Kodolányi János. Julianus barát

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kodolányi János. Julianus barát"

Átírás

1 Kodolányi János Julianus barát

2 Első rész Három kisfiú ült a nyári verőfényben egy bokor alatt. Nézegették, hogy a domb lábján elhúzó úton hogy ballagnak az ökrösszekerek a Zengő hegyoldala felé, s hogy tűnnek el egy mély völgyben, csalitok, bozót között. A nap délutánra hajlott, a hőség engedett, ezüstfehér bárányfelhők legelésztek az égen. A fűben hersegtek a kabócák, egy magas nyárfa csúcsán tengelic ült, mint valami kis fekete légy, de vékonyan csilingelő hangja idáig elhallatszott. Jobbról, a lapályos legelőn, a klastrom gulyája legelészett. - Mondják, hogy a velág szélén véghetetlen tengörök vagynak - beszélt nyálazó szájjal a legnagyobb fiú, s álmosan pislogott gyulladt, vörös szemhéjával a napsütésben. Akkora feje volt ennek a fiúnak, mint egy kisebbfajta puffadt tömlő. S olyan lomhán ült, olyan mozdulatlanul, mint egy jóllakott gödény. - A velág szélén nincs sömmi - intette le egy kis zömök zsurmó fiú, s hevesen legyintett. Kis fekete szeme nevetősen villogott homlokába hulló sötétbarna haja alól. - Tengörök vagynak, s a tengörökben sárkányok és röttentő kélgyók sürögnek. Én tudom. Apám mondá. - Hát ű meg honnan tudhatnája? Vala tám ott? A nagyfejűben valami halvány indulat támadhatott, mert lustán a kis zömök felé fordult, s a nyál kifreccsent vastag ajkai közül, ahogy mondta: - Az én apám a klastrumban segél a brátoknak, s tűlük tudhatja. A brátok megmondhatják, űk mindent tudnak. - No, ha a brátok mondták, akkor igaz es - hagyta rá megbékélve a kis zömök. - De ha csak te mondod... - Mér, nem szoktam én hazudni - méltatlankodott Busa. - Elébb töröld meg a szád, orrod, te taknyos. Osztán nem is hazudni szoktál te, hanem tukma vagy. - Te meg gyisznó vagy. Kutya vagy. Lomhán emelte nagy, piszkos kezét, sűrűn pislogott, s az orrát szívta, mint a mérges hörcsög. A kis zömök csak nevetett, s ügyes mozdulattal odábbfordult a fűben. Tudta, hogy ez a nagyfejű nehezen mozdul, akár a bivalyborjú, de ha dühbe gurul s odacsap, meglátszik a helye sokáig. A harmadik fiú - cingár, sovány, gyenge emberke - mintha oda sem hederített volna a veszekedőkre. Egy fűszálat rágicsált, zöldesbarna szeme az égboltozatra meredt, térdén átvetett mezítelen lábát lóbálgatta, s halkan dúdolt magában valamit. - Hát te mit szólasz hozzá, Györki? A cingár, mintha felrázták volna révültségéből, összerezzent. - Igön nagy tengörök vagynak - felelt élénken Györk. - Ha megnövök, elmék oda s megnézöm. Az élénk, fekete szemű kis zsurmó ezen hangosan hahotázott. 2

3 - Vaj ki tudna oda elmönnie? - kiabálta. - Nem járt még embörfia a velág végén. Nem löhet oda elmönni. Mer közbül vagynak a nagy kénkües tavak meg a langalló högyek. Ott lakoznak az ördöngök. - Én csak kresztöt vetök majd, meg elmondom a Miatyánkot meg az Avét, osztán szétnyílnak a langalló högyek, legyappannak a tüzek, meghívülnek a kénküek. Osztán úgy megyök által rajtuk sértetlen - magyarázta lelkesen Györk, s kigyúlt a szeme, kihevült vékony arca, hosszú ujjai szaporán gyűrték a fűszálat, mezítelen lába türelmetlenül beletúrt a fűbe, mint a nyugtalan csikóé. - Majd igennyöst te - nyámmogta lustán Busa. - Nem ereszt apád - tódította Vajka. - Nem kérdöm én tűle, hanem egyször csak kapom magam s elmék - felelt elkomorodva Györk. - Még ki se érsz az erdőbül, máris utánad ered, hazavisz, osztán megrak - fitymálkodott Busa. - Nem lel meg az erdőben. - Hon vót, hon nem vót, vót egyszer egy embör - kezdte Vajka, s a szavak ütemére lassan ideoda ringatta a derekát. - Annak oly igön sok gyermöke vala, mint rétön a fűszál, de még eggyel több es. - Ez nem bizonyos - vágott közbe hevesen Györk. - Hanem az bizonyos, hogy élt vala innen távul egy szép fejér ló. Annak a lónak vala egy fia. Igön-igön szép, délcög, dörék fiú vala, úgy hívták, hogy Fejérlófia. - Ezt honnét tudod? - fordult felé kíváncsian Vajka. - Nem hallád-e, hogy Majs mesélé, a táttós, azki odafönn lakozik a Zengőn, a Réka patakja mellett? - magyarázta Györk. - Majs hazudik, s ördöngökvel szövetközik. Mindenki tudja, hogy Majsnak ördönge vagyon. Apám mondá - bizonykodott Busa. - Én valék Majs apánál, s nem látám, hogy ördönge vagyon. - Kedég ördönge vagyon, mindönki tudja. Vajka nem tudott megülni békén. Izgatottságában felugrott, tenyerével az ülepét csapkodta, s kiabálva beszélt: - Én is azt mondom, gyerökök, Majsnak ördönge vagyon. Nagyanyám mondá, csak ír egy kört a fődön, beleáll, osztán hívja az ördöngöt. Amikor kedég megjelönik, megmondja neki, mit tegyön, azt míveli. - Meg fekete tíkja is vagyon - tette hozzá álmosan Busa, mint aki nem tartja érdemesnek, hogy feleseljen. - Ezt mondja mindönki - folytatta Györk. - De én valék nála, s nem látám. - Az ördöngöt nem is löhet látani, csak ű láti - kiabált egyre hevesebben Vajka, s kavicsokat rugdosott izgalmában. - De igazhitű kresztyén nem megyen Majs apához, mert elkárhozik. És te nem es vagy igazhitű kresztyén. Nem es valál nála. Csak mondod. Most már Györk is alig fért a bőrében. Felállt ő is, hogy szavainak nagyobb nyomatéka legyen, s jól megfontolva, mit mond, teljes méltósággal kijelentette: 3

4 - Valék Majs apánál, s ű es vala nálunk, azmikor mostohámnak megtevé valaki, s ráküldte Hízit, hogy kénozza. Kénozá es, úgy tekeré-gyötré a derekát, hogy nem mehetött egy nyommá se. Akkor vala nálunk Majs apa, s megmondá, mi baja a mostohámnak. Akkor osztán én es elmenék hozzá, s bent es valék a kunyhójában. És akkor mondá, hogy vala egy Fejérlófia. De ördöngöt nem láték nála. - Fekete tíkot sem? - kérdezte unottan a nagy tökfejű. - Fekete tíkot... hát azt láték, no... - Nohát! - Az a fekete tík mível neki mindönt, azmit csak kéván - bizonykodott Vajka. - Mert azt a fekete tíkot ű maga költé a hóna alatt, osztán most azt mível neki, azmit csak akar. Mindönt mível. Még a likon es bémegyen. Most elszánta magát Busa is, hogy bővebben szóljon erről a dologról. Nekifohászkodott, kezefejével végigtörölte orrát-száját, s nyögve, mint aki restelli a fáradságot még a beszédre is, mert minden erejét az evésre tartogatja, hozzáfogott: - Az a fekete tík olyan, hogy ha azt mondod neki: hozz vizet a tengörbül, hát egy szempillantás alatt meghozja. Ha meg azt, hogy szedje öszve az egész országból a tojásokat, hát még a verébtojást is öszvehordja. Mondod neki, hogy menjön bé a kerál hálóházába, s öntsön a kupájába téntát, azt es megteszi. Ha mondod, hogy szántson, hát szánt. Ha mondod, hogy vessön, arasson, hát vet, meg arat. Osztán örökkön csak jár-kel a ház körül meg a házban, billögeti a fejét, s csak azt kérdi: mit-mit-mit? Mer mindég tenni kell neki valamit. Busa nagyot sóhajtott, s elhallgatott. Nyilván régóta nem mondott ennyit egy szuszra. Vajka legyintett: - Ez sömmi. Fekete tíkja mindönkinek löhet. Az én bácsám es szerzött egyet, a másik bácsám küldé neki. Az es csak azt kérdözgette egész nap, hogy mit-mit-mit? Egyször aztán a neném igön megharaguvék rá, s azt kajáttá neki: Mit? Lóganyét! Hát reggölre telehordá az egész házat lóganyéval. A neném sírt mérgében, mikor meglátá. Így osztán visszaküldé megint a másik bácsámhoz. - Most es ott vagyon? - kérdezte Busa. - Már nincs ott. Mer a másik bácsám es meguná, meg félt es tűle, így osztán elküldé a tíkot, hogy hozzon vizet szitában a Balatonról. Ezt nem tudá végbevinni, így osztán szégyönében velággá ment. - Korpát sem tud hozni kötéllel - jegyezte meg Busa. - Se humokot - fogott hozzá megint Györk a maga mondókájához. - De azért Majs apának mégsincs ördönge. Tíkja löhet, de ördönge nincsen. A Fejérlófia kedig csakugyan vót, az igaz, mindenki tudja. Vajka ismét visszaült a fűbe. - Mondd hát csak tovább, hogyan vala. Györk is leült a helyére, s áhítatosan mesélt: - Azmikor a fejér ló közeledni érzé halálát, monda a fiának: eredj, fiam, mássz föl annak a magas nyírfának a tetejébe, s húzd le a kérgét tüvig. Fejérlófia föl is másza, de nem tudá lehúzni a kérget tüvig, csak úgy feléig. No, akkor még nem halok meg, monda a fejér ló, s meg 4

5 éle vagy száz esztendőkig. Azkor megint monda a fiának: eredj, fiam, húzd le a nyírfa kérgét tüig. Fejérlófia föl is másza, de nem tudá lehúzni tüig, valami híjja még vala. - Hát osztán lehúzá végezetül, avagy nem? - sürgette Vajka. - Végezetül csak lehúzá, úgy száz esztendő múltán. Akkor azt monda neki a fejér ló: én most meghalok, fiam, te kedég eredj velággá. Eredj mindég csak Nyugatnak. Isten áldjon meg. Azzal meghala... - No, csakhogy meghala - sóhajtott Busa, s köpött. - Apám mondá, hogy nem szabad hallgatni az ilyen meséket, mert elkárhozik az embör. - Te bihal! - kiabált rá dühösen Vajka. - Mindönki tudja, hogy csakugyan vala egy fejér ló, s annak vala egy fia, azkit Fejérlófiának hívának. Majs apa löhet ördöngös meg varázsló meg táttós meg mindön, de azér ű es mond igazat. Györk nem sokat hederített rájuk, hanem tovább mesélt: - Akkor elindula Fejérlófia Nyugat felé, s mene, mendegéle csak Nyugatnak. Hát egyször csak elétalál ám egy embört, aki csak üle a földön, osztán két szernyő nagy kűdarabot morzsolgata. Kérdé tűle Fejérlófia: ki vagy, atyámfia? Hát én vagyok a Kűmorzsoló. No, ha az vagy, gyere, birkózzunk meg. Hát birokra is menének, elébb az egyik vágá földhöz a másikat, osztán megint a másik emezt, végre Fejérlófia úgy vágá földhöz Kűmorzsolót, hogy alig tuda föltápászkodnia. No, erre azt mondá Fejérlófia: látod, hogy én vagyok az erősebb, gyere, menjünk együtt. Hát úgy es leve. Menének osztán együtt, csak Nyugatra. - Akkor osztán kivel találkozék? - Azt még nem tudom, mert Majs apa még nem mondá. - Én tudom. Fanyűvővel. - Az ki vala? - Nem tudom, csak hallám. - Majs apa azért mond igazat es, bátor a klastromban mindegyre csak szidják, pocskolják. - Majs apa hazudik. - Bihal vagy. - Kinek mondád? - ugrott fel megdühödve Busa, s végigkente orrát a keze fejével. - Neköd. - Ki vagy te? - Én vagyok Fanyűvő - kacagott Vajka s megugrott. Busa nagy lomhán utánavetette magát, de nem tudta beérni. Amikor bealkonyodott, a fiúk megunták a heverészést, veszekedést, birkózást, mesét, a klastrom vén falai alatt a gyíkok és kígyók keresését, aztán meg is éheztek erősen, elszéledtek a falu felé. A paticsfalú kis házak ott gunnyasztottak a domb alján a klastrom körül, s már szelíd kék füstöt eregettek, mert közelgett a pihenés ideje. A klastrom földjeiről is hazafelé szállingóztak a parasztok, kapájuk a vállukon. Mindenfelé hangos csaholást csaptak a kutyák örömükben, hogy a gazda hazaérkezett. A völgyben levő kút felé hosszú libasorban ballagtak a lányok, asszonyok, tereferéjük mint libagágogás hangzott a szelíd alkonyati csendben. 5

6 Györk rosszkedvűen indult haza. Mezítelen lába vontatottan poroszkált a gyalogút porában. Mindig szomorú volt, ha haza kellett mennie. Reggel vidáman szökött ki a házból, s eredt neki a világnak, este azonban elszomorodott, s mintha valami húzta volna, a Zengő felé vágyakozott. Legszívesebben ott ténfergett volna egész nap, egész éven át a rengeteg erdőben, a roppant tölgyek, az embermagas páprádok, az áthatolhatatlan bozót között, a Réka patak partján, ahol fürge békák ugrálnak az átlátszó vízbe, csíkbogarak és csiborok meg vízipókok cikáznak, ujjnyi halacskák surrannak ijedten a legkisebb zajra, lomha szürke rákok tanyáznak a kövek alatt, a parton pedig, egy kis kerek tisztáson, ahol ezüstfehér nyírfák bólogatnak, ott gubbaszt Majs apa kunyhója, ott hever kis fekete, bozontos kutyája, sétál fekete kandúrmacskája meg az a bizonyos fekete tyúk is más tyúkok és kakasok társaságában. Itt, távol a falutól, a klastromtól és templomtól, az őserdő sötét mélyén szeretett lenni leginkább a kis Györk. De hát este volt, és Györk gyomrát csikarta az éhség. Már messziről érezte a köleskása meg a hagyma illatát. Így aztán mégiscsak elszánta magát, hogy hazaballag. Györk apja sovány, horgas orrú, nagy bajuszú, hallgatag ember volt. Mint a barátok erdőőre, büszke volt hivatalára. Íjjal, tegezzel járta az erdőt, így gyakran néhány napig nem volt otthon. Ezek a napok a szabadság napjai voltak Györknek. De nemcsak Györk, hanem mostohaanyja, sőt a kis pólyás öcsike is szabadabban lélegzett ilyenkor. A mostoha szabadabban nevetett, az öcsike szabadabban sírt. Nem volt éppen rossz ember Farkas. De túlon-túl méltóságos. Sohasem nevetett, legfeljebb mosolygott. Ezért az asszony, a csinos, fiatal Hajnal meg a kis öcs: Istefán, hamar megtanulta, hogy itt örökké komolynak kell lenni. Az asszony nehezen tanulta meg. Nem tudott belenyugodni, hogy az ő életében már vége minden vidámságnak, bohóságnak. Azért az arcán elkeseredettség, sértődöttség borongott. A kicsiny Istefán meg nyomban elnémult, ha Farkas apa rámordult, csodálkozva meresztette barna szemét, száját összecsücsörítette, homlokát összeráncolta, s még akkor sem mert sírni, ha vizes volt a pólyája vagy szopni szeretett volna. És sehogy sem nyugodott bele ebbe a kedvetlen életbe Györk. Mindennap tett valamit, amit nem lett volna szabad tennie. Így összecsődítette cimboráit, s apja vadászkopóit a tyúkokra uszította. Ugyanaz volt ez is, mint amit az apja művelt a vadakkal, elvégre nekik is kellett néhanapján vadászatot tartaniok, a kopók pedig, a vénülő Duna, a bolondos, fiatal Szellő meg a szelíd szuka, Duna testvére s egyben felesége: Rika, ugyancsak értettek a vadászathoz. Csak annyit kellett mondani nekik: fogd meg azt a fejéret, mind arra a fehér tyúkra rohantak, s ügyesen kiválasztva a többi közül, úgy elhozták, hogy egy tolla sem hullott. Kis íjukkalnyilukkal, dzsidájukkal a fiúk gyakran nagy kárt tettek a baromfiakban. De Farkas fel is bőszült ezen. Nem mintha túlságosan sajnálta volna a tyúkokat, lenézte őket, hiszen a baromfiak az asszony gondjaira tartoztak, de a kutyák miatt... Mert amikor ő ment velük az erdőre, a három derék kopó nem a komoly munkára, hanem a játékra gondolt. Összevissza rohanásztak mindenfelé, s el-eltűntek nyomtalanul. Akkor azután fütyülhetett, vagy akár kürtölhetett Farkas, rá sem hederítettek. Vadásztak a maguk esze szerint. Ha lövésre került valami vad, nem állták meg szépen, ahogy kell, hanem beugrottak, s Farkas még ki sem feszítette íját, már rárontottak a vadra. Gyakran összevesztek az elejtett vadon: melyikük hozza el. Az összeveszés vége az lett, hogy a vadat megkopasztották, bőrét szétmarcangolták, majd egymásnak estek, s dühösen marakodtak. Meg a vén Duna is elveszítette már a komolyságát, elfelejtette kölyökkora nehéz iskoláját, mert ha nagy ordítozásra visszatért is gazdájához, nyomban a nyaka közé ugrott, s nyalta a képét vidám örvendezéssel, ahol érte. Hát így volt a kutyákkal. Györk tehát veréseket kapott Farkastól a kutyák miatt. 6

7 De értettek ők ahhoz is, miként kell hajítófával a barátok gyümölcsösében almát, körtét fákról lecsoholni. A szelíd perjel, az öreg, totyogó, köhögős Bernáld atya gyakran sóhajtozott gyümölcsfái között, s fejcsóválva mondogatta a kertésznek: Te, Vaska atyafi, mely gonosz, malefaktor lelkek verék le esmég azt a négy szép sárga körtvélyt arról a kis fáról? Vaska elkeseredetten vakargatta a tarkóját, köpött egy nagyot, s dühösen felelt: Igenyöst Farkas úr lendéje meg az ű hada, de immár kerítök egy jó eböt, s az majd megőrzi... Neköm hiába vagyon rajta a szemöm éjjel-nappal, kifognak rajtam. A perjel ugyan nem engedte, hogy Vaska holmi mérges kutyát kerítsen, hiszen tudván tudta, hogy Jézus úr szerint a gyermekeké a Mennyek országa, s kutyát csak nem szabad a gyermekre engedni, a csíny újra meg újra Farkas fülébe jutott, mert azt nem lehetett megtiltani, hogy Vaska panaszkodjék. A panasz vége ismét verés lett. Györk a verést hősileg tűrte, meg sem mukkant. Lassanként úgy megszokta a vesszősuhogást, akár a szélfújást. Átvéve a kirótt ütlegeket, peckes, nyugodt lépésekkel, de komor ábrázattal ballagott tovább, csak akkor vakargatván az ülepét, amikor az apja már nem látta. Egyszermásszor megesett, hogy igazságosan kivették részüket a büntetésből valamennyien. Vajka mindég megkísérelte az eliramodást, bízva elképesztően gyors lábaiban, kitartó inaiban, de ha nem sikerült, úgy forgatta fenekét a lezúduló ütlegek alatt, hogy a vessző ne laposan essék rá. És azután elfutott, megbújt egy bokor mögött, ott várta be ünnepi érzéssel s vidám szívvel Busa ordításait. Mert Busa, még arra is lusta lévén, hogy megkísérelje a szökést, országra szóló ordítással hagyta, hogy verjék, bár az ő tohonya bivalybőre meg sem érezte a vesszőt. Bőgött már akkor, amikor Farkas rátette a kezét, bőgött, mintha nyúzták volna. A bőgés akkor is folytatódott, amikor Farkas, megrémülve a nagy hangtól, néhány suhintás után szélnek eresztette a fickót. Mikor azután ott baktattak együtt megint mind a hárman a klastrom magas, vaskos, megvénhedt falai tövén, a bürök, lósóska, kökény-bozót meg muhar között, úgy abbamaradt a bőgés, mintha elvágták volna. És Busa álmos, közönyös volt megint, mint rendesen. De bár Györk állta a szidalmakat, a verést és apja nagy méltóságát, szíve mélyén mégis igen el volt keseredve. Gyakran töprengett olyasmin, hogy el kellene szökni innen, messze, ahol még a madár sem jár. Ahol azt tehet, amit akar. Különösen tetszett neki a vén Majs élete. Nem lehet semmi panasza. Van egy szép, jó kis háza fából, van egy kutyája, néhány tyúkja, van macskája. Majs apának tehát semmi gondja-baja a világon. Igaz, hogy a papok szüntelen szidják, s mindenki beszéli, hogy ördöge van, de azért a nép csak hozzá fordul, ha baj éri, mert nagy tudós. Ismer minden betegséget, rontást. Így lenne jó élni, mint Majs. De nem itt. Valahol messze. Olyan tudósnak lenni, mint Majs, ismerni a Rosszakat, uralkodni a betegségeken - s egyedül lenni a vadonban... Csak egy kis lányt vinne magával Györk. Opor lányát, Vajka öccsét, a kis barna Cseperkét. Azt az egyet. Ott élnének szépen kettecskén, mint a vadgalambok az erdőben. Körülöttük vén fák, éneklő madarak. A házat is maguk építenék, hogy ne tudja senki, hol laknak... Györk belépett a házba. Nagyobb, szebb ház volt ez, mint a parasztok vesszőből-agyagból vert kicsiny házai. Egészen fából épült, jó vastag, nehéz gerendákból rótták össze, s két szoba volt benne, nem egy, mint a többiben. Igazi úri ház volt. Héját szépen faragott és festett oszlopok tartották, a cucája pedig, mely a Rosszak távoltartására szolgál, olyan ékes volt, mint egy kopja. Éppen hogy a lófarok hiányzott róla. Az ajtó szemöldökfája fölött a füstlikon kesernyés füst szállongott vidáman, mert Györk mostohája az estebédet készítette. Ott guggolt a hőkű mellett a ház közepén, s homlokából el-elsimítva gesztenyebarna haját, s meg-megigazítva fehér lenkendőjét, a kölest rázogatta. A lángok körülnyaldosták a fazekat, hús és hagyma illata szállt. S megvilágították az alkonyatban Hajnal szelíd, szomorú és sértődött arcát, kissé hosszú orrát, sötét szemét. Villogó fényt hintettek a hosszú padra, a nehéz tölgyasztalra, a görbe 7

8 székekre, a bozontos farkas- meg medvebőrökre, a falon szép rendben függő fegyverekre, a hatalmas szarvkürtre, melyen sárgán csillogott az aranyveret - s végezetül a földön fekvő bölcsőre, amelyből a kis Istefán kapkodó kezecskéi nyúladoztak, s gőgicsélő hangja hallatszott. Farkas nem volt a házban. Föl kellett mennie a klastromba. De Hajnal már erősen várta, mert amikor Györk belépett, ijedten fordította arcát az ajtó felé. - Azt hivém, apád - mondta megkönnyebbülten. - Osztán még nem készüle el az estebéd. Kemény ez a hús, nehezen fő. Hozhatnál egy kis venyigét, a ház sarkánál találsz a házhéj alatt, az nem ilyen szívós. Györk szó nélkül kifordult, ügyelve, hogy meg ne érintse a küszöböt, s hátraballagott a házhéj alá. Válogatott egy öl venyigét, még jól meg is nézte, megtördelte, vajon elég száraz-e. Szívesen tett mindent a mostohájának. - Jó fiú vagy, köszönöm - mondta hálásan Hajnal, amikor ledobta a venyigét. - Evvel majd jobban fő... Ehös vagy, fiam? Üres a gyomrod, he? - No, kibírnám még vagy három napig - mondta férfiasan Györk. S hosszú, nehéz léptekkel, mint apja szokta, az egyik medvebőrrel leterített széles koporsóhoz ment, mely ágyul is szolgált, s letelepedve, öregesen térdére nyugtatta a karját. Köpött egyet, s a tűzbe bámult. - No, azért csak jólesik a húsos kása - mosolygott az asszony. - Nem mondom, hogy nem. Elnézte a mostoháját, amint a tűz mellett guggolt, s megfordította, meg-megrázogatta a rotyogó fazekat. Amikor Hajnal ránézett, s elmosolyodott, elfordította a fejét, mintha észre se venné, s erősen köszörülte a torkát. Mert arra gondolt, hogy Cseperke is ilyen derék, szelíd s kedves asszony lesz, ha felnő, így guggol majd a hőkű mellett, így játszik a tűz fénye az arcán, ha majd együtt lakoznak abban a bizonyos vadonban, abban a bizonyos házban. És Cseperke is így mosolyog majd rá, mint a mostohája, így kel fel, így lép hozzá, így simogatja meg a fejét... Hajnal fölemelkedett. Györkhöz lépett, megsimogatta vállára hulló, zsírral gondosan megkent, szépen befonott haját, lehajolt, s melegen megcsókolta. Györk elpirult, s elfordította a fejét. - Mi baj, kisfiam? - aggódott Hajnal. Mert úgy aggódott Györkért, mintha édesfia lett volna. - Sömmi - kelletlenkedett Györk. - Hát akkor? - Nem szeretöm, ha majszolnak. - Ó, te öreg mogorva. Olyan vagy, mint apád. - Nem vagyok olyan. - Úgy kelletlenködsz. - Kelletlenködik a Híz. - Nem szeretöd, ha simogatlak, megapollak. - Ott vagyon neköd a másik, akit simogass, apolgass - biccentett Györk mogorván a bölcső felé. - Azért tégöd es simogathatlak, apolgathatlak - nevetett Hajnal, s visszaguggolt a tűz mellé. Györk hümmögött, torkát köszörülgette, s olyan méltósággal köpött megint, mint a nagyok. Nem szerette az ilyen asszonyi beszédeket. Az asszonyok örökké csak simogatnának, csókol- 8

9 gatnának. Ez is itt. Pedig nem is anyja. Az ő anyja régen meghalt. Eltűnt. Nem is emlékszik már rá, olyan régen volt. Talán nem is a papok adták össze az apjával. (Farkas erről sohasem beszél.) Ott van az öccse, azaz féltestvére, érje be azzal a mostohája. Úgyis csak azért szülte e világra, hogy legyen, aki kitúrja őt, Györköt. Azelőtt az apja sem verte meg annyiszor. Sőt néha-néha a térdére vette, mesélt neki. De mióta megvan az öccse, nem törődik vele. Hát érjék be csak Istefánnal. (Még a neve is dicsőséges, nem olyan goromba, mint az övé: Györk. Ennek tudtak szép nevet adni!) Így töprengett a fiú, bámulta a tüzet, s hallgatta a kása egyhangú, kedves rotyogását, mintha valami jóllakott disznó görcögött volna álmában. És a kis Istefán gügyögését, rikkantásait. Meg a venyige pattogását, a szél suhogását odakint, és a kutyaugatást. Cseperkére gondolt. Csillogó, hosszú hajfonataira, gömbölyded, mezítelen lábára, nevető, hamis arcára, bogárként villogó szemére. Látta, amint felugrik egy magas ló hátára, s vágtat, hogy csak úgy repdesnek a hajfonatai, csak úgy leng a fehér lenvászon szoknyája. Édes izgalom bizsergett át Györk szívén... Igen, mihamar eljön az ideje, hogy itthagyja ezt a házat, ahol mindent csak őellene tesznek, hadd uralkodjék immár Istefán, szeressék csak, simogassák, apolgassák... Ő nem vágyik vissza soha. Egyszer csak sötét árny jelent meg az ajtóban: Farkas érkezett haza. - Van-e mit önni? - kérdezte csendes, dörmögő hangon, s körülnézett. A tűz fényében olyan volt, mintha fából faragták volna ki fürtös fejét, erős orrát, széles arccsontjait, lecsüngő bajuszát. S mintha rövid csizmái meg feketébb fából lettek volna faragva. Csak az inge, bő, zsírban pácolt vászonnadrágja volt fényes a félhomályban. - Vagyon - mondta Hajnal gyorsan, s fölugrott. Sietve kapott le a kalátafáról egy csörjét, a tűzbe mártogatta, s visszadugta megint. A házat libegő fény árasztotta el. Egyszeribe úgy kezdtek csillogni a falra aggatott fegyverek, arannyalezüsttel vert ivó- meg sótartótülkök, mintha megelevenedtek volna. Farkas az ajtónál álló vizespadkához lépett, merített egy korty vizet, s kimosta a száját. Bográcshoz ültek, és eszegetni kezdtek fakanalaikkal a húsos kását. - Mi történe ma? - kérdezte az asszony, nem tudva elviselni a csendet. - Sömmi - dünnyögte Farkas elégedetten. - Ha az embör öszik, hallgasson. Hallgattak hát, míg az evés tartott. Csak Hajnal arca lett sértödöttebb. Györk fejét lesunyva evett, s gondolataiba merült. Végre elkészültek, s Farkas végigtörölte bajuszát a kezefejével. - A kicsi szopott? - kérdezte. Első gondja a kicsi - ötlött eszébe Györknek, s nyelt egyet. - Szopott az aranyoska. - Nem rétt? - Nem. - Hát te? - fordult most az apa Györkhöz. - Merre kódorgál, merre hurcolának a Rosszak? Györk nem felelt azonnal. - Nem hurcolának a Rosszak - mondta aztán mogorván. - Nem csoholátok megént az atyák gyimilcsét? - Nem csoholánk. 9

10 - Hát mit mívelétek, he? - Sömmit. Hallod-e, apa. - Hallom. - Igaz-e, hogy élt vala egyször egy fejér ló, s vala egy fia, azkit Fejérlófiának nevezének? - Igaz. - Hol élt vala az a ló? - Hát valahun messze, Keletön. Ahun valamikor eleink éltek vala. - S hová leve osztán az a Fejérlófia? - Mit tudom én már. Vala, osztán nincs. Meghala. - Hát Kűmorzsolóbul mi leve? - Nyilván ű es meghala, s eltemetteték. - Hát osztán végezetül mért ment vala Fejérlófia Nyugatnak? S hová érközött vala? Mit mívelt vala? - Fejérlófia leméne az alvelágba, s megveré az alvelág kisistenét, majd megént feljöve, s kerál leve. Míg meg nem hala. De lám, mért fúrja az oldaladat, he? Farkas összecsípett szemmel nézett Györkre. - Csak tunni akarom. - Ostoba szó ez. - Mért, tán nem igaz? - Igaz, igaz, de nem kell örökkön kíváncsiskodni. Hamar megvénülsz. Hallám egyébként, hogy járál aznál az ördöngös táttósnál. Györk megszeppent, s firtatva nézett apjára. Letagadja? - Járék - mondta aztán makacsul. - Meg ne halljam többé. - Azzal kifelé indult, hogy megnézze a lovát, s ellássa éjszakára. Három kutyája a küszöbön leskelődött, s várta az estebédről maradt csontokat. - Feküdj le, kegyösöm - biztatta Györköt a mostohája, miközben a kicsit bontogatta ki és tette tisztába. - Lásd, hosszú vala a nap, sokat fickándozál, s megfáradál. Györk azonban nem volt fáradt, nem volt álmos. De nem akart pörbe szállni senkivel, különösképpen az apjával, ígyhát vackába bújt, magára terítette a farkasbőrt, s hallgatott. Később bejött az apja, lehúzta csizmáit, nyögött, vakarózott, majd lefeküdt ő is. Csak Hajnal piszmogott még, ki- s bejárt a házban, a kicsi is nyűgösködött. Végezetül azonban ő is a meleg farkasbőr alá bújt az ura mellé, s a ház elcsendesedett. Ez volt az álmodozás ideje. Amikor a csörje már nem égett, csak a tűz parázslott még szelíden, s hintette egyre fátyolosabb fényét a falakra. A szobában csak az alvók csendes szuszogása hallatszott, meg odakint a házat kerülgető kutyák csaholása. A gerendákon futkosó sárga fény csodálatos alakokat festett. Lovas vágtatott nesztelenül a mennyezeten, fák lombjai hajladoztak, felhők gomolyogtak parázsragyogással, sárkány kelt ki a sötétből, madarak repültek nesztelen, aranyhajú királyleány hajladozott, s bontogatta hosszú fonatait, libbentgette sárga fátyola redőit... Végezetül nem tudta már Györk, mi az igaz és mi a varázslat. Bár minden 10

11 erejét összeszedte, hogy el ne aludjék, s gyönyörködhessék még a kialvó tűz játékában, s abban az érzésben, hogy olyan világot eszelhet ki magának az egyedüllét mély tengerében, amilyet akar, szeme elnehezedett, mintha homokot szórtak volna bele. S mire ismét föleszűdött, a Nap már besütött a nyitott ajtón, Hajnal ott ült a koporsó szélén - ölében a kicsi -, fehér, telt emlőjét ujja közé fogta, hogy a csecsemő jobban szívhassa, s halk éneket dúcikálva hozzá. * Györk első gondolata az volt, hogy nyomban elmegy a Zengőre, Majs atyához. Azután eszébe jutott a tilalom. Ha elmegy, olyan verést kap, hogy késő vénségéig megemlegeti. De azt is érezte, hogy el kell mennie, ha összetörik is minden csontját. Mert Fejérlófia nem hagyta nyugodni. Fejérlófia is világgá ment. Igaz, ő nem tudja lehúzni a nyárfa háncsát tövig, de mit tesz az? Majd lehúzza. Egy kicsit máris le tudja húzni. Megkísérelte két nappal ezelőtt. Jó darabot lenyúzott, pedig nem is volt az ág olyan nagyon gyenge... De a klastromban azt mondják, Majsnak ördöge van, annak a hatalmával tevékenykedik, s ha eljön a halála órája, ott áll az ördög a fekvőhelye mellett, lesvén elröppenő lelkét. Szörnyű halála lesz Majsnak. A táttósok igen nehezen halnak meg, ha nincs mellettük valaki, aki parazsat tegyen a lábukra. Fölcihelődött, vizet vett a szájába, s kiment a ház elé mosakodni. A Nap olyan égő pompával emelkedett föl a sűrű fák között, mintha sáraranyból öntötték volna. A rigók is aranyból voltak, s olyan lármát csaptak, hogy zengett bele az egész környék. A házhéj alatt fecskefészek volt, a fecskepár ficseregve suhant elő, s villant el megint. Egy vén körtefához kötözve tehén bámult szelíden a kilépő Györkre, s nyakát kinyújtva hízelkedőn elbődült. A tyúkok káráltak, a kakas egy tuskón berzenkedett s hősileg kukorékolt. Aranyból volt az ő tolla is. De aranyból valók voltak a vékony falevelek, melyeken a napfény átsütött, s az érő gyümölcsök is. Csak az égbolt tárult ki a magasságban sötétkéken, egyetlen felhő sem úszott rajta. Györk nagyot szippantott az illatos levegőből. Most nyomban Vajkához megy, elhívja játszani őt is meg Cseperkét is a patakhoz, mely a papok legelőjén rohan keresztül, kőről kőre sustorogva. Igenám, de az udvar nyomaiból meglátta, hogy az apja lóháton ment el, s a kutyák sem voltak sehol. Bement a házba megint. A kisded már a bölcsőben feküdt, s ökleit feje mellé emelve aludt. Kis szája csücskén tejcsöpp csillogott. Györk kedvetlenül elfordult, s leült a koporsóra. Hajnal egy bögre tejet meg egy darab köleslepényt nyújtott felé. - Egyél hát. Elvette, lassan kortyolta a tejet, rágcsálta, görzölgette a lepényt s különös izgalom futkosott a gerincén. Szeme apja fegyvereire esett. A legerősebb íj, a legnagyobb tegez hiányzott, valamint a kürt is meg a sótartó tülök. - Messze útra mene? - kérdezte, a fegyverek felé biccentve. - Hát odalesz vagy három-négy nap. Györk szíve nagyot dobbant. Olyat, hogy a torkában érezte. Elindult hát Vajkát megkeresni. De a domboldalon fölfelé haladva nem jobbra tért, amerre Vajkáék háza állott, hanem gyorsan lekanyarodott balra, a mély hegyútra. Eleinte vontatottan ment, de amint beért a sűrű bozót közé, mely kétfelől szinte barlangot formált az út fölött, futóra engedte lábait. S mennél beljebb ment, annál sebesebben futott. 11

12 Csakhamar elért a kapaszkodóhoz, s itt már nem lehetett futnia. Szusszantott hát egyet, s kényelmesebben lépkedett. A falu zaja elhalt mögötte, csak igen-igen halkan hallatszott egy tehén bőgése, egy kutya ugatása, egy magányos, elnyújtott kiáltás vagy egy-egy kakas kürtszava. Az erdőben már ez sem hallatszott. Körülvette sejtelmes homályával, különös ragyogásával, mély titokzatosságával, fecsegő madaraival, kopogó harkályaival s láthatatlanul vijjogó sasaival a rengeteg. Jól fennjárt a Nap, s Györk ugyancsak megizzadt, mire elérkezett a Réka partjára. Ennek a mellékén ment most már egyre följebb, mezítelen lábát az átlátszó hűvös vízben locsolgatva. Gondtalanul ballagott a vízben, vígan dúcikált, s meg-megcsodált egy piros fejű harkályt. Egy sima, gyöpös helyen annyi volt a nefelejcs, hogy kék volt tőle a föld. A tisztáson éppen egy öregasszony sunnyogott át, amikor Györk kilépett a fák közül. Nem láthatta, ki volt. Bizonyosan orvosságért jött. Vagy szeretők dolgában járt. Olyan egykettőre eltűnt a sötét erdőben, mint valami árnyék. Alig tűnt el a vénasszony, a házból kibújt Majs apa. Azonnal megpillantotta Györköt, és integetett neki. Ősz hajfonatai lengtek a reggeli szélben. -Hej, hej!... - Hej, hej!... - kiáltott vissza harsányan Györk, s futásnak eredt az öregember felé. Az kinyújtotta a kezét, s Györk kis ujjait ugyancsak megszorongatta. Kedves, dörmögő hangján örvendezett neki, mint nagy kutya a kis kutyakölyöknek. - Már azt hívém, elveszél. - Messze vagy, Majs apa. És tiltják, hogy idejárjak. - Ez a velág csak tilt, csak tilt - hümmögött az öreg, s meghúzogatta hosszú, lecsüngő bajuszát. - No, kerülj beljebb. Ehös vagy-e? Vagyon egy kis sült nyulam, tegnap este sütém a nyárson, igön jó. Meg hajmám is vagyon, új hajma, még egészen tejes. Meg búzalepényöm. Majs apának mindene volt. Hordtak neki bőven messze környékről az ügyesbajosok. A kenyeret nyilván az a vénasszony hagyta itt, aki az imént elment. Mert egészen puha és ropogós volt. Györk sehol nem evett olyan jóízűt, mint Majs apánál. A nyúlpecsenye otthon kelletlen volt, a kölesnek mintha nem lett volna sava. Itt meg a hagyma is édes volt, mint a méz, illatos, hogy összefutott tőle az ember nyála, a fehér búzalepény meg a király asztalán is megtette volna. Le is ült nyomban egy tuskóra, elővette övéből a kését, szelt a nyúlból, metszett a kenyérből, a hagymát gondosan megirdalta, és sóval meghintette, azután olyan mohón evett, hogy a szeme is könnybe lábadt belé. Az öregember is a tuskóra telepedett, kényelmesen szelt a pecsenyéből, s leharapott egy fej hagymát. Úgy őrölte, ropogtatta, mint ló az abrakot. Fehérrel kevert barna szakállával vígan játszott a szél. - Hát osztán mi kell, hogy eljövél? - kérdezte Györköt. - Fejérlófiát akarom hallani. Hogy merre ment vala azután, kivel találkozott vala, s mit mívelt vala esmég. - Haháá, Fejérlófia! Az vala ám a hős! - göcögött az öreg, és szeme körül összefutottak a ráncok. Lassan eszegetett, inkább csak azért, hogy Györk ne egyék magában. S elmerengett. Sötét, kicsiny szeme, melyet akkora szőrcsomók árnyékoltak, mint a házeresz, az eget vizsgálta. - Fejérlófia, az vala ám a hős... Mert amikor tovább menének, előtalálának egy embört... 12

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Wass Albert EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Az öreg nagyon oda volt. Nyögött, forgolódott a vackán. Barázdás arcából kiütköztek a csontok, gyér, szürke haja izzadtságtól csapzottan lógott a homlokába. - Mártonka

Részletesebben

Adjátok vissza a hegyeimet!

Adjátok vissza a hegyeimet! Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet! Urak, akik a világ dolgait igazítjátok: adjátok vissza a hegyeimet! Bevallom őszintén: nem érdekel sem a politikátok, sem a világnézeti kérdéseitek, sem nagyszabású

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tél (vers) 50 25. Az árva kiscica 51 26. Az árva kiscica eltűnik 53 27. A hóember délre megy 55. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. Tél (vers) 50 25. Az árva kiscica 51 26. Az árva kiscica eltűnik 53 27. A hóember délre megy 55. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK Oldal Tavasz (vers) 3 l. A kis harangvirág 4 2. Bajban a kis harangvirág 6 3. Rigóbigó megszökik 8 4. Rigóbigó eltéved 10 5. Cini egér 12 6. Cini egér kalandjai 14 7. Az ábrándos katicabogár

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG

KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG Mese világ Világ mesék és versek KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG Mese világ Világ mesék és versek részben saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák:

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA. Egri csillagok TARTALOM ELSŐ RÉSZ HOL TEREM A MAGYAR VITÉZ? MÁSODIK RÉSZ ODA BUDA! HARMADIK RÉSZ A RAB OROSZLÁN

GÁRDONYI GÉZA. Egri csillagok TARTALOM ELSŐ RÉSZ HOL TEREM A MAGYAR VITÉZ? MÁSODIK RÉSZ ODA BUDA! HARMADIK RÉSZ A RAB OROSZLÁN GÁRDONYI GÉZA Egri csillagok TARTALOM ELSŐ RÉSZ HOL TEREM A MAGYAR VITÉZ? MÁSODIK RÉSZ ODA BUDA! HARMADIK RÉSZ A RAB OROSZLÁN NEGYEDIK RÉSZ EGER VESZEDELME ÖTÖDIK RÉSZ HOLDFOGYATKOZÁS BEFEJEZÉS A VÁRVÉDŐ

Részletesebben

maszkodj ide; így ni! Menni fog ez még, csak vigyázz. No, itt vagyunk... Enni kezdenek. Az asszony jóízűen, fiatalosan, egészségesen, mint olyan,

maszkodj ide; így ni! Menni fog ez még, csak vigyázz. No, itt vagyunk... Enni kezdenek. Az asszony jóízűen, fiatalosan, egészségesen, mint olyan, NOVELLÁK SZEPTEMBER Sötétség, szeptemberi este. Emberi lelkek bolyonganak, tévedeznek és elnyugosznak ebben a sötétségben. Csend nehezedik a kisváros utcájára. Egy férfi néz az utcára egyik földszintes

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0. Mercator Stúdió, 2006 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0 Mercator Stúdió, 2006 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály u.

Részletesebben

Weinrauch Katalin KUNKORODÓ KUTYAHANG

Weinrauch Katalin KUNKORODÓ KUTYAHANG Weinrauch Katalin KUNKORODÓ KUTYAHANG Kárpátaljai Magyar Könyvek 214. Készült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Fedélterv, illusztrációk: Veres Ágota Weinrauch Katalin 2012 Veres Ágota, 2012 Intermix

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Mesék FORDÍTOTTA ÁPRILY LAJOS HONTI REZSŐ MÁNDY STEFÁNIA SZŐLLŐSY KLÁRA

Lev Tolsztoj. Mesék FORDÍTOTTA ÁPRILY LAJOS HONTI REZSŐ MÁNDY STEFÁNIA SZŐLLŐSY KLÁRA Lev Tolsztoj Mesék FORDÍTOTTA ÁPRILY LAJOS HONTI REZSŐ MÁNDY STEFÁNIA SZŐLLŐSY KLÁRA MESÉK TARTALOM AZ ÚJ ÁBÉCÉ MESÉI A KISMADÁR HÁROM MEDVE SZEMJON BÁTYA ELBESZÉLI, HOGY MI TÖRTÉNT VELE AZ ERDŐBEN A TEHÉN

Részletesebben

ANCSA BÁNATA (1. fejezet)

ANCSA BÁNATA (1. fejezet) ANCSA BÁNATA (1. fejezet) Ancsa szomorúan ült a fürdőkádban, és azon tűnődött, vajon miért történik mostanában folyton valami kellemetlenség vele. Igaz, ami igaz, ezek a kellemetlenségek többnyire ugyanolyan

Részletesebben

Petőfi Sándor: AZ APOSTOL

Petőfi Sándor: AZ APOSTOL Petőfi Sándor: AZ APOSTOL forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár (mek.oszk.hu) 1 Sötét a város, ráfeküdt az éj. Más tájakon kalandoz a hold, S a csillagok behunyták Arany szemeiket. Olyan fekete a világ,

Részletesebben

Gyarmathy Zsigáné: A REMETE

Gyarmathy Zsigáné: A REMETE Gyarmathy Zsigáné: A REMETE I. Azt már tudjátok, hogy Antal gazda a fejébe vette volt, amit egy naptárból olvasott: az üstökös jő és elsöpri a világot! Erre megrémült, egy hordóba telepedett, a hordót

Részletesebben

MÁSODIK KIADÁS. (C) Rónaszegi Miklós, 1968 ISBN 963 11 2930 6

MÁSODIK KIADÁS. (C) Rónaszegi Miklós, 1968 ISBN 963 11 2930 6 MÁSODIK KIADÁS (C) Rónaszegi Miklós, 1968 ISBN 963 11 2930 6 Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest Felelős kiadó: Szilvásy György igazgató Dabasi Nyomda (81-2286), Budapest Dabas, 1982 Felelős vezető:

Részletesebben

Orson Scott Card KOVÁCSINAS

Orson Scott Card KOVÁCSINAS Orson Scott Card KOVÁCSINAS Prentice Alvin 1988 by Orson Scott Card Fordította: Horváth Norbert A Felvigyázó Hadd kezdjem Alvin tanoncéveinek történetét ott, ahol először rosszra fordultak a dolgok. Messze

Részletesebben

TORMAY CÉCILE A RÉGI HÁZ REGÉNY

TORMAY CÉCILE A RÉGI HÁZ REGÉNY TORMAY CÉCILE A RÉGI HÁZ REGÉNY Singer & Wolfner, Budapest, 1917. Este volt. A tél fehéren hullott a földre. A havazáson át nagy jegenyék jöttek a kocsi elé. Kísértetiesen, lombtalanul jöttek a mozdulatlan

Részletesebben

Wass Albert A FUNTINELI BOSZORKÁNY II. Kunyhó a Komárnyikon

Wass Albert A FUNTINELI BOSZORKÁNY II. Kunyhó a Komárnyikon Wass Albert A FUNTINELI BOSZORKÁNY II. Kunyhó a Komárnyikon 1. HA MÁR nagyon vágysz a szép után, s arra, hogy elfeledhessed az embereket: gyere, induljunk meg a Maroson fölfele. Dédánál még széles a völgy,

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 075 4. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 075 4. Mercator Stúdió, 2006 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 075 4 Mercator Stúdió, 2006 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály u.

Részletesebben

RIDEG SÁNDOR INDUL A BAKTERHÁZ. 1. oldal

RIDEG SÁNDOR INDUL A BAKTERHÁZ. 1. oldal RIDEG SÁNDOR INDUL A BAKTERHÁZ 1. oldal 1 Nemhiába, hogy még csak kamasz vagyok, de nem is sikerült még nekem soha semmi. Kivéve ezt a könyvet. Pedig olyan szomorú és fura dolgok történtek velem, hogy

Részletesebben

DE TE FABULA NARRATUR ANARCHISTA-KOMMUNISTA KIADÓ OSZTÁLYHARCOS MESE RÉKA MANÓNAK

DE TE FABULA NARRATUR ANARCHISTA-KOMMUNISTA KIADÓ OSZTÁLYHARCOS MESE RÉKA MANÓNAK DE TE FABULA NARRATUR ANARCHISTA-KOMMUNISTA KIADÓ OSZTÁLYHARCOS MESE RÉKA MANÓNAK B. Traven Macarió / Manónak és társainak Most hogy Manócska drága kis társam majdnem teljesen folyékonyan tudsz olvasni,

Részletesebben

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád, 2001 ISBN 963 00 7795 7 Karaván Kiadó Kiadásért felel: Czanik Csaba Árpád Felelõs szerkesztõ: Sipos Anikó Nyomda: Széchenyi Nyomda, Gyõr Elsõ fejezet 5

Részletesebben

Rudyard Kipling: Hogyan lett púpos a teve

Rudyard Kipling: Hogyan lett púpos a teve Rudyard Kipling: Hogyan lett púpos a teve Ez a mese azt mondja el, hogyan kapta nagy púpját a teve. Az esztendők legelején, amikor a világ még újdonatúj volt, s az állatok éppen elkezdtek dolgozni az embernek,

Részletesebben

Budai Nagy Antal históriája Kisregény

Budai Nagy Antal históriája Kisregény Budai Nagy Antal históriája Kisregény A nagyszombati csata elveszett. Menthetetlenül. Hiába vezérelte a királyi hadat az erdélyi vajdának, ama híres Stibor úrnak édes fia, az árvákat 1 pedig csupán a kis

Részletesebben

Alice Csodaországban

Alice Csodaországban Lewis Carroll Alice Csodaországban Első fejezet Lenn, a Nyuszi barlangjában Második fejezet Könnytó Harmadik fejezet Körbecsukó meg az egér hosszú tarka farka Negyedik fejezet Gyíkocska Ötödik fejezet

Részletesebben

Presented to the. LIBRARY ofthe UNIVERSITY OF TORONTO PROF. GEORGE BISZTRAY

Presented to the. LIBRARY ofthe UNIVERSITY OF TORONTO PROF. GEORGE BISZTRAY Presented to the LIBRARY ofthe UNIVERSITY OF TORONTO by PROF. GEORGE BISZTRAY JÓZSEF, AZ ÁCS Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/jzsefazcsookodo

Részletesebben

BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE

BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE AZ ARANYEKE HABAKUK HARAGSZIK-E, GAZDURAM? A MEGFELEZETT AJÁNDÉK A GRÓFKISASSZONY TÖBBET ÉSSZEL,

Részletesebben

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY I. FEJEZET. - Igy aztán nem csoda, ha tönkre megyünk! Szép társaság, mondhatom! Ezek akarnak ujságírók lenni? - De kérem, szerkesztő úr, tessék meghallgatni!

Részletesebben

Kistérségi Meseünnep Győztes Meseírók. Nemeskócsag Tagiskola

Kistérségi Meseünnep Győztes Meseírók. Nemeskócsag Tagiskola Kistérségi Meseünnep Győztes Meseírók Pákozd Nemeskócsag Tagiskola Az Ingókövek és a Bella-tó kialakulása - Szabó Dorottya 6. osztály Egyszer volt, hol nem volt, hegyek-völgyek között volt egy nagyon szép

Részletesebben

James Kahn. Az Időfolyó

James Kahn. Az Időfolyó NNCL2138-638v1.0 James Kahn Az Időfolyó Az Időcsapda folytatása A mű eredeti címe: World Enough, and Time 1995 by James Kahn Fordította: Trethon Judit Hungarian translation 1995 Bentley Book Minden jog

Részletesebben

KARL MAY A MEDVEÖLŐ FIA

KARL MAY A MEDVEÖLŐ FIA KARL MAY A MEDVEÖLŐ FIA TARTALOM ELSŐ FEJEZET GYANÚS NYOMOK MÁSODIK FEJEZET A BICEGŐ HARMADIK FEJEZET A BLOKKHÁZBAN NEGYEDIK FEJEZET OLD SHATTERHAND ÖTÖDIK FEJEZET WINNETOU HATODIK FEJEZET A KÍGYÓ INDIÁNOK

Részletesebben

Bolgár Katalin Bukorné Danis Erzsébet. az alapiskola 9. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára. Maïarský jazyk

Bolgár Katalin Bukorné Danis Erzsébet. az alapiskola 9. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára. Maïarský jazyk Bolgár Katalin Bukorné Danis Erzsébet MAGYAR NYELV az alapiskola 9. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára Maïarský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným

Részletesebben