2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. Önkormányzati Hírek. XIX. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. XIX. évfolyam"

Átírás

1 XIX. évfolyam JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Önkormányzati Hírek Ruzsa Község Önkormányzata t á r s u l á s k e r e t é b e n e l l á t o t t Képviselő-testület a pályázatot Képviselő-testülete május 25- önkormányzati feladatokról egy rövid eredménytelennek nyilvánította, s én tartotta soros ülését. beszámoló keretében, tekintettel ezzel egyidejűleg új pályázat kiírását Miután lejárt határidejű határozat az arra, hogy minden ülés végén rendelte el. elmúlt időszakban nem volt, a napirend tájékoztatja a jelenlévőket ez irányú Ezt követően a közoktatási elfogadását követően a Hétszínvirág tevékenységéről, illetve a társulás a intézményi társulás megszűnésére Óvoda munkájáról szóló beszámolót Képviselő-testület áprilisi ülésén 80 vonatkozóan született döntés vitatták meg a képviselők, melyet oldalas beszámoló keretében tekintettel arra, hogy Pusztamérges tartalmasnak és részletesnek ítéltek, számolt be tevékenységéről, így Község Önkormányzata kifejezte azt elfogadták. A napirend megvitatása nem tartotta szükségesnek újabb azon szándékát, mely szerint keretében az SNI-s gyermeklétszám terjedelmes beszámoló keretében egyházi fenntartásban kívánja növekedése kiemelt kérdéskörként megismételni az ott leírtakat. á l t a l á n o s i s k o l á j á t t o v á b b szerepelt, az intézményvezető az Az egyéb előterjesztések keretében működtetni, így a társulási törvény ezzel kapcsolatban felmerülő elsőként az éves közbeszerzési értelmében - mivel a társulás kérdésekre minden esetben kielégítő statisztikai összegzés elfogadására tagszáma 2 alá csökken - a társulás választ adott. A Képviselő-testület a k e r ü l t s o r, m e l y e t t ö r v é n y i megszűnik. Erre az esetre az elmúlt napirend lezárásaként köszönetét kötelezettség május 31-ig elfogadni, évi sikeres pályázatok jövőbeni fejezte ki az intézmény dolgozóinak s a Közbeszerzések Tanácsának kötelezettségeire vonatkozóan mind a gyermekek nevelése és megküldeni. A döntés formálisnak rögzítették az azzal kapcsolatos f e j l e s z t é s e t e r é n, m i n d a z tekinthető, hiszen az összegzés nem kötelezettségeket, illetve kijelölték a önkormányzati rendezvényeken tartalmazott adatokat. feladatokat. kifejtett áldozatos munkájukért. Ezt követően tárgyaltak a szabad A következő előterjesztés keretében Ezt követően a Móra Ferenc kapacitás terhére végzett szolgáltatások a Képviselő-testület engedélyezte a Művelődési Ház és Könyvtár számolt díjának és nyilvántartásának Hétszínvirág Óvoda maximális be az elmúlt évi munkájáról egy meghatározásáról, mely tételek az c s o p o r t l é t s z á m - t ú l l é p é s é t a részletes és sokrétű beszámoló érintett költségvetési szerv vezetőinek jogszabályban előírt lehetőségek keretében. A napirend tárgyalása k e z d e m é n y e z é s é r e k e r ü l t e k keretein belül. során tovább hangsúlyozták, hogy megvizsgálásra. Az államháztartás Ezt követően a Területi Gyermekvédelmi továbbra is fontos a pályázati működési rendjéről szóló 292/2009. Szakszolgálat és Gyermekotthonok lehetőségek minél hatékonyabb (XII.19.) Korm. rendelet értelmében van Igazgatósága átszervezési koncepcióját kihasználása annak érdekében, hogy lehetősége a Képviselő-testületnek a véleményezték a képviselők, melyre a programokat tovább színesítsék. A közvetlen és közvetett költség együttes vonatkozóan a Megyei Önkormányzat képviselők megköszönték az összegét elérő bevétel előírása és az részéről érkezett megkeresés. A intézmény dolgozóinak elmúlt évi elkülönített nyilvántartás és elszámolás véleményezés nem befolyásolja a munkáját, a beszámolót elfogadták. vezetése alól felmentést engedélyezni a döntést, inkább egy formális A jegyző éves kötelezettsége a szabad kapacitás kihasználását célzó, véleményalkotásról van szó, melyet egy gyámügyi feladatok ellátásáról nem haszonszerzés céljából végzett ellenszavazattal fogadott el a Képviselőtárgyév május 31-ig beszámolni, alaptevékenységre vonatkozóan. A testület. ennek megfelelően a következő döntés értelmében a kezdeményezett A következő előterjesztés az napirend keretében gyámügyi szolgáltatások - figyelemmel a általános iskolában működő f e l a d a t o k e l l á t á s á r ó l s z ó l ó kölcsönösségre, a célszerűségre és az társastánc tanszak megszüntetésére beszámoló került megvitatásra. életszerűségre vonatkozásában a vonatkozott tekintettel arra, hogy a Tájékoztatásként elhangzott, hogy a Képviselő-testület felmentést adott. minősítés kapcsán nem fogadták el gyermekjóléti szolgálat éves A következő előterjesztés keretében az oktató végzettségét, ami a konzultációját március végén a jegyzői pályázatok elbírálása normatívában csökkenést okoz, ezért megtartotta, s az ott elhangzottak szerepelt napirenden, melyet az indokolt a tanszak megszüntetése. A alapján megállapítható, hogy Ruzsa Ügyrendi Bizottság értékelése és n a p i r e n d t á r g y a l á s a s o r á n község nincs kimondottan rossz véleménye alapozott meg. A elhangzott, hogy felmerülő igény helyzetben e területen, de a legjobb beérkezett 4 pályázatra vonatkozóan e s e t é n s z a k k ö r f o r m á j á b a n az esetlétszámok csökkenése a bizottság értékelő táblázatot működhet a következő tanévben is lenne. készített, s megfogalmazott ilyen jellegű oktatás. Az ötödik napirendi pont keretében a véleménye alapján a polgármester polgármester számolt be a többcélú előterjesztésével egyetértve a

2 Öttömös Község Polgármesterének Ruzsa Község Önkormányzatával, mely meg. megkeresésére a Képviselő-testület megállapodást a Képviselő-testület A Képviselő-testület június 29-i feladat-ellátási megállapodást fogadott el változtatás nélkül elfogadta. ülését követően nyári ülésszünetet tart, a Öttömös Község Önkormányzatával A következő döntésében a Képviselő- következő soros ülésre közoktatási feladatok ellátására. testület felkérte Sánta Gizella szeptemberében kerül sor. Tekintettel arra, hogy Öttömös község az polgármestert, hogy vegye fel a A Képviselő-testület üléséről készült egyházi oktatás bevezetése mellett kapcsolatot Pusztamérges Község jegyzőkönyv - a zárt ülésen készült döntött, a közoktatásról szóló törvény Önkormányzatával a fennálló tartozás kivételével, valamint az ezekhez értelmében szükséges biztosítania rendezésére vonatkozó részletfizetési kapcsolódó előterjesztések megtekinthetők azoknak a gyermekeknek, tanulóknak, megállapodás megkötésével kapcsolatos a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában, akiknek a szülei nem akarják az megkeresésükre vonatkozóan a a z ö n k o r m á n y z a t h o n l a p j á n elkötelezett, illetve az átadott nevelési- részletes feltételek kidolgozása céljából. ( ) és a községi könyvtárban. oktatási intézménybe járatni Végül az egyéb bejelentések keretében gyermeküket a szolgáltatást továbbra is Sánta Gizella polgármester tájékoztatta a A Képviselő-testület ülése nyilvános. megfelelő színvonalon biztosítani oly képviselőket a kistérségi és helyi módon, hogy annak igénybevétele a aktualitásokról, illetve a két ülés közötti Fődi Anita gyermeknek, tanulónak, szülőnek ne tevékenységéről. koordinációs ügyintéző, jelentsen aránytalan terhet. Ezen Ezt követően a képviselők zárt ülés jegyzőkönyvvezető kötelezettségének Öttömös Község keretében a polgármester által átruházott Önkormányzata úgy kíván eleget tenni, hatáskörben szociális ügyekben hozott hogy feladat-ellátási megállapodást köt döntésekről szóló tájékoztatót vitattak TŰZGYÚJTÁSI TILALOM A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága és a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Csongrád megye területén lévő erdőkre, valamint az erdőterületek határától számított 200 m-en belüli területre - átmeneti időre - általános tűzgyújtási tilalmat rendel el. Tilos a tűzgyújtás a felsorolt területeken kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút-és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag és gazégetést is. A t ű z v é d e l m i r e n d e l k e z é s e k m e g s z e g é s e szabálysértésnek minősül. A tilalom feloldásáról később rendelkeznek. Tűzoltóság IFJÚ BÜSZKESÉGEINK FIGYELEM! A Ruzsa Községért Közalapítvány minden évben június hónapban köszönti Ifjú Büszkeségeit. Idén szeptember hónapban kerül a program megrendezésre, mivel június hónapban még folyamatosan zajlottak különböző versenyek, ahol sok ruzsai gyermek szerepelt. A pontos időpontról mindenkit értesíteni fogunk! Ruzsa Községért Közalapítány FELHÍVÁS A BELTERÜLETI KERTEK/FÖLDTERÜLETEK GYOMMENTESÍTÉSÉRE Egyre szaporodó lakossági bejelentés alapján felhívom a lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. Tv. 17..(3) bekezdés b) pontja szerint a földhasználó köteles a termőföldet a talajszennyezését okozó anyagoktól megóvni. A tulajdonos/használó köteles a belterületi ingatlana gyommentesítését elvégezni, ha oly mértékben elgyomosodott, hogy veszélyezteti a szomszédos földhasználók növényvédelmi biztonságát és pollenképződéssel az emberi egészséget. Amennyiben kötelezettségének nem tesz eleget, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. Törvény 50..(1)bekezdése szerint közérdekű védekezést kell elrendelni, melynek költségeit köteles megtéríteni, továbbá a hivatkozott törvény 59. (3)bekezdése és a 60.. alapján növényvédelmi bírságot kell kiszabni, melynek legkisebb összege ,-Ft, legmagasabb összege ,-Ft lehet. Az egészséges lakókörnyezet megóvása érdekében kérek minden belterületi ingatlan tulajdonost/földhasználót, hogy a nem használt ingatlanoknál is szíveskedjenek a gyommenetesítést évente többször elvégezni. Sánta Gizella - polgármester EBÉDRENDELÉSI LEHETŐSÉG! A helyi Önkormányzat által üzemeltetett óvodai illetve iskolai konyhán ebéd rendelésre van lehetőség! A menü ára: 550,-Ft/adag! Érdeklődni: munkanapokon óráig az iskolakonyha irodáján, vagy a 0630/ as telefonszámon. 50 FELETTIEK KLUBJA Mindenkit szeretettel várunk az 50 felettiek klubjának következő összejövetelére július 08-án 18 órakor a művelődési ház udvarán. Program: szalonnasütés, ópusztaszeri kirándulás megbeszélése

3 Önkénteseket keresünk az önkéntesség éve. Ennek keretében keresek önkéntes segítőket a művelődési ház felújításának utómunkálataihoz. A felnőtt segítők a szakmai felelősök irányításával végezhetnek majd munkálatokat. Ilyenek pl.: - ablakok és padozat takarítása; - függönykarnis felfúrása, függönyök varrása, felcsipeszelése; - a kész épületbe bútorok pakolása; - az esztétikus környezet kialakításához virágok és virágtartók felajánlása; - kültéri főzőhely áthelyezéséhez fizikai munka; - és még minden, ami Kedves Olvasó az Ön saját felajánlása alapján hozzájárul az intézmény szebbé, jobbá tételéhez éves diákok segítését szülői engedéllyel együtt szívesen elfogadom, elsősorban a rendezvények és az átadási ünnepség reklámozására. Pl. szórólapok kihordása, plakátok elhelyezése, szendvicsreklámtábla körbevitele a falu utcáin. Tisztelettel várom jelentkezését július 15-ig a művelődési házban munkanapokon óra között személyesen, vagy telefonon a 30/ es mobil és a 62/ as vonalas hívószámokon. Segítségét előre köszönöm: VI. RUZSAI SÖRFESZTIVÁL [Ruzsa, Sportpálya] Vörös Tiborné igazgató Motoros Street fighter bemutató Kárpi Róbert és Árvai József közreműködésével /Üllési utat a Zalka Máté utcával összekötő erdő melletti kövesút/ Creativ Dance Club hip-hop bemutató H e l y i m o d e r n t á n c o s o k bemutatója Stand up comedy humor show Gombos Szabolccsal Sörivó verseny Király L. Norbi koncert Disco hajnalig Dj PET-tel A rendezvény támogatói: Ruzsa Község Önkormányzata Dreher Sörgyárak Zrt Hansa Kontakt Kft. A rendezvény médiapartnere: A falugazdász hírei - Június elejétől július végéig adható be anyatehén tartásához támogatási kérelem. Szabályai már jól ismertek: o kérelmezhető legkisebb létszám 3 db; o legfeljebb 40 % lehet üsző; o a kérelmezett állatok legalább 30%-ának legyen ellése a naptári év folyamán; o 6 hónapos tartási kötelezettség; o a borjú legalább 30 napos koráig a tenyészetben maradjon; stb. - A kárenyhítési rendszerben résztvevőknek június 30- ig átutalással be kellett fizetniük az MVH által közölt díjat. - Emlékeztetem a földhasználókat földjeik gyommentesen tartási kötelezettségére. Kiemelten fontos a parlagfű és a selyemkóró (vaddohány) rendszeres irtása. - A területalapú támogatási kérelmekben a másodvetéseket be kell jelenteni. - Július és augusztus hónapra megváltozik az ügyfélfogadási rend. Ennek megfelelően Ruzsán hétfői napokon, a többi napon pedig Öttömösön tartok ügyfélfogadást június Fődi Imre falugazdász Tel.: 0630/ JUBILEUMI FOCIBAJNOKSÁG Időpont: Helye: Ruzsa Sportpálya Immár 10. alkalommal kerül megrendezésre a Ruzsai Focibajnokság. A korábbi években folyamatosan felmerülő igazolási problémákra való tekintettel módosultak a bajnokság kategóriái: 1. korlátlan számú igazolt játékos 2. Hobby kategória /olyan csapatok jelentkezését várjuk, akik kikapcsolódásként szeretnének egy kellemes napot eltölteni. Ebben a kategóriában nincs lehetőség igazolt játékos nevezésére. A pályán 1 női vagy 14 éven aluli gyermekjátékosnak folyamatosan játékban kell lennie./ Nevezési díj: 1500,-Ft/csapat További információ: szórólapokon és F ő d i A n i t á n á l s z e m é l y e s e n a Polgármesteri Hivatalban vagy a 0630/ as telefonszámon és a címen. Várjuk a csapatok jelentkezését: Fődi Anita Szemészeti rendelés időpontjai A Napsugár Otthonban a szemészeti szakrendelés a következő időpontokban (16 órától 18 óráig) az alábbi szakorvosokkal áll rendelkezésükre: Július 4. hétfő Dr. Dégi Rózsa Július 7. csütörtök Dr. Gyetvai Tamás Július 21. csütörtök Dr. Gyetvai Tamás Augusztus 11. csütörtök Dr. Horóczi Zoltán Augusztus 22. csütörtök Dr. Dégi Rózsa

4 Hétszínvirág Híradó E programon a Mórahalmi Kistérséghez tartozó óvodák azon gyermekei vettek részt szülői kísérettel, akik az elődöntők alkalmával társaikhoz viszonyítva kimagasló teljesítményt nyújtottak rajzolás, illetve vers vagy mesemondás terén. A tehetséggondozásról, egyáltalán a tehetség fogalmáról annyit kell tudni, hogy a gyermekben felfedezzük azt a képességet, készséget, amely az azonos korosztályhoz Kisművészek a kistérségben Az Óvodák Kistérségi Egyesülete án, Üllésen a Déryné Művelődési Központban rendezte meg hetedik tehetséggondozó napját Kisművészek a kistérségben címmel. viszonyítva magasabb szintű, emellé kreativitás és a téma iránti elkötelezettség, motiváció párosul. Ezt a kiugró képességet, készséget fejlesztjük, ugyanakkor ezen keresztül fejlesztjük a gyermek gyengébb képességeit, tehát a gyermek egész személyiségét. A gyülekezési idő alatt a résztvevő óvodák szavazhattak az előzőleg beküldött és kiállított mese illusztrációkra. Az összesítés alapján az alábbi eredmények születtek: NÉV HELYEZÉS KATEGÓRIA KORCSOPORT TELEPÜLÉS Krisztin Viktória I. rajz középső Mórahalom Kiss Nikolett II. rajz középső Ásotthalom Csóti Nikolett III. rajz középső Mórahalom Soós Barbara különdíj rajz középső Üllés Tanács Rebeka I. rajz nagy Ruzsa Hődör Zoltán II. rajz nagy Bordány Di Mundó Giovanna III. rajz nagy Mórahalom A vers- és mesemondó verseny két korcsoportra osztva folyt, kis-középsős és nagycsoportos kategóriában. A zsűri tagjai voltak: Berkes Miklósné Györgyi ny. magyar tanár, Deméné Gyuris Margit logopédus, gyógypedagógus, Dr. Szeri Istvánné Ibolya a Juhász Gyula Főiskola gyakorlatvezető tanára, Kovács Károlyné Erzsike ny. óvodavezető, Lajkóné Tari Ágnes tanítónő, Lajtár Ilona ny. óvodapedagógus. Míg a zsűri döntött, Erdélyiné Dudás Anita és Kiss Ilona táncházat tartottak a gyermekeknek. Aki megéhezett, megszomjazott, ehetett szendvicset, süteményt, ihatott teát, szörpöt. A verseny eredményei: NÉV HELYEZÉS KATEGÓRIA KORCSOPORT TELEPÜLÉS Diószegi Alex I. mese középső Mórahalom Makra Noémi II. mese kis Mórahalom Tolmacsov Máté II. mese középső Zsombó Tóth Vivien III. mese középső Mórahalom Zsivity Szófia I. vers középső Ruzsa Kazi Diána I. vers középső Ruzsa Széll Szaffi II. vers középső Forráskút Temesvári Janka II. vers középső Ásotthalom Császár Patrik III. vers kis Zákányszék Mészáros Dóra IV. vers középső Ásotthalom

5 NÉV HELYEZÉS KATEGÓRIA KORCSOPORT TELEPÜLÉS Kiri Marcell IV. vers középső Ásotthalom Péter Dániel IV. vers középső Üllés Gárgyán Gergely IV. vers középső Öttömös Tanács Sára I. mese nagy Ruzsa Hődör Zoltán II. mese nagy Bordány Hortobágyi Virág III. mese nagy Zsombó Horváth Endre I. vers nagy Ruzsa Masa Kristóf II. vers nagy Mórahalom Heintz Petra III. vers nagy Üllés Erdélyi Luca különdíj vers nagy Üllés Szekeres Eszter I. verses-mese nagy Mórahalom Török Zoé II. verses-mese nagy Mórahalom Teiszl Loretta III. verses-mese nagy Ásotthalom A szereplő gyermekek értékes ajándékokat kaptak, a helyezést elérők oklevelet, gyönyörű meséskönyveket, buborékfújót, noteszt, kifestőket, színes ceruzákat, gumicukrot. Akik nem értek el helyezést, azok sem mentek haza üres kézzel, emléklapot, buborékfújót, kisnoteszt, gumicukrot kaptak. A díjkiosztás után az egyesület elnöke tolmácsolta a térség országgyűlési képviselőjének, Nógrádi Zoltán Úrnak nyári jókívánságait és átadta az óvodák dolgozói számára a Képviselő Úr által felajánlott fürdőjegyeket. A magas színvonalú programot az Üllési Csigabiga Óvoda nevelőtestülete szervezte az alábbi közreműködők segítségével: A zsűri tagjai, Maróti Heg-Szi Kft, Napközi Konyha Üllés, Polgármesteri Hivatal Üllés, Péter Mihály és felesége, Farkas Milán és felesége, Czakóné Dudás Mónika, Terhesné Sztarek Anikó, Juhászné Bozsák Andrea, Kiss Ilona, Bittóné Hertlein Brigitta, Tóthné Bóka Gizella, Erdélyiné Dudás Anita Köszönjük munkájukat! Sádtné Papp Ibolya Óvodák Kistérségi Egyesülete elnöke MEGÉRTÉSÜKET KÉRJÜK! Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy július 29-én a művelődési ház szervezésében koncertet tartunk a Teleház kertjében. Az éjszaka folyamán a zene hangereje zavarhatja a környéken lakók nyugalmát (a megengedett határt azonban nem lépi túl). Kérünk mindenkit, hogy legyenek figyelemmel arra, h o g y a r e n d e z v é n y a fiataloknak szól, akiknek helyben nyújtunk szórakozási lehetőséget. Célunk, hogy itthoni környezetben érezzék jól magukat. Vörös Tiborné - igazgató TELEHÁZ SZÜLINAP ÉS KONCERT Játékokkal, vetélkedőkkel, egész napos ingyen internettel, tortával várunk mindenkit a Teleház X. szülinapi bulijára július 29-én. Este 21 órától a művelődési ház szervezésében HŐSÖK koncert, majd fergeteges buli egészen hajnalig a Teleház kertjében. Belépőjegy ára a koncertre: 500,-Ft/fő Jegyek elővételben kaphatók a Teleházban! Aki velünk van az felteszi! Művelődési ház és Teleház dolgozói

6 Földmérés! megosztások, telekhatár kitűzések, épületfeltüntetés, szolgalmi jog bejegyzés, művelési ág változás, Elérhetőségünk: személyesen: Szeged, Pál u. 8/a (egyeztetett időpontban!) telefon: / fax: weboldal: levélcím: INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a Anyakönyvi hírek Ruzsán Házasságkötés Kerekes Mónika és Soós Ádám Csókásiné Korom Mária Németh János házasságot kötött. Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk! Halálozás Csiszár István Józsefné szül.: Rácz Julianna elhunyt. Őszinte részvétünk a családoknak. Községi búcsú Minden évben Urunk Szineváltozása Ünnep tiszteletére kerül megrendezésre a községi búcsú. A nap szentmisével kezdődik, majd a délután folyamán kirakodóvásár és egyéb játékok várják a kicsiket és nagyokat egyaránt évben a községi búcsú időpontja: augusztus 07.! Ünnepi megemlékezés augusztus 20-án 10 órakor ünnepi műsor az Alkotmány téri Szent István szobornál. Mindenkit szeretetel vár: Ruzsa Község Önkormányzata Nemzetközi Megyejáró Néptáncfesztivál Ruzsa, Sportpálya, július óra Fellépnek: Poligrodzianie Néptánc Együttes Lengyelország İzmir Folklore Youth and Sport Club Association Törökország Kohutek Néptánc Együttes Csehország Mikelats Néptánc Együttes Baszkföld Avcilar Néptánc Együttes Törökország Mindenkit szeretettel várunk! Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói Hagyományőrző Lakodalmas A korábbi évekhez hasonlóan idén is megrendezésre kerül a Hagyományőrző Lakodalmas rendezvény. Időpontja: augusztus 27. Bővebb információ: plakátokon és a Teleház telefonszámán (62/ ) A Napsugár Otthonban a szemészeti rendelés idejében a Gyöngyi Optika várja a kedves vevőket Kereteket 20-50% engedménnyel kínálunk! Kedvező áron kaphatóak dioptriás, UV-szűrős napszemüveg lencsék! JAVÍTÁSOKAT VÁLLALUNK!! Tel.: 0630/ TV JAVÍTÁS helyszínen, garanciával minden szerdán és pénteken Hibabejelentés az Agro - és Műszaki Kisáruházban (Ruzsa, Piac tér 3.) vagy az alábbi telefonszámon: Komlós László: 0630/ Balotaszállás, Petőfi S. u. 53. További szolgáltatások: Villámsújtás esetén szakvélemény készítése Digitális földi sugárzás (MinDig TV) vételére alkalmas LCD televíziók, dekóderek (Set-Top Boxok) és antennák forgalmazása, beüzemelése KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET Cím: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy az egységes sürgősségi telefonszám: 104 Ügyelet: Hétköznap 17órától másnap reggel 07óráig. Hétvégén: pénteken 17órától hétfő reggel 07óráig.

7 Központi orvosi ügyeleti beosztás júliusban Nap Ügyeletes orvos neve Nap Ügyeletes orvos neve 1. Péntek Dr Hegedűs Zoltán 16. Szombat Dr Csonka Erika, Dr Bakos János 2. Szombat Dr Bánfi Tamás, Dr Joó András 17. Vasárnap Dr Csonka Erika, Dr Bakos János 3. Vasárnap Dr Bánfi Tamás, Dr Joó András 18. Hétfő Dr Joó András 4. Hétfő Dr Csonka Erika, Dr Hézsai Klára 19. Kedd Dr Hézsai Klára 5. Kedd Dr Bakos János 20. Szerda Dr Vereczkei Csaba 6. Szerda Dr Hegedűs Zoltán 21. Csütörtök Dr Csonka Erika 7. Csütörtök Dr Bánfi Tamás 22. Péntek Dr Bakos János 8. Péntek Dr Joó András 23. Szombat Dr Hegedűs Zoltán, Dr Bánfi Tamás 9. Szombat Dr Hézsai Klára, Dr Vereczkei Csaba 24. Vasárnap Dr Hegedűs Zoltán, Dr Bánfi Tamás 10. Vasárnap Dr Hézsai Klára, Dr Vereczkei Csaba 25. Hétfő Dr Vereczkei Csaba 11. Hétfő Dr Hegedűs Zoltán 26. Kedd Dr Csonka Erika 12. Kedd Dr Bánfi Tamás 27. Szerda Dr Bakos János 13. Szerda Dr Joó András 28. Csütörtök Dr Hegedűs Zoltán 14. Csütörtök Dr Hézsai Klára 29. Péntek Dr Bánfi Tamás 15. Péntek Dr Vereczkei Csaba 30. Szombat Dr Joó András, Dr Hézsai Klára 31. Vasárnap Dr Joó András, Dr Hézsai Klára Központi orvosi ügyeleti beosztás augusztusban Nap Ügyeletes orvos neve Nap Ügyeletes orvos neve 1. Hétfő Dr Bakos János 16. Kedd Dr Vereczkei Csaba 2. Kedd Dr Hegedűs Zoltán 17. Szerda Dr Csonka Erika 3. Szerda Dr Bánfi Tamás 18. Csütörtök Dr Bakos János 4. Csütörtök Dr Joó András 19. Péntek Dr Hegedűs Zoltán 5. Péntek Dr Hézsai Klára 20. Szombat Dr Bánfi Tamás, Dr Joó András 6. Szombat Dr Vereczkei Csaba,Dr Csonka Erika 21. Vasárnap Dr Bánfi Tamás, Dr Joó András 7. Vasárnap Dr Vereczkei Csaba,Dr Csonka Erika 22. Hétfő Dr Csonka Erika, Dr Hézsai Klára 8. Hétfő Dr Bánfi Tamás 23. Kedd Dr Bakos János 9. Kedd Dr Joó András 24. Szerda Dr Hegedűs Zoltán 10. Szerda Dr Hézsai Klára 25. Csütörtök Dr Bánfi Tamás 11. Csütörtök Dr Vereczkei Csaba 26. Péntek Dr Joó András 12. Péntek Dr Csonka Erika 27. Szombat Dr Hézsai Klára,Dr Vereczkei Csaba 13. Szombat Dr Bakos János, Dr Hegedűs Zoltán 28. Vasárnap Dr Hézsai Klára,Dr Vereczkei Csaba 14. Vasárnap Dr Bakos János, Dr Hegedűs Zoltán 29. Hétfő Dr Hegedűs Zoltán 15. Hétfő Dr Hézsai Klára 30. Kedd Dr Bánfi Tamás 31. Szerda Dr Joó András

8 Hirdetések, közérdekű információk RUZSA HÚSBOLT JÚLIUSI AKCIÓ!!! SERTÉS BŐRÖS LAPOCKA: 699 FT/KG FÜSTÖLT CSÜLÖK: 989 FT/KG PULYKA DARÁLTHÚS /fagyos/: 399 FT/KG SERTÉS FAROK: 289 FT/KG Az akció érvényes ig vagy a készlet erejéig. Az árak forintban értendők és tartalmazzák az áfát. További termékeink: Friss csirke, pulyka, kacsa, liba, kakas, tyúk, marha, birka, bárány, sült fokhagymás császárszalonna, libatepertő, sertés tepertő, pörc, füstölt húsok, sós és füstölt szalonna, csont nélküli füstölt házisonka, disznósajt, hurka, kolbász, házimájas, olajok, mangalica-, liba-, sertészsírok, fűszerek, konzervek, savanyúságok. Vállaljuk ballagások, konyhák, éttermek, összejövetelek igény szerinti hús előkészítését kedvezményes árakon. Nyitva tartás: Kedd Szerda, csütörtök Péntek: Szombat: Vasárnap és hétfőn: ZÁRVA Simon Tamás - Thomas hús Húsáru Kis-és Nagykereskedés Ruzsa, Felszabadulás u. 9. Tel.: 30/ Véradás Ticket Restaurant Chéque déjeuner Puebla Sodexo Pass utalvány elfogadó hely. A Magyar Vöröskereszt véradást szervez Ruzsán. Időpontja: augusztus 24. (szerda) óra Helye: művelődési ház Szülinapi köszöntő Hambalkó Noelt 1. éves születésnapja alkalmából köszöntik: szülei, nagyszülei és a dédnagymama Hol voltam, mikor még nem voltam? Előletek jól elbújtam! Piciny búzamag, az voltam. Ezüst csillag egy álomban. Mi minden voltam helyettem, Mielőtt még meg sem születtem! Lakossági Apró Ruzsai ház 3 szobás, összkomfortos, két fajta fűtéssel, nagy terasszal, aknás garázzsal, fenyőerdő mellett eladó. Központ 5 perc. Érd.: 0662/ , 0662/ Ruzsán a Szegedi út mellett 1680 m2-es zárt kert eladó. Irányár: ,- Ft Érd.: 0662/ ; 0630/ KÜLTERÜLETI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS július 15., július 29. (A fent említett napokon reggel 6.00-ig kell a szemetet kihelyezni. Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.) Rendőrségi ügyelet Ruzsa Körzeti Megbízott Iroda: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 1/A. Ruzsa körzeti megbízott rendőr: Pálinkás Zoltán zászlós tel.: Ferenczi István zászlós tel.: 20/ órában elérhető: Mórahalom Rendőrőrs Ügyelet: 6782 Mórahalom, Kölcsey u. 2/B. Telefonszám: 0662/ Vezetések telefonról: 107 Mobiltelefonról 107 (Szegedi Rendőrkapitányság Ügyelet, itt kérni kell, hogy kapcsolják a Mórahalmi Rendőrőrsöt.) Tűz vagy katasztrófa esetén értesítendő Elérhetőségünk: Vezetékes telefonon: vagy a 105-a tűzoltóság segélyhívószáma. Mobiltelefonról történő hívás esetén a 105-ös segélyhívás a Szeged Városi Tűzoltóság ügyeletére érkezik, ezért mobiltelefonról a ös telefonszámot célszerű tárcsázni! RUZSAI HÍREK Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG: 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Tel.: 62/ , 62/ Fax: 62/ KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár Ágota NYOMDAI MUNKÁLATOK: Planet Corp. Szolgáltató Kft Szeged, Makai út 4. Tel.: 20/ Tel./Fax: 62/

Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot!

Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot! Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra? XVII. évfolyam 7. szám 2009. J Ú L I U S Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot,

Részletesebben

2011. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Fődi Anita Ruzsa jegyzője. Átadásra került a Ruzsa Közszolgálatáért Díj

2011. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Fődi Anita Ruzsa jegyzője. Átadásra került a Ruzsa Közszolgálatáért Díj XIX. évfolyam 2011. SZEPTEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Fődi Anita Ruzsa jegyzője Lábecz László címzetes főjegyző úr márciusi nyugdíjba vonulása után jegyzői állás

Részletesebben

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! XVIII. évfolyam 4. szám 2010. Á P R I L I S Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! Sánta Gizella - polgármester Tisztelettel meghívom Ruzsa Község Lakosságát a 2010. április 19-én

Részletesebben

VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! A Ruzsai Gazdakör is jelen volt

VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! A Ruzsai Gazdakör is jelen volt Ruzsai Hírek 1. oldal 2010. június Ruzsai Hírek 2. oldal 2010. június VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! Hatalmas örömnek lehettünk tanúi és részesei a Falunap előestéjén. Játszóteret avathattunk, amire már nagyon régóta

Részletesebben

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Hestia Tűzzsonglőrök showműsora www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 29-én tartotta soron

Részletesebben

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK XVIII. évfolyam 3. szám 2010. M Á R C I U S Szeretettel hoztam e szép csokrom, s köszöntőmet mindenkinek mondom. Nőket köszönt most az egész világ, hát nyíljon nékik a sok színes virág. Az életet, szerelmet

Részletesebben

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S 1 XV. évfolyam 6. szám 2007. J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Részletesebben

MEGHÍVÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2013. február 16-án 2013.

MEGHÍVÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2013. február 16-án 2013. XXI. évfolyam 2013. FEBRUÁR RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda 2013. február 16-án 30 18 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban

Részletesebben

XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu

XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 27-én tartotta soron következő rendes ülését, melyen

Részletesebben

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX.

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX. XIX. évfolyam 2011. NOVEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu Önkormányzati Hírek Állampolgársági eskütétel Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! Magyarnak lenni nagy szent akarat, Mely itt

Részletesebben

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák.

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák. R uzsai XXII. évfolyam H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA JANUÁR www.ruzsa.hu BÚÉK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda február 15-én 1830 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban tartja Kívül,

Részletesebben

XVI. évfolyam. 3. szám

XVI. évfolyam. 3. szám XVI. évfolyam 3. szám 2008. M Á R C I U S NŐNAPI KÖSZÖNTÉS Ruzsa Község Képviselő-testületének férfi tagjai nevében minden ruzsai hölgynek NAGYON BOLDOG NŐNAPOT kívánok! Gárgyán Imre alpolgármester Minden

Részletesebben

18 órakor kezdődő Virág bálra,

18 órakor kezdődő Virág bálra, XX. évfolyam 201 NOVEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Virág bál Tisztelettel meghívjuk a 201 november 17-én, szombaton 18 órakor kezdődő Virág bálra, valamint az azt követő vacsorára. A bálon kerülnek

Részletesebben

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket.

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket. XXI. évfolyam 2013. ÁPRILIS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XV. falunap és fõzõverseny 2013. 05. 18. nevezési kategóriák 1. Halászléfőző verseny: 4.500,- Ft/csapat. A nevezési díjért a csapat

Részletesebben

HELYSZÍN: SPORTPÁLYA FŐZŐVERSENY

HELYSZÍN: SPORTPÁLYA FŐZŐVERSENY 1 XV. évfolyam 5. szám 2007. M Á J U S Anyák Napja alkalmából minden kedves Édesanyát köszöntünk magam és Ruzsa Község Képviselô--testülete nevében. Sánta Gizella- polgármester Anyák napjára Sebesen suhanó

Részletesebben

2007. J A N U Á R. XV. évfolyam 1. szám

2007. J A N U Á R. XV. évfolyam 1. szám 1 XV. évfolyam 1. szám 2007. J A N U Á R Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. november 29-én tartott rendes ülésén először a 2006. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló

Részletesebben

ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ

ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ XXI. évfolyam 2013. JÚNIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ Láttam a napot, súgta a szélnek: Várnak a tavak, csónakok, stégek. És tényleg a táblán virul egy szó, Csupaszín betűkkel:

Részletesebben

XVII. évfolyam. 8. szám

XVII. évfolyam. 8. szám XVII. évfolyam 8. szám 2009. S Z E P T E M B E R Tisztelt Lakosság! Idén első alkalommal kerül megrendezésre községünkben a Burgonyafesztivál. Programjaink között szerepel burgonyából készült ételkülönlegességek

Részletesebben

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu R uzsai H XXIII. évfolyam írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS www.ruzsa.hu 2. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 27-én rendes ülést

Részletesebben

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A XXII. évfolyam R H uzsai írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2014. DECEMBER www.ruzsa.hu BIANKA MOSOLYA... A z idei év során többször is összefogott településünk a veleszületett szívizom rendellenességgel

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

egészségügyi, oktatási intézmény, vagy esetleg önkormányzat. Szeretném hangsúlyozni, hogy a település

egészségügyi, oktatási intézmény, vagy esetleg önkormányzat. Szeretném hangsúlyozni, hogy a település XXII. 6. SZÁM 2012. szeptember ÉVFOLYAM A falu, ahol élünk.. Az utóbbi idõben sok minden szárnyra kapott a település életével, jelenével, jövõjével kapcsolatban. Nem csoda ez, hiszen a folyamatos változás,

Részletesebben

AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot

AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot XXV. 5. SZÁM 2015. június ÉVFOLYAM AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot június elsejével. Az immár

Részletesebben

F ÉL. Eltelt az év fele, a településen sok minden történt, dióhéjban szeretnék számot adni a legfontosabb eseményekrõl.

F ÉL. Eltelt az év fele, a településen sok minden történt, dióhéjban szeretnék számot adni a legfontosabb eseményekrõl. XXIII. F ÉL Eltelt az év fele, a településen sok minden történt, dióhéjban szeretnék számot adni a legfontosabb eseményekrõl. Az év elején megalakultak a járási hivatalok, a változás Zákányszéket is érintette,

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2014. június 11. Ceglédberceli Híradó www.cegledbercel.hu Mi is ott leszünk a VB-n! Egyedül meccset nézni nem rossz, de még jobb közösen! Ezért a Világbajnokság

Részletesebben

BALÁSTYAI ÚJSÁG S.O.S. 24 SZEPTEMBER 1-TŐL. Balástyai Falunapok Zöldség-, Virágfesztivál és Lovasnapok szeptember 17-18-19.

BALÁSTYAI ÚJSÁG S.O.S. 24 SZEPTEMBER 1-TŐL. Balástyai Falunapok Zöldség-, Virágfesztivál és Lovasnapok szeptember 17-18-19. BALÁSTYAI ÚJSÁG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP XVI. ÉVFOLYAM 2010. SZEPTEMBER Az Integrált Szociális Intézmény működéséről A szociális feladatok hatékony elvégzésére az önkormányzat 2005-ben intézményt

Részletesebben

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT Hercegkútért Közalapítvány és a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület közös bálja A húsvétot követő hétvégén, 2007.

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból... XIII. évf. 2. szám 2014. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Szeretettel várunk mindenkit nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én 9.30 órától

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Születés. Isten éltesse, Juci néni! Halálozás. Házasság. Az elmúlt idõszakban nem volt. Zákányszéki Kis Újság. 2011. május. 8.

Születés. Isten éltesse, Juci néni! Halálozás. Házasság. Az elmúlt idõszakban nem volt. Zákányszéki Kis Újság. 2011. május. 8. Zákányszéki Kis Újság 2011. május 8. oldal Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök 15 fiatal számára szolgáltatta ki a bérmálás szentségét 2011. május 8án. Szentbeszédében felhívta figyelmüket az élet elõttük

Részletesebben