Formanyomtatvány Általános Szállítási és Szolgáltatási Feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Formanyomtatvány Általános Szállítási és Szolgáltatási Feltételek"

Átírás

1 1 Szerződéskötés és szerződési feltételek I Szerződő feleket ajánlatuk két hétig köti. II A szállítás és/vagy a szolgáltatás köre szempontjából a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. ajánlata és a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. rendelés-visszaigazolása irányadó. III A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. a szállítás és a szolgáltatás teljesítését illetően mindaddig fenntartja a változtatás jogát, amíg erre a termékbiztonság biztosítása érdekében, vagy jogszabály alapján szükség van. A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. a rendelés visszaigazolását követően is fenntartja a technikai fejlődést szolgáló, vagy a megrendelő számára előnyös változtatások jogát. IV A szerződés maga, valamint mellékkikötések, módosítások és kiegészítések csak írásban érvényesek. Ugyanez érvényes jelen kikötés módosítására. V A költség-előirányzatokra, ábrákra, tesztprogramokra és egyéb dokumentumokra vonatkozóan a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. fenntartja korlátlan tulajdonosi és szerzői hasznosítási jogát. Ezek csak a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. írásbeli jóváhagyását követően tehetők hozzáférhetővé harmadik személy számára. Amennyiben a megbízást nem a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. kapta meg, vagy az nem került teljesítésre, az ajánlatokhoz tartozó ábrákat és egyéb dokumentumokat felszólításra haladéktalanul vissza kell szolgáltatni a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. részére. A fent említett szabályozás 2. és 3. mondata a megrendelő dokumentumaira is vonatkozik, azzal a különbséggel, hogy a megrendelő dokumentumai hozzáférhetővé tehetők olyan harmadik személyek számára, akiket a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. a szállítások és szolgáltatások teljesítésébe a megrendelő szerződésének keretében bevon. VI A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. eladási feltételei kizárólagos érvénnyel bírnak minden szállításra, szolgáltatásra és ajánlatra. A megrendelő ezen eladási feltételeknek ellentmondó, vagy ezektől eltérő általános üzleti feltételeit a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. nem ismeri el, kivéve, ha a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. írásban határozottan jóváhagyja azokat. A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. eladási feltételei akkor is érvényesek, ha a megrendelő ezen eladási feltételeknek ellentmondó, vagy ezektől eltérő feltételeinek ismeretében a szállítások fenntartás nélkül teljesítésre kerülnek. VII Jelen minden, a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. szerződő feleivel (megrendelő), az általa kínált szállításokról és szolgáltatásokról kötött szerződés részét képezik, és minden jövőbeli, a megrendelő részére teljesített szállításra, szolgáltatásra, vagy számára tett ajánlatra érvényesek. A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. Általános Szerződési Feltételeiben esetlegesen bekövetkező változások esetén a feltételek új megfogalmazását a megfelelő formában eljuttatja a megrendelőhöz. Az eljuttatást követően megkötött szerződések alapjául már a módosított feltételek szolgálnak. VIII A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. Általános Szerződési Feltételei csak a Ptk ának megfelelő vállalkozókkal, ha a szerződés a vállalat tevékenységi köréhez tartozik, valamint a Ptk (1) bekezdésének megfelelő jogi személyiséggel rendelkező közjogi személyekkel szemben érvényes. 2 Exportjogra vonatkozó szabályok I A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. termékeire export során különböző korlátozások vonatkozhatnak. II A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. által szállítandó termékek az Európai Unión kívül eső országokba való exportálása esetén a megrendelő, a szállítást, felállítást vagy összeszerelést megelőzően, írásban garantálja, hogy a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. termékeit csak civil területen, és nem nukleáris technológiával kapcsolatban alkalmazza. III A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. fenntartja a kiegészítő exportellenőrzés jogát. Ebből a célból a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. jogosult az ügyfelek, szállítók, és minden a szerződés lebonyolításában résztvevő személy nevét és címét biztonsági ellenőrzés céljából, harmadik személy részére továbbadni, amelyhez a megrendelő jelen szerződési feltételek aláírásával kifejezetten hozzájárul, illetve köteles a fent említett személyektől a megfelelő hozzájárulást beszerezni. A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. nem vállal felelősséget a harmadik személy birtokába került adatok biztonságáért. IV Amennyiben az ügyfelek, szállítók, és a szerződés lebonyolításában közvetlen vagy közvetett módon résztvevő személyek neve szerepel a német, európai vagy az Amerikai Egyesült Államok által készített szankciós listán, a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Az elállást, vagy felmondást követően minden a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft-vel szembeni kárigény kizárt. 3 Ár és fizetési feltételek I Az árakba az KUKA telephely teljesítési hely esetén a csomagolás nem értendő bele. Amennyiben alkalmazható, az árak kiegészülnek a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti forgalmi adóval. II Az árak az ajánlat megtétele időpontjában érvényes költséghelyzetnek felelnek meg. Amennyiben a költségtényezők, pl.: az irányadó kollektív szerződés szerinti munkabérek, vagy az anyagárak, az egyeztetett szállítási és szolgáltatási határidőig módosulnak, a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. abban az esetben jogosult árait a ténylegesen előállt többletköltség összegével megnövelni, ha a szállítás, ill. szolgáltatás nem a szerződés megkötését követő 4 hónapon belül kerül teljesítésre. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha a szállítás, ill. szolgáltatás a megrendelő érdekkörében felmerült okok miatt, a szerződés megkötését követő négy hónapnál később valósul meg. A törvényes forgalmi adó növekedése miatti többletköltségeket a megrendelő viseli. III A kifizetések Euróban, a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. céges levélpapírján feltüntetett számlaszámaira történnek. Az összeg csekkel vagy váltóval történő rendezése esetén csak azok beváltása számít fizetésnek. IV A számlák mindenkor az egyes szállítások időpontjában kerülnek kiállításra. A fizetés a számla kiállítását követő 14 napon belül esedékes. Árengedmény nincs. A fizetés esedékességét követő 30. naptól a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. az Európai Központi Bank mindenkor érvényes kamatlábát 8 százalékponttal meghaladó kamatot számol fel. V A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. a megrendelő késedelmes fizetése esetén az őt egyébként megillető jogokra tekintet nélkül elállhat a szerződéstől, vagy felmondhatja azt, a vásárolt terméket pedig jogai biztosítására visszaveheti. KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. ezt az intézkedést köteles előre bejelenteni a megrendelőnek, és a kifizetésre arányos póthatáridőt tűzni. Részfizetési megállapodás esetén a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. valamely esedékes részfizetés késedelme, váltóóvás, vagy a megrendelő részéről történő kifizetés-beszüntetés, illetve a megrendelő vagyoni helyzetének a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. igényeit konkrétan veszélyeztető, tényleges romlása esetén, a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. jogosult a szerződéses ár teljes hátralékos részének azonnali követelésére. A vagyoni helyzet tényleges romlásának bizonyítéka lehet különösképpen a megrendelő bekövetkezett, vagy fenyegető fizetésképtelensége vagy eladósodása, a megrendelő hitelezői által indított végrehajtási intézkedések, fedezetlen csekkek átnyújtása, váltóóvások, az eskü hatályával történő megerősítés adása, az esedékes részlet ki nem fizetése, vagy egy a rendes kereskedő gondosságának megfelelő, banktól vagy hiteltudósító irodától kért információ / /5-

2 VI A megrendelőnek csak abban az esetben van beszámítási joga, ha ellenkövetelései jogerősen megerősítést nyertek, nem vitatottak, vagy a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. elismeri azokat. Ezen kívül csak abban az esetben gyakorolhatja visszatartási jogát, ha ellenkövetelései ugyanarra a szerződéses viszonyra alapulnak. VII Amennyiben a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. a megvásárolt termék felállítását vagy összeszerelését vállalta, a 7. II. bekezdésének kikötései érvényesek. 4 Szállítás; szállítási idő és a szolgáltatás időtartama I A teljesítés helye: 2335 Taksony, Fő út 140, 5525 Füzesgyarmat, hrsz. 210/17 II A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. csak abban az esetben köteles a szállítási határidőt betartani, ha a megrendelő szerződéses kötelességeinek időben eleget tett. Ilyen szerződéses kötelességnek számítanak különösen a megrendelő által rendelkezésre bocsátandó, a szerződés teljesítéséhez szükséges dokumentumok, szükséges engedélyek, felmentések, egyéb rendelkezésre bocsátandó iratok, valamint az esetleges előteljesítési kötelezettségnek és egyéb, pl.: műszaki feltételeknek való megfelelés. Amennyiben a megrendelő nem tesz időben eleget e kötelezettségeinek, arányos mértékű határidő-hosszabbítás lép életbe. III A határidő betartottnak minősül: az olyan szállítmányok esetében, ahol a felállítást és az összeszerelést nem kell elvégezni, ha a termék a határidőn belül átadásra került a szállítást végző személynek. Ha az elszállítás a vevő hibájából késik, a határidő betartottnak tekintendő, ha a határidőn belül bejelentésre került, hogy a termék készen áll az elszállításra. az olyan szállítmányok esetében, ahol el kell végezni a felállítást és az összeszerelést, amennyiben ez a megszabott határidőre elkészül. A megrendelő hibájából, különösen a 7. - ban felsorolt kötelességek megszegéséből eredő késedelem, és a felállításra vagy szerelésre kész állapot időben történő jelentése esetén a határidőt betartottnak kell tekinteni. IV A megrendelő módosítás, vagy kiegészítés iránti utólagos kívánságai arányosan meghosszabbítják a szállítási időt. Ugyanez érvényes a bérharc keretében tett intézkedésekre, különösen sztrájk és a munkások kizárása és egyéb üzemi zavargások esetén, mozgósítás, háború, zendülés, egy fontos munkadarab selejtté való nyilvánítása, fontos nyersanyagok és részek szállítási késedelme, és a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. által előre nem látható események esetén, amennyiben ezek az akadályok a határidő be nem tartását vonják maguk után, vagy közrejátszanak abban. A fent nevezett körülményekért abban az esetben sem a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. felelős, ha azok egy már fennálló határidőcsúszás alatt alakulnak ki. V A határidő más, a III. bekezdésben megnevezett okokból kifolyólag történő be nem tartása esetén a megrendelő késedelmi kötbért követelhet, melynek mértéke a késedelem minden befejezett hete vonatkozásában a szállítás, vagy szolgáltatás azon része értékének 0,5 %-a, de legfeljebb 2,5 %-a, melynek célszerű üzembe helyezése a határidőn túli előállítása miatt nem volt lehetséges. Kiegészítésként a jelen Szállítási és Szolgáltatási Feltételek 10. szerinti felelősségkorlátozás érvényes. Ez nem érinti a megrendelő, a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. számára biztosított póthatáridő eredménytelen leteltét követő jogát, hogy a szerződéstől elálljon, vagy azt felmondja. VI Abban az esetben, ha az áru feladása vagy a kézbesítése a megrendelő kívánságára késik, a megrendelőnek a szállításra való készenlét bejelentését követő egy hónap elteltével, minden megkezdett hónap tekintetében a számlaösszeg 0,5 %-át kitevő raktárköltség számolható fel. A raktárköltség maximális értéke 5%, kivéve, ha a raktározás költségei bizonyítottan magasabbak. Ettől függetlenül a megrendelő köteles a szállítást azonnal kifizetni. VII A leszállított árut a megrendelő kismértékű kifogás felmerülése esetén is köteles átvenni. VIII A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. részszállításra jogosult abban az esetben, ha (a) a részszállítmány a szerződésben rögzített rendeltetési cél keretében a megrendelő által felhasználható, (b) a megrendelt részszállítmány fennmaradó részének leszállítása biztosított és (c) ez a megrendelő számára nem jár jelentős többletráfordítással vagy plusz költséggel (hacsak a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. nem kész ezeknek a költségeknek az átvállalására). IX Amennyiben a megrendelő a felkínált teljesítést nem fogadja el, a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. igazolás nélkül a vételár 20 %-át követelheti átalány kártérítésként. A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. mindaddig fenntartja a tényleges, esetlegesen nagyobb mértékű kár érvényesítésének jogát, amíg be nem bizonyosodik, hogy csupán jelentősen kisebb mértékű, vagy semmilyen kár sem keletkezett. X A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft.-t kötelezettségei csak abban az esetben terhelik, amennyiben saját, jelen jogviszonyt érintő megrendelései időben teljesítésre kerülnek. 5 A kárveszély átszállása I A kárveszély költségmentes szállításról szóló megállapodás esetén is a megrendelőre száll át: a) Olyan szállításnál, melynél a szállítás a szállító személynek átadásra került. A csomagolás a kereskedelmi szokásoknak megfelelő módon történik. Az áru elküldése a megrendelő költségére történik és a kárveszély is őt terheli. b) Olyan szállításnál, amelynél a termék felállítása vagy összeszerelése a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. kötelezettsége, az átadás-átvétel napján a megrendelő üzemében. E körben feltétel, hogy az átadás-átvétel közvetlenül az üzemkész felállítást, vagy összeszerelést követően megtörténik. Amíg a termék átadás-átvétele nem történt meg, a kárveszély átadás-átvételi késedelem beállta esetén, vagy legkésőbb az üzemkész felszerelés vagy összeszerelés elkészülésének időpontját követően 14 nappal száll át a megrendelőre. c) Ha a termék elküldése, kézbesítése, ill. felszerelésének, vagy összeszerelésének elkezdése és végrehajtása a megrendelő kívánságára, vagy az ő hibájából késik. II A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. kész, a megrendelő kívánságára és költségére, az általa kért biztosításokat megkötni. 6 Tulajdonjog fenntartása I A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. az összes kifizetés, ill. valamennyi egyéb, a szerződés alapján a megrendelővel szemben fennálló igény teljesítéséig fenntartja a szállítás tárgyára vonatkozó tulajdonjogát. A szállítás tárgyának a megrendelő vagy harmadik személy által történő bárminemű átalakítása vagy megmunkálása, valamint idegen tárgyakkal való összekapcsolása a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. részére történik. Az így létrejövő dolgokra vonatkozóan a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft-t, a szállítás tárgyának értéke mértékében társtulajdonosi jog illeti meg. II A megrendelő köteles a szállítás tárgyát, saját költségére a biztosítható károk ellen biztosítani. A megrendelő a megbízás leadásával bármilyen, a megbízási ár mértékének megfelelő biztosítási szolgáltatásokra való igényét biztosítékként engedményezi a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kftr-e. A megrendelő köteles ezt a biztosítónak jelenteni, és erről a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft-t értesíteni. A visszaengedményezést hallgatólagosan, a kifizetés teljes körű teljesítésével, valamint a szerződés alapján felmerülő egyéb igények teljesítésével megtörténtnek kell tekinteni. III A megrendelő a szállítás tárgyát nem zálogosíthatja el, sem pedig biztosítékként nem ruházhatja át. A megrendelő a tulajdon lefoglalását, elkobzását vagy harmadik személy által történő veszélyeztetését a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. számára, a megfelelő dokumentumok (pl.: foglalási / /5-

3 jegyzőkönyv) másolatának megküldésével azonnal jelenteni köteles. A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. által történő esetleges beavatkozás költségei a megrendelőt terhelik. IV Abban az esetben, ha a megrendelő a szállítás tárgyát a megállapított ár teljes kifizetését megelőzően eladja, a megbízás leadásával a továbbadásból származó követeléseit, a megbízási ár plusz 10 % inkasszó mértékben, biztosítékként a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft.-re engedményezi. Ebből a szempontból lényegtelen, hogy a megrendelő a szállítás tárgyát egy vagy több vevőnek, más, nem a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. tulajdonában lévő tárgyakkal együtt, átalakítás nélkül vagy után, vagy más dologba beépítve értékesíti-e. A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. ilyen jellegű követeléseit mindaddig nem hajtja be, amíg a megrendelő fizetési és egyéb kötelezettségeinek szabályszerűen eleget tesz. A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. kérésére a megrendelő köteles közölni, hogy kik az átruházott követelések adósai, azok részére, saját költségre az átruházást bejelenteni, és a beszedett vételárat a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. részére, saját vagyonától elkülönítve megőrizni. V Amennyiben a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. részére fenntartott biztosítékok értékének összege meghaladja követelései 15 %-át, a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. a megrendelő kérésére kész az ezt meghaladó biztosítékokat választása szerint elengedni vagy visszaszolgáltatni. VI Amennyiben a szállítás tárgyára érvényes jog nem engedélyezi a tulajdonjog fenntartását, azonban megengedi szállítás tárgyára vonatkozóan ahhoz hasonló jogok fenntartását, úgy a megrendelő és a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. között ezek a hasonló jogok az érvényesek. A megrendelő köteles közreműködni a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. által a tulajdona, vagy más biztosítéki jogok védelmére meghozni kívánt intézkedésekben. A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. jogosult erre, valamint a 6. -ban megnevezett kötelességek betartására megrendelőt minden további figyelmeztetés nélkül, ideiglenes intézkedés vagy megfelelő bírósági intézkedés útján kényszeríteni. 7 Felállítás és összeszerelés; a megrendelő közreműködése I A megrendelő bármely felállítás és összeszerelés esetén, saját költségén vállalja a következő kötelezettségeket: a) a következők időben történő rendelkezésre bocsátása (1) megfelelő mennyiségű kisegítő személyzet, például szakemberek vagy segéderő, a megfelelő szerszámokkal; (2) minden föld-, építési, támasztó, állványozó, vakolási, festési, és egyéb a szakmától idegen mellékmunkálat, az ahhoz szükséges építőanyagokkal; (3) az összeszereléshez és az üzembe helyezéshez szükséges cikk és anyag, például állványanyag, ékek, alátétek, cement, vakoló- és tömítőanyag, kenőanyag, tüzelőanyag, stb.; továbbá állványok, emelőszerkezetek és egyéb berendezések; (4) hajtóenergia és víz, beleértve a szükséges csatlakozásokat a felhasználás helyszínéig, fűtés és általános világítás; (5) az összeszerelés helyén szerelőanyagok, szerszámok, stb., a szállítás tárgyának tárolásához megfelelő nagyságú, alkalmas, száraz és zárható helyiségek, és a szerelést végző személyzet számára megfelelő munkavégzési, és tartózkodási helyiségek, beleértve az egészségügyi létesítményeket. A megrendelő köteles a szerelést végző személyzet és a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. tulajdonának védelme érdekében a szükséges intézkedéseket meghozni; (6) a szerelés helyének különleges körülményei miatt szükséges, és a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. által végzett tevékenységekhez nem alkalmazott védőruházat és biztonsági berendezés. b) A szerelési munkálatok megkezdése előtt a megrendelő, külön felszólítás nélkül köteles a rejtetten futó elektromos, gáz- és vízvezetékek, vagy hasonló létesítmények elhelyezkedéséről a szükséges adatokat, valamint a szükséges statikus adatokat rendelkezésre bocsátani. c) A felállítás vagy összeszerelés megkezdése előtt a munkavégzés elkezdéséhez szükséges szállítási részek a helyszínen kell, hogy legyenek, és minden szükséges előmunkálat olyan készültségi fokot kell, hogy elérjen, hogy a szerelést végző személyzet megérkezését követően azonnal el lehessen kezdeni a szerkezet felállítását vagy összeszerelését, és az megszakítás nélkül kivitelezhető legyen. d) Amennyiben a szerkezet felállításában, összeszerelésében vagy üzembe helyezésében elsősorban az összeszerelési területen a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. hibáján kívül, a megrendelő érdekkörében, késés következik be, a várakozás arányos költségeit, és a szerelést végző személyzet további szükséges utazási költségeit a megrendelő köteles vállalni. e) A megrendelő köteles a szerelést végző személyzet munkaidejét hetente, minden részletre kiterjedően igazolni. A megrendelő köteles a szerelést végző személyzet számára, a szerkezet felállításának vagy összeszerelésének befejezéséről szóló tanúsítványt haladéktalanul kiadni. f) A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. nem vállal felelősséget az általa biztosított szerelést végző személyzet vagy teljesítési segédek munkájáért, amennyiben ez a munkavégzés nem a szállítással, a szerkezet felállításával vagy összeszerelésével kapcsolatos, vagy amennyiben nem a megrendelő utasítására került elvégzésre. II Ha a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. a szerkezet felállítását vagy összeszerelést egyedi elszámolás ellenében vállalta el, akkor az I. bekezdés rendelkezéseihez kiegészítésképpen a következő rendelkezések is érvényesek: a) A megrendelő megtéríti a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. részére a megbízás kiadása során közösen megállapított, a munkaidőre, a többlet, éjszakai, vasár- és ünnepnapokon történő munkavégzésért járó pótlékra, nehezített körülmények között történő munkavégzésre, tervezésre és felügyeletre vonatkozó elszámolási tarifát. A törvényileg előírt ünnepnapok rögzítése tekintetében a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. székhelyén érvényben lévő rendelkezések alkalmazandók. b) A következő költségek külön térítendők meg: (1) Utazási költségek, a kéziszerszámok, és a személyes csomagok szállítási költsége. (2) Munkaidő, valamit pihenő- és ünnepnap kiváltása. 8 Jótállás I A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. az elvállalt szolgáltatást a technika a megbízás adásával egy időben érvényes állásának és a vonatkozó törvényi szabályozásoknak megfelelően, a szakmára jellemző legnagyobb gondossággal végzi. II A jótállási idő a kárveszély átszállásától (5. ) számított 12 hónap III A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. a hibásan vagy hiányosan leszállított árut, saját választása szerint köteles kijavítani, újra leszállítani vagy a szolgáltatást újra elvégezni. IV Olyan dolgok esetén, amelyek aránytalan mértékű ráfordítás nélkül eljuttathatók a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft-hez, a hiba elhárítása a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft ban megadott telephelyén történik. A megrendelő köteles szabályszerűen becsomagolni az árut, és a szükséges tartozékokkal együtt visszaszállítani. V Amennyiben az adott dolog nem a rendeltetésszerű használat helyén található, a javítás többletköltségeit a megrendelő viseli. Ide tartoznak elsősorban a magasabb szállítási és utazási költségek. VI A hibaelhárítás során a megrendelő köteles a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. számára az igazságos megítéléshez szükséges időt és alkalmat biztosítani. Amennyiben a megrendelő ezt megtagadja, a hiba elhárításával / /5-

4 a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. nem esik késedelembe. mentesül a hiányosságért vagy hibáért vállalt szavatosság alól. VII A megrendelő az üzembiztonságra veszélyt jelentő sürgős esetben amelyről a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft-t azonnal értesíteni kell, vagy a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. előzetes írásbeli jóváhagyásával jogosult a hibát saját maga elhárítani vagy azt harmadik személlyel elvégeztetni, és a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft-től költségéinek arányos megtérítését követelni. VIII A hibás, vagy hiányosan leszállított termék vagy hiányos szolgáltatás javítása, vagy az ismételt leszállítás során keletkezett közvetlen költségek közül a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. a pótalkatrészek költségeit, beleértve azok leszállítását, a ki- és beszerelés arányos költségeit, ill. az esetlegesen szükségessé váló személyzet kiküldetésének költségeit viseli. Ilyen esetekben a pótolt alkatrészek a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. tulajdonát képezik. IX A megrendelő részéről bármilyen további, a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft-vel, vagy teljesítési segédeivel szembeni kártérítés kizárt, különösképpen kizárt az olyan károk megtérítése, melyek nem a szállítás tárgyán magán keletkeztek. Ez nem vonatkozik a szándékosságból vagy gondatlanságból eredő felelősségre. X Amennyiben a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. valamely hiba bejelentése alapján cselekszik anélkül, hogy a megrendelő bizonyította volna a hiba létezését, a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. kérheti költségeinek megtérítését. 9 A szavatosság kizárása I A megrendelő a szállítást követően haladéktalanul köteles az áru hibás vagy hiányos voltáról a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft-t írásban értesíteni. Rejtett hibák esetén, azok felfedezését követően a megrendelő haladéktalanul köteles azokról a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft-t írásban értesíteni. Ellenkező esetben mindenféle szavatosságra vonatkozó követelés kizárt. II A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. kizárja a megrendelő által történő, nem szakszerű használat, a terméken végzett változtatások vagy beavatkozások, a hibás összeszerelés, javítás vagy karbantartás következtében keletkezett károkért való szavatosságot. Ez abban az esetben is érvényes, ha a megrendelő vagy harmadik személy a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. vagy harmadik személyek által kiadott előírásoknak nem megfelelő tartozékot használ. Fentiek nem érvényesek abban az esetben, ha a megrendelő a hibajelentéssel igazolni tudja, hogy a fent említett hatások nem lehetnek a kár okozói. III A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. használt termékekre nem vállal szavatosságot. A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. testi sérülés és súlyos gondatlanságból származó kötelességszegésére vonatkozó kár- és költségtérítés-nyújtási kötelezettségét jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései nem érintik. IV A megrendelő hibaelhárításra vonatkozó igénye kizárt abban az esetben, ha a hiba nem reprodukálható, vagy a gép által gyártott példányok alapján nem mutatható ki. 10 Felelősség I A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. nem vállal felelősséget (a) szervei, jogi képviselői, alkalmazottai vagy egyéb teljesítési segédei egyszerű gondatlansága esetén, (b) nem vezető pozícióban lévő alkalmazottai vagy egyéb kivitelezésben résztvevő segéderő súlyos gondatlanságáért, mindaddig, amíg nem a szerződésben rögzített lényeges kötelezettségek megsértéséről van szó. A szerződésben rögzített lényeges kötelezettségekhez tartozik az időben és hiánymentesen történő szállítás és felszerelés, valamint a tanácsadási, védelmi és pártfogási kötelezettség, melyek célja, hogy lehetővé tegyék a megrendelő számára szállítás tárgyának szerződés szerinti használatát, vagy a megrendelő személyzete vagy harmadik személy a testi sérülésektől való megóvása és életének védelme, ill. a megrendelő tulajdonának tetemes károktól való védelme. A termékfelelősségről szóló törvény szerinti felelősségvállalást ez, az életveszélyes és testi sérülések, valamint az egészségkárosodás, és a szándékos magatartás miatt nem sérti. II Valamely lényeges szerződéses kötelezettség megsértése miatti kártérítés mindaddig csak az előre látható, tipikusan előforduló károkra korlátozódik, amíg nem áll fenn szándékosság, vagy súlyos mulasztás, és amíg a felelősség nem az élet, a test, vagy az egészség károsodása, vagy átvállalt garanciák miatt áll fenn. E körben a kártérítési igények 12 hónapon belül elévülnek. III Amennyiben a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. a jogalap szerint kártérítési felelősséggel tartozik, ez a felelősség azon károkra korlátozódik, amelyeket a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. a szerződés megkötésekor, mint a szerződésszegés lehetséges következményeit, előre látott, ill. az általa ismert körülmények, vagy olyan körülmények figyelembe vételével, amelyeket ismernie kellett volna, az üzleti életben szokásos gondosság alkalmazásával előre látnia kellett volna. A szállítás tárgyának hibájából eredő közvetett és következményes károk ezen kívül csak abban az esetben téríthetők meg, ha az ilyen károk bekövetkezése a szállítás tárgyának rendeltetésszerű használata esetén jellemzően várható. IV A tárolt adatok elvesztésére vonatkozó kártérítési igény kizárt, ha a károk bekövetkezése szabályos adatvédelem esetén elkerülhető lett volna, kivéve, ha a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. a megrendelőt nem világosította fel szabályszerűen az adatvédelem módszereiről. V A megrendelő költségtérítési igényeire a fenti 10. I-III. bekezdéseiben megnevezett korlátozások megfelelően érvényesek. 11 Lehetetlenülés; A szerződés kiigazítása I Amennyiben a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft-nek vagy a megrendelőnek nem áll módjában az őt terhelő szállítás vagy szolgáltatás teljesítése, az általános jogi alapelvek a következők szerint vonatkoznak rájuk: Amennyiben a lehetetlenülés a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. hibájára vezethető vissza, a megrendelőnek jogában áll kártérítést követelni. A kártérítés mértéke azonban a szállítás vagy szolágáltatás azon része értékének 10 %-ára korlátozódik, amely a lehetetlenülés miatt nem volt a célnak megfelelően üzembe helyezhető. A megrendelő további kártérítési igénye kizárt. Ez azonban nem érvényes abban az esetben, ha KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. szándékosság vagy súlyos gondatlanság miatt felel. Ez a megrendelő a szerződéstől való elállásának jogát nem érinti. II Amennyiben a 4. IV. bekezdésének 2. mondata értelmében előre nem látott események a szállítás vagy szolgáltatás gazdasági jelentőségét vagy tartalmát jelentős mértékben módosítják, vagy a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. működését jelentősen befolyásolják, a megbízást ennek megfelelően a kölcsönös bizalom és jóhiszeműség követelményeinek megfelelő módon ki kell igazítani. Amennyiben ez gazdasági szempontból nem elvárható, a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft-nek jogában áll a szerződéstől elállni. Amennyiben elállássi jogával élni kíván, azt az esemény horderejének belátását követően a megrendelővel haladéktalanul közölni köteles, még pedig abban az esetben is, ha előtte a megrendelővel a szállítási idő meghosszabbításáról állapodtak meg. 12 Bírósági illetékesség, Alkalmazott jog I Amennyiben a megrendelő nem minősül fogyasztónak, felek a közvetlenül vagy közvetetten a jelen szerződéses viszonyból eredő mindenféle jogvita eldöntésére a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. a megrendelőt annak saját székhelyén is perbe foghatja / /5-

5 II A szerződéses viszonyokra a magyar jog alkalmazandó, az ENSZ nemzetközi áruvásárlási szerződésről szóló április 11-i egyezményének (Bécsi Egyezmény) kizárásával. 13 Részleges érvénytelenség Jelen üzleti feltételek egyes rendelkezéseinek érvénytelensége vagy érvénytelenné válása nem érinti az egyéb rendelkezések érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést a felek olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítik, amely az érvénytelen feltételek gazdasági céljaihoz a lehető legközelebb áll. 2009/07 Állapot: / /5-

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. KRAIBURG BULGARIA Eood

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. KRAIBURG BULGARIA Eood ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK KRAIBURG BULGARIA Eood A. Általános feltételek 1. Jelen általános üzleti feltételek (ÁÜF) a Bolgár Kereskedelmi Törvénykönyv 1 -a szerinti vállalkozásokkal (a továbbiakban:

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei

A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei A Woodfolio Trade Kft.. (2364 Ócsa, Pesti úti major HRSZ 023/6.) az alábbi általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alapján vállalja a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek INCHEM ZRT. Industrial Chemicals 1. Ajánlat, megrendelés 1.1. Az Inchem ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők. 1.2.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. 1. Általános rendelkezések érvényesség

Általános Szerződési Feltételek. 1. Általános rendelkezések érvényesség Általános Szerződési Feltételek 1. Általános rendelkezések érvényesség 1.1 A következő általános szerződési feltételek vonatkoznak valamennyi szerződésre, szállításra és egyéb szolgáltatásra, amely Társaságunkkal

Részletesebben

Az Apex Tool Group Hungária Kft Általános Szállítási Feltételei

Az Apex Tool Group Hungária Kft Általános Szállítási Feltételei Az Apex Tool Group Hungária Kft Általános Szállítási Feltételei I. Általános feltételek 1. A szállítások és szolgáltatások terjedelme vonatkozásában (a továbbiakban Szállítások) a kétoldalú írásbeli nyilatkozatok

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

hétfőtől csütörtökig 6:00 8:00 és 17:00 20:00 pénteken 6:00 8:00 és 12:30 20:00

hétfőtől csütörtökig 6:00 8:00 és 17:00 20:00 pénteken 6:00 8:00 és 12:30 20:00 Kardex Hungaria Kft. Szabadság út 117/A 2040 Budaörs Hungary Customer Name Life Cycle Service Contact Person Tel: +3623507153 E-mail Fax: +3623507152 Phone jozsef.koermendi@kardex.com Customer Adress Budaörs,

Részletesebben

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS 1. Érvényességi terület Az alábbi feltételek a megállapodások szerinti teljesítésekre érvényesek, ezek alatt szolgáltatásokat, információkat, valamint a megbízás keretében végzett egyéb teljesítéseket

Részletesebben

Dr. Kenderes Andrea okt. 6.

Dr. Kenderes Andrea okt. 6. Dr. Kenderes Andrea 2012. okt. 6. Facere szerződések alaptípusai Eredmény kötelem- vállalkozási szerződés Gondossági kötelem- megbízási szerződés Vállalkozási szerződés: Ptk. 389. 401. Megbízás: Ptk. 474.

Részletesebben

Otto Roth GmbH & Co KG Általános üzleti feltételek vállalati ügyfelek részére Szállítási és fizetési feltételek Verzió: 2012 február

Otto Roth GmbH & Co KG Általános üzleti feltételek vállalati ügyfelek részére Szállítási és fizetési feltételek Verzió: 2012 február Otto Roth GmbH & Co KG Általános üzleti feltételek vállalati ügyfelek részére Szállítási és fizetési feltételek Verzió: 2012 február 1. Szerződéses alapok 1.1. Jelen szállítási és fizetési feltételek minden

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

A vállalkozási szerződés

A vállalkozási szerződés A vállalkozási szerződés 1. A vállalkozási szerződés általános 6:238. [Vállalkozási szerződés] szabályai Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (a továbbiakban: mű)

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

4. Részszállítások megengedettek, amíg ez ellen a Vevő kifejezetten, írásban nem tiltakozik.

4. Részszállítások megengedettek, amíg ez ellen a Vevő kifejezetten, írásban nem tiltakozik. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK A DG EXPERT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1222 Budapest Háros utca 12.; Cg.: 01-09-195539) mint Eladó az általa forgalmazott termékek Vevőivel - a továbbiakban:

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet 2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Az utazási szerződés alapján az International Language Travel Kft. Utazási Iroda (továbbiakban: utazási vállalkozó) arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződés egyedi

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK Az EUROGATE 2000 Kft. (2013 Pomáz, Ipartelep hrsz. 3464), továbbiakban Kereskedelmi Szolgáltató, a kereskedelmi tevékenységét az alábbi rendelkezések szerint

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP Rádiós fürdőszobai óra Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a magyar adás-vétel szabályozása (Ptk.) 1987. évi 20. tvr. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről

Részletesebben

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN?

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN? SZERZŐDÉSSZEGÉS MIKOR ÁLL FENN? A kötelezett késedelembe esik, ha A szerződésben megállapított / a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható teljesítési idő eredménytelenül eltelt más esetekben,

Részletesebben

A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF)

A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) 1. Az ÁSZF célja HELVET Kft. termék értékesítésére, valamint szolgáltatás nyújtására vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA 25 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Áruszállításainkat és egyéb szolgáltatásainkat jogi és természetes személyek számára az alábbi szerződési feltételekkel nyújtjuk. I. Szerződéskötés, írásbeliség 1. Az MMI

Részletesebben

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A Bardor Ajándék

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A szerződés száma:. amely létrejött egyrészről a. mint Megrendelő (Székhelye... Cégjegyzékszáma:, adószáma: - a továbbiakban mint Megrendelő; másrészről az ASSUR KFT mint Szállító

Részletesebben

(1) Minden ajánlat, adásvételi szerződések, kiegészítők és szolgáltatásokat, mert a

(1) Minden ajánlat, adásvételi szerződések, kiegészítők és szolgáltatásokat, mert a Általános üzleti feltételek Első Általános, ügyfélkör, nyelv (1) Minden ajánlat, adásvételi szerződések, kiegészítők és szolgáltatásokat, mert a megrendelések ügyfeleink keresztül online áruház www.nded.com

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSHEZ) MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSHEZ) MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSHEZ) MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF Az Általános Szerződési Feltételek a

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

Conductive Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (ÁSzF) 2015. július 14.

Conductive Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (ÁSzF) 2015. július 14. I. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1. Szállításaink és teljesítéseink kizárólag jelen feltételek alapján a mindenkor hatályos a legújabb szövegezés szerint történnek, amennyiben az ettől való

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör Általános Üzleti Feltételek 1. Érvényességi kör (1) Jelen Általános Üzleti Feltételek minden, Bosch Electronic Service Kft. és olyan vevők közti üzletre érvényesek, akik a 2. -ban meghatározott szolgáltatásokat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43.

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43. A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Általános Vásárlási Feltételek A hatálybalépés időpontja: 2014. június 1.

Általános Vásárlási Feltételek A hatálybalépés időpontja: 2014. június 1. Általános Vásárlási Feltételek A hatálybalépés időpontja: 2014. június 1. Tartalom I. Az Általános Vásárlási Feltételek alkalmazása... 3 II. A szerződés létrejötte... 3 III. Szállítási határidő, kötbér...

Részletesebben

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Érvényességi kör 1.1. Ezen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) valamennyi a által megkötött és a jövőben megkötendő szolgáltatásra

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A szerződésszegési szabályok változása. az új Ptk.-ban. I. rész 2014 / 2

HÍRLEVÉL. A szerződésszegési szabályok változása. az új Ptk.-ban. I. rész 2014 / 2 HÍRLEVÉL A szerződésszegési szabályok változása az új Ptk.-ban 2014 / 2 I. rész A 2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk., a 2013. évi V. törvény, amely sok tekintetben megváltoztatta a korábbi Ptk.,

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit?

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? A Montrealban 1999. május 28-án kelt Egyezmény tartalmazza a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó szabályozás egységes elveit;

Részletesebben

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Silex Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a Silex Kft. és

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

BOMAS Kft. Általános Szerződési Feltételek

BOMAS Kft. Általános Szerződési Feltételek BOMAS Kft. I. Hatály, fogalmak: 1. Jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2015. február 01. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. Jelen ÁSZF-ben a BOMAS Kft. (székhely:

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A KÖTELEM TELJESÍTÉSE 6:34. [A teljesítés általános szabálya] A szolgáltatást a kötelem tartalmának megfelelően kell teljesíteni. A teljesítés fogalma

Részletesebben

Általános Beszerzési Szerződési Feltételek KSH RUGÓGYÁR Betéti Társaság

Általános Beszerzési Szerződési Feltételek KSH RUGÓGYÁR Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A () által történő beszerzésekre 2012. október 1. napjától kezdő hatállyal 1. Általános rendelkezések - érvényességi terület 1. Az Általános Beszerzési Szerződési Feltételeink

Részletesebben

A PEARL ENTERPRISES KFT ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI (ÁKF)

A PEARL ENTERPRISES KFT ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI (ÁKF) A PEARL ENTERPRISES KFT ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI (ÁKF) Jelen Általános Kereskedelmi Feltételeket (a továbbiakban, mint ÁKF ) a Pearl Enterprises Kft adja ki, melynek székhelye: 4028 Debrecen,

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Csurgó Város Önkormányzata székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. Adószám: 15731632-2-14 képviseli: Füstös János Polgármester továbbiakban Vevő, másrészről:

Részletesebben

Assix Kereskedelmi és Logisztikai Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Assix Kereskedelmi és Logisztikai Zrt. Általános Szerződési Feltételei Assix Kereskedelmi és Logisztikai Zrt. Általános Szerződési Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 Szállításainkat, szolgáltatásainkat és ajánlatainkat jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák,

Részletesebben

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr Szabó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET Valamennyi ajánlatunkra, értékesítésünkre, szerződésünkre és egyéb szolgáltatásainkra az alábbi rendelkezések érvényesek, amennyiben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ JÓTÁLLÁSI ADATLAP LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma* : *Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2 Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK v 2 1. A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme, cégbírósági bejegyzési száma A szolgáltató neve: Smartsector Kft. Székhely: 1087 Budapest

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Phoenix Contact Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2., adószám: 10849868-2-13) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 1 a 69/2016. (IV. 29.) határozat 1. melléklete ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA melyet megkötöttek egyrészről: Kazincbarcika Város Önkormányzata (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., adószám:

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet:

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet: Iktatószám: Tárgy: BA/001/00854-0013/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Gigamatrac Kft.-t

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről: Név: Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Törzsszám: 430201 Adóigazgatási szám: 15430207-2-19

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Elállási/Felmondási jog

Elállási/Felmondási jog Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön

Részletesebben

SZERZŐDÉSES KLAUZULÁK

SZERZŐDÉSES KLAUZULÁK SZERZŐDÉSES KLAUZULÁK A JOHNSON CONTROLS KFT RÉSZÉRE Jelen szerződéses klauzulákat valamennyi a Johnson Controls Kft. által megkötni kívánt vállalkozási szerződésben rögzíteni szükséges, melyben a Johnson

Részletesebben

AZ ECKERLE CSOPORT, MINT SZÁLLÍTÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSÁRA, ILLETVE SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA ("ÁSZF")

AZ ECKERLE CSOPORT, MINT SZÁLLÍTÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSÁRA, ILLETVE SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA (ÁSZF) AZ ECKERLE CSOPORT, MINT SZÁLLÍTÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSÁRA, ILLETVE SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA ("ÁSZF") A jelen ÁSZF a kereskedelmi szerződésekre alkalmazandó. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

U-24 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

U-24 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK U-24 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Érvényesség 1.1. A jelen általános szállítási feltételek a Sika Hungária Kft. (a továbbiakban: Szállító) valamennyi szállítására és teljesítésére érvényesek. Az

Részletesebben