2013. PÜNKÖSD

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. PÜNKÖSD www.pilis.reformatus.hu"

Átírás

1 X. évfolyam 3. szám PÜNKÖSD Morva Ákos Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit tegyünk atyámfiai, férfiak? Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Apcsel 2,37-38 Vannak az életünkben olyan események, amelyeket nehéz szavakba foglalni. Számomra ilyen volt a gyermekeim születése, mikor édesapámat elveszítettem, és ilyen volt a megtérésem is. Hogyan történt? Nem tudom, de azt igen, hogy minden megváltozott. A Pünkösddel is így vagyunk. Együtt voltak a tanítványok, leszállt rájuk a Szentlélek, majd a körülöttük állókat mintha szíven találta volna mindez. Nem tudjuk, hogyan történt, de tudjuk, hogy mi történt. Életük, szolgálatuk és gondolkodásuk is megváltozott. Tanuljunk most az apostoloktól! Az első, amit titkukból láthatunk: Hallgatták az igét. Sokan azt hiszik, hogy aki hitre jut, az saját elhatározásból egyszer csak kitalálja, hogy magát hívőnek mutatja mások előtt. Pedig mi tudjuk, hogy a megtérés elsősorban nem emberi akaratból származik. A Mindenható Isten nyitja meg az ember szívét és gondolkodását arra, hogy az Isten igéjét, a Szentírást, magára nézve is igaznak fogadja el, és aszerint éljen. Nem embertől való, hanem ahogy a konfirmandusok is tanulják: Mit változtat meg bennünk a Szentlélek? - A Szentlélek nélkül a Biblia betű, Szentlélekkel: Ige - Szentlélek nélkül az Úr asztalán a kenyér és bor van, Szentlélekkel: Jézus megtöretett teste, kiontott vére. Az apostolok második titka, hogy: Rájöttek bűnös voltukra. Azt szokták mondani: Van, aki a bajban fordul Istenhez, mintha a baj térítené meg. Pedig ha jobban belegondolunk sokan éppen a bajban fordulnak el Istentől. Az első Pünkösdkor kiáradt Isten Lelke, Péterék hirdették az evangéliumot és amikor ezt az emberek hallották, mintha szíven találták volna őket. Mi történt? Szívükre vették Péter beszédét, ami Isten szava volt. Ahogyan a Zsidókhoz írt levélben olvassuk: Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál..., megítéli a szív gondolatait és szándékait. (Zsid 4,12) Így van ez mind a mai napig. Isten igéje, a Szentlélek által leleplezi a bennünk levő gonoszt, és ha befogadjuk, akkor Jézus megtisztítja az életünket. A harmadik titok : Megkapták a Szentlélek ajándékát. Nem tudjuk pontosan leírni, hogyan történt a Lélek kiáradása, de azt igen, hogy régi életek összeomlottak, újjak kezdődtek és háromezer ember keresztelkedett meg azon a napon. Megtapasztalták, amiről Ezékiel prófétált: Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek. Megszabadítlak benneteket minden tisztátalanságotoktól. Ezékiel 36,26 Így készített áldást Isten Péterék idején, és hiszem, hogy 2013 májusában nekünk is. Mit kell tennünk ezért? Hallgassuk, olvassuk az igét! Ismerjük fel, valljuk meg az Úrnak bűneinket és szakítsunk velük! Végül fogadjuk el hittel Jézus értünk vállalt áldozatát és megkapjuk a Szentlélek ajándékát. Így legyen!

2 2. oldal Jakab Zoltánné: Mit adhatna még nekünk Isten? (Gondolatok olyan napokra, amikor elégedetlenek vagyunk.) Ezen tűnődtem így Pünkösd közeledtén. Nézzük csak: először is megajándékozott mindannyiunkat az életünkkel, amelyet azért kaptunk, mert már a terem-tésünket megelőzte az Ő életre hívó, nagy szeretete. Ennél is régebben történt, hogy nekünk ajándékozta egyszülött fiát, mint Megváltónkat. Karácsonykor feleleveníthetjük ennek a nagy ajándéknak az emlékét. Ha Jézus példaértékű élete nem lenne elegendő ajándék számunkra, menjünk csak tovább, hiszen tudjuk, hogy élete virágában feláldoztatott értünk emberekért, a mi üdvös-ségünkért, bűneink váltságáért. A teremtő Isten nekünk adta fia életét és halálát is. Húsvétkor a halál és a feltámadás misztériumát ünnepeljük. Lehet-e ezen kívül további ajándékot készíteni az ember számára vetődik fel a kérdés. De tisztában vagyunk azzal, hogy Isten nem állt meg itt. Látta, hogy nem jó az embereknek tanító, vezető nélkül, és végtelen nagy jóságában Pünkösdkor kiárasztotta az egybegyűltekre Szent Lelkét. Tüzes lángnyelvek formájában jött a Lélek, és aki megtelt vele, az nyelveken szólt. (Apcsel. 2, 1-4) Istenünk három személyéből tehát kettő már az emberé - ajándékba a harmadiktól, az Atyától. A Lélek ajándékairól ezt mondja a Biblia: Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki a lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta (1Kor. 12, 8-10) A Lelki ajándékok megtérésük után adatnak a hívőknek. Mindenki kap az ajándékok közül, de nem mindegyiket. Úgy, és azt kapjuk, amelyiket az Isten az ő végtelen bölcsességében nekünk ítéli. Ajándékok lehetnek pl.: tanítás, adakozás, csodatévő erők, nyelveken való szólás stb. Lélek gyümölcseiről pedig így szól Isten igéje: A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. (Gal. 5, 22-23) Lélek gyümölcseit minden hívő megkapja, és Isten terve szerint folyamatosan növekednek bennünk. Kérem, gondoljatok most vissza egy születésnapra, vagy karácsonyra, amikor ajándékot kaptatok. Mennyit kaptatok? Egyet? Kettőt? Ötöt? Tízet? Megvannak-e még azok a tárgyak? Ugyanolyan szépek és jól használhatóak, mint újonnan? Most pedig nézzetek végig azon a listán, amit felsoroltam. Isten ajándékain, amelyek nem romló anyagból készíttettek számunkra, nem mennek ki a divatból, nem válnak unalmassá. Élet. Megváltás. Továbbá csupa olyan tulajdonság, amelyek jobbá teszik a mi életünket és a körülöttünk élőkét egyaránt. Kell-e még nekünk ezen kívül bármi miatt is zúgolódnunk? Valóban elviselhetetlen az életünk, vagy meg tudunk állni egy pillanatra elcsöndesedve, és hálát tudunk adni azokért a mondhatatlan ajándékokért, amelyekkel a mi Teremtőnk kérés nélkül megajándéko-zott bennünket? Tudjuk-e szívből kérni Pünkösd ünnepén: Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám!? Viselkedés és természet Új szívet adok nektek... Az én lelkemet adom belétek... (Ez 36,26-27) A természeti ember a maga ösztöneit és kívánságait gátlás nélkül kiéli, érvényesíti. Ha megütik, vissza-üt, ha éhes, szerez magának, amit megkíván, elveszi. Ez nemcsak a kőkorszakban volt így, hanem ma is. A kultúremberben a nevelés során kiépülnek bizonyos gátlások. A törvények megbüntetik a gátlástalanságot, ezért fékezi az ember az indulatait. De azok nem változtak, ugyanazok, mint voltak. Csupán megtanul viselkedni. Aztán lehet, hogy néha gátszakadás történik, amit a kultúroptimizmus nem ért, de mégis kellemesebb így az emberi együttélés. A vallás még magasítja a gátakat, mert szerinte nemcsak a törvény, hanem Isten is jutalmaz vagy büntet. A régi diákrigmus szerint: Isten szeme mindent lát, el ne lopd a léniát! De a lopásra való hajlam megmarad a vallásos emberben is, legfeljebb visszateszi azt, amit már majdnem elvett. A Biblia azt tanítja, hogy Isten a természetünket tudja megváltoztatni. Nem viselkedni tanít, hanem új indítékokat ad a benne hívőknek. Késszé és képessé teszi őket arra, hogy másként gondolkozzanak és más minőségű életet éljenek. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek... Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem..., hogy törvényeimet megtartsátok... Itt tehát már nem a gátakat magasítjuk, hanem egy új forrásból másfajta víz árad a folyóba, annak szennyezett vizét megtisztítja, és újra élet lesz benne (Ez 47). Tehát a víz minősége változik meg. Ez az újjászületés. Erre a radikális változásra magunktól nem vagyunk képesek, de Isten kegyelme elvégzi azt igéje és Szentlelke által. Cseri Kálmán: Kegyelem harmatja (április 30.)

3 3. oldal Kubisch Ildikó: Valami elveszett Valami elveszett valahol ott a mezők felett az alkonyba csapódott, megsemmisült, szétesett, vagy őrzik még a fák a kertek mélyén zörgő levelek a zúgó pisztrángosok a dermedt utcák borzongó sikátorok talán itt lapul a kövek alatt rejtik néma ajtók elzárják sima arcok-üvegfalak vagy homokként ott él a romokban fekszik a földben, agyagban a sárguló csontokban. Én keresem csillagban szél sodorta, gyűrött hírlapban útszéli árkokban vágytól meggyötört álmokban de nincs sehol. Vagy nem is volt. Csak karok árnyjátéka létezett és a szívemen egy betöltetlen, fehér folt egy védtelen, üres rés. Valahol elveszett ott, a mezők felett egy angyali ölelés. Valami megtaláltatott Valami elveszett, egykor, s a hiány sebein át mint törött üvegből a bor szivárgott el az élet de Valaki bekötözött és létem darabjai mint mozaik-képek újból lassan összeálltak én voltam a tékozló én voltam a vak én voltam a vámszedő Én - én voltam csak Elvesztem - de megtaláltak és többé nem rejti el az Igazat előlem a világ mert az Ige már a szívemben ragyog zajongtam zokogtam zörgettem s az Ajtó kinyittatott! Nincs bennem kérdés: mert meg van minden válasz nincs bennem félelem mert Velem van a Támasz álmaim nem ijesztenek a titkokat nem keresem vétkeim várfalát összezúzta, s rám talált a Kegyelem. Április 20-án, gyülekezeti hitmélyítő csendesnapot tartottunk. TÖRVÉNY, MEGVÁLTÁS, ÁLDÁS, ÜNNEP volt a nap témája. Vendégünk volt: Kubisch Ildikó, akinek most a megtérése előtti és megtérését követően írt verseit közöljük.

4 4. oldal A népszámlálásról röviden A 2011-es népszámlálás adatai néhány hete nyilvánosak. Számunkra a legfontosabb, hogy míg 2001-ben, Pilisen 1050 fő vallotta magát reformátusnak, addig 2011-ben, csupán 989 fő. Ez nem az egyháztagokat vagy egyházfenntartókat jelenti, hanem mindazokat a gyermekeket és felnőtteket, akik valamilyen szállal magukat reformátusnak érzik. Ebből a 989 főből, mi közel 700-at ismerünk, és 255-en vagyunk, akik gyülekezetünk anyagi fenntartását viseljük, mivel sem közegyházi vagy állami támogatást (és ez így van jól), nem kapunk. Országos szinten a történelmi egyházak, több mint 30%-os csökkenést tapasztaltak. A pilisi 989 fő, a Délpesti Református Egyházmegyében, ahol közel 50 gyülekezet van, Nagykáta után a második legjobb eredmény,a többi gyülekezetnél átlagosan 30-40%-os a csökkenés. Szomorú, hogy alapvetően fogyásról tanúskodnak a számok, de hálát adhatunk, hogy ez a pilisi reformátusoknál minimális. Tehát az elmúlt tíz évben lényegesen nem változott Pilisen a reformátusok száma, és azok is vállalják felekezetüket. SDG. A gyülekezeti hitmélyítő csendesnap egy pillanatképe. Néhány adat Pilisről: A május 12-ei istentiszteleten szép műsorral kedveskedtek a gyermekeink az édesanyáknak Benedek Elek: Pünkösdi harangok Olyan szépen cseng a harang, Mintha nem is harang volna, hanem ezer harangvirág Imádságos szava szólna. Piros pünkösd vasárnapján Piros rózsa nyíl a kertben, Kis szívünkben tiszta öröm Imádsága énekeljen. Gyülekezetünkben Takaró András esperes úr vezetésével történt meg az éves ellenőrzés. Mindent rendben találtak! Piros pünkösd vasárnapján Szálljon reánk a szentlélek, S térde hullva mondjunk hálát A mindenség Istenének.

5 5. oldal Kunszery Gyula PÜNKÖSD És amikor elérkeztek a Pünkösdnek napjai, összegyűltek a kis házban Krisztus első papjai. (Rongyos ruhák, kérges kezek, fésületlen üstökök: ily egyszerű proletárok a legelső püspökök.) És hirtelen lőn az égből mint egy sebes szélvihar s betölté az egész házat zengő-zúgó éji zaj. És eloszlott tüzes nyelvek lebegtek a szobában, s az isteni Szentlélekkel betelének mindnyájan. S akik eddig gyávák voltak, bátrak lettek hirtelen, s a tudatlan agyvelőkben kigyulladt az Értelem. S kik eddig a zsidón kívül nem tudtak más nyelveket, minden nyelven hirdették már a krisztusi elveket. És kiket a sanda kétely oly gyorsan megrendite: ingadozó tamásoknak megszilárdult a Hite. Köztük eddig egyetértés alig-alig lehetett, s fellángolt most a szívükben az isteni Szeretet! Kedves pilisi Reformátusok! Kedves Barátaink, Ismerőseink, Rokonaink! május 25-én 19 órától REFORMÁTUS ESTET szervezünk! Aki részt vett a tavalyi, hagyományteremtő, első alkalommal megrendezett jótékonysági esten, már tudja, milyen kellemesen telt az idő együtt, egy jó cél érdekében. Tavaly a belépőjegyek ára, a tombola és a büfé-fogyasztás pénze is a parókia és gyülekezeti ház fűtésének korszerűsítésére "adatott", ami nyereségként forint volt! Itt is hálát adunk érte! Célunk idén is gyülekezetünk anyagi helyzetének javítása. A belépő ára nem változott, Ft, amely tartalmazza a fogadóitalt, az előételt, a vacsorát és a desszertet. Ha valaki még ezen túl is szívesen fogyasztana, annak sem kell nélkülöznie, mert büfé üzemel egész este jófajta borokkal, erősebb italokkal, kávéval, üdítőkkel. A játékos kedvű, szerencsés kezű résztvevőket tombola várja értékes nyereményekkel. Felekezettől függetlenül mindenkit szeretettel várunk! Jegyvásárlás személyesen Morváné Cserna Anettnél (és segítőinél), de akinek ez nehezen volna megoldható, leadhatja jegyigényét a 06-30/ es telefonszámon is!

6 6. oldal Hit, hitvallás Azt mondják, minden ember hisz valamiben vagy valakiben. De mi is a hit? Pál azt írja a Zsidókhoz írt levélben, hogy a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés (Zsid 11,1 Új ford. ). Ennél jobban, azt hiszem, ma sem tudná senki megfogalmazni! Feltételezem, ha már hisz valaki valamiben, azt meg is tudja fogalmazni, meg tudja osztani másokkal is. Ekkor már a hit megvallásáról, hitvallásról beszélünk! De életvitelemnek is összhangban kell lennie hitemmel, ezzel hitelesítem, aláírom hitvallásomat! Megszámlálhatatlan hitvallás közül szemezgethetnék, de mégis, csak egyről szeretnék írni, arról, amelyik tartalmazza az összes választ azokra a kérdésekre, amelyek felmerülnek az élet útvesztőiben eltévedt emberben! Ez a hitvallás Isten igéjéből táplálkozik, benne gyökerezik, ez teszi teljes mértékben hitelessé! Persze, hogy ezt elhiggyem, el kell ismernem a Bibliát Istentől ihletett könyvnek! Dr. Juhász Tamás, kolozsvári teológiai professzor így fogalmazza meg a hitvallás lényegét: a hitvallásban Istennel való kapcsolatunk személyessége beszédben nyer kifejezést, s ez a beszéd tanúsítja, hogy a hitvallást tevő életében és halálában Istené, és Istennek engedelmeskedik Ezért az Istentől származó személyességért nevezte Pál apostol a hitvallást a Római levél 10. részében a hit beszédének (Róm 10,10). Nos, azt javaslom, nézzünk bele ebbe a hitvallásba! Vizsgáljuk meg, mit mond a Második Helvét Hitvallás olyan kérdésekre, amelyek nagyon régóta foglalkoztatják az emberiséget! (A téma fontossága miatt több lépcsőben átvesszük a teljes hitvallást). Kicsoda Isten? És a Szentháromság? Hisszük és tanítjuk, hogy Isten az Ő lényére, vagyis természetére nézve egy, aki önmagától van, önmagában mindenekre elégséges, láthatatlan, test nélkül való, véghetetlen, örökkévaló, minden dolognak, úgy a láthatóknak, mint a láthatatlanoknak teremtője, a legfőbb Jó, élő és mindeneknek életet adó, mindeneket megtartó, mindenható és mindenekfelett bölcs, kegyelmes és irgalmas, igaz és igazmondó. Ámde irtózunk a többistenítéstől, mert világosan meg van írva: A te Urad Istened egy Isten (5 Móz. 6,4). Én vagyok a te Urad Istened, ne legyenek tenéked idegen isteneid Én előttem (2 Móz. 20,3). Én vagyok az Úr és több nincs, rajtam kívül nincs Isten! És nincs több Isten nálam, igaz Isten és megtartó nincs kívülem. (Ésa. 45,5.21) Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. (2 Móz. 34,6) Mindazáltal hisszük és tanítjuk, hogy ugyanaz a véghetetlen, megoszthatatlan egy Isten, személyeire nézve szétválaszthatatlanul és összeelegyíthetetlenül különböző, tudniillik Atya, Fiú és Szentlélek, úgy hogy az Atya öröktől fogva szülte a Fiút; a Fiú kibeszélhetetlen módon született, a Szentlélek pedig mindkettőtől származik, még pedig öröktől fogva és mindket-tővel imádandó; úgy, hogy nincs három Isten, hanem van három személy, akik egyenlő lényegűek, egyformán örökkévalók és egyenlők, míg lényökre nézve különbözők és rendre nézve egyik a másiknak előtte van, ám anélkül, hogy valamely egyenlőtlenség volna közöttük. Mert természet vagyis lény tekintetében annyira egyesülve vannak, hogy egy az Isten, és az isteni lény közös az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel. A szentírás ugyanis a személyek világos megkülönböztetését tanítja nekünk, ameny-nyiben az angyal a szent szűzhöz egyebek között így szól: A Szentlélek száll tereád és a magasságban lakozó Istennek ereje árnyékoz meg téged; annakokáért is, ami tőled születik, mivelhogy szent lesz: Isten Fiának hivatik. (Luk. 1,35) De meg Krisztus keresztelésekor is mennyei szózat hal-latszott, mely ezt mondá Krisztus felől: Ez az én szerelmes Fiam. (Máté 3,17) És a Szentlélek galamb alakjában megjelent. (Ján. 1,32) És midőn az Úr megparancsolta tanítványainak a keresztelést, meghagyta, hogy kereszteljenek az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. (Máté 28,19) Más helyen így szól az evangéliomban: Szentlelket küld az Én Atyám az Én nevemben. (Ján. 14,26) Ismét: Mikor eljövend ama Vigasztaló, akit Én bocsátok néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, aki az Atyától származik, Ő bizonyságot tesz Énrólam. (Ján. 15,26) Egy szóval: elfogadjuk az apostoli hitvallást, amely igaz hitet tanít nékünk. Azt hiszem, fölösleges bármit hozzáfűznöm! Minden más csak emberi okoskodás! JBB Reviczky Gyula: Pünkösd ünnepére Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed Ma is minden bánkódó szívének, Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba': Világító sugaradat áldja. Habozóknak oldjad meg a nyelvét, Világosítsd hittel föl az elmét. Hogy az eszme szívből szívbe szálljon, Diadallal az egész világon! Piros pünkösd, szállj le a világra, Taníts meg új nyelvre, új imára. Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, Szeretetnek sugara, Szentlélek!

7 7. oldal Gyülekezetünk... célja, hogy az Istentől távol élő emberekhez eljutassuk az evangéliumot. Aki pedig megismerte és elfogadta Jézust személyes Megváltójának, annak lelki közösséget, megerősödést adjunk. Pál apostollal együtt valljuk: Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére. (Róma 1,16) Kérjük, támogassa ebben közösségünket imádságával, gyülekezeti szolgálatok vállalásával, rendszeres vagy alkalmi adományaival. Gyülekezetünk Címe: Pilis, Rákóczi u. 30. Telefon: 06-30/ Honlap: Számlaszám: A Pilisi Református Egyházközség 100 éves évfordulóját ünnepeljük ebben az évben. Szeptember 29-én, ünnepi istentiszteleten, Dr. Szabó István püspök úrral és Takaró András esperes úrral együtt adunk hálát Istennek, hogy elindította, megtartotta és megerősítette az Ő református népét Pilisen. Az ünnepi alkalomig szeretnénk felújítani a gyülekezeti ház külsejét, hogy a templomhoz hasonló, szép és rendezett legyen. A munkák már elindultak. Májusban kicseréljük a gyülekezeti terem ablakait, majd őszig lecseréljük a külső vakolatot, ereszcsatornát. Kérjük a testvéreket, adományaikkal járuljanak hozzá a felújításhoz, hogy gyülekezeti házunk is Krisztus jó illatát hirdesse városunk lakói felé. Az adakozás módja: lelkésznél, gondnoknál személyesen vagy átutalással a számlára. Köszönettel! Presbitérium Kérjük, a megjegyzés rovatba írják be az adomány célját: egyházfenntartói járulék, Isten dicsőségére, gyülekezeti életre, tizedre. Napközis hittanos hét gyermekeknek A tábor július 1-5-ig hétfőtől péntekig, azaz 5 nap, reggel 8-tól délután 4 óráig tart. A tábor neve: 100%-os tábor A gyülekezetünk aktuális ünnepéből indultunk ki, azaz idén 100 éves (1913). Korosztály: 6 éves kortól 11 éves korig. Maximális létszám 30 fő Mottó: Istennel lehet 100%-os az életed! Istennel a családban Istennel a barátokkal, Istennel a gyülekezetben, Istennel a városunkban, Istennel az országunkban. Célunk: Istennel való személyes kapcsolatuk mélyítése, családjukon, barátaikon, gyülekezetükön és lakóhelyükön keresztül. Imádságra segítés, közösségünk erősítése és ép testben, ép lélek gondolatával sporttevékenységek játszása! Várjuk a jelentkezéseteket!

8 8. oldal HASZNOS INFORMÁCIÓK A CSILLAGPONTRÓL (2013. július Mezőtúr) 18 év alatt a Csillagponton Itt megtudhatod, mit kell tenned, ha 18 év alatti vagy, illetve ha 6-14 közötti, esetleg 6 év alatti vagy, akkor milyen kedvezmények érvényesek rád. Jegyárak A regisztráció hamarosan indul. Pacsirtajegy akció május 10-ig. Kattints, ha érdekelnek a jegyárak! Regisztráció Elindult a regisztráció! Megveheted a heti- vagy napijegyedet, továbbá rendelhetsz a fesztivál idejére étkezést. Megtudhatsz még rengeteg információt az utazással, a szállással, a banki utalással kapcsolatban. ÖKO Zöldítés A 2013-as Csillagponton kiemelten figyelünk teremtett világunk védelmére azzal, hogy igyekszünk a leginkább környezetbarát módon lebonyolítani a fesztivált. A szelektív hulladék-gyűjtésen túl tervezzük, hogy eldobható műanyag poharak helyett visszaváltható poharakból ihassatok. ÖNKÉNTESEK Fújd a sípot! Szereted a sportot? Önkénteseket keresünk a sport programok lebonyolítására. Angolul beszélő fiatalok! Szeretnél Koreai, Cseh, Lett vagy amerikai reformátusokkal megismerkedni? Szeretnél nekik fordítani, tolmácsolni? Segítőknek Jelentkezz önkéntesnek! Több mint harminc munkacsoport dolgozik a Csillagpont előtt és alatt. Ha szívesen beszállnál, de nem tudod még mivel, jelentkezz a címen! ÚJDONSÁGOK Re-formáció A csillagpont mindig a reformáció jegyében telik. Számos területen megújult. Ilyen a Csillagponthonlap, a program struktúra, valamint a helyszínen a kávéházak is új koncepcióval állnak elő. CIKKEK Családosok a Csillagponton Ifjúnak számít még, aki családos? Van helye egy éveseknek szervezett sátrazós, keveset alvós, nyüzsgő találkozón a kisgyerekes családoknak? A válasz: igen. Ebben segít a találkozó legújabb munkacsoportja, amely speciálisan a családdal érkezőknek készít programot az idei mezőtúri Csillagpontra július 23. és 27. között. Esőfelhők és Csillagpont Vigasztalan, esős idő várta a Csillagpont szervezői stábját február első szombatján Mezőtúron. A közel negyven résztvevő közös reménye, hogy a július 23. és 27. között megszervezendő református ifjúsági találkozón azért kedvezőbb időjárási körülmények között fogadhatják majd a Kárpát-medence minden részéből érkező, közel ötezer fiatalt. FELHÍVÁSOK Mutasd be! Most itt az idő, hogy a következő Csillagponton Te is megmutasd magad! Úgy érzed, hogy a gyülekezeted, az ifid, vagy épp az iskolád más, mint a többi református gyülekezet, ifi, vagy iskola? Be tudsz valami érdekeset mutatni számunkra? Akkor ne fogd vissza magad: Mutass be...!" Határon túl Évről évre több határon túli fiatal a csillag-ponton. A népszerűség egyik oka, hogy az ottani ifjúsági szervezetekkel jó kapcsolatban vagyunk. Ezért nem csak reklámozzák a Csillagpontot, hanem egyre több programot hoznak, egyre nagyobb részt vállalnak a szervezésben. Ifis-konfis hétvége Inárcson

9 9. oldal Somogyi Csaba: Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten Zengjen Hálaének gyülekezeti énekeskönyvünk 252. éneke országosan nézve a legkevésbé ismert énekek közé tartozik, méltatlanul. Ha mégis okokat kellene sorolni, talán azt lehetne mondani, hogy több száz éves, a dallam német, konkrétan kölni, és egyébként sem éneklünk sokat a Szentlélekről. E dicséret pedig nagyszerűen eleveníti meg azt, amit Péter apostol is átélt: Isten Lelke magával sodorja a hallgatóságot, tüzet gyújt a szívekben, élénkít, éltet, célokat ad. Nélküle elképzelhetetlen a megtérés, az újjászületés, a kijelentés, és Krisztus élő személyként való megismerése. Az ókeresztyén gyülekezetek minden alkalmat imádsággal kezdtek meg, melyben Isten Lelkének kiáradását kérték, hogy a gyülekezet ne csak emberek halmaza legyen, hanem élő, hitvalló és áldott közösséggé váljon. Gyakran megfeledkezünk e Lélekről, pedig Ő minden olyan mennyei folyamat mozgatója, melynek áldásait itt a Földön éljük át. Vegyük komolyan e Lelket, tanuljunk meg engedelmeskedni Neki! A Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten hatnegyedes ritmusú, ami hasonló a keringő ritmusához, csak éppen kétszer olyan lassú. Ez nem véletlen, éneklés közben a mi lelkünk is ringatózni kezd, e dicséret egyszerre megnyugtat, békét ad, megelevenít, és megmutatja nekünk a mennyei tisztaságot és szépséget. Imádkozzunk e lángért, hogy gyülekezetünk megélénküljön! Húsvét után, az 50. napon ünnepli a keresztény világ a szentlélek eljövetelét. Ez az ünnep a pünkösd, az egyházi év harmadik legnagyobb ünnepe. A középkorban a Szentlélek lejövetelét jelző szélzúgás jelképezésére kürtöket és harsonákat fújtak, a tüzes nyelvek jelképezésére égő kócot, rózsákat és ostyát hullattak a magasból, néhol fehér galambokat eresztettek szét a templomban. Szimbolikus növénye a pünkösdi rózsa, szirmával a szentlélek tüzének lángnyelveit jeleníti meg. A nép-hagyomány pünkösdkor köszönti az élet megújul-ását. Ilyenkor volt szokás a lányok mosdóvizébe pünkösdi rózsa szirmot szórni, a legények pedig pünkösdi rózsát vittek kiválasztottjuk ablakába. A lányoknak viszont koszorút kellett fonni, s átadni a legényeknek. A gyógynövény A Kínában közel 2000 éve gyógynövényként termesz-tett, egyik legrégebbi kultúrnövényünk növény-tani nevét (Paeonia, ejtsd peónia) a görög mitológia isteneit gyógyító orvos, Paion nevéből származtatják. A monda szerint Plútó sebeit gyógyította, kivívva ezzel Aszklepiosz (a gyógyítás istene) haragját, aki elől Plútó úgy rejtette el, hogy bazsarózsává változtatta. Más források nevét a paean szóra vezetik vissza, ez győzelmi éneket jelent. A pünkösdirózsát évszázadokon át elsősorban gyógynövényként termesztették (pl. Paeonia lactiflora). Gyökeréből készült kivonata többek közt paeoni-florint tartalmaz. A gyökér-kivonattal sárgaságot, vese- és hólyaghurutot, reumát gyógyítottak. Bár, mint az általában lenni szokott, a növény mérgező, kivéve a tavasszal vagy ősszel kiásott gyökérgumókat. A fehér virágú- és a vörös virágú peóniák gyökérkivonatát ma is használják a homeopátiás orvoslásban. Kerti bazsarózsa Az évelő pünkösdi rózsa vagy kerti bazsarózsa föld alatt gyöktörzset fejleszt, amelyből cm magas mutatós, fényes, összetett levelek és mélybordó, piros, rózsaszínű vagy fehér, illatos virágok fejlődnek. A hosszú szárcsúcsokon súlyos virágfejek fejlődnek, ezért ajánlatos a tő mellé karót tűzni, és a szárakat hozzákötözni. A rózsafélékhez nem sok köze van, kizárólag rózsához hasonlító virágai miatt illetik ezzel a névvel. vv 2. Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten, Igédet éltesd szívünkben! Hogy lelkünk teljék meg Veled, mert akkor lángol és szeret: 'jöjj, Vigasztaló, Szentlélek Isten!' 3. Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten, növelj a hitben szüntelen, mert Nálad nélkül nincsen itt a Krisztust Úrnak valló hit, 'jöjj Vigasztaló, Szentlélek Isten!' 4. Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten, tarts mindhalálig hűségben, hogy éltünk Téged hirdessen,s megálljunk, végig győztesen! 'Jöjj, Vigasztaló, Szentlélek Isten! 5. Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten, ne hagyj a végső órán sem! S mi áldva mondunk éneket most és a mennyben is Neked. 'Jöjj, Vigasztaló, Szentlélek Isten!

10 10. oldal Június 1 10 órától Július 1-5 Augusztus óra Szeptember órától Szeptember óra Szeptember Október 26 November 16 November éves a Pilisi Református Egyházközség tervezett alkalmaink 2013-ban GYÜLEKEZETI NAP Üde, lágy szellő, kellemes kora-nyári délután, finom vörösbor és bográcsban készült étel ki mondhat ennek ellent? A 100 év nem csak egy üres szám emberre főzünk ételt a pincékben! NAPKÖZIS HÉT GYEREKEKNEK Engedjük Jézushoz jönni a gyermekeket! Egy olyan hetet biztosítunk nekik, ahol reggeltől napnyugtáig izgalmas programokkal kötjük le figyelmüket mindezt a 100 éves jubileum köré építve. PRESBITERI ISTENTISZTELET Ismered a gyülekezetünk presbitereit? Vasárnapi hálaadó istentiszteletünkön ők szolgálnak, céljuk, hogy kifejezzék a 100 év háláját, örömét, reménységét ebbe Te is beletartozol! 100%-OS NAP Szombat délután a templomudvarunkat megtöltjük jókedvvel, programokkal, csönddel és hangos gyermekzajjal is. Écsi Gyöngyi mesét mond, lesz irodalmi kávézó, versmondás, éjszaka közös imádság-virrasztás gyerekeinkért. Ugye 100, hogy ott leszel? ŐSZI EVANGELIZÁCIÓ Érzed már 100 év erejét? Isten egy őszi sorozaton is szeretne megérinteni Téged, s elmondani: egész életedben tudott Rólad, és hív, hogy Őt imádjad! Egyházunk vezetői szolgálnak közöttünk! HÁLAADÓ ISTENTISZTELET az elmúlt 100 esztendőért s légyen testvére magyar a magyarnak. Az év legnagyobb, legemelkedettebb ünnepére hívunk Téged! Hálaadó istentiszteletünkre Szabó Istvánt, egyházkerületünk püspökét hívtuk meg. KONFERENCIA EGYHÁZUNK JÖVŐJÉRŐL Mit adhat közösségünk az embereknek? Mit nyújthat egyházunk? Őszi konferenciánkon, több előadó mellett, meghívott vendégünk Harmathy András szigetszentmiklósi lelkész, az Egyházi Jövőkép Bizottság vezetője. HITMÉLYÍTŐ CSENDESNAP Hitünk csak közösségben fejlődhet, nincs Robinson Crusoe kereszténység. Őszi alkalmunkon sem szeretnénk, ha hitünk megfakulna, mindenkit szeretettel várunk! HÁLAADÓ EST Mit kaptunk, s mit adunk tovább? Szombati hálaadó estünkön az egész évet köszönjük meg Istennek, s a jubileumi évünket lezárjuk. SDG Soli Deo Gloria: egyedül Istené a dicsőség! Május: 18-án szombaton délután: Konfirmációs vizsga 19-én vasárnap kor: Pünkösdi istentisztelet, konfirmáció, úrvacsoraosztás 20-án hétfőn kor: Pünkösd hétfői istentisztelet, úrvacsoraosztás 25-én szombaton este 7-kor: Református est Június 1-én szombaton 10 órától: Gyülekezeti nap 100 főre főzzük az ételt a pincékben. Családokat várunk, a gyerekeknek játékos vetélkedők lesznek, amíg az étel fő. 2-án vasárnap kor: Hittanos évzáró 29-én szombat délután: Úrvacsorás Istentisztelet a Pusztatemplomnál Július 1-5. Napközis hittanos hét gyermekeknek Csillagpont Mezőtúron Istentisztelet Közösségünk legontosabb alkalma a vasárnap délelőtti istentisztelet. Ez az alkalom lehetőséget ad: -nyugalom napjának megszentelésére (4. parancsolat) -találkozásra Jézussal és egymással -lelki feltöltődésre -igehallgatásra, imádságra, Isten dicsőítésére -a gyermekistentisztelet segítségévek az egész család együtt borulhat le az Úr előtt Szeretettel várunk téged és családodat, minden vasárnap kor! PILISI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET KIADVÁNYA Megjelenik évente négyszer, 200 példányban Felelős kiadó: MORVA ÁKOS lelkipásztor Pilis, Rákóczi út Telefon: 06/ és 06/ főszerkesztő: Jakab Zoltánné Telefon: 06/ Tördelőszerkesztő: VARJU ZOLTÁN gondnok Telefon: 06/

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. II. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Szentatya a Karizmatikus találkozón Ugyanis nincs nagyobb szabadság, mint ha valaki engedi, hogy a Szentlélek vezesse, és megengedi

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

KALAND A LAKATLAN SZIGETEN

KALAND A LAKATLAN SZIGETEN TARTALOM Ferenczi Zoltán Előremutató visszatekintés Hamar István Vendégszolgálatban Mire való az egyház? 3 VERS Molnár Kata: Könnycsepp HÁZUNK TÁJÁN 4 Tóth Kása Sarolta Esperesi látogatás Nyíri Györgyné:

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

...háromezer lélek...

...háromezer lélek... 2015 p nk sd.qxd 5/20/2015 9:55 AM Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 5. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. Pünkösd...háromezer lélek... Amikor pedig eljött a pünkösd napja,

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Díszletek nélkül

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Díszletek nélkül www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012. december XVIII. évfolyam 5. szám Díszletek nélkül Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk: Az uralom az ő vállán lesz. (Ézs.

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A :

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A : IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ II. NEGYEDÉV 48. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE A : A damaszkuszi út reménye Elérni a felnőttkort A feltámadás bizonyossága Ki méltó...? A lelkiismeret

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát... Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Kiadja a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség XVIII. évfolyam 2014/2 Tartalom Várakozunk és Valaki vár ránk... 2 Karácsony esti

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. szeptember XX. évfolyam 4. szám Az igazságra van szükségünk Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele Az éjszaka sötétjében Advent akkor van, ha kibírom saját sötétségemet és a világot beborító sötétet, ha nem menekülök bele sietve a sokszínnyomatú

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2003. szeptember. Egészség

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2003. szeptember. Egészség 22 sz szeptember.qxd 9/13/03 1:06 PM Page 1 Újfolyam 22. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2003. szeptember Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

Evangélikus hírlevél. Húsvét előtt-húsvét után

Evangélikus hírlevél. Húsvét előtt-húsvét után Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA AA TT AA RR TT AA LL OO MM BB ÓÓ LL Lelkészi jelentés Bakonycsernye Az adakozás lelki oldala Lelkészi jelentés Súr Amikor a harangok

Részletesebben

A nagykőrösi református gyülekezet pünkösdi hírlevele

A nagykőrösi református gyülekezet pünkösdi hírlevele A nagykőrösi református gyülekezet pünkösdi hírlevele XIV. évfolyam, 5. szám; 2011. június Textus: Máté 28: 16-20 és ApCsel 1: 6-12 Elhangzott: Június 2-án, áldozócsütörtökön. Kedves Testvérek! ézus Krisztus

Részletesebben

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 2 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 3 Áhí tat 2014 Bib li ai el mél ke dé

Részletesebben

Ti vagytok a föld sója

Ti vagytok a föld sója Újfolyam 37. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. szeptember Ti vagytok a föld sója (Máté 5,13) Martinecz Márta kerámiája Evangelizációs hét október 8-tól 12-ig MAGVETÉS ÚJ KEZDÉS

Részletesebben

Ideje van az örömnek. 2011. február XVIII. évf. 2. szám. Gyülekezeti tájékoztató

Ideje van az örömnek. 2011. február XVIII. évf. 2. szám. Gyülekezeti tájékoztató 1 Gyülekezeti tájékoztató 2011. február XVIII. évf. 2. szám Ideje van az örömnek Örülök szoktuk mondani akkor, amikor jó hírt hallunk, amikor kedves ismerőssel találkozunk, vagy amikor sikerült elérni

Részletesebben

Egészséges beszéd a H1N1-ről Egy hitvita margójára

Egészséges beszéd a H1N1-ről Egy hitvita margójára REFORMÁTUS MAGAZIN Kiadja a Debreceni Református Egyházmegye 2009 / 1. Vasárnap válságnap? Ünnep-e neked is a vasárnap? Egészséges beszéd a H1N1-ről Egy hitvita margójára Hitvallásunk terei: Dr. Varga

Részletesebben

Gyülekezeti Hírlevél, 2014. Pünkösd Pünkösdi evangélizáció

Gyülekezeti Hírlevél, 2014. Pünkösd Pünkösdi evangélizáció Pesthidegkúti Református Egyházközség Bp. 1028. Hidegkúti út 64-66. Tel: 397-43-15 E-mail: kg.hidegkut@t-online.hu www.refhidegkut.hu Lelkész: Kovács Gergely Gondnok: Küller András Gyülekezeti Hírlevél,

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LIX. évf. 4. szám 2006. december Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10) Csomag

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett evangélikus hetilap 71. évfolyam, 25. szám 2006. június 18. Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap Ára: 165 Ft Az eklézsia humorgyûjteményét gazdagította volna, hogyha a nyomtatott szöveg szerint hangzik

Részletesebben

Tartalom. A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja RAVASZ LÁSZLÓ. I. évfolyam 4. szám 2012. július-augusztus

Tartalom. A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja RAVASZ LÁSZLÓ. I. évfolyam 4. szám 2012. július-augusztus A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja I. évfolyam 4. szám 2012. július-augusztus Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely

Részletesebben

Lekció: Aki azon gondolkodik, hogy gonoszt cselekedjék,

Lekció: Aki azon gondolkodik, hogy gonoszt cselekedjék, Hírlevél Kelenföldi Református Egyházközség lapja, 2013. I. 2013. Húsvét Váltsághalál - Feltámadás - Örökélet www.kelenref.hu Bizonyságtétel g Evangéliumot Minden Otthonba g Adakozás g A reformáció g énekei

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen!

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen! www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. június XX. évfolyam 3. szám Pünkösdi szükségek Jöjj el, Szentlélek Úristen! Amire igazán szükségünk van az életünkben a segíts magadon

Részletesebben