Jovahagyom: * Ladányi Zoltán r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitanysagvezeto. Szám: 0402() /856 / ÁlL. Mezőberény, 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jovahagyom: * Ladányi Zoltán r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitanysagvezeto. Szám: 0402() /856 / 2014. ÁlL. Mezőberény, 2014."

Átírás

1 Szám: 0402() /856 / ÁlL Békési Rendőrkapitányság Mezőberé;i Rendőrőrs [565O Mezöbeiény, Petőfi u. 12. O6/66/ ; Fax: 66/ , 33/ bekes.rkekes.p e.hu V( Jovahagyom: * Ladányi Zoltán r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitanysagvezeto Beszámoló A Niezóberényi Rendőrőrs illetékességi területén fekvő települések évi közbiztonsgának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos feladatokról Mezőberény város Mezőberény, 2014.

2 2 I. Bevezető A Mezőberényi Rendőrőrs a Békési Rendőrkapitányság éves feladattervében részére meghatározott feladatokat évben végrehajlotta. leladataink ellátása során a jog- és szakszerűség mellett kiemelt ügyelmet lordítottunk a lakosság sznbjeklív hizlonságérzetének javítására. a bűnügyi munka hatékonyságának növelésére. Célunk volt a minőségi munkavégzés, a folyamatos elemző értékelő munkával a hatékonyság növelése. a lakossági igényeknek eleget tevő működés. I leti rendszeres kapcsolattartás során, valamint a rendszeres egyeztetések alkalmával tovább tudtuk lokozni az egyébként is kiválónak minősíthető kapcsolatainkat a társadalmi szervekkel, önkormányzatokkal. mely az eredményes munkavégzés. a társadalmi elismerés egyik alapköveként értékelhető. A Mezőberényi Rendőrőrs a jövőben is minden törvényes eszköz hlhasználásávai arra fog törekedni. hogy az elért eredményeken javítson, azokat szinten tartsa, valamint az elvégzett munka szakmai színvonalának további emelésével a lakossági megítélésl elfogadottságot tovább növelje. Vezetés-irányítás, személyi állomány A Mezőberényi Rendőrőrs állományának stabilitása érdekében, több személyzeti intézkedést tettünk, igy a távozó kollégákat pótolni tudtuk, feladataink maradéktalan végrehajtása biztosítva volt. A Rendőrőrs Rendészeti Alosztályának vezetője, valamint I fő nyomozó a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságon folytatja munkáját. Az Alosztály irányítására a Békési Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának tapasztalt kollégája került megbízásra, illetve I fő főiskolai tanulmányait beüjező nyomozó került a Rendőrőrs állományáha. Az őrspa.rancsnokon kívül a rendészeti alosztályon 14 fő közterületi szolgálatot ellátó egyenruhás rendőr, a bűnügyi alosztályon 6 fő munkatárs hajtotta végre a szükséges feladatokat, és 2 fő közalkalmazott segítette munkánkat. A parancsnoki állomány, valamint a Mezőberényi Rendőrőrs dolgozói a szükséges elméleti és gyakorlati követelményeknek megfelelő képzettséggel rendelkeznek. II. Bűnügyi tevékenység A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számát vizsgálva megállapítható, hogy a Mezőberényi Rendőrőrs teljes illetékességi területén (Mezőberény, Köröstarcsa, ( sárdaszó11ós) a évben elkövetett 282 bűncselekménnyel szemben évben 1 7,02 %-kal kevesebb. összesen 234 bűncselekmény volt regisztrálható. A Mezőberényi Rendőrőrs illetékességi területén elkövetett bűncselekmények 82,9 %-a (194 bűncselekmény) Mezőherény városban, a 14,5 %-a (34 bűncselekmény) Köröstarcsa községben, 2,56 %-a pedig (6 bűncselekmény) Csárdaszállás községben történt. A Mezőberényi Rendőrőrs illetékességi területén fekvő településeken, rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számát évben az alábbi diagramm szemlélteti:

3 3 A bűncselekmények településenkénti alukása D Mezőebrény Köröstarcsa Csárdaszállás Mezőberény városában évben elkövetett 248 iegisztiáll bűncselekniénnyel szemben évben 194 hűncselekményt regisztráltunk, amely 21,77 %-os csökkenést mutat. Mezőheriy városában az elmúlt 5 évben a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények alakulását az alábbi diagramm féglalja össze: A bűncselekmények számának alakulása az elmúlt 5 évben

4 4 Rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása évi év év ENYIJBS adatok alapján Mezőberény ivetésiheiy szerint - Emberölés S::iiidékos IN fe/ezell e,nberölé»jj1l)(!1ö1c5 khiérleie Testi sértés 7 5 Súlyos les/i sérlés 1 3 IZolált okozó lesli séilés Kiskorú veszéltés Enibercsempészés 7 13 Garázdaság - Önbíráskodás 1 1 Visszaélés kábitószerrel - (a terjesztői_magatartások tekintetében) 111 Személygépkocsi lopás Záiigp/ármű-/dtörés Lakósbelörés I 8 6 Rablás 1 - Kifosztás - - Zsarolás I - jongálás Orazdasá Jármű önkényes elvétele - - Egyéb Összes regisztrált bűncselekmény A évi beszámolónkbari kirnutatott 255 bűncselekmény és jelen értékelésben szereplő 248 bűncselekmény számadatok eltérésének oka, a statisztikai adatok más alapokra való helyezése. Az értékelő beszámolóban szereplő és a kiemelten kezelt bűncselekmények megoszlását tartalmazó fenti táblázat, a rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulását mutatja be. A nyomozás eredményessége szempontjából a Békési Rendőrkapitányság 5 év átlagában is a legjobban teljesítő szervek között található. Ezen eredmény elérésében a Mezőberényi Rendőrőrs munkatársainak is jelentős szerepe van. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma Mezőberény városában a évben bekövetkezett 66 esetről évben 4,54 %-kal mérséklődött, így összesen 63 eset történt. Megállapítható tehát, hogy a bűncselekmények 32,47 %-a került kőzterületen elkövetésre. Összességében megállapítható, hogy Mezőberényben az elmúlt évben regisztrált bűncselekmények számához viszonyítva évben csökkent a bűicselekmények száma.

5 () O..-, % :. Jelentős csökkenés volt tapasztalható a lopás és a IaAasbeíoi-es számában Tevékenységünk során kiemelt figyelmet íbrdítottimk ezen bűncselekmények felderílésére, a széleskörű nyomozások eredményeképpen számos esetben megállapítást nyert az elkövetők kiléte. A bűncselekmények elkövetési gyakoriságának kedvező alakulásában szerepel játszott az is, hogy az előző években elfogott és azóta bírósági határozat alapján lhgvatartott bűnelkövetők, értelemszerűen nem tudtak újabb jogsértő cselek ményt elkövetni. Növekedés volt tapasztalható a arádaság elkövetésének számában, melyek elsősorban szórakozóhelyeken, vagy azok közelében következtek be. Tekintettel arra, hogy ezen bűncselekmények jelentősen meghatározzák a lakosság szubjektív biztonságérzetét. kiemelt figyelmet fordítottunk az eredményes felderítésére, amely során minden esetben megállapítást is nyert az elkövető kiléte. A Mezőberényi Rendőrőrs számára év kiemelkedő feladata lesz az elért eredmények megtartása, esetleg további javítása mellett a garázdaság számának visszaszorítása, csökkentése, illetve aktív közterületi jelenlét és hatékony szűrőkutató tevékenység végrehajtásával történő megelőzése. A nyomozások során a családon belüli erőszak áldozatainak a szükséges segítséget megadtuk. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló évi CXXXV. törvény szerint igénybe vehető áldozatsegítő szolgáltatásokról, valamint a segítő szervezetek elérhetőségeiről, a sértettek jogairól, kötelezettségeiről, a biztonsága érdekében alkalmazható lehetőségekről, ügyének állásáról minden esetben tájékoztatást nyújtottunk. A Mezőberényi Rendőrőrs állományából Simon Krisztina r. hadnagy személyében áldozatvédelmi referens is kijelölésre került. III. Rendészeti tevékenység A rendészeti szakterületen dolgozó egyenruhás állomány feladatrendszere a legszerteágazóbb, amely során az intézkedések jogszerűségének és szakszerűségének szem előtt tartásával a jogszabályokhoz maradéktalanul igazodva, az intézkedés során rövid időn belül a legoptimálisabb döntést kell meghozni. Ez a rendőri szakma teljes körű törvényi hátterének ismeretét igényli.

6 6 Illetékességi területünkön az egyenruhás állomány évben óra, míg évben 16,89 % kal löbb, Összesen I Óra időtartamban látta cl Íladatait, közterületen. A szolgalat szervezésénél, tervezésénél kiemelt űgyelmet lordítottunk arra, hogy a közbiztoiisági szempontból flekventált helyeken és időszakokban minél több rendőr lásson cl szolgálatot. melyben számos alkalommal nyújtott segítséget a Békési Rendőrkapitányság, valamint a Békés Megyei Rendőr-főkapilányság állománya. Nagy hangsúlyt fektettünk a lakosságtól kapott információkra, észrevételekre, melyeket munkánk során minden esetben szem előtt tartottunk. Kiemelt 1gyclmet lordilottiink a lakossági bejclcntésekre Io ténő gyors és hatékony reagáló képesség fenntartására. Közterületi szolgálat ellátása során ugyancsak kiemelkedő feladatnak tekintettük az illegális migráció kiszűrésc érdekében végrehajtott mélységi ellenőrzéseket, és az ezzel kapcsolatos jogsértő csclckiiényck kísziirését. azonban 201. évben ezzel kapcsolatos jogsértő cselekmény nem volt tapasztalható. A Mezőberény város illetékességi területén évben Összesen 187 esetben került sor eljárás kezdeményezésére tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt. Ezen eljárások során a hlderítési mutató 37,89 % volt, mely 46,5 %-os eredményességi növekedési, mutat a évben lefolytatott tulajdon ellenni szabálysértések során regisztrált 20,27 % os felderítési mutatóhoz képest. Tekintettel arra, hogy a rendőri jelenlétnek jelentős preventív hatása van, ezért egész évben törekedtünk arra, hogy az illetékességi területünket teljes egészében átfogó gépkocsizó járőrszolgálaton kívül gyalogos járőrszolgálati formában is lássunk cl szolgálatot a közbiztonsági, vagy közlekedés-rendészeti szempontból frekventált helyeken, területeken. Fentiekre elsősorban a Kossutl-i téren, a Fő úton, a Piac téren, a nagy tömegeket vonzó bevásárló helyek, illetve a buszpályaudvar és a MAV állomás közelében, a 46-os, 47-es és 470-es számú főútvonalakon, azok kereszteződésénél került sor. A gyalogos szolgálati formában végrehajtott közteriileti jelenlétet továbbra is folytatjuk, hiszen elősegíti a lakossággal való szorosabb és közvetlenebb együttműködést, a kerékpárlopások, csomaglopások, valamint a boltban elkövetett lopások megelőzését, illetve a gyalogos és kerékpáros forgalom rendjének fenntartását. A közterületi szolgálatot ellátó állomány évben munkája során a jogszabályban meghatározottakra figyelemmel 31 esetben alkalmazott elfogást és 85 alkalommal előállítást, Illetve személyek élete és testi épsége megóvása céljából 73 esetben foganatosított biztonsági intézkedést. A személyes szabadságot korlátozó intézkedések során alkalmazott kényszerítő eszközök minden esetben a szükségesség és arányosság, valamint a fokozatosság követelményeivel összhangban, a törvényes kereteken belül kerültek végrehajtásra. A Mezőberényi Rendőrőrs állománya évben 32 esetben, összesen 72 rendőr bevonásával hajtott Végre rendezvénybiztosítást, melyek közül egy rendezvény sem tartozott a gyülekezési jogról szóló évi III. törvény hatálya alá.

7 7 Minden alkalommal kiemelt hgyelmet l)rdítottunk a rendezvények zavartalan lebonyolításához szükséges létszám biztosítására. A rendőri biztosítások során rendezvények megzavarása miatt nem vált szükségessé rendőri intézkedés foganatosítása, melyhez jelentősen hozzájárult az is, hogy a rendezvények szervezőivel kölcsönösen korrekt kapcsolatot tartottunk fenn. FontOS hangsúlyozni, hogy a városban lakók közbiztonságának megőrzése mellett továbbra Is ügyelmet Írdítottunk a településtől távolabb, tanyán lakók hiztonságérzetének javítására is. A Mezőherényi Rendőrőrs teljes illetékességi területén 4, ezen belül Mezőherény Város közigazgatási területén I olyan tanyán egyedül élő idős személyt tartottunk nyilván, aki életkora miatt, valamint a lakott területtől távoli tanyájának elhagyottsága miatt potenciálisan veszélyeztetett. Ezt a személyt rendszeresen, visszatérően látogattuk a Mezőherényi Polgárőr Egyesülettel, a Humánsegítő és Szociális Szolgálat képviselőivel közösen, Látogatásaink célja az volt, hogy l elmérjük, illetve hiztosítsuk a várostól távol élők szubjektív biztonságérzetét, illetve szociális rászorultság esetén megtegyük a szükséges intézkedéseket. A tanyalátogatási programot a továbbiakban is folytatni kívánjuk. Családon belüli erőszak miatt foganatosított rendőri intézkedések során a Mezőberényi Rendőrőrs illetékességi területén a vonatkozó jogszabályok Szigorú betartásával összesen 2 esetben alkalmaztuk a távoltartás jogintézményét. Közlekedésbiztonsági és baleseti helyzet A Mezőberényi Rendőrőrs évben is kiemelt figyelmet fordított a közlekedési balesetek megelőzésére. Ezt a rendelkezésre álló erők és eszközök optimális kihasználásával, fokozott közlekedési ellenőrzések végrehajtásával, hatékony megelőzési tevékenységgel kívántuk elérni. A közlekedési balesetek számának visszaszorítása érdekében a bekövetkezett közlekedési balesetek helyének, idejének és egyéb körülményeinek vizsgálatával folyamatos clemző értékelő tevékenységet végeztünk, mely során a levont következtetéseket minden esetben hasznosítottuk a közterületi szolgálatok tervezése és ellátása során. A Mezőberényi Rendőrőrs teljes illetékességi területén évben 70 közlekedési baleset történt, amely a évben bekövetkezett 45 közlekedési balesethez képest 55,5 %-os növekedést mutat. Mezőberény város közigazgatási területén a évben bekövetkezett 35-höz képest évben 40 %-kal több, összesen 49, Köröstarcsa község területén 13, illetve Csárdaszállás község területén 8 közlekedési baleset következett be. A Mezőberényi Rendőrőrs illetékességi területén évben bekövetkezett közúti közlekedési balesetek alakulását településenként, az alábbi diagramm szemlélteti:

8 8 A közlekedési balesetek településenkénti alakulása év 19%, I Mezőberény Köröstarcsa Csárdaszállás A évben Mezöberény városára vonatkozóan regisztrált 49 közlekedési baleset 34 esetben sériilés nélkül. I 2 esetben könnyű sérüléssel, 2 alkalommal súlyos sérüléssel végződött. míg I esetben halálos kimenetelű volt. A Mezőherényi Rendőrőrs teljes illelékességi területén a évben bekövetkezett 15 sérüléssel járó közlekedési balesethez képest nem történi változás, mert évben ugyancsak I 5 esetben történt sérülés. Megállapítható, hogy a sérüléssel végződött közlekedési balesetek aránya a bekövetkezett összes balesethez képest évben 428%. míg ez az arányszám - mérséklődést mutatva évben 30,6% volt. Település Sérülés Könnyű Súlyos sérülés Halálos Összesen nélküli sérülés kimenetelű Mezőberény I 49 Köröstarcsa 10 2 I O 13 Csárdaszállás 7 O I O 8 Összesen I 70 A Mezőberényben bekövetkezett 22,45%-a területen kívül történt. közlekedési balesetek 77,55 %-a lakott területen, míg Bekövetkezés helye Lakott területen lakott területen kívül Mezőberény Köröstarcsa 2 I I Csárdaszállás I 7 Tekintettel arra, hogy Mezőberény illetékességi területén nagy létszámú a kerékpáros és gyalogos közlekedés, ezért a közúti közlekedésben résztvevők testi épsége, illetve a

9 közlekedési balesetek megelőzése érdekében kiemelt figyelmet lorclí1ottnnk a kerékpáros és gyalogos forgalom rendjének lmntartására, a közlekedési szahálysértők kiszűrésére. Tekintettel arra, hogy az itlasan kerékpározók, a világítás szabályait megsérlők., a kerékpárút ellenére a gyalogjárdán, vagy az úttesten kerékpározók, illetve a gyalogjárda ellenére az Kerékpárosok közíil évben 7 fő szenvedett közlekedési balesetet, mely során a úttesten gyalogolók kiemelt baleseti kockázatot jelentenek. ezért fontosnak tartottuk az Ilyen balesetek okozója mind a 7 alkalommal kerékpáros volt. Gyalogos nem okozott és nem Is szenvedett közlekedési balesetet évben. jellegű szabálysértések elkövetőinek kiszűrésél. Pályaelhagyás 5 Szemben haladó járművek 2 Keresztező irányban haladó járművek 15 száma Alló járműnek ütközés 3 Utolérés 2 Tolatás 2 Előzés 1 A közlekedési balesetek természete Balesetek keresztező irányba haladó járművek ütközése. A közlekedési balesetek természetének vonatkozásában kiemelkedőnek tekinthető a száma Egyéb 2 Nem volt megállapítható I Személygépkocsi vezető 26 Kerékpáros 7 Tehergépkocsi vezető 1 1 Segédmotor-kerékpáros 2 A közlekedési balesetek okozói Balesetek A közlekedési balesetet okozók jelentős többségben továbbra Is a személygépkocsi vezetők. Főzés szabályainak megsértése 5 Elsőbbség meg nem adása 13 Sebesség nem megfelelő megválasztása 9 Követési távolság be nem tartása I Kanyarodás szabályainak megsértése egyéb okok 17 Oldaltávolság be nem tartása 3 Száma A közlekedési balesetek oka Balesetek valamint a sebesség nem megfelelő megválasztása. A bekövetkezett közlekedési balesetek okai közül kiemelkedett az elsőbbség meg nem adása, 9

10 1 O Állattal ütközés Szilárd tárgynak ütközés kefékpárosclü[ése 4 13 Az okozók életkorának vizsgálata során megállapítható. hogy a I 84O év közötti korosztály emelkedik ki a közlekedési balesetek okozói közül. HL 2 12 közlekedési balesetek balesetek okozóinak életkora száma 14 év alatti 14-l8évközötti év közötti év közötti év közötti 9 70 év feletti Nem állapítható meg A évben bekövetkezett balesetek számának alakulásában kiemelkedik szeptember hónap. A közlekedési balesetek hónaponké nti megoszlása 9 ri jan febr nrc ápr rmj jún júl aug szept okt nov dec L A napok szerinti bekövetkezési gyakoriságának vizsgálata során megállapítható, hogy a kedd, a szerda és a szombat emelkedik ki. A közlekedési balesetek naponké nti megoszlása ! L hélfö kedd szerda csutőnok péntek szontat Vasárnap

11 A közlekedési balesetek óránkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult. A közlekedési balesetek Balesetek óránkénti megzlása száma O I öó Az elvégzett ellenőrzések célja - az utazóbűnözők, valamint a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek kiszűrésén túl - a közlekedési balesetek megelőzése érdekében a közlekedési szahálysértők kiszűrése, illetve a sebességhatárok betartatása. A gépjármű ellenőrzések során összesen 13 esetben került sor forgalmi engedély, és 5 esetben vezetői engedély helyszíni elvételére. A forgalmi engedélyek elvételének leggyakoribb oka a lejárt műszaki érvényesség, míg a vezetői engedélyek esetében az ittas járművezetés volt. A gépjármű ellenőrzések során, a legforgalmasabb utakon évben összesen 65 alkalommal vontunk be sebességmérő készüléket, amelyet a közlekedésbiztonsági helyzetre figyelemmel a frekventált útvonalakon és közlekedési csomópontok közelében alkalmaztunk. A végrehajtott közlekedésrendészeti tevékenység során összesen 35 fővel szemben vált szükségessé intézkedés foganatosítása ittas járművezetés miatt, amelyek közül az alkoholos befolyásoltság mértékére tekintettel 4 esetben nyomozás elrendelésére került sor. Megelőzési tevékenység A Mezőberényi Rendőrőrs a évre tervezett megelőzési feladatokat maradéktalanul végrehajtotta. A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság, illetve a Békési Rendőrkapitányság megelőzési referenseivel és előadóival napi munkakapcsolatban állunk. Jelentős számban tartottunk bűnmegelőzési, illetve közlekedésbiztonsági és balesetmegelőzési előadásokat. Továbbra is szükségesnek tartottuk a gyermekekről való gondoskodást, valamint a gyermekek képzését, mivel az ilyen életkorban elsajátított ismeretek hosszabb távon is a magas szintű közlekedési kultiirát, illetve a jogkövető életmódot segítik elő. A Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola tanulóival, a szülői munkaközösséggel, a tantestülettel és az intézmény vezetésével történő kapcsolattartás céljából csatlakoztunk az Iskola rendőie programhoz, és az általános iskola három osztályában végrehajtjuk a D.A.D.A. program oktatását is.

12 12 Kiemelkedő volt a Köz/ekeck%bizIonsgi nap elnevezésű rendezvény, melyen I.200 általános iskolai tanuló és 400 fllnőtt vett részt, és amely során lehetőség volt a közlekedési szabályok elsajátítására, azok felelevenítésére, illetve Újabb ismeretek megszerzésére. Feladataink ellátása során ügyelmet fordítottunk az oktatási intézmények közelében az iskolába haladó. vagy onnan távozó gyermekek közlekedésének segítésére, a balesetek megelőzésére, illetve a szabálysértések és bűncselekmények megelőzésére. A zebw:sacu program keretében ezen alkalmakkor az általános iskolás gyermekek közül erre a célra íclkészílelt cl irgalomirányí1ást felügyeletünk mellett. Az Orlai Petries Soma Kulturális Központ által szervezett gyermeknapi rendezvény keretében a helyes közlekedésre való felkészítés céljából az általános iskolások részére kerékpáros vetélkedőt tartottunk. Az időskorúak védelme érdekében évben a városban található idősek napközi otthonaiban és a nyugdíjas klubban előadást tartottunk a bűncselekmények megelőzése és a közlekedéshen történő részvélel segítése érdekében. Fontosnak tartottuk, hogy a lakosság tudomást szerezzen a városban történt bűncselekinénckről, illetve iuás jogsértő eseményekről, illetve a hasonló jogsértő cselekmények és a közlekedési balesetek megelőzése érdekében a lakosság irányába preventív jellegű felhívásokat közöltünk. Megítélésünk szerint a városban lakóknak joguk van megismerni az aktuális közbiztonsági és közlekedés-biztonsági helyzetet, melyek ismertetéséhez, űlhívásaink, tájékoztatásaink közléséhez a Mezőberényhen megjelenő írott és vetített sajtók vezetői, illetve dolgozói minden esetben önzrtlen segítséget nyújtottak. A közlekedésbiztonság javítása érdekében több alkalommal hajtottunk Végre helyszín bejárásokat a Mezőberényben található közutak kezelőivel, melyek során felűlvizsgáltuk a közutak állapotát, az útburkolati jeleket, jelzőtáblák állapotát, illetve azok szükségességét, ás a meglévő forgalmi rend indokoltságát. A több esetben tettünk javaslatot, a biztonságos közlekedést segítő közúti jelzések kihelyezésére, eltávolítására, illetve a forgalmi rend szükséges mértékig történő megváltoztatására. Minden esetben részt vettünk a közutakkal kapcsolatos forgalomba helyezésre vonatkozó helyszínbej árásokon. IV. Együttműködés A Mezőberényi Rendőrőrs évben is kiemelt figyelmet fordított a Mezőberény Város Önkormányzatával, valamint a Mezőberényi Polgárőr Egyesülettel megkötött együttműködési megállapodásokban foglaltak maradéktalan végrehajtására. Az önkormányzat, valamint a Mezőberényi Rendőrőrs munkája több területen is kapcsolódik egymáshoz, ezért kiemelt figyelmet fordítunk a kapcsolattartásra. Folyamatos munkakapcsolatban álltunk Mezőberény város pol gármesterével. j egyzőjével ás ügyintézőivel. A hatályos együttműködési megállapodás alapján rendszeresen látunk cl közös szolgálatot önkormányzat alkalmazásában álló ás rendészeti feladatokat ellátó közterület-felügyelővel, valamint a mezőőri szolgálat munkatársaival.

13 13 A korábbi évekhez hasonlóan mind a közrend. mind a közlekedés rendjének megszilárdítása érdekében továbbra is hatékony együttműködés volt jellemző a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatójával és munkatársaival, A Békési Rendőrkapitányságon rendszeresen niegtartásra került a konzullációs fórum. mely a települések közbiztonságának lnntartására, illetve a lakosság szubjektív hiztonságérzetének javítása érdekében a Békési Rendőrkapitányság illetékességi területén található önkormányzatokkal és Polgárőrségekkel történő jó együttműködés t enntartására hivatott. Az értekezleteken Mezőberény város polgármestere által megbízott képviselő is részt vett. A közös szolgálatellátásokon túl, feladataink folyamatos végrehajtásában továbbra is kiemelkedő a kapcsolatunk a Mezőberényi Polgárőr hgyesülettel. Feladataikat szakirányíló segutségünk mellett minden esetben az aktuális bűnügyi operatív, valamint közlekedésbiztonsági helyzethez igazodva önállóan, vagy a Mezőberényi Rendőrőrs járőreivel közösen hajtották Végre. A Mezőherényi Polgárőr Egyesület(el közösen évben 108 fő polgárőr bevonásával 118 alkalommal összesen 789 óra időtartamban láttunk cl közös szolgálatot. Ezen kívül 168 alkalommal 369 fő összesen óra önálló szolgálatot is elláttak. A Polgárőr Egyesület jelentős zcrcpct vállalt a rendezvényhiztosítások, valamint a megelőzési feladatok ellátásában is. Munkánkhoz nélkülözhetetlen Segítséget kaptunk a tevékenységünk felett felügyeletet gyakorló és velünk együttműködő Békési Járási igyészségtől, és a Békési Iái ásbíróságtól. A megelőzéssel kapcsolatos tevékenységünk, valamint a bejelentett rendezvények miatt szükségessé váló intézkedéseink sor minden esetben példaérték ő együttműködést tanúsított az Orlai Petries Soma Kulturális Központ igazgatója és valamennyi dolgozója. Rendszeres, jó munkakapcsolat jellemzi a Humánsegitő és Szociális Szolgálattal, valamint a Gyámügyi Hivatallal közös feladataink ellátását is., amely elsősorban a gyentlekvédelmi területen érvényesült. A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, valamint a Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola vezetői és a tanintézetek ifjúságvédelmi referensei folyamatosan támogatták munkánkat. A Mezőberényi Rendőrőrs ugyancsak mindent megtett a tanintézetek által kért segítségek maradéktalan teljesítésére. Hasonlóan kiemelt figyelmet fordítottunk az egyházakkal, civil szervezetekkel való jó együttműködés fenntartására. Közlekedésrendészeti ellenőrzéseink során több esetben hajtottunk Végre közös szolgálatot a Konnányhivatal Szakigazgatási szerveinek szakembereivel, a Közlekedési Felügyelőséggel, a Fogyasztóvédeirni Felügyelőséggel. Közös szolgálatot láttunk el a Munkavédelmi Felügyelőség, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, valamint az ANTSZ illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervével, illetve a Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szerveinek munkatársaival. Tevékenységünk során számos esetben kerültünk munkakapcsolatba évben is a városban működő háziorvosi szolgálattal, mely során gyors és segítőkész munkájukkal jelentősen hozzájárultak tevékenységeink folyamatos és eredményes elvégzéséhez:

14 14 Köszönjük a Mezőherényi Rendőrőrs munkáját segítő ás együttműködő intézmények. szervezetek vezetőinek, dolgozóinak, ás nem utolsó sorban a város lakosságának támogatását. V. Osszegzés lrtékelvc a év eseményeit ás í eladatail megállapítható, hogy a Mezőherényi Rendőrőrs a kiemelt célkitűzéseit, előírt kötelezettségeit teljesítette. A lakosság szubjektív hiztonságérzetének javítása érdekében stratégiai feladatnak tekintjük továbbra is a közrend, valamint a közlekedésbiztonság erősítését, illetve a bűnügyi munka hatékonyságának növelését. A Bel ögyininisztérium vezetője, valamint az OR FK által meghatározott célkitűzések, feladat ellátások tekintetében évi célkitűzésünk: A évi országgyűlési képviselő választással, az Európai Parlament tagjainak választásával, a helyi Önkormányzati képviselők ás polgármesterek, illetve a nemzetiségi önkormáiyzati képviselők választásával kapcsolatos feladatok végrehajtása, a választások zavartalan lebonyolítása; a települések közhiztonságának fenntartása ás javítása, fokozott figyelemmel a kistelepülések és a külterületek rendjére és az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni eredményes fellépésre; a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számának csökkenését elősegítő balesetmegelőzési ás rendőri tevékenység biztosítása. C éljaink eléréséhez azonban szükség van továbbra is Mezőherény város vezetőinek, testületének, a törvénytisztelő állampolgárok segítségére., együ[tműködésére. Mezőberény, február 27. VlTÁJ

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2 B E V E Z E T É S A Balatonalmádi Rendőrkapitányság az elmúlt

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ B E S Z Á M O L Ó KOZÁRMISLENY VÁROS. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL Cím:

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúnánási Rendőrkapitányság 48 Hajdúnánás, Dorogi út 78. Tel.: 52/57-5 Fax.: 52/57-51 BM tel.: 32/53- Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu Szám: 96-/23-3/215. ált. B E S Z Á M O L Ó Polgár

Részletesebben

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos országos rendőrfőkapitány-helyettes rendészeti főigazgató A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés

Részletesebben

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Szám: 09010/ /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Uzonyi Attila r. ezredes kapitányságvezető

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdúnánás Rendőrkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM tel.: 32/53-00 Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu

Részletesebben

Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ , Fax: (36)

Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ , Fax: (36) Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ 341-944, Fax: (36) 341-944 BM tel.: (31) 40-11, BM fax: (31) 40-35 e-mail:kovacsj@heves.police.hu Szám:10020-1299 / 2014.ált.

Részletesebben

a rendőrség további lehetőségei első sorban

a rendőrség további lehetőségei első sorban Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Magyarország közlekedésbiztonsági helyzetének értékelése, a rendőrség további lehetőségei első sorban a halálos

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó Szám: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY /2011. ált. Jóváhagyom: Regdon László r.alezredes mb. rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Monoszló község

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police. Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.hu Szám: 17020/900/2014.-ált. Beszámoló Hőgyész közbiztonsági helyzetéről,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2014. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság:

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/52-7 Fax: 52-71 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó BALATONFÜRED RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY Szám: 19070/4186-2/2016. ált Jóváhagyom: Regdon László r. ezredes rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Aszófő község közbiztonsági

Részletesebben

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS 4564 Nyírmada, Honvéd u.8/a Tel. BM: (03/326469) Városi: (06/45492063) Fax. BM: (03/326468) Városi: (06/45492063) Email: Tothtiborvn@szabolcs.police.hu

Részletesebben

M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S

M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S Rendőrkapitányság Szeged M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S : Mórahalom, Kölcsey F. u. 2/b. Pf: 447. 6782. : 06-62-581-040, 562-400/47-80, : 581-041/47-49 Szám: 06010/8794/2014. ált. BORDÁNY KÖZSÉG KÖZRENDJE,

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

A es évek gyalogos és kerékpárosok részvételével bekövetkezett balesetek kutatása

A es évek gyalogos és kerékpárosok részvételével bekövetkezett balesetek kutatása A 2013-2014-es évek gyalogos és kerékpárosok részvételével bekövetkezett balesetek kutatása Előadó: Dr. habil Lakatos István PhD dékánhelyettes, tanszékvezető Széchenyi István Egyetem, Közúti és Vasúti

Részletesebben

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok Berzai Zsolt r. őrnagy kiemelt főreferens ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály Tel.: +36-1-443-5690 berzaizs@orfk.police.hu A gyermekek közlekedés-biztonságával

Részletesebben

Szarvasi Rendőrkapitányság BESZÁMOLÓ. Ecsegfalva község évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

Szarvasi Rendőrkapitányság BESZÁMOLÓ. Ecsegfalva község évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről Szarvasi Rendőrkapitányság Száma: 060/2509116.Ált. A beszámolót előterjesztésre alkalmasnak tartom: 7 Ityan Sandor. ez~ des rendőrségi főt~ ~ os kapitányság. ~ ~. BESZÁMLÓ 15. évi közbiztonságának helyzetéről,

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok 2010-ra vonatkozóan a Központi Statisztikai

Részletesebben

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály főosztályvezető az ORFK-OBB ügyvezető elnöke Budapest, 2016. március 24.

Részletesebben

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1254/2015

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 2-2. évek statisztikai kimutatása Biztonsági intézkedések száma 2-2. évek statisztikai kimutatása 4 4 3 3 2 2 9 2. év 2. év 22. év

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között?

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között? Berzai Zsolt r. alezredes ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály kiemelt főreferens Tel.: +36-1443-5690 E-mail.: berzaizs@orfk.police.hu Van-e összefüggés

Részletesebben

Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap

Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap Budapesti kerékpáros balesetek elemzése 2006 2009 Kertesy Géza vezető tervező, ügyvezető A baleseti adatok változása az elmúlt 10 évben A kerékpáros balesetek számának

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE

B E S Z Á M O L Ó RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE GYŐRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 08010/13103/2016.ált B E S Z Á M O L Ó RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE - 2016 - Cím: 9024 Győr, Zrínyi utca 54.; Pf.: 309. 9002 Telefon: (96)

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/428-022/13-91 fax: 428-022/10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 veszpremrk@veszprem.police.hu Szám: 19010/ /2014. ált. Jóváhagyom: Dr. Ipsits Csaba r. alezredes

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Szám: /2011. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KMB ALOSZTÁLY MEDINA KÖRZETI MEGBÍZOTT J E L E N T É S Medina község 2011. évi bűnügyi és közrendvédelmi helyzetéről Jelentem, hogy Medina

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó K E R E K E G Y H Á Z A VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 2014

B E S Z Á M O L Ó K E R E K E G Y H Á Z A VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 2014 Szám: 03010 / 4745 /2015. ált. Jóváhagyom: Kerti István r. alezredes rendőrségi tanácsos kapitányságvezető B E S Z Á M O L Ó K E R E K E G Y H Á Z A VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Részletesebben

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, november 30.

Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, november 30. Dr. Hatala József r. altábornagy országos rendőrfőkapitány Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, 2010. november 30. Rendőrség és közlekedésbiztonság

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY

OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY 1 OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY * Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111. ( (68) 411-344 ( BM (33) 55-00 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/298-3/2013.ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált. OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉS RENDÉSZETI OSZTÁLY Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111 Tel: (68) 411-344 IRM (33) 55-40 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 2006. évben is igyekezett fő feladatait, célkitűzéseit, terveit teljesíteni. Ehhez alapvetően biztosítottak voltak

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A kerékpárosok közlekedésbiztonsága és a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

A kerékpárosok közlekedésbiztonsága és a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram Gégény István ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság A kerékpárosok közlekedésbiztonsága és a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram Közlekedésbiztonsági konferencia Békés, 2011. július 22. A kerékpározás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. június 23-ai ülésére 2. napirend Tárgya: Beszámoló a város közrendjéről és közbiztonságáról. Előadó: Zahorecz Sándor r. alezredes, Körmöndi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:13050/453-10/2015.

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/428-022/13-91 fax: 428-022/10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 veszpremrk@veszprem.police.hu Szám: 19010/../2016. ált. Jóváhagyom: Dr. Ipsits Csaba r.

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Szám: A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Készült: az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 2. 18. pontja

Részletesebben

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház. Szám: /1501-1/2014. ált.

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház. Szám: /1501-1/2014. ált. Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Szám: 09030-0/1501-1/2014. ált. BESZÁMOLÓ HAJDÚHADHÁZ KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2013. ÉV 2. oldal PREAMBULUM A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság illetékességi területe

Részletesebben

Baleset-megelőzés a XXI. században, a hazai tendenciák tükrében

Baleset-megelőzés a XXI. században, a hazai tendenciák tükrében Kiss Csaba r. alezredes ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, az ORFK-OBB főtitkára Baleset-megelőzés a XXI. században, a hazai tendenciák tükrében

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság 29. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság: Békési Rendőrkapitányság

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAMALKOTÁS MAGYARORSZÁGON

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAMALKOTÁS MAGYARORSZÁGON KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAMALKOTÁS MAGYARORSZÁGON Berta Tamás KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésbiztonsági és Forgalomtechnikai Tagozat KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI AKCIÓPROGRAM

Részletesebben

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

E-mail: szolnokrk jasz.police.h a BESZÁMOLÓ

E-mail: szolnokrk jasz.police.h a BESZÁMOLÓ . i SZOLNOKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG POUCE KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY ~. P 5000 Szolitol, Dr. Sebestéiiy Gyula Út 5. ~: 5006 Szolnok Pf.:5. POLICE : 567520-871 ~:567520-873 BMg: 32718-71

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági célok és eredmények, egy hatékonyabb és korszerűbb ellenőrzési rendszer a közúti közlekedési szabályok megtartása érdekében

Közlekedésbiztonsági célok és eredmények, egy hatékonyabb és korszerűbb ellenőrzési rendszer a közúti közlekedési szabályok megtartása érdekében Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Közlekedésbiztonsági célok és eredmények, egy hatékonyabb és korszerűbb ellenőrzési rendszer a közúti közlekedési

Részletesebben

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS 6060 Tiszakécske Béke u. 167. szám. Tel.:76/441-155 BM: 33/33-46 Fax:76/441-155 BM: 33/36-53 E mail: tkrendorors@gmail.com Szám: /2012. Jóváhagyom: Rigó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. E. u. 2. Telefon: 06/88/428-022/10-86 * Telefax: 06/88/428-022/15-84 mellék Szám: /2010. 1. napirendi

Részletesebben

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police. Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/ /2015.ált. B E S Z Á M O L Ó Makó város közrendjének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. E. u. 2. Telefon: 06/88/428-022/10-86 * Telefax: 06/88/428-022/15-84 mellék Szám:19010-5058/2011. J Ó V Á H A G Y O M : Dr.

Részletesebben

Kerékpáros balesetek és a forgalom Helyzetelemzés és következtetések. László János Magyar Kerékpárosklub

Kerékpáros balesetek és a forgalom Helyzetelemzés és következtetések. László János Magyar Kerékpárosklub Kerékpáros balesetek és a forgalom Helyzetelemzés és következtetések László János Magyar Kerékpárosklub Kiindulás Országos és Budapesti adatok Tanulságok és feladatok Kiindulás Közös nevező Adatok korlátai

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó

B E S Z Á M O L Ó Ikt. szám: 0/1896-2014. ált. VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS 4564 Nyírmada, Honvéd u.8/a Tel. BM: (03/32-6469) Városi: (06/45-492-063) Fax. BM: (03/32-6468) Városi:

Részletesebben

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője A polgárőrség szerepe a közrend biztosításában, a bűncselekmények megelőzésében a tanyás térségben Szarvason. A rendszerváltáskor jelentős gazdasági

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD. Beszámoló. a Szekszárdi Rendőrkapitányság évben végzett munkájáról. Szekszárd 2015.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD. Beszámoló. a Szekszárdi Rendőrkapitányság évben végzett munkájáról. Szekszárd 2015. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD Szám: 7/ 852/25. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;"1"0 ;

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;10 ; Dunaújváros Rendőrkapitányság 2400, Dunaújváros, Szent György u. 1. Tel.: 25/510-510,Fax:25/510-510 IRM lel: 22150-10Fax:22/50-37!tHeONISED FCI: UCHUMU: EFQM 1-------.--. '---1 V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti Igazgatási Szak Közlekedésrendészeti Szakirány Rendészeti Igazgatási Szak Közrendvédelmi Szakirány Szakirányfelelős: Dr. Major Róbert r.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság: Békési

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: 11. Belügyminisztérium Költségvetési szerv:

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2012. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság:

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről A bűnmegelőzés és az áldozattá válás megelőzése elsősorban állami,

Részletesebben