Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról"

Átírás

1 Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhetı végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhetı szakképzettség oklevélben szereplı megjelölése: magyar alapszakos bölcsész (zárójelben megjelölve a szakirányt) Választható szakirányok: észt, finn, finnugor, folklorisztika, irodalomtudomány, mővelıdéstudomány, nyelvmentor, nyelvtechnológia, ügyvitel Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a magyar és a világirodalom, valamint a magyar nyelv és általában a nyelvhasználat történetileg és szociológiailag változó formáiról, kialakulásának folyamatairól megbízható ismeretekkel rendelkeznek. Cél továbbá a nyelvi és irodalmi jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvetı eljárások megismertetése. A végzettek kellı mélységő elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történı folytatásához. Az alapfokozat birtokában a magyar alapszakon végzettek képesek: értelmezni a szóbeli és írásbeli kommunikáció nyelvi és irodalmi sajátosságait; megszerzett ismereteik gyakorlati alkalmazása során szóban és írásban árnyaltan, választékosan megnyilatkozni; az alapszak és a hozzá kapcsolódó választott szakirány tanulmányaira vonatkozó ismeretszerzés általános módjainak és annak fı kutatási módszereinek elsajátítására; hatékonyan kommunikálni a magyar nyelv és irodalom, illetve a választott szakirány kérdéseiben a kor igényeinek megfelelıen, önállóan véleményt alkotni idegen nyelven is, továbbá különbözı szempontok szerint bemutatni információkat, érveket és elemzéseket; alkalmasak: megszerzett ismereteik birtokában a magyar nyelvvel és irodalommal, valamint egy-egy szakiránnyal összefüggı ismereteket igénylı munkakör betöltésére; kulturális tevékenységhez kapcsolódó feladatkörök ellátására mővelıdési intézményekben, kutatóintézetekben, az államigazgatás és az önkormányzati igazgatás területén, továbbá anyanyelvileg jól felkészült szakembereket igénylı társadalmi szervezetekben; általános humán tájékozottságot igénylı munkakörök betöltésére; rendelkeznek a magyar nyelvhez és irodalomhoz, illetve a választott szakirány területéhez kapcsolódó problémák felismerési és kreatív kezelési képességével; jó problémamegoldó és kommunikációs képességgel; kritikai szemlélettel; a választott alapszak iránti magas fokú motivációval és elkötelezettséggel. A képzési idı félévekben: 6 félév Az alapfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditpontok száma: 180 kreditpont Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élı idegen nyelvbıl államilag elismert középfokú C típusú vagy azzal egyenértékő nyelvvizsga szükséges.

2 Az ismeretek ellenırzésének rendszere: Az ismeretek ellenırzése a kurzusok jellegétıl függ: elıadások esetén kollokvium (szóbeli és/vagy írásbeli); gyakorlatok (szemináriumok) esetén folyamatos szóbeli ellenırzés, zárthelyi vagy szemináriumi dolgozat (esszé, kiselıadás); szakdolgozat A szakdolgozathoz az alapszak egységesen 4 kreditet rendel hozzá. Témáját a szakon oktatott témakörökbıl kell választani, a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy képesek az elsajátított ismeretek szintetizálására, a tudományos munkához szükséges kezdeti lépések megtételére, valamint a választott nyelven való értekezésben megkívánt módszertani és stiláris eljárások alkalmazására. Jellegét tekintve a szakdolgozat témája lehet elméleti, illetve ahol kísérletezésre, megfigyelésre lehetıség van, gyakorlati. Kívánatos, hogy a szakdolgozat feldolgozza a téma szakirodalmát. A szakdolgozatot elektronikus vagy nyomtatott formában kell benyújtani (összesen ezer karaktert kitevı) összesen oldal terjedelemben. A szakdolgozat további formai és tartalmi követelményeit és beadási határidejét, elbírálásának rendjét az intézményi szabályzatok elıírásai tartalmazzák. záróvizsga (zárószigorlat). A záróvizsgára való bocsátás feltétele az elfogadott szakdolgozat, az elıírt tanegységek elvégzése és a kötelezı kreditmennyiség megszerzése. A szóbeli záróvizsga (zárószigorlat) részei: a szakdolgozat megvédése és vizsga a szakmai törzsanyag tárgyaiból összeállított tételsorok alapján. A követelmények részletezését az intézményi szabályzatok elıírásai tartalmazzák. Az oklevél kiállításának feltétele: A szakképzettséget tartalmazó oklevél kiadásának feltétele az alábbi tanegységlista elvégzése az elıírt nyelvi követelmények teljesítésével; az intézménytıl kölcsönvett javak visszaszolgáltatásáról szóló igazolás. Az oklevél minısítése: A BA-oklevél minısítését a zárószigorlat eredménye adja. Alapszakfelelıs: dr. Kiss Jenı egyetemi tanár (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet)/dr. Kulcsár Szabó Ernı egyetemi tanár (Magyar Irodalomtörténeti Intézet) Tanegységlista kód BBN- tanegység félév ért. köt. vál. óraszám kredit elıfeltétel I. Alapozó ismeretek: 15 kredit A) Általános értelmiségképzı tárgyak a bölcsészettudományi képzési területen: 6 kredit XFI-101 Filozófiatörténet 2 K k 30 2 XKO-102 Kommunikáció* 1 2 K k 15 1 XKO-103 Retorika* 1 2 K k 15 1 XIN-102 Informatika és könyvtárhasználat 1 2 K k 15 2 összesen: 75 6 * magyar alapszakosoknak 2

3 B) Alapozó elméleti ismeretek: 9 kredit 1. Alapozó elméleti ismeretek a képzési ágban: 0 kredit 2. Szakterületi alapozó ismeretek: 9 kredit MIR-101 Bevezetés az irodalmi tanulmányokba 1 K k 30 2 MIR-111 Irodalmi proszeminárium 1 G k 30 2 MNY-121 Bevezetés a nyelvtudományba 1. 1 K k 15 1 MNY-122 Bevezetés a nyelvtudományba K k 15 2 MNY-131 Nyelvészeti proszeminárium 1 G k 30 2 összesen: II. Szakmai törzsanyag: 151 kredit A) Szakmai alapozó modul: 0 kredit 1. Minden szakirányban egyformán kötelezı: 0 kredit 2. Szakirányok szerint különbözı: 0 kredit Megjegyzés: A 3. félévi tanegységek fölvételének általános elıfeltétele az alapozó ismeretek (I) tanegységeinek és az alább, 1 2. félévre jelölt tanegységeknek az elvégzése (*). B) Általános szakterületi ismeretek: 101 kredit 1. Általános szakterületi ismeretek: 101 kredit Kötelezı irodalmi törzstárgyak: 46 kredit Világirodalom: 8 kredit MIR-201 Az ókori irodalmak története 1 K k 15 2 MIR-202 Világirodalom (középkor-barokk vagy XVIII XIX. század) 2 K k 30 3 MIR-201 MIR-203 Világirodalom a XX. században 4 K k 30 3 MIR-202 Magyar irodalomtörténet: 20 kredit MIR-211 Régi magyar irodalom 1 K k 30 3 MIR-212 Régi magyar irodalom 2 G k 30 3 MIR-111 MIR-221 Klasszikus magyar irodalom 2 K k 30 3 MIR-211 MIR-222 Klasszikus magyar irodalom 3 G k 30 3 MIR-212 MIR-231 Modern magyar irodalom 4 K k 30 3 MIR-221 MIR-232 Modern magyar irodalom 5 G k 30 3 MIR-222 MIR-233 Kortárs magyar irodalom 5 K k 15 2 MIR-222 Irodalomelmélet: 6 kredit 3

4 MIR-241 Irodalomelmélet 1. 2 K k 30 3 MIR-101 MIR-242 Irodalomelmélet 2. 3 K k 30 3 MIR-241 Kötelezıen választható irodalmi tárgyak: 12 kredit MIR-301.X (Választott irodalmi elıadás)* 3 K k 15 3 MIR-101, -241 MIR-302.X (Választott irodalmi elıadás)* 4 K k 30 3 MIR-242 MIR-303.X (Választott irodalmi szeminárium)* 2 G k 30 3 MIR-101 MIR-304.X (Választott irodalmi szeminárium)* 5 G k 30 3 MIR-303 Kötelezı nyelvészeti törzstárgyak: 45 kredit MNY-201 Helyesírás 1 2 K k 15 2 MNY-211 Fonetika 1 2 G k 30 3 MNY-221 Kommunikáció szóban és írásban 2 3 G k 30 3 XKO-102 MNY-231 Finnugor népek és nyelvek 1 2 K k 15 2 MNY-232 A magyar nyelv finnugor alapjai 2 3 G k 15 2 MNY-211, MNY-231 MNY-241 Nyelv és társadalom 1 2 K k 15 2 MNY-242 Nyelv és társadalom 2 4 G k 30 3 MNY-241 MNY-251 Nyelvtörténet 3 4 K k 15 2 MNY-121, MNY-131, (MNY-232) MNY-252 Nyelvtörténet 4 6 G k 30 3 MNY-251 MNY-261 Szófajtan, alaktan 1 3 K k 15 2 (MNY-262) MNY-262 Szófajtan, alaktan 1 3 G k 30 3 = MNY-261 MNY-271 Szószerkezettan, mondattan 3 6 K k 15 2 MNY-261, (MNY-272) MNY-272 Szószerkezettan, mondattan 3 6 G k 30 3 =MNY-271 MNY-281 Jelentéstan 3 4 K k 15 2 MNY-121, MNY-131 MNY-282 Szövegtan 4 5 G k 30 3 MNY-281 MNY-283 Stilisztika 5 6 G k 30 3 MNY-282 MNY-291 Pszicholingvisztika 5 6 K k 15 2 MNY-282 MNY-301.X (Nyelvészeti szakszeminárium)* 2 6 G Kötelezıen választható tárgyak: 10 kredit Irodalmi súlypontú tárgyak kv 30 MIR-311.X (Irodalmi speciális kollégium)* 3 K kv 15 2 MIR-312.X (Irodalmi speciális kollégium)* 5 K kv 15 2 MIR-313.X (Irodalmi szakszeminárium)* 4 G kv MNY-121, MNY-131 *, MIR-101, -241 MIR-311, -313 *, MIR-111, -301, -311 MIR-314.X (Irodalmi szakszeminárium)* 6 G kv 30 3 MIR-313 Nyelvészeti súlypontú tárgyak MNY-311.X (Nyelvészeti speciális kollégium)* 3 6 K kv 15 2 MNY-121, 4

5 MNY-312.X (Nyelvészeti speciális kollégium)* (Nyelvészeti szakszeminárium)* MNY-313.X (Nyelvészeti szakszeminárium)* MNY-314.X 3 6 K kv G kv G kv 30 3 összesen: MNY-131 MNY-121, MNY-131 MNY-121, MNY-131 MNY-121, MNY-131 *A tanegység neve és alkódja a meghirdetéstıl függıen változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelıs tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos alkód alatt meghirdetve. 2. Szabadon választott tantárgyak a képzési ágon belül: 0 kredit C) Szakmai gyakorlat: 0 kredit D) Differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit 1) az alapszak egy 50 kredites szakiránya, 2) másik alapszak minor szakiránya (amely második tanári mesterszak elıkészítését is szolgálhatja), 3) egy másik alapszaknak vagy szakiránynak az ahhoz az alapszakhoz vagy szakirányhoz nem kötelezıen kötött specializációja, 4) az alapszak további szakterületi ismeretei (általános specializációk). ÉSZT SZAKIRÁNY dr. Pomozi Péter egyetemi docens (Finnugor Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra. Nyelvi képzés és nyelvészet: 26 kredit EST-201 Észt nyelv G k 60 4 EST-202 Észt nyelv 2. 2 G k 60 4 (201) EST-203 Észt nyelv 3. 3 G k EST-204 Észt nyelv 4. 4 G k EST-205 Észt nyelv 5. 5 G k EST-206 Észt nyelv 6. 6 G k EST-211 Észt nyelvgyakorlat 1. 3 G k EST-212 Észt nyelvgyakorlat 2. 5 G k EST-221 Az észt irodalmi nyelv története 4 K k

6 Országismeret, történelem, irodalom, néprajz: 15 kredit EST-231 Országismeret 1 2 K k 15 1 EST-241 Észt történelem 1. 2 K k 15 2 (231) EST-242 Észt történelem 2. 3 K k EST-251 Észt mővelıdéstörténet 4 K k EST-261 Észt tárgyi néprajz 1 2 K k EST-271 Észt folklór és irodalom 1. 3 K k EST-272 Észt folklór és irodalom 2. 4 K k EST-273 Észt népköltészet és irodalom 3. 5 K k Választható tantárgyak: 9 kredit EST-301.X (Speciális kollégium)* (eltérı alkódú 1 6 K/G k tárgyak veendık föl 6 kredit értékben) v. 9 összesen: v. 50 *A tanegység neve és alkódja a meghirdetéstıl függıen változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelıs tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos alkód alatt meghirdetve. FINN SZAKIRÁNY dr. Csepregi Márta egyetemi docens (Finnugor Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra. Nyelvi képzés és nyelvészet: 26 kredit FIN-201 Finn nyelv G k 60 4 FIN-202 Finn nyelv 2. 2 G k 60 4 (201) FIN-203 Finn nyelv 3. 3 G k FIN-204 Finn nyelv 4. 4 G k FIN-205 Finn nyelv 5. 5 G k FIN-206 Finn nyelv 6. 6 G k FIN-211 Finn nyelvgyakorlat 1. 3 G k FIN-212 Finn nyelvgyakorlat 2. 5 G k FIN-221 A finn irodalmi nyelv története 4 K k Országismeret, történelem, irodalom, néprajz: 15 kredit FIN-231 Finn országismeret 1 2 K k 15 2 FIN-241 Finn történelem 1. 2 K k 15 2 (231) FIN-242 Finn történelem 2. 3 K k FIN-251 Finn mővelıdéstörténet 4 K k FIN-261 Bevezetés a finn irodalomba 1. 3 K k FIN-262 Bevezetés a finn irodalomba 2. 4 K k FIN-271 Finn népköltészet 5 K k Választható tantárgyak: 9 kredit FIN-301.X (Speciális kollégium)* (eltérı alkódú 1 6 K/G k tárgyak veendık föl 6 kredit értékben) v. 9 összesen: v. 50 *A tanegység alkódja a meghirdetéstıl függıen változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelıs tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos kód alatt meghirdetve. 6

7 FINNUGOR SZAKIRÁNY dr. Havas Ferenc habilitált egyetemi docens (Finnugor Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra. Nyelvészet, irodalom, néprajz, történelem: 21 kredit FUG-201 Történeti és összehasonlító nyelvészet 1 2 K k 30 3 FUG-202 Általános nyelvtipológia 2 4 K k FUG-211 A magyar nyelv finnugor alapjai 3 4 K k FUG-221 Észt és finn folklór és irodalom 1 2 K k 30 3 FUG-222 A kisebb uráli népek irodalma 2 3 K k 15 2 FUG-223 A kisebb uráli népek népköltészete 3 4 K k FUG-231 Bevezetés az uráli népek néprajzába 2 5 K k 15 2 FUG-241 Bevezetés az uráli népek történetébe 3 5 K k Nyelvi képzés: 20 kredit (finn vagy észt nyelv 16 kredit értékben, illetve egy kisebb rokon nyelv 4 kredit értékben választandó) FUG-251 Finn nyelv G kv 60 4 FUG-252 Finn nyelv G kv FUG-253 Finn nyelv G kv FUG-254 Finn nyelv G kv FUG-261 Észt nyelv G kv 60 4 FUG-262 Észt nyelv G kv FUG-263 Észt nyelv G kv FUG-264 Észt nyelv G kv FUG-271.X Egy kisebb rokon nyelv 1.* 5 G k FUG-272.X Egy kisebb rokon nyelv 2.* 6 G k X Választható tantárgyak: 9 kredit (Speciális kollégium)* (eltérı alkódú FUG-301.X 1 6 K/G k tárgyak veendık föl 6 kredit értékben) v , 223, 241 összesen: v. 50 *A tanegység alkódja a meghirdetéstıl függıen változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelıs tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos kód alatt meghirdetve. FOLKLORISZTIKA SZAKIRÁNY dr. Voigt Vilmos egyetemi tanár (Néprajzi Intézet) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra. NEP-111 Bevezetés a folklorisztikába 1 K k 30 3 NEP-281 Európa és a világ népeinek kultúrája és társadalma 1. 1 K k 30 2 NEP-282 Európa és a világ népeinek kultúrája és társadalma 2. 2 K k 30 2 NEP-281 FOL-201 A magyarországi nemzetiségek néprajza 2 K k 15 2 NEP-111 7

8 FOL-211 Európai folklór 3 K k 15 2 NEP-282, (212) FOL-212 Európai folklór 3 G k 30 2 =211 FOL-221 Népköltészet 1. 2 K k 15 2 NEP-111 FOL-222 Népköltészet 2. 3 G k 30 3 FOL-221 FOL-223 Népköltészet 3. 4 K k 15 2 FOL-222 FOL-224 Népköltészet 4. 5 K k 15 2 FOL-223 FOL-225 Népköltészet 5. 6 G k 30 3 FOL-224 NEP-261 Rítus és vallás, mentalitás 1. 3 K k 15 2 NEP-282, (NEP-262) NEP-262 Rítus és vallás, mentalitás 2. 3 G k 15 1 =NEP-261 NEP-263 Rítus és vallás, mentalitás 3. 4 K k 15 2 NEP-261, (NEP-264) NEP-264 Rítus és vallás, mentalitás 4. 4 G k 15 1 =NEP-263 NEP-251 Magyar és összehasonlító folklór 1. 5 K k 30 3 FOL-223 NEP-253 Magyar és összehasonlító folklór 2. 6 K k 30 3 NEP-251 FOL-231 Népszokások 5 K k 30 2 NEP-251, (FOL-232) FOL-232 Népszokások 5 G k 30 2 =FOL-231 NEP-271 Folklór jellegő mővészet 1. 5 K k 30 2 NEP-111 NEP-272 Folklór jellegő mővészet 2. 6 K k 30 2 NEP-271 FOL-241 A folklorisztika tudománytörténete 6 K k 30 2 FOL-232 FOL-251 Szakmai gyakorlat 6 G k 60 2 NEP-111 összesen: IRODALOMTUDOMÁNY SZAKIRÁNY dr. Orlovszky Géza egyetemi docens (Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra, és az alapszak 1 2. félévi tanegységeinek sikeres elvégzése (az elıfeltételek oszlopában: *), felvételi beszélgetés. IRO-201 Az irodalomtudomány módszertana 1. 4 K k 30 3 * IRO-202 Az irodalomtudomány módszertana 2. 5 K k IRO-203 Az irodalomtudomány módszertana 3. 6 K k IRO-211 Az irodalom és az olvasás praxisai 1. 3 G k 30 3 * IRO-212 Az irodalom és az olvasás praxisai 2. 4 G k IRO-213 Az irodalom és az olvasás praxisai 3. 5 G k IRO-221 A szöveg- és diskurzuselemzés elméletei 1. 3 K k 30 3 * IRO-222 A szöveg- és diskurzuselemzés elméletei 2. 5 K k IRO-231 Kulturális praxisok 1. 4 K k IRO-232 Kulturális praxisok 2. 6 K k IRO-241 A kultúra és az irodalom történetisége 1. 3 G k 30 3 * IRO-242 A kultúra és az irodalom történetisége 2. 4 G k IRO-243 A kultúra és az irodalom történetisége 3. 5 G k IRO-251 A kultúra szövegei 6 G k IRO-260.X (Az irodalom szövegei)* 3, 5 K/G k 60 6 * 8

9 összesen: *A tanegység neve és alkódja a meghirdetéstıl függıen változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelıs tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos kód alatt meghirdetve. MŐVELİDÉSTUDOMÁNY SZAKIRÁNY dr. Szegedy-Maszák Mihály egyetemi tanár (Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra. Alapozó (kötelezı) ismeretek: 32 kredit CUL-201 Bevezetés a kultúratudományokba 1 K k 15 2 CUL-202 Bevezetés a kultúratudományokba 1 G k 30 3 =201 CUL-211 Bevezetés a mővészi alkotások és befogadásuk történetébe 2 K k 30 3 CUL-212 Bevezetés a mővészi alkotások és befogadásuk történetébe 2 G k 15 2 =211 CUL-221 A kultúra rétegei 1. 3 G k , 211 CUL-222 A kultúra rétegei 2. 4 G k , 211 CUL-231 Kulturális kánonok és intézmények 1. 5 G k , 211 CUL-232 Kulturális kánonok és intézmények 2. 6 G k , 211 CUL-241 A kulturális kritika gyakorlata 1. 5 G k , 211 CUL-242 A kulturális kritika gyakorlata 2. 6 G k , 211 Specializációk (18 kredit szabadon választható az alábbi modulokból) További mővelıdéstudományi ismeretek CUL-251 A mővelıdés válfajai 1. 3 K kv , 211 CUL-252 A mővelıdés válfajai 2. 4 G kv , 211, =251 CUL-261 Médiumok válfajai és kapcsolatai 1. 3 K kv , 211 CUL-262 Médiumok válfajai és kapcsolatai 2. 4 G kv , 211, =261 CUL-271 Multi- és intermedialitás 1. 5 G kv , 211 CUL-272 Multi- és intermedialitás 2. 6 G kv , 211 Színházi alapismeretek CUL-281 Színházi alapismeretek 1. 3 K kv , 211 CUL-282 Színházi alapismeretek 2. 4 G kv , 211, =281 CUL-283 Színházi alapismeretek 3. 3 K kv , 211 CUL-284 Színházi alapismeretek 4. 4 G kv , 211, =283 CUL-285 Színházi alapismeretek 5. 5 G kv , 211 CUL-286 Színházi alapismeretek 6. 6 G kv , 211 Mőfordítás CUL-291 Mőfordítás 1. 3 K kv , 211 CUL-292 Mőfordítás 2. 4 G kv , 211, =291 CUL-293 Mőfordítás 3. 3 K kv , 211 CUL-294 Mőfordítás 4. 4 G kv , 211, =293 CUL-295 Mőfordítás 5. 5 G kv , 211 CUL-296 Mőfordítás 6. 6 G kv , 211 összesen:

10 NYELVMENTOR SZAKIRÁNY dr. Gecsı Tamás egyetemi docens (Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra. Általános és történeti bevezetés: 4 kredit NYM-201 Bevezetés az általános nyelvészetbe 2 K k 15 2 NYM-202 Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe 2 K k 15 2 Alkalmazott nyelvészet és nyelvtudományi részdiszciplínák: 6 kredit NYM-211 Szemiotika 2 K k 15 2 NYM-212 Interkulturális tanulmányok 2 G k 30 4 Alkalmazott nyelvészet és kommunikációelmélet: 4 kredit NYM-221 Az alkalmazott nyelvészet történeti aspektusai 2 K k 15 2 NYM-222 Kommunikációelmélet 3 K k , 202 Pszicholingvisztika, neurolingvisztika: 4 kredit NYM-231 Alkalmazott pszicholingvisztika 3 K k , 202 Szociolingvisztika: 4 kredit NYM-241 Alkalmazott szociolingvisztika 3 K k , 202 NYM-242 Diskurzuselemzés 3 G k , 202 Fordítás és tolmácsolás: 4 kredit NYM-251 Fordítás 4 K k NYM-252 Tolmácsolás 4 G k Két- és többnyelvőség szaknyelvek, speciális nyelvek: 8 kredit NYM-261 A második/idegen nyelv elsajátításának elméletei 4 K k , 242 NYM-262 Természetes nyelvek mesterséges nyelvek 4 G k , 242 NYM-264 A világ nyelvei 5 K k , 262 NYM-263 Szakmai kommunikáció 5 G k , 262 A magyar mint idegen nyelv: 4 kredit NYM-271 Magyar mint idegen nyelv 5 K k , 262 NYM-272 Pedagógiai grammatika 5 K k , 262 Nyelvpolitika, nyelvi jogok és a nyelvoktatás: 4 kredit NYM-281 Nyelvpolitika 6 K k , 272 NYM-282 Nyelvi jogok 6 K k , 272 A nyelvészeti kutatás módszerei: 4 kredit NYM-291 A nyelvészeti kutatás módszertana 6 K k , 272 NYM-292 Kontrasztív nyelvészet 3 K k , 102 Választható tárgyak: 4 kredit (Alkalmazott nyelvészeti speciális NYM-301.X kollégium)* 6 K kv , 272 (Alkalmazott nyelvészeti NYM-311.X szakszeminárium)* 6 G kv , 272 összesen: *A tanegység neve és alkódja a meghirdetéstıl függıen változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelıs tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos alkód alatt meghirdetve. 10

11 NYELVTECHNOLÓGIA SZAKIRÁNY dr. Bánréti Zoltán egyetemi docens (Elméleti Nyelvészet ELTE-MTA Kihelyezett Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra, és az alapszak 1 2. félévi tanegységeinek sikeres elvégzése. NYT-201 Nyelvészeti alapfogalmak (nyelvleírás) 3 K k 30 4 (202) NYT-202 Nyelvészeti alapfogalmak (nyelvleírás) 3 G k 30 4 =201 NYT-211 Matematikai és logikai alapismeretek 1. 3 K k 15 2 (212) NYT-212 Matematikai és logikai alapismeretek 2. 3 G k 15 1 =211 NYT-213 Matematikai és logikai alapismeretek 3. 4 K k , (214) NYT-214 Matematikai és logikai alapismeretek 4. 4 G k 15 2 =213 NYT-221 Fonológia 1. 4 K k , (222) NYT-222 Fonológia 2. 4 G k 15 1 =221 NYT-223 Fonológia 3. 5 K k , (224) NYT-224 Fonológia 4. 5 G k 15 1 =223 NYT-231 Szintaxis 1. 4 K k , (232) NYT-232 Szintaxis 2. 4 G k 15 1 =231 NYT-233 Szintaxis 3. 5 K k , (234) NYT-234 Szintaxis 4. 5 G k 15 1 =233 NYT-241 A formális szemantika logikai alapjai 4 K k , (242) NYT-242 A formális szemantika logikai alapjai 4 G k 15 1 =241 NYT-251 Logika 5 K k , (252) NYT-252 Logika 5 G k 15 1 =251 NYT-261 Formális szemantika 6 K k , (262) NYT-262 Formális szemantika 6 G k 15 2 =261 NYT-271 Nyelvészeti módszertan 6 G k NYT-281 Záródolgozat 6 D k Kötelezıen választandó tanegységek (Kötelezıen választandó számítógépes NYT-301.X ismeretek és/vagy számítógépes 6 K k nyelvészet)* (Kötelezıen választandó számítógépes NYT-302.X ismeretek és/vagy számítógépes 6 G k nyelvészet)* (Kötelezıen választandó NYT-311.X speciálkollégium)* 6 K k (Kötelezıen választandó NYT-312.X speciálkollégium)* 6 G k összesen: *A tanegység neve és alkódja a meghirdetéstıl függıen változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelıs tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos alkód alatt meghirdetve. 11

12 ÜGYVITEL SZAKIRÁNY dr. Róka Jolán egyetemi docens (Mai Magyar Nyelvi Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra, és az alapszak 1 2. félévi tanegységeinek sikeres elvégzése (az elıfeltételek oszlopában: *). ÜGY-201 Általános üzleti, titkári kommunikáció 3 K k 15 2 * ÜGY-202 Üzleti kommunikáció, beszédtechnika 3 K k 30 3 * ÜGY-211 Emberismeret, önismeret-fejlesztés 3 G k 30 3 * ÜGY-221 Tárgyalástechnika 4 G k ÜGY-231 Elektronikus írástechnika, információkezelés 1. 3 G k 30 4 * ÜGY-232 Elektronikus írástechnika, információkezelés 2. 4 G k ÜGY-241 Helyesírási és tipográfiai ismeretek, dokumentumszerkesztés 1. 4 K k ÜGY-242 Helyesírási és tipográfiai ismeretek, dokumentumszerkesztés 2. 5 G k ÜGY-251 Levelezési és jegyzıkönyv-vezetési ismeretek 1. 3 K k ÜGY-252 Levelezési és jegyzıkönyv-vezetési ismeretek 2. 4 G k ÜGY-261 Idegen nyelvő írásbeli kommunikáció 5 K k ÜGY-271 Médiaismeretek 5 K k ÜGY-281 Irodakommunikáció 1. 5 K k ÜGY-282 Irodakommunikáció 2. 5 G k ÜGY-283 Irodakommunikáció 3. 6 K k ÜGY-284 Irodakommunikáció 4. 6 G k ÜGY-285 Irodakommunikáció 5. 6 G k összesen: III. Szabadon választható tanegységek v. pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit Bármely alapszak tanegysége, amelynek fölvételét nem zárja ki elıfeltételi vagy egyéb szabály, vagy az ELTE PPK által megadott modul. IV. Szakdolgozat és szakzárás: 4 kredit MIR/MNY- 901 MIR/MNY- 902 Szakdolgozat 6 D k 0 4 (Σ) Zárószigorlat 6 Z k 0 0 (901) összesen:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga

Tanegységlista (BA) Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Tanegységlista (BA) Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható tanegység Az elıfeltételek

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Minor Más szakon Meghirdető tanszék/intézet MAGYAR ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2015-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA)

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhető szakképzettség

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) HEBRAISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) HEBRAISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA)

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

2015-től felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2015-től felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2015-től felvett hallgatóknak k = kötelező tanegység

Részletesebben

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-tól felvett hallgatóknak k = kötelező

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak kommunikáció és médiatudomány szakirány től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak kommunikáció és médiatudomány szakirány től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak kommunikáció és médiatudomány szakirány 2011-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista Kód BBN- Tanegység félév értékelés köt.vál. óraszám kredit előfeltétel

Részletesebben

a 2011-ben felvett hallgatóknak A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

a 2011-ben felvett hallgatóknak A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció

Részletesebben

Tanegységlista (BA) a 2015-től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak újgörög szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, koreai szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

Tanegységlista (BA) 2011-től felvett hallgatók részére

Tanegységlista (BA) 2011-től felvett hallgatók részére Tanegységlista (BA) 2011-től felvett hallgatók részére Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v =

Részletesebben

A tanulmányaikat 2013-ban megkezdő hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

A tanulmányaikat 2013-ban megkezdő hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) A tanulmányaikat 2013-ban megkezdő hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, török szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Kommunikáció- és médiatudomány Újságíró szakirány

Tanegységlista (BA) Kommunikáció- és médiatudomány Újságíró szakirány Tanegységlista (BA) Kommunikáció- és médiatudomány Újságíró szakirány 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) SPANYOL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) SPANYOL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, tibeti szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

Tanegységlista Történelem alapszak (BA), régészet szakirány től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista Történelem alapszak (BA), régészet szakirány től fölvett hallgatóknak Tanegységlista Történelem alapszak (BA), régészet szakirány 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység kv =

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak Újságíró szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak médiatudomány szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET KÉPZÉSI ÁG (BA) KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ÚJSÁGÍRÓ SPECIALIZÁCIÓ ALAPSZAK (BA) A 2016-tól felvett hallgatóknak

TÁRSADALOMISMERET KÉPZÉSI ÁG (BA) KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ÚJSÁGÍRÓ SPECIALIZÁCIÓ ALAPSZAK (BA) A 2016-tól felvett hallgatóknak TÁRSADALOMISMERET KÉPZÉSI ÁG (BA) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK (BA) KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ÚJSÁGÍRÓ SPECIALIZÁCIÓ A 2016-tól felvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német szakirány től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német szakirány től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német szakirány 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak médiatudomány szakirány Jelek, rövidítések: 2016-tól fölvett hallgatóknak EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG SZLAVISZTIKA ALAPSZAK SZLOVÉN SZAKIRÁNY 2016-tól felvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG SZLAVISZTIKA ALAPSZAK CSEH SZAKIRÁNY a 2016-tól felvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német szakirány 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga

Részletesebben

BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/ )

BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/ ) 1 BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/14-15-1) 1. félév (ősz) 2. félév (tavasz) Bevezetés a nyelvtudományba (előadás, 2 óra/ 2 BONB0303 BOALANB tanterv! Magyar nyelvészeti bevezetés

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak médiatudomány szakirány től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak médiatudomány szakirány től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak médiatudomány szakirány 2011-től fölvett hallgatóknak 1 2 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k =

Részletesebben

2016-ban fölvett hallgatóknak

2016-ban fölvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-ban fölvett hallgatóknak k = kötelező tanegység

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tantervi útmutató Magyar nyelv és irodalom Alapképzési (BA) szak Debrecen 2006 Tartalom A magyar nyelv és irodalom alapképzési szak szerkezete...3 Alapozó ismeretek...

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 14 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 7 kollokvium

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek kollokvium

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 14 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 7 kollokvium

Részletesebben

A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

Alapozó ismeretek A tanegység Köv. Tanóra Előfeltétel Kredit

Alapozó ismeretek A tanegység Köv. Tanóra Előfeltétel Kredit Szak megzése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Anglisztika alapszakos bölcsész Tagozat: Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 15

Részletesebben

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Meghirdető intézet/tanszék ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTERV FRANCIA, OLASZ, SPANYOL szakirányok

Részletesebben

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

2016-ben felvett hallgatóknak KOREANISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2016-ben felvett hallgatóknak KOREANISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-ben felvett hallgatóknak k = kötelező tanegység

Részletesebben

A képzési idő félévekben: 4 félév A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kreditpont

A képzési idő félévekben: 4 félév A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kreditpont TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT. Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga

TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT. Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Mintatanterv a magyartanári MA hallgatóknak

Mintatanterv a magyartanári MA hallgatóknak Mintatanterv a magyartanári MA hallgatóknak Jelleg Tantárgy Tantárgyfelelıs/oktató(k) kód Elıfelt. kódja Félévek Kontaktóraszám / követelmény / kredit 1 2 3 4 5 6 SZAKMAI ALAPOZÓ TANEGYSÉGEK (12 KREDIT)

Részletesebben

Nyelvtudományi Tanszék

Nyelvtudományi Tanszék Nyelvtudományi Tanszék 2016 Mit kínálunk? A magyar szakosok nyelvészeti óráinak meghirdetése és az ezzel kapcsolatos mindenféle ügyintézés, tantervi tanácsadás Minden elsős osztatlan tanár szakosnak ősszel

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET:

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Követelmény. Kreditpont. típusa. 2 K k BBNSZ90100 I PO SZO. 2 K k I RS OL

Követelmény. Kreditpont. típusa. 2 K k BBNSZ90100 I PO SZO. 2 K k I RS OL ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA FRANCIA, OLASZ, SPANYOL szakirányok Francia kultúra fakultatív modul, Olasz irodalom és kultúra fakultatív modul, Spanyol nyelv és kultúra fakultatív modul, Egyéb

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X - Anglisztika alapszak - angol szakirányok mintatanterve - amerikanisztika 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Tantárgyfelelős

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3 Mintatanterv kód: AN74+MR7_2015OOZN Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - magyartanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) özös képzési szakasz ( félév, 180 kredit) (74 kredit angol nyelv

Részletesebben

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: keleti nyelvek és kultúrák

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK ELŐTANULMÁNYI RENDJE

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK ELŐTANULMÁNYI RENDJE 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK A képzés célja: A képzés célja magas szintű tanárképzés a középiskolai magyar nyelv- és irodalomoktatás számára, illetve szakemberek képzése a humán kultúra különböző területeire.

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: TÖRTÉNETI INTÉZET ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: TÖRTÉNETI INTÉZET ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítek: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = záróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve szeptemberétől

Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve szeptemberétől Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve 2006. szeptemberétől Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály x Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István x Kommunikáció AIB1003

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv Az ME BTK a bolognai felsőoktatási rendszer (a ciklusokra bontott, osztott képzés) mindhárom szintjén biztosítja a magyar szakos hallgatók képzését: hároméves

Részletesebben

Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (BA) INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPSZAK 2015-től levelező tagozatra felvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga

Részletesebben

Mintatanterv Német Nyelv, Irodalom és Kultúra MA szakos hallgatók számára (nappali)

Mintatanterv Német Nyelv, Irodalom és Kultúra MA szakos hallgatók számára (nappali) Mintatanterv kód: MNDMA2015MAN Mintatanterv Német Nyelv, Irodalom és ultúra MA szakos hallgatók számára (nappali) ( félév, 100 kredit: 8 kredit alapozó, 2 kredit törzsanyag + 8 kredit szakirány + 12 kredit

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA)

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) 008/009. tanév A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Nappali Tagozat: Alapozó ismeretek A tanegység

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Nappali Tagozat: Alapozó ismeretek A tanegység Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Nappali Alapozó ismeretek tanóra Előfeltétel* Kredit NBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány

Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány 2015-től felvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = szakdolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium V = vizsga Z = záróvizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

FINNUGRISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

FINNUGRISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK FINNUGRISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított specializáció: fennisztika Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Szakfelelős:

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövdítések: D = dolgozat G = gyakorlat jegy K = kollokvum Sz = szgorlat V = vzsga Z = szakzáróvzsga kon = konzultácó k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység

Részletesebben

Romanisztika alapszak (BA) Francia szakirány 2015-től felvett hallgatóknak

Romanisztika alapszak (BA) Francia szakirány 2015-től felvett hallgatóknak Romanisztika alapszak (BA) Francia szakirány 2015-től felvett hallgatóknak Általános tudnivalók a szakról Az alapszakot gondozó intézet: Romanisztikai Intézet Az alapszakon szerezhető végzettségi szint:

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Tanegységlista (BA) 2010-ben felvett hallgatók részére

Tanegységlista (BA) 2010-ben felvett hallgatók részére Tanegységlista (BA) 2010-ben felvett hallgatók részére Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v =

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

Romanisztika alapszak (BA) Francia szakirány

Romanisztika alapszak (BA) Francia szakirány Romanisztika alapszak (BA) Francia szakirány Általános tudnivalók a szakról A tanulmányaikat 2013-ban megkezdő hallgatóknak 01_Romanisztika_francia_BA_tanegséglista_KT_2013_04_08.doc Az alapszakot gondozó

Részletesebben

Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára

Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára ód: 2013BAMJN Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára (6 félév, 180 kredit: 120 kredit anglisztika + 50 kredit specializáció/minor + 10 kredit szabadon választható/pedagógia-pszichológia modul;

Részletesebben

Felvétele. 2 K k BBNSZ90100 I SZO. 2 K k I OL

Felvétele. 2 K k BBNSZ90100 I SZO. 2 K k I OL Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi óraszám Ajánlott élév Felvétel típusa Szabadon választható Meghirdető intézet/tanszék ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA FRANCIA, OLASZ,

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Romanisztika alapszak, portugál szakirány

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Romanisztika alapszak, portugál szakirány Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Romanisztika alapszak, portugál szakirány 2015-től felvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = szakdolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium V = vizsga

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK A Kar küldetésnyilatkozatában rögzített feladatainak egyike, hogy a református általános és középiskolák számára magyartanárokat képezzen. A Magyarországi Református Egyház 71 olyan

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben