PRÍMAGÁZ PRÍMA KUPON PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PRÍMAGÁZ PRÍMA KUPON PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA"

Átírás

1 PRÍMAGÁZ PRÍMA KUPON PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A PRÍMAGÁZ PRÍMA KUPON PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Prímagáz Hungária Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 2.) ( Szervező ). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Sky Marketing Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 80.) ( Lebonyolító ) látja el. 2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.10 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy ( Játékos ) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt, az 1. Számú mellékletben felsorolt Lapker üzletek valamelyikében vásárol 11,5 kg-os Prímagáz PB gázpalacktöltetet ( Termék ); a domain alatti weboldalon (a továbbiakban: Weboldal ) található promóciós website felületen regisztrál, és ennek során a következő valós személyes adatait megadja: teljes név, levelezési cím, irányítószám, cím, mobiltelefonszám ( Regisztráció ), a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban ( Játékszabályzat ) írt valamennyi feltételt, és hozzájárul az adatainak a Játékkal összefüggő a jelen játékszabályban írtak szerinti kezeléséhez, valamint a Weboldalon található promóciós website-ra feltölti az általa a promóció 3. pontban írt időtartama alatt vásárolt 11,5 kg-os Prímagáz PB gázpalacktöltet vásárlását igazoló POS terminál által kibocsátott Príma Kuponon szereplő Príma Kupon azonosító kódot. 2.2 Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt tetszőleges számú Príma Kupon azonosító kódot nyújthat be ( Pályázat ) a Játékba, azonban egy fajta nyereményből kizárólag 1-1 db-ra lehet jogosult. 2.3 Minden Játékos köteles a Nyereményjáték végét követő 90 (kilencven) naptári napig sértetlenül és jól olvasható módon megőrizni a 2.1. pontban meghatározott Termék vásárlását igazoló, Príma Kupon azonosító kódot tartalmazó POS terminál által kibocsátott blokkot ( Príma Kupon ). 1

2 2.4 A Szervező a nyeremény átadását megelőzően ellenőrzi a Príma Kuponon található Príma Kupon azonosító kódot. Amennyiben a Játékos nem tudja a nyertes kódot tartalmazó Príma Kupont, illetve másolatát olvasható formában bemutatni, vagy ha a kód nem egyezik a beküldött Pályázattal, úgy Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost. 2.5 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. 2.6 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból. 2.7 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. 2.8 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 2.9 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja A Játékból ki vannak zárva a Prímagáz Hungária Zrt., a Sky Marketing Kft., valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 8:1. (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói A Játékból a Szervező megítélése alapján kizárásra kerülhetnek többek között azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós adataikkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen 2

3 Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak. 3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA A Játék július 1. napján 00 óra 00 perctől, szeptember 27. napján 24 óra 00 percig tart. 4. A JÁTÉK MENETE 4.1 A Játék során a Játékos feladata, hogy a Játék 3. pontban meghatározott időtartama során az 1. Számú mellékletben felsorolt Lapker üzletek valamelyikében vásároljon 11,5 kg-os Prímagáz PB gázpalack töltetet és a vásárlást igazoló Príma Kuponon szereplő Príma Kupon azonosító kódot a promóciós weboldalra, regisztrációt követően feltöltse. 4.2 HETI NYERŐ IDŐPONTOK Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően június 24. napján 13:00 órakor a Lebonyolító székhelyén a Játék teljes időtartamának tekintetében az pontban meghatározott heti nyereményekre vonatkozóan kisorsol a Játék minden egyes naptári hete vonatkozásában 1 darab heti nyerő időpontot (év: hónap: nap: óra: perc: másodperc: századmásodperc) Az pontban meghatározott heti nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik az előre meghatározott adott nyerő időpontokban vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc, századmásodperc) elsőként küldenek be a 4.1. pontban, valamint a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázatot. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban küld be Pályázatot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek a Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel. 3

4 4.2.3 A nyerőidőpontok meghatározása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság előtt történik. A bizottság tagjai által hitelesített jegyzőkönyvet Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerőidőpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül Amennyiben a heti nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül (így pl. ha a nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékos az 5.5. és 5.7 pontokban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget), Szervező a pontban meghatározott heti nyerő időpontokat követően másodikként beküldött Pályázat beküldőjét választja nyertesnek az adott heti nyeremény tekintetében. A tartaléknyertesek a nyerőidőpont utáni időpillanatokban beküldött Pályázatok időpontjának sorrendjében válnak jogosulttá az adott heti nyereményre az 5.5. és 5.7. pontban foglaltak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. 4.3 MINDEN 10. NYER SORSOLÁS Az pontban meghatározott nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a számítógépes szerver feldolgozása alapján tizedikként küldenek be a 4.1. pontban, valamint a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázatot. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban küld be Pályázatot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek a Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel. 5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA 5.1 A Játékban a következő nyeremények kerülnek kiosztásra: Heti nyeremények A Játékban a következő heti nyeremények kerülnek kiosztásra: Hetente összesen 1 (egy) darab egyenként bruttó ,- Ft (azaz kettőszázötvenezer forint) értékű bankkártya; 4

5 A Játék teljes időtartama során tehát összesen 13 (tizenhárom) darab, egyenként bruttó Ft értékű bankkártya, mint heti nyeremény kerül kiosztásra Minden 10. nyer A pont szerint meghatározott nyertesek nyereménye 1 (egy) darab, 11,5 Kgos Prímagáz PB gázpalack térítésmentes PB-gáztöltete bruttó Ft értékben (a továbbiakban Minden 10. nyeremény ). (Heti nyeremények és a Minden 10. Nyeremény együttesen: Nyeremény ) 5.2 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék időtartama alatt a Játékosok a Weboldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett a Nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott Nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse, egyúttal módosítva jelen Játékszabályzatot is. 5.3 A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. 5.4 A heti Nyeremények nyerteseit a Lebonyolító az adott naptári hetet követő héten értesíti a Regisztráció során megadott címén, illetve a Lebonyolító a Minden 10. nyeremény nyerteseit legkésőbb az adott naptári naptól számított 8 (nyolc) munkanapon belül értesíti a Regisztráció során megadott címén ( Értesítés ). 5.5 A nyertes Játékosok a címen, vagy a www. primakupon.hu weboldalon kötelesek az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adataikat (teljes név, születési név, magyarországi lakcím, születési hely és idő, anyja neve, adóazonosító jel) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. Amennyiben a Játékos Nyereményt nyer, úgy a Termékhez tartozó Príma Kupon azonosító kódot tartalmazó Príma Kupon másolatát köteles a Játék lezárásától számított 90 naptári napon belül megőrizni. Amennyiben a Príma Kupont vagy annak másolatát a fenti határidőn belül nem tudja nyertes Játékos Szervező vagy Lebonyolító kérésére bemutatni, úgy Nyereményre való jogosultságát elveszíti, helyette tartaléknyertes lép életbe. A Príma Kuponnak vagy másolatának bemutatása alapfeltétel a Nyeremény átvétele esetén. 5.6 A Nyeremények nyerteseit a Lebonyolító hetente egy alkalommal, minden naptári hét hétfőn, illetve a Minden 10. nyeremény nyerteseit a sorsolást követő legkésőbb 5 napon belül közzéteszi a Weboldalon. 5

6 5.7 A Minden 10. nyer nyereményt, vagyis a Prímagáz 11,5 kg-os PB gázpalack téritésmentes töltésére szóló PrímaKártyát a Szervező postai úton a Játékos által a Regisztráció során megadott levelezési címre küldi meg a Játék keretében megadott személyes adatok egyeztetését követően. A Heti nyereményt a Nyertesek személyesen, a Lebonyolító székhelyén vehetik át a Lebonyolítóval előre egyeztetett időpontban. Lebonyolító a Nyeremény kézbesítését, illetve átadását kétszer kíséreli meg, a Játék lezárásától számított 90 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles a Nyeremények átvétele tekintetében a Lebonyolítóval együttműködni, továbbá a Nyeremény átvétele előtt köteles igazolni, hogy 18. életévét betöltötte. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem róható fel. A Szervező és Lebonyolító a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. 5.8 Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. 6. ADÓZÁS A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó alap futárköltséget a Szervező viseli (igény esetén az Aznapi kiszállítás díja a nyertes Játékost terheli). 7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL A Játékról részletes információ a és weboldalakon érhető el. 8. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK 8.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 6

7 8.1.1 Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza; Nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; Játékosokról és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. A megadott adatok kezelője a Szervező Prímagáz Hungária Zrt., mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Sky Marketing Kft. végzi, mint adatfeldolgozó. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-86541/ Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1036 Budapest, Lajos utca 80. címen vagy a címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. 8.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi. 9. VEGYES RENDELKEZÉSEK 9.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének Szervező, Lebonyolító érdekkörén kívül eső elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 9.2 A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. 7

8 9.3 A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a hu Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodásának esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert, vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. 9.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált címek, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 9.5 Ha a Játékos adatfeltöltés vagy játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 9.6 Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 9.7 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a www. primakupon.hu oldalon. Budapest, július 1. Prímagáz Hungária Zrt. Szervező 8

9 1. számú Melléklet ÉRTÉKESÍTÉSI PONTOK LISTÁJA! Batthyány tér I 1011 Budapest Batthyány tér aluljáró Aréna Plaza 1087 Budapest Kerepesi út 9. Budagyöngye 1026 Budapest Szilágyi E. fasor 121. Csobánka tér 1038 Budapest Csobánka tér 2. Auchan Óbuda 1033 Budapest Szentendrei út 115. Flórián Üzletközpont 1033 Budapest Flórián tér 6-9. Békásmegyer HÉV 1033 Budapest Békásmegyer HÉV állomás hrsz. Fehérvári úti Vásárcsarnok 1116 Budapest Kőrösy József utca 7-9. Kelenföldi Pu 2 Pav Budapest Vasút u., Kelenföldi villamos végállomás Savoya Park (Albertfalva Auchan) 1117 Budapest Savoya Park Hunyadi J. út ös üzlet Hrsz: 43576/2/14 Campona 1222 Budapest Nagytétényi út Pesterzsébet, Kossuth út 1203 Budapest Kossuth L. út 29. Móricz Zs. krt Budapest Móricz Zs. krt. 16. Hrsz: 4272/1/0/9 Heltai Jenő tér Pavilon 1039 Budapest Heltai Jenő tér 65552/65 hrsz. Városház u Budapest Városház u Nyugati pu. I. ASZTAL 1087 Budapest Teréz krt. 56 Erzsébet krt mini CP 1073 Budapest Erzsébet krt. 17. Rákosfalvapark 1144 Budapest Rákosfalvapark 1-3. Sugár Inmedio 1148 Budapest Örs vezér tér Tesco Budafok 1117 Budapest Hengermalom u fsz. S-1/2. Örs Vezér tér HÉV (legrégebbi) 1148 Budapest Örs vezér tere hév végállomás Pólus Center 1152 Budapest Szentmihályi út 131. Páskomliget 1156 Budapest Páskomliget vásárcsarnok Nyírpalota u. Pólus Center Budapest Szentmihályi út 131. Aréna Relay café 1143 Budapest Stefánia út 2. Tesco Swedex 1097 Budapest Koppány u. 2. Árkád Inmedio 1106 Budapest Örs vezér tere 25/a Budafoki Szakrendelő 1221 Budapest Duna u. 2. Hrsz: Allee Inmedio 1117 Budapest Október 23-a u G54 számú üzlet Relay T2B érkezés Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér T 2/B Tesco Megapark 1204 Budapest Mártírok útja 281. Tesco Csepel 1214 Budapest Salak u. 14. Csepel HÉV 1212 Budapest Rákóczi F. u Auchan Soroksár 1239 Budapest Bevásárló u Relay T2B tranzit Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér T 2/B Relay T2 SkyCourt tranzit Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér T 2 KÖKI Terminál Relay 1191 Budapest Vak Bottyán u. 75. KÖKI Terminál Relay FC 1191 Budapest Vak Bottyán u

10 Relay T2A indulás Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér T 2 Tesco Váci út 1138 Budapest Gács u. 3. Relay T2A érkezés Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér T 2 MOM Park 1123 Budapest Alkotás u. 53 Hegyvidék Inmedio 1124 Budapest Apor Vilmos tér Szent István krt. 12. pav Budapest Szent István krt. 12. Móricz Zs. krt. pavilon 1111 Budapest Móricz Zs. Krt., 61es vill.vá. Budapest Kossuth u. 83. pav Budapest Kossuth L. u. 83. Váci utca Budapest Váci u. 10. Népliget 1Minute 1091 Budapest Üllői út 131. Budapest Hungária krt pav Budapest Hungária krt Budapest Jókai Mór u. pav Budapest Jókai Mór u. 5., SZTK előtt Budapest Kosztolányi tér pav Budapest Kosztolányi tér, Bartók B. út Budapest Ferihegyi út pav Budapest Ferihegyi út 29. Budapest, Szent Imre tér pav Budapest Szent Imre tér 2., busz vá. Budapest Kossuth tér piac pav Budapest Kossuth tér, piac Budapest Pesti út pav Budapest Pesti út 169. Budapest Újhegyi stny., Harmat u. pav Budapest Újhegyi stny., Harmat u Budapest Szentlélek tér pav Budapest Szentlélek tér Budapest Bogdáni út pav Budapest Bogdáni út, busz vá. Budapest Kőrösi Cs. stny. pav Budapest Kőrösi Cs. sétány 10. sz. PH. előtt Budapest Béke tér pav Budapest Béke tér Budapest, Bosnyák tér pav Budapest Bosnyák tér 12. (70-es busz vá.) Budapest Oktogon tér pav Budapest Oktogon tér 4. Auchan Fót 2151 Fót Fehérkő út 1. Auchan Budaörs 2040 Budaörs Sport u Auchan Törökbálint 2045 Törökbálint Torbágy u. 1. Cegléd MÁV 2700 Cegléd Kölcsey tér 3. Auchan Dunakeszi 2120 Dunakeszi Nádas u. 6. Auchan Szigetszentmiklós 2310 Szigetszentmiklós Háros u Auchan Csömör 2141 Csömör Határ út 6. Szigetszentmiklós Ifjúság út 2310 Szigetszentmiklós Ifjúság út (Miklós üzletház) Vác Volán pavilon 2600 Vác Galcsek u. 1. Busz Pu. Érd Stop Shop 2030 Érd Budai út 13. Hrsz: 22081/1. Auchan Solymár 2083 Solymár Szent Flórián utca 2. Tesco Budaörs 2040 Budaörs Kinizsi út 1-3. Tesco Érd 2030 Érd Budafoki út 2-4. Auchan Budakalász 2011 Budakalász Omszk park 1. hrsz: 1861/8 Auchan Maglód 2234 Maglód Eszterházy J. út 1. Tesco Vác 2600 Vác Deres u. 2. Tesco Dunakeszi-Fót 2120 Dunakeszi Fóti út hrsz. Cegléd Szabadság tér pav Cegléd Szabadság tér 1. 10

11 Sz.batta Damjanich u. pav Százhalombatta Damjanich utca 14. Vác Káptalan u. pav Vác Káptalan u. 3. Cegléd Kossuth tér pav Cegléd Kossuth tér 6. Székesfehérvár Fő út 8000 Székesfehérvár Fő u. 9. Auchan Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár Holland fasor 2. Dunaújváros 2400 Dunaújváros Dózsa Gy út 56. Székesfehérvár Videoton 8000 Székesfehérvár Berényi u Alba Plaza Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár Palotai út 1. Tesco Székesfehérvár 8002 Székesfehérvár Aszalvölgyi út 1. Székesfehérvár MÁV 8000 Székesfehérvár Béke tér 5.( MÁV pu.) Tesco Bicske 2060 Bicske Csabdi út 4. D.újváros Szórád u. pav Dunaújváros Szórád Márton u. 2. Dunaújváros Váci M. pav Dunaújváros Váci Mihály út 6. Kecskemét, Petőfi S. u 6000 Kecskemét Petőfi Sándor u. 2. Kecskemét, Noszlopy 6000 Kecskemét Noszlopy G. park 1. autóbusz pályaudvar Kecskemét Malom 6000 Kecskemét Korona út 2. Csányi u 2-4. Auchan Kecskemét Pólus Róna 6000 Kecskemét Dunaföldvári út 2. Kecskemét Petőfi Sándor u Kecskemét Petőfi Sándor u. 7. Tesco Kiskunfélegyháza 6100 Kiskunfélegyháza IX. körzet 8/b. Kecskemét Budai piac 6000 Kecskemét Budai út 2/A. Hrsz: 4049/2. Tesco Kecskemét 6000 Kecskemét Talfája tanya 1. Tesco Kiskunhalas 6400 Kiskunhalas Fejérföld u. 24. Kecskemét, Március 15. pav Kecskemét Március 15. u. 15. Kiskunfélegyháza, Kossuth u. pav Kiskunfélegyháza Kossuth L. u. 2. Szeged Mars tér keleti oldal Szeged Szeged Mars tér Inmedio 2238 Szeged Nagyáruház 6722 Szeged Szeged Jókai u. 1 Tesco Siklós 7800 Siklós Harkányi út 55. Tesco Mohács 7700 Mohács Pécsi út 61. Hrsz. 0127/42 Pécs Ybl pavilon 7600 Pécs Ybl Miklós u. hrsz.529/31 Tesco Pécs Pécs Kincses út 1. Pécs Steinmetz tér pav Pécs Steinmetz tér Pécs Berek u. pav Pécs Berek u. Hrsz: Pécs, Esztergár u. pav Pécs Esztergár u. (39es Dandár) Hrsz: 579/8 Pécs, Bajcsy pav Pécs Bajcsy Zs. u. 12. Hrsz: 18893/23 33.Deák Ferenc 7200 Dombóvár Dombóvár Pannónia u 1061/hrsz Bonyhád 7150 Bonyhád Szabadság tér 12. Dunaföldvár Kossuth út Dunaföldvár Kossuth utca 1. Tesco Szekszárd 7100 Szekszárd Tartsay V. u Markó Jánosné 7100 Szekszárd Szekszárd Béla tér király tér 8. Szekszárd, Találka tér, Széchenyi u. pav Szekszárd Találka tér; Széchenyi u 48. Hrsz: 1896/4 Kaposvár Stop Shop 7400 Kaposvár Áchim András u. 4. Kaposvár Honvéd pav Kaposvár Honvéd utca

12 Fonyód Ady Endre u. pav Fonyód Ady Endre u. 7. Kaposvár Plaza 7400 Kaposvár Berzsenyi u Kaposvár Fő utca 7400 Kaposvár Fő u. 23. Zalaegerszeg Volán 8900 Zalaegerszeg Balatoni út 2. Hrsz: 2954 Zalaegerszeg Kórház 8900 Zalaegerszeg Kórház Zrínyi M. u. 1. Zalaegerszeg Kossuth Lajos Zalaegerszeg Kossuth Lajos 34. Nagykanizsa Fő út Nagykanizsa Fő út 1. Zalaegerszeg MÁV 2.(121/B.) Pav Zalaegerszeg Bajcsy Zs. tér 1. Tesco Nagykanizsa 8800 Nagykanizsa Boszorkány u. 2. Nagykanizsa, Vásárcsarnok 8800 Nagykanizsa Kalmár u /A. üzlet Tesco Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg Sport u. 1. Zalaegerszeg, Kovács Károly tér pav Zalaegerszeg Kovács Károly tér H: 2938/8 Nagykanizsa, Templom tér pav Nagykanizsa Templom tér Hrsz: 527 1/6 Nagykanizsa VOLÁN 8800 Nagykanizsa Báthory u. 2./Vásár u. 2. Nagykanizsa Plaza 8800 Nagykanizsa Európa Tanács u /A. üzlet Győr MÁV 9021 Győr Révai M. u (MÁV pu.) Sopron 9400 Sopron Széchenyi tér 13. Mosonmagyaróvár 9200 Mosonmagyaróvár Kormos ltp Győr Vásárcsarnok 9023 Győr Hermann Ottó u. 25. Sopron Várkerület 9400 Sopron Várkerület 44. Sopron Magyar u 9400 Sopron Magyar u. 5. fsz/1. Győr VOLÁN 9027 Győr Hunyadi u. 9. Volán Autóbuszáll. 28.Pav. EDIRO KER.BT. Soós Edina 9001 Győr Győr Kodály Z. 19 Tesco Győr 9012 Győr Királyszék u. 33. Győr Árkád 9022 Győr Budai út 1. Tesco Sopron 9400 Sopron Ipar krt. 30. Győr Ifjúság pav Győr Ifjúság krt. 6. Győr Mónus pav Győr Mónus I. u. 24. Győr Árpád pav Győr Árpád u. 36. Győr Baross pav Győr Baross u. 30. Sebesyné Fazekas Erzsébet 9200 Mosonmagyróvár Mosonmagyaróvár Móra ltp. Hrsz.: 16 Szombathely 9700 Szombathely Fő tér 16. Szombathely Vásárcsarnok 9700 Szombathely Hunyadi út 5-7. Szombathely MÁV 9700 Szombathely MÁV állomás Szombathely Szűrcsapó u 9700 Szombathely Szűrcsapó utca 4. Kőszeg, Városház u Kőszeg Városház út 5. Tesco Szombathely 9700 Szombathely Zanati u. 70. Szombathely Volán FC 9700 Szombathely Ady tér Volán pu. Szombathely Király u. pav Szombathely Király u. 1. Hrsz: 6254 Veszprém 8200 Veszprém Kossuth u. 1. HOTEL Kotricsné Paltesz Ildikó 8200 Veszprém Veszprém Budapest u Hotel előtt Veszprém Volán Pavilon 8200 Veszprém Jutasi út 4. 12

13 Veszprém Kossuth út 19 pavilon 8200 Veszprém Kossuth út 19. Hrsz: 15 Tesco Tapolca 8300 Tapolca Veszprémi út 5. Tesco Várpalota 8100 Várpalota Fehérvári út 17. Tesco Ajka 8400 Ajka Fő út 66. Debrecen, MÁV I. (ind.) 22,5 m Debrecen Petőfi tér 4. Debrecen, MÁV II(érk.) 4025 Debrecen Petőfi tér 4. hrsz: Auchan Debrecen 4031 Debrecen Kishatár u. 7. Debrecen Malompark 4027 Debrecen Füredi út 27. hrsz: Debrecen Csapó u Debrecen Csapó u Tesco Debrecen 4031 Debrecen Kishegyesi út S-23 üzlet Debrecen Széchenyi út 58 Pav Debrecen Széchenyi út 58. Debrecen Árkád Fórum 4026 Debrecen Csapó út 30. Debrecen, Víztorony u Debrecen Víztorony u. 13. Hrsz: 6183 Debrecen, Szombathi I. u Debrecen Szombathi I. u /7/A/17 6.pavilon / Kozlok Béláné 4001 Debrecen Debrecen Piac u. 22 Debrecen, Bíbic u Debrecen Bíbic u. 2. Debrecen Piac u. pav Debrecen Piac u. 10. Debrecen, Batthyány u Debrecen Batthyány u. 1. Szolnok, MÁV 5000 Szolnok Jubileum tér, Vasútállomás Jászladány, Kossuth u 5055 Jászladány Kossuth u. 93 Auchan Szolnok 5000 Szolnok Felső -Szandai rét 1. B.16. sz. üzlet 3. sz. Pavilon Polgár Ferencné 5200 Törökszentmiklós Törökszentmiklós Hunyadi tér Szolnok Kossuth 5000 Szolnok Kossuth utca Szolnok Ságvári út Szolnok Ady E. út 11. /Ságvári út 59. ( XII/4. üzlet Csarnok és Piac) 7. sz. Pavilon M-V CONSULTING Kft Szolnok Szolnok Baross u Tesco Szolnok 5000 Szolnok Téglagyár út 30. Szolnok Volán Üzletház 5000 Szolnok Ady E. út 15. Hrsz: 2150 fsz/16. Tiszaföldvár, Malom utca 5430 Tiszaföldvár Malom u. 3/6. MERITIME Kft Szolnok Szolnok Baross utca , Törökszentmiklós Inmedio 5200 Törökszentmiklós Törökszentmiklós Kossuth L. u

14 2. számú Melléklet A SZOLGÁLTATÁS ELÉRHETŐ AZ ALÁBBI TELEPÜLÉSEKEN IRSZ Város KER UTCANÉV UTÓTAG 1007 Budapest Margitsziget Hajós Alfréd sétány 1007 Budapest Margitsziget Margitsziget sziget 1007 Budapest Margitsziget Művész sétány 1007 Budapest Margitsziget Soó Rezső sétány 1007 Budapest Margitsziget Zielinski Szilárd sétány 1011 Budapest I. Apor Péter utca 1011 Budapest I. Aranyhal utca 1011 Budapest I. Batthyány tér 1011 Budapest I. Bem rakpart 1011 Budapest I. Corvin tér 1011 Budapest I. Fő utca 1011 Budapest I. Fő utca 1011 Budapest I. Gyorskocsi utca 1011 Budapest I. Gyorskocsi utca 1011 Budapest I. Halász utca 1011 Budapest I. Hunyadi János út 1011 Budapest I. Hunyadi László lépcső 1011 Budapest I. Iskola lépcső 1011 Budapest I. Iskola utca 1011 Budapest I. Jégverem utca 1011 Budapest I. Jezsuita lépcső 1011 Budapest I. Kapucinus utca 1011 Budapest I. Málna utca 1011 Budapest I. Mária tér 1011 Budapest I. Markovits Iván utca 1011 Budapest I. Pala utca 1011 Budapest I. Ponty utca 1011 Budapest I. Szalag lépcső 1011 Budapest I. Szalag utca 1011 Budapest I. Székely utca 1011 Budapest I. Szilágyi Dezső tér 1011 Budapest I. Szőnyeg utca 1011 Budapest I. Vám utca 1012 Budapest I. Alkotás utca 1012 Budapest I. Attila út 1012 Budapest I. Bugát utca 1012 Budapest I. Gránit lépcső 1012 Budapest I. Győző utca 1012 Budapest I. Korlát utca 1012 Budapest I. Koronaőr köz 1012 Budapest I. Kosciuszkó Tádé utca 1012 Budapest I. Körmöci utca 1012 Budapest I. Kuny Domokos utca 1012 Budapest I. Logodi utca 1012 Budapest I. Lotharingiai Károly park 1012 Budapest I. Lovas út 1012 Budapest I. Márvány utca 1012 Budapest I. Márvány utca 1012 Budapest I. Mátray utca 1012 Budapest I. Mikó utca 1012 Budapest I. Pálya utca 1012 Budapest I. Tábor utca 1012 Budapest I. Várfok utca 1012 Budapest I. Vérmező út 1012 Budapest I. Zerge lépcső 1013 Budapest I. Alagút utca 1013 Budapest I. Apród utca 1013 Budapest I. Attila út 1013 Budapest I. Attila út 1013 Budapest I. Attila köz 1013 Budapest I. Clark Ádám tér 1013 Budapest I. Dózsa György tér 1013 Budapest I. Döbrentei tér 1013 Budapest I. Döbrentei utca 1013 Budapest I. Fátyol utca 1013 Budapest I. Feszty Árpád utca 1013 Budapest I. Fogas utca 1013 Budapest I. Hadnagy utca 1013 Budapest I. Hegedűs köz 1013 Budapest I. Jávorka Sándor lépcső 1013 Budapest I. Kereszt utca 1013 Budapest I. Krisztina tér 1013 Budapest I. Krisztina körút 1013 Budapest I. Krisztina körút 1013 Budapest I. Lánchíd utca 1013 Budapest I. Öntőház utca 1013 Budapest I. Pásztor lépcső 1013 Budapest I. Pauler utca 1013 Budapest I. Roham utca 1013 Budapest I. Sándor Móric lépcső 1013 Budapest I. Sarló utca 1013 Budapest I. Sikló utca 1013 Budapest I. Szarvas tér 1013 Budapest I. Szent Gellért lépcső 1013 Budapest I. Szent Gellért rakpart 1013 Budapest I. Váralja utca 1013 Budapest I. Várkert rakpart 1013 Budapest I. Ybl Miklós tér 1014 Budapest I. Anjou bástya 1014 Budapest I. Anna utca 1014 Budapest I. Babits Mihály sétány 1014 Budapest I. Balta köz 1014 Budapest I. Bécsi kapu tér 1014 Budapest I. Dárda utca 14

15 1014 Budapest I. Dísz tér 1014 Budapest I. Fortuna utca 1014 Budapest I. Fortuna köz 1014 Budapest I. Hajadon utca 1014 Budapest I. Hess András tér 1014 Budapest I. Ibolya utca 1014 Budapest I. Kapisztrán tér 1014 Budapest I. Kard utca 1014 Budapest I. Lant utca 1014 Budapest I. Lovarda utca 1014 Budapest I. Magyar asszonyok bástyája 1014 Budapest I. Móra Ferenc utca 1014 Budapest I. Nándor utca 1014 Budapest I. Nőegylet utca 1014 Budapest I. Országház utca 1014 Budapest I. Palota út 1014 Budapest I. Szent György tér 1014 Budapest I. Szent György utca 1014 Budapest I. Szentháromság tér 1014 Budapest I. Szentháromság utca 1014 Budapest I. Színház utca 1014 Budapest I. Táncsics Mihály utca 1014 Budapest I. Tárnok utca 1014 Budapest I. Tóth Árpád sétány 1014 Budapest I. Úri utca 1015 Budapest I. Batthyány utca 1015 Budapest I. Csalogány utca 1015 Budapest I. Csónak utca 1015 Budapest I. Donáti köz 1015 Budapest I. Donáti lépcső 1015 Budapest I. Donáti utca 1015 Budapest I. Fazekas utca 1015 Budapest I. Fazekas utca 1015 Budapest I. Fiáth János utca 1015 Budapest I. Franklin utca 1015 Budapest I. Gimnázium utca 1015 Budapest I. Halász bástya 1015 Budapest I. Hattyú utca 1015 Budapest I. Hunfalvy utca 1015 Budapest I. Ilona lépcső 1015 Budapest I. Jácint lépcső 1015 Budapest I. Kagyló utca 1015 Budapest I. Kapás utca 1015 Budapest I. Kapás utca 1015 Budapest I. Király lépcső 1015 Budapest I. Linzi lépcső 1015 Budapest I. Magas utca 1015 Budapest I. Ostrom utca 1015 Budapest I. Schulek Frigyes lépcső 1015 Budapest I. Szabó Ilonka utca 1015 Budapest I. Szeder lépcső 1015 Budapest I. Széna tér 1015 Budapest I. Széna tér 1015 Budapest I. Toldy lépcső 1015 Budapest I. Toldy Ferenc utca 1015 Budapest I. Vándor utca 1016 Budapest I. Ág utca 1016 Budapest I. Aladár utca 1016 Budapest I. Alsóhegy utca 1016 Budapest I. Alsóhegy utca 1016 Budapest I. Antal utca 1016 Budapest I. Avar utca 1016 Budapest I. Bérc utca 1016 Budapest I. Berényi utca 1016 Budapest I. Csap utca 1016 Budapest I. Czakó utca 1016 Budapest I. Derék utca 1016 Budapest I. Dezső utca 1016 Budapest I. Fém utca 1016 Budapest I. Fenyő utca 1016 Budapest I. Galeotti utca 1016 Budapest I. Gellérthegy utca 1016 Budapest I. Gyula utca 1016 Budapest I. Harkály utca 1016 Budapest I. Hegyalja út 1016 Budapest I. Hegyalja út 1016 Budapest I. Kemál Atatürk sétaút 1016 Budapest I. Kocsány utca 1016 Budapest I. Kőműves lépcső 1016 Budapest I. Krisztina körút 1016 Budapest I. Lisznyai utca 1016 Budapest I. Mészáros utca 1016 Budapest I. Mihály utca 1016 Budapest I. Naphegy tér 1016 Budapest I. Naphegy utca 1016 Budapest I. Nyárs utca 1016 Budapest I. Orom utca 1016 Budapest I. Orvos utca 1016 Budapest I. Párduc utca 1016 Budapest I. Piroska utca 1016 Budapest I. Róka utca 1016 Budapest I. Sánc utca 1016 Budapest I. Somlói út 1016 Budapest I. Számadó utca 1016 Budapest I. Szent Sebestyén köz 1016 Budapest I. Szirom utca 1016 Budapest I. Szirtes út 1016 Budapest I. Tibor utca 1016 Budapest I. Tigris utca 1016 Budapest I. Tündérlaki mélyút 1016 Budapest I. Zsolt utca 1021 Budapest II. Alsó Völgy utca 1021 Budapest II. Bognár utca 1021 Budapest II. Bölöni György utca 15

16 1021 Budapest II. Budakeszi út 1021 Budapest II. Budenz út 1021 Budapest II. Csibor utca 1021 Budapest II. Dénes utca 1021 Budapest II. Fekete István utca 1021 Budapest II. Furulya utca 1021 Budapest II. Gyémántos lépcső 1021 Budapest II. Hársfavirág utca 1021 Budapest II. Hárshegyi út 1021 Budapest II. Hárshegyi körút 1021 Budapest II. Heinrich István utca 1021 Budapest II. Hűvösvölgyi út 1021 Budapest II. Irén utca 1021 Budapest II. Keskeny utca 1021 Budapest II. Kőhárs utca 1021 Budapest II. Kuruc utca 1021 Budapest II. Kuruclesi út 1021 Budapest II. Labanc út 1021 Budapest II. Lipótmezei út 1021 Budapest II. Mária út 1021 Budapest II. Modori utca 1021 Budapest II. Napraforgó utca 1021 Budapest II. Napraforgó köz 1021 Budapest II. Nyéki út 1021 Budapest II. Ötvös János utca 1021 Budapest II. Pálos utca 1021 Budapest II. Schüller út 1021 Budapest II. Szakadék út 1021 Budapest II. Széher út 1021 Budapest II. Széphalom utca 1021 Budapest II. Szép Juhászné köz 1021 Budapest II. Szép Juhászné út 1021 Budapest II. Szerb Antal utca 1021 Budapest II. Szipka utca 1021 Budapest II. Tárogató út 1021 Budapest II. Tárogató lejtő 1021 Budapest II. Üdülő út 1021 Budapest II. Vadaskerti utca 1021 Budapest II. Versec sor 1021 Budapest II. Völgy utca 1021 Budapest II. Zsemlye utca 1021 Budapest II. Zuhatag sor 1021 Budapest II. Zuhatag utca 1022 Budapest II. Ady Endre utca 1022 Budapest II. Áldás utca 1022 Budapest II. Alsó Törökvész út 1022 Budapest II. Alvinci út 1022 Budapest II. Aranka utca 1022 Budapest II. Árvácska utca 1022 Budapest II. Balogvár utca 1022 Budapest II. Barsi utca 1022 Budapest II. Bég utca 1022 Budapest II. Bibó István park 1022 Budapest II. Bimbó út 1022 Budapest II. Bimbó út 1022 Budapest II. Bogár lépcső 1022 Budapest II. Bogár utca 1022 Budapest II. Csopaki utca 1022 Budapest II. Detrekő utca 1022 Budapest II. Endrődi Sándor utca 1022 Budapest II. Endrődi Sándor utca 1022 Budapest II. Erdélyi János tér 1022 Budapest II. Eszter utca 1022 Budapest II. Eszter utca 1022 Budapest II. Felvinci út 1022 Budapest II. Fillér lépcső 1022 Budapest II. Fillér utca 1022 Budapest II. Füge utca 1022 Budapest II. Hankóczy Jenő utca 1022 Budapest II. Herman Ottó út 1022 Budapest II. Herman Ottó út 1022 Budapest II. Kapor utca 1022 Budapest II. Kitaibel Pál utca 1022 Budapest II. Kopogó lépcső 1022 Budapest II. Lévay utca 1022 Budapest II. Lóczy Lajos utca 1022 Budapest II. Lorántffy Zsuzsanna út 1022 Budapest II. Mák utca 1022 Budapest II. Marczibányi tér 1022 Budapest II. Pajzs utca 1022 Budapest II. Pajzs utca 1022 Budapest II. Présház utca 1022 Budapest II. Rét utca 1022 Budapest II. Ribáry utca 1022 Budapest II. Rókushegyi lépcső 1022 Budapest II. Ruszti út 1022 Budapest II. Szemlőhegy utca 1022 Budapest II. Szpáhi utca 1022 Budapest II. Tapolcsányi utca 1022 Budapest II. Törökvész út 1022 Budapest II. Tövis utca 1022 Budapest II. Tövis utca 1022 Budapest II. Tulipán utca 1022 Budapest II. Vadrózsa utca 1022 Budapest II. Zilah utca 1023 Budapest II. Apostol utca 1023 Budapest II. Apostol utca 1023 Budapest II. Árpád fejedelem útja 1023 Budapest II. Bécsi út 1023 Budapest II. Bécsi út 1023 Budapest II. Bolyai utca 1023 Budapest II. Borbolya utca 1023 Budapest II. Cserfa utca 1023 Budapest II. Dara utca 16

17 1023 Budapest II. Darázs utca 1023 Budapest II. Daru utca 1023 Budapest II. Felhévízi utca 1023 Budapest II. Felhévízi utca 1023 Budapest II. Frankel Leó út 1023 Budapest II. Germanus Gyula park 1023 Budapest II. Gül Baba utca 1023 Budapest II. Harcsa utca 1023 Budapest II. Kolozsvári Tamás utca 1023 Budapest II. Komjádi Béla utca 1023 Budapest II. Lajos utca 1023 Budapest II. Lajos utca 1023 Budapest II. Levél utca 1023 Budapest II. Lublói utca 1023 Budapest II. Lukács utca 1023 Budapest II. Mansfeld Péter park 1023 Budapest II. Margit tér 1023 Budapest II. Margit utca 1023 Budapest II. Mecset utca 1023 Budapest II. Orgona utca 1023 Budapest II. Repkény utca 1023 Budapest II. Rómer Flóris utca 1023 Budapest II. Sajka utca 1023 Budapest II. Török utca 1023 Budapest II. Turbán utca 1023 Budapest II. Türbe tér 1023 Budapest II. Ürömi utca 1023 Budapest II. Ürömi köz 1023 Budapest II. Üstökös utca 1023 Budapest II. Vérhalom utca 1023 Budapest II. Veronika utca 1023 Budapest II. Zsigmond tér 1023 Budapest II. Zsigmond köz 1024 Budapest II. Ady Endre utca 1024 Budapest II. Ady Endre utca 1024 Budapest II. Baka utca 1024 Budapest II. Buday László utca 1024 Budapest II. Dékán utca 1024 Budapest II. Ezredes utca 1024 Budapest II. Fény utca 1024 Budapest II. Fényes Elek utca 1024 Budapest II. Fillér utca 1024 Budapest II. Fillér utca 1024 Budapest II. Forint utca 1024 Budapest II. Káplár utca 1024 Budapest II. Keleti Károly utca 1024 Budapest II. Kis Rókus utca 1024 Budapest II. Kitaibel Pál utca 1024 Budapest II. Kitaibel Pál utca 1024 Budapest II. Kút utca 1024 Budapest II. Lövőház utca 1024 Budapest II. Margit körút 1024 Budapest II. Mechwart lépcső 1024 Budapest II. Mechwart tér 1024 Budapest II. Mechwart liget 1024 Budapest II. Nyúl utca 1024 Budapest II. Pengő utca 1024 Budapest II. Pengő köz 1024 Budapest II. Petrezselyem utca 1024 Budapest II. Retek utca 1024 Budapest II. Rómer Flóris utca 1024 Budapest II. Rózsahegy utca 1024 Budapest II. Széll Kálmán tér 1024 Budapest II. Szemlőhegy utca 1024 Budapest II. Széna tér 1024 Budapest II. Szilágyi Erzsébet fasor 1024 Budapest II. Tizedes utca 1024 Budapest II. Vince utca 1024 Budapest II. Zivatar utca 1025 Budapest II. Áfonya utca 1025 Budapest II. Áldás utca 1025 Budapest II. Ali utca 1025 Budapest II. Alsó zöldmáli út 1025 Budapest II. Apáthy-szikla köz 1025 Budapest II. Apostol utca 1025 Budapest II. Baba utca 1025 Budapest II. Barlang utca 1025 Budapest II. Battai lépcső 1025 Budapest II. Battai út 1025 Budapest II. Batyu utca 1025 Budapest II. Berkenye utca 1025 Budapest II. Boróka utca 1025 Budapest II. Búzavirág utca 1025 Budapest II. Cimbalom utca 1025 Budapest II. Cimbalom köz 1025 Budapest II. Cirbolya utca 1025 Budapest II. Csalán út 1025 Budapest II. Csalán köz 1025 Budapest II. Csalit utca 1025 Budapest II. Csatárka út 1025 Budapest II. Csatárka köz 1025 Budapest II. Csejtei utca 1025 Budapest II. Csejtei köz 1025 Budapest II. Cseppkő utca 1025 Budapest II. Cseppkő köz 1025 Budapest II. Cserje utca 1025 Budapest II. Csévi utca 1025 Budapest II. Csévi köz 1025 Budapest II. Csíksomlyó utca 1025 Budapest II. Eszter utca 1025 Budapest II. Fajd utca 1025 Budapest II. Feketefenyő utca 1025 Budapest II. Felhévízi utca 1025 Budapest II. Felső Zöldmáli út 17

18 1025 Budapest II. Ferenchegyi lépcső 1025 Budapest II. Ferenchegyi út 1025 Budapest II. Glück Frigyes út 1025 Budapest II. Gomba utca 1025 Budapest II. Görgényi út 1025 Budapest II. Józsefhegyi lépcső 1025 Budapest II. Józsefhegyi utca 1025 Budapest II. Kapy utca 1025 Budapest II. Karszt utca 1025 Budapest II. Kavics utca 1025 Budapest II. Keselyű út 1025 Budapest II. Kilátás utca 1025 Budapest II. Kondor út 1025 Budapest II. Kondorkert utca 1025 Budapest II. Krecsányi utca 1025 Budapest II. Kulpa utca 1025 Budapest II. Kupeczky utca 1025 Budapest II. Lívia utca 1025 Budapest II. Madár utca 1025 Budapest II. Majális utca 1025 Budapest II. Mandula utca 1025 Budapest II. Mecenzéf utca 1025 Budapest II. Muraközi utca 1025 Budapest II. Nagybányai lépcső 1025 Budapest II. Nagybányai út 1025 Budapest II. Napsugár lépcső 1025 Budapest II. Napsugár utca 1025 Budapest II. Napvirág utca 1025 Budapest II. Őzgida utca 1025 Budapest II. Páfránykert utca 1025 Budapest II. Páfrányliget utca 1025 Budapest II. Pajzs utca 1025 Budapest II. Palánta utca 1025 Budapest II. Palatinus utca 1025 Budapest II. Pálvölgyi út 1025 Budapest II. Pentelei Molnár utca 1025 Budapest II. Pitypang utca 1025 Budapest II. Pusztaszeri út 1025 Budapest II. Pusztaszeri köz 1025 Budapest II. Ruthén út 1025 Budapest II. Sarolta utca 1025 Budapest II. Selyemakác utca 1025 Budapest II. Szalamandra út 1025 Budapest II. Szalamandra köz 1025 Budapest II. Szalonka út 1025 Budapest II. Szalonkales utca 1025 Budapest II. Szemlőhegy utca 1025 Budapest II. Szépvölgyi út 1025 Budapest II. Szépvölgyi út 1025 Budapest II. Szépvölgyi dűlő 1025 Budapest II. Szépvölgyi köz 1025 Budapest II. Szeréna út 1025 Budapest II. Szeréna köz 1025 Budapest II. Szikla utca 1025 Budapest II. Szilfa utca 1025 Budapest II. Szivarfa utca 1025 Budapest II. Tiszafa utca 1025 Budapest II. Tömörkény utca 1025 Budapest II. Törökvész út 1025 Budapest II. Törökvész út 1025 Budapest II. Turista út 1025 Budapest II. Utas utca 1025 Budapest II. Vend utca 1025 Budapest II. Verecke lépcső 1025 Budapest II. Verecke út 1025 Budapest II. Verecke köz 1025 Budapest II. Vérhalom tér 1025 Budapest II. Vérhalom utca 1025 Budapest II. Vérhalom utca 1025 Budapest II. Vérhalom utca 1025 Budapest II. Vihorlát utca 1025 Budapest II. Vörösberkenye utca 1025 Budapest II. Vöröstorony lépcső 1025 Budapest II. Vöröstorony utca 1025 Budapest II. Vöröstorony lejtő 1025 Budapest II. Zöldkert út 1025 Budapest II. Zöldkő utca 1025 Budapest II. Zöldlomb utca 1025 Budapest II. Zöldmáli lejtő 1025 Budapest II. Zsindely utca 1025 Budapest II. Zuhany utca 1026 Budapest II. Ábrányi Emil utca 1026 Budapest II. Avedik utca 1026 Budapest II. Balogh Ádám utca 1026 Budapest II. Balogh Ádám köz 1026 Budapest II. Bimbó út 1026 Budapest II. Bimbó köz 1026 Budapest II. Branyiszkó út 1026 Budapest II. Cirok utca 1026 Budapest II. Ditró utca 1026 Budapest II. Endrődi köz 1026 Budapest II. Endrődi Sándor utca 1026 Budapest II. Érmelléki utca 1026 Budapest II. Ervin utca 1026 Budapest II. Fenyves lépcső 1026 Budapest II. Fenyves utca 1026 Budapest II. Fenyves lejtő 1026 Budapest II. Fillér utca 1026 Budapest II. Fillér utca 1026 Budapest II. Fullánk utca 1026 Budapest II. Gábor Áron utca 1026 Budapest II. Gábor Áron köz 1026 Budapest II. Garas utca 1026 Budapest II. Gárdonyi Géza út 18

19 1026 Budapest II. Guyon köz 1026 Budapest II. Guyon Richárd utca 1026 Budapest II. Gyergyó utca 1026 Budapest II. Harangvirág utca 1026 Budapest II. Hargita utca 1026 Budapest II. Házmán utca 1026 Budapest II. Hegyi utca 1026 Budapest II. Herman Ottó út 1026 Budapest II. Hidász utca 1026 Budapest II. Hűvösvölgyi út 1026 Budapest II. Júlia utca 1026 Budapest II. Karabély utca 1026 Budapest II. Kelemen László utca 1026 Budapest II. Küküllő utca 1026 Budapest II. Lepke utca 1026 Budapest II. Lepke köz 1026 Budapest II. Lorántffy Zsuzsanna lépcső 1026 Budapest II. Lotz Károly utca 1026 Budapest II. Lupény utca 1026 Budapest II. Nagy Lajos tér 1026 Budapest II. Nagyajtai utca 1026 Budapest II. Nyúl utca 1026 Budapest II. Orló utca 1026 Budapest II. Orsó utca 1026 Budapest II. Páfrány út 1026 Budapest II. Pasaréti tér 1026 Budapest II. Pasaréti út 1026 Budapest II. Pasaréti köz 1026 Budapest II. Pázsit utca 1026 Budapest II. Prímás utca 1026 Budapest II. Radna utca 1026 Budapest II. Rhédey utca 1026 Budapest II. Riadó utca 1026 Budapest II. Rügy utca 1026 Budapest II. Sodrás utca 1026 Budapest II. Sövény utca 1026 Budapest II. Széplak utca 1026 Budapest II. Szilágyi Erzsébet fasor 1026 Budapest II. Torockó tér 1026 Budapest II. Torockó utca 1026 Budapest II. Torockó köz 1026 Budapest II. Törökvész lejtő 1026 Budapest II. Tövis utca 1026 Budapest II. Trombitás út 1026 Budapest II. Tüske utca 1026 Budapest II. Tüske köz 1026 Budapest II. Vadorzó utca 1026 Budapest II. Verseghy Ferenc utca 1026 Budapest II. Virág árok 1026 Budapest II. Volkmann utca 1026 Budapest II. Zuhatag sor 1027 Budapest II. Bajvívó utca 1027 Budapest II. Bakfark Bálint utca 1027 Budapest II. Bem rakpart 1027 Budapest II. Bem József tér 1027 Budapest II. Bem József utca 1027 Budapest II. Bodrog utca 1027 Budapest II. Csalogány utca 1027 Budapest II. Csapláros utca 1027 Budapest II. Erőd utca 1027 Budapest II. Fazekas utca 1027 Budapest II. Fazekas utca 1027 Budapest II. Fekete Sas utca 1027 Budapest II. Fő utca 1027 Budapest II. Fő utca 1027 Budapest II. Frankel Leó út 1027 Budapest II. Frankel Leó út 1027 Budapest II. Ganz utca 1027 Budapest II. Ganz köz 1027 Budapest II. Gyóni Géza tér 1027 Budapest II. Gyorskocsi utca 1027 Budapest II. Henger utca 1027 Budapest II. Horvát utca 1027 Budapest II. Jurányi utca 1027 Budapest II. Kacsa utca 1027 Budapest II. Kandó Kálmán utca 1027 Budapest II. Kapás utca 1027 Budapest II. Királyfürdő utca 1027 Budapest II. Lipthay utca 1027 Budapest II. Margit körút 1027 Budapest II. Margit körút 1027 Budapest II. Medve utca 1027 Budapest II. Nagy Imre tér 1027 Budapest II. Szász Károly utca 1027 Budapest II. Tarasz Sevcsenko tér 1027 Budapest II. Tölgyfa utca 1027 Budapest II. Üstökös utca 1027 Budapest II. Varsányi udvar 1027 Budapest II. Varsányi Irén utca 1027 Budapest II. Vidra utca 1027 Budapest II. Vitéz utca 1027 Budapest II. Víziváros tér 1028 Budapest II. Áchim András utca 1028 Budapest II. Apáca utca 1028 Budapest II. Arad utca 1028 Budapest II. Árpád utca 1028 Budapest II. Aszú utca 1028 Budapest II. Aszú köz 1028 Budapest II. Attila utca 1028 Budapest II. Bercsényi utca 1028 Budapest II. Bethlen Gábor utca 1028 Budapest II. Brassó utca 1028 Budapest II. Budajenő utca 1028 Budapest II. Bujdosó köz 19

20 1028 Budapest II. Bükkfa utca 1028 Budapest II. Cenk utca 1028 Budapest II. Csatlós utca 1028 Budapest II. Csokonai utca 1028 Budapest II. Deák Ferenc utca 1028 Budapest II. Delta utca 1028 Budapest II. Dér utca 1028 Budapest II. Dés utca 1028 Budapest II. Dombos utca 1028 Budapest II. Dózsa György utca 1028 Budapest II. Eskü utca 1028 Budapest II. Fejsze utca 1028 Budapest II. Fenyőerdő utca 1028 Budapest II. Fuvola utca 1028 Budapest II. Galóca utca 1028 Budapest II. Gazda utca 1028 Budapest II. Gerbera utca 1028 Budapest II. Gercse utca 1028 Budapest II. Gesztenyefa utca 1028 Budapest II. Golfütő utca 1028 Budapest II. Gyalogos köz 1028 Budapest II. Gyopár utca 1028 Budapest II. Gyöngyvirág utca 1028 Budapest II. Harmatcsepp utca 1028 Budapest II. Hideg utca 1028 Budapest II. Hidegkúti út 1028 Budapest II. Honvéd utca 1028 Budapest II. Hunyadi János utca 1028 Budapest II. Imola utca 1028 Budapest II. Jánosbogár utca 1028 Budapest II. Járóka utca 1028 Budapest II. Jegesmedve utca 1028 Budapest II. Jegesmedve lejtő 1028 Budapest II. Jókai utca 1028 Budapest II. Kadarka utca 1028 Budapest II. Kánya utca 1028 Budapest II. Kardos utca 1028 Budapest II. Kassa utca 1028 Budapest II. Kazinczy utca 1028 Budapest II. Kecskehegyi út 1028 Budapest II. Kenyérmező utca 1028 Budapest II. Kerényi Frigyes köz 1028 Budapest II. Kerényi Frigyes utca 1028 Budapest II. Kertváros utca 1028 Budapest II. Kevélyhegyi utca 1028 Budapest II. Kilincs utca 1028 Budapest II. Kisasszony utca 1028 Budapest II. Kisfaludy utca 1028 Budapest II. Kisgazda utca 1028 Budapest II. Kokárda utca 1028 Budapest II. Kolozsvár utca 1028 Budapest II. Kossuth Lajos utca 1028 Budapest II. Kő utca 1028 Budapest II. Kőhegyi út 1028 Budapest II. Kökény utca 1028 Budapest II. Kölcsey utca 1028 Budapest II. Kőrózsa utca 1028 Budapest II. Körös utca 1028 Budapest II. Kővári út 1028 Budapest II. Kövidinka utca 1028 Budapest II. Községház utca 1028 Budapest II. Kulcs utca 1028 Budapest II. Lehel utca 1028 Budapest II. Len utca 1028 Budapest II. Leshegy utca 1028 Budapest II. Liliom utca 1028 Budapest II. Malom csárda utca 1028 Budapest II. Mária utca 1028 Budapest II. Máriahegy dűlő 1028 Budapest II. Máriahegy utca 1028 Budapest II. Máriaremetei út 1028 Budapest II. Máriaremetei út 1028 Budapest II. Maros utca 1028 Budapest II. Mátra utca 1028 Budapest II. Mester utca 1028 Budapest II. Miatyánk utca 1028 Budapest II. Mikes Kelemen utca 1028 Budapest II. Mikszáth Kálmán utca 1028 Budapest II. Mosbach park 1028 Budapest II. Muhar utca 1028 Budapest II. Nedű utca 1028 Budapest II. Noémi utca 1028 Budapest II. Nóra utca 1028 Budapest II. Nyár utca 1028 Budapest II. Örökzöld utca 1028 Budapest II. Ösvény utca 1028 Budapest II. Paprikás köz 1028 Budapest II. Patakhegyi utca 1028 Budapest II. Patróna utca 1028 Budapest II. Petőfi utca 1028 Budapest II. Pinceszer utca 1028 Budapest II. Piszke utca 1028 Budapest II. Pozsonyi utca 1028 Budapest II. Rákóczi utca 1028 Budapest II. Rákos utca 1028 Budapest II. Rákos köz 1028 Budapest II. Rend utca 1028 Budapest II. Rezeda utca 1028 Budapest II. Rodostó utca 1028 Budapest II. Rózsa utca 1028 Budapest II. Síp utca 1028 Budapest II. Sóvirág utca 1028 Budapest II. Szabadság utca 1028 Budapest II. Szamorodni utca 20

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Úri u. 38. (Önkormányzat Intézménye), TEVK: 01

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Úri u. 38. (Önkormányzat Intézménye), TEVK: 01 dr. Benke-Nagy Anita Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 01-001-001-5, Cím: Úri u. 38. (Önkormányzat Intézménye), TEVK: 01 Anna utca teljes közterület 16 Balta köz teljes közterület 9 Kapisztrán tér

Részletesebben

1.3.2 az oldal ( Weboldal ) használatával elfogadja a jelen játékszabályzatban ( Játékszabályzat ) írt valamennyi feltételt.

1.3.2 az oldal ( Weboldal ) használatával elfogadja a jelen játékszabályzatban ( Játékszabályzat ) írt valamennyi feltételt. Horvátországi Apartmanok Nyereményjáték RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Horvátországi Apartmanok Nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a More Mare d.o.o

Részletesebben

A KIKA Nyári Vásár elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei

A KIKA Nyári Vásár elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei A KIKA Nyári Vásár elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKAT ELFOGADOD.

Részletesebben

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY. felvételi körzethatárainak meghatározása. 1. sz. melléklet

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY. felvételi körzethatárainak meghatározása. 1. sz. melléklet OKTATÁSI FŐOSZTÁLY Ügyiratszám: BPB/012/00995-2/2013. Tárgy: Budapest Főváros II. kerület iskolai felvételi körzethatárainak meghatározása 1. sz. melléklet 034802 Budenz József Általános Iskola és Gimnázium

Részletesebben

Utcajegyzék az óvodai körzetekhez október

Utcajegyzék az óvodai körzetekhez október Utcajegyzék az óvodai körzetekhez 2013. október Bolyai u.15. Ady E.u. Alsó Törökvész u. - Apostol u. - Áldás u. Áfonya - Árvácska u. - Barsi u. - Berkenye u. - Bimbó u. 75-ig és 90-ig - Bolyai u. - Borbolya

Részletesebben

Elfogadóhely neve Irsz. Város 2842. Inmedio, Ajka Tesco 8400 Ajka 2838 Inmedio, Baja Tesco 6500 Baja. 1812. Relay Békéscsaba Volán 5600 Békéscsaba

Elfogadóhely neve Irsz. Város 2842. Inmedio, Ajka Tesco 8400 Ajka 2838 Inmedio, Baja Tesco 6500 Baja. 1812. Relay Békéscsaba Volán 5600 Békéscsaba Elfogadóhely neve Irsz. Város 2842. Inmedio, Ajka Tesco 8400 Ajka 2838 Inmedio, Baja Tesco 6500 Baja Rókus Inmedio 6500 Baja Inmedio 5630 Békés 1812. Relay Békéscsaba Volán 5600 Békéscsaba Inmedio 2708.

Részletesebben

Árus neve Irszám Helység. Relay 1425 Batthyány tér 1. aluljár Inmedio 2483 Bp Aréna Pláza Inmedio 2409 Bp Budagyöngye Inmedio 2420 Bp Csobánka tér

Árus neve Irszám Helység. Relay 1425 Batthyány tér 1. aluljár Inmedio 2483 Bp Aréna Pláza Inmedio 2409 Bp Budagyöngye Inmedio 2420 Bp Csobánka tér Árus neve Irszám Helység Relay 1426 Batthyány 2. 1011 Budapest Relay 1425 Batthyány tér 1. aluljár 1011 Budapest Inmedio 2483 Bp Aréna Pláza 1081 Budapest Inmedio 2409 Bp Budagyöngye 1026 Budapest Inmedio

Részletesebben

Nyerő íz NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

Nyerő íz NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Nyerő íz NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1 A Nyerő íz elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Sága Foods Zrt. (székhely: 9600 Sárvár, Soproni u. 15.) ( Szervező

Részletesebben

A TRÓFEA GRILL ÉTTEREM ÚJ WEBOLDAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

A TRÓFEA GRILL ÉTTEREM ÚJ WEBOLDAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA A TRÓFEA GRILL ÉTTEREM ÚJ WEBOLDAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL

Részletesebben

AZ ÉDES HÚSVÉTI KERESGÉLÉS A MILKÁVAL ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ ÉDES HÚSVÉTI KERESGÉLÉS A MILKÁVAL ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ ÉDES HÚSVÉTI KERESGÉLÉS A MILKÁVAL ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A ÉDES HÚSVÉTI KERESGÉLÉS A MILKÁVAL elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

AZ ORBIT FINOMABB MINT VALAHA FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ ORBIT FINOMABB MINT VALAHA FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ ORBIT FINOMABB MINT VALAHA FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az ORBIT FINOMABB MINT VALAHA FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték

Részletesebben

A TRÓFEA GRILL ÉTTEREM KARÁCSONYI RECEPTVERSENY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

A TRÓFEA GRILL ÉTTEREM KARÁCSONYI RECEPTVERSENY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA A TRÓFEA GRILL ÉTTEREM KARÁCSONYI RECEPTVERSENY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ

Részletesebben

ORIENTALE LUMEN NYEREMÉNYJÁTÉK 1900 LÁJK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ORIENTALE LUMEN NYEREMÉNYJÁTÉK 1900 LÁJK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ORIENTALE LUMEN NYEREMÉNYJÁTÉK 1900 LÁJK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az ORIENTALE LUMEN NYEREMÉNYJÁTÉK 1900 LÁJK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

Az A lomotthon a kika-bo l elneveze sű nyereme nyja te k szaba lyzata, re szve teli felte telei

Az A lomotthon a kika-bo l elneveze sű nyereme nyja te k szaba lyzata, re szve teli felte telei Az A lomotthon a kika-bo l elneveze sű nyereme nyja te k szaba lyzata, re szve teli felte telei KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL

Részletesebben

Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege

Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege Közterület neve Közterület Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege (tervezett) Ábránd utca 2 A 2016.04.08 Ábránd utca 3 2016.04.07 Ábránd utca 4 A 2016.04.08 Ábránd utca 4 A 2016.04.08

Részletesebben

Horváth Ilona Szakácskönyv Nyereményjáték ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

Horváth Ilona Szakácskönyv Nyereményjáték ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Horváth Ilona Szakácskönyv Nyereményjáték ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Horváth Ilona Szakácskönyv Nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték ( Játék )

Részletesebben

VALENTIN-NAPI KVÍZ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VALENTIN-NAPI KVÍZ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VALENTIN-NAPI KVÍZ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A VALENTIN-NAPI KVÍZ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a FERRERO MAGYARORSZÁG KFT: (székhely:1133

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

ORBIT - BURGER KING PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ORBIT - BURGER KING PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ORBIT - BURGER KING PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Orbit - Burger King promóció elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Wrigley Hungária

Részletesebben

A Játék 2013. május 13. napján 10 óra 00 perctől 2013. június 9. napján 23 óra 59 percig tart.

A Játék 2013. május 13. napján 10 óra 00 perctől 2013. június 9. napján 23 óra 59 percig tart. FESZTIVÁL VADÁSZAT ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Fesztivál vadászat elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Mondelez Hungária Kft. (székhely:

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

A GYENGÉDSÉG AJÁNDÉKBA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A GYENGÉDSÉG AJÁNDÉKBA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A GYENGÉDSÉG AJÁNDÉKBA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A GYENGÉDSÉG AJÁNDÉKBA elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Mondelez Europe Services GmbH

Részletesebben

SOHA NE IGYÁL, HA VEZETSZ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

SOHA NE IGYÁL, HA VEZETSZ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA SOHA NE IGYÁL, HA VEZETSZ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

CHIO JUNIOR OCEAN FRIENDS MESEVARÁZSLÓ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

CHIO JUNIOR OCEAN FRIENDS MESEVARÁZSLÓ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI CHIO JUNIOR OCEAN FRIENDS MESEVARÁZSLÓ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Déli pályaudvar peron asztal RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A SULIKEZDÉS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

VAN EGY JÓ SZTORID? NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

VAN EGY JÓ SZTORID? NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA VAN EGY JÓ SZTORID? NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 1.

Részletesebben

VARÁZSSZÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VARÁZSSZÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE VARÁZSSZÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A VARÁZSSZÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni:

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: 1 Allée 1117, Budapest Október 23. u. 8-10 +36 20 6208 180 H-SZO: 10:00-21:00 V: 10:00-19:00 Astoria 1075, Budapest Károly krt. 3/a.

Részletesebben

VALENTIN NAPI NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

VALENTIN NAPI NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA VALENTIN NAPI NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT. 1. A JÁTÉK

Részletesebben

VANISH EMLÉKEK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VANISH EMLÉKEK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VANISH EMLÉKEK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A VANISH EMLÉKEK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Reckitt Benckiser (Magyarország) Kft. (székhely:

Részletesebben

A SZÍNRE SZÍN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SZÍNRE SZÍN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SZÍNRE SZÍN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A SZÍNRE SZÍN elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A Játék 2013. október 22. napján 16 óra 00 perctől 2013. november 6. napján 16 óra 59 percig tart.

A Játék 2013. október 22. napján 16 óra 00 perctől 2013. november 6. napján 16 óra 59 percig tart. 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A HOL JÁRUNK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A HOL JÁRUNK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (székhely: 1077 Budapest,

Részletesebben

A BELVITA JÓREGGELT!- BELVITA JÓREGGELT! LELEPLEZÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A BELVITA JÓREGGELT!- BELVITA JÓREGGELT! LELEPLEZÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A BELVITA JÓREGGELT!- BELVITA JÓREGGELT! LELEPLEZÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A belvita JóReggelt! belvita JóReggelt! Leleplezés elnevezésű nyereményjáték

Részletesebben

JOHNNIE WALKER MCLAREN-HONDA NYEREMÉNYJÁTÉK NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

JOHNNIE WALKER MCLAREN-HONDA NYEREMÉNYJÁTÉK NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA JOHNNIE WALKER MCLAREN-HONDA NYEREMÉNYJÁTÉK NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL

Részletesebben

DANUBIUS PAPUCSTERVEZŐ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

DANUBIUS PAPUCSTERVEZŐ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA DANUBIUS PAPUCSTERVEZŐ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

Felhívjuk kedves vásárolóink figyelmét, hogy a pontgyűjtés időszaka 06. 30-ával lezárul, azonban az összegyűjtött pontok 07. 15-ig beválthatóak!

Felhívjuk kedves vásárolóink figyelmét, hogy a pontgyűjtés időszaka 06. 30-ával lezárul, azonban az összegyűjtött pontok 07. 15-ig beválthatóak! Felhívjuk kedves vásárolóink figyelmét, hogy a pontgyűjtés időszaka 06. 30-ával lezárul, azonban az összegyűjtött pontok 07. 15-ig beválthatóak! Fogyasztói Hűségpont Akció részvételi szabályzata A Magyar

Részletesebben

AZ ÁRZABÁLÓ ELINTÉZI SORSJEGY 4 ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ ÁRZABÁLÓ ELINTÉZI SORSJEGY 4 ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ ÁRZABÁLÓ ELINTÉZI SORSJEGY 4 ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az AZ ÁRZABÁLÓ ELINTÉZI SORSJEGY 4 elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország

Részletesebben

KELTSD ÉLETRE A POLIPOT ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

KELTSD ÉLETRE A POLIPOT ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KELTSD ÉLETRE A POLIPOT ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A KELTSD ÉLETRE A POLIPOT elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyarvíz KFT. (székhely:

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS HETE NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS HETE NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS HETE NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A www.internetesvasarlashete.hu weboldalon futó Internetes Vásárlás Hete nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

BORTIPP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

BORTIPP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE BORTIPP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A BORTIPP elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

(a) a oldalon (a továbbiakban: Weboldal ) Facebook azonosítójával bejelentkezik és

(a) a  oldalon (a továbbiakban: Weboldal ) Facebook azonosítójával bejelentkezik és SZENTKIRÁLYI TEHETSÉGPROGRAM NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

FEHÉRMENTŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

FEHÉRMENTŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA FEHÉRMENTŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A FEHÉRMENTŐ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Reckitt Benckiser (Magyarország) Kft. (székhely:

Részletesebben

TÉLI NYEREMÉNYJÁTÉK! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

TÉLI NYEREMÉNYJÁTÉK! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA TÉLI NYEREMÉNYJÁTÉK! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Téli nyereményjáték! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Zrt. (székhely: 1097 Budapest,

Részletesebben

A SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ ÉS A TESCO KÖZÖS NYEREMÉNYJÁTÉKA

A SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ ÉS A TESCO KÖZÖS NYEREMÉNYJÁTÉKA A SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ ÉS A TESCO KÖZÖS NYEREMÉNYJÁTÉKA NYERJEN MOZIJEGYET A SZENTKIRÁLYIVAL! NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL,

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

AIRWAVES FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AIRWAVES FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AIRWAVES FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az AIRWAVES FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Wrigley Hungária

Részletesebben

A TINTA DIPLOMA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A TINTA DIPLOMA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A TINTA DIPLOMA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A TINTA DIPLOMA elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MySoft Bt. (székhely: 1067 Budapest, Eötvös

Részletesebben

Az Év Ügyfélbarát Biztosítója 2015 díj Promóciós Nyereményjátékának

Az Év Ügyfélbarát Biztosítója 2015 díj Promóciós Nyereményjátékának A Netrisk.hu Zrt. Az Év Ügyfélbarát Biztosítója 2015 díj Promóciós Nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata 2015.12.01 2015.12.20. 1. A játék szervezője A promóciós kérdőív nyereményjáték (a továbbiakban:

Részletesebben

Év végi Ajándékeső az Erzsébet-utalvány Plusz kártyával

Év végi Ajándékeső az Erzsébet-utalvány Plusz kártyával Év végi Ajándékeső az Erzsébet-utalvány Plusz kártyával NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Év végi nyereményeső az Erzsébet-utalvány Plusz kártyával elnevezésű

Részletesebben

SÁGA PONTGYŰJTŐ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SÁGA PONTGYŰJTŐ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SÁGA PONTGYŰJTŐ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Sága Pontgyűjtő elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Sága Foods Zrt. (székhely: 9600 Sárvár, Soproni u.

Részletesebben

A Merj meghitt kara csonyt a lmodni! elneveze su nyereme nyja te k szaba lyzata, re szve teli felte telei

A Merj meghitt kara csonyt a lmodni! elneveze su nyereme nyja te k szaba lyzata, re szve teli felte telei A Merj meghitt kara csonyt a lmodni! elneveze su nyereme nyja te k szaba lyzata, re szve teli felte telei KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT A TIPPELD MEG A HÉT KÉRDÉSÉT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÁTÉKSZABÁLYZAT A TIPPELD MEG A HÉT KÉRDÉSÉT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÁTÉKSZABÁLYZAT A TIPPELD MEG A HÉT KÉRDÉSÉT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA I. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Tippeld meg a hét kérdését! nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője a Fundamenta-

Részletesebben

Csak egy mosoly és nyer! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

Csak egy mosoly és nyer! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Csak egy mosoly és nyer! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Csak egy mosoly és nyer! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a LEDVANCE Kft. (székhely: 1113 Budapest,

Részletesebben

LIPTON ICE TEA RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

LIPTON ICE TEA RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA LIPTON ICE TEA RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 1.1 A Lipton Ice Tea rajongói oldalon ( Rajongói oldal ) szervezett

Részletesebben

A Glamour kuponakcióban részt vevő üzletek listája Város Üzlet neve Irányítószám Üzlet címe

A Glamour kuponakcióban részt vevő üzletek listája Város Üzlet neve Irányítószám Üzlet címe Ajka Tesco Ajka 8400 Fő út 66. Baja Tesco Baja 6500 Gránátos u. 11. Baja Baja Rókus út 10. pav. 6500 Rókus út 10. Békés Békés 5630 Széchenyi tér 2. Hrsz: 2288/35 Békéscsaba Békéscsaba Volán 5600 Andrássy

Részletesebben

FEDEZD FEL SZICÍLIA CITRUSLIGETEIT A SZENTKIRÁLYIVAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

FEDEZD FEL SZICÍLIA CITRUSLIGETEIT A SZENTKIRÁLYIVAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA FEDEZD FEL SZICÍLIA CITRUSLIGETEIT A SZENTKIRÁLYIVAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA

Részletesebben

A BOMBA! VEZÉRSZURKOLÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A BOMBA! VEZÉRSZURKOLÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A BOMBA! VEZÉRSZURKOLÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A BOMBA! VEZÉRSZURKOLÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a BOMBA! ENERGY DRINK Korlátolt

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. baranya megye

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. baranya megye baranya megye Komló Buszpályaudvar pavilon 06:00-11:00 06:00-12:00 06:00-12:00 06:00-12:00 06:00-12:00 06:00-12:00 zárva 13:00-16:30 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 Mohács Pécsi út 61.

Részletesebben

AZ AKCIÓ VADÁSZ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ AKCIÓ VADÁSZ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE AZ AKCIÓ VADÁSZ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Az AKCIÓ VADÁSZ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt

Részletesebben

ŐSZI FELFRISSÜLÉS A SZENTKIRÁLYIVAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

ŐSZI FELFRISSÜLÉS A SZENTKIRÁLYIVAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA ŐSZI FELFRISSÜLÉS A SZENTKIRÁLYIVAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

TANGO STAR KÉRDŐÍV NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

TANGO STAR KÉRDŐÍV NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA TANGO STAR KÉRDŐÍV NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A www.gazdaszeme.hu weboldalon futó Kérdőív nyereményjáték ( Játék ) szervezője a BASF Hungária Kft. (székhely: 1132

Részletesebben

A SZÓKERESŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SZÓKERESŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SZÓKERESŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A SZÓKERESŐ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A Budapest Boat Show 2016 Facebook Nyereményjáték online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

A Budapest Boat Show 2016 Facebook Nyereményjáték online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A Budapest Boat Show 2016 Facebook Nyereményjáték online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A Hungexpo Zrt. Budapest Boat Show 2016 Facebook Nyereményjáték elnevezéssel új nyereményjátékot

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT i Facebook üzenőfali nyereményjátékához

JÁTÉKSZABÁLYZAT i Facebook üzenőfali nyereményjátékához JÁTÉKSZABÁLYZAT 2016.08.30-i Facebook üzenőfali nyereményjátékához A játék időtartama: 2016. augusztus 30. 10:00-2016. augusztus 30. éjfél A sorsolás időpontja, helyszíne: 2016. augusztus 31. 14:00 HPS

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT NESCAFÉ Dolce Gusto Feketén-fehéren üzenőfali nyereményjátékához

JÁTÉKSZABÁLYZAT NESCAFÉ Dolce Gusto Feketén-fehéren üzenőfali nyereményjátékához JÁTÉKSZABÁLYZAT NESCAFÉ Dolce Gusto 2016. 10. 20. Feketén-fehéren üzenőfali nyereményjátékához A játék időtartama: 2016. 10. 20. 08:00 2016. 10. 23. 24:00 A sorsolás időpontja, helyszíne: 2016. 10. 24.

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

MOGYI SUMÁK VAGY JÓSZÍVŰ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MOGYI SUMÁK VAGY JÓSZÍVŰ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MOGYI SUMÁK VAGY JÓSZÍVŰ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A MOGYI SUMÁK VAGY JÓSZÍVŰ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Mogyi Kft. (6448 Csávoly,

Részletesebben

VANISH TESZTELŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VANISH TESZTELŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VANISH TESZTELŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A VANISH TESZTELŐ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Reckitt Benckiser (Magyarország) Kft. (székhely:

Részletesebben

A JÁTSSZ A GYŐRI ÉDESSEL ÉS IRÁNY A TERMÉSZET! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A JÁTSSZ A GYŐRI ÉDESSEL ÉS IRÁNY A TERMÉSZET! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A JÁTSSZ A GYŐRI ÉDESSEL ÉS IRÁNY A TERMÉSZET! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Játssz a Győri Édessel és irány a természet! elnevezésű nyereményjáték (

Részletesebben

ÁLLÍTSD ÖSSZE SAJÁT SMINKPALETTÁD ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ÁLLÍTSD ÖSSZE SAJÁT SMINKPALETTÁD ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ÁLLÍTSD ÖSSZE SAJÁT SMINKPALETTÁD ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Állítsd össze saját sminkpalettád elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Primőr

Részletesebben

2.7 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.7 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. LEGYÉL TE IS XPERIA FESZTIVÁLHŐS! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Legyél Te is Xperia fesztiválhős! elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban:

Részletesebben

VILÁGJÁRÓ ÍZEK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VILÁGJÁRÓ ÍZEK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE VILÁGJÁRÓ ÍZEK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A VILÁGJÁRÓ ÍZEK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt

Részletesebben

A KRAFT FOODS HUNGÁRIA KFT. UNALOMŰZŐ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI - ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A KRAFT FOODS HUNGÁRIA KFT. UNALOMŰZŐ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI - ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK A KRAFT FOODS HUNGÁRIA KFT. UNALOMŰZŐ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI - ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 1.1 A Kraft Foods Hungária Kft. (székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1. E. ép.

Részletesebben

RÉGEN IS, MOST IS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

RÉGEN IS, MOST IS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI RÉGEN IS, MOST IS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKAT ELFOGADOD 1.

Részletesebben

KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. TUDJ MEG TÖBBET A VÍZRŐL! ELNEVEZÉSŰ VETÉLKEDŐ RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI FELTÉLEI

KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. TUDJ MEG TÖBBET A VÍZRŐL! ELNEVEZÉSŰ VETÉLKEDŐ RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI FELTÉLEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. TUDJ MEG TÖBBET A VÍZRŐL! ELNEVEZÉSŰ VETÉLKEDŐ RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI FELTÉLEI A Tudj meg többet a vízről! elnevezésű vetélkedő (a továbbiakban: Játék )

Részletesebben

DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL 1.

Részletesebben

A Lívia Szépségszalon- kvíz játék (quiz)

A Lívia Szépségszalon- kvíz játék (quiz) A Lívia Szépségszalon- kvíz játék (quiz) NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL

Részletesebben

HŰSÉGEDDEL MOST NYERHETSZ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

HŰSÉGEDDEL MOST NYERHETSZ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA HŰSÉGEDDEL MOST NYERHETSZ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Hűségeddel most nyerhetsz! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Klub Kártyaközpont Kft.

Részletesebben

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon Ajkai Fiók 8400 Ajka, Szabadság tér 4/a. 88/510-030 Allee Skála Fiók H: 10.00-20.00 K: 10.00-20.00 Sze:10.00-20.00 Cs: 10.00-20.00 P: 10.00-20.00 Szo:10.00-14.00 Allee Bevásárlóközpont 1117 Budapest, Október

Részletesebben

2. A játékban történő részvétel feltételei

2. A játékban történő részvétel feltételei 1 Játékszabályzat 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. A PÖLÖSKEISZÖRP FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Pölöskei Italgyártó Kft. (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 18.

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

HOGYAN LÁTTAM MEG A FÁBAN REJLŐ LEHETŐSÉGET? ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNY JÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

HOGYAN LÁTTAM MEG A FÁBAN REJLŐ LEHETŐSÉGET? ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNY JÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA HOGYAN LÁTTAM MEG A FÁBAN REJLŐ LEHETŐSÉGET? ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNY JÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐ JE A HOGYAN LÁTTAM MEG A FÁBAN REJL LEHETŐSÉGET? elnevezésű nyereményjáték ( Játék

Részletesebben

Magyar Hüperión folyóirat beszerzési helyei

Magyar Hüperión folyóirat beszerzési helyei Magyar Hüperión folyóirat beszerzési helyei 1011 Budapest Batthyány tér HÉV 1011 Budapest Batthyány tér Metró 1031 Budapest Csobánka tér 2 1122 Budapest Déli pu. asztal 1033 Budapest Szentendrei út 115

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

ÁRZABÁLÓ VAKÁCIÓJA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ÁRZABÁLÓ VAKÁCIÓJA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÁRZABÁLÓ VAKÁCIÓJA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Az ÁRZABÁLÓ VAKÁCIÓJA elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Nyerj páros ajándék mozijegyet a Multiponttal nyereményjáték VinCe Balaton rendezvényen 2014. július 10-13. között (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont Program Zrt. (1117

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Airwaves Adventi Nyereményjáték

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Airwaves Adventi Nyereményjáték FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Airwaves Adventi Nyereményjáték Szervező: Wrigley Hungária Kft. (1113, Budapest, Bocskai út 134-146. A épület, továbbiakban: Szervező ) Az előkészítésben és lebonyolításban közreműködik:

Részletesebben

A rendelet hatálya Budapest II. kerület 1. mellékletben felsorolt telkeire terjed ki a 2. mellékletben ábrázoltak szerint.

A rendelet hatálya Budapest II. kerület 1. mellékletben felsorolt telkeire terjed ki a 2. mellékletben ábrázoltak szerint. Budapest Fıváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselı-testületének 23/2012.(VIII. 03.) önkormányzati rendelete változtatási tilalom elrendelésérıl a Bp., II. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról

Részletesebben

NYERJEN A FÜSTLIVEL NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

NYERJEN A FÜSTLIVEL NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA NYERJEN A FÜSTLIVEL NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Nyerő Füstli elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Sága Foods Zrt. (székhely: 9600 Sárvár, Soproni u.

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

GLUTÉNMENTES, VEGÁN FALATOK PERCEKEN BELÜL!

GLUTÉNMENTES, VEGÁN FALATOK PERCEKEN BELÜL! GOLDEN GRANET RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 1.1 A Golden Granet Facebook rajongói oldalon ( Rajongói oldal

Részletesebben

ISKOLAKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ISKOLAKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ISKOLAKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Az ISKOLAKEZDÉS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Ügyfélből milliomos promóciós nyereményjátékának

Ügyfélből milliomos promóciós nyereményjátékának A Netrisk.hu Zrt. Ügyfélből milliomos promóciós nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata 2016. 11. 02. 2017. 01. 01. 1. A játék szervezője Az Ügyfélből milliomos nyereményjáték (a továbbiakban:

Részletesebben

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZ ÁTÉK SZERVEZŐJE A Álomotthon teszt elnevezésű nyereményjáték ( Játék Játék ) szervezője a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1052

Részletesebben