Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének"

Átírás

1 Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2005. (XII.1), 6/2006. (I.26.), 4/2007. (II.1.), 2/2008. (II.7.), 23/2009. (X. 01.), 31/2009. (XII. 21.), 25/2010. (XII. 10.), 12/2012. (V. 25.), 22/2012. (XII. 21.), 17/2013. (VII. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 21/2005. (IX.02.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjéről Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. tv. 44/A. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, a választási eljárásról szóló évi C. tv. 42. (4) bekezdésében, valamint a szabálysértésekről szóló évi LXIX. tv. 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya Biharkeresztes közigazgatási területén található az önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi közterületre az országos közutak kivételével -, és annak használójára terjed ki. (2) E rendelet alkalmazása szempontjáról közterület az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet, valamint a belterületi földrészlet és építmény közhasználatra, illetve gyalogos forgalom részére átadott része. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás kérelmezése 2. (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra- a jogszabályok keretei között bárki szabadon használhatja. (2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja. (3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét akadályozza. (4) A közterület az önkormányzat hozzájárulása nélkül használható: a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos 72 órai időtartamot meg nem haladó közterület-igénybevételhez, b) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez, c) a külön célú, saját célú és zárt célú távközlő hálózatok, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárítása érdekében a 72 órai időtartamot meg nem haladó munkák elvégzéséhez, d) üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, légkondicionáló berendezés, védőtető (előtető), ernyőszerkezet, cím- és cégtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be, vagy ha azok közterülettel érintkező felülete üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, védőtető (előtető) és ernyőszerkezet esetében a 2 négyzetmétert, cím- és cégtábla, illetőleg légkondicionáló berendezés esetében pedig az 1 négyzetmétert nem haladja meg, 1

2 e) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez, f) a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat által létesített, illetve más hatósági eljárásban engedélyezett közcélú, közterületi létesítmények és köztárgyak (tömegközlekedési várakozóhelység, szobor, díszkút, vízmedence, emlékmű, pad, figyelmeztető, és tájékoztató táblák stb.) elhelyezéséhez, (5) A (4) bekezdés a), c), pontjaiban felsorolt tevékenységeket a közterületet igénybevevő a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Közhasznú Társaságnak (a továbbiakban: Városgazdálkodási Kht.) bejelenteni köteles. 3. (1) A közterület rendeltetéséről eltérő használatához (a továbbiakban: közterülethasználat) ide nem értve a 2. (4) bekezdésben írt eseteket az önkormányzat hozzájárulása (a továbbiakban: közterület-használati hozzájárulás) szükséges. (2) 1 A közterületi hozzájárulás iránti kérelmet a polgármesteri hivatalhoz (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. ) írásban kell benyújtani. (3) A képviselő-testület a közterületi használatával kapcsolatos jogkörét a polgármesterre ruházza. (4) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében az építtetőnek, az építési munkálatokkal összefüggő ideiglenes közterület-használat esetében pedig az építtetőnek vagy a kivitelezőnek kell a közterület-használati hozzájárulást beszereznie. (5) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen: a) a kérelmező nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének és telephelyének címét, b) a közterület-használat célját és időtartamát, c) a közterület-használat helyének, pontos területnagyságának és módjának meghatározását, d) a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát és e) a kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben részt vevő tagok, családtagok, alkalmazottak, megbízottak nevét és lakcímét. (6) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni különösen: a) közterület fölé 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, légkondicionáló berendezés, védőtető (előtető), ernyőszerkezet, átfeszítő kötél, cég- és címtábla elhelyezéséhez, b) hirdető berendezés és reklámhordozó (fényreklám) elhelyezéséhez, ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdető berendezés elhelyezését is c) árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, üzlet létesítéséhez, illetve a már meglévő árusítóhelyek, pavilonok, üzletek működéséhez, mozgó árusítóhely létesítéséhez, továbbá mozgóárusításhoz. d) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, fülke és várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás iparvágány létesítéséhez e) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez, amennyiben azok nem a közút tartozékai, 1 Módosította: 32/2005. (XII.1) önkormányzati rendelet 1.. 2

3 f) a közút területén kívül gépjármű-várakozóhelyek létesítéséhez, g) szobor, emlékmű, díszkút, medence és köztárgyak (pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok stb.) elhelyezéséhez, h) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, levélszekrény, totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez, továbbá az utcai árusító automaták (pl.: pénzváltó, ital, stb.) felállításához, i) építési munkával kapcsolatos építési engedélyhez nem kötött létesítmények, valamint építmények, állvány, építési, bontási anyagok és törmelékek elhelyezéséhez, tárolásához, j) alkalmi és mozgó árusítás, valamint szolgáltató tevékenység végzéséhez k) kiállítás, vásár, sport- és kulturális rendezvények, valamint mutatványos, cirkuszi tevékenység folytatásához, valamint az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez, l) közhasználatra még át nem adott közterületek ideiglenes hasznosításához és használatához, m) a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező üzemképtelen (1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. (1) bek.), forgalomból kivont (forgalmi rendszám nélküli), illetve a közlekedésben részt nem vevő, reklámhordozó vagy egyéb céllal elhelyezett járművek tárolásához, n) a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi vendéglátóipari hasznosításához (pl: vendéglátóipari terasz, előkert), o) zöldterület igénybevételéhez, fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez. 4. Nem adható közterület-használati hozzájárulás: a) tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, illetve az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja, b) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná, c) közutak, felüljárók területére, kivéve a mozgó hírlapárusítást, valamint a filmforgatást, d) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállomány rongálásának, pusztításának, csonkításának, károsításának elkerülését, megelőzését nem biztosítja, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez nélkülözhetetlen munkálatokat, e) a főútvonalak mentén árusító és az árusítással kapcsolatos fülke, pavilon létesítésére, kivéve a virág- és hírlapárusítást, továbbá a könyvárusítást kijelölt helyeken, f) közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához, g) árusító, kereskedelmi és szolgáltató célokat szolgáló 12 négyzetméter alapterületet meghaladó zárt szerkezetű pavilonok létesítéséhez, h) árusító, kereskedelmi és szolgáltató célokat szolgáló 3 négyzetméter alapterületet meghaladó nyílt szerkezetű pultok és állványok létesítéséhez, i) olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné, j) olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg, k) jármű iparszerű javítására, 3

4 l) sátorgarázs létesítésére, m) közterület felett átfeszített transzparens elhelyezésére,- 20 napnál hosszabb időtartamra. A közterület filmforgatás célú használata 4/A. 2 (1) A mozgóképről szóló évi II törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatási céljára történő közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. (3) A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás) nem haladhatja meg a 150 m 2 területet. A technikai kiszolgálás és stáb parkolás céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 50 %-át. (4) Kizárólag stáb parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterülethasználathoz e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges. (5) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások. (6) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot. (7) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat. (8) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell. (9) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá. (10) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági szerződésétől eltérően szabálytalanul használta a közterületet, vagy a megállapított díjat nem fizette meg, vagy annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterület-használati hozzájárulás nélkül használta a közterületet. 2 Kiegészítette: a 17/2013. (VII. 31.) önkormányzati rendelet 1 -a, Hatályos: augusztus 1. napjától 4

5 A közterület-használat időtartalma 5. (1) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható. (2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére közterület-használati hozzájárulás csak az építési munka végzésének tartamára adható. (3) 3 (4) Az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi árusítás céljára közterület-használati hozzájárulás az ünnep kezdetét megelőző 20. naptól kezdődő időszakra adható ki. (5) A közterület időszakonként megismétlődő használatára (pl. gyümölcs- és zöldségárusítás céljára), esetenként legfeljebb egy évre (idényre, hónapra) lehet hozzájárulást adni. (6) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb hatósági, illetve szakhatósági engedélyek (pl. építésügyi, egészségügyi, rendészeti szakhatóságok engedélyei) beszerzését. (7) Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használathoz közterülethasználati hozzájárulás akkor adható, ha a kérelmező igazolja, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján igénybe veszi. A közterület-használati hozzájárulás megadása 6. (1) A közterület-használati hozzájárulási kérelem elbírálása során figyelembe kell venni Biharkeresztes Város Rendezési Tervét, a helyi építési szabályzatát, a városképi, műemlékvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat, s érvényesíteni kell a jogszabályok előírásait is. (2) A kérelem elbírálása során elsőbbséget kell biztosítani az építmények építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos közterület-használatnak. (3) A reklám, illetve a hirdetés céljából engedélyezett közterület-használat nem akadályozhatja az állami és önkormányzati ünnepekkel, megemlékezésekkel és az állami és önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos lobogózási kötelezettségek teljesítését. 7. (1) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen: a) a jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének, telephelyének címét, b) a közterület-használat célját és időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes, c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását, 3 Hatályon kívül helyezte: 32/2005. (XII.1) önkormányzati rendelet 2. (2). Hatálytalan: XII.1-től. 5

6 d) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes, e) a hozzájárulás érvényének megszűnése vagy annak visszavonása esetére az eredeti állapot-kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét, f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, g) a jogosult közterületet érintő tevékenységében részt vevő bejelentett családtagjainak, illetve alkalmazottainak nevét és lakcímét, h) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást, i) a közterület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, vízdíj stb.) viselésének és megfizetésének módját, j) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását, k) az esetleges szerzői jogdíj megfizetésére irányuló kötelezettség teljesítésére szóló felhívást. (2) A közterület-használati hozzájárulást meg kell küldeni: a) a kérelmezőnek, b) az eljárásban érintett hatóságoknak, szakhatóságoknak, c) a közterület-használati díj beszedésével megbízott szervnek, d) a városi közterület-felügyelőnek, e) mindazoknak a felügyeleti, ellenőrző és rendészeti hatóságoknak, amelyek hatáskörét a közterület-használattal kapcsolatos tevékenység érinti, (3) A hozzájárulás megtagadását közölni kell: a) a kérelmezővel és b) a városi közterület-felügyelőnek. 8. A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, illetve annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult személyek (18. ) felhívására felmutatni. A közterület-használati hozzájárulás érvényének megszűnése és a közterület-használat szünetelése 9. (1) A közterület-használati hozzájárulás érvénye megszűnik: a) a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével, b) a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével, c) a közterület használatát és rendjét érintő jogszabályok megváltozása miatti visszavonással, d) a hozzájárulásban vagy a közterület-használatra, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatti rendkívüli visszavonással. 6

7 (2) Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás érvénye akkor is, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti. (3) Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás érvénye a jogosult halálával vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén jogutód nélküli megszűnésével. (4) Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás érvénye akkor is, ha a jogosult bejelenti a polgármesteri hivatalnak, hogy a közterület használatával felhagy és a hozzájárulást egyidejűleg visszaadja. (5) 4 (6) A közterület-használati hozzájárulás érvénye a lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelemre meghosszabbítható. A meghosszabbítás kérelmezésére és a meghosszabbítás engedélyezésére az e rendeletben az eredeti hozzájárulás megadására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. (7) (1) A polgármester fontos közérdekből, illetőleg a jogosult kérelmére a közterület használatának szünetelését rendelheti el. (2) A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület-használati hozzájárulás érvényének idejébe. (3) A közterület-használati hozzájárulás érvényének szünetelési ideje nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás lejártáig még hátralévő idő. 11. (1) Ha a közterület-használati hozzájárulás érvényét veszti, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát különösen annak tisztaságát haladéktalanul helyreállítani. (2) Ez a kötelezettség a jogosultat építési engedély alapján végzett munka esetében csak akkor terheli, ha az eredeti állapot helyreállítását a hozzájárulás megadásának feltételeként előírták. (3) A polgármester az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésére a közterület-használat jellegétől függő, de legfeljebb 15 napos halasztást adhat a jogosult kérelmére. (4) A közterület-használattal járó kötelezettségek így különösen a közterület-használati díj megfizetése szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította. A közterület-használati díj 12. (1) A közterület használatáért díjat kell fizetni, amelynek mértékét e rendelet melléklete tartalmazza. A díjat a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Közhasznú Társaság (4110 Biharkeresztes, Ady E. u. 12.) Raiffeisen Banknál vezetett számú számlájára kell befizetni. 4 Hatályon kívül helyezte: 32/2005. (XII.1) önkormányzati rendelet 2. (2). Hatálytalan: XII.1-től. 5 Hatályon kívül helyezte: 32/2005. (XII.1) önkormányzati rendelet 2. (2). Hatálytalan: XII.1-től. 7

8 A díjat a jogosult a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. (2) A közterület-használati díj mértékét a képviselő-testület állapítja meg. (3) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméterekben számított alapterületét vagy területét, továbbá a hozzá tartozó az alapterületen túlnyúló szerkezet (polyva, tető stb.) területének vetületét együttesen kell figyelembe venni. (4) Hirdetőtábla és hirdető-berendezés esetén annak hirdetőfelületét kell számításba venni. (5) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek számít. (6) A kézből történő utcai árusítással elfoglalt közterület a fizetendő díj szempontjából egységesen 1 négyzetméternek tekintendő. (7) A közterület-használati díjak évi, havi, napi vagy idénydíjak. (8) Az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésének meghosszabbítása idejére az egyébként irányadó közterület-használati díj kétszerese állapítható meg. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól Nem kell közterület-használati díjat fizetni: 13. a) a közterület-fenntartói szolgáltatást nyújtó szervezet által fenntartott létesítményekért, b) a közterületen kertészeti tevékenységet szolgáló létesítményekért, c) a közforgalmú közlekedési szolgáltatás ellátása céljából létesített állomáshelyekért és megállóhelyekért (ide értve a menetrend szerint végzett tömegközlekedést és a taxiközlekedést). d) A közterületi rendezvényeken egészségügyi és köztisztasági célokat szolgáló létesítményekért és tárgyakért, e) A szobrok, emlékművek, díszkutak, szökőkutak, vízmedencék és más köztárgyak elhelyezéséért, f) A fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi szolgálat közterületi létesítményeiért, g) Azokért a létesítményekért, tárgyakért és eszközökért, amelyek közvetlen életveszély vagy balesetveszély elhárítását szolgálják a közterületen, h) Az országgyűlési képviselő, illetve a s helyi önkormányzati képviselők, valamint polgármesterek választásával és a népszavazással kapcsolatos hirdető berendezések elhelyezéséért. A jogellenes közterület-használat következményei 14. (1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulástól eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használ, köteles a polgármesteri hivatal felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül kötelezhető a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén a polgármester az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvé- 8

9 geztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget. (2) A polgármester az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni. (3) 6 Közterület használatára, rendjére vonatkozó egyéb rendelkezések 15. (1) Közterületen a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével szeszesital fogyasztása tilos. (2) Közterületen szeszesital fogyasztása megengedett a) jogszabályban előírt engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező alkalmi vásárok és rendezvények területén; b) érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátóipari üzletek előkertjének, teraszának területén, nyitvatartási időben; c) szilveszter, illetőleg majális napján 16. (1) A tulajdonos (üzembentartó) az üzemen kívül helyezett, műszaki érvényesség nélküli, vagy üzemképtelen járművet saját költségén köteles a közterületről, az eljáró hatóság felszólításától számított 3 napon belül eltávolítani. (2) Az üzemen kívül helyezett, műszaki érvényesség nélküli, vagy üzemképtelen járművet közterületen, közterület-használati hozzájárulással legfeljebb 30 napig szabad tárolni. A közterület-használati hozzájárulás legfeljebb 30 napra adható ki és nem hosszabbítható meg. A határidő leteltéig a tulajdonos (üzembentartó) a járművet a közterületről saját költségén köteles eltávolítani. (3) A jármű tulajdonosa vagy üzembentartója az üzemen kívül helyezett, műszaki érvényesség nélküli, vagy üzemképtelen jármű esetében köteles a közterület-használati hozzájárulást, ilyen hozzájárulás iránti kérelem névvel és lakcímmel ellátott másolatát a járművön jól látható és olvasható helyen (a szélvédőüveg mögött vagy más alkalmas helyen) elhelyezni. 17. (1) Tilos falragaszt elhelyezni a műemléki védettség alatt álló épület, a helyi védelem alatt álló épület, illetve a városközpontban elhelyezkedő épületek falára, továbbá élő fára, köztéri szoborra, padokra, elektromos- és világítóberendezések oszlopaira, szekrényeire, közlekedési 6 Hatályon kívül helyezte: 32/2005. (XII.1) önkormányzati rendelet 2. (2). Hatálytalan: XII.1-től. 9

10 jelzőberendezésekre, jelzőtáblákra, illetőleg a forgalom szabályozására vagy védelmére, szolgáló berendezésekre, úttartozékokra, továbbá autóbuszvárókra. (2) Egyéb épület falán, kerítésen falragaszt csak az ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával szabad elhelyezni. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok esetében a tulajdonosi jogok gyakorlása a mindenkor hatályos vagyonrendelet rendelkezései szerint történik. (3) A városképi szempontból nem megfelelő, továbbá e rendeletben meghatározottaktól eltérően elhelyezett hirdető-berendezést és falragaszt, valamint a jogszabály által tiltottnak minősített reklámot az azt elhelyezőnek amennyiben személyének kiléte ismeretlen, annak, akinek érdekében elhelyezték - haladéktalanul el kell távolítania (távolíttatnia), és intézkednie kell az eredeti állapot helyreállítása, felöl. Amennyiben a tiltott reklám elhelyezője kötelezettségének nem tesz eleget, a polgármesteri hivatal a szükséges munkálatokat elvégezteti annak költségére, akinek érdekében a kihelyezés történt. (4) Mozgatható reklámtábla csak a hirdetett üzlet előtt, annak nyitvatartási ideje alatt lehet a közterületen, ha a közterület-használati hozzájárulásban leírtak szerint helyezték el. 18. A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, illetve a polgármesteri hivatal arra felhatalmazott képviselője a helyszínen vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik. Szabálysértési rendelkezések Értelmező rendelkezések 20. E rendelet alkalmazásában: 1. Fülke: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2 m2-t meg nem haladó alapterületű építmény. (Építmény fogalma: OÉSZ 4. sz. melléklet, Fogalommeghatározások 21. pont) 2. Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2 m2-t meghaladó alapterületű építmény. 3. Nyílt szerkezetű pult, illetve állvány: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes, kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet. 4. Szeszesital: gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonata, valamint ezek felhasználásával készült termékek és az alacsony 1,2 %-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalok kivételével minden alkoholtartalmú ital. 7 Hatályon kívül helyezte: 12/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelet május 31. napjától 10

11 Hatálybalépés (1) E rendelet szeptember 15. napján lép hatályba; egyidejűleg hatályát veszti Biharkeresztes Város Önkormányzatának a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 4/2005. (II.1.) BVKt. rendelete, valamint az azt módosító 19/2005. (V.26.) BVKt. rendelet. (2) A rendelet az Európai Unió általános jogelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelv 15. cikk (3) bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz. Fülöp Mihály sk. Seres Valéria sk. polgármester jegyző 8 Kiegészítette: 23/2009.(X. 01.) önkormányzati rendelet 3. Hatályos: október 1. napjától 11

12 9 MELLÉKLET A 21/2005. (IX.02.) BVKT. RENDELETHEZ Kereskedelmi-, vendéglátóipari tevékenység és egyéb szolg. (Ősterm.is/göngyöleg tárolás). Vendéglátóipari előkert. Árukirakodás. Egyes létesítményekhez szükséges (ép.engedélyben előírt gépjármű várakozóhely) parkolók. Mutatványos tevékenység. Cirkusz, körhinta, céllövölde. Építési tevékenységgel kapcsolatos (gépek, építőanyag) felhasználási létesítmények. Önálló hirdetm.berend, reklámtábla. Közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), védőtető (előtető), ernyősz., légkond.berend. Hirdető-berend.cég és címtábla (reklám-terület). alkalmi és mozgó árusítás állandó telepített épület, ép./ közpénzből létesített saját erőből megvalósított 140 Ft/m2/nap 462 Ft/m2/hónap 300 Ft/m2/nap Ft/év/várakozóhely Ft/év/várakozóhely 200 Ft/m2/hét (megkezdett hetenként) 160 Ft/m2/hó 630 Ft/m2/hó Jármű tárolása 400 Ft/jármű/nap, Egyéb 60 Ft/m2/nap (Ezen rendeletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák) 9 Módosította: 6/2006. (I.26.) önkormányzati rendelet 1.., 4/2007. (II.1.) önkormányzati rendelet 1.., 2/2008. (II.7.) önkormányzati rendelet 1.., 31/2009. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 1.., 25/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 1.., 22/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 1. Hatályos január 1. napjától. 12

13 2. számú melléklet 10 Közterületek filmforgatási célú használatának díjai megneve- Közterület zése Forgatási Ft/m2/nap helyszín Technikai kiszolgálás Ft/m2/nap Stáb Ft/m2/nap parkolás A város díszburkolatos és nem díszburkolatos területei Kiegészítette: 17/2013. (VII. 31.) önkormányzati rendelet 2 -a, Hatályos augusztus 1. napjától 13

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY

A RENDELET HATÁLYA A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY Mórahalom város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/1994. (VI.3.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról * Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések A rendelet célja. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Általános és értelmező rendelkezések

Általános és értelmező rendelkezések Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete a közterület használatának szabályairól és a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról Általános és

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E A közterület rendjéről és használatáról /Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2000. (09. 11.) sz. rendelete a közterület használatáról

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2000. (09. 11.) sz. rendelete a közterület használatáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2000. (09. 11.) sz. rendelete a közterület használatáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e a közterület-használatról és a közterület-használati díj megállapításáról /a módosításokkal egységes szerkezetben/

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete a település rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014. február 20. napjától hatályos állapot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete

Kövegy Község Önkormányzatának. 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete Kövegy Község Önkormányzatának 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÕL szóló 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelet módosításáról, egységes szerkezetben a 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelettel.

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Rimóc Község Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (VI.25.) számú rendelete a közterület használat általános rendjéről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (VI.25.) számú rendelete a közterület használat általános rendjéről Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2013. augusztus 5. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (VI.25.) számú rendelete

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J(: l,, l "t. t,...i_::_l_. szamu e o erjesz es Előterjesztés a Képviselő-testület részére a közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2..

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2.. A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetést l eltér használatáról I.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetést l eltér használatáról I. 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) ö. rendelet módosította /2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

A szabályozás célja ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

A szabályozás célja ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Rákosmente Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény

Részletesebben

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

2./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. május 27-ei képviselő-testületi ülésre

2./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. május 27-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 2./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. május 27-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: A közterületek használatáról szóló 13/2001. (X. 18.)

Részletesebben

Az engedély iránti kérelem 3. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

Az engedély iránti kérelem 3. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008. (VI.17.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATANAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ 1990. ÉVI LXV. TV.16.. (1) BEKEZDÉSÉBEN

Részletesebben

*Általános rendelkezések

*Általános rendelkezések Vác Város Önkormányzat 22/1994. /VI.13./ rendelete a közterületek használatáról /Az időközi módosításokkal egyéges szerkezetben/ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben