MUNKATERV. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda"

Átírás

1 MUNKATERV Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda as tanév Készítette: Turóczyné Ungvári Edit óvodavezető

2 A tanév feladatai 1. Pedagógiai programunk: Óvodai nevelésünk alapja az intézmény helyi nevelési programja. Működésünket meghatározzák az alapdokumentumaink ( Alapító Okirat, SZMSZ, Házirend, HOP). Nevelési céljainkat, feladatainkat ezek határozzák meg. Óvodai nevelésünk célja a gyermekek harmonikus személyiségfejlődésének elősegítése, figyelembe véve a gyermekek eltérő fejlődési ütemét és az életkori sajátosságokat. Az óvodai nevelés feladatai, egymásra épülnek és egymással összefüggő komplex módon az egész nap folyamán érvényesülő tevékenységek. Továbbra is kiemelt szerepe van a mozgásnak, egészséges életmódnak és az anyanyelvi nevelésnek. Nevelésünk tervezésénél figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, eltérő fejlődési ütemüket. A gyermekek fejlődését az egyéni fejlettség mérő lapokon vezetjük,mely meghatározza további tervezésünket. 2. Személyi és tárgyi feltételek Kavicsos óvoda: 1./ Személyi és tárgyi feltételek megteremtése - 12 fő óvodapedagógus (1 fő 0,75-ös állásban) - Jelenleg gyesen van Fizlné Bucsányi Barbara (szabadságát várhatóan megkezdi október 13-án) - Munkaközösség vezetőnk : Littván Istvánné ( kreativitás az óvodánkban) - Technikai létszám: 9,5 fő 2,/ Eszközbővítés: - tisztasági festés folytatása - A 3. csoport fürdőszobájának felújítása megtörtént a nyár folyamán Páskom óvoda: 1./ Személyi és tárgyi feltételek megteremtése - 11 fő óvodapedagógusunk határozatlan időre van kinevezve - 1 fő szerződéses óvodapedagógus (Fizlné Bucsányi Barbara helyén) - munkaközösség vezető : Patyi Péterné ( egészséges életmódra nevelés) - technikai létszám:8,5 fő 2,/ Eszközbővítés: - Szükséges lenne az ablakok felújítása, mivel a fa keretek, párkányok több helyen tönkrementek, hiányosak.

3 Mindkét óvodában tervezzük a festés folytatását (folyosók, logopédiai szoba) - Az alapítványok segítségével tovább folytatjuk az udvarok játékokkal való felszerelését, korszerűsítését. - A gyermekek tevékenykedéséhez és gondozási feladatainak ellátásához szükséges eszközök rendelkezésre állnak, szükség esetén pótoljuk. - foglalkozási eszközök bővítése folyamatosan. 2./ Konkrét nevelési feladatok: a) Az óvodai csoportok életét az alábbi szempontok alapján szervezzük: - A játék elsődleges szerepe - Derűs, nyugodt légkör biztosítása - Változatos tevékenységek, élmények biztosítása óvodán belül és kívül - Tehetséggondozás - Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése (egy fő látássérült, egy fő autista, egy fő beszédfogyatékos, egy fő megismerő funkciók zavara) - Megbízható szokás-és szabályrendszer, egyeztetett napirend - Az iskolába készülő gyermekek iskolai életre való felkészítése - A sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása, fejlesztése egyéni lehetőségeik és képességeik figyelembevételével, a Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság véleményére alapozva. - Tevékenységünk alapjául az egyes gyermekek fejlettségi szintje, a csoport összetétele, szokás- és szabályrendszere szolgál. - Jó kapcsolat intézményen belül (házi bemutatók, megbeszélések)a gyermekekkel, kölcsönös segítségnyújtás, tapasztalatok átadása. - Jó kapcsolat az intézményen kívüli szakemberekkel ( kijáró gyógypeadagógusok) - Mindkét óvodának van kijáró logopédusa akikkel kapcsolatunk igen jó, kölcsönösen segítjük egymás munkáját. - Alapvető pedagógiai elv az egyéni fejlettséghez igazodó differenciált fejlesztés, melyhez keretet a kiscsoportos és egyéni foglalkozások biztosítják. - Ebben a tanévben kiemelt szerepet szánunk még a mozgásfejlesztésnek, a mozgásos tevékenységeknek ( házi bemutatók, vezetői ellenőrzések)

4 3./ Gyermekvédelem: A gyermekvédelmi feladatok ellátását Szarkáné Müller Erzsébet és Pallay Györgyné végzi, a csoportos óvodapedagógusok segítségével.az anyagilag, szociálisan hátrányos helyzetű családokat felméri,nyilvántartja, segítséget nyújt az arra rászorulóknak. A szakmai megbeszéléseken hallottakat alkalmazzák munkájukban, és az óvónőket is tájékoztatják a lehetőségekről, feladatokról. Szükség esetén felvesszük a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Gyámhivatal munkatársaival. Pedagógiai szakvéleményünkkel segítjük munkájukat. 4../ Kiemelt nevelési feladataink : - az egészséges életmódra való nevelés - anyanyelvi nevelés - sajátos helyzetű gyermekek gondozása - a kreatív szakmai munkaközösség vezetője: Littván Istvánné - egészséges életmódra nevelés munkaközösség vezetője: Patyi Péterné - a munkaközösség minden évben munkatervet készít, munkarendjét maga határozza meg 5. Egyéb feladatok a tanév során: 1./ Kerületi pedagógiai napokon való aktív részvétel 2./ Önképzés, továbbképzés tapasztalatainak átadása, beépítése a nevelő munkába. 3./ A két óvoda pedagógusainak tapasztalatcseréje, hospitálások, házi bemutatók. 4/ Tavasszal nyílt hetet tartunk Ideje: ig 5/ Kulturális programok 6/ Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, eredményes részvétel 7/ Kerületi programokon való részvétel 8/ Versenyekre való felkészítés, részvétel 9/ Iskolai programokon való részvétel 10/ Családi programok szervezése (sportnap, gyermeknap, kirándulás) 11/ A tanév során 2 napot tervezünk nevelés nélküli munkanapra: értekezlet, tanulmányi kirándulás október 27. és április 26. Ezeken a napokon ügyeletet biztosítunk.

5 6./ Kapcsolataink Család és az óvoda Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül, ezért kiemelt jelentősége van a családdal való kapcsolattartásnak. A kölcsönös bizalom kialakítására törekszünk. A napi kapcsolaton kívül a következő formái vannak a kapcsolattartásnak. - szülői értekezlet - környezettanulmány, családlátogatás - fogadó óra - közös programok ( sportnap, kirándulás, gyereknap ) Nevelési Tanácsadó - beiskolázáshoz szükség esetén szakvélemény kérése - konzultációk szükség szerint - szülői értekezletekre a nevelési tanácsadó munkatársainak meghívása - szakmai napokon való részvétel Fenntartó Folyamatos, nyílt kapcsolatra törekszünk. Gyógypedagógus A kijáró gyógypedagógusokkal folyamatos, jó kapcsolatot ápolunk. A gyermekek fejlesztése mellett az óvónők munkáját szakmai tanácsaikkal segítik. Logopédus Mindkét óvodában biztosított az arra rászoruló gyermekeknek a fejlesztés. Év elején szűrést végeznek, ez alapján folytatják év közben a munkájukat. Az arra rászoruló gyermekeket vizsgálatra továbbküldik a beszédvizsgáló szakértői bizottsághoz. László Gyula Gimnázium és Általános Iskola Az eddig kialakult jó kapcsolati rendszert a továbbiakban is meg kívánjuk őrizni. Nagycsoportos gyermekeinkkel átlátogatunk ünnepekre, játszó délelőttre. Az elballagott óvodásaink iskolai életébe is bepillantást nyerhetünk. Mivel a gyermekeink jó része ebben az iskolában kezdi meg tanulmányait, a folyamatosság érdekében biztosítjuk számukra ezeket a lehetőségeket. A tanító nénikkel az eddig kialakult jó kapcsolatot továbbra is fenntartjuk. Bölcsőde A Kavicsos bölcsődével folyamatos kapcsolatban vagyunk, mivel gyermekeink jó része onnan jön hozzánk. A gondozónőkkel többször nyílik lehetőségünk beszélgetni, mivel egy épületben vagyunk. A testvéreket együtt hordják a szülők, így az óvónők a gyermekek jó részét már megismerik, mielőtt óvodába jönnének.

6 Védőnő - Az óvoda védőnőjével rendszeres kapcsolatot tartunk. Szűrést végez a gyermekek körében, az óvónők munkáját segíti tanácsaival. - Összevont szülői értekezlet tartása az egészségneveléssel kapcsolatban. -A védőnő vezetésével tartott játékos, csoportos foglalkozásokat tervezünk az egészségnevelés témakörében. 7./ Értekezletek, nevelői megbeszélések, munkatársi értekezletek: Nevelői értekezletek: - Tanévnyitó értekezlet augusztus 28. Éves munkaterv megbeszélése, elfogadása. Kijáró gyógypedagógusok ismertetése - Félévi értekezlet január Beiskolázással kapcsolatos teendők Féléves értékelés elfogadása Beszámolók: - munkaközösség vezetők -óvónői beszámolók(gyermekek fejlettségi szintje) - Tanévzáró értekezlet Június - Éves munka értékelése (munkaközösség vezetők) - Nyári nevelési feladatok megbeszélése: Munkatársi értekezletek október - Gyermekbalesetek megelőzése, munkavédelem - Továbbképzések tapasztalatainak megbeszélése - Ünnepi előkészületek (tisztaság) - Aktualitások április - Nyílt hét előkészítése - Iskola előkészítés vegyes csoportban (óvónői beszámoló) - Aktualitások

7 Nevelői megbeszélések: Két hetente tervezzük a megbeszéléseket aktuális témákról, feladatokról, továbbképzésekről, hospitálásokról. (kedd, ig) Technikai dolgozók megbeszélései havonta Tervezett ideje: Kavicsos óvoda minden hó második szerda ig. Páskom óvoda minden hó második csütörtök ig. - az intézmény tisztasága, rendje - óvónőkkel való együttműködés - egyéb feladatok - programok előkészítése - aktualitások 8./ Továbbtanulók, továbbképzésen részvevők: Az alábbi dolgozók továbbképzésében való részvételét tervezzük erre a tanévre. - Pallay Györgyné matematikai és logikai fejlesztő játékok elemzése és készítése. - Dormoski Gizella vitamin torna II. - Majorné Sebestyén Irén vitamin torna II. 9./ Csoport- és munkaidő beosztások mindkét óvodában: Óvodapedagógusok: Munkaidő: 40 óra Kötelező óraszám: 32 óra Órakedvezményben részesülők: Kavicsos Óvoda Kötelező óra Kedvezmény 6 26 Turóczyné Ungvári Edit óvodavezető ( Kavicsos 6-os csoportban, hétfő) Puskás Andrea 40/32 óra Közalkalmazotti Tanács elnöke 15 % Páskompark Óvoda: 24 8 Dormoski Gizella tagóvodavezető Lamináné Székely Magdolna 40/32 óra Közalkalmazotti Tanács tagja 10%

8 Technikai dolgozók engedélyezett létszáma a két óvodában: 18 fő Munkaidő heti 40 óra 12 fő dajka délelőtti műszak 6-14-ig Délutános műszak: ig 1 fő óvodatitkár 7.30-tól ig 2 konyhás 8-16-ig (mindkét óvodában 1-1 fő) 0,5 állású kertész 6-10-ig (Kavicsos óvoda) 1 fő kertész-karbantartó 6-14-ig (Páskom óvoda) 0,5 fő takarító ig (Páskom óvoda) 1 fő takarító 6-14-ig (Kavicsos óvoda) Munkaidő kedvezményben részesül: Burkus Zoltánné 10 % Közalkalmazotti tanács tagja Csoportbeosztások Kavicsos óvoda Páskom óvoda 1. Puskás Andrea 1. Radácsi Bernadett Littván Istvánné Kovács Róbertné Godoy Ignációné Pázmándy Anita 2. Szentjobyné Turcsán Ildikó 2. Patyi Péterné Szarkáné Müller Erzsébet Szalay Ákosné Kuczmogh Miklósné Székely Sándorné 3. Talabér Gáborné 3. Boldizsár Márta Vargáné Kormos Erika Galambos Tiborné Abrudán Rita Jedlicska Imre Jánosné 4. Majorné Sebestyén Irén 4. Lamináné Székely Magdolna Nyári Hajnalka Gajdán Katalin Kerekes Györgyné Gulyás Jánosné 5. Balogné H. Sarolta 5. Pallay Györgyné Markosné Kreiner Etelka Komporday Pálné Mogyorósiné M Zsuzsanna Burkus Zoltánné 6 Klovácsné Balázs Judit 6. Dormoski Gizella Maár Alíz Vágvölgyi Béláné Madácsné Érces Ágnes Serestely Réka

9 Baranyi Tamásné óvodatitkár Konyhai dolgozók: Kellner Györgyné Kertész: Szilvásy Józzsef Mosó-takarító: Kucsák Lászlóné Felelősök rendszere: Kavicsos óvoda: Munkaközösség vezető : Könyvtáros Közművelődés felelős Faliújság felelős Gyermekvédelemi felelős : Dombi Károlyné Erényi Károly Isa Angéla Littván Istvánné Talabér Gáborné Majorné Sebestyén Irén Szentjobyné Turcsán Ildikó Szarkáné Müller Erzsébet Páskompark óvoda: Munkaközösség vezető: Könyvtáros: Faliújság felelős: Közművelődés felelős: Gyermekvédelmi felelős: Patyi Péterné Galambos Tiborné Radácsi Bernadett Gajdán Katalin Pallay Györgyné 10./ Ünnepélyek, megemlékezések, hagyományok születésnapok, névnapok Télapó Karácsony - nyílt ünnep Farsang - nyílt ünnep Anyák napja- nyílt ünnep Évzáró - nyílt ünnep Kihívás napja Gyermeknap - közösen a szülőkkel Kerületi környezeti vetélkedő Madarak és fák napja Föld napja- ültetés

10 11./ Különböző szervezési feladatok: - összevont szülői értekezlet 2 alkalommal, új szülőknek, tanköteleseknek - csoportos szülői értekezlet 3 alkalommal, témákat a melléklet tartalmazza - munkadélutánok, nyílt napok minden csoportban a nevelési év során 2 alkalommal. - házi bemutatót mindkét óvodában tervezünk, kölcsönös látogatással egybekötve. A házi bemutatók megbeszélése közösen. A szervezésért felelős mindkét intézményben a munkaközösség vezetője. - tavasszal nyílt napok : - idejáró gyermekek szüleinek - a leendő óvodások és szüleik részére - kirándulások, múzeumlátogatások, egyéb - kerületi programokban is részt kívánunk venni : - XV. ker Óvodás Olimpia - Vetélkedők ( környezeti, kresz) - Korcsolyázás a Száraznád pályán 12./ Belső ellenőrzési terv: Az intézmény működéséhez hozzátartozik a dolgozók teljesítményének ismerete és értékelése is. - Csoportnaplók ellenőrzése-teljeskörű - Felvételi, előjegyzési napló, felvételi- mulasztási naplók-teljeskörű - Óvodaköteles gyermekek óvodába járásának nyomon követése-felvételi előjegyzési naplóteljeskörű - A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációs rendszer-teljeskörű - Szokás- szabályrendszer szúrópróbaszerűen - Gyermekbalesetek megelőzése-teljeskörű - SNI-s gyermekek ellátása (óvodapedagógus nevelőmunkája, dajkai segítő munka meghatározott csoportban-teljeskörű - Gyermekvédelmi tevékenység, dokumentáció, gyermekvédelmi felelős, óvodapedagógusokteljeskörű - Egészséges életmód szúrópróbaszerűen - Szülőkkel való kapcsolattartás, jegyzőkönyvek, ünnepségek- teljeskörű

11 - Munkaidő, munkafegyelem (adminisztráció-jelenléti ív) betartása-technikai dolgozók, pedagógusok szúrópróba - Szakmai munkaközösség működése-szúrópróba (munkaterv ellenőrzése) - Dajkák ellenőrzése szúrópróbaszerűen (tisztaság, gyermekekkel való bánásmód) Nevelőmunka ellenőrzése: Szeptember: Beszoktatás, gyermekek fogadása Október: Gyermekek tevékenységformái mozgás, mindennapos testnevelés szokásszabályrendszer November: Gyermekek tevékenységformái ének-zene külső világ tevékeny megismerése December: Téli ünnepkör (mikulás, karácsony) tevékenységformák: Mese, vers Január: Gyermekek tevékenységformái mozgás, külsővilág tevékeny megismerése Szokás- szabályrendszer Február: Gyermekek tevékenység formái (ábrázolás) Farsang - hagyományápolás Március: Húsvéti készülődés, ábrázolás, mese-vers Április: Szokás- szabályrendszer, ének-zene, mozgásfejlesztés Május: Hagyományápolás: anyák napja Évzáró, ballagás, gyermekek tevékenység formái ének-zene, mese-vers, mozgás Június, július, augusztus: nyári élet az összevont csoportokban (egészséges életmód, játék, anyanyelvi nevelés) 13. Szülői értekezletek témái a 2012/2013 tanévben szeptember: Felelős: csoportos óvodapedagógusok - Tanévkezdés, új szülők- új gyermekek, szokásrend, házirend ismertetése - Család és óvoda közös feladatait érintő kérdések - Szülői szervezet tagjainak megválasztása február Összevont szülői értekezlet a tanköteles gyermekek szülei részére: Felelős: óvodavezető - Iskolaérettség - Beiratkozás - Elvárások a szülők felé.

12 Csoportos szülői értekezlet Felelős: csoportos óvodapedagógusok, - Aktualitások - Gyermekek neveltségi szintje, fejlődése - Szülői fórum május: Felelős : csoportos óvodapedagógusok - A csoport fejlettségi szintje, eredmények - Gyermekek egyéni fejlődése- tájékoztatás - Ballagás megbeszélése Gyereknap megszervezése - Nyári élet az óvodában június: Felelős: óvodavezető - Összevont szülői értekezlet az óvodába újonnan beiratkozott gyermekek szülei részére - óvodai élet - házirend, szokásrend ismertetése - csoportbontások ismertetése Budapest augusztus Turóczyné Ungvári Edit óvodavezető

13 Technikai dolgozók munkatársi megbeszélései (4 alkalommal) I. Tanévkezdés: - az intézmény összes helységének rendje, tisztasága biztosítva legyen, - munkabeosztás - munkafeladatok: csoportban azon kívül konyhában, mosókonyhában - konyhai feladatok részletes megbeszélése, feladatok aktualizálása II. III. IV. Aktuális problémák megbeszélése: - munkaköri leírás felidézése, - helyettesítések, esetleges túlórák elszámolása, - az óvoda nyitása, zárása. A gyermekek segítése az öltözőben, mosdóban - a foglalkozásokon használt eszközök biztosítása (matematika, vizuális ), - ünnepi nagytakarítás, - ünnepi nyitva tartás esetén beosztás megbeszélése. - Bábszínházi előadásokhoz terem átrendezés A tavaszi sétákon, kiránduláson részvétel, segítés, - Föld napja alkalmából szülők, óvónők, dajkák, gyerekek részvételével az óvoda és környezetének rendbe tétele, - virág, esetleg fa ültetése, - Kihívás Napján eszközök biztosítása az udvaron, - gyermekeknek a folyadék biztosítása a délelőtt folyamán, - évzárókra, ballagásra az óvoda rendjének biztosítása, - szabadságok megbeszélése, - nyári nagytakarítás - gyermeknapi rendezvényünkre eszközök biztosítása az udvaron Budapest, augusztus 31.. Turóczyné Ungvári Edit óvodavezető

14 Kreativ munkaközösség munkaterve Az óvodáskorú gyermek vizuális kiteljesedésének kulcsa az óvónő. Ha végigmegyünk egy óvoda előterein és öltözőin, a kitűzött gyermekmunkák azonnal megmutatják, hogy az ott dolgozó pedagógusok szeretik-e a vizuális nevelést, az ábrázoló tevékenységet. Néha tapasztaljuk, hogy a kolleganőink megrémülnek ha egy új vizuális technikát ki kell próbálniuk. A munkaközösségünk abból a célból jött létre, hogy ezen változtassunk az óvodánkban. Valljuk, hogy nem az óvónőknek kell jól rajzolni/festeni, de kipróbálás során meg kell ismernie az általa alkalmazott, tanított technikákat, ezek lépéseit, buktatóit. Le kell győznie a saját élménye során szerzett esetleges rossz érzéseit, szorongásait. Csak így tudjuk őszintén végezni feladatunkat. Tájékozottnak kell lenniük a képzőművészeti technikák és kifejezési módok világában, rugalmasan, alkotó fantáziával és kreativitással kell vezetnünk a kezdeményezéseket, foglalkozásokat. A munkaközösség munkájában bárki részt vehet, akár alkalmanként is. Tagjaink egymással megosztják tapasztalataikat, ismereteket. A foglalkozásokat a délutáni pihenő idő alatt, a nevelői szobában tartjuk. A foglalkozásokhoz szükséges anyagokat közösen gyűjtjük, de az óvoda alapítványának támogatására is számíthatunk. Szeptembertől májusig tervezve 6 alkalommal gyűlünk össze. Témáink az évszakokhoz is kötődnek. 1. Bőrmunka karkötők fonása 2. Mesefigurák készítése természetes anyagokból /kukoricacsutka, mákgubó/ 3. Dereskoszorú és asztaldísz készítése természetes anyagokból 4. Karácsonyi képeslap készítés 5. Farsangi álarc festése, díszítése gipszmunka 6. Húsvéti képek képeslapok quilling technikával Littván Istvánné Munkaközösség vezető

15 Az egészséges életmódra nevelés munkaközösségének munkaterve Az egészség megőrzésében és megóvásában a mozgásnak kulcsfontosságú szerepe van. Fontos, hogy az óvodába lépő gyermek a természetes mozgásigényét megőrizze, azt kielégítse és minél több mozgástapasztalathoz jusson. A legtöbb tapasztalatot, ismeretet a gyermek a játékon keresztül szerzi meg, az utánzás révén. Erre az utánzásra kell építenünk a testnevelési foglalkozáson és a szabadmozgásos tevékenységek során is, a könnyebb megértés, végrehajtás érdekében. A játékos, utánzó gyakorlatokban rengeteg lehetőség rejlik, hiszen mind a tartásjavításban, mind a képességfejlesztésben kiválóan alkalmazható. Ezekkel a lehetőségekkel szeretném kollégáimat megismertetni a tanév során, építve aktív részvételükre, tapasztalataikra. Termfészetesen idén sem marad el szeptemberben az immár hagyományként visszaköszönő családi sportnap. Itt a szülők versenyjátékok keretében gyermekeikkel közösen kipróbálhatják azokat a sporteszközöket, melyeket az önkormányzat anyagi támogatásával vásárolt óvodánk. Tematika: Szeptember: Családi sportnap /zenés gimnasztika, játékos sportversenyek, akadálypálya, közös és egyéni mozgási lehetőségek/ Október: Az utánzó gyakorlatok szerepe a tartásjavításban, nagymozgások fejlesztése utánzó gyakorlatokkal Január: Erőnlétfejlesztés utánzógyakorlatokkal, köredzés szerepe Február: Állóképesség fejlesztése utánzó gyakorlatokkal Március: Térérzékelés fejlesztése utánzó gyakorlatokkal, akadálypálya Április: Egyensúlyérzék fejlesztése utánzó gyakorlatokkal Patyi Péterné munkaközösségvezető

16 Az óvodai intézményegység vezetői állásra benyújtott pályázatokat elolvastam: 1. Balogné H. Sarolta 2. Budainé Kertész Katalin 3. Fizlné Bucsányi Barbara 4. Klovácsné B. Judit. 5. Littván Istvánné 6. Majorné S. Irén. 7. Markosné K. Etelka. 8. Puskás Andrea. 9. Szarkáné M. Erzsébet. 10.Szentjobyné Turcsán Ildikó. 11.Széphegyiné V. Mónika 12.Talabér Gáborné. 13.Vargáné Kormos Erika.

17

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető:. aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:. aláírás Szülői szervezet nevében:. aláírás

Részletesebben

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02 VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 ÉVES MUNKATERV 2013/2014. NEVELÉSI ÉV Városlőd, 2013-09-02 Készítette: Staub Ildikó Óvodavezető-helyettes TARTALOM 1. A 2013/2014

Részletesebben

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve A nevelési év rendje: Első nap: 2012. szeptember 03. hétfő Utolsó nap: 2013. augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: 2013. június 28. Nyitás: 2013. július 29. A Munkaterv jogszabályi

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015. Tátika Napsugár Óvoda 2014-2015. nevelési év MUNKATERVE Készítette: Kakuszi Imréné 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Működési terv... 3. oldal Nevelési év rendje... 3. oldal Fogadó órák rendje... 4. oldal Nyílt napok...

Részletesebben

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013.

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013. Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774 Cseppkő Óvoda Munkaterv 2013/2014. nevelési évre Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3

Részletesebben

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető M U N K A T E R V 2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN A VADVIRÁG ÓVODÁRA VONATKOZÓ ADATOK...

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda (2040 Budaörs, Szabadság út 64.) Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás Alkalmazotti

Részletesebben

MUNKATERV. 2013-2014-es nevelési év

MUNKATERV. 2013-2014-es nevelési év Gyermekek Háza Déli Óvoda Nyíregyháza, Kereszt u.8. MUNKATERV 2013-2014-es nevelési év Készítette: Skarbit Józsefné intézményvezető Nyíregyháza, 2013. szeptember 30. 0 Tartalomjegyzék 1.Az intézmény jellemzői...

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE

2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Kőbányai 1101 Budapest, Kőbányai út 38. MUNKATERV 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK Az adott nevelési évben munkánkat a következő dokumentumok

Részletesebben

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária MÁKSZEM ÓVODA Éves munkaterv 2013 / 2014 Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 202684 Nevelőtestület nevében: Varga Szilvia Gyöngyösi Mária. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében:

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE 0/0 Készítette: Varsányi Ildikó intézményvezető Elfogadta: az óvodai intézményegység nevelőtestülete 0 szeptember - jén a tanévnyitó értekezleten TARTALOMJEGYZÉK.

Részletesebben

A 262/2014.(XI.20.) határozat melléklete. 2014/2015 tanévre. Készítette: Kaszáné Vincze Éva intézményvezető

A 262/2014.(XI.20.) határozat melléklete. 2014/2015 tanévre. Készítette: Kaszáné Vincze Éva intézményvezető A 262/2014.(XI.20.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MUNKATERVE 2014/2015 tanévre Készítette: Kaszáné Vincze Éva 2 I. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK HELYZETELEMZÉS: Intézményünk

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve

Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve Enyingi Szirombontogató Óvoda 8130 Enying, Vas G. u. 1. OM azonosító: 029915 Készítette: Tolnai Zsuzsanna 1 Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés...

Részletesebben

MUNKATERV. MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG

MUNKATERV. MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG MUNKATERV MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG 2013. szeptember 01-től 2014. augusztus 31-ig -1- Tartalomjegyzék

Részletesebben

Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje. Munkaterv. 2014-2015 nevelési évre. Az Intézmény OM azonosítója: 202057

Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje. Munkaterv. 2014-2015 nevelési évre. Az Intézmény OM azonosítója: 202057 Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Munkaterv 2014-2015 nevelési évre Az Intézmény OM azonosítója: 202057 Érvényessége: 2014. szeptember 01 2015. augusztus 31. Összeállította: Nagyné Panyi Judit intézményvezető

Részletesebben

5Lo Yh:.i!}Je 5; c-(ie r_o V~ Készítette: Skarbit Józsefn' ~ ; MUNKATERV. 2014-2015-es nevelési év. t "1-, Nyíregyháza, 2014. szeptember 15.

5Lo Yh:.i!}Je 5; c-(ie r_o V~ Készítette: Skarbit Józsefn' ~ ; MUNKATERV. 2014-2015-es nevelési év. t 1-, Nyíregyháza, 2014. szeptember 15. Gyermekek Háza Déli Óvoda Nyíregyháza, Kereszt u.8. MUNKATERV 2014-2015-es nevelési év ~HÁZ.i/)~ 5Lo Yh:.i!}Je 5; c-(ie r_o V~ Készítette: Skarbit Józsefn' ~ ; t "1-, intézményvezető ~~J. ",e(!>~..za,

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10.

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE OM azonosító: 035646 Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3 2. Dolgozói

Részletesebben

Budapest, 2014. szeptember 01.

Budapest, 2014. szeptember 01. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ikt: 65-1042-2014 Vackor Óvoda 1036. Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus tagóvoda 1033 Budapest, Mókus u.1. Budapest, 2014. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. A Vackor

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

Csicsergő Óvoda éves munkaterve

Csicsergő Óvoda éves munkaterve Csicsergő Óvoda éves munkaterve 2011/12 Készítette: Zsírosné Őszi Katalin 1 Működési terv Nevelési év rendje A nevelési év 2011. szeptember 1-én kezdődik és 2012. augusztus 31-ig tart. Az üzemelés szünetel:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐJE Szám: EPL/6/7/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 24-i ülésére Tárgy: A) Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája. 2014-2015. nevelési év. Munkaterve

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája. 2014-2015. nevelési év. Munkaterve Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 2014-2015. nevelési év Munkaterve Készítette: Sárik Jánosné óvodavezető 1 A jó munkaterv néhány ismérve: - Tartalmazza a törvényi elvárás szerinti elemeket - Az elmúlt

Részletesebben

Százszorszép Óvodák Kiskunhalas, Vasút u. 2. Munkaterv 2014/2015. A nevelőtestület közreműködésével összeállította: Nyerges Pálné intézményvezető

Százszorszép Óvodák Kiskunhalas, Vasút u. 2. Munkaterv 2014/2015. A nevelőtestület közreműködésével összeállította: Nyerges Pálné intézményvezető Százszorszép Óvodák Kiskunhalas, Vasút u. 2. Munkaterv 2014/2015 A nevelőtestület közreműködésével összeállította: Nyerges Pálné intézményvezető Tartalom 1. Intézményi adatbázis 2014/2015. 1.1. Csoportok

Részletesebben