2013. PÜNKÖSD

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. PÜNKÖSD www.pilis.reformatus.hu"

Átírás

1 X. évfolyam 3. szám PÜNKÖSD Morva Ákos Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit tegyünk atyámfiai, férfiak? Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Apcsel 2,37-38 Vannak az életünkben olyan események, amelyeket nehéz szavakba foglalni. Számomra ilyen volt a gyermekeim születése, mikor édesapámat elveszítettem, és ilyen volt a megtérésem is. Hogyan történt? Nem tudom, de azt igen, hogy minden megváltozott. A Pünkösddel is így vagyunk. Együtt voltak a tanítványok, leszállt rájuk a Szentlélek, majd a körülöttük állókat mintha szíven találta volna mindez. Nem tudjuk, hogyan történt, de tudjuk, hogy mi történt. Életük, szolgálatuk és gondolkodásuk is megváltozott. Tanuljunk most az apostoloktól! Az első, amit titkukból láthatunk: Hallgatták az igét. Sokan azt hiszik, hogy aki hitre jut, az saját elhatározásból egyszer csak kitalálja, hogy magát hívőnek mutatja mások előtt. Pedig mi tudjuk, hogy a megtérés elsősorban nem emberi akaratból származik. A Mindenható Isten nyitja meg az ember szívét és gondolkodását arra, hogy az Isten igéjét, a Szentírást, magára nézve is igaznak fogadja el, és aszerint éljen. Nem embertől való, hanem ahogy a konfirmandusok is tanulják: Mit változtat meg bennünk a Szentlélek? - A Szentlélek nélkül a Biblia betű, Szentlélekkel: Ige - Szentlélek nélkül az Úr asztalán a kenyér és bor van, Szentlélekkel: Jézus megtöretett teste, kiontott vére. Az apostolok második titka, hogy: Rájöttek bűnös voltukra. Azt szokták mondani: Van, aki a bajban fordul Istenhez, mintha a baj térítené meg. Pedig ha jobban belegondolunk sokan éppen a bajban fordulnak el Istentől. Az első Pünkösdkor kiáradt Isten Lelke, Péterék hirdették az evangéliumot és amikor ezt az emberek hallották, mintha szíven találták volna őket. Mi történt? Szívükre vették Péter beszédét, ami Isten szava volt. Ahogyan a Zsidókhoz írt levélben olvassuk: Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál..., megítéli a szív gondolatait és szándékait. (Zsid 4,12) Így van ez mind a mai napig. Isten igéje, a Szentlélek által leleplezi a bennünk levő gonoszt, és ha befogadjuk, akkor Jézus megtisztítja az életünket. A harmadik titok : Megkapták a Szentlélek ajándékát. Nem tudjuk pontosan leírni, hogyan történt a Lélek kiáradása, de azt igen, hogy régi életek összeomlottak, újjak kezdődtek és háromezer ember keresztelkedett meg azon a napon. Megtapasztalták, amiről Ezékiel prófétált: Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek. Megszabadítlak benneteket minden tisztátalanságotoktól. Ezékiel 36,26 Így készített áldást Isten Péterék idején, és hiszem, hogy 2013 májusában nekünk is. Mit kell tennünk ezért? Hallgassuk, olvassuk az igét! Ismerjük fel, valljuk meg az Úrnak bűneinket és szakítsunk velük! Végül fogadjuk el hittel Jézus értünk vállalt áldozatát és megkapjuk a Szentlélek ajándékát. Így legyen!

2 2. oldal Jakab Zoltánné: Mit adhatna még nekünk Isten? (Gondolatok olyan napokra, amikor elégedetlenek vagyunk.) Ezen tűnődtem így Pünkösd közeledtén. Nézzük csak: először is megajándékozott mindannyiunkat az életünkkel, amelyet azért kaptunk, mert már a terem-tésünket megelőzte az Ő életre hívó, nagy szeretete. Ennél is régebben történt, hogy nekünk ajándékozta egyszülött fiát, mint Megváltónkat. Karácsonykor feleleveníthetjük ennek a nagy ajándéknak az emlékét. Ha Jézus példaértékű élete nem lenne elegendő ajándék számunkra, menjünk csak tovább, hiszen tudjuk, hogy élete virágában feláldoztatott értünk emberekért, a mi üdvös-ségünkért, bűneink váltságáért. A teremtő Isten nekünk adta fia életét és halálát is. Húsvétkor a halál és a feltámadás misztériumát ünnepeljük. Lehet-e ezen kívül további ajándékot készíteni az ember számára vetődik fel a kérdés. De tisztában vagyunk azzal, hogy Isten nem állt meg itt. Látta, hogy nem jó az embereknek tanító, vezető nélkül, és végtelen nagy jóságában Pünkösdkor kiárasztotta az egybegyűltekre Szent Lelkét. Tüzes lángnyelvek formájában jött a Lélek, és aki megtelt vele, az nyelveken szólt. (Apcsel. 2, 1-4) Istenünk három személyéből tehát kettő már az emberé - ajándékba a harmadiktól, az Atyától. A Lélek ajándékairól ezt mondja a Biblia: Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki a lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta (1Kor. 12, 8-10) A Lelki ajándékok megtérésük után adatnak a hívőknek. Mindenki kap az ajándékok közül, de nem mindegyiket. Úgy, és azt kapjuk, amelyiket az Isten az ő végtelen bölcsességében nekünk ítéli. Ajándékok lehetnek pl.: tanítás, adakozás, csodatévő erők, nyelveken való szólás stb. Lélek gyümölcseiről pedig így szól Isten igéje: A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. (Gal. 5, 22-23) Lélek gyümölcseit minden hívő megkapja, és Isten terve szerint folyamatosan növekednek bennünk. Kérem, gondoljatok most vissza egy születésnapra, vagy karácsonyra, amikor ajándékot kaptatok. Mennyit kaptatok? Egyet? Kettőt? Ötöt? Tízet? Megvannak-e még azok a tárgyak? Ugyanolyan szépek és jól használhatóak, mint újonnan? Most pedig nézzetek végig azon a listán, amit felsoroltam. Isten ajándékain, amelyek nem romló anyagból készíttettek számunkra, nem mennek ki a divatból, nem válnak unalmassá. Élet. Megváltás. Továbbá csupa olyan tulajdonság, amelyek jobbá teszik a mi életünket és a körülöttünk élőkét egyaránt. Kell-e még nekünk ezen kívül bármi miatt is zúgolódnunk? Valóban elviselhetetlen az életünk, vagy meg tudunk állni egy pillanatra elcsöndesedve, és hálát tudunk adni azokért a mondhatatlan ajándékokért, amelyekkel a mi Teremtőnk kérés nélkül megajándéko-zott bennünket? Tudjuk-e szívből kérni Pünkösd ünnepén: Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám!? Viselkedés és természet Új szívet adok nektek... Az én lelkemet adom belétek... (Ez 36,26-27) A természeti ember a maga ösztöneit és kívánságait gátlás nélkül kiéli, érvényesíti. Ha megütik, vissza-üt, ha éhes, szerez magának, amit megkíván, elveszi. Ez nemcsak a kőkorszakban volt így, hanem ma is. A kultúremberben a nevelés során kiépülnek bizonyos gátlások. A törvények megbüntetik a gátlástalanságot, ezért fékezi az ember az indulatait. De azok nem változtak, ugyanazok, mint voltak. Csupán megtanul viselkedni. Aztán lehet, hogy néha gátszakadás történik, amit a kultúroptimizmus nem ért, de mégis kellemesebb így az emberi együttélés. A vallás még magasítja a gátakat, mert szerinte nemcsak a törvény, hanem Isten is jutalmaz vagy büntet. A régi diákrigmus szerint: Isten szeme mindent lát, el ne lopd a léniát! De a lopásra való hajlam megmarad a vallásos emberben is, legfeljebb visszateszi azt, amit már majdnem elvett. A Biblia azt tanítja, hogy Isten a természetünket tudja megváltoztatni. Nem viselkedni tanít, hanem új indítékokat ad a benne hívőknek. Késszé és képessé teszi őket arra, hogy másként gondolkozzanak és más minőségű életet éljenek. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek... Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem..., hogy törvényeimet megtartsátok... Itt tehát már nem a gátakat magasítjuk, hanem egy új forrásból másfajta víz árad a folyóba, annak szennyezett vizét megtisztítja, és újra élet lesz benne (Ez 47). Tehát a víz minősége változik meg. Ez az újjászületés. Erre a radikális változásra magunktól nem vagyunk képesek, de Isten kegyelme elvégzi azt igéje és Szentlelke által. Cseri Kálmán: Kegyelem harmatja (április 30.)

3 3. oldal Kubisch Ildikó: Valami elveszett Valami elveszett valahol ott a mezők felett az alkonyba csapódott, megsemmisült, szétesett, vagy őrzik még a fák a kertek mélyén zörgő levelek a zúgó pisztrángosok a dermedt utcák borzongó sikátorok talán itt lapul a kövek alatt rejtik néma ajtók elzárják sima arcok-üvegfalak vagy homokként ott él a romokban fekszik a földben, agyagban a sárguló csontokban. Én keresem csillagban szél sodorta, gyűrött hírlapban útszéli árkokban vágytól meggyötört álmokban de nincs sehol. Vagy nem is volt. Csak karok árnyjátéka létezett és a szívemen egy betöltetlen, fehér folt egy védtelen, üres rés. Valahol elveszett ott, a mezők felett egy angyali ölelés. Valami megtaláltatott Valami elveszett, egykor, s a hiány sebein át mint törött üvegből a bor szivárgott el az élet de Valaki bekötözött és létem darabjai mint mozaik-képek újból lassan összeálltak én voltam a tékozló én voltam a vak én voltam a vámszedő Én - én voltam csak Elvesztem - de megtaláltak és többé nem rejti el az Igazat előlem a világ mert az Ige már a szívemben ragyog zajongtam zokogtam zörgettem s az Ajtó kinyittatott! Nincs bennem kérdés: mert meg van minden válasz nincs bennem félelem mert Velem van a Támasz álmaim nem ijesztenek a titkokat nem keresem vétkeim várfalát összezúzta, s rám talált a Kegyelem. Április 20-án, gyülekezeti hitmélyítő csendesnapot tartottunk. TÖRVÉNY, MEGVÁLTÁS, ÁLDÁS, ÜNNEP volt a nap témája. Vendégünk volt: Kubisch Ildikó, akinek most a megtérése előtti és megtérését követően írt verseit közöljük.

4 4. oldal A népszámlálásról röviden A 2011-es népszámlálás adatai néhány hete nyilvánosak. Számunkra a legfontosabb, hogy míg 2001-ben, Pilisen 1050 fő vallotta magát reformátusnak, addig 2011-ben, csupán 989 fő. Ez nem az egyháztagokat vagy egyházfenntartókat jelenti, hanem mindazokat a gyermekeket és felnőtteket, akik valamilyen szállal magukat reformátusnak érzik. Ebből a 989 főből, mi közel 700-at ismerünk, és 255-en vagyunk, akik gyülekezetünk anyagi fenntartását viseljük, mivel sem közegyházi vagy állami támogatást (és ez így van jól), nem kapunk. Országos szinten a történelmi egyházak, több mint 30%-os csökkenést tapasztaltak. A pilisi 989 fő, a Délpesti Református Egyházmegyében, ahol közel 50 gyülekezet van, Nagykáta után a második legjobb eredmény,a többi gyülekezetnél átlagosan 30-40%-os a csökkenés. Szomorú, hogy alapvetően fogyásról tanúskodnak a számok, de hálát adhatunk, hogy ez a pilisi reformátusoknál minimális. Tehát az elmúlt tíz évben lényegesen nem változott Pilisen a reformátusok száma, és azok is vállalják felekezetüket. SDG. A gyülekezeti hitmélyítő csendesnap egy pillanatképe. Néhány adat Pilisről: A május 12-ei istentiszteleten szép műsorral kedveskedtek a gyermekeink az édesanyáknak Benedek Elek: Pünkösdi harangok Olyan szépen cseng a harang, Mintha nem is harang volna, hanem ezer harangvirág Imádságos szava szólna. Piros pünkösd vasárnapján Piros rózsa nyíl a kertben, Kis szívünkben tiszta öröm Imádsága énekeljen. Gyülekezetünkben Takaró András esperes úr vezetésével történt meg az éves ellenőrzés. Mindent rendben találtak! Piros pünkösd vasárnapján Szálljon reánk a szentlélek, S térde hullva mondjunk hálát A mindenség Istenének.

5 5. oldal Kunszery Gyula PÜNKÖSD És amikor elérkeztek a Pünkösdnek napjai, összegyűltek a kis házban Krisztus első papjai. (Rongyos ruhák, kérges kezek, fésületlen üstökök: ily egyszerű proletárok a legelső püspökök.) És hirtelen lőn az égből mint egy sebes szélvihar s betölté az egész házat zengő-zúgó éji zaj. És eloszlott tüzes nyelvek lebegtek a szobában, s az isteni Szentlélekkel betelének mindnyájan. S akik eddig gyávák voltak, bátrak lettek hirtelen, s a tudatlan agyvelőkben kigyulladt az Értelem. S kik eddig a zsidón kívül nem tudtak más nyelveket, minden nyelven hirdették már a krisztusi elveket. És kiket a sanda kétely oly gyorsan megrendite: ingadozó tamásoknak megszilárdult a Hite. Köztük eddig egyetértés alig-alig lehetett, s fellángolt most a szívükben az isteni Szeretet! Kedves pilisi Reformátusok! Kedves Barátaink, Ismerőseink, Rokonaink! május 25-én 19 órától REFORMÁTUS ESTET szervezünk! Aki részt vett a tavalyi, hagyományteremtő, első alkalommal megrendezett jótékonysági esten, már tudja, milyen kellemesen telt az idő együtt, egy jó cél érdekében. Tavaly a belépőjegyek ára, a tombola és a büfé-fogyasztás pénze is a parókia és gyülekezeti ház fűtésének korszerűsítésére "adatott", ami nyereségként forint volt! Itt is hálát adunk érte! Célunk idén is gyülekezetünk anyagi helyzetének javítása. A belépő ára nem változott, Ft, amely tartalmazza a fogadóitalt, az előételt, a vacsorát és a desszertet. Ha valaki még ezen túl is szívesen fogyasztana, annak sem kell nélkülöznie, mert büfé üzemel egész este jófajta borokkal, erősebb italokkal, kávéval, üdítőkkel. A játékos kedvű, szerencsés kezű résztvevőket tombola várja értékes nyereményekkel. Felekezettől függetlenül mindenkit szeretettel várunk! Jegyvásárlás személyesen Morváné Cserna Anettnél (és segítőinél), de akinek ez nehezen volna megoldható, leadhatja jegyigényét a 06-30/ es telefonszámon is!

6 6. oldal Hit, hitvallás Azt mondják, minden ember hisz valamiben vagy valakiben. De mi is a hit? Pál azt írja a Zsidókhoz írt levélben, hogy a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés (Zsid 11,1 Új ford. ). Ennél jobban, azt hiszem, ma sem tudná senki megfogalmazni! Feltételezem, ha már hisz valaki valamiben, azt meg is tudja fogalmazni, meg tudja osztani másokkal is. Ekkor már a hit megvallásáról, hitvallásról beszélünk! De életvitelemnek is összhangban kell lennie hitemmel, ezzel hitelesítem, aláírom hitvallásomat! Megszámlálhatatlan hitvallás közül szemezgethetnék, de mégis, csak egyről szeretnék írni, arról, amelyik tartalmazza az összes választ azokra a kérdésekre, amelyek felmerülnek az élet útvesztőiben eltévedt emberben! Ez a hitvallás Isten igéjéből táplálkozik, benne gyökerezik, ez teszi teljes mértékben hitelessé! Persze, hogy ezt elhiggyem, el kell ismernem a Bibliát Istentől ihletett könyvnek! Dr. Juhász Tamás, kolozsvári teológiai professzor így fogalmazza meg a hitvallás lényegét: a hitvallásban Istennel való kapcsolatunk személyessége beszédben nyer kifejezést, s ez a beszéd tanúsítja, hogy a hitvallást tevő életében és halálában Istené, és Istennek engedelmeskedik Ezért az Istentől származó személyességért nevezte Pál apostol a hitvallást a Római levél 10. részében a hit beszédének (Róm 10,10). Nos, azt javaslom, nézzünk bele ebbe a hitvallásba! Vizsgáljuk meg, mit mond a Második Helvét Hitvallás olyan kérdésekre, amelyek nagyon régóta foglalkoztatják az emberiséget! (A téma fontossága miatt több lépcsőben átvesszük a teljes hitvallást). Kicsoda Isten? És a Szentháromság? Hisszük és tanítjuk, hogy Isten az Ő lényére, vagyis természetére nézve egy, aki önmagától van, önmagában mindenekre elégséges, láthatatlan, test nélkül való, véghetetlen, örökkévaló, minden dolognak, úgy a láthatóknak, mint a láthatatlanoknak teremtője, a legfőbb Jó, élő és mindeneknek életet adó, mindeneket megtartó, mindenható és mindenekfelett bölcs, kegyelmes és irgalmas, igaz és igazmondó. Ámde irtózunk a többistenítéstől, mert világosan meg van írva: A te Urad Istened egy Isten (5 Móz. 6,4). Én vagyok a te Urad Istened, ne legyenek tenéked idegen isteneid Én előttem (2 Móz. 20,3). Én vagyok az Úr és több nincs, rajtam kívül nincs Isten! És nincs több Isten nálam, igaz Isten és megtartó nincs kívülem. (Ésa. 45,5.21) Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. (2 Móz. 34,6) Mindazáltal hisszük és tanítjuk, hogy ugyanaz a véghetetlen, megoszthatatlan egy Isten, személyeire nézve szétválaszthatatlanul és összeelegyíthetetlenül különböző, tudniillik Atya, Fiú és Szentlélek, úgy hogy az Atya öröktől fogva szülte a Fiút; a Fiú kibeszélhetetlen módon született, a Szentlélek pedig mindkettőtől származik, még pedig öröktől fogva és mindket-tővel imádandó; úgy, hogy nincs három Isten, hanem van három személy, akik egyenlő lényegűek, egyformán örökkévalók és egyenlők, míg lényökre nézve különbözők és rendre nézve egyik a másiknak előtte van, ám anélkül, hogy valamely egyenlőtlenség volna közöttük. Mert természet vagyis lény tekintetében annyira egyesülve vannak, hogy egy az Isten, és az isteni lény közös az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel. A szentírás ugyanis a személyek világos megkülönböztetését tanítja nekünk, ameny-nyiben az angyal a szent szűzhöz egyebek között így szól: A Szentlélek száll tereád és a magasságban lakozó Istennek ereje árnyékoz meg téged; annakokáért is, ami tőled születik, mivelhogy szent lesz: Isten Fiának hivatik. (Luk. 1,35) De meg Krisztus keresztelésekor is mennyei szózat hal-latszott, mely ezt mondá Krisztus felől: Ez az én szerelmes Fiam. (Máté 3,17) És a Szentlélek galamb alakjában megjelent. (Ján. 1,32) És midőn az Úr megparancsolta tanítványainak a keresztelést, meghagyta, hogy kereszteljenek az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. (Máté 28,19) Más helyen így szól az evangéliomban: Szentlelket küld az Én Atyám az Én nevemben. (Ján. 14,26) Ismét: Mikor eljövend ama Vigasztaló, akit Én bocsátok néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, aki az Atyától származik, Ő bizonyságot tesz Énrólam. (Ján. 15,26) Egy szóval: elfogadjuk az apostoli hitvallást, amely igaz hitet tanít nékünk. Azt hiszem, fölösleges bármit hozzáfűznöm! Minden más csak emberi okoskodás! JBB Reviczky Gyula: Pünkösd ünnepére Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed Ma is minden bánkódó szívének, Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba': Világító sugaradat áldja. Habozóknak oldjad meg a nyelvét, Világosítsd hittel föl az elmét. Hogy az eszme szívből szívbe szálljon, Diadallal az egész világon! Piros pünkösd, szállj le a világra, Taníts meg új nyelvre, új imára. Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, Szeretetnek sugara, Szentlélek!

7 7. oldal Gyülekezetünk... célja, hogy az Istentől távol élő emberekhez eljutassuk az evangéliumot. Aki pedig megismerte és elfogadta Jézust személyes Megváltójának, annak lelki közösséget, megerősödést adjunk. Pál apostollal együtt valljuk: Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére. (Róma 1,16) Kérjük, támogassa ebben közösségünket imádságával, gyülekezeti szolgálatok vállalásával, rendszeres vagy alkalmi adományaival. Gyülekezetünk Címe: Pilis, Rákóczi u. 30. Telefon: 06-30/ Honlap: Számlaszám: A Pilisi Református Egyházközség 100 éves évfordulóját ünnepeljük ebben az évben. Szeptember 29-én, ünnepi istentiszteleten, Dr. Szabó István püspök úrral és Takaró András esperes úrral együtt adunk hálát Istennek, hogy elindította, megtartotta és megerősítette az Ő református népét Pilisen. Az ünnepi alkalomig szeretnénk felújítani a gyülekezeti ház külsejét, hogy a templomhoz hasonló, szép és rendezett legyen. A munkák már elindultak. Májusban kicseréljük a gyülekezeti terem ablakait, majd őszig lecseréljük a külső vakolatot, ereszcsatornát. Kérjük a testvéreket, adományaikkal járuljanak hozzá a felújításhoz, hogy gyülekezeti házunk is Krisztus jó illatát hirdesse városunk lakói felé. Az adakozás módja: lelkésznél, gondnoknál személyesen vagy átutalással a számlára. Köszönettel! Presbitérium Kérjük, a megjegyzés rovatba írják be az adomány célját: egyházfenntartói járulék, Isten dicsőségére, gyülekezeti életre, tizedre. Napközis hittanos hét gyermekeknek A tábor július 1-5-ig hétfőtől péntekig, azaz 5 nap, reggel 8-tól délután 4 óráig tart. A tábor neve: 100%-os tábor A gyülekezetünk aktuális ünnepéből indultunk ki, azaz idén 100 éves (1913). Korosztály: 6 éves kortól 11 éves korig. Maximális létszám 30 fő Mottó: Istennel lehet 100%-os az életed! Istennel a családban Istennel a barátokkal, Istennel a gyülekezetben, Istennel a városunkban, Istennel az országunkban. Célunk: Istennel való személyes kapcsolatuk mélyítése, családjukon, barátaikon, gyülekezetükön és lakóhelyükön keresztül. Imádságra segítés, közösségünk erősítése és ép testben, ép lélek gondolatával sporttevékenységek játszása! Várjuk a jelentkezéseteket!

8 8. oldal HASZNOS INFORMÁCIÓK A CSILLAGPONTRÓL (2013. július Mezőtúr) 18 év alatt a Csillagponton Itt megtudhatod, mit kell tenned, ha 18 év alatti vagy, illetve ha 6-14 közötti, esetleg 6 év alatti vagy, akkor milyen kedvezmények érvényesek rád. Jegyárak A regisztráció hamarosan indul. Pacsirtajegy akció május 10-ig. Kattints, ha érdekelnek a jegyárak! Regisztráció Elindult a regisztráció! Megveheted a heti- vagy napijegyedet, továbbá rendelhetsz a fesztivál idejére étkezést. Megtudhatsz még rengeteg információt az utazással, a szállással, a banki utalással kapcsolatban. ÖKO Zöldítés A 2013-as Csillagponton kiemelten figyelünk teremtett világunk védelmére azzal, hogy igyekszünk a leginkább környezetbarát módon lebonyolítani a fesztivált. A szelektív hulladék-gyűjtésen túl tervezzük, hogy eldobható műanyag poharak helyett visszaváltható poharakból ihassatok. ÖNKÉNTESEK Fújd a sípot! Szereted a sportot? Önkénteseket keresünk a sport programok lebonyolítására. Angolul beszélő fiatalok! Szeretnél Koreai, Cseh, Lett vagy amerikai reformátusokkal megismerkedni? Szeretnél nekik fordítani, tolmácsolni? Segítőknek Jelentkezz önkéntesnek! Több mint harminc munkacsoport dolgozik a Csillagpont előtt és alatt. Ha szívesen beszállnál, de nem tudod még mivel, jelentkezz a címen! ÚJDONSÁGOK Re-formáció A csillagpont mindig a reformáció jegyében telik. Számos területen megújult. Ilyen a Csillagponthonlap, a program struktúra, valamint a helyszínen a kávéházak is új koncepcióval állnak elő. CIKKEK Családosok a Csillagponton Ifjúnak számít még, aki családos? Van helye egy éveseknek szervezett sátrazós, keveset alvós, nyüzsgő találkozón a kisgyerekes családoknak? A válasz: igen. Ebben segít a találkozó legújabb munkacsoportja, amely speciálisan a családdal érkezőknek készít programot az idei mezőtúri Csillagpontra július 23. és 27. között. Esőfelhők és Csillagpont Vigasztalan, esős idő várta a Csillagpont szervezői stábját február első szombatján Mezőtúron. A közel negyven résztvevő közös reménye, hogy a július 23. és 27. között megszervezendő református ifjúsági találkozón azért kedvezőbb időjárási körülmények között fogadhatják majd a Kárpát-medence minden részéből érkező, közel ötezer fiatalt. FELHÍVÁSOK Mutasd be! Most itt az idő, hogy a következő Csillagponton Te is megmutasd magad! Úgy érzed, hogy a gyülekezeted, az ifid, vagy épp az iskolád más, mint a többi református gyülekezet, ifi, vagy iskola? Be tudsz valami érdekeset mutatni számunkra? Akkor ne fogd vissza magad: Mutass be...!" Határon túl Évről évre több határon túli fiatal a csillag-ponton. A népszerűség egyik oka, hogy az ottani ifjúsági szervezetekkel jó kapcsolatban vagyunk. Ezért nem csak reklámozzák a Csillagpontot, hanem egyre több programot hoznak, egyre nagyobb részt vállalnak a szervezésben. Ifis-konfis hétvége Inárcson

9 9. oldal Somogyi Csaba: Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten Zengjen Hálaének gyülekezeti énekeskönyvünk 252. éneke országosan nézve a legkevésbé ismert énekek közé tartozik, méltatlanul. Ha mégis okokat kellene sorolni, talán azt lehetne mondani, hogy több száz éves, a dallam német, konkrétan kölni, és egyébként sem éneklünk sokat a Szentlélekről. E dicséret pedig nagyszerűen eleveníti meg azt, amit Péter apostol is átélt: Isten Lelke magával sodorja a hallgatóságot, tüzet gyújt a szívekben, élénkít, éltet, célokat ad. Nélküle elképzelhetetlen a megtérés, az újjászületés, a kijelentés, és Krisztus élő személyként való megismerése. Az ókeresztyén gyülekezetek minden alkalmat imádsággal kezdtek meg, melyben Isten Lelkének kiáradását kérték, hogy a gyülekezet ne csak emberek halmaza legyen, hanem élő, hitvalló és áldott közösséggé váljon. Gyakran megfeledkezünk e Lélekről, pedig Ő minden olyan mennyei folyamat mozgatója, melynek áldásait itt a Földön éljük át. Vegyük komolyan e Lelket, tanuljunk meg engedelmeskedni Neki! A Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten hatnegyedes ritmusú, ami hasonló a keringő ritmusához, csak éppen kétszer olyan lassú. Ez nem véletlen, éneklés közben a mi lelkünk is ringatózni kezd, e dicséret egyszerre megnyugtat, békét ad, megelevenít, és megmutatja nekünk a mennyei tisztaságot és szépséget. Imádkozzunk e lángért, hogy gyülekezetünk megélénküljön! Húsvét után, az 50. napon ünnepli a keresztény világ a szentlélek eljövetelét. Ez az ünnep a pünkösd, az egyházi év harmadik legnagyobb ünnepe. A középkorban a Szentlélek lejövetelét jelző szélzúgás jelképezésére kürtöket és harsonákat fújtak, a tüzes nyelvek jelképezésére égő kócot, rózsákat és ostyát hullattak a magasból, néhol fehér galambokat eresztettek szét a templomban. Szimbolikus növénye a pünkösdi rózsa, szirmával a szentlélek tüzének lángnyelveit jeleníti meg. A nép-hagyomány pünkösdkor köszönti az élet megújul-ását. Ilyenkor volt szokás a lányok mosdóvizébe pünkösdi rózsa szirmot szórni, a legények pedig pünkösdi rózsát vittek kiválasztottjuk ablakába. A lányoknak viszont koszorút kellett fonni, s átadni a legényeknek. A gyógynövény A Kínában közel 2000 éve gyógynövényként termesz-tett, egyik legrégebbi kultúrnövényünk növény-tani nevét (Paeonia, ejtsd peónia) a görög mitológia isteneit gyógyító orvos, Paion nevéből származtatják. A monda szerint Plútó sebeit gyógyította, kivívva ezzel Aszklepiosz (a gyógyítás istene) haragját, aki elől Plútó úgy rejtette el, hogy bazsarózsává változtatta. Más források nevét a paean szóra vezetik vissza, ez győzelmi éneket jelent. A pünkösdirózsát évszázadokon át elsősorban gyógynövényként termesztették (pl. Paeonia lactiflora). Gyökeréből készült kivonata többek közt paeoni-florint tartalmaz. A gyökér-kivonattal sárgaságot, vese- és hólyaghurutot, reumát gyógyítottak. Bár, mint az általában lenni szokott, a növény mérgező, kivéve a tavasszal vagy ősszel kiásott gyökérgumókat. A fehér virágú- és a vörös virágú peóniák gyökérkivonatát ma is használják a homeopátiás orvoslásban. Kerti bazsarózsa Az évelő pünkösdi rózsa vagy kerti bazsarózsa föld alatt gyöktörzset fejleszt, amelyből cm magas mutatós, fényes, összetett levelek és mélybordó, piros, rózsaszínű vagy fehér, illatos virágok fejlődnek. A hosszú szárcsúcsokon súlyos virágfejek fejlődnek, ezért ajánlatos a tő mellé karót tűzni, és a szárakat hozzákötözni. A rózsafélékhez nem sok köze van, kizárólag rózsához hasonlító virágai miatt illetik ezzel a névvel. vv 2. Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten, Igédet éltesd szívünkben! Hogy lelkünk teljék meg Veled, mert akkor lángol és szeret: 'jöjj, Vigasztaló, Szentlélek Isten!' 3. Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten, növelj a hitben szüntelen, mert Nálad nélkül nincsen itt a Krisztust Úrnak valló hit, 'jöjj Vigasztaló, Szentlélek Isten!' 4. Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten, tarts mindhalálig hűségben, hogy éltünk Téged hirdessen,s megálljunk, végig győztesen! 'Jöjj, Vigasztaló, Szentlélek Isten! 5. Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten, ne hagyj a végső órán sem! S mi áldva mondunk éneket most és a mennyben is Neked. 'Jöjj, Vigasztaló, Szentlélek Isten!

10 10. oldal Június 1 10 órától Július 1-5 Augusztus óra Szeptember órától Szeptember óra Szeptember Október 26 November 16 November éves a Pilisi Református Egyházközség tervezett alkalmaink 2013-ban GYÜLEKEZETI NAP Üde, lágy szellő, kellemes kora-nyári délután, finom vörösbor és bográcsban készült étel ki mondhat ennek ellent? A 100 év nem csak egy üres szám emberre főzünk ételt a pincékben! NAPKÖZIS HÉT GYEREKEKNEK Engedjük Jézushoz jönni a gyermekeket! Egy olyan hetet biztosítunk nekik, ahol reggeltől napnyugtáig izgalmas programokkal kötjük le figyelmüket mindezt a 100 éves jubileum köré építve. PRESBITERI ISTENTISZTELET Ismered a gyülekezetünk presbitereit? Vasárnapi hálaadó istentiszteletünkön ők szolgálnak, céljuk, hogy kifejezzék a 100 év háláját, örömét, reménységét ebbe Te is beletartozol! 100%-OS NAP Szombat délután a templomudvarunkat megtöltjük jókedvvel, programokkal, csönddel és hangos gyermekzajjal is. Écsi Gyöngyi mesét mond, lesz irodalmi kávézó, versmondás, éjszaka közös imádság-virrasztás gyerekeinkért. Ugye 100, hogy ott leszel? ŐSZI EVANGELIZÁCIÓ Érzed már 100 év erejét? Isten egy őszi sorozaton is szeretne megérinteni Téged, s elmondani: egész életedben tudott Rólad, és hív, hogy Őt imádjad! Egyházunk vezetői szolgálnak közöttünk! HÁLAADÓ ISTENTISZTELET az elmúlt 100 esztendőért s légyen testvére magyar a magyarnak. Az év legnagyobb, legemelkedettebb ünnepére hívunk Téged! Hálaadó istentiszteletünkre Szabó Istvánt, egyházkerületünk püspökét hívtuk meg. KONFERENCIA EGYHÁZUNK JÖVŐJÉRŐL Mit adhat közösségünk az embereknek? Mit nyújthat egyházunk? Őszi konferenciánkon, több előadó mellett, meghívott vendégünk Harmathy András szigetszentmiklósi lelkész, az Egyházi Jövőkép Bizottság vezetője. HITMÉLYÍTŐ CSENDESNAP Hitünk csak közösségben fejlődhet, nincs Robinson Crusoe kereszténység. Őszi alkalmunkon sem szeretnénk, ha hitünk megfakulna, mindenkit szeretettel várunk! HÁLAADÓ EST Mit kaptunk, s mit adunk tovább? Szombati hálaadó estünkön az egész évet köszönjük meg Istennek, s a jubileumi évünket lezárjuk. SDG Soli Deo Gloria: egyedül Istené a dicsőség! Május: 18-án szombaton délután: Konfirmációs vizsga 19-én vasárnap kor: Pünkösdi istentisztelet, konfirmáció, úrvacsoraosztás 20-án hétfőn kor: Pünkösd hétfői istentisztelet, úrvacsoraosztás 25-én szombaton este 7-kor: Református est Június 1-én szombaton 10 órától: Gyülekezeti nap 100 főre főzzük az ételt a pincékben. Családokat várunk, a gyerekeknek játékos vetélkedők lesznek, amíg az étel fő. 2-án vasárnap kor: Hittanos évzáró 29-én szombat délután: Úrvacsorás Istentisztelet a Pusztatemplomnál Július 1-5. Napközis hittanos hét gyermekeknek Csillagpont Mezőtúron Istentisztelet Közösségünk legontosabb alkalma a vasárnap délelőtti istentisztelet. Ez az alkalom lehetőséget ad: -nyugalom napjának megszentelésére (4. parancsolat) -találkozásra Jézussal és egymással -lelki feltöltődésre -igehallgatásra, imádságra, Isten dicsőítésére -a gyermekistentisztelet segítségévek az egész család együtt borulhat le az Úr előtt Szeretettel várunk téged és családodat, minden vasárnap kor! PILISI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET KIADVÁNYA Megjelenik évente négyszer, 200 példányban Felelős kiadó: MORVA ÁKOS lelkipásztor Pilis, Rákóczi út Telefon: 06/ és 06/ főszerkesztő: Jakab Zoltánné Telefon: 06/ Tördelőszerkesztő: VARJU ZOLTÁN gondnok Telefon: 06/

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes

AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes Isten a minta-adó Az adás krisztusi identitásunk alapja (adással kapcsolatos szavak több mint kétezerszer fordulnak elő a Bibliában)..megvizsgáljátok,

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Missziói Munkaterv 2012.

Missziói Munkaterv 2012. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen 2Péter 3,9 Missziói Munkaterv 2012.

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint!

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint! Kedves Olvasó! Ez az írás nem a katolikus emberek bántására született. Az Isten mentő szeretete hozta létre. Jézusnak fáj, hogy Máriát követő milliók nem ismerik az Isten valódi beszédét, a bibliát. Fáj

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 3. szám 2010. Május, Pünkösd Az Úr legyen veletek! (Ruth könyve 2. rész 4. vers) Egyszerûen szép bibliai köszöntés

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

Lekció: Zsolt. 29 2012. dec. 16. Ami megrendül, és ami nem

Lekció: Zsolt. 29 2012. dec. 16. Ami megrendül, és ami nem Lekció: Zsolt. 29 2012. dec. 16. Textus: Zsid. 12.18-29 Gazdagrét Ami megrendül, és ami nem A Zsidókhoz írt levél csúcspontjához érkeztünk. Szerzőnk, az igehirdető, ebben a szakaszban magas szinten műveli

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben 2006. év a Felszegi Gyülekezetben Presbitérium 9 presbiteri gyűlés Egyházmegyei továbbképzések Protestáns imahét február végén Futó Zoltán, Morva Ákos, Dr. Medgyessy György, Macsári István, Bence Imre,

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben