2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. Önkormányzati Hírek. XIX. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. XIX. évfolyam"

Átírás

1 XIX. évfolyam JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Önkormányzati Hírek Ruzsa Község Önkormányzata t á r s u l á s k e r e t é b e n e l l á t o t t Képviselő-testület a pályázatot Képviselő-testülete május 25- önkormányzati feladatokról egy rövid eredménytelennek nyilvánította, s én tartotta soros ülését. beszámoló keretében, tekintettel ezzel egyidejűleg új pályázat kiírását Miután lejárt határidejű határozat az arra, hogy minden ülés végén rendelte el. elmúlt időszakban nem volt, a napirend tájékoztatja a jelenlévőket ez irányú Ezt követően a közoktatási elfogadását követően a Hétszínvirág tevékenységéről, illetve a társulás a intézményi társulás megszűnésére Óvoda munkájáról szóló beszámolót Képviselő-testület áprilisi ülésén 80 vonatkozóan született döntés vitatták meg a képviselők, melyet oldalas beszámoló keretében tekintettel arra, hogy Pusztamérges tartalmasnak és részletesnek ítéltek, számolt be tevékenységéről, így Község Önkormányzata kifejezte azt elfogadták. A napirend megvitatása nem tartotta szükségesnek újabb azon szándékát, mely szerint keretében az SNI-s gyermeklétszám terjedelmes beszámoló keretében egyházi fenntartásban kívánja növekedése kiemelt kérdéskörként megismételni az ott leírtakat. á l t a l á n o s i s k o l á j á t t o v á b b szerepelt, az intézményvezető az Az egyéb előterjesztések keretében működtetni, így a társulási törvény ezzel kapcsolatban felmerülő elsőként az éves közbeszerzési értelmében - mivel a társulás kérdésekre minden esetben kielégítő statisztikai összegzés elfogadására tagszáma 2 alá csökken - a társulás választ adott. A Képviselő-testület a k e r ü l t s o r, m e l y e t t ö r v é n y i megszűnik. Erre az esetre az elmúlt napirend lezárásaként köszönetét kötelezettség május 31-ig elfogadni, évi sikeres pályázatok jövőbeni fejezte ki az intézmény dolgozóinak s a Közbeszerzések Tanácsának kötelezettségeire vonatkozóan mind a gyermekek nevelése és megküldeni. A döntés formálisnak rögzítették az azzal kapcsolatos f e j l e s z t é s e t e r é n, m i n d a z tekinthető, hiszen az összegzés nem kötelezettségeket, illetve kijelölték a önkormányzati rendezvényeken tartalmazott adatokat. feladatokat. kifejtett áldozatos munkájukért. Ezt követően tárgyaltak a szabad A következő előterjesztés keretében Ezt követően a Móra Ferenc kapacitás terhére végzett szolgáltatások a Képviselő-testület engedélyezte a Művelődési Ház és Könyvtár számolt díjának és nyilvántartásának Hétszínvirág Óvoda maximális be az elmúlt évi munkájáról egy meghatározásáról, mely tételek az c s o p o r t l é t s z á m - t ú l l é p é s é t a részletes és sokrétű beszámoló érintett költségvetési szerv vezetőinek jogszabályban előírt lehetőségek keretében. A napirend tárgyalása k e z d e m é n y e z é s é r e k e r ü l t e k keretein belül. során tovább hangsúlyozták, hogy megvizsgálásra. Az államháztartás Ezt követően a Területi Gyermekvédelmi továbbra is fontos a pályázati működési rendjéről szóló 292/2009. Szakszolgálat és Gyermekotthonok lehetőségek minél hatékonyabb (XII.19.) Korm. rendelet értelmében van Igazgatósága átszervezési koncepcióját kihasználása annak érdekében, hogy lehetősége a Képviselő-testületnek a véleményezték a képviselők, melyre a programokat tovább színesítsék. A közvetlen és közvetett költség együttes vonatkozóan a Megyei Önkormányzat képviselők megköszönték az összegét elérő bevétel előírása és az részéről érkezett megkeresés. A intézmény dolgozóinak elmúlt évi elkülönített nyilvántartás és elszámolás véleményezés nem befolyásolja a munkáját, a beszámolót elfogadták. vezetése alól felmentést engedélyezni a döntést, inkább egy formális A jegyző éves kötelezettsége a szabad kapacitás kihasználását célzó, véleményalkotásról van szó, melyet egy gyámügyi feladatok ellátásáról nem haszonszerzés céljából végzett ellenszavazattal fogadott el a Képviselőtárgyév május 31-ig beszámolni, alaptevékenységre vonatkozóan. A testület. ennek megfelelően a következő döntés értelmében a kezdeményezett A következő előterjesztés az napirend keretében gyámügyi szolgáltatások - figyelemmel a általános iskolában működő f e l a d a t o k e l l á t á s á r ó l s z ó l ó kölcsönösségre, a célszerűségre és az társastánc tanszak megszüntetésére beszámoló került megvitatásra. életszerűségre vonatkozásában a vonatkozott tekintettel arra, hogy a Tájékoztatásként elhangzott, hogy a Képviselő-testület felmentést adott. minősítés kapcsán nem fogadták el gyermekjóléti szolgálat éves A következő előterjesztés keretében az oktató végzettségét, ami a konzultációját március végén a jegyzői pályázatok elbírálása normatívában csökkenést okoz, ezért megtartotta, s az ott elhangzottak szerepelt napirenden, melyet az indokolt a tanszak megszüntetése. A alapján megállapítható, hogy Ruzsa Ügyrendi Bizottság értékelése és n a p i r e n d t á r g y a l á s a s o r á n község nincs kimondottan rossz véleménye alapozott meg. A elhangzott, hogy felmerülő igény helyzetben e területen, de a legjobb beérkezett 4 pályázatra vonatkozóan e s e t é n s z a k k ö r f o r m á j á b a n az esetlétszámok csökkenése a bizottság értékelő táblázatot működhet a következő tanévben is lenne. készített, s megfogalmazott ilyen jellegű oktatás. Az ötödik napirendi pont keretében a véleménye alapján a polgármester polgármester számolt be a többcélú előterjesztésével egyetértve a

2 Öttömös Község Polgármesterének Ruzsa Község Önkormányzatával, mely meg. megkeresésére a Képviselő-testület megállapodást a Képviselő-testület A Képviselő-testület június 29-i feladat-ellátási megállapodást fogadott el változtatás nélkül elfogadta. ülését követően nyári ülésszünetet tart, a Öttömös Község Önkormányzatával A következő döntésében a Képviselő- következő soros ülésre közoktatási feladatok ellátására. testület felkérte Sánta Gizella szeptemberében kerül sor. Tekintettel arra, hogy Öttömös község az polgármestert, hogy vegye fel a A Képviselő-testület üléséről készült egyházi oktatás bevezetése mellett kapcsolatot Pusztamérges Község jegyzőkönyv - a zárt ülésen készült döntött, a közoktatásról szóló törvény Önkormányzatával a fennálló tartozás kivételével, valamint az ezekhez értelmében szükséges biztosítania rendezésére vonatkozó részletfizetési kapcsolódó előterjesztések megtekinthetők azoknak a gyermekeknek, tanulóknak, megállapodás megkötésével kapcsolatos a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában, akiknek a szülei nem akarják az megkeresésükre vonatkozóan a a z ö n k o r m á n y z a t h o n l a p j á n elkötelezett, illetve az átadott nevelési- részletes feltételek kidolgozása céljából. ( ) és a községi könyvtárban. oktatási intézménybe járatni Végül az egyéb bejelentések keretében gyermeküket a szolgáltatást továbbra is Sánta Gizella polgármester tájékoztatta a A Képviselő-testület ülése nyilvános. megfelelő színvonalon biztosítani oly képviselőket a kistérségi és helyi módon, hogy annak igénybevétele a aktualitásokról, illetve a két ülés közötti Fődi Anita gyermeknek, tanulónak, szülőnek ne tevékenységéről. koordinációs ügyintéző, jelentsen aránytalan terhet. Ezen Ezt követően a képviselők zárt ülés jegyzőkönyvvezető kötelezettségének Öttömös Község keretében a polgármester által átruházott Önkormányzata úgy kíván eleget tenni, hatáskörben szociális ügyekben hozott hogy feladat-ellátási megállapodást köt döntésekről szóló tájékoztatót vitattak TŰZGYÚJTÁSI TILALOM A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága és a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Csongrád megye területén lévő erdőkre, valamint az erdőterületek határától számított 200 m-en belüli területre - átmeneti időre - általános tűzgyújtási tilalmat rendel el. Tilos a tűzgyújtás a felsorolt területeken kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút-és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag és gazégetést is. A t ű z v é d e l m i r e n d e l k e z é s e k m e g s z e g é s e szabálysértésnek minősül. A tilalom feloldásáról később rendelkeznek. Tűzoltóság IFJÚ BÜSZKESÉGEINK FIGYELEM! A Ruzsa Községért Közalapítvány minden évben június hónapban köszönti Ifjú Büszkeségeit. Idén szeptember hónapban kerül a program megrendezésre, mivel június hónapban még folyamatosan zajlottak különböző versenyek, ahol sok ruzsai gyermek szerepelt. A pontos időpontról mindenkit értesíteni fogunk! Ruzsa Községért Közalapítány FELHÍVÁS A BELTERÜLETI KERTEK/FÖLDTERÜLETEK GYOMMENTESÍTÉSÉRE Egyre szaporodó lakossági bejelentés alapján felhívom a lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. Tv. 17..(3) bekezdés b) pontja szerint a földhasználó köteles a termőföldet a talajszennyezését okozó anyagoktól megóvni. A tulajdonos/használó köteles a belterületi ingatlana gyommentesítését elvégezni, ha oly mértékben elgyomosodott, hogy veszélyezteti a szomszédos földhasználók növényvédelmi biztonságát és pollenképződéssel az emberi egészséget. Amennyiben kötelezettségének nem tesz eleget, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. Törvény 50..(1)bekezdése szerint közérdekű védekezést kell elrendelni, melynek költségeit köteles megtéríteni, továbbá a hivatkozott törvény 59. (3)bekezdése és a 60.. alapján növényvédelmi bírságot kell kiszabni, melynek legkisebb összege ,-Ft, legmagasabb összege ,-Ft lehet. Az egészséges lakókörnyezet megóvása érdekében kérek minden belterületi ingatlan tulajdonost/földhasználót, hogy a nem használt ingatlanoknál is szíveskedjenek a gyommenetesítést évente többször elvégezni. Sánta Gizella - polgármester EBÉDRENDELÉSI LEHETŐSÉG! A helyi Önkormányzat által üzemeltetett óvodai illetve iskolai konyhán ebéd rendelésre van lehetőség! A menü ára: 550,-Ft/adag! Érdeklődni: munkanapokon óráig az iskolakonyha irodáján, vagy a 0630/ as telefonszámon. 50 FELETTIEK KLUBJA Mindenkit szeretettel várunk az 50 felettiek klubjának következő összejövetelére július 08-án 18 órakor a művelődési ház udvarán. Program: szalonnasütés, ópusztaszeri kirándulás megbeszélése

3 Önkénteseket keresünk az önkéntesség éve. Ennek keretében keresek önkéntes segítőket a művelődési ház felújításának utómunkálataihoz. A felnőtt segítők a szakmai felelősök irányításával végezhetnek majd munkálatokat. Ilyenek pl.: - ablakok és padozat takarítása; - függönykarnis felfúrása, függönyök varrása, felcsipeszelése; - a kész épületbe bútorok pakolása; - az esztétikus környezet kialakításához virágok és virágtartók felajánlása; - kültéri főzőhely áthelyezéséhez fizikai munka; - és még minden, ami Kedves Olvasó az Ön saját felajánlása alapján hozzájárul az intézmény szebbé, jobbá tételéhez éves diákok segítését szülői engedéllyel együtt szívesen elfogadom, elsősorban a rendezvények és az átadási ünnepség reklámozására. Pl. szórólapok kihordása, plakátok elhelyezése, szendvicsreklámtábla körbevitele a falu utcáin. Tisztelettel várom jelentkezését július 15-ig a művelődési házban munkanapokon óra között személyesen, vagy telefonon a 30/ es mobil és a 62/ as vonalas hívószámokon. Segítségét előre köszönöm: VI. RUZSAI SÖRFESZTIVÁL [Ruzsa, Sportpálya] Vörös Tiborné igazgató Motoros Street fighter bemutató Kárpi Róbert és Árvai József közreműködésével /Üllési utat a Zalka Máté utcával összekötő erdő melletti kövesút/ Creativ Dance Club hip-hop bemutató H e l y i m o d e r n t á n c o s o k bemutatója Stand up comedy humor show Gombos Szabolccsal Sörivó verseny Király L. Norbi koncert Disco hajnalig Dj PET-tel A rendezvény támogatói: Ruzsa Község Önkormányzata Dreher Sörgyárak Zrt Hansa Kontakt Kft. A rendezvény médiapartnere: A falugazdász hírei - Június elejétől július végéig adható be anyatehén tartásához támogatási kérelem. Szabályai már jól ismertek: o kérelmezhető legkisebb létszám 3 db; o legfeljebb 40 % lehet üsző; o a kérelmezett állatok legalább 30%-ának legyen ellése a naptári év folyamán; o 6 hónapos tartási kötelezettség; o a borjú legalább 30 napos koráig a tenyészetben maradjon; stb. - A kárenyhítési rendszerben résztvevőknek június 30- ig átutalással be kellett fizetniük az MVH által közölt díjat. - Emlékeztetem a földhasználókat földjeik gyommentesen tartási kötelezettségére. Kiemelten fontos a parlagfű és a selyemkóró (vaddohány) rendszeres irtása. - A területalapú támogatási kérelmekben a másodvetéseket be kell jelenteni. - Július és augusztus hónapra megváltozik az ügyfélfogadási rend. Ennek megfelelően Ruzsán hétfői napokon, a többi napon pedig Öttömösön tartok ügyfélfogadást június Fődi Imre falugazdász Tel.: 0630/ JUBILEUMI FOCIBAJNOKSÁG Időpont: Helye: Ruzsa Sportpálya Immár 10. alkalommal kerül megrendezésre a Ruzsai Focibajnokság. A korábbi években folyamatosan felmerülő igazolási problémákra való tekintettel módosultak a bajnokság kategóriái: 1. korlátlan számú igazolt játékos 2. Hobby kategória /olyan csapatok jelentkezését várjuk, akik kikapcsolódásként szeretnének egy kellemes napot eltölteni. Ebben a kategóriában nincs lehetőség igazolt játékos nevezésére. A pályán 1 női vagy 14 éven aluli gyermekjátékosnak folyamatosan játékban kell lennie./ Nevezési díj: 1500,-Ft/csapat További információ: szórólapokon és F ő d i A n i t á n á l s z e m é l y e s e n a Polgármesteri Hivatalban vagy a 0630/ as telefonszámon és a címen. Várjuk a csapatok jelentkezését: Fődi Anita Szemészeti rendelés időpontjai A Napsugár Otthonban a szemészeti szakrendelés a következő időpontokban (16 órától 18 óráig) az alábbi szakorvosokkal áll rendelkezésükre: Július 4. hétfő Dr. Dégi Rózsa Július 7. csütörtök Dr. Gyetvai Tamás Július 21. csütörtök Dr. Gyetvai Tamás Augusztus 11. csütörtök Dr. Horóczi Zoltán Augusztus 22. csütörtök Dr. Dégi Rózsa

4 Hétszínvirág Híradó E programon a Mórahalmi Kistérséghez tartozó óvodák azon gyermekei vettek részt szülői kísérettel, akik az elődöntők alkalmával társaikhoz viszonyítva kimagasló teljesítményt nyújtottak rajzolás, illetve vers vagy mesemondás terén. A tehetséggondozásról, egyáltalán a tehetség fogalmáról annyit kell tudni, hogy a gyermekben felfedezzük azt a képességet, készséget, amely az azonos korosztályhoz Kisművészek a kistérségben Az Óvodák Kistérségi Egyesülete án, Üllésen a Déryné Művelődési Központban rendezte meg hetedik tehetséggondozó napját Kisművészek a kistérségben címmel. viszonyítva magasabb szintű, emellé kreativitás és a téma iránti elkötelezettség, motiváció párosul. Ezt a kiugró képességet, készséget fejlesztjük, ugyanakkor ezen keresztül fejlesztjük a gyermek gyengébb képességeit, tehát a gyermek egész személyiségét. A gyülekezési idő alatt a résztvevő óvodák szavazhattak az előzőleg beküldött és kiállított mese illusztrációkra. Az összesítés alapján az alábbi eredmények születtek: NÉV HELYEZÉS KATEGÓRIA KORCSOPORT TELEPÜLÉS Krisztin Viktória I. rajz középső Mórahalom Kiss Nikolett II. rajz középső Ásotthalom Csóti Nikolett III. rajz középső Mórahalom Soós Barbara különdíj rajz középső Üllés Tanács Rebeka I. rajz nagy Ruzsa Hődör Zoltán II. rajz nagy Bordány Di Mundó Giovanna III. rajz nagy Mórahalom A vers- és mesemondó verseny két korcsoportra osztva folyt, kis-középsős és nagycsoportos kategóriában. A zsűri tagjai voltak: Berkes Miklósné Györgyi ny. magyar tanár, Deméné Gyuris Margit logopédus, gyógypedagógus, Dr. Szeri Istvánné Ibolya a Juhász Gyula Főiskola gyakorlatvezető tanára, Kovács Károlyné Erzsike ny. óvodavezető, Lajkóné Tari Ágnes tanítónő, Lajtár Ilona ny. óvodapedagógus. Míg a zsűri döntött, Erdélyiné Dudás Anita és Kiss Ilona táncházat tartottak a gyermekeknek. Aki megéhezett, megszomjazott, ehetett szendvicset, süteményt, ihatott teát, szörpöt. A verseny eredményei: NÉV HELYEZÉS KATEGÓRIA KORCSOPORT TELEPÜLÉS Diószegi Alex I. mese középső Mórahalom Makra Noémi II. mese kis Mórahalom Tolmacsov Máté II. mese középső Zsombó Tóth Vivien III. mese középső Mórahalom Zsivity Szófia I. vers középső Ruzsa Kazi Diána I. vers középső Ruzsa Széll Szaffi II. vers középső Forráskút Temesvári Janka II. vers középső Ásotthalom Császár Patrik III. vers kis Zákányszék Mészáros Dóra IV. vers középső Ásotthalom

5 NÉV HELYEZÉS KATEGÓRIA KORCSOPORT TELEPÜLÉS Kiri Marcell IV. vers középső Ásotthalom Péter Dániel IV. vers középső Üllés Gárgyán Gergely IV. vers középső Öttömös Tanács Sára I. mese nagy Ruzsa Hődör Zoltán II. mese nagy Bordány Hortobágyi Virág III. mese nagy Zsombó Horváth Endre I. vers nagy Ruzsa Masa Kristóf II. vers nagy Mórahalom Heintz Petra III. vers nagy Üllés Erdélyi Luca különdíj vers nagy Üllés Szekeres Eszter I. verses-mese nagy Mórahalom Török Zoé II. verses-mese nagy Mórahalom Teiszl Loretta III. verses-mese nagy Ásotthalom A szereplő gyermekek értékes ajándékokat kaptak, a helyezést elérők oklevelet, gyönyörű meséskönyveket, buborékfújót, noteszt, kifestőket, színes ceruzákat, gumicukrot. Akik nem értek el helyezést, azok sem mentek haza üres kézzel, emléklapot, buborékfújót, kisnoteszt, gumicukrot kaptak. A díjkiosztás után az egyesület elnöke tolmácsolta a térség országgyűlési képviselőjének, Nógrádi Zoltán Úrnak nyári jókívánságait és átadta az óvodák dolgozói számára a Képviselő Úr által felajánlott fürdőjegyeket. A magas színvonalú programot az Üllési Csigabiga Óvoda nevelőtestülete szervezte az alábbi közreműködők segítségével: A zsűri tagjai, Maróti Heg-Szi Kft, Napközi Konyha Üllés, Polgármesteri Hivatal Üllés, Péter Mihály és felesége, Farkas Milán és felesége, Czakóné Dudás Mónika, Terhesné Sztarek Anikó, Juhászné Bozsák Andrea, Kiss Ilona, Bittóné Hertlein Brigitta, Tóthné Bóka Gizella, Erdélyiné Dudás Anita Köszönjük munkájukat! Sádtné Papp Ibolya Óvodák Kistérségi Egyesülete elnöke MEGÉRTÉSÜKET KÉRJÜK! Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy július 29-én a művelődési ház szervezésében koncertet tartunk a Teleház kertjében. Az éjszaka folyamán a zene hangereje zavarhatja a környéken lakók nyugalmát (a megengedett határt azonban nem lépi túl). Kérünk mindenkit, hogy legyenek figyelemmel arra, h o g y a r e n d e z v é n y a fiataloknak szól, akiknek helyben nyújtunk szórakozási lehetőséget. Célunk, hogy itthoni környezetben érezzék jól magukat. Vörös Tiborné - igazgató TELEHÁZ SZÜLINAP ÉS KONCERT Játékokkal, vetélkedőkkel, egész napos ingyen internettel, tortával várunk mindenkit a Teleház X. szülinapi bulijára július 29-én. Este 21 órától a művelődési ház szervezésében HŐSÖK koncert, majd fergeteges buli egészen hajnalig a Teleház kertjében. Belépőjegy ára a koncertre: 500,-Ft/fő Jegyek elővételben kaphatók a Teleházban! Aki velünk van az felteszi! Művelődési ház és Teleház dolgozói

6 Földmérés! megosztások, telekhatár kitűzések, épületfeltüntetés, szolgalmi jog bejegyzés, művelési ág változás, Elérhetőségünk: személyesen: Szeged, Pál u. 8/a (egyeztetett időpontban!) telefon: / fax: weboldal: levélcím: INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a Anyakönyvi hírek Ruzsán Házasságkötés Kerekes Mónika és Soós Ádám Csókásiné Korom Mária Németh János házasságot kötött. Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk! Halálozás Csiszár István Józsefné szül.: Rácz Julianna elhunyt. Őszinte részvétünk a családoknak. Községi búcsú Minden évben Urunk Szineváltozása Ünnep tiszteletére kerül megrendezésre a községi búcsú. A nap szentmisével kezdődik, majd a délután folyamán kirakodóvásár és egyéb játékok várják a kicsiket és nagyokat egyaránt évben a községi búcsú időpontja: augusztus 07.! Ünnepi megemlékezés augusztus 20-án 10 órakor ünnepi műsor az Alkotmány téri Szent István szobornál. Mindenkit szeretetel vár: Ruzsa Község Önkormányzata Nemzetközi Megyejáró Néptáncfesztivál Ruzsa, Sportpálya, július óra Fellépnek: Poligrodzianie Néptánc Együttes Lengyelország İzmir Folklore Youth and Sport Club Association Törökország Kohutek Néptánc Együttes Csehország Mikelats Néptánc Együttes Baszkföld Avcilar Néptánc Együttes Törökország Mindenkit szeretettel várunk! Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói Hagyományőrző Lakodalmas A korábbi évekhez hasonlóan idén is megrendezésre kerül a Hagyományőrző Lakodalmas rendezvény. Időpontja: augusztus 27. Bővebb információ: plakátokon és a Teleház telefonszámán (62/ ) A Napsugár Otthonban a szemészeti rendelés idejében a Gyöngyi Optika várja a kedves vevőket Kereteket 20-50% engedménnyel kínálunk! Kedvező áron kaphatóak dioptriás, UV-szűrős napszemüveg lencsék! JAVÍTÁSOKAT VÁLLALUNK!! Tel.: 0630/ TV JAVÍTÁS helyszínen, garanciával minden szerdán és pénteken Hibabejelentés az Agro - és Műszaki Kisáruházban (Ruzsa, Piac tér 3.) vagy az alábbi telefonszámon: Komlós László: 0630/ Balotaszállás, Petőfi S. u. 53. További szolgáltatások: Villámsújtás esetén szakvélemény készítése Digitális földi sugárzás (MinDig TV) vételére alkalmas LCD televíziók, dekóderek (Set-Top Boxok) és antennák forgalmazása, beüzemelése KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET Cím: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy az egységes sürgősségi telefonszám: 104 Ügyelet: Hétköznap 17órától másnap reggel 07óráig. Hétvégén: pénteken 17órától hétfő reggel 07óráig.

7 Központi orvosi ügyeleti beosztás júliusban Nap Ügyeletes orvos neve Nap Ügyeletes orvos neve 1. Péntek Dr Hegedűs Zoltán 16. Szombat Dr Csonka Erika, Dr Bakos János 2. Szombat Dr Bánfi Tamás, Dr Joó András 17. Vasárnap Dr Csonka Erika, Dr Bakos János 3. Vasárnap Dr Bánfi Tamás, Dr Joó András 18. Hétfő Dr Joó András 4. Hétfő Dr Csonka Erika, Dr Hézsai Klára 19. Kedd Dr Hézsai Klára 5. Kedd Dr Bakos János 20. Szerda Dr Vereczkei Csaba 6. Szerda Dr Hegedűs Zoltán 21. Csütörtök Dr Csonka Erika 7. Csütörtök Dr Bánfi Tamás 22. Péntek Dr Bakos János 8. Péntek Dr Joó András 23. Szombat Dr Hegedűs Zoltán, Dr Bánfi Tamás 9. Szombat Dr Hézsai Klára, Dr Vereczkei Csaba 24. Vasárnap Dr Hegedűs Zoltán, Dr Bánfi Tamás 10. Vasárnap Dr Hézsai Klára, Dr Vereczkei Csaba 25. Hétfő Dr Vereczkei Csaba 11. Hétfő Dr Hegedűs Zoltán 26. Kedd Dr Csonka Erika 12. Kedd Dr Bánfi Tamás 27. Szerda Dr Bakos János 13. Szerda Dr Joó András 28. Csütörtök Dr Hegedűs Zoltán 14. Csütörtök Dr Hézsai Klára 29. Péntek Dr Bánfi Tamás 15. Péntek Dr Vereczkei Csaba 30. Szombat Dr Joó András, Dr Hézsai Klára 31. Vasárnap Dr Joó András, Dr Hézsai Klára Központi orvosi ügyeleti beosztás augusztusban Nap Ügyeletes orvos neve Nap Ügyeletes orvos neve 1. Hétfő Dr Bakos János 16. Kedd Dr Vereczkei Csaba 2. Kedd Dr Hegedűs Zoltán 17. Szerda Dr Csonka Erika 3. Szerda Dr Bánfi Tamás 18. Csütörtök Dr Bakos János 4. Csütörtök Dr Joó András 19. Péntek Dr Hegedűs Zoltán 5. Péntek Dr Hézsai Klára 20. Szombat Dr Bánfi Tamás, Dr Joó András 6. Szombat Dr Vereczkei Csaba,Dr Csonka Erika 21. Vasárnap Dr Bánfi Tamás, Dr Joó András 7. Vasárnap Dr Vereczkei Csaba,Dr Csonka Erika 22. Hétfő Dr Csonka Erika, Dr Hézsai Klára 8. Hétfő Dr Bánfi Tamás 23. Kedd Dr Bakos János 9. Kedd Dr Joó András 24. Szerda Dr Hegedűs Zoltán 10. Szerda Dr Hézsai Klára 25. Csütörtök Dr Bánfi Tamás 11. Csütörtök Dr Vereczkei Csaba 26. Péntek Dr Joó András 12. Péntek Dr Csonka Erika 27. Szombat Dr Hézsai Klára,Dr Vereczkei Csaba 13. Szombat Dr Bakos János, Dr Hegedűs Zoltán 28. Vasárnap Dr Hézsai Klára,Dr Vereczkei Csaba 14. Vasárnap Dr Bakos János, Dr Hegedűs Zoltán 29. Hétfő Dr Hegedűs Zoltán 15. Hétfő Dr Hézsai Klára 30. Kedd Dr Bánfi Tamás 31. Szerda Dr Joó András

8 Hirdetések, közérdekű információk RUZSA HÚSBOLT JÚLIUSI AKCIÓ!!! SERTÉS BŐRÖS LAPOCKA: 699 FT/KG FÜSTÖLT CSÜLÖK: 989 FT/KG PULYKA DARÁLTHÚS /fagyos/: 399 FT/KG SERTÉS FAROK: 289 FT/KG Az akció érvényes ig vagy a készlet erejéig. Az árak forintban értendők és tartalmazzák az áfát. További termékeink: Friss csirke, pulyka, kacsa, liba, kakas, tyúk, marha, birka, bárány, sült fokhagymás császárszalonna, libatepertő, sertés tepertő, pörc, füstölt húsok, sós és füstölt szalonna, csont nélküli füstölt házisonka, disznósajt, hurka, kolbász, házimájas, olajok, mangalica-, liba-, sertészsírok, fűszerek, konzervek, savanyúságok. Vállaljuk ballagások, konyhák, éttermek, összejövetelek igény szerinti hús előkészítését kedvezményes árakon. Nyitva tartás: Kedd Szerda, csütörtök Péntek: Szombat: Vasárnap és hétfőn: ZÁRVA Simon Tamás - Thomas hús Húsáru Kis-és Nagykereskedés Ruzsa, Felszabadulás u. 9. Tel.: 30/ Véradás Ticket Restaurant Chéque déjeuner Puebla Sodexo Pass utalvány elfogadó hely. A Magyar Vöröskereszt véradást szervez Ruzsán. Időpontja: augusztus 24. (szerda) óra Helye: művelődési ház Szülinapi köszöntő Hambalkó Noelt 1. éves születésnapja alkalmából köszöntik: szülei, nagyszülei és a dédnagymama Hol voltam, mikor még nem voltam? Előletek jól elbújtam! Piciny búzamag, az voltam. Ezüst csillag egy álomban. Mi minden voltam helyettem, Mielőtt még meg sem születtem! Lakossági Apró Ruzsai ház 3 szobás, összkomfortos, két fajta fűtéssel, nagy terasszal, aknás garázzsal, fenyőerdő mellett eladó. Központ 5 perc. Érd.: 0662/ , 0662/ Ruzsán a Szegedi út mellett 1680 m2-es zárt kert eladó. Irányár: ,- Ft Érd.: 0662/ ; 0630/ KÜLTERÜLETI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS július 15., július 29. (A fent említett napokon reggel 6.00-ig kell a szemetet kihelyezni. Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.) Rendőrségi ügyelet Ruzsa Körzeti Megbízott Iroda: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 1/A. Ruzsa körzeti megbízott rendőr: Pálinkás Zoltán zászlós tel.: Ferenczi István zászlós tel.: 20/ órában elérhető: Mórahalom Rendőrőrs Ügyelet: 6782 Mórahalom, Kölcsey u. 2/B. Telefonszám: 0662/ Vezetések telefonról: 107 Mobiltelefonról 107 (Szegedi Rendőrkapitányság Ügyelet, itt kérni kell, hogy kapcsolják a Mórahalmi Rendőrőrsöt.) Tűz vagy katasztrófa esetén értesítendő Elérhetőségünk: Vezetékes telefonon: vagy a 105-a tűzoltóság segélyhívószáma. Mobiltelefonról történő hívás esetén a 105-ös segélyhívás a Szeged Városi Tűzoltóság ügyeletére érkezik, ezért mobiltelefonról a ös telefonszámot célszerű tárcsázni! RUZSAI HÍREK Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG: 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Tel.: 62/ , 62/ Fax: 62/ KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár Ágota NYOMDAI MUNKÁLATOK: Planet Corp. Szolgáltató Kft Szeged, Makai út 4. Tel.: 20/ Tel./Fax: 62/

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről

a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága Szám: 6/4-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében éves munkatervet készít, éves munkaterv alapján működik.

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő, ülését a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12. -a alapján 2012.március

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 1038-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Balatonhenye

Részletesebben

2011. FEBRUÁR. XIX. évfolyam 2. szám

2011. FEBRUÁR. XIX. évfolyam 2. szám XIX. évfolyam 2. szám 2011. FEBRUÁR Be van fejezve a nagy mű, igen. A gép forog, az alkotó pihen. Évmilliókig eljár tengelyén, Mig egy kerékfogát ujítni kell /Madách/ Nyáron történt megbetegedésemet követően

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 19 /2013. Ikt.szám: M 2389/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. augusztus 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 47/2013.(VI.26.) sz. Többcélú Társulási határozat:

JEGYZŐKÖNYV. 47/2013.(VI.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: JEGYZŐKÖNYV Készült: Polgármesteri Hivatal (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) Ovális termében 2013. június 26-án 8.30 órakor kezdődő Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. július 11-én (csütörtök) 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1/6 oldal Németbánya Község

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők.

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők. 1 J E GY Z Ő K Ö NY V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének következő ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 44. -a alapján 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2012. (12.06.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. február 18. A kezdés időpontja: 17,10 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Napirend előtt Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 12/2015. (II. 10.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Mekler Andrea, dr. Bóna Balázs 13/2015. (II. 10.) Napirendi pontok elfogadása 14/2015.

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478. Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 229-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 26-án

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1. Telefon: 99/532-040, Fax: 99/532-041 E-mail: jegyzo@pereszteg.hu honlap: www.pereszteg.hu JEGYZŐKÖNYV Készült:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli üléséről. Petőfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 16-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben