SZENTES ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS KAMPÁNY PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENTES ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS KAMPÁNY PROGRAM"

Átírás

1 SZENTES ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS KAMPÁNY PROGRAM 2010 Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt szentesi alapszervezet. 1

2 Elıszó Molnár Attila a Jobbik szentesi alapszervezetének polgármester jelöltjének ajánlásával Az elmúlt évtizedek nyomot hagytak mindenkiben, aki átélte azokat. A II. világháború és az azt követı megszállás gyötrelmeit kiállt emberek a kommunista diktatúra után, 1989-ben abban hittek, hogy egy új, közmegegyezésen alapuló társadalom építésébe kezdhetnek bele. Mára kiderült, csalódnunk kellett. A rendszerváltás nem volt egyéb, mint a korábbi tervgazdaságon alapuló ipar és kereskedelem magánkézbe adása, a köztulajdon privatizálása. Ennek a folyamatnak kevés nyertese és nagyon sok vesztese volt. Azok, akik elhitették velünk, hogy rendszerváltás történt most is ott ülnek a Parlamentben az MSZP, a FIDESZ, az LMP színeiben vagy a színfalak mögül irányítják ıket. İk a módszerváltás (rendszerváltás) nagy nyertesei. Kik a vesztesek? Mindenki, aki a munkaerejével, szaktudásával keresi meg a mindennapi kenyerét, lehet İ vállalkozó, szakmunkás, tanár vagy mérnök. Napjainkban tanúi lehetünk annak, hogy becsülete csak annak van, aki ügyeskedik, munka nélkül szerez pénzt. İk a nyertesek kutyái, lelkes kiszolgálói, akik részesednek a közpénzbıl ellopott milliárdokból. Azok, akik becsületes munkával, tisztességgel kívánnak megélni ık a többség azt érezhetik mindennap, hogy szélmalomharcot folytatnak a megélhetésért, gyermekeik jövıjének biztosításáért. Miért van ez? Tegyük fel a kérdést magunknak és politikusainknak is! Ha a közpénzbıl évtizedek alatt kikupált vezetık nem akarnak válaszolni rá, adjunk választ mi magunk! Ez a program utat mutat mindenkinek, aki azt akarja, hogy Szentesen legyen újra értéke a munkájának, legyen jövıje a gyermekének, idıs szüleinek olyan öregkora legyen, mint amilyet saját magának is szán. Ezzel együtt ajtót mutat a régi beidegzıdésekkel megbirkózni nem tudó vezetıknek is. A terveink központi eleme a közösség teremtı erejének bevonása a társadalmi és gazdasági problémák megoldására. 2

3 Biztosak vagyunk abban, hogy nem várhatunk állami vagy más külsı segítséget a helyi problémák orvoslására. Annál is inkább, mert tudjuk, ha valaki pénzt ajánl segítségként, az árát mindenképpen megkéri. Amit saját magunknak a saját pénzünkbıl és munkánkból teremtünk meg, azt más el nem veheti, más célra fel nem használhatja. Ha mégis valaki megpróbálná, a közösség erejével kell szembenéznie. Nem vagyunk és nem is leszünk soha profi politikusok, csak hazájáért és városáért tenni akaró becsületes emberek. Nem kötelezzük el magunkat egyetlen jelentıs vállalkozás mellett sem, még akkor sem, ha ezzel lehetséges támogatókat vesztünk el. A vezérlı elvünk a HAZA és SZENTES szeretete és szolgálata. Példaképeink a város vezetésében és irányításában azok az emberek, akik több mint 100 éve Szentes városát Csongrád megye jelentıs településévé fejlesztették. İk nem kaptak ehhez semmilyen állami vagy uniós segítséget. Saját tudásukra és a város lakosainak tettrekészségére alapoztak. Ennek a hozzáállásnak olyan eredményei lettek, mint a Megyeháza és a Petıfi szálló épületei. Ezek az épületek még ma is állnak, de míg akkor az építésüket a város saját erıbıl megtehette, ma még a felújításukat sem tudjuk csak hitelbıl és támogatásból finanszírozni. A magyar mentalitással nem fér össze, hogy csak akkor javítsuk meg a tetıt, ha kiírták rá a pályázatot vagy támogatásra várjunk. Tegyük meg, amit meg kell tenni saját magunkért, és városunk SZEBB JÖVİJÉÉRT! GYİZZÖN A JOBBIK! 3

4 Programunk Gazdaság - A város központi területén vásárcsarnok építése, melyben a helyi termelık és vállalkozók fedett területen a munkájukhoz és a megtermelt élelmiszerhez méltó helyen értékesíthetnek. A városban az utóbbi 10 évben megtelepedett áruházak alig árusítanak helyben megtermelt zöldséget, gyümölcsöt. Tudjuk, hogy a város lakosságának többsége nem termelı, hanem vásárló. Az ı jövedelmük havonta a multik zsebébe vándorol, akik ezt a jövedelmet más városokban, országokban fektetik be. Ez a pénz elveszik Szentes számára. Tudjuk azt is, hogy a rohanó életünk és a szőkös anyagi keretek kényszerítenek rá többségünket (minket is) arra, hogy az áruházláncoknál vásároljunk. Véleményünk szerint az Önkormányzatnak lehetıvé kell tenni a lakosság számára, hogy a szentesi termelık, kereskedık hasonlóan jó körülmények között árusíthassanak nekik, mint a nemzetközi cégek. A vásárcsarnok építésének finanszírozásában és majdani mőködtetésében számítunk a szentesi központú cégek, a termelık szövetkezetei és a magántermelık befektetéseire is. A tulajdonosi kört és a mőködtetést szövetkezeti formában képzeljük el. - A kiséri városrészben zöldségpiac létrehozása fedett árusító helyekkel. A kerület lakosságának átlagéletkora igen magas. Ebbıl kifolyólag az itt élı lakosság könnyebben tudna eljutni az itt létesítendı piacra, ahol a helyi és környezı termelık árusítanák a zöldséget, gyümölcsöt, mint a távolabbi nagy piacra, a majdani, terveink alapján megvalósuló vásárcsarnokba. - Hangya szövetkezeti rendszer újjáélesztése a már jelenleg is meglévı szövetkezetek bevonásával. A jelenlegi szövetkezetek, magáncégek önállóan mőködnek több kevesebb sikerrel. A piacon azonban sokszor egymás 4

5 konkurenciájaként is megjelennek. A Jobbik által felkarolt, a II. világháború elıtt jól mőködı Hangya szövetkezetek országos hálózatként mőködnek, összefogják a termelıket és azok helyi szövetkezeteit. Ezzel már egységes fellépést tudnak biztosítani a magyar érdekek védelmében. - A szentesi termelık piacra jutásának elısegítése érdekében, a város ipari övezetében olyan kis feldolgozó üzemeket telepítünk, ahol a kistermelık az általuk termelt termékeket, alapanyagokat bérmunkában megfelelı élelmiszerbiztonsági körülmények között feldolgozhatják és tartós csomagolt késztermékként bocsájthatják forgalomba. Az üzemek építésére támogatási forrásokat keresünk. A források biztosításához a támogatás mellett befektetıként számítunk a termelık jelenlegi szövetkezeteire is. A beruházások megvalósításához esetlegesen hiányzó összeget az önkormányzat saját forrásaiból megelılegezi és a termelık által fizetett díjakból törleszthetı lesz az önkormányzat részére az elıleg. Tervezett üzemek: - vágóhíd és húsfeldolgozó üzem, - zöldség-gyümölcs feldolgozó üzem konzervek, befıttek és gyorsfagyasztott termékek elıállításához, - tejfeldolgozó és sajtgyártó üzem. Ezek a kisüzemek mobil, áttelepíthetı formában is léteznek, az igények döntik el, hogy hogyan valósulhatnak meg. Az üzemek egységes megjelenést biztosítanak a különbözı termelık által termelt árucikkeknek, ezzel lehetıvé válik az, hogy akár üzletekben is árusíthassák a termékeket. Az itt feldolgozott élelmiszerek minden minıségbiztosítási követelménynek eleget tesznek, nyomon követhetı az alapanyag termelıje és az egységes csomagolásnak köszönhetıen akár Szentesen kívüli üzletekbe is szállíthatóak folyamatosan. - A szentesi termékek és szolgáltatások piacának visszaszerzésében az önkormányzatnak kötelessége és a városnak érdeke, hogy a saját eszközeivel segítsen. Ezért a város által mőködtetett intézmények beszerzéseit a lehetı legteljesebb mértékben szentesi termelıknek és vállalkozásoknak, kell teljesíteniük, amint megépülnek a tervezett kisüzemek a beszerzéseket az ott gyártott termékekre kívánjuk összpontosítani. 5

6 - Be kell vezetni Szentes városában is a Svájci modellt a lehetı legrövidebb idın belül a rövidtávú munkahely teremtés céljából. Ez azt jelenti, hogy ha egy bizonyos munkára találunk a városban megfelelı vállalkozót, munkaerıt, akkor azt velük végeztetjük és nem külsı, más megyékbıl, országokból származó vállalkozókkal. - Munkahelyteremtés támogatása elsı körben a jelenleg is meglévı munkáltatók megerısítése, majd új munkahelyek létrehozása vállalkozásbarát környezet kialakítása. A városban szükség van olyan új munkahelyekre, ahol a csökkent munkaképességőek, a kisgyermeket nevelı anyukák részmunkaidıben újra munkába állhatnak. Szentesen a dolgozó embernek méltóságot, a munkabérnek valódi értéket és a munkának újra becsületet kell adni - Segítsük azokat, akik önerıbıl kívánnak maguknak munkahelyet és lakhatást biztosítani! Munkahelyteremtésben az önkormányzat nemcsak úgy tud segíteni, hogy termelı üzemeket csábít a városba, hanem úgy is, hogy a meglévı adottságait úgy használja ki, hogy azzal segíti azokat, akik önerıbıl kívánnak maguknak munkahelyet és lakhatást biztosítani. Ebbe az elképzelésbe kívánunk egy igazi Hungarikumot, a város külterületén még meglévı tanyasi település szerkezetet beilleszteni. Nem célszerő, és nem gazdaságos a városközpont zsúfoltságát tovább növelni, ezért a jövıben az infrastruktúra fejlesztését a külterületek lakhatóvá tételére kell összpontosítani. A szentesiek részére 3 típusú életvitelt kell biztosítani: - a városi jellegő társasházas, - a városi infrastruktúrával rendelkezı családi házas, - és a tanyasi életmódot. Azonban egyik sem lehet vonzó, ha azzal az önkéntes szegénységet és elmaradottságot kell vállalni. Ahhoz, hogy a külterületeken a 21. századnak megfelelı életfeltételek legyenek, biztosítani 6

7 kell a megfelelı közmő ellátottságot, a vagyonbiztonságot és a szolgáltatások elérésének lehetıségét. - A város fizetıparkoló rendszerének felülvizsgálatát, lehetıség szerint teljes megszüntetését tervezzük, hogy a város kiskereskedıi, szolgáltatói azonos feltételek mellett mőködjenek. A szentesi vállalkozók, kiskereskedık az elmúlt évek alatt tetemes versenyhátrányba kerültek a városban letelepedett nemzetközi kereskedelmi vállalkozásokkal szemben. A kiskereskedelmi forgalom nagyrészt áttevıdött ezekhez a vállalatokhoz. Az önkormányzat ezt a versenyhátrányt tovább fokozta a fizetı parkoló rendszer bevezetésével. A JOBBIK visszaadja a helyi vállalkozóknak a vásárlóikat! - Helyi szaknévsor kialakítását és mőködtetését kezdjük meg, melynek tagjai a helyi kis- és középvállalkozások, melyek egyes beruházásoknál magasabb prioritást élveznek. E szaknévsor használatára ösztönözzük a városunkra épült multinacionális cégeket, mely így kölcsönösen elınyös lesz mind a város, mind a vállalkozók, mind pedig az ide települni vágyó, vagy már itt lévı nagyvállalatok, nemzetközi cégek számára is. Oktatás - Szerezzük vissza együtt a város középiskoláit! A helyi középfokú oktatás színvonalának javítása csak úgy lehetséges, hogy mi irányítsuk az iskolákat. Késıbbiekben erre a szakmai munkára alapozva lehet megteremteni a felsıoktatást Szentesen - Minden szentesi diáknak azonos jogokat és lehetıséget biztosítunk. 7

8 Az általános iskolai rendszerben támogatjuk, hogy a szentesi diákok között ne legyen különbség aszerint, hogy önkormányzati vagy egyházi iskolába járnak. - Ingyenes iskolabusz járatot indítunk a külterületen lakó diákok részére az iskolába járáshoz - Javasoljuk az általános iskolákban a Székely - Magyar rovásírás oktatásának bevezetését a nemzeti összetartozás erısítése érdekében - A nemzeti öntudat és a hagyományok ápolásának fontosságát olyan rendezvényekkel kívánjuk tudatosítani, mint az évente megtartott Magyar Honvédelem Napja. Ezt a szentesi iskolák, és egyesületek közös szervezésében egész napos rendezvénnyé kívánjuk fejleszteni, mely megmozgatja a város apraját-nagyját. Közbiztonság Az állami rendvédelmi szervek, mint a rendırség is, az eddigi kormányok sorozatos rossz döntései miatt több nagy átalakuláson estek keresztül. A tisztességes állampolgárok biztonsága, és biztonságérzetének fenntartása helyett egy jóformán kizárólag politikai védelemre, valamint a politikailag másként gondolkodók zaklatására szolgáló állományt tart fenn, akiket a kormány hétköznapokon csak pénzszerzésre használ. A közbiztonság javítása helyett a közlekedési bírságok, és egyéb biztos pénzbeszedési források kiaknázását helyezik elıtérbe. - A Rendırség elsıdleges feladatául a közbiztonság helyreállítását tőzzük ki! 8

9 Továbbra is erıteljesen kívánunk fellépni a gyermekeink életét és testi épségét veszélyeztetı szabálysértık, gyorshajtók ellen, ám nagyságrendekkel nagyobb állományt csoportosítunk át az utcai szolgálatra, járırözésre. - Kiemelt figyelmet fordítunk a bőnmegelızésre fordítható pályázatokra, hiszen az önkormányzat egyre szőkülı anyagi forrásainak kiegészítésére mindenképpen szükség van. - A játszóterek és környékének biztonságát civil önkéntesek bevonásával kívánjuk még jobbá tenni, így a rendırség a fertızöttebb területeken nagyobb és határozottabb erıvel tud megjelenni. - Zéró toleranciát hirdetünk az alapvetı együttélési normákat is semmibe vevı bőnözıi csoportokkal szemben. A rendırség számára megtiltjuk az eddigi pozitív megkülönböztetést. Tetteiért mindenkinek egyenlıen felelnie kell! Egészségügy - Az egészségügyi intézményekben biztosítani kell a jobb ellátáshoz szükséges eszközöket és a képzett személyzetet. a betegek érdekeit szem elıtt tartva. A takarékossági intézkedéseket a kiszervezett feladatok ellátására szerzıdöttekkel is érvényesíteni kell. - Betegellátásban résztvevı orvosok, ápolók a saját jármőveikkel is ingyenesen parkolhatnak, amíg a fizetıparkolási rendszert nem tudjuk teljesen megszüntetni. 9

10 - Megkeressük azokat a lehetıségeket, amelyekkel megkönnyíthetjük a szentesi lakosoknak az egészségügyi ellátás igénybevételét. - Több beleszólást akarunk a kórház mőködésébe, azért hogy az egészségügyre szánt pénzek ne kerülhessenek messzirıl jött vállalkozók zsebébe. - A kórház és a járóbeteg-ellátás hatékonyabbá tétele, és a várakozási listák megszőntetése szakértıink által gondosan felépített, kidolgozott programja alapján. Környezetvédelem ( Öko-Forradalom ) - A közintézmények energetikai, környezetvédelmi rendszerét felújítjuk. - Alternatív rendszerek (napelemek, napkollektorok, hıszivattyúk) telepítésének támogatásával a már szigetelt épületeknél szorgalmazzuk az önellátó rendszerek, szigetek létrehozását. - Több fát a városba! - Fásítási program Ehhez a programlépéshez szorosan kapcsolódik a berekben még meglévı, volt szemétlerakó telep és a város közé védısávként hasznosuló erdı telepítése. 10

11 Sport, idegenforgalom, szabadidıs tevékenységek - Összefogást kezdeményezünk a városi civil egyesületek, sportegyesületek között annak érdekében, hogy minél több vendégcsalogató rendezvényt és egész évben igénybe vehetı szolgáltatásokat tudjunk biztosítani, amelyek a város idegenforgalmára kedvezıen hatnak. Pl.: Jelenleg a városban és környékén több egyesület mőködik ugyanabban a sportágban, egyenként sem anyagi sem emberi erıforrásaik nem elegendıek arra, hogy a sportot több ember számára elérhetıvé tegyék. Ezért meg kell találni azokat a tevékenységeket, amelyekben együtt tudnak mőködni és közös eredményt elérni. Szentes város sportvárosi címére akkor leszünk igazán méltók, ha minél több sportágban tudunk eredményesen szerepelni. A jövıben is a város legjobb reklámjai a sportolóink lehetnek. Az egyesületek támogatásánál a jövıben figyelembe vesszük azt is, hogy a sportágban milyen más helybéli egyesületekkel mőködik együtt és a támogatást a közös programokhoz és beruházásokhoz is nyújtjuk. - A városnak biztosítania kell minden rendezvényhez a szükséges területeket és sportkomplexumokat. Természetesen a szervezéshez a háttér adott. Városunkban több mint harminc mőködı egyesület és klub létezik. Ezeknek az egyesületeknek kötelezıvé tesszük, hogy évente minimum egy alkalommal tömegmozgató rendezvényeket rendezzenek. Ezekre a rendezvényekre a város sportlétesítményeit ingyenesen használhatnák, ez része lenne a támogatásuknak. Tehessenek többet a várostól kapott éves támogatásért. Biztosak vagyunk abban, hogy az egyesületek közötti ilyen jellegő versengés elıre mutató fejlıdést biztosítana a rendezvények színvonalában. Ettıl kezdve nem csak a versenyeken és vetélkedıkön való részvétel motiválná az embereket. De a versenyekre való felkészülés is egyre több mozgásra késztetné ıket. A rendszeressé vált tömegsport rendezvények, díjazottak, és nevezéses versenyekké fejlıdhetnének. Az egyre színvonalasabb 11

12 rendezvényeknek, a szponzori támogatottsága is arányosan emelkedne. - A jövıben segítjük azokat a rendezvényeket, amelyek a helybeli együttesekkel, szervezetekkel a nemzettudatot és az összetartozás érzését kívánják megerısíteni a látogatókban. Népesedéspolitika - Hozomány program minden szentesi családnak. Minden szentesi családnak, amely a jövıben gyermeket vállal, a megszületett gyermeke után 1 millió forint támogatást adunk. A támogatást a gyermek kamatokkal növelten leghamarabb a 18. születésnapja után kaphatja meg. A kapott összeget fordíthatja a felsıoktatás vagy felsıfokú szakképzés költségeinek finanszírozására, illetve munkahelyteremtésre, otthonteremtésre, családalapítás költségeinek finanszírozására. A támogatás átvételének feltétele a szentesi állandó lakcím, és a középiskola sikeres elvégzése. (szakmunkás bizonyítvány, érettségi bizonyítvány) Azok után a gyermekek után jár majd az 1 millió forint, akik a közgyőlési döntéshozatal után születnek, és akiknek a szülei szentesi állandó lakcímmel rendelkeznek a gyermekük születésének idıpontjában. Rendezett egészségbiztosítási jogviszonnyal rendelkeznek és jogosultak anyasági támogatásra (rendszeresen megjelentek a szülés elıtt orvosi felülvizsgálatokon). A kiutalás kérésének idıpontjában a jogosult fiatal szentesi állandó lakcímmel rendelkezik és írásban kéri az összeg kiutalását a várostól, amelyben elıre kinyilvánítja, hogyan kívánja felhasználni az összeget. Természetesen szakítani kívánunk azzal a gyakorlattal, hogy feltétel nélkül adunk pénzt bárkinek. Az Önkormányzat által adott támogatások felhasználását a jövıben szigorúan ellenırizni fogjuk. Az elmúlt évtizedekben a város pénzének felhasználását az jellemezte, hogy a választások elıtt az aktuális vezetés valamilyen 12

13 beruházásba kezdett, hogy ezzel bizonyítsa rátermettségét. Mára odáig jutottunk, hogy a városnak saját pénze nincs, csak az, ami a hitelkeretébıl még megvan. Mi ezt a pénzt nem elköltjük, hanem félretesszük, garantáltan oly módon, hogy ne lehessen propaganda beruházásokra felhasználni. A JOBBIK azt akarja elérni, hogy a város ezzel képezzen egy olyan megtakarítást, olyan tıkét, amely garantáltan a város lakosságának az életkörülményeit javítja. Ezen kívül Szentes városa más településekhez képest speciális helyzetben van. Alig néhány éve, hogy fı alá csökkent a város lakossága, és jelenleg még alig néhány 100 lakos szükséges ahhoz, hogy újra es város legyünk. Ez azt jelentette akkor, hogy abban az évben az államtól a Szentesiek által befizetett adóból 120 millió forinttal kevesebbet kaptunk vissza, és mindaddig, amíg nem érjük el a fıt ez a pénz évente elveszik a város számára. A programunk sikerével visszaadunk a lakosságnak évi 120 millió forintot. Egyébként az erre szükséges összeg a város költségvetésének kevesebb, mint 3%-a. Ez egy olyan összeg mintha azt kérnénk valakitıl, aki havi 1 millió Ft-ot keres, hogy tegyen félre minden hónapban 30 ezer Ft-ot. Jelenleg évente (forrás: szentes.hu (IVS) kb. 250 gyermek születik Szentesen Az eredmény eléréséhez 350 gyermekszületés/év szükséges, valamint az elvándorlás megállítása. A program egyéb hozadékáról nem beszélve: néhány év alatt 500-al több gyermek a városban, bölcsıdei, óvodai férıhelyeket jelent. 500 éhes száj, amit naponta a helyi termelık által termelt élelmiszerrel lehet jóllakatni. Egy komplett általános iskola tanítókkal, tanárokkal, konyhás nénikkel, portással, és karbantartókkal. Egy teljes középiskolai létszám. Összefoglalva 500-al több gyermek több száz munkahelyet teremt a városban. Miért nem kaphatják meg ezt a pénzt azok, akik korábban születtek? Amellett, hogy ezt a kérdést az elızı vezetésnek kellene inkább feltenni, azért mi mégis válaszolni akarunk rá. 13

14 A programunk több elembıl tevıdik össze, melyek egymást erısítik. A Hozomány program csak az egyik elem, amellyel vissza kívánjuk fordítani a népességfogyást. Azoknak, akik már megszülettek a programunkban hasonló segítséget találnak pl. a munkahelyteremtésben, otthonteremtésben, piacvisszaszerzésben. Ezek a tervek a város polgárainak esélyt kínálnak a szebb jövı megteremtésére. Azok számára, akik hasznos polgárai kívánnak lenni a városnak minden lehetıséget megadunk, de rajtuk is fog múlni, hogy élnek e vele. A véleményünk szerint a családalapítás egyik gátja az, hogy a fiatalok bizonytalannak érzik a jövıjüket. Többen csak a külföldi munkavállalásban gondolkodnak. Ez azonban a családok szétszakadásához vezet. Az önkormányzat a jövıkép kialakításához és a családok összetartásához ezzel tud hozzájárulni. Akik már nem terveznek gyereket miért támogatnák ezt a kezdeményezést? Azok számára, akik már életkoruknál fogva nem gondolkodhatnak gyermekvállalásban is hasznos ez a kezdeményezés. İk a nyugdíjaskor felé közeledve vagy már azt elérve tapasztalják, hogy az állam egyre kevésbé tudja garantálni a nyugdíjak értékét. Azt a pénzt, amit ık befizettek az állami nyugdíjpénztárba már régen elköltötték a pénz kezelıi. A nyugodt öregségük feltétele, hogy gyermekeik, unokáik segíthessék İket. Ez a támogatás lehetıvé teszi, hogy a fiatalok helyben maradjanak és az idıs szülık segítségére lehessenek. Mi történik azok pénzével, akik nem teljesítik a feltételeket? Programban a megszületés idıpontjától mindenki egyenlı feltételekkel jogosulttá válik a támogatásra. Azok pénzét, akik önhibájukon kívül, vagy saját hibájuk vagy döntésük alapján nem felelnek meg késıbb a feltételeknek, egy olyan elkülönített alapban helyezzük el, amelyet a város arra a célra tart fenn, hogy a speciális támogatási igényeket kielégítse. 14

15 Utószó Tudjuk, hogy egy program sohasem lehet teljes. Felülírhatják a napi események, a lakosság pillanatnyi véleménye, tovább formálódhat a hozzászólások alapján. Biztosak vagyunk benne, hogy a megvalósítás során nemcsak segítı szándékkal, hanem ellenséges érzésekkel is találkozunk. Vannak, akiknek az egyéni érdekeit sérthetik a programban felvázolt elképzelések. Ezek az emberek általában hangosabban képesek saját érdekeiket védeni, mint a hétköznapi munkájukat végzık. Állítjuk, hogy mindezek tudatában a város és az itt lakók szeretete vezérelt és vezérel ezután is munkánkban. Ezért pártérdekektıl függetlenül együtt kívánunk mőködni mindazokkal, akik vállalják, hogy ebben a szellemben tevékenykednek és felülemelkednek egyéni és pártérdekeiken. Szentes város történelme cselekvésre kötelez! 15

Csepreg Város. Önkormányzatának. gazdasági programja (2011 2014)

Csepreg Város. Önkormányzatának. gazdasági programja (2011 2014) Csepreg Város Önkormányzatának gazdasági programja (2011 2014) Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Önkormányzat vagyongazdálkodása 3. Az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodása 4. Gazdaságfejlesztés 4.1. Területfejlesztési

Részletesebben

Négy változat egy témára

Négy változat egy témára Négy változat egy témára A neoliberalizmus továbbéltetési változatai az MDF-SzDSz, FIDESz, a JOBBIK és az MSzP választási programjában A Magyar Nemzeti Ígéretbehajtók kézikönyve Szent Koronát Szolgálók

Részletesebben

Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén

Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén Konzulens: Urbánné Malomsoki Mónika,

Részletesebben

NYIRlevél. A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról

NYIRlevél. A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról NYIRlevél XII. évfolyam 3. szám 2010 szeptember A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról Tisztelt NYIRlevél Olvasók! Köztudomású,

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016.

Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016. Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016. Tartalomjegyzék: Bevezetı SWOT-analízis Hajdúnánás Versenysport Szabadidısport, tömegsport Diáksport Szabadidısport Óvodai, iskolai testnevelés Középiskolai

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS B A T T H Y Á N Y - P R O G R A M ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai Tartalom BEVEZETÉS...3 JÖVİKÉP...4 A VÁROS LAKÓI - BEFEKTETÉS A

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

A SOMLÓ-MARCAL-BAKONY TÉRSÉG KITÖRÉSE

A SOMLÓ-MARCAL-BAKONY TÉRSÉG KITÖRÉSE A SOMLÓ-MARCAL-BAKONY TÉRSÉG KITÖRÉSE Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Térség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2007-2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 4 II. Stratégia célja... 7 III. Gazdasági,

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 Kunsziget, 2009 I. Bevezetés Az ember csak akkor játszik, amikor a szó legteljesebb értelmében ember, és csak akkor egészen ember, ha játszik. 1

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

Debreceni Egyetem Közgazdaság Tudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. ÖKOTURIZMUS

Debreceni Egyetem Közgazdaság Tudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. ÖKOTURIZMUS Debreceni Egyetem Közgazdaság Tudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. ÖKOTURIZMUS Készítette: Pallagi Adrienn Belsı konzulens: dr. Szász Tibor Külsı konzulens: dr. Lopota Viktor, Debreceni Földhivatal

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl

ELİTERJESZTÉS az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 6. Száma: 18671-29/2014. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális Központ Félsziget Napközi és Lakóotthon mőködési tapasztalatairól

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális Központ Félsziget Napközi és Lakóotthon mőködési tapasztalatairól Salgótarján Megyei Jogú Egészségügyi Szociális Központ 3100 Salgótarján, Füleki út 41. Tel/Fax: 32/431-349 e-mail: eszk@salgotarjan.hu Ikt. sz. : 173/2009 Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program

Helyi Esélyegyenlıségi Program Helyi Esélyegyenlıségi Program Balatonudvari Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a Adományozás és Önkéntesség Bevezetı Az élethosszig tartó tanulás program második állomása a lengyelországi Krakkóban volt, 2011.december 1-3. között. Témája: Az adománygyőjtés és az önkéntesség. Elıadója:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

Böhönye Község. Szociális Szolgálattervezési Koncepciója

Böhönye Község. Szociális Szolgálattervezési Koncepciója Böhönye Község Szociális Szolgálattervezési Koncepciója Készítette: Böhönye Község Önkormányzat Képviselı-testületének felkérésére Böhönye Község Szociális és Gyermekjóléti Szociális Központja Készült:

Részletesebben

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0 HÁTRÁNYBÓL ELİNYT! VÁLASZOK A MUNKAERİPIACI (RE)INTEGRÁCIÓ KIHÍVÁSAIRA Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 1. Vásárosnamény Város Önkormányzata 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetı... 4 1. Vásárosnamény

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám: 11993/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Tel.: 32/312-250, Fax: 32/422-386 polgarmester@salgotarjan.hu J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 E L İ T E R J E S Z T É S Pécel Város Önkormányzatának értékelése Pécel Város gyermekjólétigyermekvédelmi

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi helyzetelemzése

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi helyzetelemzése Hévízgyörk község esélyegyenlıségi helyzetelemzése Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. Bevezetı Az Európai Unióban és Magyarországon is elvárt az egyenlı bánásmód elveinek betartása. A Parlament

Részletesebben

A Cselekvő Nemzet Programja

A Cselekvő Nemzet Programja A Cselekvő Nemzet Programja Kedves Olvasó! Soha ennyien nem dolgoztunk még együtt Magyarország jövőjén, idősek, fiatalok, férfiak, nők, munkavállalók, vállalkozók, vidékiek, gazdák, mérnökök, munkások,

Részletesebben