Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról"

Átírás

1 Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhetı végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhetı szakképzettség oklevélben szereplı megjelölése: magyar alapszakos bölcsész (zárójelben megjelölve a szakirányt) Választható szakirányok: észt, finn, finnugor, folklorisztika, irodalomtudomány, mővelıdéstudomány, nyelvmentor, nyelvtechnológia, ügyvitel Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a magyar és a világirodalom, valamint a magyar nyelv és általában a nyelvhasználat történetileg és szociológiailag változó formáiról, kialakulásának folyamatairól megbízható ismeretekkel rendelkeznek. Cél továbbá a nyelvi és irodalmi jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvetı eljárások megismertetése. A végzettek kellı mélységő elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történı folytatásához. Az alapfokozat birtokában a magyar alapszakon végzettek képesek: értelmezni a szóbeli és írásbeli kommunikáció nyelvi és irodalmi sajátosságait; megszerzett ismereteik gyakorlati alkalmazása során szóban és írásban árnyaltan, választékosan megnyilatkozni; az alapszak és a hozzá kapcsolódó választott szakirány tanulmányaira vonatkozó ismeretszerzés általános módjainak és annak fı kutatási módszereinek elsajátítására; hatékonyan kommunikálni a magyar nyelv és irodalom, illetve a választott szakirány kérdéseiben a kor igényeinek megfelelıen, önállóan véleményt alkotni idegen nyelven is, továbbá különbözı szempontok szerint bemutatni információkat, érveket és elemzéseket; alkalmasak: megszerzett ismereteik birtokában a magyar nyelvvel és irodalommal, valamint egy-egy szakiránnyal összefüggı ismereteket igénylı munkakör betöltésére; kulturális tevékenységhez kapcsolódó feladatkörök ellátására mővelıdési intézményekben, kutatóintézetekben, az államigazgatás és az önkormányzati igazgatás területén, továbbá anyanyelvileg jól felkészült szakembereket igénylı társadalmi szervezetekben; általános humán tájékozottságot igénylı munkakörök betöltésére; rendelkeznek a magyar nyelvhez és irodalomhoz, illetve a választott szakirány területéhez kapcsolódó problémák felismerési és kreatív kezelési képességével; jó problémamegoldó és kommunikációs képességgel; kritikai szemlélettel; a választott alapszak iránti magas fokú motivációval és elkötelezettséggel. A képzési idı félévekben: 6 félév Az alapfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditpontok száma: 180 kreditpont Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élı idegen nyelvbıl államilag elismert középfokú C típusú vagy azzal egyenértékő nyelvvizsga szükséges.

2 Az ismeretek ellenırzésének rendszere: Az ismeretek ellenırzése a kurzusok jellegétıl függ: elıadások esetén kollokvium (szóbeli és/vagy írásbeli); gyakorlatok (szemináriumok) esetén folyamatos szóbeli ellenırzés, zárthelyi vagy szemináriumi dolgozat (esszé, kiselıadás); szakdolgozat A szakdolgozathoz az alapszak egységesen 4 kreditet rendel hozzá. Témáját a szakon oktatott témakörökbıl kell választani, a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy képesek az elsajátított ismeretek szintetizálására, a tudományos munkához szükséges kezdeti lépések megtételére, valamint a választott nyelven való értekezésben megkívánt módszertani és stiláris eljárások alkalmazására. Jellegét tekintve a szakdolgozat témája lehet elméleti, illetve ahol kísérletezésre, megfigyelésre lehetıség van, gyakorlati. Kívánatos, hogy a szakdolgozat feldolgozza a téma szakirodalmát. A szakdolgozatot elektronikus vagy nyomtatott formában kell benyújtani (összesen ezer karaktert kitevı) összesen oldal terjedelemben. A szakdolgozat további formai és tartalmi követelményeit és beadási határidejét, elbírálásának rendjét az intézményi szabályzatok elıírásai tartalmazzák. záróvizsga (zárószigorlat). A záróvizsgára való bocsátás feltétele az elfogadott szakdolgozat, az elıírt tanegységek elvégzése és a kötelezı kreditmennyiség megszerzése. A szóbeli záróvizsga (zárószigorlat) részei: a szakdolgozat megvédése és vizsga a szakmai törzsanyag tárgyaiból összeállított tételsorok alapján. A követelmények részletezését az intézményi szabályzatok elıírásai tartalmazzák. Az oklevél kiállításának feltétele: A szakképzettséget tartalmazó oklevél kiadásának feltétele az alábbi tanegységlista elvégzése az elıírt nyelvi követelmények teljesítésével; az intézménytıl kölcsönvett javak visszaszolgáltatásáról szóló igazolás. Az oklevél minısítése: A BA-oklevél minısítését a zárószigorlat eredménye adja. Alapszakfelelıs: dr. Kiss Jenı egyetemi tanár (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet)/dr. Kulcsár Szabó Ernı egyetemi tanár (Magyar Irodalomtörténeti Intézet) Tanegységlista kód BBN- tanegység félév ért. köt. vál. óraszám kredit elıfeltétel I. Alapozó ismeretek: 15 kredit A) Általános értelmiségképzı tárgyak a bölcsészettudományi képzési területen: 6 kredit XFI-101 Filozófiatörténet 2 K k 30 2 XKO-102 Kommunikáció* 1 2 K k 15 1 XKO-103 Retorika* 1 2 K k 15 1 XIN-102 Informatika és könyvtárhasználat 1 2 K k 15 2 összesen: 75 6 * magyar alapszakosoknak 2

3 B) Alapozó elméleti ismeretek: 9 kredit 1. Alapozó elméleti ismeretek a képzési ágban: 0 kredit 2. Szakterületi alapozó ismeretek: 9 kredit MIR-101 Bevezetés az irodalmi tanulmányokba 1 K k 30 2 MIR-111 Irodalmi proszeminárium 1 G k 30 2 MNY-121 Bevezetés a nyelvtudományba 1. 1 K k 15 1 MNY-122 Bevezetés a nyelvtudományba K k 15 2 MNY-131 Nyelvészeti proszeminárium 1 G k 30 2 összesen: II. Szakmai törzsanyag: 151 kredit A) Szakmai alapozó modul: 0 kredit 1. Minden szakirányban egyformán kötelezı: 0 kredit 2. Szakirányok szerint különbözı: 0 kredit Megjegyzés: A 3. félévi tanegységek fölvételének általános elıfeltétele az alapozó ismeretek (I) tanegységeinek és az alább, 1 2. félévre jelölt tanegységeknek az elvégzése (*). B) Általános szakterületi ismeretek: 101 kredit 1. Általános szakterületi ismeretek: 101 kredit Kötelezı irodalmi törzstárgyak: 46 kredit Világirodalom: 8 kredit MIR-201 Az ókori irodalmak története 1 K k 15 2 MIR-202 Világirodalom (középkor-barokk vagy XVIII XIX. század) 2 K k 30 3 MIR-201 MIR-203 Világirodalom a XX. században 4 K k 30 3 MIR-202 Magyar irodalomtörténet: 20 kredit MIR-211 Régi magyar irodalom 1 K k 30 3 MIR-212 Régi magyar irodalom 2 G k 30 3 MIR-111 MIR-221 Klasszikus magyar irodalom 2 K k 30 3 MIR-211 MIR-222 Klasszikus magyar irodalom 3 G k 30 3 MIR-212 MIR-231 Modern magyar irodalom 4 K k 30 3 MIR-221 MIR-232 Modern magyar irodalom 5 G k 30 3 MIR-222 MIR-233 Kortárs magyar irodalom 5 K k 15 2 MIR-222 Irodalomelmélet: 6 kredit 3

4 MIR-241 Irodalomelmélet 1. 2 K k 30 3 MIR-101 MIR-242 Irodalomelmélet 2. 3 K k 30 3 MIR-241 Kötelezıen választható irodalmi tárgyak: 12 kredit MIR-301.X (Választott irodalmi elıadás)* 3 K k 15 3 MIR-101, -241 MIR-302.X (Választott irodalmi elıadás)* 4 K k 30 3 MIR-242 MIR-303.X (Választott irodalmi szeminárium)* 2 G k 30 3 MIR-101 MIR-304.X (Választott irodalmi szeminárium)* 5 G k 30 3 MIR-303 Kötelezı nyelvészeti törzstárgyak: 45 kredit MNY-201 Helyesírás 1 2 K k 15 2 MNY-211 Fonetika 1 2 G k 30 3 MNY-221 Kommunikáció szóban és írásban 2 3 G k 30 3 XKO-102 MNY-231 Finnugor népek és nyelvek 1 2 K k 15 2 MNY-232 A magyar nyelv finnugor alapjai 2 3 G k 15 2 MNY-211, MNY-231 MNY-241 Nyelv és társadalom 1 2 K k 15 2 MNY-242 Nyelv és társadalom 2 4 G k 30 3 MNY-241 MNY-251 Nyelvtörténet 3 4 K k 15 2 MNY-121, MNY-131, (MNY-232) MNY-252 Nyelvtörténet 4 6 G k 30 3 MNY-251 MNY-261 Szófajtan, alaktan 1 3 K k 15 2 (MNY-262) MNY-262 Szófajtan, alaktan 1 3 G k 30 3 = MNY-261 MNY-271 Szószerkezettan, mondattan 3 6 K k 15 2 MNY-261, (MNY-272) MNY-272 Szószerkezettan, mondattan 3 6 G k 30 3 =MNY-271 MNY-281 Jelentéstan 3 4 K k 15 2 MNY-121, MNY-131 MNY-282 Szövegtan 4 5 G k 30 3 MNY-281 MNY-283 Stilisztika 5 6 G k 30 3 MNY-282 MNY-291 Pszicholingvisztika 5 6 K k 15 2 MNY-282 MNY-301.X (Nyelvészeti szakszeminárium)* 2 6 G Kötelezıen választható tárgyak: 10 kredit Irodalmi súlypontú tárgyak kv 30 MIR-311.X (Irodalmi speciális kollégium)* 3 K kv 15 2 MIR-312.X (Irodalmi speciális kollégium)* 5 K kv 15 2 MIR-313.X (Irodalmi szakszeminárium)* 4 G kv MNY-121, MNY-131 *, MIR-101, -241 MIR-311, -313 *, MIR-111, -301, -311 MIR-314.X (Irodalmi szakszeminárium)* 6 G kv 30 3 MIR-313 Nyelvészeti súlypontú tárgyak MNY-311.X (Nyelvészeti speciális kollégium)* 3 6 K kv 15 2 MNY-121, 4

5 MNY-312.X (Nyelvészeti speciális kollégium)* (Nyelvészeti szakszeminárium)* MNY-313.X (Nyelvészeti szakszeminárium)* MNY-314.X 3 6 K kv G kv G kv 30 3 összesen: MNY-131 MNY-121, MNY-131 MNY-121, MNY-131 MNY-121, MNY-131 *A tanegység neve és alkódja a meghirdetéstıl függıen változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelıs tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos alkód alatt meghirdetve. 2. Szabadon választott tantárgyak a képzési ágon belül: 0 kredit C) Szakmai gyakorlat: 0 kredit D) Differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit 1) az alapszak egy 50 kredites szakiránya, 2) másik alapszak minor szakiránya (amely második tanári mesterszak elıkészítését is szolgálhatja), 3) egy másik alapszaknak vagy szakiránynak az ahhoz az alapszakhoz vagy szakirányhoz nem kötelezıen kötött specializációja, 4) az alapszak további szakterületi ismeretei (általános specializációk). ÉSZT SZAKIRÁNY dr. Pomozi Péter egyetemi docens (Finnugor Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra. Nyelvi képzés és nyelvészet: 26 kredit EST-201 Észt nyelv G k 60 4 EST-202 Észt nyelv 2. 2 G k 60 4 (201) EST-203 Észt nyelv 3. 3 G k EST-204 Észt nyelv 4. 4 G k EST-205 Észt nyelv 5. 5 G k EST-206 Észt nyelv 6. 6 G k EST-211 Észt nyelvgyakorlat 1. 3 G k EST-212 Észt nyelvgyakorlat 2. 5 G k EST-221 Az észt irodalmi nyelv története 4 K k

6 Országismeret, történelem, irodalom, néprajz: 15 kredit EST-231 Országismeret 1 2 K k 15 1 EST-241 Észt történelem 1. 2 K k 15 2 (231) EST-242 Észt történelem 2. 3 K k EST-251 Észt mővelıdéstörténet 4 K k EST-261 Észt tárgyi néprajz 1 2 K k EST-271 Észt folklór és irodalom 1. 3 K k EST-272 Észt folklór és irodalom 2. 4 K k EST-273 Észt népköltészet és irodalom 3. 5 K k Választható tantárgyak: 9 kredit EST-301.X (Speciális kollégium)* (eltérı alkódú 1 6 K/G k tárgyak veendık föl 6 kredit értékben) v. 9 összesen: v. 50 *A tanegység neve és alkódja a meghirdetéstıl függıen változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelıs tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos alkód alatt meghirdetve. FINN SZAKIRÁNY dr. Csepregi Márta egyetemi docens (Finnugor Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra. Nyelvi képzés és nyelvészet: 26 kredit FIN-201 Finn nyelv G k 60 4 FIN-202 Finn nyelv 2. 2 G k 60 4 (201) FIN-203 Finn nyelv 3. 3 G k FIN-204 Finn nyelv 4. 4 G k FIN-205 Finn nyelv 5. 5 G k FIN-206 Finn nyelv 6. 6 G k FIN-211 Finn nyelvgyakorlat 1. 3 G k FIN-212 Finn nyelvgyakorlat 2. 5 G k FIN-221 A finn irodalmi nyelv története 4 K k Országismeret, történelem, irodalom, néprajz: 15 kredit FIN-231 Finn országismeret 1 2 K k 15 2 FIN-241 Finn történelem 1. 2 K k 15 2 (231) FIN-242 Finn történelem 2. 3 K k FIN-251 Finn mővelıdéstörténet 4 K k FIN-261 Bevezetés a finn irodalomba 1. 3 K k FIN-262 Bevezetés a finn irodalomba 2. 4 K k FIN-271 Finn népköltészet 5 K k Választható tantárgyak: 9 kredit FIN-301.X (Speciális kollégium)* (eltérı alkódú 1 6 K/G k tárgyak veendık föl 6 kredit értékben) v. 9 összesen: v. 50 *A tanegység alkódja a meghirdetéstıl függıen változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelıs tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos kód alatt meghirdetve. 6

7 FINNUGOR SZAKIRÁNY dr. Havas Ferenc habilitált egyetemi docens (Finnugor Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra. Nyelvészet, irodalom, néprajz, történelem: 21 kredit FUG-201 Történeti és összehasonlító nyelvészet 1 2 K k 30 3 FUG-202 Általános nyelvtipológia 2 4 K k FUG-211 A magyar nyelv finnugor alapjai 3 4 K k FUG-221 Észt és finn folklór és irodalom 1 2 K k 30 3 FUG-222 A kisebb uráli népek irodalma 2 3 K k 15 2 FUG-223 A kisebb uráli népek népköltészete 3 4 K k FUG-231 Bevezetés az uráli népek néprajzába 2 5 K k 15 2 FUG-241 Bevezetés az uráli népek történetébe 3 5 K k Nyelvi képzés: 20 kredit (finn vagy észt nyelv 16 kredit értékben, illetve egy kisebb rokon nyelv 4 kredit értékben választandó) FUG-251 Finn nyelv G kv 60 4 FUG-252 Finn nyelv G kv FUG-253 Finn nyelv G kv FUG-254 Finn nyelv G kv FUG-261 Észt nyelv G kv 60 4 FUG-262 Észt nyelv G kv FUG-263 Észt nyelv G kv FUG-264 Észt nyelv G kv FUG-271.X Egy kisebb rokon nyelv 1.* 5 G k FUG-272.X Egy kisebb rokon nyelv 2.* 6 G k X Választható tantárgyak: 9 kredit (Speciális kollégium)* (eltérı alkódú FUG-301.X 1 6 K/G k tárgyak veendık föl 6 kredit értékben) v , 223, 241 összesen: v. 50 *A tanegység alkódja a meghirdetéstıl függıen változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelıs tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos kód alatt meghirdetve. FOLKLORISZTIKA SZAKIRÁNY dr. Voigt Vilmos egyetemi tanár (Néprajzi Intézet) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra. NEP-111 Bevezetés a folklorisztikába 1 K k 30 3 NEP-281 Európa és a világ népeinek kultúrája és társadalma 1. 1 K k 30 2 NEP-282 Európa és a világ népeinek kultúrája és társadalma 2. 2 K k 30 2 NEP-281 FOL-201 A magyarországi nemzetiségek néprajza 2 K k 15 2 NEP-111 7

8 FOL-211 Európai folklór 3 K k 15 2 NEP-282, (212) FOL-212 Európai folklór 3 G k 30 2 =211 FOL-221 Népköltészet 1. 2 K k 15 2 NEP-111 FOL-222 Népköltészet 2. 3 G k 30 3 FOL-221 FOL-223 Népköltészet 3. 4 K k 15 2 FOL-222 FOL-224 Népköltészet 4. 5 K k 15 2 FOL-223 FOL-225 Népköltészet 5. 6 G k 30 3 FOL-224 NEP-261 Rítus és vallás, mentalitás 1. 3 K k 15 2 NEP-282, (NEP-262) NEP-262 Rítus és vallás, mentalitás 2. 3 G k 15 1 =NEP-261 NEP-263 Rítus és vallás, mentalitás 3. 4 K k 15 2 NEP-261, (NEP-264) NEP-264 Rítus és vallás, mentalitás 4. 4 G k 15 1 =NEP-263 NEP-251 Magyar és összehasonlító folklór 1. 5 K k 30 3 FOL-223 NEP-253 Magyar és összehasonlító folklór 2. 6 K k 30 3 NEP-251 FOL-231 Népszokások 5 K k 30 2 NEP-251, (FOL-232) FOL-232 Népszokások 5 G k 30 2 =FOL-231 NEP-271 Folklór jellegő mővészet 1. 5 K k 30 2 NEP-111 NEP-272 Folklór jellegő mővészet 2. 6 K k 30 2 NEP-271 FOL-241 A folklorisztika tudománytörténete 6 K k 30 2 FOL-232 FOL-251 Szakmai gyakorlat 6 G k 60 2 NEP-111 összesen: IRODALOMTUDOMÁNY SZAKIRÁNY dr. Orlovszky Géza egyetemi docens (Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra, és az alapszak 1 2. félévi tanegységeinek sikeres elvégzése (az elıfeltételek oszlopában: *), felvételi beszélgetés. IRO-201 Az irodalomtudomány módszertana 1. 4 K k 30 3 * IRO-202 Az irodalomtudomány módszertana 2. 5 K k IRO-203 Az irodalomtudomány módszertana 3. 6 K k IRO-211 Az irodalom és az olvasás praxisai 1. 3 G k 30 3 * IRO-212 Az irodalom és az olvasás praxisai 2. 4 G k IRO-213 Az irodalom és az olvasás praxisai 3. 5 G k IRO-221 A szöveg- és diskurzuselemzés elméletei 1. 3 K k 30 3 * IRO-222 A szöveg- és diskurzuselemzés elméletei 2. 5 K k IRO-231 Kulturális praxisok 1. 4 K k IRO-232 Kulturális praxisok 2. 6 K k IRO-241 A kultúra és az irodalom történetisége 1. 3 G k 30 3 * IRO-242 A kultúra és az irodalom történetisége 2. 4 G k IRO-243 A kultúra és az irodalom történetisége 3. 5 G k IRO-251 A kultúra szövegei 6 G k IRO-260.X (Az irodalom szövegei)* 3, 5 K/G k 60 6 * 8

9 összesen: *A tanegység neve és alkódja a meghirdetéstıl függıen változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelıs tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos kód alatt meghirdetve. MŐVELİDÉSTUDOMÁNY SZAKIRÁNY dr. Szegedy-Maszák Mihály egyetemi tanár (Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra. Alapozó (kötelezı) ismeretek: 32 kredit CUL-201 Bevezetés a kultúratudományokba 1 K k 15 2 CUL-202 Bevezetés a kultúratudományokba 1 G k 30 3 =201 CUL-211 Bevezetés a mővészi alkotások és befogadásuk történetébe 2 K k 30 3 CUL-212 Bevezetés a mővészi alkotások és befogadásuk történetébe 2 G k 15 2 =211 CUL-221 A kultúra rétegei 1. 3 G k , 211 CUL-222 A kultúra rétegei 2. 4 G k , 211 CUL-231 Kulturális kánonok és intézmények 1. 5 G k , 211 CUL-232 Kulturális kánonok és intézmények 2. 6 G k , 211 CUL-241 A kulturális kritika gyakorlata 1. 5 G k , 211 CUL-242 A kulturális kritika gyakorlata 2. 6 G k , 211 Specializációk (18 kredit szabadon választható az alábbi modulokból) További mővelıdéstudományi ismeretek CUL-251 A mővelıdés válfajai 1. 3 K kv , 211 CUL-252 A mővelıdés válfajai 2. 4 G kv , 211, =251 CUL-261 Médiumok válfajai és kapcsolatai 1. 3 K kv , 211 CUL-262 Médiumok válfajai és kapcsolatai 2. 4 G kv , 211, =261 CUL-271 Multi- és intermedialitás 1. 5 G kv , 211 CUL-272 Multi- és intermedialitás 2. 6 G kv , 211 Színházi alapismeretek CUL-281 Színházi alapismeretek 1. 3 K kv , 211 CUL-282 Színházi alapismeretek 2. 4 G kv , 211, =281 CUL-283 Színházi alapismeretek 3. 3 K kv , 211 CUL-284 Színházi alapismeretek 4. 4 G kv , 211, =283 CUL-285 Színházi alapismeretek 5. 5 G kv , 211 CUL-286 Színházi alapismeretek 6. 6 G kv , 211 Mőfordítás CUL-291 Mőfordítás 1. 3 K kv , 211 CUL-292 Mőfordítás 2. 4 G kv , 211, =291 CUL-293 Mőfordítás 3. 3 K kv , 211 CUL-294 Mőfordítás 4. 4 G kv , 211, =293 CUL-295 Mőfordítás 5. 5 G kv , 211 CUL-296 Mőfordítás 6. 6 G kv , 211 összesen:

10 NYELVMENTOR SZAKIRÁNY dr. Gecsı Tamás egyetemi docens (Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra. Általános és történeti bevezetés: 4 kredit NYM-201 Bevezetés az általános nyelvészetbe 2 K k 15 2 NYM-202 Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe 2 K k 15 2 Alkalmazott nyelvészet és nyelvtudományi részdiszciplínák: 6 kredit NYM-211 Szemiotika 2 K k 15 2 NYM-212 Interkulturális tanulmányok 2 G k 30 4 Alkalmazott nyelvészet és kommunikációelmélet: 4 kredit NYM-221 Az alkalmazott nyelvészet történeti aspektusai 2 K k 15 2 NYM-222 Kommunikációelmélet 3 K k , 202 Pszicholingvisztika, neurolingvisztika: 4 kredit NYM-231 Alkalmazott pszicholingvisztika 3 K k , 202 Szociolingvisztika: 4 kredit NYM-241 Alkalmazott szociolingvisztika 3 K k , 202 NYM-242 Diskurzuselemzés 3 G k , 202 Fordítás és tolmácsolás: 4 kredit NYM-251 Fordítás 4 K k NYM-252 Tolmácsolás 4 G k Két- és többnyelvőség szaknyelvek, speciális nyelvek: 8 kredit NYM-261 A második/idegen nyelv elsajátításának elméletei 4 K k , 242 NYM-262 Természetes nyelvek mesterséges nyelvek 4 G k , 242 NYM-264 A világ nyelvei 5 K k , 262 NYM-263 Szakmai kommunikáció 5 G k , 262 A magyar mint idegen nyelv: 4 kredit NYM-271 Magyar mint idegen nyelv 5 K k , 262 NYM-272 Pedagógiai grammatika 5 K k , 262 Nyelvpolitika, nyelvi jogok és a nyelvoktatás: 4 kredit NYM-281 Nyelvpolitika 6 K k , 272 NYM-282 Nyelvi jogok 6 K k , 272 A nyelvészeti kutatás módszerei: 4 kredit NYM-291 A nyelvészeti kutatás módszertana 6 K k , 272 NYM-292 Kontrasztív nyelvészet 3 K k , 102 Választható tárgyak: 4 kredit (Alkalmazott nyelvészeti speciális NYM-301.X kollégium)* 6 K kv , 272 (Alkalmazott nyelvészeti NYM-311.X szakszeminárium)* 6 G kv , 272 összesen: *A tanegység neve és alkódja a meghirdetéstıl függıen változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelıs tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos alkód alatt meghirdetve. 10

11 NYELVTECHNOLÓGIA SZAKIRÁNY dr. Bánréti Zoltán egyetemi docens (Elméleti Nyelvészet ELTE-MTA Kihelyezett Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra, és az alapszak 1 2. félévi tanegységeinek sikeres elvégzése. NYT-201 Nyelvészeti alapfogalmak (nyelvleírás) 3 K k 30 4 (202) NYT-202 Nyelvészeti alapfogalmak (nyelvleírás) 3 G k 30 4 =201 NYT-211 Matematikai és logikai alapismeretek 1. 3 K k 15 2 (212) NYT-212 Matematikai és logikai alapismeretek 2. 3 G k 15 1 =211 NYT-213 Matematikai és logikai alapismeretek 3. 4 K k , (214) NYT-214 Matematikai és logikai alapismeretek 4. 4 G k 15 2 =213 NYT-221 Fonológia 1. 4 K k , (222) NYT-222 Fonológia 2. 4 G k 15 1 =221 NYT-223 Fonológia 3. 5 K k , (224) NYT-224 Fonológia 4. 5 G k 15 1 =223 NYT-231 Szintaxis 1. 4 K k , (232) NYT-232 Szintaxis 2. 4 G k 15 1 =231 NYT-233 Szintaxis 3. 5 K k , (234) NYT-234 Szintaxis 4. 5 G k 15 1 =233 NYT-241 A formális szemantika logikai alapjai 4 K k , (242) NYT-242 A formális szemantika logikai alapjai 4 G k 15 1 =241 NYT-251 Logika 5 K k , (252) NYT-252 Logika 5 G k 15 1 =251 NYT-261 Formális szemantika 6 K k , (262) NYT-262 Formális szemantika 6 G k 15 2 =261 NYT-271 Nyelvészeti módszertan 6 G k NYT-281 Záródolgozat 6 D k Kötelezıen választandó tanegységek (Kötelezıen választandó számítógépes NYT-301.X ismeretek és/vagy számítógépes 6 K k nyelvészet)* (Kötelezıen választandó számítógépes NYT-302.X ismeretek és/vagy számítógépes 6 G k nyelvészet)* (Kötelezıen választandó NYT-311.X speciálkollégium)* 6 K k (Kötelezıen választandó NYT-312.X speciálkollégium)* 6 G k összesen: *A tanegység neve és alkódja a meghirdetéstıl függıen változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelıs tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos alkód alatt meghirdetve. 11

12 ÜGYVITEL SZAKIRÁNY dr. Róka Jolán egyetemi docens (Mai Magyar Nyelvi Tanszék) A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a magyar alapszakra, és az alapszak 1 2. félévi tanegységeinek sikeres elvégzése (az elıfeltételek oszlopában: *). ÜGY-201 Általános üzleti, titkári kommunikáció 3 K k 15 2 * ÜGY-202 Üzleti kommunikáció, beszédtechnika 3 K k 30 3 * ÜGY-211 Emberismeret, önismeret-fejlesztés 3 G k 30 3 * ÜGY-221 Tárgyalástechnika 4 G k ÜGY-231 Elektronikus írástechnika, információkezelés 1. 3 G k 30 4 * ÜGY-232 Elektronikus írástechnika, információkezelés 2. 4 G k ÜGY-241 Helyesírási és tipográfiai ismeretek, dokumentumszerkesztés 1. 4 K k ÜGY-242 Helyesírási és tipográfiai ismeretek, dokumentumszerkesztés 2. 5 G k ÜGY-251 Levelezési és jegyzıkönyv-vezetési ismeretek 1. 3 K k ÜGY-252 Levelezési és jegyzıkönyv-vezetési ismeretek 2. 4 G k ÜGY-261 Idegen nyelvő írásbeli kommunikáció 5 K k ÜGY-271 Médiaismeretek 5 K k ÜGY-281 Irodakommunikáció 1. 5 K k ÜGY-282 Irodakommunikáció 2. 5 G k ÜGY-283 Irodakommunikáció 3. 6 K k ÜGY-284 Irodakommunikáció 4. 6 G k ÜGY-285 Irodakommunikáció 5. 6 G k összesen: III. Szabadon választható tanegységek v. pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit Bármely alapszak tanegysége, amelynek fölvételét nem zárja ki elıfeltételi vagy egyéb szabály, vagy az ELTE PPK által megadott modul. IV. Szakdolgozat és szakzárás: 4 kredit MIR/MNY- 901 MIR/MNY- 902 Szakdolgozat 6 D k 0 4 (Σ) Zárószigorlat 6 Z k 0 0 (901) összesen:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga

Tanegységlista (BA) Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Tanegységlista (BA) Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható tanegység Az elıfeltételek

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA)

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhető szakképzettség

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) HEBRAISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) HEBRAISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

Tanegységlista (BA) 2011-től felvett hallgatók részére

Tanegységlista (BA) 2011-től felvett hallgatók részére Tanegységlista (BA) 2011-től felvett hallgatók részére Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v =

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak Újságíró szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) SPANYOL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) SPANYOL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tantervi útmutató Magyar nyelv és irodalom Alapképzési (BA) szak Debrecen 2006 Tartalom A magyar nyelv és irodalom alapképzési szak szerkezete...3 Alapozó ismeretek...

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 14 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 7 kollokvium

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 15

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: keleti nyelvek és kultúrák

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Mintatanterv Német Nyelv, Irodalom és Kultúra MA szakos hallgatók számára (nappali)

Mintatanterv Német Nyelv, Irodalom és Kultúra MA szakos hallgatók számára (nappali) Mintatanterv kód: MNDMA2015MAN Mintatanterv Német Nyelv, Irodalom és ultúra MA szakos hallgatók számára (nappali) ( félév, 100 kredit: 8 kredit alapozó, 2 kredit törzsanyag + 8 kredit szakirány + 12 kredit

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány

Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány 2015-től felvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = szakdolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium V = vizsga Z = záróvizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövdítések: D = dolgozat G = gyakorlat jegy K = kollokvum Sz = szgorlat V = vzsga Z = szakzáróvzsga kon = konzultácó k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZETEK: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZETEK: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: Szervezeti kommunikátor Újságíró Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali

Részletesebben

2008-tól felvett évfolyamok Tantervi háló Design- és mővészetelmélet BA szak (Megjegyzések: 1., 2.)

2008-tól felvett évfolyamok Tantervi háló Design- és mővészetelmélet BA szak (Megjegyzések: 1., 2.) 2008-tól felvett évfolyamok Tantervi háló Design- és mővészetelmélet BA szak (Megjegyzések: 1., 2.) TANTÁRGY NEVE Kód Kredit Heti tanórák száma Tantárgy típusa / Számonkérés módja Elızmény Félévek (óraszám)

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Szervezeti kommunikátor Újságíró Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése) TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés.

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés. DE-EFK Intézmény elérhetısége: Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetıség: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. Telefon: (42) 404-411 Fax: (42) 408-656 Honlap: http://www.de-efk.hu Tanulmányi Osztály Telefon:

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

LEVÉLTÁR MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK KÉPZÉSI TERV

LEVÉLTÁR MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK KÉPZÉSI TERV LEVÉLTÁR MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK KÉPZÉSI TERV Szakfelelős: Dr. habil. Borsodi Csaba, CSc intézetigazgató, tanszékvezető egyetemi docens Készítette: Dr. Kenyeres István, PhD címzetes egyetemi docens, főigazgató

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított specializáció: fordítói specializáció Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább Mesterképzési szakok - alkalmazott nyelvészet adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - andragógia adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - nemzetközi tanulmányok adatlap mintatanterv:

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK Jelentkezés benyújtása: Országos Felsőoktatási Információs Központ OFIK 1380 Budapest, Pf. 1190 Jelentkezési határidő: 2014. február 15. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2008. május 7-i ülésén Érvényes: A 2007/08-as tanévtıl kezdve felmenı szerben, valamint

Részletesebben

TANÁRI MESTERSZAK - ANGOLTANÁR MODUL TANTERVE 40 kredit, 5 félév (nappali tagozat)

TANÁRI MESTERSZAK - ANGOLTANÁR MODUL TANTERVE 40 kredit, 5 félév (nappali tagozat) TANÁRI MESTERSZAK - ANGOLTANÁR MODUL TANTERVE 40, 5 félév (nappali tagozat) TANM-ANG-101 Nyelvfejlesztés tanároknak 1. TANM-ANG-102 Nyelvfejlesztés tanároknak 2. gy gyj 2 2 2 TANM-ANG-101 TANM-ANG-103

Részletesebben

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK INFORMATIUS ÖNYVTÁROS ALAPÉPZÉSI (BA) SZA A szak megnevezése: informatikus könyvtáros Az oklevélben szereplő szakképesítés megnevezése : informatikus könyvtáros Végzettségi szint: alapfokozat (Bachelor,

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.00-10.00 Kommunikáció szóban és írásban szem. BTOMA1N07 Rostás Édua Nyelvész 16.00-18.00 NYELV ÉS TÁRSADALOM EA. BTOMA1N08 Gréczi-Zsoldos Enikő Nyelvész 11.00-12.00

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: fordítói szakirány Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali, levelező A szakért

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

FELVÉTELI JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR. ALAPKÉPZÉSBEN (BA) VÉGZETTEK számára második tanári szakképzettség: Belépési feltétel:

FELVÉTELI JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR. ALAPKÉPZÉSBEN (BA) VÉGZETTEK számára második tanári szakképzettség: Belépési feltétel: 2009 FELVÉTELI Az 2009. évben a SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉKE felvételi lehetőségeket hirdet NYELV- ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ TANÁR MA / MESTER NAPPALI

Részletesebben

Informatikus könyvtáros BA_AN (INFK-B-AN) szak hálóterve

Informatikus könyvtáros BA_AN (INFK-B-AN) szak hálóterve Informatikus könyvtáros BA_AN (INFK-B-AN) szak hálóterve MK TT/KPR Tantárgyelem - Topic in the subject 0 4 5 6 MK-K Közös képzési modul; Teljesítendő: min. 5k BAFIL Filozófiatörténet; teljesítendő min.

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele szöveg: Hajdók Ibolya TÁJÉKOZTATÓ (1) (2010 szeptemberében beiratkozó elsıéves hallgatóknak) A DIPLOMA MEGSZERZÉSÉNEK NYELVI FELTÉTELEI 1. AKKREDITÁLT NYELVVIZSGA A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi képzési területen szerzett

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat TLIB1EB Bevezetés a könyvtári ismeretekbe 0+5 gy 1 K L TSOC1EB Szociológia 5+5 k 2 K T TBIB1EB Bibliaismeret 5+0 k 1 K T TVSZ1EB Vallás és szociáletika 5+0 k 1

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Tanulmányi útmutató az új típusú (BA) képzésekhez a magyar alapszak hallgatói számára

Tanulmányi útmutató az új típusú (BA) képzésekhez a magyar alapszak hallgatói számára Tanulmányi útmutató az új típusú (BA) képzésekhez a magyar alapszak hallgatói számára Mi is az a bolognai típusú képzés? A bolognai folyamat a felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára elsősorban azt

Részletesebben

Kód: BKON2013BASPL Érvényes: 2013/2014. tanévtől

Kód: BKON2013BASPL Érvényes: 2013/2014. tanévtől Mintatanterv kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakos nemzetközi kommunikáció szakirányt választó - hallgatók számára (levelező képzés) érvényes: 203/204. tanévtől ód: BON203BASPL Az e mintatanterv

Részletesebben

MŐSZAKI SZAKOKTATÓ. Nappali alapszak és Levelezı alapszak

MŐSZAKI SZAKOKTATÓ. Nappali alapszak és Levelezı alapszak Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar MŐSZAKI SZAKOKTATÓ Nappali alapszak és Levelezı alapszak BSc Tájékoztató 2010/11. tanév I. Az alapképzés hagyományai,

Részletesebben

A BA, BSc alapszakok mintatantervei - andragógia adatlap mintatanterv (pdf) mintatanterv (htm) tantárgyleírások - anglisztika adatlap mintatanterv

A BA, BSc alapszakok mintatantervei - andragógia adatlap mintatanterv (pdf) mintatanterv (htm) tantárgyleírások - anglisztika adatlap mintatanterv 1 A BA, BSc alapszakok mintatantervei - andragógia adatlap mintatanterv (pdf) mintatanterv (htm) tantárgyleírások - anglisztika adatlap mintatanterv (pdf) mintatanterv (htm) tantárgyleírások - biológia

Részletesebben

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint:

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: Egészségügyi szervezı alapszak A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi szervező. 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK Filozófia, Esztétika, Etika, Vallástudomány,

Részletesebben

A bakkalaureátusi* szintű hungarológiai képzés a Bécsi Egyetem Finnugor Intézetében

A bakkalaureátusi* szintű hungarológiai képzés a Bécsi Egyetem Finnugor Intézetében A bakkalaureátusi* szintű hungarológiai képzés a Bécsi Egyetem Finnugor Intézetében 1 1. A bakkalaureátusi képzés profilja A bakkalaureátusi szintű hungarológiai képzés során kiemelten fontos a következő

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS CIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél A képzés célja, hogy felkészítsen a társadalmi kommunikáció alapvető intézményein kommunikációs munka végzésére. Ennek érdekében a szakon oklevelet szerzőknek

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (ANGOL, NÉMET ÉS FRANCIA NYELVŰ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK) Tantágy neve Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: szociológia Képzési terület, képzési ág: társadalomtudományi, társadalomismeret Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős

Részletesebben

Kód: BKOP2013BASPN Érvényes: 2013/2014. tanévtől

Kód: BKOP2013BASPN Érvényes: 2013/2014. tanévtől ód: BOP203BASPN PR, marketing szakirány mintatanterv kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakos szakirányt választó hallgatók számára (nappali képzés) érvényes: 203/204. tanévtől Jelleg Tantárgy

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK művelődésszervező felnőttképzési szervező

Részletesebben

Közlekedésépítımérnöki tervezıi és szakértıi jogosultság

Közlekedésépítımérnöki tervezıi és szakértıi jogosultság Közlekedésépítımérnöki tervezıi és szakértıi jogosultság Jogosultság szempontjából szakirányú követelmények, közlekedésépítımérnöki tervezési jogosultság (KÉ-T) (Az építımérnöki alapismeretek minden építımérnöki

Részletesebben

KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Önköltség Képz. idő. Képz. terület

KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Önköltség Képz. idő. Képz. terület KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Munka- Fin. idő rend forma Meghirdetett képzés szint A N K germanisztika [néderlandisztika] 170 000 Ft 6 1 < 2 A N K germanisztika

Részletesebben

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2009. Miskolc GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar. Tanterv. MBA mesterszak. Levelező tagozat. Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Bevezetés módja: azonnali

Gazdaságtudományi Kar. Tanterv. MBA mesterszak. Levelező tagozat. Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Bevezetés módja: azonnali PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar MBA mesterszak Levelező tagozat Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Bevezetés módja: azonnali Szakvezető: Dr. Török Ádám Dékán: Dr. Jancsik András Elfogadta: a Gazdaságtudományi

Részletesebben