SZAKMAI TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ"

Átírás

1 SZAKMAI TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ Sajókazán születtem december 30-án. Miskolcon a Villamosenergiaipari Technikumban érettségiztem jeles eredménnyel 1967-ben. Automatizálási mérnöki diplomámat 1972-ben szereztem a Nehézipari Műszaki Egyetem Automatizálási Karán. Katonai szolgálat után műszaki tanárként dolgoztam Leninvárosban a Gimnázium és Szakközépiskolában, majd Kazincbarcikán tanítottam a 105. sz. Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskolában. Mérnöktanári képesítést a BME Gépészmérnöki Karán szereztem 1977-ben. Három, majd öt megye villamosipari és irányítástechnikai műszerész szakmáinak a szakfelügyelője voltam között. A 112 sz. Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskolában között, a 105. SZKI ban között voltam műszaki igazgató helyettes. Sopronban óta dolgoztam az egyetemen. A Szakmai Tanárképző Intézetben egyetemi docensként végeztem oktatói és kutatói munkámat július 1-től megbízást kaptam a Szakképzési, Felnőttoktatási Módszertani Központ Igazgatói teendőinek ellátására. Az ELTE-n kaptam nevelésszociológusi diplomát 1984-ben. Egyetemi Doktori címet a JATE BTK-n szereztem 1983-ban pedagógiából. Értekezésem témája a szakmai nevelés új típusú tantárgyrendszere volt. Középiskolai mérnöktanári tevékenységem idején a 70-es évek végén kapcsolódtam be a szakképzés tudományos kutatásába az NSZI jogelőd intézményében a szakmai továbbképzések korszerűsítési feladataiba, valamint az MTA Pedagógiai Bizottsága és a Szovjetunió Tudományos Akadémiája közös szaktanterem hatékonyságát vizsgáló team munkájába. A neveléstudomány kandidátusa címet 1991-ben kaptam. Ebben az évben neveztek ki egyetemi docensnek és tanszékvezetőnek is. Értekezésem témája a hazai műszaki pedagógia oktatáselméleti kérdései voltak. A rendszerváltás utáni szakképzési fejlesztésekbe az OKJ kialakítása révén kapcsolódtam be, mint az OPI(NSZI) és a MÜM tudományos tanácsadója. Alapító tagja vagyok a Magyar Szakképzési Társaságnak 1989 óta. Részt vettem a szakképzési törvény formálásában, az OKJ szerkezeti kialakításában. Kidolgoztam a szakmastruktúra fejlesztésének elvi alapjait, részt vettem két szakmacsoport jegyzékeinek operatív kialakításában (faipar, környezetvédelem). A kandidátusi cím megszerzése utáni kutatási tevékenységem egyik fő területe maradt a szakmaszerkezet nemzetközi összehasonlítása, a szakképzés szervezeti és tartalmi struktúráinak a vizsgálata. Ausztriai, németországi, hollandiai, angliai, szlovákiai tanulmányútjaim során is ezeket kutattam. A Világbanki modell szerinti szakképzési és szakmai tanárképzési program központi és helyi curriculumainak a fejlesztésében vettem részt között. Az Erdészeti és Faipari Egyetemen megalakítottuk a Tanárképző Intézetet, kidolgoztam a mérnöktanár szak indítási

2 kérvényét és dokumentumait, megszerveztem a képzés elindítását 1992-ben. A Világbanki Program tantervei alapján kidolgoztam a Környezeti mérnöktanár szak tantervét, kifejlesztettem a Multimédia és Környezet-módszertani Laboratóriumot a pályázaton nyert oktatástechnológiai, IKT, és környezeti mérőműszerek pedagógiai rendszerbe állításával. Az egyetemen kiteljesedő mérnöktanár és műszaki szakoktató szakok képzéséhez megírtam az Oktatástan, a Környezet, társadalom, szakképzés, a Műszaki Oktatástan, az Oktatásmenedzsment c. tankönyveket, amelyekbe beépítettem a szakmastruktúra kutatásával, a környezeti nevelés társadalmi kérdéseivel foglalkozó empirikus kutatásaim eredményeit. A PHARE támogatásával részt vettem Hollandiában a környezeti szakképzést tanulmányozó csoport munkájában. A nemzetközi tudományos életben 1992 óta veszek részt intenzívebben, mint az IGIP 1 és az ISA 2 tagja. Az IGIP évenkénti konferenciáin rendszeresen tartok előadást. A jubileumi IGIP Konferncián szekciót vezettem 1996-ban Budapesten. A Szakképzési szekció vezetője és előadója is voltam a VI. Nevelésügyi Kongresszuson 1992-ben. Részt vettem Alprojekt vezetőként a Svájci- Magyar Tantervzöldesítési programban, amelyet a Svájci Környezettudományi Akadémia, valamint az NSZI és a Környezetgazdálkodási Intézet szervezett. Az OTKA T sz. kutatás keretében a Környezetvédelmi szakemberképzés társadalmi hátterét vizsgáltam. Zárójelentésünket Körszaki címmel 2000-ben adtuk ki óta intenzív kapcsolatot tartok a Hamburgi Egyetem Institut für Berufs,-und Wirtschaftspädagogik-al. Oktatócsere keretében tanulmányoztam a német szakképzési rendszert, a szakmastruktúrákat, valamint a tananyagfejlesztés szerkezeti és módszertani megvalósulását. Részt vettem egy DAAD Ösztöndíj keretében Hamburgban a Nemzetközi Szakképzés- pedagógiai Kutató Szeminárium munkájában, ahol a tananyag modulokba való rendezésével, annak modelljeivel (MES, MEQ, MEC) 3 foglalkoztak. Itt ismertettem 2001-ben a Vertikális modularizáció elvét, amelynek lényege, hogy a képzés tartalmi tananyagát, programját úgy rendezik modulokba, hogy az több kvalifikációs szintet is átfog. Egyhónapos hamburgi tartózkodásom alatt vezettem szemináriumot német mérnöktanár hallgatóknak között a magyar kutató-fejlesztő csoport vezető-tudományos szakértője voltam egy LEONARDO Projektben, amelyben egy távoktatási modul rendszerű tananyagot dolgoztak ki a vállalkozó erdész szakma képzéséhez svéd és skót partnerekkel az ASZI koordinálásában. 1 IGIP =International Gesellschaft für Ingenieurpädagogik 2 ISA= International Sociological Association( Environmental Groups) 3 MES=Modules of Employable Skills, MEC= Modules of Employable Competences, MEQ= Modules of Employable Qualification

3 A vertikális tananyag modularizáció elvének elméleti és praxisbeli eredményei alapján kértek fel az InWent és az ILO ROAS 4 egy- egy tanulmány elkészítésére, amelyet beépítettek egy modulrendszerű foglalkozás orientált tréning (MTP 5 ) anyagába és felhasználtak Ukrajnában, Bulgáriában, Romániában, Macedoniában, s egy Sopronban 2005-ben szervezett iraki tanár továbbképzésben. Ezekről előadást is tartottam a Hamburgi Egyetemen az Internationale Forschungsseminar für Berufsbildung on és a fent jelzett országok Projektnyitásain. A Szakképzés pedagógiai kísérletben vizsgáltam a faipari szakmunkás, technikus és mérnök jelöltek szakmai szerepre való felkészülésük dinamikáját, szakmai kommunikációjukat egy közös feladat (többfunkciójú íróasztal) elkészítése közben. Ez a kísérlet a vertikális modulrendszer kipróbálása volt, melynek eredményeit beépítettem a Habilitációs munkámba, az iraki tanárok továbbképzési programjába, és előadást tartottam róla Tallinban az IGIP 35. Symposiumán 2006-ban. Az NYME Cziráki J. Faanyag tudomány és technológiák doktori iskolájában habilitáltam 2005-ben. A műszaki területet is érintő habilitációs előadásaimat 6 a Bizottságban résztvevő neveléstudományi doktorok(dsc) értékelték és minősítették. Tudományos pályafutásom meghatározó állomása volt, amikor Veszprémben 1999-ben az MTA VEAB keretében megalakítottam a Környezetpedagógiai Munkabizottságot, amelynek azóta is elnöke vagyok. Alelnöke vagyok az MTA VEAB Neveléstudományi Szakbizottságának 2003-tól. Számos regionális és országos, illetve 2 nemzetközi konferenciát szerveztem a környezetpedagógia(1996) és a modulok és kompetenciák témaköréből(2004). Tankönyvkutatási Beszámoló c. kötetben az OM támogatásával megvalósult A tankönyvek határvizsgálata a környezeti nevelésben c. kutatás eredményeit jelentettem meg 2002-ben. A doktori képzésbe 1997-ben kapcsolódtam be a BME Szakképzés- pedagógia Doktori Iskolájában, melynek jogutód intézményében, az ELTE-n, több alkalommal is felkérték opponensnek, bizottsági tagnak 2005-től. Az NYME két doktori iskolájában 2002-től veszek részt előadóként és témavezetőként. Összesen 8 fő PhD hallgatónak voltam témavezetője, akik közül hárman TDK helyezettek voltak. Eddig két fő doktorált és egy védés előtt áll. Az Oktatásügyi szervezetek kutatása c. tantárgy előadójaként vettem részt a Pannon Egyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolája Pedagógusképzési Alprogramjában 2007 januártól. Az MTA Pedagógiai Bizottsága és az OM támogatásával megvalósuló empirikus kutatási csoport munkáját vezettem, amelynek címe: Alapkészségek és kulcskompetenciák a 4 ILO ROAS= International Labour Organisation Regional Office for Arab States 5 MTP =Modular Training Package 6 Magyar nyelven: Kompetenciák és modulok a faipari szakoktatásban Németül: Berufspädagogische Experimente in der holztechnischen Fachausbildung

4 környezetkultúra fejlesztésében, különös tekintettel a designre volt. Kutatási Záró tanulmányunkat 2005-ben készítettük, melyben összefoglaltuk eredményeinket. A szakmai tanárképzés és a közoktatási vezető szak kompetencia térképét és moduljait is kutattam. A többciklusú felsőoktatásra való áttérés során részt vettem a Nemzeti Bologna Bizottság Pedagógusképzési Albizottsága és a Műszaki, valamint az Agrár mérnöktanári Albizottságok munkájában. Számos javaslatom közül kiemelhető a rendeletben is megjelenő tanárképzési jegyzék közismereti és szakmai tanár szakokra bontása, valamint a tanári kompetenciák. E munkálatok kapcsán vezetésemmel dolgozta ki az NYME Tanárképző Intézete a szakmai pedagógusképzés vertikális rendszerét, amelyben egymásra épül a Gyakorlati oktató FSZ, a Műszaki szakoktató BSc, a Mérnöktanár MA, valamint a Szakképzés pedagógiai PhD képzés. Koncepciónkat megvitatta a Műszaki szakmai pedagógusképző helyek Konferenciája 2006-ben, aminek alapján az OKJ-ba került a Gyakorlati oktató FSZ. A Nemzeti Tankönyvkiadóban jelent meg a Környezetpedagógia c. könyvem 2003-ban. Széchenyi Ösztöndíjat kaptam között. Kutatási céljaim a környezetpedagógia szak tantervi fejlesztésére, a szakmaszerkezet nemzetközi vizsgálatára, a tananyag modulok fejlesztésének szakképzés pedagógiai kísérleti megalapozására vonatkoztak. Két jelentős empirikus kutatást végeztem között. Az egyik A tanári kompetencia rendszere a német nyelvterület pedagógiai irodalma alapján címmel önálló tanulmány füzetben is megjelent A másik témájának címe: Szakképzési rendszerek, struktúrák, kvalifikációk nemzetközi összehasonlítása. Ez az önálló tanulmány kötet része a Nemzetközi összehasonlító elemzés a szakképzési rendszerek állapotáról, működéséről és fejlesztéséről c. NSZI és BME által koordinált projektnek, illetve dokumentumainak. Szakképzés- pedagógia c. könyvemet a Műszaki Kiadó adta ki 2007-ben. Bemutatót szervezett az NSZI és a Magyar Szakképzési Társaság 2007-ben, valamint az MSZT Oktatásszociológiai Szakosztálya 2008-ban. A Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében Tudománnyal a környezeti nevelésért címmel kétnapos konferenciát szerveztünk Sopronban 2007-ben, 2008-ban pedig A környezet reneszánsza a tudományban és a környezeti nevelésben címmel. A MELLearN 7 -ben 2006-tól képviselem az NymE-t. A Szervező Bizottság tagjaként szerveztem az V. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferenciát, amelyet Sopronban rendezett az NymE 2009 áprilisában. Az NSZFI megbízásából a FEOR, illetve a szakképzés vizsgarendszerének átalakításához készítettem tanulmányokat ben. 7 MELLearN=Felsőoktatási Hálózat az Életen át tartó tanulásért

5 Tizenöt nemzetközi és hazai szervezet 8 tudományos-szakmai közéleti munkájában veszek részt. Megalakítottuk 2009-ben több egyetem és főiskola(nyme, BME, BMF, KE) fiatal kutatóival, PhD hallgatóival a Fiatal kutatók a szakképzésért Hálózat-ot, melynek tudományos és kiadvány szerkesztőségének vezetőjévé választottak. A hallgatók 28 korsóval és 4.4 átlagú véleményezéssel jutalmaztak. Szakmai munkámért Kiváló Munkáért, KVM Miniszteri Jutalom, az NYME Kiváló Oktatója kitüntetést kaptam szeptember 1-től a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Szak,-és Továbbképző Intézetében dolgozom határozatlan idejű egyetemi docensként és megbízott Intézetigazgatóként. A FEEK Tanácsa megválasztott az Andragógia tanár MA szak felelősének, továbbá a Tudományos Bizottság tagjává. Jelentkeztem a PTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskolájába(Oktatás és társadalom), ahol bíztatást kaptam témavezetésre, és oktatásra. Sopron, 2009 december 17. Dr. habil Lükő István 8 IGIP, ISA, EULLearN, Magyar Szakképzési Társaság tagozatai(2), Magyar Szociológiai Társaság, MTA VEAB Szak és Munkabizottságai(3), Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Körlánc, Szakmai Tankönyv Taneszköz Tanács, Tanárképzők Szövetsége 2 szakosztálya,

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról HÍRLEVÉL /40. Magyar Szakképzési Társaság Alapítva: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2005. évi tevékenységéről Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Zárótanulmány a környezeti szakemberképzés társadalmi hátterének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK 1

Zárótanulmány a környezeti szakemberképzés társadalmi hátterének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 1 1 BEVEZETÉS (ELŐSZÓ: DR. LÜKŐ ISTVÁN) 3 2 A KUTATÁS EREDETI ÉS MEGVALÓSULT TERÜLETEI, FELADATAI 4 2.1 A KUTATÁS CÉLJA, HIPOTÉZISEI 4 2.2 A KUTATÁS TERVE 6 2.2.1 A KUTATÁS

Részletesebben

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás HÍRLEVÉL /41. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2006. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2006. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A szakképzésben dolgozó tanárok és oktatók képzése Magyarországon

A szakképzésben dolgozó tanárok és oktatók képzése Magyarországon A szakképzésben dolgozó tanárok és oktatók képzése Magyarországon Részletes Témaelemzés 2005. december E részletes témaelemzés része egy a szakképzés témakörét tárgyaló jelentés-sorozatnak, melyet az Európai

Részletesebben

Pedagógusképzés. Helyzetkép

Pedagógusképzés. Helyzetkép Pedagógusképzés A társadalom elsősorban az iskolától várja az általános környezeti neveltségi szint emelését. Ezért Magyarország környezeti állapotának és az állampolgárok környezethez való viszonyulásának

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár honfil@ektf.hu. Curriculum vitae

Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár honfil@ektf.hu. Curriculum vitae Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár honfil@ektf.hu Curriculum vitae 1949. október 15-én születtem Szabolcs megyében, Tímár községben. Édesapám dr. Honfi Ferenc tanár,

Részletesebben

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN 0 A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN Jubileumi kiadvány a Környezettudományi Tanszék megalakulásának 20. évfordulóján Eszterházy Károly Főiskola Környezettudományi Tanszék Eger, 2012.

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar beszámolója a kétéves tevékenységéről 2010. október Szombathely TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége . KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége Az NJSZT célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 00-bme-jav-korr.qxd 2010.02.03. 16:14 Page 1 INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN Szemelvények kiemelt témakörökben Szerkesztette: Hrubos Ildikó Török Imre Műegyetemi Kiadó, 2009 00-bme-jav-korr.qxd

Részletesebben

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése»

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése» A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége (MPNSZ), a Budapesti Gazdasági Főiskola, az UNESCO UNITWIN fenntartható fejlődés kutatási, oktatási és képzési hálózata és az Európai Kulturális Központ (CEC

Részletesebben

Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár

Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz

Részletesebben

Továbblépni a tervezéstől a tettek felé

Továbblépni a tervezéstől a tettek felé Továbblépni a tervezéstől a tettek felé Javaslat a Cselekvési tervhez Az élethosszig tartó tanulás népszerűsítése az EU elvárások megismerése című program záró tanulmánya MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE 1959-2009 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Felelős kiadó: Fusz GYÖRGY és az Óvó- és Tanítóképző Karok

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program

Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés Vízminőség-védelem gyakorlati oktatási metodika fejlesztése

Részletesebben

CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN. cziglene@freemail.hu; cziglene.farkas.katalin@peto.hu

CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN. cziglene@freemail.hu; cziglene.farkas.katalin@peto.hu Europass Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN Cím 1172 Budapest Petri utca 50. Telefon 06-30-498-9868 E-mail Állampolgárság Magyar Születési idő 1956.január 07. cziglene@freemail.hu;

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Controlling-esettanulmányok

Controlling-esettanulmányok Dr. Böcskei Elvira Fabricius Ferke György Gácsi Roland Dr. Kandikó József Dr. Komáromi Kálmán Kristóf Péter Küsz András Seremet Anna Tirvol Tamás Dr. Tóth Antal Dr. Zéman Zoltán Controlling-esettanulmányok

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Tanítóképző Intézet NYME-SEK-MNSK-TI Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Telefon 94-504-300 Prof. Dr. Gadányi

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

A 40 ÉVES MEZŐTÚRI MÉRNÖKKÉPZÉS JELENE 2

A 40 ÉVES MEZŐTÚRI MÉRNÖKKÉPZÉS JELENE 2 Oláh Béla 1 Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Szolnok, 2012 A 40 ÉVES MEZŐTÚRI MÉRNÖKKÉPZÉS JELENE 2 A mezőtúri főiskolai karon tradíció volt, hogy tevékenységét, működését, egy-egy időszak fontosabb

Részletesebben

2.4. A felnőttképzés irányítási és intézményrendszere

2.4. A felnőttképzés irányítási és intézményrendszere Juhász Erika (2009): A felnőttképzés irányítási és intézményrendszere. In: Henczi Lajos (főszerk): Felnőttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 81-84. p. cikk frissített változata. Frissítés időpontja: 2013.

Részletesebben

Jelentés a 2010. évi Beke Manó emlékdíjak odaítéléséről

Jelentés a 2010. évi Beke Manó emlékdíjak odaítéléséről Jelentés a 2010. évi Beke Manó emlékdíjak odaítéléséről A 2010. évi Beke Manó Emlékdíj bizottság határozatot hozta: körültekintő mérlegelés után az alábbi A Beke Manó díj első fokozatában részesül Oláh

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM A stratégiai kommunikációmenedzsment aspektusai Készítette: Konczosné dr. Szombathelyi Márta

Részletesebben