Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról"

Átírás

1 Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhetı végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhetı szakképzettség oklevélben szereplı megjelölése: magyar alapszakos bölcsész (zárójelben megjelölve a szakirányt) Választható szakirányok: észt, finn, finnugor, folklorisztika, irodalomtudomány, mővelıdéstudomány, nyelvmentor, nyelvtechnológia, ügyvitel Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a magyar és a világirodalom, valamint a magyar nyelv és általában a nyelvhasználat történetileg és szociológiailag változó formáiról, kialakulásának folyamatairól megbízható ismeretekkel rendelkeznek. Cél továbbá a nyelvi és irodalmi jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvetı eljárások megismertetése. A végzettek kellı mélységő elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történı folytatásához. Az alapfokozat birtokában a magyar alapszakon végzettek képesek: értelmezni a szóbeli és írásbeli kommunikáció nyelvi és irodalmi sajátosságait; megszerzett ismereteik gyakorlati alkalmazása során szóban és írásban árnyaltan, választékosan megnyilatkozni; az alapszak és a hozzá kapcsolódó választott szakirány tanulmányaira vonatkozó ismeretszerzés általános módjainak és annak fı kutatási módszereinek elsajátítására; hatékonyan kommunikálni a magyar nyelv és irodalom, illetve a választott szakirány kérdéseiben a kor igényeinek megfelelıen, önállóan véleményt alkotni idegen nyelven is, továbbá különbözı szempontok szerint bemutatni információkat, érveket és elemzéseket; alkalmasak: megszerzett ismereteik birtokában a magyar nyelvvel és irodalommal, valamint egy-egy szakiránnyal összefüggı ismereteket igénylı munkakör betöltésére; kulturális tevékenységhez kapcsolódó feladatkörök ellátására mővelıdési intézményekben, kutatóintézetekben, az államigazgatás és az önkormányzati igazgatás területén, továbbá anyanyelvileg jól felkészült szakembereket igénylı társadalmi szervezetekben; általános humán tájékozottságot igénylı munkakörök betöltésére; rendelkeznek a magyar nyelvhez és irodalomhoz, illetve a választott szakirány területéhez kapcsolódó problémák felismerési és kreatív kezelési képességével; jó problémamegoldó és kommunikációs képességgel; kritikai szemlélettel; a választott alapszak iránti magas fokú motivációval és elkötelezettséggel. A képzési idı félévekben: 6 félév Az alapfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditpontok száma: 180 kreditpont Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élı idegen nyelvbıl államilag elismert középfokú C típusú vagy azzal egyenértékő nyelvvizsga szükséges.

2 Az ismeretek ellenırzésének rendszere: Az ismeretek ellenırzése a kurzusok jellegétıl függ: elıadások esetén kollokvium (szóbeli és/vagy írásbeli); gyakorlatok (szemináriumok) esetén folyamatos szóbeli ellenırzés, zárthelyi vagy szemináriumi dolgozat (esszé, kiselıadás); szakdolgozat A szakdolgozathoz az alapszak egységesen 4 kreditet rendel hozzá. Témáját a szakon oktatott témakörökbıl kell választani, a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy képesek az elsajátított ismeretek szintetizálására, a tudományos munkához szükséges kezdeti lépések megtételére, valamint a választott nyelven való értekezésben megkívánt módszertani és stiláris eljárások alkalmazására. Jellegét tekintve a szakdolgozat témája lehet elméleti, illetve ahol kísérletezésre, megfigyelésre lehetıség van, gyakorlati. Kívánatos, hogy a szakdolgozat feldolgozza a téma szakirodalmát. A szakdolgozatot elektronikus vagy nyomtatott formában kell benyújtani (összesen ezer karaktert kitevı) összesen oldal terjedelemben. A szakdolgozat további formai és tartalmi követelményeit és beadási határidejét, elbírálásának rendjét az intézményi szabályzatok elıírásai tartalmazzák. záróvizsga (zárószigorlat). A záróvizsgára való bocsátás feltétele az elfogadott szakdolgozat, az elıírt tanegységek elvégzése és a kötelezı kreditmennyiség megszerzése. A szóbeli záróvizsga (zárószigorlat) részei: a szakdolgozat megvédése és vizsga a szakmai törzsanyag tárgyaiból összeállított tételsorok alapján. A követelmények részletezését az intézményi szabályzatok elıírásai tartalmazzák. Az oklevél kiállításának feltétele: A szakképzettséget tartalmazó oklevél kiadásának feltétele az alábbi tanegységlista elvégzése az elıírt nyelvi követelmények teljesítésével; az intézménytıl kölcsönvett javak visszaszolgáltatásáról szóló igazolás. Az oklevél minısítése: A BA-oklevél minısítését a zárószigorlat eredménye adja. Alapszakfelelıs: dr. Kiss Jenı egyetemi tanár (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet)/dr. Kulcsár Szabó Ernı egyetemi tanár (Magyar Irodalomtörténeti Intézet) Tanegységlista kód BBN- tanegység félév ért. köt. vál. óraszám kredit elıfeltétel I. Alapozó ismeretek: 15 kredit A) Általános értelmiségképzı tárgyak a bölcsészettudományi képzési területen: 6 kredit XFI-101 Filozófiatörténet 2 K k 30 2 XKO-102 Kommunikáció* 1 2 K k 15 1 XKO-103 Retorika* 1 2 K k 15 1 XIN-102 Informatika és könyvtárhasználat 1 2 K k 15 2 összesen: 75 6 * magyar alapszakosoknak 2

3 B) Alapozó elméleti ismeretek: 9 kredit 1. Alapozó elméleti ismeretek a képzési ágban: 0 kredit 2. Szakterületi alapozó ismeretek: 9 kredit MIR-101 Bevezetés az irodalmi tanulmányokba 1 K k 30 2 MIR-111 Irodalmi proszeminárium 1 G k 30 2 MNY-121 Bevezetés a nyelvtudományba 1. 1 K k 15 1 MNY-122 Bevezetés a nyelvtudományba K k 15 2 MNY-131 Nyelvészeti proszeminárium 1 G k 30 2 összesen: II. Szakmai törzsanyag: 151 kredit A) Szakmai alapozó modul: 0 kredit 1. Minden szakirányban egyformán kötelezı: 0 kredit 2. Szakirányok szerint különbözı: 0 kredit Megjegyzés: A 3. félévi tanegységek fölvételének általános elıfeltétele az alapozó ismeretek (I) tanegységeinek és az alább, 1 2. félévre jelölt tanegységeknek az elvégzése (*). B) Általános szakterületi ismeretek: 101 kredit 1. Általános szakterületi ismeretek: 101 kredit Kötelezı irodalmi törzstárgyak: 46 kredit Világirodalom: 8 kredit MIR-201 Az ókori irodalmak története 1 K k 15 2 MIR-202 Világirodalom (középkor-barokk vagy XVIII XIX. század) 2 K k 30 3 MIR-201 MIR-203 Világirodalom a XX. században 4 K k 30 3 MIR-202 Magyar irodalomtörténet: 20 kredit MIR-211 Régi magyar irodalom 1 K k 30 3 MIR-212 Régi magyar irodalom 2 G k 30 3 MIR-111 MIR-221 Klasszikus magyar irodalom 2 K k 30 3 MIR-211 MIR-222 Klasszikus magyar irodalom 3 G k 30 3 MIR-212 MIR-231 Modern magyar irodalom 4 K k 30 3 MIR-221 MIR-232 Modern magyar irodalom 5 G k 30 3 MIR-222 MIR-233 Kortárs magyar irodalom 5 K k 15 2 MIR-222 Irodalomelmélet: 6 kredit 3

4 MIR-241 Irodalomelmélet 1. 2 K k 30 3 MIR-101 MIR-242 Irodalomelmélet 2. 3 K k 30 3 MIR-241 Kötelezıen választható irodalmi tárgyak: 12 kredit MIR-301.X (Választott irodalmi elıadás)* 3 K k 15 3 MIR-101, -241 MIR-302.X (Választott irodalmi elıadás)* 4 K k 30 3 MIR-242 MIR-303.X (Választott irodalmi szeminárium)* 2 G k 30 3 MIR-101 MIR-304.X (Választott irodalmi szeminárium)* 5 G k 30 3 MIR-303 Kötelezı nyelvészeti törzstárgyak: 45 kredit MNY-201 Helyesírás 1 2 K k 15 2 MNY-211 Fonetika 1 2 G k 30 3 MNY-221 Kommunikáció szóban és írásban 2 3 G k 30 3 XKO-102 MNY-231 Finnugor népek és nyelvek 1 2 K k 15 2 MNY-232 A magyar nyelv finnugor alapjai 2 3 G k 15 2 MNY-211, MNY-231 MNY-241 Nyelv és társadalom 1 2 K k 15 2 MNY-242 Nyelv és társadalom 2 4 G k 30 3 MNY-241 MNY-251 Nyelvtörténet 3 4 K k 15 2 MNY-121, MNY-131, (MNY-232) MNY-252 Nyelvtörténet 4 6 G k 30 3 MNY-251 MNY-261 Szófajtan, alaktan 1 3 K k 15 2 (MNY-262) MNY-262 Szófajtan, alaktan 1 3 G k 30 3 = MNY-261 MNY-271 Szószerkezettan, mondattan 3 6 K k 15 2 MNY-261, (MNY-272) MNY-272 Szószerkezettan, mondattan 3 6 G k 30 3 =MNY-271 MNY-281 Jelentéstan 3 4 K k 15 2 MNY-121, MNY-131 MNY-282 Szövegtan 4 5 G k 30 3 MNY-281 MNY-283 Stilisztika 5 6 G k 30 3 MNY-282 MNY-291 Pszicholingvisztika 5 6 K k 15 2 MNY-282 MNY-301.X (Nyelvészeti szakszeminárium)* 2 6 G Kötelezıen választható tárgyak: 10 kredit Irodalmi súlypontú tárgyak kv 30 MIR-311.X (Irodalmi speciális kollégium)* 3 K kv 15 2 MIR-312.X (Irodalmi speciális kollégium)* 5 K kv 15 2 MIR-313.X (Irodalmi szakszeminárium)* 4 G kv MNY-121, MNY-131 *, MIR-101, -241 MIR-311, -313 *, MIR-111, -301, -311 MIR-314.X (Irodalmi szakszeminárium)* 6 G kv 30 3 MIR-313 Nyelvészeti súlypontú tárgyak MNY-311.X (Nyelvészeti speciális kollégium)* 3 6 K kv 15 2 MNY-121, 4

5 MNY-312.X (Nyelvészeti speciális kollégium)* (Nyelvészeti szakszeminárium)* MNY-313.X (Nyelvészeti szakszeminárium)* MNY-314.X 3 6 K kv G kv G kv 30 3 összesen: MNY-131 MNY-121, MNY-131 MNY-121, MNY-131 MNY-121, MNY-131 *A tanegység neve és alkódja a meghirdetéstıl függıen változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelıs tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos alkód alatt meghirdetve. 2. Szabadon választott tantárgyak a képzési ágon belül: 0 kredit C) Szakmai gyakorlat: 0 kredit D) Differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit 1) az alapszak egy 50 kredites szakiránya, 2) másik alapszak minor szakiránya (amely második tanári mesterszak elıkészítését is szolgálhatja), 3) egy másik alapszaknak vagy szakiránynak az ahhoz az alapszakhoz vagy szakirányhoz nem kötelezıen kötött specializációja, 4) az alapszak további szakterületi ismeretei (általános specializációk). ÉSZT SZAKIRÁNY dr. Pomozi Péter egyetemi docens (Finnugor Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra. Nyelvi képzés és nyelvészet: 26 kredit EST-201 Észt nyelv G k 60 4 EST-202 Észt nyelv 2. 2 G k 60 4 (201) EST-203 Észt nyelv 3. 3 G k EST-204 Észt nyelv 4. 4 G k EST-205 Észt nyelv 5. 5 G k EST-206 Észt nyelv 6. 6 G k EST-211 Észt nyelvgyakorlat 1. 3 G k EST-212 Észt nyelvgyakorlat 2. 5 G k EST-221 Az észt irodalmi nyelv története 4 K k

6 Országismeret, történelem, irodalom, néprajz: 15 kredit EST-231 Országismeret 1 2 K k 15 1 EST-241 Észt történelem 1. 2 K k 15 2 (231) EST-242 Észt történelem 2. 3 K k EST-251 Észt mővelıdéstörténet 4 K k EST-261 Észt tárgyi néprajz 1 2 K k EST-271 Észt folklór és irodalom 1. 3 K k EST-272 Észt folklór és irodalom 2. 4 K k EST-273 Észt népköltészet és irodalom 3. 5 K k Választható tantárgyak: 9 kredit EST-301.X (Speciális kollégium)* (eltérı alkódú 1 6 K/G k tárgyak veendık föl 6 kredit értékben) v. 9 összesen: v. 50 *A tanegység neve és alkódja a meghirdetéstıl függıen változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelıs tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos alkód alatt meghirdetve. FINN SZAKIRÁNY dr. Csepregi Márta egyetemi docens (Finnugor Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra. Nyelvi képzés és nyelvészet: 26 kredit FIN-201 Finn nyelv G k 60 4 FIN-202 Finn nyelv 2. 2 G k 60 4 (201) FIN-203 Finn nyelv 3. 3 G k FIN-204 Finn nyelv 4. 4 G k FIN-205 Finn nyelv 5. 5 G k FIN-206 Finn nyelv 6. 6 G k FIN-211 Finn nyelvgyakorlat 1. 3 G k FIN-212 Finn nyelvgyakorlat 2. 5 G k FIN-221 A finn irodalmi nyelv története 4 K k Országismeret, történelem, irodalom, néprajz: 15 kredit FIN-231 Finn országismeret 1 2 K k 15 2 FIN-241 Finn történelem 1. 2 K k 15 2 (231) FIN-242 Finn történelem 2. 3 K k FIN-251 Finn mővelıdéstörténet 4 K k FIN-261 Bevezetés a finn irodalomba 1. 3 K k FIN-262 Bevezetés a finn irodalomba 2. 4 K k FIN-271 Finn népköltészet 5 K k Választható tantárgyak: 9 kredit FIN-301.X (Speciális kollégium)* (eltérı alkódú 1 6 K/G k tárgyak veendık föl 6 kredit értékben) v. 9 összesen: v. 50 *A tanegység alkódja a meghirdetéstıl függıen változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelıs tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos kód alatt meghirdetve. 6

7 FINNUGOR SZAKIRÁNY dr. Havas Ferenc habilitált egyetemi docens (Finnugor Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra. Nyelvészet, irodalom, néprajz, történelem: 21 kredit FUG-201 Történeti és összehasonlító nyelvészet 1 2 K k 30 3 FUG-202 Általános nyelvtipológia 2 4 K k FUG-211 A magyar nyelv finnugor alapjai 3 4 K k FUG-221 Észt és finn folklór és irodalom 1 2 K k 30 3 FUG-222 A kisebb uráli népek irodalma 2 3 K k 15 2 FUG-223 A kisebb uráli népek népköltészete 3 4 K k FUG-231 Bevezetés az uráli népek néprajzába 2 5 K k 15 2 FUG-241 Bevezetés az uráli népek történetébe 3 5 K k Nyelvi képzés: 20 kredit (finn vagy észt nyelv 16 kredit értékben, illetve egy kisebb rokon nyelv 4 kredit értékben választandó) FUG-251 Finn nyelv G kv 60 4 FUG-252 Finn nyelv G kv FUG-253 Finn nyelv G kv FUG-254 Finn nyelv G kv FUG-261 Észt nyelv G kv 60 4 FUG-262 Észt nyelv G kv FUG-263 Észt nyelv G kv FUG-264 Észt nyelv G kv FUG-271.X Egy kisebb rokon nyelv 1.* 5 G k FUG-272.X Egy kisebb rokon nyelv 2.* 6 G k X Választható tantárgyak: 9 kredit (Speciális kollégium)* (eltérı alkódú FUG-301.X 1 6 K/G k tárgyak veendık föl 6 kredit értékben) v , 223, 241 összesen: v. 50 *A tanegység alkódja a meghirdetéstıl függıen változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelıs tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos kód alatt meghirdetve. FOLKLORISZTIKA SZAKIRÁNY dr. Voigt Vilmos egyetemi tanár (Néprajzi Intézet) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra. NEP-111 Bevezetés a folklorisztikába 1 K k 30 3 NEP-281 Európa és a világ népeinek kultúrája és társadalma 1. 1 K k 30 2 NEP-282 Európa és a világ népeinek kultúrája és társadalma 2. 2 K k 30 2 NEP-281 FOL-201 A magyarországi nemzetiségek néprajza 2 K k 15 2 NEP-111 7

8 FOL-211 Európai folklór 3 K k 15 2 NEP-282, (212) FOL-212 Európai folklór 3 G k 30 2 =211 FOL-221 Népköltészet 1. 2 K k 15 2 NEP-111 FOL-222 Népköltészet 2. 3 G k 30 3 FOL-221 FOL-223 Népköltészet 3. 4 K k 15 2 FOL-222 FOL-224 Népköltészet 4. 5 K k 15 2 FOL-223 FOL-225 Népköltészet 5. 6 G k 30 3 FOL-224 NEP-261 Rítus és vallás, mentalitás 1. 3 K k 15 2 NEP-282, (NEP-262) NEP-262 Rítus és vallás, mentalitás 2. 3 G k 15 1 =NEP-261 NEP-263 Rítus és vallás, mentalitás 3. 4 K k 15 2 NEP-261, (NEP-264) NEP-264 Rítus és vallás, mentalitás 4. 4 G k 15 1 =NEP-263 NEP-251 Magyar és összehasonlító folklór 1. 5 K k 30 3 FOL-223 NEP-253 Magyar és összehasonlító folklór 2. 6 K k 30 3 NEP-251 FOL-231 Népszokások 5 K k 30 2 NEP-251, (FOL-232) FOL-232 Népszokások 5 G k 30 2 =FOL-231 NEP-271 Folklór jellegő mővészet 1. 5 K k 30 2 NEP-111 NEP-272 Folklór jellegő mővészet 2. 6 K k 30 2 NEP-271 FOL-241 A folklorisztika tudománytörténete 6 K k 30 2 FOL-232 FOL-251 Szakmai gyakorlat 6 G k 60 2 NEP-111 összesen: IRODALOMTUDOMÁNY SZAKIRÁNY dr. Orlovszky Géza egyetemi docens (Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra, és az alapszak 1 2. félévi tanegységeinek sikeres elvégzése (az elıfeltételek oszlopában: *), felvételi beszélgetés. IRO-201 Az irodalomtudomány módszertana 1. 4 K k 30 3 * IRO-202 Az irodalomtudomány módszertana 2. 5 K k IRO-203 Az irodalomtudomány módszertana 3. 6 K k IRO-211 Az irodalom és az olvasás praxisai 1. 3 G k 30 3 * IRO-212 Az irodalom és az olvasás praxisai 2. 4 G k IRO-213 Az irodalom és az olvasás praxisai 3. 5 G k IRO-221 A szöveg- és diskurzuselemzés elméletei 1. 3 K k 30 3 * IRO-222 A szöveg- és diskurzuselemzés elméletei 2. 5 K k IRO-231 Kulturális praxisok 1. 4 K k IRO-232 Kulturális praxisok 2. 6 K k IRO-241 A kultúra és az irodalom történetisége 1. 3 G k 30 3 * IRO-242 A kultúra és az irodalom történetisége 2. 4 G k IRO-243 A kultúra és az irodalom történetisége 3. 5 G k IRO-251 A kultúra szövegei 6 G k IRO-260.X (Az irodalom szövegei)* 3, 5 K/G k 60 6 * 8

9 összesen: *A tanegység neve és alkódja a meghirdetéstıl függıen változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelıs tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos kód alatt meghirdetve. MŐVELİDÉSTUDOMÁNY SZAKIRÁNY dr. Szegedy-Maszák Mihály egyetemi tanár (Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra. Alapozó (kötelezı) ismeretek: 32 kredit CUL-201 Bevezetés a kultúratudományokba 1 K k 15 2 CUL-202 Bevezetés a kultúratudományokba 1 G k 30 3 =201 CUL-211 Bevezetés a mővészi alkotások és befogadásuk történetébe 2 K k 30 3 CUL-212 Bevezetés a mővészi alkotások és befogadásuk történetébe 2 G k 15 2 =211 CUL-221 A kultúra rétegei 1. 3 G k , 211 CUL-222 A kultúra rétegei 2. 4 G k , 211 CUL-231 Kulturális kánonok és intézmények 1. 5 G k , 211 CUL-232 Kulturális kánonok és intézmények 2. 6 G k , 211 CUL-241 A kulturális kritika gyakorlata 1. 5 G k , 211 CUL-242 A kulturális kritika gyakorlata 2. 6 G k , 211 Specializációk (18 kredit szabadon választható az alábbi modulokból) További mővelıdéstudományi ismeretek CUL-251 A mővelıdés válfajai 1. 3 K kv , 211 CUL-252 A mővelıdés válfajai 2. 4 G kv , 211, =251 CUL-261 Médiumok válfajai és kapcsolatai 1. 3 K kv , 211 CUL-262 Médiumok válfajai és kapcsolatai 2. 4 G kv , 211, =261 CUL-271 Multi- és intermedialitás 1. 5 G kv , 211 CUL-272 Multi- és intermedialitás 2. 6 G kv , 211 Színházi alapismeretek CUL-281 Színházi alapismeretek 1. 3 K kv , 211 CUL-282 Színházi alapismeretek 2. 4 G kv , 211, =281 CUL-283 Színházi alapismeretek 3. 3 K kv , 211 CUL-284 Színházi alapismeretek 4. 4 G kv , 211, =283 CUL-285 Színházi alapismeretek 5. 5 G kv , 211 CUL-286 Színházi alapismeretek 6. 6 G kv , 211 Mőfordítás CUL-291 Mőfordítás 1. 3 K kv , 211 CUL-292 Mőfordítás 2. 4 G kv , 211, =291 CUL-293 Mőfordítás 3. 3 K kv , 211 CUL-294 Mőfordítás 4. 4 G kv , 211, =293 CUL-295 Mőfordítás 5. 5 G kv , 211 CUL-296 Mőfordítás 6. 6 G kv , 211 összesen:

10 NYELVMENTOR SZAKIRÁNY dr. Gecsı Tamás egyetemi docens (Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra. Általános és történeti bevezetés: 4 kredit NYM-201 Bevezetés az általános nyelvészetbe 2 K k 15 2 NYM-202 Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe 2 K k 15 2 Alkalmazott nyelvészet és nyelvtudományi részdiszciplínák: 6 kredit NYM-211 Szemiotika 2 K k 15 2 NYM-212 Interkulturális tanulmányok 2 G k 30 4 Alkalmazott nyelvészet és kommunikációelmélet: 4 kredit NYM-221 Az alkalmazott nyelvészet történeti aspektusai 2 K k 15 2 NYM-222 Kommunikációelmélet 3 K k , 202 Pszicholingvisztika, neurolingvisztika: 4 kredit NYM-231 Alkalmazott pszicholingvisztika 3 K k , 202 Szociolingvisztika: 4 kredit NYM-241 Alkalmazott szociolingvisztika 3 K k , 202 NYM-242 Diskurzuselemzés 3 G k , 202 Fordítás és tolmácsolás: 4 kredit NYM-251 Fordítás 4 K k NYM-252 Tolmácsolás 4 G k Két- és többnyelvőség szaknyelvek, speciális nyelvek: 8 kredit NYM-261 A második/idegen nyelv elsajátításának elméletei 4 K k , 242 NYM-262 Természetes nyelvek mesterséges nyelvek 4 G k , 242 NYM-264 A világ nyelvei 5 K k , 262 NYM-263 Szakmai kommunikáció 5 G k , 262 A magyar mint idegen nyelv: 4 kredit NYM-271 Magyar mint idegen nyelv 5 K k , 262 NYM-272 Pedagógiai grammatika 5 K k , 262 Nyelvpolitika, nyelvi jogok és a nyelvoktatás: 4 kredit NYM-281 Nyelvpolitika 6 K k , 272 NYM-282 Nyelvi jogok 6 K k , 272 A nyelvészeti kutatás módszerei: 4 kredit NYM-291 A nyelvészeti kutatás módszertana 6 K k , 272 NYM-292 Kontrasztív nyelvészet 3 K k , 102 Választható tárgyak: 4 kredit (Alkalmazott nyelvészeti speciális NYM-301.X kollégium)* 6 K kv , 272 (Alkalmazott nyelvészeti NYM-311.X szakszeminárium)* 6 G kv , 272 összesen: *A tanegység neve és alkódja a meghirdetéstıl függıen változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelıs tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos alkód alatt meghirdetve. 10

11 NYELVTECHNOLÓGIA SZAKIRÁNY dr. Bánréti Zoltán egyetemi docens (Elméleti Nyelvészet ELTE-MTA Kihelyezett Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra, és az alapszak 1 2. félévi tanegységeinek sikeres elvégzése. NYT-201 Nyelvészeti alapfogalmak (nyelvleírás) 3 K k 30 4 (202) NYT-202 Nyelvészeti alapfogalmak (nyelvleírás) 3 G k 30 4 =201 NYT-211 Matematikai és logikai alapismeretek 1. 3 K k 15 2 (212) NYT-212 Matematikai és logikai alapismeretek 2. 3 G k 15 1 =211 NYT-213 Matematikai és logikai alapismeretek 3. 4 K k , (214) NYT-214 Matematikai és logikai alapismeretek 4. 4 G k 15 2 =213 NYT-221 Fonológia 1. 4 K k , (222) NYT-222 Fonológia 2. 4 G k 15 1 =221 NYT-223 Fonológia 3. 5 K k , (224) NYT-224 Fonológia 4. 5 G k 15 1 =223 NYT-231 Szintaxis 1. 4 K k , (232) NYT-232 Szintaxis 2. 4 G k 15 1 =231 NYT-233 Szintaxis 3. 5 K k , (234) NYT-234 Szintaxis 4. 5 G k 15 1 =233 NYT-241 A formális szemantika logikai alapjai 4 K k , (242) NYT-242 A formális szemantika logikai alapjai 4 G k 15 1 =241 NYT-251 Logika 5 K k , (252) NYT-252 Logika 5 G k 15 1 =251 NYT-261 Formális szemantika 6 K k , (262) NYT-262 Formális szemantika 6 G k 15 2 =261 NYT-271 Nyelvészeti módszertan 6 G k NYT-281 Záródolgozat 6 D k Kötelezıen választandó tanegységek (Kötelezıen választandó számítógépes NYT-301.X ismeretek és/vagy számítógépes 6 K k nyelvészet)* (Kötelezıen választandó számítógépes NYT-302.X ismeretek és/vagy számítógépes 6 G k nyelvészet)* (Kötelezıen választandó NYT-311.X speciálkollégium)* 6 K k (Kötelezıen választandó NYT-312.X speciálkollégium)* 6 G k összesen: *A tanegység neve és alkódja a meghirdetéstıl függıen változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelıs tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos alkód alatt meghirdetve. 11

12 ÜGYVITEL SZAKIRÁNY dr. Róka Jolán egyetemi docens (Mai Magyar Nyelvi Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra, és az alapszak 1 2. félévi tanegységeinek sikeres elvégzése (az elıfeltételek oszlopában: *). ÜGY-201 Általános üzleti, titkári kommunikáció 3 K k 15 2 * ÜGY-202 Üzleti kommunikáció, beszédtechnika 3 K k 30 3 * ÜGY-211 Emberismeret, önismeret-fejlesztés 3 G k 30 3 * ÜGY-221 Tárgyalástechnika 4 G k ÜGY-231 Elektronikus írástechnika, információkezelés 1. 3 G k 30 4 * ÜGY-232 Elektronikus írástechnika, információkezelés 2. 4 G k ÜGY-241 Helyesírási és tipográfiai ismeretek, dokumentumszerkesztés 1. 4 K k ÜGY-242 Helyesírási és tipográfiai ismeretek, dokumentumszerkesztés 2. 5 G k ÜGY-251 Levelezési és jegyzıkönyv-vezetési ismeretek 1. 3 K k ÜGY-252 Levelezési és jegyzıkönyv-vezetési ismeretek 2. 4 G k ÜGY-261 Idegen nyelvő írásbeli kommunikáció 5 K k ÜGY-271 Médiaismeretek 5 K k ÜGY-281 Irodakommunikáció 1. 5 K k ÜGY-282 Irodakommunikáció 2. 5 G k ÜGY-283 Irodakommunikáció 3. 6 K k ÜGY-284 Irodakommunikáció 4. 6 G k ÜGY-285 Irodakommunikáció 5. 6 G k összesen: III. Szabadon választható tanegységek v. pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit Bármely alapszak tanegysége, amelynek fölvételét nem zárja ki elıfeltételi vagy egyéb szabály, vagy az ELTE PPK által megadott modul. IV. Szakdolgozat és szakzárás: 4 kredit MIR/MNY- 901 MIR/MNY- 902 Szakdolgozat 6 D k 0 4 (Σ) Zárószigorlat 6 Z k 0 0 (901) összesen:

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább Mesterképzési szakok - alkalmazott nyelvészet adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - andragógia adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - nemzetközi tanulmányok adatlap mintatanterv:

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus:

Részletesebben

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei A felsőoktatás tartalmi fejlesztésének részeként a 2002/2003-as tanévtől egységesen bevezetésre került a kreditrendszerű képzés. A felsőoktatási tanulmányi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED SZARVAS BUDAPEST MEZŐTÚR. TEOLÓGIAI KAR (Szegeden, egyes képzések Szarvason)

GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED SZARVAS BUDAPEST MEZŐTÚR. TEOLÓGIAI KAR (Szegeden, egyes képzések Szarvason) GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED SZARVAS BUDAPEST MEZŐTÚR A Gál Ferenc Főiskola Teológiai Kara (TK), Társadalomtudományi és Szociális Képzési Kara (TSZK) a Szeged-Csanádi Egyházmegye szívében, a szegedi Dóm

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

Az Irodai asszisztens alap szakképesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek értékelı elemzése

Az Irodai asszisztens alap szakképesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek értékelı elemzése Az Irodai asszisztens alap szakképesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek értékelı elemzése Bertóthyné dr Végvári Erzsébet: A Magyar Tudomány Ünnepe 2014 november

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 5 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 5 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 5 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó. Nyelv, oktatás, politika

Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó. Nyelv, oktatás, politika Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó Nyelv, oktatás, politika A Kárpátaljai Magyar Tanárképzı Fıiskola kiadványai 1. Sorozatszerkesztı: Csernicskó István Beregszászi Anikó Csernicskó István

Részletesebben

Az OKKR szintjei és szintleírásai 6 8. szint

Az OKKR szintjei és szintleírásai 6 8. szint TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Az OKKR szintjei és szintleírásai 6 8. szint Készítette: Bókay Antal Pillérvezető: Elemiprojekt-vezető: Alprojekt: Elemi

Részletesebben

Az anyanyelvi nevelés új stratégiái *

Az anyanyelvi nevelés új stratégiái * Nyelv és iskola Az anyanyelvi nevelés új stratégiái * Az anyanyelvi nevelés új stratégiáinak megfogalmazását, a tartalmi és módszerbeli modernizációt szolgáló helyes döntéseket a változó világ, a kor követelményei

Részletesebben

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Szakdolgozati szabályzat 2010 Tartalom 1. A szakdolgozat célja...3 2. A szakdolgozat készítésének menete...3 2.1. A szakdolgozati témák meghirdetése...3 2.2. A szakdolgozati

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel

A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel Ötvös Zoltán A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel 2007. augusztus- szeptember 1 Tartalomjegyzék oldal 1. Az érettségi

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

Ú J, R U GALMAS KÉPZÉ S I LEHET ŐSÉGEK É S UTAK

Ú J, R U GALMAS KÉPZÉ S I LEHET ŐSÉGEK É S UTAK Ú J, R U GALMAS KÉPZÉ S I LEHET ŐSÉGEK É S UTAK D I PLOMÁSOKNAK A Z E L TE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KARON Azonos minőség, rövidebb idő alatt, kisebb költséggel akár 2014 szeptemberétől Az ELTE Bárczi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

A LEHETETLENT LEHETNI

A LEHETETLENT LEHETNI 1 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5 9. osztályában 2 Előszó 3 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai

Részletesebben