Jovahagyom: * Ladányi Zoltán r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitanysagvezeto. Szám: 0402() /856 / ÁlL. Mezőberény, 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jovahagyom: * Ladányi Zoltán r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitanysagvezeto. Szám: 0402() /856 / 2014. ÁlL. Mezőberény, 2014."

Átírás

1 Szám: 0402() /856 / ÁlL Békési Rendőrkapitányság Mezőberé;i Rendőrőrs [565O Mezöbeiény, Petőfi u. 12. O6/66/ ; Fax: 66/ , 33/ bekes.rkekes.p e.hu V( Jovahagyom: * Ladányi Zoltán r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitanysagvezeto Beszámoló A Niezóberényi Rendőrőrs illetékességi területén fekvő települések évi közbiztonsgának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos feladatokról Mezőberény város Mezőberény, 2014.

2 2 I. Bevezető A Mezőberényi Rendőrőrs a Békési Rendőrkapitányság éves feladattervében részére meghatározott feladatokat évben végrehajlotta. leladataink ellátása során a jog- és szakszerűség mellett kiemelt ügyelmet lordítottunk a lakosság sznbjeklív hizlonságérzetének javítására. a bűnügyi munka hatékonyságának növelésére. Célunk volt a minőségi munkavégzés, a folyamatos elemző értékelő munkával a hatékonyság növelése. a lakossági igényeknek eleget tevő működés. I leti rendszeres kapcsolattartás során, valamint a rendszeres egyeztetések alkalmával tovább tudtuk lokozni az egyébként is kiválónak minősíthető kapcsolatainkat a társadalmi szervekkel, önkormányzatokkal. mely az eredményes munkavégzés. a társadalmi elismerés egyik alapköveként értékelhető. A Mezőberényi Rendőrőrs a jövőben is minden törvényes eszköz hlhasználásávai arra fog törekedni. hogy az elért eredményeken javítson, azokat szinten tartsa, valamint az elvégzett munka szakmai színvonalának további emelésével a lakossági megítélésl elfogadottságot tovább növelje. Vezetés-irányítás, személyi állomány A Mezőberényi Rendőrőrs állományának stabilitása érdekében, több személyzeti intézkedést tettünk, igy a távozó kollégákat pótolni tudtuk, feladataink maradéktalan végrehajtása biztosítva volt. A Rendőrőrs Rendészeti Alosztályának vezetője, valamint I fő nyomozó a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságon folytatja munkáját. Az Alosztály irányítására a Békési Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának tapasztalt kollégája került megbízásra, illetve I fő főiskolai tanulmányait beüjező nyomozó került a Rendőrőrs állományáha. Az őrspa.rancsnokon kívül a rendészeti alosztályon 14 fő közterületi szolgálatot ellátó egyenruhás rendőr, a bűnügyi alosztályon 6 fő munkatárs hajtotta végre a szükséges feladatokat, és 2 fő közalkalmazott segítette munkánkat. A parancsnoki állomány, valamint a Mezőberényi Rendőrőrs dolgozói a szükséges elméleti és gyakorlati követelményeknek megfelelő képzettséggel rendelkeznek. II. Bűnügyi tevékenység A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számát vizsgálva megállapítható, hogy a Mezőberényi Rendőrőrs teljes illetékességi területén (Mezőberény, Köröstarcsa, ( sárdaszó11ós) a évben elkövetett 282 bűncselekménnyel szemben évben 1 7,02 %-kal kevesebb. összesen 234 bűncselekmény volt regisztrálható. A Mezőberényi Rendőrőrs illetékességi területén elkövetett bűncselekmények 82,9 %-a (194 bűncselekmény) Mezőherény városban, a 14,5 %-a (34 bűncselekmény) Köröstarcsa községben, 2,56 %-a pedig (6 bűncselekmény) Csárdaszállás községben történt. A Mezőberényi Rendőrőrs illetékességi területén fekvő településeken, rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számát évben az alábbi diagramm szemlélteti:

3 3 A bűncselekmények településenkénti alukása D Mezőebrény Köröstarcsa Csárdaszállás Mezőberény városában évben elkövetett 248 iegisztiáll bűncselekniénnyel szemben évben 194 hűncselekményt regisztráltunk, amely 21,77 %-os csökkenést mutat. Mezőheriy városában az elmúlt 5 évben a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények alakulását az alábbi diagramm féglalja össze: A bűncselekmények számának alakulása az elmúlt 5 évben

4 4 Rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása évi év év ENYIJBS adatok alapján Mezőberény ivetésiheiy szerint - Emberölés S::iiidékos IN fe/ezell e,nberölé»jj1l)(!1ö1c5 khiérleie Testi sértés 7 5 Súlyos les/i sérlés 1 3 IZolált okozó lesli séilés Kiskorú veszéltés Enibercsempészés 7 13 Garázdaság - Önbíráskodás 1 1 Visszaélés kábitószerrel - (a terjesztői_magatartások tekintetében) 111 Személygépkocsi lopás Záiigp/ármű-/dtörés Lakósbelörés I 8 6 Rablás 1 - Kifosztás - - Zsarolás I - jongálás Orazdasá Jármű önkényes elvétele - - Egyéb Összes regisztrált bűncselekmény A évi beszámolónkbari kirnutatott 255 bűncselekmény és jelen értékelésben szereplő 248 bűncselekmény számadatok eltérésének oka, a statisztikai adatok más alapokra való helyezése. Az értékelő beszámolóban szereplő és a kiemelten kezelt bűncselekmények megoszlását tartalmazó fenti táblázat, a rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulását mutatja be. A nyomozás eredményessége szempontjából a Békési Rendőrkapitányság 5 év átlagában is a legjobban teljesítő szervek között található. Ezen eredmény elérésében a Mezőberényi Rendőrőrs munkatársainak is jelentős szerepe van. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma Mezőberény városában a évben bekövetkezett 66 esetről évben 4,54 %-kal mérséklődött, így összesen 63 eset történt. Megállapítható tehát, hogy a bűncselekmények 32,47 %-a került kőzterületen elkövetésre. Összességében megállapítható, hogy Mezőberényben az elmúlt évben regisztrált bűncselekmények számához viszonyítva évben csökkent a bűicselekmények száma.

5 () O..-, % :. Jelentős csökkenés volt tapasztalható a lopás és a IaAasbeíoi-es számában Tevékenységünk során kiemelt figyelmet íbrdítottimk ezen bűncselekmények felderílésére, a széleskörű nyomozások eredményeképpen számos esetben megállapítást nyert az elkövetők kiléte. A bűncselekmények elkövetési gyakoriságának kedvező alakulásában szerepel játszott az is, hogy az előző években elfogott és azóta bírósági határozat alapján lhgvatartott bűnelkövetők, értelemszerűen nem tudtak újabb jogsértő cselek ményt elkövetni. Növekedés volt tapasztalható a arádaság elkövetésének számában, melyek elsősorban szórakozóhelyeken, vagy azok közelében következtek be. Tekintettel arra, hogy ezen bűncselekmények jelentősen meghatározzák a lakosság szubjektív biztonságérzetét. kiemelt figyelmet fordítottunk az eredményes felderítésére, amely során minden esetben megállapítást is nyert az elkövető kiléte. A Mezőberényi Rendőrőrs számára év kiemelkedő feladata lesz az elért eredmények megtartása, esetleg további javítása mellett a garázdaság számának visszaszorítása, csökkentése, illetve aktív közterületi jelenlét és hatékony szűrőkutató tevékenység végrehajtásával történő megelőzése. A nyomozások során a családon belüli erőszak áldozatainak a szükséges segítséget megadtuk. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló évi CXXXV. törvény szerint igénybe vehető áldozatsegítő szolgáltatásokról, valamint a segítő szervezetek elérhetőségeiről, a sértettek jogairól, kötelezettségeiről, a biztonsága érdekében alkalmazható lehetőségekről, ügyének állásáról minden esetben tájékoztatást nyújtottunk. A Mezőberényi Rendőrőrs állományából Simon Krisztina r. hadnagy személyében áldozatvédelmi referens is kijelölésre került. III. Rendészeti tevékenység A rendészeti szakterületen dolgozó egyenruhás állomány feladatrendszere a legszerteágazóbb, amely során az intézkedések jogszerűségének és szakszerűségének szem előtt tartásával a jogszabályokhoz maradéktalanul igazodva, az intézkedés során rövid időn belül a legoptimálisabb döntést kell meghozni. Ez a rendőri szakma teljes körű törvényi hátterének ismeretét igényli.

6 6 Illetékességi területünkön az egyenruhás állomány évben óra, míg évben 16,89 % kal löbb, Összesen I Óra időtartamban látta cl Íladatait, közterületen. A szolgalat szervezésénél, tervezésénél kiemelt űgyelmet lordítottunk arra, hogy a közbiztoiisági szempontból flekventált helyeken és időszakokban minél több rendőr lásson cl szolgálatot. melyben számos alkalommal nyújtott segítséget a Békési Rendőrkapitányság, valamint a Békés Megyei Rendőr-főkapilányság állománya. Nagy hangsúlyt fektettünk a lakosságtól kapott információkra, észrevételekre, melyeket munkánk során minden esetben szem előtt tartottunk. Kiemelt 1gyclmet lordilottiink a lakossági bejclcntésekre Io ténő gyors és hatékony reagáló képesség fenntartására. Közterületi szolgálat ellátása során ugyancsak kiemelkedő feladatnak tekintettük az illegális migráció kiszűrésc érdekében végrehajtott mélységi ellenőrzéseket, és az ezzel kapcsolatos jogsértő csclckiiényck kísziirését. azonban 201. évben ezzel kapcsolatos jogsértő cselekmény nem volt tapasztalható. A Mezőberény város illetékességi területén évben Összesen 187 esetben került sor eljárás kezdeményezésére tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt. Ezen eljárások során a hlderítési mutató 37,89 % volt, mely 46,5 %-os eredményességi növekedési, mutat a évben lefolytatott tulajdon ellenni szabálysértések során regisztrált 20,27 % os felderítési mutatóhoz képest. Tekintettel arra, hogy a rendőri jelenlétnek jelentős preventív hatása van, ezért egész évben törekedtünk arra, hogy az illetékességi területünket teljes egészében átfogó gépkocsizó járőrszolgálaton kívül gyalogos járőrszolgálati formában is lássunk cl szolgálatot a közbiztonsági, vagy közlekedés-rendészeti szempontból frekventált helyeken, területeken. Fentiekre elsősorban a Kossutl-i téren, a Fő úton, a Piac téren, a nagy tömegeket vonzó bevásárló helyek, illetve a buszpályaudvar és a MAV állomás közelében, a 46-os, 47-es és 470-es számú főútvonalakon, azok kereszteződésénél került sor. A gyalogos szolgálati formában végrehajtott közteriileti jelenlétet továbbra is folytatjuk, hiszen elősegíti a lakossággal való szorosabb és közvetlenebb együttműködést, a kerékpárlopások, csomaglopások, valamint a boltban elkövetett lopások megelőzését, illetve a gyalogos és kerékpáros forgalom rendjének fenntartását. A közterületi szolgálatot ellátó állomány évben munkája során a jogszabályban meghatározottakra figyelemmel 31 esetben alkalmazott elfogást és 85 alkalommal előállítást, Illetve személyek élete és testi épsége megóvása céljából 73 esetben foganatosított biztonsági intézkedést. A személyes szabadságot korlátozó intézkedések során alkalmazott kényszerítő eszközök minden esetben a szükségesség és arányosság, valamint a fokozatosság követelményeivel összhangban, a törvényes kereteken belül kerültek végrehajtásra. A Mezőberényi Rendőrőrs állománya évben 32 esetben, összesen 72 rendőr bevonásával hajtott Végre rendezvénybiztosítást, melyek közül egy rendezvény sem tartozott a gyülekezési jogról szóló évi III. törvény hatálya alá.

7 7 Minden alkalommal kiemelt hgyelmet l)rdítottunk a rendezvények zavartalan lebonyolításához szükséges létszám biztosítására. A rendőri biztosítások során rendezvények megzavarása miatt nem vált szükségessé rendőri intézkedés foganatosítása, melyhez jelentősen hozzájárult az is, hogy a rendezvények szervezőivel kölcsönösen korrekt kapcsolatot tartottunk fenn. FontOS hangsúlyozni, hogy a városban lakók közbiztonságának megőrzése mellett továbbra Is ügyelmet Írdítottunk a településtől távolabb, tanyán lakók hiztonságérzetének javítására is. A Mezőherényi Rendőrőrs teljes illetékességi területén 4, ezen belül Mezőherény Város közigazgatási területén I olyan tanyán egyedül élő idős személyt tartottunk nyilván, aki életkora miatt, valamint a lakott területtől távoli tanyájának elhagyottsága miatt potenciálisan veszélyeztetett. Ezt a személyt rendszeresen, visszatérően látogattuk a Mezőherényi Polgárőr Egyesülettel, a Humánsegítő és Szociális Szolgálat képviselőivel közösen, Látogatásaink célja az volt, hogy l elmérjük, illetve hiztosítsuk a várostól távol élők szubjektív biztonságérzetét, illetve szociális rászorultság esetén megtegyük a szükséges intézkedéseket. A tanyalátogatási programot a továbbiakban is folytatni kívánjuk. Családon belüli erőszak miatt foganatosított rendőri intézkedések során a Mezőberényi Rendőrőrs illetékességi területén a vonatkozó jogszabályok Szigorú betartásával összesen 2 esetben alkalmaztuk a távoltartás jogintézményét. Közlekedésbiztonsági és baleseti helyzet A Mezőberényi Rendőrőrs évben is kiemelt figyelmet fordított a közlekedési balesetek megelőzésére. Ezt a rendelkezésre álló erők és eszközök optimális kihasználásával, fokozott közlekedési ellenőrzések végrehajtásával, hatékony megelőzési tevékenységgel kívántuk elérni. A közlekedési balesetek számának visszaszorítása érdekében a bekövetkezett közlekedési balesetek helyének, idejének és egyéb körülményeinek vizsgálatával folyamatos clemző értékelő tevékenységet végeztünk, mely során a levont következtetéseket minden esetben hasznosítottuk a közterületi szolgálatok tervezése és ellátása során. A Mezőberényi Rendőrőrs teljes illetékességi területén évben 70 közlekedési baleset történt, amely a évben bekövetkezett 45 közlekedési balesethez képest 55,5 %-os növekedést mutat. Mezőberény város közigazgatási területén a évben bekövetkezett 35-höz képest évben 40 %-kal több, összesen 49, Köröstarcsa község területén 13, illetve Csárdaszállás község területén 8 közlekedési baleset következett be. A Mezőberényi Rendőrőrs illetékességi területén évben bekövetkezett közúti közlekedési balesetek alakulását településenként, az alábbi diagramm szemlélteti:

8 8 A közlekedési balesetek településenkénti alakulása év 19%, I Mezőberény Köröstarcsa Csárdaszállás A évben Mezöberény városára vonatkozóan regisztrált 49 közlekedési baleset 34 esetben sériilés nélkül. I 2 esetben könnyű sérüléssel, 2 alkalommal súlyos sérüléssel végződött. míg I esetben halálos kimenetelű volt. A Mezőherényi Rendőrőrs teljes illelékességi területén a évben bekövetkezett 15 sérüléssel járó közlekedési balesethez képest nem történi változás, mert évben ugyancsak I 5 esetben történt sérülés. Megállapítható, hogy a sérüléssel végződött közlekedési balesetek aránya a bekövetkezett összes balesethez képest évben 428%. míg ez az arányszám - mérséklődést mutatva évben 30,6% volt. Település Sérülés Könnyű Súlyos sérülés Halálos Összesen nélküli sérülés kimenetelű Mezőberény I 49 Köröstarcsa 10 2 I O 13 Csárdaszállás 7 O I O 8 Összesen I 70 A Mezőberényben bekövetkezett 22,45%-a területen kívül történt. közlekedési balesetek 77,55 %-a lakott területen, míg Bekövetkezés helye Lakott területen lakott területen kívül Mezőberény Köröstarcsa 2 I I Csárdaszállás I 7 Tekintettel arra, hogy Mezőberény illetékességi területén nagy létszámú a kerékpáros és gyalogos közlekedés, ezért a közúti közlekedésben résztvevők testi épsége, illetve a

9 közlekedési balesetek megelőzése érdekében kiemelt figyelmet lorclí1ottnnk a kerékpáros és gyalogos forgalom rendjének lmntartására, a közlekedési szahálysértők kiszűrésére. Tekintettel arra, hogy az itlasan kerékpározók, a világítás szabályait megsérlők., a kerékpárút ellenére a gyalogjárdán, vagy az úttesten kerékpározók, illetve a gyalogjárda ellenére az Kerékpárosok közíil évben 7 fő szenvedett közlekedési balesetet, mely során a úttesten gyalogolók kiemelt baleseti kockázatot jelentenek. ezért fontosnak tartottuk az Ilyen balesetek okozója mind a 7 alkalommal kerékpáros volt. Gyalogos nem okozott és nem Is szenvedett közlekedési balesetet évben. jellegű szabálysértések elkövetőinek kiszűrésél. Pályaelhagyás 5 Szemben haladó járművek 2 Keresztező irányban haladó járművek 15 száma Alló járműnek ütközés 3 Utolérés 2 Tolatás 2 Előzés 1 A közlekedési balesetek természete Balesetek keresztező irányba haladó járművek ütközése. A közlekedési balesetek természetének vonatkozásában kiemelkedőnek tekinthető a száma Egyéb 2 Nem volt megállapítható I Személygépkocsi vezető 26 Kerékpáros 7 Tehergépkocsi vezető 1 1 Segédmotor-kerékpáros 2 A közlekedési balesetek okozói Balesetek A közlekedési balesetet okozók jelentős többségben továbbra Is a személygépkocsi vezetők. Főzés szabályainak megsértése 5 Elsőbbség meg nem adása 13 Sebesség nem megfelelő megválasztása 9 Követési távolság be nem tartása I Kanyarodás szabályainak megsértése egyéb okok 17 Oldaltávolság be nem tartása 3 Száma A közlekedési balesetek oka Balesetek valamint a sebesség nem megfelelő megválasztása. A bekövetkezett közlekedési balesetek okai közül kiemelkedett az elsőbbség meg nem adása, 9

10 1 O Állattal ütközés Szilárd tárgynak ütközés kefékpárosclü[ése 4 13 Az okozók életkorának vizsgálata során megállapítható. hogy a I 84O év közötti korosztály emelkedik ki a közlekedési balesetek okozói közül. HL 2 12 közlekedési balesetek balesetek okozóinak életkora száma 14 év alatti 14-l8évközötti év közötti év közötti év közötti 9 70 év feletti Nem állapítható meg A évben bekövetkezett balesetek számának alakulásában kiemelkedik szeptember hónap. A közlekedési balesetek hónaponké nti megoszlása 9 ri jan febr nrc ápr rmj jún júl aug szept okt nov dec L A napok szerinti bekövetkezési gyakoriságának vizsgálata során megállapítható, hogy a kedd, a szerda és a szombat emelkedik ki. A közlekedési balesetek naponké nti megoszlása ! L hélfö kedd szerda csutőnok péntek szontat Vasárnap

11 A közlekedési balesetek óránkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult. A közlekedési balesetek Balesetek óránkénti megzlása száma O I öó Az elvégzett ellenőrzések célja - az utazóbűnözők, valamint a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek kiszűrésén túl - a közlekedési balesetek megelőzése érdekében a közlekedési szahálysértők kiszűrése, illetve a sebességhatárok betartatása. A gépjármű ellenőrzések során összesen 13 esetben került sor forgalmi engedély, és 5 esetben vezetői engedély helyszíni elvételére. A forgalmi engedélyek elvételének leggyakoribb oka a lejárt műszaki érvényesség, míg a vezetői engedélyek esetében az ittas járművezetés volt. A gépjármű ellenőrzések során, a legforgalmasabb utakon évben összesen 65 alkalommal vontunk be sebességmérő készüléket, amelyet a közlekedésbiztonsági helyzetre figyelemmel a frekventált útvonalakon és közlekedési csomópontok közelében alkalmaztunk. A végrehajtott közlekedésrendészeti tevékenység során összesen 35 fővel szemben vált szükségessé intézkedés foganatosítása ittas járművezetés miatt, amelyek közül az alkoholos befolyásoltság mértékére tekintettel 4 esetben nyomozás elrendelésére került sor. Megelőzési tevékenység A Mezőberényi Rendőrőrs a évre tervezett megelőzési feladatokat maradéktalanul végrehajtotta. A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság, illetve a Békési Rendőrkapitányság megelőzési referenseivel és előadóival napi munkakapcsolatban állunk. Jelentős számban tartottunk bűnmegelőzési, illetve közlekedésbiztonsági és balesetmegelőzési előadásokat. Továbbra is szükségesnek tartottuk a gyermekekről való gondoskodást, valamint a gyermekek képzését, mivel az ilyen életkorban elsajátított ismeretek hosszabb távon is a magas szintű közlekedési kultiirát, illetve a jogkövető életmódot segítik elő. A Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola tanulóival, a szülői munkaközösséggel, a tantestülettel és az intézmény vezetésével történő kapcsolattartás céljából csatlakoztunk az Iskola rendőie programhoz, és az általános iskola három osztályában végrehajtjuk a D.A.D.A. program oktatását is.

12 12 Kiemelkedő volt a Köz/ekeck%bizIonsgi nap elnevezésű rendezvény, melyen I.200 általános iskolai tanuló és 400 fllnőtt vett részt, és amely során lehetőség volt a közlekedési szabályok elsajátítására, azok felelevenítésére, illetve Újabb ismeretek megszerzésére. Feladataink ellátása során ügyelmet fordítottunk az oktatási intézmények közelében az iskolába haladó. vagy onnan távozó gyermekek közlekedésének segítésére, a balesetek megelőzésére, illetve a szabálysértések és bűncselekmények megelőzésére. A zebw:sacu program keretében ezen alkalmakkor az általános iskolás gyermekek közül erre a célra íclkészílelt cl irgalomirányí1ást felügyeletünk mellett. Az Orlai Petries Soma Kulturális Központ által szervezett gyermeknapi rendezvény keretében a helyes közlekedésre való felkészítés céljából az általános iskolások részére kerékpáros vetélkedőt tartottunk. Az időskorúak védelme érdekében évben a városban található idősek napközi otthonaiban és a nyugdíjas klubban előadást tartottunk a bűncselekmények megelőzése és a közlekedéshen történő részvélel segítése érdekében. Fontosnak tartottuk, hogy a lakosság tudomást szerezzen a városban történt bűncselekinénckről, illetve iuás jogsértő eseményekről, illetve a hasonló jogsértő cselekmények és a közlekedési balesetek megelőzése érdekében a lakosság irányába preventív jellegű felhívásokat közöltünk. Megítélésünk szerint a városban lakóknak joguk van megismerni az aktuális közbiztonsági és közlekedés-biztonsági helyzetet, melyek ismertetéséhez, űlhívásaink, tájékoztatásaink közléséhez a Mezőberényhen megjelenő írott és vetített sajtók vezetői, illetve dolgozói minden esetben önzrtlen segítséget nyújtottak. A közlekedésbiztonság javítása érdekében több alkalommal hajtottunk Végre helyszín bejárásokat a Mezőberényben található közutak kezelőivel, melyek során felűlvizsgáltuk a közutak állapotát, az útburkolati jeleket, jelzőtáblák állapotát, illetve azok szükségességét, ás a meglévő forgalmi rend indokoltságát. A több esetben tettünk javaslatot, a biztonságos közlekedést segítő közúti jelzések kihelyezésére, eltávolítására, illetve a forgalmi rend szükséges mértékig történő megváltoztatására. Minden esetben részt vettünk a közutakkal kapcsolatos forgalomba helyezésre vonatkozó helyszínbej árásokon. IV. Együttműködés A Mezőberényi Rendőrőrs évben is kiemelt figyelmet fordított a Mezőberény Város Önkormányzatával, valamint a Mezőberényi Polgárőr Egyesülettel megkötött együttműködési megállapodásokban foglaltak maradéktalan végrehajtására. Az önkormányzat, valamint a Mezőberényi Rendőrőrs munkája több területen is kapcsolódik egymáshoz, ezért kiemelt figyelmet fordítunk a kapcsolattartásra. Folyamatos munkakapcsolatban álltunk Mezőberény város pol gármesterével. j egyzőjével ás ügyintézőivel. A hatályos együttműködési megállapodás alapján rendszeresen látunk cl közös szolgálatot önkormányzat alkalmazásában álló ás rendészeti feladatokat ellátó közterület-felügyelővel, valamint a mezőőri szolgálat munkatársaival.

13 13 A korábbi évekhez hasonlóan mind a közrend. mind a közlekedés rendjének megszilárdítása érdekében továbbra is hatékony együttműködés volt jellemző a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatójával és munkatársaival, A Békési Rendőrkapitányságon rendszeresen niegtartásra került a konzullációs fórum. mely a települések közbiztonságának lnntartására, illetve a lakosság szubjektív hiztonságérzetének javítása érdekében a Békési Rendőrkapitányság illetékességi területén található önkormányzatokkal és Polgárőrségekkel történő jó együttműködés t enntartására hivatott. Az értekezleteken Mezőberény város polgármestere által megbízott képviselő is részt vett. A közös szolgálatellátásokon túl, feladataink folyamatos végrehajtásában továbbra is kiemelkedő a kapcsolatunk a Mezőberényi Polgárőr hgyesülettel. Feladataikat szakirányíló segutségünk mellett minden esetben az aktuális bűnügyi operatív, valamint közlekedésbiztonsági helyzethez igazodva önállóan, vagy a Mezőberényi Rendőrőrs járőreivel közösen hajtották Végre. A Mezőherényi Polgárőr Egyesület(el közösen évben 108 fő polgárőr bevonásával 118 alkalommal összesen 789 óra időtartamban láttunk cl közös szolgálatot. Ezen kívül 168 alkalommal 369 fő összesen óra önálló szolgálatot is elláttak. A Polgárőr Egyesület jelentős zcrcpct vállalt a rendezvényhiztosítások, valamint a megelőzési feladatok ellátásában is. Munkánkhoz nélkülözhetetlen Segítséget kaptunk a tevékenységünk felett felügyeletet gyakorló és velünk együttműködő Békési Járási igyészségtől, és a Békési Iái ásbíróságtól. A megelőzéssel kapcsolatos tevékenységünk, valamint a bejelentett rendezvények miatt szükségessé váló intézkedéseink sor minden esetben példaérték ő együttműködést tanúsított az Orlai Petries Soma Kulturális Központ igazgatója és valamennyi dolgozója. Rendszeres, jó munkakapcsolat jellemzi a Humánsegitő és Szociális Szolgálattal, valamint a Gyámügyi Hivatallal közös feladataink ellátását is., amely elsősorban a gyentlekvédelmi területen érvényesült. A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, valamint a Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola vezetői és a tanintézetek ifjúságvédelmi referensei folyamatosan támogatták munkánkat. A Mezőberényi Rendőrőrs ugyancsak mindent megtett a tanintézetek által kért segítségek maradéktalan teljesítésére. Hasonlóan kiemelt figyelmet fordítottunk az egyházakkal, civil szervezetekkel való jó együttműködés fenntartására. Közlekedésrendészeti ellenőrzéseink során több esetben hajtottunk Végre közös szolgálatot a Konnányhivatal Szakigazgatási szerveinek szakembereivel, a Közlekedési Felügyelőséggel, a Fogyasztóvédeirni Felügyelőséggel. Közös szolgálatot láttunk el a Munkavédelmi Felügyelőség, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, valamint az ANTSZ illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervével, illetve a Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szerveinek munkatársaival. Tevékenységünk során számos esetben kerültünk munkakapcsolatba évben is a városban működő háziorvosi szolgálattal, mely során gyors és segítőkész munkájukkal jelentősen hozzájárultak tevékenységeink folyamatos és eredményes elvégzéséhez:

14 14 Köszönjük a Mezőherényi Rendőrőrs munkáját segítő ás együttműködő intézmények. szervezetek vezetőinek, dolgozóinak, ás nem utolsó sorban a város lakosságának támogatását. V. Osszegzés lrtékelvc a év eseményeit ás í eladatail megállapítható, hogy a Mezőherényi Rendőrőrs a kiemelt célkitűzéseit, előírt kötelezettségeit teljesítette. A lakosság szubjektív hiztonságérzetének javítása érdekében stratégiai feladatnak tekintjük továbbra is a közrend, valamint a közlekedésbiztonság erősítését, illetve a bűnügyi munka hatékonyságának növelését. A Bel ögyininisztérium vezetője, valamint az OR FK által meghatározott célkitűzések, feladat ellátások tekintetében évi célkitűzésünk: A évi országgyűlési képviselő választással, az Európai Parlament tagjainak választásával, a helyi Önkormányzati képviselők ás polgármesterek, illetve a nemzetiségi önkormáiyzati képviselők választásával kapcsolatos feladatok végrehajtása, a választások zavartalan lebonyolítása; a települések közhiztonságának fenntartása ás javítása, fokozott figyelemmel a kistelepülések és a külterületek rendjére és az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni eredményes fellépésre; a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számának csökkenését elősegítő balesetmegelőzési ás rendőri tevékenység biztosítása. C éljaink eléréséhez azonban szükség van továbbra is Mezőherény város vezetőinek, testületének, a törvénytisztelő állampolgárok segítségére., együ[tműködésére. Mezőberény, február 27. VlTÁJ

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD :7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu Szám: 17010-753/2014. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/277/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 04-i nyilvános ülésére Tárgy: A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről, közbiztonságáról

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: 92/2015. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. tv.

Részletesebben

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről SZÉKESFEHÉRVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 3. Telefon: 22/541-600 BM telefon: 22/2331 Fax: 22/2333 szekesfehervarrk@fejer.police.hu Szám: 07010/ 8111 /2013.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE...5 1. A bűnügyi helyzet struktúrája...5 1.1. A regisztrált bűncselekmények száma és aránya...5 1. 2.

I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE...5 1. A bűnügyi helyzet struktúrája...5 1.1. A regisztrált bűncselekmények száma és aránya...5 1. 2. ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) 570-071, BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) 570-071/52-85 e-mail: drvargal@borsod.police.hu Szám: 05070/901-2013. ált. B E

Részletesebben

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Szám: 09030-0/ 1366-1/2013. ált. Jóváhagyom: Dr.Gyurosovics József r.dandártábornok rendőrségi főtanácsos címzetes főiskolai docens megyei főkapitány BESZÁMOLÓ HAJDÚHADHÁZ

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB nyílt ülés Képviselő-testület egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Részletesebben

BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE

BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE Bevezető BEVEZETŐ A Mátészalkai Rendőrkapitányság a rendőrség számára az Alkotmányban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatai 890,91 km2, 92,3/fő/km2 népsűrűségű

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 88/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság

Részletesebben

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. Szám: 02/79-35/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Tárgy: Veszprém Megyei

Részletesebben

Rendõrkapitányság 2005. évi beszámolója, az

Rendõrkapitányság 2005. évi beszámolója, az GYŐRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG * 9024 Győr, Zrínyi út 54. ((96) 520-000 ( BM: (21) 10-55 ( Fax: (96) 520-000/10-57 e-mail: hollos@orfk.b-m.hu idegenforgalmi Szám:321-21-2/2006. ált. Rendõrkapitányság Tárgy: A

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 940-4/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló Baranya megye 2006. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax.

BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax. RENDŐRKAPITÁNYSÁG FEHÉRGYARMAT 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax. BM: (03/32)67-39 Száma: 0/146-2009.ált. BESZÁMOLÓ a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság 2008.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó KEREKEGYHÁZA VÁROS KÖZREND- ÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

B E S Z Á M O L Ó KEREKEGYHÁZA VÁROS KÖZREND- ÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL Szám: 2061/2009. ált. Jóváhagyom: Dr. Kassai László r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető B E S Z Á M O L Ó KEREKEGYHÁZA VÁROS KÖZREND- ÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL Készült: Kerekegyháza

Részletesebben

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA 1 A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Meg akarjátok előzni a bűntetteket? Tegyétek, hogy a törvények világosak, egyszerűek legyenek, és hogy a nemzet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület!

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület! ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon Tisztelt Képviselő - testület! Szentgotthárd

Részletesebben

+TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

+TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE +TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 53-13/2012.

Részletesebben

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014.

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014. Országos Polgárőr Szövetség A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ Tartalomjegyzék Bevezető 3 I. Információs blokk 1. Járások 1. 1. A járási rendszer a magyar közigazgatásban 1. 2. A járások jogszabályban

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 23-án /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart,

Részletesebben

RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ. 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ. 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75 Szám: 268-74/ 26-2007. ált. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó TOKAJ VÁROS bőnügyi- közbiztonsági

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 131/2003. (V. 28.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés!

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés! Ikt. SZ.: XI. 5472-5/2014. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: Dr. Csereiné Argyelán Anna, Dr. Hajdú Antal, Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Hiv. sz. : Postacím:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 81 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel.: (88) 592-66 Pf.: 76. fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város

Részletesebben

4400 Nyíregyháza, Stadion utca 1-5. 4401. Nyíregyháza, Pf.: 196.

4400 Nyíregyháza, Stadion utca 1-5. 4401. Nyíregyháza, Pf.: 196. R E N D Ő R K A P I T Á N Y S Á G N Y Í R E G Y H Á Z A 4400 Nyíregyháza, Stadion utca 1-5. 4401. Nyíregyháza, Pf.: 196. Tel. BM: (03/32) 35-00 Városi: (06/42) 524-600/35-00 Fax. BM: (03/32) 35-02 Városi:

Részletesebben

Hévízi Kistérség. Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója

Hévízi Kistérség. Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Hévízi Kistérség Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója 2008. december 2 I. Bevezető. A Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által

Részletesebben