Formanyomtatvány Általános Szállítási és Szolgáltatási Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Formanyomtatvány Általános Szállítási és Szolgáltatási Feltételek"

Átírás

1 1 Szerződéskötés és szerződési feltételek I Szerződő feleket ajánlatuk két hétig köti. II A szállítás és/vagy a szolgáltatás köre szempontjából a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. ajánlata és a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. rendelés-visszaigazolása irányadó. III A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. a szállítás és a szolgáltatás teljesítését illetően mindaddig fenntartja a változtatás jogát, amíg erre a termékbiztonság biztosítása érdekében, vagy jogszabály alapján szükség van. A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. a rendelés visszaigazolását követően is fenntartja a technikai fejlődést szolgáló, vagy a megrendelő számára előnyös változtatások jogát. IV A szerződés maga, valamint mellékkikötések, módosítások és kiegészítések csak írásban érvényesek. Ugyanez érvényes jelen kikötés módosítására. V A költség-előirányzatokra, ábrákra, tesztprogramokra és egyéb dokumentumokra vonatkozóan a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. fenntartja korlátlan tulajdonosi és szerzői hasznosítási jogát. Ezek csak a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. írásbeli jóváhagyását követően tehetők hozzáférhetővé harmadik személy számára. Amennyiben a megbízást nem a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. kapta meg, vagy az nem került teljesítésre, az ajánlatokhoz tartozó ábrákat és egyéb dokumentumokat felszólításra haladéktalanul vissza kell szolgáltatni a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. részére. A fent említett szabályozás 2. és 3. mondata a megrendelő dokumentumaira is vonatkozik, azzal a különbséggel, hogy a megrendelő dokumentumai hozzáférhetővé tehetők olyan harmadik személyek számára, akiket a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. a szállítások és szolgáltatások teljesítésébe a megrendelő szerződésének keretében bevon. VI A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. eladási feltételei kizárólagos érvénnyel bírnak minden szállításra, szolgáltatásra és ajánlatra. A megrendelő ezen eladási feltételeknek ellentmondó, vagy ezektől eltérő általános üzleti feltételeit a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. nem ismeri el, kivéve, ha a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. írásban határozottan jóváhagyja azokat. A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. eladási feltételei akkor is érvényesek, ha a megrendelő ezen eladási feltételeknek ellentmondó, vagy ezektől eltérő feltételeinek ismeretében a szállítások fenntartás nélkül teljesítésre kerülnek. VII Jelen minden, a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. szerződő feleivel (megrendelő), az általa kínált szállításokról és szolgáltatásokról kötött szerződés részét képezik, és minden jövőbeli, a megrendelő részére teljesített szállításra, szolgáltatásra, vagy számára tett ajánlatra érvényesek. A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. Általános Szerződési Feltételeiben esetlegesen bekövetkező változások esetén a feltételek új megfogalmazását a megfelelő formában eljuttatja a megrendelőhöz. Az eljuttatást követően megkötött szerződések alapjául már a módosított feltételek szolgálnak. VIII A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. Általános Szerződési Feltételei csak a Ptk ának megfelelő vállalkozókkal, ha a szerződés a vállalat tevékenységi köréhez tartozik, valamint a Ptk (1) bekezdésének megfelelő jogi személyiséggel rendelkező közjogi személyekkel szemben érvényes. 2 Exportjogra vonatkozó szabályok I A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. termékeire export során különböző korlátozások vonatkozhatnak. II A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. által szállítandó termékek az Európai Unión kívül eső országokba való exportálása esetén a megrendelő, a szállítást, felállítást vagy összeszerelést megelőzően, írásban garantálja, hogy a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. termékeit csak civil területen, és nem nukleáris technológiával kapcsolatban alkalmazza. III A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. fenntartja a kiegészítő exportellenőrzés jogát. Ebből a célból a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. jogosult az ügyfelek, szállítók, és minden a szerződés lebonyolításában résztvevő személy nevét és címét biztonsági ellenőrzés céljából, harmadik személy részére továbbadni, amelyhez a megrendelő jelen szerződési feltételek aláírásával kifejezetten hozzájárul, illetve köteles a fent említett személyektől a megfelelő hozzájárulást beszerezni. A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. nem vállal felelősséget a harmadik személy birtokába került adatok biztonságáért. IV Amennyiben az ügyfelek, szállítók, és a szerződés lebonyolításában közvetlen vagy közvetett módon résztvevő személyek neve szerepel a német, európai vagy az Amerikai Egyesült Államok által készített szankciós listán, a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Az elállást, vagy felmondást követően minden a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft-vel szembeni kárigény kizárt. 3 Ár és fizetési feltételek I Az árakba az KUKA telephely teljesítési hely esetén a csomagolás nem értendő bele. Amennyiben alkalmazható, az árak kiegészülnek a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti forgalmi adóval. II Az árak az ajánlat megtétele időpontjában érvényes költséghelyzetnek felelnek meg. Amennyiben a költségtényezők, pl.: az irányadó kollektív szerződés szerinti munkabérek, vagy az anyagárak, az egyeztetett szállítási és szolgáltatási határidőig módosulnak, a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. abban az esetben jogosult árait a ténylegesen előállt többletköltség összegével megnövelni, ha a szállítás, ill. szolgáltatás nem a szerződés megkötését követő 4 hónapon belül kerül teljesítésre. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha a szállítás, ill. szolgáltatás a megrendelő érdekkörében felmerült okok miatt, a szerződés megkötését követő négy hónapnál később valósul meg. A törvényes forgalmi adó növekedése miatti többletköltségeket a megrendelő viseli. III A kifizetések Euróban, a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. céges levélpapírján feltüntetett számlaszámaira történnek. Az összeg csekkel vagy váltóval történő rendezése esetén csak azok beváltása számít fizetésnek. IV A számlák mindenkor az egyes szállítások időpontjában kerülnek kiállításra. A fizetés a számla kiállítását követő 14 napon belül esedékes. Árengedmény nincs. A fizetés esedékességét követő 30. naptól a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. az Európai Központi Bank mindenkor érvényes kamatlábát 8 százalékponttal meghaladó kamatot számol fel. V A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. a megrendelő késedelmes fizetése esetén az őt egyébként megillető jogokra tekintet nélkül elállhat a szerződéstől, vagy felmondhatja azt, a vásárolt terméket pedig jogai biztosítására visszaveheti. KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. ezt az intézkedést köteles előre bejelenteni a megrendelőnek, és a kifizetésre arányos póthatáridőt tűzni. Részfizetési megállapodás esetén a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. valamely esedékes részfizetés késedelme, váltóóvás, vagy a megrendelő részéről történő kifizetés-beszüntetés, illetve a megrendelő vagyoni helyzetének a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. igényeit konkrétan veszélyeztető, tényleges romlása esetén, a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. jogosult a szerződéses ár teljes hátralékos részének azonnali követelésére. A vagyoni helyzet tényleges romlásának bizonyítéka lehet különösképpen a megrendelő bekövetkezett, vagy fenyegető fizetésképtelensége vagy eladósodása, a megrendelő hitelezői által indított végrehajtási intézkedések, fedezetlen csekkek átnyújtása, váltóóvások, az eskü hatályával történő megerősítés adása, az esedékes részlet ki nem fizetése, vagy egy a rendes kereskedő gondosságának megfelelő, banktól vagy hiteltudósító irodától kért információ / /5-

2 VI A megrendelőnek csak abban az esetben van beszámítási joga, ha ellenkövetelései jogerősen megerősítést nyertek, nem vitatottak, vagy a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. elismeri azokat. Ezen kívül csak abban az esetben gyakorolhatja visszatartási jogát, ha ellenkövetelései ugyanarra a szerződéses viszonyra alapulnak. VII Amennyiben a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. a megvásárolt termék felállítását vagy összeszerelését vállalta, a 7. II. bekezdésének kikötései érvényesek. 4 Szállítás; szállítási idő és a szolgáltatás időtartama I A teljesítés helye: 2335 Taksony, Fő út 140, 5525 Füzesgyarmat, hrsz. 210/17 II A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. csak abban az esetben köteles a szállítási határidőt betartani, ha a megrendelő szerződéses kötelességeinek időben eleget tett. Ilyen szerződéses kötelességnek számítanak különösen a megrendelő által rendelkezésre bocsátandó, a szerződés teljesítéséhez szükséges dokumentumok, szükséges engedélyek, felmentések, egyéb rendelkezésre bocsátandó iratok, valamint az esetleges előteljesítési kötelezettségnek és egyéb, pl.: műszaki feltételeknek való megfelelés. Amennyiben a megrendelő nem tesz időben eleget e kötelezettségeinek, arányos mértékű határidő-hosszabbítás lép életbe. III A határidő betartottnak minősül: az olyan szállítmányok esetében, ahol a felállítást és az összeszerelést nem kell elvégezni, ha a termék a határidőn belül átadásra került a szállítást végző személynek. Ha az elszállítás a vevő hibájából késik, a határidő betartottnak tekintendő, ha a határidőn belül bejelentésre került, hogy a termék készen áll az elszállításra. az olyan szállítmányok esetében, ahol el kell végezni a felállítást és az összeszerelést, amennyiben ez a megszabott határidőre elkészül. A megrendelő hibájából, különösen a 7. - ban felsorolt kötelességek megszegéséből eredő késedelem, és a felállításra vagy szerelésre kész állapot időben történő jelentése esetén a határidőt betartottnak kell tekinteni. IV A megrendelő módosítás, vagy kiegészítés iránti utólagos kívánságai arányosan meghosszabbítják a szállítási időt. Ugyanez érvényes a bérharc keretében tett intézkedésekre, különösen sztrájk és a munkások kizárása és egyéb üzemi zavargások esetén, mozgósítás, háború, zendülés, egy fontos munkadarab selejtté való nyilvánítása, fontos nyersanyagok és részek szállítási késedelme, és a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. által előre nem látható események esetén, amennyiben ezek az akadályok a határidő be nem tartását vonják maguk után, vagy közrejátszanak abban. A fent nevezett körülményekért abban az esetben sem a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. felelős, ha azok egy már fennálló határidőcsúszás alatt alakulnak ki. V A határidő más, a III. bekezdésben megnevezett okokból kifolyólag történő be nem tartása esetén a megrendelő késedelmi kötbért követelhet, melynek mértéke a késedelem minden befejezett hete vonatkozásában a szállítás, vagy szolgáltatás azon része értékének 0,5 %-a, de legfeljebb 2,5 %-a, melynek célszerű üzembe helyezése a határidőn túli előállítása miatt nem volt lehetséges. Kiegészítésként a jelen Szállítási és Szolgáltatási Feltételek 10. szerinti felelősségkorlátozás érvényes. Ez nem érinti a megrendelő, a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. számára biztosított póthatáridő eredménytelen leteltét követő jogát, hogy a szerződéstől elálljon, vagy azt felmondja. VI Abban az esetben, ha az áru feladása vagy a kézbesítése a megrendelő kívánságára késik, a megrendelőnek a szállításra való készenlét bejelentését követő egy hónap elteltével, minden megkezdett hónap tekintetében a számlaösszeg 0,5 %-át kitevő raktárköltség számolható fel. A raktárköltség maximális értéke 5%, kivéve, ha a raktározás költségei bizonyítottan magasabbak. Ettől függetlenül a megrendelő köteles a szállítást azonnal kifizetni. VII A leszállított árut a megrendelő kismértékű kifogás felmerülése esetén is köteles átvenni. VIII A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. részszállításra jogosult abban az esetben, ha (a) a részszállítmány a szerződésben rögzített rendeltetési cél keretében a megrendelő által felhasználható, (b) a megrendelt részszállítmány fennmaradó részének leszállítása biztosított és (c) ez a megrendelő számára nem jár jelentős többletráfordítással vagy plusz költséggel (hacsak a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. nem kész ezeknek a költségeknek az átvállalására). IX Amennyiben a megrendelő a felkínált teljesítést nem fogadja el, a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. igazolás nélkül a vételár 20 %-át követelheti átalány kártérítésként. A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. mindaddig fenntartja a tényleges, esetlegesen nagyobb mértékű kár érvényesítésének jogát, amíg be nem bizonyosodik, hogy csupán jelentősen kisebb mértékű, vagy semmilyen kár sem keletkezett. X A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft.-t kötelezettségei csak abban az esetben terhelik, amennyiben saját, jelen jogviszonyt érintő megrendelései időben teljesítésre kerülnek. 5 A kárveszély átszállása I A kárveszély költségmentes szállításról szóló megállapodás esetén is a megrendelőre száll át: a) Olyan szállításnál, melynél a szállítás a szállító személynek átadásra került. A csomagolás a kereskedelmi szokásoknak megfelelő módon történik. Az áru elküldése a megrendelő költségére történik és a kárveszély is őt terheli. b) Olyan szállításnál, amelynél a termék felállítása vagy összeszerelése a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. kötelezettsége, az átadás-átvétel napján a megrendelő üzemében. E körben feltétel, hogy az átadás-átvétel közvetlenül az üzemkész felállítást, vagy összeszerelést követően megtörténik. Amíg a termék átadás-átvétele nem történt meg, a kárveszély átadás-átvételi késedelem beállta esetén, vagy legkésőbb az üzemkész felszerelés vagy összeszerelés elkészülésének időpontját követően 14 nappal száll át a megrendelőre. c) Ha a termék elküldése, kézbesítése, ill. felszerelésének, vagy összeszerelésének elkezdése és végrehajtása a megrendelő kívánságára, vagy az ő hibájából késik. II A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. kész, a megrendelő kívánságára és költségére, az általa kért biztosításokat megkötni. 6 Tulajdonjog fenntartása I A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. az összes kifizetés, ill. valamennyi egyéb, a szerződés alapján a megrendelővel szemben fennálló igény teljesítéséig fenntartja a szállítás tárgyára vonatkozó tulajdonjogát. A szállítás tárgyának a megrendelő vagy harmadik személy által történő bárminemű átalakítása vagy megmunkálása, valamint idegen tárgyakkal való összekapcsolása a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. részére történik. Az így létrejövő dolgokra vonatkozóan a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft-t, a szállítás tárgyának értéke mértékében társtulajdonosi jog illeti meg. II A megrendelő köteles a szállítás tárgyát, saját költségére a biztosítható károk ellen biztosítani. A megrendelő a megbízás leadásával bármilyen, a megbízási ár mértékének megfelelő biztosítási szolgáltatásokra való igényét biztosítékként engedményezi a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kftr-e. A megrendelő köteles ezt a biztosítónak jelenteni, és erről a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft-t értesíteni. A visszaengedményezést hallgatólagosan, a kifizetés teljes körű teljesítésével, valamint a szerződés alapján felmerülő egyéb igények teljesítésével megtörténtnek kell tekinteni. III A megrendelő a szállítás tárgyát nem zálogosíthatja el, sem pedig biztosítékként nem ruházhatja át. A megrendelő a tulajdon lefoglalását, elkobzását vagy harmadik személy által történő veszélyeztetését a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. számára, a megfelelő dokumentumok (pl.: foglalási / /5-

3 jegyzőkönyv) másolatának megküldésével azonnal jelenteni köteles. A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. által történő esetleges beavatkozás költségei a megrendelőt terhelik. IV Abban az esetben, ha a megrendelő a szállítás tárgyát a megállapított ár teljes kifizetését megelőzően eladja, a megbízás leadásával a továbbadásból származó követeléseit, a megbízási ár plusz 10 % inkasszó mértékben, biztosítékként a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft.-re engedményezi. Ebből a szempontból lényegtelen, hogy a megrendelő a szállítás tárgyát egy vagy több vevőnek, más, nem a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. tulajdonában lévő tárgyakkal együtt, átalakítás nélkül vagy után, vagy más dologba beépítve értékesíti-e. A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. ilyen jellegű követeléseit mindaddig nem hajtja be, amíg a megrendelő fizetési és egyéb kötelezettségeinek szabályszerűen eleget tesz. A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. kérésére a megrendelő köteles közölni, hogy kik az átruházott követelések adósai, azok részére, saját költségre az átruházást bejelenteni, és a beszedett vételárat a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. részére, saját vagyonától elkülönítve megőrizni. V Amennyiben a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. részére fenntartott biztosítékok értékének összege meghaladja követelései 15 %-át, a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. a megrendelő kérésére kész az ezt meghaladó biztosítékokat választása szerint elengedni vagy visszaszolgáltatni. VI Amennyiben a szállítás tárgyára érvényes jog nem engedélyezi a tulajdonjog fenntartását, azonban megengedi szállítás tárgyára vonatkozóan ahhoz hasonló jogok fenntartását, úgy a megrendelő és a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. között ezek a hasonló jogok az érvényesek. A megrendelő köteles közreműködni a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. által a tulajdona, vagy más biztosítéki jogok védelmére meghozni kívánt intézkedésekben. A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. jogosult erre, valamint a 6. -ban megnevezett kötelességek betartására megrendelőt minden további figyelmeztetés nélkül, ideiglenes intézkedés vagy megfelelő bírósági intézkedés útján kényszeríteni. 7 Felállítás és összeszerelés; a megrendelő közreműködése I A megrendelő bármely felállítás és összeszerelés esetén, saját költségén vállalja a következő kötelezettségeket: a) a következők időben történő rendelkezésre bocsátása (1) megfelelő mennyiségű kisegítő személyzet, például szakemberek vagy segéderő, a megfelelő szerszámokkal; (2) minden föld-, építési, támasztó, állványozó, vakolási, festési, és egyéb a szakmától idegen mellékmunkálat, az ahhoz szükséges építőanyagokkal; (3) az összeszereléshez és az üzembe helyezéshez szükséges cikk és anyag, például állványanyag, ékek, alátétek, cement, vakoló- és tömítőanyag, kenőanyag, tüzelőanyag, stb.; továbbá állványok, emelőszerkezetek és egyéb berendezések; (4) hajtóenergia és víz, beleértve a szükséges csatlakozásokat a felhasználás helyszínéig, fűtés és általános világítás; (5) az összeszerelés helyén szerelőanyagok, szerszámok, stb., a szállítás tárgyának tárolásához megfelelő nagyságú, alkalmas, száraz és zárható helyiségek, és a szerelést végző személyzet számára megfelelő munkavégzési, és tartózkodási helyiségek, beleértve az egészségügyi létesítményeket. A megrendelő köteles a szerelést végző személyzet és a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. tulajdonának védelme érdekében a szükséges intézkedéseket meghozni; (6) a szerelés helyének különleges körülményei miatt szükséges, és a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. által végzett tevékenységekhez nem alkalmazott védőruházat és biztonsági berendezés. b) A szerelési munkálatok megkezdése előtt a megrendelő, külön felszólítás nélkül köteles a rejtetten futó elektromos, gáz- és vízvezetékek, vagy hasonló létesítmények elhelyezkedéséről a szükséges adatokat, valamint a szükséges statikus adatokat rendelkezésre bocsátani. c) A felállítás vagy összeszerelés megkezdése előtt a munkavégzés elkezdéséhez szükséges szállítási részek a helyszínen kell, hogy legyenek, és minden szükséges előmunkálat olyan készültségi fokot kell, hogy elérjen, hogy a szerelést végző személyzet megérkezését követően azonnal el lehessen kezdeni a szerkezet felállítását vagy összeszerelését, és az megszakítás nélkül kivitelezhető legyen. d) Amennyiben a szerkezet felállításában, összeszerelésében vagy üzembe helyezésében elsősorban az összeszerelési területen a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. hibáján kívül, a megrendelő érdekkörében, késés következik be, a várakozás arányos költségeit, és a szerelést végző személyzet további szükséges utazási költségeit a megrendelő köteles vállalni. e) A megrendelő köteles a szerelést végző személyzet munkaidejét hetente, minden részletre kiterjedően igazolni. A megrendelő köteles a szerelést végző személyzet számára, a szerkezet felállításának vagy összeszerelésének befejezéséről szóló tanúsítványt haladéktalanul kiadni. f) A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. nem vállal felelősséget az általa biztosított szerelést végző személyzet vagy teljesítési segédek munkájáért, amennyiben ez a munkavégzés nem a szállítással, a szerkezet felállításával vagy összeszerelésével kapcsolatos, vagy amennyiben nem a megrendelő utasítására került elvégzésre. II Ha a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. a szerkezet felállítását vagy összeszerelést egyedi elszámolás ellenében vállalta el, akkor az I. bekezdés rendelkezéseihez kiegészítésképpen a következő rendelkezések is érvényesek: a) A megrendelő megtéríti a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. részére a megbízás kiadása során közösen megállapított, a munkaidőre, a többlet, éjszakai, vasár- és ünnepnapokon történő munkavégzésért járó pótlékra, nehezített körülmények között történő munkavégzésre, tervezésre és felügyeletre vonatkozó elszámolási tarifát. A törvényileg előírt ünnepnapok rögzítése tekintetében a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. székhelyén érvényben lévő rendelkezések alkalmazandók. b) A következő költségek külön térítendők meg: (1) Utazási költségek, a kéziszerszámok, és a személyes csomagok szállítási költsége. (2) Munkaidő, valamit pihenő- és ünnepnap kiváltása. 8 Jótállás I A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. az elvállalt szolgáltatást a technika a megbízás adásával egy időben érvényes állásának és a vonatkozó törvényi szabályozásoknak megfelelően, a szakmára jellemző legnagyobb gondossággal végzi. II A jótállási idő a kárveszély átszállásától (5. ) számított 12 hónap III A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. a hibásan vagy hiányosan leszállított árut, saját választása szerint köteles kijavítani, újra leszállítani vagy a szolgáltatást újra elvégezni. IV Olyan dolgok esetén, amelyek aránytalan mértékű ráfordítás nélkül eljuttathatók a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft-hez, a hiba elhárítása a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft ban megadott telephelyén történik. A megrendelő köteles szabályszerűen becsomagolni az árut, és a szükséges tartozékokkal együtt visszaszállítani. V Amennyiben az adott dolog nem a rendeltetésszerű használat helyén található, a javítás többletköltségeit a megrendelő viseli. Ide tartoznak elsősorban a magasabb szállítási és utazási költségek. VI A hibaelhárítás során a megrendelő köteles a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. számára az igazságos megítéléshez szükséges időt és alkalmat biztosítani. Amennyiben a megrendelő ezt megtagadja, a hiba elhárításával / /5-

4 a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. nem esik késedelembe. mentesül a hiányosságért vagy hibáért vállalt szavatosság alól. VII A megrendelő az üzembiztonságra veszélyt jelentő sürgős esetben amelyről a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft-t azonnal értesíteni kell, vagy a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. előzetes írásbeli jóváhagyásával jogosult a hibát saját maga elhárítani vagy azt harmadik személlyel elvégeztetni, és a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft-től költségéinek arányos megtérítését követelni. VIII A hibás, vagy hiányosan leszállított termék vagy hiányos szolgáltatás javítása, vagy az ismételt leszállítás során keletkezett közvetlen költségek közül a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. a pótalkatrészek költségeit, beleértve azok leszállítását, a ki- és beszerelés arányos költségeit, ill. az esetlegesen szükségessé váló személyzet kiküldetésének költségeit viseli. Ilyen esetekben a pótolt alkatrészek a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. tulajdonát képezik. IX A megrendelő részéről bármilyen további, a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft-vel, vagy teljesítési segédeivel szembeni kártérítés kizárt, különösképpen kizárt az olyan károk megtérítése, melyek nem a szállítás tárgyán magán keletkeztek. Ez nem vonatkozik a szándékosságból vagy gondatlanságból eredő felelősségre. X Amennyiben a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. valamely hiba bejelentése alapján cselekszik anélkül, hogy a megrendelő bizonyította volna a hiba létezését, a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. kérheti költségeinek megtérítését. 9 A szavatosság kizárása I A megrendelő a szállítást követően haladéktalanul köteles az áru hibás vagy hiányos voltáról a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft-t írásban értesíteni. Rejtett hibák esetén, azok felfedezését követően a megrendelő haladéktalanul köteles azokról a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft-t írásban értesíteni. Ellenkező esetben mindenféle szavatosságra vonatkozó követelés kizárt. II A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. kizárja a megrendelő által történő, nem szakszerű használat, a terméken végzett változtatások vagy beavatkozások, a hibás összeszerelés, javítás vagy karbantartás következtében keletkezett károkért való szavatosságot. Ez abban az esetben is érvényes, ha a megrendelő vagy harmadik személy a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. vagy harmadik személyek által kiadott előírásoknak nem megfelelő tartozékot használ. Fentiek nem érvényesek abban az esetben, ha a megrendelő a hibajelentéssel igazolni tudja, hogy a fent említett hatások nem lehetnek a kár okozói. III A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. használt termékekre nem vállal szavatosságot. A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. testi sérülés és súlyos gondatlanságból származó kötelességszegésére vonatkozó kár- és költségtérítés-nyújtási kötelezettségét jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései nem érintik. IV A megrendelő hibaelhárításra vonatkozó igénye kizárt abban az esetben, ha a hiba nem reprodukálható, vagy a gép által gyártott példányok alapján nem mutatható ki. 10 Felelősség I A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. nem vállal felelősséget (a) szervei, jogi képviselői, alkalmazottai vagy egyéb teljesítési segédei egyszerű gondatlansága esetén, (b) nem vezető pozícióban lévő alkalmazottai vagy egyéb kivitelezésben résztvevő segéderő súlyos gondatlanságáért, mindaddig, amíg nem a szerződésben rögzített lényeges kötelezettségek megsértéséről van szó. A szerződésben rögzített lényeges kötelezettségekhez tartozik az időben és hiánymentesen történő szállítás és felszerelés, valamint a tanácsadási, védelmi és pártfogási kötelezettség, melyek célja, hogy lehetővé tegyék a megrendelő számára szállítás tárgyának szerződés szerinti használatát, vagy a megrendelő személyzete vagy harmadik személy a testi sérülésektől való megóvása és életének védelme, ill. a megrendelő tulajdonának tetemes károktól való védelme. A termékfelelősségről szóló törvény szerinti felelősségvállalást ez, az életveszélyes és testi sérülések, valamint az egészségkárosodás, és a szándékos magatartás miatt nem sérti. II Valamely lényeges szerződéses kötelezettség megsértése miatti kártérítés mindaddig csak az előre látható, tipikusan előforduló károkra korlátozódik, amíg nem áll fenn szándékosság, vagy súlyos mulasztás, és amíg a felelősség nem az élet, a test, vagy az egészség károsodása, vagy átvállalt garanciák miatt áll fenn. E körben a kártérítési igények 12 hónapon belül elévülnek. III Amennyiben a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. a jogalap szerint kártérítési felelősséggel tartozik, ez a felelősség azon károkra korlátozódik, amelyeket a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. a szerződés megkötésekor, mint a szerződésszegés lehetséges következményeit, előre látott, ill. az általa ismert körülmények, vagy olyan körülmények figyelembe vételével, amelyeket ismernie kellett volna, az üzleti életben szokásos gondosság alkalmazásával előre látnia kellett volna. A szállítás tárgyának hibájából eredő közvetett és következményes károk ezen kívül csak abban az esetben téríthetők meg, ha az ilyen károk bekövetkezése a szállítás tárgyának rendeltetésszerű használata esetén jellemzően várható. IV A tárolt adatok elvesztésére vonatkozó kártérítési igény kizárt, ha a károk bekövetkezése szabályos adatvédelem esetén elkerülhető lett volna, kivéve, ha a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. a megrendelőt nem világosította fel szabályszerűen az adatvédelem módszereiről. V A megrendelő költségtérítési igényeire a fenti 10. I-III. bekezdéseiben megnevezett korlátozások megfelelően érvényesek. 11 Lehetetlenülés; A szerződés kiigazítása I Amennyiben a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft-nek vagy a megrendelőnek nem áll módjában az őt terhelő szállítás vagy szolgáltatás teljesítése, az általános jogi alapelvek a következők szerint vonatkoznak rájuk: Amennyiben a lehetetlenülés a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. hibájára vezethető vissza, a megrendelőnek jogában áll kártérítést követelni. A kártérítés mértéke azonban a szállítás vagy szolágáltatás azon része értékének 10 %-ára korlátozódik, amely a lehetetlenülés miatt nem volt a célnak megfelelően üzembe helyezhető. A megrendelő további kártérítési igénye kizárt. Ez azonban nem érvényes abban az esetben, ha KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. szándékosság vagy súlyos gondatlanság miatt felel. Ez a megrendelő a szerződéstől való elállásának jogát nem érinti. II Amennyiben a 4. IV. bekezdésének 2. mondata értelmében előre nem látott események a szállítás vagy szolgáltatás gazdasági jelentőségét vagy tartalmát jelentős mértékben módosítják, vagy a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. működését jelentősen befolyásolják, a megbízást ennek megfelelően a kölcsönös bizalom és jóhiszeműség követelményeinek megfelelő módon ki kell igazítani. Amennyiben ez gazdasági szempontból nem elvárható, a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft-nek jogában áll a szerződéstől elállni. Amennyiben elállássi jogával élni kíván, azt az esemény horderejének belátását követően a megrendelővel haladéktalanul közölni köteles, még pedig abban az esetben is, ha előtte a megrendelővel a szállítási idő meghosszabbításáról állapodtak meg. 12 Bírósági illetékesség, Alkalmazott jog I Amennyiben a megrendelő nem minősül fogyasztónak, felek a közvetlenül vagy közvetetten a jelen szerződéses viszonyból eredő mindenféle jogvita eldöntésére a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. a megrendelőt annak saját székhelyén is perbe foghatja / /5-

5 II A szerződéses viszonyokra a magyar jog alkalmazandó, az ENSZ nemzetközi áruvásárlási szerződésről szóló április 11-i egyezményének (Bécsi Egyezmény) kizárásával. 13 Részleges érvénytelenség Jelen üzleti feltételek egyes rendelkezéseinek érvénytelensége vagy érvénytelenné válása nem érinti az egyéb rendelkezések érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést a felek olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítik, amely az érvénytelen feltételek gazdasági céljaihoz a lehető legközelebb áll. 2009/07 Állapot: / /5-

Conductive Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (ÁSzF) 2015. július 14.

Conductive Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (ÁSzF) 2015. július 14. I. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1. Szállításaink és teljesítéseink kizárólag jelen feltételek alapján a mindenkor hatályos a legújabb szövegezés szerint történnek, amennyiben az ettől való

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Tartalom Jelen általános szerződési feltételek a BT Express Kft. (továbbiakban: Szállító), és az ajánlatban felkínált árut megrendelő cég, vagy személy (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 MEGJEGYZÉS: Valamennyi Termék illetve Szolgáltatás értékesítésének kifejezett

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Phoenix Contact Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2., adószám: 10849868-2-13) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Turck Hungary Kft. (1117 Budapest, Neumann János u.1/e, adószám: 12328224-2-42) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között létrejött

Részletesebben

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel.

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel. MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÁLLALKOZÁSI, KIVITELEZÉSI, TERVEZÉSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT ZRT. MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA

Részletesebben

Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek

Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek 1. oldal Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek Érvényben 2015. február 1 től 1. Általános rendelkezések 1) Jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya kiterjed

Részletesebben

Általános kereskedelmi és szállítási feltételek

Általános kereskedelmi és szállítási feltételek Általános kereskedelmi és szállítási feltételek Jelen általános szerződési feltételek a PROFILPLAST Kft. (Vállalkozó) és Ügyfelei (Megrendelők) között létrejövő vállalkozási, szállítási szerződés általános

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Finnrelax Kft. Adásvételi, Szállítási és Vállalkozási Feltételei. Általános meghatározások.

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Finnrelax Kft. Adásvételi, Szállítási és Vállalkozási Feltételei. Általános meghatározások. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Finnrelax Kft. Adásvételi, Szállítási és Vállalkozási Feltételei 1. Általános meghatározások. A Ptk. 379.. Szállítási szerződés alapján a szállító köteles a szerződésben meghatározott

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Ajánlat ATermékek adásvételére vonatkozóan a Szerződés konkrét feltételeire egyedileg meghatározott rendelkezések. ÁSZF Jelen általános szerződési feltételek. Bizalmas információ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március

Részletesebben

SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Szállítási szerződés 1. számú melléklete)

SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Szállítási szerződés 1. számú melléklete) SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Szállítási szerződés 1. számú melléklete) Érvényes 2014.06.20-tól A. FOGALMAK Jelen Általános Szerződési Feltételekben, a továbbiakban ÁSZF, a következő

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

általános szerződési feltételek Fogalmak

általános szerződési feltételek Fogalmak általános szerződési feltételek Cégnév: Reklámpark Kft. Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út 29. 5em. 32. Postacím: 7623 Pécs, Megyeri út 62/a Adószám: 23863217-2-43 Bank.sz.sz.: 10918001-00000137-54710002

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Érvényességi kör 1.1. Ezen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) valamennyi a által megkötött és a jövőben megkötendő szolgáltatásra

Részletesebben

A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. FERROPATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. FERROPATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A társaság neve, központi címe és tanúsítványai: CÉG TELJES NEVE: SZÁMLÁZÁSI CÍME: SZÁLLÍTÁSI CÍME: ADÓSZÁMA: 13569077-2-17 KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁMA: FERROPATENT

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF - 2015. Feltéve, hogy a felek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FÉMALK Fémöntészeti és Alkatrészgyártó Zártkörű Részvénytársaság (1211-Budapest, Öntödei u. 2-12., Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg 01-10-044879 Cégjegyzékszám) mint

Részletesebben

Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Általános Szerződési Feltételek

Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Általános Szerződési Feltételek Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Operatív lízingtevékenységre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Hatályos 2006. augusztus 10-től 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 12.1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ALVÁLLALKOZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138. Számlaszám: Budapest Bank Zrt. Észak-pesti fiók 10102244-10074700-01003005 Közösségi adószám: HU 11081423 Adószám: 11081423-4-03 Telefon: 76/540-060 Telefax: 76/441-314

Részletesebben

Magyarázatok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és mikrovállalkozások részére alkalmazásra javasolt vállalkozási mintaszerződésekhez

Magyarázatok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és mikrovállalkozások részére alkalmazásra javasolt vállalkozási mintaszerződésekhez Magyarázatok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és mikrovállalkozások részére alkalmazásra javasolt vállalkozási mintaszerződésekhez A. Bevezetés Jelen vállalkozási mintaszerződések a az 1593/2012.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 19 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A

Részletesebben

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1. Adásvételi és lízingszerződés (továbbiakban: Szerződés): A Szállító és a Lízingbe adó között létrejött adásvétel, valamint a Lízingbe vevő és a Lízingbe adó között létrejött lízingügylet, valamint esetlegesen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik mindazon szolgáltatási keretszerződésnek (a továbbiakban: Keretszerződés)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben