ARIADNÉ KÖNYVEK Kovács András Ferenc Scintilla animae

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ARIADNÉ KÖNYVEK Kovács András Ferenc Scintilla animae"

Átírás

1 ARIADNÉ KÖNYVEK Kovács András Ferenc Scintilla animae Kábulatok. A Pilvaxtól az Ispán-kútig. Gondolatok a készenlétről. Arany János szertepillant. A műfordításról. Angol líra. Assandro vallomása. Catullusi játékok. Goliárd tavasz. Apollinaire tündöklése és bukása. Andaluz poétika. Dsida Jenő sóhaja A gyermekség dicsérete. Áprily bolyongásai. Ady Endre árnyéka. Fons et Spaeculum. Iszonyú minden angyal. A semmi sodra. A vers, akár a Mekszikra röpte... Holt Költők Társasága

2 Kovács András Ferenc Scintilla animae

3 Sorozatszerkesztő:Visky András

4 Kovács András Ferenc Scintilla animae P-PRESS Korunk Baráti Társaság Kolozsvár 1995

5 Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával Kovács András Ferenc, 1995 ISBN

6 Bevezetés a kábulatba BEVEZETÉS A BEVEZETÉSBE. Nemes gyakorlat lehetett valaha, hogy tudós humanisták avagy csupán poéták ajánlóverseket költöttek különféle könyvek elé. Szokványos szavak szánkáztak végig az ilyesfajta költemények többé-kevésbé találékony kacskaringóin, elannyira, hogy már meglepő fordulatokra sem lehetett számítani bennük, nem is szólván a gondolat hirtelen hajtűkanyarairól, hiszen főleg a szószátyár apologézis, illetve valamely értelmiségi önapoteózis szellemében fogantak eme némelykor panegirisznek is beillő lelkendezések, melyek mégis a lectori salutem tartásával fordultak nyájas olvasók és kábult humanisták felé. A humanisták azóta igencsak megfogyatkoztak, a verseiményes ajánlásoknak már a fanyar Cervantes megadta a kegyelemdöfést, méghozzá Don Quijote szélmalomszurdaló dárdájával. Végtére is kialakult az előszóírás messzemenően modern művészete a hajdanvolt könyvek java része azonban eltűnt, talán elrepült üresen csapdosó lapokkal, akár Marin Sorescu félszegen szárnyaló madarai. Latin disztichonok vagy petrarkizáló szonettek ugyan még díszelegnek néhol néhai könyvek beköszöntéseként, pedáns értekezések avagy reneszánsz verseskötetek előtt, de csak a vers állandó reneszánsza vehető bizonyosra az emberi vágyban a szó újjászületésének értelmében. De hát milyen is ez az újjászületés? A költészet fájdalmas művészet. A vers csak annyira fájhat, amennyire a művészet, mégis a világ valahány művészete egyszerre sem sajog oly égetően, mint a vers maga. Vajon miért? Mivel ő az emberiség rezgésmérője. A szó sokkalta inkább, mint holmi szobor, festmény vagy épület finoman bevonja a nyöszörgő világ sóhaját, átitatódik véle, kerékbe tört lesz, megsebzett, szétszaggatott. A költő lebénul a szabad választási lehetőségek között, merthogy lényegénél fogva nem a tettek embere. Az ő habozása, tétova dadogása, folytonos fontolgatása eleve metafora. Ezek már Sorescu sorai ama előhangból, amely nyitányként szolgál a költő ihletről szóló traktátusához. Magam is hasonlót szerettem volna írni a költészet kábulatáról, Sorescu józan szédületéről a jelen válogatás elé, de csak töredékekre futotta nem lelkesen bizonygató magyarázatokra (a versre különben sincs magyarázat), csak bennszakadt kérdésekre. Tizennégy töredék következne tehát, mondjuk a metaforák természetéről, csupán tizennégy feljegyzés, akár egy elnapolt szonett tizennégy körmönfont sora, egy Sorescunak szentelt beköszöntő szonetté, ha úgy tetszik... EGY. Bizonyos értelemben a poézis a világ metaforája, pontosabban az út egyetlen metafora felé. Az út maga is metaforákkal van kikövezve, a poézis utazói pedig a maguk során mind metaforákká változhatnak, mert a metaforizmus és metamorfizmus legalábbis mostohatestvérek. Az előbbinek egyik különös megjelenési formája éppen a metaforák elkerülése. Valamelyik kritikusa szerint Sorescut alig foglalkoztatja a költészet állapota, márpedig sokat, igen sokat töprenkedik az emberi állapoton, világunk sorsán. Vajon költőnknél nem éppen a metaforák elkerüléséről, esetleg helycseréjéről van szó? Másrészt e két állapot (maradjunk talán a francia fogalompárnál: la condition humaine la condition poétique) létezhet egymástól függetlenül is? Hát a költészet nem lehető s lehetetlen tényezők összjátéka? Sorescu költészete mindenesetre kerülni látszik a metaforákat, s nézetem szerint így változhat egyetlen metaforává. Valóban sokszor szikárnak tűnő verseit egyetlen metafora forró röpte ragyogja be. KETTŐ. A metafora röpte tulajdonképpen Ikarosz pillanata. Röpülni azonban kockázatos, holott csak a szavak röpte vihet valamerre, hiszen a költészetnek más gravitációs törvényei vannak. Az égről viszont semmit sem tudni egyként lehet valamely szoba szilárd mennyezete vagy éppen a költő csillagos ejtőernyője. Sorescu eljátszik a röpülés dillemájával, jól tudja, hogy Ikarosz pillanata (akárcsak bizonyos értelemben a költészet is) élet-halál kérdése. Vagy talán idő kérdése? Képzeljünk el egy kimerevített pillanatfelvételt Ikarosz lezuhanásáról, amelyben kiteljesedik az ikaroszi

7 metafora. Röpülni azonban szükséges, írni még szükségesebb. Minden vers próbarepülés Ikária felett. HÁROM. Ha a költő ikaruszosdija idő kérdése, akkor tellvilmososdija méginkább az nyugtalanító antik játszadozás, hiszen Zénon aporiáin alapul a Mérgezett nyíl láthatatlan útja, s a mozdulatlan mozdony gyorsasága, amint ott fújtat a talpfákon baktató mögött, de sohasem érheti utol... A kegyetlen éleai Zénon kisded játékai mellesleg századunk költészetének rögeszméi közé tartoznak elég itt Valéry áthatóan vibráló strófájára utalnom A tengerparti temetőből vagy éppen Jorge Luis Borges néhány varázslatos sorára. A Zénon-szindróma játékszabályai viszont versenként változóak a létérzékelés meglepő tünetei poétai paradoxonok láncolatába szerveződnek. Sorescu még e paradoxonok paródiájáig is eljut, hiszen a költők könyörtelen kiváltsága lett a játék az idővel. Vagy talán az idő játszik velük? Az idő játssza át őket szavakká? A játszma persze folytatódik... NÉGY. Zénon avagy Tell Vilmos láthatatlan nyílvesszője ott rezeg a költészet levegőjében. Végtelen rezgése, akárcsak az írás pillanata, megsokszoroz kirajzolódnak e moccanatlan vibráció personái is. De mihez kezdhet egy berezdülő szalmaszál, ha megszökött a súlyos szalmazsákból, egyetlen szalmaszál a számtalan közül? Milyen lesz majd az ő egyénisége? Miféle rezgés rázza őt? Talán eszmélni s gondolkodni kezd? Gondolkodó nádszálról már tudunk: Pascal jóvoltából. A gondolkodó szalmaszál talán ellenmetafora? Esetleg Sorescu tragikus mosolya? Vagy egy mosoly karikatúrája? ÖT. Az egyiptomi írnok szobra mintha mosolyogna, pedig csak figyel fegyelmezetten. (Valahova a végtelenbe vagy eljövendő korszakok felé?) Kezében nádszál, pontosabban nílusi nád. Feszült nyugalom mindjárt írni kezd... Évezredek telnek el mindjárt írni kezd... A következő pillanat kiismerhetetlen. Az írás momentumának nem lehet monumentumot emelni csak az idő örökítheti meg szavakból. De mégis itt az írni készülő ember feszült nyugalom. Értelmes arca változatlanul figyel. Csak figyel. Tekintete világos és kifürkészhetetlen. Azt hiszem, az emlékmű mégis létezik. Az írás pillanatát ez a figyelem zárja magába. Az írás művészete lényegileg e figyelem meghosszabbítása. A szobor következő mozdulata létezik. Az írnok bennünk egyszer írni kezd... HAT. Az írás művészetét mi sem igazolhatná ékesszólóbban, mint éppen egy névtelen írnok karcsontja véli Sorescu. Leéghet akár az alexandriai könyvtár is, tombolhatnak vadabb könyvtártüzek szűk homlokok mögött az írnok ír a súlyos egyiptomi éjszakában. Papírra vetni a mondanivalót annyit tesz talán, mintha valamely süket istennel (eszmével vagy világgal?) társalognánk. Az írás művészetének ez is metaforája lehetne, legalábbis így sejteni a költő Szakadékban című verséből. Az írnok karcsontja pedig nem pusztán régészeti bizonyosság része a könyvtár kábulatának, ha nem is az alexandriabélinek, de egy olyannak, amely felgyújthatatlan. HÉT. A könyvtár kábulata ott lüktet a lélek tánclépéseiben, ha kitárul előtte a szó. A lélek táncrendje (a szó megnyilatkozása vagy rejtőzködése) azonban olykor tragikomikus viszonylagosságok egyensúlya. Emberi csetlés-botlás és fennkölt fordulatok kavarodnak a tánc forgatagában magasztos bukdácsolássá. Sorescu képtelen ötletekkel (átfogó gondolati képekkel) ugratja meg e táncot. Ugratása mélységesen komoly távolságtartással közelít a tánc örvénylő szívéhez. Dante vagy Shakespeare így válhatnak nála a poézis és a költői lét metaforáivá. Meglehet, néhol groteszk ez a tánc a könyvek halmai közt, de felszabadító, mint a szellem öniróniája, s akár a homéroszi helyzetek Sorescu verseiben, úgy lejtenek át a lelkesült szavak a könyvtár

8 labirintusán. NYOLC. Viszont eme bibliotheca labyrinthica más nézőpontból nevetséges és fenyegető mert mi más a könyvtár, ha nem egy hatalmas papírlerakat? Ez a szemszög eleve kizárja a lapok fölé görnyedő írástudók teremtő agóniáját. Valami fergeteges paradoxon leselkedik az emberiségre? Vagy csak egy kétségbeesetten könyörtelen Apokalipszistravesztia? Az elsöprően közelítő papírvilág talán nem is annyira könyvtári kérdés, inkább egy megdöbbentően modern metamorfizmus (metafo-rizmus?) problematikus megnyilvánulása? Sorescu papírorkánja mindent és mindenkit papirossá változtat többeket újságpapírrá, nyomtatott szöveggé. Isa papír és papír vagyunk, feleim. Szövegemberkék tolonganak a zörgedelmes ég-, illetve papírszakadásban, amely vészjóslóan egyneműsíti a világot. Szerintem Sorescu a Metamorphoses huszadik századi átköltésével kísérletezik. Hanem ő fonák Ovidius, afféle fordított Publius Ovidius Naso... Nemcsak papírrá, esetleg szöveggé, akár betűvé is lehetünk egyedi és általános átváltozásainkban, ha már, miként ő írja, az élet is főleg az elveszett / betűkből áll. De mi van, ha éppen a költő viszolyog magányosan holmi betűingben? Védelmez-e a betű? Megvigasztalhat-e az ábécé labirintusa? KILENC. Másrészt nyújthat-e vigaszt, tegyük fel, egy festészeti ábécé, melynek körvonalai kirajzolódnak Sorescu költészetében, méghozzá a művészet és valóság viszonylatában? Avagy világunk csupán Másolatok Múzeuma, s az igazi piktúra eleve csak hamisítvány lehet? (Puszta kérdések, melyek mégis a vigasz és az igazság lehetséges kapcsolataira vethetnek fényt, de csakis az olvasók tudatában, hiszen a kínálkozó válaszok költőnk verseiben keresendők, s lévén a költemény létlehetőség a poézis már egymaga válasz minden lehető kérdésre.) Ám közelítsünk a festészet ábécéjéhez ama metamorfózis szellemében, melyet Sorescu szándékoltan éppen a rajzfilmek retorikájával sugall, s akkor a Festmények szomorú fintora mögött már az értékek szaturnáliája tombol, és túl a dolgok abszurd helycseréjén üres Képrámák fityegnek a falon. E végtelen vásznakon fölsejlik-e vajon a festészet vigasza? TÍZ. Mivé lesz vigaszunk azonban, ha a dolgok emberré alakulnak, s az emberek dolgokká változnak át? Sorescu esetében, eme metamorphoses egyfajta hősi epikát is takargat dolgok és emberek hétköznapi harcát kietlen szavak csataterein. Persze, győzelem nélküli hadviselés ez, habár csupa bizakodás vígeposzok harsány szomorúsága, hiszen a dolgok kérlelhetetlen hadrendjei között botladozó egyén a kételkedő gondolat partizánharcát vívja a környező világért. Ebben az értelemben a költészet örök örökkön magányos hadüzenet az emberért. A tárgyak trójai háborúja folytatódik a körénk torlódó limlom falovakból titokzatosan lopóznak elő a cselvető dolgok, és egy szikár szék áll az élükön. A székek Sorescunál, akárcsak Ionesco egyik darabjában, különös szerepet kapnak a valóság szcenírozásában, például költőnk puszta szeszélyből verseket olvas fel nekik, merthogy rendkívül fogékonyak / a költészetre. Ez a parabola visszakacsint az orpheuszi létre Orpheusz éneke tudvalevőleg még az Alvilág bugyrait is berezegte, de hagyjuk az ereboszi lényeket, hiszen széttépett lantosunk a Felvilágban is fenevadakat szelídített meg az elzengett szó varázslatával. Hanem mindez nagyon hajdanta történt... TIZENEGY. Orpheusz kezes kísérete azóta bevonult az állatmesék példázataiba. Mégsincs esendőbb s változóbb valami egy széplelkű állatseregletnél! Hogy frivol legyek: La Fontaine úr már nem állatszelídítő, hanem csupán precíz állatorvos, aki állati kortanát és kórtanát keserű eleganciával adja elő irodalmi szalonokban. Noha a fabula eredetileg felszabadított rabszolgák műfaja volt az antikvitásban, mégis, ha leszámítjuk szószaporító okítgatásait, valamennyire örökérvényűvé válhatott, hiszen ékes ezópusi nyelven azt példázza nekünk, miként hatja át a világot az állati módi. Túl a didakszis

9 kártékony tipizálásain a fabula mélységesen személyessé lehet, bár ez korántsem azt jelenti, hogy feladná távolságtartó józanságát, ami lényege. Mindez meghatározza Sorescu költői menazsériáját is gondoljunk csak a tyúk és a poézis esetére, a tücsökgyilkos hangyákra, a házikígyó sorsára, a háborúcsináló macskára, az undorodó csigára, a halak iránytűire, esetleg a tintahalra s a tenger egyéb szörnyeire. A további felsorolás teljesen fölösleges. TIZENKETTŐ. Egy átfogó fabula hálózza be úgyis a földgömböt. Fokra, percre, másodpercre mégsem ismerni lehetséges summázatainak helyzetét, melyek mögül nem éppen Orpheusz szelíd kísérete leselkedik reánk, hanem a történelem bestiáriuma hiénák gyülekeznek a délkörökön, a föld hatalmas kuglipálya lesz, képtelen háborúk pusztítják az emberiséget, halott hadseregek menetelnek birodalmak délibábos lázálmaiban, tébolygó gyűlölet és ravaszság szedi áldozatait. A megszenvedett idő históriai panorámája aligha nevezhető látomásosnak századunk két világégése után. Sorescu költeményei nagyon is konkrét víziók a vád és a figyelmeztetés jegyében. A költő háború- és rombolásellenes indulata végigvonaglik a torzan vigyorgó verssorokon, nemes indulat ez csupa emberi aggodalom és hit az emberiségben, hiszen Pilátus kézmosása mellett ott mosolyog konokul Svejk, a derék katona, s a háborúsdit hirdető halál érvrendszerére minduntalan rávág egy kurta szentenciát Csókold meg a fenekemet. Csak fújja önmaga együgyű békehimnuszát az emberi önpusztítás vagy akár a fegyverkezési verseny ellen... Ó, mennyire másak a poézis békebeli versenyei! TIZENHÁROM. Ó, igen, a verset is különféle versenyszabályok (utaljunk ismét a francia fogalompárra: la condition humaine la condition poétique) ellentétező összjátéka hatja át. A verseny motivikus rögeszméje Sorescunál saját szabályzatot teremt. Hisz rögtön itt a Rajt rizikója a halántékra célzó rajtpisztoly dilemmája vajon nem épp a költészet egyik metaforája? Hasonló jeladás indíthatja talán a hirhedt hibernálási hajrát vagy a magasugrási vetélkedőt. Ilyesfajta dörrenésre rugaszkodik el valahol egy ismeretlen rajtvonaltól A hosszútávfutó, hogy maga is az élet és/vagy az irodalom marathóni metaforájává váljék a hiány horizontján a verseny kábulatában. TIZENNÉGY. Avagy talán a versekében? Mert mi más pulzál a poézis lényegében, ha nem a szavak versengése a világért. A költészet értelme lüktet e verseny kábulatában a szó s a világ pulzusa pillanatokra együtt ver felszabadultan. Sorescu józan kábulata ott örvénylik a konkrétumok korántsem egyértelmű bűvöletében, e Kábulat maga a kétségbeesett luciditás játszadozása középpontjában mégis valamiképpen ott áll a szavak vigasza. Netalán az igazság? BEVEZETÉS A BEFEJEZÉSBE. Minthogy az is igaz, hogy én Sorescu költészetének kábulatáról szerettem volna értekezni, s lámcsak, belevesztem a kábulatokba az írnok, a könyvtár vagy éppen Ikarosz szédületébe, akit a röpülés vágya feszít zuhanásba... Hogy az átváltozó hosszútávfutók és metaforák kábulatát ne is említsem... A nehézkes szonetté tördelt traktátustervezet immár késznek mutatkozik Sorescut köszönti, a költő kábulatait, ki minden bizonnyal megsomolyogná: minő akadémikusan nagymellényű címmel rukkol elő eme puszta kérdésekkel esetlenül telespékelt prológ, miszerint: Bevezetés a kábulatba. Magam is kábult és tanácstalan volnék e tekintetben. Bevezetés a kábulatba? Szerencsére Sorescu így rekeszti be rendhagyó fordításkötetéhez, Az ihlet traktátusához (Tratat de inspiraţie, 1985) írt előszavát: éppen ezért az előszó... látszólagos kell legyen, mint valami fehérre festett ajtó egy színpadon, amelyen, ha be is akarnál lépni, nem tudsz belépni: csak meglepetten nekiütközöl a falemeznek, mivel az ajtót nem azért csinálták, hogy beléphess rajta, hanem csupán azért, hogy látva lássad ez egy ajtó. Valahogy így van ez a tartásos előszavakkal is: sehová sem vezetnek.

10 Előhang negyvennyolc Petőfi-vershez Csak negyvennyolc vers a többszázból, csak negyvennyolc vers tiszteleg itt e füzetben a forradalomnak: szabadságeszmék szent színe előtt negyvennyolc válogatott vers valahány hű katonája korának, a szabadságharcok elbukott, késő századainak... Illő is, hogy legalább negyvennyolcan legyenek, hisz nem csak tisztességtevőkként, talán inkább a hitvallók elszántságával, de amúgy frissen, legényesen dalolva vonultak be a halhatatlanságba, tanúságtételre az anyanyelv emlékezetébe: tüzesen, sebekkel fölvirágozottan rongyosan és vitézül, amint azt vezérlő csillaguk mondaná, az a Petőfi Sándor, aki a jóreménység kétségbeesett csatáiban ifjakká, magához hasonlatosakká álmodta őket, hogy fegyvertelen civil őrnagy létére örökös generálisuk lehessen a költészetben. Mert ez az ő szabadcsapata, mely bennünk és érettünk vívja ki újra meg újra az elvhűség, győzedelemes vereségeit, mint az igazság maga, mint a jelenlét: a léleké, mely csillapíthatatlanul fiatal, akár a forradalom. Ezernyolcszáznegyvennyolc március tizenötödike ezért válhat Petőfi visszavonhatatlan pillanatává: a pesti Pilvax kávéház asztala mellől, ha nyughatatlan lángokkal cikázva is, de a meg-megtorpanó vaktörténet ellenére nyílegyenes út vezet az Ispán-kútig, ezernyolcszáznegyvenkilenc júliusába. Eszméiben rendíthetetlenül, végzetes következetességgel, akarva s mégis akaratlanul futja be pályáját a szabadság szikrája teljesülőben, üstökösként, úgy járja be csillagrögös diadalútját a költő: igaza tudatában gyakran magára maradtan, mellőzötten, még megrugdaltan is, de lelkesül, de lép, de lépni tud, mert nem egyszerűen a később héroszivá retusált hadfys kardcsóválás lódítja előre, dehogy a honérzeményi hévtől fröcsögő kincstári deklamációk, aminőket rögtöni utókra oly bocsánatos szeretettel gyömöszöl makacsul dacoló szájába, nem, mert a forradalom hol fölemelő, hol lesújtó hullámmozgása is kérlelhetetlenül viszi, ringatja, fölrázza szerelmetes fiát, a legkedvesebbiket, aki mérhetetlenül több holmi krajcáros gesztusoknál... Más mozdulat lendíti, hajtja, más hajszolja szívét valami, amit vásáros csataképeken nem láthatni, valami benső törvényszerűség, hibátlan mérték, amely egyenes, mintegy spártai tőr, talán erkölcsnek, becsületnek is hívhatnánk, valamiféle rend, szabadsághoz hasonló, szavak szépséges ízéhez; valahol mélyen, megmagyarázhatatlanul, mint a csend, létezik egy nyelv, talán hazának is nevezhető... Tisztán szól: szembefordulni tanít. Mindig. Akkor is, ott is. Fehéregyháza és Héjjásfalva között is Erdélyben. Gondolatok a készenlétről Minden bizonnyal készenlét a vers. Az is. Méghozzá mindig más-más értelemben. Itt van mindjárt a költő készenléte a papír előtt, vagy éppen a lappangó szavak készenléte a betűvetőben. Erről azonban keveset tudni az alkotáslélektan dolga. Hagyjuk, hiszen nem az izzadságos istenülésről szeretnék szólni, nem is a higgadt ajzottság szép (mert fáradságos) állapotáról... Szóval nem a költői munka állandó készenlétéről, hanem a terméshozó virág szárba szökkenéséről, mivel talán mégiscsak tényszerűbb az: mi nőhet ki az elvetett betűkből, mi magasodhat képekké a versből, s végtére is milyen ízeket érlel a semmi gyümölcse? Egy hiányérzet készenlétéről szólnék tehát: a versekben bujdosó, belőlük (belőlünk) leselkedő reményről. Nevezzük reménynek. Hirtelenében jobb szavunk úgysincs rá, csak ez a kopott, ez a Hit Remény Szeretet szentháromságában banálissá csépelt, ez a lerongyolódott. Mert kezdetben vala a Remény, mely Igévé lőn.

11 És azután már csak a költészet maradt: a reménytelen reménység készenléte megragadni mindazt, ami szertegomolygó, illanó a világban, s azt, ami mégis súlyos a létben, az emberi tárgyban. Megragadni és mélységében is maradandóvá formálni a pillanatot, meglátni és kibontani összefüggésrendszereit a képek erőterében, hogy szabadabban áramolhasson a sors is a verssorokban. Tudom, úgy hangzik, mintha egy szakszerű műtéti beavatkozásról volna szó, pedig csak az egyszeriség és egyetemesség örökös vérkeringése foglalkoztatott fogalmazás közben, a József Attila-féle Sebed a világ állapota. Mondhatatlanságában is mondhatóvá tágítani a sebet talán rálátni a reményre is a versből az idő résein át. A kifejezhetőség reményére gondolok, mely csupa vágy, csupa gyermeki felfedezés: birtokbavétel és tapasztalat. Mohón, mintha kisded / kapkodná szép fejét az új világban, / megtapogatva mindent: úgy szeretném / kívül-belül a dolgokat hibátlan / formájukban csodálni! (Csak egy percig). Így sóhajt föl a megismerés határmezsgyéin (a költészet senkiföldjén) Tompa Gábor, a költő, első verseskötetében*, mely a reménység méltó útlevele a továbbiakhoz, mivel ezt a gondosan megszerkesztett laissez-pas-ser -t, azaz a világ bizakodás és kétségek között kelt verses igazolványát (igazolását?) végső soron egy állandó költői készenlét hitelesíti. Természetes, hogy éppen a kötet nyitóverse viseli a Készenlét címet. De senkit se tévesszen meg a szonettformát mímelő tördelés, mellyel a költő szinte szemérmesen egyik lehető legszabadabb versét rejtegeti: Nem szomjazunk, // nem tévedünk. Nem együtt. Nem, ma nem. Nem / kérünk szót. Nem az a véleményünk. Nem / kapcsoljuk be. Nem tervezünk, nem ren- // dezünk. Nem adunk, nem veszünk. Nem foly- / tatjuk. Nem állunk fel. Nem értjük. Nem / mozdulunk. Ma nem. Ma eljön értünk. A szó? A hallgatás? Mintha csak a költészet vagy a szabadság dackorszaka köszöntött volna be ezzel a verssel, amelyet a sok nem kemény kötőanyaga egyetlen igenné cementez. Biztos alapvetés építeni lehet rá, akár egy egész verseskönyvet is. Nemhiába kezdődik harminchárom tagadással Tompa Gábor kötete amúgy is az igen felé sodródik. Ellenállhatatlanul, mert valahány örvénymozgása arra mutat, s mert ez a lényeg átsüt a szkepszisen is heroikussá emeli a hiányhelyzetek kétségbeesését. Sorozatos hiányhelyzetek felismerése közben közelít a költő, ám ugyanakkor távolodik, mint A távfutás kifulladásig vitt szonettjében is, vagy A régi játszótér keserű nosztalgiájában: Óperenciás limlomok közt /behorpadt szívrohamsisak / álldogálsz közvetlenül messze / orcádon csorgó mesehab. A groteszk önarckép igen hiteles, hiszen a gyermekkor őszintén ravaszkodó ártatlanságából csak kinő a költő, ún. felnőtté lesz, s mikor már egyebe se lesz felnőttségnél, elveszett vagy sosevolt generációk tagjaként megírhatja akár a Nemzedékváltás fanyar programversét is, mi több: rögvest az euforikus műfaj dühös paródiájaként: nem szakítunk fiatalon láncszemet, és / nem gomboljuk be nyakig, mert / benne vagyunk hej! nyakig, és / csudajói szórakozhatunk! Mert lecsorog, haj! kíméletlenül lecsordul az arcról a mesék habja (vö. József Attila: nem lógok a mesék tején ), de milyen vonásokat hagy maga után? Erről a poéta egy barátaihoz intézett (lásd Villon: Szép lecke az elveszelt fiúknak) Érzelmes szonettben számol be: Aprópénzhez koccantva fényes álmot, / vásárra visszük valamennyien, / dadogva ócska főnevet vagy álnok // igét, nem vált meg immár semmilyen / fohász, sem olcsó kérelem, sem átok. / Lehettünk volna boldogok, barátok. E poéte mauditra valló intonáció mellé kiválóan illik a Közösség két sora: lenni lenni lenni lenni / nincs más kiüt. Még akkor is, ha a raktár, // az ősi tartalék, az emberi / bár fejed, amit tűnődésre adtál, / még nyakadon már apad s nem leli / helyét és értelmét a szó. (Tanács egy másik magamhoz). Ebből az egzisztenciális hiányélményből sarjadnak ki Az elhallgatás okai, s valahol itt, a szavak funkcióvesztésében ver gyökeret A hallgatás családfája is... A néma csend genealógiája pedig nem egyéb, mint a szó (a beszéd) lehetséges jelző-szinonimáinak szinte kopogó zuhataga: ráolvasás és vádirat, egyfajta zsolozsmázó káromkodás. És a lombhullató családfa alatt, akárha egy heraldikus ábrázoláson, ott áll a költő a középkori hallgatás

12 címerében magányos, búsképű lovag: szó-páncélba vértezetten / állok árván ékezetlen / ősz fejem fölé a lombok / hullatják a kettőspontot (Változat magányra). De megvédhet-e valóban a szó? Hiszen maga is sebezhető', sokszor költőknél sérülékenyebb... Oltalmazhat-e pajzsként egyetlen szó, egyetlen szép szó, mondjuk, a szélrózsaillat (Szívemen délkörök) szemben az égtájakká terebélyesedő hallgatással vagy éppen a vágyak elhallgattatásával? A költészet esélyeit latolgató kérdés legalább kétezer éves. Talán fölösleges is mert lényegében megválaszolhatatlan, mivel minduntalan a költészet értelmét és lehetőségeit feszegeti. A rá adandó válaszért a harcot ki-ki maga vívja meg egy láthatatlan belsőköltészettan sajátos logikátlanság a szerint, amely az irodalomtörténészek számára interpretálhatatlan. Persze, úgy is lehetne mondani, hogy a költők immár több mint két ezredév óta újra meg újra puszta létükkel válaszolnak a kérlelhetetlen dilemmára: mihelyt verset írnak, már döntöttek is. Márpedig a költészet létezik: él és lélegzik, miként egy földi friss táj valahol a Versek vidékén Tompa Gábor szép szonettjében. Mert a Versek vidékén mindig minden másképpen van, de valahogy mégis ugyanúgy... Csak éppen egymásban kell kimondani a változatlant és a változót, hogy legyen. Kimondani annak ellenére, hogy az elvérző nyelvet megsebzi a szó... Mert a szó-páncél fájhat is... Elevenbe vág, nehéz viselni: súlyos a versek vértezete. Ebben az értelemben is helytálló az, amit Markó Béla még annak idején (1985) az Alapművelet című antológia előszavában írt Tompa Gáborról: a kimondandó és a kimondható szó súlyát mérlegeli, ars poeticákat ír. Valóban a hol szabadabb, hol kötöttebb formákat változtató kötet majd mindenik verse ama belső költészettan kinyilatkoztatása, hiszen a költői hitvallások sorozata meg-megújuló küzdelem a szó jogáért, amit mondani kell. Innen ered a verseskönyv felkavaró zaklatottsága is hány elharapott kiáltás, visszafojtott sikoly rezonál a szonettek szigorú hangszekrényében! Márpedig Tompa Gábor könnyed biztonsággal, mondhatni klasszikus méltósággal játszik az édes új stíl (dolce stil nuovo) karcsú hangszerén, méghozzá annak mind a tizennégy húrján: tudja a quatrinák és a terzinák fogásait. Tudja, miért és hol kell leszorítani a húrt, hogy hallhatóvá váljék mindaz, ami artikulálhatatlan, s roppant magasan vagy nagyon mélyen pendül meg az emberi hangszekrényben, ha úgy tetszik: a lélekben. Tudjat tehát azt, amit költőknek (talán) tudni illenék: a formát, mely a formátlant alakítja zenévé. Tudja a húr feszülését, akár egy lantművész egyik jeles lantosa ő a nyolcvanas évek hazai lírájában beköszöntött pazar szonettreneszánsznak, mely a 20. századi magyar szonettírás legszebb hagyományainak örököse, folytatva megújítója. De szonettben beszélni némelyek szerint mégiscsak nehéz, esetleg könnyebb megtanulni a kakukkos órát, a szárnyas időt, mely gépezetből és madárból áll: egyszerre mekanyizm és szárnyalási vágy a szabadság metaforája. Mert hogyan is szól a kakukkos órák untig ismételt, bebiflázandó költészettana? Voilá, az elmés szerkezet szétszedése: a kakukkos óra / két részből áll / mondta a tanár elvtárs / / anyag és tudat / alany és tárgy / kakukk és óra // egymásrautaltak / mint ige és test (Óra, árnyékok). A kakukkos óra szétrámolásának szentenciózus tananyaga egy másik kérdést vet fel: megtanulható-e eme mészároslegényi pedagógiával kettévágott, sőt széttépett világ, melyben a megmásíthatatlan / de el-sem-gondolt / akarat / haláltáncolva / szakadatlan/ a lélek drótjába / akad (Állapot-halmaz)? A lecke mintha válaszolna is: ezernyi / álarcot viselni! Lenni! Lenni! Ám Tompa Gábor mégis visszakérdez: Hány életünk van? Hány az őszinte rejtőzködésre? Hány az arcok és arcmások állandó helycseréjére? Mert nemhogy a szó-páncél, de a maszkok váltogató sorozata sem védhet meg az elvakult akarat könyörtelenül tragikomikus danse macabre -jában, a gyilkos abszurditások költőietlenül köznapi karneváljában, ahol csak járunk-kelünk változó alakban (Egyszer még úgyis fölépíthető). Hogyan is védhetne meg, hiszen maga a megsejtett azonosság keresése, maga a forrongó létet formáló átmenet, maga a forma

13 szomja kitárulkozik az áhított teljesség felé... Dehogy bújtat el, dehogy rejt az álarc... Kiszolgáltat és lemeztelenít. Még inkább kitakarja a költő csupa ideg arcát a versek és a világ színpadán. Tompa Gábor tudja: nincs az a smink, ami elkendőzhetné a végső spektákulumot. Az ő theatrum mundijában nem arctalan a játék. Ennek a mízan-szen - nek jól kivehető egyéni arca van: drámai jam-busok viselik a rendező vonásait, s daktilikus redők formázzák csendes homlokráncolását, amint éppen az egyetemes színpad esetlenségében is fenséges mozgását figyeli. Mindez viszont a versek egyik (univerzális) motívumköréhez utal bennünket, amelyben a játékmester mintha új egységbe fogná az arc, az álarc, a tükör, a szó, a hallgatás, a semmi és a többi sokrétű viszonylatrendszerét. Tompa Gábor újrafogalmazott és átértelmezett színházi metaforáinak természetesen megvan a maguk előtörténete bölcseletben, poétikában s retorikában egyaránt. Kutathatunk utánuk Platónnál és a künikoszoknál, Petroniusnál és Salisbury Jánosnál ( All the world's a stage ), sőt egyéb középkori tekintélyeknél és neves humanistáknál, még teológusoknál is de ugyan minek? Elég lesz inkább Shakespeare-t és korát megidéznünk, mivel a theatrum mundi képzete a reneszánsz válságának idején, az európai manierizmusban indult igazi virágzásnak. Akkor és most: a századvég művészetében-irodalmában, melyet, úgy tartják, elsősorban a posztmodernség divatozó (mindazonáltal valós) gyűjtőfogalma jellemezhet. De vajon nem egyfajta rejtett manierista kontinuum periodikusan ismétlődő megnyilvánulásáról van-e szó? Nem valamiféle neomanierizmusról? A marionettlét, bohóclét, komédiáslét, teátrumi lét költői kép- és gondolatalakzatai mindenesetre egy jellegzetesen manierisztikus léttípus meghatározottságai felé tartanak. Tompa Gábor esetében azonban nem egyszerűen e kulturális toposzok használatáról, hanem hiteles megéltségükről kell szólnunk a szerep, alakítás és valóság hármasságáról, születés és halál áttűnéseiről a versek színpadán. Az ember-színész (A színész fakuló arcai) és ember-bábu (El nem veszhet, ami volt) szonettjeinek szépsége éppen ezért nemcsak egy kozmikussá tágított hiányélmény jelenvalóságáról üzen, hanem egy vágyott és remélt rend megalkothatóságáról is, akárcsak a József Attila-i Levegőt! torokszorító zárósorai. A hiány kifejezhetősége felismerést és felülemelkedést is jelent ezek a rend katartikus pillanatai: nincs többé isten, nincs, ki ablakom / becsukja majd, ha rám talál a végzet, / hogy egy gyanútlan őszi hajnalon / megálmodja elölről az egészet, / / s a csillagokkal újra elkeverve, / szólítson engem értelmes szerepbe, / amely valóbb, s így: szabadabb lehet (Bűvös kör). Mert a theatrum mundinak ez a végső tétje, s talán a költészetnek is... Az előbbi idézetből különben az is kitűnik, hogy Tompa Gábor (szonettírói) stílusa távolról sem tekinthető neomanierisztikusnak inkább klaszszicizáló tisztasággal zeng. Mértéktartóan, pontosan, higgadtan. Eleve klasszikusként indulni manapság sokak számára kihívást jelent. Pláne akkor, ha a költő klasszicizmusát csipetnyi romantika is fűszerezi, de dúsítja azt a posztszimbolizmus olvatag muzsikája is (Üres lapok szonettje) csupa szecessziós villódzással; jelzőhasználata és kifinomult hasonlatai pedig a Nyugat és az Erdélyi Helikon lírikusain is iskolázottak... Persze csak alig észrevehetően, csak úgy, ahogy szántszándékkal (szinte kacsintva) kiugraszt utalásképpen egy-egy Petőfi- vagy Áprily-sortöredéket a versből, hogy aztán holtsúlyos komolysággal kajánkodhassék, akár a Vers a Semmiről hátborzongató kis remekében, melyben Ady magyar Ugarát is tanúságtételre idézi a jog- és szófosztottság perében. Különben a briliáns szójátékokra gyors Tompa Gábor ijesztő eleganciával fordítja ki a közhelyeket is: a groteszk és abszurd rögtönzések (Utazás, Ásatás, Egy régi kérvény, Ókor, Főpróba) csalafinta konkrétumai az akasztófahumor határát súrolják, és tulajdonképpen egy nonszensz világrend lenyomatai, hiszen játék ez légies ledér / rettentő látszatba bújva legalábbis ígyen állapíttatik meg a weöresi variációkra kitűnően rájátszó Szerepcserék epilógusában. S ha már a költői játszadozásoknál tartunk, pillanatra se feledkezzünk meg a Hótorlaszok képtelen mikulásosdijáról,

BABITS MIHÁLY ESSZÉK, TANULMÁNYOK MÁSODIK KÖTET ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA BELIA GYÖRGY

BABITS MIHÁLY ESSZÉK, TANULMÁNYOK MÁSODIK KÖTET ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA BELIA GYÖRGY BABITS MIHÁLY ESSZÉK, TANULMÁNYOK MÁSODIK KÖTET ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA BELIA GYÖRGY TARTALOM KÖNYVRŐL KÖNYVRE A TESTVÉR-KÖLTŐ BALASSA EGY OLASZ VERSESKÖNYV JÓKAI ÉS TÓTH ISTVÁN ESZTERGOMI

Részletesebben

STUDIA LITTERARIA A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI TOMUS XL. Redigunt: I. BITSKEY et L.

STUDIA LITTERARIA A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI TOMUS XL. Redigunt: I. BITSKEY et L. STUDIA LITTERARIA A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA TOMUS XL. Redigunt: I. BITSKEY et L. IMRE ILLYÉS GYULA DEBRECEN, 2002 A kötetet összeállította: GÖRÖMBEI

Részletesebben

Erős Kinga. a belső szobához

Erős Kinga. a belső szobához Erős Kinga a belső szobához Erős Kinga a belső szobához Orpheusz Kiadó Budapest, 2013 A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Erős Kinga, 2013 Orpheusz Kiadó, 2013 Confessio a barátságról

Részletesebben

Kántor Lajos. Vörösmarty Bazilika Károlyi

Kántor Lajos. Vörösmarty Bazilika Károlyi Kántor Lajos Vörösmarty Bazilika Károlyi Budapest más, mint Erdély. Hát persze, hogy más. Mi összesen vagyunk annyian, ha vagyunk, mint ők ott, fővárosiak. De végül is, mi ez a marhaság, vitatkozik magával

Részletesebben

PoLíSz. Hétköznapi (és ünnepi) tapintatlanságok 152. A lap ára: 600 Ft. Madarász Imre. 2013 május június. PoLíSz 152.

PoLíSz. Hétköznapi (és ünnepi) tapintatlanságok 152. A lap ára: 600 Ft. Madarász Imre. 2013 május június. PoLíSz 152. Madarász Imre Hétköznapi (és ünnepi) tapintatlanságok Gyermekkoromban egy ismerős néni valahányszor találkozott velem, mindig megkérdezte: Ma mit ebédeltél? E faggatózást gyermekfővel is oly bosszantóan

Részletesebben

A szóra bírt mindenség

A szóra bírt mindenség Nagy István Attila A szóra bírt mindenség (Műelemzések, tanulmányok) Lektorálta: dr. Katona Béla Nyíregyháza 1996 TARTALOM A szóra bírt mindenség (József Attila: Óda) Hideg csillagok égnek (A csillag József

Részletesebben

PoLíSz 110. Advent ereje. 2007/2008 december január. A képszerkesztő jegyzete. PoLíSz 110. 2007/2008 DECEMBER JANUÁR

PoLíSz 110. Advent ereje. 2007/2008 december január. A képszerkesztő jegyzete. PoLíSz 110. 2007/2008 DECEMBER JANUÁR A képszerkesztő jegyzete Advent ereje Karácsony. Mindannyian ismerjük e gyönyörű ünnep történetét, kulturális hagyományát. Ez a közös tudás összeköt minket, amikor ünnepelünk. Mégis, bizonyára mindenkinek

Részletesebben

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Göncz Árpád, Kocsis

Részletesebben

PoLíSz 126. Elfelejtett mártírjaink. 2009 ősz Kazinczy-emlékszám. PoLíSz 126. 2009 ősz, kazinczy-emlékszám

PoLíSz 126. Elfelejtett mártírjaink. 2009 ősz Kazinczy-emlékszám. PoLíSz 126. 2009 ősz, kazinczy-emlékszám Baráti jegyzet: Elfelejtett mártírjaink Elmúlt október 6-a. Rádiók, televíziók emlékeztek, a napilapok (már amelyik) felsorolták a tizenhármakat, méltatták Batthyány érdemeit, a hivatalos állami szervek

Részletesebben

MÛHELY. és holdvilág játékok a regényben Verebes György grafikái

MÛHELY. és holdvilág játékok a regényben Verebes György grafikái MÛHELY Philippe Sollers: A klasszikus ízlés; Memoárjaim. Egy igaz regény Horváth Eszter: Ön/élet/írás Philippe Sollers és az írás aranykora Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: Heinz Widerporst epikureus

Részletesebben

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Göncz Árpád, Kocsis

Részletesebben

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Fodor Géza, Szalai Júlia, Závada Pál

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Fodor Géza, Szalai Júlia, Závada Pál Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Fodor Géza, Szalai Júlia, Závada Pál Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Domokos Mátyás, Göncz Árpád,

Részletesebben

BURJÁN MONIKA Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám TOLDY FERENC HELYE A MAGYAR FORDÍTÁSELMÉLETI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETÉBEN

BURJÁN MONIKA Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám TOLDY FERENC HELYE A MAGYAR FORDÍTÁSELMÉLETI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETÉBEN BURJÁN MONIKA TOLDY FERENC HELYE A MAGYAR FORDÍTÁSELMÉLETI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETÉBEN Toldy Ferencről ezúttal nem mint irodalomtörténet-írásunk atyjáról, nem is mint kritikusról vagy jeles tudományos-irodalmi

Részletesebben

Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás)

Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás) Antal Margit Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás) Reményik Sándor és az Erdélyi Helikon kapcsolata Sokak keserűségét fejezték ki a Végvári néven fellépő Reményik sorai: Eredj, ha tudsz [

Részletesebben

Rajnai László. Kodolányi János

Rajnai László. Kodolányi János Rajnai László Kodolányi János Székesfehérvár, 2002 Felelős kiadó: Csurgai Horváth József Borítóterv: Jónás Attila Tipográfia és nyomdai előkészítés: Takács Péter Nyomdai munkák: Regia Rex Nyomda Kft.,

Részletesebben

Rejtett struktúrák Hamvas Béla Karnevál című regényében*

Rejtett struktúrák Hamvas Béla Karnevál című regényében* Rejtett struktúrák Hamvas Béla Karnevál című regényében* Ha az ember Hamvas Béla Karneváljáról kíván beszélni, akkor téved a legkevésbé, ha abból indul ki, hogy egy ismeretlen író ismeretlen művéről fog

Részletesebben

Partium. Irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat

Partium. Irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat Partium Irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat ANISZI KÁLMÁN (BUDAPEST) BALÁZS KATA (DEBRECEN) BARNÁS MÁRTON (BUDAPEST) CSORDÁS LÁSZLÓ (ESZENY) DINÓK ZOLTÁN (KECSKEMÉT) DUSA LAJOS (DEBRECEN) ELEK OTTÓ

Részletesebben

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011.

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. Leszkoven László A lélek nyelvén Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. 2 I. fejezet Bevezetés mi dolgunk a lelkünkkel? Definíciókkal jobb végezni, mint kezdeni írja egyik művében (Játékfilozófia) Babits Mihály.

Részletesebben

MÜLLER PÉTER. Jóskönyv JI-KING mindennapi használatra

MÜLLER PÉTER. Jóskönyv JI-KING mindennapi használatra MÜLLER PÉTER Jóskönyv JI-KING mindennapi használatra Müller Péter, 2001 Szerkesztette Müller Péter Sziámi Kiadja a Doctor Herz Bt., 2001 Felelős kiadó a Doctor Herz Bt. igazgatója Olvasószerkesztő Kovács

Részletesebben

AGRIA. Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat Megjelenik negyedévente. Arculattervező és képszerkesztő:

AGRIA. Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat Megjelenik negyedévente. Arculattervező és képszerkesztő: AGRIA Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat Megjelenik negyedévente Főszerkesztő: Főmunkatársak: Nyelvi lektor: Szerkesztőségi titkár: Tipográfiai szerkesztő: Arculattervező és képszerkesztő: Elektronikus

Részletesebben

Írók a szülőföldről.. Kozma László. Ünnepi színpad

Írók a szülőföldről.. Kozma László. Ünnepi színpad Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen IV. évfolyam 2012 4. szám T A R T A L O M ÍRÓK A SZÜLŐFÖLDRŐL Kozma László: Ünnepi színpad... 3 Fülöp Lajos: Az

Részletesebben

Ez a lap a szellemi öszszefogás

Ez a lap a szellemi öszszefogás STÁDIUM Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlap I. évf. 1. szám 2012. július Ratkó József: Tánc (Fábry Zoltánnak) Magyarország temetőföld posztumusz humusz. Történelme soha el nem évülő priusz. Magyar,

Részletesebben

Tartalom 1499 FIGYELÔ

Tartalom 1499 FIGYELÔ Alapító fôszerkesztô: Réz Pál, szerkeszti: Várady Szabolcs (megbízott fôszerkesztô, vers), Radnóti Sándor (bírálat, értekezô próza), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkesztôbizottság:

Részletesebben

Tartalom. VárUcca MÛhely 28. VÁR UCCA MÛHELY irodalmi és mûvészeti lap XIII. évfolyam, 39. szám 2013/1. Tôzsér Árpád: A drámaköltô Balassi Bálint 0

Tartalom. VárUcca MÛhely 28. VÁR UCCA MÛHELY irodalmi és mûvészeti lap XIII. évfolyam, 39. szám 2013/1. Tôzsér Árpád: A drámaköltô Balassi Bálint 0 VárUcca MÛhely 28. VÁR UCCA MÛHELY irodalmi és mûvészeti lap XIII. évfolyam, 39. szám 2013/1 Tartalom Fôszerkesztô: Fenyvesi Ottó Szerkesztô: Kilián László E számunk vendégszerkesztôje Ladányi István Kiadja

Részletesebben

DON QUIJOTE.HU AVAGY A FILOZÓFIA VÁNDORÚTJAI

DON QUIJOTE.HU AVAGY A FILOZÓFIA VÁNDORÚTJAI DON QUIJOTE.HU AVAGY A FILOZÓFIA VÁNDORÚTJAI Don Quijote.hu avagy a filozófia vándorútjai Tanulmányok és egyéb írások Csejtei Dezsı tiszteletére 60. születésnapja alkalmából Szeged Pro Philosophia Szegediensi

Részletesebben

Tartalom. FÜZI László: Táj tájkép nélkül (Camus gondolkodásáról)... 3

Tartalom. FÜZI László: Táj tájkép nélkül (Camus gondolkodásáról)... 3 Tartalom FÜZI László: Táj tájkép nélkül (Camus gondolkodásáról).......... 3 HÍD ÉS AJTÓ LOVAS Ildikó: Mi vagyunk a porondon (novella).................. 17 Aaron BLUMM: Híd és ajtó (a trt mrt-világnap senki

Részletesebben

F R I E D I S T V Á N....egyszer mindenkinek el kell menni Canudosba (Tanulmányok az ismeretlen Márai Sándorról) Enciklopédia Kiadó

F R I E D I S T V Á N....egyszer mindenkinek el kell menni Canudosba (Tanulmányok az ismeretlen Márai Sándorról) Enciklopédia Kiadó F R I E D I S T V Á N...egyszer mindenkinek el kell menni Canudosba (Tanulmányok az ismeretlen Márai Sándorról) Enciklopédia Kiadó Fried István könyve valóban az ismeretlen Márai Sándorról szól, nem (vagy

Részletesebben

KISS DÉNES EMBERSZÁM

KISS DÉNES EMBERSZÁM KISS DÉNES EMBERSZÁM 1 2 KISS DÉNES EMBERSZÁM 3 Kiss Dénes, 2008 A tipográfia és a nyomdai előkészítés Döme Katalin és Dunay Sándor munkája 4 ELIGAZÍTÓ ELŐSZÓ A SZERZŐI SZÁNDÉKRÓL A szerző szavunkban is

Részletesebben

Fekete J. József IMÁDSÁGOS KOLOSTOR (KÖNYV AZ OLVASÁSRÓL)

Fekete J. József IMÁDSÁGOS KOLOSTOR (KÖNYV AZ OLVASÁSRÓL) Fekete J. József IMÁDSÁGOS KOLOSTOR (KÖNYV AZ OLVASÁSRÓL) 2002 TARTALOM BEVEZETÉS A SZÉPOLVASÁSBA AZ OLVASÁS TÖRTÉNETÉRŐL (I.) AZ OLVASÁS TÖRTÉNETÉRŐL (II.) AZ OLVASÁS TÖRTÉNETÉRŐL (III.) AZ OLVASÁS MIRÁKULUMÁRÓL

Részletesebben

Túllépve e mai kocsmán

Túllépve e mai kocsmán Plugor Sándor: Mûterem Böszörményi Zoltán Majorana a folyosón Sz. V.-t látja A folyosó olyan, mint egy mély árok, Hallom felzengeni lépteid, míg várok. Kissé reszket a kezed, cigarettázol. A délután könnyû,

Részletesebben