A PANEUTEK SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelõsségû Társaság Domain Szolgáltatással kapcsolatos Általános Szerzõdési Feltételei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PANEUTEK SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelõsségû Társaság Domain Szolgáltatással kapcsolatos Általános Szerzõdési Feltételei"

Átírás

1 A PANEUTEK SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelõsségû Társaság Domain Szolgáltatással kapcsolatos Általános Szerzõdési Feltételei

2 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...4 A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETÕSÉGE, INTERNETES HONLAPJA...4 A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA...4 Domain nevekkel kapcsolatos ügyintézés...4 DEFINÍCIÓK...5 A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, A...7 SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI...7 Az szolgáltatási szerzõdésre vonatkozó eljárás...7 A delegálási eljárás szabályai közvetlenül második szintû közdomain alá történõ delegálás esetén...10 A delegálás fenntartása...10 A delegálás törlése és visszavonása...10 A delegálás visszavonásra kerül, ha...11 A delegálás átruházása...12 AZ ELÕFIZETÉSI SZERZÕDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI ÉS A SZERZÕDÉS MÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÓ JOGA EGYOLDALÚ SZERZÕDÉS MÓDOSÍTÁSRA...13 A Szolgáltató egyoldalú módosítási joga...13 AZ ELÕFIZETÉSI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI, ÉS A FIZETENDÕ DÍJ MÉRTÉKE...13 A delegálás felfüggesztése...13 Felektõl független okok miatti szünetelés...14 AZ SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS MEGSZÛNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI, AZON HATÁRIDÕ MEGJELÖLÉSE, AMEDDIG AZ ÜGYFÉL DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK ELEGET TEHET ANÉLKÜL, HOGY A SZOLGÁLTATÓ A SZERZÕDÉST FELMONDANÁ...14 A domain delegálás megszûnése...14 A delegálás felmondása...15 A delegálás törlése és visszavonása...15 A HIBABEJELENTÕ ELÉRHETÕSÉGE, VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, A...16 HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE...16 AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MÛKÖDÉSE, AZ ELÕFIZETÉSI BEJELENTÉSEK, PANASZOK INTÉZÉSE...17 ELÕFIZETÉSI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS VITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA...18 Az Elõfizetési Szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja...18 A jogviták rendezése...18 A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT ADATOK FAJTÁI, TÁROLÁSUK ÉS ESETLEGES TOVÁBBÍTÁSUK CÉLJA ÉS IDÕTARTAMA, AZ ADATBIZTONSÁG, VALAMINT AZ...18 ÜGYFELEKNEK, ILLETVE FELHASZNÁLÓKNAK AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAIRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS...18 Személyes adatok kezelése...18 A Felhasználónevek, valamint jelszavak kezelése...19 AZ ELÕFIZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA, AZ EGYSZERI DÍJAK, EGYSZERI DÍJAK SZÁMSZERÛ ÉS EGYÉRTELMÛ MÉRTÉKE, DÍJAZÁSI IDÕSZAKOK ÉS DÍJFIZETÉS NÉLKÜLI SZOLGÁLTATÁSOK,, A DÍJFIZETÉS ÉS A SZÁMLÁZÁS MÓDJA ÉS IDEJE, A DÍJNAK AZ ÜGYFÉL IGÉNYE SZERINTI ELÕRE TÖRTÉNÕ MEGFIZETÉSÉNEK SZABÁLYAI...19 Számlázás integritása...19

3 A díjkiegyenlítés határideje...19 Fizetési módok...19 A Szolgáltatási Díjak számítása...19 Szolgáltatási Díja...20 VEGYES RENDELKEZÉSEK...20 Az ügyfelek tájékoztatása...20 A Felügyeleti szerv címe, telefonszáma...21

4 A szolgáltató neve, címe Név: PANEUTEK Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság Cégjegyzékszám: Székhely: 1182 Budapest, Királyhágó út 73/d I/8 Telephely: nincs A szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetõsége, Internetes honlapja A Szolgáltató ügyfélszolgálati irodáinak elérhetõsége az alábbi: Telefon: A Szolgáltató Internetes honlapjának címe: és A szolgáltató által nyújtott domain szolgáltatások meghatározása Domain nevekkel kapcsolatos ügyintézés Ügyfél által megadott domain név vagy nevek regisztrálása során az ügyfél képviselete, a domain név regisztrációjának elvégeztetése, a delegálás fenntartása, a delegálás törlése és visszavonása. Jelen ÁSZF vonatkozik a.hu,.com,.info,.net,.tv,.org, domainekkel kapcsolatos ügyek intézésére. Jelen Általános Szerzõdési Feltételek (továbbiakban ÁSzF) szabályozza a PANEUTEK Szolgáltató Kft (továbbiakban Regisztrátor) és a Megrendelõ (továbbiakban együtt Felek) között domain igénylés ügyintézésére (delegáltatására) és delegálás-fenntartásra létrejövõ szerzõdés megkötésének és teljesítésének feltételeit. Jelen ÁSzF kiterjed továbbá a domain fenntartáshoz kapcsolódó - a Regisztrátor által nyújtott - név szerver és tárhely szolgáltatásra is. A Megrendelõ által aláírt - Domain regisztrációs igénylõlap elnevezésû -, hiánytalanul kitöltött formanyomtatvány (továbbiakban Igénylõlap) jelen ÁSzF-fel együtt a Felek közötti Szerzõdésnek tekintendõ. Az Igénylõlapban foglaltak valódiságát Megrendelõ szavatolja, azokért teljes felelõsséggel tartozik, azok változásáról Regisztrátort - a jelen szerzõdésben meghatározott módon - haladéktalanul értesíti, ennek elmulasztásából eredõ károkért felel

5 Felek a Megrendelõ által választott domain név Regisztrátor általi delegáltatásának és a delegálás fenntartásának idõtartama alatt együttmûködni kötelesek. Az együttmûködés és kapcsolattartás elektronikus levelezés útján, a felek által meghatározott és az Igénylõlapon feltüntetett levelezési címeken történik. A Megrendelõ felelõs a kapcsolattartó cselekedeteiért. Definíciók Domain: Önálló Internet tartomány, az Internet címek egy halmazához neveket rendelõ adatbázis. Domain név: Alfanumerikus karakterekbõl álló mûszaki azonosító, amelyet elsõsorban a könnyebb megjegyezhetõsége miatt az internetes kommunikációhoz nélkülözhetetlen Internet címek helyett használnak. Jelen Szabályzat olyan domain nevekre vonatkozik, amelyek helye az internetes domain rendszerben közvetlenül a.hu felsõ szintû, vagy valamelyik az alá rendelt második szintû közdomain alatt van (pl. cegnev.hu, cegnev.co.hu). Az ékezetes (vagy nemzetközi terminológiával IDN) domain nevek a név szerverekben kódolt formában tárolódnak, míg felhasználói szinten általában kódolatlan formában jelennek meg, ezért ha külön nincs jelölve, akkor a jelen Szabályzatban domain név alatt a kódolatlan forma értendõ. Felsõ szintû domain: Közvetlenül az internetes domain rendszer gyökerében delegált.hu domain. Második szintû domain: Közvetlenül a.hu felsõ szintû domain alatt delegált domain (pl. info.hu). Közdomain: A.hu felsõ szintû, továbbá ez alatt szükség szerint megnyitott olyan második szintû Internet domainek, amelyek alá a delegálást a Nyilvántartó végzi. A második szintû közdomainek aktuális listáját a Nyilvántartó web szerverén hozza nyilvánosságra. Név szerver (DNS szerver): A domain nevek és az IP címek összepárosítását végzik az úgynevezett név szerverek. Minden domainhez a biztonságos m ködés érdekében legalább két név szerver tartozik, melyek a név - IP cím összerendeléseket szolgáltatják. Az els dleges név szerver tartalmazza a szerkesztett zónát, míg a másodlagos név szerver ennek tükrözése. A két szerver fizikailag külön hálózaton kell hogy üzemeljen. Delegálás: A domain névvel azonosított Internet domain használatba adása egy szervezetnek vagy természetes személynek egy Regisztrátor által továbbított igénylés alapján. Regisztrálás: A delegáláshoz szükséges adatok bejegyzése a megfelelõ adatbázisokba. Fenntartás: A domain-használó számára nyújtott delegálás-fenntartási szolgáltatás, amelynek keretében a szükséges mûszaki és adminisztratív adatok a.hu elsõdleges és tartalék névszervereken és adatbázisokban tárolódnak, az Internetrõl elérhetõk, továbbá igény szerint módosításra kerülnek. Regisztrátor: A Nyilvántartó által felhatalmazott szolgáltató szervezetek valamelyike, amely a domaint igénylõ vagy használó ügyfél szabad választása és megbízása alapján az ügyféllel

6 szerzõdéses viszonyban állva a domain delegálással, regisztrálással és domain-fenntartással kapcsolatos ügyeket intézi. Igénylõlap: A domain-igénylõtõl vagy domain-használótól adatokat és nyilatkozatokat bekérõ irat, amelyet a domain-igénylõnek vagy domain-használónak aláírásával kell ellátnia. Az Igénylõlap mintapéldánya a Szabályzat melléklete, annak elválaszthatatlan része. Domain-igénylõ: Valamely domain delegálására igényt benyújtott szervezet vagy természetes személy. Amennyiben az általa igényelt domain számára delegálásra kerül, domain-használóvá válik. Domain-használó: Szervezet vagy természetes személy, akinek számára a domain delegálásra került. Adminisztratív kapcsolattartó: A domainnel kapcsolatos adminisztrációs ügyekben a domainhasználó képviselõje. Technikai kapcsolattartó: A domainnel kapcsolatos mûszaki ügyekben a domain-használó képviselõje. Nyilvántartó: A közdomainek kezelõje (õrzi, fenntartja, hozzáférhetõvé teszi a közdomainek alatt delegált domainekkel kapcsolatos adatokat). Nyilvántartás: A Nyilvántartó által számítógépes rendszerben õrzött adatok, amelyek a domaindelegálásokkal kapcsolatosak. Web szerver: A közdomainek delegálásával és regisztrálásával kapcsolatos, rendszeresen frissített, nyilvános információk Internetes megjelenésének helye (http://www.domain.hu). Tanácsadó Testület (TT): A Nyilvántartó mellett mûködõ, felkért független szakértõkbõl álló bizottság, amely a még nem delegált domainek delegálásával kapcsolatos kérdésekben foglal állást, iránymutatásaival támogatja a domain nevek delegálásának jogszerûségét. Panaszos: akinek jogos érdeke fûzõdik a domain név delegálásának a Szabályzatba ütközésének megállapításához. Panaszolt: a domain használó, akivel szemben a részére történt domain delegálás Szabályzatba ütközésének megállapítását kérik. Eseti Választottbíróság: Független jogász és informatikai szakemberekbõl esetileg összeállított, a domain-használó és a Regisztrátor vagy Nyilvántartó, illetve a harmadik személy - fél, - (aki egy delegált domain névvel kapcsolatban keresettel élt) által választott, általában háromtagú testület, amelynek döntése a választottbíróságról szóló évi LXXI. tv. értelmében jogerõs bírói ítélet hatályával bír. Alternatív Vitarendezõ Fórum: a Regisztrátortól és a Nyilvántartótól független, alternatív vitarendezési szolgáltatást nyújtó fórum, amelyet a Nyilvántartó felkér arra, hogy a domain regisztrációval kapcsolatos kérelmek tárgyában az Európai Bizottság 874/2004 sz. rendeletének 21. cikkébeni foglaltak szerint járjon el.

7 Kérelmezõ: az, aki jogának sérelme miatt az Alternatív Vitarendezõ Fórumtól kéri egy adott domain delegálásának visszavonását vagy átruházását. Kérelmezett az a domain-használó, akivel szemben az Alternatív Vitarendezõ Fórumtól az általa használt domain átruházását vagy visszavonását kérik. A szerzõdésre vonatkozó eljárás, a szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei A szolgáltatási szerzõdésre vonatkozó eljárás Domain delegálás igénylésére, az arra a Nyilvántartóval szerzõdés alapján jogot szerzett Regisztrátor jogosult, aki a domain igénylõ erre vonatkozó megbízása alapján jár el. A delegálás elõfeltétele, hogy a domain-igénylõ valamelyik, általa kiválasztott Regisztrátorral írásban delegálás-igénylési szerzõdést kössön. Az igénylést a Regisztrátor rögzíti a Nyilvántartásban. A delegálás-igénylési szerzõdés feltételei nem lehetnek ellentétesek a Szabályzat rendelkezéseivel és a szerzõdés elválaszthatatlan részét kell képezze az Igénylõlap. Egyéb szerzõdéses feltétel hiányában az Igénylõlap önmagában delegálás-igénylési szerzõdésnek minõsül, a Regisztrátor Általános Szerzõdési Feltételeiben szereplõ feltételekkel.. Eltérés esetén a Szabályzatban foglalt elõírásokat kell az adott domain név igénylésével és használatával keletkezõ jogviszonyokban alkalmazni. A delegálás-igénylési szerzõdés megkötését vitás esetben a domainigénylõnek kell bizonyítania. A delegálás-igénylési szerzõdés hiánya a domain azonnali visszavonását eredményezi. Domain delegálása csak valós, azonnali használati igényre történik. A domain-igénylõnek már az igény benyújtásakor gondoskodnia kell a Szabályzat szerinti követelmények teljesülésérõl. Regisztrátor feladata az igényt az adatokkal a Nyilvántartásban rögzíteni. Az igénylés idõpontjának az a számítógépes idõpecséttel meghatározott pillanat tekintendõ, amikor a Nyilvántartó számítógépes regisztrációs rendszere az igénylést nyilvántartásba vette. Az igénylés érvényességének elõfeltétele, hogy a domain-igénylõ az Igénylõlapon a valóságnak megfelelõen, formailag és tartalmilag helyesen, az összes kötelezõ adatot megadja, továbbá az adatokat és a nyilatkozatokat az Igénylõlapon aláírásával hitelesítse. Az Igénylõlapot magánszemély domain-igénylõ esetén saját kezûleg, vagy közokiratban vagy teljes bizonyító erejû magánokiratban meghatalmazott képviselõje a meghatalmazás egyidejû csatolásával, szervezet esetén az igazolt képviselõnek saját kezûleg, a képviseleti jogának igazolására szolgáló okiratok egyidejû csatolásával kell aláírnia és eredetiben vagy telefaxon kell a Regisztrátorhoz eljuttatnia. Az Igénylõlap legalább olyan fokozott biztonságú, elektronikus aláírással ellátott elektronikus okiratban is elküldhetõ, amely meggyõzõen bizonyítja az aláíró személyazonosságát. A Regisztrátor az Igénylõlapon köteles az átvételt aláírásával igazolni és azon az átvétel idõpontját feltüntetni, vagy olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelybõl hitelt érdemlõen megállapítható az Igénylõlapok átvételének ténye és sorrendje (idõpontja).

8 Az igénylésnél vagy Regisztrátor váltásnál benyújtott dokumentumokat papíron, illetve a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat elektronikus formában archiválva a Regisztrátor a szerzõdés megszûnése napjától számított egy éven keresztül köteles megõrizni. Regisztrátor váltás esetén az új Regisztrátornak a domain-használó új Igénylõlapot köteles aláírtan leadni, amelyet a Regisztrátornak kell megõriznie. Az Igénylõlapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a Regisztrátorok az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelõen nyilvánosan kezelnek, és bárki számára hozzáférhetõvé tesznek. A domain-igénylõ vagy domain-használó tartozik az Igénylõlapon megnevezett más személyek hozzájárulását beszerezni a nyilvános adatkezeléshez. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igény teljesítéséhez és az elõfizetési szerzõdés megkötéséhez szükséges elengedhetetlen adatokat. A kapcsolattartásra alkalmas telefonszám megadása nem kötelezõ tartalmi eleme az elõfizetési szerzõdésnek, de jelentõsen megkönnyíti az Ügyfél által igényelt szolgáltatás mielõbbi telepítését. Amennyiben az igénybejelentés a szükséges adatokat nem tartalmazza, a szolgáltató az igénybejelentés megérkezését követõ 14 napon belül írásban, hírközlési úton vagy szóban felhívja az igénybejelentés kiegészítésére. Ebben az esetben az igénybejelentés idõpontja a hiánytalan igénybejelentés szolgáltatóhoz való megérkezése, illetõleg, illetõleg rendelkezésre állása. Regisztrátor az igénylés ügyintézésében felmerült problémáról (pl. a névválasztással szembeni kifogás stb.) köteles a domain-igénylõt haladéktalanul tájékoztatni és a probléma kezelésében - a Nyilvántartóval kötött szerzõdés és a Szabályzat rendelkezései szerint - vele egyeztetve eljárni. Nyilvántartó a Regisztrátor által hiánytalanul megküldött és a Szabályzatnak megfelelõ igények feldolgozását a beérkezés napját követõ két munkanap alatt végzi el. A nyilvános meghirdetéssel nem járó prioritásos igényeket - amennyiben azok a Domainregisztrációs Szabályzat elõírásainak megfelelnek - teljesíti, a többit nyilvánosan meghirdeti. Amennyiben Nyilvántartó azt észleli, hogy a megküldött igény hiányos, vagy a Domainregisztrációs Szabályzattal ellentétes, azt ugyanezen határidõn belül az ok megjelölésével a Regisztrátornak visszaküldi. Regisztrátornak 14 nap áll rendelkezésére arra, hogy a hiányt pótolja, az igényt visszavonja vagy a Tanácsadó Testülethez forduljon. Ha a Regisztrátor e határidõn belül ezen lépések egyikét sem rögzíti a Nyilvántartásban, akkor a számítógépes nyilvántartási rendszer az igényt automatikusan törli. Ha az igény teljesíthetõ, akkor a delegálás bejegyzése megtörténik, a megfelelõ adatbázisokban regisztrálásra kerülnek a következõ adatok: i) a delegált domain neve, ii) a delegált domain elsõdleges és másodlagos név szervereinek címe, iii) a domain-használó és a kapcsolattartók adatai. A Nyilvántartó nem köteles semmiféle elõszûrést végezni a választott domain név megfelelõségével kapcsolatban. A Nyilvántartó célja, hogy valamennyi, a Regisztrátor által

9 hozzá küldött igényt teljesítse. Amennyiben azonban egyes kivételes esetekben az igény teljesítését a Nyilvántartó elutasítja, nem vonható ezért felelõsségre. A benyújtott nem prioritásos igényeket Nyilvántartó azok teljesítése elõtt a web szerveren a nyilvántartásba vétel idõpontjának feltüntetése mellett, a nyilvántartásba vételtõl számított 14. nap végéig nyilvánosan meghirdetve tartja. Amennyiben a meghirdetett domain név delegálása ellen a 9. pont szerinti módon és határidõkön belül kifogást terjesztenek elõ, akkor az adott domain névre beérkezett igények teljesítésével megvárja a jogvita Tanácsadó Testület állásfoglalásával vagy eljárásának mellõzésével végzõdõ lezárását. Az egyes igények teljesítése általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik. Kivétel, hogy a nem prioritásos igény teljesítését más, ugyanazon domain névre vonatkozó, de késõbb nyilvántartásba vett igény teljesítése megelõzi, ha ez utóbbi igény a) prioritásos eljárással kerül feldolgozásra és b) a prioritás alapja a nem prioritásos igény nyilvántartásba vételét megelõzõ és c) nyilvántartásba vétele a prioritással nem rendelkezõ igény nyilvántartásba vételét követõ 14. nap végéig megtörtént. Megrendelõ az Igénylõlapon szereplõ adatokban beállt bárminemû változást Regisztrátornak, az adminisztratív kapcsolattartón keresztül bejelenteni köteles. Amennyiben Megrendelõ az adatváltozás közlését elmulasztja, vagy a Regisztrátor által kért adatokat hiányosan, késedelmesen vagy egyáltalán nem szolgáltatja, úgy az ebbõl eredõ károkért maga felel. Regisztrátor vállalja, hogy az Igénylõlap és az esetlegesen szükséges egyéb igazoló dokumentumok, valamint a jelen szerzõdésben meghatározott díjak befizetésére vonatkozó igazolás kézhez vételét követõen az Igénylõlapon meghatározott domain nevet delegáltatja. Az említett igazolások és dokumentumok Igénylõlaphoz csatolására és Regisztrátorhoz való eljuttatására Megrendelõnek 30 nap áll rendelkezésére az igénynek Regisztrátor online rendszerében történõ benyújtásától számítva, ennek eredménytelen eltelte után a benyújtott igényt Regisztrátor törli. A delegáltatásra csak megismételt igénylési eljárás keretében kerülhet sor. Megrendelõ a domain név igényléséért Regisztrátor árlistájában, vagy egyedi megállapodásban szereplõ díjat köteles megfizetni. Amennyiben a delegálás sikertelen, Megrendelõ az igénytõl eláll vagy a rendelkezésére álló 30 napon belül a szükséges igazolásokat és dokumentumokat nem juttatja el Regisztrátorhoz, úgy az árlistában vagy az egyedi megállapodásban megadott adminisztrációs díj levonása után a befizetett összeget Regisztrátor visszafizeti. A legrövidebb szerzõdéskötési idõszak 1 év, melyet meghatározott díjjért hosszabbítani lehet A prioritásos domain nevek igénylését a Domain Regisztrációs Szabályzat 14. pontjában foglaltak szerinti megkülönböztetéssel kell kezelni.

10 A delegálási eljárás szabályai közvetlenül második szintû közdomain alá történõ delegálás esetén Az igény teljesítése az igény nyilvántartásba vételének idõpontja szerinti sorrendben, elõzetes nyilvános meghirdetés nélkül történik. A domain nevekre vonatkozó feltételek a Domain Regisztrációs Szabályzatban találhatók A delegálás fenntartása A delegálás fenntartásának elõfeltétele, hogy a domain-használó valamelyik Regisztrátorral megkötött érvényes delegálás-fenntartási szerzõdéssel rendelkezzen, továbbá a szerzõdés fennállását a Regisztrátor rögzítse a Nyilvántartásban, továbbá a domain-használó teljesítse a mindenkori Szabályzat feltételeit. A szerzõdés feltételei nem lehetnek ellentétesek a Szabályzattal és a szerzõdés elválaszthatatlan részét kell képezze az Igénylõlap. Egyéb szerzõdéses feltétel hiányában az Igénylõlap önmagában delegálás-fenntartási szerzõdésnek minõsül, a Regisztrátor Általános Szerzõdési Feltételeiben szereplõ feltételekkel. Regisztrátor illetve Nyilvántartó a delegálás-fenntartás szolgáltatást díjfizetési feltételhez kötheti. A domain név fenntartásáért Megrendelõ éves fenntartási díj fizetésére köteles, melyet a Regisztrátor mindenkori árlistája vagy egyedi megállapodás határoz meg. Az elsõ éves fenntartási díj megfizetése a megrendeléssel egyidejûleg esedékes, a további éves díjak megfizetésére Megrendelõ az éves lejárat elõtt köteles. A Regisztártor a Nyilvántartó általi delegálás napjától számított egy évig köteles az igényelt domain fenntartására. A következõ éves díj(ak) Megrendelõ általi befizetésével a fenntartás idõtartama további évvel, illetve évekkel meghosszabodik. A domain-használónak a delegálás ideje alatt folyamatosan eleget kell tennie a mindenkori aktuális Szabályzat feltételeinek. Felfüggesztéskor a domain delegálás mûszaki szolgáltatása szünetel, de a domain-használó személye változatlan marad. A delegálás törlése és visszavonása A domain delegálás törlésére kerül sor, ha a) a domain-használó a Regisztrátorához intézett teljes bizonyító erejû vagy közokiratba foglalt nyilatkozatával a domain kezelésérõl lemond, b) az Alternatív Vitarendezõ Fórum Döntése, vagy a bíróság végrehajtandó határozata, jogerõs ítélete ezt írja elõ, c) a Regisztrátor a Nyilvántartásban rögzíti, hogy a delegálás-fenntartási szerzõdés megszûnt, illetve azt felmondta és 45 napon belül egyetlen Regisztrátor sem rögzíti a Nyilvántartásban, hogy a delegálás fenntartására a domain-használóval szerzõdést kötött,

11 d) az 5.2.a)-b) pont alapján felfüggesztés történt és a felfüggesztés okának megszüntetésére a felfüggesztés kezdetétõl számított 45 napon át sem került sor, e) a domain-használó meghalt, vagy jogutód nélküli megszûnésére került sor, f) a szervezet nyilvántartásba vételére vagy bejegyzésére irányuló kérelmét jogerõsen elutasították, g) a domain név delegálás visszavonásra került. e) a delegálásra vonatkozó szerzõdés megszûnik, és arra a Megrendelõ más Regisztrátorral a nyitva álló határidõn belül nem köt szerzõdést, illetve ilyenrõl Nyilvántartó nem szerez tudomást - a határidõ lejártát követõ 15. napon, f) a fenntartási díjat Megrendelõ az Igénylõlapon feltüntetett Számlafizetõ címére idõben küldött számla ellenére nem fizeti meg az esedékességet követõ 15. napon belül. A delegálás visszavonásra kerül, ha a.) jogszabály vagy a bíróság jogerõs ítélete a választás vagy a delegálás jogellenességét állapítja meg, b) az Alternatív Vitarendezõ Fórum döntése ezt elõírja, és a döntés kézbesítése napjától számított 30 napon belül a domain használó nem igazolja a Nyilvántartó részére a bírói út igénybe vételét. c) a domain használó által az igényléskor vagy átruházáskor megadott adatok vagy bemutatott dokumentumok nem voltak valósak és a valós adatok vagy dokumentumok alapján az igényt el kellett volna utasítani, illetve a nyilvántartásban rögzítésre kerülõ adatok változását a domain használó nem jelentette be, és ezzel megszegte a Regisztrációs Szabályzatban foglalt kötelezettségét, d.) ha az pontban meghatározott esetben a delegálás-igénylési és/vagy fenntartási szerzõdés hiányára derül fény, illetve a domain használó nem tudja bizonyítani, hogy eredetileg ilyen szerzõdést kötött A delegálás törlését a 6.1 c), d) és e) pontban meghatározott esetekben 60 nap türelmi idõ követi, amely idõ alatt a felszabadult domain névre vonatkozóan kizárólag a volt domain-használó, illetve - az e) pont esetében - örököse vagy átruházó nyilatkozatának kedvezményezettje nyújthat be új igényt. Ha a delegálás visszavonására a 6.2 a) vagy b) pontja alapján került sor, a delegálás törlését 60 nap türelmi idõ követi, amely idõ alatt a felszabadult domain névre vonatkozóan kizárólag az nyújthat be igényt, akinek kérelmére illetõleg jogai védelme érdekében a visszavonás történt. Ha Megrendelõ a szerzõdést az éves lejárat elõtt felmondja, a már megfizetett éves fenntartási díj idõarányos részét nem követelheti vissza. Kivétel ez alól a Megrendelõ által több évre elõre befizetett - a felmondás évét nem érintõ - éves fenntartási díj.

12 A delegálás átruházása Megrendelõ a Szerzõdésbõl eredõ jogait másra átruházhatja. Az átruházás feltétele, hogy a Megrendelõ helyébe lépõ Új Megrendelõ a jelen szerzõdésben foglaltakat magára nézve kötelezõnek fogadja el, és a delegálás ne legyen ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzatban foglaltakkal. Az átruházás akkor hatályos, amikor azt Regisztrátor elfogadja, és Új Megrendelõvel a szerzõdést megköti. Domain-használó jogait új domain-igénylõre átruházhatja feltéve, hogy a) az új domain-igénylõ a delegálás Szabályzatba foglalt feltételei szerint új delegálás-igénylési és fenntartási szerzõdést köt valamelyik Regisztrátorral, aki ezt rögzíti a Nyilvántartásban és elindítja az új delegálási eljárást, és b) az új domain-igénylõ az átruházást a régi domain-használó teljes bizonyító erejû okiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatának eredeti példányával a szerzõdést kötõ Regisztrátornál igazolta, és c) az új delegálás nem ellentétes a Szabályzatban foglaltakkal. Bíróság vagy az Alternatív Vitarendezõ Fórum dönthet a domainnek a kérelmezõ javára történõ átruházásáról. A domain kizárólag a kérelmezõ vagy a felperes javára ruházható át a domaint érintõ folyamatban lévõ alternatív vitarendezési vagy bírósági eljárás során. A Nyilvántartó - a 8.2. pontban meghatározottak kivételével - nem ellenõrzi a folyamatban lévõ eljárás tényét, azt az tartozik a Nyilvántartó felé igazolni, aki a domain átruházásával szemben a Nyilvántartónál fellép. A domain átruházása ilyen tartalmú döntés vagy határozat esetén is csak akkor történhet meg, ha az átruházás eredményeként a domain használatára jogot szerzõ megfelel a 7.1. pontban elõírt feltételeknek. Átruházás esetén a régi domain-használóval kötött delegálás-fenntartási szerzõdés megszûnik. Az átruházás az új delegálás megtörténte napjával lép hatályba. Szolgáltató által biztosított Internet-hozzáférési szolgáltatásoknak nincsen idõbeli korlátja. Ügyfélnek rendelkeznie kell a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mûszaki berendezésekkel. A Szolgáltatások a nap 24 órájában, az év minden napján elérhetõek, az elõre bejelentett és/vagy egyeztetett mûszaki karbantartások kivételével. A Szolgáltatónak az EHT (1) pontja értelmében nincsen szerzõdéskötési kötelezettsége, az Elõfizetési Szerzõdés kötését jogosult bármikor megtagadni, különösen, ha nyilvántartása szerint az Ügyfélnek más szolgáltatásból eredõ számlatartozása van, vagy korábban igénybevett szolgáltatását a PANEUTEK Szolgáltató Kft. az Ügyfél súlyos szerzõdésszegése miatt, rendkívüli felmondással szüntette meg. A Szolgáltató abban az esetben is megtagadhatja a Szerzõdés megkötését, ha a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mûszaki feltételeket az ügyfél nem tudja biztosítani.

13 Az elõfizetési szerzõdés módosításának egyes esetei és a szerzõdés módosítás feltételei, a szolgáltató joga egyoldalú szerzõdés módosításra A szerzõdés módosításra a szerzõdéskötésre vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni. Az ügyfél bármilyen szerzõdésmódosítási kérelmének a szolgáltató csak abban az esetben tesz eleget, ha ügyfélnek a PANEUTEK Szolgáltató Kft.-vel szemben fennálló díjtartozása nincs. A Szolgáltató egyoldalú módosítási joga A Szolgáltató az elõfizetési szerzõdést az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan: a) ha azt jogszabályváltozás, vagy hatósági döntés indokolja; b) ha azt a szolgáltatás körülményeiben bekövetkezett lényeges változás indokolja; továbbá d) a Szolgáltató által meghatározott esetekben, amelyek: da) az ÁSZF szövegére irányuló módosítás, amely nem érinti a már nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit, helyesbítések, átfogalmazások, folyamat-módosítások; Azzal, hogy amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik az ilyen módosítások nem eredményezhetik az Elõfizetési Szerzõdés feltételeinek lényeges változását; Lényeges módosításnak minõsül különösen a Szolgáltatás igénybevételének feltételeire, vagy minõségi célértékeire vonatkozó változtatás. Az Elõfizetési szolgáltatás szünetelésének esetei, és a fizetendõ díj mértéke A delegálás felfüggesztése A domain delegálás felfüggesztésére kerül sor, ha a) a bíróság végrehajtandó határozata, jogerõs ítélete ezt írja elõ, b) az ügyészség alapos gyanút közöl arra vonatkozóan, hogy a domain név választása bûncselekményt valósított meg, c) az Alternatív Vitarendezõ Fórum döntése ezt elõírja, és az eljárási szabályzatban biztosított határidõn belül a domain használó nem igazolja a bírói út igénybe vételét. A domain delegálás felfüggesztésére kerülhet sor továbbá, ha a) a domain-használó felhívás ellenére sem gondoskodik arról, hogy a domain megfeleljen a Szabályzatban megfogalmazott követelményeknek,

14 b) a domain és/vagy a domain név használata az Internet mûködésében mûszaki zavarokat okoz, c) a domain-használó a Regisztrátorának a regisztrációs vagy fenntartási díjat felhívás ellenére - a megjelölt ésszerû határidõn belül - sem fizeti meg. 14 Felfüggesztéskor a domain delegálás mûszaki szolgáltatása szünetel, de a domain-használó személye változatlan marad. c) az Alternatív Vitarendezõ Fórum döntése ezt elõírja, és az eljárási szabályzatban biztosított határidõn belül a domain használó nem igazolja a bírói út igénybe vételét. Felektõl független okok miatti szünetelés A Szolgáltatás szünetelhet még a Feleken kívüli elháríthatatlan esemény következtében (háború, földrengés...stb.), valamint a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekében a jogszabályok által elõírt módon. A szolgáltató a jelen pontban meghatározott szünetelés esetén díj visszatérítésre nem kötelezett, ha igazolja, hogy a szünetelés oka rajta kívül áll és annak elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket határidõben megtette. Az szolgáltatási szerzõdés megszûnésének esetei és feltételei, azon határidõ megjelölése, ameddig az ügyfél díjfizetési kötelezettségének eleget tehet anélkül, hogy a Szolgáltató a szerzõdést felmondaná A domain delegálás megszûnése Megrendelõ jogosult a Szerzõdést bármikor indokolás és felmondási idõ figyelembe vétele nélkül azonnali hatállyal felmondani. A felmondási idõ lejártakor a delegálás megszûnik, a domain név felszabadul és a Domainregisztrációs Szabályzat szerint ismét delegálható. Felek rögzítik, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat alapján Regisztrátor törli a delegálást, amennyiben a, Megrendelõ a Szerzõdést felmondja - azon a napon, amelyen Nyilvántartó errõl tudomást szerez; b, bíróság azt jogerõs határozatában elrendeli - azon a napon, amelyen Nyilvántartó errõl tudomást szerez; c, a delegálásra vonatkozó szerzõdés megszûnik, és arra Megrendelõ más Regisztrátorral a nyitva álló határidõn belül nem köt szerzõdést, illetve ilyenrõl Nyilvántartó nem szerez tudomást - a határidõ lejártát követo 15. napon; d, a fenntartási díjat Megrendelõ nem fizeti meg az esedékességet követõ 15. napon belül.

15 A delegálás felmondása Ha a Regisztrátor a delegálás-fenntartási szerzõdés felmondását határozza el, akkor errõl a domain-használót értesítenie kell és a felmondás tényét rögzítenie kell a Nyilvántartásban. A domain-használónak ilyen esetben új regisztrációs szerzõdést kell kötnie egy általa választott Regisztrátorral olyan határidõvel, hogy az új szerzõdés megkötését a Regisztrátor a korábbi szerzõdés felmondásának Nyilvántartásban rögzített idõpontjától számított 45 napon belül a Nyilvántartásban rögzíteni tudja. A delegálás törlése és visszavonása A domain delegálás törlésére kerül sor, ha a) a domain-használó a Regisztrátorához intézett teljes bizonyító erejû vagy közokiratba foglalt nyilatkozatával a domain kezelésérõl lemond, b) az Alternatív Vitarendezõ Fórum Döntése, vagy a bíróság végrehajtandó határozata, jogerõs ítélete ezt írja elõ, c) a Regisztrátor a Nyilvántartásban rögzíti, hogy a delegálás-fenntartási szerzõdés megszûnt, illetve azt felmondta és 45 napon belül egyetlen Regisztrátor sem rögzíti a Nyilvántartásban, hogy a delegálás fenntartására a domain-használóval szerzõdést kötött, d) az 5.2.a)-b) pont alapján felfüggesztés történt és a felfüggesztés okának megszüntetésére a felfüggesztés kezdetétõl számított 45 napon át sem került sor, e) a domain-használó meghalt, vagy jogutód nélküli megszûnésére került sor, f) a szervezet nyilvántartásba vételére vagy bejegyzésére irányuló kérelmét jogerõsen elutasították, g) a domain név delegálás visszavonásra került. A delegálás visszavonásra kerül, ha a.) jogszabály vagy a bíróság jogerõs ítélete a választás vagy a delegálás jogellenességét állapítja meg, b) az Alternatív Vitarendezõ Fórum döntése ezt elõírja, és a döntés kézbesítése napjától számított 30 napon belül a domain használó nem igazolja a Nyilvántartó részére a bírói út igénybe vételét. c) a domain használó által az igényléskor vagy átruházáskor megadott adatok vagy bemutatott dokumentumok nem voltak valósak és a valós adatok vagy dokumentumok alapján az igényt el kellett volna utasítani, illetve a nyilvántartásban rögzítésre kerülõ adatok változását a domain használó nem jelentette be, és ezzel megszegte a Regisztrációs Szabályzatban foglalt kötelezettségét,

16 d.) ha az pontban meghatározott esetben a delegálás-igénylési és/vagy fenntartási szerzõdés hiányára derül fény, illetve a domain használó nem tudja bizonyítani, hogy eredetileg ilyen szerzõdést kötött A delegálás törlését a 6.1 c), d) és e) pontban meghatározott esetekben 60 nap türelmi idõ követi, amely idõ alatt a felszabadult domain névre vonatkozóan kizárólag a volt domain-használó, illetve - az e) pont esetében - örököse vagy átruházó nyilatkozatának kedvezményezettje nyújthat be új igényt. Ha a delegálás visszavonására a 6.2 a) vagy b) pontja alapján került sor, a delegálás törlését 60 nap türelmi idõ követi, amely idõ alatt a felszabadult domain névre vonatkozóan kizárólag az nyújthat be igényt, akinek kérelmére illetõleg jogai védelme érdekében a visszavonás történt. Amennyiben a domain regisztrálási díját az Igénylõ nem fizeti meg, késedelmi kamatot köteles megfizetni. A kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat háromszorosa. A hibabejelentõ elérhetõsége, vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete Az ügyfél az elõfizetési szolgáltatás meghibásodását a szolgáltató által biztosított hibabejelentõ szolgálatnál jelentheti be, amelyet a szolgáltató az ügyfélszolgálatán keresztül, az ügyfélszolgálat elérhetõségének azonos feltételek szerint tesz lehetõvé. Jelen ÁSZF alkalmazása során elõfizetési hibabejelentésnek minõsül minden olyan, az ügyfélszolgálaton személyesen, továbbá írásban, elektronikus úton tett vagy eljuttatott, valamint telefonon vagy üzenetrögzítõn, illetve telefaxon tett bejelentés, amely szolgáltatás korlátozott használhatóságára vagy az igénybe vehetõség hiányára irányul. A hibabejelentõ szolgálat hívható az ügyfélszolgálatok 2. pontban megadott telefonszámain. A Szolgáltatónak a hibabejelentést az ügyfél részére vissza kell igazolnia, és azt a rögzítésen túl nyilvántartásba kell vennie. A Szolgáltató hibabejelentési nyilvántartása tartalmazza: a) az ügyfél értesítési címét vagy más azonosítóját; b) az elõfizetési hívószámot vagy más azonosítót; c) a hibajelenség leírását; d) a hibabejelentés idõpontját (év, hónap, nap, óra); e) a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét; f) a hiba okát; g) a hiba elhárításának módját és idõpontját (év, hónap, nap, óra), eredményét (eredménytelenségét és annak okát);

17 h) az ügyfél értesítésének módját és idõpontját. A lefolytatott vizsgálat alapján a szolgáltató haladéktalanul, indoklással ellátott és a megfelelõség igazolására alkalmas értesítéssel köteles az ügyfelet tájékoztatni írásban vagy egyéb dokumentált módon (rögzített telefonbeszélgetés, folyamatvezérlõben archivált ) az alábbi körülmények valamelyikérõl: a) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhetõ vagy az Ügyfél érdekkörébe tartozó okból merült fel; b) a hiba kijavítását megkezdte, c) a hiba kijavítását meghatározott ideig, vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért az ügyfél részére díjcsökkentést nyújt A szolgáltató köteles az ügyfél által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult hibát legfeljebb 72 órán belül kijavítani. Ha a hibaelhárítási kötelezettségét a szolgáltató az ügyfél, vagy az ügyfél érdekkörében felmerült ok, vagy a szolgáltató tevékenységétõl független, külsõ, általa elháríthatatlan ok miatt nem tudja teljesíteni, mindaddig nem esik késedelembe, amíg az akadályoztatás el nem hárul. Az Ügyfélszolgálat mûködése, az elõfizetési bejelentések, panaszok intézése Ügyfelek bejelentéseiket, panaszaikat megtehetik az ügyfélszolgálaton személyesen, továbbá írásban, elektronikus úton tett vagy eljuttatott, valamint telefonon, illetve telefaxon tett bejelentés útján. Az ügyfél által elõterjesztett kérelmet, bejelentést, illetõleg panaszt a szolgáltató nyilvántartásba veszi. Az elõfizetési panasz ( Panasz ) olyan - hibabejelentésnek nem minõsülõ - nyilatkozat, amelyben az ügyfél, vagy a felhasználó azt állítja, hogy a PANEUTEK Szolgáltató Kft. által nyújtott szolgáltatás, vagy alkalmazottjának munkavégzése részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi elõírásokban és /vagy az általános szerzõdési feltételekben foglaltaknak; Az elõfizetési bejelentés ( Bejelentés ) olyan - elõfizetési panasznak nem minõsülõ - észrevétel, módosítási vagy egyéb kérelem, amely a PANEUTEK Szolgáltató Kft. által nyújtott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos, vagy a társaság mûködésével kapcsolatos valamely tényre, körülményre hívja fel a figyelmet. A szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy ügyfeleit, azaz a szolgáltatást igénybevevõ ügyfeleket, igénylõket, stb., a szolgáltató által megadott ügyfélszolgálati idõben indokolatlan várakozás nélkül kiszolgálja. A szolgáltató a nyilvántartásba vett bejelentést, illetõleg a panaszt amennyiben arra mód van azonnal, de legkésõbb 30 napon belül megvizsgálja és a bejelentés módjának megfelelõ módon a jogszabályi elõírások betartásával az ügyfelet értesíti. Amennyiben a Szolgáltató az ügyfél panaszát elutasítja, úgy a válaszát írásba foglalja, és egy példányát az ügyfélnek átadja, vagy 15 napon belül kézbesíti részére.

18 Elõfizetési Szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja A szolgáltató mentesül a kártérítési felelõsség alól, ha bizonyítja, hogy a késedelem elkerülése, illetõleg a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tõle elvárható. Nem minõsül hibás teljesítésnek: a) a hibát nem jelentették be; b) a hibát a szolgáltató a hibaelhárítási idõn belül elhárította; c) a szolgáltatás szünetelése. Nem kell a szolgáltatónak megtérítenie a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy az ügyfél a kár elhárítása, illetõleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. Az Elõfizetési Szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja A jogviták rendezése Domainregisztrációs Szabályzatban foglaltak szerint A Szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja és idõtartama, az adatbiztonság, valamint az ügyfeleknek, illetve felhasználóknak az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól szóló tájékoztatás Személyes adatok kezelése A szolgáltató köteles az ügyfélrõl az üzleti kapcsolat során tudomására jutott adatokat és információkat a hatályos adat és titokvédelmi jogszabályi rendelkezések szabályai szerint kezelni. A szolgáltató az ügyfelek személyes adatainak kezelésének feltételeirõl adatvédelmi tájékoztatót tart hatályban, amely a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képezi. A szolgáltató az adatvédelmi követelmények érvényesítése, és az azokkal kapcsolatos feladatok ellátása céljából belsõ adatvédelmi felelõst nevez ki. Az adatvédelmi felelõs nevét, beosztását és elérhetõségét az adatvédelmi tájékoztató tartalmazza. A Felhasználónevek, valamint jelszavak kezelése A jelszavak kezelésének ügymenete a következõ módon történik: a) a szerzõdéskötés során a felhasználói információk rögzítésekor, a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszavakat az ügyfél szolgáltatja

19 A felhasználónevek és jelszavak a megrendelõ lapon kell feltüntetni. A felhasználói neveket, és jelszavakat a szolgáltató a szerzõdés idõtartama alatt tartja fenn az Ügyfél számára ideértve a szolgáltatás szünetelésének idõtartamát is. Az Elõfizetési Szerzõdés megszûnését követõen ezek a felhasználói információk mint korlátos erõforrások a Szolgáltató által törlésre kerülnek. Az Elõfizetési Szolgáltatások Díja, az egyszeri díjak, egyszeri díjak számszerû és egyértelmû mértéke, díjazási idõszakok és díjfizetés nélküli szolgáltatások, a díjfizetés és a számlázás módja és ideje, a díjnak az Ügyfél igénye szerinti elõre történõ megfizetésének szabályai Számlázás integritása A szolgáltató általi számlázás a Szolgáltatónál vezetett elõfizetési nyilvántartás, az ügyfél által igénybevett szolgáltatás alapján történik. A Szolgáltató kizárólag az elõfizetési szerzõdésben szereplõ, illetve az ügyfélnek biztosított és a jelen Általános Szerzõdési Feltételeknek megfelelõ szolgáltatást jogosult kiszámlázni, az elõfizetési szerzõdésben megjelölt díjak szerint. A Szolgáltató számlázási rendszere zárt, külsõ személyek által nem manipulálható, a számlák aláírás nélkül is érvényesek. A díjkiegyenlítés határideje A számla kiállításától számított 14 naptári nap Fizetési módok a) az ügyfélszolgálati irodában történõ befizetéssel; b)banki átutalas A Szolgáltatási Díjak számítása A szabad áras Domain regisztrálás díját a szolgáltató költség és megtérülés elemzéssel díjától függõen határozza meg. A szolgáltatási díjak minden év január 1. napjától a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított elõzõ évi fogyasztói árindex mértékének megfelelõen módosulhatnak. Szolgáltatási Díja Domain regisztráció, DNS és web tárhely szolgáltatási díjak Új domain bejegyzése(ami tartalmazza az fenntartási díjat 2 évre.) : aktuális árak a honlapon Domain fenntartás: (Új bejegyzés esetén az elsõ 2 év fenntartási díja egy összegben fizetendõ) : aktuális árak a honlapon új aldomain felvétele: ingyenes

20 elsõdleges DNS: aktuális árak a honlapon másodlagos DNS: aktuális árak a honlapon Domain fenntartás + teljes DNS: aktuális árak a honlapon Webkiszolgálás: aktuális árak a honlapon Vegyes Rendelkezések Az ügyfelek tájékoztatása Ha az Általános Szerzõdési Feltételek az ügyfél értesítésérõl rendelkezik, annak a szolgáltató az alábbiak szerint tesz eleget: i) az ügyfél közvetlen, írásbeli értesítésével (értesítés levélben); vagy ii) egyéb hírközlési úton (pl.: faxon, telefonon, ben); A i) pontban meghatározott értesítési módok alkalmazása esetén a szolgáltató köteles maradandó módon (pl. hangfelvétellel) rögzíteni, hogy a szóbeli értesítést az ügyfél tudomásul vette. A regisztrációs eljárások (igénylés, módosítás, felmondás, átruházás stb.) során az érintettek (domain-igénylõ, domain-használó, átruházó, kedvezményezett, adminisztratív kapcsolattartó stb.) jogosultságát, illetve azonosságát a Regisztrátor vagy a Nyilvántartó a tõle elvárható mértékben vizsgálja, aminek alapja elsõsorban: a) magánszemély esetén: i) régi vagy új (kártya) típusú személyazonossági igazolvány, ii) útlevél, iii) magyarországi letelepedési engedély, iv) az Európai uniós állampolgárságot hitelesen bizonyító okirat. b) szervezet estén: i) a szervezet létrehozását, nyilvántartásba vételét vagy bejegyzését igazoló hatósági (közigazgatási vagy bírósági) határozat, bejegyzõ végzés, illetve a bejegyzésre, nyilvántartásba vételre irányuló eljárás megindítását hivatalosan igazoló okirat (kérelem bírósági érkeztetõ pecséttel ellátott példánya), ii) a szervezet nevében nyilatkozó személy képviseleti jogát igazoló okirat (pl. aláírási címpéldány), c) védjegyjogosult esetén a védjegyoltalom igazolására szolgáló okirat,

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

IW Online Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek

IW Online Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek IW Online Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek Budapest, 2012. június 12. Verzió : 1.0 Fogalmak... 3 1. Domain szolgáltatásokra vonatkozó feltételek... 4 1.1. Az Előfizetőre vonatkozó szabályozások...

Részletesebben

Névszerverek: elsődleges: telenor1.irq.hu másodlagos: telenor2.irq.hu

Névszerverek: elsődleges: telenor1.irq.hu másodlagos: telenor2.irq.hu .HU domain regisztráció megrendelőlap (A megrendelőlap csak aláírt és csatolt ISZT tájékoztató oldallal együtt érvényes.) A kért domain információi Domainnév: Névszerverek: elsődleges: telenor1.irq.hu

Részletesebben

DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT

DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete abból a célból, hogy a.hu alatti közdomainek delegálásának, regisztrálásnak és fenntartásnak egységes

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Matus László vállalkozó (Székhely: 5700 Gyula Pósteleki u. 24.IV/14. adószám: 64849470-1-51) továbbiakban: Szolgáltató, valamint az

Részletesebben

DOMAIN NÉV ÁTREGISZTRÁLÓ LAP

DOMAIN NÉV ÁTREGISZTRÁLÓ LAP ITone Informatika Kft. Tel. : +36 30 866 2478 e-mail: info@itone.hu Adószám: 22691174-2-41 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-41452167 DOMAIN NÉV ÁTREGISZTRÁLÓ LAP Az átregisztrálandó domain neve: Az igénylés

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT

DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete abból a célból, hogy a.hu alatti közdomainek delegálásának, a regisztrálásnak és a fenntartásnak egységes

Részletesebben

DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT

DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete abból a célból, hogy a.hu alatti közdomainek delegálásának, regisztrálásnak és fenntartásnak egységes

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére Hatályos: 2013. július 18- tól

Részletesebben

DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT

DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete abból a célból, hogy a.hu alatti közdomainek delegálásának, a regisztrálásnak és a fenntartásnak egységes

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (Az ÁSZF 5-ös számú melléklete) Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1016 Budapest, Krisztina körút 99. 2. em.; telefon: +361-224-0134; e-mail: info@creditover.hu; Cg. 01-10-047917; MNB engedély szám: H-EN-I-1180/2013; Bankszámlaszám: 11709002-2064569-00000000 CREDIT OVER

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Martonvásár, 2016. január 4. Dr. Balázs Ervin főigazgató 0

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR)

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Pályázatkezelési Rendszer Felhasználási Szabályzata (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Lebonyolító: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Részletesebben

ORC Consulting Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek

ORC Consulting Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek ORC Consulting Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek Készült : Budapest, 2009. július 7. Verzió : 1.0 Fogalmak... 3 1. Domain szolgáltatásokra vonatkozó feltételek... 4 1.1. Az Előfizetőre vonatkozó

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Panaszügyintézéshez szükséges adatok: Panaszügyintézés helye: 1074 Budapest, Dohány u.14. Levelezési cím: 1398 Budapest,Pf.: 576. Elektronikus levelezési

Részletesebben

DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT

DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete abból a célból, hogy a.hu alatti közdomainek delegálásának, regisztrálásnak és fenntartásnak egységes

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően amely létrejött egyrészt a másrészől a(z) Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet székhely:

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2013. 05. 21. napjától 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Jelen utasítás a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-vel (a továbbiakban:

Részletesebben

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum azonosító: Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési szabályzat Felelős szerkesztő: Kis-Faragó Tamás Dokumentum frissítés

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési Szabályzata 1 HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 24. NAPJÁTÓL Az OREX-ZÁLOG Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos 2015. július 24. napjától

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7630 Pécs, Bor u. 67. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2011. december 1.

Részletesebben

6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata

6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata Az ügyfélszolgálat elérhetőségének biztosítása - A szolgáltató a nyilvános elektronikus hírközlő hálózaton elérhető ügyfélszolgálat elérését köteles a megfizetendő, legalacsonyabb díjú hívás díjánál nem

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

1. oldal. együttes elnevezésük szerint: Szerződő Felek között, alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

1. oldal. együttes elnevezésük szerint: Szerződő Felek között, alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 1. oldal Szerződésszám: 2016-DS/ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Fokozott biztonságú elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó bizalmi szolgáltatásokhoz és nem minősített időbélyegzés szolgáltatáshoz igénybevételéhez

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2013.01.02-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2011. augusztus 19. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez, -egy elszámolásról szóló tájékoztatóhoz kapcsolódóan egy kérelem nyújtható be

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez, -egy elszámolásról szóló tájékoztatóhoz kapcsolódóan egy kérelem nyújtható be ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye 151. KÉRELEM HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN (A Kérelmező szerint az elszámolás helytelen adatot, számítási hibát tartalmaz, és/vagy vitatja a forintban kifejezett követelésre

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT

DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete abból a célból, hogy a.hu alatti közdomainek delegálásának, a regisztrálásnak és a fenntartásnak egységes

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: november 1.

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: november 1. ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: 2015. november 1.-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Lízing Zrt. (RL) és Raiffeisen

Részletesebben

Tájékoztató. Regisztráció

Tájékoztató. Regisztráció Tájékoztató A nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a akban: Hbnytv.) és a nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet (a akban: Hbnyr.) rendelkezései

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

pénzügyi panaszunk PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha van

pénzügyi panaszunk PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha van PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha pénzügyi panaszunk van Pénzügyeink terén nem ismerhetünk kompromisszumokat. Bármilyen pénzügyi szolgáltatóval, piaci szereplővel állunk

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Bank Zrt. (Bank) egyik elsődleges célja az Ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2010. január 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme Állttallános Szerződésii Fellttéttellek 5.. számú mellllékllett ADATKEZELÉSII SZABÁLYZAT PiipeNett Communiicattiions Távközllésii és IIntternett Szollgállttattó Btt.. 2012.. ffebrruárr 1.. 1 Az előfizetők

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe. 1146 Budapest Hermina út 17. Fióktelep-vezetői utasítás a panaszügyek kezeléséről

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe. 1146 Budapest Hermina út 17. Fióktelep-vezetői utasítás a panaszügyek kezeléséről Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest Hermina út 17. Fióktelep-vezetői utasítás a panaszügyek kezeléséről Hatályba lépés időpontja: 2014. augusztus 1. Kibocsátó: Szirtesi György

Részletesebben

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. május 11. napjától visszavonásig Hatályba léptette: 2015. május 11. napján

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187.

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187. SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat A SVEA Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: SVEA Finance Zrt. vagy Társaság; székhely: céget nyilvántartó

Részletesebben

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18.

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18. START Garancia Zrt. Panaszkezelési Szabályzat Budapest, 2010. november 18. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szabályzat célja és hatálya A START Garancia Zrt. - továbbiakban Start Zrt. - Panaszkezelési

Részletesebben

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Az azonosítók használatát a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatók kérelmére engedélyezi és az engedélyt kérelemre vagy hivatalból indított eljárással

Részletesebben

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Közlemény Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Az On Line System Kft 2014. december 15-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint:

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is.

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., HSZ Szolgáltatási Szerződés Személyi tanúsítvány v2.7, Budapest SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A szerződés azonosítója:... Nyilvános közigazgatásban is felhasználható,

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2017. január 01. napjától 1 A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Az Előfizetői panaszok kezelése

Az Előfizetői panaszok kezelése Az Előfizetői panaszok kezelése A Szolgáltató az Előfizetők tájékoztatására, az Előfizetői bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására az Előfizetők részére telefonon és interneten

Részletesebben

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Tartalom: I. BEVEZETÉS II. III. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA PANASZKEZELÉSI RENDSZER I. BEVEZETÉS Ez

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben