Környezetbarát termék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetbarát termék"

Átírás

1

2 Környezetbarát termék

3 A BELGARIAD CIKLUS MÁSODIK KÖNYVE A MÁGIA KIRÁLYNŐJE DAVID EDDINGS BEHOLDER KIADÓ BUDAPEST, 2004

4 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David Eddings: QUEEN OF SORCERY Copyright 1982, David Eddings All rights reserved. Fordította: Novak Gábor Hungarian translation 2004, Beholder Kft. A borítón Boros Zoltán és Szikszai Gábor festménye látható Cover art copyright by Zoltán Boros & Gábor Szikszai Térkép: Lexa Klára ISBN x ö ISBN Kiadja a Beholder Kft. Levélcím: 1680 Budapest, Pf. 134 Felelıs kiadó: Mázán Zsolt, Tihor Miklós Felelıs szerkesztı: Dani Zoltán Korrektor: Lexa Klára, Szakái Marianna Borító: Dikó István Tördelés. Dikó István Készítette az Alföldi Nyomda Rt. Felelıs vezetı: György Géza vezérigazgató Készült 2004-ben.

5 Helennek, aki a legdrágább dolgot adta nekem az életemben, és Mike-nak, aki megtanított játszani.

6

7

8

9 PROLÓGUS Beszámoló a Nyugat Királyságainak Csatájáról, melyet Kal Torak támadó hordái ellen vívtak. A Vo Mimbre-i csata alapján világ hajnalán Torak, az uralkodni vágyó gonosz isten ellopta Aldur Gömbjét, a Gömb azonban ellenállt az akaratának, és tüzével borzalmas sérüléseket okozott neki. Ám Torak ennek ellenére nem mondott le róla, mert mindennél többet jelentett számára a kı. Nem sokkal késıbb Belgarath, Aldur isten tanítványa, valamint az alornok királya és annak három fia felkerekedtek, és visszaszerezték a Gömböt Torak vastornyából. Torak természetesen az üldözésükre indult, de a Gömb haragja meghátrálásra késztette. Belgarath Chereket és fiait négy nagy birodalom királyává tette, hogy örökké ırködjenek Torak felett. A Gömböt Vasmarkú Riva gondjaira bízta azzal, hogy amíg Riva utódai birtokolják az ereklyét, addig a nyugat biztonságban van Évszázad követett évszázadot, és Torak valóban nem fenyegette a békében élı embereket, egészen 4865 tavaszáig, amikor is Drasniát elözönlötték a nadrakok, thullok és murgosiak hordái. A hatalmas sereg közepén táborozott vasból emelt lakhelyén Kal Torak, az angarakok istenkirálya. Városok és falvak váltak hamuvá, mert Kal Torak pusztítani jött, nem hódítani. Az életben maradottakat az acélmaszkos grolim papok kezére adták, akik népük

10 10 David Eddings rettenetes rituáléihoz használták fel ıket. Senki nem élte túl az inváziót, csak azok, akik Algariába menekültek, és akiket az Aldur-folyó torkolatánál felvettek a cherek hadihajók. A horda ezután délre, Algaria felé vette az irányt, de itt nem találtak elpusztítani való településeket. A nomád algar lovasok visszahúzódtak a támadók elıl, és folyamatosan váratlan, gyors rajtaütésekkel zaklatták ıket. Az algar királyok hagyományos székhelye Erıdvár volt, egy emberi kéz által emelt, harminc láb vastag kıfallal körülvett hegy. Az angarakok hiába próbálták menetbıl bevenni, ezért kénytelenek voltak letáborozni, és berendezkedni az ostromra. Nyolc évet vesztegettek el a hegy tövében. Ez elég idıt adott a nyugatnak a mozgósításra és a felkészülésre. A tábornokok a Tol Honeth-i Birodalmi Hadiakadémián győltek össze, hogy kidolgozzák a stratégiát. Félretették a nemzeti ellentéteket, és Brandot, a rivai İrzıt nevezték ki fıparancsnoknak. Két különös tanácsadója is akadt: egy öreg, ám annál határozottabb férfi, aki még az angarak királyságokról is lenyőgözı tudással rendelkezett, és egy csodálatos szépségő, sötét hajában ezüst tincset viselı, királyi megjelenéső nı. Brand erre a két emberre feltétel nélkül hallgatott, és tiszteletteljes hódolattal viseltetett irántuk késı tavaszán Kal Torak felhagyott az ostrommal, és az algar lovasokkal a nyomában nyugat felé, a tenger irányába fordult seregével. A hegyekben az ulgók éjszakánként portyára indultak barlangjaik rejtekébıl, és iszonyatos mészárlást végeztek az alvó angarakok között. Ám Kal Torak hadai még így is megszámlálhatatlanok voltak. Rövid pihenı után a hadsereg folytatta útját az Arend-folyó völgyében Vo Mimbre városa felé, elpusztítva mindent, ami az útjába került. Nyár elejére az angarakok készen álltak a város bevételére. A csata harmadik napján három kürtszó hallatszott a harcmezı felett. Vo Mimbre kapui kitárultak, és a mimbrate lovagok rohamot indítottak az ostromló sereg ellen; csataménjeik vasalt patkói eltiportak élıt és holtat. Bal szárnyukon az algar lovasság, a drasniai lándzsások és a fátyolos ulgo szabadcsapatok támogatták ıket, jobbról pedig a cherek berzerkerek és Tolnedra légiói. A három oldalról szorongatott Kal Torak kénytelen volt tartalékait is bevetni. Ekkor érkeztek meg hátulról a szürke ruhás riva-

11 A MÁGIA KIRÁLYNİJE 11 iak, a sendarok és az astur íjászok. Az angarakok hullottak, akár a legyek, és zavarodottság lett úrrá rajtuk. A hitehagyott varázsló, Zedar a fekete sátorhoz sietett, amelybıl még mindig nem jött elı Kal Torak, és azt mondta az Átkozottnak: Uram, az ellenség bekerített minket. Még a szürke rivaiak is eljöttek, hogy próbára tegyék az erıdet. Kal Torak dühösen válaszolt: Kiállók eléjük, hogy Cthrag Yaska, a drágakı hamis ırzıi lássanak, és megtanuljanak félni. Küldd ide a lovagjaimat! Nagyuram, a lovagok nincsenek többé. Elvesztek a csatában, akárcsak grolim papjaid többsége. Kal Torak haragra gerjedt e szavak hallatán, láng csapott ki ép jobb szemébıl, de még a másik szeme helyérıl is. Utasította szolgáit, hogy csatolják fel pajzsát kézfej nélküli karjára, és magához vette félelmetes fekete kardját. Így indult a harcba. Amikor odaért, a rivaiak sorai közül megszólalt egy hang: Belar és Aldur nevében kihívlak téged, Torak! Érjen véget a vérontás, és kettınk között dıljön el a csata kimenetele! Brand vagyok, a rivai İrzı. Állj ki ellenem, vagy vonulj vissza bőzlı hordáddal, és ne tedd a lábad többé a nyugat királyságainak földjére! Kal Torak elırelépett. Ki az, aki kockáztatni meri halandó bırét a világ királya ellenében? Én Torak vagyok, a királyok királya, a nagyurak nagyura. Elpusztítom ezt a nagyhangú rivait. Ellenségeim megsemmisülnek, és Cthrag Yaska ismét az enyém lesz. Brand is kisétált a csapatai elé. Nehéz kardot viselt, és egy lepellel letakart pajzsot. Oldalán óriás termető farkas ügetett, feje felett fehér bagoly körözött. Brand vagyok, és kiállók ellened, korcs és torz Torak! Torak ránézett a farkasra. Menj innen, Belgarath! Fuss, ha kedves az életed! Majd a bagoly felé fordult Polgara, te pedig hagyd ott apádat, és szolgálj engem! Elveszlek feleségül, és a világ királynıjévé teszlek. De a farkas csak vonyított kihívóan, a bagoly pedig megvetıen rikoltott Torak felemelte a kardját, és lesújtott vele Brand pajzsára. Hosszú ideig harcoltak, félelmetes erejő csapásokat mértek egymásra. Azok, akik közel álltak, és látták a párviadalt, késıbb le-

12 12 David Eddings gendákat meséltek róla. Torak haragja egyre növekedett, és támadásaival addig ostromolta Brand pajzsát, amíg a férfi a földre bukott az Átkozott lába elıtt. Ám a farkas üvölteni, a bagoly rikoltozni kezdett, és az İrzıbe új erı költözött. Egyetlen mozdulattal lerántotta pajzsáról a leplet, és elıbukkant alóla egy gyermekszívnyi, kerek drágakı Amikor Torak ránézett, a kı izzani és lángolni kezdett. Az Átkozott kénytelen volt meghátrálni elıle. Eldobta pajzsát, kardját, és az arca elé emelte kezét, hogy megvédje a kı rettentı tüzétıl. Brand támadásba lendült, pengéje áthatolt Torak sisakrostélyán, belefúródott az isten hiányzó szeme helyébe, és megállt az Átkozott fejében. Ezután kihúzta a kardját, és levette ellenfele sisakját. Akik a közelben álltak, rémülten hıköltek hátra, mert az arcot oly mértékben megégette valami borzalmas tőz, hogy még ránézni is rettenet volt. Torak vért könnyezve felüvöltött, amikor ismét rápillantott az ékkıre, melyet ı Cthrag Yaskának nevezett, és amely miatt háborút indított a nyugat ellen. Aztán összeroskadt, és a föld beleremegett a zuhanásba. Csalódott üvöltés szakadt ki az angarakokból, amikor látták elesni Kal Torakot, és pánikba esve menekülni kezdtek. De a nyugat seregei üldözıbe vették és lekaszabolták ıket, és mire megvirradt a negyedik nap borongós, füstös hajnala, a hatalmas inváziós horda nem létezett többé. Brand parancsba adta, hogy hozzák elé az Átkozott holttestét, mert meg akarja nézni alaposabban is azt, aki a világ uralkodója akart lenni. Ám a testet nem találták meg, mert Zedar varázslatot bocsátott magára, és a nyugat seregén keresztül magával cipelte választott mesterét. Ekkor Brand a tanácsadóihoz fordult, és Belgarath azt mondta neki: Torak nem halt meg, csak alszik, mert egy istent nem lehet megölni halandó fegyverrel. És mikor fog felébredni? kérdezte az İrzı. Fel kell készítenem a nyugatot a visszatérésére. Polgara válaszolt neki: Amikor újra Riva király egyenes ági leszármazottja ül az északi trónon, a Sötét Isten felébred, hogy háborút vívjon ellene. Brand a homlokát ráncolta

13 A MÁGIA KIRÁLYNİJE 13 De hiszen az soha nem fog megtörténni! Amennyire ı tudta, az utolsó rivai királyt 4002-ben a családjával együtt lemészárolták a nyissai bérgyilkosok. Ha eljön az idı, a rivai király felbukkan, hogy elfoglalja az ıt megilletı helyet, mint ahogy az ısi prófécia is megjövendölte válaszolt Polgara. Többet errıl nem mondhatok. Brand megnyugodott, és utasította a seregét, hogy tisztítsák meg a harcmezıt az angarakok hulláitól. Amikor végeztek, a nyugat királyai összegyőltek Vo Mimbre kapuja elıtt, és tanácsot ültek. Brandot természetesen mindenki dicsıítette. Többen is felvetették, hogy Brandot kellene egész nyugat uralkodójának választani. Egyedül Mergon, a Tolnedrai Birodalom követe vétózta meg az ötletet császára, IV Ran Borune nevében. Brand visszautasította a felkérést, így a javaslatot elvetették, és a nyugalom visszatért a tanácskozó felek közé. Ám nemsokára újabb követelést fogalmaztak meg Tolnedra irányában. Az ulgo Gorim vetette fel elıször az ötletet. A Prófécia kiteljesedése érdekében egy tolnedrai hercegnıt kellene feleségül adni a világot megmentı rivai királynak. Az istenek ezt kívánják tılünk. Mergon természetesen ismét ellenkezett. A Rivai Király Csarnoka üres és elhagyatott. Nem ül király Riva trónján. Hogy mehetne feleségül a Tolnedrai Birodalom egyik hercegnıje egy fantomhoz? A Polgara nevő nı felelt: A rivai király vissza fog térni egyszer, hogy elfoglalja trónját, és elfogadja asszonyát. Ezért a mai naptól fogva a Tolnedrai Birodalom minden hercegnıje tiszteletét teszi a Rivai Király Csarnokában, pontosan a tizenhatodik születésnapján. Felöltözik a mennyegzıi ruhájába, és három napig vár a király érkeztére. Amennyiben a király nem jön el érte, visszatérhet apjához, és a továbbiakban az ı parancsai szerint cselekedhet. Egész Tolnedra tiltakozni fog e felháborító orcátlanság ellen kelt ki magából Mergon. Nem! Ez nem történhet meg! Mondja meg a császárnak, hogy ez az istenek akarata! tanácsolta Gorim. az ulgók bölcs királya. Mondja meg azt is, hogy amennyiben Tolnedra nem engedelmeskedik, az egész nyugat megindul ellene. Szétszórják a szélben Nedra fiait, megdöntik a

14 14 David Eddings hatalmat az országban, és a dicsı Tolnedrai Birodalom megszőnik létezni. A nagykövet látva az összegyőlt seregek erejét, inkább nem vitatkozott tovább. Közös egyetértéssel megpecsételték a szerzıdést. Amikor végeztek, a háború során romba dılt Arendia nemesei járultak Brand elé. A mimbraték királya halott, akárcsak az asturok hercege. Ki fog ezután uralkodni felettünk? A Mimbre és Asturia közötti háború kétezer éve szaggatja az országot. Hogyan válhatnánk ismét egy néppé? Brand alaposan megfontolta a választ. Ki a mimbrate trón örököse? kérdezte végül. Korodullin a mimbraték koronahercege felelték a nemesek. És az astur vérvonalban ki foglalná el a trónt? Mayaserena, az astur herceg lánya. Hozzátok elém ıket! adta ki a parancsot Brand, és amikor ott álltak vele szemben, így szólt: A Mimbre és Asturia közötti vérontásnak véget kell vetni. így hát azt parancsolom, házasodjatok össze, és a két szembenálló ház egyesüljön a vér kötelékével. Természetesen mindketten felháborodva tiltakoztak a döntés ellen, oly nagy volt bennük az ısi győlölködés és vérvonaluk büszkesége. Ám Belgarath félrevonta Korodullint, és halkan elbeszélgetett vele, Polgara pedig Mayaserenával vonult el egy csendes helyre. Nincs ember, aki be tudna számolni róla, mit mondtak ık ketten a fiataloknak, de amikor visszatértek Brand elé, Mayaserena és Korodullin már meg voltak róla gyızıdve, hogy a házasság a legmegfelelıbb lépés részükrıl. És ez volt a Vo Mimbre-i csata utáni tanácsülés utolsó említésre méltó mozzanata. Mielıtt elindult volna északra, Brand még egyszer szólt a királyokhoz és nemesekhez. Sok mindent hoztunk itt létre, mi véleményem szerint jó, és remélhetıleg még hosszú ideig megmarad. Egyesítettük erıinket az angarakok ellen, és legyıztük ıket. Torakot előztük, és a szövetség, mely megköttetett közöttünk, felkészíti a nyugatot a Prófáciában megjövendölt napra, amikor a rivai király visszatér trónjára, és Torak felébred hosszú álmából, hogy újra megpróbálja rabigába hajtani a világot. Mindaz, amit ma cselekedtünk, felkészít minket az eljövendı nagy, végsı háborúra. Ennél többet nem

15 A MÁGIA KIRÁLYNİJE 15 tehetünk. Emellett ezen a helyen ma Arendia sebei is begyógyultak, és a több mint kétezer éve dúló háború véget érni látszik Nyugodt szívvel mondhatom, hogy elégedett vagyok. Az istenek áldjanak mindenkit! Azzal megfordult, és elvágtatott északnak. Vele tartott a megtermett férfi, akit Belgarath-nak hívtak, és Polgara, a méltóságot sugárzó gyönyörő nı. A sendariai Camaarban hajóra szálltak, és meg sem álltak Riváig. Brand soha többé nem tért vissza a nyugat királyságaiba. Ám társairól még sok legenda született. És hogy ezekbıl mi igaz, és mi nem, nagyon kevesen tudnák megmondani.

16

17 ELSİ RÉSZ ARENDIA

18

19 ELSİ FEJEZET o Wacune nem létezett többé. Huszonnégy évszázad telt el azóta, hogy a wacite arendek magára hagyták, és Arendia északi részének sötét, végtelen erdeje azóta már visszakövetelte magának a romokat. A leomlott falmaradványokat vastagon benıtte a moha és az erdı talaján tenyészı nedves, barna zuzmó, és csak az egykor büszke tornyok töredezett csonkjai jelölték a fák között, a ködben azt a helyet, ahol egykor Vo Wacune állt. Kásás hótakaró fedte az alig látható romokat, és az ısi kövek felületén könnycseppekként csorgott az olvadó hólé. Garion egyedül ıgyelgett a halott város fákkal benıtt széles utcáin. Vastag, szürke gyapjúköpenyét szorosan maga köré csavarta a hideg ellen, és gondolataiba temetkezett, melyek olyan szomorúak voltak, mint köröskörül a síró kövek Faldor birtoka a zöld. napsütötte mezıkkel olyan távol volt már, hogy szinte teljesen belesüppedt a feledés ködébe, és a fiú elsöprı honvágyat érzett. Akármilyen erısen is próbált kapaszkodni a részletekbe, azok minduntalan elszöktek elıle. Pol néni konyhájának finom illatai halovány emlékké váltak; Durnik kalapácsának csengése a kovácsmőhelyben mintha egy harang utolsó, elhaló visszhangja lett volna; és játszótársai éles, tiszta arca is egyre jobban elhomályosult az emlékeiben, végül már

20 20 David Eddings abban sem volt biztos, hogy ha találkozna velük, felismerné ıket. Gyermekkora tovaszállt, és hiába is próbálkozott, nem tudott fogást találni rajta. Minden megváltozott; ez volt a probléma gyökere. Életének gerince, a szikla, melyre egész gyermekkora épült, mindig is Pol néni volt. Faldor birtokának egyszerő világán ı volt Pol úrnı, a szakács, de a farm kapuján kívülre kerülve Polgarává vált, a varázslónıvé, aki az emberi értelem számára felfoghatatlan módon viszonyult az elmúlt három évezredhez. És Farkas mester, az öreg, vándor mesemondó is ugyanígy megváltozott. Garion már tudta, hogy öreg barátja valójában az ı ük-ükapja megszámolhatatlan ük -kel az elején, de a csibészes, idıs arc mögött ott volt Belgarath határozott tekintete; a varázslóé, aki már hétezer éve várt, és figyelte az emberek és istenek tevékenységét. Garion nagyot sóhajtott, és folytatta útját a ködben. Már maguk a nevek is kényelmetlen érzéssel töltötték el. Garion sosem akart hinni a varázslásban, a mágiában vagy a boszorkányságban. Ezek a dolgok természetellenesek voltak, és megsértették a szilárd, érzékelhetı valósággal kapcsolatos elképzeléseit. De túl sok minden történt vele az utóbbi idıben ahhoz, hogy továbbra is ragaszkodjon kényelmes kételkedéséhez. Mindössze egyetlen megrázó pillanat kellett hozzá, hogy kételyeinek utolsó morzsái is megszőnjenek létezni. Az a pillanat, amikor döbbent hitetlenkedéssel figyelte, amint Pol nagynéni egyetlen szóval és egy kézmozdulattal eltüntette Martje szemérıl a fehér hályogot, visszaadva az ırült öregasszony látását és egyben brutális könyörtelenséggel megszüntetve jövıbelátó képességét. Martje elkeseredett sikolyának emlékére Garion megborzongott. A sikoly jelentette azt a pontot, ahonnan a világ már nem volt olyan szilárd, megfogható és biztonságos, mint régen. Az egyetlen jól ismert helytıl elszakítva, telve bizonytalansággal a hozzá legközelebb álló két ember iránt, a lehetséges és a lehetetlen közötti különbségrıl alkotott elképzelésének romjai között Garion egy különös kaland közepén találta magát. Fogalma sem volt róla, mit keresnek ebben az erdıvel benıtt romvárosban, mint ahogy arról sem, merre fognak továbbmenni. Az egyetlen bizonyosság, ami megmaradt neki, egy komor gondolat volt, amelybe elkeseredetten kapaszkodott: él egy ember, aki valamikor régen a hajnali szürkületben odaosont egy istenek háta mögötti falu apró házához, és

21 A MÁGIA KIRÁLYNİJE 21 meggyilkolta a szüleit. Ha az egész életét rá is kell szánnia, Garion meg fogja találni ezt az embert, és ha megtalálja, megöli Ebben a gondolatban mindig talált valami különös, megnyugtató érzést Óvatosan átmászott egy utcára dılt ház romjain, és folytatta az elhagyatott város felfedezését. Igazából semmi látnivaló nem volt itt. A türelmes évszázadok szinte mindent eltüntettek, ami a háború után megmaradt, a kásás hó és a sőrő köd pedig az utolsó nyomokat is elrejtette. Garion ismét sóhajtott, és saját nyomain haladva elindult visszafelé az egyik csonka torony irányába, ahol az elızı éjszakát töltötték. Ahogy közeledett, megpillantotta Farkas mestert és Pol nagynénit, akik a toronytól nem messze álltak, és halkan beszélgettek. Az öregember a hátára vetette rozsdaszín csuklyáját, Pol pedig szorosan a teste köré csavarta kék köpenyét A nı idıtlen sajnálkozással az arcán nézte a ködbe veszı romokat. Hosszú, fekete haját hátravetette a válla felett, és jellegzetes, ısz tincse most még a lába elıtt lévı hónál is fehérebbnek tőnt. Itt van mondta Farkas, amikor a fiú közelebb ért hozzájuk. Pol bólintott, és szigorúan nézett Garionra. Hol voltál? kérdezte. Sehol. Csak gondolkodtam. Látom, sikerült alaposan átáznod. Garion felemelte az egyik lábát, és szemügyre vette a csizmájáról lógó havas sárgöröngyöket. A hó sokkal nedvesebb, mint gondoltam mentegetızött. Valóban jobban érzed magad, ha azt viseled? mutatott Farkas a Garion oldalán lógó kardra Mindenki állandóan arról beszél, mennyire veszélyes ország Arendia felelte Garion. Meg aztán nem árt, ha elsajátítom a használatát. Megigazította a nyikorgóan új kardövet, hogy a fegyver markolata ne legyen annyira látható. A kardot Baraktól kapta Erastide napjára; ez is egyike volt a tengeren eltöltött ünnep alkalmából kapott ajándékoknak. Tudod, nem nagyon illik hozzád mondta az öregember némileg helytelenítıen. Hagyd már. apám! intette le szórakozottan Pol Elvégre az övé, és ha akarja, csak viselje. Hettarnak nem kellene már itt lennie? váltott témát gyorsan Garion.

22 22 David Eddings Lehet, hogy Sendaria hegyei között mély havon kell átvágnia morfondírozott Farkas. De itt lesz. Hettar megbízható fiatalember. Még mindig nem értem, miért nem vettünk lovakat Camaarban. Mert a közelébe sem érnek ezeknek felelte Farkas rövid, fehér szakállát vakargatva. Hosszú utat kell megtennünk, és nem szeretném, ha útközben kidılnének az állataink. Sokkal jobb most várni egy kicsit, mint késıbb sokkal több idıt veszteni. Garion hátranyúlt, és megvakarta a tarkóját, mert a különös vésetekkel teli ezüst amulett lánca dörzsölte a bırét; a mredaliont Farkastól és Poltól kapta Erastide ünnepén Majd hozzászoksz, kedvesem mondta Pol, észrevéve a mozdulatot. Szívesebben viselném a ruhán kívül fintorodott el a fiú. A zubbonyom alatt senki nem látja. Közvetlenül érintkeznie kell a bıröddel. De nem valami kényelmes. Elismerem, nagyon szép ajándék, de néha hidegnek érzem, néha forrónak, és olyan is van, amikor elviselhetetlenül nehéznek tőnik. A lánc pedig folyamatosan dörzsöli a nyakam. Nem vagyok hozzászokva az ékszerekhez. Ez nem egy egyszerő ékszer, kedvesem mondta a nı. Idıvel majd megszokod. Farkas nevetett. Talán egy kicsit jobban fogod érezni magad, ha megtudod, hogy a nagynénédnek tíz év kellett, amíg hozzászokott a sajátjához. Mindig figyelmeztetnem kellett, hogy vegye fel. Nem hiszem, hogy ebbe épp most kellene belemennünk jelentette ki hővösen Pol. Neked is van? kérdezte kíváncsian Garion az öregtıl. Természetesen. És van valami jelentısége, hogy mindannyian viseljük? Ez egy családi hagyomány, Garion. Pol hangsúlya jelezte, hogy a témát lezártnak tekinti A köd kavarogni kezdett körülöttük, ahogy hideg, nedves forgószél támadt a romok között. Bárcsak itt lenne már Hettar! sóhajtott Garion. Szeretnék elmenni errıl a helyrıl. Olyan, mint egy temetı. Nem mindig volt ilyen jegyezte meg csendesen Pol. Milyen volt? Boldognak éreztem itt magam. A falak magasak voltak, a tornyok az egekig nyúltak. Azt hittük, örökké állni fognak. A hidegtıl meg-

23 A MÁGIA KIRÁLYNİJE 23 barnult kúszónövényekre mutatott, melyek szinte teljesen belepték a köveket. Ott egy hatalmas virágoskert volt, ahol sárga ruhás nemeshölgyek üldögéltek, miközben a fal túloldalán fiatalemberek énekeltek nekik. A dalok édesek voltak, a hölgyek pedig sóhajtoztak, és vörös rózsákat dobáltak át a túloldalra. Annak az utcának a végén pedig egy márvánnyal kirakott tér volt, ahol rendszeresen összejöttek az öregemberek, hogy elfeledett háborúkról és eltőnt barátokról beszélgessenek. A mögött állt egy nagy ház terasszal, ahol esténként a barátaim társaságában a csillagokat figyeltük, miközben a szolgáló hideg gyümölcsöket szolgált fel, és a fülemülék szívhez szólóan daloltak. Rövid idıre elhallgatott. Azután jöttek az asturok folytatta, de már nem ugyanazon a hangon beszélt. Meg lennél lepıdve, ha tudnád, milyen kis idı szükséges több ezer év munkájának lerombolásához. Ne szomorkodj. Pol! mondta neki Farkas. Ezek a dolgok idırıl idıre megtörténnek Nem sokat tehetünk ellenük. De én igenis tehettem volna valamit, apám! Pol végignézett a romokon. Csak te nem hagytad Emlékszel? Újból ezen kell vitatkoznunk? kérdezte Farkas fájdalmas fintorral. Meg kell tanulnod elfogadni a veszteséget. A wacite arendekre mindenképpen a bukás várt A legjobb esetben is csak néhány hónappal késleltethetted volna az elkerülhetetlent Nem azért vagyunk azok, akik vagyunk, hogy olyan dolgokba keverjük bele magunkat, amelyekhez semmi közünk. Igen. ezt már mondtad ezelıtt is. A nı a ködbıl bizonytalanul felsejlı fákat nézte, melyek mintha a lerombolt város üres utcáin meneteltek volna. Nem hittem volna, hogy a fák ilyen gyorsan visszatérnek mondta különös hangsúllyal. Azt hittem, még várni fognak egy kicsit. Majdnem huszonöt évszázad telt el, Pol mutatott rá Farkas Valóban? Mintha csak tavaly történt volna. Ne rágódj miatta! Ettıl csak rosszkedved lesz Inkább menjünk be, ez a nyavalyás köd elveszi minden életkedvünket. Pol átkarolta Garion vállát, és elindultak a torony felé. A nı illata és közelségének érzése összeszorította a fiú torkát. A szakadék, amely az elmúlt hónapokban folyamatosan nıtt köztük, nagynénje érintésére egy pillanat alatt összezárult. A torony aljában lévı terem falait olyan masszív kövekbıl emelték, hogy sem az eltelt évszázadok, sem a fák gyökereinek lassú, ám meg-

24 24 David Eddings állíthatatlan növekedése nem tudta ıket kikezdeni. Az alacsony kımennyezetet széles boltívek tartották, s ettıl a helyiség leginkább egy barlangra emlékeztetett. A szoba túlsó végében, a bejárati ajtóval szemközt, két durván faragott kıtömb között egy keskeny hasadék alkotott természetes kéményt. Elızı éjjel, amikor átfagyva és nedvesen megérkeztek, Durnik értı szemmel megnézte magának a hasadékot, majd a törmelékekbıl hevenyészett, ám a célnak tökéletesen megfelelı tőzhelyet épített. Nem valami elegáns, de néhány napig megteszi. Farkas, Garion és Pol beléptek az alacsony mennyezető, barlangszerő helyiségbe; a tőzhelyen lobogó lángok hosszú árnyékokat vetettek a boltívekre, és barátságos meleget sugároztak szét a szobában. Durnik barna bırtunikájában fahasábokat rakosgatott a fal mellett, Barak pedig, a vörös szakállú, láncinges óriás a kardját élesítette. A győrött, fehér inget és fekete mellényt viselı Selyem lustán terpeszkedett a csomagokon, és a kockáival játszadozott. Hettarnak még semmi jele? nézett fel Barak. Még van bı egy napja. Farkas a tőzhöz sétált, hogy felmelegítse átfagyott tagjait. Cseréld le a csizmád, Garion! tanácsolta a fiúnak Pol, és kék köpenyét felakasztotta az egyik szegre, amit Durnik vert be a fal repedésébe. Garion leakasztotta a csomagját egy másikról, és elkezdett kotorászni benne. A harisnyádat is tette hozzá a nagynénje. Felszállt már a köd? kérdezte Selyem Farkastól. Ne is álmodj róla! Ha rá tudlak venni titeket, hogy egy kicsit eltisztuljatok a tőz mellıl, készítek valami vacsorát mondta Pol egy hivatásos szakácsnı modorában. Sonkát, barna kenyeret, egy csomag szárított borsót és néhány aszott sárgarépát szedett elı, majd szokása szerint halkan dúdolva munkához, látott. Garion másnap reggel, étkezés után magára kapott egy vastag gyapjúmellényt, felkötötte a kardját, és kisétált a ködlepte romok közé, hogy figyelje Hettar érkezését. Saját magát jelölte ki erre a feladatra, és nagyon örült, hogy barátai közül senki nem hívja fel a figyelmét önként vállalt kötelessége hiábavalóságára. Miközben a be-

25 A MÁGIA KIRÁLYNİJE 25 havazott utcán a város romokban heverı nyugati kapuja felé sétált, tudatosan próbálta távol tartani magától a búskomorságot, melyet elızı este érzett. Rájött, hogy mivel a körülményeken nem tud változtatni, a további rágódással csak saját szája ízét keseríti meg. Mire elérte a kapu melletti alacsony kıfalat, nem lett ugyan jókedve, de legalább a melankólia sem kerítette a hatalmába újra. A fal biztosított neki némi védelmet, de a jeges hideg még így is áthatolt a ruháján, és a lába percek alatt elmerevedett. Reszketve telepedett le ırhelyére, és várakozott. Semmi értelme nem lett volna a ködöt kémlelni, ezért inkább a hangokra koncentrált. Fülével lassanként elkezdte megkülönböztetni egymástól a falon túl elterülı erdı neszeit, a fákról csöpögı vízcseppek koppanásait. a túlterhelt ágakról lehulló hótömbök tompa puffanásait, és egy száraz ágon munkálkodó harkály távoli kopogtatását. Ez az én tehenem szólalt meg egy hang váratlanul valahonnan a ködbıl. Garion mozdulatlanná dermedve hallgatózott. Akkor tartsd a saját legelıdön! mondta rövidesen egy másik hang. Te vagy az, Lammer? kérdezte az elsı hang. Így van. Te pedig Detton? Fel sem ismertelek. Mikor is láttuk egymást utoljára? Talán négy vagy öt éve morfondírozott Lammer. Mi újság a faludban? kérdezte Detton. Éhezünk. Az összes élelmünk elmegy adóba. A miénk is. Fıtt gyökereket eszünk. Azt még nem próbáltuk ki. Egyelıre a cipıinknél tartunk. És hogy van a feleséged? érdeklıdött udvariasan Detton. Tavaly halt meg felelte Lammer érzelemmentes hangon. A hőbérurunk elvitte a fiunkat katonának, és valahol egy csatában elesett. Forró szurkot öntöttek rá. A feleségem attól kezdve semmit nem evett, és nemsokára ı is elment. Sajnálom mondta együttérzıen Detton. Csodálatos asszony volt Jobb is, hogy eltávoztak szögezte le Lammer. Legalább nem fáznak és éheznek többé. Milyen gyökereket szoktatok enni? A nyír a legjobb. A lucfenyıben túl sok a gyanta, a tölgy pedig nagyon kemény. Érdemes belefızni egy kis füvet is, hogy jobb legyen az íze.

26 26 David Eddings Ki fogom próbálni. Most vissza kell mennem mondta Detton. Az uram fáért küldött, és ha túl sokáig maradok, megvesszız. Talán máskor is összefutunk. Ha még élünk. Minden jót, Detton. Minden jót, Lammer. A két férfi eltávolodott. Garion még nagyon hosszú ideig várakozott mozdulatlanul, miközben agya megpróbálta feldolgozni a hallottakat, és szemébe a sajnálat könnyei győltek. A legrosszabb az egészben az volt, hogy azok ketten milyen fásult belenyugvással fogadták el a sorsukat. A fiú torkát tehetetlen harag égette. Hirtelen nagyon szeretett volna megütni valakit. Aztán újabb hangot hallott a ködbıl. Valahol az erdıben valaki énekelt. A hang könnyő, tiszta tenor volt, és ahogy közelebb ért, Garion egyre jobban hallotta. A dal az ısi gonoszról szólt, a refrén pedig egy csatába hívó kiáltás volt. Garion dühe megmagyarázhatatlan módon a közeledı felé irányult. A megfoghatatlan igazságtalanságokról szóló harsány nóta valahogy szentségtörınek tőnt Lammer és Detton csendes fásultságával szemben. Garion gondolkodás nélkül elıhúzta kardját, és meglapult a falmaradvány mögött. Az ének egyre közeledett, és Garion most már a nedves havat taposó paták tompa dobogását is ki tudta venni. Óvatosan kidugta a fejét a fal széle felett, és alig húszlépésnyire megpillantotta a ködbıl elıbukkanó lovast. Egy sárga nadrágot és ragyogó vörös zekét viselı fiatalember volt. Prémmel szegélyezett köpenyét a hátára vetette, egyik vállán hosszú íjat hordott, az ellenkezı csípıjén pedig egy kard hüvelye lógott. Tollas, csúcsos kalapja alól aranyvörös tincsek omlottak a hátára. Bár az ének komor hangulatú volt, és hangja remegett az érzelmektıl, ahogy beleélte magát a dalba, fiatal arcáról barátságos nyíltság sugárzott, melyet még komoly kifejezése sem tudott letörölni. Garion nézte ezt a fiatal, üresfejő nemesúrfit, és biztos volt benne, hogy az énekes bolondnak sosem kellett fák gyökerébıl levest fıznie, vagy egy feleséget siratnia, aki gyászában éhen halt. Az idegen elfordította a lovát, és még mindig énekelve egyenesen a romos kapuív felé indult, ahol Garion rejtızködött. Garion nem volt agresszív fiú, és más körülmények között biztosan más nézıpontból vizsgálta volna meg a helyzetet. A tarka ruhás fiatalember azonban a lehetı legrosszabb idıpontban tőnt fel a szí-

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

Ha a gyógyítás nem mőködik

Ha a gyógyítás nem mőködik Ha a gyógyítás nem mőködik 2009 Rue Anne Hass, M.A., Intuitive Mentoring és I-Mentoring, www.intuitivementoring.com. Látogasd meg Rue honlapját, ahol további cikkeket találsz Az EFT-rıl és az érzékeny

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg Szatjavánt. Meglátták és felnevettek. A nagyobbik felkapott egy elszáradt, tavalyi fügét, és megdobta a lányt. A másik a fér fit vette célba. Ide építsd! ujjongott Szávitri. Ide építsd a palotánkat! Ezek

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

PETOCZ-nyomda indd :14:41

PETOCZ-nyomda indd :14:41 ez az utazás talán a legrosszabb emlékeim egyike. Ezért nem tudok erről az utazásról mit mondani. Minden olyan ideiglenesnek tűnt akkoriban. Bizonytalannak. És ez a bizonytalanság, ez volt talán a legkimerítőbb.

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ Hedwig Courths-Mahler Szigethercegnõ 2. kiadás A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Inselprinzessin Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK

TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK SZKB_207_05 FELKÉSZÍTÉS A FELNÔTT SZEREPEKRE TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK KIBÔL LESZ A JÓ BARÁT? A modul szerzôi: Simon Gabriella Nagy Ilona SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 7. ÉVFOLYAM

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Ez a könyv.... kalóz tulajdona

Ez a könyv.... kalóz tulajdona Ez a könyv... kalóz tulajdona A kis csapat öt főből áll, mint kézen az ujjak. A Tengeri Mackók a Kalóziskola első évét járják, és arra pályáznak, hogy igazi tengeri medvévé váljanak! Az angol származású

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A cím magyarázata Vedres István (1765-1830.) kinek az idén ünnepeljük születése 250., halála 185. évfordulóját, aki

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Barátság élet szerelem. 99 vers. Beri Joci (Lego-Ember) Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Barátság élet szerelem. 99 vers. Beri Joci (Lego-Ember) Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Barátság élet szerelem 99 vers Beri Joci (Lego-Ember) 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A Barátság, Élet, Szerelem verses kiadvány, egy négyrészesre tervezett sorozat első része. Továbbá köszönettel

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

A CUNAMI Technika - esettanulmány. írta: Emma Roberts. fordította: Sághy András

A CUNAMI Technika - esettanulmány. írta: Emma Roberts. fordította: Sághy András A CUNAMI Technika - esettanulmány írta: Emma Roberts fordította: Sághy András Néha előfordul, hogy egy kliensnél semmilyen módon nem tudunk közelebb kerülni a kulcs-problémához, nincsenek emlékei, nem

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Felvidéki kirándulásunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre. A kirándulást hosszas előkészítő munka előzte meg, amiben tanáraink

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek Petıfi SándorS Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola Kiskırösi Négyek Apja: Petrovics István mészáros mester volt. Anyja: Hrúz Mária, szlovák anya nyelvő volt. Petıfinek volt egy fiú öccse, akit Istvánnak

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA.

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. BALLAI LÁSZLÓ Szentendrei emlék COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. MEGJELENT AZ EZREDVÉG IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMKRITIKAI FOLYÓIRAT XIV ÉVFOLYAM, 6-7. (2004. JÚNIUS-JÚLIUSI)

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

Talabér Gergő Ugrani muszály...

Talabér Gergő Ugrani muszály... Talabér Gergő Ugrani muszály... Épp az ablak előtt álltam, amikor a harang tizenkettőt ütött. Figyeltem a sürgő-forgó város kavalkádját. Emberek siettek a dolguk után a főtér macskakövein botladozva. Némelyek

Részletesebben

Audrey Niffenegger: A Highgate temető ikrei

Audrey Niffenegger: A Highgate temető ikrei Audrey Niffenegger: A Highgate temető ikrei Audrey Niffenegger A Highgate temető ikrei (Részlet) Fordította Gálvölgyi Judit (Részlet) Athenaeum A fordítás alapjául szolgáló mű Audrey Niffenegger: Her Fearful

Részletesebben

1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós

1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós 1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós Önkép-teszt Önkép. Kimondjuk ezt a szót, és automatikusan ugrik be a jelentés. Az a kép amilyennek látjuk magunkat. Látjuk magunkat valamilyennek, az életünk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Maillot; Tammy S. 60/5. Történet

Részletesebben

5 Tiszták, hősök, szentek. Tours-i szent márton

5 Tiszták, hősök, szentek. Tours-i szent márton 5 Tiszták, hősök, szentek Tours-i szent márton 2013 Mártonnak egy idős, keresztény szolgáló mesélt Istenről ( 2 ) Márton gyermekkora Márton a Római Birodalom területén, Savariában, a mai Szombathelyen

Részletesebben

Michael Peinkofer. 1. kötet. A griff bűvöletében. Scolar

Michael Peinkofer. 1. kötet. A griff bűvöletében. Scolar Michael Peinkofer 1. kötet A griff bűvöletében Scolar E lőhang Több száz évvel ezelőtt, régi, sötét korokban A felhőkön átszűrődő sápadt holdfényben az emberi szem alig tudta kivenni a kőrakások gyűrűjét.

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A Károlyi Pályázat Kémia Írta: Elefánti Barbara 10. A 2007. november 3. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Emil Fischer élete és munkássága 5.-7. oldal: Beszélgetés Emil

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

A játék célja. A játék tartozékai. A játéktáblák

A játék célja. A játék tartozékai. A játéktáblák Szabályfüzet A középkorban minden nemesnek az volt a legfontosabb, hogy minél nagyobb terület fölött uralkodjon, és minél nagyobb befolyást szerezzen a királyi udvarban. A beházasodás más nemesi családokba

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. Apostolok Cselekedetei 6:1-7 Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok sokasodának, a görög zsidók közt panaszkodás támada a héberek ellen,

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Egy magyar élet kicsiny tragédiája

Egy magyar élet kicsiny tragédiája Egy magyar élet kicsiny tragédiája Gellér Barnabás Eget rengetı, dobhártyát szakító, csikorgó zakatolás, vasúti megálló, kietlen táj ébreszt édes álmomból. Oldalamat kékre-lilára nyomták a kemény pad vasrácsai.

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia dem az árnyékot, az árnyékot, amely a megperzselődéstől véd. Belebújok, bele az árnyékba, újra felfedezem őt a képeimen. Az én nyelvemen szólítom meg. A szemeimből Ő néz rám. A fejemben van. A véremben

Részletesebben

A Dumort Hotel tündöklése

A Dumort Hotel tündöklése A Dumort Hotel tündöklése Bane krónikák 5. CASSANDRA CLARE MAUREEN JOHNSON B A N E K R Ó N I K Á K Ötödik könyv A Dumort Hotel tündöklése Könyvmolyképző Kiadó, 2014 3 A Dumort Hotel tündöklése Bane krónikák

Részletesebben

Susan Jeffers. Édesvíz Kiadó Budapest

Susan Jeffers. Édesvíz Kiadó Budapest Susan Jeffers Édesvíz Kiadó Budapest A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Susan Jeffers / Feel the Fear... and Do It Anyway Ballantine Books, an imprint of The Random House Publishing Group, a

Részletesebben