A lajstrom vezetésével kapcsolatban hatóságunk az alábbi feladatokat látja el:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A lajstrom vezetésével kapcsolatban hatóságunk az alábbi feladatokat látja el:"

Átírás

1 Tisztelt, Ügyfelünk! Ügyfélfogadási idő: Hétfő Szerda és Péntek Tájékoztatónk a magyar lajstromban szereplő, illetve magyar lajstromban még nem szereplő, belvízen és tengeren kedvtelési célból üzemeltetett, illetve üzemeltetni kívánt kishajók és motoros vízi sporteszközök üzembe helyezésével és nyilvántartásba vételével, illetőleg a lajstrom vezetésével kapcsolatos eljárást ismerteti és útbaigazítást nyújt néhány kérdésben, amellyel a tulajdonos az eljárások során a leggyakrabban találkozhat. A lajstrom vezetésével kapcsolatban hatóságunk az alábbi feladatokat látja el: a) Kérelemre vagy hatósági határozat alapján bejegyzi vagy törli a lajstromba bejegyezhető jogokat. tulajdonjog, üzembentartói jog, bérleti- és jelzálogjog, önálló zálogjog, haszonélvezeti jog, elő- és visszavásárlási jog, vételi- és végrehajtási jog. b) Kérelemre vagy hatósági határozat alapján feljegyzi vagy töröli a lajstromba feljegyezhető tényeket. felszámolás-végelszámolás ténye, tulajdoni korlátozás, fellebbezés, bírósági jogorvoslati kérelem, elidegenítési és terhelési tilalom, árverés, zár alá vétel, tulajdonjog fenntartással történő eladás, kérelem elutasítása, önálló és törölt zálogjog ranghelyének fenntartása, jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása, jelzálog ranghelyéről való lemondás, jelzálogjog ranghelyének megváltoztatása. c) A tulajdonos indokolt kérelmére pótolja az elveszett, megsemmisült, elhasználódott okmányt. (Hajólevelet, Bizonyítványt) d) A kishajót, vagy a motoros vízi sporteszközt törli a nyilvántartásból. A tulajdonosnak a kishajó, vízi sporteszköz lajstromból történő törlésére irányuló kérelme, a törlés kérelmének indoklásával - pl.: eltűnt, megsemmisült, magyarországi üzemeltetését véglegesen megszüntették, stb. - okirati alakiságú, ellenjegyzéssel ellátott vagy közokiratba foglalt lehet. e) Lajstromadat változásakor átvezeti a megváltozott adatokat a lajstromban. A jellemző lajstromadatok, mint: elnevezés/név, székhely/lakcím változásának esetén a változást tanúsító okiratokat be kell nyújtani: gazdálkodó szervezet esetében az aláírási címpéldányt, 1 hónapnál nem régebbi cégmásolatot eredeti példányban, vagy közjegyző által hitelesített másolatban, magánszemély esetén a személyi igazolvány/lakcímkártyát szükséges bemutatni, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát benyújtani. Az üzembe helyezési vizsgálat és a lajstromba vételi eljárás folyamata: Az üzembe helyezési vizsgálat során, a hajózási hatóság ellenőrzi a hajó, illetve a vízi sporteszköz kialakítását, berendezései üzembiztos működését, meghatározza üzemeltetésének fontosabb feltételeit, engedélyezett működési területét, legnagyobb személybefogadó képességét, megengedett legnagyobb terhelhetőségét, biztonsági felszerelését és kezelőszemélyzetének létszámát. Olyan esetekben, amikor szemrevételezéssel az egyes berendezések, alkatrészek teherbíró képessége nem határozható meg a hajózási hatóság számítások, bizonylatok benyújtását kérheti (pl.: saját építésű úszólétesítmények esetén stabilitásszámítás, döntéspróba, szilárdsági ellenőrzés). Az üzemkész, felszerelt hajót működés közben kérjük bemutatni. A szemlekérelmet a vizsga kért időpontját megelőzően minimum 10 munkanappal szíveskedjenek benyújtani. Kérjük az Ön számára megfelelő vizsgahelyszínt és időpontot kiválasztani és a felszerelt hajóval, illetve vízi sporteszközzel a választott helyszínen és időpontban megjelenni. Ha az előzőleg bejelentett vizsga lemondására kényszerül és új időpontot vagy helyszínt választ, akkor az ezzel kapcsolatos bejelentését, az eredetileg kiválasztott vizsga időpontot megelőző minimum 2 munkanappal, írásban kérjük megküldeni. A kijelölt vizsgahelyszínek és időpontok jegyzéke, valamint a kedvtelési kishajók hossz szerint előírt felszerelésének listája ügyfélfogadásunkon átvehető, illetve honlapunkon megtalálható. A sikeres vizsgát követő lajstromba vétel után a Hajólevelet, illetve a Vízi Sporteszköz Bizonyítványt postázzuk. A típusjóváhagyással rendelkező, megfelelőségét kijelölt osztályozó- vagy elismert tanúsító szerv által igazolt kedvtelési célú kishajók esetében kérje külön tájékoztatásunkat. Az üzembe helyezés és lajstromba vétel elindításához szíveskedjenek benyújtani: - A nyilvántartási adatok bejelentésére, a vizsgahelyszín és időpont egyeztetésére a kitöltött Kérelem és a Szemlekérelem lapot. - 2 darab, átlagos méretű, eltérő nézetben készült színes fényképet a kész hajóról, illetve a motoros vízi sporteszközről, valamint a beépített vagy felszerelt motorról. - A lajstromba vételhez szükséges igazoló okiratokat. - gazdálkodó szervezet esetében az aláírási címpéldányt és az 1 hónapnál nem régebbi cégmásolatot eredeti példányban vagy közjegyző által hitelesített másolatban. A kishajó, motoros vízi sporteszköz eredetét bizonyító okiratokat forgalmazótól, vagy gyártótól történő vétel esetében is.

2 - belföldön ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által készített okirat, mely a tulajdonjog megszerzését igazolja (amennyiben a szerződő felek valamelyike jogtanácsos által képviselt szervezet, a jogtanácsos ellenjegyzése is elfogadható). A tulajdonjog keletkezésének, módosulásának, megszűnésének lajstromba történő bejegyzése közokirat, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján történhet, de a bejegyzés alapjául szolgálhat bíróság ítélete, vagy hatóság határozata. - külföldön készített magánokirat bejegyzés alapjául akkor fogadható el, ha az magyar külképviseleti ellenjegyzéssel vagy közjegyzői hitelesítéssel, közokiratként vagy konzuli felülhitelesítéssel ellátott (amennyiben nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik). A Kérelem, a Szemlekérelem nyomtatványok, a kijelölt vizsgahelyszínek és időpontok, valamint az előírt felszerelésének listája ügyfélfogadásunkon rendelkezésükre áll, illetve honlapunkról (www.nkh.hu) letölthető. - külföldről behozott kishajó, vízi sporteszköz esetében a nyilvántartásból történő törlés igazolását. Ha a hajó külföldi nyilvántartásban nem szerepelt, akkor azt kell igazolni, hogy az illető ország törvényei szerint a hajó nem kötelezett nyilvántartásra, azaz nem áll fenn lajstromozási kötelezettség. A törlési igazolást minden esetben a hivatalos nyilvántartást vezető szervezet állítja ki, a külföldi eladó nyilatkozata e célból önmagában nem elegendő! - a kishajó hajtómotorjának eredetigazolásához kérjük benyújtani a forgalmazó által kiállított számlát, illetve a teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt adásvételi szerződést, az első kereskedelmi forgalomba hozatal időpontjától. A kishajó hajtómotorja csak abban az esetben helyezhető üzembe, ha az rendelkezik megfelelőség tanúsítással a zaj- és káros anyag kibocsátás (az emisszió) vonatkozásában és ezt igazoló CE jelölés a motoron feltüntetésre került, illetve a motor már a magyar vagy EGT Megállapodásban részes állam nyilvántartásában szerepelt. Kérjük a CE jelölés meglétét az üzembe helyezési vizsgálat iránti kérelem benyújtásakor fényképfelvétel melléklettel igazolni. A használt motorokkal kapcsolatban kérje külön tájékoztatásunkat. - a kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelősége tanúsításáról szóló, a 2003/44/EK irányelvvel módosított 94/25/EK irányelv hazai bevezetését szolgáló 2/2000.(VII.26.) KöViM rendelet szerinti megfelelőségi igazolás. A megfelelőség tanúsításával kapcsolatos részletes tájékoztatással, készséggel állunk rendelkezésre. A lajstromozási eljárásban benyújtandó okiratok elkészítésére, formai és tartalmi elemeinek előírásaira vonatkozóan az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000.(XI.29.) Korm. rendelet 41., 44., valamint a 47. és a 48., 49. az irányadó kérjük, ezeket a rendelkezéseket figyelembe venni szíveskedjenek, a szükséges kellékek szempontjából hiányos okirat alapján bejegyzést/törlést nem teljesíthetünk! A nyilvántartásba vett kedvtelési célú kishajók és motoros vízi sporteszközök üzemeltetésével kapcsolatban hatóságom leggyakrabban a következő vizsgálatokat végzi el: 1. A lajstromban átvezeti a kishajó motorjának cseréjét. Abban az esetben, ha a kishajó hajóokmánya műszakilag érvényes és új motor beépítésére, felszerelésére kerülne sor, származását a forgalmazó által kiállított számlával (adásvételi szerződéssel) igazolták, a motor zaj- és emisszió kibocsájtását, - azaz a megfelelőségét az ide vonatkozó tanúsítvánnyal igazolták, valamint a motoron feltüntetett CE jelölésről és a motor egyedi azonosítóinak igazolására a típus- és sorozatszámról fényképfelvételeket mellékelnek, valamint a beépítendő, felszerelésre kerülő motor teljesítménye nem tér el a hajólevélben feltüntetett motor teljesítményétől, a kishajó lajstromadatának motor típusa, sorozatszáma, teljesítménye változását szemle nélkül, lajstromadat módosítás keretében a korábbi műszaki érvényesség változatlanul hagyásával vezetjük át. Egyéb estben a motorcsere üzemképességi szemléhez kötött eljárás! 2. Elvégzi a kishajók időszakos üzemképességi vizsgálatát. Időszakos üzemképességi vizsga esetén, - kivéve, ha a vízből kiemelt állapotban történő bemutatás szükségessége kifejezetten nem került előírásra - a kishajót működés közben kell bemutatni. Az üzemképességi vizsgálatokat a meghirdetett szemlehelyszíneken és időpontokban végzi el hatóságunk, felhívjuk a figyelmet, hogy a vizsgálatok során mind a megbízható üzemképesség, a hajózásra való műszaki alkalmasság, mind az előírt felszerelések ellenőrzésre kerül. Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy hatósági eljárásaink az esetek döntő többségében kérelemre idulnak, amennyiben a kérelmet és mellékleteit a jogosult nem személyesen, - illetve postai úton levélben - nyújtja be, hanem megbízott útján, akkor kérjük, mellékletként csatolják az ügyben való eljárásra vonatkozó megbízási megállapodást, amelynek alakisága a teljes bizonyító erejű magánokiratra előirtaknak feleljen meg. Megbízási szerződést kizárólag az iratok átadása, hajó vagy vízi sporteszköz szemlén történő bemutatása céljából tudunk elfogadni a évi IV. törvény (a PTK) a alapján. Hatóságunk csak hiánytalanul benyújtott kérelmet tud érdemben elbírálni. A hiányos kérelem esetén, ha annak pótolható hiányosságai vannak, a kérelmezőt, határidő megjelölésével hiánypótlásra hívjuk fel. Hiánypótlásra alkalmatlan kérelmeket hatóságunknak a 198/2000.(XI.29.) Korm. rendelet 50. -a figyelembe vételével el kell utasítania. Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy hatósági eljárásaink eljárási díj kötelesek, az eljárási díjat minden esetben a kérelem benyújtásakor, az eljárás kezdeményezésekor kell megfizetni! A hajózási hatósági eljárási díjakról szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet rendelkezik, az eljárási díjakat e rendelet mellékletei tételesen tartalmazzák. Az eljárási díjakkal kapcsolatban

3 tájékoztatással ügyfélfogadási időben, személyesen ügyfélszolgálatunk, illetve ügyfélszolgálati telefonszámunkon is állunk szíves rendelkezésükre, továbbá a leggyakoribb eljárási díjakat a Szemlekérelem és Kérelem lapok alsó részén feltüntettük. Az eljárási díj megfizetésére és a díjbefizetés megtörténtének igazolására kérjük, az alábbiak szíves figyelembevételét: Az eljárási díj ügyfélfogadási időben, helyben működő pénztárunkban (pénztári idők: hétfőn , szerdán és és pénteken óráig), kézpénzben megfizethető. A pénztárunkban történt befizetés esetén a számlát egyidejűleg átvehetik. A díjbefizetés banki átutalással is teljesíthető a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára. Banki átutalás esetén az átutalás megjegyzés rovatába a díjtétel azonosíthatósága érdekében kérjük a következőket feltüntetni: KU/HR/75 kód, továbbá a hajó, illetve a motoros vízi sporteszköz azonosító- és/vagy lajstromszámát és a kérelem tárgyának rövid megnevezését (pl.: üzembe helyezés, nyilvántartásba vétel). A kérelem benyújtásával egyidejűleg az átutalás megtörténtét igazoló banki bizonylatot vagy annak másolatát mellékelni szükséges. 1) Okiratok A gördülékeny ügyintézés érdekében kérjük Tisztelt Ügyfeleink fentiek szerinti szíves eljárását! Tisztelettel: Tisztelt Ügyfeleink leggyakrabban ismétlődő kérdéseivel kapcsolatos válaszok Minden külföldi okiratot, okmányt hiteles magyar fordításban kell benyújtani, - kivéve, ha az eredetileg két nyelven (magyar és az idegen nyelv) került megfogalmazásra, - ez vonatkozik a törlési igazolásra, adásvételi szerződésre vagy a számlára is. A külföldi állampolgárságú eladóval a Magyar Köztársaság területén kötött adásvételi szerződés elfogadható, ha két nyelven (magyar és az eladó által értett nyelven) készült és ügyvéd ellenjegyezte (szervezet esetében jogtanácsosi ellenjegyzés is elfogadható), illetve közjegyző előtt közokiratba foglalt megállapodás. A törléshez a hajót nyilvántartásba vevő hatóság, vagy hatósági jogkörrel felruházott nyilvántartó szervezet igazolására van szükség, a kivont és érvénytelenített üzemképességi okmány nem elegendő, ilyen esetben a kivezetett "forgalmi okmány" eredeti példányát vissza kell szolgáltatni és törlési igazolást kell kérni. Ha a hajó nem volt nyilvántartásban, akkor az eladó lakhelye, tartózkodási helye, illetve a hajó honi kikötője szerinti hatóságtól, vagy nyilvántartás vezetésére hatósági jogosítványokkal felruházott szervtől/szervezettől kell erre vonatkozóan igazolást kérni. Aki a hajó lajstromba vételét kérelmezi közjegyzői okirattal vagy ellenjegyzett magánokirattal teheti ezt meg. Ha a magyar nyilvántartásba vételt az a személy vagy szervezet kéri, aki - vagy amely - a hajót külföldön megvásárolta, akkor kérelméhez, törlési igazoláson felül, közokiratba foglalt és felülhitelesített megállapodást kell csatolnia. Azokat a közokiratokat, amelyek felsorolását a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az október 5. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló évi 11. törvényerejű rendelet 1. Cikk a) d) pontja tartalmazza, nem kell diplomáciai vagy konzuli felülhitelesítéssel ellátni. Minden egyéb, a felsorolásban nem szereplő, a tulajdonjog bejegyzés alapjául szolgáló okiratot diplomáciai vagy konzuli felülhitelesítéssel kell ellátni, amelynek meg kell felelnie a hivatkozott Egyezmény 4. Cikkében, illetve mellékletében előírtaknak: Apostille. Amennyiben közbenső forgalmazótól vásárolja meg az eredetileg külföldről beszerzett hajót, ebben az esetben a forgalmazóval kell szabályos okiratba foglalt megállapodást kötnie és a törlési igazolással rendelkeznie. Belföldi értékesítésnél, ha forgalmazó vagy a bejegyzését nem kérő közbenső szerző adja el a hajót, hatóságunknak az erről szóló számlát benyújtani nem kell, a nyilvántartásba vételhez és a vevő tulajdonjoga bejegyzéséhez az ellenjegyzett vagy közjegyzői okiratba foglalt megállapodás (adásvételi szerződés) szükséges. A hajó, illetve a hajóra vonatkozó tulajdonjog bejegyzéshez adásvételi szerződés, vagy annak megfelelő, a tulajdonjog átruházására vonatkozó megállapodás szükséges, amely ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyzői okiratba foglalt lehet. Az okiratokra vonatkozó és a 198/2000.(XI.29.) Korm. rendelet 41., szerinti tartalmi és formai követelmények betartása a lajstromba vétel elengedhetetlen feltétele. 2) Megfelelőségi igazolás (hajók)

4 A január 1. előtt az EGT Megállapodásban részes államban nyilvántartásba vett, használt hajók, amelyeket magánforgalomban, adásvétel során szereztek be Magyarországon lajstromozhatók, de igazolni kell a megjelölt dátum előtti forgalomba helyezésüket (ez az információ a kiadott hajóokmányban szerepel, illetve a törlés igazolásának ilyen bejegyzést kell tartalmaznia). Ha nem volt a hajó, nyilvántartásban, mert az adott EGT Megállapodásban részes államban nem áll fenn ilyen kötelezettség, akkor a hajónak az EU tagállamban január 1. napja előtt történt építését az eredeti gyártmánytábla alapján kell igazolni. Az EGT Megállapodás részes államain kívüli országból érkező hajónál, ha azt után vásárolták meg, a megfelelőség igazolását csatolni kell és a hajó gyártmánytáblájában az ide vonatkozó CE jelölésnek szerepelnie kell, ugyanez érvényes abban az esetben is, ha a használt vagy új hajót az EGT Megállapodásban részes államban működő kereskedőtől vásárolták meg, de nem igazolt az EU területén a megjelölt dátumot megelőző forgalomba hozatal ténye, illetve nem rendelkezik eredeti gyártmánytáblával, amelyből a tagállami gyártás egyértelműen és minden kétséget kizáróan megállapítható. Új hajó és motoros vízi sporteszköz (amelyet gyártása, megépítése óta még nem hoztak kereskedelmi forgalomba) hazai üzembe helyezéséhez, nyilvántartásba vételéhez a 2003/44/EK irányelvvel módosított 94/25/EK irányelv szerinti megfelelőségi tanúsítvány (konformitásigazolás), a gyártmánytáblában a CE jelölés és a hajón feltüntetett egyedi testazonosító (H.I.N., ill. C.I.N.) kódjelzés, valamint a kezelési kézikönyv ellenőrizhető megléte szükséges feltétel. A külföldről behozott, új és a használt hajóhoz, illetve motoros vízi sporteszközhöz a forgalmazónak magyar nyelvű kezelési kézikönyvet kell a tulajdonos rendelkezésére bocsátania. A kedvtelési célú kishajók és motoros vízi sporteszközök gyártás utáni tanúsítására kijelölt, illetőleg elismert szervezetek jegyzékével kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésre. 3) Megfelelőségi igazolás (motorok) A után Magyarországon kereskedelmi forgalomba hozott külmotort CE megfelelőségi jelöléssel és magyar nyelvű kezelési kézikönyvvel kell ellátni (a kezelési kézikönyvben az EU konformitásigazolásról szóló deklarációja megtalálható). Ha az értékesítés magánszemély részére adásvételi szerződéssel történt, csak a motorra vonatkozó megállapodáshoz nincs szükség ügyvédi ellenjegyzésre, illetőleg nem kötelező közokiratba foglalás. A forgalmazó által történt értékesítés esetén az üzembe helyezéshez és a nyilvántartásba vételhez a kiállított belföldi számla és a CE megfelelőség igazolása szükséges. Magánforgalomban értékesített motor esetén nem szükséges a megfelelőség igazolása, ha igazolt, hogy a motor előtt már üzemben volt (pl.: hajóokmányban szerepelt, stb.). Ha forgalmazó adja el a motort, de nem tudja igazolni, hogy a megjelölt dátum előtt a motor már az EU bármely tagállamában, forgalomban volt, üzembe volt helyezve (hajón üzemelt) akkor a megfelelőség utólagos igazolása szükséges. A beépített motor utáni forgalomba hozatalánál új motor esetében a megfelelőségi tanúsítvány és a kezelési kézikönyv szükséges. A használt beépített motor, ha igazolt módon előtt hozták kereskedelmi forgalomba és helyezték üzembe (hajóban üzemelt) magánbehozatal esetén nem kell igazolni a megfelelőséget, azonban forgalmazó által importált használt motorok a megjelölt dátumot követő eladásainál a megfelelőséget igazolni szükséges. Ha a beépített motoros hajónál változik a hajtómotor típusa, a megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező új, vagy t követően forgalomba hozott, igazolt módon tanúsított motor építhető be. 4) A régebbi nyilvántartási számú hajók okmánycseréje A vízi közlekedésről szóló törvény és az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló jogszabály hatályba lépését megelőzően, azaz előtt hajójegyzékbe vett kishajók üzemképességét igazoló okmányai ig, illetve az ezt megelőző időszakos üzemképességi vizsgálat alkalmával meghatározott időpont lejárata napjáig voltak érvényesek. Az új okmány kiállítását és egyidejűleg a lajstromba vételt egy eljárásban kérelemre, az ide vonatkozó eljárási díj megfizetésének igazolásával, valamint a hajó jelenlegi állapotát bemutató 2 db., eltérő nézetben készült, átlagos méretű, színes fényképfelvétel benyújtásával kezdeményezhetik Ügyfeleink. A kérelem további melléklete a jogszabály által érvénytelenné vált hajólevél. Az eljárás díja az okmánypótlásra megállapított díjtétellel egyezik meg.

5 Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, ha a korábbi, és a rendelkezésre álló régi hajólevél szerint dokumentált adatokhoz képest időközi változás következett be, azt adatátvezetésként kell kezelünk, és a megváltozott adat igazolására szolgáló dokumentum benyújtását, valamint az ide vonatkozó eljárási díj megfizetését kérjük. 5) Többszörös átírás, címváltozás és bejegyzett egyéb jogosult Ha a hivatalos, közhiteles nyilvántartásban rögzített állapothoz képest be nem jelentett, többszörös tulajdonosváltás történt, amely a bejegyzését kérelmező új hajótulajdonos kérelme alapján jut hatóságunk tudomására, a közbenső tulajdonosokat felhívjuk a tulajdonjoguk bejegyzésére vonatkozó kérelmük pótlására és az ide vonatkozó eljárási díj megfizetésére. A közbenső tulajdonosok bejegyzésének szükségességét indokolja, hogy tulajdonjogot csak bejegyzett tulajdonostól lehet szerezni, és hajótulajdonos az, akit a lajstromba bejegyeztek. Amennyiben a bejegyzett nyilvántartási adatokat hitelesen tanúsító hajóokmányban rögzített címhez (lakcím, székhely) képest az eladó, a lajstrom szerinti tulajdonos címe megváltozott, a tulajdonjognak az adásvételi szerződés szerinti jogosult, új tulajdonos nevére történő bejegyzését megelőzően, mint módosult lajstromadatot, a nyilvántartásban kérelem és ide vonatkozó igazoló dokumentum bemutatása, valamint eljárási díjfizetés mellett át kell vezettetni. Ha nyilvántartásunk szerint a hajóra érvényes üzemben tartói jog van bejegyezve, tulajdonosváltás esetén e jog törlését kezdeményezni, vagy az üzemben tartói jog folytonosságát az új tulajdonossal okiratban megerősíteni szükséges. Tisztelettel:

személygépjárműveknél : hajtómotorjának teljesítménye: jármű kora: (kw) 0-3 év 4-8 év 8 év felett

személygépjárműveknél : hajtómotorjának teljesítménye: jármű kora: (kw) 0-3 év 4-8 év 8 év felett Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy egyes okmányirodai eljárások esetében milyen okmányok benyújtása szükséges. Személyazonosító igazolvány igénylés Állandó személyazonosító

Részletesebben

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70 éven felüli Útlevél/Elvesztés/18 éven felüli. Egyéni vállalkozói tevékenység

Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70 éven felüli Útlevél/Elvesztés/18 éven felüli. Egyéni vállalkozói tevékenység Vezetői engedély Pótlás Csere Nemzetközi vezetői engedély Első vezetői engedély Vezetői engedély leadása Bevont vezetői engedély kiadása Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70

Részletesebben

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz A jelen tájékoztató és kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a sajtóterméket bejelentő ügyfelek számára a Bejelentő lap adatlap megfelelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Kiadásra kerülő okmányok Törzskönyv A törzskönyv a jármű tulajdonjogát kizárólagosan igazoló okmány. Mely nem feltétele a közúti forgalomban való részvételnek. A törzskönyv

Részletesebben

A GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉST IRÁNTI KÉRELMET BENYÚJTÓ SZEMÉLY AZ ORSZÁG BÁRMELY OKMÁNYIRODÁJÁT FELKERESHETI. TOVÁBBÁ A KÉRELEM A KORMÁNYZATI PORTÁLON

A GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉST IRÁNTI KÉRELMET BENYÚJTÓ SZEMÉLY AZ ORSZÁG BÁRMELY OKMÁNYIRODÁJÁT FELKERESHETI. TOVÁBBÁ A KÉRELEM A KORMÁNYZATI PORTÁLON GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS A GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉST IRÁNTI KÉRELMET BENYÚJTÓ SZEMÉLY AZ ORSZÁG BÁRMELY OKMÁNYIRODÁJÁT FELKERESHETI. TOVÁBBÁ A KÉRELEM A KORMÁNYZATI PORTÁLON ( WWW.MAGYARORSZAG.HU) KERESZTÜL ELEKTRONIKUS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok: 1 Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Dunaföldvári Okmányiroda 7020 Dunaföldvár, Kossuth L.u.2. Email: titkarsagpaks@jaras.tolnamegye.hu Tel: Központ: (3675), 541-550, Lakcím: 541-552, Okmányok:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. Az Igazgatóság a 16/2-2/2009.sz. határozattal jóváhagyta. Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Útmutató. az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez

Útmutató. az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez Segédlet a Hiteligénylési nyomtatvány kitöltéséhez Érvényes: 2015. április 27-től Tartalomjegyzék 1. A lakossági ingatlanfedezetű hitelek

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2011. február 18. napjától TARTALOM I.... 4 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

A Genesis Capital Management Ltd.

A Genesis Capital Management Ltd. A Genesis Capital Management Ltd. KÖTELEZŐ VÉTELI AJÁNLATA A Novotrade Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tőzsdére bevezetett és tőzsdére be nem vezetett törzsrészvényei vonatkozásában AJÁNLATI

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2014.

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014.07.10-től megkötött szerződésekre Nyilvántartásba vétel: Miskolci Bíróság mint Cégbíróság a 05-02-000186 cégjegyzékszámon Székhely: 3849 Forró, Fő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz 2009. február. 2 3 4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A Pályázati felhívás és

Részletesebben

Hatályba lépés napja: 2013. január 15...

Hatályba lépés napja: 2013. január 15... POSTA VÁLLALKOZÁSI SZÁMLAVEZETÉS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 200 millió forintnál alacsonyabb éves nettó árbevételű vállalkozások (mikrovállalatok) részére. Jelen Általános

Részletesebben

10. előadás: Változások átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban

10. előadás: Változások átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban 10. előadás: Változások átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban 10. előadás: Változások átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban Ingatlan-nyilvántartási eljárás Az ingatlan-nyilvántartás szerkesztésekor

Részletesebben

PÉNZFORGALMI - ÉS BETÉT ÜZLETÁG Ü Z L ET S Z A B Á L Y Z A T A

PÉNZFORGALMI - ÉS BETÉT ÜZLETÁG Ü Z L ET S Z A B Á L Y Z A T A 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : kozpont@hatvan.tksz.hu honlap : www.hatvantksz.hu PÉNZFORGALMI - ÉS BETÉT ÜZLETÁG

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sorszám: ÁLT 15/2011.12.20. Elfogadó igazgatósági határozat száma/dátuma: Ig. 145/2011.12.20. Hatályon kívül helyezve: ÁLT 14/2011.11.29. Hatályos: 2012.

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Ingatlannyilvántartás 6.

Ingatlannyilvántartás 6. Ingatlannyilvántartás 6. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Ingatlannyilvántartás 6.: Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben