A Magyar Pedagógiai Társaság évi Küldöttgyőlése Jegyzıkönyv (2014. május 31. Budapest, ELTE PPK)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Pedagógiai Társaság 2014. évi Küldöttgyőlése Jegyzıkönyv (2014. május 31. Budapest, ELTE PPK)"

Átírás

1 A Magyar Pedagógiai Társaság évi Küldöttgyőlése Jegyzıkönyv (2014. május 31. Budapest, ELTE PPK) Az elnök bejelenti, hogy a regisztrált küldöttek száma (69) nem éri el a határozatképesség alsó határát (199 küldöttje van a Küldöttgyőlésnek), az ülést berekeszti, s május 31-én re azonos napirenddel összehívja. A Magyar Pedagógiai Társaság évi Küldöttgyőlése (az Alapszabály szerit, a meghívóban jelzettek alapján megismételt küldöttgyőlés) Jegyzıkönyv (2014. május 31. Budapest, ELTE PPK) Benedek András elnök bejelenti, hogy az MPT küldöttgyőlése az Alapszabály szerint, a meghívóban jelzettek alapján a megjelent küldöttek létszámától függetlenül határozatképes, ennek alapján a küldöttgyőlést megnyitotta, javaslatot tett a napirendi pontokra. Napirend 1. Méltóan a 125 évhez - a Küldöttgyőlés megnyitása 2. A Küldöttgyőlés munkabizottságainak megválasztása 3. Beszámolók az MPT évi munkájáról, - Az Elnökség beszámolója és javaslat a évi munkára, különös tekintettel a évre elıadó: Trencsényi László - Közhasznúsági beszámoló a évrıl elıadó: Trencsényi László - A Felügyelı Bizottság jelentése elıadó: Tölgyesi József - Beszámoló aktuális szervezeti ügyekrıl elıadó: Fábry Béla 4, Javaslat az MPT elnökére, ügyvezetı elnökére, alelnökeire, az elnökség tagjaira, a Szakmai Kollégium Küldöttgyőlés által megválasztandó tagjaira, valamint az Új Pedagógiai Szemle szerkesztıbizottsága MPT által delegált tagjaira, elıadó: a Jelölı Bizottság elnöke. Jelölés, vita, szavazás több fordulóban. 5. Elnöki zárszó 1

2 1. napirendi pont Méltóan a 125 évhez a Küldöttgyőlés megnyitása Benedek András elnök Az elnök kiinduló gondolata a történeti visszatekintés jegyében: a magyar pedagógusok szeptemberében terjesztették fel a Társaság alapításának igényét az akkori a miniszternek, aki tudomásul vette a szervezet megalapítását. A Társaság mőködésmódjában történetileg és ma párhuzam vonható a mai tevékenység vonatkozásában (elnökségi ülések és közgyőlések, felolvasó ülések, nagy nagygyőlések, országos rendezvények). Az MPT 125 éves története igen változatos képet mutat ben a Társaságot megszüntette az akkori belügyminisztérium, majd 17 éves kényszerszünet után 1967-ben alakult újjá. Az elmúlt 47 év története erısen kötıdik az MPT jelenéhez. Az elnök kiemeli az elmúlt évek tevékenységébıl a VII. Nevelésügyi Kongresszus jelentıségét, de az MPT életében a mai küldöttgyőlést is jelentıs eseménynek tekinti. A Kongresszus óta ugyan számos változást éltünk meg, de az azonosság fellelhetı a célban, a feladatokban, és a mőködés formájában. Differenciálódott a cél megfogalmazása, de középpontban változatlanul a pedagógia tudománya és gyakorlata, azaz a pedagógusok állnak. Az MPT üzenete részletesen olvasható a beszámolóban: hogyan tudjuk a folytonosságot fenntartani a Társaság céljait, történetiségét illetıen. A jelen beszámoló több mint egy ciklusra vonatkozik, a beszámolási idıszak egymást követı váltságokkal telt, amelyekkel szembe kellett nézni. A évi VII. Nevelésügyi Kongresszus utáni idıszak nem tekinthetı túl sikeres idıszaknak, a törvényi és intézményi változások nagyban meghatározták a Társaság és általában a civil szervezetek lehetıségeit. Az MPT ennek ellenére talpon maradt és aktív volt. A talpon maradás mögött igen nagy munka van. A VII. Kongresszus nemcsak energiát adott, hanem a kongresszus elıkészítése és utóélete is vitalizálta a Társaságot. Ma célként jelenik meg életben maradás, a higgadt szakmai viták biztosítása, adott esetben a konfrontálódás sem kizárt. Az elnök számára a másik impulzust, a május 8-i Heinz-Elmar Tenorth prof. ELTE díszdoktori székfoglalója jelentette, aki a pedagógiai kutatások fontosságát hangsúlyozta. Az MPT a generációs tudással és gyakorlathoz való közvetlen kapcsolódással betölti ezt a missziót. A civil kurázsi erejét képviseli, Az MPT mindig a progresszív oldalon áll, és a párbeszéd fontosságát hangsúlyozza. 2. napirendi pont A Küldöttgyőlés munkabizottságainak megválasztása elıadó: Fábry Béla Levezetı elnök: Benedek András Jegyzıkönyvvezetı: Kraiciné Szokoly Mária Hitelesítık: Tarcsa Zoltán, Váczi Katalin Mandátum- és szavazatszámláló bizottság: Szakáll Istvánné elnök, H. Kovács Zsuzsanna, Mihályfi László, Révész György tagok Jelölı Bizottság: Zsadányi László elnök, Angyalfi Júlia, Varga Lajos, Vedovatti Anildo tagok A szavazás során a küldöttgyőlés (nyílt szavazással, egyszerő többséggel, szabályszerően, tartózkodás és ellenszavazat nélkül) megválasztotta a bizottságokat. 3. napirendi pont Beszámolók az MPT évi munkájáról, különös tekintettel a évi munkára 2

3 Az Elnökség beszámolója és javaslat a évi munkára, különös tekintettel a évre elıadó: Trencsényi László Trencsényi László néhány jelképes értékő információval kiegészítette a kivetített honlapon olvasható küldöttgyőlési információkat. Bejelentette, hogy Zibolen Endre centenáriumi ünnepét programba iktatjuk. Beszámol a tagozatok és szakosztályok tevékenységének helyzetérıl, arról, hogy az elnökség hogyan igyekezett támogatni a nehéz helyzetben lévı szervezeti egységeket. (pl. Kollégiumi Szakosztály). Fontosnak tartja, hogy a Nemzetiségi nevelési és az Interkulturális nevelési szakosztályok legyenek jelen a Társaság életében, vagy más megoldás szülessen. Bejelenti, hogy átadják a Makarenko Munkabizottság alapította Petrikás-oklevelet Balázs Sándornak, a Heves megyei tagozat elnökének. Köszöntötte a pedagógusnapon kitüntetést kapott tagtársakat, kiemelten Várnai Andrásnét. Négy kérdést ajánl vitára: 1. A szakma pluralizmusának ırzése és az integrativitás. (ÁMK, Családi napközi mozgalom csatlakozása, a Magyar Szakképzési Társaság beolvadásából adódó kérdések: hivatott-e az MPT a Nemzeti Pedagógus Kar civil ellensúlyaként megjelenni? Hogyan lehet pluralista módon megırizni az integritást?) 2. Megerısíti-e a küldöttgyőlés az MPT-nek utóbbi idıben képviselt álláspontját: a kritikus párbeszédkészséget, a dialogikus kritikát? 3. A tartalomtól függıen jó-e az MPT hangadóinak stílusa a megszólalásokban? Szelídebb vagy erıteljesebb hangot vár-e el a Küldöttgyőlés? Szerényebbet vagy büszkébbet? 4. A szervezeti legitimizáción túl mire képes a tagság? Hol és hogyan érzékelhetı a Társaság súlya? Melyek a gátak, amelyeket jelen, szegényes erıforrások birtokában legyızhetünk? A nemzetközi kapcsolatokról szólván kiemelte az ez év tavaszán az ELTE PPK-val együttmőködésben szervezett ATEE-konferenciát, ám mégis úgy látja, hogy reális és releváns a közép-kelet-európai térségben való megjelenésünk. S ebben hídszerep jut a Szakmai Kollégium összetételében is felerısödı határon túli magyar szervezetekkel alakuló kapcsolatban. Közhasznúsági beszámoló a évrıl, elıadó: Trencsényi László A évi lezárt mérleg negatívumot mutat. Valóságosan a pénzmozgás megnyugtató, így a évi költségvetés rendben van. A legnagyobb erıforrás-tartalék az a több mint 1000 fı, aki még nem élt a tagdíjfizetéssel, pályázati lehetıségeink korlátozottak. Felügyelı Bizottság jelentése, elıadó: Tölgyesi József A FB az éves mőködését, a tevékenység gyakorlatát vizsgálta. A tevékenységet pozitívnak ítéli. Kijelenti, hogy az MPT törvényesen mőködik, minden vizsgált területen jogszabályszerőséget, pontosságot találtak, beleértve a tagságot érintı változásokat. Beszámoló aktuális szervezeti ügyekrıl, elıadó: Fábry Béla Az alelnök keretbe foglalja a szervezeti egységek megszőnésérıl szóló mondandóját. Megállapítja, hogy gazdag széleskörő munkát végez az MPT. Az alapszabály szerint minden szervezeti egységnek egy írásba foglalt minimumnak kell megfelelni ben, jelen küldöttgyőlésnek sajnos ki kell mondania a Zalai tagozat és a Mővészeti nevelési szakosztály megszőnését, annak ellen, hogy az elnökség többféle módon igyekezett segíteni az érintett szervezeti egységek életben maradását. Az Oktatásinformatikai szakosztály maga mondta ki a megszőnését, ezt az elnökség tudomásul vette. 3

4 Három problematikus szakosztály: a Nemzetiségi nevelési és a Kollégiumi nevelési és az Interkulturális nevelési szakosztály a nehézségek miatt szőnik meg. Oka lehet, hogy bár egy ügyet gondoznak, de földrajzilag lefedik az egész országot, ami szervezési és kommunikációs nehézségeket okoz. Az alelnök javasolja az egy év türelmi idı megadását, ami a nevezett szakosztályokat esetleg mőködésre, újjászervezıdésre késztetheti. Az Interkulturális nevelési szakosztály fiatal tagjai jelezték korábban, hogy a küldöttgyőlésen fognak javaslatot tenni a továbbiakra vonatkozóan. További javaslatok a Beszámoló 9. és 10 oldalán olvashatók. Vita a beszámolóról, hozzászólások Zsadányi László: milyen legyen az MPT stílusa, hogyan nyilvánuljon meg kifelé c. kérdésre megjegyzi, hogy alapvetıen bölcsen, higgadtan kell szólni az MPT nevében. Javasolja, hogy az MPT ne váltson stílust, higgadtan, bölcsen pártoktól függetlenül nyilvánítsunk véleményt minden szakmai kérdésben. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az MPT tagok magánemberként, lelkesen civilként nem lehetnek harcosak. Czakó Kálmán szerint a 125 évrıl sok minden mondható. A prevenciós szakosztály az elmúlt 25 év szakosztályi munkásságáról okt 25-én szakosztályi rendezvényt, mőhelymunkát fog tartani a pedagógiai prevenció témakörben, és erre meghívja a többi szervezeti egységet. A szegények és a kisebbség kérdését veszik napirendre: a mentorszerep és a moderátor szerepet vizsgálják a kompetenciák vonatkozásában, középpontban a pedagógiai prevenció. Lányi Katalin az MPT emléktárába neveket javasol: B Méhes Vera, Szabó Pál Tivadar, Vajda György Mihály. Mészáros Ilona a Családpedagógia szakosztály nevében szól és elmondja, hogy a szakosztály változó intenzitással mőködik. Panaszkodik, hogy a tagság nem válaszol a drága pénzen kiküldött levelekre. Szóváteszi a nyilvántartás hiányosságait. Országos szinten kb. 15 fı a stabil tag. Segítséget kér a tagság eléréséhez. Három konferenciát terveznek 2014-ben, ehhez is kérnek segítséget. Jusztin László Szolnokról a Kollégiumi szakosztály nevében szól. Kér még egy év türelmet, kéri, hogy a küldöttgyőlés ne mondja ki a megszőnést. Utóbbi idıben számos jel mutat arra, hogy tehetséggondozás területén több figyelemre méltó dolog történt. Kövári-Breuer Orsolya bejelenti: az Intekulturális nevelés szakosztály megszőnésérıl fog határozatot hozni. Villányi Judit: az Interkulturális nevelés szakosztály vonatkozásban is javasolja az a megszőnés kimondásának egy éves halasztását. Somody Beáta a mővészeti nevelés szakosztály nevében, érzelmekkel teli módon elmondja, hogy a civil munka elhalásának az az oka, hogy a pedagógusok a létükért küzdenek, a változó jogszabályi környezetnek próbálnak megfelelni. Túlterheltek, ma a hétköznapok túlélésre törekednek. İk is kérik az egy évhaladékot a megszőnés kimondásának vonatkozásában. Hozzászólás a közhasznossági beszámolóhoz Nincs hozzászólás a küldöttek részérıl. 4

5 Válasz a hozzászólásokra A vita lezárását követıen a résztémák elıadói röviden válaszolnak a felvetett kérdésekre, észrevételekre. Az elnök megállapítja, hogy érdemi, további vitát igénylı észrevétel nem hangzott el. Megadja a szót válaszadásra Trencsényi Lászlónak. Trencsényi László köszöni a pluralizmus ırzése, a kritikai attitőd megerısítésese vonatkozó felszólalást. Kifejezte az elnökség örömét és egyetértését a szakosztályok megszüntetésének elnapolásáról szóló hozzászólásokkal. Megerısíti, hogy az MPT tevékenységét a jövıben is a szakmaiság, a higgadtság, és az optimizmus fogja jellemezni, tovább viszi az Ádám György elnök által megalapozott szakmaiságot és kommunikációs stílust. A vita lezárása. A válaszadást követıen a küldöttgyőlés megszavazta a beszámolók elfogadását nyílt szavazással, egyszerő többséggel, külön-külön minden beszámoló esetében. A MSzszB tájékoztatása szerint 71 fı küldött van jelen. A beszámolót a kiegészítésekkel elfogadta, nincs ellenszavazat, tartózkodás, 71 igen szavazat A közhasznossági beszámoló elfogadta, nincs ellenszavazat, tartózkodás 71 igen szavazat Felügyelı bizottság beszámolója 69 igen szavazat, 2 tartózkodás Zalai tagozat megszőnése 69 igen, 2 tartózkodás, Nemzetiségi szakosztály, kollégiumi szakosztály, Mővészeti nevelési szakosztály megszőnésének elnapolása: elnapolása 70 igen 1 tartózkodás, Alelnök beszámolója a szervezeti egységekrıl: 70 igen szavazat, 1 tartózkodás 4. napirendi pont Javaslat az MPT elnökére, ügyvezetı elnökére, alelnökeire, az elnökség tagjaira, a Szakmai Kollégium Küldöttgyőlés által megválasztandó tagjaira, valamint az Új Pedagógiai Szemle szerkesztıbizottsága MPT által delegált tagjaira elıadó: Zsadányi László A JB elnöke az ismertetés után elmondja, hogy a tisztségviselıkre egyes jelölés érkezett, nagy a támogatottságuk. Javasolja, hogy két körben történjen a szavazás. Elsı körben a tisztségviselıkre és az ÚPSZ delegáltjaira, második körben az elnökség tagjaira, az FB tagjaira és a Szakmai Kollégium delegált tagjaira történjen a szavazás. A küldöttgyőlés a szavazás rendjére vonatkozó javaslatot nyílt szavazással (egyszerő többség) elfogadta. A Jelölı Bizottság elnöke (Zsadányi László) ismerteti a választás elıkészítésének módját (5 kerekasztal januárban, levélben mindenki megkeresése). A jelöltek listáját április végén lezárták, most, itt a küldöttgyőlésen van mód megnyitni a listát és új javaslatokkal élni. (A küldöttek nem éltek az új jelölések jelölés lehetıségével egyik választás esetében sem: nincs további javaslat az elnöki, ügyvezetı elnöki, alelnöki helyekre, sem a Szakmai Kollégiumi listára). A Jelölı Bizottság elnöke beszámol arról, hogy az elnökség kilenc tagja közül két fı nem jelöltette magát (Vass Vilmos., Zsadányi László). Továbbá felmerült, hogy a Szakképzési Társaság kooptálása kapcsán szükséges lenne harmadik alelnöki pozíció létrehozása. Mivel e javaslat az alapszabály módosítását igényli, ezt most nem javasolja. A Jelölı Bizottság elnöke ismerteti a jelölés folyamatát és a jelölteket. Név szerint felsorolja a tisztségviselıket, az elnökségi tagokat, az ÚPSZ szerkesztı bizottságba delegált 5

6 tagokat. Ekkor volt lehetıség arra, hogy a küldöttek javaslatokat tegyenek. Szakáll Márta javasolta, hogy a választást két fordulóban valósítsák meg és felhívja a figyelmet a szavazólapok pontos, egyértelmő kitöltésének fontosságára. A tagság megszavazta a két körben történı szavazást. Minden tisztség tekintetében külön szavazólap készült, amin a küldött szavazatát egyértelmően jelzi. Ha ez az egyértelmő állásfoglalás kiderül, akkor érvényes a szavazat. Az elnökségi tagok szavazólapján öt fıre kellett szavazni, a szavazólap akkor volt érvényes, ha egyértelmően öt név mellett szerepel a támogatást (szavazatot) jelentı jelzés. Az FB tagjainak szavazólapja akkor volt érvényes, ha egyértelmően azonosítható módon négy név mellett szerepelt a támogatás (szavazatot) kifejezı jelzés. A SZK-ba a KGY 42 fıt választ. A szavazólapon 61 név szerepelt. E lapon azokat kellett megjelölni, akiket a küldött ki akart húzni. A szavazás eredménye egy sorrendet eredményez, és a sorban az elsı 42 fı tekinthetı megválasztottnak. Köpf Lászlóné és Nagy Ádám a szavazás rendjére vonatkozó javaslatot tett: akkor érvényes, ha az elnökség esetébe legalább 5, a felügyelı bizottság esetében legalább 4 név van aláhúzva. 1 ellene 3 tartózkodással a küldöttgyőlés többségi szavazással elfogadta a javaslatot. A szakmai kollégiumi szavazólap akkor érvényes, ha 19 kihúzunk és 42 marad. Zsadányi László tájékoztatja a küldötteket az UPSZ helyzetérıl, valamint a Szakmai kollégium megválasztásának módjáról. A 100 tagú Szakmai Kollégiumban 58 hely a szakosztályok által javasoltakkal betöltött, további 42 helyre kell szavaznia a küldötteknek az A második kört az elsı körös szavazás eredményének ismertetését követıen zárták le. Annak érdekében, hogy ha az elsı körben, a tisztségviselıi szavazás során valaki nem kapott mandátumot, akkor ı még az elnökség tagjának jelölhetı. Szavazás eredménye: Elsı szavazási kör a tisztségviselık megválasztása. (elnök, ügyvezetı elnök, alelnökök, FBelnök), valamint az ÚPSZ-be delegált tagokról való szavazás. Elnök: Benedek András 68 igen, 1 érvénytelen Ügyvezetı elnök: Trencsényi László 67 igen 2 érvénytelen alelnök: Kraiciné Szokoly Mária: 62 igen 3 nem 2 érvénytelen alelnök: Fábry Béla 60 igen 7 érvénytelen 1 nem Felügyelı Bizottság elnöke: Novák István 65 igen, 3 érvénytelen UPSZ Szerkesztıbizottság MPT delegáltak: Mészáros György és Nyiri Kristóf egyaránt 68, Turi Katalin és Vass Vilmos 69 igen Második szavazási kör: Elnökség (67 szavazat, 10 érvénytelen) (65 érvényes szavazat): elnökség további 5 tagja: Csillag Ferenc 61, Villányi Györgyné 55, Karlovitz János Tibor 54, Szenes György 44, Szabó András. 44) Felügyelı bizottsági tagok (4 helyre). Megválasztott tagok és szavazatok száma Pilhoffer Ferenc: 50, Platthy Ivánné: 53, Tölgyesi József: 50, Jakabné Miskolci Anikó: 53) 6

7 Levezetı elnök a Szakmai Kollégiumi szavazólapok kiosztása után rendelt el ebédszünetet. Szünet alatt Szabó Istvánné olvasta fel pedagógusnapi köszöntıjét, melyben kedvesen szólt Széchy Éváról, egykori tanáráról. Majd az MSzszB elnöke ismertette a második körös szavazás eredményét. A Szakmai kollégium tagjainak választása során kialakult éllistát. Eszerint: 55 érvényes szavazat volt legalább 19 kihúzott névvel 1. Benedek András Fábry Béla Trencsényi László Nahalka István Hunyady Györgyné Kraiciné Szokoly Mária Burus Siklódi Botond M. Nádasi Mária Ádám Zita Szabolcs Éva Falus Iván Szenes György Szıcs Judit Gaboda Éva Nyíri Kristóf Fodor Zsuzsanna Varga Márta Mátrai Zsuzsa Ollé János Takács István Vass Vilmos Kelemen Elemér Lannert Judit Nyitrai Ágnes Perjés István Podráczky Judit Takács Géza Herczog Mária Szabó Péter Karlovitz János Tibor Molnár Gyöngyvér Széchy Éva Rossa László Varga Lajos Kövecsesné Gısi Viktória Pusztai Gabriella Reho Anna Chrappán Magdolna 37 7

8 39. Dóczi-Vámos Gabriella Mátay Katalin Huszárné Kraft Valéria Hollós József Nádasi Zsófia Schindler Rózsa Farkas Éva Gazdag Emma Makó Ferenc Vedovatti Anildo Danyi Vilmos Ammerné Nagymihály Emília napirendi pont Benedek András elnök köszöni a küldöttgyőlési munkát, és lezárja a küldöttgyőlést május 31. Kraiciné Szokoly Mária jegyzıkönyvvezetı Tarcsa Zoltán küldött, a jkv. hitelesítıje Váczi Katalin küldött, a jkv. hitelesítıje 8

Magyar Cserkészszövetség Országos Közgyőlésének jegyzıkönyve. Jegyzıkönyv. Országos Közgyőlés Magyar Cserkészszövetség

Magyar Cserkészszövetség Országos Közgyőlésének jegyzıkönyve. Jegyzıkönyv. Országos Közgyőlés Magyar Cserkészszövetség 1. oldal/összesen 31 oldal. Jegyzıkönyv Országos Közgyőlés Magyar Cserkészszövetség 09:30, (megismételt közgyőlés 10:00) Fonó Budai Zeneház, Budapest, 1116, Sztregova u. 3. A közgyőlés tisztségviselıi:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Szám:55-7/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak: továbbá: Fejér Megye Közgyőlése 2013. december 20-i ülésérıl Adravecz Tamás, Árgyelán János, Balogh Gergely, Balogh Zoltán, Csombók Pál, Farkas

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 2015. évi tisztújító közgyűléséről 2015. április 24. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

Jegyzőkönyv. A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 2015. évi tisztújító közgyűléséről 2015. április 24. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest Jegyzőkönyv A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 2015. évi tisztújító közgyűléséről 2015. április 24. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest A közgyűlés az első meghirdetett időpontban, 10.00 órakor nem

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat a Magyar Színházi Társaság Közgyűléséről

Jegyzőkönyvi kivonat a Magyar Színházi Társaság Közgyűléséről Jegyzőkönyvi kivonat a Magyar Színházi Társaság Közgyűléséről Helye: Rátkai Klub 1068 Bp., Városligeti fasor 38. Ideje: 2013. október 14. 15 00 Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint Levezetőelnök:

Részletesebben

amely készült 2015. június 4. napján 11.00 órai kezdettel, a Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban: NPK) országos küldöttgyűlésén.

amely készült 2015. június 4. napján 11.00 órai kezdettel, a Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban: NPK) országos küldöttgyűlésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2015. június 4. napján 11.00 órai kezdettel, a Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban: NPK) országos küldöttgyűlésén. Helye: Xántus János Két Tanítási Nyelvű, Gyakorló

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Magyar Épületgépészek Szövetségének Pécsett 2014. február 22-én, 13.30-kor kezdődő 2. közgyűlésről

JEGYZŐKÖNYV a Magyar Épületgépészek Szövetségének Pécsett 2014. február 22-én, 13.30-kor kezdődő 2. közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV a Magyar Épületgépészek Szövetségének Pécsett 2014. február 22-én, 13.30-kor kezdődő 2. közgyűlésről Bozsó Béla ügyvezető: Tisztelt közgyűlés, kedves kollégák, Bozsó Béla a MÉGSZ ügyvezetője

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

Bányászati és Kohászati Lapok

Bányászati és Kohászati Lapok Bányászati és Kohászati Lapok KÕOLAJ ÉS FÖLDGÁZ BUDAPEST 2014/4. 147. évfolyam 1 28. oldal KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Az OMBKE vezetõi, szervezetei és tagsága ezúton fejezi ki köszönetét az Egyesület jogi-tag

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

A Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományırzı, Kulturális és Rendezvényszervezı Egyesület

A Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományırzı, Kulturális és Rendezvényszervezı Egyesület A Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományırzı, Kulturális és Rendezvényszervezı Egyesület Alapszabálya (A 2008. november 8. napján megtartott közgyőlés 5/2008. 11. 08. kgy. határozatával elfogadott

Részletesebben

A DUNAFERR Sportegyesület

A DUNAFERR Sportegyesület A DUNAFERR Sportegyesület A L A P S Z A B Á L Y A mely egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza a 2010. szeptember 1.-én kelt egységes szerkezető, a küldött közgyőlés által elfogadott alapszabály módosításnak

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u.

Részletesebben

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1)

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1) Fıvárosi Bíróság Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Kezelıirodája: 1055 Budapest, Markó u 27, I em 70 Tel: +361-354-6812, +361-354-6735, +361-354-6429 Ügyfélfogadás: H K Cs P : 8:15 11:00 Sz: 8:15

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-10/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. október 30-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/21. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21. április 3-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

Jegyzőkönyvvezető: Varga Erzsébet (Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége beszédgyorsíró szolgálat)

Jegyzőkönyvvezető: Varga Erzsébet (Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége beszédgyorsíró szolgálat) Jegyzőkönyv az Országos Köznevelési Tanács 2005. december 8-án, csütörtökön az Oktatási Minisztérium (Budapest V., Szalay utca 10-14.) 101. számú tanácstermében megtartott üléséről Napirend: 1. A 2006.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

PERFEKT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA NYÍREGYHÁZI TAGISKOLÁJA SZAKDOLGOZAT. Babits László sportszervezı, -menedszer OKJ: 52 8962 02 2008.

PERFEKT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA NYÍREGYHÁZI TAGISKOLÁJA SZAKDOLGOZAT. Babits László sportszervezı, -menedszer OKJ: 52 8962 02 2008. PERFEKT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA NYÍREGYHÁZI TAGISKOLÁJA SZAKDOLGOZAT Babits László sportszervezı, -menedszer OKJ: 52 8962 02 2008. PERFEKT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA NYÍREGYHÁZA SPORTEGYESÜLET MEGALAKÍTÁSÁNAK

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. november 29-én tartott, k ö z m e g h a l l- g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről 3-1-5/2005. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről Jelen vannak: Bókay Endre, Cservék Ágnes, De Blasio Antonio, Erb József, dr. Fekete Éva, dr.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. június 18-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. június 18-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. június 18-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK 2003/4. szám 2003/4. szám 2003/9. szám A tartalomból: Az OMBKE 92. Küldöttgyûlése AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET LAPJA ALAPÍTOTTA PÉCH ANTAL 1868-BAN

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-8/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-8/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-8/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. szeptember 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben