Oktatási és Kulturális Minisztérium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oktatási és Kulturális Minisztérium"

Átírás

1 Oktatási és Kulturális Minisztérium ELŐTERJESZTÉS A Kormány /2008.( ) Korm. rendelete a..közoktatás - kutatásért Ösztöndíjról Budapest, augusztus

2 2 Vezetői összefoglaló 1. Bevezetés Az Oktatási Kerekasztal Tanárképzés, továbbképzés tárgyú, valamint Az oktatási rendszer fejlesztésének tudományos megalapozása, a kutatási háttér kiépítése témakörében lefolytatott szakmai egyeztetések, javaslatok egybehangzóak voltak abban, hogy tanárképzéssel, továbbképzéssel összefüggő szakmai és szabályozási kérdések áttekintése a rendszerszintű fejlesztés egyik alappillére. Az Oktatási Kerekasztal az alábbiakat fogalmazza meg: A kutató tanár szerep a PISA-éllovas országok pedagógusainak pálya-modellje. Amennyiben igényt tartunk arra, hogy jelen legyünk az európai oktatási térben, pedagógusainkat képessé kell tennünk saját munkájuk rendszeres és szakszerű értékelésére, az innovációra és a sikeres oktatási programok adaptálására. A tanári minőségromlásnak, a sok országban egyre inkább megfigyelhető tanárhiánynak egyik fontos oka a tanárok kereseti helyzetének romlása. A béremelés önmagában nem elég a pálya vonzóbbá tételéhez, de megfontolandó, hogy ad-e esélyt a jelenlegi bérezés és támogatási struktúra az önképzésre és továbbképzésre. A skandináv és német példák bizonyítják, hogy a kutató-tanári és tananyagkészítői ösztöndíjakkal, az innovációs munka anyagi ösztönzésével jelentős hatást lehet gyakorolni a pedagógus-pálya, mint értelmiségi életforma vonzóbbá tételére. Javasoljuk kutató tanári díjak alapítását és a gyakorló pedagógusok, szakmetodikusok doktori képzését elősegítő doktori ösztöndíjak létesítését. Ehhez kapcsolódóan az Új Tudás Műveltség Mindenkinek évi intézkedései többek között az alábbiakat határozzák meg: Az elmúlt évtizedek alatt a tanári mesterség leértékelődött. Ez a folyamat következménye annak, hogy a pedagógusok szociális státusa alacsony, jövedelmük az előző kormány által adott jelentős bérfejlesztés ellenére sem jelentős. Célként fogalmazódik meg a pedagóguspálya vonzóvá tétele, valamint a pedagógusmunka minőségének javítása. Ennek érdekében javasolt egy újfajta pályamodellként a Kutató tanár ösztöndíj létrehozása. Kutató tanár ösztöndíjban legfeljebb egy évre szólóan az a pedagógus vagy pedagógiai szakértő részesülhetne, aki a közoktatással összefüggő kutatómunkában vesz részt. A pályázatot az MTA hirdetné meg. Évi 25 pályázattal, pályázatonként 10 millió forinttal számolva, a költségkihatás 250 millió forint. 2. Az előterjesztés mellékleteként csatolt, tényleges döntést igénylő anyag ismertetése A fentiek megvalósítását szolgáló intézkedés végrehajtására három lépésben kerül sor. Elsődlegesen a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény a 94. (4) bekezdéssel egészült ki, melynek alapján a Kormány felhatalmazást kapott arra, hogy rendeletben szabályozza a pedagógus ösztöndíj alapítását. Kormánydöntést igényelt továbbá, hogy a Közoktatás - kutatásért Ösztöndíj (továbbiakban: ösztöndíj) közterhek alól mentesüljön. A Kormány a 2061/2008. (V.16.) Korm. határozat 4. pontjában az ösztöndíj adóterhek alóli mentességéről döntött. Szükséges egy kormányhatározat elfogadása az ösztöndíj közterhektől mentességéről. (ez az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi) Fontos kiemelni, hogy a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 134. (1) bekezdés szerint a Kormány által alapított ösztöndíj - külön törvény szerint mentes a közterhektől, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. 94. (4) bekezdése szerint a

3 3 Kormány a közoktatás kutatás támogatása és elismerése céljából pedagógusok számára ösztöndíjat alapíthat. A Kormány által alapított ösztöndíj külön törvény szerint mentes a közterhektől. A Közoktatás - kutatásért Ösztöndíjról szóló kormányrendelet az Oktatási Kerekasztal, valamint az Új Tudás Műveltség Mindenkinek program javaslatai alapján: - az ösztöndíjat a Kormány alapítja, az oktatási és kulturális adományozza. - a rendelet meghatározza, az ösztöndíj létrehozásának céljait, melyek: a pedagógus pálya vonzóvá tétele, a pedagógus munka minőségének javítása, a pedagógus kultúraváltás, az innovatív pedagógusok támogatása, - a pályázók körét, - az ösztöndíjban részesülés feltételeit, - az ösztöndíj pályázati úton történő meghirdetésének részletszabályait, mely szerint az oktatási és kulturális évente hirdeti meg a pályázatot. A nyertes pályázók részére az ösztöndíjak átadására minden évben a Magyar Tudomány Napján (november 3-án ) kerül sor, - a kormányrendelet rendelkezik a pályázat eredményének nyilvánosságáról, és ennek megfelelően arról, hogy az oktatási és kulturális az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján köteles közzé tenni a pályázat eredményét, a pályázatban részesülők névsorát. A kormányrendelet részletszabályokat fogalmaz meg a beadott pályázatok odaítéléséről javaslatot tevő szerv (a továbbiakban: Kuratórium) létrehozásáról, valamint az értékelés szempontjairól. A Kuratórium javaslata alapján a pályázatok odaítéléséről a dönt. A döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye. A kormányrendelet rendelkezik arról, hogy a által megbízott pályázatkezelő szerv lássa el a pályázati rendszerrel kapcsolatos technikai, pénzügyi, adminisztratív feladatokat. A kormányrendelet rendelkezik: - a pályázat benyújtásának feltételeiről, - az ösztöndíjban részesülés időtartamáról (mely az 1. a) pontjában foglaltak esetében 3 hónaptól 10 hónapig terjedő időtartam lehet, az 1. b) pontjában meghatározott esetben pedig legfeljebb 10 hónap időtartam), - az ösztöndíj összegéről, a) mely az 1. a) pontjában meghatározott esetben maximum forint lehet, az odaítélhető összegre a Kuratórium az időarányosság elvét figyelembe véve tesz javaslatot, az ösztöndíj egy összegben fizetendő, (a szerződést kötő minisztérium közvetlenül fizet az ösztöndíjasnak) b) az 1. ba) pontjában meghatározott esetben amennyiben az ösztöndíjas munkavégzés mellett folytatja a kutatást - maximum forint, havi bontásban, havonta folyósítva, (a szerződést kötő minisztérium közvetlenül fizet az ösztöndíjasnak) c) az 1. bb) pontjában meghatározott esetben - amennyiben az ösztöndíjas munkaidő - kedvezményt kér a munkáltatójától a munkáltató által igényelt, a helyettesesítés fedezetéül szolgáló összeg és a maximális forint különbsége, havi bontásban, havonta folyósítva (a szerződést kötő minisztérium a munkáltatónak utalja az ösztöndíj összegét, valamint a munkáltató által igényelt helyettesítési költségeket, a munkáltató folyósítja az ösztöndíjat az ösztöndíjasnak.) - az ösztöndíjas kötelezettségeiről, - az ösztöndíjas jogviszony megszűnéséről,

4 4 - az ösztöndíjas által jogosulatlanul felvett összeg visszatérítési kötelezettségéről. 3. Kapcsolódás a kormányprogramhoz Az előterjesztés az Új Tudás Műveltség Mindenkinek programhoz kapcsolódik. 4. Pénzügyi kihatások Évi 25 pályázattal, pályázatonként 10 millió forinttal számolva, a költségkihatás 250 millió forint. Az ösztöndíj éves forrásának fedezetét a mindenkori költségvetési törvényben meg kell tervezni. 5. Várható szakmai hatások Az oktatás előtt álló kihívások szükségessé teszik a tanári szakma tekintélyének helyreállítását, a pedagógusok mesterségbeli tudásának, szakmai kompetenciáinak fejlesztését. A pedagógus életpálya új modelljéhez adhat indíttatást a Közoktatás - kutatásért Ösztöndíj megalapítása. 6. Várható gazdasági hatások A tervezett intézkedésnek nincs közvetlen gazdasági hatása. 7. Várható társadalmi hatások Az oktatás előtt álló kihívások szükségessé teszik a tanári szakma tekintélyének helyreállítását. A tudományos kapacitás fejlesztésével el lehet indítani az oktatást egy tudásintenzív fejlődési pályán. A kutatásoknak elsősorban az Új Magyarország Fejlesztési Tervben megjelölt célok megvalósítását kell segíteni, valamint a problémák kezelésére kell irányulniuk. A kutatási eredmények, valamint a sikeres oktatási reformok alapul szolgálhatnak a tanári szakma presztizsének emeléséhez. 8. Kapcsolódások A pedagógus képzése, szemléletváltása, ösztönzése, az oktatás kutatási hátterének javítása minden egyéb fejlesztéshez kapcsolódik. Legszorosabban a pedagógus képzéshez, továbbképzéshez, a pedagógus életpályamodellhez. Az előterjesztés kapcsolódik a közoktatásról szóló törvény módosításához is. 9. A társadalmi partnerekkel történő egyeztetés menetrendje Az államigazgatási egyeztetés keretében kerül sor a következő szervezetekkel történő egyeztetésre: Alapítványi és Magániskolák Egyesülete, Magyar Szakképzési Társaság, Gimnáziumok Országos Szövetsége, Nemzeti Bologna Bizottság Pedagógusképzési Albizottsága, Magyar Pedagógiai Társaság, Független Pedagógus Fórum, Általános Iskolai Igazgatók Országos Szövetsége, Magyar Óvodapedagógiai Egyesület, Fővárosi Pedagógiai

5 5 Intézet, Magyar Rektori Konferencia Pedagógusképzési Bizottsága, Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete, Tanárképzők Szövetsége. Az egyeztetés eredményeképpen az előterjesztés szövege változhat. 10. Fennmaradt vitás kérdések 11. EU-vonatkozások Az előterjesztés közvetlenül nem kapcsolódik a közösségi vívmányokhoz, valamint az EU és szerveinek folyamatban lévő döntéseihez, terveihez. Kérem a Kormányt, hogy az előterjesztést fogadja el. Budapest, Dr. Hiller István

6 6 HATÁROZATI JAVASLAT A Kormány megtárgyalta és elfogadta a..közoktatás - kutatásért Ösztöndíjról szóló előterjesztést és elrendeli az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt rendeletnek a Magyar Közlönyben történő kihirdetését, valamint a 2. számú mellékleteként csatolt kormányhatározatnak a Határozatok Tárában történő közzétételét.

7 7 1. számú melléklet A Kormány /2008. (...) Korm. r e n d e l e t e a Közoktatás - kutatásért Ösztöndíjról A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. (1) A. Közoktatás - kutatásért Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) célja, hogy - a pedagógus - pálya vonzóvá tétele, valamint a pedagógusmunka minőségének javítása elősegítésére - támogatásban részesítse a közoktatásban dolgozó, kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó pedagógusokat, pedagógiai szakértőket, ügyintéző szakértőket (a továbbiakban együtt: pedagógus). (2) Az ösztöndíj adományozható a) már elért kutatási teljesítmény - határozott időre legalább három hónapra és legfeljebb tíz hónapra, a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény aiban foglalt szabályok figyelembe vételével hozzáférésre történő - átengedése céljából, vagy b) új kutatási eredmény elérése érdekében, amennyiben a pályázó ba) teljes munkaidős foglakoztatási jogviszony mellett folytatja a kutatást, bb) munkáltatója által engedélyezett munkaidő kedvezményben részesülve folytatja a kutatást. (3) Az ösztöndíjpályázatot az oktatási és kulturális (a továbbiakban: ) évente hirdeti meg, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) honlapján teszi közzé. (4) Az ösztöndíjat évente legfeljebb 25 pályázó nyerheti el. (5) Az ösztöndíj adományozására a által felkért, három éves időtartamra megbízott három fős kuratórium (a továbbiakban: Kuratórium) az (1) bekezdésben megfogalmazott célkitűzések figyelembevételével - szakmai értékelés alapján, a pályázati felhívásban rögzített elvárásoknak megfelelően - tesz javaslatot. A Kuratórium egy tagját a a Magyar Tudományos Akadémia elnökének javaslata alapján bízza meg. (6) A Kuratórium működtetésével és a pályázati rendszerrel kapcsolatos technikai, pénzügyi, adminisztratív, jogi és szervezési feladatokat a által megbízott pályázatkezelő szerv (a továbbiakban: pályázatkezelő szerv) látja el.

8 8 2. (1) Az ösztöndíjat a adományozza a) az 1. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben - határozott időre, legalább három hónapra és legfeljebb tíz hónapra szólóan - egy összegben, b) az 1. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben legfeljebb tíz hónapos időtartamra. (2) Az ösztöndíj egy alkalommal nyerhető el. (3) A pályázatot elnyert ösztöndíjasok névsorát a a Minisztérium honlapján teszi közzé. (4) Az ösztöndíjak átadására évente történő rendszerességgel a Magyar Tudomány Napján kerül sor. (5) Az ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy a) az 1. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az általa elért kutatási eredményt bárki számára, ellenszolgáltatás nélkül, határozott időre - legalább három és legfeljebb tíz hónapig - hozzáférhetővé teszi. b) az 1. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben az ösztöndíjas időszakon belül elkészíti és benyújtja a tudományos kutatás eredményét, továbbá hozzájárul a kutatási eredmény további ellenszolgáltatás nélküli, a) pont szerinti hozzáférhetővé tételéhez és felhasználásához. (6) Az ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszony időszakának tartama alatt központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban nem részesülhet. 3. (1) A pályázatokat a pályázatkezelő szerv címére elküldve, magyar nyelven kell benyújtani a pályázati felhívással egy időben közzétett formanyomtatványok alkalmazásával, valamint a jelen rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott egyéb mellékletekkel együtt. A pályázat benyújtására rendelkezésre álló idő nem lehet kevesebb harminc napnál. (2) A pályázónak a pályázathoz mellékelni kell: a) szakmai életrajzát; b) az 1. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a kutatási eredményeket tartalmazó dokumentumot, c) az 1. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben ca) az ösztöndíjas-időszakra tervezett, kutatás elkészítésének részletes programját (egyéni kutatási terv),

9 9 cb) az 1. (2) bekezdés bb) pontjában meghatározott esetben a munkáltató nyilatkozatát, hogy az ösztöndíj idejére biztosítja a munkaidő-kedvezményt, cc) az 1. (2) bekezdés bb) pontjában meghatározott esetben a munkáltató nyilatkozatát, költségtervezetét az engedélyezett munkaidő kedvezményből adódó többlet költségekről, cd) a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhelye, felsőoktatási intézmény, egyéb oktatási, kutatási szervezeti egység vezetőjének - a pályázó kutatási tervének véleményezését is tartalmazó - szándéknyilatkozatát arról, hogy a pályázóval együtt kíván működni, továbbá milyen eredményeket vár az együttműködéstől, d) minden olyan dokumentumot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálásának szempontjából fontosnak tart. 4. (1) A pályázat értékelésének szempontjait a kiíró a pályázat meghirdetésekor, a pályázati feltételek részeként nyilvánosságra hozza. (2) A formailag hibás pályázati kérelmeket a - a Kuratórium javaslata alapján - érdemi elbírálás nélkül elutasítja, és erről a pályázót a pályázatkezelő szerv értesíti. (3) A pályázatokat a Kuratórium a pályázati dokumentáció adatai, a pályázó korábbi tevékenysége és az egyéni munkaterv alapján értékeli. A benyújtott pályázatok elbírálására rendelkezésre álló idő nem lehet kevesebb harminc napnál. A pályázó számára biztosítani kell annak lehetőségét, hogy pályázata értékelésébe betekintsen. (4) A a Kuratórium javaslata alapján a javaslatok kézhezvételétől számított 30 napon belül dönt. (5) A döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye. 5. (1) A pályázat nyertesei ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj a) az 1. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a hozzáféréshez biztosított idővel arányos összeg, legfeljebb forint lehet, b) az 1. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben ba) amennyiben az ösztöndíjas munkavégzés mellett folytatja a kutatást - maximum forint, havi bontásban, havonta folyósítva, bb) amennyiben az ösztöndíjas munkaidő - kedvezményt kér a munkáltatójától a munkáltató által igényelt, a helyettesesítés fedezetéül szolgáló összeg és a maximális forint különbsége, havi bontásban, havonta folyósítva.

10 10 (2) Az 1. (2) bekezdés bb) pontjában meghatározott esetben az ösztöndíjas munkáltatója az ösztöndíj, és az engedélyezett munkaidő kedvezményből adódó többlet költségeknek megfelelő összeget kap, az ösztöndíj, és legfeljebb tíz hónapra, a helyettesítési feladatok ellátására. (3) Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a pályázatot elnyert személy és a Minisztérium közötti szerződéssel ösztöndíjas jogviszony jöjjön létre. (4) Az ösztöndíj pénzügyi fedezetét a Minisztérium költségvetésében évente megtervezett előirányzat biztosítja. (5) Az ösztöndíjat a Minisztérium az ösztöndíjassal megkötött szerződésben foglaltak szerint folyósítja. 6. Az ösztöndíjas 1. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben az 5. (3) bekezdése szerinti szerződésben meghatározott feltételek alapján az ösztöndíj befejezését követően - harminc napon belül - szakmai beszámolót készít a vállalt feladatok teljesítéséről, amit tevékenysége eredményeinek dokumentumaival támaszt alá. A beszámolót az ösztöndíjas a Kuratórium részére küldi meg. 7. (1) Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, amennyiben az ösztöndíjas a) nem teljesíti a szerződésben vállalt bármely kötelezettségét, vagy b) az ösztöndíjról lemond. (2) Az ösztöndíjast az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a) a letöltött ösztöndíjas időszakra vonatkozóan beszámolási, illetve b) a jogosulatlanul felvett összeget illetően visszafizetési kötelezettség terheli. 8. Az ösztöndíjas időszak alatt - az ösztöndíjjal összefüggésben - létrejött és az ösztöndíjas által publikált valamennyi munkán fel kell tüntetni, hogy az ösztöndíj támogatásával készült. 9. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Budapest, Gyurcsány Ferenc elnök

11 11 2. számú melléklet 2 /2008. ( /...) A Kormány Korm. határozat.. Közoktatás - kutatásért Ösztöndíj közterhektől mentességéről 1. a..közoktatás - kutatásért Ösztöndíjról (a továbbiakban: ösztöndíj) megalakítására tekintettel egyetért azzal, hogy az ösztöndíj külön törvényben meghatározottak szerint mentes a közterhektől, 2. egyetért azzal, hogy a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény, továbbá a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultak, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvényben az ösztöndíj a közterhek alól mentességet élvezzen, 3. felhívja a pénzügyt, hogy a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény, továbbá a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultak, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény módosításával teremtse meg az ösztöndíj közterhektől mentességét. Felelős: pénzügy, Határidő törvények módosítására: december 31. Budapest, augusztus Gyurcsány Ferenc elnök

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER MINISZTERELNÖKI HIVATALT VEZETŐ MINISZTER TERVEZET Szám: 2598-1/2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Fogyatékosok Esélye

Részletesebben

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.), valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2006 (2015.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 4162 4462 II. GAZDASÁG 4463 4566 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4567 4704

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 4162 4462 II. GAZDASÁG 4463 4566 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4567 4704 Budapest, 2011. augusztus 31. Ára: 4010 Ft 11. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 4162 4462 II. GAZDASÁG 4463 4566 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4567 4704 4162 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 11. szám I.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 189. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 189. szám MAGYAR KÖZLÖNY 189. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 31., szerda Tartalomjegyzék 376/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról

Részletesebben

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM oldal HATÁROZATOK 3/2006. (I. 13.) ME h. Fõiskolai tanárok kinevezésérõl... 521 6/2006. (I. 19.) ME h. Fõiskolai tanár felmentésérõl... 521 1006/2006.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 11. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 177. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda Tartalomjegyzék 2009. évi CXXVIII. törvény A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja

I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja A PISA vizsgálatok Magyarországra nézve megdöbbentő oktatáspolitikai tanulságokkal szolgáltak: az európai országok közül legkevésbé a magyar közoktatás biztosít egyenlő

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. A szerződés tárgya és célja

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. A szerződés tárgya és célja szerződés egyedi azonosítója: pályázati azonosító: amely létrejött.. ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS egyrészről a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal székhely: 1088 Budapest, Múzeum u. 17., adóigazgatási azonosító

Részletesebben

Budapest, 2012. február

Budapest, 2012. február NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 2772-2/2012. ELŐTERJESZTÉS a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan

Részletesebben

A Kormány..../2013. (...) Korm. rendelete. az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány..../2013. (...) Korm. rendelete. az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány.../2013. (.....) Korm. rendelete az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2014. május 26. Szabályzat az

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY II. ÉVFOLYAM 5. szám 2010. május 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1. Telefon:

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben MTAtv. = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend (A

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra L. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. OKTÓBER 30. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény.

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény. Dokumentum 1 / 71 2009.10.01. 12:47 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról Az Országgyűlés annak

Részletesebben

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei 2010. évi CLXXXII. törvény a Bethlen Gábor Alapról Az Országgyűlés - a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának

Részletesebben

MAGYAR REKTORI KONFERENCIA Közhasznúsági jelentés 2008. Általános rész

MAGYAR REKTORI KONFERENCIA Közhasznúsági jelentés 2008. Általános rész MAGYAR REKTORI KONFERENCIA Közhasznúsági jelentés 2008. Általános rész A 2006. március 1-jén hatályba lépett felsőoktatási törvény megteremtette a Magyar Rektori Konferencia (továbbiakban: MRK) köztestületként

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelete az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Az emberi erőforrások minisztere 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelete az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM 200346 1143 Budapest, Őrnagy u. 5-7. Telefon: 422-0274,422-1998 Fax:422-1999 E-mail: pedintezet@csanadiiskola.hu Honlap: www.csanadiiskola.hu/pedagógiai Intézet Az emberi

Részletesebben