PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA"

Átírás

1 PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2011.

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, FELADATA, RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS ELVEI Gyermekképünk Óvodánk sajátos arculata Az óvodai nevelés célja Óvodánk nevelési feladatai a személyiségfejlesztés területén A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére Óvodánk nevelési rendszere / Nevelés alapvető keretei A gyermekek tevékenységi formái Kapcsolatok Nevelési elveink HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMUNK TARTALMA Anyanyelvi nevelés Életmód kialakítás, gondozás Közösségi életre történő felkészítés - Szocializáció A játék Munka jellegű tevékenység Tanulás Mozgás Külső világ tevékeny megismerése Esztétikai nevelés Óvodánk kapcsolatai Gyermekvédelem ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMUNK FELTÉTEL RENDSZERE Személyi feltételek Tárgyi feltételek Pedagógiai dokumentáció Szolgáltatásunk LEGITIMÁCIÓ /56

3 1. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, FELADATA, RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS ELVEI 1.1. Gyermekképünk "Számos csoda van a világon, de az embernél nincs csodálatosabb" /Szophoklész/ Az óvodai nevelés során abból indulunk ki, hogy minden ember egyedi, mással nem helyettesíthető individum és szociális lény egyszerre. A gyermeki személyiség kibontakoztatása a legfontosabb feladatunk. Ehhez figyelembe kell vennünk az eltérő genetikai adottságokat, az érés sajátos törvényszerűségeit, a gyermekek eltérő fejlődési ütemét. "Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnőttet, akivé lesz." 1 Olyan embereket szeretnénk nevelni, akik autonóm személyiségek, gondolkodó, művelt emberek lesznek, akik érzelem gazdagok, tiszteletben tartják a különbözőséget. A gyermek fejlődő személyiség, életkori szakaszonként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. Az óvodáskor a gyermek fejlődésében meghatározó, megismételhetetlen időszak. Az óvónőnek nagy a felelőssége, hogy minden gyereket megfelelően segítsen személyiségének szabad kibontakoztatásában. Ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy minden óvodába kerülő gyermek fejlettségi szintjét ismerjük meg, tudjuk, hogy az óvodáskor végére milyen szintre szeretnénk eljuttatni: Gyermekeink testileg jól fejlettek, egészségesek, edzettek legyenek. Önmaguk megvalósítása mellett tudjanak együttműködni, alkalmazkodni társaikhoz, az együttélés szabályaihoz. Sikerorientált, a környezetben jól eligazodó, problémájukra saját megoldást találó, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkezzenek. E mellett esetleges kudarcot tudják elviselni, kezelni. Tudjanak elmélyülten, kitartóan játszani egyedül és társakkal egyaránt. Ismerjék meg, védjék, szeressék, becsüljék meg környezetüket. 1 Mérei Ferenc V.Binét Ágnes: Gyermeklélektan Gondolat kiadó Budapest, old. 3/56

4 Testileg, lelkileg, szociálisan, értelmileg éretté váljanak az iskolai élet megkezdéséhez. A személyiség szabad kibontakoztatásához sok tapasztalatra van szükség. Ebben a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet meghatározó szerepet kap. Döntő a pedagógus személyisége. A gyermek csak meleg, szeretetteljes, elfogadó légkörben fejlődik megfelelően. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik. Biztosítjuk minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. "A gyermek fejlődésére nézve legkisebb korától fogva döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen." Óvodánk sajátos arculata Óvodánk nevelő intézmény, mely két óvodából áll. Mindkét óvodánkban: A játékot a gyermekek alapvető, legfontosabb tevékenységének tekintjük. A mozgás az óvodás gyermek lételeme, minden további fejlődés alapja, ezért ennek változatos lehetőségét biztosítjuk. Kiemelt jelentőségű nevelőmunkánkban az anyanyelvi fejlesztés. A kommunikáció, metakommunikáció különböző formáinak alakítása, különös tekintettel arra, hogy óvodánkban évek óta feltűnően sok a nagyon súlyos beszédhibás, illetve a megkésett beszédfejlődésű gyermek. Fontosnak tartjuk a magyarságtudat alakítását, a népi kultúra megismertetésével. A természet megismertetését, a természet védelmére nevelést, a környezettudatos magatartást az óvodás korban kell megalapoznunk. Nevelőmunkánkat a szülőkkel szorosan együttműködve végezzük. Óvodánk jogosult, az alapító okirat alapján, sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására. 2 Hermann Alice dr.: A gyermekben érlelődik a jövő Bp o. 4/56

5 1.3. Az óvodai nevelés célja Nevelésünk célja, hogy a családi nevelést kiegészítve, elősegítsük az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását úgy, hogy közben figyelembe vesszük az egyéni és életkori sajátosságokat, az eltérő fejlődési ütemet. A sajátos nevelési igén yű gyermekeket a számukra megfelelő területeken fejlesztjük, ügyelve arra, hogy a fejlesztés ne legyen túl megterhelő. Célunk, hogy az óvodás kor végére, 6-7 éves korra, a családi és az óvodai nevelési folyamat eredményeképpen, a gyermekeket alkalmassá tegyük az iskolai munkára, elérjék az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet Óvodánk nevelési feladatai a személyiségfejlesztés területén Nevelési feladatunk a gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen túl: az egészséges életmód alakítása az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása az anyanyelvi, és értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása Az egészséges életmód alakítása Az egészséges életvitel kialakítása ebben az életkorban kiemelten fontos. Óvodánk nevelési feladata a gyermekek testi fejlődésének elősegítése. Ezen belül: a gyermekek gondozása, testi szükségleteinek kielégítése a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése a gyermekek testi képességei fejlődésének segítése, a mozgásigény kielégítése a gyermekek egészségének óvása, védelme, megőrzése, edzése az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása a gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása 5/56

6 ha szükséges, megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi nevelési feladatok ellátása Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása E területen feladatunk: már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermekeket az óvodapedagógus-gyermek, dajka-gyermek, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív érzelmi töltés jellemezze Óvodapedagógusaink felé alapvető követelmény az érzelmi támaszt nyújtó, elfogadó nevelői attitűd. Az óvoda felnőtt dolgozóinak modell szerepe meghatározó. fontos a gyermekek önismeretének fejlesztése, legyenek képesek saját helyzetüket felmérni a csoportban, és képesek legyenek társaikkal együtt működni. Olyan óvodai élet szervezése a feladatunk, mely közös élményekre épülő, közös tevékenységek gyakorlására kínál lehetőséget. segítjük az erkölcsi tulajdonságok fejlődését, pld. együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség, valamint a gyermekek akarati tulajdonságait, pld. önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat kialakulását Segítjük a szokás- és normarendszer megalapozását Az anyanyelvi, - az értelmi fejlesztés E területen kiemelt feladatunk az anyanyelvi fejlesztés, a beszédkedv felébresztése, fenntartása, a gyermekek meghallgatása. További feladatunk: észlelési képességek fejlesztése, egyszerű gondolkodási műveletek alkalmazása, spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, az értelmi képességek és kreativitás fejlesztése. A sajátos nevelési igényű gyermekek harmonikus személyiségfejlődését segítjük, a különbözőséget elfogadó környezet biztosításával, az eredményeik, erényeik, sikeres próbálkozásaik értékelésével. 6/56

7 1.5. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére A gyermekek belső érése, valamint a családi és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a gyermekek többsége 6-7 éves korára eléri az iskolai munkához, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Az óvodásból iskolássá érés lassú átmenet eredménye. Az iskolai élet megkezdéséhez szükséges feltételek: testi, lelki és szociális érettség, melyek mindegyike egyaránt szükséges a sikeres iskolai munkához. Testi fejlődés területén Első alakváltozás kora, fogváltás megindul. Mozgás összerendezettebb, harmonikusabb. Erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció, és a finommotorika. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes. Lelki fejlődés területén A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek érdeklődéssel várja az iskolába lépést. Tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek. Megjelenik a szándékos bevésés, felidézés, szándékos figyelem, elemi fogalmi gondolkodás. Érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél, megfelelő tempóban, hangsúllyal, és tisztán ejti a hangzókat. Végig tud hallgatni másokat, és megérti mások beszédét. Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről. Ismeri a viselkedés alapvető szabályait. Szociális fejlődés területén egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését, feladattudata kialakulóban van. 7/56

8 A sajátos nevelési igényű gyermekek iránti elvárásokat és terhelhetőségüket egyénre szabottan kell meghatároznunk, a gyógypedagógiai orvosi pszichológiai komplex vizsgálatok diagnózisaira és javaslataira építve Óvodánk nevelési rendszere Az óvodai nevelés rendszerében megvalósuló feladatok biztosítják az óvodai nevelésünk céljának kiteljesedését. Az anyanyelvi nevelés az óvodai élet egészét áthatja. A nevelés alapvető keretei az egész nap folyamán érvényesülnek. A tevékenységek szorosan összefüggnek a fejlesztés tartalmával. Hiszen a tartalom, a tevékenységek során valósul meg, de a tartalom is visszahat a tevékenységre. Az óvoda belső és külső kapcsolatai is a nevelési cél és feladat megvalósulását szolgálják. Mindennek eredménye a gyermekek fejlődése, vagyis a cél elérése. Anyanyelvi nevelés Az anyanyelvi nevelés áthatja az óvodai nevelőmunkánk egészét, az óvodai élet minden területét. Valamennyi tevékenységi formában megvalósítandó feladat. A beszéd, a kommunikáció a gyermek környezetével való érintkezésnek, önkifejezésnek, gondolkodásnak legfőbb eszköze. A kommunikáció által fejlődik a gyermek biztonságérzete, növekszik tájékozottsága, gazdagodnak ismeretei, kapcsolatai, fejlődik beszédkészsége, anyanyelvi kultúrája. A helyes és szép beszéd mélyíti érzelmeit, fejleszti esztétikai érzékét, előkészíti a gyermeket az irodalmi élmények befogadására. Eredményes megvalósítása nagymértékben hozzájárul a gyermekek iskolai alkalmasságához. 8/56

9 1.7./ Nevelés alapvető keretei Életmód kialakítás, gondozás A gondozás az óvodai nevelés egyik alapvető tevékenysége. A kisgyerek olyan szükségleteit elégíti ki, amelyek elősegítik növekedését, fejlődését, és hozzájárulnak egészségének megőrzéséhez, jó közérzetéhez, egészséges életmódjának kialakulásához, és megteremti a nevelési hatások kedvező érvényesülésének feltételeit Közösségi életre történő felkészítés - szocializáció A szocializáció az egész óvodai nevelési folyamat alapvető, átfogó, gyakorlati módszere, eljárásrendszere. A fejlődésben, szocializálódásban a társadalmi szerepek tevékeny elsajátítása alapvető. Az óvodában akkor nevelünk hatékonyan, ha a viselkedés kialakítását alapvető célnak tekintjük. Világossá kell tenni az együttélés szokásait, elő kell segítenünk az ahhoz való alkalmazkodást. Az egyéni bánásmód biztosítja, hogy a gyermekek, a rájuk jellemző sajátos vonásoknak megfelelően, váljanak a közösség tagjaivá. Az etnikai kisebbséghez tartozó, és migráns családok gyermekeinek beilleszkedését segítjük A gyermekek tevékenységi formái Játék A játék az óvodáskorú gyermek alapvető és legfőbb tevékenysége. A játék a legfőbb személyiségfejlesztő eszköz. A játék élményt adó örömforrás. Fejleszti a mozgást, az értelmi képességeket, segíti a kreatív együttműködés kialakulását. Segíti a nyelvi, kommunikációs készség fejlődését. Lehetőséget ad a viselkedési szabályok megismerésére, hatással van az ízlés alakulására. Játék során fejlődnek a gyermekek társas kapcsolatai Munka jellegű tevékenység A munkajellegű tevékenység a játékkal és tanulással sok vonatkozásban azonosságot mutat. Az óvodában a munka elsősorban közösségért végzett tevékenység, mely hozzájárul a gyerekek közti társas kapcsolatok alakulásához. E tevékenység 9/56

10 során átélik a közösségért végzett tevékenység értelmét, szükségességét, és örömét. Általa fejlődik a kitartás, a felelősségérzet, az önértékelés. Fejlődik a feladattudat. Munka végzése közben lehetőség van megfigyelések végzésére, tapasztalatok, ismeretek szerzésére. Megtanulják a legszükségesebb eszközök, szerszámok célszerű használatát Tanulás A tevékenységekben megvalósuló tanulás az egésznap folyamán jelen van az óvodában. Célja az óvodás gyermek kompetenciájának fejlesztése. A tanulás formái: Az utánzásos minta-és modellkövetés Spontán játékos tapasztalatszerzés A cselekvéses tanulás A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés Gyakorlati problémamegoldás Az óvodában a tanulás egyrészt spontán, másrészt a nevelési célok érdekében, sajátosan szervezett tevékenység. Ennek során fejlődnek az értelmi képességek. A megismerés fokozatosan áttevődik a képszerű, szemléletes gondolkodás szintjére. A fogalmi gondolkodás kezd kialakulni. Tanulás során a szóbeli kifejezés, a gondolkodás, és a beszéd tudatossá válik. E tevékenység befolyásolja a gyermek világképét. Az egész napos tevékenység során a sajátos nevelési igényű gyermekek számára biztosítjuk a különleges gondozási igény kielégítését, speciális módszerek, technikák szakszerű megválasztásával és alkalmazásával a gyermekek tevékenységében. 10/56

11 1.9. A fejlesztés tartalma Mozgás A mozgásfejlesztés során célunk, hogy a természetes mozgáskedvet fenntartsuk, a gyermekek mozgásigényét kielégítsük, a mozgást megszerettessük. Fejlesztjük a testi képességeket, mint az erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség, és a fizikai erőnlétet. A mozgás minden képességfejlesztés alapja. A rendszeres mozgás, testnevelés fontos szerepet játszik az egészség megőrzésében, a szervezet biológiai egyensúlyának fenntartásában. A mozgáskultúra fejlesztése mellett, segíti a térben és időben való tájékozódást, a helyzetfelismerést, a döntést, fejleszti az alkalmazkodó képességet. Hatására az egész személyiség fejlődik. Fontos tulajdonságok alakulnak, mint bátorság, fegyelmezettség, kitartás, társra figyelés. Aulich óvoda A gyermekek természetes mozgását fejlesztjük a járás, futás, ugrás, támasz, függő, egyensúlyozó gyakorlatok elemeivel, változatos, mozgásos játékokkal. A szabad játékban folyamatosan lehetőséget biztosítunk a mozgások kombinációjára, és a gyermekek mozgástapasztalatainak rendszeres bővítésére Külső világ tevékeny megismerése A külső világ tevékeny megismerése: környezeti nevelés - társadalmi környezet megismerése - természeti környezet megismerése - környezetvédelem matematikai nevelés 11/56

12 A környezeti nevelés A környezettel való ismerkedés a gyermek fejlődését alapvetően befolyásoló, az életkor növekedésével egyre táguló, az ismeretszerzésben alapvetően mélyülő folyamat. A környezet megismerésére nevelés elősegíti azt, hogy a gyermekek az őket közvetlenül körülvevő és a tágabb természeti, társadalmi környezetről olyan tapasztalatokat szerezzenek, amelyek az életkornak megfelelő, biztonságos eligazodáshoz, tájékozódáshoz, a környezettel való aktív kapcsolat tevékeny kialakításához nélkülözhetetlenek. Segíti a gyermek spontán és irányította szerzett tapasztalatainak feldolgozását, fejleszti értelmi képességeit. A gyermeki megismerést az észlelés és motoros megtapasztaláshoz társított szóbeli értelmezés, a szimbolikus, fogalmi gondolkodás elemi szintjéhez közelíti. Fejlődik a beszédmegértő, nyelvi kifejezőkészség. Elősegíti a tárgyi- és emberi környezethez fűződő kapcsolat kedvező alakulását. Érzékelik a gyermekek a környezetvédelem szerepét. Mézes óvoda A környezeti nevelés tartalma három témakörben valósul meg: a természet alapjainak megismerése jelenségek, kapcsolatok a természetben természet- és környezetvédelem alapjai Matematikai nevelés A matematikai nevelés során a környező valóság formai és mennyiségi viszonyaival kapcsolatos tapasztalatszerzésre van lehetőség. E tapasztalatszerzés során fejlődik a gondolatok tevékenységgel, szóval történő kifejezése. Eredményes matematikai nevelés hatására a gyermekek előbbre jutnak az önálló tapasztalatszerzésben, tudnak, és mernek véleményt mondani, fejlődik kapcsolatteremtő képességük, kitartásuk, erősödik akaratuk, önfegyelmük. 12/56

13 Esztétikai nevelés A gyermekek esztétikai nevelése tudatos nevelői tevékenység. Célja a tapasztalat és élménynyújtás, amelynek segítségével a környező, objektív világ a kisgyermek számára érzéki síkon megfoghatóvá válik, és képessé teszi a gyermeket a valóság esztétikai felismerésére, befogadására, megvalósítására és létrehozására. Az esztétikai nevelés területei: irodalmi nevelés, zenei nevelés, vizuális nevelés Irodalmi nevelés Az irodalmi nevelés az anyanyelvi neveléssel fonódik össze legszorosabban. Az élmény érzéki benyomásokból támad, és érzelmi állapotot hoz létre. Irodalmi nevelésről csak akkor beszélhetünk, ha a gyermek szereti a verset, mesét, ha örömet okoz neki, ha kéri és várja az újabb élményt. Az irodalmi nevelés akkor éri el fejlesztő hatását, ha a gyermek befogadóból, maga is előadóvá válik, és az élmény, a gyakorlás hatására játékában, nyelvi kifejezőképességében, egyéb esztétikai területeken is fejlődik Zenei nevelés Az óvodai zenei nevelés a gyermekeket élményhez juttatja, felkelti zenei érdeklődésüket, formálja zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat. Megszeretteti a gyerekekkel az éneklést, az énekes játékokat, és szoktatja őket a szép, tiszta éneklésre. Fejleszti a gyerekek zenei hallását, ritmusérzékét, zenei emlékezetét, játékos zenei alkotókedvét. A gyerekdalok ritmusából fakadó harmonikus mozgás elősegíti a mozgás kultúrájának fejlődését. Az egész személyiséget fejleszti. Növeli a biztonságérzetet, segíti a gátlások feloldását, kedvezően alakul a közösségi érzésük, és magatartásuk. 13/56

14 Vizuális nevelés A vizuális nevelés során alakítjuk az igényt az alkotásra, az önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására, az esztétikai élmények befogadására. A vizuális nevelés a gyermekeket egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelően képi- plasztikai kifejezőkészség birtokába juttatja, kialakítja bennük az elemi képolvasási, komponálási, térbeli tájékozódó és rendező képességüket. Az építő-, ábrázoló-, alakító tevékenység segíti a gyermekek téri, formai és színképzeteinek kialakulását, gazdagodását. Elősegíti a természet színeire, formáira való rácsodálkozással, a művészi rajzok, festmények, szobrok, épületek, népi alkotások nézegetésével a szépség iránti vonzódás kialakulását. Megismerteti a gyermekeket a különböző anyagokkal, egyszerű munkafogásokkal, technikai alapelemekkel Kapcsolatok Család A családdal való kapcsolatnak kiemelt jelentőséget tulajdonítunk. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak. A nevelés során, a kettő összhangja, az óvoda folyamatos együttműködése a szülőkkel, a gyermekek harmonikus fejlődésének feltétele Kolozsvár Általános Iskola Az iskolába történő zavartalan átmenet megkívánja a két az óvoda és az iskola együttműködését. A kapcsolattartás az iskolával az óvodai nevelőmunka szerves része Külső intézmények Bölcsőde Az óvodába lépés fordulópont a bölcsődés gyerek életében. Fontos, hogy az átmenet a bölcsődéből ne okozzon érzelmi megrázkódtatást a gyermek számára. A gondozónők és az óvónők közti kapcsolat lehetővé teszi a gyerekek egyéni tulajdonságainak figyelembevételét. 14/56

15 Nevelési Tanácsadó, Gyermekjóléti Szolgálat A szociálisan, értelmileg, érzelmileg hátrányos helyzetben lévő gyermekek esetében szükség van a Nevelési Tanácsadóval és a Gyermekjóléti Szolgálattal való együttműködésre, a problémák megoldása, illetve enyhítése érdekében. Közművelődési Intézmények A jól kiválasztott közművelődési programok elősegítik a nevelési feladatok sokoldalú megoldását Nevelési elveink Az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságaiból fakadóan kiszolgáltatott. Alapvető követelmény a kisgyermek emberi méltóságának, jogainak biztosítása az óvodai nevelés teljes eszközrendszerével. A gyermeket, mint fejlődő személyiséget, különleges védelem illeti meg. Óvodánkban legfontosabb, amit a gyermekeknek nyújthatunk, befogadó, barátságos, biztonságot adó, szeretetteljes légkör, környezet. Mindenféle pedagógiai hatás csak ilyen környezetben érvényesülhet. Az intézményünkben dolgozó óvodapedagógusoktól elvárjuk: legyenek toleránsak, igazodjanak a gyermekekhez, ne rögtön azt várják, hogy a gyermekek feleljenek meg az elvárásaiknak rendelkezzenek a gyermekek iránti empátiás készséggel következetesen, a lehető legnagyobb szabadság mellett, a szükséges szabályokat képesek legyenek betartatni legyenek tisztában modell szerepükkel munkájukat nagyfokú szakmai ismeret, tudatosság jellemezze legyenek nyitottak, gyakran a pedagógus feladata, hogy észrevegye a problémát a szülőket tekintsék partnernek, a gyermekhez való viszony nem függhet a szülőkhöz való viszonytól a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való törődést alapvető feladatnak tartsák 15/56

16 a sajátos nevelési igényű gyermekek segítő elfogadását, másokkal való elfogadtatását és szakszerű fejlesztését az óvónő legyen nyitott az etnikai kisebbséghez tartozó, és migráns családok, és gyermekeik felé, segítse beilleszkedésüket. 2. HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMUNK TARTALMA 2.1. Anyanyelvi nevelés Feladatok Az óvónő ismerje és szeresse anyanyelvét, fejlessze önképzéssel anyanyelvi kultúráját. Beszéde legyen követésre méltó, nyelvhasználata kifogástalan. Mondatszerkezete legyen egyszerű, de változatos, mondanivalóját közölje nyelvtani rendszerünk szabályai szerint. Éreztesse meg a nyelv szépségét. Az óvónő kezelje beszédtársként a gyermeket. Türelmesen hallgassa meg, kérdéseire válaszoljon. Az óvónő kérdéseivel is fejlessze a gyerekek gondolkodását. A kérdések legyenek változatos tartalmúak, nyújtsanak mintát a gyermekeknek saját kérdéseik megfogalmazására. Az óvónő teremtsen minél több beszédhelyzetet, és ezek lehetőségeit használja ki. Használja a mondanivalójának megfelelően a metakommunikációs jeleket. Differenciáltan kell foglalkozni az egyre nagyobb számban beszédhibás, és megkésett beszédfejlődésű gyermekekkel. A tanulás tervezésekor tudatosan gondolja végig az anyanyelvi nevelés lehetőségeit Tevékenység Az óvodai nevelés egészét átszövi az anyanyelvi nevelés, valamennyi tevékenységi formában megvalósítandó feladat. A játékban kialakult társas kapcsolatok természetes körülmények között fejlesztik a beszédet. A szerepjáték kimeríthetetlen gyakorlási lehetőséget biztosít. Az anyanyelvi nevelésben jól használható a bábjáték. A bábjátékban fejlődik az érzelmi kifejezőkészség. Lehetőség van a párbeszédes beszédformák gyakorlására. Megtanulnak "bánni" a hangjukkal. /Hangerő, hangmagasság, hangszín./ A játék során lehetőség van un. "anyanyelvi játékok" kezdeményezésére. Ezeknek közvetlen beszédfejlesztő céljuk van. Játékos mozgásra, 16/56

17 cselekvésre, a gyermekek érzelmi meghatározottságára építve szolgálják egy vagy több beszédösszetevő /pld. artikuláció, szókincs, mondatalkotás/, az összefüggő beszéd és párbeszéd fejlesztését. Munkajellegű tevékenység során alapvető a gyermekek közti együttműködés. A közös cselekvés szükségessé teszi a folyamatos szóbeli kapcsolatot társakkal, óvónővel. Tanulás A tanulás folyamatában mindig jelen van az anyanyelvi nevelés. /Részletesen lásd az egyes nevelési területek leírásánál./ Gondozás, életmód alakítás során sok lehetőség nyílik a gyermek-óvónő, gyermek-dajka, gyermek-gyermek kapcsolat alakítására, az udvariassági formák begyakorlására, szocializáció, egyéni bánásmód is a kommunikáción keresztül valósul meg A fejlődés jellemzői óvodáskor végére A gyermekek aktívan használják szókincsüket. Gondolataikat, mondanivalójukat összefüggő mondatokban képesek közölni, bár még gyakori a szóismétlés. Tisztán ejtenek minden beszédhangot. Képesek nyugodtan, türelmesen végighallgatni társaikat és az óvónőt. Kialakul a beszédhelyzethez, és anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő, jól érthető, megfelelő hangsúlyozású, hanglejtésű, hangerejű és sebességű beszéd. Beszédüket a megfelelő metakommunikációs jelek használata kíséri Módszertani alapelvek Az óvónő tartsa szem előtt, hogy beszéde minta a gyermekek számára. Törekedjen arra, hogy beszéde szemléletes, érthető legyen. Vegye figyelembe, hogy az anyanyelvi-kommunikációs nevelés átfogja az óvodai nevelőmunka minden területét, közvetítő elemként jelen van a nevelési feladat megvalósulásának minden mozzanatában. Eredményes megvalósítása hozzájárul a gyerekek iskolai képességeinek megalapozásához. 17/56

18 Tartsa szem előtt, hogy a kommunikációs nevelés alapja az óvónő és a gyerekek között kialakult bensőséges kapcsolat, jó csoportlégkör Kapcsolatok Az irodalmi nevelés összefonódik az anyanyelvi neveléssel, hiszen az irodalom közege a nyelv. A játék szinte egész folyamatát beszéd kíséri. A játékon belül kiemelkedő a szerepjáték, bábjáték és az "anyanyelvi játékok" szoros kapcsolata az anyanyelvi neveléssel. Alapvető keretek 2.2. Életmód kialakítás, gondozás Az egészséges életmódra nevelés, a gondozás alapvető kerete az óvodai nevelésnek. Az egész nap során folyamatosan megvalósuló tevékenység, mely alapvető szükséglet a gyermekek komfortérzéséhez. A helyes életritmus kialakítását, a megfelelő napirendet tudatosan, a gyermekek élettani szükségleteinek figyelembe vételével tervezzük. Legfontosabb szempontok a folyamatosság, kötetlenség. Így biztosítjuk a gyermekek egészséges fejlődéséhez a feltételeket. Az étkezésen, a pihenésen és a kötött foglalkozásokon kívül, minden tevékenység kötetlen keretek között zajlik. A tízórai is folyamatos. A foglalkozások megszervezése kötött és kötetlen is lehet, az óvónő dönti el, hogy adott foglalkozáshoz melyik formát választja. Az iskolai alkalmasság elérését segíti a vegyes csoportban, hogy a tanköteles gyermekek részére naponta, illetve szükség szerint külön tevékenységet szerveznek az óvónők. Napirendünket a folyamatosság, és rugalmasság jellemzi. 18/56

19 Napirendünk a következőképpen alakul: 6-7 h. Gyülekező egy csoportban - játék h. Játék, folyamatos tízórai, Kötelező, ill. kötetlen foglalkozások korcsoporttól, ill. a foglalkozás témájától függően h. mindennapos testnevelés, tisztálkodás, öltözködés, levegőzés, játék h. öltözködés, tisztálkodás, ebéd, testápolási teendők, előkészület a pihenéshez, mesehallgatás h. korcsoporttól függően pihenés h. ébredés, teremrendezés, testápolás, uzsonna, játék 16 h-tól hazamenetelig játék a szabadban, vagy a teremben Feladatok Testápolás A tisztálkodási szokások kialakítása, illetve betartatása fontos feladatunk: a gyermekek szappannal folyóvízben mossanak kezet WC használat után, étkezés előtt, és minden olyan alkalommal, amikor szükséges. Minden gyermeknek külön törülközőt kell biztosítani. Fontos feladat a gyermekek rendszeres székletürítésre, vizeletürítésre szoktatása. Ebben a szülőkkel is együtt kell működni. Fogmosás szokásának kialakítását már kiscsoportban elkezdjük. A fésülködést is rendszeresen végeztetjük, ha szükséges segítséggel. Segítjük a helyes orrfújás és zsebkendőhasználat kialakulását. Táplálkozás Az óvónő teremtse meg a kulturált étkezés feltételeit. Fontos, hogy az óvónő ismerje és tartsa tiszteletben a gyermekek étkezési szokásait. Egész nap folyamán biztosítsa a gyermekek számára a szükséges folyadék mennyiséget. 19/56

20 Öltözködés Az óvónő a gyermekek egyéni fejlettségének megfelelően nyújtson segítséget az öltözködésben. Segítse a gyermekeket az önállóság kialakulásában. Öltözködés során az óvónő irányítsa a gyermekek figyelmét az időjárásnak megfelelő öltözködésre. Figyeljen az öltözködés esztétikumára is. Mozgás, edzés Biztosítsa az óvónő a mozgásra a megfelelő helyet, eszközöket és időt. Az időjárás figyelembe vételével teremtsen lehetőséget a nap- és vízfürdőzésre. A séták, kirándulások megszervezésénél körültekintően járjon el az óvónő. Pihenés, alvás Teremtse meg az óvónő a nyugodt pihenés feltételeit. Vegye figyelembe a gyermekek eltérő alvásigényét Tevékenység Az életmód kialakítás, gondozás az egész nap folyamán a következő tevékenységekben valósul meg: Testápolás Elsajátítják a gyermekek a tisztálkodással kapcsolatos szokásokat, a megfelelő WC használatot, rendszeresen fogat mosnak, szükség szerint fésülködnek, és használják a zsebkendőt. 20/56

21 Táplálkozás A gyermekek az étkezések során megtanulják a kulturált étkezés szokásait. Hozzászoknak ahhoz, hogy a számukra ismeretlen ételt megkóstolják, megismerjék a különféle ételek nevét, ízét. Öltözködés A gyermekek fejlettségüknek megfelelően végzik az öltözködéssel kapcsolatos teendőket: előkészítik ruhájukat, felöltöznek, ill. levetkőznek, a levetett ruhát esztétikusan teszik a helyére. Tükörben ellenőrzik ruhájuk rendezettségét. Mozgás, edzés Részt vesznek mozgásos tevékenységben testnevelés foglalkozáson, szabad játék keretében, sétákon, kiránduláson. Rendszeresen tartózkodnak szabadlevegőn. Alvás-pihenés A gyermekek alvásigényüknek megfelelően naponta legalább 1,5 órát alszanak, illetve pihennek A fejlődés jellemzői óvodáskor végére Testápolás Önállóan végzik a testápolással kapcsolatos teendőiket. Használják a WC-t, önállóan mosakodnak, törülköznek. Fogat mosnak, a fogápoló szereket tisztán, rendben tartják. Zsebkendőjüket használják, helyesen fújják az orrukat. 21/56

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az esztétikai nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az esztétikai nevelés a személyiség formálásának olyan sajátos útja, amelynek során az esztétikum hatásait tudatosan érvényesítjük a nevelési céljaink

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT BESZÁMOLÓ BÖLCSŐDE A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT Kft. működéséről 2011. szeptember 01-től 2012. augusztus 31-ig Készítette: Szabó Istvánné Óvodavezető Ezen beszámolónk intézményünk 2011. szeptember

Részletesebben

Bárka Keresztény Családi Napközi

Bárka Keresztény Családi Napközi Bárka Keresztény Családi Napközi Családi napközi neve: Bárka Keresztyén Családi Napközi Címe: Budapest, 1039, József Attila u. 28. Telefon: 06-70/70-368-23 Email: blanka.hock@gmail.com A programért felelős

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program 2013. Óvodai Pedagógiai Program Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda - Óvoda Tagintézménye Tartalomjegyzék 1. Óvodánk adatai, helyzetkép... 4 1.1 Óvodánk adatai... 4 1.2 Helyzetkép... 5

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 -1- A D A T L A P Az óvoda neve: címe: Áfonyáskert Óvoda 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 2. Tagintézmény neve: Középszer Tagóvoda

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt.szám: 62-52/2016. OM: 030869 LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Debrecen 2016.01.27. 1 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP 5. oldal GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK JELLEMZŐI 6. oldal 2.1. Személyi

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28.

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Projekt kidolgozásának ütemterve Helyzetelemzés végzése a programban résztvevő óvodáról. Ismeretszerzés

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

Fogalmi segédlet a célok és feladatok megfogalmazásához

Fogalmi segédlet a célok és feladatok megfogalmazásához Körmöci Katalin, főszerkesztő Óvodai Nevelés Fogalmi segédlet a célok és feladatok megfogalmazásához Cél fogalmi tisztázása Célként fogalmazható meg az, amire törekvésünk irányul, amely az egyén szükségleteitől

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben