Vázlatpontok az Életpálya-tervezés, karriermenedzsment c. modulhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vázlatpontok az Életpálya-tervezés, karriermenedzsment c. modulhoz"

Átírás

1 Vázlatpontok az Életpálya-tervezés, karriermenedzsment c. modulhoz Mottó: Egy ismert tanácsadó cég megfogalmazása szerint: Ön akkor csinál karriert, - ha Önt kérdezik, - ha Öntől tanácsot kérnek, - ha megosztják Önnel az információkat, Önben bíznak, és Önre sokat bíznak. Röviden: ha az ügyfeleknek és a kollégáknak szükségük van Önre. Alapfogalmak A karrier korábban is, ma is sokat emlegetett fogalom. Régebbi értelmezése azonban a mi nyelvünkön határozottan negatív felhangot hordozott. A karrier elérésére törekvő egyén emlegetésekor a törtető, a céljait mindenki máson átgázolva is érvényesítő, erőszakos mentalitású emberre gondoltunk. Ma már sokkal inkább a külföldi szóhasználathoz igazodva- életpálya, sikeres pályafutás jelentésben emlegetjük mi is ezt a fogalmat. A karrier tartalma: értékesebbé válni piacképes kompetenciákon keresztül, ami többszörös kvalifikációt, a kommunikatív képességeket és a felelősségvállalásra való készséget jelenti. Röviden tehát a karrier az egész személyiség gazdagodását jelenti. A karriert alapvetően három tényezőcsoport határozza meg: 1. a személyes képességek és a családi erőforrások; 2. a környezet által kínált lehetőségek; 3. a személyes szándékok és törekvések. A kompetencia kifejezést ma sokszor és sokan használják, ám tartalmát korántsem értelmezik egységesen. Többnyire a képesség szó szinonimájaként emlegetik. Ez ugyan alapvetően nem téves, de leszűkített értelmezés. A kompetenciák egy személy mindazon tulajdonságai, alapvető jellemzői (képességek, tudáselemek, személyiség-jegyek, motivációk), amelyek megalapozzák a munkafeladatok megoldását, illetve a kiváló teljesítményt. A témával foglalkozó szakirodalmak tovább finomítják a fogalmi értelmezést. Megkülönböztetik a küszöb- és a kulcskompetenciákat. A küszöbkompetencia az adott munkakör minimális hatékonysággal való betöltéséhez szükséges személyiségjellemzők halmaza. Aki mindezekkel a képességekkel, tudáselemekkel, tulajdonságokkal rendelkezik, képes ellátni a szóban forgó munkafeladatokat, de korántsem biztos, hogy ezt kiváló színvonalon teszi. A kiemelkedő teljesítményt megmagyarázó jellemzők a kulcskompetenciák. A karrier alakítását, kompetenciáink fejlesztését tervezni kell. A karriertervezés kettősen értelmezhető folyamat. El kell végezni a vállalat, a szervezet szintjén, de tudatos előrelátás szükségeltetik az egyén részéről is. Erre a kettős megközelítésre utal a téma szakértőjének, Kiss Pál Istvánnak a meghatározása, aki szerint a karriertervezés olyan folyamat, amely során a munkáltató a szervezet igényei alapján fejlődési és/vagy előrelépési lehetőséget biztosít az alkalmazottak számára azok egyéni elképzeléseivel, adottságaival összhangban, az egyes egyén pedig a karriertervezés alatt céljainak megfogalmazását és a célok elérése érdekében megteendő tennivalók tervezését érti. 1 1

2 Oktatás és gazdaság: kompetencia alapú tudás (Az alábbiakban kisebb átalakításokkal- részlet következik dr. Kádek István: A társadalmi-gazdasági változások és az oktatás c. cikkéből. A szerző kiemeli: melyek azok a kompetenciák, melyek ma a munkaerőpiaci sikerességhez, és a kiegyensúlyozott életvezetéshez szükségesek.) A tudásalapú társadalomban az oktatási rendszernek értelemszerűen kitüntetett szerepe van. Az oktatás sokfelől kap megrendelést; mindazok a társadalmi csoportok, szereplők, akik kapcsolatba kerülnek az oktatási rendszerrel, megfogalmazzák elvárás-rendszerüket. Egy hazai felmérés tanulságai szerint a gyerekek és a szülők kevésbé, a munkaadók viszont sokkal kritikusabban viszonyulnak az oktatás képzés jelenlegi rendszeréhez és egész folyamatához: a munkaadók kész, azonnal foglalkoztatható, gyakorlattal rendelkező és kreatív embereket kívánnak alkalmazni. 2 Természetesen, az iskolarendszer, annak még a szakképző része sem tud ilyen munkavállalókat kibocsátani. Az ismeretek gyakorlathoz való közelítése azonban az iskolarendszer minden szintjén és intézményében feladat. Azokból a képességekből kell kiindulni, amelyek szükségesek a korszerű munkatevékenységek ellátásához. A gyakorlat orientáltság tehát a kompetencia alapú tudás megszerzését igényli. 3 Megfelelő képességekre természetesen nemcsak a munkatevékenységek majdani eredményes ellátásához van szükség. Az egyéni életvezetés, a magánélet harmonikus elrendezése is igényel képességeket, kompetenciákat. S a tudás manapság oly sokat emlegetett állandó megújítása, az élethosszig tartó tanulás is megfelelő alapokat, erre irányuló attitűdöt és képesség együttest kíván: a fiatalokat fel kell készíteni arra, hogy zökkenő nélkül átjussanak egy olyan társadalomba, ahol az ember szüntelenül, egész élete folyamán tanul. Másként szólva: eljutni a kognitív társadalomba. 4 A fentiekben vázolt helyzet és körvonalazott jövőkép követelményei elemezhetők az állampolgár és az iskolarendszer oldaláról. Az állampolgár helyzetének legalapvetőbb változása az, hogy megnőtt az egyéni sorskérdésekben viselt személyes egyéni felelősség. A nagyobb szabadság a nagyobb mértékű öngondoskodás szükségességével jár együtt. A mai társadalmi-gazdasági feltételek között nincsenek eleve kijelölt utak : sem a központi irányítás, sem a tradíció nem határoz meg követendő irányokat. Ránk szakadt a szabadság : mindenki kénytelen élet-döntéseit egyéni mérlegelés és felelősségvállalás alapján meghozni. Ez a szabadság nyomasztó is, de vannak kapaszkodók. Segítséget jelentenek az állásbörzék, a továbbtanulási-, képzési- átképzési lehetőségekről informáló tájékoztatók, valamint a reális önismeretet, és a hatékony önmenedzselést megalapozó tréningek. Szabaddá vált az iskolaválasztás, de ezzel együtt az iskola és szakmaválasztás felelőssége is. A jó hírnevű iskolában elsajátított piacképes szakismeret garanciát jelenthet a sikeres munkaerő-piaci szereplésre. Ugyanakkor a rossz választás a munkanélküliség tartósuló állapotához vezethet. De bármilyen jó volt is a kezdeti választás, az ismeretek állandó megújításra, esetenként bővítésre szorulnak. Mindez az élethosszig tartó tanulás szükségességének felismerését és elfogadását feltételezi az egyén részéről is. A leglényegesebb kérdés azonban az: melyek azok az alapvető kompetenciák, amelyeknek a megszerzésére az iskolarendszerben de esetenként azon kívül is az egyénnek törekednie kell? 2

3 Az elmúlt években tudományos vizsgálatok és interjúk irányultak annak kiderítésére: mit vár el a gazdasági szféra az oktatástól? A pályakezdő szakemberek milyen képességpotenciállal lépjenek be munkahelyükre? A magyarországi nagyobb cégek humán erőforrás osztályainak vezetői által megfogalmazott követelmények nagyfokú hasonlóságot mutattak az Európai Unióban kidolgozott elvárás rendszerrel. 5 Abból indultak ki, hogy az egyéni boldoguláshoz szükséges képességek kialakítása az elsődleges fontosságú. A fejlesztendő képességeket három fő csoportba sorolták: megkülönböztették az alap-, a központi- és az életvezetési képességeket. (Az alábbi ábra ad áttekintést ezekről a képességekről.) Kifejlesztendő kompetenciák Alap Központi Életvezetési Olvasás Számolás Írás Kommunikációs képesség Információ-technikai eszközök kezelése Konfliktuskezelés Team-munkára való alkalmasság Vállalkozási képesség Önbizalom Time-management Egyéni pénzügyi management Egészséges életvitel Közösségi elkötelezettség Számunkra most nem a számolás-, olvasás-, írás képességét magában foglaló alapkompetencia csoport a lényeges, hanem az utóbbi kettő. Természetesen, a felsorolt képességek, mint legfontosabbak értendők, a felsorolás még folytatható lenne. Vegyük észre azt is, hogy minden egyes említett képesség önmagában is összetett, ezek mindegyike több részmozzanatból áll. A fentieket szem előtt tartva fűzünk most néhány megjegyzést a felsorolt kompetenciákhoz. A központi kompetencia csoportban indokolt első helyen említeni a kommunikatív képességet. Ez alapozza meg a jó együttműködési készséget, a kapcsolatteremtést, a csoportban történő eredményes munkavégzést. De az egyén személyes tájékozódásának, eligazodásának is alapja. Összetett képesség ez is. Nemcsak a szóbeli érintkezés gördülékenységét jelenti (tegyük hozzá: mindvégig nemcsak anyanyelvi, hanem idegen nyelvi kifejezőkészségre is gondolunk!). Az írásbeliség, valamint az elektronikus eszközök segítségével zajló kommunikáció képessége mellett a kontrollált testbeszéd is idetartozik. De a szükséges információk megszerzésének, szelektálásának, elemzésének, értékelésének, egyszóval: feldolgozásának képessége is ide kapcsolódik. Az információtechnikai eszközök kezelői (felhasználói) szintű ismerete nélkül a mai kor embere lényegében analfabétának minősül. Sem a munkahelyen, sem a magánéleti 3

4 érintkezésben nem nélkülözhetők ma már ezek az eszközök. Hangsúlyozzuk, hogy felhasználói ismeretekről, és nem többről van szó (az a specialisták és a technikusok dolga). Mindezek, és a harmadikként említett konfliktuskezelési képesség a gazdasági élet szempontjából is oly jelentős csoportmunka (team munka) 6 hatékonyságát emeli. A kis kollektívákban való eredményes együttműködéshez tanulásra, gyakorlásra van szükség, erre szocializálódni kell. A gazdasági élet képviselőinek kinyilvánított tapasztalata, hogy a ma munkába lépő fiatalok leginkább ennek a képességnek vannak híjával. Az oktatási rendszerben a felsőoktatásban is elő kell készíteni a fiatalokat az eredményes csoport tevékenységre: közösen megoldandó feladatok, anyaggyűjtés, kutatások végeztetésével. Nyugati felsőoktatási intézményekben ennek komoly hagyományai vannak, nálunk e módszereket még alig alkalmazzák. A központi kompetencia csoportban a vállalkozói képesség kifejlesztése is szerepel, mint fontos cél. Mindez különféle félreértésekre adhat alkalmat. Először is, nem arról van szó, hogy mindenkit vállalkozóvá kell nevelni a szó közgazdasági értelmében. Nem is lehet, mivel az üzleti vállalkozás sajátos adottságokat követel a résztvevőktől ezek az adottságok természetesen nem jellemzők mindenkire egyformán. Itt a vállalkozói attitűdöt most a gazdaságtól elvonatkoztatva, szélesen értelmezzük, általában a mérlegelési, döntési, kockázatvállalási képességeket értve alatta, hiszen ezek szükséges minimumával az élet minden területén rendelkezni kell, nemcsak az üzleti vállalkozások menedzselése esetén. Ugyanakkor: minden fiatalnak meg kell mutatni, hogy ma nemcsak a munkavállalói mivolt, hanem az üzleti vállalkozás menedzselése is egy lehetséges életstratégia, de ez utóbbi az anyagi előfeltételek biztosításán túl erős hajlamot, valamint tanulással és gyakorlással megerősíthető képességeket és speciális (vezetési, marketing, pénzügyi, adózási és egyéb) ismereteket igényel. Az üzleti vállalkozás viteléhez az eddigieken túl nagyon fontos a realitás-érzék, a dolgok megsaccolásának, kalibrálásának képessége, a gyorsaság a döntésekben, a jó elemző, és előrejelzési képesség. A vállalkozó a hibáiból is tanul, nem rágódhat azokon hosszasan, meg kell tanulnia gyorsan túllépni a problémákon. Természetesen, jól kell kiválasztani és ügyesen kell tudni kezelni a munkatársakat, ez visszavezet minket az előbbiekben említett képességekhez: a konfliktuskezeléshez, és a jó kommunikatív képességekhez. Természetesen, egyfajta igen tág értelemben mindenki vállalkozó, hiszen mindenki menedzseli saját életét. Ebben a tág értelemben használtuk már az előbb is a vállalkozói képességet, mint mindenki számára kifejlesztendő kompetenciát. Ez az értelmezés átvezet bennünket egy másik kompetenciacsoporthoz, nevezetesen az életvezetési kompetenciák együtteséhez. Ezekben különösen plasztikusan tükröződnek korunk társadalmi változásai, kihívásai. Ebbe a csoportba a következőket sorolták: a megfelelő mértékű önbizalom (ennek hiányában nem lehet az élet napi kihívásaival rendszeresen szembenézni); a jó időgazdálkodásra való képesség, amit a némileg tágabb tartalmú angol kifejezéssel time management -nek nevezhetünk; a saját pénzügyek intézéséhez elengedhetetlen ismeretek és készségek összessége, nevezzük ezt egyéni pénzügyi management -nek; az egészség értékként való elismerése, az egészséges életvitel igénye és képessége; s nem utolsó sorban a közösségi elkötelezettség. Ez utóbbi, a másokra figyelés, a szolidaritás- érzés, igen fontos beállítódás egy piacgazdasági világban. 4

5 Karrier-utak 1. ábra 7 A tradicionális karrieren azt értjük, hogy az egyén kötelező iskolai tanulását követően választ egy szakmát, foglalkozást. Erre felkészül, elhelyezkedik, s évről évre halad előre a ranglétrán. Vagyis ez egy felfelé irányuló mozgást jelent valamely szakmán vagy 5

6 munkaterületen belül. Példa lehet erre, ha valaki a következő utat járja be: pénzügyi előadó, majd pénzügyi osztályvezető, később pedig ő lesz a pénzügyi igazgató. A korai felfutású karrier elnevezés elsősorban az időbeliséget fejezi ki. Azt, hogy az adott személy állásba helyezkedése után rövid idő alatt jut magasra. Ilyet figyelhetünk meg manapság gyakran a banki világban, a brókerek szakmájában. A professzionális karrier a szakmai hozzáértés alapján magyarázza a hirtelen felemelkedést. Ilyen lehet például egy marketingszakember pályaíve. A helyét kereső karrier azt fejezi ki, hogy az aktív életpálya munkahelyi életpályák sorozatával írható le, amelyben sikeres és kevésbé sikeres, esetleg sikertelen vagy stagnáló szakaszok váltják egymást. Az akciós, vagy más elnevezéssel: helyzetkarrier esetében a szervezet által kínált lehetőségek adnak időnként előbbre jutást a személynek, aki ezt gyorsan ki is használja, él vele. Az amerikai álom fantázianevet viselő karrierről akkor beszélünk, amikor egy véletlen esemény vagy szerencse kínálta helyzet röpíti igen rövid idő alatt a munkavállalót az álmokig. A lassan érő karrierre éppen a fordított helyzet jellemző. A multikarrier esetében egy adott munkaterületen elért magas pályaív után egy hanyatló fázis következhet be. Ez a pihenés, regenerálódás időszaka, amely ugyan szintén munkát jelent, de nem olyan erőfeszítést igénylőt, mint az előző munkakörben volt. Majd ismét jön egy újabb kihívás, egy újabb megmérettetés. És ez így megy váltogatva. A konzervatív karrier esetében lassan, egyenletesen jut egyre feljebb és feljebb a ranglétrán az egyén. A korai érés és megállapodás karrierje azt fejezi ki, hogy elég gyorsan jut el egy szintre a személy, s tölt be ezen a poszton hosszabb időt. A karriertervezés folyamata 2. ábra 8 A karrier tervezés és menedzselés során információkat gyűjtünk, tudatosabban figyelünk a környezetünkre és magunkra, célokat tűzünk ki, akcióterveket készítünk, visszajelzéseket 6

7 kapunk és értékeljük azokat. Meg kell állapítani: mennyire vagyunk elégedettek a fejlődéssel és az elért eredményeinkkel? A karrier-feltáráskor az egyén önmagát és környezetét, az elérhető, szóbajöhető munkahelyeket, foglalkozásokat is vizsgálja, információkat gyűjt mindezekről. Az önfeltárás során az egyéni ambíciók, családi meghatározottságok, képességek, tudás (a tényleges és a dokumentálható tudás, vigyázat, ezek nem mindig esnek egybe!), a személy által vallott értékek mind mérlegelésre kerülnek. Ebben az értékelő folyamatban a tudatosság azt segíti elő, hogy a felvázolt kép minél valósághűbb, adekvát legyen. Ez fontos feltétele a kivitelezhető karriercélok kitűzésének és a reális karrierstratégia kidolgozásának. Célok kitűzésére szükség van, hisz ezek nélkül nincs kellő motiváció. A stratégia azokat a konkrét terveket, akciókat jelenti, amelyek a célok elérését segítik. Ezeket ütemezni is kell, a végrehajtást pedig elemezni. Ilyen akciók lehetnek például: újabb szakmai ismeretek elsajátítása, képességfejlesztés, imázsépítés. A karrierértékelés során visszajelzéseket kell szerezni. Ezek származhatnak: feletteseinktől, munkahelyi teljesítményértékelésből, munkatársaktól. De a munkahelyen kívüli források is szolgáltatnak hasznos visszajelzéseket: a család, a barátok, az ugyanazon szakmában dolgozó ismerősök. A visszajelzések, a gyűjtött-kapott információk újabb karrier-lehetőségeket tárhatnak fel; új célok és új tervek fogalmazódhatnak meg. Összefoglalva elmondható, hogy a karriertervezés, életpálya-építés akkor lehet sikeres, ha - reális célok kerültek kitűzésre, amelyek szükség esetén módosíthatók - a célok eléréséhez vezető utak, akciók alkalmasak a célok közelítéséhez és lehetővé teszik a menet közbeni módosítást - a megvalósításhoz a feltételrendszer rendelkezésre áll, illetve megteremthető - az egyén az önmaga számára kijelölt utakat végigjárja, a kialakult helyzetet kontrollálja - ha szükséges, elvégzi a korrekciókat, illetve kitűzi az új célokat. Jegyzetek, hivatkozások: Ezt az oktatási segédanyagot írta és szerkesztette: dr.kádek István. A szerkesztő átvett gondolatokat, részleteket saját korábbi írásaiból, továbbá nagymértékben támaszkodott dr.langer Katalin: Karriertervezés (Telosz Kiadó, Bp., 2001.) c. művére. 1. A karrier tervezés definícióját Kis Pál Istvántól idézi dr. Langer Katalin: Karriertervezés című könyvének 21. oldalán 2. Hideg Éva Nováky Erzsébet: Szakképzés és jövő (Aula, 1998.) 225.o. 3. a munkaerőpiaci képzések fő célja az azonnali és célirányos alkalmazhatóság a legjobb munkateljesítményt nyújtó dolgozók véleménye alapján állítják össze a szakképesítés összetevőit, majd a képzés lépcsőfokait a betöltendő munkakör jellemzőinek meghatározása, mint kimeneti követelményrendszer jelenik meg, amelyből vizsgakövetelmény-rendszert alkotnak. Zachár László: Foglalkoztatás és képzés, az élethosszig tartó tanulás BME - Magyar Szakképzési Társaság - NSZI, Bp., o. 4. Oktatás Piacgazdaság Média Szerkesztette: Dr. Fedor Mihály FITT IMAGE Kiválasztó, Tanácsadó és Képző Társaság, Bp., 1997., 118. o. (Az idézet Dr. Madarász írásából való.) 7

8 november én országos közoktatási konferencia zajlott Lillafüreden, Modern gazdaság korszerű közoktatás címmel. Jelen sorok szerzőjének is alkalma volt részt venni és felszólalni ezen a tanácskozáson. Az előadók közül többen is érintették a kifejlesztendő kompetenciák kérdését, nemzetközi példákat is említve. A tanácskozás szervezői hazai nagyvállalati szakembereket is meghívtak, hogy a fiatal munkatársaik körében szerzett saját tapasztalataik alapján vázolják fel elvárás-rendszerüket az oktatási szféra képviselői előtt. A kompetenciarendszerről írottak ezen előadások és felszólalások summázatai. 6. Az együttműködési képesség, a csoportban való közös, hatékony feladatvégzés képessége napjainkban kiemelkedően fontos. Erre utal a következő gondolat is: Az emberi erőforrás gazdálkodás egyik alaptétele szerint az emberi erőforrás nem egyszerűen additív. Míg egy második gép üzembeállítása megkétszerezi a termelést, addig a csoportban közösen dolgozók megsokszorozhatják a létszámarányos teljesítményt. Ehhez viszont együttműködésre alkalmasnak, döntően kommunikatívnak kell lenni. Oktatás Piacgazdaság Média 117. o. (Az idézett gondolat Dr. Madarász tanulmányából való.) 7. Az ábra forrása: dr. Langer Katalin: Karriertervezés (Telosz Kiadó, Bp., 2001.) - 13.o. 8. Az ábra forrása dr. Langer Katalin idézett műve, 116.o. 8

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

Vállalkozói kompetencia fejlesztése a közoktatásban

Vállalkozói kompetencia fejlesztése a közoktatásban Fejlesztés, innováció 117 Gönczöl Enikő Jakab György Dr. Cser Erika Vállalkozói kompetencia fejlesztése a közoktatásban Az itt következő összeállításban a TÁMOP 3.1.1 6.4.2 elemi projekt kutatásaiból és

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-15-3 Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás szerző: Dr. Szabó Szilvia PhD. lektorálta: Dr. Szakács Gábor CSc. Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA BIRÓ KRISZTINA CSÁNYI ZSUZSANNA VINCZE SZILVIA A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA - KÉSZÜLT REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN A BDF MEGBÍZÁSÁBÓL - 2007. FEBRUÁR BEVEZETÉS

Részletesebben

Ajánlás. Tartalomjegyzék. pályaválasztási, pályaorientációs segítséget. Régen

Ajánlás. Tartalomjegyzék. pályaválasztási, pályaorientációs segítséget. Régen 2 Tartalomjegyzék Ajánlás... 3 Életpálya-építés... 4 A pályaválasztási tanácsadás gyakorlata az EU-ban... 5 A pályaválasztás és a pályaválasztási tanácsadás jogszabályok, segítő szervezetek, tanácsadás...

Részletesebben

Az előzetes tudás felmérése és elismerése

Az előzetes tudás felmérése és elismerése Az előzetes tudás felmérése és elismerése Készítette: Pillmann Judit Témavezető: Dr. Sallai Éva Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Készült: 2006. 03. 12. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok)

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok) A Záró kötet magyar fejezete Írta: Gönczöl Enikő és Bognár Tibor 1 Bevezetés 1.1. A magyar közoktatás intézményrendszere A ma még érvényes de éppen módosítás alatt álló jogszabályok szerint Magyarországon

Részletesebben

MUNKAERŐPIAC- ORIENTÁLT FELSŐOKTATÁS

MUNKAERŐPIAC- ORIENTÁLT FELSŐOKTATÁS MUNKAERŐPIAC- ORIENTÁLT FELSŐOKTATÁS Ötletek, bevált gyakorlatok az Új készségek és munkahelyek nevű európai kezdeményezéshez 2012 A programot az Európai Bizottság támogatta MUNKAERŐPIAC- ORIENTÁLT FELSŐOKTATÁS

Részletesebben

ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS KOMPETENCIATERÜLET

ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS KOMPETENCIATERÜLET ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS KOMPETENCIATERÜLET A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia

Részletesebben

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója A Dobbantó program pedagógiai koncepciója Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből, az Oktatási és Kulturális

Részletesebben

TANULÁSI MOTIVÁCIÓ A GAZDASÁGI OKTATÁSBAN

TANULÁSI MOTIVÁCIÓ A GAZDASÁGI OKTATÁSBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI MOTIVÁCIÓ A GAZDASÁGI OKTATÁSBAN Készítette: Konkoly Renáta Budapest,

Részletesebben

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Csapó Benõ Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnõttképzési Intézet

Részletesebben

Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben

Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Kadocsa György Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési

Részletesebben

Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről

Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről A kompetencia alapú megközelítés szerepe Készült az EU Oktatás és Képzés 2010 munkaprogramjának nemzeti megvalósítását értékelő projekt keretében Budapest,

Részletesebben

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÉS GYAKORLATA SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ

Részletesebben

Továbbképzési modell kidolgozása vállalati oktatók tanári kompetenciáinak fejlesztésére

Továbbképzési modell kidolgozása vállalati oktatók tanári kompetenciáinak fejlesztésére Dr. Antalovits Miklós Továbbképzési modell kidolgozása vállalati oktatók tanári kompetenciáinak fejlesztésére Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A fiatalok nevelése szabadságszerető hazában kötelesség." (gróf Széchenyi István) A Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium JA Nyíregyháza 2014. 1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Részletesebben

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés,

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Társas és munkavállalói kompetenciák 12. és II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Hajós László Berde Csaba EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS DE AMTC AVK 2007 0 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Egyéni átvezetési tervek. Az iskolából a munka világába való átmenet támogatása

Egyéni átvezetési tervek. Az iskolából a munka világába való átmenet támogatása Egyéni átvezetési tervek Az iskolából a munka világába való átmenet támogatása Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért A jelentést és a mellékelt interaktív CD-t

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására Konferencia az Európai Szociális Alap (ESZA) típusú kísérleti projekt A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására címû, HU0008-02 számú Phare-program nyertes projektjeinek bemutatására Szolnok,

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben