EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG"

Átírás

1 EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/301/ /2011. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Kérelmezőnek a B. Szakközépiskola (1201 Budapest, Vörösmarty u ) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód megsértése tárgyában lefolytatott eljárásban meghozta a következő HATÁROZATOT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság megállapítja, hogy a B. Szakközépiskola megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. Az eljárás alá vont munkáltató Kérelmező anyaságával összefüggésben kimerítette a zaklatás tényállását azzal, hogy a Kérelmező számára megszégyenítő, megalázó és ellenséges munkahelyi környezetet alakított ki és tartott fenn azt követően, hogy munkajogi értelemben vett védettségéről (reprodukciós eljárásban való részvétel) tudomást szerzett. A hatóság megállapítja, hogy az eljárás alá vont Kérelmezővel szemben megvalósította a megtorlás tényállását is azzal, hogy munkaviszonyát megszüntette az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt történő fellépése következtében. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság elrendeli határozatának a jogerőre emelkedéstől számított három hónapra történő nyilvánosságra hozatalát mind a Hatóság ( mind az iskola hivatalos honlapján a kezdőlapról közvetlenül elérhető módon, valamint az eljárás alá vont intézményt 500,000 Ft (azaz ötszázezer forint) bírság megfizetésében marasztalja. A bírságot a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül az EBH számú számlájára kell megfizetni. Amennyiben a kötelezett a pénzfizetési kötelezettségének nem tesz eleget határidőben, késedelmi pótlékot kell fizetnie, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része. A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál három példányban benyújtandó keresettel lehet kérni. Az eljárás során költség nem merült fel. INDOKOLÁS Kérelmező február 2. napján azzal a kérelemmel fordult a Hatósághoz, hogy folytasson le vizsgálatot az általa munkahelyén tapasztaltak ügyében, valamint állapítsa meg, hogy a bepanaszolt középiskola megsértette az egyenlő bánásmód követelményét vele szemben. Kérelmező előadta, hogy kedvezőtlenebb és megalázó bánásmódban részesül az iskola vezetése részéről, ami összefüggésben áll azzal a ténnyel, hogy reprodukciós eljárás alatt áll. Kérelmező előadta, hogy 2011 januárjában értesült arról, hogy az igazgató meg kívánja szüntetni a munkaviszonyát. Az igazgató először közös megegyezést javasolt, majd felmondást helyezett kilátásba. Ekkor Kérelmező egy január 12. keltezésű (kezelő szakorvosa általi) igazolást bocsátott az iskola vezetősége rendelkezésére, miszerint meddőségi kezelés alatt áll. Az ezt követően irányában tanúsított magatartást sérelmezte, s ennek alátámasztására nevezte meg az igazgató egyes intézkedéseit, amikkel igyekeztek munkáját ellehetetleníteni, azt feltételezvén, hogy ezek hatására majd saját önszántából hagyja el az intézményt:

2 2011. január 14. napján a tanításhoz szükséges eszközeit (nyelvkönyvek) vissza kellett adnia az iskolának, és az általa tanított csoportok tanmenetben való előrehaladásáról referálni írásban. Azon a napon, amikor aláíratták vele az erre vonatkozó átadás-átvételi dokumentumot, a munkavégzéshez szükséges alapvető feltételeket nem biztosították már aznapra sem, így Kérelmező távozott az iskolából. Erre az igazgató szigorú írásbeli megrovásban részesítette január 21. napján az igazgató 16 óráig történő iskolában való tartózkodást írt elő. Felvettek helyette egy azonos nyelvszakot oktató tanárt, Kérelmezőt pedig már az órarendbe sem szerkesztették bele. A gyermekeket tájékoztatták az új tanár kollega érkezéséről. Ideiglenes intézkedés keretében más tanárok túlóráinak letanítását írták elő számára, majd a 44 napot elérve ezt állandósítani kívánták. Többnyire testnevelés órák helyettesítése volt a feladata a sérelmezett időszakban, annak ellenére, hogy nyelvtanári képesítése van, és angol tanári munkakörre szerződtették. A hatóság előtt Kérelmező valószínűsítette, hogy az igazgató magatartása megváltozott vele szemben attól fogva, hogy tudomást szerzett arról, hogy meddőségi kezelés következtében az anyasággal megegyező védettséget élvez. Ennek hátterében megítélése szerint az áll, hogy a védettség miatt, jogszabályi rendelkezés folytán nem alkalmazható a rendes felmondás intézménye vele szemben munkaviszonyának megszüntetésére. Az igazgató magatartásával megítélése szerint nem csupán a munkavégzését igyekezett fokozatosan ellehetetleníteni, hanem intézkedései foganatosításával egy megalázó, megszégyenítő munkahelyi környezetet alakított ki körülötte, azzal a célzattal, hogy magától elhagyja az intézményt, mivel egy határon túl már nem tudja elviselni a hozzáállást, amit irányában tanúsítanak. Kérelmező május 10. napján érkezett levelében azt kérte a hatóságtól, hogy tekintettel arra a körülményre, hogy munkaviszonyát a közigazgatási eljárás alatt rendkívüli felmondás útján az iskola igazgatója megszüntette; panaszát terjessze ki az Ebktv. törvény 10. (3) bekezdés szerinti megtorlás vizsgálatára is. Fentiekre tekintettel Kérelmező a hatóság előtt hátrányként valószínűsítette, hogy munkahelyén zaklatás alanya volt, mivel hátrányos, munkavégzését is ellehetetlenítő, ugyanakkor ellenséges és megszégyenítő munkahelyi környezetet alakítottak ki körülötte, valamint elbocsátották állásából, annak ellenére, hogy meddőségi kezelésben vesz részt. Védett tulajdonságként anyaságát értékelte a hatóság. A kérelmező feladata a hátrány valószínűsítése, ez pedig olyan bizonyítás, amelyből az átlagember azt a következtetést vonja le, hogy objektív megítélés alapján a panaszos panasza megalapozott (Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 384/4/2008. (III.28.) állásfoglalása a bizonyítási kötelezettség megosztásával kapcsolatban). Fentiekre tekintettel a Hatóság a B. Szakközépiskolát eljárás alá vonta. A B. Szakközépiskola eljárás alá vont képviselője, az igazgató érdemi nyilatkozatában az alábbiakat adta elő a kérelem vonatkozásában. Eljárás alá vont a hatósági eljárásról való értesítésben foglaltakat mélyen sértőnek és bántónak írta le, valamint megalapozatlannak a panaszt, továbbá előadta, hogy Kérelmező felmondásának oka nem a reprodukciós eljárásban történő részvétel, hanem az, hogy oktató-nevelő munkáját nem képes megfelelő színvonalon végezni. Eljárás alá vont képviselője előadta, hogy a reprodukciós eljárásról 2009 szeptemberében szerzett tudomást Kérelmező férjétől. Hangsúlyozta, hogy a kisgyermekes anyukák mindig kedvező és előnyös bánásmódban részesültek az iskolában, és, hogy ő maga is nagycsaládos. A kollegák problémáival és személyes életük részleteivel kapcsolatban mindig is kellő diszkrétséggel viseltetett, és soha nem tolakodó módon. Előadta, hogy nem kizárólag kérelmező számára írta elő a 16 óráig történő, 8 órás munkavégzést az iskolában, és ennek gazdasági okai vannak; nem engedhet meg magának az iskola, hogy a tanárok ne dolgozzanak. Fentiekhez hozzátette még, hogy Kérelmező rendszeres orvosi kezelésen vesz részt szinte minden nap, ami miatt még soha nem volt problémája, minden alkalommal engedélyezték ezt számára 2

3 (amióta elő lett írva számára a 16 óráig tartó iskolai kötelező tartózkodás), továbbá ezen időre is megkapta teljes alapbérét. Kérelmező pedagógiai munkájával kapcsolatban felmerült súlyos hiányosságokként módszertani, illetőleg óratartási hibákat sorolt fel, amiket nyilatkozata alapján az idegen nyelvi közösség vezetője több alkalommal megbeszélt vele, továbbá igazgatóként maga is jelezte felé a változtatás szükségességét. Hivatkozott arra, hogy szülők keresték fel a Kérelmezővel kapcsolatos problémákkal, valamint, a diákok értékelése szerint a pedagógusok közül az utolsó helyre került. Előadta, hogy a 2009/2010-es tanév teljesítményértékelésekor kilátásba helyezte Kérelmezőnek a felmondás lehetőségét, majd 2010 december első felében közölte vele, hogy az első félév végén felmond neki. Mindezt annak érdekében tette, és nem azonnali hatállyal, hogy a tanárnőnek legyen ideje munkát keresni. Elmondása alapján, amikor Kérelmező szóvá tette azt, hogy a második féléves órarendből kimaradt; szóban közölte vele, hogy másnap megkapja a felmondását. Ekkor a tanárnő a délelőtt folyamán igazolást mutatott be arról, hogy emberi reprodukciós eljárásban vesz részt. Az igazgató maga ily módon fogalmaz: ezt az igazolást azért hozta, mert tudta, hogy a Munka törvénykönyve szerint védettséget élvez. Előadta, hogy ügyvédnek adott megbízást arra vonatkozóan, hogy keresse meg Kérelmező kezelőorvosát a meddőségi kezelés időtartamát illetően, tette mindezt az általa vélt ellentmondás feloldása érdekében, ugyanis az igazolásban szerepelt kezdő időpontként, azonban kérelmező férje 2009 őszén erről már tájékoztatta őt. A hatóság május 4. illetőleg május 25. napján nyílt tárgyalást tartott az ügyben a tényállás feltárása érdekében. Tanúként idézte az iskolatitkárt. Eljárás alá vont képviselője írásban tett nyilatkozatát fenntartotta, valamint a tárgyaláson kiegészítette azzal, hogy valóban nem tudta, hogy a reprodukciós eljárás védettséget jelent, akkor hozták ezt tudomására, amikor bejelentette, hogy fel akar kérelmezőnek mondani. Tanú hivatkozott személyes tapasztalatára a meddőségi kezeléssel kapcsolatban, ami alapján helyesnek vélte, hogy kérelmezővel a témában beszéljen. Előadta, hogy véleménye szerint nyugalomra lenne szüksége, a kezelés sikere érdekében. Ajánlotta számára, hogy táppénzre írassa ki magát, ami alatt akár új munkahelyet is kereshetne. Tanú szerint az igazgató kifejezetten ellenezte, hogy kérelmezővel ebben a témában beszéljen, azonban tanú szükségét érezte ennek. Kérelmező csatolta a munkaviszonyával összefüggő valamennyi iratot, az igazgatói utasításokat, valamint az orvosi igazolásokat, megkereséseket. Az írásos dokumentáción túlmenően becsatolt 4 hangfájlt, ami az eljárás során értékelésre került (4110felmondasvariaciok; 121; 014Iren; 119oramasodikvaltozat). Tanú a felvételen közölte Kérelmezővel, hogy az igazgató mindent megtesz annak érdekében, hogy az iskolából eltávolítsa. Saját szavaiból, a hangfelvétel alapján idézve: Hát innentől kezdve indul a kibaszás. Elmondja, hogy most az a patthelyzet állt elő, hogy mindenütt sárba tipor. És tényleg nagyon őszinte vagyok. Sárba tipor.; Valami okot úgyis fog találni. Bíztatja Kérelmezőt, hogy kezelőorvosának mondja el, hogy az iskolában ki akarnak vele szúrni. Elmondta, hogy ő úgy gondolja, hogy a kollegák egyöntetűen mellette állnak, de hát szembe tűzzel nem tudnak menni. A hatóság tanúként hallgatott meg egy további tanár kollegát tárgyaláson kívül, aki adatainak zártan történő kezelését kérte. Tanú megítélése szerint, ha volt is valami Kérelmező ellen irányuló intézkedés, akkor az nem a reprodukciós eljárás miatt történt. Ezt arra hivatkozva adta elő, hogy a főnökéről tudja, hogy gyerekcentrikus, és a kismamáknak soha nem volt problémája az iskolával. Elmondta, hogy annyit látott néha, hogy Kérelmező nagyon ideges, mivel azonban azokon a beszélgetéseken nem volt jelen, amiknek a hatására ezt tapasztalta, nem tudta megmondani, hogy mi volt az oka. Hozzátette, hogy Kérelmező inkább zárkózott típus, és tanú nem tudja megítélni, hogy a főnöke és Kérelmező között mi történik. Csak azt látta, hogy kérelmező feszült, ideges, vagy sírt. Kérdésre elmondta, hogy a tantestületben nem tapasztalt a kollegák részéről semmiféle konfliktust, 3

4 vagy ellenszenvet Kérelmező irányában. Nagyon csendes, segítőkész embernek tartja, aki valószínűleg soha senkit nem bántott meg. A lefolytatott bizonyítás alapján megállapítható, hogy Kérelmező beadványa az alábbiak alapján alapos. Az Ebktv. 8. konkrétan nevesíti a védett tulajdonságokat, ezen felsorolás d) pontja az anyaság. Kérelmező valószínűsítette, hogy az emberi reprodukciós eljárással összefüggésben alakult ki a munkahelyén a sérelmezett légkör. A meddőségi kezelésben való részvétel az anyasággal megegyező elbírálás alá esik. A sérelem abban áll, hogy miután az igazgató tudomást szerzett arról, hogy kérelmező meddőségi kezelés alatt áll, ezáltal anyasága okán munkajogi értelemben védettséget élvez, így munkaviszonya nem szüntethető meg rendes felmondással; annak ellehetetlenítésére olyan intézkedéseket tett, melyek tartalmukat és azok közlési módját, körülményeit együttesen értékelve emberi méltóságot sértő munkahelyi légkört generáltak. Önmagában sérelmezett intézkedés volt az információ szerzés mikéntje és módja, ahogyan az igazgató kérelmező reprodukciós eljárásáról több alkalommal tudakozódott Kérelmező kezelőorvosától. Mivel az eljárás folyamán kérelmező munkaviszonyának rendkívüli felmondás útján történő megszüntetése is bekövetkezett; a panasz megtorlás megállapítására is kiterjesztésre került, ugyanis ezen munkáltatói intézkedés hátterében kérelmező az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt történő fellépését látta. A hatóság az alábbi tényállást állapította meg, döntésénél az alábbiakra volt figyelemmel. Kérelmező munkaviszonya a B. Szakközépiskolával augusztus 24. napjával kezdődően határozatlan időtartamra szólt, angol szakos tanárként. Az iskola igazgatójának nem vitatott szándéka volt Kérelmező munkaviszonyát megszüntetni, azonban a közlés időpontja vitatott, 2010 decembere, illetőleg 2011 január eleje. Tényként állapítható viszont meg, hogy a második féléves órarend beosztásából Kérelmezőt tudatosan kihagyták (az igazgató a helyettest ennek megfelelően kérte fel az elkészítésre), és az is, hogy az angoltanár került beosztásra Kérelmező korábbi óráinak megtartására. Kérelmező egy január 12-i keltezésű (kezelő szakorvosa általi) igazolást bocsátott az iskola vezetősége rendelkezésére, miszerint meddőségi kezelés alatt áll. Az iskola igazgatója által meghatalmazott ügyvéd első alkalommal írásban január 18-án kereste meg a kezelő főorvost, nyilatkozatot kérve arról, hogy Kérelmező kezelésének tényleges kezdő és végső időpontja mikorra esik. Majd február 15. napján újabb megkereséssel élt, amiben azt a kérdést teszi fel, hogy július 29. napjától kezdődően január 8. napjáig terjedő időtartamban állt e Kérelmező meddőségi kezelés alatt. (Arra külön kitért, hogy a tájékoztatást ne Kérelmezőn keresztül jutassa el az orvos, hanem közvetlenül neki.) Kérelmező szakmai munkáját illetően írásban kifogást, figyelmeztetést az iskola igazgatójától egy alkalommal sem kapott. Egyetlen írásbeli figyelmeztetése az iskola engedély nélküli elhagyása következtében kapott szigorú igazgatói megrovás volt; azon a napon, amikor munkaeszközeit vissza kellett szolgáltatnia az iskolának; azaz január 19-én. Ezen a napon két tanár kollegájával egy igazolást kért aláírni, amiben tanúsítják, hogy a munkafelvételhez szükséges körülményektől Őt megfosztották, ezt követően távozott az intézményből. Kérelmező a hatósághoz február 2. napján fordult, az eljárás alá vont az eljárás megindításáról szóló értesítést március 21. napján vette át. Érdemi nyilatkozata április 6. napján érkezett meg; az első tárgyalást május 4. napján, a másodikat május 25. napján tartotta a hatóság. Kérelmező május 5. napján közölte az igazgatóval, hogy súlyos szabálytalanságot tapasztalt a matematika érettségin, és, hogy a rendőrségre megy ezt bejelenteni. Az iskolából távozott és rosszulléte miatt orvoshoz fordult aki táppénzes állományba helyezte -, majd ezt követően a rendőrségen megjelent és megtette a feljelentést. 4

5 Kérelmező folyosói felügyelőként volt érintett aznap reggel az érettségin, és két nap elteltével jelezte az igazgató felé az általa tapasztaltakat. Ugyanezen a napon kelt az az értesítés, amiben a munkáltató rendkívüli felmondás tárgyában eljárást indított vele szemben, az alábbiakra hivatkozva: "Munkaviszonyából származó lényeges kötelezettségének jelentős mértékű megszegése miatt Önnel szemben munkaviszonyának rendkívüli megszüntetése miatt a mai nappal eljárást indítottam. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy május 03-án 7 óra 45 perctől 9 óra 00-ig az iskolánkban folyó matematika írásbeli érettségin az első emeleti folyosón felügyelői feladatokat kellett ellátnia. E feladat ellátása során hozzájárult ahhoz, illetve nem akadályozta meg, hogy I. Cs. iskolánk matematikatanára az első emeleti folyosón tartózkodjon, továbbá, hogy a matematika írásbeli érettségi tantermébe bemenjen. Kötelezettségszegés terheli abban is, hogy I. Cs-nek itt írt magatartását nem jelentette, ezzel jelentési kötelezettségének az iskola igazgatója felé nem tett eleget. E kötelezettségszegésével veszélyeztette az írásbeli matematika érettségi szabályszerű lefolytatását. Kötelezettségszegés terheli továbbá abban is, hogy engedélyem nélkül az iskolánk területét május 05-én 9 órakor elhagyta és oda nem tért vissza." Ezzel kapcsolatban az igazgató május 12. napját jelölte ki arra, hogy Kérelmező előadja védekezését, aki azonban azon egészségügyi okokra hivatkozva nem tudott megjelenni. Az igazgató a matematika érettségin történtek következtében a szabálytalanság elkövetésével érintett tanárt írásbeli megrovásban részesítette, a tantermi felügyelőket pedig szóban figyelmeztette, mintegy informális módon, majd a soron következő eligazításon hívta fel figyelmüket mulasztásukra, miszerint nem akadályozták meg a szabálytalan közbenjárást. Kérelmező rendkívüli felmondása május 17-i keltezéssel született meg, indokolásában az érettségin tapasztaltak jelzésének mulasztása, valamint két alkalommal történő engedély nélküli munkahely elhagyása szerepel. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) rendelkezései alapján az egyenlő bánásmód követelménye abban az esetben sérül, ha valakit vagy valamely csoportot a törvény 8. -ában rögzített valamely védett tulajdonsága miatt más, vele összehasonlítható személyhez, vagy csoporthoz képest kedvezőtlenebb bánásmódban részesítenek, és ennek a hátrányos megkülönböztetésnek tárgyilagos mérlegelés szerint nincsen ésszerű indoka. Az Ebktv. 5. d) pontja alapján az egyenlő bánásmód követelményét köteles megtartani a munkáltató a foglalkoztatási jogviszony, az utasításadásra jogosult személy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve az ezekkel közvetlenül összefüggő jogviszonyok tekintetében. A 2000/78/EK irányelvének 2. cikk (3) bekezdése a zaklatás általános definíciójával kapcsolatban rögzíti, hogy a zaklatás a hátrányos megkülönböztetés olyan formájának tekintendő, amikor nemkívánatos magatartásra kerül sor, olyan céllal vagy olyan hatást kiváltva, amely sérti valamely személy méltóságát, megfélemlítő, ellenséges, lekicsinylő megalázó, vagy sértő környezetet teremt. Az Ebtv. 10. (1) bekezdése alapján zaklatásnak minősül az az emberi méltóságot sértő, szexuális vagy egyéb természetű magatartás, amely az érintett személynek a 8. -ban meghatározott tulajdonságával függ össze, és célja vagy hatása valamely személlyel szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása. Az Ebtv. 10. (3) bekezdése alapján megtorlásnak minősül az a magatartás, amely az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt kifogást emelő, eljárást indító vagy az eljárásban közreműködő személlyel szemben ezzel összefüggésben jogsérelmet okoz, jogsérelem okozására irányul vagy azzal fenyeget. Az osztott bizonyítás szabályai alapján, az Ebktv. 19. rendelkezéseinek megfelelően az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indított eljárásokban a jogsérelmet szenvedett félnek vagy a közérdekű igényérvényesítésre jogosultnak kell valószínűsítenie, hogy a jogsérelmet szenvedő személyt vagy csoportot hátrány érte vagy - közérdekű igényérvényesítés esetén ennek közvetlen veszélye fenyeget, és a jogsérelmet szenvedő személy vagy csoport a jogsértéskor - ténylegesen vagy a jogsértő feltételezése szerint - rendelkezett a 8. -ban meghatározott valamely tulajdonsággal. Az Ebktv. 19. (2) bekezdése alapján, az (1) bekezdésben foglaltak valószínűsítése esetén a másik felet terheli annak bizonyítása, hogy a) a jogsérelmet szenvedett fél vagy a közérdekű 5

6 igényérvényesítésre jogosult által valószínűsített körülmények nem álltak fenn, vagy b) az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, illetve az adott jogviszony tekintetében nem volt köteles megtartani. A hatóság az eljárás alá vont kimentését nem tudta elfogadni az alábbiak alapján. A zaklatás tényállásának kimerítéséhez szükséges bizonyítani a bepanaszolt magatartás emberi méltóságot sértő voltát, amely az érintett személynek a 8. -ban meghatározott tulajdonságával függ össze, továbbá, hogy annak célja vagy hatása megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása volt. Zaklatás vizsgálata esetén az eljárás alá vont munkáltató cáfolhatja, hogy az adott magatartás megsértette a panaszos emberi méltóságát, és, hogy kialakult volna a megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet, illetőleg az a méltóságot sértő magatartás eredményeként alakult ki, tehát az ok-okozati összefüggés nem alakult ki. az eljárás alá vont fél tehát ezek alapján mentheti ki magát. A hatóság jelen eljárásban az eljárás alá vont munkáltató magatartását az egyenlő bánásmód követelményébe ütközőnek, és a zaklatás, valamint megtorlás törvényi tényállása megvalósulásaként értékelte, a következők miatt: Zaklatás esetén a sérelmet szenvedett személy szubjektív benyomásait szükséges értékelés alá vonni és vizsgálni, amikor emberi méltóságot sértő magatartásról, másrészt ellenséges és megalázó, megszégyenítő, megfélemlítő vagy éppen támadó környezetről beszél a panaszos. Tárgyi ügyben nem lehet Kérelmező személyes érzékenysége kizárólagosan a mérlegelés tárgya, abban a vonatkozásban kell vizsgálódni, hogy az általa sérelmesnek megítélt intézkedések, kijelentések, megjegyzések súlya milyen mértékű, mennyire alkalmasak ezek céljukat vagy hatásukat tekintve a zaklatás tényállási elemei közül bármelyiknek is a megvalósítására. Fontos kiemelni, hogy a zaklatás nem feltétlenül szándékos magatartás, ezért arra irányuló szándék hiányában is megállapítható. Tehát a bepanaszolt zaklató magatartása mögött meghúzódó szándék irreleváns a jogsértés megállapításának viszonylatában. A zaklatás és a szexuális zaklatás egyaránt megvalósítható aktív és passzív magatartással. Tárgyi ügyben az igazgató magatartása mindkét formában kifejezésre jutott. Elsődlegesen ő maga is elkövetője volt a jogsértésnek, valamint munkáltatóként az iskola alkalmazottainak magatartásáért is felel; ahogyan jelen esetben az iskolatitkár cselekedeteiért is. Munkahelyi vezetőként tisztában kellett azzal lennie, hogy felelős az egyenlő bánásmód követelményének biztosításáért, mivel az általa tanúsított magatartás közvetlenül befolyásolja az irányítása alatt dolgozók munkahelyi körülményeit, munkafeltételeit, a munkahelyi légkört. Egy olyan környezet, amelyben a munkáltatói jogkör gyakorlója maga is részt vesz abban, hogy a munkavállaló megalázó, avagy megszégyenítő módon érezze magát, nem tekinthető egészségesnek és biztonságosnak, és ellentétes a munka törvénykönyvének ) bekezdésével is. I. Az igazgató arra, hogy miért volt szükség Kérelmező kezelőorvosának felkeresésére a meddőségi kezelés időtartamára vonatkozóan; a helyzet általa ellentmondásosnak vélt voltára hivatkozott. Eszerint kérelmező férje már a munkaviszony kezdetekor, azaz 2009 őszén a tudtára adta, hogy kérelmező meddőségi kezelés alatt áll. Mindemellett a kérelmező erről a tényről 2011 januárjában mutatott be igazolást az iskolában, azt követően, hogy tudomást szerzett a felmondása kilátásba helyezéséről. Az ügyvéd segítségét az ellentmondás feloldására kérte, hogy bizonyosodjon meg a kezelőorvostól arról, mikor kezdődött valójában a meddőségi kezelés és meddig fog eltartani. Kérelmező állítása szerint az ügyvéd a kórházat telefonon is megkereste. Kérelmező a munkába állásakor, a műtét körüli problémák jelentkezésekor azonban még maga sem tudta, hogy a kezelésére szükség lesz, és az mikor kezdődhet. A hatóság álláspontja az, hogy az igazgató által jelzett vélt ellentmondás nem létezik, továbbá az ügyvéd igazgatói megbízásra - megkeresései súlyosan sértik kérelmező emberi méltóságát. Mérlegelést nem igénylő, prima facie emberi méltóságot sértő magatartás az, hogy a legintimebb magánszférát érintő kérdésben, a gyermekvállalás, illetőleg annak nehézségei, és ehhez kapcsolódó orvosi kezelések mibenlétéről, folyamatáról, mint szenzitív adatról kívánt a munkáltató információt szerezni. Mindezt megerősíti a tény, hogy az érintett tudtán kívül, őt megkerülve igyekeztek további 6

7 információhoz jutni orvosi kezeléséről. Ily módon Kérelmezőnek lehetőséget sem biztosítottak arra, hogy jóhiszeműen együttműködjön a munkáltatóval a helyzet tisztázásában. Felmerül a munkáltató rosszhiszeműsége, hiszen az érintettet megkerülve informálódott annak érdekében, hogy a munkaviszony megszüntetésére jogilag megfelelő alternatívát találjon. Az a tény, hogy ennek hátterében a munkaviszony jogszerű megszüntetésével felmerülő akadályok feltárása áll, nem alapozza meg az intézkedés jogszerűségét, ráadásul mind adatvédelmi, mind személyiségi jogi szempontból támadható. Jelen eljárásban pedig a kérelmezővel szemben tanúsított zaklató magatartás részelemeként kell értékelni. Az a tény, hogy az informálódás Kérelmező tudtán kívül történt, és az érvelés, miszerint szavahihetőségének, megbízhatóságának megkérdőjelezése okán volt szükséges ami az eljárás során beigazolódott -; súlyosan megalázó körülmény. Továbbá fontos megemlíteni, hogy ezáltal a kezelőorvos is szükségtelenül szerzett Kérelmező munkahelyével, munkavégzésével kapcsolatban információt pacienséről, akivel kizárólag az egészségügyi problémára szorítkozott egészen a megkeresésekig a kapcsolata. II. Az a szándék, miszerint az eljárás alá vont iskola igazgatója Kérelmező munkaviszonyát meg kívánta szüntetni, nem vitatott, az tényként kezelendő. A kérelmező által csatolt (110felmondasvariaciok nevezetű fájl) hangfelvételen az erről való beszélgetés került rögzítésre, illetőleg az igazgató maga is ezzel egyezően nyilatkozott. Közös megegyezéses megszüntetésre tett javaslat hangzott el első ízben, majd ennek visszautasítását követően a rendes felmondás kilátásba helyezése. Az igazgató elmondása alapján kérelmező oktató-nevelő munkájával kapcsolatban merültek fel kifogások, amik indokolttá tették volna elbocsátását. Azonban Kérelmezőt korábban erre vonatkozóan írásbeli figyelmezetésben nem részesítették, ezt alátámasztó egyéb dokumentum sem áll rendelkezésre. Az igazgató által az érdemi nyilatkozatban tett kritikai megjegyzések alátámasztására nem szolgált egyéb adat, információ sem. Az egyik tanú nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy fegyelmezési okból előfordult, hogy más tanár kollega Kérelmező helyettesítő óráján a tanterembe sietett rendet tenni ; a hatóság álláspontja szerint nem elegendő annak alátámasztására, hogy szakmai szempontok miatt nem megfelelő munkaerő. A hatóság mindezek mellett az angoltanári munkavégzés szakmai színvonala megítélésében nem kompetens, jelen eljárás célja és a tényállás felderítése érdekében irreleváns, hogy Kérelmező rátermettsége és kvalitásai megfelelőek voltak e munkakörének ellátásához. III. A bizonyítás során megállapítható volt, hogy az új angoltanár január 10. napjával felvételre került, és Kérelmező óráit átvette oly módon, hogy a második féléves órarendből Kérelmező már kimaradt. Az igazgató - elmondása alapján - maga kérte az igazgató helyettest, hogy Kérelmezőt ne tervezze bele az órarendbe. Ekkor már tisztában volt azzal, hogy kérelmező meddőségi kezelés alatt áll, és rendes felmondással elbocsátani nem áll módjában. Kérelmezőnek írásban kellett kérnie a letanítandó órák meghatározását és kijelölését; aminek következtében az igazgató kizárólag helyettesítő órákat írt elő heti 11 órában, valamint előírta, hogy az általa addig használt nyelvkönyveket az iskola részére vissza kell szolgáltatnia. Arra kötelezték továbbá, hogy az iskolában minden nap tartózkodjon bent 16 óráig. Ezen intézkedések közlési módjáról hangfelvételek állnak rendelkezésre. Mindezek azt mutatják, hogy az igazgató által Kérelmezővel szemben több ízben használt hangnem és modor független, külső szemlélő számára is arrogáns, lekezelő, és tiszteletlen egy női munkavállalóval, egy kollegával, egy leendő anyával szemben. Az a tény, hogy Kérelmező mindezt magára nézve megalázónak és megszégyenítőnek ítélte meg, nem vitatható, és a hatóság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján ezt alátámasztottként értékelte. A felvételek egy ellenséges, megalázó légkör kialakulását támasztják alá minden esetben, aminek keretein belül Kérelmező kiszolgáltatottsága és elnyomása megállapítható. Ennek bizonyítására a hatóság az alábbi, kérelmező által csatolt hangfelvételeken található beszélgetések elemzését végezte el, s az alábbiakat emeli ki: Fájl: 119oramasodikvaltozat.mp3 Az igazgató szóhasználata indokolatlan, ugyanakkor nem lehet véletlen, amit az ideiglenes intézkedésről szóló dokumentum átadásakor több alkalommal hangosan és nyomatékosan közöl; a záradék ezt tartalmazza: átvette illetve megtagadta. Későbbiekben folyamatosan és egyértelműen az utóbbival kapcsolatos negatív következmények kilátásba helyezését sugallja, amit tovább árnyal, hogy ezekről a bizonyos következményekről információ szolgáltatásától elzárkózik, illetőleg hallgat, azt nem közli; ezzel alkalmas arra, hogy bizonytalanságot és félelmet keltsen. Ami a felvételen Kérelmező reakciót hallva egyértelműen beigazolódik. A megtagadás tényének többszöri és emelt hangon történő hangsúlyozása is ezt szolgálja, pl. amikor ezt mondja: akkor annak meglesz a következménye, megtagadhatja, 7

8 semmi különösebb probléma ezzel nincsen. Ez a fajta hozzáállás, megközelítés és modor alkalmas arra, hogy kellemetlen és kezelhetetlen helyzetet idézzen elő. Fájl: 121.mp3 Kérelmező olvasási és szövegértelmezési képességeit vonja ironikus módon kétségbe, ami egy három diplomával közöttük külföldi egyetemen szerzett végzettség rendelkező, több nyelven beszélő tanár esetében megalázó és megszégyenítő feltételezés. Ennek célja lehet a másik fölött érzett fölény és mélyen átérzett hatalmi pozíció világossá tétele, hangsúlyozása. Az igazgató szavai: Arra, hogy te nem tudsz szöveget értelmezni, arra én nem fogok írásban válaszolni. Nem tudom, hogy tanítassz Te, ha nem tudsz magyarul szöveget értelmezni. Tudod értelmezni ezt a szöveget? Ha nem, akkor elmagyarázom neked! A hatóság adott kontextusban emberi méltóságot sértő megjegyzésként értékelte az eredetileg átmeneti intézkedésnek szánt helyettesítő órák elrendelésének kérelmező által írásban kért, és szóban megtett - felemelt és fölényes hangon történő magyarázását - oly módon, mint aki egy kisgyermeknek, illetőleg szellemi képességek hiányában szenvedő személy számára tagoltan kommunikál -, hogy ez bércsökkenést nem von maga után. Az igazgató szavaival: A mondat magyar értelmezése egyértelmű: átlagkeresetét jelen intézkedés nem érinti. Ennél fogva mi lehet ezzel kapcsolatban Kérelmező kifogása?! A beszélgetés során a 44 munkanapos ideiglenes intézkedés időtartamra utalva így fogalmaz az igazgató: majd miután letelik ez a 44 munkanap, utána jön a következő. De addig dolgoznak az ügyvédek, tudod?! Ezt a hatóság utalásként értékelte arra, hogy a munkajogi védettség miatt fennálló jogi helyzetre valamilyen formában megoldást fognak találni az eljárás alá vont szempontjainak szem előtt tartásával. IV. Arról a tényről, hogy Kérelmező reprodukciós eljárás alanya, az igazgatón kívül az operatív és adminisztrációs vezetőségből az iskolatitkár, és az igazgatóhelyettes bizonyíthatóan tudomást szerzett (mindhárom tárgyaláson meghallgatott ügyfél egybehangzóan ezt nyilatkozta). Ezáltal az ő tudomásukra is jutott a probléma, miszerint Kérelmező munkajogi védelme okán rendes felmondása jogszabályba foglalt akadályba ütközik. Ezen kívül a tantestületből a védett tanúként meghallgatott tanár kollega is értesült erről. A hatóság megjegyzi, hogy a sérelmes, megalázó és megszégyenítő munkahelyi légkör kialakításában nem csupán a munkáltatói jogkör gyakorlója, illetőleg az iskolatitkár által kifejtett magatartás játszott szerepet, hanem külön értékelendő az a körülmény, hogy a kollegák, a tantestület tagjai Kérelmezőről alkotott véleményében, személyiségének megítélésében közrehathatott, hogy egy szenzitív személyes és intim információról szereztek tudomást vele kapcsolatban, ráadásul egy olyan negatív élű kontextusban, hogy munkáltatói felmondással szemben kérelmező ezáltal védettséget élvez. Kérelmező a tárgyaláson elmondta, hogy volt olyan kollegája, aki miután értesült a meddőségi kezelésről; odament hozzá, és vigasztalta, hogy gyerek nélkül is van élet. Továbbá azt is elmondta, hogy tanár kollegáktól hallotta, hogy az igazgató fel akarja menteni, amikor kérdezgették tőle, hogy valóban elhagyja e az iskolát. Ugyanezt tapasztalta a tanulók reakcióból is; amikor ők már az új kolleganő nevével elkészített órarendet kapták meg és szerették volna tudni, valóban másik tanárral folytatják e a nyelvtanulást. V. Az iskolatitkár saját személyes tapasztalatánál fogva azon információ birtokában, hogy Kérelmező meddőségi kezelésben vesz részt, helyesnek tartotta, hogy elbeszélgessen erről a rendkívül nehéz élethelyzetről vele, az igazgató kifejezett kérése ellenére. A tárgyaláson tanúvallomásában utalt arra, hogy kérelmező érzékeny helyzetben van, a kezelés miatt nyugalomra volna szüksége. Kérelmező hangfelvételt készített erről a beszélgetésről, aminek során többek között az iskolatitkár javasolta a táppénz igénybevételét, a munkától és az iskolától való távolmaradást, mint az idegességtől és stressztől való tartózkodás zálogát. A tanúval való beszélgetésről felvett hanganyag a hatóság álláspontja szerint alátámasztja azt a szándékot, hogy egyértelműen kérelmező pszichikai ellehetetlenítése volt az igazgató célja, amiről ráadásul Kérelmező környezete is tudomással bírt, és mindez amiatt, hogy jogszerűen nem tudta munkaviszonyát megszüntetni. Továbbá az iskolatitkár saját szavaival leírt igazgatói magatartás a kérelmezővel szembeni hozzáállás és szándék tekintetében egyértelműen alátámasztja a zaklatás tényállás megvalósulását. VI. A hatósági eljárásban nyilvánvaló tényként volt kezelendő, hogy a munkaviszony megszüntetése az eljárás alá vont szándékában áll, illetőleg bizonyítást nyert, hogy az erre irányuló kísérletei meghiúsulása következtében alakult ki a kérelmező által sérelmezett munkahelyi légkör. A 8

9 zaklatást tárgyi ügyben a hatóság egy folyamatként értékelte, ami a munkavégzés ellehetetlenítésében öltött testet, az ezt takaró intézkedések kérelmező felé történő közlése módját illetően és az egész kontextust figyelembe véve pedig emberi méltóságot sértő módon. VII. A matematika érettségin történt szabálytalanság következményeit illetően, miután az igazgató először helyettesétől, majd Kérelmezőtől értesült arról: az érintett tanárral szemben fegyelmi eljárás indult, és írásbeli megrovásban részesítették az egyébiránt kiváló nevelő, oktatói munkát végző pedagógust. Hasonlóképp a tantermi felügyelőket is megrovásban részesítették, szóban. Ezzel szemben Kérelmezőt, aki az esetkor az egész folyosó felügyelője volt, és az előzőekben említett munkavállalókkal együttesen terhelte felelősség abban, hogy az érettségi zavartalanul és szabályosan bonyolódjon le, az igazgató súlyos kötelezettségszegés miatt vonta felelősségre, és a rendkívüli felmondásának indokolásában ez a mulasztás szerepel első helyen. Az igazgató elmondása alapján a felmondásában lényegét tekintve a hangsúly a munkahely engedély nélküli elhagyásán van. Ami nem első, hanem második alkalommal történt meg. (Ezen két munkahelyelhagyás körülményeire a határozat már a korábbiakban kitért.) A hatóság megítélése szerint indokolatlan és ésszerűtlen különbségtétel történt kérelmező és a többi felügyeletet ellátó tehát vele hasonló helyzetben levő - tanár között; ugyanazon mulasztás elkövetése miatt Kérelmezőt azonnali hatállyal elbocsátották, míg a kollegái számára csupán informálisan jelezték, hogy más módon kellett volna eljárniuk. Jelen ügyben az eljárás során feltárt tényállás alapján a hatóság kérelmező munkaviszonyának ebben a formában történő megszüntetését az Ebktv. szerinti megtorlásként értékelte, mivel kérelmező a hatósághoz fordult és a zaklatás kivizsgálását, ezáltal segítséget kért megromlott munkahelyi helyzetében. Mindez ahhoz vezetett, hogy az iskola igazgatója indokot talált arra, hogy megszüntesse munkaviszonyát. A fentiekben kifejtett mulasztás természetét figyelembe véve, illetőleg tekintve a másokkal szemben alkalmazott következményeket; egyértelműen megállapítható, hogy a munkaviszony megszüntetésének elsődleges indoka kérelmező hatóság előtti fellépése volt, azzal, amellyel kellemetlen, lehetetlen helyzetbe hozta az iskola igazgatóját. Eljárás alá vont jelen eljárásban vizsgált Kérelmezővel szemben tanúsított zaklatást megvalósító magatartása - aminek hátterében a tőle való megválás szándéka és sikertelensége együttesen állt - egy folyamatként kezelendő, aminek betetőzéseként értékelhető a munkaviszony radikális módon való megszüntetése. Kérelmező hatóság előtt való fellépésével amivel kifogásolta és sérelmezte az igazgató által kialakított ellenséges munkahelyi légkört, és aminek elviselhetetlensége miatt kért segítséget - mintegy felgyorsította és generálta azt, hogy eltávolításához az igazgató találjon indokot. Kérelmezővel szembeni bizalmatlanságát és elégedetlenségét növelte a tény, hogy kérelmező megkérdőjelezte intézkedéseinek jogosságát és kiérdemeltségét. Továbbá helyzetét a hatósághoz való fordulásával tovább rontotta, mivel megkérdőjelezte azt a módot, ahogyan tőle meg akartak szabadulni. Álláspontunk emiatt következett be a súlyos következményekkel járó munkáltatói intézkedés, s az érettségi körüli szabálytalanság kérelmező általi észlelése, jelentése, felelősségre vonásának körülményei anélkül, hogy a hatóság előtt eljárás lett volna folyamatban, teljesen más intenzitással és súllyal történtek volna meg. A hatóság álláspontja az, hogy az eljárás miatt felfokozott indulatok hevének köszönhető az, hogy kérelmezőt elbocsátották. Az eljárás alá vont félnek sem a zaklatás, sem a megtorlás tekintetében nem sikerült bizonyítani, hogy a jogsérelmet szenvedett fél által valószínűsített körülmények nem álltak fenn, ahogyan azt sem, hogy az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, illetőleg nem lett volna köteles megtartani. Az igazgató által tett nyilatkozatok sem azt nem igazolták, hogy a kérelmező által előadottak megcáfolhatók; azaz nem alakult ki emberi méltóságot sértő megalázó, megszégyenítő környezet, illetőleg azt sem, hogy annak ellenére, hogy a sérelmes munkahelyi légkör nem tagadható; az összefüggésbe nem hozható kérelmező munkajogi szempontból való védettségével, aminek megalapozója az a tény, hogy emberi reprodukciós eljárás alanya. A megtorlás tekintetében pedig a fent kifejtettek alapján a hatóság bizonyítottnak találta, hogy a Kérelmező hatóság előtti eljárás kezdeményezése és az elbocsátása okozati összefüggésben állt. A hatóság fontosnak tartja kiemelni, hogy jelen panasz esetében is egy folyamatról van szó, ami a zaklatás körében volt értékelhető sérelemként. Kérelmező azt követően kezdte megszégyenítő, megalázó környezetben végezni munkáját, amikor hivatalos igazolást mutatott fel arra vonatkozóan, hogy meddőségi kezelés alatt áll. Emberi méltóságában sértette az a mód, ahogyan a munkáltatói jogkör gyakorlója munkavégzésének ellehetetlenítésén keresztül kívánt tőle megszabadulni, és az általa foganatosított intézkedések közlési módja alkalmasint megalázó, megfélemlítő hatással volt rá. Mindezek együttesen nem csupán számára nehezítették meg a munkavégzés mindennapjait, hanem tanártársai körében sajnálkozó, együttérző, avagy éppen ellenkezőleg, ellenséges légkört is 9

10 generálhattak. Ily módon azon túlmenően, hogy sértő, bántó, megalázó önmagában az, ha valaki egy ilyesfajta bélyeget kap a munkahelyén; még találgatások céltáblájává is válik. A fentiek alapján megállapítható, hogy az eljárás alá vont magatartása az Ebktv. 10. (1) pontjában foglaltak alapján sérti az egyenlő bánásmód követelményét Kérelmező anyaságával összefüggésben, továbbá azzal, hogy Kérelmező munkaviszonyát megszüntette az eljárás alatt; a törvény 10. (3) pontjába foglalt megtorlást valósított meg. A hatóság elrendelte határozatának a jogerőre emelkedéstől számított három hónapra történő nyilvánosságra hozatalát mind a Hatóság, mind az iskola hivatalos honlapján, valamint 500,000 Ft (azaz ötszázezer forint) bírság megfizetését. A hatóság a már végrehajtható, jogerőre emelkedett határozatot elektronikus úton megküldi eljárás alá vontnak a nyilvánosságra hozatal céljából. A hatóság a bírság összegének meghatározásakor figyelembe vette azt a tényt, hogy az eljárás alá vont magatartása az Ebktv. két tényállását is kimerítette; nem csupán a zaklatás, hanem a megtorlás is megállapítható volt tárgyi ügyben. Valamint azt a körülményt, hogy az eljárás alá vont magatartása egy folyamatként értékelhető, ami fokozatosan és hosszú időn keresztül bontakozott ki, arról többen is tudomást szereztek, ezáltal a sérelem súlya még jelentősebb. A hangfelvételek közigazgatási eljárásban történő felhasználása tekintetében a hatóság rámutat a Legfelsőbb Bíróság 296. Elvi határozatában foglaltakra. A Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiuma több közzétett eseti döntésében kifejtette, hogy a személyhez fűződő jogok megsértése megvalósulhat a képmás vagy hangfelvétel visszaéléssel történő elkészítésével. Ugyanakkor arra is iránymutatást adott, hogy a képmás vagy hangfelvételnek bírósági vagy szabálysértési eljárásban bizonyítékként való előterjesztése felhasználásnak minősül, és a felhasználás tényének megállapítása szempontjából közömbös az, hogy a felvétel készítése a személyiségi jogok megsértésével történt. A bíróság vagy más hatóság előtt folyó eljárásban az igazság érvényesülésének biztosítása közérdek, és a bizonyítás ezt a célt szolgálja. Ezért nem lehet a felvétel felhasználását visszaélésnek tekinteni. Az ügyintézési határidő a 362/2004 (XII.26.) Korm. rendelet 7. (1) alapján 75 nap. Az ügyintézési határidő lejártának a napja a Ket. 33. (5) alapján június 20. napja. Határozatomat az Ebktv. 15. (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörömben eljárva hoztam meg. A határozat elleni fellebbezést az Ebktv. 17. (1) bekezdése zárja ki. A határozat bírósági felülvizsgálatát az Ebktv. 17. (3) bekezdése, valamint a 109. (1) bekezdése biztosítja. Budapest, június Dr. Honecz Ágnes Elnök 1024 Budapest, Margit krt. 85. Tel.: (1) Fax.: (1)

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/234 / 1 /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.B Kérelmező által az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám:EBH/554/19/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A. B. törvényes képviselőjeként C.D. benyújtott kérelme alapján a Munkácsy Mihály

Részletesebben

I. Hatósági tevékenység

I. Hatósági tevékenység Beszámoló az Egyenlő Bánásmód Hatóság tevékenységéről, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól (2006. január

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám:EBH/1026/2008 Ügyintéző:.dr. Gregor Katalin Az Egyenlő Bánásmód Hatóság X Ügyvédi Iroda által képviselt KA kérelmére a PR ügyvéd által képviselt ITD Hungary Zrt. eljárás

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/ / /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Dr. X.Y (továbbiakban, mint Kérelmező) által az egyenlő bánásmód

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/29/27 /2006 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt X.Y. kérelme alapján az egyenlő bánásmód

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Szám: 105/887- /2013.RP. Tárgy: panasz elbírálása

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Szám: 29000-105/15/ /2014.P. ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Tárgy: rendőri

Részletesebben

3. Kérem, hogy a tisztelt törvényszék tiltsa el alpereseket a további jogsértésektől (Ptk. 84. (1) b)).

3. Kérem, hogy a tisztelt törvényszék tiltsa el alpereseket a további jogsértésektől (Ptk. 84. (1) b)). Tisztelt Nyíregyházi Törvényszék!... (született:..., lakcím:..., anyja neve:...) felperes meghatalmazott jogi képviselőjeként Orosz Mihály Zoltán, Érpatak Község polgármestere (cím:...) I. rendű és Érpatak

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/349/12/2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.B. kérelme alapján az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-6142/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Generali-Providencia Biztosító Zrt. számára

Részletesebben

Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu

Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Szám: 105/411- /2014.RP. Tárgy: panasz elbírálása

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/1304- /2012.P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az irányelvek és átültetésük A közösségi jog egyik

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000 105/993- /2012. P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT Ügyiratszám: EBH/1475/2009 Előadó: dr. Gregor Katalin Az Edelény Város Önkormányzatának polgármestere, Molnár Oszkár eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2016. április 18. 2016. 8. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 3073/2016. (IV. 18.) AB határozat bírói kezdeményezés elutasításáról... 442 3074/2016. (IV.

Részletesebben

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS ALTEO Nyrt. Üzletszabályzat 3. sz. melléklet KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS A jelen villamos energia-kereskedelmi keretszerződés (az annak elválaszthatatlan részét képező valamennyi

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/33- /2013.P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-816/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-816/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-816/2014. számú ügyben Előadó: dr. Berkes Lilla Az eljárás megindítása A panaszos és élettársa Romániából települt át, az ezzel kapcsolatos ügyintézés során

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-683/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-683/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-683/2014. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása A panaszos édesanya a 2009-ben született gyermekével való kapcsolattartása ügyében

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.330/19/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2015/2014. számú ügyben (Kapcsolódó ügyek: AJB-2049/2014., AJB-2082/2014., 2198/2014.

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2015/2014. számú ügyben (Kapcsolódó ügyek: AJB-2049/2014., AJB-2082/2014., 2198/2014. Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2015/2014. számú ügyben (Kapcsolódó ügyek: AJB-2049/2014., AJB-2082/2014., 2198/2014.) Előadó: dr. Tóth Lívia Az eljárás megindítása Négy, egymástól független,

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m, m e g s z ü n t e t e m.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m, m e g s z ü n t e t e m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

Országos Rendőrfőkapitány. Papp Károly r. altábornagy H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m.

Országos Rendőrfőkapitány. Papp Károly r. altábornagy H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m. Országos Rendőrfőkapitány Papp Károly r. altábornagy Szám: 29000/105/794-18/2014. P. Tárgy: alapjogot érintő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.797/ 9 /2009. A

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása A panaszos apa 17 éves gyermeke ügyében kérte a segítségemet. A csatolt dokumentumok

Részletesebben

Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. június 30-i rendes ülésére

Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. június 30-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. június 30-i rendes ülésére Tárgy: dr. Belányi Ágnes ügyvéd jogi állásfoglalása Előterjesztő: Kerényi Zsolt alpolgármester

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Előadó: dr. Juhász Zoltán Az eljárás megindulása A panaszos beadvánnyal fordult az Országgyűlési Biztos Hivatalához,

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/56/13/2007 Ügyintéző: dr. Gombos Annamária Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Kérelmezőnek az Auchan Magyarország Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-136.) - képviseletében

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-130/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-130/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-130/2016. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kalocsai Gyermekotthon Általános Iskola és

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T 1 Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. (1) bekezdésében

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7891/2012. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-7873/2012. számú ügy)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7891/2012. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-7873/2012. számú ügy) Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7891/2012. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-7873/2012. számú ügy) Előadó: dr. Kéri Szilvia Az eljárás megindítása A hivatalhoz érkezett beadvány szerint a

Részletesebben

Szám: 29000 105/1406- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000 105/1406- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i üléséről 27-29/2009. (10. 19.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Győri Ítélőtábla Gf.IV.20.228/2005/30.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Győri Ítélőtábla a fellebbezési eljárásban a G. Ügyvédi Iroda által képviselt R. Díszlet- és Jelmeztervező Bt. felperesnek a

Részletesebben

III. A Testület által vizsgált ügyek tanulságai

III. A Testület által vizsgált ügyek tanulságai 10 s Rendészet és emberi jogok 2014/1 2. 4. Fokozott ellenőrzés elrendelése, térbeli és időbeli korlátai A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 30. -a, illetve a rendőrség szolgálati szabályzatáról

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindulása A panaszos azért fordult hivatalomhoz, mivel sérelmezte, hogy a közfoglalkoztatás

Részletesebben

Indokolás: A Rendelet támadott rendelkezései a következők: 2. Lakásfenntartási támogatás

Indokolás: A Rendelet támadott rendelkezései a következők: 2. Lakásfenntartási támogatás BorsodAbaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály 3525 Miskolc, Városház tér 1. Tisztelt Cím! A Társaság

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Villamos energia Kereskedelmi üzletszabályzat 1. számú melléklet VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS (Minta) VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Szerződő felek: Szerződésszám: Dátum: Érvényesség:

Részletesebben

A-PBT-A-48/2013. Ajánlás

A-PBT-A-48/2013. Ajánlás A-PBT-A-48/2013. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület a Dr. R.G. ügyvédi Iroda Dr. R.G. ügyvéd (xxx) által képviselt Z.A. kérelmező (yyy; a továbbiakban: Kérelmező) ABC Biztosító (zzz; a továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Szám: 105/1125- /2010.RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/1125- /2010.RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T Szám: 105/1125- /2010.RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. (1) bekezdésében

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.845/ 14 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7392/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. számára A Pénzügyi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

ÁROP-1.A.3-2014 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN

ÁROP-1.A.3-2014 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN ÁROP-1.A.3-2014 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN A projekt által érintett jogszabályok felsorolása, valamint a főbb jogi rendelkezések

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D. 784/13/2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata

A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti szakmagyakorlási tevékenység jogszerűségének és szakszerűségének

Részletesebben

2014. Kereskedelmi szerződések joga 1. Bevezetés A legfontosabb változások áttekintése 1

2014. Kereskedelmi szerződések joga 1. Bevezetés A legfontosabb változások áttekintése 1 Kereskedelmi szerződések sek joga 1. MSC 2014 Az új Polgári Törvénykönyv a szerződések jogát érintő legfontosabb változásai. Kötelmi jogi alapok dr. Verebics János, PhD egyetemi 1 Bevezetés A legfontosabb

Részletesebben

8/2004. (III. 25.) AB határozat

8/2004. (III. 25.) AB határozat 8/2004. (III. 25.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában meghozta a következő határozatot:

Részletesebben

CESSIO Követeléskezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. szeptember 1. napjától

CESSIO Követeléskezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. szeptember 1. napjától CESSIO Követeléskezelő Zrt. Hatályos: 2014. szeptember 1. napjától CESSIO KÖVETELÉSKEZELŐ ZRT. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 2 I.1. A Szabályzat célja 2 I.2. Fogalmak 2 I.3. Adatkezelés 2

Részletesebben

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS A jelen dokumentum az e-útdíj adatszolgáltatás előfizetői szolgáltatási szabályzatnak a lábjegyzetben megjelölt időpont szerint hatályos rendelkezéseit tartalmazza. A mindenkor hatályos

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a korrupciós bűncselekményekkel érintett büntetőügyek vizsgálatáról

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a korrupciós bűncselekményekkel érintett büntetőügyek vizsgálatáról BF. 652/2015/1. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a korrupciós bűncselekményekkel érintett büntetőügyek vizsgálatáról Legfőbb Ügyész Úr rendelkezése alapján vált szükségessé azoknak a büntetőügyeknek a vizsgálatát

Részletesebben

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A 321-5262; Fax: 321-5405 E-mail: info@liganet.hu J a v a s l a t o k a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos

Részletesebben

1 Az EME Zrt. a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. megalakulásával a továbbiakban nem nyújthat szolgáltatást. Az EME Zrt. honlapja szerint a cég

1 Az EME Zrt. a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. megalakulásával a továbbiakban nem nyújthat szolgáltatást. Az EME Zrt. honlapja szerint a cég Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2016/2014. számú ügyben (Kapcsolódó ügyek: AJB-6781/2013., AJB-1359/2014., AJB-636/2014., AJB-7807/2013., AJB-7987/2013., AJB- 2258/2014., AJB-2223/2014.)

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/367/ /2012. RP. Tárgy: alapvető

Részletesebben

AJÁNLÁST. A Pénzügyi Békéltető Testület döntését az MNB tv. 113. -ának b) pontja, 116. -a, valamint 119. - ának (1) bekezdése alapján hozta meg.

AJÁNLÁST. A Pénzügyi Békéltető Testület döntését az MNB tv. 113. -ának b) pontja, 116. -a, valamint 119. - ának (1) bekezdése alapján hozta meg. A-PBT-A-14/2014. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület a K.L. kérelmező (xxx; a továbbiakban: Kérelmező) ABC Biztosító (yyy; a továbbiakban: Pénzügyi Szolgáltató) ellen benyújtott kérelmére indult, xxx

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6436/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. számára. A Pénzügyi

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Előadó: dr. Herke Miklós Az eljárás megindítása A panaszos aki jelenleg fehérgyarmati állandó lakos azt kifogásolta, hogy a lakcímnyilvántartásba

Részletesebben

A-PBT-A-41/2013. Ajánlás

A-PBT-A-41/2013. Ajánlás A-PBT-A-41/2013. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület V.J-né született T.E. (a továbbiakban: Készfizető Kezes) és V.J. (a továbbiakban: Adóstárs) kérelmezők (xxx; a továbbiakban: Kérelmezők) ABC Bank

Részletesebben

Pfeffer Zsolt, tanársegéd Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszék. körében. Az adókötelezettségek

Pfeffer Zsolt, tanársegéd Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszék. körében. Az adókötelezettségek 48 Pfeffer Zsolt, tanársegéd Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszék Az adókötelezettségek megjelenése a közbeszerzések szabályozásában 1 I. Bevezető gondolatok és az adókötelezettségek

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben Az eljárás megindítása A panaszos szülő Budapesten a Fráter György téren működő Csicsergő Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) eljárását sérelmezte.

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG. Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG. Elnök 1 Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/545/13/2013. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (, a továbbiakban: hatóság) a kérelmező kérelmére az eljárás alá vonttal szemben a fenti ügyszámon folytatott

Részletesebben

A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA. 2010.El.II.C.17.

A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA. 2010.El.II.C.17. 2010.El.II.C.17. A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS BEVEZETÉS A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Projekt megnevezése: Működési folyamatok optimalizálása Erzsébetváros Önkormányzatánál című, ÁROP - 3.A.2-2013- 2013-0037 azonosító számú pályázati projekt Kapcsolódó fejlesztési

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2015. február 9. 2015. 3. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 2/2015. (II. 2.) AB határozat a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása Hivatalomhoz állampolgári bejelentés érkezett a Baranya Megyei Gyermekvédelmi

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYARORSZÁGI TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYARORSZÁGI TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Budapest, 2001. március 14. módosítva: Budapest, 2003. szeptember 11. módosítva: Budapest, 2004. június 8. Módosítva: Budapest, 2006. július

Részletesebben

A-PBT-A-71/2013. Ajánlás

A-PBT-A-71/2013. Ajánlás A-PBT-A-71/2013. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület a H.F. kérelmező (xxx; a továbbiakban: Kérelmező) ABC Biztosító (yyy; a továbbiakban: Pénzügyi Szolgáltató) ellen benyújtott kérelmére indult, xxx

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t VERSENYTANÁCS Vj-113/2006/34 A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Bricostore Hungaria Beszerzési Kft. és a Bricostore Hungaria Barkácsáruház Kereskedelmi Kft. (mindkét kft. székhelye: Budapest)

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t VERSENYTANÁCS Vj66/2006/35. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a BAU ART Marcali Építész Iroda Bt. I. rendű, az Ormai Építési Szerelési Vállalkozás Kft. II. rendű és a Noa Építőipari és Beruházó

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK II/B-6928/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának feltételrendszere Szerző: dr. Sarkadi Mónika Tatabánya 2015. november 21. I. Bevezetés A gyermektartásdíj tárgyában megkötött és a bíróság

Részletesebben

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat MOBIL PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. október 7. 2015. 19. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 28/2015. (IX. 24.) AB határozat a Kúria Knk.IV.37.467/2015/2. számú végzése alaptörvényellenességének

Részletesebben

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám A Fővárosi Törvényszék a Dr. Illés Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. I. T. ügyvéd) által képviselt Városüzemeltető és Fenntartó Kft. (Mosonmagyaróvár)

Részletesebben

Tárgy: az MBK/3822-2/2011. számú végzés felülvizsgálata másodfokú eljárásban

Tárgy: az MBK/3822-2/2011. számú végzés felülvizsgálata másodfokú eljárásban MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1605-3/2011. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: az MBK/3822-2/2011. számú végzés

Részletesebben

A Budapesti Békéltető Testület

A Budapesti Békéltető Testület A Budapesti Békéltető Testület 4/2014. számú ajánlása az elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételekor tanúsítandó előfizetői és szolgáltatói magatartásról I. Ajánlás az előfizetőkre vonatkozóan

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti felszólalása - Dr.Vécsei László

Részletesebben

Szám: 105/574- /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/574- /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 105/574-

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-361/2016. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-2745/2016)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-361/2016. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-2745/2016) Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-361/2016. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-2745/2016) Előadók: dr. Bene Beáta dr. Kussinszky Anikó Az eljárás megindítása A Hivatalomhoz érkező panaszbeadványok

Részletesebben

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 Hatályos: Kazincbarcika, 2016. Junius 01. 2 2 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései 1 A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései Az áruk, szolgáltatások iránti igényt a gazdaság szereplői érdekeiknek megfelelően, azok által

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet Bevezető rendelkezések 1. A törvény célja 1. E törvény a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait állapítja

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Balassi Intézet 1016 Budapest Somlói út 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte 75006 Paris) épületének állapotrögzítő felmérési tervdokumentációja Az Ajánlati Dokumentáció

Részletesebben

Ügyiratszám. NAIH-550-15/2013/H Tárgy: az Adecco Személyzeti Közvetítő Kft. adatkezelésének vizsgálata HATÁROZAT

Ügyiratszám. NAIH-550-15/2013/H Tárgy: az Adecco Személyzeti Közvetítő Kft. adatkezelésének vizsgálata HATÁROZAT Ügyiratszám. NAIH-550-15/2013/H Tárgy: az Adecco Személyzeti Közvetítő Kft. adatkezelésének vizsgálata HATÁROZAT Az ADECCO Személyzeti Közvetítő Kft-t (1134 Budapest, Váci út 45. G. ép. 7. em., a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.54 / 17 /2011. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A munkaviszony megszüntetéséhez kapcsolódó kialakuló bírói gyakorlat az új. Mt. tükrében. Szerző: dr. Bana-Nagy Adrienn

A munkaviszony megszüntetéséhez kapcsolódó kialakuló bírói gyakorlat az új. Mt. tükrében. Szerző: dr. Bana-Nagy Adrienn A munkaviszony megszüntetéséhez kapcsolódó kialakuló bírói gyakorlat az új Mt. tükrében Szerző: dr. Bana-Nagy Adrienn Miskolc 2015. november 29. I. A Munka Törvénykönyve változásának jogszabályi, jogpolitikai

Részletesebben