SZENTES ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS KAMPÁNY PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENTES ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS KAMPÁNY PROGRAM"

Átírás

1 SZENTES ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS KAMPÁNY PROGRAM 2010 Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt szentesi alapszervezet. 1

2 Elıszó Molnár Attila a Jobbik szentesi alapszervezetének polgármester jelöltjének ajánlásával Az elmúlt évtizedek nyomot hagytak mindenkiben, aki átélte azokat. A II. világháború és az azt követı megszállás gyötrelmeit kiállt emberek a kommunista diktatúra után, 1989-ben abban hittek, hogy egy új, közmegegyezésen alapuló társadalom építésébe kezdhetnek bele. Mára kiderült, csalódnunk kellett. A rendszerváltás nem volt egyéb, mint a korábbi tervgazdaságon alapuló ipar és kereskedelem magánkézbe adása, a köztulajdon privatizálása. Ennek a folyamatnak kevés nyertese és nagyon sok vesztese volt. Azok, akik elhitették velünk, hogy rendszerváltás történt most is ott ülnek a Parlamentben az MSZP, a FIDESZ, az LMP színeiben vagy a színfalak mögül irányítják ıket. İk a módszerváltás (rendszerváltás) nagy nyertesei. Kik a vesztesek? Mindenki, aki a munkaerejével, szaktudásával keresi meg a mindennapi kenyerét, lehet İ vállalkozó, szakmunkás, tanár vagy mérnök. Napjainkban tanúi lehetünk annak, hogy becsülete csak annak van, aki ügyeskedik, munka nélkül szerez pénzt. İk a nyertesek kutyái, lelkes kiszolgálói, akik részesednek a közpénzbıl ellopott milliárdokból. Azok, akik becsületes munkával, tisztességgel kívánnak megélni ık a többség azt érezhetik mindennap, hogy szélmalomharcot folytatnak a megélhetésért, gyermekeik jövıjének biztosításáért. Miért van ez? Tegyük fel a kérdést magunknak és politikusainknak is! Ha a közpénzbıl évtizedek alatt kikupált vezetık nem akarnak válaszolni rá, adjunk választ mi magunk! Ez a program utat mutat mindenkinek, aki azt akarja, hogy Szentesen legyen újra értéke a munkájának, legyen jövıje a gyermekének, idıs szüleinek olyan öregkora legyen, mint amilyet saját magának is szán. Ezzel együtt ajtót mutat a régi beidegzıdésekkel megbirkózni nem tudó vezetıknek is. A terveink központi eleme a közösség teremtı erejének bevonása a társadalmi és gazdasági problémák megoldására. 2

3 Biztosak vagyunk abban, hogy nem várhatunk állami vagy más külsı segítséget a helyi problémák orvoslására. Annál is inkább, mert tudjuk, ha valaki pénzt ajánl segítségként, az árát mindenképpen megkéri. Amit saját magunknak a saját pénzünkbıl és munkánkból teremtünk meg, azt más el nem veheti, más célra fel nem használhatja. Ha mégis valaki megpróbálná, a közösség erejével kell szembenéznie. Nem vagyunk és nem is leszünk soha profi politikusok, csak hazájáért és városáért tenni akaró becsületes emberek. Nem kötelezzük el magunkat egyetlen jelentıs vállalkozás mellett sem, még akkor sem, ha ezzel lehetséges támogatókat vesztünk el. A vezérlı elvünk a HAZA és SZENTES szeretete és szolgálata. Példaképeink a város vezetésében és irányításában azok az emberek, akik több mint 100 éve Szentes városát Csongrád megye jelentıs településévé fejlesztették. İk nem kaptak ehhez semmilyen állami vagy uniós segítséget. Saját tudásukra és a város lakosainak tettrekészségére alapoztak. Ennek a hozzáállásnak olyan eredményei lettek, mint a Megyeháza és a Petıfi szálló épületei. Ezek az épületek még ma is állnak, de míg akkor az építésüket a város saját erıbıl megtehette, ma még a felújításukat sem tudjuk csak hitelbıl és támogatásból finanszírozni. A magyar mentalitással nem fér össze, hogy csak akkor javítsuk meg a tetıt, ha kiírták rá a pályázatot vagy támogatásra várjunk. Tegyük meg, amit meg kell tenni saját magunkért, és városunk SZEBB JÖVİJÉÉRT! GYİZZÖN A JOBBIK! 3

4 Programunk Gazdaság - A város központi területén vásárcsarnok építése, melyben a helyi termelık és vállalkozók fedett területen a munkájukhoz és a megtermelt élelmiszerhez méltó helyen értékesíthetnek. A városban az utóbbi 10 évben megtelepedett áruházak alig árusítanak helyben megtermelt zöldséget, gyümölcsöt. Tudjuk, hogy a város lakosságának többsége nem termelı, hanem vásárló. Az ı jövedelmük havonta a multik zsebébe vándorol, akik ezt a jövedelmet más városokban, országokban fektetik be. Ez a pénz elveszik Szentes számára. Tudjuk azt is, hogy a rohanó életünk és a szőkös anyagi keretek kényszerítenek rá többségünket (minket is) arra, hogy az áruházláncoknál vásároljunk. Véleményünk szerint az Önkormányzatnak lehetıvé kell tenni a lakosság számára, hogy a szentesi termelık, kereskedık hasonlóan jó körülmények között árusíthassanak nekik, mint a nemzetközi cégek. A vásárcsarnok építésének finanszírozásában és majdani mőködtetésében számítunk a szentesi központú cégek, a termelık szövetkezetei és a magántermelık befektetéseire is. A tulajdonosi kört és a mőködtetést szövetkezeti formában képzeljük el. - A kiséri városrészben zöldségpiac létrehozása fedett árusító helyekkel. A kerület lakosságának átlagéletkora igen magas. Ebbıl kifolyólag az itt élı lakosság könnyebben tudna eljutni az itt létesítendı piacra, ahol a helyi és környezı termelık árusítanák a zöldséget, gyümölcsöt, mint a távolabbi nagy piacra, a majdani, terveink alapján megvalósuló vásárcsarnokba. - Hangya szövetkezeti rendszer újjáélesztése a már jelenleg is meglévı szövetkezetek bevonásával. A jelenlegi szövetkezetek, magáncégek önállóan mőködnek több kevesebb sikerrel. A piacon azonban sokszor egymás 4

5 konkurenciájaként is megjelennek. A Jobbik által felkarolt, a II. világháború elıtt jól mőködı Hangya szövetkezetek országos hálózatként mőködnek, összefogják a termelıket és azok helyi szövetkezeteit. Ezzel már egységes fellépést tudnak biztosítani a magyar érdekek védelmében. - A szentesi termelık piacra jutásának elısegítése érdekében, a város ipari övezetében olyan kis feldolgozó üzemeket telepítünk, ahol a kistermelık az általuk termelt termékeket, alapanyagokat bérmunkában megfelelı élelmiszerbiztonsági körülmények között feldolgozhatják és tartós csomagolt késztermékként bocsájthatják forgalomba. Az üzemek építésére támogatási forrásokat keresünk. A források biztosításához a támogatás mellett befektetıként számítunk a termelık jelenlegi szövetkezeteire is. A beruházások megvalósításához esetlegesen hiányzó összeget az önkormányzat saját forrásaiból megelılegezi és a termelık által fizetett díjakból törleszthetı lesz az önkormányzat részére az elıleg. Tervezett üzemek: - vágóhíd és húsfeldolgozó üzem, - zöldség-gyümölcs feldolgozó üzem konzervek, befıttek és gyorsfagyasztott termékek elıállításához, - tejfeldolgozó és sajtgyártó üzem. Ezek a kisüzemek mobil, áttelepíthetı formában is léteznek, az igények döntik el, hogy hogyan valósulhatnak meg. Az üzemek egységes megjelenést biztosítanak a különbözı termelık által termelt árucikkeknek, ezzel lehetıvé válik az, hogy akár üzletekben is árusíthassák a termékeket. Az itt feldolgozott élelmiszerek minden minıségbiztosítási követelménynek eleget tesznek, nyomon követhetı az alapanyag termelıje és az egységes csomagolásnak köszönhetıen akár Szentesen kívüli üzletekbe is szállíthatóak folyamatosan. - A szentesi termékek és szolgáltatások piacának visszaszerzésében az önkormányzatnak kötelessége és a városnak érdeke, hogy a saját eszközeivel segítsen. Ezért a város által mőködtetett intézmények beszerzéseit a lehetı legteljesebb mértékben szentesi termelıknek és vállalkozásoknak, kell teljesíteniük, amint megépülnek a tervezett kisüzemek a beszerzéseket az ott gyártott termékekre kívánjuk összpontosítani. 5

6 - Be kell vezetni Szentes városában is a Svájci modellt a lehetı legrövidebb idın belül a rövidtávú munkahely teremtés céljából. Ez azt jelenti, hogy ha egy bizonyos munkára találunk a városban megfelelı vállalkozót, munkaerıt, akkor azt velük végeztetjük és nem külsı, más megyékbıl, országokból származó vállalkozókkal. - Munkahelyteremtés támogatása elsı körben a jelenleg is meglévı munkáltatók megerısítése, majd új munkahelyek létrehozása vállalkozásbarát környezet kialakítása. A városban szükség van olyan új munkahelyekre, ahol a csökkent munkaképességőek, a kisgyermeket nevelı anyukák részmunkaidıben újra munkába állhatnak. Szentesen a dolgozó embernek méltóságot, a munkabérnek valódi értéket és a munkának újra becsületet kell adni - Segítsük azokat, akik önerıbıl kívánnak maguknak munkahelyet és lakhatást biztosítani! Munkahelyteremtésben az önkormányzat nemcsak úgy tud segíteni, hogy termelı üzemeket csábít a városba, hanem úgy is, hogy a meglévı adottságait úgy használja ki, hogy azzal segíti azokat, akik önerıbıl kívánnak maguknak munkahelyet és lakhatást biztosítani. Ebbe az elképzelésbe kívánunk egy igazi Hungarikumot, a város külterületén még meglévı tanyasi település szerkezetet beilleszteni. Nem célszerő, és nem gazdaságos a városközpont zsúfoltságát tovább növelni, ezért a jövıben az infrastruktúra fejlesztését a külterületek lakhatóvá tételére kell összpontosítani. A szentesiek részére 3 típusú életvitelt kell biztosítani: - a városi jellegő társasházas, - a városi infrastruktúrával rendelkezı családi házas, - és a tanyasi életmódot. Azonban egyik sem lehet vonzó, ha azzal az önkéntes szegénységet és elmaradottságot kell vállalni. Ahhoz, hogy a külterületeken a 21. századnak megfelelı életfeltételek legyenek, biztosítani 6

7 kell a megfelelı közmő ellátottságot, a vagyonbiztonságot és a szolgáltatások elérésének lehetıségét. - A város fizetıparkoló rendszerének felülvizsgálatát, lehetıség szerint teljes megszüntetését tervezzük, hogy a város kiskereskedıi, szolgáltatói azonos feltételek mellett mőködjenek. A szentesi vállalkozók, kiskereskedık az elmúlt évek alatt tetemes versenyhátrányba kerültek a városban letelepedett nemzetközi kereskedelmi vállalkozásokkal szemben. A kiskereskedelmi forgalom nagyrészt áttevıdött ezekhez a vállalatokhoz. Az önkormányzat ezt a versenyhátrányt tovább fokozta a fizetı parkoló rendszer bevezetésével. A JOBBIK visszaadja a helyi vállalkozóknak a vásárlóikat! - Helyi szaknévsor kialakítását és mőködtetését kezdjük meg, melynek tagjai a helyi kis- és középvállalkozások, melyek egyes beruházásoknál magasabb prioritást élveznek. E szaknévsor használatára ösztönözzük a városunkra épült multinacionális cégeket, mely így kölcsönösen elınyös lesz mind a város, mind a vállalkozók, mind pedig az ide települni vágyó, vagy már itt lévı nagyvállalatok, nemzetközi cégek számára is. Oktatás - Szerezzük vissza együtt a város középiskoláit! A helyi középfokú oktatás színvonalának javítása csak úgy lehetséges, hogy mi irányítsuk az iskolákat. Késıbbiekben erre a szakmai munkára alapozva lehet megteremteni a felsıoktatást Szentesen - Minden szentesi diáknak azonos jogokat és lehetıséget biztosítunk. 7

8 Az általános iskolai rendszerben támogatjuk, hogy a szentesi diákok között ne legyen különbség aszerint, hogy önkormányzati vagy egyházi iskolába járnak. - Ingyenes iskolabusz járatot indítunk a külterületen lakó diákok részére az iskolába járáshoz - Javasoljuk az általános iskolákban a Székely - Magyar rovásírás oktatásának bevezetését a nemzeti összetartozás erısítése érdekében - A nemzeti öntudat és a hagyományok ápolásának fontosságát olyan rendezvényekkel kívánjuk tudatosítani, mint az évente megtartott Magyar Honvédelem Napja. Ezt a szentesi iskolák, és egyesületek közös szervezésében egész napos rendezvénnyé kívánjuk fejleszteni, mely megmozgatja a város apraját-nagyját. Közbiztonság Az állami rendvédelmi szervek, mint a rendırség is, az eddigi kormányok sorozatos rossz döntései miatt több nagy átalakuláson estek keresztül. A tisztességes állampolgárok biztonsága, és biztonságérzetének fenntartása helyett egy jóformán kizárólag politikai védelemre, valamint a politikailag másként gondolkodók zaklatására szolgáló állományt tart fenn, akiket a kormány hétköznapokon csak pénzszerzésre használ. A közbiztonság javítása helyett a közlekedési bírságok, és egyéb biztos pénzbeszedési források kiaknázását helyezik elıtérbe. - A Rendırség elsıdleges feladatául a közbiztonság helyreállítását tőzzük ki! 8

9 Továbbra is erıteljesen kívánunk fellépni a gyermekeink életét és testi épségét veszélyeztetı szabálysértık, gyorshajtók ellen, ám nagyságrendekkel nagyobb állományt csoportosítunk át az utcai szolgálatra, járırözésre. - Kiemelt figyelmet fordítunk a bőnmegelızésre fordítható pályázatokra, hiszen az önkormányzat egyre szőkülı anyagi forrásainak kiegészítésére mindenképpen szükség van. - A játszóterek és környékének biztonságát civil önkéntesek bevonásával kívánjuk még jobbá tenni, így a rendırség a fertızöttebb területeken nagyobb és határozottabb erıvel tud megjelenni. - Zéró toleranciát hirdetünk az alapvetı együttélési normákat is semmibe vevı bőnözıi csoportokkal szemben. A rendırség számára megtiltjuk az eddigi pozitív megkülönböztetést. Tetteiért mindenkinek egyenlıen felelnie kell! Egészségügy - Az egészségügyi intézményekben biztosítani kell a jobb ellátáshoz szükséges eszközöket és a képzett személyzetet. a betegek érdekeit szem elıtt tartva. A takarékossági intézkedéseket a kiszervezett feladatok ellátására szerzıdöttekkel is érvényesíteni kell. - Betegellátásban résztvevı orvosok, ápolók a saját jármőveikkel is ingyenesen parkolhatnak, amíg a fizetıparkolási rendszert nem tudjuk teljesen megszüntetni. 9

10 - Megkeressük azokat a lehetıségeket, amelyekkel megkönnyíthetjük a szentesi lakosoknak az egészségügyi ellátás igénybevételét. - Több beleszólást akarunk a kórház mőködésébe, azért hogy az egészségügyre szánt pénzek ne kerülhessenek messzirıl jött vállalkozók zsebébe. - A kórház és a járóbeteg-ellátás hatékonyabbá tétele, és a várakozási listák megszőntetése szakértıink által gondosan felépített, kidolgozott programja alapján. Környezetvédelem ( Öko-Forradalom ) - A közintézmények energetikai, környezetvédelmi rendszerét felújítjuk. - Alternatív rendszerek (napelemek, napkollektorok, hıszivattyúk) telepítésének támogatásával a már szigetelt épületeknél szorgalmazzuk az önellátó rendszerek, szigetek létrehozását. - Több fát a városba! - Fásítási program Ehhez a programlépéshez szorosan kapcsolódik a berekben még meglévı, volt szemétlerakó telep és a város közé védısávként hasznosuló erdı telepítése. 10

11 Sport, idegenforgalom, szabadidıs tevékenységek - Összefogást kezdeményezünk a városi civil egyesületek, sportegyesületek között annak érdekében, hogy minél több vendégcsalogató rendezvényt és egész évben igénybe vehetı szolgáltatásokat tudjunk biztosítani, amelyek a város idegenforgalmára kedvezıen hatnak. Pl.: Jelenleg a városban és környékén több egyesület mőködik ugyanabban a sportágban, egyenként sem anyagi sem emberi erıforrásaik nem elegendıek arra, hogy a sportot több ember számára elérhetıvé tegyék. Ezért meg kell találni azokat a tevékenységeket, amelyekben együtt tudnak mőködni és közös eredményt elérni. Szentes város sportvárosi címére akkor leszünk igazán méltók, ha minél több sportágban tudunk eredményesen szerepelni. A jövıben is a város legjobb reklámjai a sportolóink lehetnek. Az egyesületek támogatásánál a jövıben figyelembe vesszük azt is, hogy a sportágban milyen más helybéli egyesületekkel mőködik együtt és a támogatást a közös programokhoz és beruházásokhoz is nyújtjuk. - A városnak biztosítania kell minden rendezvényhez a szükséges területeket és sportkomplexumokat. Természetesen a szervezéshez a háttér adott. Városunkban több mint harminc mőködı egyesület és klub létezik. Ezeknek az egyesületeknek kötelezıvé tesszük, hogy évente minimum egy alkalommal tömegmozgató rendezvényeket rendezzenek. Ezekre a rendezvényekre a város sportlétesítményeit ingyenesen használhatnák, ez része lenne a támogatásuknak. Tehessenek többet a várostól kapott éves támogatásért. Biztosak vagyunk abban, hogy az egyesületek közötti ilyen jellegő versengés elıre mutató fejlıdést biztosítana a rendezvények színvonalában. Ettıl kezdve nem csak a versenyeken és vetélkedıkön való részvétel motiválná az embereket. De a versenyekre való felkészülés is egyre több mozgásra késztetné ıket. A rendszeressé vált tömegsport rendezvények, díjazottak, és nevezéses versenyekké fejlıdhetnének. Az egyre színvonalasabb 11

12 rendezvényeknek, a szponzori támogatottsága is arányosan emelkedne. - A jövıben segítjük azokat a rendezvényeket, amelyek a helybeli együttesekkel, szervezetekkel a nemzettudatot és az összetartozás érzését kívánják megerısíteni a látogatókban. Népesedéspolitika - Hozomány program minden szentesi családnak. Minden szentesi családnak, amely a jövıben gyermeket vállal, a megszületett gyermeke után 1 millió forint támogatást adunk. A támogatást a gyermek kamatokkal növelten leghamarabb a 18. születésnapja után kaphatja meg. A kapott összeget fordíthatja a felsıoktatás vagy felsıfokú szakképzés költségeinek finanszírozására, illetve munkahelyteremtésre, otthonteremtésre, családalapítás költségeinek finanszírozására. A támogatás átvételének feltétele a szentesi állandó lakcím, és a középiskola sikeres elvégzése. (szakmunkás bizonyítvány, érettségi bizonyítvány) Azok után a gyermekek után jár majd az 1 millió forint, akik a közgyőlési döntéshozatal után születnek, és akiknek a szülei szentesi állandó lakcímmel rendelkeznek a gyermekük születésének idıpontjában. Rendezett egészségbiztosítási jogviszonnyal rendelkeznek és jogosultak anyasági támogatásra (rendszeresen megjelentek a szülés elıtt orvosi felülvizsgálatokon). A kiutalás kérésének idıpontjában a jogosult fiatal szentesi állandó lakcímmel rendelkezik és írásban kéri az összeg kiutalását a várostól, amelyben elıre kinyilvánítja, hogyan kívánja felhasználni az összeget. Természetesen szakítani kívánunk azzal a gyakorlattal, hogy feltétel nélkül adunk pénzt bárkinek. Az Önkormányzat által adott támogatások felhasználását a jövıben szigorúan ellenırizni fogjuk. Az elmúlt évtizedekben a város pénzének felhasználását az jellemezte, hogy a választások elıtt az aktuális vezetés valamilyen 12

13 beruházásba kezdett, hogy ezzel bizonyítsa rátermettségét. Mára odáig jutottunk, hogy a városnak saját pénze nincs, csak az, ami a hitelkeretébıl még megvan. Mi ezt a pénzt nem elköltjük, hanem félretesszük, garantáltan oly módon, hogy ne lehessen propaganda beruházásokra felhasználni. A JOBBIK azt akarja elérni, hogy a város ezzel képezzen egy olyan megtakarítást, olyan tıkét, amely garantáltan a város lakosságának az életkörülményeit javítja. Ezen kívül Szentes városa más településekhez képest speciális helyzetben van. Alig néhány éve, hogy fı alá csökkent a város lakossága, és jelenleg még alig néhány 100 lakos szükséges ahhoz, hogy újra es város legyünk. Ez azt jelentette akkor, hogy abban az évben az államtól a Szentesiek által befizetett adóból 120 millió forinttal kevesebbet kaptunk vissza, és mindaddig, amíg nem érjük el a fıt ez a pénz évente elveszik a város számára. A programunk sikerével visszaadunk a lakosságnak évi 120 millió forintot. Egyébként az erre szükséges összeg a város költségvetésének kevesebb, mint 3%-a. Ez egy olyan összeg mintha azt kérnénk valakitıl, aki havi 1 millió Ft-ot keres, hogy tegyen félre minden hónapban 30 ezer Ft-ot. Jelenleg évente (forrás: szentes.hu (IVS) kb. 250 gyermek születik Szentesen Az eredmény eléréséhez 350 gyermekszületés/év szükséges, valamint az elvándorlás megállítása. A program egyéb hozadékáról nem beszélve: néhány év alatt 500-al több gyermek a városban, bölcsıdei, óvodai férıhelyeket jelent. 500 éhes száj, amit naponta a helyi termelık által termelt élelmiszerrel lehet jóllakatni. Egy komplett általános iskola tanítókkal, tanárokkal, konyhás nénikkel, portással, és karbantartókkal. Egy teljes középiskolai létszám. Összefoglalva 500-al több gyermek több száz munkahelyet teremt a városban. Miért nem kaphatják meg ezt a pénzt azok, akik korábban születtek? Amellett, hogy ezt a kérdést az elızı vezetésnek kellene inkább feltenni, azért mi mégis válaszolni akarunk rá. 13

14 A programunk több elembıl tevıdik össze, melyek egymást erısítik. A Hozomány program csak az egyik elem, amellyel vissza kívánjuk fordítani a népességfogyást. Azoknak, akik már megszülettek a programunkban hasonló segítséget találnak pl. a munkahelyteremtésben, otthonteremtésben, piacvisszaszerzésben. Ezek a tervek a város polgárainak esélyt kínálnak a szebb jövı megteremtésére. Azok számára, akik hasznos polgárai kívánnak lenni a városnak minden lehetıséget megadunk, de rajtuk is fog múlni, hogy élnek e vele. A véleményünk szerint a családalapítás egyik gátja az, hogy a fiatalok bizonytalannak érzik a jövıjüket. Többen csak a külföldi munkavállalásban gondolkodnak. Ez azonban a családok szétszakadásához vezet. Az önkormányzat a jövıkép kialakításához és a családok összetartásához ezzel tud hozzájárulni. Akik már nem terveznek gyereket miért támogatnák ezt a kezdeményezést? Azok számára, akik már életkoruknál fogva nem gondolkodhatnak gyermekvállalásban is hasznos ez a kezdeményezés. İk a nyugdíjaskor felé közeledve vagy már azt elérve tapasztalják, hogy az állam egyre kevésbé tudja garantálni a nyugdíjak értékét. Azt a pénzt, amit ık befizettek az állami nyugdíjpénztárba már régen elköltötték a pénz kezelıi. A nyugodt öregségük feltétele, hogy gyermekeik, unokáik segíthessék İket. Ez a támogatás lehetıvé teszi, hogy a fiatalok helyben maradjanak és az idıs szülık segítségére lehessenek. Mi történik azok pénzével, akik nem teljesítik a feltételeket? Programban a megszületés idıpontjától mindenki egyenlı feltételekkel jogosulttá válik a támogatásra. Azok pénzét, akik önhibájukon kívül, vagy saját hibájuk vagy döntésük alapján nem felelnek meg késıbb a feltételeknek, egy olyan elkülönített alapban helyezzük el, amelyet a város arra a célra tart fenn, hogy a speciális támogatási igényeket kielégítse. 14

15 Utószó Tudjuk, hogy egy program sohasem lehet teljes. Felülírhatják a napi események, a lakosság pillanatnyi véleménye, tovább formálódhat a hozzászólások alapján. Biztosak vagyunk benne, hogy a megvalósítás során nemcsak segítı szándékkal, hanem ellenséges érzésekkel is találkozunk. Vannak, akiknek az egyéni érdekeit sérthetik a programban felvázolt elképzelések. Ezek az emberek általában hangosabban képesek saját érdekeiket védeni, mint a hétköznapi munkájukat végzık. Állítjuk, hogy mindezek tudatában a város és az itt lakók szeretete vezérelt és vezérel ezután is munkánkban. Ezért pártérdekektıl függetlenül együtt kívánunk mőködni mindazokkal, akik vállalják, hogy ebben a szellemben tevékenykednek és felülemelkednek egyéni és pártérdekeiken. Szentes város történelme cselekvésre kötelez! 15

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

Régebben vidéken éltem, de ott nem volt munka.

Régebben vidéken éltem, de ott nem volt munka. 1. Esettanulmány: Magda története Én csak egy vagyok azokból a milliókból, akik a sportszergyáraknak dolgoznak. 20 éves vagyok. A gyárban híres sportszergyártók számára készítünk ruhákat. Régebben vidéken

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve 1. Általános célkitőzések A Közlekedési Emléktár Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) Alapító Okiratához hően 2011-ben is a közösségi közlekedés

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Száma: 19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: 19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 16-án megtartott rendes ülésen hozott rendelet/határozatok Rendelet száma Rendelet tárgya Kód 20/2008. (X. 20.) A helyi képviselık, bizottsági

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA 700 Szekszárd, Vörösmarty Mihály utca. Tel.: 74/-474, -47 Fax: 74/-474. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 00..-án

Részletesebben

Gyakran feltett kérdések a gázszolgáltató-váltással kapcsolatban

Gyakran feltett kérdések a gázszolgáltató-váltással kapcsolatban Gyakran feltett kérdések a gázszolgáltató-váltással kapcsolatban Már megszoktuk, hogy nem csak egy bank vagy távközlési szolgáltató létezik, itt az ideje, hogy azt is megszokjuk, hogy gázszolgáltatót is

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

2/2. Az elıterjesztést készítette: Papp Istvánné Pályázati referens

2/2. Az elıterjesztést készítette: Papp Istvánné Pályázati referens P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t p o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Iktatószám:

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Iktatási szám: VJ/142-11/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az ELMIB Energetikai Szolgáltató Zrt. (Dunaújváros) és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya)

Részletesebben

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.6.2010 A7-0109/ 001-249 MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Jelentés Renate Sommer A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Szolgáltatástervezési Koncepció

Szolgáltatástervezési Koncepció Szolgáltatástervezési Koncepció Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira 2003 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Gyır Város általános helyzetképe II/1. Gyır Megyei Jogú Város

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS NAGYBAKÓNAK KÚLTÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2010. május 5. Tartalomjegyzék 1. A Nagybakónak Kultúrájáért Közalapítvány 2009. évi szakmai tevékenysége 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ADÓK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS BESZÁMOLÓ (2006. 12. 31.)

ÖNKORMÁNYZATI ADÓK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS BESZÁMOLÓ (2006. 12. 31.) ÖNKORMÁNYZATI ADÓK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS BESZÁMOLÓ (2006. 12. 31.) Az önkormányzati adóigazgatásról általában Önkormányzat képviselıtestületének egyik alapjoga, hogy önkormányzati rendeletek útján, a

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Készült: Kenderes Város Önkormányzat Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. május 3-án tartott nyílt ülésén.

Készült: Kenderes Város Önkormányzat Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. május 3-án tartott nyílt ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. május 3-án tartott nyílt ülésén.- Jelen vannak: Csatári Lajos elnök, Király

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Nappali ellátás Idısek Klubja

Nappali ellátás Idısek Klubja MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3133. Magyargéc, Rákóczi út 75. Nappali ellátás Idısek Klubja Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc 2 Idısek Klubja Magyargéc Község Önkormányzata a nappali ellátást

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére 16. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: A jegyzı beszámolója az adóztatásról Az elıterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/11435. számú országgyőlési határozati javaslat a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élı szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 19700557-1-42 01 Fıvárosi Törvényszék 12 PK 64414 /1990/36 01/03/001178 1075 Budapest, Wesselényi utca 44 2014. Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája 2008 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés Az országos kulturális stratégia fontosabb célkitőzései 3 A helyi kulturális stratégia elvei

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I P7_TA-PROV(2013)0116 Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I Az Európai Parlament 2013. április 16-i jogalkotási

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függı: 1,25 cm PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT EGYÜTTMŐKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA ÜZLETI ÉS NON-PROFIT TANÁCSADÓK EGYÜTTMŐKÖDÉSE FOGYATÉKOS EMBEREK MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA ELİSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN Vezetıi

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA (HATÁLYOS: 2011. július 01. NAPJÁTÓL) Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. A jelen politika hatálya,

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. szeptember 15-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. szeptember 15-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 6/2009. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. szeptember 15-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 9. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet KLINIKA MAGÁN KLINIKA KÓRHÁZ SZAKRENDELİ SZAKRENDELİ MAGÁN SZAKRENDELÉS

Részletesebben

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez mely létrejött egyrészrıl a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (8000

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

IV. STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK

IV. STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK IV. STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK IV. STRATÉGIA...1 IV.1. Bevezetés... 2 SWOT analízis... 6 A stratégiát megalapozó trendek... 8 IV.2.) Illeszkedés... 9 IV.3. Érd hosszú távú jövıképe... 10 IV.4.) Jövıbeni

Részletesebben

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV)

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás támogatásával Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért Alapítvány

Részletesebben

VII. Szöveges beszámoló a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület 2004. évi közhasznú tevékenységérıl A Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 1999 nyarán jött létre, és a

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás. szöveges. szakmai beszámolója

Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás. szöveges. szakmai beszámolója Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás szöveges szakmai beszámolója Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás mőködése A Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás 2005 július 23-án alakult négy település

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

T/2691. számú. törvényjavaslat

T/2691. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2691. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmőködési

Részletesebben

Egy ESCO vállalat pozícionálása és folyamatfejlesztése

Egy ESCO vállalat pozícionálása és folyamatfejlesztése Egy ESCO vállalat pozícionálása és folyamatfejlesztése BME Prezentáció Budapest, 2000. A téma aktualitása Magyarország energiapazarló az energiahatékonyság jó üzlet új szolgáltatások jelentek meg a piacon

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Sorsunkat a kezünkben tartva

Sorsunkat a kezünkben tartva Sorsunkat a kezünkben tartva Soltész Anikó 2009. November 19. Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány FAT intézményi akkreditációs lajstromszám: AL-0378 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 22-24. Telefon: (1)

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben