G. 9. MEGBÍZÁSI MUNKÁK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "G. 9. MEGBÍZÁSI MUNKÁK"

Átírás

1 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 9. MEGBÍZÁSI MUNKÁK Jóváhagyva: március 9. Érvényes: január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 09.

2 Tartalomjegyzék 1. Elrendelés Cél Érvényesség Kapcsolódó szabályozások A megbízásos munkák köre A megbízásos munkák vállalása A megbízásos munka vállalásának ügymenete A létrejött megbízási szerződés teljesítése, zsürizése A megbízásos munka elszámolása és a munkában részvevőik díjazása Vegyes rendelkezések... 8 Megbízásos munka kalkulációs lap... 9 Változat: 1. 29

3 1. ELRENDELÉS Hatálybalépés ideje: január 01. Készítette: Gazdasági Bizottság.. Dr. Bán Antal GB elnök Ellenőrizte:a könyvelésért felelős vezető:... Bodri Irén BODRICONT Kft. Ellenjegyezte:az ügyvezető igazgató: Lernyei Péter ügyvezető igazgató Hatályba léptette: az Egyesületi Elnökség: Orlay Imre főtitkár 2. CÉL A (továbbiakban MEE ill. Egyesület) gazdálkodási kereteinek meghatározása, a gazdálkodással kapcsolatos fő feladatok, hatáskörök és felelősségek szabályozása, a gazdálkodás tervezését és folyamatos áttekinthetőségét biztosító információs rendszer létrehozása és működtetésének szabályozása, a Közgyűlés és az Elnökség döntéseinek támogatása. A gazdálkodási renden belül a részletes feladatokat és előírásokat a Gazdálkodás rendje és a kapcsolódó további belső szabályozások határozzák meg. Jelen szabályozás célja, hogy a által kibocsátott, valamint a szállítóktól beérkezett számlák kezelésének folyamatát szabályozza. A szabályozás nem tér ki a számlázás speciális eseteire és különleges módjaira. Azokra a vonatkozó törvények (Sztv. és ÁFA tv.) előírásait kell alkalmazni. A megbízásos munkák vállalásának célja a be tömörült egyesületi tagok szakmai tudásának hasznosítása az ilyen irányú igények kielégítése érdekében, amely egyúttal a tagok szakmai fejlődését szolgálja. A vállalkozás kiterjedhet minden olyan tevékenységre, amelyre a tagság felkészültsége lehetőséget nyújt - beleértve a belső megbízásokat is - és nem ütközik az Egyesület Változat: 1. 39

4 Alapszabályával, továbbá nem sérti a piaci verseny szabályait, valamint az egyéni és jogipártoló tagok alapvető érdekeit. A szabályzat hatálya kiterjed: 3. ÉRVÉNYESSÉG - A re (továbbiakban: MEE), mint jogi személyre, ezen belül: a MEE Központra Önálló jogi személyként működő szervezetekre Nem önálló jogi személyként működő önálló bankszámlával rendelkező szervezeti egységekre - A MEE Központra és a - Nem önálló jogi személyként működő szervezeti egységekre. Jelen utasítást ismernie kell azon munkakörök betöltőinek, akik - A MEE által kibocsátott, valamint a MEE-hez beérkező számlák kezelési (kiállítási, igazolási, kifizetési, könyvelési) folyamatában részt vesznek. Jelen szabályzat január 01. napjától visszavonásig érvényes. 4. KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK A Számvitelről szóló évi C. törvény (Sztv.) Az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. Törvény (ÁFA tv.) Adózás rendjéről szóló évi XCI. Törvény (Art) A személyi jövedelemadóról szóló, évi CXVII tv. (SzJA.tv) A társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről (VII.23.) Korm. rendelet. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (XII.19.) Korm. Rendelet. Belső szabályozások: Árképzési szabályzat Számlarend és számlatükör 5. A MEGBÍZÁSOS MUNKÁK KÖRE 1. Megbízásos munkák általában az alábbi területen vállalhatók: - szabványtervezet készítés, vizsgálat, szabványosság vizsgálat, zsűrizés, stb., - tipizálási, egységesítési javaslat fejlesztési irány kidolgozása munka és üzemszervezés, - korszerű technológiai eljárások kidolgozása és ezek bevezetése, - technológiai berendezések, segédeszközök, vizsgáló és ellenőrző berendezések tervezése, - kutatási eredmények ipari alkalmazására javaslat, - innovációval kapcsolatos tevékenység - szerzői jogvédelem hatálya alá tartozó tevékenység - minőségfejlesztés, - anyag- és energia megtakarítás, Változat: 1. 49

5 - környezetvédelem, munkavédelem, biztonságtechnika - villamos biztonságtechnikai komplex vizsgálatok - energiahatékonysági vizsgálatok - energetikai tanácsadás - tevékenység és folyamatok átvilágítása - mérnöki munka hatékonyságát fejlesztő eljárásokra javaslat, - szakértés, szaktanácsadás - terv és egyéb tanulmányok készítése - speciális szerződések (licenc, know-how; stb.) hazai alkalmazásának segítése, - szakfordítások, ha azok a megoldandó műszaki feladat részét képezik, - vállalatok, intézmények igényei alapján a tevékenységükkel összefüggő egyéb, műszaki, szakmai kérdések megoldása, - belső szakértői tevékenység. - Pályázatok készítése - kiadványok készítése és megjelentetése - szakmai és szervezetfejlesztési tanácsadás - Egyéb a szakmai felkészültség alapján végrehajtható feladat elvégzése Az egyesület tanúsított EN ISO 9001:2000 szerint minőségirányítási rendszert működtet. 2. A megbízás alapján kidolgozandó munka terjedelmét a megbízó és a megbízott közötti szerződésben kell rögzíteni. Ebben az esetben a szerződés megkötésekor figyelemmel kell lenni az Egyesület szakmai-társadalmi hátterére és teherviselési képességére, valamint az adott szakterületet érintő jogszabályok rendelkezéseire. A megbízás a kivitelezés során szükséges művezetésre is kiterjedhet. 6. A MEGBÍZÁSOS MUNKÁK VÁLLALÁSA 1. A megbízásos munka szerződés alapján vállalható, amely a megbízó egyénijogi, pártoló tag személy és a munka elvégzésére vállalkozó Egyesületi központ, vagy szervezeti egység között jön létre. 2. a. A megbízásos munka vá11a1ásának előfeltétele, hogy - az valóságos igényt elégítsen ki, - az Egyesület tagjai el tudják végezni, - ne ütközzék jogszabályi rendelkezésekkel, - ne vezessen a jogi tag vállalatok iránti kötelezettségek elhanyagolásához, az egyesületi szakterületeken a hagyományos társadalmi tevékenység elmaradásához, - biztosítva legyen az összeférhetetlenség kizárása. b. Amennyiben az Egyesület a szükséges szakemberek egy részével tagjai között nem rendelkezik, úgy más Egyesület tagját, vagy külső szakértőt, illetve alvállalkozót is bevonhat a feladat megoldásába. 3. A megbízásos munka vá11a1ására az önálló gazdálkodást folytató szervezeti egységek jogosultak. 7. A MEGBÍZÁSOS MUNKA VÁLLALÁSÁNAK ÜGYMENETE 1. A II. pont (3) bek. szerint a megbízás vállalására jogosult vezető felkéri a feladatot kidolgozó munkabizottság vezetőjét a (2) bekezdésben írt feladat ellátására. Változat: 1. 59

6 2. A munkabizottság vezetőjének feladatai: a.) Tárgyal a megbízóval a feladat részleteiről, a szerződési feltételekről. b.) Összeállítja a munkabizottságot és kimunkálja a részletes, személyre lebontott feladatterveket. c.) A munka vállalására vonatkozó döntéshez előkészíti a munkacsoport tagjainak névsorát, adatait, a megbízásos munka költségvetés tervezetének összeállításához javaslatot tesz a munkabizottsági tagok díjazására - tervezett munkájuk arányában, elkészíti a munkára az előkalkulációt, elkészíti a szerződés tervezetét (költségvetés tervezetben a gazdálkodási előírásoknak megfelelően kell kialakítani a vállalkozói díjat), folyamatosan szervezi és irányítja a munkabizottság munkáját, a munka során, ill. a zsűrizéskor képviseli a munkabizottságot, közreműködik a munka elszámolásában és az utókalkuláció elkészítésében. d.) A szerződéstervezetnek tartalmaznia kell: a felek (megbízó, megbízott) pontos megnevezését, címét, az elvégzendő feladat pontos meghatározását, a kivitel, ill. teljesítés formáját, módját, a zsűrizés, minősítés módját, a vállalási határidőt és összeget, a munka jellegének megfelelő kárfelelősségre vonatkozó utalást, az esetleges szabadalom-tulajdonjogra vonatkozó kitételeket, vagy a kérdésben s külön megállapodásra utalást, a kifizetési feltételeket és módozatokat, a megbízó és megbízott részéről állásfoglalásra (döntésre) jogosultak nevét, a szerződés, ill. a feltételek esetleges módosításának módját, a szerződésben nem szabályozott kérdésekre vonatkozó rendelkezést (P1K), rögzíteni kell továbbá a feladathoz kapcsolódó részhatáridőket, az anyagok átvételének módját, minősítését, szállítását, a többlet példányok mennyiségét, térítési díját, stb. rögzíteni kell a késedelmes fizetés esetén felszámított kamat mértékét. 3. A szerződéstervezetet csak akkor lehet a megbízónak megküldeni, ha azt az illetékes vezető aláírta. 4. Az aláírt szerződéstervezetet a szervezet 3 példányban küldi meg a megbízónak aláírás céljából. Az aláírt példányokból: egy a megbízottnál, egy a megbízónál marad, egy az elszámolás melléklete (az utókalkulációval együtt). Változat: 1. 69

7 8. A LÉTREJÖTT MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, ZSÜRIZÉSE 1. A szerződés alapján a szervezet gazdasági felelőse előkészíti a munkabizottság vezetőjének és tagjainak megbízását. 2. Minden munkát zsűriztetni, véleményeztetni kell. A munka jellege szerint ez történhet egy személy által, vagy zsűri bizottság felkérésével. A véleményezést, ill. a zsűrizést a megbízótól független egyesületi tagok végezzék. A zsűri bizottság elnökét és tagjait, ill. az egyszemélyi véleményezőt a szerződés vállalására hozott döntéssel egyidejűleg kell kijelölni és megbízásukat előkészíteni. 3. Gyakorlati és szolgáltatás jellegű munkák esetében a zsűrizéstől el lehet tekinteni. Ilyen esetben azonban kérni kell a megbízó részéről műszaki ellenőr kijelölését, aki a munkát folyamatosan ellenőrzi és annak teljesítését igazolja. 4. A zsűrizés, ill. véleményezés célja: - a szerződésben vállalat kötelezettség teljesítésének értékelése, valamint - annak vizsgálata, hogy a faladat megoldása megfelel-e a szakmai követelményeknek. A zsűri véleményét, állásfoglalását jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az ebben megfelelőnek minősített teljesítés adható át a megbízónak. 5. A zsűri bizottság elnöke és tagjai, ill. a véleményezők jogosultak munka közben, a feladat kiadásakor meghatározottak szerint, tájékoztatást kérni a munkáró1 és azzal kapcsolatban véleményt nyilvánítani. 6. A zsűri ülésén a munkabizottságot a bizottság vezetője képviseli. Szükség esetén azon a munkabizottság tagjai is részt vehetnek. 7. A zsűri által el nem fogadott megoldás esetén a felvetett hiányosságokat meg kell szüntetni, szükség esetén e munkát meg kell ismételni. Vitás esetben a megbízott figyelembe veheti a megbízó véleményét. A megbízás esetleges nem teljesítése miatt felmerült tényleges kiadások - kivéve a megrendelő hibájából történő teljesítés elmaradását - általában a megbízottat terhelik, azonban a teljes, vagy arányos költségviselés megállapítása céljából, a feladat-elmaradás okait minden esetben a munkában résztvevők személyére lebontva vizsgálni kell. Ezt a vizsgálatot a Szervezet titkára végzi. 9. A MEGBÍZÁSOS MUNKA ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUNKÁBAN RÉSZVEVŐIK DÍJAZÁSA 1. A szerződéses munka díjazása tekintetében - amennyiben arra hatósági áralkalmazási megkötöttség nincs előírva - a megbízó és a megbízott szabadon állapodnak meg, figyelembe véve az árképzés általános szabályait. 2. A megbízó által az elvégzett feladatért az Egyesület egyszámlájára átutalt összegből a tényleges közvetlen költségek és az Egyesület érvényes gazdálkodási, pénzügyi szabályzata szerinti összege, adók levonása után fennmaradó részből kell fedezni a munkában és a zsűrizésben részvevők díjazását. Változat: 1. 79

8 3. A munka elszámolását és az utókalkulációt a költségvetés tervezettel összhangban el kell készíteni. 4. Készkiadásként kell elszámolni - a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően - a költségvetés tervezetben már figyelembe vett minden olyan személyi és közvetlen dologi kiadást is, amely a munka elvégzésével kapcsolatban merült fel (gépelés, sokszorosítás, fénymásolás, nyomdai költség, szállítás, alvállalkozói költség, kiszállás, taxiköltség, eszközök bérleti díja, anyagfelhasználás, stb.). Beruházási kiadás a szerződéses munka terhére nem számolható el. Saját személygépkocsi használat esetén az erre vonatkozó érvényes külön belső szabályozás szerint kell eljárni. 5. A feladat megoldásában részvevők a munkavégzés arányéban részesülnek a díjazásban, amelynek mértékére - az előzetesen meghatározott keretösszegek alapján - a munkabizottság vezetője tesz javaslatot. A munkabizottság vezetőjének díját, a szerződést a megbízott részéről aláíró vezető határozza meg. 6. A munka- és zsűri bizottság megállapított díjazását a vállalkozási díjból kell kifizetni. 7. A megbízó szerv dolgozója is részt vehet a munkabizottságban. 8. A zsűrizésben részvevők közreműködését a munka elfogadásától függetlenül díjazni kell. Ennek mértékét, a szerződést a megbízott részéről aláíró vezető határozza meg. 10. VEGYES RENDELKEZÉSEK 1. A megbízásos munkák teljes iratanyagát a szervezetnél irattározni kell és 5 évig meg kell őrizni. 2. Számlázási határidő a megrendelő által kibocsátott elfogadó nyilatkozat kézhezvételét követő 8 munkanap. 3. Ha a körülmények indokolják a megbízótól a fedezet biztosítást, vagy előleget kell kérni. 4. A megbízásos munkákból származó minden vitás kérdés eldöntése a szerződéskötése szerint történhet, vagy a szerződésben kikötött hatáskörű és illetékes bíróság hatáskörébe tartozik. 5. A szabályzat egységes ügyvitelét a csatolt minták értelemszerű felhasználásával kell biztosítani és az általános iratkezelés és ügyviteli rend szerint kell eljárni.. 6. A szabályzat hatálybalépése előtt kötött szerződések lebonyolítása és elszámolása a korábbi rendelkezések szerint történik. Változat: 1. 89

9 MEGBÍZÁSOS MUNKA KALKULÁCIÓS LAP Megbízó:... Megbízás tárgya: Megbízás időtartama: Vállalási nettó összeg: ÁFA:... Vállalási összeg összesen:.. Munkabizottság vezetője:. Kalkulációt készítette:. Jóváhagyta.: Utókalkulációt készítette: Jóváhagyta.: Dátum:... Dátum: Dátum: Dátum: Változat: 1. 99

G. 10. KIADVÁNY SZABÁLYZAT

G. 10. KIADVÁNY SZABÁLYZAT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 10. KIADVÁNY SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 08. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés... 3 2. Cél... 3

Részletesebben

G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT

G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em. G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 19 Tartalomjegyzék 2. Cél...

Részletesebben

G. 4. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 4. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em. G. 4. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat:. 4 Oldalak száma: 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elrendelés... 3 2. Cél...

Részletesebben

G. 04. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 04. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em. G. 04. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2015. április Érvényes: 2015. január 1-től Változat:. 5 Oldalak száma: 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elrendelés... 3 2. Cél...

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról 1. Példány tulajdonosa: Pacsa Város Önkormányzat polgármestere 2. Példány tulajdonosa: Gazdasági- Pénzügyi

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG. Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG. Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék (Pk.60118/2001/1.) Nyilvántartási szám: 2 A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata A Magyar Atlétikai Szövetség (szövetség) elnöksége (elnökség)

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012. február TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT június 19. 2013. PRIMOM Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Vállalkozásélénkít ő Alapítvány (a továbbiakban: Ajánlatkérő) jelen Szabályzat elfogadásával a közbeszerzési eljárások belső

Részletesebben

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések Oldal II. Fejezet A közbeszerzéssel, a közbeszerzési

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben) Szám: 3/1166-3/2012. KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben) A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és a széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 1-től A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS RS-15 BESZERZÉSI SZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Készítette: Hadnagy

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 0/13 KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. október 30. Oldal: 1/13 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT PANNON VÍZ Víz-, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr, Országút út 4. BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen szabályozás a PANNON VÍZ ZRT. dokumentuma. Továbbadása, sokszorosítása

Részletesebben

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szaporodásbiológiai Társaság 2. Székhelye:

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzatának

Bihartorda Község Önkormányzatának Bihartorda Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6 -a alapján 2009. 1 Jóváhagyta Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 71/2009.

Részletesebben

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közbeszerzési Szabályzata A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ TÉRSÉGFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. Közbeszerzési Szabályzata

CSESZT REGÉLŐ TÉRSÉGFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. Közbeszerzési Szabályzata CSESZT REGÉLŐ TÉRSÉGFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. Közbeszerzési Szabályzata Cseszt Regélő Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése az A 35/2013 (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 01. 01-től Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A FORENO NONPROFIT Kft. Szervezeti

Részletesebben