A PANEUTEK SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelõsségû Társaság Domain Szolgáltatással kapcsolatos Általános Szerzõdési Feltételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PANEUTEK SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelõsségû Társaság Domain Szolgáltatással kapcsolatos Általános Szerzõdési Feltételei"

Átírás

1 A PANEUTEK SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelõsségû Társaság Domain Szolgáltatással kapcsolatos Általános Szerzõdési Feltételei

2 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...4 A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETÕSÉGE, INTERNETES HONLAPJA...4 A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA...4 Domain nevekkel kapcsolatos ügyintézés...4 DEFINÍCIÓK...5 A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, A...7 SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI...7 Az szolgáltatási szerzõdésre vonatkozó eljárás...7 A delegálási eljárás szabályai közvetlenül második szintû közdomain alá történõ delegálás esetén...10 A delegálás fenntartása...10 A delegálás törlése és visszavonása...10 A delegálás visszavonásra kerül, ha...11 A delegálás átruházása...12 AZ ELÕFIZETÉSI SZERZÕDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI ÉS A SZERZÕDÉS MÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÓ JOGA EGYOLDALÚ SZERZÕDÉS MÓDOSÍTÁSRA...13 A Szolgáltató egyoldalú módosítási joga...13 AZ ELÕFIZETÉSI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI, ÉS A FIZETENDÕ DÍJ MÉRTÉKE...13 A delegálás felfüggesztése...13 Felektõl független okok miatti szünetelés...14 AZ SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS MEGSZÛNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI, AZON HATÁRIDÕ MEGJELÖLÉSE, AMEDDIG AZ ÜGYFÉL DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK ELEGET TEHET ANÉLKÜL, HOGY A SZOLGÁLTATÓ A SZERZÕDÉST FELMONDANÁ...14 A domain delegálás megszûnése...14 A delegálás felmondása...15 A delegálás törlése és visszavonása...15 A HIBABEJELENTÕ ELÉRHETÕSÉGE, VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, A...16 HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE...16 AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MÛKÖDÉSE, AZ ELÕFIZETÉSI BEJELENTÉSEK, PANASZOK INTÉZÉSE...17 ELÕFIZETÉSI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS VITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA...18 Az Elõfizetési Szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja...18 A jogviták rendezése...18 A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT ADATOK FAJTÁI, TÁROLÁSUK ÉS ESETLEGES TOVÁBBÍTÁSUK CÉLJA ÉS IDÕTARTAMA, AZ ADATBIZTONSÁG, VALAMINT AZ...18 ÜGYFELEKNEK, ILLETVE FELHASZNÁLÓKNAK AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAIRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS...18 Személyes adatok kezelése...18 A Felhasználónevek, valamint jelszavak kezelése...19 AZ ELÕFIZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA, AZ EGYSZERI DÍJAK, EGYSZERI DÍJAK SZÁMSZERÛ ÉS EGYÉRTELMÛ MÉRTÉKE, DÍJAZÁSI IDÕSZAKOK ÉS DÍJFIZETÉS NÉLKÜLI SZOLGÁLTATÁSOK,, A DÍJFIZETÉS ÉS A SZÁMLÁZÁS MÓDJA ÉS IDEJE, A DÍJNAK AZ ÜGYFÉL IGÉNYE SZERINTI ELÕRE TÖRTÉNÕ MEGFIZETÉSÉNEK SZABÁLYAI...19 Számlázás integritása...19

3 A díjkiegyenlítés határideje...19 Fizetési módok...19 A Szolgáltatási Díjak számítása...19 Szolgáltatási Díja...20 VEGYES RENDELKEZÉSEK...20 Az ügyfelek tájékoztatása...20 A Felügyeleti szerv címe, telefonszáma...21

4 A szolgáltató neve, címe Név: PANEUTEK Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság Cégjegyzékszám: Székhely: 1182 Budapest, Királyhágó út 73/d I/8 Telephely: nincs A szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetõsége, Internetes honlapja A Szolgáltató ügyfélszolgálati irodáinak elérhetõsége az alábbi: Telefon: A Szolgáltató Internetes honlapjának címe: és A szolgáltató által nyújtott domain szolgáltatások meghatározása Domain nevekkel kapcsolatos ügyintézés Ügyfél által megadott domain név vagy nevek regisztrálása során az ügyfél képviselete, a domain név regisztrációjának elvégeztetése, a delegálás fenntartása, a delegálás törlése és visszavonása. Jelen ÁSZF vonatkozik a.hu,.com,.info,.net,.tv,.org, domainekkel kapcsolatos ügyek intézésére. Jelen Általános Szerzõdési Feltételek (továbbiakban ÁSzF) szabályozza a PANEUTEK Szolgáltató Kft (továbbiakban Regisztrátor) és a Megrendelõ (továbbiakban együtt Felek) között domain igénylés ügyintézésére (delegáltatására) és delegálás-fenntartásra létrejövõ szerzõdés megkötésének és teljesítésének feltételeit. Jelen ÁSzF kiterjed továbbá a domain fenntartáshoz kapcsolódó - a Regisztrátor által nyújtott - név szerver és tárhely szolgáltatásra is. A Megrendelõ által aláírt - Domain regisztrációs igénylõlap elnevezésû -, hiánytalanul kitöltött formanyomtatvány (továbbiakban Igénylõlap) jelen ÁSzF-fel együtt a Felek közötti Szerzõdésnek tekintendõ. Az Igénylõlapban foglaltak valódiságát Megrendelõ szavatolja, azokért teljes felelõsséggel tartozik, azok változásáról Regisztrátort - a jelen szerzõdésben meghatározott módon - haladéktalanul értesíti, ennek elmulasztásából eredõ károkért felel

5 Felek a Megrendelõ által választott domain név Regisztrátor általi delegáltatásának és a delegálás fenntartásának idõtartama alatt együttmûködni kötelesek. Az együttmûködés és kapcsolattartás elektronikus levelezés útján, a felek által meghatározott és az Igénylõlapon feltüntetett levelezési címeken történik. A Megrendelõ felelõs a kapcsolattartó cselekedeteiért. Definíciók Domain: Önálló Internet tartomány, az Internet címek egy halmazához neveket rendelõ adatbázis. Domain név: Alfanumerikus karakterekbõl álló mûszaki azonosító, amelyet elsõsorban a könnyebb megjegyezhetõsége miatt az internetes kommunikációhoz nélkülözhetetlen Internet címek helyett használnak. Jelen Szabályzat olyan domain nevekre vonatkozik, amelyek helye az internetes domain rendszerben közvetlenül a.hu felsõ szintû, vagy valamelyik az alá rendelt második szintû közdomain alatt van (pl. cegnev.hu, cegnev.co.hu). Az ékezetes (vagy nemzetközi terminológiával IDN) domain nevek a név szerverekben kódolt formában tárolódnak, míg felhasználói szinten általában kódolatlan formában jelennek meg, ezért ha külön nincs jelölve, akkor a jelen Szabályzatban domain név alatt a kódolatlan forma értendõ. Felsõ szintû domain: Közvetlenül az internetes domain rendszer gyökerében delegált.hu domain. Második szintû domain: Közvetlenül a.hu felsõ szintû domain alatt delegált domain (pl. info.hu). Közdomain: A.hu felsõ szintû, továbbá ez alatt szükség szerint megnyitott olyan második szintû Internet domainek, amelyek alá a delegálást a Nyilvántartó végzi. A második szintû közdomainek aktuális listáját a Nyilvántartó web szerverén hozza nyilvánosságra. Név szerver (DNS szerver): A domain nevek és az IP címek összepárosítását végzik az úgynevezett név szerverek. Minden domainhez a biztonságos m ködés érdekében legalább két név szerver tartozik, melyek a név - IP cím összerendeléseket szolgáltatják. Az els dleges név szerver tartalmazza a szerkesztett zónát, míg a másodlagos név szerver ennek tükrözése. A két szerver fizikailag külön hálózaton kell hogy üzemeljen. Delegálás: A domain névvel azonosított Internet domain használatba adása egy szervezetnek vagy természetes személynek egy Regisztrátor által továbbított igénylés alapján. Regisztrálás: A delegáláshoz szükséges adatok bejegyzése a megfelelõ adatbázisokba. Fenntartás: A domain-használó számára nyújtott delegálás-fenntartási szolgáltatás, amelynek keretében a szükséges mûszaki és adminisztratív adatok a.hu elsõdleges és tartalék névszervereken és adatbázisokban tárolódnak, az Internetrõl elérhetõk, továbbá igény szerint módosításra kerülnek. Regisztrátor: A Nyilvántartó által felhatalmazott szolgáltató szervezetek valamelyike, amely a domaint igénylõ vagy használó ügyfél szabad választása és megbízása alapján az ügyféllel

6 szerzõdéses viszonyban állva a domain delegálással, regisztrálással és domain-fenntartással kapcsolatos ügyeket intézi. Igénylõlap: A domain-igénylõtõl vagy domain-használótól adatokat és nyilatkozatokat bekérõ irat, amelyet a domain-igénylõnek vagy domain-használónak aláírásával kell ellátnia. Az Igénylõlap mintapéldánya a Szabályzat melléklete, annak elválaszthatatlan része. Domain-igénylõ: Valamely domain delegálására igényt benyújtott szervezet vagy természetes személy. Amennyiben az általa igényelt domain számára delegálásra kerül, domain-használóvá válik. Domain-használó: Szervezet vagy természetes személy, akinek számára a domain delegálásra került. Adminisztratív kapcsolattartó: A domainnel kapcsolatos adminisztrációs ügyekben a domainhasználó képviselõje. Technikai kapcsolattartó: A domainnel kapcsolatos mûszaki ügyekben a domain-használó képviselõje. Nyilvántartó: A közdomainek kezelõje (õrzi, fenntartja, hozzáférhetõvé teszi a közdomainek alatt delegált domainekkel kapcsolatos adatokat). Nyilvántartás: A Nyilvántartó által számítógépes rendszerben õrzött adatok, amelyek a domaindelegálásokkal kapcsolatosak. Web szerver: A közdomainek delegálásával és regisztrálásával kapcsolatos, rendszeresen frissített, nyilvános információk Internetes megjelenésének helye (http://www.domain.hu). Tanácsadó Testület (TT): A Nyilvántartó mellett mûködõ, felkért független szakértõkbõl álló bizottság, amely a még nem delegált domainek delegálásával kapcsolatos kérdésekben foglal állást, iránymutatásaival támogatja a domain nevek delegálásának jogszerûségét. Panaszos: akinek jogos érdeke fûzõdik a domain név delegálásának a Szabályzatba ütközésének megállapításához. Panaszolt: a domain használó, akivel szemben a részére történt domain delegálás Szabályzatba ütközésének megállapítását kérik. Eseti Választottbíróság: Független jogász és informatikai szakemberekbõl esetileg összeállított, a domain-használó és a Regisztrátor vagy Nyilvántartó, illetve a harmadik személy - fél, - (aki egy delegált domain névvel kapcsolatban keresettel élt) által választott, általában háromtagú testület, amelynek döntése a választottbíróságról szóló évi LXXI. tv. értelmében jogerõs bírói ítélet hatályával bír. Alternatív Vitarendezõ Fórum: a Regisztrátortól és a Nyilvántartótól független, alternatív vitarendezési szolgáltatást nyújtó fórum, amelyet a Nyilvántartó felkér arra, hogy a domain regisztrációval kapcsolatos kérelmek tárgyában az Európai Bizottság 874/2004 sz. rendeletének 21. cikkébeni foglaltak szerint járjon el.

7 Kérelmezõ: az, aki jogának sérelme miatt az Alternatív Vitarendezõ Fórumtól kéri egy adott domain delegálásának visszavonását vagy átruházását. Kérelmezett az a domain-használó, akivel szemben az Alternatív Vitarendezõ Fórumtól az általa használt domain átruházását vagy visszavonását kérik. A szerzõdésre vonatkozó eljárás, a szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei A szolgáltatási szerzõdésre vonatkozó eljárás Domain delegálás igénylésére, az arra a Nyilvántartóval szerzõdés alapján jogot szerzett Regisztrátor jogosult, aki a domain igénylõ erre vonatkozó megbízása alapján jár el. A delegálás elõfeltétele, hogy a domain-igénylõ valamelyik, általa kiválasztott Regisztrátorral írásban delegálás-igénylési szerzõdést kössön. Az igénylést a Regisztrátor rögzíti a Nyilvántartásban. A delegálás-igénylési szerzõdés feltételei nem lehetnek ellentétesek a Szabályzat rendelkezéseivel és a szerzõdés elválaszthatatlan részét kell képezze az Igénylõlap. Egyéb szerzõdéses feltétel hiányában az Igénylõlap önmagában delegálás-igénylési szerzõdésnek minõsül, a Regisztrátor Általános Szerzõdési Feltételeiben szereplõ feltételekkel.. Eltérés esetén a Szabályzatban foglalt elõírásokat kell az adott domain név igénylésével és használatával keletkezõ jogviszonyokban alkalmazni. A delegálás-igénylési szerzõdés megkötését vitás esetben a domainigénylõnek kell bizonyítania. A delegálás-igénylési szerzõdés hiánya a domain azonnali visszavonását eredményezi. Domain delegálása csak valós, azonnali használati igényre történik. A domain-igénylõnek már az igény benyújtásakor gondoskodnia kell a Szabályzat szerinti követelmények teljesülésérõl. Regisztrátor feladata az igényt az adatokkal a Nyilvántartásban rögzíteni. Az igénylés idõpontjának az a számítógépes idõpecséttel meghatározott pillanat tekintendõ, amikor a Nyilvántartó számítógépes regisztrációs rendszere az igénylést nyilvántartásba vette. Az igénylés érvényességének elõfeltétele, hogy a domain-igénylõ az Igénylõlapon a valóságnak megfelelõen, formailag és tartalmilag helyesen, az összes kötelezõ adatot megadja, továbbá az adatokat és a nyilatkozatokat az Igénylõlapon aláírásával hitelesítse. Az Igénylõlapot magánszemély domain-igénylõ esetén saját kezûleg, vagy közokiratban vagy teljes bizonyító erejû magánokiratban meghatalmazott képviselõje a meghatalmazás egyidejû csatolásával, szervezet esetén az igazolt képviselõnek saját kezûleg, a képviseleti jogának igazolására szolgáló okiratok egyidejû csatolásával kell aláírnia és eredetiben vagy telefaxon kell a Regisztrátorhoz eljuttatnia. Az Igénylõlap legalább olyan fokozott biztonságú, elektronikus aláírással ellátott elektronikus okiratban is elküldhetõ, amely meggyõzõen bizonyítja az aláíró személyazonosságát. A Regisztrátor az Igénylõlapon köteles az átvételt aláírásával igazolni és azon az átvétel idõpontját feltüntetni, vagy olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelybõl hitelt érdemlõen megállapítható az Igénylõlapok átvételének ténye és sorrendje (idõpontja).

8 Az igénylésnél vagy Regisztrátor váltásnál benyújtott dokumentumokat papíron, illetve a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat elektronikus formában archiválva a Regisztrátor a szerzõdés megszûnése napjától számított egy éven keresztül köteles megõrizni. Regisztrátor váltás esetén az új Regisztrátornak a domain-használó új Igénylõlapot köteles aláírtan leadni, amelyet a Regisztrátornak kell megõriznie. Az Igénylõlapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a Regisztrátorok az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelõen nyilvánosan kezelnek, és bárki számára hozzáférhetõvé tesznek. A domain-igénylõ vagy domain-használó tartozik az Igénylõlapon megnevezett más személyek hozzájárulását beszerezni a nyilvános adatkezeléshez. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igény teljesítéséhez és az elõfizetési szerzõdés megkötéséhez szükséges elengedhetetlen adatokat. A kapcsolattartásra alkalmas telefonszám megadása nem kötelezõ tartalmi eleme az elõfizetési szerzõdésnek, de jelentõsen megkönnyíti az Ügyfél által igényelt szolgáltatás mielõbbi telepítését. Amennyiben az igénybejelentés a szükséges adatokat nem tartalmazza, a szolgáltató az igénybejelentés megérkezését követõ 14 napon belül írásban, hírközlési úton vagy szóban felhívja az igénybejelentés kiegészítésére. Ebben az esetben az igénybejelentés idõpontja a hiánytalan igénybejelentés szolgáltatóhoz való megérkezése, illetõleg, illetõleg rendelkezésre állása. Regisztrátor az igénylés ügyintézésében felmerült problémáról (pl. a névválasztással szembeni kifogás stb.) köteles a domain-igénylõt haladéktalanul tájékoztatni és a probléma kezelésében - a Nyilvántartóval kötött szerzõdés és a Szabályzat rendelkezései szerint - vele egyeztetve eljárni. Nyilvántartó a Regisztrátor által hiánytalanul megküldött és a Szabályzatnak megfelelõ igények feldolgozását a beérkezés napját követõ két munkanap alatt végzi el. A nyilvános meghirdetéssel nem járó prioritásos igényeket - amennyiben azok a Domainregisztrációs Szabályzat elõírásainak megfelelnek - teljesíti, a többit nyilvánosan meghirdeti. Amennyiben Nyilvántartó azt észleli, hogy a megküldött igény hiányos, vagy a Domainregisztrációs Szabályzattal ellentétes, azt ugyanezen határidõn belül az ok megjelölésével a Regisztrátornak visszaküldi. Regisztrátornak 14 nap áll rendelkezésére arra, hogy a hiányt pótolja, az igényt visszavonja vagy a Tanácsadó Testülethez forduljon. Ha a Regisztrátor e határidõn belül ezen lépések egyikét sem rögzíti a Nyilvántartásban, akkor a számítógépes nyilvántartási rendszer az igényt automatikusan törli. Ha az igény teljesíthetõ, akkor a delegálás bejegyzése megtörténik, a megfelelõ adatbázisokban regisztrálásra kerülnek a következõ adatok: i) a delegált domain neve, ii) a delegált domain elsõdleges és másodlagos név szervereinek címe, iii) a domain-használó és a kapcsolattartók adatai. A Nyilvántartó nem köteles semmiféle elõszûrést végezni a választott domain név megfelelõségével kapcsolatban. A Nyilvántartó célja, hogy valamennyi, a Regisztrátor által

9 hozzá küldött igényt teljesítse. Amennyiben azonban egyes kivételes esetekben az igény teljesítését a Nyilvántartó elutasítja, nem vonható ezért felelõsségre. A benyújtott nem prioritásos igényeket Nyilvántartó azok teljesítése elõtt a web szerveren a nyilvántartásba vétel idõpontjának feltüntetése mellett, a nyilvántartásba vételtõl számított 14. nap végéig nyilvánosan meghirdetve tartja. Amennyiben a meghirdetett domain név delegálása ellen a 9. pont szerinti módon és határidõkön belül kifogást terjesztenek elõ, akkor az adott domain névre beérkezett igények teljesítésével megvárja a jogvita Tanácsadó Testület állásfoglalásával vagy eljárásának mellõzésével végzõdõ lezárását. Az egyes igények teljesítése általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik. Kivétel, hogy a nem prioritásos igény teljesítését más, ugyanazon domain névre vonatkozó, de késõbb nyilvántartásba vett igény teljesítése megelõzi, ha ez utóbbi igény a) prioritásos eljárással kerül feldolgozásra és b) a prioritás alapja a nem prioritásos igény nyilvántartásba vételét megelõzõ és c) nyilvántartásba vétele a prioritással nem rendelkezõ igény nyilvántartásba vételét követõ 14. nap végéig megtörtént. Megrendelõ az Igénylõlapon szereplõ adatokban beállt bárminemû változást Regisztrátornak, az adminisztratív kapcsolattartón keresztül bejelenteni köteles. Amennyiben Megrendelõ az adatváltozás közlését elmulasztja, vagy a Regisztrátor által kért adatokat hiányosan, késedelmesen vagy egyáltalán nem szolgáltatja, úgy az ebbõl eredõ károkért maga felel. Regisztrátor vállalja, hogy az Igénylõlap és az esetlegesen szükséges egyéb igazoló dokumentumok, valamint a jelen szerzõdésben meghatározott díjak befizetésére vonatkozó igazolás kézhez vételét követõen az Igénylõlapon meghatározott domain nevet delegáltatja. Az említett igazolások és dokumentumok Igénylõlaphoz csatolására és Regisztrátorhoz való eljuttatására Megrendelõnek 30 nap áll rendelkezésére az igénynek Regisztrátor online rendszerében történõ benyújtásától számítva, ennek eredménytelen eltelte után a benyújtott igényt Regisztrátor törli. A delegáltatásra csak megismételt igénylési eljárás keretében kerülhet sor. Megrendelõ a domain név igényléséért Regisztrátor árlistájában, vagy egyedi megállapodásban szereplõ díjat köteles megfizetni. Amennyiben a delegálás sikertelen, Megrendelõ az igénytõl eláll vagy a rendelkezésére álló 30 napon belül a szükséges igazolásokat és dokumentumokat nem juttatja el Regisztrátorhoz, úgy az árlistában vagy az egyedi megállapodásban megadott adminisztrációs díj levonása után a befizetett összeget Regisztrátor visszafizeti. A legrövidebb szerzõdéskötési idõszak 1 év, melyet meghatározott díjjért hosszabbítani lehet A prioritásos domain nevek igénylését a Domain Regisztrációs Szabályzat 14. pontjában foglaltak szerinti megkülönböztetéssel kell kezelni.

10 A delegálási eljárás szabályai közvetlenül második szintû közdomain alá történõ delegálás esetén Az igény teljesítése az igény nyilvántartásba vételének idõpontja szerinti sorrendben, elõzetes nyilvános meghirdetés nélkül történik. A domain nevekre vonatkozó feltételek a Domain Regisztrációs Szabályzatban találhatók A delegálás fenntartása A delegálás fenntartásának elõfeltétele, hogy a domain-használó valamelyik Regisztrátorral megkötött érvényes delegálás-fenntartási szerzõdéssel rendelkezzen, továbbá a szerzõdés fennállását a Regisztrátor rögzítse a Nyilvántartásban, továbbá a domain-használó teljesítse a mindenkori Szabályzat feltételeit. A szerzõdés feltételei nem lehetnek ellentétesek a Szabályzattal és a szerzõdés elválaszthatatlan részét kell képezze az Igénylõlap. Egyéb szerzõdéses feltétel hiányában az Igénylõlap önmagában delegálás-fenntartási szerzõdésnek minõsül, a Regisztrátor Általános Szerzõdési Feltételeiben szereplõ feltételekkel. Regisztrátor illetve Nyilvántartó a delegálás-fenntartás szolgáltatást díjfizetési feltételhez kötheti. A domain név fenntartásáért Megrendelõ éves fenntartási díj fizetésére köteles, melyet a Regisztrátor mindenkori árlistája vagy egyedi megállapodás határoz meg. Az elsõ éves fenntartási díj megfizetése a megrendeléssel egyidejûleg esedékes, a további éves díjak megfizetésére Megrendelõ az éves lejárat elõtt köteles. A Regisztártor a Nyilvántartó általi delegálás napjától számított egy évig köteles az igényelt domain fenntartására. A következõ éves díj(ak) Megrendelõ általi befizetésével a fenntartás idõtartama további évvel, illetve évekkel meghosszabodik. A domain-használónak a delegálás ideje alatt folyamatosan eleget kell tennie a mindenkori aktuális Szabályzat feltételeinek. Felfüggesztéskor a domain delegálás mûszaki szolgáltatása szünetel, de a domain-használó személye változatlan marad. A delegálás törlése és visszavonása A domain delegálás törlésére kerül sor, ha a) a domain-használó a Regisztrátorához intézett teljes bizonyító erejû vagy közokiratba foglalt nyilatkozatával a domain kezelésérõl lemond, b) az Alternatív Vitarendezõ Fórum Döntése, vagy a bíróság végrehajtandó határozata, jogerõs ítélete ezt írja elõ, c) a Regisztrátor a Nyilvántartásban rögzíti, hogy a delegálás-fenntartási szerzõdés megszûnt, illetve azt felmondta és 45 napon belül egyetlen Regisztrátor sem rögzíti a Nyilvántartásban, hogy a delegálás fenntartására a domain-használóval szerzõdést kötött,

11 d) az 5.2.a)-b) pont alapján felfüggesztés történt és a felfüggesztés okának megszüntetésére a felfüggesztés kezdetétõl számított 45 napon át sem került sor, e) a domain-használó meghalt, vagy jogutód nélküli megszûnésére került sor, f) a szervezet nyilvántartásba vételére vagy bejegyzésére irányuló kérelmét jogerõsen elutasították, g) a domain név delegálás visszavonásra került. e) a delegálásra vonatkozó szerzõdés megszûnik, és arra a Megrendelõ más Regisztrátorral a nyitva álló határidõn belül nem köt szerzõdést, illetve ilyenrõl Nyilvántartó nem szerez tudomást - a határidõ lejártát követõ 15. napon, f) a fenntartási díjat Megrendelõ az Igénylõlapon feltüntetett Számlafizetõ címére idõben küldött számla ellenére nem fizeti meg az esedékességet követõ 15. napon belül. A delegálás visszavonásra kerül, ha a.) jogszabály vagy a bíróság jogerõs ítélete a választás vagy a delegálás jogellenességét állapítja meg, b) az Alternatív Vitarendezõ Fórum döntése ezt elõírja, és a döntés kézbesítése napjától számított 30 napon belül a domain használó nem igazolja a Nyilvántartó részére a bírói út igénybe vételét. c) a domain használó által az igényléskor vagy átruházáskor megadott adatok vagy bemutatott dokumentumok nem voltak valósak és a valós adatok vagy dokumentumok alapján az igényt el kellett volna utasítani, illetve a nyilvántartásban rögzítésre kerülõ adatok változását a domain használó nem jelentette be, és ezzel megszegte a Regisztrációs Szabályzatban foglalt kötelezettségét, d.) ha az pontban meghatározott esetben a delegálás-igénylési és/vagy fenntartási szerzõdés hiányára derül fény, illetve a domain használó nem tudja bizonyítani, hogy eredetileg ilyen szerzõdést kötött A delegálás törlését a 6.1 c), d) és e) pontban meghatározott esetekben 60 nap türelmi idõ követi, amely idõ alatt a felszabadult domain névre vonatkozóan kizárólag a volt domain-használó, illetve - az e) pont esetében - örököse vagy átruházó nyilatkozatának kedvezményezettje nyújthat be új igényt. Ha a delegálás visszavonására a 6.2 a) vagy b) pontja alapján került sor, a delegálás törlését 60 nap türelmi idõ követi, amely idõ alatt a felszabadult domain névre vonatkozóan kizárólag az nyújthat be igényt, akinek kérelmére illetõleg jogai védelme érdekében a visszavonás történt. Ha Megrendelõ a szerzõdést az éves lejárat elõtt felmondja, a már megfizetett éves fenntartási díj idõarányos részét nem követelheti vissza. Kivétel ez alól a Megrendelõ által több évre elõre befizetett - a felmondás évét nem érintõ - éves fenntartási díj.

12 A delegálás átruházása Megrendelõ a Szerzõdésbõl eredõ jogait másra átruházhatja. Az átruházás feltétele, hogy a Megrendelõ helyébe lépõ Új Megrendelõ a jelen szerzõdésben foglaltakat magára nézve kötelezõnek fogadja el, és a delegálás ne legyen ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzatban foglaltakkal. Az átruházás akkor hatályos, amikor azt Regisztrátor elfogadja, és Új Megrendelõvel a szerzõdést megköti. Domain-használó jogait új domain-igénylõre átruházhatja feltéve, hogy a) az új domain-igénylõ a delegálás Szabályzatba foglalt feltételei szerint új delegálás-igénylési és fenntartási szerzõdést köt valamelyik Regisztrátorral, aki ezt rögzíti a Nyilvántartásban és elindítja az új delegálási eljárást, és b) az új domain-igénylõ az átruházást a régi domain-használó teljes bizonyító erejû okiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatának eredeti példányával a szerzõdést kötõ Regisztrátornál igazolta, és c) az új delegálás nem ellentétes a Szabályzatban foglaltakkal. Bíróság vagy az Alternatív Vitarendezõ Fórum dönthet a domainnek a kérelmezõ javára történõ átruházásáról. A domain kizárólag a kérelmezõ vagy a felperes javára ruházható át a domaint érintõ folyamatban lévõ alternatív vitarendezési vagy bírósági eljárás során. A Nyilvántartó - a 8.2. pontban meghatározottak kivételével - nem ellenõrzi a folyamatban lévõ eljárás tényét, azt az tartozik a Nyilvántartó felé igazolni, aki a domain átruházásával szemben a Nyilvántartónál fellép. A domain átruházása ilyen tartalmú döntés vagy határozat esetén is csak akkor történhet meg, ha az átruházás eredményeként a domain használatára jogot szerzõ megfelel a 7.1. pontban elõírt feltételeknek. Átruházás esetén a régi domain-használóval kötött delegálás-fenntartási szerzõdés megszûnik. Az átruházás az új delegálás megtörténte napjával lép hatályba. Szolgáltató által biztosított Internet-hozzáférési szolgáltatásoknak nincsen idõbeli korlátja. Ügyfélnek rendelkeznie kell a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mûszaki berendezésekkel. A Szolgáltatások a nap 24 órájában, az év minden napján elérhetõek, az elõre bejelentett és/vagy egyeztetett mûszaki karbantartások kivételével. A Szolgáltatónak az EHT (1) pontja értelmében nincsen szerzõdéskötési kötelezettsége, az Elõfizetési Szerzõdés kötését jogosult bármikor megtagadni, különösen, ha nyilvántartása szerint az Ügyfélnek más szolgáltatásból eredõ számlatartozása van, vagy korábban igénybevett szolgáltatását a PANEUTEK Szolgáltató Kft. az Ügyfél súlyos szerzõdésszegése miatt, rendkívüli felmondással szüntette meg. A Szolgáltató abban az esetben is megtagadhatja a Szerzõdés megkötését, ha a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mûszaki feltételeket az ügyfél nem tudja biztosítani.

13 Az elõfizetési szerzõdés módosításának egyes esetei és a szerzõdés módosítás feltételei, a szolgáltató joga egyoldalú szerzõdés módosításra A szerzõdés módosításra a szerzõdéskötésre vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni. Az ügyfél bármilyen szerzõdésmódosítási kérelmének a szolgáltató csak abban az esetben tesz eleget, ha ügyfélnek a PANEUTEK Szolgáltató Kft.-vel szemben fennálló díjtartozása nincs. A Szolgáltató egyoldalú módosítási joga A Szolgáltató az elõfizetési szerzõdést az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan: a) ha azt jogszabályváltozás, vagy hatósági döntés indokolja; b) ha azt a szolgáltatás körülményeiben bekövetkezett lényeges változás indokolja; továbbá d) a Szolgáltató által meghatározott esetekben, amelyek: da) az ÁSZF szövegére irányuló módosítás, amely nem érinti a már nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit, helyesbítések, átfogalmazások, folyamat-módosítások; Azzal, hogy amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik az ilyen módosítások nem eredményezhetik az Elõfizetési Szerzõdés feltételeinek lényeges változását; Lényeges módosításnak minõsül különösen a Szolgáltatás igénybevételének feltételeire, vagy minõségi célértékeire vonatkozó változtatás. Az Elõfizetési szolgáltatás szünetelésének esetei, és a fizetendõ díj mértéke A delegálás felfüggesztése A domain delegálás felfüggesztésére kerül sor, ha a) a bíróság végrehajtandó határozata, jogerõs ítélete ezt írja elõ, b) az ügyészség alapos gyanút közöl arra vonatkozóan, hogy a domain név választása bûncselekményt valósított meg, c) az Alternatív Vitarendezõ Fórum döntése ezt elõírja, és az eljárási szabályzatban biztosított határidõn belül a domain használó nem igazolja a bírói út igénybe vételét. A domain delegálás felfüggesztésére kerülhet sor továbbá, ha a) a domain-használó felhívás ellenére sem gondoskodik arról, hogy a domain megfeleljen a Szabályzatban megfogalmazott követelményeknek,

14 b) a domain és/vagy a domain név használata az Internet mûködésében mûszaki zavarokat okoz, c) a domain-használó a Regisztrátorának a regisztrációs vagy fenntartási díjat felhívás ellenére - a megjelölt ésszerû határidõn belül - sem fizeti meg. 14 Felfüggesztéskor a domain delegálás mûszaki szolgáltatása szünetel, de a domain-használó személye változatlan marad. c) az Alternatív Vitarendezõ Fórum döntése ezt elõírja, és az eljárási szabályzatban biztosított határidõn belül a domain használó nem igazolja a bírói út igénybe vételét. Felektõl független okok miatti szünetelés A Szolgáltatás szünetelhet még a Feleken kívüli elháríthatatlan esemény következtében (háború, földrengés...stb.), valamint a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekében a jogszabályok által elõírt módon. A szolgáltató a jelen pontban meghatározott szünetelés esetén díj visszatérítésre nem kötelezett, ha igazolja, hogy a szünetelés oka rajta kívül áll és annak elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket határidõben megtette. Az szolgáltatási szerzõdés megszûnésének esetei és feltételei, azon határidõ megjelölése, ameddig az ügyfél díjfizetési kötelezettségének eleget tehet anélkül, hogy a Szolgáltató a szerzõdést felmondaná A domain delegálás megszûnése Megrendelõ jogosult a Szerzõdést bármikor indokolás és felmondási idõ figyelembe vétele nélkül azonnali hatállyal felmondani. A felmondási idõ lejártakor a delegálás megszûnik, a domain név felszabadul és a Domainregisztrációs Szabályzat szerint ismét delegálható. Felek rögzítik, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat alapján Regisztrátor törli a delegálást, amennyiben a, Megrendelõ a Szerzõdést felmondja - azon a napon, amelyen Nyilvántartó errõl tudomást szerez; b, bíróság azt jogerõs határozatában elrendeli - azon a napon, amelyen Nyilvántartó errõl tudomást szerez; c, a delegálásra vonatkozó szerzõdés megszûnik, és arra Megrendelõ más Regisztrátorral a nyitva álló határidõn belül nem köt szerzõdést, illetve ilyenrõl Nyilvántartó nem szerez tudomást - a határidõ lejártát követo 15. napon; d, a fenntartási díjat Megrendelõ nem fizeti meg az esedékességet követõ 15. napon belül.

DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT

DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete abból a célból, hogy a.hu alatti közdomainek delegálásának, regisztrálásnak és fenntartásnak egységes

Részletesebben

DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT

DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete abból a célból, hogy a.hu alatti közdomainek delegálásának, a regisztrálásnak és a fenntartásnak egységes

Részletesebben

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés kelte:2009.04.05. Utolsó módosítás kelte:2009.03.05.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Módosítás: Készült: 2007 10.09. Hatályos 2007.11.09. Előző módosítás 2008.04.04. Utolsó mód. 2009.01.10. hatályos 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési valamint (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei - Egységes

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Utolsó módosítás 2010.04.01. Hatályos 2010.05.01. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...5 II. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI...5

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. január 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 II. 2. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK

Részletesebben

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Sz.J. 64.20.18. Készítés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TOM-TECHNIK KFT. 5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 46-50. Telefon: 66/520-600, Fax: 66/520-609 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 szeptember 08. Utolsó módosítás kelte: 2014 szeptember 08.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Internet hozzáférés, -ellátás szolgáltatás igénybevételére AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft. a tagja Algyő, 2009. november 1. 2/63 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató

Részletesebben

Biatorbágyi Kábeltévé Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes Internet szolgáltatáshoz. Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt

Biatorbágyi Kábeltévé Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes Internet szolgáltatáshoz. Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt 1 Biatorbágyi Kábeltévé Kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes Internet szolgáltatáshoz Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt települések területén Utolsó módosítás kelte: 2008.01.01.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA PROMECOM Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA Hatályos: 2012. május 17-től a következő módosításig. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

Zami-Net Kft. 8621 Zamárdi, Honvéd u. 8. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az internet szolgáltatásra 1 Tartalomjegyzék 1. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 4 3. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

Nicom Wireless Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Nicom Wireless Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Nicom Wireless Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2011.10.20. Hatálybalépés időpontja: 2011.11.20. Nagy István Ügyvezető Nicom Wireless Kft. Készítés/utolsó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15.

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Hatályos: 2013. október 15. Tartalom 1. Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálat elérhetősége, illetve internetes

Részletesebben

Alföld Kábel Kft. Internet szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat 2012.01.01

Alföld Kábel Kft. Internet szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat 2012.01.01 Alföld Kábel Kft. Internet szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat 2012.01.01 Ebben a kivonatban a sorszámok után zárójelben jeleztük az Általános szerződési feltételek eredeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA COPY-DATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ArraboNet Kft. Internetszolgáltatás Magyarország területén 2013. október 1. ArraboNet Kft Általános Szerződési Feltételek Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei

A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei Létrehozva: 2011. 04. 01. Utolsó módosítás: 2014. 08. 15. Hatályba lépés: 2014. 09. 15. 1 1. Általános adatok, elérhetőség

Részletesebben

Sasip-5. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Sasip-5. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Sasip-5. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Sasip-5. Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2014. 11. 17.-TŐL Kelt: 2003.szeptember 16. Módosítva: 2005. augusztus

Részletesebben