Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról"

Átírás

1 Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhetı végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhetı szakképzettség oklevélben szereplı megjelölése: magyar alapszakos bölcsész (zárójelben megjelölve a szakirányt) Választható szakirányok: észt, finn, finnugor, folklorisztika, irodalomtudomány, mővelıdéstudomány, nyelvmentor, nyelvtechnológia, ügyvitel Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a magyar és a világirodalom, valamint a magyar nyelv és általában a nyelvhasználat történetileg és szociológiailag változó formáiról, kialakulásának folyamatairól megbízható ismeretekkel rendelkeznek. Cél továbbá a nyelvi és irodalmi jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvetı eljárások megismertetése. A végzettek kellı mélységő elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történı folytatásához. Az alapfokozat birtokában a magyar alapszakon végzettek képesek: értelmezni a szóbeli és írásbeli kommunikáció nyelvi és irodalmi sajátosságait; megszerzett ismereteik gyakorlati alkalmazása során szóban és írásban árnyaltan, választékosan megnyilatkozni; az alapszak és a hozzá kapcsolódó választott szakirány tanulmányaira vonatkozó ismeretszerzés általános módjainak és annak fı kutatási módszereinek elsajátítására; hatékonyan kommunikálni a magyar nyelv és irodalom, illetve a választott szakirány kérdéseiben a kor igényeinek megfelelıen, önállóan véleményt alkotni idegen nyelven is, továbbá különbözı szempontok szerint bemutatni információkat, érveket és elemzéseket; alkalmasak: megszerzett ismereteik birtokában a magyar nyelvvel és irodalommal, valamint egy-egy szakiránnyal összefüggı ismereteket igénylı munkakör betöltésére; kulturális tevékenységhez kapcsolódó feladatkörök ellátására mővelıdési intézményekben, kutatóintézetekben, az államigazgatás és az önkormányzati igazgatás területén, továbbá anyanyelvileg jól felkészült szakembereket igénylı társadalmi szervezetekben; általános humán tájékozottságot igénylı munkakörök betöltésére; rendelkeznek a magyar nyelvhez és irodalomhoz, illetve a választott szakirány területéhez kapcsolódó problémák felismerési és kreatív kezelési képességével; jó problémamegoldó és kommunikációs képességgel; kritikai szemlélettel; a választott alapszak iránti magas fokú motivációval és elkötelezettséggel. A képzési idı félévekben: 6 félév Az alapfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditpontok száma: 180 kreditpont Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élı idegen nyelvbıl államilag elismert középfokú C típusú vagy azzal egyenértékő nyelvvizsga szükséges.

2 Az ismeretek ellenırzésének rendszere: Az ismeretek ellenırzése a kurzusok jellegétıl függ: elıadások esetén kollokvium (szóbeli és/vagy írásbeli); gyakorlatok (szemináriumok) esetén folyamatos szóbeli ellenırzés, zárthelyi vagy szemináriumi dolgozat (esszé, kiselıadás); szakdolgozat A szakdolgozathoz az alapszak egységesen 4 kreditet rendel hozzá. Témáját a szakon oktatott témakörökbıl kell választani, a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy képesek az elsajátított ismeretek szintetizálására, a tudományos munkához szükséges kezdeti lépések megtételére, valamint a választott nyelven való értekezésben megkívánt módszertani és stiláris eljárások alkalmazására. Jellegét tekintve a szakdolgozat témája lehet elméleti, illetve ahol kísérletezésre, megfigyelésre lehetıség van, gyakorlati. Kívánatos, hogy a szakdolgozat feldolgozza a téma szakirodalmát. A szakdolgozatot elektronikus vagy nyomtatott formában kell benyújtani (összesen ezer karaktert kitevı) összesen oldal terjedelemben. A szakdolgozat további formai és tartalmi követelményeit és beadási határidejét, elbírálásának rendjét az intézményi szabályzatok elıírásai tartalmazzák. záróvizsga (zárószigorlat). A záróvizsgára való bocsátás feltétele az elfogadott szakdolgozat, az elıírt tanegységek elvégzése és a kötelezı kreditmennyiség megszerzése. A szóbeli záróvizsga (zárószigorlat) részei: a szakdolgozat megvédése és vizsga a szakmai törzsanyag tárgyaiból összeállított tételsorok alapján. A követelmények részletezését az intézményi szabályzatok elıírásai tartalmazzák. Az oklevél kiállításának feltétele: A szakképzettséget tartalmazó oklevél kiadásának feltétele az alábbi tanegységlista elvégzése az elıírt nyelvi követelmények teljesítésével; az intézménytıl kölcsönvett javak visszaszolgáltatásáról szóló igazolás. Az oklevél minısítése: A BA-oklevél minısítését a zárószigorlat eredménye adja. Alapszakfelelıs: dr. Kiss Jenı egyetemi tanár (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet)/dr. Kulcsár Szabó Ernı egyetemi tanár (Magyar Irodalomtörténeti Intézet) Tanegységlista kód BBN- tanegység félév ért. köt. vál. óraszám kredit elıfeltétel I. Alapozó ismeretek: 15 kredit A) Általános értelmiségképzı tárgyak a bölcsészettudományi képzési területen: 6 kredit XFI-101 Filozófiatörténet 2 K k 30 2 XKO-102 Kommunikáció* 1 2 K k 15 1 XKO-103 Retorika* 1 2 K k 15 1 XIN-102 Informatika és könyvtárhasználat 1 2 K k 15 2 összesen: 75 6 * magyar alapszakosoknak 2

3 B) Alapozó elméleti ismeretek: 9 kredit 1. Alapozó elméleti ismeretek a képzési ágban: 0 kredit 2. Szakterületi alapozó ismeretek: 9 kredit MIR-101 Bevezetés az irodalmi tanulmányokba 1 K k 30 2 MIR-111 Irodalmi proszeminárium 1 G k 30 2 MNY-121 Bevezetés a nyelvtudományba 1. 1 K k 15 1 MNY-122 Bevezetés a nyelvtudományba K k 15 2 MNY-131 Nyelvészeti proszeminárium 1 G k 30 2 összesen: II. Szakmai törzsanyag: 151 kredit A) Szakmai alapozó modul: 0 kredit 1. Minden szakirányban egyformán kötelezı: 0 kredit 2. Szakirányok szerint különbözı: 0 kredit Megjegyzés: A 3. félévi tanegységek fölvételének általános elıfeltétele az alapozó ismeretek (I) tanegységeinek és az alább, 1 2. félévre jelölt tanegységeknek az elvégzése (*). B) Általános szakterületi ismeretek: 101 kredit 1. Általános szakterületi ismeretek: 101 kredit Kötelezı irodalmi törzstárgyak: 46 kredit Világirodalom: 8 kredit MIR-201 Az ókori irodalmak története 1 K k 15 2 MIR-202 Világirodalom (középkor-barokk vagy XVIII XIX. század) 2 K k 30 3 MIR-201 MIR-203 Világirodalom a XX. században 4 K k 30 3 MIR-202 Magyar irodalomtörténet: 20 kredit MIR-211 Régi magyar irodalom 1 K k 30 3 MIR-212 Régi magyar irodalom 2 G k 30 3 MIR-111 MIR-221 Klasszikus magyar irodalom 2 K k 30 3 MIR-211 MIR-222 Klasszikus magyar irodalom 3 G k 30 3 MIR-212 MIR-231 Modern magyar irodalom 4 K k 30 3 MIR-221 MIR-232 Modern magyar irodalom 5 G k 30 3 MIR-222 MIR-233 Kortárs magyar irodalom 5 K k 15 2 MIR-222 Irodalomelmélet: 6 kredit 3

4 MIR-241 Irodalomelmélet 1. 2 K k 30 3 MIR-101 MIR-242 Irodalomelmélet 2. 3 K k 30 3 MIR-241 Kötelezıen választható irodalmi tárgyak: 12 kredit MIR-301.X (Választott irodalmi elıadás)* 3 K k 15 3 MIR-101, -241 MIR-302.X (Választott irodalmi elıadás)* 4 K k 30 3 MIR-242 MIR-303.X (Választott irodalmi szeminárium)* 2 G k 30 3 MIR-101 MIR-304.X (Választott irodalmi szeminárium)* 5 G k 30 3 MIR-303 Kötelezı nyelvészeti törzstárgyak: 45 kredit MNY-201 Helyesírás 1 2 K k 15 2 MNY-211 Fonetika 1 2 G k 30 3 MNY-221 Kommunikáció szóban és írásban 2 3 G k 30 3 XKO-102 MNY-231 Finnugor népek és nyelvek 1 2 K k 15 2 MNY-232 A magyar nyelv finnugor alapjai 2 3 G k 15 2 MNY-211, MNY-231 MNY-241 Nyelv és társadalom 1 2 K k 15 2 MNY-242 Nyelv és társadalom 2 4 G k 30 3 MNY-241 MNY-251 Nyelvtörténet 3 4 K k 15 2 MNY-121, MNY-131, (MNY-232) MNY-252 Nyelvtörténet 4 6 G k 30 3 MNY-251 MNY-261 Szófajtan, alaktan 1 3 K k 15 2 (MNY-262) MNY-262 Szófajtan, alaktan 1 3 G k 30 3 = MNY-261 MNY-271 Szószerkezettan, mondattan 3 6 K k 15 2 MNY-261, (MNY-272) MNY-272 Szószerkezettan, mondattan 3 6 G k 30 3 =MNY-271 MNY-281 Jelentéstan 3 4 K k 15 2 MNY-121, MNY-131 MNY-282 Szövegtan 4 5 G k 30 3 MNY-281 MNY-283 Stilisztika 5 6 G k 30 3 MNY-282 MNY-291 Pszicholingvisztika 5 6 K k 15 2 MNY-282 MNY-301.X (Nyelvészeti szakszeminárium)* 2 6 G Kötelezıen választható tárgyak: 10 kredit Irodalmi súlypontú tárgyak kv 30 MIR-311.X (Irodalmi speciális kollégium)* 3 K kv 15 2 MIR-312.X (Irodalmi speciális kollégium)* 5 K kv 15 2 MIR-313.X (Irodalmi szakszeminárium)* 4 G kv MNY-121, MNY-131 *, MIR-101, -241 MIR-311, -313 *, MIR-111, -301, -311 MIR-314.X (Irodalmi szakszeminárium)* 6 G kv 30 3 MIR-313 Nyelvészeti súlypontú tárgyak MNY-311.X (Nyelvészeti speciális kollégium)* 3 6 K kv 15 2 MNY-121, 4

5 MNY-312.X (Nyelvészeti speciális kollégium)* (Nyelvészeti szakszeminárium)* MNY-313.X (Nyelvészeti szakszeminárium)* MNY-314.X 3 6 K kv G kv G kv 30 3 összesen: MNY-131 MNY-121, MNY-131 MNY-121, MNY-131 MNY-121, MNY-131 *A tanegység neve és alkódja a meghirdetéstıl függıen változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelıs tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos alkód alatt meghirdetve. 2. Szabadon választott tantárgyak a képzési ágon belül: 0 kredit C) Szakmai gyakorlat: 0 kredit D) Differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit 1) az alapszak egy 50 kredites szakiránya, 2) másik alapszak minor szakiránya (amely második tanári mesterszak elıkészítését is szolgálhatja), 3) egy másik alapszaknak vagy szakiránynak az ahhoz az alapszakhoz vagy szakirányhoz nem kötelezıen kötött specializációja, 4) az alapszak további szakterületi ismeretei (általános specializációk). ÉSZT SZAKIRÁNY dr. Pomozi Péter egyetemi docens (Finnugor Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra. Nyelvi képzés és nyelvészet: 26 kredit EST-201 Észt nyelv G k 60 4 EST-202 Észt nyelv 2. 2 G k 60 4 (201) EST-203 Észt nyelv 3. 3 G k EST-204 Észt nyelv 4. 4 G k EST-205 Észt nyelv 5. 5 G k EST-206 Észt nyelv 6. 6 G k EST-211 Észt nyelvgyakorlat 1. 3 G k EST-212 Észt nyelvgyakorlat 2. 5 G k EST-221 Az észt irodalmi nyelv története 4 K k

6 Országismeret, történelem, irodalom, néprajz: 15 kredit EST-231 Országismeret 1 2 K k 15 1 EST-241 Észt történelem 1. 2 K k 15 2 (231) EST-242 Észt történelem 2. 3 K k EST-251 Észt mővelıdéstörténet 4 K k EST-261 Észt tárgyi néprajz 1 2 K k EST-271 Észt folklór és irodalom 1. 3 K k EST-272 Észt folklór és irodalom 2. 4 K k EST-273 Észt népköltészet és irodalom 3. 5 K k Választható tantárgyak: 9 kredit EST-301.X (Speciális kollégium)* (eltérı alkódú 1 6 K/G k tárgyak veendık föl 6 kredit értékben) v. 9 összesen: v. 50 *A tanegység neve és alkódja a meghirdetéstıl függıen változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelıs tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos alkód alatt meghirdetve. FINN SZAKIRÁNY dr. Csepregi Márta egyetemi docens (Finnugor Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra. Nyelvi képzés és nyelvészet: 26 kredit FIN-201 Finn nyelv G k 60 4 FIN-202 Finn nyelv 2. 2 G k 60 4 (201) FIN-203 Finn nyelv 3. 3 G k FIN-204 Finn nyelv 4. 4 G k FIN-205 Finn nyelv 5. 5 G k FIN-206 Finn nyelv 6. 6 G k FIN-211 Finn nyelvgyakorlat 1. 3 G k FIN-212 Finn nyelvgyakorlat 2. 5 G k FIN-221 A finn irodalmi nyelv története 4 K k Országismeret, történelem, irodalom, néprajz: 15 kredit FIN-231 Finn országismeret 1 2 K k 15 2 FIN-241 Finn történelem 1. 2 K k 15 2 (231) FIN-242 Finn történelem 2. 3 K k FIN-251 Finn mővelıdéstörténet 4 K k FIN-261 Bevezetés a finn irodalomba 1. 3 K k FIN-262 Bevezetés a finn irodalomba 2. 4 K k FIN-271 Finn népköltészet 5 K k Választható tantárgyak: 9 kredit FIN-301.X (Speciális kollégium)* (eltérı alkódú 1 6 K/G k tárgyak veendık föl 6 kredit értékben) v. 9 összesen: v. 50 *A tanegység alkódja a meghirdetéstıl függıen változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelıs tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos kód alatt meghirdetve. 6

7 FINNUGOR SZAKIRÁNY dr. Havas Ferenc habilitált egyetemi docens (Finnugor Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra. Nyelvészet, irodalom, néprajz, történelem: 21 kredit FUG-201 Történeti és összehasonlító nyelvészet 1 2 K k 30 3 FUG-202 Általános nyelvtipológia 2 4 K k FUG-211 A magyar nyelv finnugor alapjai 3 4 K k FUG-221 Észt és finn folklór és irodalom 1 2 K k 30 3 FUG-222 A kisebb uráli népek irodalma 2 3 K k 15 2 FUG-223 A kisebb uráli népek népköltészete 3 4 K k FUG-231 Bevezetés az uráli népek néprajzába 2 5 K k 15 2 FUG-241 Bevezetés az uráli népek történetébe 3 5 K k Nyelvi képzés: 20 kredit (finn vagy észt nyelv 16 kredit értékben, illetve egy kisebb rokon nyelv 4 kredit értékben választandó) FUG-251 Finn nyelv G kv 60 4 FUG-252 Finn nyelv G kv FUG-253 Finn nyelv G kv FUG-254 Finn nyelv G kv FUG-261 Észt nyelv G kv 60 4 FUG-262 Észt nyelv G kv FUG-263 Észt nyelv G kv FUG-264 Észt nyelv G kv FUG-271.X Egy kisebb rokon nyelv 1.* 5 G k FUG-272.X Egy kisebb rokon nyelv 2.* 6 G k X Választható tantárgyak: 9 kredit (Speciális kollégium)* (eltérı alkódú FUG-301.X 1 6 K/G k tárgyak veendık föl 6 kredit értékben) v , 223, 241 összesen: v. 50 *A tanegység alkódja a meghirdetéstıl függıen változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelıs tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos kód alatt meghirdetve. FOLKLORISZTIKA SZAKIRÁNY dr. Voigt Vilmos egyetemi tanár (Néprajzi Intézet) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra. NEP-111 Bevezetés a folklorisztikába 1 K k 30 3 NEP-281 Európa és a világ népeinek kultúrája és társadalma 1. 1 K k 30 2 NEP-282 Európa és a világ népeinek kultúrája és társadalma 2. 2 K k 30 2 NEP-281 FOL-201 A magyarországi nemzetiségek néprajza 2 K k 15 2 NEP-111 7

8 FOL-211 Európai folklór 3 K k 15 2 NEP-282, (212) FOL-212 Európai folklór 3 G k 30 2 =211 FOL-221 Népköltészet 1. 2 K k 15 2 NEP-111 FOL-222 Népköltészet 2. 3 G k 30 3 FOL-221 FOL-223 Népköltészet 3. 4 K k 15 2 FOL-222 FOL-224 Népköltészet 4. 5 K k 15 2 FOL-223 FOL-225 Népköltészet 5. 6 G k 30 3 FOL-224 NEP-261 Rítus és vallás, mentalitás 1. 3 K k 15 2 NEP-282, (NEP-262) NEP-262 Rítus és vallás, mentalitás 2. 3 G k 15 1 =NEP-261 NEP-263 Rítus és vallás, mentalitás 3. 4 K k 15 2 NEP-261, (NEP-264) NEP-264 Rítus és vallás, mentalitás 4. 4 G k 15 1 =NEP-263 NEP-251 Magyar és összehasonlító folklór 1. 5 K k 30 3 FOL-223 NEP-253 Magyar és összehasonlító folklór 2. 6 K k 30 3 NEP-251 FOL-231 Népszokások 5 K k 30 2 NEP-251, (FOL-232) FOL-232 Népszokások 5 G k 30 2 =FOL-231 NEP-271 Folklór jellegő mővészet 1. 5 K k 30 2 NEP-111 NEP-272 Folklór jellegő mővészet 2. 6 K k 30 2 NEP-271 FOL-241 A folklorisztika tudománytörténete 6 K k 30 2 FOL-232 FOL-251 Szakmai gyakorlat 6 G k 60 2 NEP-111 összesen: IRODALOMTUDOMÁNY SZAKIRÁNY dr. Orlovszky Géza egyetemi docens (Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra, és az alapszak 1 2. félévi tanegységeinek sikeres elvégzése (az elıfeltételek oszlopában: *), felvételi beszélgetés. IRO-201 Az irodalomtudomány módszertana 1. 4 K k 30 3 * IRO-202 Az irodalomtudomány módszertana 2. 5 K k IRO-203 Az irodalomtudomány módszertana 3. 6 K k IRO-211 Az irodalom és az olvasás praxisai 1. 3 G k 30 3 * IRO-212 Az irodalom és az olvasás praxisai 2. 4 G k IRO-213 Az irodalom és az olvasás praxisai 3. 5 G k IRO-221 A szöveg- és diskurzuselemzés elméletei 1. 3 K k 30 3 * IRO-222 A szöveg- és diskurzuselemzés elméletei 2. 5 K k IRO-231 Kulturális praxisok 1. 4 K k IRO-232 Kulturális praxisok 2. 6 K k IRO-241 A kultúra és az irodalom történetisége 1. 3 G k 30 3 * IRO-242 A kultúra és az irodalom történetisége 2. 4 G k IRO-243 A kultúra és az irodalom történetisége 3. 5 G k IRO-251 A kultúra szövegei 6 G k IRO-260.X (Az irodalom szövegei)* 3, 5 K/G k 60 6 * 8

9 összesen: *A tanegység neve és alkódja a meghirdetéstıl függıen változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelıs tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos kód alatt meghirdetve. MŐVELİDÉSTUDOMÁNY SZAKIRÁNY dr. Szegedy-Maszák Mihály egyetemi tanár (Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra. Alapozó (kötelezı) ismeretek: 32 kredit CUL-201 Bevezetés a kultúratudományokba 1 K k 15 2 CUL-202 Bevezetés a kultúratudományokba 1 G k 30 3 =201 CUL-211 Bevezetés a mővészi alkotások és befogadásuk történetébe 2 K k 30 3 CUL-212 Bevezetés a mővészi alkotások és befogadásuk történetébe 2 G k 15 2 =211 CUL-221 A kultúra rétegei 1. 3 G k , 211 CUL-222 A kultúra rétegei 2. 4 G k , 211 CUL-231 Kulturális kánonok és intézmények 1. 5 G k , 211 CUL-232 Kulturális kánonok és intézmények 2. 6 G k , 211 CUL-241 A kulturális kritika gyakorlata 1. 5 G k , 211 CUL-242 A kulturális kritika gyakorlata 2. 6 G k , 211 Specializációk (18 kredit szabadon választható az alábbi modulokból) További mővelıdéstudományi ismeretek CUL-251 A mővelıdés válfajai 1. 3 K kv , 211 CUL-252 A mővelıdés válfajai 2. 4 G kv , 211, =251 CUL-261 Médiumok válfajai és kapcsolatai 1. 3 K kv , 211 CUL-262 Médiumok válfajai és kapcsolatai 2. 4 G kv , 211, =261 CUL-271 Multi- és intermedialitás 1. 5 G kv , 211 CUL-272 Multi- és intermedialitás 2. 6 G kv , 211 Színházi alapismeretek CUL-281 Színházi alapismeretek 1. 3 K kv , 211 CUL-282 Színházi alapismeretek 2. 4 G kv , 211, =281 CUL-283 Színházi alapismeretek 3. 3 K kv , 211 CUL-284 Színházi alapismeretek 4. 4 G kv , 211, =283 CUL-285 Színházi alapismeretek 5. 5 G kv , 211 CUL-286 Színházi alapismeretek 6. 6 G kv , 211 Mőfordítás CUL-291 Mőfordítás 1. 3 K kv , 211 CUL-292 Mőfordítás 2. 4 G kv , 211, =291 CUL-293 Mőfordítás 3. 3 K kv , 211 CUL-294 Mőfordítás 4. 4 G kv , 211, =293 CUL-295 Mőfordítás 5. 5 G kv , 211 CUL-296 Mőfordítás 6. 6 G kv , 211 összesen:

10 NYELVMENTOR SZAKIRÁNY dr. Gecsı Tamás egyetemi docens (Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra. Általános és történeti bevezetés: 4 kredit NYM-201 Bevezetés az általános nyelvészetbe 2 K k 15 2 NYM-202 Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe 2 K k 15 2 Alkalmazott nyelvészet és nyelvtudományi részdiszciplínák: 6 kredit NYM-211 Szemiotika 2 K k 15 2 NYM-212 Interkulturális tanulmányok 2 G k 30 4 Alkalmazott nyelvészet és kommunikációelmélet: 4 kredit NYM-221 Az alkalmazott nyelvészet történeti aspektusai 2 K k 15 2 NYM-222 Kommunikációelmélet 3 K k , 202 Pszicholingvisztika, neurolingvisztika: 4 kredit NYM-231 Alkalmazott pszicholingvisztika 3 K k , 202 Szociolingvisztika: 4 kredit NYM-241 Alkalmazott szociolingvisztika 3 K k , 202 NYM-242 Diskurzuselemzés 3 G k , 202 Fordítás és tolmácsolás: 4 kredit NYM-251 Fordítás 4 K k NYM-252 Tolmácsolás 4 G k Két- és többnyelvőség szaknyelvek, speciális nyelvek: 8 kredit NYM-261 A második/idegen nyelv elsajátításának elméletei 4 K k , 242 NYM-262 Természetes nyelvek mesterséges nyelvek 4 G k , 242 NYM-264 A világ nyelvei 5 K k , 262 NYM-263 Szakmai kommunikáció 5 G k , 262 A magyar mint idegen nyelv: 4 kredit NYM-271 Magyar mint idegen nyelv 5 K k , 262 NYM-272 Pedagógiai grammatika 5 K k , 262 Nyelvpolitika, nyelvi jogok és a nyelvoktatás: 4 kredit NYM-281 Nyelvpolitika 6 K k , 272 NYM-282 Nyelvi jogok 6 K k , 272 A nyelvészeti kutatás módszerei: 4 kredit NYM-291 A nyelvészeti kutatás módszertana 6 K k , 272 NYM-292 Kontrasztív nyelvészet 3 K k , 102 Választható tárgyak: 4 kredit (Alkalmazott nyelvészeti speciális NYM-301.X kollégium)* 6 K kv , 272 (Alkalmazott nyelvészeti NYM-311.X szakszeminárium)* 6 G kv , 272 összesen: *A tanegység neve és alkódja a meghirdetéstıl függıen változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelıs tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos alkód alatt meghirdetve. 10

11 NYELVTECHNOLÓGIA SZAKIRÁNY dr. Bánréti Zoltán egyetemi docens (Elméleti Nyelvészet ELTE-MTA Kihelyezett Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra, és az alapszak 1 2. félévi tanegységeinek sikeres elvégzése. NYT-201 Nyelvészeti alapfogalmak (nyelvleírás) 3 K k 30 4 (202) NYT-202 Nyelvészeti alapfogalmak (nyelvleírás) 3 G k 30 4 =201 NYT-211 Matematikai és logikai alapismeretek 1. 3 K k 15 2 (212) NYT-212 Matematikai és logikai alapismeretek 2. 3 G k 15 1 =211 NYT-213 Matematikai és logikai alapismeretek 3. 4 K k , (214) NYT-214 Matematikai és logikai alapismeretek 4. 4 G k 15 2 =213 NYT-221 Fonológia 1. 4 K k , (222) NYT-222 Fonológia 2. 4 G k 15 1 =221 NYT-223 Fonológia 3. 5 K k , (224) NYT-224 Fonológia 4. 5 G k 15 1 =223 NYT-231 Szintaxis 1. 4 K k , (232) NYT-232 Szintaxis 2. 4 G k 15 1 =231 NYT-233 Szintaxis 3. 5 K k , (234) NYT-234 Szintaxis 4. 5 G k 15 1 =233 NYT-241 A formális szemantika logikai alapjai 4 K k , (242) NYT-242 A formális szemantika logikai alapjai 4 G k 15 1 =241 NYT-251 Logika 5 K k , (252) NYT-252 Logika 5 G k 15 1 =251 NYT-261 Formális szemantika 6 K k , (262) NYT-262 Formális szemantika 6 G k 15 2 =261 NYT-271 Nyelvészeti módszertan 6 G k NYT-281 Záródolgozat 6 D k Kötelezıen választandó tanegységek (Kötelezıen választandó számítógépes NYT-301.X ismeretek és/vagy számítógépes 6 K k nyelvészet)* (Kötelezıen választandó számítógépes NYT-302.X ismeretek és/vagy számítógépes 6 G k nyelvészet)* (Kötelezıen választandó NYT-311.X speciálkollégium)* 6 K k (Kötelezıen választandó NYT-312.X speciálkollégium)* 6 G k összesen: *A tanegység neve és alkódja a meghirdetéstıl függıen változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelıs tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos alkód alatt meghirdetve. 11

12 ÜGYVITEL SZAKIRÁNY dr. Róka Jolán egyetemi docens (Mai Magyar Nyelvi Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra, és az alapszak 1 2. félévi tanegységeinek sikeres elvégzése (az elıfeltételek oszlopában: *). ÜGY-201 Általános üzleti, titkári kommunikáció 3 K k 15 2 * ÜGY-202 Üzleti kommunikáció, beszédtechnika 3 K k 30 3 * ÜGY-211 Emberismeret, önismeret-fejlesztés 3 G k 30 3 * ÜGY-221 Tárgyalástechnika 4 G k ÜGY-231 Elektronikus írástechnika, információkezelés 1. 3 G k 30 4 * ÜGY-232 Elektronikus írástechnika, információkezelés 2. 4 G k ÜGY-241 Helyesírási és tipográfiai ismeretek, dokumentumszerkesztés 1. 4 K k ÜGY-242 Helyesírási és tipográfiai ismeretek, dokumentumszerkesztés 2. 5 G k ÜGY-251 Levelezési és jegyzıkönyv-vezetési ismeretek 1. 3 K k ÜGY-252 Levelezési és jegyzıkönyv-vezetési ismeretek 2. 4 G k ÜGY-261 Idegen nyelvő írásbeli kommunikáció 5 K k ÜGY-271 Médiaismeretek 5 K k ÜGY-281 Irodakommunikáció 1. 5 K k ÜGY-282 Irodakommunikáció 2. 5 G k ÜGY-283 Irodakommunikáció 3. 6 K k ÜGY-284 Irodakommunikáció 4. 6 G k ÜGY-285 Irodakommunikáció 5. 6 G k összesen: III. Szabadon választható tanegységek v. pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit Bármely alapszak tanegysége, amelynek fölvételét nem zárja ki elıfeltételi vagy egyéb szabály, vagy az ELTE PPK által megadott modul. IV. Szakdolgozat és szakzárás: 4 kredit MIR/MNY- 901 MIR/MNY- 902 Szakdolgozat 6 D k 0 4 (Σ) Zárószigorlat 6 Z k 0 0 (901) összesen:

Tanegységlista (BA) Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga

Tanegységlista (BA) Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Tanegységlista (BA) Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható tanegység Az elıfeltételek

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA)

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhető szakképzettség

Részletesebben

Tanegységlista (BA) 2011-től felvett hallgatók részére

Tanegységlista (BA) 2011-től felvett hallgatók részére Tanegységlista (BA) 2011-től felvett hallgatók részére Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v =

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított specializáció: fordítói specializáció Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2008. május 7-i ülésén Érvényes: A 2007/08-as tanévtıl kezdve felmenı szerben, valamint

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK Jelentkezés benyújtása: Országos Felsőoktatási Információs Központ OFIK 1380 Budapest, Pf. 1190 Jelentkezési határidő: 2014. február 15. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább Mesterképzési szakok - alkalmazott nyelvészet adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - andragógia adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - nemzetközi tanulmányok adatlap mintatanterv:

Részletesebben

Informatikus könyvtáros BA_AN (INFK-B-AN) szak hálóterve

Informatikus könyvtáros BA_AN (INFK-B-AN) szak hálóterve Informatikus könyvtáros BA_AN (INFK-B-AN) szak hálóterve MK TT/KPR Tantárgyelem - Topic in the subject 0 4 5 6 MK-K Közös képzési modul; Teljesítendő: min. 5k BAFIL Filozófiatörténet; teljesítendő min.

Részletesebben

Tanulmányi útmutató az új típusú (BA) képzésekhez a magyar alapszak hallgatói számára

Tanulmányi útmutató az új típusú (BA) képzésekhez a magyar alapszak hallgatói számára Tanulmányi útmutató az új típusú (BA) képzésekhez a magyar alapszak hallgatói számára Mi is az a bolognai típusú képzés? A bolognai folyamat a felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára elsősorban azt

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

Biztosítási és Pénzügyi Matematika Mesterszak (a Budapesti Corvinus Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös szakja)

Biztosítási és Pénzügyi Matematika Mesterszak (a Budapesti Corvinus Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös szakja) Biztosítási és Pénzügyi Matematika Mesterszak (a Budapesti Corvinus Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös szakja) végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc) szakképzettség:

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2007. december 20-ai ülésén Érvényes: A 2007/08-es tanévtől kezdve felmenő szerben, valamint A tanulmányaikat a korábban

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

NÉPRAJZ MESTERKÉPZÉSI SZAK

NÉPRAJZ MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: NÉPRAJZ MESTERKÉPZÉSI SZAK folklorisztika anyagi kultúra néprajzi muzeológia

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (ANGOL, NÉMET ÉS FRANCIA NYELVŰ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK) Tantágy neve Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör

Részletesebben

Turizmus-vendéglátás alapszak

Turizmus-vendéglátás alapszak PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Turizmus-vendéglátás alapszak Levelező tagozat Érvényes: 2007. szeptember 1-től Bevezetés módja: felmenő rendszerű Szakvezető: Dr. Jancsik András Dékán: Dr. Jancsik

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2009. Miskolc GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

MŐSZAKI MENEDZSER. nappali alapszak

MŐSZAKI MENEDZSER. nappali alapszak Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar MŐSZAKI MENEDZSER nappali alapszak BSc Tájékoztató 2010/11. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS MŰVELŐDSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, a felnőttképzési helyi nyilvánosság munkaterületein elemző,

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

CSERTI CSAPÓ TIBOR BÍRÓ BOGLÁRKA: A ROMOLÓGIA DISZCIPLINÁRIS BÖLCSÉSZ MESTERSZAK A BOLOGNA-RENDSZERBEN

CSERTI CSAPÓ TIBOR BÍRÓ BOGLÁRKA: A ROMOLÓGIA DISZCIPLINÁRIS BÖLCSÉSZ MESTERSZAK A BOLOGNA-RENDSZERBEN CSERTI CSAPÓ TIBOR BÍRÓ BOGLÁRA: A ROMOLÓGIA DISZCIPLINÁRIS BÖLCSÉSZ MESTERSZA A BOLOGNA-RENDSZERBEN A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi arán, a Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Turizmus-vendéglátás alapszak

Turizmus-vendéglátás alapszak PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Turizmus-vendéglátás alapszak Nappali tagozat Érvényes: 2007. szeptember 1-től Bevezetés módja: felmenő rendszerű Szakvezető: Dr. Jancsik András Dékán: Dr. Jancsik

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Ügyvitel. B típusú tantárgyak

Ügyvitel. B típusú tantárgyak Ügyvitel Gyorsírás I. Gyorsírás II. Gyorsírás III. Gyorsírás IV. Gépírás I. Gépírás II. Gépírás III. Gépírás IV. Gyorsírástörténet Gyorsíráselmélet I. Gyorsíráselmélet II. 4 Jegyzőkönyv-vezetési ismeretek

Részletesebben

Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés

Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Kód: INKOFS2/09-10-1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2011.05.25. 12:43:42 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2009.12.01. 09:42:52

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY. nappali alapszak

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi ar OMMUNIÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: andragógia (Andragogy) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése - végzettségi szint:

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Tanterv Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Érvényes: 0000-00-00 pp/0000-0000.(xx.00.)xx.xx hatrozat szerint Szakvezető: Dr. Böcskei Elvira Dékán: Dr. Szabó

Részletesebben

Tanári mesterszak 2-3 féléves képzés. Tanári mesterszak 5 féléves képzés TANÁRI MESTER SZAK SZAKKÉPZETTSÉGEK BEMENETI KÖVETELMÉNYEI

Tanári mesterszak 2-3 féléves képzés. Tanári mesterszak 5 féléves képzés TANÁRI MESTER SZAK SZAKKÉPZETTSÉGEK BEMENETI KÖVETELMÉNYEI TANÁRI MESTER SZAK SZAKKÉPZETTSÉGEK BEMENETI KÖVETELMÉNYEI Tanári mesterszak 2-3 féléves képzés (Elızményként elfogadott szakok) Fizikatanár : a bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszak Fizika fıiskolai

Részletesebben

MILYEN TERÜLETEKEN ALKALMAZHATÓ A KÉPZÉS SORÁN MEGSZERZETT TUDÁS?

MILYEN TERÜLETEKEN ALKALMAZHATÓ A KÉPZÉS SORÁN MEGSZERZETT TUDÁS? PEDAGÓGIATANÁRI MESTERSZAK AZ SZTE BTK NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZETÉBEN A KÉPZÉS IDŐTARTAMA ÉS FORMÁI A pedagógiatanári mesterszak képzési ideje az korábbi tanulmányoktól függően 5, 3 vagy 2 félév. 5 féléves

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓ szakirányú továbbképzési szak

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓ szakirányú továbbképzési szak Az EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓ szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi-Albert Orvostudományi és Gyógyszerészeti Centrum Angol-magyar Orvosi Szakfordítóképző

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Indított szakirányok: védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY. nappali alapszak. Tájékoztató. 2010/2011-es tanév

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY. nappali alapszak. Tájékoztató. 2010/2011-es tanév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY nappali alapszak BA Tájékoztató 10/11-es tanév A képzésről általában a szak neve kommunikáció

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Felsıoktatási felvételi eljárás

Felsıoktatási felvételi eljárás Felsıoktatási felvételi eljárás Dr. Bakos Károly vezetı fıtanácsos Alapelvek A felsıoktatásba egységes rangsorolás alapján a legjobban felkészült és legjobb teljesítményt nyújtó jelentkezık kerüljenek

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014. tanév SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

EU szabályozási környezet

EU szabályozási környezet PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam GM szak/vállszerv. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ EU szabályozási környezet 2011/2012. I. félév 1 Budapesti

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): szakért felelős kar: Képzési idő: SZOCIÁLIS MUNK LPKÉPZÉSI SZK társadalomtudományi, szociális alap nappali

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Mintatantervek Angol műveltségi terület Ember és társadalom műveltségi terület Ének-zene műveltségi

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május A képzés legfontosabb

Részletesebben

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK A Z E L TE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KARON Azonos minőség, rövidebb idő alatt, kisebb költséggel akár 2015 szeptemberétől is Az ELTE Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Műszaki és Mezőgazdasági Kar Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú továbbképzés neve: Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 2.A szakirányú

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi gondozás és prevenció (Health Care and Disease Prevention) 2. Az

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév II.évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli szaknyelv

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnöki alapszak (BSc)

Földmérő és földrendező mérnöki alapszak (BSc) Földmérő és földrendező mérnöki alapszak (BSc) Képzési cél: Mérnökök képzése a földügyi szakigazgatás, ezen belül az állami földmérés és térképészet számára, akik túl a mérnököktől általánosan elvárható

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN mesterszak

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN mesterszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtudományok Intézet Környezetgazdaságtan Tanszék /1117. Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q-épület, A. II.

Részletesebben

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak Általános képzés Egyházi kommunikáció szakirány Írott és elektronikus sajtó szakirány Szervezeti kommunikáció/ PR szakirány 2 Kommunikáció és médiatudomány

Részletesebben

Osztatlan tanárképzés

Osztatlan tanárképzés Osztatlan tanárképzés Az osztatlan tanárszak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározott alkalmazási feltételeknek megfelelően az iskolai nevelésoktatás, valamint

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

Kis Tamás szakmai önéletrajza

Kis Tamás szakmai önéletrajza Kis Tamás szakmai önéletrajza I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos Kossuth Lajos Tudományegyetem 1988 középiskolai tanár és finnugor nyelvész BTK

Részletesebben

Kreditbeszámítás Tanító képzésről Ifjúságsegítő képzésre

Kreditbeszámítás Tanító képzésről Ifjúságsegítő képzésre Honnan Hova IFI2-ADM-113 Gazdasági alapismeretek TFKBA-SI005-an-01 Angol nyelvi képességfejlesztés 1. IFI2-ISZK-an01 Angol nyelvi képességfejlesztés 1. TFKBA-SI005-an-02 Angol nyelvi képességfejlesztés

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (Employment Relations

Részletesebben

MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK

MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: nyelvtechnológia Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Tanulmányi terület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG: PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA2006 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS ALAPSZAK

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG: PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA2006 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS ALAPSZAK PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG: PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPSZAK BA2006 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS Utolsó módosítás: 2011-06-06 Gáspár Tamás Pécs, 2006. AZ ÜZLETI

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben