáma 696 fő, akik tulajdonképpen három megyéből (Zala, Somogy, Veszprém) érkeznek az iskolába. Emiatt is említésre méltó, hogy a Cserhátiban működik a város egyetlen kollégiuma, ahol háromágyas szobák formájában 255 férőhely áll rendelkezésre. A kollégium a Cserhátihoz tartozik, de nemcsak a Cserháti diákjai kaphatnak itt helyet, hanem a város valamennyi középiskolás tanulója számára adott ez a lehetőség. Az iskola kiváló kapcsolatokkal rendelkezik, mind belföldön, mind pedig külföldön. Több mint száz hazai vállalat, gazdasági társaság támogatja az iskolát szakképzési hozzájárulással, akikkel számos területen folyik együttműködés. Így például az iskola a partnervállalatokkal közösen rendez szakmai napokat, vizsgákat, üzemlátogatásokat. A külföldi partnerintézményekkel folytatott kooperáció is gyümölcsözőnek és egyre intenzívebbnek mondható. Ez a tendencia főleg Magyarország EU-s csatlakozása óta figyelhető meg, hiszen 2004 óta hat uniós tagországgal tart fent kapcsolatot az iskola. (1.melléklet) 17 Sárváry László: Emlékkönyv Cserháti Sándor születésének 150. évfordulójára, Nagykanizsa, 2002

18 Az iskola minőségirányítási programja A Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium jelenleg érvényben lévő minőségirányítási programja Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozását követően, szeptember 1-én, a tanév elején lépett hatályba, és érvényessége öt tanévre szól. A program számos ponton alkalmazkodik az uniós normákhoz, az iskola többek között így törekszik az európai integrációban való teljes részvételre. Szem előtt tartja az egész életen át tartó tanulásra való felkészülést, biztosítja az iskola diákjainak a fejlődését, személyiségük és kulturális ismereteik gazdagodását Az EFQM minőségbiztosítási rendszer Az iskola már a 2004-es csatlakozás előtt próbált európai irányelveket követni a minőségbiztosítás terén, így Zala megyében először a Cserháti vezette be az EFQM minőségbiztosítási rendszert az tanévben. Az European Foundation for Quality Management (Európai Alapítvány a Minőségbiztosításért EFQM) egy köztestület, amelynek alapítását tizennégy vezető nyugat-európai intézmény kezdeményezte 1988-ban. Európában már a szolgáltatás területén is elterjedt, így oktatási intézmények is alkalmazzák. Az EFQM vezetési filozófia is. Magas szintű minőségi elvárásokat jelent a szakképző intézményekkel: a vezetőkkel, az alkalmazottakkal szemben egyaránt. A rendszerben az ember áll az érdeklődés, a vizsgálat középpontjában, s csak ezt követi a technika, a technológia és a módszer. 18 Az EFQM hasznot jelent az iskolának, mivel alkalmazása során az Európában elismert méréstechnika segítségével össze lehet hasonlítani az iskolát más európai iskolákkal. Eszközként szolgál az iskolaigazgató számára a minőségi javulás érdekében, rámutat a javítandó területekre és a javítás mértékére. Hozzájárul ahhoz, hogy információcsere és viták induljanak az iskolán belül a minőség-politikáról. Mindezek hatására az iskola törekszik az EFQM minőségbiztosítási rendszer minél szélesebb körben való elterjesztésére és egyre sokrétűbb alkalmazására Az Európai Minőségbiztosítási Rendszer, p. 2. (2008. november :30) 19 Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium, Minőségirányítási program, 2004

19 Az iskola intézményi céljai Az uniós csatlakozást követően az iskola olyan célokat is kitűzött maga elé, amelyek korábban egyáltalán nem vagy csak kis mértékben jelentek meg. Ezek az új célkitűzések egyértelműen az Európai Unió oktatáspolitikájának a komponenseiből adódnak: - az iskola külkapcsolatainak a bővítése és erősítése, nagyobb fokú együttműködés külföldi partnerintézményekkel; - a tanulók idegen nyelvi tudásának az erősödése, több középfokú nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése; - a szakképzés megfeleltetése a munkaerő-piaci igényekhez és az egész életen át tartó tanuláshoz; - az iskola regionális szerepének az erősítése, szakképző központtá válása; - a tantestület világtudásának folyamatos bővülése, új, alternatív módszerek elsajátítása, mint például az elektronikus oktatás (elearning) Az iskola nevelési elvei és céljai Az iskola a most érvényben lévő pedagógiai hitvallását és nevelési céljait is úgy fogalmazta meg, hogy azok megfeleljenek akár az uniós elvárásoknak is. A Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium pedagógiai hitvallása a következő: A Cserháti Szakközépiskola tanítványai második otthona kíván lenni. Pótolni, kiegészíteni és folytatni kívánja a család két alapértékének, a szeretetnek és a követelménytámasztásnak a figyelembevételével a gondjaira bízott fiatalok szocializációs folyamatát; tisztelni az embert, nemre, fajra, nemzetiségre, világnézetre való tekintet nélkül, az emberi tudást, az emberi munkát és alkotást; 20 Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium, Minőségirányítási program, 2004

20 20 védeni az ember testi, lelki egészségét, a természetet, az épített környezetet; ápolni a szeretetteljes emberi kapcsolatokat, az iskola hagyományait, a hazához való kötődést, az európai eszmeiséget. 21 A Cserhátiban folyó oktató-nevelő munka olyan értékeket közvetít, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az iskola diákjai boldog és sikeres felnőttekké válhassanak. Az elmúlt években került a kiemelt értékek közé többek között a nemzeti értékek tisztelete, az idegennyelvtudás és az európaiság-érzés. Ezen értékek alapján az iskola elvárja a tanítványaitól, hogy legalább egy idegen nyelven megfelelő szinten kommunikáljanak, nyitottak legyenek más kultúrákkal szemben, és tiszteljék Európát. Az európai integráció mélyülése azt jelenti, hogy a nemzeti és az európai dimenzió egyre kevésbé választható el egymástól. Európa ma már nemcsak közös piac, hanem az európai polgárok által képviselt értékek kontinense is. Az iskola diákjait meg kell tanítani, hogy aktív, cselekvő uniós polgárrá váljanak, ezért olyan készségeket és képességeket kell számukra nyújtani, amelyek az egységes Európában való boldoguláshoz szükségesek. A csatlakozás óta a magyar állampolgároknak is joguk van a gazdasági, politikai és társadalmi élet alakításához, mivel egy közösség aktív, részes tagjaivá váltak. Ezért a Cserháti SZKI tanulóinak is el kell sajátítaniuk az Unió közösen elfogadott értékeit, mint például a demokráciát, az egymásrautaltságot, az esélyegyenlőséget és az egymás kölcsönös tiszteletben tartását. Fel kell készülniük a toleranciára, a különbözőség elfogadására, a demokratikus életre és az egyenlőtlenség elleni küzdelemre. Mindezek eléréséhez az iskolának biztosítania kell azokat a pedagógiai módszereket és feltételeket, amelyek a kölcsönös megértés elősegítését, a diszkrimináció visszaszorítását, az idegennyelv-oktatás fejlesztését, valamint a történelem és a földrajz európai szintű megközelítését szolgálják Az iskola feladatai Az iskola feladatait tekintve is történtek változások uniós csatlakozásunk hatására. A rövidtávú, a középtávú és a hosszú távú feladatok is kibővültek egy-egy 21 Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium, Pedagógiai program, 2006

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában TISZK feladata gazdasághoz közeli, a munkaerő-piaci igényeket rugalmasan követni tudó iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

2007. december 18. Pécs

2007. december 18. Pécs 2007. december 18. Pécs Az LLL program és a Grundtvig lehetőségei Horváth Katalin Tempus Közalapítvány Múlt és jövő Erasmus 1987- LEONARDO DA VINCI 1995-1999, 2000-2006 SOCRATES2007-2013 1996-2000; 2000-2006

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Pályázati lehetőségek az Egész életen át tartó tanulás programban Tempus Közalapítvány Előadó: Csesztregi Eszter Tempus Közalapítvány Pályáztatás Egész életen át tartó tanulás program: Leonardo / Erasmus

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS 1. Az intézmény neve: - Comenius Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 027440 - alapításkor: Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Néhány tapasztalat a Nyírségi Szakképzés szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. működéséből. Hajdu Sándor ügyvezető

Néhány tapasztalat a Nyírségi Szakképzés szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. működéséből. Hajdu Sándor ügyvezető Néhány tapasztalat a Nyírségi Szakképzés szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. működéséből Hajdu Sándor ügyvezető Sajátos helyzet: TISZK a TISZK ben HEFOP/ TÁMOP pályázatok lehetősége, eredményei

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda LLP program - Comenius Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Comenius Közoktatás Egész életen át tartó tanulás program LLP Erasmus Felsıoktatás és felsıfokú szakképzés Leonardo da Vinci Grundtvig Felnıttoktatás

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1204/2007. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 Összeállította:

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA Tudomány az iskola, tudományos a tanítás ott, de csakis ott, ahol tudósok tanítanak. Hozzátehetem, hogy tudósnak nem a sokat tudót, hanem a tudomány kutatóját nevezem.. Eötvös Loránd KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai

A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai TISZK-ek Hogyan? TOVÁBB! Szolnok, 2009. november 2-3. Bemutatkozás Név: 1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly 2015.10.30. A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly főigazgató Megújuló szakképzés, megnyíló lehetőségek A 2015/2016-os

Részletesebben

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN?

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? AZ OKTATÁS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA avagy MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? SZOLNOKI GAZDASÁGI NAPOK 2009. 09. 10. Szolnok A SZAKKÉPZÉS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA KÍNÁLAT KERESLET

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA. Forrás: http://www.nyirvidektiszk.

Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA. Forrás: http://www.nyirvidektiszk. Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA Forrás: http://www.nyirvidektiszk.hu/ Alapvet problémák k a magyar szakképz pzési rendszerben Elaprózódott

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása. TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése

Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása. TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak HR Portál.hu Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak 2009.06.30 A TÁMOP projekt keretében szakmai konferencia zajlott 2009. június 26-án az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskolában. A projekt célja,

Részletesebben

Erasmus+ stratégiai partnerségek - szakképzés és felnőtt tanulás

Erasmus+ stratégiai partnerségek - szakképzés és felnőtt tanulás Erasmus+ stratégiai partnerségek - szakképzés és felnőtt tanulás A program legfontosabb elemeinek áttekintése Pályázatíró szeminárium 2017. január 17. Jakabné Baján Ilona Projekt Pályázat kötött idő- és

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

TISZKEK SZEREPE A SZAKKÉPZÉSBEN, DIGITÁLIS ISKOLA

TISZKEK SZEREPE A SZAKKÉPZÉSBEN, DIGITÁLIS ISKOLA TISZKEK SZEREPE A SZAKKÉPZÉSBEN, DIGITÁLIS ISKOLA ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés Szervezési Társaság Hajdúböszörmény Város önkormányzata Balmazújváros Város önkormányzata Debrecen MJV Önkormányzata Debrecen

Részletesebben

Amit tudni kell a pályázatról:

Amit tudni kell a pályázatról: A PÁLYÁZAT KIÍRÁSA Amit tudni kell a pályázatról: Az EU élethosszig tartó tanulás programjának közoktatási intézményekre vonatkozó pályázata, Az Egész életen át tartó tanulás program gyerekkortól id skoriő

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

elearning helyzetkép az informatikai szakképzésben

elearning helyzetkép az informatikai szakképzésben elearning helyzetkép az informatikai szakképzésben Váradi Antal szakmai főtanácsadó 4. elearning Fórum 2004. június 16. Informatikai és hírközlési szakképzés jelenlegi legfontosabb feladatai Az IHM - 2004.

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Meiszter Judit: vizsgák után ábrák, táblázatok 1 Meiszter Judit Vizsgák után A 2008/2009-es tanévben, iskolarendszerű

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Polónyi István Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. Bevezető 11 2. Közpolitika, oktatáspolitika 13 2.1. A politika, közpolitika 13 2.2. Oktatáspolitika és formálói

Részletesebben

Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT

Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt neve: Képzésekkel

Részletesebben

Nemzeti Tehetség Program

Nemzeti Tehetség Program Nemzeti Tehetség Program 2016. évi pályázatai Székely Rita Kisalföldi Tehetségsegítő Tanács A pályázatok bemutatása 2016. március 31-én 41 db pályázat került meghirdetésre. A nyílt pályázatok benyújtási

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Készítette: Kobzos István november 25.

Készítette: Kobzos István november 25. Pályázat intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Kobzos István 2016. november 25. 16 IV. Intézményvezető-helyettesi program Programom célkitűzése - természetéből kifolyólag

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 85/2002. (IV.29.) számú h a t á r o z a t a egyes középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁS 2016. AUGUSZTUS 5. BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolarendszerű felnőttoktatás (nem felsőfokú szakképzés!) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

FENNTARTÓI IGÉNY ÉS ELÉGEDETTSÉG KÉRDİÍV. Fenntartói igény és elégedettségi kérdőív. A JNSZ TISZK re vonatkozó kérdések. Tisztelt Fenntartó!

FENNTARTÓI IGÉNY ÉS ELÉGEDETTSÉG KÉRDİÍV. Fenntartói igény és elégedettségi kérdőív. A JNSZ TISZK re vonatkozó kérdések. Tisztelt Fenntartó! Fenntartói igény és elégedettségi kérdőív A JNSZ TISZK re vonatkozó kérdések Tisztelt Fenntartó! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a JNSZ TISZK fenntartóinak a TISZK mint intézmény, önálló

Részletesebben

Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére

Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére II. Rehab Expo 2015. december 1. Bruckner László főosztályvezető Szak- és Felnőttképzési Szabályozási Főosztály

Részletesebben

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) az EU tagállamok kormányfőinek kezdeményezésére

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben